ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

2 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og ble etterfulgt av fem tilfeller hvor skog blåste ned flere steder i landet. Størst konsekvenser hadde Hilde og Ivar, som særlig rammet Trøndelag. HILDE NOV. 0,2 mill m3 i Norge og 3,5 mill m3 i Sverige IVAR DES. 0,2 mill m3 i Norge og 6 mill m3 i Sverige SIMONE OKT. 1,5-2 mill m3 Høsten var våt og mild, og frost i bakken fantes nesten ikke. Skogen hadde lite å forsvare seg med da Hilde, Ivar og fire andre stormer traff Trøndelag, Møre og Østlandet i november og desember. Nord-Trøndelag har ca 50% av skademeldingene, Sør-Trøndelag har 20% og Møre og Romsdal, Buskerud og Telemark har 7% hver. I alt er det rapportert skader fra 15 fylker. Skadet volum som er forsikret anslås til m3, mens samlede skader trolig er minst m3 eller 1/3 av Dagmarskadene. Det spesielle med høsten 2013 var hyppigheten av sterk vind som skadet skog. Skogbrand har aldri tidligere opplevd seks skadedatoer på seks uker. Våre svenske naboer opplevde i tillegg stormene Simone og Sven. Her ble over 12 mill m3 skadet i høstens stormer. Kartet til høyre viser høstens stormer og skadeomfang i Norge og Sverige. SKADEBILDET Skadebildet preges av mye vindfall og mindre knekkskader. Skadefeltene er gjennomgående små med et snitt på ca 23 da pr skogeier. Det ser ut som vindkastene har vært kraftige og slått ned på begrensede områder i bestanden. Både gran og furu er rammet, men mye av skadene finnes også i granbestand i yngre og eldre produksjonsskog. Foreløpige anslag viser at nesten 80% av skadet areal ligger i h.kl. III og IV! Som tidligere ser vi at kanter, koller og nylig tynnet skog er utsatt. Mange større eiendommer har de siste årene redusert sluttavvirkningsvolumet og kompensert volumnedgangen med økt tynning. Dette er eiendommer hvor risikoen for stormskader er betydelig med de erfaringer vi har fra Dagmar og fra høstens stormer. Hvis tynningsuttaket er kraftig og inngrepet gjennomføres sent øker risikoen for skader ytterligere. SVEN 5-6. DES. 0,8 mill m3 Stormer og skadeomfang i Norge og Sverige etter høstens stormer, Kilde: Skogbrand i Norge, Dagens Nyheter i Sverige. 2 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

3 Uforsikret areal i prosent av produktivt areal pr fylke. LAV FORSIKRINGSDEKNING I RAMMEDE OMRÅDER I 2011 traff Dagmar områder med lav forsikringsdekning i Møre og Romsdal og i Sogn og Fjordane. Også høstens stormer har rammet områder med lav forsikringsdekning mot GODT NOEN VAR FORSIKRET! Selv om forsikringsdekningen i Sør-Trøndelag er lav, finnes det også mange skogeiere med forsikring. Vinteren 2014 får mange skogeiere taksert og erstattet sine skader. På bildet gir skogeierlagsleder Jens Nicolai Jenssen og daglig Østfold Akershus+Oslo Hedmark stormskader. Særlig utsatt er Nord-Trøndelag med ca 50% av skadene. Her er forsikringsdekningen mot storm bare 27%. Andre områder med betydelige skader er Sør-Trøndelag og Møre. Her er dekningen bare 21-22%. I de aktuelle områdene gjennomførte Skogbrand en informasjons- og salgsaksjon i samarbeid med Allskog i En ny aksjon i samarbeid med SLF ble gjennomført i Det ble sendt tilbud om gratis forsikring til uforsikrede skogeiere i hele landet, men under 4% takket ja. Basert på høstens stormer i Trøndelag vil det vinteren 2014 på nytt gjennomføres salgsaksjoner for å øke forsikringsdekningen. Forsikringsdekning pr fylke går fram av figuren på neste side. leder i Meraker Brug, Per Hembre, sin vurdering av storm og forsikringsbehov i fylket til Skogbrands takstmann, Hans Christian Borchsenius. Jenssen fikk skader både etter Dagmar og nå etter Ivar. Det var leit at stormen også ødela et ungt furubestand som var kunstig kvistet av han og kona. «Jeg var litt glad i det bestandet,» sier Jenssen. Meraker Brug har så langt vært heldige og styrt unna store skader etter storm, men møtet med Ivar endret dette. Trolig har ca en årsavvirkning blåst over ende etter stormen. Mye nytynnet h.kl IV er rammet. «Vi må se nærmere på hvordan vi tynner framover for å begrense risikoen der dette er mulig,» sier Hembre. Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag RAMMET AV STORM HØSTEN 2013 UFORSIKRET MOT BRANN UFORSIKRET MOT STORM Nordland Troms Finnmark SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

4 2014 skadeforebygging og beredskap! PROSJEKTDELTAKERE: Skogbrand ved prosjektleder Kjetil Løge Glommen Skog ved skogsjef Per Skaare Viken Skog representert ved konsulent Ivar Stuve Sogn og Fjordane Skogeigarlag ved daglig leder Ingunn Kjelstad NORSKOG ved skogsjef Erling Bergsaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal ved fylkesskogsjef Harald Nymoen Statens Landbruksforvaltning ved førstekonsulent Hans Asbjørn Sørlie Dagmar, Hilde og Ivar viser at stormene kan komme hyppigere og med større konsekvenser enn før. Erfaringene viser at skogbruket ikke er godt tilpasset klimaendringene, verken skogbehandlings- eller beredskapsmessig. SKOGBEHANDLING OG STORMRISIKO. Mens Sverige har hatt store stormer i flere omganger og grundig har diskutert tilpasning av skogbehandlingen, har Norge inntil nylig sluppet unna de store skadene. I Syd-Sverige anbefaler Södra sine medlemmer avstandsregulering og tidlig tynning. Man bør unngå grantynning når trærne er høyere enn 20-22m og tilpasse bestandets kanter og størrelse for å begrense stormrisikoen. I Norge bekreftet Dagmar, Hilde og Ivar at også her har skogbehandlingen betydning for risiko og skadeomfang. Tynninger i h.kl III og IV er skadeutsatt i tillegg til kanter og koller med sterk vindeksponering. Et økende tynningsvolum hentes ut av norske skoger av flere årsaker. Behov for volum i en periode hvor sluttavvirkningsvolumene reduseres er en årsak, mens ønske om verditilvekst i siste fase av bestandets liv er en annen. Tynningsstyrke og tidspunkt er en utfordring i forhold til stabilitet og risiko. Vi kommer nok litt seint inn med tynningene var en ærlig erkjennelse fra en praktiker som reflekterte over skadene etter Dagmar i For Skogbrand er det viktig at skogeierne har kunnskap om risiko når skogbehandling skal planlegges og gjennomføres. Derfor har Skogbrand initiert et prosjekt som skal dokumentere både norske og internasjonale erfaringer. Det er taksert 100 prøveflater etter Dagmar som er sammenlignet med 100 uskadde referanseflater i omkringliggende skog. Skog og Landskap gjennomfører beregningene og skal komme med praktiske innspill til hvordan stormrisiko kan begrenses gjennom en tilpasset skogbehandling. I prosjektet deltar sentrale skogaktører fra skogeierforeninger og det offentlige (se egen boks). Sluttresultatet skal ikke være en tung forskningsrapport, men en enkel veiledning som skogeieren kan benytte i sin planlegging. Resultatet vil foreligge før sommeren VI MÅ VÆRE FORBEREDT NÅR KATASTROFEN RAMMER. Dagmar var i hovedsak håndterbar for skogbruket i forhold til avsetning og opprydning, selv om det var geografiske forskjeller. Størst utfordringer opplevde Sogn og Fjordane som fortsatt har tømmer som ikke er drevet ut. I nasjonal sammenheng var det bare 1,5 mill m3 eller under 20% av en årsavvirkning som blåste ned. Men hvordan er skogbruket og myndighetene forberedt på en storm som skader 10 ganger Dagmar eller mill m3? Har vi en beredskap for katastrofer av et slikt omfang? Dette er hovedproblemstillinger i den andre delen av prosjektet. Her skal erfaringer etter Dagmar evalueres, og innspill til en nasjonal beredskapsplan for skognæringen utarbeides. Prosjektet er et samarbeid med Statens Landbruksforvaltning, som også bidrar med finansiering. Etter å ha intervjuet sentrale private og offentlige aktører i næringen om erfaringene etter Dagmar er det enkle svaret NEI, vi er ikke forberedt på en stor katastrofe! Beredskapsplaner finnes nesten ikke Kartlegging av skadeomfang var unøyaktig og tidkrevende Kapasitet på avvirkning, transport og lagring er ikke tilpasset store katastrofer Evalueringen tilsier at det er behov for et avklart beredskapssystem både nasjonalt og regionalt. Det er viktig at sentrale aktører samarbeider ved en katastrofe, og spilleregler må avtales på forhånd. Det samme gjelder roller og ansvar mellom private og offentlige aktører på nasjonalt og regionalt nivå. Avtaler med leverandører som kan bidra til rask og nøyaktig kartlegging av skadeomfang etter en storm må også etableres på forhånd. Det kan være behov for tilpasning av rammebetingelser på flere områder, og skogaktørene må gi raske og samlede signaler om dette til myndighetene. Et annet område prosjektet vil gi innspill på er informasjon og kommunikasjon. Både media, skogeiere og allmennhet vil ha behov for informasjon ved store katastrofer. Koordinering av informasjon og kapasitet til formidling vil være en sentral aktivitet som må beskrives og forberedes. To av prosjektets sentrale aktører har synspunkter på beredskapsdelen av prosjektet. Skogsjef Per Skaare opplevde dramatikken etter Dagmar i Hedmark, hvor over m3 blåste ned. Fylkesskogsjef Harald Nymoen i Møre og Romsdal har erfaringer både fra nyttårsorkanen i 1992 og Dagmar i Begge fikk spørsmål om det er behov for en nasjonal beredskapsplan for stormkatastrofer og hva de oppfatter som viktige elementer i en plan med bakgrunn i egne erfaringer etter Dagmar. 6 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

5 Fotograf: Arnold Hoddevik Per Skaare Skogsjef i Glommen Skog: Harald Nymoen Fylkesskogsjef i Møre og Romsdal: Vi håndterte Dagmar med tilgjengelige ressurser lokalt, men ved en langt større storm må vi ha en nasjonal beredskapsplan klar. Planen må bidra til at skogeiernes verdier ivaretas best mulig. Dette forutsetter at spilleregler mellom aktørene er avtalt på forhånd så kortsiktig forretningsmessige hensyn legges tilside. Vi må få rask oversikt over skadeomfang i berørte områder og bidra med avvirknings- og transportkapasitet der behovene er størst. Selv om mye kan løses lokalt er det behov for en nasjonal beredskapsplan ved store katastrofer. Planen må sikre at skogbruket kommuniserer med andre viktige samfunnsaktører, så nødvendig infrastruktur blir tilgjengelig etter stormen. Et støtteapparat må rigges raskt, så aktørene kan konsentrerer seg om det krevende opprydningsarbeidet. 8 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

6 80000 Årsberetning for BONITETSKLASSE 1. ØST OG SØR Kommune nr VEST Kommune nr Avnåling 3. MIDT OG NORD Kommune nr Brann Storm SUM Brann Storm SUM Brann Storm SUM SUPER ,30 1,10 1,40 0,20 1,80 Smågnager 2,00 0,20 1,20 1,40 HØY ,30 1,10 1,40 0,20 1,80 2,00 0,20 1,20 1,40 MIDDELS ,30 0,70 1,00 0,20 1,10 Snøskader 1,20 0,20 0,80 1,00 LAV 8-6 0,30 0,20 0,50 0,20 0,40 0,60 0,20 0,30 0,50 Storm Tabell 2: Premiesatser differensiert mellom bonitet og landsdeler (kr pr dekar) Brann SELSKAPET Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig er et gjensidig selskap som eies av forsikringstakerne. Selskapets virksomhet drives fra kontor i Oslo. Vedtektene, sist revidert 16. mars 2005, er godkjent av Finanstilsynet. Skogbrand forsikrer skog mot brann, storm og andre naturskader. Skogbrand er det eneste selskapet som tilbyr skogforsikring i Norge. I tillegg driver Skogbrand skadeforebyggende arbeid mot brann og andre skogskader. Selskapets visjon er å være offensivt tilstede i skognæringen og være best på skogforsikring i Norden. FORSIKRINGSVIRKSOMHETEN I 2012 ble det gjennomført grundig evaluering av skogforsikringen. Det ble lagt vekt på erfaringer fra Frolandsbrannen i 2008 og stormen Dagmar i Nye vilkår ble vedtatt i februar 2013 og tatt i bruk ved fornyelse av avtaler fra og med 1. april De nye premiene er bedre tilpasset skaderisiko. Erstatningsreglene er betydelig endret slik at de er lettere å kommunisere og gjør takseringsarbeidet vesentlig enklere. Det er også innført treårs avtaleperiode for mindre eiendommer. Dette reduserer arbeidet med fornyelser med 25 %. Produkt Skogbrand tilbyr Skogforsikring med fire dekningsvarianter: Brann dekker skader fra skogbrann, smågnagere og avnålingsinsekter for skadefelt større enn to dekar, med egenandel på kr 3000 Brann Storskade dekker skader fra skogbrann, med egenandel forhøyet til kr Premien reduseres med 50 % Storm dekker stormskader og snøskader for skadefelt større enn to dekar og egenandel kr 3000 Storm Storskade dekker stormskader og snøskader for skadefelt større enn ti dekar og egenandel kr Premien reduseres med 50 % I tillegg til skogforsikring tilbys Juletreforsikring, som dekker brannskader i plantefelt med juletreproduksjon. Skogbrand er også agent for forsikring av mindre sagbruk, både bygninger, maskiner og personell. Omfang Skogbrand har avtaler for skogforsikring. Eiendommenes skogareal er vist i tabellen nedenfor De fleste som tegnet gratis forsikring i jubileumsåret 2012 har valgt å videreføre forsikringen, men noen store eiendommer har valgt å være selvassurandør. Av samlet forsikringsareal på 40,2 millioner dekar, har 29,4 millioner dekar både brann og stormdekning. Areal uten stormdekning (bare branndekning) er 10,4 millioner dekar og areal med bare stormdekning (uten branndekning) for årspremie). Treårsavtaler gjøres også obligatorisk for eiendommer mindre enn 250 dekar. Minstepremie for tre år er kr 750 for nyere avtaler, som tidligere har betalt kr 250 pr år. For oppgradering av eldre avtaler er minstepremie kr 300 for en treårsperiode. Eiendommer større enn 250 dekar kan velge om det ønskes overgang til treårsavtale. Verdien av allframtidspremier innbetalt før 2005 samt tildelte er 0,4 millioner dekar bonusoppskrivinger, gir fradrag i fakturerte forsikrings Juletreforsikringen omfatter 61 avtaler med til sammen dekar juletreplantasje. Skogbrand forsikrer mindre sagbruk som agent for Landbruksforsikring premier som tilsvarer 5 % av innbetalinger og bonustildelinger. Premiefradrag i 2013 for alle avtaler var kr 11,7 millioner kroner. AS. Det er hittil forsikret 20 sagbruk. Forsikringspremier Ved overgang til nye forsikringsvilkår har premiesatsene blitt bedre tilpasset til skaderisiko. Landet er delt i tre regioner. Brannpremiene er senket betydelig og er nå uavhengig av bonitet. Vestlandsfylkene får reduksjon på hele 62 % og fra Trøndelag og nordover 45 %. For Storskade er premiereduksjonen 50 %, mot tidligere 40%. Stormpremiene er fortsatt bonitetsavhengige, men de to høyeste bonitetsklassene er slått sammen. For Vestlandsfylkene økte stormpremiene med 51 % og for Trøndelag og nordover 25 %. Reduksjonen for Storm Storskade er endret fra 60 til 50 % Nytt forsikringssystem, TIA, er tatt i bruk i løpet av TIA er et standardsystem tilpasset Skogbrands behov. Det nye systemet avløser Skogbrands egenutviklede forsikringssystem, som var ferdig avskrevet i Det nye systemet har betryggende dokumentasjon og brukes av mange andre selskaper, herunder flere norske. Omleggingen reduserer risiko og sårbarhet på dette meget sentrale IT-området. FORSIKRINGS- DEKNING VANLIG STORSKADE SUM Brann Storm Tabell 1: Oversikt over forsikret areal pr Produktiv skog i dekar. På landsbasis er nedgangen i brannpremier på 25 %, mens samlede stormpremier øker med 13 %. Sett under ett vil endringene medføre 5 % lavere premieinntekter for Skogbrand. Ved bruk av skogfond til dekning av skogforsikring oppnås 85 % skattefordel for den forsikrede. Det er innført treårig avtaleperiode for alle avtaler som kun dekkes med tidligere allframtidsinnbetaling (uten faktura Figur 1: Forfalte bruttopremier. 10 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

7 20000 ALDER (ÅR) BONITET 26 BONITET 23 BONITET 20 BONITET 17 BONITET 14 BONITET 11 BONITET Tabell 4: Skadeerstatning (kroner pr dekar). Skattefri andel av erstatningen (tap i venteverdi) spesifiseres ved hjelp av egen tabell med inngang bonitet og alder slik som for erstatningstabellen. Skader og erstatninger Det var svært moderat skadeomfang de første 10 månedene i Selv om sommeren var tørr med stor brannfare, var skadene minimale takket være forsiktighet og god innsats fra brannvesen. Men fra midten av november gjorde hele seks stormer skade på skog. Hilde 16. november og Ivar 12. desember var de verste. Begge rammet hardest i Trøndelag. SKADE- ÅRSAK ANTALL SKADER PRODUKTIVT AREAL (daa) UTBETALT ERSTATNING (kr) Brann Smågnager Snø Storm 191* 4 494* * SUM Tabell 3: Skader som har inntruffet og er oppgjort i 2013 (*I tillegg kommer ca 500 stormskader fra november/desember som ikke var oppgjort pr Anslått erstatning15 millioner kroner). De siste skadeoppgjørene etter Dagmar ( ) ble oppgjort i Det gjenstår imidlertid å avklare uenighet om erstatning for skader på Sunnmøre. Det er gjort krav om kompensasjon for fall i tømmerpriser i etterkant av stormen. Skogbrand har avvist kravet, men saken er brakt inn for Forsikringsklagenemnda. Avgjørelse vil ikke foreligge før i februar/mars Det er ikke gjort avsetning i regnskapet for kravet. I de nye forsikringsvilkårene er skadetakseringen vesentlig forenklet. Ved skadebefaring registreres det nå kun areal, bonitet, alder og om skaden er total eller delvis. Erstatningssatser pr dekar er fastsatt i tabell. Samme tabell gjelder for alle skadearter og treslag. Dersom skaden etter visse kriterier bedømmes som delvis skade, gis erstatning med halv tabellsats Figur 2: Erstatningsberettigede skader siste fem år. Avnåling Smågnager Snøskader Storm Brann Reassuranse For 2013 hadde Skogbrand reassuranse både for brannog stormskader som overstiger 30 millioner kroner ved en hendelse. Reassuransen dekker erstatninger fra 30 til 80 millioner kroner. En hendelse defineres som skader skjedd innenfor et tidsrom på 72 timer for storm og 168 timer for skogbranner. Som følge av store stormskader både i Norge og andre land, øker kostnadene for reassuranse. Premie for 2013 var 3,0 millioner kroner. Dette er omtrent en dobling i forhold til tidligere år. Statens Naturskadefond har stor betydning for stormskader selv om fondet ikke erstatter stormskader på enkelteiendommer. Regulert i forskrift fra 2005 fungerer Naturskadefondet som overordnet reassurandør. Dersom erstatninger for stormskader ved en hendelse overstiger et visst nivå, dekker fondet det overskytende. Grensen er avhengig av andelen stormforsikret areal, hvor 100 % er satt til 200 millioner kroner. Fra 2005 til utgangen av 2013 har stormforsikret areal økt fra 25 til 42,3 %. Statens grense for medvirkning fra Naturskadefondet heves tilsvarende til 84,6 millioner kroner. Statens medansvar ved store skader gjør det mulig å forhandle fram hensiktsmessige reassuranseavtaler i det private markedet. For 2014 har Skogbrand inngått tilsvarende reassuranseavtale som for Premien er redusert med 3,3 %. SKADEFOREBYGGENDE ARBEID Skogbrand gjennomfører i 2013/14 i samarbeid med andre aktører i skognæringen, et prosjekt som dokumenterer hvordan risiko for stormskader på skog kan begrenses. Etter stormen Dagmar er det taksert 100 prøveflater som sammenlignes med 100 uskadde referanseflater i omkringliggende skog. Skog og Landskap gjennomfører beregningene og skal komme med praktiske innspill til hvordan skogbehandling kan tilpasses stormrisiko. I prosjektet inngår også arbeid med beredskap for store stormkatastrofer i skogbruket. Det er viktig at sentrale aktører samarbeider og har avtalt rollefordeling. Det samme gjelder private og offentlige aktører på nasjonalt og regionalt nivå. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statens Landbruksforvaltning, som også bidrar med finansiering. Et bredt sammensatt kontaktutvalg for skogbrann gjennomfører i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap to møter pr år. Om våren rettes oppmerksomheten mot beredskap før brannsesongen, og høstmøtet evaluerer hendelser i løpet av sommeren. Adm. direktør deltar i utvalget. Skogbrand bevilger også direkte tilskudd til skadeforebyggende tiltak som målrettes mot bedring av skogbrannberedskap. FINANSVIRKSOMHETEN Året 2013 hadde betydelig vekst både i norske og utenlandske aksjemarkeder. Selv om risikofri rente var så lav som 1,5 %, oppnådde Skogbrand avkastning på 14,4 % på kapitalen som forvaltes. Dette er meget tilfredsstillende ut fra det valgte risikonivået. Finansresultat er svært nær det beste i selskapets historie. Det er bare 2009 som har hatt enda bedre avkastning Figur 3: Finansinntekter siste fem år (MNOK). Eksponering mot aksjemarkedet gjøres ved bruk av aksjefond. Ved årsskiftet hadde Skogbrand til sammen 193 millioner kroner i ni forskjellige fond, omtrent likt fordelt mellom norske og internasjonale aksjer. En fjerdedel er plassert i indeksfond. Skogbrand investerer ikke i enkeltaksjer bortsett fra i to eiendomsselskap. Samlet plassering i eiendom er 92 millioner kroner inklusive utleiedelen av Skogbrandgården. Av Skogbrands obligasjonsmidler forvaltes 40 % av ekstern forvalter i et diskresjonært mandat. Det benyttes enkeltobligasjoner innenfor definerte risikonivå. Øvrige obligasjonsplasseringer er fordelt på to fond. For å bedre avkastningen har Skogbrand valgt å ta økt kredittrisiko. Omtrent 30 % av obligasjonsmidlene er plassert i høyrentefond med rating lavere enn BBB-. Selskapet har ikke plasseringer i hedgefond eller strukturerte produkter. Detaljert finansrapport utarbeides av ekstern instans på månedsbasis. Hovedtrekkene i rapporten behandles i hvert styremøte. Investeringskomité oppnevnt av styret deltar i vurdering av kapitalforvaltningen. 12 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

8 Figur 4: Aktivasammensetning. Ut fra Finanstilsynets regler har Skogbrand bufferkapital på 331,1 millioner kroner. Reglene for vurdering av tapspotensial viser at pr er markedsrisiko 155,3 millioner kroner, forsikringsrisiko 15,9 millioner kroner, motpartsrisiko 0,5 millioner kroner og operasjonell risiko 1,1 millioner kroner. Skogbrand har opparbeidet en meget solid kapital, slik at bufferkapitalutnyttelsen bare er på 48,7 %. Skogbrand har ingen risiko for sviktende likviditet, verken til daglig drift eller ved store skadehendelser. Ved store stormog brannskader vil utbetaling av erstatninger skje over flere måneder, og midler kan raskt frigjøres i nødvendig omfang. Av den samlede forvaltningskapitalen er det bare eiendomsplasseringene som er relativt langsiktige. Kontorbygget i Rådhusgaten 23 B eies av selskapet. To etasjer benyttes til egen virksomhet. De øvrige seks etasjene leies ut. Utleiedelen er bokført til markedsverdi. Skogbrand er deleier i Oslo Kontorbygg AS (hovedkontoret til NAV) med 9 % av aksjene, Trondheim Helsebygg AS med 30 % og i Landbruksforsikring AS med 12,3 %. Adm. direktør er styremedlem i de tre selskapene. RESULTATUTVIKLING OG DRIFT Resultatet i 2013 var et overskudd på 32,8 millioner kroner etter at sikkerhetsavsetningen ble økt med 15 millioner kroner. Selskapet hadde ikke skattekostnader ut over formuesskatt. For 2012 var resultatet et overskudd på 19,8 millioner kroner. Det var da ingen endring i sikkerhetsavsetningen. Årets totalresultat på 32,9 millioner kroner overføres til opptjent egenkapital. Vilkårene er til stede for fortsatt drift av selskapet, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Det har ikke inntrådt vesentlige hendelser etter balansedagen. Forsikringsselskaper er pålagt å presentere sitt resultatregnskap i to deler, ett teknisk regnskap for skadeforsikring og ett ikke-teknisk regnskap som viser resultatet av finansforvaltningen. Teknisk regnskap Resultatet av det tekniske regnskapet for skadeforsikring viser et underskudd på 27,2 millioner kroner etter avsetning for skader og økning av sikkerhetsavsetningen med 15 millioner kroner. I 2012 var resultatet et overskudd på 4,9 millioner kroner. Forfalte bruttopremier i 2013 var 19,4 millioner kroner mot 18,2 millioner kroner året før. Erstatningskostnader for egen regning var 20,8 millioner kroner for skader inntruffet i Det er satt av 14,7 millioner kroner for stormskader som ikke var oppgjort pr Ved inngangen til året var skader på 0,5 millioner kroner fra stormen Dagmar 26. desember 2011 ikke oppgjort på grunn av sen innmelding. Kostnadene ble dekket av reassuransen. Ved vurdering av kostnadsnivået for selskapet bør det tas utgangspunkt i Combined Ratio (CR). CR defineres som summen av skadeprosent og kostnadsprosent. For 2013 var CR for Skogbrand 126,7 %. For 2012 var CR 73,1 %. Ikke-teknisk regnskap Det ikke-tekniske regnskapet viser et overskudd på 60,1 millioner kroner i 2013, mot et overskudd på 14,9 millioner kroner i Finansregnskapet viser resultatet av forvaltningen av selskapets kapital. Skogbrand har som mål for finansforvaltningen at egenkapitalen og selskapets forsikringstekniske avsetninger sikres på betryggende måte innenfor rammene som følger av Forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning og risikorammer fastsatt av styret. Det tas hensyn til selskapets soliditet, behov for likviditet og forretningsmessige risiko. Kontantstrømoppstillingen viser at operasjonelle aktiviteter har redusert kontantbeholdningen med 1,1 millioner kroner. Selskapet har i løpet av året økt plasseringene i aksjer og obligasjoner med 4,5 millioner kroner. Driftsmidler/ eiendom er redusert med 2,9 millioner kroner. Innbetaling av renter og husleie utgjør 6,8 millioner kroner. Kontantbeholdningen har økt med 7,3 millioner kroner. Beholdningen av kontanter på 9,0 millioner kroner er tilfredsstillende for å dekke selskapets løpende forpliktelser. En stor del av verdipapirplasseringene er også svært likvide. Forsikringstekniske avsetninger Skogbrands samlede forsikringsforpliktelser er 254,4 millioner kroner. Sikkerhetsavsetningen er på 40,0 millioner kroner, som er 166 % av beregnet minstekrav. FRAMTIDIG UTVIKLING Det er i løpet av året gjennomført strategiprosess for perioden Etter at målet i forrige fireårsperiode om ny forsikring eller oppgradering for 14,5 millioner dekar ble nådd, vil det i kommende periode bli lagt mindre vekt på ytterligere økning. Det skal fortsatt arbeides for å bedre stormdekningen, spesielt i Trøndelag og på Østlandet. Forsikringsvirksomheten utvides med produkter tilpasset forsikring av annen næringsvirksomhet tilknyttet skogeiendommer. Det skal også legges økt vekt på skadeforebyggende arbeid, beredskap og krisehåndtering ved store stormer. Utvidelse av virksomheten med rekruttering av ny kompetanse, skal gjøre selskapet mer robust og framtidsrettet. Dette skal trygge grunnlaget for skogforsikring som fortsatt skal være kjernevirksomheten for Skogbrand. Alle forsikringsselskaper som opererer innenfor EU vil bli omfattet av det prinsippbaserte direktivet Solvens II. Direktivet blir gjort gjeldende fra 1.januar Skogbrand har kommet langt i forberedende arbeid. Det vil ikke by på problemer å møte nye kvantitative soliditetskrav. Skogbrand har også gjennomført en ORSA-prosess (Own Risk and Solvency Assessment) som er en del av reglene for tilsynsmessig kontroll og overvåkning. Det vil bli innført nye omfattende rapporteringer og krav om internrevisjon i alle selskaper. Skogbrand har et godt grunnlag for framtidig drift. Det vil likevel være betydelig usikkerhet knyttet til vurdering av framtidig utvikling. Spesielt to forhold har stor innvirkning: 14 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

9 Resultatregnskap FOR PERIODEN Note TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v. 1 Forfalte bruttopremier Avgitt gjenforsikringspremie Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Andre forsikringsrelaterte inntekter Omfang av naturkatastrofer og avkastning fra finansforvaltning. Solid egenkapital er viktig for å kunne tåle store variasjoner i resultat fra år til år. ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG ARBEIDSMILJØ Det foreslås for generalforsamlingen i 2014 å revidere vedtektene for selskapet. Nye kompetansekrav legger vekt på formell kompetanse innen finansforvaltning. Det foreslås derfor å åpne for å velge inntil to styremedlemmer som ikke er forsikringstakere. I tillegg til seks fast ansatte medarbeidere, baseres driften på kjøp av tjenester fra aktuar, advokat og IT-leverandører. Skogbrand har avtale med seks personer som utfører skadetaksering ved behov. Selskapet har etablert rutiner for risikostyring og internkontroll i samsvar med offentlig forskrift. Administrerende direktør avgir bekreftelse til styret. Revisor gjennomgår rutinene Oslo, 7. februar 2014 og avgir bekreftelse om foretakets risikostyring og internkontrollgjennomgang, og attestasjonsuttalelser om selskapets kapitalforvaltning og om forsvarlig likviditetsstyring. Styret vurderer det ikke som påkrevet å iverksette spesielle tiltak for å ivareta likestilling. Av selskapets seks ansatte er tre kvinner og tre menn. Styret består av to kvinner og tre menn. Selskapets kontrollkomité består av to kvinner og en mann. Av representantskapets 21 medlemmer er ni kvinner. Sykefraværet i 2013 var bare 0,6 %. Det har ikke vært ulykker eller skader verken på personell eller materiell. Skogbrand har et godt arbeidsmiljø med gode og miljøvennlige arbeidsplasser. YTRE MILJØ Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø ut over den klimapåvirkning som følger av virksomheten. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer eller tjenester, som direkte eller indirekte kan medføre betydelig påvirkning av det ytre miljø. Erstatningskostnader Betalte erstatninger brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i erstatningsavsetning brutto Endring i indirekte skadebehandlingskostnader Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetninger Sum erstatningskostnader for egen regning Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte driftskostnader RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FØR SIKKERHETSAVSETNINGER Endring i sikkerhetsavsetning RESULTAT AV TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Netto inntekter fra investeringer Renteinntekt og utbytte m.v. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt på eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Administrasjonskostnader knyttet til investeringer Sum netto inntekter fra investeringer Allokert investeringsavkastning overført til teknisk regnskap Andre inntekter Andre kostnader Jon Rannem Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken formann nestformann RESULTAT AV IKKE-TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad TOTALRESULTAT Overføringer og disponeringer Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør Overføres til garantiordningen Overføres til annen opptjent egenkapital Sum overføringer og disponeringer SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

10 Balanse PR Note EIENDELER Immaterielle eiendeler Utviklet fagsystem Sum immaterielle eiendeler Investeringer 19 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer Eierbenyttet eiendom Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler 14, Andeler i obligasjonsfond 14, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning 14, Utlån 14, Sum investeringer Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser Note EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Opptjent egenkapital Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring 25 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Forpliktelser Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Oslo, 7. februar 2014 Andre eiendeler Anlegg og utstyr Bank Netto pensjonsmidler, forsikret ordning Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Andre forskuddsbetalte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter SUM EIENDELER Jon Rannem Tone Margrethe Reierselmoen Mikael Løken formann nestformann Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard Inge Fjalestad adm. direktør 18 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

11 Oppstilling over endringer i egenkapital FOR PERIODEN Noter til regnskapet FOR PERIODEN Kontantstrømoppstilling FOR PERIODEN Avsetning til garantiordningen Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Årets resultat Endring avsetning til garantiordningen Egenkapital pr Kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Innbetalte premier direkte forsikring Andre forsikringsrelaterte inntekter Utbetalte gjenforsikringspremier Utbetalte erstatninger og forsikringsytelser direkte forsikring Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Utbetalinger til leverandører, ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift Netto kontantstrøm fra årets operasjonelle aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger av renter Innbetalinger av husleie Netto ut-/innbetalinger ved lån til ansatte m.v Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av andeler i obligasjonsfond Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av obligasjoner Netto ut-/innbetalinger ved kjøp/salg av driftsmidler m.v Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt Netto kontantstrøm for perioden REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Skogbrand er et gjensidig skadeforsikringsselskap eid av forsikringstakerne. Selskapet ble stiftet i Skogbrand har kun forretning i skadeforsikringsbransjen 2.11 Øvrige landbaserte næringslivsforsikringer. Alle tall i resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter er oppgitt i hele norske kroner. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med Finanstilsynets forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og god norsk regnskapsskikk. Skogbrand er ikke en del av et konsern underlagt den internasjonale regnskapsstandarden IFRS. Skogbrand defineres iht årsregnskapsforskriftens 1-7 i gruppen små skadeforsikringsselskaper. Selskapets regnskap er iht årsregnskapsforskriftens 1-6 andre og tredje ledd tilpasset IFRS-standarden med de lettelser og reguleringer til å fravike opplysningskravene i IFRS gitt i årsregnskapsforskriftens 5-6 fjerde ledd. Skogbrand bruker muligheten som er gitt gjennom årsregnskapsforskriften for forsikring 3-3 og IAS 39 pkt 9 til å vurdere alle finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet i samsvar med virkelig verdi opsjonen, dersom det ikke før investeringen i en finansiell eiendel er besluttet noe annet. Dette innebærer at virkelig verdi justeringer på finansielle eiendeler skal føres over resultatet før andre resultatkomponenter. Prinsipper for inntektsføring Premieinntekter Forsikringspremie inntektsføres i takt med forsikringsperioden. Forfalte bruttopremier omfatter alle beløp selskapet har mottatt eller har til gode for forsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning. Pr foretas en tidsavgrensing hvor forfalt permie som vedrører fremtidige perioder blir periodisert under Endringer i avsetning for ikke opptjent bruttopremie. Inntekter fra investeringer Gevinst/tap på verdipapirer tas til inntekt på realisasjonstidspunktet. Gevinst/tap ved realisasjon av verdipapirer beregnes etter FIFO-metoden. Aksjeutbytte inntektsføres etter kontantprinsippet. Verdiendringer på investeringer bokføres på bakgrunn av månedlige endringer i verdipapirenes markedsverdier. Forsikringskontrakter Inngåelse av alle typer forsikringskontrakter er basert på at forsikringsrisiko prises etter prinsippet om forsvarlig lønnsomhet, samt prinsippet om at kunder skal tilbys høyere egenandel der det er ønskelig. Gjeldende reassuranseavtale er basert på at forsikringsrisiko prises riktig og gir en ønsket og forsvarlig egenregning for selskapet. Allokert investeringsavkastning Beregning av investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap er basert på forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper fastsatt av Finansdepartementet 16. desember Allokert investeringsavkastning er en beregnet avkastning av regnskapsårets gjennomsnittlige forsikringstekniske avsetninger. Det anvendes en forsikringsteknisk rente som settes lik regnskapsårets gjennomsnittlige rente på statsobligasjoner med gjenstående løpetid 3 år. Regnskapsmessig behandling av forsikringsrelaterte driftskostnader. Driftskostnadene er fordelt mellom forsikringsrelaterte driftskostnader og kostnader i tilknytning til investeringer i følge en skjønnsmessig vurdering. Regnskapsmessig behandling av investeringer Bygninger og andre faste eiendommer Skogbrand eier kontorbygg med åtte etasjer i Rådhusgt. 23 B. Utleiedelen utgjør seks etasjer og er i balansen ført til markedsverdi, vurdert av OPAK i fjerde kvartal Markedsverdien fremkommer ved at det tas utgangspunkt i netto årlig leie som kapitaliseres. Den netto årlige leien er basert på faktisk leie for utleide lokaler og markedsleie for ledige lokaler. I tillegg er det hensyntatt en sannsynlighet for arealledighet/ leiesvikt og antatte eierkostnader. Egenbenyttet del av bygninger ble vurdert til virkelig verdi i Verdien fremkom ved bruk av en beregningsmodell som tok utgangspunkt i de faktiske leieinntektene, leieavtalenes varighet og areal, samt leietakerens andel av felleskostnadene. Bokført verdi fremkommer ved avskrivninger over 50 år. Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler er bokført til markedsverdi. Utlån Det gis 1.prioritets lån inntil 60 % av verditakst til fast ansatte mot pant i bolig. Løpetiden er 25 år. I tillegg kan det gis rentefritt billån inntil kr Løpetiden er 5 år. Rentebetingelser er knyttet til utviklingen i statens normrente. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn hhv fire ganger i året (boliglån) eller hver måned (billån). Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før den ansatte slutter i selskapet. Utenlandsk valuta Skogbrand spekulerer ikke i direkte valutatransaksjoner. Ved plasseringer i utenlandske fond, er det ikke krav i investeringsmandatet til valutasikring, men det gjøres likevel en økonomisk sikring for deler av porteføljen. Opptjente ikke mottatte renter Opptjente ikke mottatte renter klassifiseres sammen med den finansielle eiendelen rentene gjelder. Kategorisering av verdipapirer Selskapets finansielle eiendeler klassifiseres i samsvar med virkelig verdi opsjonen. Resultatet fremkommer under Netto inntekter fra investeringer i resultatregnskapet. Selskapets aksjer i Landbruksforsikring AS er langsiktig plassering, som ved første gangs innregning ble øremerket til virkelig verdi over resultatet. Bokført verdi av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet fremkommer på bakgrunn av observerbare markedskurser. Utlånenes verdi er satt lik amortisert kost, som er lik den nominelle verdien (kun utlån til ansatte). Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler balanseføres og avskrives over 7 år, som er den forventede økonomiske levetid. Regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over den økonomisk forventede levetid. Inventar og IT-systemer avskrives over 3 år, mens biler avskrives over 5 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelsene er innarbeidet i regnskapet i henhold til Norsk Regnskapsstiftelses Regnskapsstandard nr. 6 for Pensjonskostnader. Beregningen bygger på aktuarmessige forutsetninger om levealder, førtidspensjonering og andre endringer i bestanden av pensjonsberettigede. Det legges til grunn lineær opptjening hensyntatt fremtidig lønns- og G-vekst. Regnskapsmessig behandling av bevilgede bidrag til skadeforbyggende tiltak m.m. Bevilgede bidrag til skadeforebyggende tiltak, bidrag til deltakelse i forskningsprosjekter og fagturer knyttet til skogbruksnæringen, kostnadføres ikke på bevilgningstidspunktet, men når kostnadene er påløpt. Forsikringstekniske avsetninger Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie som gjelder brann- og stormforsikring (ettårs- og treårspremie) er pro rata. Premieavsetningen er den del av den forskuddsbetalte forsikringspremien som gjelder perioden etter Metoden for beregning av uopptjent bruttopremie for allframtidsforsikring er en matematisk metode basert på forutsetninger om skadevolum og kostnader. Premieavsetningen er beregnet med utgangspunkt i den matematiske modellen som ble utarbeidet av aktuar Henning Hellemann i Forutsetningene for beregning av premieansvaret har vært uendret fra tidligere års beregninger med en risikopremiesats på 0,2 o/oo, en kostnadssats på 0,4 o/oo og en diskonteringssats 20 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

12 Noter til regnskapet FOR PERIODEN på 4,0 %. Allframtidsforsikring selges ikke lenger, og i 2008 ble kostnadssatsen redusert med 15 % til 0,34 o/oo. Premieavsetningen inneholder det beregnede premiefond for allframtidsforsikring. Erstatningsavsetning omfatter både meldte, men ikke utbetalte og ikke meldte skader pr Fra 2011 beregnes i tillegg indirekte skadeoppgjørskostnader (ULAE) med 4,5 % av brutto erstatningsavsetning. Sikkerhetsavsetning er avsetning for å dekke sterk variasjon over tid i selskapets erstatningsansvar for egen regning. For Skogbrand er risiko ved forsikringsvirksomhet i vesentlig grad knyttet til katastrofelignende storm- og brannskader. Solid sikkerhetsavsetning står derfor sentralt. Beregning av minstekrav til sikkerhetsavsetning etter forenklet metode etter forskrift av om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring gir et urimelig lavt minstekrav til sikkerhetsavsetning. Fra 2006 har Skogbrand, etter initiativ fra ansvarshavende aktuar, etablert en ny beregningsmetodikk. Modellen følger prinsipper som benyttes ved beregning av minstekravet til sikkerhetsavsetninger for egenforsikringsselskaper, men tilpasset statens øvre grense for erstatningsansvar. Aktuaren anbefaler at Skogbrand har sikkerhetsavsetninger utover minstekravet, og mener en dekningsprosent på mellom 150 % og 250 % av minstekravet er et naturlig nivå. Avsetning til garantiordningen er en lovbestemt ordning som skal bidra til at forsikringstakernes krav blir oppfylt. Avsetningen utgjør 1,5 % av brutto premie de siste 3 år. Avsetningen inngår som en del av opptjent egenkapital. Reassuranseavsetning til dekning av kostnader, som vil kunne påløpe dersom reassurandøren ikke dekker sin del av de samlede erstatningskostnadene, inngår som en del av annen opptjent egenkapital. Skattekostnad Skattekostnad i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Risiko Selskapet måler risiko ved hvert halvår å fylle ut stresstest utarbeidet av Finanstilsynet, som et ledd i tilpasningen til Solvens II. I beregningen vurderes tapspotensialet sett i forhold til markeds-, skadeforsikrings-, motparts- og operasjonell risiko opp mot selskapets beregnede bufferkapital. Selskapets likviditetsrisiko er til en hver tid liten, ettersom selskapets likviditet er god og en stor del av selskapets finansplasseringer er å anse som svært likvide. 4. ERSTATNINGSKOSTNADER Betalte erstatninger brutto Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet i regnskapsåret Erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Skadeoppgjørskostnader Sum betalte erstatninger brutto Erstatningsavsetning pr Erstatningsavsetning pr Endring i erstatningsavsetning brutto Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Endring i gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum erstatningskostnader for egen regning Avviklingsresultat erstatningsutbetalinger Erstatningsavsetning pr foregående år Årets erstatningsutbetalinger vedr. skader inntruffet tidligere år Sum avviklingsresultat SALGSKOSTNADER Lønn ansatte Øvrige salgskostnader Sum salgskostnader PREMIEINNTEKTER Premietype Brann Brann storskade Premiefradrag, pga tidligere innbetaling for allframtidsforsikring Storm Storm storskade Sum forfalte bruttopremier Sum forfalte bruttopremier Endring i uopptjent premie Sum opptjent bruttopremie Forfalte premier er i sin helhet inngått i Norge. Fra april 2013 ble en del av de små avtalene omgjort til 3-års avtaler. 2. GJENFORSIKRINGSRESULTAT Gjenforsikringsandel av betalte brutto erstatninger Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Avgitt gjenforsikringspremie Gjenforsikringsresultat ALLOKERT INVESTERINGSAVKASTNING Rentesatsen er satt til 1,62 %. For 2012 var rentesatsen satt til 1,44 %. 6. LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Ytelser til ledende personer 2013 Honorar Lønn Samlet godtgjørelse Naturalytelser Pensjonskostnad *) Ledende ansatte Inge Fjalestad, adm. direktør Styret Jon Rannem, formann Tone M. Reierselmoen, nestformann Mikael Løken Benthe E. Løvenskiold Ola Indergaard, valgt av ansatte Knut Aas, 1. varamedlem Sum styret Kontrollkomiteen Trine Buttingsrud Mathiesen Westye F. Egeberg Elisabeth Bjøre Per Hembre, varamann Sum kontrollkomiteen Sum representantskapet Samlet godtgjørelse Lån *) Kostnadene relaterer seg til den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten 22 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

13 Det foreligger ingen pensjonsordning som innebærer tilleggsytelser utover den generelle ordningen, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Det foreligger ingen avtale med administrerende direktør om sluttvederlag eller vederlag ved endring av arbeidsforholdet. Det foreligger heller ingen avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjoner og lignende, verken for selskapets ledelse, styrets medlemmer eller kontrollkomiteens medlemmer. Boliglån til fast ansatte innenfor 60 % av verditakst mot 1. prioritets pant i boligen. Nedbetalingstid er maksimalt 25 år. Renten er 60 % av statens normrentesats. Renter og avdrag betales ved trekk i lønn 4 ganger i året. Personallån innfris eller overføres til annen utlånsinstitusjon før ansatte slutter i selskapet. Det er 6 fast ansatte i selskapet pr Honorar til revisor og aktuar Revisjonshonorar, inkl. mva. - lovpålagt revisjon bistand og attestasjon vedr. internkontrollforskriften diverse bistand Aktuartjenester, inkl. mva. - fast honorar ORSA-rapporten diverse bistand SKATT Midlertidige forskjeller som inngår i grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel Bygg Andre eiendeler Pensjon Andre forskjeller (avsetninger) Netto midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller som ikke inngår i beregningen av utsatt skatt Underskudd og godtgjørelse til fremføring Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel i balansen Utsatt skattefordel/utsatt skatt i regnskapet Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Grunnlag for årets skattekostnad Endring i forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Endring i underskudd og godtgjørelse til fremføring 0 0 Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet Skattepliktig inntekt (grunnlag for betalbar skatt i balansen) Fordeling av skattekostnaden 7. NÆRSTÅENDE PARTER Skogbrand eier 9 % av aksjene i Oslo Kontorbygg AS, 30 % av aksjene i Trondheim Helsebygg AS og 12,3 % av aksjene i Landbruksforsikring AS. Skogbrands administrerende direktør har i 2013 vært styremedlem i alle selskapene. 8. INNTEKTER OG KOSTNADER KNYTTET TIL EIENDOM Selskapet eier kontorbygget Rådhusgt. 23 B i Oslo og benytter en del av lokalene (523 m2) til egne kontorer, i tillegg til utleie (1 519 m2). Tidligere eier av bygget, Nordmanns-Forbundet, har evigvarende rett til lav husleie i en etasje. Utover avtalen med Nordmanns-Forbundet er gjennomsnittlig årlig leienivå på kr pr m2, gjennomsnittlig gjenstående leietid på 2,5 år. Leiene justeres med endring i konsumprisindeksen. Leie for egenbenyttet del ligger på samme nivå som ellers i bygget. I 2013 har alle lokalene i bygget vært utleid hele året. Betalbar skatt (28 % av grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet) 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad (28 % av grunnlag for årets skattekostnad) Selskapet har ikke oppført utsatt skatt/skattefordel i balansen pga usikkerheten rundt muligheten for å kunne benytte fordelen frem i tid. 11. IMMATERIELLE EIENDELER Skogbrand har kjøpt det danske forsikringssystemet TIA, og har i løpet av 2013 tilpasset systemet til selskapets behov. Systemet ble tatt i bruk i juni 2013 og utviklet videre i tredje kvartal. Man startet avskrivningene fra 4. kvartal Inntekter eiendom Leieinntekter utleide lokaler Leieinntekter egenbenyttede lokaler Sum inntekter eiendom Avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Driftskostnader Rådhusgt. 23 B, for eiers regning Administrasjonskostnader * ) Avskrivninger Sum avskrivninger og administrasjonskostnader eiendom Netto driftsinntekt på eiendom *) Kostnader vedr. eiendom er belastet med 4 % av selskapets lønnskostnader. 9. ANDRE KOSTNADER Jubileumsrabatt (gratis skogforsikring i ett år) Utgivelse av bok og andre jubileumskostnader Formuesskatt Sum andre kostnader Kostpris pr Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Investeringseiendom Bokført verdi pr Årets verdireguleringer Bokført verdi pr Det er ikke investert i eller avhendet fast eiendom de siste 5 år. 24 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

14 13. BYGNINGER OG ANDRE FASTE EIENDOMMER Rådhusgt. 23 B - Eierbenyttet eiendom Kostpris pr Tilgang i året 0 0 Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets avskrivning Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr FINANSIELLE EIENDELER ETTER KATEGORI Pr Bokført verdi Virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Utlån Andre finansielle eiendeler Aksjer og andeler Sum andre finansielle eiendeler Sum finansielle eiendeler etter kategori Virkelig verdi hierarki - finansielle eiendeler klassifisert som holdt for omsetning Kilder for estimering av virkelig verdi Obligasjonsfond Aksjefond Obligasjoner Aksjer og andeler Nivå 1: Bruk av kvoterte priser i aktive markeder for identiske intrumenter Nivå 2: Bruk av annen observerbar informasjon enn den som er benyttet under nivå 1, enten direkte eller indirekte Nivå 3: Bruk av informasjon som ikke baseres på observerbare markedsdata Virkelig verdi Selskapets eiendeler målt til virkelig verdi pr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Andre finansielle eiendeler Sum eiendeler målt til virkelig verdi pr AKSJER OG ANDELER Type verdipapir Antall Kostpris Markedsverdi Aksjer Landbruksforsikring AS Oslo Kontorbygg II AS Trondheim Helsebygg AS Sum aksjer Aksjefond og andeler Storebrand Optima Norge A Delphi Norge Delphi Global Delphi Europe KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeGlobal Indeks II Nordea Stabile Aksjer Global Etisk Arctic Norwegian Equities Class B Arctic Global Equities Class B Storebrand Eiendomsfond Norge KS Sum aksjefond og andeler Sum aksjer og andeler Herav andel børsnoterte verdipapirer Risikoen i porteføljen anses å være middels og vurderes løpende på grunnlag av rapporter fra forvalterne. Selskapets fastsatte rammer for kapitalforvaltning legger vekt på risikostyring. 16. ANDELER I OBLIGASJONSFOND Type verdipapir Risikovekt Antall Kostpris Markedsverdi Obligasjonsfond 100 % Høyrentefond 100 % Sum andeler i obligasjons- og pengemarkedsfond Herav andel børsnoterte verdipapirer Gjennomsnittlig durasjonstid for beholdningen i obligasjonsfondene er 0,45 år. 17. OBLIGASJONER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Obligasjoner Pålydende beløp Kostpris Markedsverdi Statsgaranterte Private kredittforetak Industri og kraftselskaper Sum obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning UTLÅN Utlån til ansatte Boliglån Sum utlån til ansatte SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

15 19. FORFALLS- OG REPRISINGSSTRUKTUR PÅ INVESTERINGER Spesifikasjon gruppert etter Totalt forfallstidspunkt Uten forfall Inntil 3 år 3-5 år Over 5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer Forsikringsdekket ordning Periodens pensjonskostnader inkl. AGA Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Administrasjonskostnader Avkastning på pensjonsmidler Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført pensjonskostnad Spesifikasjon gruppert etter Totalt Uten reprisingsstruktur renteendring Inntil 1 år Inntil 3 år 3-5 år Rådhusgt 23 B Aksjer og andeler Andeler i obligasjonsfond Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån Sum investeringer ANLEGG OG UTSTYR Inventar IT Kjøretøy Sum Kostpris pr Avgang i regnskapsåret Tilgang i regnskapsåret Kostpris pr Akkumulerte avskrivninger pr Årets ordinære avskrivninger Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr NETTO PENSJONSMIDLER, FORSIKRET ORDNING Beregningene omfatter ytelsespensjoner sikret i forsikring nr i DNB Livsfosikring ASA for alle ansatte. Antall medlemmer som omfattes av beregningen er 10. Forutsetninger: Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Forventet avkastning av pensjonsmidler 4,40 % 4,00 % Lønnsregulering 3,75 % 3,50 % Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,50 % 3,25 % Regulering av løpende pensjoner 0,60 % 0,20 % Forventet gjenstående tjenestetid 9,26 år 10,08 år Ønsket størrelse på korridor 10,00 % 10,00 % Arbeidsgiveravgiftssats 14,10 % 14,10 % Balanseførte pensjonsmidler/(-forpliktelse) Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonsmidler ved periodens slutt AGA av netto pensjonsmidler/(-forpliktelse) Ikke resultatført aktuarielt tap/(gevinst) Estimatavvik AGA Balanseførte midler/(forpliktelser) inkl. AGA KAPITALDEKNING Annen opptjent egenkapital Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Immaterielle eiendeler Minstekrav til reassuranseavsetning i skadeforsikring Kjernekapital/Netto ansvarlig kapital (A) Eiendeler med risikovekt 0 % Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Ikke vektet eiendel/immaterielle eiendeler Sum eiendeler Eiendeler med risikovekt 0 % 0 0 Eiendeler med risikovekt 10 % Eiendeler med risikovekt 20 % Eiendeler med risikovekt 35 % Eiendeler med risikovekt 50 % Eiendeler med risikovekt 100 % Sum risikovektede eiendeler/beregningsgrunnlag (B) Kapitaldekning (A/B) 57,00 % 58,18 % Finanstilsynets minstekrav *) Selskapets overdekning *) Minstekravet til netto ansvarlig kapital (A) er 8 % av risikovektet balanse, minimum 26,6 millioner kroner (25,9 millioner kroner i 2012). 28 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

16 23. SOLVENSMARGIN Netto ansvarlig kapital Andel av sikkerhetsavsetning (utover 55 % av minstekravet) Samlet solvensmarginkapital Solvensmargin minstekrav Selskapets overdekning Solvensmarginkapital i prosent av minstekrav 1566 % 1470 % 24. RISIKO IHT STRESSTESTBEREGNING Tapspotensial for markedsrisiko Tapspotensial for skadeforsikringsrisiko Tapspotensial for motpartsrisiko Tapspotensial etter korrelasjonsberegning Tapspotensial for operasjonell risiko Samlet tapspotensial Selskapets bufferkapital Bufferkapitalutnyttelse 49 % 42 % 25. FORSIKRINGSFORPLIKTELSER BRUTTO I SKADEFORSIKRING Type avsetning Minstekrav Faktisk avsetning Avsetning for ikke opptjent bruttopremie Brutto erstatningsavsetning Indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsforpliktelser brutto i skadeforsikring Reassuranseavsetning SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

17 32 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

18 Selskapets oppbygning Tillitsvalgte 2013 Generalforsamling skogeiere. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen Representantskap 21 skogeiere. Generalforsamlingen velger et representantskap på 21 medlemmer. Representantskapet velges for treårs perioder. Styre 5 medlemmer. Styret består av fem medlemmer. Fire valgt av representantskapet, en valgt av de ansatte. Administrasjon 6 ansatte. Administrasjonen har kontor i Rådhusgt. 23B, 0158 Oslo Telefon Markedsdirektør Kjetil Løge - Salg og markedsføring - Produktutvikling - Strategiarbeid Administrerende direktør Inge Fjalestad Økonomisjef Anne Halling - Regnskap - Rapportering - Lønn og personal STYRE Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Jon Rannem (formann) Knut Aas Tone Margrethe Reierselmoen (nestformann) Marit Olive Lindstad Benthe E. Løvenskiold Mikael Løken Ola Indergaard (valgt av ansatte) Anne Halling (valgt av ansatte) REPRESENTANTSKAP Valgt for Medlem Valgdistrikt Valgt for Varamedlem Inger Johanne Gabrielsen Østfold Olav Bjørnli Lars Henrik Sundby Akershus Lise Berger Svenkerud Erik Toverud (varaordfører) Akershus Alfred Muus Kvitvang Fredrik Haug Hedmark Simon Thorsdal Maren Kværness Halberg Hedmark Jens Christian Delphin Hedmark Westye F. Egeberg Hedmark Marit Hougsrud Oppland Erik Lagethon Oppland Torun Heringstad Oppland Hans Olsen Rustand Buskerud Helge Evju (ordfører) Buskerud Ingrid Knotten Haugberg Vestfold Thor Wraa Telemark Olav A. Veum Telemark Eli Bjorvatten Aust-Agder Anne Tove Løvland Vest-Agder Lars Even Lemme Vestlandet Ingunn Kjelstad Vestlandet Anna Ceselie Brustad Moe Trøndelag Per Hembre Trøndelag Sekretær Kirsti Jacobsen - Sekretæroppgaver - Premieinnbetalinger - Post Takstsjef Ola Indergaard - Skadetaksering - Skadeoppgjør - Takstkorps Sekretær Marianne Kirkebye - Forsikringsbasen - Avtalebehandling - Innkjøp KONTROLLKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Trine Buttingsrud Mathiesen (formann) 2013 Per Hembre Westye F. Egeberg Elisabeth Bjøre VALGKOMITÉ Valgt for Medlem Valgt for Varamedlem Gudbrand Gulsvik 2013 Egil Magnar Stubsjøen Per Jørgen Eskeland Anders Børstad Thomas Stang REVISOR 2013 PricewaterhouseCoopers AS 34 SKOGBRAND ÅRSRAPPORT

19 Foto: Anders Hals og Kjetil Løge 36 Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo, Tlf: , Mail:

årsrapport Foto: Anders Hals

årsrapport Foto: Anders Hals årsrapport 2012 Foto: Anders Hals 1 Vi går for 100 nye år I 2012 fylte Skogbrand 100 år, og jubileumsmarkeringen pågikk gjennom hele året og på flere måter. Vår jubileumsgave til medlemmene var gratis

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

Forsikring med lokal forankring

Forsikring med lokal forankring Forsikring med lokal forankring Årsrapport 2014 Innhold Med vind i seilene... side 3 Nøkkeltall... side 3 Nøkkeltall selskapets utvikling... side 4 Tillitsvalgte i Møretrygd... side 4 Årsberetning... side

Detaljer

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13

I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA. Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 I SAMARBEID MED GJENSIDIGE FORSIKRING ASA Foto: Shutterstock.com ÅRSMELDING 2 0 13 2 INNHOLD Side Årsberetning 2013... 4 Resultatregnskap.... 7 Balanse... 8-9 Endringer i egenkapital/ Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/

Statnett. Årsrapport 2013. Statnett Forsikring AS. . æ/ 1/ Statnett Statnett Forsikring AS Årsrapport 213. æ/ 1/ J 1 lnnhold Statnettkonsernet Statnett Forsikring AS Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantoppstilling Noter til årsregnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Forsikring

Årsrapport 2014. Eika Forsikring Årsrapport 2014 Eika Forsikring Årsberetning 2014 Virksomhetens art Eika Forsikring leverer skadeforsikring i person-, landbruks- og næringslivsmarkedet samt ettårige personforsikringsprodukter i privatmarkedet.

Detaljer

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring

Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring 2 SpareBank1 Skadeforsikring Årsrapport 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 4 STYRET I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS 14 STYRENDE ORGANER I SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING

Detaljer

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik

Forsik ring med lokal forankring. Årsrapport 2012. 1 Foto: Peder Otto Dybvik Forsik ring med lokal forankring Årsrapport 2012 1 Foto: Peder Otto Dybvik Innhold Nøkkeltall................................................. side 3 Tillitsvalgte i Møretrygd.................................

Detaljer

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS

SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1. Årsrapport 2011. SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Livsforsikring: Årsrapport 2011 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Innhold 4 STYRETS BERETNING 14 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSEREGNSKAP 18 ENDRING I EGENKAPITAL 18 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS

Årsrapport 2007 Oslo Pensjonsforsikring AS Årsrapport 2007 Bilder brukt i årsrapporten er fra bankbygg i Kirkegata 18 og Kongens gate 18/20. Dette er to av totalt 18 eiendommer Oslo Pensjonsforsikring kjøpte av DnBNOR i desember 2007. Eiendomsverdien

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007

Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 Årsrapport Nordea Liv Norge 2007 1 Nøkkeltall 2003-2007 Nordea Liv 2003 2004 2005 2006 2007 Forvaltningskapital 25 305 26 600 30 103 40 208 45 291 Forfalte premier 2 527 2 731 2 849 5 753 5 567 Premier

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE

årsrapport for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE årsrapport 2012 for BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE 3 innholds fortegnelse styrets beretning side 4 resultatregnskap side 12 balanse pr. 31. des. side 13 kontantstrømoppstilling side 15 noter til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS

Årsrapport 2013. SpareBank 1 Forsikring AS Årsrapport 2013 SpareBank 1 Forsikring AS Utgiver: SpareBank 1 Forsikring AS April 2014 Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo - Besøksadresse: Hammersborggata 2 Telefon 21 02 50 50 Telefax 21 02 50 51 E-post:

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer