SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår"

Transkript

1 SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår Her er et sammendrag av den dekning som ytes av Chubb Insurance Company of Europe SE til kortinnehaverne i SAS Eurobonus Platinum American Express. Chubb Insurance Company of Europe SE er et Europeisk Selskap stiftet i England og Wales under Foretaksnummer SE13 med registrert adresse 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB. Chubb er godkjent av og gjenstand for reguleringstilsyn fra Financial Services Authority (Kredittilsynet). En fullstendig kopi av Polisen med polisenummer kan på forespørsel gis av DNB Bank ASA. HVILKEN TYPE FORSIKRINGSPOLISE ER DETTE? Polisen gir forsikringsdekning for Innkjøpsbeskyttelse og internett, Prisbeskyttelse, og Kollisjonsskadeavkall, er underlagt polisens vilkår og begrensninger, og vil betale opp til det forsikrede beløp i tilfelle kortinnehaver lider tap. HVEM ER DEKKET AV DENNE POLISEN? Enhver kortinnehaver av SAS Eurobonus Platinium American Express som er bosatt i Norge, heretter kalt den Forsikrede person. VESENTLIGE TREKK, FORDELER OG BEGRENSNINGER a) Dekning for innkjøpsbeskyttelses- og internettforsikring Definisjoner for dette avsnitt: Offentlig sted: inkluderer blant annet butikker, lufthavner, togstasjoner, busstasjoner, gater, hotellobbyer og hotellhager, restauranter, strender, offentlige toaletter, og ethvert sted hvor almenheten har adgang. Uten tilsyn betyr blant annet: ikke på din person når tapet inntreffer, etterlatt hos en annen person enn reisefellem, etterlatt i en posisjon hvor tingen kan tas uten ditt kjennskap, herunder på stranden eller ved siden av svømmebassenget mens du svømmer, eller det å etterlate tingen på en avstand hvor du er ute av stand til å hindre at den blir ulovlig tatt. Beskrivelse av dekning 1. Forsikringsdekning for Innkjøpsbeskyttelse gir automatisk forsikringsbeskyttelse for butikknye personlige gjenstander som før for tapet eller skaden er betalt fullt ut av en forsikret person. 2. Gjenstandene er forsikret i 90 påfølgende dager fra datoen for anskaffelsen for tilfelle av tap, tyveri eller skade hvor som helst i verden, i tillegg til annen gjeldende forsikring. Den forsikrede er også dekket hvor gjenstandene er blitt kjøpt på internett og ikke er blitt levert innen 90 dager fra kjøpsdatoen og den forsikrede person ikke er i stand til å oppnå erstatning fra noen annen part. Dekning for internettkjøp gjelder kun for Platinum-kort og gjelder med forbehold for de ansvarsbegrensninger for de forsikrede kortene som vises nedenfor og ikke for innkjøp på under NOK Vårt ansvar skal ikke overskride: (a) Med hensyn til en enkelt gjenstand, den faktiske innkjøpsprisen for de gjenstander som er betalt med et forsikret kort med forbehold for at ingen betaling skal overskride for en enkelt gjenstand: NOK : Platinum kredittkort. (b) Med hensyn til et enkelt krav eller flere krav som utspringer fra en enkelt hendelse, skal vårt samlede ansvar overfor noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK : Platinum kredittkort. (c) Med hensyn til alle krav i løpet av en 12-måneders periode, skal de samlede betalinger til noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK : Platinum kredittkort. Innkjøp under NOK 300 dekkes ikke etter dette avsnitt. 4. Hvor den forsikrede gjenstand utgjør en del av et par eller et sett, vil den forsikrede person ikke motta mer enn verdien (som beskrevet i punkt 3 ovenfor) av den bestemte delen eller de delene som er stjålet, tapt eller skadet, uavhengig av om den aktuelle gjenstand måtte ha en spesiell verdi i paret eller settet, og heller ikke mer enn den forholdsmessige andel av den samlede kjøpesum for paret eller settet.

2 5. Etter vårt skjønn kan vi dekke rimelige kostnader for å reparere, overhale, erstatte eller gjenanskaffe skadede eller stjålne eller tapte gjenstander, eller betale kontant for de nevnte gjenstander med forbehold for punkt 3 ovenfor og de begrensninger, vilkår og ansvarsbegrensninger som er fastsatt i dette avsnitt. Betaling til den forsikrede person for erstatning eller gjenanskaffelse av gjenstander vil innebære at de opprinnelige skadede gjenstander (enten helt eller delvis) vil bli vår eiendom. 6. Vi vil kun betale et beløp som overskrider den eventuelle forsikringsdekning som den forsikrede person har rett til å kreve i henhold til andre forsikringsdekninger for tap, tyveri av eller skade på gjenstandene. Betingelser til dette avsnitt 1. Den forsikrede må ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte og opprettholde de gjenstander som er forsikret etter dette avsnitt mot tap, tyveri eller skade. 2. Den forsikrede kan ikke overdra eller overføre på noen som helst måte sine interesser uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. 3. Dekning i henhold til dette avsnitt utvides til enhver person som gjennom gave mottar noen gjenstander som er kjøpt av den forsikrede, med forbehold for de vilkår, betingelser og begrensninger som gjelder for dette avsnitt. Begrensninger for dette avsnitt 1. Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noen krav som er resultat av: Flom, storm eller jordskjelv. Krig eller krigslignende fiendtligheter. Radioaktiv kontaminering. Skade forårsaket av atmosfæriske eller klimatiske forhold, mugg eller sopp, insekter, gnagere eller skadedyr. Normal slitasje, eller skade som har oppstått på grunnlag av en iboende mangel ved gjenstandene, herunder elektrisk eller mekanisk sammenbrudd. Lovlig beslagleggelse av politi, offentlige organer, domstoler eller andre myndigheter. Bedrageri eller ulovlige handlinger eller misbruk med hensyn til gjenstandene. Følgetap eller følgeskade, straffetillegg. Skade eller tap som er dekket under en annen forsikring eller som ville vært dekket under en annen forsikring om det ikke var for anvendelsen av et vilkår om overskridelse eller begrensning under den andre polisen. Rengjøring av produktet enten gjennom vasking, strykejernbehandling eller tørrensing. Manglende mottagelse av gjenstander, eller skade mens gjenstandene transporteres i henhold til en fraktavtale eller med post- eller budtjenester. Tap eller tyveri av noen gjenstander, eller skade som oppstår mens gjenstandene transporteres i henhold til en fraktavtale, eller med post- eller budtjenester. Gjenstander som blir etterlatt uten tilsyn på offentlig sted, eller i et ulåst motorkjøretøy, eller i et motorkjøretøy som er uten tilsyn i løpet av natten. 2. Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noe krav som gjelder tyveri eller tap av eller skade på: Smykker og klokker fra bagasje, med mindre det er fra håndbagasje som er under personlig tilsyn fra den forsikrede eller dennes reisefelle; Dyr eller planter; Kontanter, myntmetall, omsettelige verdipapirer, reisesjekker, eller billetter av hvilket som helst slag; Forbruksvarer eller forgjengelige gjenstander (herunder blant annet mat, medisiner, kosmetikk, drivstoff eller olje); Motorkjøretøy, motorsykler eller scootere, båter, luftfartøy; Gjenstander kjøpt med tanke på fornyet tilførsel eller videresalg; Gjenstander kjøpt for bruk i en forretningsmessig eller profesjonell sammenheng, inkludert gjenstander som brukes som verktøy for en bransje eller profesjon; Gjenstander som er eller vil bli del av huseiers tilhørende tilbehør til den faste eiendom og faste eller bevegelige tilbehør som tilsiktes eller er blitt innlemmet i den faste eiendom; Sportsutstyr mens det er i bruk; Brukte gjenstander inkludert antikviteter. Mobiltelefon hvis telefonen er innlemmet i en plan eller andre kontraktsmessige ordninger. 3. Vi skal ikke dekke noen krav etter dette avsnitt når slike tilfeller av tyveri, tap eller skade er utvirket av, tilskyndet av, eller med overlegg forårsaket av den forsikrede person. b) Prisbeskyttelse - forsikringsdekning Definisjoner for dette avsnitt: Trykket reklame: en offentliggjort markedsføringskatalog og brosjyre. Beskrivelse av dekning Vi vil refundere den forsikrede for differansen mellom den pris den forsikrede har betalt fullt ut for en gjenstand med sitt forsikrede kort og en lavere pris i henhold til trykket reklame for den samme gjenstand (samme merke, utforming, modellnavn og/eller nummer). Forutsatt at prisdifferansen mellom den lavere pris og den opprinnelige pris betalt av den forsikrede er

3 større enn NOK 250, og transaksjonen er større enn NOK 250, vil vi maksimalt refundere den forsikrede person som følger: (a) Med hensyn til et enkeltstående innkjøp: NOK (b) Med hensyn til alle krav i løpet av en 12-måneders periode, skal samlede betalinger til noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK Betingelser til dette avsnitt 1. Gjenstanden må i sin helhet være betalt med et forsikret kort. 2. Den lavere pris må være gjengitt i en trykket reklame som viser samme gjenstand (samme merke, produsent, utforming, modellnavn og/eller nummer), fra en butikk i Norge. 3. Differansen mellom den lavere prisen og den opprinnelige pris betalt må være mer enn NOK Den trykte reklamen må være offentliggjort innen 90 dager etter kjøpet. 5. Den forsikrede person må kontakte oss angående kravet innen 90 dager etter kjøpet. 6. Vi vil ikke betale for butikkers kundekreditt, prisavslag og/eller rabatter, samt forsendelses- og håndteringsgebyrer. 7. Under ingen omstendighet vil vi betale mer enn det faktiske beløp gjenstanden er belastet for. Generelle begrensninger Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noen krav som er resultat av kjøp av: 1. Gjenstander med en opprinnelig innkjøpspris mindre enn NOK Kontanter, reisesjekker, transportbilletter, billetter til forestillinger, verdipapirer og andre omsettelige papirer, myntmetall, frimerker, lotteribilletter eller inngangsbilletter til arrangementer i sport eller underholdning. 3. Kunst, antikviteter, våpen, og samlegjenstander. 4. Pelsverk, smykker, klenodier, edelstener og artikler laget av gull (eller andre edle metaller og/eller smykkestener). 5. Forgjengelige gjenstander inkludert mat, drikkevarer, tobakk og drivstoff. 6. Farmasøytiske og andre medisinske produkter, optiske produkter og medisinsk utstyr. 7. Gjenstander som er skreddersydde, personlig tilpasset, unike eller eneste av sitt slag. 8. Ulovlig tilegnede gjenstander. 9. Levende dyr og planter. 10. Motorkjøretøy inkludert biler, båter og fly, og ethvert utstyr og/eller alle deler som er nødvendige for deres drift og/eller vedlikehold. 11. Landeiendom, permanente strukturer og tilbehør (inkludert blant annet bygninger, hjem, boliger, og oppussingsarbeider på bygg og hjem). 12. Tjenester (herunder blant annet utførelse av arbeid eller vedlikehold, reparasjon eller installering av produkter, gjenstander eller eiendom, eller profesjonelle råd av hvilket som helst slag). 13. Gjenstander fra internett. 14. Produkter fra en person som ikke er bosatt i Norge. 15. Brukte, antikke, resirkulerte, tidligere eide, ombygde, eller omfabrikerte gjenstander, uansett om den forsikrede hadde kjennskap til eller ikke at gjenstanden var brukt, antikk, resirkulert, tidligere eid, ombygd eller omfabrikert. 16. Brukte, antikke, resirkulerte, tidligere eide, ombygde, eller omfabrikerte gjenstander, uansett om den forsikrede hadde kjennskap til eller ikke at gjenstanden var brukt, antikk, resirkulert, tidligere eid, ombygd eller omfabrikert. 17. Gjenstander avertert som del av begrenset mengde, salg av ukurante varer, kun kontantsalg eller nedleggingssalg, gjenstander vist i prislister eller prisnoteringer, kostnadsbesparelser som følge av pakketilbud, produsentkuponger, ansattes rabatt, eller gratiseksemplarer, eller når den averterte prisen inkluderer bonus eller gratistilbud, spesialfinansiering, installering eller rabatter, eller enkeltstående eller andre begrensede tilbud. 18. Gjenstander kjøpt for videresalg, profesjonell eller kommersiell bruk. 19. Gjenstander avertert med prisavslag, produsentkuponger som kan innløses, eller refusjon av hvilket som helst slag, hvor innkjøpsprisen vil bli fastslått ved å ta med i beregningen slike prisavslag og refusjoner. Vi skal ikke være forpliktet til å dekke noe krav etter dette avsnitt for: 1. Forsendelses- og/eller transportkostnader eller prisdifferanser på grunn av handel, håndteringskostnader og omsetningsavgift. 2. Prisdifferanse fra en annonsering utenfor Norge eller i en tollfri sone. 3. Enhver prisdifferanse funnet ved en gjenstand som er solgt som del av en spesialavtale kun tilgjengelig for medlemmer av bestemte organisasjoner eller organisasjoner som ikke er åpne for almenheten, så som klubber og foreninger, annet enn de som er tilgjengelige med et forsikret kort. c) Kollisjonsskadeavkall Tilleggsforsikring for leiebil Definisjoner for dette avsnitt: Autorisert lege: en lege og/eller medlem av en legeforening, rettslig autorisert til å praktisere som lege i det land tapet og/eller behandlingen foregår.

4 Dekket leietur: leien av en leiebil hvor hele kostnaden med leieavtalen er betalt med det forsikrede kort og leieperioden vises i leieavtalen for 31 påfølgende dager eller mindre. Skade: plutselig hendelse under kontraktsforløpet hvor årsaken eller en av årsakene, er utenfor den forsikredes kontrollmulighet, og som forårsaker materiell skade på leiebilen. Overskytende: den del av kravet som den forsikrede er økonomisk ansvarlig for etter leieavtalen når den forsikrede har avslått å gå med på utleiefirmaets forsikringsdekning. Geografisk rekkevidde: hvor som helst i verden. Leieavtale: leiekontrakten mellom den forsikrede og utleiefirmaet. Utleiefirma: et profesjonelt selskap eller firma som er fullt lisensiert av reguleringsmyndighetene i landet, staten eller de lokale myndigheter for å leie ut kjøretøy der hvor leiebilen er avhentet. Leiebil: enhver bil leid i henhold til en leieavtale på daglig eller ukentlig basis fra et utleiefirma innenfor den geografiske rekkevidde av denne forsikringen og som avhentes fra uleiefirmaet innenfor det geografiske dekningsområde for denne forsikring. Tredjepart: enhver person utenom den forsikrede, dennes ektefelle eller samboer, registrerte partner, barn, stebarn eller foreldre. Overskytende som ikke kan innløses: det ureduserbare overskytende som er fastsatt i leieavtalen når du har godtatt eller er forpliktet til å godta utleiefirmaets forsikring. Beskrivelse av dekning Dette avsnitt gir dekning for forsikrede personers erstatningsansvar for skade på eller tyveri av en leiebil (når bilutleiefirmaet dekker skader på kjøretøyet over det overskytende ved hjelp av en annen kontrakt) for en samlet periode som ikke overskrider 31 dager, når hele kostnaden er blitt betalt med et forsikret kort. Vi vil holde forsikrede personer skadesløse for de tap som pådras under en dekket leietur som følge av materiell skade på eller tyveri av leiebilen, med eller uten en identifisert tredjepart som er erstatningsansvarlig eller ikke, for kostnadene med reparasjon eller istandsetting av leiebilen til dens opprinnelige tilstand, opp til: beløpet for det overskytende (høyere beløp) som fastsettes i leieavtalen for det tilfelle at den forsikrede ikke har godtatt utleiefirmaets forsikring når utleiefirmaet dekker skade på leiebilene over dette overskytende ved hjelp av en annen kontrakt, eller beløpet for det overskytende som ikke kan innløses (lavere beløp) som fastsettes i leieavtalen for det tilfelle at den forsikrede har godtatt utleiefirmaets forsikring når utleiefirmaet dekker skade på leiebilene over dette overskytende ved hjelp av en annen kontrakt. Dekningen er begrenset til et maksimum på: NOK per krav og NOK per forsikret år (eller det tilsvarende i lokal valuta). Tap er begrenset til kostnadene som ville ha blitt frafalt om du hadde betalt for den dekning av tap/skade-avkall eller lignende bestemmelse som tilbys fra utleiefirmaet. Det er en minstegrense for kravenes verdi på NOK 300. Dekning gis på betingelse av at den forsikrede: tilfredsstiller de vilkår som pålegges av utleiefirmaet samt av de lokale lover og jurisdiksjoner; kjører leiebilen i samsvar med bestemmelsene i den leieavtalen som er signert med utleiefirmaet; er nevnt i leieavtalen på en måte som er lesbar; har rettet seg etter alle vilkår i denne forsikringen. Begrensninger til dette avsnitt Vi påtar oss ikke å dekke ansvar som direkte eller indirekte følger av, er foranlediget av, oppstår av eller skyldes: 1. noen bedragersk, uærlig eller kriminell handling begått av den forsikrede eller noen denne er i hemmelig forståelse med, eller forsikring fremkalt under omstendigheter hvor et krav med rimelighet ville kunne forventes; 2. betjening av leiebilen i strid med vilkårene for leieavtalen; 3. kjøring av personer som ikke er navngitt i leieavtalen; 4. kjøring av personer som ikke har gyldig førerkort; 5. leie av kjøretøy, luksus- eller sportsbil, med en forhandlerpris høyere enn NOK (eller tilsvarende i lokal valuta); 6. kjøretøy som er over 20 år gamle eller er av en type som ikke er produsert de siste 10 på tidspunktet for leieforholdet;

5 7. leie av alle utforminger og modeller av limousine; 8. leie av kjøretøy som ikke er lisensiert for bruk på vei, så som blant annet motorsykler, offroad-kjøretøy, og rekreasjonskjøretøy; 9. leie av kjøretøy på mer enn 3,5 tonn samlet tillatt nettovekt eller kjøretøy på mer enn 8 kubikkmeter lastevolum; 10. leie av trailere, campingvogner, lastebiler, motorsykler, mopeder, scootere, bobiler; 11. bruk av leiebil i, eller til trening for, kappkjøringskonkurranser, uttakingsløp, rallyløp eller fartstesting; 12. selvpåført skade eller sykdom, alkoholisme eller stoffmisbruk (annet enn stoffer tatt i samsvar med behandling foreskrevet og ledet av en autorisert lege, men ikke for behandling av stoffavhengighet) eller eksponering av seg selv for unødvendig fare (unntagen i et forsøk på å redde menneskeliv); 13. at den forsikrede kjører et hvilket som helst kjøretøy mens alkoholnivået i blodet er høyere enn den lovlige grensen i det land der hendelsen inntreffer; 14. a) ioniserende stråling eller kontaminering av radioaktivitet fra atombrensel eller fra atomavfall fra forbrenning av atombrensel; eller b) radioaktivt toksisk eksplosiv eller andre farlige egenskaper ved eksplosive nukleære sammenstillinger eller nukleære komponenter i slike; 15. invasjon, handlinger fra utenlandske fiender, fiendtligheter (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, opptøyer, terrorisme, militær eller tilranet maktutøvelse eller konfiskering eller nasjonalisering eller rekvisisjon eller tilintetgjørelse av eller skade på eiendom av eller i henhold til ordre fra noen myndighet eller offentlig eller lokal myndighet; 16. kjøring av noen som er under 21 år, eller av person som ikke er forsikret; 17. det beløp for skadesløsholdelse som den forsikrede har rett til å kreve fra en annen forsikring uten hensyn til om forsikreren nekter kravet eller mislykkes i å gjøre opp av hvilken som helst grunn; 18. skade på leiebilens innhold (inkludert blant annet brannskader forårsaket av røyking eller av dyr som eies av den forsikrede eller er i dennes varetekt); 19. betjening av leiebilen av en annen person enn de autoriserte sjåfører som er spesifisert i leieavtalen; 20. ytelser som utbetales i henhold til veitrafikkbestemmelser om uforsikrede eller underforsikrede, førstepersonsytelser eller regler om objektivt ansvar, eller lignende regler, i hvilken som helst stat eller territorium; 21. bøter, straffetillegg, straffeerstatninger eller andre typer idømmlelser eller kjennelser som ikke kompenserer den part som tilgodeses ved kjennelsen eller dommen for noen faktiske tap eller skade lidd; 22. Skade på materiell eiendom som er fraktet av den forsikrede eller mens den var underlagt dennes varetekt eller kontroll; 23. kroppsskade eller skade på materiell eiendom som oppstår på grunn av faktisk, påstått eller truende uttømming, spredning, utsiving, vandring, frigivelse eller lekkasje av forurensing; 24. slitasje, gradvis svekkelse, insekter eller skadedyr, skjult mangel eller skade; 25. biler eller andre kjøretøy som ikke er leiebiler; 26. kjøretøy som er leid for en periode på mer enn 31 påfølgende dager, uavhengig av hvilken dato den hendelse fant sted som danner grunnlag for kravet; 27. samtidig leie av mer enn ett kjøretøy; 28. ordinær leie av hjelpekjøretøy for bruk i leveranser; 29. kostnader som ikke er knyttet til reparasjon eller utbytting av kjøretøyet (med unntak av fakturerte tauingskostnader). KANSELLERING Polisen kan kanselleres av DNB SAS eller Chubb med 30 dagers skriftlig varsel. FREMSETTELSE AV KRAV Skulle det inntreffe en hendelse som kan gi grunnlag for krav, skal Chubb kontaktes ved Chubb Insurance Company of Europe SE, Crawford and Company Postboks Sandvika Telefonnummer for skademeldinger: Bekreftelse av fullstendige og detaljerte fakta må fremsettes skriftlig. Vennligst oppgi polisenummeret i skriftlig kommunikasjon. KRAVPROSEDYRER Hvis du eller dine personlige representater er misfornøyd med Chubb sin tjenesteytelse eller har grunnlag for klage, vennligst kontakt Chubb med henvisning til polisenummeret :- The Manager, Accident & Health Department, Chubb Insurance Company of Europe SE 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB Tlf: +44 (0) Skulle du fortsatt være misfornøyd, kan du ha rett til å henvise saken til Finansklagenemda ved:

6 Finansklagenemda Skade Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Telefon Faks Oppfølging av disse prosedyrer vil ikke innvirke på dine rettigheter etter loven. RETT Polisen skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk rett. FINANSNÆRINGENS KOMPENSASJONSORDNING Chubb deltar i Finansnæringens Kompensasjonsordning. Denne gir kompensasjon i tilfelle noen av ordningens medlemmer, under bestemte forhold, er ute av stand til å innfri et gyldig krav i henhold til sine poliser. De første av et krav beskyttes fullt ut. Over denne terskelen, vil 90% av det overskytende av kravet bli innfridd (100% hvis forsikringen er obligatorisk etter loven). Kompensasjon vil kun være tilgjengelig for forretningskunder på begrensede vilkår. Ytterligere informasjon kan fås fra Chubb ved adresssen ovenfor, eller fra Finansnæringens Kompensasjonsordning på følgende adresse: Financial Services Compensation Scheme 7 th Floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN Tlf: +44 (0)

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 500. Egenandelvedavbestilling 15, Reiseassistanse Tap av eller

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012

Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 Vilkår for: 104-8399 BB Finans ASA Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.06.2012 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo. Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax:

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF

Forsikringsbevis LISENSFORSIKRING NBF Norges Bryteforbund Avtalenummer : 116312 Serviceboks 1 Ullevål Stadion Kundenummer: 32317 Gjelder fra og med: 01.09.2014 0855 OSLO Gjelder til og med: 31.08.2015 Utstedt dato: 05.09.2014 Forsikringsbevis

Detaljer

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: VISA Gold 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: VISA Gold 104-7688 Sparebanken Sogn og Fjordane Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: +

Detaljer

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011

Vilkår for: Gullservice 104-7688. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 Vilkår for: Gullservice 104-7688 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.01.2011 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder)

FORSIKRINGSBEVIS. Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis for innehaver av Corporate MasterCard Classic Standard (Kortholder) Forsikringsbevis nr.: 85001292-0000 / Utgave: 1/2006 Gjelder f.o.m.: 01.04.06 og avløser tidligere

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår

Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Eurocard Platinum Eurocard Platinum Forsikringsvilkår Forsikringsbevis nr. 104-7272. Gjelder fra 01.11.2009. Eurocard Platinum 2 Dekning Forsikringssum Vilkårenes punkt Reisegods kr. 50 000 pr. sikret

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012

Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Forsikringsvilkår Travel Guard Chartis 01.12. 2012 Innholdsfortegnelse 1. FELLESBESTEMMELSER... 5 2. DEFINISJONER... 5 3. HVEM, HVOR OG NÅR FORSIKRINGEN GJELDER... 6 4. REISEGODSFORSIKRING... 6 5. REISESYKE...

Detaljer

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING

MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DEKNING MICROSOFT INSURANCE POLICY Forsikringssammendrag DETTE ER VIKTIG INFORMASJON DU BØR LESE Denne forsikringsoppsummeringen inneholder ikke hele forsikringens vilkår og betingelser disse kan man finne i forsikringens

Detaljer

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO

Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO Standard forsikringsvilkår for Flyforsikring WRB AV 14100 NO VILKÅR FOR SEKSJON 1 TREDJEMANNS ANSVARSFORSIKRING 1. Forsikringen dekker Ansvar, som forsikrede måtte pådra seg overfor tredjepart, enten i

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer