SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår"

Transkript

1 SAS Eurobonus Platinum American Express - Forsikringvilkår Her er et sammendrag av den dekning som ytes av Chubb Insurance Company of Europe SE til kortinnehaverne i SAS Eurobonus Platinum American Express. Chubb Insurance Company of Europe SE er et Europeisk Selskap stiftet i England og Wales under Foretaksnummer SE13 med registrert adresse 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB. Chubb er godkjent av og gjenstand for reguleringstilsyn fra Financial Services Authority (Kredittilsynet). En fullstendig kopi av Polisen med polisenummer kan på forespørsel gis av DNB Bank ASA. HVILKEN TYPE FORSIKRINGSPOLISE ER DETTE? Polisen gir forsikringsdekning for Innkjøpsbeskyttelse og internett, Prisbeskyttelse, og Kollisjonsskadeavkall, er underlagt polisens vilkår og begrensninger, og vil betale opp til det forsikrede beløp i tilfelle kortinnehaver lider tap. HVEM ER DEKKET AV DENNE POLISEN? Enhver kortinnehaver av SAS Eurobonus Platinium American Express som er bosatt i Norge, heretter kalt den Forsikrede person. VESENTLIGE TREKK, FORDELER OG BEGRENSNINGER a) Dekning for innkjøpsbeskyttelses- og internettforsikring Definisjoner for dette avsnitt: Offentlig sted: inkluderer blant annet butikker, lufthavner, togstasjoner, busstasjoner, gater, hotellobbyer og hotellhager, restauranter, strender, offentlige toaletter, og ethvert sted hvor almenheten har adgang. Uten tilsyn betyr blant annet: ikke på din person når tapet inntreffer, etterlatt hos en annen person enn reisefellem, etterlatt i en posisjon hvor tingen kan tas uten ditt kjennskap, herunder på stranden eller ved siden av svømmebassenget mens du svømmer, eller det å etterlate tingen på en avstand hvor du er ute av stand til å hindre at den blir ulovlig tatt. Beskrivelse av dekning 1. Forsikringsdekning for Innkjøpsbeskyttelse gir automatisk forsikringsbeskyttelse for butikknye personlige gjenstander som før for tapet eller skaden er betalt fullt ut av en forsikret person. 2. Gjenstandene er forsikret i 90 påfølgende dager fra datoen for anskaffelsen for tilfelle av tap, tyveri eller skade hvor som helst i verden, i tillegg til annen gjeldende forsikring. Den forsikrede er også dekket hvor gjenstandene er blitt kjøpt på internett og ikke er blitt levert innen 90 dager fra kjøpsdatoen og den forsikrede person ikke er i stand til å oppnå erstatning fra noen annen part. Dekning for internettkjøp gjelder kun for Platinum-kort og gjelder med forbehold for de ansvarsbegrensninger for de forsikrede kortene som vises nedenfor og ikke for innkjøp på under NOK Vårt ansvar skal ikke overskride: (a) Med hensyn til en enkelt gjenstand, den faktiske innkjøpsprisen for de gjenstander som er betalt med et forsikret kort med forbehold for at ingen betaling skal overskride for en enkelt gjenstand: NOK : Platinum kredittkort. (b) Med hensyn til et enkelt krav eller flere krav som utspringer fra en enkelt hendelse, skal vårt samlede ansvar overfor noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK : Platinum kredittkort. (c) Med hensyn til alle krav i løpet av en 12-måneders periode, skal de samlede betalinger til noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK : Platinum kredittkort. Innkjøp under NOK 300 dekkes ikke etter dette avsnitt. 4. Hvor den forsikrede gjenstand utgjør en del av et par eller et sett, vil den forsikrede person ikke motta mer enn verdien (som beskrevet i punkt 3 ovenfor) av den bestemte delen eller de delene som er stjålet, tapt eller skadet, uavhengig av om den aktuelle gjenstand måtte ha en spesiell verdi i paret eller settet, og heller ikke mer enn den forholdsmessige andel av den samlede kjøpesum for paret eller settet.

2 5. Etter vårt skjønn kan vi dekke rimelige kostnader for å reparere, overhale, erstatte eller gjenanskaffe skadede eller stjålne eller tapte gjenstander, eller betale kontant for de nevnte gjenstander med forbehold for punkt 3 ovenfor og de begrensninger, vilkår og ansvarsbegrensninger som er fastsatt i dette avsnitt. Betaling til den forsikrede person for erstatning eller gjenanskaffelse av gjenstander vil innebære at de opprinnelige skadede gjenstander (enten helt eller delvis) vil bli vår eiendom. 6. Vi vil kun betale et beløp som overskrider den eventuelle forsikringsdekning som den forsikrede person har rett til å kreve i henhold til andre forsikringsdekninger for tap, tyveri av eller skade på gjenstandene. Betingelser til dette avsnitt 1. Den forsikrede må ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte og opprettholde de gjenstander som er forsikret etter dette avsnitt mot tap, tyveri eller skade. 2. Den forsikrede kan ikke overdra eller overføre på noen som helst måte sine interesser uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. 3. Dekning i henhold til dette avsnitt utvides til enhver person som gjennom gave mottar noen gjenstander som er kjøpt av den forsikrede, med forbehold for de vilkår, betingelser og begrensninger som gjelder for dette avsnitt. Begrensninger for dette avsnitt 1. Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noen krav som er resultat av: Flom, storm eller jordskjelv. Krig eller krigslignende fiendtligheter. Radioaktiv kontaminering. Skade forårsaket av atmosfæriske eller klimatiske forhold, mugg eller sopp, insekter, gnagere eller skadedyr. Normal slitasje, eller skade som har oppstått på grunnlag av en iboende mangel ved gjenstandene, herunder elektrisk eller mekanisk sammenbrudd. Lovlig beslagleggelse av politi, offentlige organer, domstoler eller andre myndigheter. Bedrageri eller ulovlige handlinger eller misbruk med hensyn til gjenstandene. Følgetap eller følgeskade, straffetillegg. Skade eller tap som er dekket under en annen forsikring eller som ville vært dekket under en annen forsikring om det ikke var for anvendelsen av et vilkår om overskridelse eller begrensning under den andre polisen. Rengjøring av produktet enten gjennom vasking, strykejernbehandling eller tørrensing. Manglende mottagelse av gjenstander, eller skade mens gjenstandene transporteres i henhold til en fraktavtale eller med post- eller budtjenester. Tap eller tyveri av noen gjenstander, eller skade som oppstår mens gjenstandene transporteres i henhold til en fraktavtale, eller med post- eller budtjenester. Gjenstander som blir etterlatt uten tilsyn på offentlig sted, eller i et ulåst motorkjøretøy, eller i et motorkjøretøy som er uten tilsyn i løpet av natten. 2. Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noe krav som gjelder tyveri eller tap av eller skade på: Smykker og klokker fra bagasje, med mindre det er fra håndbagasje som er under personlig tilsyn fra den forsikrede eller dennes reisefelle; Dyr eller planter; Kontanter, myntmetall, omsettelige verdipapirer, reisesjekker, eller billetter av hvilket som helst slag; Forbruksvarer eller forgjengelige gjenstander (herunder blant annet mat, medisiner, kosmetikk, drivstoff eller olje); Motorkjøretøy, motorsykler eller scootere, båter, luftfartøy; Gjenstander kjøpt med tanke på fornyet tilførsel eller videresalg; Gjenstander kjøpt for bruk i en forretningsmessig eller profesjonell sammenheng, inkludert gjenstander som brukes som verktøy for en bransje eller profesjon; Gjenstander som er eller vil bli del av huseiers tilhørende tilbehør til den faste eiendom og faste eller bevegelige tilbehør som tilsiktes eller er blitt innlemmet i den faste eiendom; Sportsutstyr mens det er i bruk; Brukte gjenstander inkludert antikviteter. Mobiltelefon hvis telefonen er innlemmet i en plan eller andre kontraktsmessige ordninger. 3. Vi skal ikke dekke noen krav etter dette avsnitt når slike tilfeller av tyveri, tap eller skade er utvirket av, tilskyndet av, eller med overlegg forårsaket av den forsikrede person. b) Prisbeskyttelse - forsikringsdekning Definisjoner for dette avsnitt: Trykket reklame: en offentliggjort markedsføringskatalog og brosjyre. Beskrivelse av dekning Vi vil refundere den forsikrede for differansen mellom den pris den forsikrede har betalt fullt ut for en gjenstand med sitt forsikrede kort og en lavere pris i henhold til trykket reklame for den samme gjenstand (samme merke, utforming, modellnavn og/eller nummer). Forutsatt at prisdifferansen mellom den lavere pris og den opprinnelige pris betalt av den forsikrede er

3 større enn NOK 250, og transaksjonen er større enn NOK 250, vil vi maksimalt refundere den forsikrede person som følger: (a) Med hensyn til et enkeltstående innkjøp: NOK (b) Med hensyn til alle krav i løpet av en 12-måneders periode, skal samlede betalinger til noen enkelt forsikret person ikke overskride: NOK Betingelser til dette avsnitt 1. Gjenstanden må i sin helhet være betalt med et forsikret kort. 2. Den lavere pris må være gjengitt i en trykket reklame som viser samme gjenstand (samme merke, produsent, utforming, modellnavn og/eller nummer), fra en butikk i Norge. 3. Differansen mellom den lavere prisen og den opprinnelige pris betalt må være mer enn NOK Den trykte reklamen må være offentliggjort innen 90 dager etter kjøpet. 5. Den forsikrede person må kontakte oss angående kravet innen 90 dager etter kjøpet. 6. Vi vil ikke betale for butikkers kundekreditt, prisavslag og/eller rabatter, samt forsendelses- og håndteringsgebyrer. 7. Under ingen omstendighet vil vi betale mer enn det faktiske beløp gjenstanden er belastet for. Generelle begrensninger Vi skal ikke være forpliktet til, i henhold til dette avsnitt, å dekke noen krav som er resultat av kjøp av: 1. Gjenstander med en opprinnelig innkjøpspris mindre enn NOK Kontanter, reisesjekker, transportbilletter, billetter til forestillinger, verdipapirer og andre omsettelige papirer, myntmetall, frimerker, lotteribilletter eller inngangsbilletter til arrangementer i sport eller underholdning. 3. Kunst, antikviteter, våpen, og samlegjenstander. 4. Pelsverk, smykker, klenodier, edelstener og artikler laget av gull (eller andre edle metaller og/eller smykkestener). 5. Forgjengelige gjenstander inkludert mat, drikkevarer, tobakk og drivstoff. 6. Farmasøytiske og andre medisinske produkter, optiske produkter og medisinsk utstyr. 7. Gjenstander som er skreddersydde, personlig tilpasset, unike eller eneste av sitt slag. 8. Ulovlig tilegnede gjenstander. 9. Levende dyr og planter. 10. Motorkjøretøy inkludert biler, båter og fly, og ethvert utstyr og/eller alle deler som er nødvendige for deres drift og/eller vedlikehold. 11. Landeiendom, permanente strukturer og tilbehør (inkludert blant annet bygninger, hjem, boliger, og oppussingsarbeider på bygg og hjem). 12. Tjenester (herunder blant annet utførelse av arbeid eller vedlikehold, reparasjon eller installering av produkter, gjenstander eller eiendom, eller profesjonelle råd av hvilket som helst slag). 13. Gjenstander fra internett. 14. Produkter fra en person som ikke er bosatt i Norge. 15. Brukte, antikke, resirkulerte, tidligere eide, ombygde, eller omfabrikerte gjenstander, uansett om den forsikrede hadde kjennskap til eller ikke at gjenstanden var brukt, antikk, resirkulert, tidligere eid, ombygd eller omfabrikert. 16. Brukte, antikke, resirkulerte, tidligere eide, ombygde, eller omfabrikerte gjenstander, uansett om den forsikrede hadde kjennskap til eller ikke at gjenstanden var brukt, antikk, resirkulert, tidligere eid, ombygd eller omfabrikert. 17. Gjenstander avertert som del av begrenset mengde, salg av ukurante varer, kun kontantsalg eller nedleggingssalg, gjenstander vist i prislister eller prisnoteringer, kostnadsbesparelser som følge av pakketilbud, produsentkuponger, ansattes rabatt, eller gratiseksemplarer, eller når den averterte prisen inkluderer bonus eller gratistilbud, spesialfinansiering, installering eller rabatter, eller enkeltstående eller andre begrensede tilbud. 18. Gjenstander kjøpt for videresalg, profesjonell eller kommersiell bruk. 19. Gjenstander avertert med prisavslag, produsentkuponger som kan innløses, eller refusjon av hvilket som helst slag, hvor innkjøpsprisen vil bli fastslått ved å ta med i beregningen slike prisavslag og refusjoner. Vi skal ikke være forpliktet til å dekke noe krav etter dette avsnitt for: 1. Forsendelses- og/eller transportkostnader eller prisdifferanser på grunn av handel, håndteringskostnader og omsetningsavgift. 2. Prisdifferanse fra en annonsering utenfor Norge eller i en tollfri sone. 3. Enhver prisdifferanse funnet ved en gjenstand som er solgt som del av en spesialavtale kun tilgjengelig for medlemmer av bestemte organisasjoner eller organisasjoner som ikke er åpne for almenheten, så som klubber og foreninger, annet enn de som er tilgjengelige med et forsikret kort. c) Kollisjonsskadeavkall Tilleggsforsikring for leiebil Definisjoner for dette avsnitt: Autorisert lege: en lege og/eller medlem av en legeforening, rettslig autorisert til å praktisere som lege i det land tapet og/eller behandlingen foregår.

4 Dekket leietur: leien av en leiebil hvor hele kostnaden med leieavtalen er betalt med det forsikrede kort og leieperioden vises i leieavtalen for 31 påfølgende dager eller mindre. Skade: plutselig hendelse under kontraktsforløpet hvor årsaken eller en av årsakene, er utenfor den forsikredes kontrollmulighet, og som forårsaker materiell skade på leiebilen. Overskytende: den del av kravet som den forsikrede er økonomisk ansvarlig for etter leieavtalen når den forsikrede har avslått å gå med på utleiefirmaets forsikringsdekning. Geografisk rekkevidde: hvor som helst i verden. Leieavtale: leiekontrakten mellom den forsikrede og utleiefirmaet. Utleiefirma: et profesjonelt selskap eller firma som er fullt lisensiert av reguleringsmyndighetene i landet, staten eller de lokale myndigheter for å leie ut kjøretøy der hvor leiebilen er avhentet. Leiebil: enhver bil leid i henhold til en leieavtale på daglig eller ukentlig basis fra et utleiefirma innenfor den geografiske rekkevidde av denne forsikringen og som avhentes fra uleiefirmaet innenfor det geografiske dekningsområde for denne forsikring. Tredjepart: enhver person utenom den forsikrede, dennes ektefelle eller samboer, registrerte partner, barn, stebarn eller foreldre. Overskytende som ikke kan innløses: det ureduserbare overskytende som er fastsatt i leieavtalen når du har godtatt eller er forpliktet til å godta utleiefirmaets forsikring. Beskrivelse av dekning Dette avsnitt gir dekning for forsikrede personers erstatningsansvar for skade på eller tyveri av en leiebil (når bilutleiefirmaet dekker skader på kjøretøyet over det overskytende ved hjelp av en annen kontrakt) for en samlet periode som ikke overskrider 31 dager, når hele kostnaden er blitt betalt med et forsikret kort. Vi vil holde forsikrede personer skadesløse for de tap som pådras under en dekket leietur som følge av materiell skade på eller tyveri av leiebilen, med eller uten en identifisert tredjepart som er erstatningsansvarlig eller ikke, for kostnadene med reparasjon eller istandsetting av leiebilen til dens opprinnelige tilstand, opp til: beløpet for det overskytende (høyere beløp) som fastsettes i leieavtalen for det tilfelle at den forsikrede ikke har godtatt utleiefirmaets forsikring når utleiefirmaet dekker skade på leiebilene over dette overskytende ved hjelp av en annen kontrakt, eller beløpet for det overskytende som ikke kan innløses (lavere beløp) som fastsettes i leieavtalen for det tilfelle at den forsikrede har godtatt utleiefirmaets forsikring når utleiefirmaet dekker skade på leiebilene over dette overskytende ved hjelp av en annen kontrakt. Dekningen er begrenset til et maksimum på: NOK per krav og NOK per forsikret år (eller det tilsvarende i lokal valuta). Tap er begrenset til kostnadene som ville ha blitt frafalt om du hadde betalt for den dekning av tap/skade-avkall eller lignende bestemmelse som tilbys fra utleiefirmaet. Det er en minstegrense for kravenes verdi på NOK 300. Dekning gis på betingelse av at den forsikrede: tilfredsstiller de vilkår som pålegges av utleiefirmaet samt av de lokale lover og jurisdiksjoner; kjører leiebilen i samsvar med bestemmelsene i den leieavtalen som er signert med utleiefirmaet; er nevnt i leieavtalen på en måte som er lesbar; har rettet seg etter alle vilkår i denne forsikringen. Begrensninger til dette avsnitt Vi påtar oss ikke å dekke ansvar som direkte eller indirekte følger av, er foranlediget av, oppstår av eller skyldes: 1. noen bedragersk, uærlig eller kriminell handling begått av den forsikrede eller noen denne er i hemmelig forståelse med, eller forsikring fremkalt under omstendigheter hvor et krav med rimelighet ville kunne forventes; 2. betjening av leiebilen i strid med vilkårene for leieavtalen; 3. kjøring av personer som ikke er navngitt i leieavtalen; 4. kjøring av personer som ikke har gyldig førerkort; 5. leie av kjøretøy, luksus- eller sportsbil, med en forhandlerpris høyere enn NOK (eller tilsvarende i lokal valuta); 6. kjøretøy som er over 20 år gamle eller er av en type som ikke er produsert de siste 10 på tidspunktet for leieforholdet;

5 7. leie av alle utforminger og modeller av limousine; 8. leie av kjøretøy som ikke er lisensiert for bruk på vei, så som blant annet motorsykler, offroad-kjøretøy, og rekreasjonskjøretøy; 9. leie av kjøretøy på mer enn 3,5 tonn samlet tillatt nettovekt eller kjøretøy på mer enn 8 kubikkmeter lastevolum; 10. leie av trailere, campingvogner, lastebiler, motorsykler, mopeder, scootere, bobiler; 11. bruk av leiebil i, eller til trening for, kappkjøringskonkurranser, uttakingsløp, rallyløp eller fartstesting; 12. selvpåført skade eller sykdom, alkoholisme eller stoffmisbruk (annet enn stoffer tatt i samsvar med behandling foreskrevet og ledet av en autorisert lege, men ikke for behandling av stoffavhengighet) eller eksponering av seg selv for unødvendig fare (unntagen i et forsøk på å redde menneskeliv); 13. at den forsikrede kjører et hvilket som helst kjøretøy mens alkoholnivået i blodet er høyere enn den lovlige grensen i det land der hendelsen inntreffer; 14. a) ioniserende stråling eller kontaminering av radioaktivitet fra atombrensel eller fra atomavfall fra forbrenning av atombrensel; eller b) radioaktivt toksisk eksplosiv eller andre farlige egenskaper ved eksplosive nukleære sammenstillinger eller nukleære komponenter i slike; 15. invasjon, handlinger fra utenlandske fiender, fiendtligheter (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, opprør, revolusjon, opptøyer, terrorisme, militær eller tilranet maktutøvelse eller konfiskering eller nasjonalisering eller rekvisisjon eller tilintetgjørelse av eller skade på eiendom av eller i henhold til ordre fra noen myndighet eller offentlig eller lokal myndighet; 16. kjøring av noen som er under 21 år, eller av person som ikke er forsikret; 17. det beløp for skadesløsholdelse som den forsikrede har rett til å kreve fra en annen forsikring uten hensyn til om forsikreren nekter kravet eller mislykkes i å gjøre opp av hvilken som helst grunn; 18. skade på leiebilens innhold (inkludert blant annet brannskader forårsaket av røyking eller av dyr som eies av den forsikrede eller er i dennes varetekt); 19. betjening av leiebilen av en annen person enn de autoriserte sjåfører som er spesifisert i leieavtalen; 20. ytelser som utbetales i henhold til veitrafikkbestemmelser om uforsikrede eller underforsikrede, førstepersonsytelser eller regler om objektivt ansvar, eller lignende regler, i hvilken som helst stat eller territorium; 21. bøter, straffetillegg, straffeerstatninger eller andre typer idømmlelser eller kjennelser som ikke kompenserer den part som tilgodeses ved kjennelsen eller dommen for noen faktiske tap eller skade lidd; 22. Skade på materiell eiendom som er fraktet av den forsikrede eller mens den var underlagt dennes varetekt eller kontroll; 23. kroppsskade eller skade på materiell eiendom som oppstår på grunn av faktisk, påstått eller truende uttømming, spredning, utsiving, vandring, frigivelse eller lekkasje av forurensing; 24. slitasje, gradvis svekkelse, insekter eller skadedyr, skjult mangel eller skade; 25. biler eller andre kjøretøy som ikke er leiebiler; 26. kjøretøy som er leid for en periode på mer enn 31 påfølgende dager, uavhengig av hvilken dato den hendelse fant sted som danner grunnlag for kravet; 27. samtidig leie av mer enn ett kjøretøy; 28. ordinær leie av hjelpekjøretøy for bruk i leveranser; 29. kostnader som ikke er knyttet til reparasjon eller utbytting av kjøretøyet (med unntak av fakturerte tauingskostnader). KANSELLERING Polisen kan kanselleres av DNB SAS eller Chubb med 30 dagers skriftlig varsel. FREMSETTELSE AV KRAV Skulle det inntreffe en hendelse som kan gi grunnlag for krav, skal Chubb kontaktes ved Chubb Insurance Company of Europe SE, Crawford and Company Postboks Sandvika Telefonnummer for skademeldinger: Bekreftelse av fullstendige og detaljerte fakta må fremsettes skriftlig. Vennligst oppgi polisenummeret i skriftlig kommunikasjon. KRAVPROSEDYRER Hvis du eller dine personlige representater er misfornøyd med Chubb sin tjenesteytelse eller har grunnlag for klage, vennligst kontakt Chubb med henvisning til polisenummeret :- The Manager, Accident & Health Department, Chubb Insurance Company of Europe SE 106 Fenchurch Street, London EC3M 5NB Tlf: +44 (0) Skulle du fortsatt være misfornøyd, kan du ha rett til å henvise saken til Finansklagenemda ved:

6 Finansklagenemda Skade Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Telefon Faks Oppfølging av disse prosedyrer vil ikke innvirke på dine rettigheter etter loven. RETT Polisen skal reguleres og fortolkes i samsvar med norsk rett. FINANSNÆRINGENS KOMPENSASJONSORDNING Chubb deltar i Finansnæringens Kompensasjonsordning. Denne gir kompensasjon i tilfelle noen av ordningens medlemmer, under bestemte forhold, er ute av stand til å innfri et gyldig krav i henhold til sine poliser. De første av et krav beskyttes fullt ut. Over denne terskelen, vil 90% av det overskytende av kravet bli innfridd (100% hvis forsikringen er obligatorisk etter loven). Kompensasjon vil kun være tilgjengelig for forretningskunder på begrensede vilkår. Ytterligere informasjon kan fås fra Chubb ved adresssen ovenfor, eller fra Finansnæringens Kompensasjonsordning på følgende adresse: Financial Services Compensation Scheme 7 th Floor, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London E1 8BN Tlf: +44 (0)

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

- 1 - FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage. henhold til de fastsatte begrensninger av erstatningsansvaret.

- 1 - FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage. henhold til de fastsatte begrensninger av erstatningsansvaret. FORSIKRINGSBEVIS Buyers Advantage Disse vilkår trer i kraft fra 1. januar 2009, og vil gjelde til forsikringen fornyes eller opphører. Forsikringsgiver: Cassidy Davis Syndicate 5820 at Lloyd s of London,

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG FORSIKRINGSVILKÅR FOR PRISGARANTI

FORSIKRINGSBEVIS OG FORSIKRINGSVILKÅR FOR PRISGARANTI FORSIKRINGSBEVIS OG FORSIKRINGSVILKÅR FOR PRISGARANTI Handlekonto fra Santander Consumer Bank Vilkår gjeldende fra 01.04.2017 FORSIKRINGSBEVIS FOR PRISGARANTI KOLLEKTIV FORSIKRINGSAVTALE Handlekonto fra

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil

Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato Forsikringen gjelder til: Kortavtalens opphør DEKNING OG YTELSER Denne tabellen viser de maksimale ytelsene du kan

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt.

Vennligst kontakt SHARP dersom du har spørsmål angående om denne Garantien gjelder for Apparatet ditt. SHARP-enheten din (som beskrevet nedenfor) er produsert med omhu og omtanke og etter de høyeste kvalitetsstandarder. Dersom det innenfor garantiperioden (som beskrevet nedenfor) skulle vise seg å være

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

TESLA SERVICEPLANAVTALE

TESLA SERVICEPLANAVTALE TESLA SERVICEPLANAVTALE Denne serviceplanavtalen ("Avtalen") fra Tesla Motors S.r.l. ("Tesla") dekker de spesifiserte, årlige vedlikeholdskontrollene for det aktuelle kjøretøyet i henhold til den valgte

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende

BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende BliBoende forsikrings ved arbeidsledighet og pleie av nære pårørende 2010-11-01 Hvem forsikringen gjelder for 1.1 Forsikringen kan tegnes av alle som oppfyller følgende kriterier: Privatpersoner Medlemmer

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo CAR TRAWLER: EGENANDELSELIMINERING FOR LEIEBIL Hører til og utgjør en integrert del av de allmenne vilkårene og forsikringsbeviset til. Adressen skaden skal rapporteres til: Falck TravelCare Postboks 172,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE

AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE AVTALEVILKÅR FOR BESTILLING AV MØTER, VIDEOKONFERANSER OG BUSINESS LOUNGE 1. Bestilling og bekreftelse av møter En møtebestilling anses å være bindende når den er bekreftet. En bekreftet bestilling utgjør

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Billingstad, 1 mars 2013 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2013 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING

Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING Ordliste: DE VANLIGSTE ORDENE OG UTTRYKKENE I FORSIKRING bmf.no Hva betyr begrepene? Når forsikringsselskapene snakker med deg som kunde kan det noen ganger være ord eller uttrykk som er vanskelige å forstå.

Detaljer

Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil Vilkår 881 gyldig fra

Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil Vilkår 881 gyldig fra DNB A Forsikringsbevis og -vilkår Leie av bil Vilkår 881 gyldig fra 01.12.2015 Forsikringen gjelder fra: Kortutstedelsesdato Forsikringen gjelder til: Kortavtalens opphør DEKNING OG YTELSER Denne tabellen

Detaljer

Gouda ID - ID-tyverisikring

Gouda ID - ID-tyverisikring Gouda ID - ID-tyverisikring Vilkår 680 Gjeldende fra januar 2018 Innholdsfortegnelse A. Om avtalen 4 B. Hva avtalen gjelder 4 C. Forsikringsavtalen består av 4 D. Regler for kollektiv forsikringsavtale

Detaljer

Misfuel- feilfylling av drivstoff

Misfuel- feilfylling av drivstoff Vilkår Misfuel- feilfylling av drivstoff Gyldig fra: 01.06.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

Misfuel- feilfylling av drivstoff

Misfuel- feilfylling av drivstoff Vilkår Misfuel- feilfylling av drivstoff Gyldig fra: 01.06.2016 AIG Europe Limited Rosenkrantz gate 22 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47 22 00 20 21 www.aig.no. Org.

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL

MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL MEDLEM AV VIKING HVIS DU HAR BIL INGENTING ER VERRE ENN Å STÅ I VEIKANTEN OG VENTE PÅ HJELP SOM ALDRI KOMMER. DET ER IKKE BARE IRRITERENDE, DET KAN OGSÅ I NOEN TILFELLER UTGJØRE FARE FOR DEG OG ANDRE TRAFIKANTER.

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for leietaker

Generelle vilkår og betingelser for leietaker Generelle vilkår og betingelser for leietaker Det er viktig å lese disse betingelsene nøye. Rettigheter og plikter til både deg og Club Villamar er beskrevet. Betaling til Club Villamar innebærer en godkjennelse

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine.

Produktnøkkel Vedlagte produktnøkkel kan bare skrives inn én gang (1 *) sammen med personopplysningene dine. Sluttbrukeravtale ("avtalen") Embroidery Plus-oppgradering til B880 og B790 Sist oppdatert: 5. juli 2017 Vennligst les denne sluttbrukeravtalen ("avtalen") nøye før du markerer med et klikk i avmerkingsboksen

Detaljer

Deres beste varme. 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper

Deres beste varme. 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper Deres beste varme 5-årige trygghetsgaranti for IVT varmepumper Deres beste varme Når du veljer en IVT varmepumpe får du en lösning som gir deg meget lave varmekostnader under manga år fremover. Tryggt,

Detaljer

Leiekontrakt for Bobilutleie

Leiekontrakt for Bobilutleie Leietaker Navn: Adresse: Postnummer: Fødselsdato: Telefon: Epost: Leiekontrakt for Bobilutleie Sted: Leieobjekt Merke: Årsmodell: Modell: Kjennetegn: Leie periode: Pris pr. dag/uke: Tilleggstjenester:

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark.

Vi vil informere deg om at alle opplysninger om ditt kundeforhold blir registrert sentralt i Securator og Topdanmark. Angrerett for forbrukere i visse tilfeller Angrerett ved fjernsalg Ved fjernsalg har forbrukeren rett til å gå fra avtalen (angrerett) innen 14 dager fra avtaleinngåelsen, ved at det gis melding til selskapet

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår

FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår FOrSIKrINGSBeVIS OG VIlKår 2011/2012 Forsikringsbeviset gjelder: Studentforsikring PC m/utstyr etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA GJELDER FOR PERIODEN

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Trygg På Nett Forsikringsvilkår av 01.04.2016 Innholdsfortegnelse Side 1. Trygg På Nett 3 1.2 Definisjoner 3 1.3 Hvem forsikringen gjelder for 3 2. Forsikringsdekningen Identitetstyveri 3 2.1 Hvor og når

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO

ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO ALMINNELIGE REISEVILKÅR OG NYTTIG INFO Innhold Innhold... 1 1. Alminnelige reisevilkår... 2 1.1 Garantien... 2 1.2 Påmelding og betaling... 2 1.3 Avbestilling... 2 1.4 Endringer av bestilling... 2 1.5

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail

Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail Salgs og leveringsbetingelser LEBA retail 1. GYLDIGHET 2. BINDENDE SALGSAVTALE 3. SALGSGJENSTANDER 4. PRISER 5. BETALINGSBETINGELSER 6. BESTILLING 7. VARER MED STANDARD MÅL SOM KREVER TILPASNING VED MONTERING

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2017 Vilkår av 1. januar 2017 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror mv.... 2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

UTLENDINGSDIREKTORATET

UTLENDINGSDIREKTORATET Kontraktsnummer: xxxx/xxxx Kontrakt mellom UTLENDINGSDIREKTORATET Org nr 974760746 (som Kjøper) og XX Org nr xxx xxx xxx (som Leverandør) Kjøp av * 1 KONTRAKTSPARTER Parter i denne kontrakten er Utlendingsdirektoratet

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering

BOSSNETT AS. Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02. Dokument 11. Revisjonshåndtering BOSSNETT AS Minimumskrav for vedlikehold og service til undernett påkoblet bossnettet 2013-01-02 Dokument 11 Revisjonshåndtering Revisjon Endring Dato Utført av Innholdsfortegnelse 1 Avtalepartnere...

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester.

Avsnitt A - Fellesvilkår for betalingsløsninger og tjenester. V I L K Å R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S F O R K U N D E R M E D M O T T A K E R K O N T O I D A N S K E B A NK Gjelder fra 10.08.2017 Danske Bank, Org.nr: 977074010 MobilePay Subscriptions

Detaljer

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF

Produktavtale. mellom. Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF Avtale nr. / Pol.nr. 0116252 Produktavtale mellom Norges Triathlonforbund og If Skadeforsikring AB(publ)via den norske filialen If skadeforsikring NUF 1. HVEM AVTALEN GJELDER FOR 1.1. Avtale om Lisensforsikring

Detaljer

Generell leieinformasjon

Generell leieinformasjon Norway - PKW Generell leieinformasjon Leietaker og fører må ha gyldig førerkort. Førerkort på språk /skrift som bruker spesielle tegn (Arabisk, Kinesisk, Japansk osv) må vise et internasjonalt førerkort.

Detaljer

KONTRAKT NR.: D

KONTRAKT NR.: D Side 1 av 5 KONTRAKT NR.: D-2015-083 Om LEVERANSE AV UTSTYR mellom

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Informasjon om personforsikring

Informasjon om personforsikring Informasjon om personforsikring Helseopplysninger Ved kjøp av forsikring må det fylles ut egenerklæring om helse. Egenerklæringen fylles ut elektronisk og må sendes innen èn måned etter akseptert tilbud.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune /S/?3?8a53 Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse med B0d; ' årsiiibileiiifn til 1. Avtalens parter: Utleier: Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

Generelle vilkår for forbrukere

Generelle vilkår for forbrukere Generelle vilkår for forbrukere 1 GYLDIGHET 1.1 Disse generelle vilkårene, inkludert alle andre vilkår og dokumenter det refereres til (heretter kalt «vilkårene»), gjelder for alle avtaler og alle andre

Detaljer

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring.

Mobilforsikring. Vilkår for. Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen. NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for Mobilforsikring. Vilkår for Mobilforsikring Tennant Forsikring NUF et selskap i Gjensidige Gruppen Dinamo 05/2010 Trykkeri: Hauknes Grafisk Bl.nr. N9553549 Opplag 60 000 NB! Ta vare på brosjyren. Inneholder vilkår for

Detaljer

Vilkår generelle (GENER02)

Vilkår generelle (GENER02) Vilkår generelle (GENER02) Innhold: 1 Særlige begrensninger i Selskapets erstatningsplikt........................................... 2 2 Skjønn.....................................................................

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets totale lengde er fem

Detaljer

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

Garantibrev. 10 års. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibrev 10 års GARANTI Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. COSENTINO, SA gir den registrerte eieren av det installerte Silestone - og eller ECO by Cosentino -produktet

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster

Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster Vedlegg 2A: Generelle vilkår for kjøp av takseringstjenster 1 1. Anvendelse Disse kontraktsvilkårene gjelder mellom Birkenes kommune (heretter kalt Oppdragsgiveren) og den part som leverer tjenestene (heretter

Detaljer