Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien MEDL AP Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien MEDL AP Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP"

Transkript

1 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Sverre Bakke Medlem SP Olav Seltveit Urbø Medlem SP Kjell Magne Grave Medlem AP Birgit Johanne Kovajord Medlem SP Olsnes (reiste 19:30) Thor Arne Heggtveit Medlem SP Geir Arild Djuve Medlem SP Hilde Alice Vågslid Medlem AP Knut Kristian Vadder Medlem SP Ellen Ofte Jakobsen Medlem KRF Laila Karlsen Taraldlien Medlem SP Olav Storåslid Medlem AP Solbjørg Frantzen Medlem AP Tor Øystein Gravdal Medlem AP Mona Sofie Skafså Medlem AP Birger Nygård Medlem SP Olav Godtland Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Knut Seltveit Urbø Medlem SP Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sigrunn Taraldlien MEDL AP Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tahar Haddad Sigrunn Taraldlien AP Arne Gjerlid Vidar Ragnvaldson Vindal AP Til stades frå administrasjonen: Navn Stilling John Kleiv Rådmann Niina Personalsjef Laaksonen

2 Ann Wraa Gunhild Austjord Helse- og omsorgsjef Plan- næring og teknisk sjef Tjøstov Djuve Økonomisjef Finn Arne Askje Oppvekst, kultur- og idrettsjef Protokollunderskrifter:

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Politiske saker til handsaming Lukka PS 17/61 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Rådmannens endelege framlegg PS 17/62 PS 17/63 PS 17/64 PS 17/65 PS 17/66 PS 17/67 PS 17/68 Gjesteelevar - prinsippsak Forvaltningsrapport Temark - økonomistyring i Tokke kommune Selskapskontroll Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS og sjølvkost på feietenestar Samarbeidsavtale Tokke kommune - Telemark Fylkeskommune Sal av Åmdals Verk alderspensjonat Ny lokal føresegn om innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, m.m. og for avfallsgebyr Framlegg til endringar i politisk struktur - revidert PS 17/69 IKA Kongsberg - ny selskapsavtale... Det vert jolemiddag ved Vest Telemark vgs. Utdeling av idrettstipend og vernepris

4 Politiske saker til handsaming PS 17/61 Budsjett Økonomiplan og handlingsprogram Rådmannens endelege framlegg Rådmannen si tilråding: Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. a. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. b. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 3%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. c. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. d. 0,5% av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. e. Konsesjonsavgiftene for 2018 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). f. Eventuelt større positivt eller mindre netto driftsresultat for 2018 etter endeleg vedtak i kommunestyret blir justert mot avsetjing til disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 8 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 1,5% i Renovasjonsavgiftene og slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtaket i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2018 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og tabell 4 - skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 4 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabell 2 og tabell 5 - skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til investeringar med inntil 6,3 mill. kr. i 2018.

5 8. Eigedomsskattevedtak for 2018 a) Verkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av særavtalekrafta (konsesjonskraft) blir sett til 36 øre pr kwh for 2018, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kontrollutvalet Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalet Framlegg frå Fagforbundet (fremma AMU sitt vedtak): 1. Carport til bilar i heimesjukepleia blir flytta fram til Garderobeanlegg på kommuneverkstaden blir flytta til Framlegg frå Utdanningsforbundet: Betala matpause i barnehagen innførast så fort formalitetane er på plass. Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap: Investeringsbudsjett: Toalett Tokke skule, kr bir flutt fram til Det var fyrst røysta over framlegget til Fagforbundet/et i AMU: Pkt 1: Fall med 5 4 røyster Pkt 2: Vedteke med 5 4 røyster Framlegg frå Utdanningsforbundet: Fall med 6 3 røyster Framlegg frå Vågslid: Vedteke med 8 1 røyster Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming.

6 g. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. h. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 3%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. i. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. j. 0,5% av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. k. Konsesjonsavgiftene for 2018 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). l. Eventuelt større positivt eller mindre netto driftsresultat for 2018 etter endeleg vedtak i kommunestyret blir justert mot avsetjing til disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 8 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 1,5% i Renovasjonsavgiftene og slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtaket i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2018 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og tabell 4 - skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 4 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabell 2 og tabell 5 - skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til investeringar med inntil 6,3 mill. kr. i Eigedomsskattevedtak for 2018 a) Verkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september.

7 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av særavtalekrafta (konsesjonskraft) blir sett til 36 øre pr kwh for 2018, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kontrollutvalet Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. Garderobeanlegg på kommuneverkstaden blir flytta til Investeringsbudsjett: Toalett Tokke skule, kr bir flutt fram til Saksprotokoll i Formannskapet Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap: Plan, næring- og teknisk etat vert styrka med ein 100% stilling som næringskonsulent. Rådmannen lyser ut stillinga rett på nyåret. (Inndekking av stilling kjem i budsjettmøte i Kommunestyret) Framlegg frå Vidar Vindal, Ap: Nytt tiltak 3.6. Leasing av ultralydsapperat vert sett opp med kr pr år frå Inndekking eiga ramme. Framlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes, Sp: 1. Planområde 1 vert styrka med ei 100% stilling som næringskonsulent/næringsrådgjevar. Stillinga vert lyst ut på nyåret. (inndekking i endeleg budsjettramme) 2. Auke ramme til planområde 4, jfr alt 1 i nye tiltak 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) 3. Auke stillingsprosenten til tildelingskontoret, pkt 3.3 nytt tiltak med 20%. Inndekking i endeleg budsjettramme 4. Flytte postar på Investeringsplanen: a. Toalett Tokke skule kr til 2018 og til 2019 b. Carport heimesjukepleia til kr til 2018 c. Garderoben til kommune verkstaden kr til Formannskapet ber administrasjonen legge fram ei sak som viser oversikt over praksis og kostnader for betala matpause for alle tilsette i Tokke kommune.

8 Det vart fyrst røysta over framlegget til Vågslid mot pkt 1 i Olsnes sitt framlegg: Framlegget til Vågslid fall med 4 3 røyster Pkt 2 i framlegget til Olsnes: Vedteke med 4 3 røyster Pkt 3 i framlegget til Olsnes: Samrøystes vedteke Investeringsbudsjettet: 4.a: Samrøystes vedteke 4.b: Samrøystes vedteke 4.c: Samrøystes vedteke Framlegget til Vindal: Samrøystes vedteke Framlegget til Olsnes pkt 5: Samrøystes vedteke Rådmannen sin tilråding med endringane som kom fram i møtet: Samrøystes vedteke Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. m. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. n. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 3%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. o. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. p. 0,5% av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar.

9 q. Konsesjonsavgiftene for 2018 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). r. Eventuelt større positivt eller mindre netto driftsresultat for 2018 etter endeleg vedtak i kommunestyret blir justert mot avsetjing til disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 8 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 1,5% i Renovasjonsavgiftene og slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtaket i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2018 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og tabell 4 - skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 4 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabell 2 og tabell 5 - skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til investeringar med inntil 6,3 mill. kr. i Eigedomsskattevedtak for 2018 a) Verkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. 9. Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av særavtalekrafta (konsesjonskraft) blir sett til 36 øre pr kwh for 2018, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kontrollutvalet Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet.

10 1. Planområde 1 vert styrka med ei 100% stilling som næringskonsulent/næringsrådgjevar. Stillinga vert lyst ut på nyåret. (inndekking i endeleg budsjettramme) 2. Auke ramme til planområde 4, jfr alt 1 i nye tiltak 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) 3. Auke stillingsprosenten til tildelingskontoret, pkt 3.3 nytt tiltak med 20%. Inndekking i endeleg budsjettramme 4. Flytte postar på Investeringsplanen: a. Toalett Tokke skule kr til 2018 og til 2019 b. Carport heimesjukepleia til kr til 2018 c. Garderoben til kommune verkstaden kr til Formannskapet ber administrasjonen legge fram ei sak som viser oversikt over praksis og kostnader for betala matpause for alle tilsette i Tokke kommune. Saksprotokoll i Kommunestyret Nytt punkt 8 d i Rådmannen sin tilråding kom fram i møtet. Framlegg frå Birgit Johanne K. Olsnes, Sp: Endringsframlegg til budsjettet: Endringar i tabell 3 Planområde 1 Nytt tiltak 1.4: Det vert oppretta ei prosjektstilling over tre år som næringskonsulent/- rådgjevar. Innhaldet i stillinga skal vere å legge til rette for, skape aktivitet og utvikle gjeldande og nye arbeidsplassar. Prosjektstillinga skal sikre ei styrking av det generelle næringsarbeidet i kommunen, men ha hovudfokus på næringsområdet i Høydalsmo og etablering av ein næringshage i Tokke. Kostanad i 2018: NOK Planområde 2 Nytt tiltak 2.3: Jmf sak om endra føresetnader om betaling for gjesteelevar etter Telemarksavtala.

11 Innsparing i 2018: Planområde 3 Nytt tiltak 3.1: Går ut, då signala kommunen har fått er at det ikkje kjem nye flyktningar til Tokke kommune i Nytt tiltak 3.3: Tildelingskontoret får auka ressursen med 20% jmf rådmannens prioriteringar om at dette gjev ei meir effektiv utnytting av stillinga. Kostnaden blir dekt innanfor gjeldande ramme. Nytt tiltak 3.6: leasing av ultralydsapperat Kostnaden blir dekt innanfor eiga ramme. Planområde 4 Nytt tiltak 4.3: auke kapasiteten på PNT til arbeid med skog og utmark med ei 100% stilling. Kostnad for 2018: NOK Inndekking for auka kostnader for 2018: Kommunen budsjetterar med eit utbytte frå VTK likt utbyttet i 2017 på kr Auka utbytte NOK Balanse i driftsbudsjettet: Endringar i Investeringsplanen : Trafikksikringstiltak på Austheii inn på 2018: NOK Midlar til kunstgrasbane i Høydalsmo inn på 2018: NOK Endringsforslag i tekstdel/handlingsplanen: Nytt punkt under 2.2 Organisasjon/medarbeider s.6: Tokke kommune skal ha fokus på arbeidsnærver i alle etatar og ha moderat møteverksemd. Stryke siste avsnitt på s.10: «Rådmannen vil også i år peike på at Tokke og Vinje nå har fått felles presteteneste. Ein konsekvens av dette må vera at ein vurderar ei sammanslåing av dei to kyrkjelege fellesråda og at kommunane på litt sikt får eitt fellesråd og ei kyrkjeverje.» Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF:

12 Endringsframlegg i høve formannskapets innstilling: Plan- næring og teknisk etat vert styrka med ein 100% stilling som næringskonsulent. Rådmannen lyser ut stillinga på nyåret. Kostnad ,- (?) Inndekning ved bruk av auka utbytte frå VTK. Nytt framlegg under planområde 2. Kommunestyret bed rådmannen greie ut ei sak med alternative løysingar til ny barnehage i Høydalsmo. Saka vert lagt fram for kommunestyret innan Framlegg frå Olav Storåslid, Ap/KrF: 4 C: Garderoben til kommuneverkstaden kr i 2018 og kr i Administrasjonen kjem attende med ein kostnadsoversikt i Det vart røysta over formannskapets vedtak (ikkje punkt 1) fyrst: Samrøystes vedteke Røysta så over framlegget til Sp mot framlegga til Ap/KrF: Framlegget til Ap fall med røyster Røysta så over Sp sitt framlegg punkt 1 mot framlegget til Ap/KrF punkt 1: Framlegget til Ap fall med røyster Så røysta over Sp sitt fyrste pkt under endringsforslag i handlingsplanen: Framlegget vart vedteke med røyster Så røysting over andre pkt under endringsforslag i handlingsplanen: Vedteke med 19 2 Så røysting over punkt 2 i framlegget til Ap/KrF: Fall med røyster Så røysting over nytt pkt 8 d i rådmannen sin tilråding: Samrøystes vedteke

13 Nytt handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2018, med vedlegg, skal leggjast til grunn for Tokke kommune si verksemd i perioden og blir vedteke med netto rammer for kvart planområde, og med dei endringar som fylgjer av kommunestyret si handsaming. s. For skatt på inntekt og formue blir nytta høgaste sats som Stortinget gjev høve til. t. Kommunale gebyr og eigenbetalingar som ikkje er omtala andre stader i budsjettvedtaket blir auka med inntil 3%, eller så langt lov og forskrift gjev høve til det. Rådmannen delegerast mynde til å fastsetje nøyaktige satsar innanfor denne ramma. u. Rådmannen justerar økonomiplantabellane og investeringsplanen etter endeleg vedtak i kommunestyret. v. 0,5% av lønsmidlane blir trekt ut av kvart planområde, lagt på planområde 1, og disponera av rådmannen med tanke på utjamning av lønsjusteringar. w. Konsesjonsavgiftene for 2018 kr 7,3 mill, blir nytta til næringsutvikling/næringsarbeid (ansvar 410, 451, 453 og 454, 3,3 mill kr) og til dekning av avdrag på investeringar (4,0 mill). x. Eventuelt større positivt eller mindre netto driftsresultat for 2018 etter endeleg vedtak i kommunestyret blir justert mot avsetjing til disposisjonsfond. 2. Gebyr, avgifter brukarbetaling Gebyr, avgifter og brukarbetaling blir fastsett i samsvar med pkt 8 i handlingsprogrammet. Kommunale avgifter, dvs vatn. og kloakkavgifter blir auka med 1,5% i Renovasjonsavgiftene og slamavgifta blir auka i høve til vedtak i representantskapet i Renovest IKS og feieavgifta blir auka i høve til vedtaket i representantskapet i Vest-Telemark Brannvesen IKS. 3. Inntektsramme for drifta Driftsbudsjettet for 2018 blir vedteke slik det går fram av tabell 1, tabell 3 og tabell 4 - skjema 1A og 1B i HP. 4. Budsjettiltak For å tilpasse utgifter og inntekter til dei fastsette måla, skal det bli gjennomført budsjettiltak i samsvar med tabell 3 i taldelen til budsjettframlegget. 5. Fordeling av utgifter mellom etatane. Etatane sine driftsrammer går fram av tabell 1, 3 og 4 i HP/ØP. 6. Investeringar. Kommunestyret vedtek investeringar og finansiering for 2018 i tråd med tabell 2 og tabell 5 - skjema 2a og 2b i budsjettframlegget/hp. 7. Låneopptak

14 Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til investeringar med inntil 6,3 mill. kr. i Eigedomsskattevedtak for 2018 a) Verkeområde: For skatteåret 2018 skal det skrivast ut eigedomsskatt på verk og bruk, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) 3 fyrste ledd, bokstav c. b) Eigedomsskattesats: Eigedomsskattesatsen for 2018 er 7 promille, jf eskl. 11 fyrste ledd. c) Terminar: Skatten skrivast ut i to terminar, jf eskl 25 fyrste ledd. Fyrste termin er 20. mars og andre termin er 20. september. d) Takstane fastsett ved førre taksering i 2008, kontorjusterast med 10% med verknad frå skatteåret 2018 jfr eskl par 8A Sal av konsesjonskraft Pristaket ved sal av særavtalekrafta (konsesjonskraft) blir sett til 36 øre pr kwh for 2018, ekskl. nettleige og alle avgifter. 10. Kontrollutvalet Kommunestyret vedtek budsjett for 2018 for Kontroll og tilsynsverksemda i Tokke kommune med ei ramme på kr , i samsvar med framlegget frå Kontrollutvalet. 2. Auke ramme til planområde 4, jfr alt 1 i nye tiltak 4.3 (inndekking i endeleg budsjettramme) 3. Auke stillingsprosenten til tildelingskontoret, pkt 3.3 nytt tiltak med 20%. Inndekking i endeleg budsjettramme 4. Flytte postar på Investeringsplanen: a. Toalett Tokke skule kr til 2018 og til 2019 b. Carport heimesjukepleia til kr til 2018 c. Garderoben til kommune verkstaden kr til Formannskapet ber administrasjonen legge fram ei sak som viser oversikt over praksis og kostnader for betala matpause for alle tilsette i Tokke kommune. Planområde 1: Nytt tiltak 1.4: Det vert oppretta ei prosjektstilling over tre år som næringskonsulent/- rådgjevar. Innhaldet i stillinga skal vere å legge til rette for, skape aktivitet og utvikle gjeldande og nye arbeidsplassar. Prosjektstillinga skal sikre ei styrking av det generelle næringsarbeidet i kommunen, men ha hovudfokus på næringsområdet i Høydalsmo og etablering av ein næringshage i Tokke. Kostanad i 2018: NOK Inndekking av utvida utbytte VTK.

15 Planområde 2 Nytt tiltak 2.3: Jmf sak om endra føresetnader om betaling for gjesteelevar etter Telemarksavtala. Innsparing i 2018: Planområde 3 Nytt tiltak 3.1: Går ut, då signala kommunen har fått er at det ikkje kjem nye flyktningar til Tokke kommune i Nytt tiltak 3.3: Tildelingskontoret får auka ressursen med 20% jmf rådmannens prioriteringar om at dette gjev ei meir effektiv utnytting av stillinga. Kostnaden blir dekt innanfor gjeldande ramme. Nytt tiltak 3.6: leasing av ultralydsapperat Kostnaden blir dekt innanfor eiga ramme. Planområde 4 Nytt tiltak 4.3: auke kapasiteten på PNT til arbeid med skog og utmark med ei 100% stilling. Kostnad for 2018: NOK Inndekking av auka utbytte frå VTK. Auka utbytte VTK NOK for Balanse i driftsbudsjettet auka med : , jfr pkt nytt tiltak 2.3. Endringar i Investeringsplanen : Trafikksikringstiltak på Austheii inn på 2018: NOK Midlar til kunstgrasbane i Høydalsmo inn på 2018: NOK Endringsforslag i tekstdel/handlingsplanen: Nytt punkt under 2.2 Organisasjon/medarbeider s.6: Tokke kommune skal ha fokus på arbeidsnærver i alle etatar og ha moderat møteverksemd. Stryke siste avsnitt på s.10: «Rådmannen vil også i år peike på at Tokke og Vinje nå har fått felles presteteneste. Ein konsekvens av dette må vera at ein vurderar ei sammanslåing av dei to kyrkjelege fellesråda og at kommunane på litt sikt får eitt fellesråd og ei kyrkjeverje.»

16 PS 17/62 Gjesteelevar - prinsippsak Rådmannen si tilråding: I. Tokke held inntil vidare fast på tidlegare praksis for betaling av born i barnehagen og gjesteelevar i Vest-Telemark. II. Hovudregelen er at Tokke kommune ikkje innvilgar refusjon for barnehageplass i anna kommune. III. For grunnskuleelevar som ikkje alt har teke til i Vinje kommune og er busett i Tokke kommune, er hovudregelen at desse elevane går på ein av skulane i Tokke. Oppvekstutvalet kan gjere unntak. Fleire elevar har fått vedtak for heile grunnskuleløpet, dette er eit bindande vedtak for Tokke. I forhold til elevar som har fått tidsavgrensa vedtak, må ein politisk ta ei individuell vurdering om ein skal få fornya søknad om grunnskuleopplæring i anna kommune. IV. Born i barnehagen og gjesteelevar i grunnskulen som ikkje kjem frå Vest- Telemark, nyttar Tokke kommune satsane i Telemarksavtala. Oppvekstutvalet kan dispensere frå hovudregelen i II og III. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Pressisering pkt. 4 gjeld i hovudsak fosterheimsborn. Framlegg frå Geir Arild Djuve: Nytt punkt V: I.h.t Telemarksavtalas prossedyrer pkt. 7. Tokke gjeng i dialog med Vinje om pris for gruppa av elevar som har fått vedtak som skulegang i Vinje, samt deira søsken. Rådmannen sitt framlegg med tillegg frå Djuve blei samrøystes vedteke V. Tokke held inntil vidare fast på tidlegare praksis for betaling av born i barnehagen og gjesteelevar i Vest-Telemark. VI. Hovudregelen er at Tokke kommune ikkje innvilgar refusjon for barnehageplass i anna kommune. VII. For grunnskuleelevar som ikkje alt har teke til i Vinje kommune og er busett i Tokke kommune, er hovudregelen at desse elevane går på ein av skulane i Tokke. Oppvekstutvalet kan gjere unntak. Fleire elevar har fått vedtak for heile grunnskuleløpet, dette er eit bindande vedtak for Tokke. I forhold til elevar som har fått tidsavgrensa vedtak, må ein politisk ta ei individuell vurdering om ein skal få fornya søknad om grunnskuleopplæring i anna kommune. VIII. Born i barnehagen og gjesteelevar i grunnskulen som ikkje kjem frå Vest- Telemark, nyttar Tokke kommune satsane i Telemarksavtala. IX. I.h.t Telemarksavtalas prossedyrer pkt. 7.

17 Tokke gjeng i dialog med Vinje om pris for gruppa av elevar som har fått vedtak som skulegang i Vinje, samt deira søsken. Oppvekstutvalet kan dispensere frå hovudregelen i II og III. Saksprotokoll i Kommunestyret Saka vart handsama som nr seks i møtet. Framlegg frå Geir Arild Djuve,Sp: Skuleelevar: Elevar som i dag går på skule i grannekommunen kan halde fram med å gå på skule i grannekommunen, jfr vedtak til den enkelte elev. Tokke kommune går i dialog med Vinje kommune om pris for gruppa av elevar som har fått vedtak om skulegang i Vinje kommune, samt deira sysken jfr Telemarksavtalas prosedyrepunkt 7. Barnehagebarn: Hovudutvalet kan gje refusjon i spesielle tilhøve. Refusjon blir gjeve for eit år av gongen. Framlegg frå Tone Dale Solvang, Sp: Kommunestyret ber Vest Telemark rådet behandle sak gjesteelevar i Vest Telemark. Det vart røysta over framlegget til Djuve, Sp mot oppvekstutvalets vedtak: Framlegget til Djuve vart vedteke med 20 1 røyster. Framlegget til Solvang vart vedteke med 19 2 røyster. Skuleelevar: Elevar som i dag går på skule i grannekommunen kan halde fram med å gå på skule i grannekommunen, jfr vedtak til den enkelte elev. Tokke kommune går i dialog med Vinje kommune om pris for gruppa av elevar som har fått vedtak om skulegang i Vinje kommune, samt deira sysken jfr Telemarksavtalas prosedyrepunkt 7. Barnehagebarn: Hovudutvalet kan gje refusjon i spesielle tilhøve. Refusjon blir gjeve for eit år av gongen.

18 Kommunestyret ber Vest Telemark rådet behandle sak gjesteelevar i Vest Telemark. PS 17/63 Forvaltningsrapport Temark - økonomistyring i Tokke kommune Rådmannen si tilråding: Som vedtak i kontrollutvalet. Saksprotokoll i Kommunestyret Saka vart handsama som nr 2 i møtet. Nytt framlegg til vedtak i saka:(sendt ut på e-post til kommunestyre reprentantane dagen før møtet) Kommunestyret tek forvaltningsrevisjonsrapport: økonomistyring Tokke kommune, til vitande. Kommunestyret ber kommunen: sørge for at alle leiarar er trygge på kva økonomiansvar inneber. lagar skriftlege rutinar med felles malar for det administrative arbeidet med budsjettering og rapportering. sørge for tilstrekkeleg kompetanse innan budsjettering og budsjettstyring og bruk av økonomisystemet Agresso. søker å korte ned på tida mellom tertialrapport og politisk handsaming, eventuelt vurderer å endre til kvartalsvis rapportering. sørge for at vesentlege administrative budsjettendringar skjer jamleg. Rådmann møter i kontrollutvalet innan eit år for å svare for korleis administrasjonen har fylgt opp anbefalingane frå rapporten. Endringsframlegg frå Thor Arne Heggtveit, Sp: Kommunestyret ber rådmannen: Kulepkt 4: Endre til kvartalsvis rapportering til politisk nivå, og ha kort tid mellom rapportering og politisk handsaming. Det vart røysta over Kontrollutvalets tilråding mot framlegget til Heggtveit, Sp: Framlegget til Heggtveit vart vedteke med 20 1 røyster.

19 Kommunestyret tek forvaltningsrevisjonsrapport: økonomistyring Tokke kommune, til vitande. Kommunestyret ber rådmannen: sørge for at alle leiarar er trygge på kva økonomiansvar inneber. lagar skriftlege rutinar med felles malar for det administrative arbeidet med budsjettering og rapportering. sørge for tilstrekkeleg kompetanse innan budsjettering og budsjettstyring og bruk av økonomisystemet Agresso. endre til kvartalsvis rapportering til politisk nivå, og ha kort tid mellom rapportering og politisk handsaming. sørge for at vesentlege administrative budsjettendringar skjer jamleg. Rådmann møter i kontrollutvalet innan eit år for å svare for korleis administrasjonen har fylgt opp anbefalingane frå rapporten. PS 17/64 Selskapskontroll Brannvernsamarbeidet i Vest-Telemark IKS og sjølvkost på feietenestar Rådmannen si tilråding: Som vedtak i kontrollutvalet. Saksprotokoll i Kommunestyret Saka vart handsama som nr tre i møtet. I saka mangla det eit vedlegg (Selskapskontroll Brannvernsamarbeidet i Vest Telemark IKS og sjølvkost på feietenestar) som er sendt kommunestyre representantane dagen før møtet. Det vart røysta over Kontrollutvalets tilråding. Samrøystes vedteke. Kontrollutvalet tek Selskapskontrollrapporten «Brannvernsamarbeidet i Vest Telemark IKS Tokke kommune» og forvaltningsrevisjonsrapporten «Sjølvkost på feietenester Tokke kommune» til vitande. Tilråding til kommunestyret: selskapet bør:

20 gjere konkrete vurderingar av kor stor del av dei ulike felles administrative kostnadane som kan knytast til høvesvis førebyggande arbeid og feietenestene. Vurderingane bør bli dokumenterte. i større grad gje informasjon om grunnlaget for sjølvkostberekninga i selskapet. sjå til at opplysningane om styret i Enhetsregisteret blir oppdatert, at formelle krav om innhald i årsmeldinga blir følgt, og at kommunane blir fakturert i samsvar med selskapsavtalen. kommunen bør: vurdere å berekne dei indirekte kostnadene i sjølvkostkalkylen i tråd med det rettleiaren primært rår til. ta kapitalkostnad for brannbil som blir nytta av anna teneste ut av sjølvkostberekninga nytte memoriakonto for framførbart underskott frå 2016 på sjølvkostområdet feiing og tilsyn. PS 17/65 Samarbeidsavtale Tokke kommune - Telemark Fylkeskommune Rådmannen si tilråding: 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Eldrerådet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre.

21 Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegget frå rådmannen vart samrøystes tilrådd vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre.

22 Saksprotokoll i Kommunestyret Saka vart handsama som nr fire i møtet. Formannskapets vedtak vart samrøystes vedteke. 1. Framlegg til samarbeidsavtale mellom Tokke kommune og Telemark fylkeskommune blir vedteken slik han ligg føre. PS 17/66 Sal av Åmdals Verk alderspensjonat Rådmannen si tilråding: 1. Tokke kommune sel Åmdals Verk alderspensjonat, gnr. 143 bnr. 106, til Andrea og Benny Ploeg for kr ,-. Kjøpar dekkjer omkostningane ved salet. 2. Tokke kommune gjennomfører oppgraderingar av bygget etter brannteknisk rapport, innan 1. juni Investeringa dekkast av salssummen. 3. Resterande salssum etter oppgradering, vert avsett til investeringar på kommunale bygg. 4. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salet. Saksprotokoll i Kommunestyret Framlegg nytt punkt 5 frå Hilde Alice Vågslid, Ap/KrF: Dersom Andrea og Benny Ploeg vil selje noverande Åmdals Verk alderspensjonat innan 5 år, har Tokke kommune forkjøpsrett. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding: Samrøystes vedteke. Så røysting over nytt punkt 5: Vedteke med 12 9 røyster 5. Tokke kommune sel Åmdals Verk alderspensjonat, gnr. 143 bnr. 106, til Andrea og Benny Ploeg for kr ,-. Kjøpar dekkjer omkostningane ved salet. 6. Tokke kommune gjennomfører oppgraderingar av bygget etter brannteknisk rapport, innan 1. juni Investeringa dekkast av salssummen. 7. Resterande salssum etter oppgradering, vert avsett til investeringar på kommunale bygg. 8. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre salet. 9. Dersom Andrea og Benny Ploeg vil selje noverande Åmdals Verk alderspensjonat innan 5 år, har Tokke kommune forkjøpsrett.

23 PS 17/67 Ny lokal føresegn om innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamskiljarar, m.m. og for avfallsgebyr Rådmannen si tilråding: Tokke kommune vedtek ny føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamavskiljarar, privet, tette tankar m.m., og for avfallsgebyr for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje slik den ligg føre, og gjeldande frå og med 1. januar Saksprotokoll i Kommunestyret Frå denne sak og vidare saker(17/68 og 17/69) vart det handsama med 20 representantar. Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Tokke kommune vedtek ny føresegn for innsamling og handsaming av hushaldsavfall, tøming av slamavskiljarar, privet, tette tankar m.m., og for avfallsgebyr for kommunane Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tokke og Vinje slik den ligg føre, og gjeldande frå og med 1. januar PS 17/68 Framlegg til endringar i politisk struktur - revidert Rådmannen si tilråding: 1. Med verknad frå blir Helse- og sosialutvalet og Oppvekstutvalet slått saman til eit utval. Det nye utvalet får namnet Oppvekst- og velferdssutvalet og kommunestyret vel medlemmar og varamedlemmar til utvalet på seiste møte i Utvalet har til oppgåve å handsame overordna saker innan Helse- og sosialetaten og Oppvekst- kultur- og idrettsetaten samt dei sakene som i kommunens delegasjonsreglement er delegert til Helse- og sosialutvalet og Oppvekstutvalet. Det nye utvalet blir evaluert i samband med oppnemning av politiske utval til kommunestyreperioden Utviklingsutvalet held fram som til no, men tek over rolla som fast planutval etter plan- og bygningslova. 3. For å understreke formannskapets overordna ansvar for eit heilskapeleg økonomiarbeid er det berre formannskapet som skal handsame årlege budsjettog økonomiplanar, tertialrapportar og årsmeldingar.

24 4. Det vert utnemd politisk saksordførar for saker som er handsama i utval/formannskap og skal til vedtak i kommunestyret. Saksprotokoll i Oppvekstutvalet Framlegg frå Geir Arild Djuve, SP: Oppvekstutvalet ynskjer ikkje å behandle denne saka nå, midt i ein valperiode. Saka blir eventuelt handsama i slutten av denne valperioden med verknad frå neste valperiode. Framlegget frå Djuve vart samrøystes tilrådd vedteke. Oppvekstutvalet ynskjer ikkje å behandle denne saka nå, midt i ein valperiode. Saka blir eventuelt handsama i slutten av denne valperioden med verknad frå neste valperiode. Saksprotokoll i Helse- og sosialutvalet Framlegg frå Laila Karlsen Taraldlien, Sp: Helse- og sosialutvalet ynskjer ikkje å handsame denne saka nå, midt i ein valperiode. Saka vert eventuelt handsama i slutten av denne valperioden med verknad frå neste valperiode. Det vart røysta over rådmannen sin tilråding mot framlegget til Taraldlien: Framlegget vart vedteke med 6 1 røyster. Helse- og sosialutvalet ynskjer ikkje å handsame denne saka nå, midt i ein valperiode. Saka vert eventuelt handsama i slutten av denne valperioden med verknad frå neste valperiode. Saksprotokoll i Utviklingsutvalet Framlegg frå Wigdis Eikland, Sp: Nytt pkt 1: Tokke kommune beheld dagens utvalsstruktur for henholdsvis Helse og sosial og oppvekst, for å sikre ein god fagleg, politisk handsaming. Det vart røysta over framlegget til Eikland mot rådmannen sin tilråding pkt 1: Framlegget til Eikland fall med 1 5 røyster Resten av pkt i rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. 5. Med verknad frå blir Helse- og sosialutvalet og Oppvekstutvalet slått saman til eit utval. Det nye utvalet får namnet Oppvekst- og velferdssutvalet og

25 kommunestyret vel medlemmar og varamedlemmar til utvalet på seiste møte i Utvalet har til oppgåve å handsame overordna saker innan Helse- og sosialetaten og Oppvekst- kultur- og idrettsetaten samt dei sakene som i kommunens delegasjonsreglement er delegert til Helse- og sosialutvalet og Oppvekstutvalet. Det nye utvalet blir evaluert i samband med oppnemning av politiske utval til kommunestyreperioden Utviklingsutvalet held fram som til no, men tek over rolla som fast planutval etter plan- og bygningslova. 7. For å understreke formannskapets overordna ansvar for eit heilskapeleg økonomiarbeid er det berre formannskapet som skal handsame årlege budsjettog økonomiplanar, tertialrapportar og årsmeldingar. 8. Det vert utnemd politisk saksordførar for saker som er handsama i utval/formannskap og skal til vedtak i kommunestyret. Saksprotokoll i Formannskapet Framlegg frå Hilde Alice Vågslid, Ap: 1. Saka om eventuelt endringar i politisk struktur, vert teken opp til kandsaming i Kommunestyret hausten 2018, med verknad frå (etter kommunevalet) 2. Ordninga med å utnevne saksordførar i saker som går frå hovudutval og formannskap til kommunestyret trer i kraft frå Det vart røysta over framlegget til Vågslid pkt 1 mot rådmannen sin tilråding 1, 2 og 3: Framlegget vart samrøystes vedteke. Så pkt pkt 2 i framlegget mot pkt 4 i rådmannenn sin tilråding: Framlegget vart samrøystes vedteke. 1. Saka om eventuelt endringar i politisk struktur, vert teken opp til kandsaming i Kommunestyret hausten 2018, med verknad frå (etter kommunevalet) 2. Ordninga med å utnevne saksordførar i saker som går frå hovudutval og formannskap til kommunestyret trer i kraft frå Saksprotokoll i Kommunestyret Det vart røysta over pkt for pkt: Pkt 1:

26 Samrøystes vedteke Pkt 2: Vedteke med 15-5 røyster 1. Saka om eventuelt endringar i politisk struktur, vert teken opp til handsaming i Kommunestyret hausten 2018, med verknad frå (etter kommunevalet) 2. Ordninga med å utnevne saksordførar i saker som går frå hovudutval og formannskap til kommunestyret trer i kraft frå PS 17/69 IKA Kongsberg - ny selskapsavtale Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner selkapsavtale for interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS IKA Kongsberg) 2018 slik den ligg føre. Saksprotokoll i Kommunestyret Rådmannen sin tilråding vart samrøystes vedteke. Kommunestyret godkjenner selskapsavtale for interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS IKA Kongsberg) 2018 slik den ligg føre.

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes frå kl 13:15 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato:

Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/ Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: Dato: Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2017/112-15 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: 35075211 Dato: 09.11.2017 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Administrasjonsutvalet 17/13 22.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.11.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.11.2018 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2014 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2017 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP

Birgit J. Kovajord Olsnes Medlem SP Tahar Haddad Medlem AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 25.10.2016 Møtetid: 18:00 Møteslutt: SP Sverre Bakke Medlem SP Sigrunn Taraldlien Medlem AP Olav

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP

Åste Råmundalen Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Kristian Vadder Medlem SP Kjetil Fulsås Leiar AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 30.11.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 16:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2015 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.02.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.02.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke NESTL SP Olav Storåslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.11.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.10.2015 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.05.2019 Møtetid: 09:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.11.2015 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.03.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Alice Vågslid MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.06.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 22.05.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.08.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.02.2018 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sverre Bakke MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15

Tokke kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.05.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 17:15 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 29.06.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50

Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Høydalsmo samfunnshus Møtedato: 21.05.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:50 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Tokke kommune Kommunestyret Møteprotokoll Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt:10:30 (politikeropplæring 12:00 og frametter) Fylgjande faste

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.09.2012 Møtetid: 11:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.04.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 04.10.2017 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 23.05.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP. Thor Arne Heggtveit Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.09.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.10.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Seltveit Urbø MEDL SP Knut Kristian Vadder MEDL SP Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2017 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord MEDL. Olsnes Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 12.09.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 12:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Vest-Telemark Museum Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: 17:00 Møteslutt: 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.10.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 31.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.09.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Birgit Johanne Kovajord Medlem

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale Solvang Varaordførar SP Birgit Johanne Kovajord Medlem Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 05.09.2019 Møtetid: 09.31 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

LEIAR MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Lindestad MEDL SP

LEIAR MEDL MEDL NESTL MEDL MEDL MEDL. Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Margrethe Lindestad MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Monica Borgen MEDL SP Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.05.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 31.08.2016 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.03.2019 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.12.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 22:00

Kviteseid kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:30 22:00 Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 09.11.2017 Tidspunkt: 18:30 22:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Astrid

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.10.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 08.02.2017 Møtetid: 08:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Eklund Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møteron sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.03.2018 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP

ikkje) Vidar Ragnvaldson Vindal Medlem AP Jarand Felland Ordførar SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Hallbjønnsekken Møtedato: 19.12.2016 Møtetid: 10:00 Slutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 15:05

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 15:05 Tokke kommune Møteprotokoll Utviklingsutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 01.06.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 15:05 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: 18:00 Møteslutt: 20:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Vindal i sak 19/1 Birgit Johanne K Olsnes i sak 19/7

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Vindal i sak 19/1 Birgit Johanne K Olsnes i sak 19/7 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 30.01.2019 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Solbu Medlem AP Thor Arne Heggtveit Medlem SP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.04.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30

Tokke kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.05.2015 Møtetid: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.10.2018 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 27.03.2019 Møtetid: 08:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 07.09.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10

Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 02.06.2016 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 16:10 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vidar Ragnvaldson Vindal MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.01.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 23.05.2018 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Thor Arne Heggtveit MEDL SP Mette Lillegård i sak 15/17, 15/19 og 15/20 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30

Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 17:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 04.05.2017 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Godtland MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Godtland MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 19.04.2016 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2018 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Erik Skimmeland MEDL KRF Tokke kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 07.12.2011 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP

Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Magny Lundeberg Medlem AP Bjørn Håvard Olsen Leiar AP Tone Gulliksen Øy Medlem SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 22.11.2018 Tidspunkt: 09:00 14:00 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 18:00 21:45

Seljord kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Møtetid: 18:00 21:45 Seljord kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 12.04.2018 Møtetid: 18:00 21:45 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 14.02.2019 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 22.08.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt: 12:35 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunstyresal, Tokke kommunehus Møtedato: 15.11.2018 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Fylgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 24.10.2018 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 02.09.2014 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kjell Magne Grave MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 18.11.2015 Møtetid: 10:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 16.03.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30 Tokke kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 20.11.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 11:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00)

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 11.09.2013 Møtetid: 12:00 Møteslutt: 14:30 (starta med synfaring Vinje 09:00) Fylgjande faste medlemmer

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00

Tokke kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 18:00 Tokke kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 15.08.2013 Møtetid: 18:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer