Det blir viktig å videreutvikle servicetilbudet til disse, gjennom følgende aktiviteter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det blir viktig å videreutvikle servicetilbudet til disse, gjennom følgende aktiviteter:"

Transkript

1 Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøtet Arbeidsprogram Innledning HivNorge er en interesse- og medlemsorganisasjonen for hivpositive, organisasjoner og personer berørt av hiv og aids. Våre arbeidsområder er først og fremst å ivareta hivpositives interesser, arbeide mot diskriminering og stigmatisering av hivpositive, samt begrense utbredelsen av hiv. Som et ressurssenter er våre aktiviteter rettet mot hivpositive i Norge, våre medlemmer og utad i samfunnet. Gjennom sosiale og kulturelle aktiviteter, informasjonsvirksomhet, samarbeid med andre organisasjoner og internasjonalt solidaritetsarbeid skal vi bidra til å sette hiv på dagsorden. Organisasjonen har pr januar årsverk samt utstrakt bruk av frivillige i arbeidet. 1. Kunnskap og kompetanse HivNorge skal være et ressurssenter for alle berørt av hiv. Organisasjonen skal også være en viktig bidragsyter til å utvikle strategier i arbeidet med å forebygge utbredelsen av hiv. HivNorge blir i dag brukt som en kunnskapsbase av: Hivpositive, skoler og universiteter, helse- og sosialarbeidere, medlemsorganisasjoner, medier, politikere, offentlige kontorer, befolkningen generelt og samarbeidspartnere Det blir viktig å videreutvikle servicetilbudet til disse, gjennom følgende aktiviteter: 1.1. Videreutvikling og vedlikehold av web-sider Websiden representerer organisasjonens kanskje viktigste kilde til utadrettet informasjon og medlemsrekruttering. Samtidig er den en viktig toveis kommunikasjonskanal ut til medlemmer og andre interesserte. Websidene skal tilrettelegges for bruk av elektroniske nyhetsbrev og videreutvikling av målrettet informasjon/tjenester. Informasjonen skal også samordnes med bladet POSITIV og organisasjonens nyhetsbrev. I løpet av perioden bør hele web-designet legges om både teknisk, strukturelt, visuelt og innholdsmessig. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere disse spørsmålene. Tidsperspektiv: Nedsettelse av arbeidsgruppe våren 2006 og iverksettelse av eventuelle endringer i løpet av Bladet POSITIV Bladet er, ved siden av websidene, organisasjonens ansikt utad. Det er en rik kilde til informasjon, inspirasjon samt grunnlag for debatt om problemstillingene omkring det å leve med hiv i Norge spesielt, og informere om den globale situasjonen. Bladet vil tidlig i perioden bli restrukturert, redesignet og reorganisert. Stoffområdene vil utvikles slik at bladet i større grad blir et fagblad om hiv og aids og det skal ha en utadrettet profil. Ved siden av å representere organisasjonen skal bladet også presentere hiv- og aidsepidemien i sin fulle bredde. Bladet utkommer med seks nummer i året. Det engasjeres redaktør på kontraktsbasis for ett år av gangen. Redaktøren får sammen med en redaksjonsgruppe og kontaktperson i sekretariatet ansvaret for bladets innhold etter en arbeidsbeskrivelse. Det etableres en redaksjonsgruppe bestående av representanter fra medlemsmassen, styret og/eller sekretariatet som kan bistå redaktør med faglige innspill, redaksjonelle forslag og råd. Det skal videre utarbeides planer for hvordan utbredelsen av bladet kan økes, samt sees på muligheter for økte inntekter i form av abonnement, annonser m m. Tidsperspektiv: Ny presentasjon og ny redaktør: Våren 2006 Ellers fortløpende arbeid

2 Side 2 av Nyhetsbrev Nyhetsbrevet skal fungere som en informasjonskanal mellom sekretariatet og medlemmene. Vurdere hyppigere utgivelser og eventuell distribusjon på andre arenaer. Tidsperspektiv: I løpet av 2006 og fortløpende Hivinformantene Hivinformantene er en gruppe hivpositive og -negative som holder foredrag på skoler, universiteter, arbeidsplasser og liknende om det å leve med hiv. Tilbudet skal være landsdekkende og det skal ved behov holdes opplæringskurs for nye informanter. For faglig og sosialt vedlikehold av hivinformantene skal det også holdes årlige oppfølgingsseminarer/kurs. Det er utviklet eget materiell som informantene kan benytte. Dette oppdateres, ajourføres og vedlikeholdes Bibliotek En naturlig del av et ressurssenter er å ha et godt utbygd bibliotek. Biblioteket skal spesielt være tilgjengelig for medlemmer, studenter og ansatte. Det vil være nødvendig å foreta en kartlegging av tilgjengelig litteratur og forskningsmateriale på hiv og aids, samt gjøre en faglig prioritering i forhold til hva vårt bibliotek skal inneholde. Selve oppbyggingen av biblioteket vil bli en kontinuerlig oppgave. Det skal søkes om særskilte midler til utvikling av bibliotek, herunder kjøp av bøker. Tidsperspektiv: Kartlegging, invitere til donasjon og innkjøp i løpet av Ansatte Det er viktig å utvikle kompetanse hos ansatte gjennom opplæring, deltakelse på konferanser etc. Opplæringen skal ha som mål å øke kunnskapsnivået om hivrelaterte spørsmål, og bidra til at den enkelte får den nødvendige kompetanse til å utføre sine nøkkeloppgaver Faglig nettverk HivNorge skal bygge et nettverk av faglig karakter som skal være til støtte i vårt daglige virke. Nettverket skal konkretiseres gjennom å lage en ressursliste av faglig ekspertise som sekretariatet, eventuelt andre, kan kontakte ved behov. Tidsperspektiv: Kartlegge og utarbeide liste i løpet av HivNorges markering av Verdens aidsdag Verdens aidsdag er innstiftet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og markeres over hele verden Oslo HivNorge arrangerer hvert år en fagkonferanse på Verdens aidsdag 1. desember. HivNorge setter hvert år et eget tema for konferansen. Temaet skal i den grad det er hensiktsmessig følge Unaids tema for Verdens aidsdag. Hovedmålgruppene er mennesker som gjennom sitt virke kommer i kontakt med hivpositive og deres pårørende. I tillegg vil organisasjonen benytte hivinformantene i forbindelse med markeringen Landet forøvrig HivNorge vil legge til rette for at våre distriktskontakter kan markere Verdens aidsdag i sitt distrikt, gjerne i samarbeid med andre aktører. HivNorge vil avsette midler til dette formålet Kunstauksjon En rekke anerkjente kunstnere har gjennom en årrekke donert verdifulle kunstverk som organisasjonen har auksjonert bort gjennom utstilling i forbindelse med Verdens aidsdag. Kunstsamlingen bør kunne utvides til å bli en fortløpende aksjon som ved siden av å skaffe (økonomiske) midler også bidrar til synliggjøring av hiv i andre fora enn det vi normalt gjør. og fortløpende 2. Medlemsrettede aktiviteter HivNorge får midler til å gjennomføre en rekke oppgaver og tiltak rettet mot alle som er berørt av hiv, uavhengig av hivstatus. Det tas heller ikke hensyn til om de(n) som henvender seg er betalende medlemmer i organisasjonen.

3 Side 3 av Individuelle medlemmer og hivpositive for øvrig Informasjon og rådgivning til den enkelte hivpositive og deres nettverk. HivNorge driver i dag en utstrakt rådgivning for alle hivpositive og deres nettverk. Vi ønsker å strukturere rådgivningstjenesten slik at den på best mulig måte fyller hivpositives behov. Undersøkelsen Levekår og livskvalitet blant hivpositive fra 2001 (Fafo-rapport 402) peker på at hivpositive i for liten grad benytter seg av eksisterende rettigheter og tilbud fordi man er redd for å fortelle om sin hiv-status, eller å si noe galt, som kan medføre at man mister allerede opparbeidede ytelser/rettigheter. Innholdet i rådgivningstjenesten skal i tillegg til en åpen dør og telefonoppfølging for hivpositive bestå i: a) Revidering av rettighetsheftet b) Utnytte mulighetene gjennom kanalene og bladet POSITIV c) Stimulere til utvikling av rådgivningstilbud i de større byene d) Utvikle og vedlikeholde fadderordninger Tidsperspektiv: Det skal avsettes midler til utvikling av rådgivningstilbud i de større byene innenfor HivNorges rammer i Revidering av rettighetsheftet i Ellers fortløpende Sosiale aktiviteter Sekretariatet skal bistå og støtte initiativ fra medlemmer ved etablering av ulike sosiale aktiviteter. Aktivitetene bør så langt mulig koordineres med andre sentrale aktører så som Aksept og Helseutvalget for homofile og lesbiske. Sekretariatet arrangerer årlig også sommer- og julefest for medlemmer Selvhjelp HivNorge skal fokusere på tiltak som er med på å hjelpe hivpositive i å mestre hverdagen og ulike situasjoner hivpositive kommer opp i. Selvhjelpsarbeidet tar utgangspunkt i ressursene i mennesket og troen på at alle har krefter i seg som det er mulig å mobilisere og ta i bruk. Tidsperspektiv: Undersøke og etablere grupper i 2006 Videreutvikle samarbeid med LINK og Norsk selvhjelpsforum i Selvhjelpsgrupper HivNorge skal i samarbeid med andre aktører drive selvhjelpsgrupper. En selvhjelpsgruppe består av 5-8 personer. Gruppen møtes til fastsatte tider og dager, normalt en gang i uken. Bærende pilarer for selvhjelpsgruppe er tillit, trygghet, gjensidighet, ansvarlighet og taushetsplikt Seminaret Å leve med hiv Det skal arrangeres mestringskurs for hivpositive hvert år. Kurset skal gå over en langhelg. Kurset skal omhandle det å mestre egen hivinfeksjon. Sentrale temaer vil være seksualitet, åpenhet, stigmatisering, diskriminering, behandling, sysselsetting, rettigheter og plikter. En viktig målsetting, i tillegg til det faglige, er nettverksbygging. Det vil derfor bli lagt vekt på å få med nydiagnostiserte deltakere fra hele landet. Det skal søkes særskilt om midler til dette Seminaret Hold ut Hivinformanter og frivillige som gjennom sitt virke eksponerer seg selv i sterk grad enten overfor større grupper eller overfor medier vil ofte ha behov for faglig hjelp og støtte. HivNorge vil derfor arrangere kurs/seminarer som gjør gruppen mer rustet og i stand til å mestre oppgaven Kvinneseminar HivNorges kvinneseminar har nå blitt et fast og populært tiltak. Vi vil fortsette å samle hivpositive kvinner fra hele landet en gang i året til et eget kvinneseminar en langhelg. Nettverksbygging vil stå sentralt. Seminarets innhold består av faglige spørsmål, erfaringsutveksling og nettverksbygging med kvinnefokus Nettverksgrupper Hivpositive i Norge er en sammensatt gruppe. Det er derfor et mål at hivpositive og deres pårørende skal ha møtesteder i form av undergrupper der en kan treffe likesinnede som er i

4 Side 4 av 7 samme situasjon. Nettverksbygging vil stå sentralt også her. Sekretariatet skal bistå og støtte initiativ fra medlemmer som vil dra i gang aktuelle gruppetiltak Utvikle nettverk i distriktene For å kunne ivareta medlemmer i hele landet er det viktig for HivNorge å stimulere til etablering av aktiviteter og nettverk av og for medlemmer i distriktene utenom Oslo, gjerne i samarbeid andre aktører i feltet. Distriktskontaktene skal samles årlig i et møte med sekretariatet Rekruttere individuelle medlemmer For å kunne stå enda sterkere som organisasjon er det et mål at flest mulig hivpositive og andre som ønsker å støtte vårt arbeid vil være medlemmer i HivNorge. Det skal utarbeides og iverksettes en vervekampanje i løpet av første kvartal En liknende kampanje kan eventuelt gjentas ved en senere anledning. Tidsperspektiv: Våren 2006 og fortløpende 2.2. Organisasjonsmedlemmer Ved siden av individuelle medlemmer er også en rekke frivillige organisasjoner (NGO) medlem av HivNorge Aktivisering av medlemsorganisasjonene. Frivillige organisasjoner som ønsker å støtte kampen mot hiv gjennom å være medlem i HivNorge, er en ressurs for hivpositive og alle som er berørt av hiv. Vi må derfor i større grad følge opp og synliggjøre betalende organisasjonsmedlemmer, og aktivisere disse som frivillige og som kompetent fagressurser der dette er aktuelt. Tidsperspektiv: Gjennomgå og intensivere aktiviseringen av org. Medlemmene høsten Rekruttere nye organisasjonsmedlemmer Det må utarbeides og gjennomføres en kampanje rettet mot relevante organisasjoner for å øke medlemstallet. Tidsperspektiv: Høsten 2006/Våren Utadrettet informasjon og påvirkningsarbeid / Politisk aktivitet Det er av stor betydning at HivNorge setter av ressurser til å arbeide politisk overfor departementer og politikere for å påvirke det fremtidige hiv- og aidsarbeidet i Norge. Likeledes er det viktig å utvikle mer systematisk informasjon rettet mot befolkningen generelt og våre medlemmer spesielt. 3.1 Informasjonsstrategi Organisasjonen skal utvikle en informasjonsstrategi til bruk i både et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Strategien bør inneholde alle punktene nevnt nedenfor. Tidsperspektiv: Igangsettes våren 2006 og behandles i styret høsten Arbeidslivet Med utgangspunkt i inngått avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) mellom arbeidslivets parter, vil vi arbeide for at arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner forplikter seg til å arbeide for at hivpositive i større grad kan delta i og komme tilbake til yrkeslivet. Til d.d. har dette foregått via enkeltsaker. Vurdere å ta kontakt med Rikstrygdeverket og a-dir. for oppfølging av prinsipielle spørsmål. Tidsperspektiv: Etablere kontakter blant arbeidslivets parter i løpet av høsten Lov og rett 3.3.1: Strl. 155 Arbeide for at Strl. 155 fjernes eventuelt at praksis endres slik at den blir i samsvar med lovens ordlyd. Videreføre og styrke det nordiske samarbeidet mellom organisasjonene på dette området. Tidsperspektiv: I løpet av 2006

5 Side 5 av : Bioteknologiloven Delta aktivt for å påvirke endringer av Bioteknologiloven. Dette for å sikre at hivpositive kvinner får samme rett til assistert befruktning som hivpositive menn. Tidsperspektiv: I løpet av : Andre lover og forskrifter Arbeide for at hivpositive sikres like rettigheter som resten av befolkningen. Arbeide for å få fjernet bestemmelser som kan bygge opp under fordommer og diskriminering av mennesker som lever med hiv. Dette skjer via oppfølging av enkeltsaker. 3.4 Helsesektoren Hivpositive opplever i sitt møte med helsesektoren ofte at helsepersonell har manglende kunnskap om viruset, dets smitteveier og om hvordan det er å leve med hiv. Vi skal arbeide for at det ikke iverksettes unødige smitteverntiltak og for at hivpositive skal møtes som hele mennesker av helsepersonell. Dette skal være et hovedsatsningsområde i perioden. Tidsperspektiv: 2006: Forberede aktuelle tema som bør tas opp med rette instanser. 2007: planlegge en målrettet innsats rettet mot helsemyndigheter og sykehusene Fagkonferanse Arbeide for å få midler til å arrangere en fagkonferanse for alle som i sitt arbeide kommer i kontakt med hivpositive. Hensikten med et slikt arrangement er å skape større forståelse for alle aspektene ved det å leve med hiv. Tidsperspektiv: Målet er å få gjennomført en konferanse i løpet av 2006 og på bakgrunn av dette vurdere om konferansen skal være en årlig foreteelse Generell synliggjøring Det er en viktig oppgave for HivNorge å synliggjøre hivpositives situasjon og hiv/aidstemaer generelt i samfunnet, for eksempel overfor media, politikere, sentrale myndigheter, universiteter og høgskoler. I denne perioden vil vi fortsette arbeidet med å utvikle HivNorge til å være en medieorientert organisasjon ved å: a) Utvikle kontaktnett av journalister. Etablere egen presseside på nett, med ferdiglagde pressepakker. b) Bruke medlemsorganisasjonenes blad og andre fagblad c) Stimulere tillitsvalgte og medlemmer til å bidra med debattinnlegg om sentrale hivrelaterte og hivpolitiske spørsmål i mediene, spesielt i dagspressen. Tidsperspektiv: Punkt a i 2006, punkt b høsten 2006/våren 2007, punkt c fortløpende 3.7. Utvikle og gjennomføre en kampanje Organisasjonen bør tilstrebe og utvikle samt gjennomføre en kampanje i perioden. Tema og omfanget av en kampanje må diskuteres før kampanjen utvikles. Dette for å sikre at vi er så tett opp i aktuelle tema som mulig. Tidsperspektiv: Utvikle våren 2007 gjennomføre Samarbeid med andre organisasjoner Det er i dag en rekke organisasjoner, institusjoner og enkeltmennesker som jobber med hivrelaterte spørsmål i Norge. Det er naturlig å utvikle eksisterende samarbeid og etablere nye samarbeidsformer Videreutvikling Hivforum Så langt det gagner HivNorges målsetning skal vi fortsatt delta aktivt i de månedlige møtene, samt delta eller tilrettelegge for felles prosjekter. Ta initiativ til å revidere det etablerte samarbeidet mellom HivNorge, Aksept og Helseutvalget, jfr. Hivmanifestet 2003 og intensjonsavtalen Andre samarbeidspartnere

6 Side 6 av 7 HivNorge må styrke samarbeidet vi har med andre aktører som jobber med hivrelaterte spørsmål i Norge. De viktigste er: Infeksjonsmedisinske avdelinger ved universitetssykehusene og liknende Norsk Folkehjelp Norges Røde Kors Nasjonalt Folkehelseinstitutt Olafiaklinikken Sosial- og Helsedirektoratet Kirkens Bymisjon Norges kristne råd NOAS UDI/Asylmottak 4.2 Etablering av nytt samarbeid Vi bør etablere et samarbeid med andre organisasjoner som jobber innen ulike områder som er relevante for oss. HivNorge prioriterer Landsforeningen for Lunge- og Hjertesyke (LHL) og Kreftforeningen. Arbeidslivsorganisasjoner Aidsnett Andre pasientforeninger og organisasjoner for funksjonshemmede, som for eksempel Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO Frivillige organisasjoner som arbeider innenfor relevante områder Offentlige etater innen relevante områder Tidsperspektiv: LHL, Kreftforeningen, Aidsnett og arbeidslivets organisasjoner i For øvrig fortløpende. 5 Internasjonalt samarbeid og solidaritetsarbeid Det internasjonale arbeidet skal styrke HivNorge som en interesseorganisasjon for våre medlemmer. Det skal bidra til at hivpositives rettigheter og levekår i andre land styrkes, samt styrke hivpositives egenorganisering. HivNorges internasjonale engasjement skal organiseres etter de prinsipper som er nedfelt i vår vedtatte internasjonale strategi. Hiv Norge skal i perioden : Være en aktiv deltaker i NordPol og HivEurope. Fungere som nasjonalt knutepunkt (National Focal Point) i forhold til Aids & Mobility. Delta på den internasjonale aidskonferansen (Toronto i 2006 og Mexico i 2008). Delta i utviklingsministerens Aidsforum. I 2006 skal HivNorge, sammen med andre NGOer, bidra i forbindelse med planleggingen av og deltakelse i UNGASS-møtet 31. mai 2. juni i FN, New York. Vi skal også være representert på det aktuelle møtet. HivNorge skal i denne forbindelse være mer aktiv i forhold til Aidsnett. Hvor vidt dette engasjementet skal opprettholdes også etter FN-møtet må vurderes. HivNorge skal i løpet av 2006 vurdere videre engasjement i IAVI/IPM. Styret har nedsatt et eget internasjonalt utvalg som skal fungere som en ressurs for sekretariatet i arbeidet med disse sakene. Organisasjonen skal fortsette å arbeide for å få midler til en egen stilling som internasjonal sekretær. Tidsperspektiv: Delta på Ungass og Torontokonferansen i 2006, få opprettet stilling som internasjonal sekretær i 2006, ellers fortløpende

7 Side 7 av 7 6. Organisasjonsutvikling Organisasjonen skal legge til rette for at tillitsvalgte, frivillige og sekretariatet får den nødvendige faglige kunnskap og kunnskap om organisasjonen og de ulike medarbeidernes roller. 6.1 Kompetanseheving. Kunnskapsnivået og den generelle kompetansen i organisasjonens ulike ledd skal styrkes gjennom kurs og seminarer for tillitsvalgte, frivillige og sekretariatet. Det holdes minst ett årlig arbeidsmiljøseminar for ansatte. Frivillige, tillitsvalgte og sekretariatet tilbys å kunne oppdatere sine faglige kunnskaper gjennom deltakelse på seminarer og kurs. og fortløpende 6.2 Nettverk i distriktene For å kunne ivareta medlemmer i hele landet er det viktig for HivNorge å stimulere til etablering av aktiviteter og nettverk av og for medlemmer i de største byene utenom Oslo som Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Distriktskontaktene skal samles årlig i et møte med sekretariatet. Se også punkt Interne rutiner Rutiner for den daglige drift av organisasjonen skal videreutvikles og vedlikeholdes. Det må utvikles interne backup-systemer som gjør at organisasjonens daglige drift ikke lider ved sykdom og annet fravær. Både det elektroniske og fysiske arkivet må videreutvikles for å gjøre det oversiktig og lett tilgjengelig. Rutiner for budsjett- og regnskapsoppfølging må vedlikeholdes og videreutvikles. Medlemsarkivet må stadig ajourføres og systemet må sikres slik at tilgang til denne informasjonen er begrenset. Tidsperspektiv: Etablere interne bak up-rutiner, gjennomgå og omstrukturere arkivet, etablere nye rutiner i samarbeid med regnskapsfører i løpet av Ellers fortløpende.

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2014

ROS HANDLINGSPLAN 2014 ROS HANDLINGSPLAN 2014 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Kommuneseminar til

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM

HANDLINGSPROGRAM 1 TRYGGHET OG VERDIGHET MED TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND HANDLINGSPROGRAM 2017-2019 1. Målsettingen med handlingsprogrammet Telepensjonistenes Landsforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM

ARBEIDSPROGRAM NORGES PARKINSONFORBUND ARBEIDSPROGRAM 2011 2013 - Riktig tilbud, til riktig person, til riktig tid - Forbundsstyret, fylkesforeninger, lokalforeninger og forbundets sekretariat skal i samarbeid ivareta

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon

SEKSUELL HELSE. en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon SEKSUELL HELSE en informasjonsbrosjyre utviklet av Kirkens Bymisjon KUNNSKAP OM SEKSUELL HELSE kan beskytte både deg og andre. kan bidra til at du får et godt liv. kan forebygge smitte av sykdommer slik

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet

Oslo, Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet 1 Til palliasjonsutvalget v/ann Kristin Andresen Helse- og omsorgsdepartementet Oslo, 22.08.2017 Takk for at vi ble invitert til å gi innspill til Palliasjonsutvalget i møte 19. juni. Med dette sender

Detaljer

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø

Freskt Bodø. Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Freskt Bodø Samhandling for å utvikle folkehelse i Bodø Bærende ide: Økt satsing på, og prioritering av, forebyggende og helsefremmende arbeid er nødvendig for å møte framtidens helseutfordringer. Forebygging

Detaljer

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde

ÅRSPLAN Pasient- og pårørendearbeid. Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde ÅRSPLAN 2017 Årsplanen bygger på følgende dokumenter: Avtale om drift av nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,-

Søknad om tilskudd til RIO Sør-Trøndelag for delstøtte kr ,- c-c/13 Oslo, 17/11-2009 ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Svaradresse/-poststed: Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo Kontoradresse hovedkontor:

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2)

Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Finnmarksbibliotekene (Ref #bccd70d2) Søknadssum: 1 200 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Tjenesteutvikling Opplysninger

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008

HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 FORTIDSMINNEFORENINGEN HOVEDSTYRETS ARBEIDSPROGRAM 2007-2008 Fortidsminneforeningens arbeidsprogram er basert på de retningslinjer som er lagt i foreningens strategidokument for perioden 2005-2010, slik

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport

En organisasjon bygget på steingrunn. Sluttrapport En organisasjon bygget på steingrunn Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede har gjennomført prosjektet «En organisasjon bygget på steingrunn» våren 2012. Prosjektet besto i to samlinger med individuell

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo.

Kreftforeningen har hovedkontor i Oslo og distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Hamar, Tønsberg og Oslo. Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Ved utgangen av 2015 hadde organisasjonen 113 500 medlemmer, 25 000 frivillige og 190 medarbeidere som med sin kompetanse

Detaljer

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER

RAPPORT: UNIKE EPILEPSIHISTORIER NEF RAPPORT: 45 000 UNIKE EPILEPSIHISTORIER Utvikling av materiell og gjennomføring av offentlig arrangement for å spre informasjon om bredden i epilepsidiagnosen [Skriv inn tekst] Side 1 Sammendrag var

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune

Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune Nærdemokratiske ordninger i Fredrikstad kommune En lokalsamfunnsmodell Agenda: 1. Historie & bakgrunn for lokalsamfunnsmodellen v/ordfører Jon-Ivar Nygård 2. Hensikt og mål for modellen v/ordfører Jon-Ivar

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Strategisk plan 2013-2015

Strategisk plan 2013-2015 Strategisk plan 2013-2015 1 Målstruktur for Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Generelt Det strategiske arbeidet i ThsF skal ta utgangspunkt i målstrukturen (se over) som viser sammenhengen mellom visjon,

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2013 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

ROS HANDLINGSPLAN 2015

ROS HANDLINGSPLAN 2015 ROS HANDLINGSPLAN 2015 Hovedmål: 1. Aktivitet og synlighet i alle regioner. 2. Sysselsette en full stilling ved kontoret i Oslo. 3. Rekruttere frivillige i Midt-Norge og Nord-Norge. 4. Prioritere søknader

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011

Studietur Sandefjord LMS. 27. April 2011 Studietur Sandefjord LMS 27. April 2011 LMS - Vestfold Samarbeid mellom lærings- og mestringssentrene i Vestfold LMS Sykehuset i Vestfold LMS Psykiatrien i Vestfold LMS Sandefjord kommune Samarbeidsforum

Detaljer

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2017-2022 (Rev. 9.2.2017) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2017-2022... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi... 2

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Infoskriv november 2007

Infoskriv november 2007 Infoskriv november 2007 Regjeringen har utpekt 2009 som kulturminneår for å gi arbeidet med kulturminner et ekstra løft. Kulturminneåret 2009 skal åpne dørene inn til kulturarven og alle mulighetene den

Detaljer

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge.

1.2 Utvide Forbundet med flere lokalforbund: Jobbe for at Forbundet blir større og mer synlig i studentmiljøer i hele Norge. Arbeidsprogram NKS 2017-2019 Om arbeidsprogrammet: Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen som helhet skal prioritere

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide!

IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL. Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! IKKE ALLE LIKER BINGO OG TREKKSPILL Kunne du tenke deg å bo på ditt sykehjem? - Skap en attraktiv plass å bo og arbeide! AKTIVITETER SOM MEDISIN Se meg! Aktiviteter kan virke på samme måte som medisin.

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer