Boligsosial Handlingsplan Alle skal kunne bo trygt og godt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt"

Transkript

1 Boligsosial Handlingsplan Alle skal kunne bo trygt og godt

2 1 Innledning Sammendrag Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker Demografiske og planmessige forutsetninger Kommuneplanen Utbyggingsstrategi Boligpolitikk Grunnerverv Befolkningsutvikling Venteliste og kartlegging av boligbehov BSHP Ventelister kommunale boliger Kommentarer til ventelisten Kartlegging av boligbehovet i Asker Kartlegging av investerings- og driftskostnader boligbehov Boligsosiale utfordringer i Asker kommune Omsorgsbolig til utviklingshemmede Omsorgsbolig til personer med psykiske lidelser, rusmisbrukere og personer med dobbeltdiagnose rus/psykisk lidelse Kommunale utleieboliger med tidsbegrenset kontrakt og trygdeboliger Bolig til personer som løslates/utskrives fra fengsel/institusjon Flyktningboliger Boliger til enslige mindreårige flyktninger Private utleiere/ utbyggere langtidsleie Akuttplasser/ botrening Statlige virkemidler til boligformål Husbankens virkemidler til privatpersoner Bostøtte stønad til privatpersoner Startlån lån til privatpersoner Boligtilskudd til privatpersoner Virkemidlene sett i en sammenheng Husbankens virkemidler til kommuner Boligtilskudd til kjøp av kommunale boliger Etableringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Boliger som investering Kommunale virkemidler til å få og/ eller beholde en egnet bolig Kommunale utleieboliger Boligoppfølging Kommunal husleiestøtte Forslag til strategier og tiltak Ved boliganskaffelser prioriterer Asker kommune følgende boligtyper Begrunnelse for prioriteringene Omsorgsbolig til personer med utviklingshemming Omsorgsbolig til personer med dobbeltdiagnose rus/psykisk lidelse Omsorgsbolig til personer med psykiske lidelser, inkludert forsterkede enheter Sosialt/økonomisk vanskeligstilte og flyktninger (2-3 roms leiligheter)

3 9.2.5 Omsorgsbolig til unge fysisk funksjonshemmede Boliger til personer med fysisk funksjonshemming Ved boligtildelinger prioriterer Asker kommune følgende brukergrupper Bostedsløse Barnefamilier Vedlegg til boligsosial handlingsplan

4 1 Innledning Rapporten bygger på Boligsosial handlingsplan og revisjon av den Boligsosiale handlingsplanen fra Boligsosialt arbeid kan defineres som følgende; Det boligsosiale arbeidet er omfattende og dekker alt fra kommunenes innsats for å fremskaffe og tildele boliger, til enkelttiltak som kan øke den enkeltes forutsetninger for å mestre bo- og livssituasjonen (Ref rundskriv På vei til egen bolig U , s 5) Boligpolitikk er i korthet alt som bidrar til, og påvirker bosetting av befolkningen, dvs lovverk, politiske vedtak, finaniseringsordninger, utbygging, kjøp og salg med mer. Boligsosial politikk har i tillegg et sosialt aspekt ved seg i den forstand at man ved hjelp av ulike virkemidler skal bosette også de som har problemer med å etablere seg i, eller beholde en god bolig i et godt bomiljø. Boligsosial handlingsplan (BSHP) omhandler denne gruppen vanskeligstilte. Planen ser nærmere på hvilke utfordringer en har i Asker kommune på det boligsosiale feltet, hvilke virkemidler som finnes, hva som er planlagt av boligprosjekter og på hvilke områder det bør iverkesettes tiltak. 2 Sammendrag Totalt står det pr på venteliste for tildeling av en kommunal bolig. For å få vedtak om kommunal bolig kreves 5 års botid i Asker kommune. Det er lange ventelister til omsorgsbolig for utviklingshemmede og bolig for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Boligsosial handlingsplan omfatter ikke boliger til eldre. Dette er ivaretatt i egen plan, Strategi for utvikling av helhetlig botilbud for eldre, som ble vedtatt i juni De store utfordringene på det kommunale boligmarkedet ser vi i forhold til utviklingshemmede, personer med sammensatte problemer (rus, psykiatri og vold), småhusholdninger og i forhold til mottak av flyktninger. Etter tilsyn fra Fylkesmannen i 2009 har Asker kommune også fått avvik fra Fylkesmannen vedrørende mangel på midlertidig bolig til rusmiddelavhengige. Utleie av kommunale boliger er et viktig virkemiddel for å bosette vanskeligsstilte. Det anslås at kommunen innen 2013 vil ha behov for 167 kommunale boliger. Hovedsaklig må disse kjøpes eller bygges, men det er også foreslått strategier som vil øke gjennomstrømningen i de kommunale boligene og omdisponering av eksisterende boliger til nye brukere. Det foreslås at Asker kommune prioriterer følgende boligtyper. 4

5 Omsorgsbolig til personer med utviklingshemming, inkludert barneboliger. Omsorgsbolig til personer med dobbeldiagnose rus/psykiske lidelser. Omsorgsbolig til personer med psykiske lidelser, inkludert forsterkede enheter. Boliger til sosialt/økonomisk vanskeligstilte og til flyktninger (2-3 roms leiligheter). Omsorgsbolig for unge fysisk funksjonshemmede. Boliger til personer med fysisk funksjonshemming. Når det gjelder omsorgsboliger til utviklingshemmede er behovet stort for såkalte barneboliger. Mangel på slike boliger fører til stort behov for avlastningstilbud. Husbanken har flere økonomiske virkemidler både til privatpersoner og kommuner. Virkemidlene er ment å bidra til at den enkelte, eller kommunen skal bli i stand til å anskaffe eller beholde en god og varig bolig. Inntil 40% av en boliginvestering kan under bestemte betingelser finansieres av tilskudd fra Husbanken. I dag er tilskuddet en del av den totale finansieringsrammen for investeringer. Det er budsjettert med 20% tilskudd fra Husbanken i handlingsprogrammet. Kjøp av boliger til brukergrupper som utløser et høyere tilskudd, medfører at kommunen sparer investeringsmidler. Disse blir ikke benyttet til investering av flere boliger. Investeringsbudsjettet til boliger (kjøp/bygging) i Handlingsprogrammet bør kun inneholde kommunens andel av investeringen. Avsatte investeringsmidler til kjøp/ bygging av boliger er så lave at Asker kommune ikke får benyttet svært gode ordninger som tilbys fra Husbanken. 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker Ansvar for arbeidet med kommunale boliger og boligsosialt arbeid er fordelt slik; Plan- og Bygningsavd. Eiendoms- Forvaltningen Sosialtjenesten Andre avd. Helse og omsorg Arealplanlegging Byggesaksbehandling Kontakt med private utbyggere Utbyggings-avtaler Boligoppfølging Boligtilpassing Oversikt over boligbehov Kjøp og salg av fast eiendom Kjøp av kommunale boliger Forvaltning og drift Vedlikehold Klagebehandling på boliger/ naboklager Boligtildeling Statlige boligvirkemidler Gjeldsrådgiving Forvaltning av inntekt Boligoppfølging Oversikt boligbehov Saksbehandling av søknader om bolig Slik oversikten viser er det mange instanser som er involvert i det boligsosiale arbeidet i kommunen. For å sikre et godt boligsosialt arbeid kreves det et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene. Et godt samarbeid innebærer at man bl.a har felles mål og 5

6 forståelse av hverandres arbeid. Det innebærer også felles holdninger, kompetanseutveksling og kjennskap til lover og planer som styrer det boligsosiale arbeidet. Asker er invitert til å søke om deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram 2010 (BOSO). BOSO er et utviklingsprogram som har som mål å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene. Et slikt utviklingsprogram vil i hovedsak ta for seg strukturelle endringer. Det er kun kommuner med store boligsosiale utfordringer som inviteres til å søke. Asker er plukket ut, som en av 15 kommuner med boligsosiale utfordringer i Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold. Dersom Asker kommune får delta i BOSO vil kommunen motta tilskuddsmidler i størrelsesorden 1,5 3 millioner pr år i 3 år. Kommunen må også stille med egne midler. 4 Demografiske og planmessige forutsetninger 4.1 Kommuneplanen I kommuneplan for perioden er det følgende temaer som har betydning for boligsosial handlingsplan: Utbyggingsstrategi Boligpolitikk Befolkningsutvikling. 4.2 Utbyggingsstrategi I kommuneplanen legges det opp til en langsiktig areal- og transportstrategi med fokus på utvikling av gode og tydelige tettsteder i Asker. Størst mulig andel av veksten skal skje i eller omkring tre til fem tettsteder med en blanding av boliger, tjenestetilbud og næringsvirksomhet. Asker og Heggedal sentrum gis prioritet, senere kan Fjordbyen Holmen utvikles, og i noe mindre skala tettstedene Vollen og Dikemark. I tillegg åpnes det for en forsiktig utvikling av de øvrige ca. 15 nærsentra rundt om i kommunen, med innpass av flere leiligheter rundt jernbanestasjonene. En senterbasert utbygging reduserer det lokale transportbehovet samtidig som mulighetene for bruk av offentlig transporttilbud og gang- og sykkeltrafikk bedres. 6

7 4.3 Boligpolitikk I kommuneplanen legges det opp til det som er betegnet som en mildere boligvekst tilsvarende boenheter pr. år. Hovedtyngden av boligbyggingen skal skje i eller inntil tettstedene. Nær halvparten av Askers boligmasse i dag består av eneboliger (47 %), sokkelleiligheter i eneboliger utgjør ca 7 %, andre former for småhus ca 33 %, mens leiligheter i blokk står for ca13 % av boligmassen. 50 % 45 % 47 % Boliger i Asker fordelt på type bolig 40 % 35 % 33 % 30 % 25 % 20 % 15 % 13 % 10 % 5 % 7 % 0 % Eneboliger Enebolig med sokkelleilighet Andre former for småhus Blokk For å skape en bedre balanse i antall boliger og dermed møte boligbehovet til et økende antall eldre og til yngre mennesker som etterspør mindre, sentralt beliggende boliger, forutsettes det at hovedvekten av boligbyggingen skjer i form av leiligheter. Ved å øke tilbudet av sentralt beliggende leiligheter vil familieboliger bli frigitt. Det fremholdes videre i planen at det skal være greit å bo i Asker i alle livssituasjoner, også når helsen eller økonomien svikter. Tettstedene skal utvikles med et sammensatt boligtilbud, og nødvendig sosial boligbygging skal fordeles på alle tettstedene. Kommuneplanen omfatter også forslag om å gjøre bruk av utbyggingsavtale som ledd i boligpolitikken. Kommunen skal kunne ha forkjøpsrett til 5 % av boligene til markedspris i byggeprosjekt med 20 eller flere boliger eller bygninger over 1500 kvm. Videre kan kommunen inngå utbyggingsavtale som stiller krav mht. bygningsmessige utforming, herunder tilgjengelighet, kvalitet, universell utforming, fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser, utforming og miljømessig aspekt som krav om vannbåren varme. 7

8 I kommunens Energi- og klimaplan , tiltak 7, er følgende vedtatt vedrørende bygging: Kommunen skal ved egne nybygg og hovedombygginger sette strengere energikrav enn teknisk forskrift. Nye kommunale bygg skal tilpasses klasse B og bedre i den kommende merkeordningen for bygg. Kommunen bør fra 2010 gå foran med å utprøve bygging etter passivhus-standard i områder hvor en ønsker å legge til rette for utbygging av dette. Et passivhus har et svært lavt energibehov sammenlignet med vanlige hus. Det totale energibehovet til en bolig bygget etter passivhusstandard er ca. 25% av energibehovet av en vanlig bolig. Grunnen til at det kalles passivhus, er at man tar i bruk mest mulig passive tiltak for å redusere energibehovet, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, og varmegjenvinning. Dette må også ivaretas ved bygging av boliger. Bygging av kommunale boliger ihht ovenforstående vedtak kan medføre høyere byggekostnader. 4.4 Grunnerverv Det er i HP avsatt 4 mill kroner til grunnerverv, dvs 1 mill kroner pr år. Dette medfører at det ikke er store muligheter for strategiske kjøp av gunstige eiendommer i HP-perioden for bygging av boliger til spesielle grupper vanskeligstilte. Det er spesielt behov for tomter som ligger avsides til slik at beboere beskyttes fra omgivelsene. 8

9 4.5 Befolkningsutvikling Med utgangspunkt i en middels boligproduksjon kan det sette opp følgende prognose (basert på SSB) for utvikling i folketallet i Asker frem til år 2018: Befolkningsutvikling Antall Aldersgruppe Som det fremgår vil den samlede veksten i befolkningen utgjøre ca personer. Dette betyr at utbyggingsmessig må det tas høyde for at vi får en stor gruppe unge som skal få mulighet til å etablere seg på boligmarkedet. Asker får da et behov for boliger som egner seg til førstegangsetablerer, dvs rimelige ungdomsboliger/små familieboliger. Det vil også bli en økning i eldre eldre (de over 80) noe som vil kunne gi et økt behov for flere omsorgsboliger, jfr. Strategi for utvikling av helhetlig botilbud til eldre. Behovet for omsorgsboliger for eldre i perioden er ansett ivaretatt i Handlingsprogramvedtaket for Ca 20 % av befolkningen til enhver tid ha en psykisk lidelse. I tillegg til befolkningsveksten vil kommunen få ansvar for å skaffe til veie tilpassede boliger til personer med psykiske lidelser. Det er slik at når ferdigbehandlede pasienter utskrives fra psykiatriske sykehus vil de være avhengig av kommunale tjenester og tilrettelagte boliger. Dette er mennesker med sammensatte behov som en ikke kan regne med vil bli friske. Noen av disse vil trenge omfattende boligtilbud eller omsorgsbolig, mens andre trenger tilrettelagte boliger med noe mindre oppfølging enn en får i en omsorgsbolig. Av den totale barnebefolkningen antar man at ca 2 2,5 % av barna trenger langvarige og omfattende tjenester. Dette utgjør en økning innen 2018 på ca 25 barn under 16 år i forhold til dagens nivå. I 2006 var antall voksne med behov for langvarige og omfattende tjenester 387 personer (plan for funksjonshemmede ). Innen 2018 vil antall voksne med omfattende tjenestebehov øke med ca 52 i forhold til dagens nivå. 9

10 Befolkningsutviklingen vil medføre et økt behov for forskjellige typer boliger, samt økt behov for tjenesteyting i tilknytning til boligene. Opptrappingsplan for psykisk helse og Samhandlingsreformen, Stortingsmelding nr 47 ( ), legger opp til overføring av pasienter til kommunene på et tidligere tidspunkt enn dagens praksis. Dette vil også påvirke behovet for tilrettelagte boliger i årene som kommer. 5 Venteliste og kartlegging av boligbehov BSHP Ventelister kommunale boliger Nedenfor vises en tabell over antall husstander som venter på bolig pr Tabellen viser kun de husstander som oppfyller Asker kommunes retningslinjer for kommunal bolig. For å kunne få kommunal bolig i Asker må følgende kriterier være oppfylt; Søker må ha vært bosatt og folkeregistrert i Asker de siste 5 år før søknadstidspunktet. Bostedsløse folkeregistrert i Asker siste 3 år (dispensasjonmulighet). For å få omsorgsbolig er det helsesituasjonen som avgjør en tildeling. Det finnes noen dispensasjonsmuligheter i forhold til retningslinjene. Eksempler på dispensasjon for omsorgsbolig er der en ikke kan utføre tilfredsstillende helsetjenester i søkers eget hjem. For å få kommunal utleiebolig med tidsbegrenset kontrakt eller trygdebolig vektlegges sosiale, helsemessige og økonomiske kriterier. Søkers problemer medfører at søker ikke er i stand til å leie/kjøpe privat bolig. Eksempler på veiledende inntektsgrenser; enslig kr , par med to barn kr Inntektsgrensene er basert på tall fra plan for fattigdom (modifisert OECD skala). Krav om 5 års botid har vært utsatt for mye kritikk, hovedsaklig ut fra tankegangen om at kommunale boliger skal tildeles ut fra behovet hos den enkelte og ikke hvor lenge vedkommende har bodd i kommunen. 5-års-regelen har likevel blitt stående, også gjennom siste revisjon av de kommunale retningslinjene for tildeling av bolig. Grunnen er for det første at man ønsker å forhindre at Asker mottar mange boligtrengende fra andre kommuner, dernest at mangel på boliger fordrer en avgrensning av antall søkere, og sist at man mener dispensasjonmulighetene gir en åpning i de vanskeligste sakene. Kommunale retningslinjer for tildeling av bolig ligger vedlagt. 10

11 Antall husstander som venter på kommunal bolig pr Omsorgsbolig eldre Omsorgsbolig Utviklingshemmet Omsorgsbolig psykisk syke Bolig med service Kommunal bolig med tidsbegrenset Trygdebolig 2 HC- bolig 5.2 Kommentarer til ventelisten Felles for alle som venter på kommunal bolig er at de er vurdert til å ha en uegnet bolig eller bosituasjon. Årsaken kan være dårlig økonomi, husstandens størrelse, skrantende helse, eller at man er utviklingshemmet eller funksjonshemmet. Kommunen har i henhold til lov om Sosiale tjenester 3-4 ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I henhold til Lov om sosiale tjenester 4-5 er sosialtjenesten forpliktet til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Pga botidskravet på 5 år er det flere i Asker som har boligsosiale utfordringer enn de som fremkommer på ventelisten. NAV bistår brukere med å finne ledige leieobjekter i det private markedet. Dette skjer ofte parallelt med å søke kommunal bolig (hvis botidskrav oppfylt.) Det ytes garanti for depositum og husleien dekkes helt eller delvis avhengig av hvilken inntekt bruker har. NAV gir også rekvisisjon for overnatting i midlertidig husvære som f.eks hospits. En kartlegging foretatt av NAV viste at 40 personer hadde akutt behov for hospitslignende botilbud i De fleste finner andre løsninger enn å bo på hospits, da de opplever hospitsene som utrygge med mye rus og kriminalitet. (se pkt 6.6 Akuttplasser) På grunn av høye utleiepriser er det vanskelig å finne bolig som gjør bruker i stand til å klare seg selv. Ikke- etnisk norske innbyggere kan oppleve problemer med å skaffe bolig på privat leiemarked på grunn av sin bakgrunn. 11

12 13 personer, som er kvalifisert for kommunal bolig, var pr bostedsløse i Asker. Ved ledige kommunale boliger prioriteres bostedsløse. Flertallet av de bostedsløse har psykiske lidelser og/eller rusproblemer. For flere av disse er behovene så sammensatte at det er vanskelig å finne et tilfredsstillende botilbud, ikke bare på det private markedet men også i de eksisterende kommunale boligene. 13 barnefamilier venter pr på enten å få tildelt en kommunal bolig (6 familier), eller bytte til en annen kommunal bolig (7 familier). Barnefamiliene bor enten for trangt, for dyrt eller i et for dårlig bomiljø. Hovedproblemet for barnefamiliene er at de har for dårlig økonomi til å bedre sine boforhold på det private markedet. 12

13 5.3 Kartlegging av boligbehovet i Asker Tabellen under viser en oversikt over hvilket behov Asker kommune har når det gjelder boliger, samt hva som er planlagt/vedtatt bygget. Det er i Handlingsprogrammet for satt av til kjøp av flyktningboliger, kr 10 millioner i 2010 og 5 millioner i 2010 og 2012, samt kr 3 millioner pr år til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Husbankens tilskudd til kjøp av kommunale boliger er inkludert i disse summene. I gjennomsnitt må en regne kr 2 millioner pr bolig. Type bolig Brukergruppe Venteliste Forventet Under Udekket nye brukere i planlegging behov i perioden perioden Omsorgsbolig heldøgnstjenester Eldre Omsorgsbolig Utviklingshemmede heldøgnstjenester 10 private Omsorgsbolig Personer med Heldøgnstjenester psykiske lidelser Omsorgsbolig Rus/psykiatri Heldøgnstjenester Utleieboliger med tidsbegrenset kontrakt Trygdeboliger/ bolig uten personalbase dobbeldiagnoserte Vanskeligstilte* Trygdede* HC-boliger Tilpasset rullestol Rus Flyktningeboliger Enslige mindreårige flyktninger Akutthybler/hospits Treningshybler** Enslige og 36 (8 nye Familier pr år, 12 i Bofellesskap og hybelhus for de litt eldre -10) Sum *Behov for 2- og 3-roms leiligheter. ** Behov for treningshybler på et rusfritt område. Antall er i tillegg til de 4 treningshyblene en har i dag. 13

14 5.4 Kartlegging av investerings- og driftskostnader boligbehov Type bolig Omsorgsbolig heldøgnstjenester Omsorgsbolig heldøgnstjenester Vente liste Brukergruppe 36 Eldre Utviklingshemmede 38 Barn med 6 utviklingshemming Treningshybler** Udek ket behov i Investering Vedtatt HP mill (3 mill pr plass) Omsorgsbolig Heldøgnstjenester 13 Personer med psykiske lidelser mill (ca 2,4 mill pr bolig) Omsorgsbolig 6 Rus/psykiatri 14 33,6 mill (ca Heldøgnstjenester dobbeldiagnoserte 2,4 pr bolig) Utleieboliger med 33 Vanskeligstilte* mill (2 mill tidsbegrenset pr bolig) kontrakt Trygdeboliger/ 23 Trygdede* mill (2 mill bolig uten pr bolig) personalbase HC-boliger 2 Tilpasset rullestol 0 6 mill (3 mill pr bolig) Rus Akutthybler/hospits 6 6 mill (1 mill pr hybel) Flyktningeboliger Enslige mindreårige flyktninger Enslige Familier Bofellesskap og hybelhus for de litt eldre mill (2 mill pr bolig) mill (1 mill pr bolig) Driftsskostnad Vedtatt HP mill (1 mill pr plass, 2 mill pr plass barnebolig) 21 mill (1 mill pr plass) 14 mill (1 mill pr plass) 2 mill pr år til FDV kostnader 2 mill pr år til FDV kostnader 0 3,5 mill 3 mill ved splitting fra Kraglund 1 mill pr år til FDV kostnader 5 mill (0,5 mill pr plass) Kommentar til tabell: Driftsutgifter i omsorgsboligene vil variere ut fra hvor sammensatte problemer beboerne har. FDV regnes inkludert i driftskostnadene til omsorgsboligene. Økt behov for eventuelt nye stillinger i eiendomsforvaltningen og sosialtjenesten er ikke tatt med i regnestykket. Husleieinntektene er ikke tatt med i beregningene. Tilskudd fra Husbanken samt refusjoner fra stat og fylke for kostnadskrevende brukere er heller ikke tatt med. 14

15 6 Boligsosiale utfordringer i Asker kommune Det er generelt høy levestandard blant innbyggerne i Asker. Asker har høy skår på levekårsindeksen i Kostrastatistikken. Levekårsindeksutvikling i Asker: Levekårsindeks 2,4 2,6 2,3 2,0 Kommentar til tallene; Levekårsindeksen rapporteres ikke etter 2008 grunnet store svakheter ved sammenlikning av tallene. Tallene kan ses for seg for en kommune, men bør ikke sammenliknes med andre kommuner. Det er endring i tallene fra og med 2007 da voldskriminalitet er tatt bort fra statistikken (Dette var den faktoren Asker hadde dårligst score på - 5). Faktor for sosialhjelpstilfeller er 3 hele perioden. Skala går fra 1 til betyr at kommunen er innenfor 10% beste kommunene. Til tross for dette har Asker store boligsosiale problemer. Husbanken har plukket ut Asker som en av 15 kommuner i region Øst (Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Øsfold) med store boligsosiale utfordringer. Høy levestandard generelt i befolkningen gjør det ekstra vanskelig å være vanskeligstilt. En god og trygg bosituasjon er et viktig grunnpilar i innbyggernes liv. Har en en sikker bosituasjon kan en fokusere på de utfordringene en sliter med, og hjelpeapparatet får arbeidet mer målrettet. Boligprisene i Asker er i gjennomsnitt kr pr kvm. Høye boligpriser gjør det vanskeligere å etabelere seg i egen bolig for Askers befolkning. Asker kommune opplever også dette som en utfordring når det skal kjøpes kommunale boliger. De høye boligpriser vanskeliggjør arbeidet med å få bosatt vanskeligstilte innbyggere i egne boliger ved hjelp av Husbankens virkemidler (se kap 8). Det er igangsatt et tverrfaglig arbeid i kommunen for å forbedre dette arbeidet. Det letes nå etter potensielle boligkjøpere blandt de vanskeligstilte. I tillegg til høye boligpriser er tilgangen på små og/eller rimelige boliger liten. 6.1 Omsorgsbolig til utviklingshemmede Planlagte boliger for gruppen utviklingshemmede utgjør totalt 32 boliger over de nærmeste 3 årene. Med dagens venteliste innebærer det at det fortsatt er 24 personer som ikke får dekket sitt boligbehov. Hvert år fattes det mellom 5 og 10 nye vedtak på omsorgsbolig for denne gruppen. Dette betyr at innen 2012, da det er planlagt at Borgenbråten skal stå ferdig, vil det være personer på venteliste. I Plan for Funksjonshemmede er det anslått et behov for 6-14 nye boliger hvert år fram til 2016, dvs ca 60 nye boliger, hvor det er behov for 38 i tillegg til 6 barneboliger (i tillegg til Borgenbråten og Borgenfaret) innen 2013 for å ta igjen et stort etterslep. 15

16 I henhold til Lov om Sosiale tjenester 4-2 og forskriftens 7-2b har barn som ikke kan bo hjemme bla pga særlige omsorgsbehov rett på en omsorgsbolig/barnebolig. Pr dags dato har ikke Asker kommune egne barneboliger, eller øremerkede plasser for barn i ordinære omsorgsboliger. Det er behov for 2 boenheter med plass til til sammen 6 barn. Ved etablering av barneboliger vil en få en reduksjon i presset på avlastningstilbudet. Se pkt 5.4 Omsorgsbolig til utviklingshemmede. Voksne over 18 år har ikke et rettskrav på en permanent (omsorgs)bolig, selv ikke der vedkommende ikke kan ivareta omsorgen for seg selv. Etter fylte 18 år påhviler det heller ikke en plikt for foreldrene å ivareta ansvaret og omsorgen for barnet. Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv har rett på tjenester etter Sosialtjenesteloven og Kommunehelseloven. Dvs at kommunen er pålagt å yte de tjenester, og i det omfang, som er nødvendig for å ivareta liv og helse. Økonomisk sett er det gunstig for kommunen at flere brukere bor sammen og benytter felles personale. Dette innebærer et bedre faglig tilbud og letter rekrutteringen av kvalifisert personell. 6.2 Omsorgsbolig til personer med psykiske lidelser, rusmisbrukere og personer med dobbeltdiagnose rus/psykisk lidelse Ventelisten for omsorgsbolig for personer med psykisk lidelse er forholdsvis stabil. De som venter på denne typen bolig er enten innlagt på institusjon/sykehus, eller bor hjemme hos pårørende eller alene i egen bolig i påvente av omsorgsbolig. Foruten slitasje på pårørende vil også mangel på den støtten, tryggheten og veiledningen som ligger i en omsorgsbolig føre til flere (re)innleggelser på psykiatrisk sykehus. Flere av brukerne i denne gruppen som har vedtak på omsorgsbolig bor i dag i kommunale utleieboliger. Dette medfører i mange tilfeller stor slitasje på bolig og bomiljø. Brukergruppen har et langvarig behov for tilpasset bolig og bistand, og er ofte forholdsvis unge ved innflytting. Noe som medfører lite utflytting. Flere av brukerne blir stående på ventelisten fordi de etablerte tiltakene som er i kommunen pr i dag ikke er tilpasset vedkommendes behov. Eksempler kan være voldsproblematikk, rusproblemer, ungdom med sammensatte problemer og personer som trenger skjerming fra omgivelsene. Det er økende problem at flere av brukerne har behov for hjelp til å ivareta grunnleggende behov som for eksempel, ernæring, hygiene og økonomi. De har i tillegg store mangler i forhold til sosiale ferdigheter. Disse trenger små boenheter (soverom og bad) med fellesareal hvor de får måltider og hjelp til de mest elementære oppgavene. Mangel på denne type omsorgsboliger medfører et stort press på de øvrige tjenester. Spesialisthelsetjenesten trykker kraftig på for å få ut ferdigbehandlete brukere, en del av disse har meget omfattende problematikk med behov for 1:1 bemanning og 2:1 16

17 bemanning. Til disse brukerne er det mulig å kjøpe eksterne plasser. Disse koster fra seks til ni tusen kroner i døgnet, det vil si 2,2-3,2 millioner pr år. Samhandlingsreformen som ble vedtatt i 2009 legger føringer for at pasienter skal utskrives til kommunene på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette vil medføre økt boligbehov og økt etterspørsel etter tjenester. Dette er ikke hensyntatt i tabellen under pkt Kommunale utleieboliger med tidsbegrenset kontrakt og trygdeboliger En av hovedutfordringene er lang ventetid på å få tildelt en bolig pga for få boliger, spesielt er det mangel på 2-roms, men også 3-roms leiligheter. Hovedvekten av de som står på venteliste er enslige og par uten barn. Mangel på små leiligheter medfører derfor ekstra lang ventetid for denne gruppa. Tilgangen på kommunale boliger er liten. De mest vanskeligstilte prioriteres ved tildeling. Det er ofte en belastning for bomiljøet, og det kan føre til flere naboklager, dårligere bomiljø, lite sirkulasjonen av inn- og utflyttinger og at beboerens problemer forsterkes Bolig til personer som løslates/utskrives fra fengsel/institusjon Asker kommune har også en utfordring når det gjelder å framskaffe egnet botilbud til de som løslates/utskrives fra fengsel/behandling og som trenger et rusfritt bomiljø og tett oppfølging. I Asker og på landsbasis er det et problem at personer som løslates fra fengsel eller annen institusjon kommer ut uten å ha en bolig å gå til. Ved løslatelse/ utskriving er disse personene svært sårbare for å falle tilbake til gamle vaner. På landsbasis er det et stort satsningsområde å forhindre bostedsløshet til denne gruppen. 6.4 Flyktningboliger Asker kommune har i flere år mottatt 40 flyktninger pluss 5 enslige mindreårige hvert år. I 2009 og 2010 mottas 60 pluss 10 enslige mindreårige pr. år. Dette etter avtale med IMDI (Inkludering- og mangfoldsdirektoratet). En av de største utfordringene i bosettingsarbeidet er manglende tilgang på boliger. Det gjelder både familieboliger og små boliger til enslige. Små boliger til enslige er det få av, også på det private markedet. Det er i HP avsatt kr 10 millioner i 2010 og 5 millioner i 2011 og 2012 (ikke 2013) til kjøp av boliger til flyktninger. Dette dekker bare deler av boligbehovet. De fleste boligene må skaffes til veie på det private boligmarkedet. Dette er tidkrevende og utfordrende da det er liten tilgang på private utleieboliger, høye leiepriser, samt at mange utleiere kvier seg for å leie ut til flyktninger. Mangel på boliger medfører at arbeidet med å bosette flyktninger i Asker kommune forsinkes. Ca halvparten av boligbehovet til flyktninger dekkes inn på det private leiemarkedet 17

18 6.4.1 Boliger til enslige mindreårige flyktninger Enslige mindreårige flyktninger er barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. I Asker kommune er det politisk vedtak på at kommunen skal ta imot mellom 5 10 hvert år, i 2010 er det vedtak på 10 personer.. Disse blir bosatt i bofellesskap som driftes av kommunen som ivaretar barnas omsorgs og hjelpebehov. Flyktningene har rett til å bo i boligen til de er 23 år. Bofellesskapene drives i boliger som er leid i det private boligmarkedet. Flere av disse er ikke egnet for de barna som bor der og som har spesielle behov. Det er derfor ønske om at det blir bygget boliger tilpasset brukerne, dvs et hus med plass for 4 6 mindreårige og evt et hus med plass for 6 ungdommer mellom år som skal lære å bli selvstendige. Dette kan skje enten i kommunal eller privat regi. Det blir gitt statlige tilskudd til slik bygging. Husbanken har også vært i kontakt med Asker kommune for å utvikle slike prosjekter og økonomiske tilskudd kan påregnes. 6.5 Private utleiere/ utbyggere langtidsleie De finnes private aktører som ønsker å bygge og langtidsutleie boliger til spesielle grupper vanskeligstilte, hvor Asker kommune utarbeider en forenklet kravspesifikasjon for konkrete behov. Prosjektkostnaden legges til grunn for husleiefastsettelse. Eventuelle tilskudd/rente og avdragsfrie lån som påhviler eiendommen er en tinglyst heftelse til leiekontraktens utløp. Ved leietid mer enn 10 år vil byggeprosjektet også være berettiget momsrefusjon. Tiltaket skal være forankret i et kommunalt plandokument for eksempel BSHP og bidra til varige boliger. I søknader skal det legges vekt på kommunens vurdering og anbefaling. Husbanken kan bidra med de samme tilskuddsmidler som til kommunen, jmf. Ptk Akuttplasser/ botrening Asker kommune har ikke midlertidig botilbud til bostedsløse bortsett fra Natthjemmet. Natthjemmet (Herberget) drives av Kirkens Feltarbeid, og tilbyr overnatting fra kl 2100 til kl Ved behov for midlertidig bolig, hvor en kan være hele døgnet, benyttes hospits utenfor Asker, hovedsakelig i Oslo. Det er vanskelig å sikre god kvalitet da botilbudene er langt unna. Det er også få botilbud som er tilgjengelige for Askers bostedsløse, fordi de fleste hospitser i Oslo nå har inngått kvalitetsavtaler med Oslo kommune, og er øremerket brukere fra Oslo. I det daglige byr det på store utfordringer å oppfylle lovkravet om å finne midlertidig botilbud til Asker kommunes bostedsløse. De fleste bostedsløse ønsker å finne andre løsninger enn å bo på hospits, fordi de opplever hospitsene som utrygge med mye rus og kriminalitet. Alternativene til hospits 18

19 kan være sofaen hos bekjente eller gutterommet hos foreldrene, selv om dette er en dårlig løsning for både bruker og nettverk. Asker kommune hadde tilsyn fra Fylkesmannen mai 2009 på tjenester til rusmiddelavhengige etter Sosialtjenesteloven kapittel 4. Kommunen har fått et avvik vedrørende midlertidig husvære. Avviket er beskrevet som følger; Asker kommune sikrer ikke at rusmiddelavhengige med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet. Asker fikk pålegg om å lukke avviket innen 15. november I arbeidet med å lukke avviket har NAV Asker foretatt befaringer på overnattingsstedene som brukes mest. Ingen av stedene var villig til å inngå kvalitetsavtaler hvor forpliktelse for å ta i mot rusmiddelavhengige inngikk som en del av avtalen. Forskjellige typer omsorgstiltak er også kontaktet. Her vil noe av Askers behov for akuttplasseringer dekkes. Stedene stiller imidlertid vilkår til beboerne som gjør at enkelte ikke vil passe inn. Asker står dermed igjen med en liten gruppe brukere som det ikke er noe tilbud til pr i dag. NAV Asker har foretatt en kartlegging av brukere med akutt behov for midlertidig husvære. Kartleggingen viser at 40 personer hadde akutt behov for hospitslignende botilbud i De fleste er i aldersgruppen år. 34 av dem var menn. Ca 85 % hadde rusproblemer. En del av disse hadde både rusproblemer og psykiske lidelser. Pr i dag har det ikke vært mulig å få lukket avviket. NAV Asker har derfor søkt midler fra KoRus-Øst til et forprosjekt for å se nærmere på mulighetene for etablering av et akutt botilbud til rusmiddelavhengige som faller utenfor det etablerte tilbudet. NAV Asker har fått innvilget kr til ledelse av forprosjektet. Planen er å igangsette en prosjektgruppe på tvers av kommunale resultatenheter i Asker, som jobber videre med planleggingen av arbeidet mot etableringen av et botiltak for denne brukergruppa. Det er også planlagt å søke mer midler, både fra Fylkesmannen KoRus-Øst og evt også Husbanken, for å få et tiltak etablert. Forprosjektets arbeid vil bygge videre på allerede planlegging rundt flytting/utvidelse av Kraglund. Botiltaket på Kraglund er besluttet flyttet fra eksisterende område ettersom dette er regulert til næringsvirksomhet. Beliggenheten for tiltaket er ikke vedtatt. 7 Statlige virkemidler til boligformål 7.1 Husbankens virkemidler til privatpersoner Husbanken har flere økonomiske virkemidler både for private og kommuner. Virkemidlene er ment å bidra til at den enkelte eller kommunen skal bli i stand til å anskaffe eller beholde en god og varig bolig. 19

20 7.1.1 Bostøtte stønad til privatpersoner Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan søkes av husstander med lave inntekter. Alle som er folkeregistrert i Norge kan søke bostøtte med unntak av studenter og militære (studenter med barn kan søke). Kravet til boligen er at den skal være godkjent som helårsbolig, ha egen inngang og ha funksjonalitet for hvile og matlaging i tillegg til eget toalett og bad. En kan søke bostøtte både når en eier egen bolig, og når en leier. Pr mottar 735 husstander i Asker bostøtte Startlån lån til privatpersoner Startlån er et lån som skal hjelpe de som har problemer med å etablere seg i boligmarkedet. I utgangspunktet er det ment å hjelpe personer som ikke får lån i private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og flyktninger. Asker kommune yter lån til fullfinansiering av bolig eller til toppfinansiering. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. I tillegg til dette må søker ha evne til å betjene lånet det søkes om. En fast inntekt må kunne legges til grunn, men dette kan være fast arbeidsinntekt så vel som en fast trygdeinntekt. Startlån kan også brukes i forbindelse med refinansiering der hvor personer som eier egen bolig står i fare for å miste boligen, eller til utbedring av en bolig for å f.eks tilpasse den til et endret funksjonsnivå. Asker kommune hadde i 2009 en låneramme på kr 50 millioner. Hele rammen ble benyttet Boligtilskudd til privatpersoner Boligtilskudd til egen bolig skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskudd er strengt behovsprøvd, og ytes bare til personer som anses som varig vanskeligstilte. Boligtilskuddet er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives over 20 år. Tilskuddet kan ytes til kjøp av bolig, ofte i kombinasjon med startlån, til refinansiering for å beholde bolig, eller til utbedring av bolig. Oversikt over størrelse på startlån og boligtilskudd, vedtatt i handlingsprogrammet i millioner kroner: Startlån - innlån 30* ** Boligtilskudd 4,9 4,1+1,15*** 5 Ikke tildelt *Det var igjen vedtak om kr 15 mill fra tidligere år. Dette ble brukt i ** Ekstrabevilling i forbindelse med behandling av halvårsrapporten for *** Tallet etter + er ekstraordinært tilskudd til spesielle saker. 20

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013

KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 KARTLEGGING AV PROGRAMKOMMUNENE 2013 Metode og gjennomføring Målgruppe: Husbanken Region Midt Norges programkommuner Metode: webundersøkelse Tema for undersøkelsen: prioriterte boligsosiale oppgaver Gjennomføring:

Detaljer

Urban boligplanlegging for alle

Urban boligplanlegging for alle Urban boligplanlegging for alle Virkemidler for en god boligplanlegging Seminar, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Karin Lindgård Konst. Regiondirektør Husbanken øst «Bolig er på en måte alt men det er vanskelig

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE.

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. 1 VEILEDER FOR SAKSBEHANDLING VED SØKNAD OM KOMMUNALE BOLIGER I MOLDE KOMMUNE. Retningslinjer fastsatt av rådmannen i Molde den 14. desember 2012. Til retningslinjenes kapittel 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari

Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! Hans Erik Skari Elverum har hjerterom! Bærekraftige boliganskaffelser! 07.02.17 Hans Erik Skari Dagsorden 1. Bærekraftige boliganskaffelser. «Elverum har hjerterom» 2. Byutvikling. «Ydalir - bærekraftig bydel med 800

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Boligsosiale Faktaark

Boligsosiale Faktaark Boligsosiale Faktaark for programkommunene 2012 Kommunene i Østfold og Akershus 2 www.husbanken.no 3 Innhold Side 1. bruk av startlån. 2007-2010 Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

Programansvarlig : Heidi Nordermoen

Programansvarlig : Heidi Nordermoen 2012 2015 Boligsosialt arbeid er kommunenes samlede innsats for å framskaffe og tildele boliger, yte tjenester og iverksette tiltak som kan bedre den enkeltes forutsetning for å mestre sin bo- og livssituasjon.

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010

SØKNAD OM DELTAKELSE I BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 2010 Husbanken Region Øst Postboks 1243, Vika 0110 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: MIVERSEN 250 24.03.2010 S09/1114 L36171/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/1114 SØKNAD OM DELTAKELSE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre

Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre Boligsosial handlingsplan. Vedtatt av Sande kommunestyre 07.05.08 INNHOLD: Innledning s. 3 Politisk forankring s. 3 Status s. 4 Aktuelle målgrupper s. 5 Gjennomføring/økonomi s. 7 Utfordringer videre arbeid

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune

Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Mål for programmet Statlige mål 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene 3. Økt boligsosial kompetanse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling

3. Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandling TRONDHEIM KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Vedtatt av Trondheim bystyre 15.12.2011 1. Virkeområde Retningslinjene skal legges til grunn ved søknadsbehandling

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT:

Lørenskog kommune HELSE OG OMSORG. TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus PUBLISERT: Lørenskog kommune PUBLISERT: TEMA: Seminar Fylkesmannen i Oslo og Akershus BOLIG, RUS OG PSYKISK HELSE OMRÅDE: BOLIGSOSIALT ARBEID HELSE OG OMSORG Hvordan lykkes med en overordnet boligsosial strategi?

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram

Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Erfaringer fra tre år som programkommune i Boligsosialt utviklingsprogram Bergen, 15. mai 2013 Mariann Dannevig, programleder i Lillehammer kommune Jeg skal snakke om: Hvorfor kommunen søkte om deltakelse

Detaljer

Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram

Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram HB 7.S.51 12.2016 Behovsmelding 2017 Husbankens kommuneprogram Kommuner i Husbankens storbyprogram og by- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Kommunene

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Bård Misund Morten Myking

Bård Misund Morten Myking Bård Misund Morten Myking Stjørdal 19.10.2016 Boligsosial arbeid og planlegging Molde kommune fra 2009 1. Plan- og utviklingsstyret oppnevnt som styringsgruppe i møte 03.11.09. 3b. Kommunale boliger Antall:

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial konferanse Fevik Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial konferanse Fevik 3.3.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse på

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Stiftelsen Bolig Bygg

Stiftelsen Bolig Bygg 1-1 TILDELINGSREGLER 1.0 Generelt Stiftelsen Bolig Bygg (SBB) er en selvstendig boligstiftelse og skal være en aktiv og synlig aktør innen boligmarkedet i Sør-Varanger kommune (SVK). Boligene skal være

Detaljer

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet.

3.0 HOVEDUTFORDRINGER Det er totalt registrert 28 personer i Eide som har det vanskelig på boligmarkedet. 1.0 INNLEDNING MANDAT Det skal utarbeides boligsosial og boligstrategisk handlingsplan for flyktninger, funksjonshemmede, unge og vanskeligstilte i n. Planen skal legges frem for politisk behandling innen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Vedlegg IV Analyse av startlån

Vedlegg IV Analyse av startlån Vedlegg IV Analyse av startlån Prioritering av startlån til de varig vanskeligstilte Startlåneordningen ble etablert i 2003. Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede er for varig vanskeligstilte

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune

Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Boligsosialt arbeid i Drammen kommune Stibolts gate Presentasjon for Klepp kommune 6. mars 2013 Oppsummering: 1. Boligløft i 10 punkter vedtatt i 1. tertial i juni 2011 2. Boligsosial handlingsplan 2012-2014

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud. Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen Oslo kommune Bydel Bjerke Bydel Alna Bydel Stovner, Bydel Grorud Utarbeidelse av boligsosiale planer i Groruddalen 2007 2009 Prosjektarbeid Klar begynnelse Klart mandat Klar slutt Forankring Forankring

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93

SAKSFREMLEGG BOLIGSOSIAL PLAN. Saksbehandler: Kjell Tjernsbekk Arkiv: /F17/&14 Arkivsaksnr.: 08/93 Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet Kommunestyret Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret BOLIGSOSIAL PLAN Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til BOLIGSOSIAL PLAN 17.11.2009 Boligsosial

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Regionalt kunnskapsmøte, Husbanken region Vest, 19.11.2013 Camilla Lied, Norsk institutt for by- og regionforskning Om rapporten Forklaringer på bostedsløshet Dagens tema:

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT)

Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) Boligsosialt arbeid Asker Kommune, Seksjon Rustiltak (SRT) OPPFØLGING KRAGLUND BOTILTAK (8+4 beboere) AMBULENT BO- SAMHANDLINGS- TEAMET AMBULENT BOOPPFØLGING > Målgruppen er rusmisbrukere (og DD), med

Detaljer

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009

Skjema 13: Kommunalt disponerte boliger - 2009 Skjema 13: Kommunalt disponerte - 2009 Opplysninger om kommunen 1 Hva er kommunens navn? 2 Hva er kommunenummeret? 3 Har kommunen administrative bydeler? Nei Gå til 7 4 Rapporterer de administrative bydelene

Detaljer