Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Desember 2012"

Transkript

1 Innovasjon og ledelse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Desember 2012

2 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Innovasjon og ledelse Mastergradsstudium, 120 studiepoeng (erfaringsbasert) Dato for vedtak: 19. desember 2012 Sakkyndige: Professor Alf Steinar Sætre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Saksnummer: 12/416 Professor Bjørn Asheim, Lunds Universitet

3 Forord NOKUTs tilsyn med norsk høyere utdanning omfatter evaluering av institusjonenes interne system for kvalitetssikring av studier, akkreditering av nye, og tilsyn med etablerte studier. Universiteter og høyskoler har ulike fullmakter til å opprette studietilbud. Dersom en institusjon ønsker å opprette et studietilbud utenfor sitt fullmaktsområde, må den søke NOKUT om dette. Herved fremlegges rapport om akkreditering av mastergradsstudium i innovasjon og ledelse ved Høgskolen i Vestfold. en som er nedfelt i tilsynsrapporten, er igangsatt på bakgrunn av søknad fra Høgskolen i Vestfold. Denne rapporten viser den omfattende vurderingen som er gjort for å sikre utdanningskvaliteten i det planlagte studiet. Mastergradsstudium i innovasjon og ledelse (erfaringsbasert) ved Høgskolen i Vestfold tilfredsstiller NOKUTs krav til utdanningskvalitet og er akkreditert i vedtak av 19. desember Vedtaket er ikke tidsbegrenset. NOKUT vil imidlertid følge opp studietilbudet gjennom et oppfølgende tilsyn etter 3 år. Oslo, 19. desember 2012 Terje Mørland direktør Alle NOKUTs vurderinger er offentlige og denne samt tilsvarende tilsynsrapporter vil være elektronisk tilgjengelige på nettsidene våre i

4 Innhold 1 Informasjon om søkerinstitusjon Beskrivelse av saksgang Innledende vurdering Faglig vurdering Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Plan for studiet Fagmiljø tilknyttet studiet Støttefunksjoner og infrastruktur Samlet konklusjon Vedtak Dokumentasjon ii

5 1 Informasjon om søkerinstitusjon Høgskolen i Vestfold (HiVe) ble etablert 1. august 1994 og har i dag omkring 4200 studenter og 450 ansatte. Høgskolen er lokalisert på Bakkenteigen utenfor Horten. I tillegg er høgskolen etablert med et studiesenter for høyere utdanning i Larvik. HiVe utdanner ingeniører, skipsoffiserer, lærere, førskolelærere, sykepleiere, økonomer og samfunnsvitere og tilbyr studier på alle nivå; bachelor, master og doktorgradsutdanning (ph.d.), samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger. Høgskolen er faglig organisert i fire fakultet: Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, Fakultet for teknologi og maritime fag, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Som akkreditert høgskole kan Høgskolen i Vestfold selv opprette studier på bachelorgradsnivå (første syklus), men må søke NOKUT om akkreditering av mastergradsstudier (andre syklus) og ph.d studier (tredje syklus). Siden opprettelsen av NOKUT har høgskolen fått følgende studier akkreditert: Ph.d studium i pedagogiske ressurser og lærerprosesser i barnehage og skole, 2012 Integrert mastergradsstudium i lektorutdanning i historie, 2012 Mastergradsstudium i Maritime Management, 120 studiepoeng, 2011 Ph.d. studium i anvendte mikro og nanosystemer, 2010 Mastergradsstudium i jordmorfag, 120 studiepoeng, 2010 Mastergradsstudium i barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap, 120 studiepoeng, 2009 Mastergradsstudium i pedagogikk - fordypning i utdanningsledelse, 120 studiepoeng, 2009 Mastergradsstudium i norsk didaktikk, 120 studiepoeng, 2009 Mastergradsstudium i pedagogikk -fordypning i spesialpedagogikk, 120 studiepoeng, 2008 Tverrfaglig mastergradsstudium i samfunnsvitenskap med vekt på komplekse nettverk, innovasjonssystemer og endringsprosesser, 120 studiepoeng, 2007 Mastergradsstudium i faglitterær skriving, 120 studiepoeng, 2006 Mastergradsstudium i pedagogiske tekster: Læring- kommunikasjon- design, 120 studiepoeng, 2005 Mastergradsstudium i mikrosystemteknologi, 120 studiepoeng, 2005 Mastergradsstudium i helsefremmende arbeid, 120 studiepoeng, 2005 Høgskolen i Vestfold søkte til søknadsfristen 1. september 2012 om akkreditering av et mastergradsstudium i innovasjon og ledelse (erfaringsbasert mastergradsstudium etter Mastergradsforskriften 5, 120 studiepoeng). 1

6 2 Beskrivelse av saksgang NOKUT gjør en innledende vurdering for å avklare om grunnleggende forutsetninger for akkreditering er tilfredsstillende imøtekommet slik disse gjengis i NOKUTs tilsynsforskrift 1. For søknader som går videre, oppnevner NOKUT sakkyndige til faglig vurdering av søknaden. De må erklære seg habile og utfører oppdraget i samsvar med mandat for sakkyndig vurdering vedtatt av NOKUTs styre, og krav til utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i tilsynsforskriften. Etter sin faglige vurdering skal de sakkyndige konkludere med et tydelig ja eller nei på om utdanningskvaliteten samsvarer med kravene i tilsynsforskriften. De sakkyndige blir også bedt om å gi råd om videre utvikling av studiet. Alle kriteriene må være tilfredsstillende imøtekommet for at NOKUT skal vedta akkreditering. Dersom et eller flere av kriteriene underkjennes av de sakkyndige, sendes den faglige vurderingen til søkerinstitusjonen som får tre uker til å kommentere denne. NOKUT avgjør deretter om institusjonens kommentarer skal sendes de sakkyndige for tilleggsvurdering. De sakkyndige får to uker på å avgi tilleggsvurdering. NOKUTs direktør fatter deretter vedtak. 3 Innledende vurdering Tilsynsforskriften 4-1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering 1. Følgende krav i lov om universiteter og høyskoler skal vurderes for akkreditering: a. Reglement og styringsordning b. Klagenemnd c. Læringsmiljøutvalg d. Utdanningsplan e. Vitnemål og Diploma Supplement f. Kvalitetssikringssystem NOKUTs vurdering: Oversikten i denne paragrafen er gitt for å gjøre det tydelig og forutsigbart hvilke bestemmelser i UHloven NOKUT fører tilsyn med. Høgskolen i Vestfold tilbyr akkrediterte studier. Det forutsettes derfor at krav i lov om universiteter og høyskoler er tilfredsstillende ivaretatt. Diploma Supplement er vurdert som tilfredsstillende. Høgskolens interne system for kvalitetssikring ble godkjent i

7 4 Faglig vurdering Den følgende teksten i dette kapittelet er de sakkyndiges vurdering. Der det forekommer Vi, er det et uttrykk for de sakkyndige. Nummereringen på hver overskrift henviser til tilsvarende bestemmelse i NOKUTs tilsynsforskrift. Oppsummering Ved gjennomgang av søknaden finner vi at formelle krav om undervisningsmetoder og eksamensformer er tilfredsstilt, og at søknaden som helhet kan imøtekommes. Det innovasjonsfaglige er nå styrket siden forrige søknad slik at navnet på studiet passer sammen med innholdet i studiet. Det ligger likevel et fortsatt forbedringspotensial, spesielt i de valgbare emnene. Fagmiljøet er klart styrket med fire nye avlagte doktorgrader og en professor i full stilling i innovasjon. Fagmiljøet som helhet er nå klart bedre rustet forskningsmessig, enn det var i forrige runde 2. Undervisningen vil nå i større grad være forskningsbasert. 4.1 Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Krav i lov om universiteter og høyskoler. Disse krav er vurdert av NOKUT i den innledende vurderingen Krav i rammeplaner og aktuelle forskrifter fra Kunnskapsdepartementet skal være fylt. Aktuell forskrift i denne forbindelse er Kunnskapsdepartementets mastergradsforskrift. Det omsøkte mastergradsstudiet søkes akkreditert som et erfaringsbasert mastergradsstudium etter forskriftens 5. Omfanget er på 120 studiepoeng: Det selvstendige arbeidet og opptakskravene tilfredsstiller de spesifiserte opptakskravene til 5-mastergrad. Det kreves to års relevant yrkespraksis og masteroppgaven er på 30 studiepoeng. Søknaden tilfredsstiller dermed alle relevante krav i mastergradsforskriften. Planen inneholder de elementer som kreves for å iverksette og gjennomføre et mastergradsstudium. Ja, kravet er tilfredsstillende imøtekommet. 2 Høgskolen i Vestfold søkte til søknadsfristen 1. september 2011 om et mastergradsstudium i innovasjon og ledelse. Søknaden ble avslått. Tilsynsrapporten er offentlig tilgjengelig på NOKUTs hjemmeside. Saksnummer: 11/373. 3

8 Det skal redegjøres for forventet studentrekruttering i forhold til å etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og i forhold til stabilitet i studiet. Studiet tar sikte på ca. 25 studenter årlig, basert på tidligere erfaringer fra ledelsesstudier. Det nye studiet skal erstatte et studium i administrasjon og ledelse (SAL), som har hatt gjennomsnittlig 30 søkere hvert år de siste åtte årene. Selv om programmene har ulik profil, er det rimelig å tro at tittelen «Innovasjon og ledelse» vil trekke studenter. I tillegg er det dokumentert etterspørsel etter slike kandidater på arbeidsmarkedet. Det er derfor rimelig å anta at høgskolen kan fylle studieplassene med kvalifiserte studenter blant sine egne bachelorstudenter med minimum to års yrkeserfaring. Slik vi leser søknaden vil det i studiet være både heltidsstudenter (som ofte er yngre) og deltidsstudenter (som ofte er litt eldre). Dette er faglig spennende og kan gi gjensidig utbytte mellom de to gruppene. Tiltak her handler om å skape arenaer hvor studenter med ulik bakgrunn møtes. Dette kan gjøres ved at grupper for felles arbeider settes sammen slik at studenter med ulik erfaringsbakgrunn kommer sammen. Man kan skape muligheter til mer uformelle interaksjonsarenaer hvor heltids og deltidsstudentene møte. Her kan man tenke både fysisk og virtuelt. Ja, høgskolens redegjørelse er tilfredsstillende. Høgskolen bør tenke gjennom om de kan skape arenaer hvor de med ulik erfaringsbakrunn møtes som bidrag til å sikre et godt læringsmiljø Det skal redegjøres for forventet arbeidsomfang for studentene. Studiet er samlingsbasert og konsentreres i samlingsbaserte moduler av 3-4 dager. I søknaden redegjøres det på en oversiktlig måte for studentenes forventede totale arbeidsinnsats, studentenes egeninnsats per undervisningstime, samt omfanget av de tilrettelagte læringsaktiviteter fra Høgskolen i Vestfolds side inkludert omfanget av faglig veiledning i forbindelse med skrivingen av masteroppgaven. Det forventes en arbeidsinnsats av hver student på 1500 timer hvert studieår. Tilrettelagte læringsaktiviteter utgjør ca. 273 timer per studieår. Studenten forventes å arbeide med selvstudium og eksamensforberedelser i minimum 5,5 timer per tilrettelagt time. Arbeidsbelastningen vil på grunn av masteroppgaven i fjerde semester være høyere totalt for andre studieår og ligge opp mot 1800 arbeidstimer. Faglig veiledning på masteroppgaven gis i et omfang på ti timer i direkte møte med studentene. Mange studenter vil trenge betydelig mer veiledning enn dette, og snittet vil kanskje ligge et sted mellom timer. Omfanget ser ut til å representere et rimelig nivå, og søknadens redegjørelse på dette punkt er derfor tilfredsstillende. 4

9 Ja, høgskolens redegjørelse er tilfredsstillende. Høgskolen bør vurdere å øke antall timer til veiledning for hver enkelt student fra 10 til timer Der deler av studiet foregår utenfor den institusjonen som utsteder vitnemål, skal det foreligge tilfredsstillende avtaler som regulerer vesentlige forhold av betydning for studentene. Det foreligger ikke planer eller avtaler om praksis. Kriteriet er ikke relevant for søknaden. 4.2 Plan for studiet I dette avsnittet vil følgende punkter refereres: 4-2 Plan for studiet 1. Studiet skal ha et dekkende navn 2. Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelse: a. Læringsutbyttet skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. b. Studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier skal være tydelig. c. Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. d. Studiets arbeids- og undervisningsformer skal være egnet til å oppnå læringsutbytte slik det er beskrevet i planen. e. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal være egnet til å vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet. 3. Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. 4. Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart. 5

10 Studiet skal ha et dekkende navn. Studiet markedsføres som mastergrad i innovasjon og ledelse. Ved forrige vurdering av søknaden kommenterte de sakkyndige at innovasjonsdelen i studiet hadde fått for liten plass til at studiets navn kunne være dekkende. Nå har innovasjon og ledelse og organisasjonsfag omtrent like stor dekning i de obligatoriske kursene, og er godt representert i de valgbare emnene. Tittelen er nå dekkende for studiets innhold. Ja, studiets navn er dekkende Studiet skal beskrives med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsen. a. Læringsutbyttet skal være beskrevet som det en kandidat skal ha oppnådd ved fullført utdanning i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i samsvar med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Studiets læringsutbyttebeskrivelse kopiert fra søknaden: De enkelte emnebeskrivelsene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studentene skal ha oppnådd etter gjennomført emne. Samlet skal emnene bidra til at kandidaten oppnår følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdighet og generell kompetanse etter å ha fullført Master i innovasjon og ledelse: KUNNSKAP Studenten kan: beskrive og analysere teoretisk, forskningsbasert og praktisk kunnskap om ledelse, prosessbasert organisasjonsfag og innovasjon anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet innovasjon og ledelse har inngående kunnskap om organisering, lover og avtaler i det norske arbeidslivet beskrive og analysere etiske problemstillinger knyttet til innovasjon og ledelse FERDIGHETER Studenten kan: lede innovasjon gjennom læring og kunnskapsutvikling i organisasjoner lede innovasjon gjennom selvstendig og utforskende problemløsing i grupper lede innovasjonsprosesser gjennom å initiere ny praksis i tråd med målsetninger for organisasjonen 6

11 konstruktivt anvende veiledning, myndiggjøring og makt i arbeidsrelasjoner bruke kunnskap om organisering til å bevare historisitet og identitet i ledelsen av strategiske innovasjonsprosesser strategiske innovasjonsprosesser gjennomføre et selvstendig og avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer vurdere ulike informasjonskilder i lys av kildekritiske kriterier GENERELL KOMPETANSE Studenten kan: på egenhånd utvikle logiske resonnement og avgrense en problemstilling reflektere over, lære av og endre egne handlingsmønstre formidle argumenter, resultater og egne vurderinger både skriftlig og muntlig utvikle gode personlige og profesjonelle relasjoner reflektere over og velge strategi i forhold til etiske prinsipper og dilemmaer oppdage og utforske nye muligheter og ta initiativ til nytenkning og innovasjon Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning legger vekt på at kunnskapen som erverves på mastergradsnivå skal være avansert og spesialisert. Videre legges det vekt på at studentene skal kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet. Læringsutbyttet slik det beskrives i søknaden tilfredsstiller nå de kravene som settes til mastergrad. I tillegg er innovasjonsdelen styrket og som helhet er nivået hevet. Hvert emne har egne beskrivelser for læringsutbytte; kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Nivået på pensum ser ut til å være hevet, selv om det fremdeles er et vist forbedringspotensial. Ja, læringsutbyttet er tilfredsstillende beskrevet. b. Studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier skal være tydelig. Beskrivelsen av studiet viser at det er et relevant studium for offentlig virksomhet og privat næringsliv. Dette underbygges av støtteerklæringer fra offentlig og privat sektor lokalt og regionalt. De sakkyndige mener at studiet holder et nivå som gjør at det bør kvalifisere for videre studier på 7

12 doktorgradsnivå innen innovasjons- og organisasjonsfag. Samtidig vil vi bemerke at Høgskolen i Vestfold tilsynelatende ikke har forhørt seg med andre institusjoner om hvorvidt studiet faktisk vil kvalifisere for videre studier. Ja, studiets relevans for arbeidsliv og/eller videre studier er tydelig. Høgskolen bør forhøre seg med andre institusjoner om hvorvidt studiet faktisk vil kvalifisere for videre studier på ph.d-nivå. c. Studiets innhold og oppbygging skal tilfredsstillende relateres til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen Høgskolen i Vestfold skal tilby kurs på 15 studiepoeng i 1) Ledelse og innovasjon, 2) Organisering, 3) Innovasjon, og 4) Metode, analyse og formidling. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Som valgfrie emner har høgskolen satt opp: 1) Strategy and performance management, 2) Innovasjon og ledelse i offentlig sektor, 3) Information systems and management, 4) Group dynamics and knowledge management, og 5) Innovation and globalization. Skriving av masteroppgaver kan gjøres i samarbeid med private og offentlige organisasjoner, samt gjennom deltakelse i de ansattes forskning. Masteroppgavens omfang og organisering ser ut til å være forsvarlig ivaretatt. Den faglige strukturen er nå mer dekkende for studiets intensjon og målsetning enn det som var tilfellet forrige gang Høgskolen i Vestfold søkte om akkreditering av dette studiet. Det har skjedd en nivåheving med tanke på litteratur, og innovasjon som fagområde har fått en mer fremtredende plass. Vi mener at det nå er sannsynliggjort at studentene vil oppnå det formulerte læringsutbyttet. Ja, studiets innhold og oppbygging er tilfredsstillende relatert til læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. Vi har følgende råd: Kurstittel Strategy and performance management setter forventinger til at dette primært er et strategifag. Det er det ikke. Emnet er først og fremst et kurs i performance management (og det er jo relatert til strategi). Her bør HiVe vurdere å stryke strategi fra navnet, subsidiært kalle kurset Performance management and strategy. Kurset Innovation and globalization er for bredt og omfattende. Det bør fokuseres på globalization of innovation og innovation policy med vekt på innovasjonssystem. Duplikasjon av litteratur bør unngås (1. og 17. kapittel i Oxford Handbook of Innovation brukes også i det 8

13 obligatoriske kurset i innovasjon). Videre bør boken til Paul Trott og annen litteratur i innovasjonsledelse flyttes til det obligatoriske kurset i ledelse og innovasjon slik at delen om innovasjonsledelse blir styrket. d. Studiets arbeids- og undervisningsformer skal være egnet til å oppnå læringsutbytte slik det er beskrevet i planen Arbeidsformene er relevante. Forholdet mellom undervisning og seminarer ser rimelig ut, og vil anvendes i en prosessuell tilnærming i læringsaktivitetene. Det vil videre legges vekt på å utnytte studentenes ulike erfaringsbakgrunner som et positivt element i læringsaktivitetene. Problembasert læring, casemetodikk og konkrete øvelser i et spesielt utviklet lederlaboratorium, hvor siktemålet er at læringsaktivitetene skal knytte praktisk problemløsning sammen med teori, anvendes. Vi vurderer at studieopplegget gjennom en kombinasjon av ulike arbeids- og undervisningsformer er egnet til å oppnå læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. Ja, studiets arbeids- og undervisningsformer er egnet til å oppnå læringsutbyttet slik det er beskrevet i planen. e. Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal være egnet til å vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet Høgskolen legger opp til underveisevalueringer, samt skoleeksamener (både skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamen inngår), semesteroppgaver, prosjektoppgaver og masteroppgave. Det skal også benyttes muntlig eksamen og presentasjon av masteroppgaven. Evalueringsformene ser ut til å dekke mange ulike former og disse kan samlet sett gi et godt uttrykk for kandidatens kunnskaper og ferdigheter og generell kompetanse. Ja, eksamensordninger og andre vurderingsformer er egnet til å vurdere i hvilken grad studentene har oppnådd læringsutbyttet. 9

14 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Høgskolen nevner (side 20 i søknaden) seks forskningsprosjekter som masterstudenter kan delta i, som det hevdes at vil kunne bli en rimelig god plattform for studentenes arbeid med masteroppgavene i fremtiden. «Economic development paths in Norwegian regions» fremsettes som et prosjekt som kan gi gode muligheter for masteroppgaver. Dette prosjektet kan gi en mulighet for grunnforskning innenfor regional innovasjon. «Plain sailing» innebærer en avtale om masterstudenters tilgang til data. En god mulighet for studenter i et prosjekt som har vært drevet en tid, og som kan gi internasjonale publikasjoner. «VRI-Vestfold» er et lignende prosjekt som gir tilgang til bedrifter og oppdrag. «EVA-NAV» er et igangværende prosjekt, som kan gi en del muligheter fremover; dette prosjektet ser også ut til å legge vekt på mer anvendte aspekter. Det siste er utviklingssamarbeidet med Østfold fylkeskommune. Dette prosjektet legger vekt på utviklingsaspektet, det vil si at det gir mindre mulighet for grunnforskning. «Trygghetspakken» er et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med SINTEF og flere norske kommuner. Prosjektet fokuserer på hvordan velferdsteknologi fungerer i praksis. Innovasjon i offentlig sektor, og da spesielt innovasjon i helsesektoren vil bli enda viktigere framover. «MISSIT» er et forskningsprosjekt i tjenesteinnovasjon hvor HiVe er partnere med SNF, NHH, NTNU og CBS, men svar på denne prosjektsøknaden foreligger ikke. Mange av disse prosjektene gir muligheter for å drive forskning. En indikator på andelen forskning ligger i publiseringsaktivitetene. Det er stadig i hovedsak to personer tilknyttet HiVe som publiserer i internasjonale vitenskapelige journaler, men det er en økende tendens blant ansatte med nylig avlagt ph.d, som vi synes er lovende. En del av prosjektene er tilknyttet regionale forhold, og noen av dem er knyttet til ledelse og innovasjon. Blant noen av de andre fast ansatte ser vi en begrenset forskningsaktivitet, men mange av aktivitetene kan klassifiseres som utviklingsarbeid eller anvendt forskning. I hvilken grad undervisningen kan sies å være forskningsbasert kommer ikke bare fra faglærers egen forskning eller forskningskompetanse, men også fra det vedkommende faglærer gir studentene å lese. Vi mener at det HiVe har vist i søknaden og gjennom studieplanen som ligger vedlagt at emnene er forskningsbaserte. HiVe oppfyller kravet til forskningsbasert undervisning. Ja, studiet har tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid tilpasset studiets egenart. Høgskolen bør fremdeles sette mye inn på å øke forskningsaktiviteten. 10

15 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart. Søknaden har dokumentert utvekslingsavtaler på mastergradsnivå, blant annet med gode universiteter både i Frankrike og Tyskland. Det er usikkert om undervisningen her vil foregå på engelsk. HiVe oppmuntres til å bygge relasjoner til mastergradsprogrammer også i den engelskspråklige del av verden. I tillegg er det inngått ERASMUS staff exchange-avtaler med CBS og University of Essex. HiVE beskriver at studiet vil tilrettelegges godt for internasjonale studenter ved bruk av pensum på engelsk. Høsten 2011 opprettet Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap et internasjonalt kontor som skal jobbe med internasjonaliseringstiltak som blant annet omfatter utvekslingsavtaler, prosjekterog forskningssamarbeid med utenlandske institusjoner, utveksling mellom faglig ansatte med mer. Det å ta imot internasjonale studenter fordrer i praksis at undervisningen og eventuelle øvinger og gruppearbeider foregår på engelsk, samt at studentene som kommer til HiVe behersker engelsk på en tilfredsstillende måte. De sakkyndige anbefaler HiVe om å foreta en vurdering av disse aspektene. Ja, studiet har ordninger for studentutveksling og internasjonalisering relevant for studiets nivå, omfang og egenart. Høgskolen bør bygge relasjoner til masterprogram også i den engelskspråklige del av verden. Høgskolen bør sørge for at undervisningen og eventuelle øvrige gruppearbeider kan foregå på engelsk dersom den tar imot internasjonale studenter. Høgskolen bør sørge for at eventuelle internasjonale studenter behersker engelsk på en tilfredsstillende måte. 4.3 Fagmiljø tilknyttet studiet Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige eller kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Høgskolen har styrket den delen av fagmiljøet som skal undervise i innovasjon, og har tilsatt en professor i innovasjon i fast heltidsstilling. Videre har hele fire ansatte avlagt doktorgrad det siste året. Høgskolen har konsentrert undervisningsinnsatsen slik at færre personer har større deler av undervisningen på dette studiet. Fagmiljøet oppfyller klart kravene som settes, men er fremdeles 11

16 sårbare med tanke på antall personer i toppstillinger. Høgskolen bør gjøre en sårbarhetsvurdering av fagmiljøet for å sikre at det ved for eksempel sykdom hos en ansatt er andre i fagmiljøet som kan dekke undervisningen. Slik det framstår nå er fagmiljøet helt avhengig av enkeltpersoner for å kjøre hvert fag. Vi vil råde HiVe til å gjøre studiet mer robust ved å øke antallet personer som har ansvar for hvert enkelt fag. Styrking av robustheten kan gjøres ved å fokusere på å kvalifisere egen fagstab, eller ved å knytte til seg flere i II er-stillinger. Ja, fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlete kompetanse er tilpasset studiet slik det er beskrevet i planen og det faglige eller kunstneriske arbeidet som utføres. Høgskolen bør: Gjøre en sårbarhetsvurdering av fagmiljøet for å sikre at det ved for eksempel sykdom hos en ansatt er andre i fagmiljøet som kan dekke undervisningen. Gjøre studiet mer robust ved å øke antallet personer som kan ha ansvar for hvert enkelt fag Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av tilsatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studiet. a. For første syklus skal minst 20 prosent av det samlede fagmiljøet være ansatte med førstestillingskompetanse b. For andre syklus skal minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer eller dosenter og ytterligere 40 prosent være ansatte med førstestillingskompetanse. c. For tredje syklus, ph.d., skal minst 50 prosent av det samlede fagmiljøet være professorer, de øvrige skal ha førsteamanuensiskompetanse. Det er satt av 5,9 faglige årsverk til studiet. Bortsett fra én professor som er ansatt i 40 prosents stilling, har resten av fagmiljøet sin hovedstilling ved HiVe. Høgskolen har ansatt enda en person i full hovedstilling, samt sikret at ansatte med relevant kunnskap for sentrale deler av studiet har sluttført sine doktorgrader. Med den nyansatte professoren i full stilling og en annen professor i 40 prosent stilling, oppfyller høgskolen klart kravet til 10 prosent professorkompetanse. Ja, kravene på dette punktet er oppfylt. 12

17 Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig- og eller kunstnerisk utviklingsarbeid. a. For første syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på et nivå som er tilfredsstillende for studiets innhold og nivå. b. For andre syklus skal fagmiljøet ha dokumentere resultater på høyt nivå. c. For tredje syklus skal fagmiljøet ha dokumenterte resultater på høyt internasjonalt nivå og med tilstrekkelig faglig bredde. De to professorene i henholdsvis full og 40 prosents stilling publiser aktivt i internasjonale tidsskrifter, og hever dermed helheten i fagmiljøet. Majoriteten av de ansatte har fremdeles ingen eller få publikasjoner, bortsett fra Upubliserte manuskripter (working papers) og forskningsrapporter. Imidlertid ser vi at noen av de ansatte med nylig avlagte doktorgrader viser en økende tendens til internasjonal publisering. Høgskolen i Vestfold bør arbeide videre med å legge til rette for at fagmiljøet som helhet øker sin internasjonale publisering. Dette kan gjøres gjennom incentiver ved publisering og at Høgskolen gir oppmerksomhet og anerkjennelse ved publisering. Dette handler om at HiVe sender entydige signaler om at publisering er viktig og at de anerkjenner at dette både krever og genererer ressurser. Høgskolen bør legge forholdene til rette for hver enkelt av de ansatte, ikke minst dem som ikke har publisert så mye, til å oppnå internasjonal publisering blant annet gjennom å skrive sammen med noen som er mer erfaren. Man kan avholde seminar om akademisk publisering m.m. Ja, kravet er oppfylt. Høgskolen i Vestfold bør legge opp til en strategi for å øke den internasjonale publiseringen i fagmiljøet som foreslått overfor Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonalt og internasjonalt samarbeid og nettverk relevant for studiet. Høgskolen bygger videre på nettverkene til de som skal drive studiet. Særlig de to professorene har gode internasjonale nettverk. Blant de andre har majoriteten relevante nasjonale og til dels internasjonale nettverk. Staff exchange-avtalene med CBS og University of Essex forventes å ville bidra til økt internasjonalt samarbeid. En viktig ting er at økt internasjonalt samarbeid i fagstaben trolig vil øke mengden av internasjonale publiseringer som etter hvert vil komme studentene til gode. Det vil også gjøre det mulig å sende studenter ut til disse institusjonene på utveksling. På bakgrunn av dette konkluderer de sakkyndige med at nettverkene er relevante for studiet. 13

18 Ja, fagmiljøet har et akseptabelt nivå på sin deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk relevant for studiet For studier med praksis skal fagmiljøet og eksterne praksisveiledere ha hensiktsmessig erfaring fra praksisfeltet. Ikke relevant for søknaden. 4.4 Støttefunksjoner og infrastruktur Institusjonen skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset antall studenter og studiet slik det er beskrevet i plan for studiet. Høgskolen nevner i sin søknad at de har en velutbygd administrativ støtte til studentene med tanke på studieadministrative formål, hjelp til låne- og stipendsøknader, samt et karrieresenter. Den legger også vekt på velutbygde IKT-ressurser, utover trådløst nettverk og brukerstøtte er søknaden mindre spesifikk på hva dette innebærer. Høgskolen er mer spesifikk når det gjelder bibliotekstjenester, hvor det nevnes at høgskolen har god tilgang til elektroniske tidsskrifter og ulike databaser. Biblioteket samarbeider med flere andre vitenskapelige bibliotek. Høgskolen har moderne lokaler til kontorer og undervisning. Ja, kriteriet er oppfylt. Høgskolen bør sørge for at studentene har tilgang til ASQ, OrgSci, AMR, AMJ, SMJ, HBR, SMR, JIM, IJIM, IJITM, EJIM, RP, CIM, IJPD, JCSMM, JSM, SM, MSOM og IJSIM med flere gjennom biblioteket. Dette er spesielt viktig når de skal skrive masteroppgave. 14

19 5 Samlet konklusjon På bakgrunn av den skriftlige søknaden med tilhørende dokumentasjon, konkluderer den sakkyndig komiteen med følgende: De sakkyndige anbefaler akkreditering av mastergradsstudium i innovasjon og ledelse ved Høgskolen i Vestfold. De sakkyndige har gitt følgende råd for utvikling: 4 1. Grunnleggende forutsetninger for akkreditering Høgskolen bør tenke gjennom om de kan skape arenaer hvor de med studieerfaring og de med arbeidserfaring møtes som bidrag til å sikre et godt læringsmiljø. Høgskolen bør vurdere å øke antall timer til veiledning for hver enkelt student fra 10 til timer. Høgskolen bør vurdere å øke antall timer til veiledning for hver enkelt student fra 10 til timer Plan for studiet Høgskolen bør forhøre seg med andre institusjoner om hvorvidt studiet faktisk vil kvalifisere for videre studier på ph.d-nivå. Kurstittel Strategy and performance management setter forventinger til at dette primært er et strategifag. Det er det ikke. Emnet er først og fremst et kurs i performance management (og det er jo relatert til strategi). Her bør HiVe vurdere å stryke strategi fra navnet, subsidiært kalle kurset Performance management and strategy. Kurset Innovation and globalization er for bredt og omfattende. Det bør fokuseres på globalization of innovation og innovation policy med vekt på innovasjonssystem. Duplikasjon av litteratur bør unngås (1. og 17. kapittel i Oxford Handbook of Innovation brukes også i det obligatoriske kurset i innovasjon). Videre bør boken til Paul Trott og annen litteratur i innovasjonsledelse flyttes til det obligatoriske kurset i ledelse og innovasjon slik at delen om innovasjonsledelse blir styrket. Høgskolen bør fremdeles sette mye inn på å øke forskningsaktiviteten. Høgskolen bør bygge relasjoner til masterprogram også i den engelskspråklige del av verden. Høgskolen bør sørge for at undervisningen og eventuelle øvrige gruppearbeider kan foregå på engelsk dersom den tar imot internasjonale studenter. Høgskolen bør sørge for at eventuelle internasjonale studenter behersker engelsk på en tilfredsstillende måte. 15

20 4-3 Fagmiljø tilknyttet studiet HiVe bør satse på å styrke robustheten på toppstillinger i fagstaben. Slik det er nå oppfyller de klart kravene, men miljøet er på dette punktet fremdeles sårbart. Det kan gjøres ved å fokusere på å kvalifisere egen fagstab, eller ved å knytte til seg flere i II er stillinger. Styrking av robustheten gjelder generelt. Slik det framstår nå er fagmiljøet helt avhengig av enkeltpersoner for å kjøre hvert fag. Vi vil råde HiVe til å gjøre studiet mer robust ved å øke antallet personer som kan ha ansvar for hvert enkelt fag. Høgskolen i Vestfold bør legge opp til en strategi for å øke den internasjonale publiseringen i fagmiljøet. 4-4 Støttefunksjoner og infrastruktur Høgskolen bør sørge for at studentene har tilgang til ASQ, OrgSci, AMR, AMJ, SMJ, HBR, SMR, JIM, IJIM, IJITM, EJIM, RP, CIM, IJPD, JCSMM, JSM, SM, MSOM og IJSIM med flere gjennom biblioteket. Dette er spesielt viktig når de skal skrive masteroppgave. 16

21 6 Vedtak Høgskolen i Vestfold søkte til søknadsfristen 1. september 2012 om akkreditering av et mastergradsstudium i innovasjon og ledelse (erfaringsbasert mastergradsstudium etter Mastergradsforskriftens 5, 120 studiepoeng). De sakkyndige avga sin uttalelse i rapport datert 12. desember NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 27. september 2011 er fylt, og mastergradsstudium i innovasjon og ledelse (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Vestfold akkrediteres. Akkrediteringen er gyldig fra vedtaksdato. NOKUT forutsetter at Høgskolen i Vestfold fyller de til enhver tid gjeldende krav for akkreditering. I tillegg forventes at Høgskolen i Vestfold vurderer de sakkyndiges merknader og anbefalinger i det videre arbeidet med utvikling av studiet. For mastergradsstudier som NOKUT akkrediterer, må institusjonen selv søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere studiet. 7 Dokumentasjon Høgskolen i Vestfold - søknad om akkreditering av masterstudium i innovasjon og ledelse (120 studiepoeng). Journalnummer 12/

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012

Innovasjon og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Innovasjon og ledelse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Vestfold Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Mastergradsstudium i innovasjon og ledelse Mastergradsstudium,

Detaljer

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger

Akkreditering av studier ved. Universitetet i Stavanger Akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger Fastsatt av utdanningsutvalget 23. mai 2017. Dette dokumentet inneholder kriteriene som gjelder for akkreditering av studier ved Universitetet i Stavanger,

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011

Art Direction. Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Art Direction Bachelorgradsstudium ved Westerdals School of Communication september 2011 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Westerdals School of Communication Art Direction Bachelor, 180 studiepoeng

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert

Studieplanen er godkjent av styret ved fakultetet den Studieplanen ble sist revidert Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (Master of Public Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren

STUDIEPLAN. Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren STUDIEPLAN Erfaringsbasert mastergradsprogram i ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren 120 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora,

Detaljer

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke

Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Avansert klinisk sykepleie - den kritisk syke Mastergradsstudium ved Høgskolen i Ålesund Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Ålesund Mastergradsstudium i avansert klinisk

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg

Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid v/ Karin-Elin Berg Kvalifikasjonsrammeverk og rammeplanarbeid 13.04.11 v/ Karin-Elin Berg Innhold Hensikten med kvalifikasjonsrammeverk Europeiske rammeverk Utviklingen av et norsk rammeverk Utfordringer 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012

Samfunnsfagdidaktikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen. Februar 2012 Samfunnsfagdidaktikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Mastergradsstudium i Samfunnsdidaktikk Mastergradsstudium, 120

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013

Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Økonomi og administrasjon, med profil økonomisk analyse Mastergradsstudium ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i

Detaljer

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012

Psykisk helsearbeid. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Sør-Trøndelag Psykisk helsearbeid Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Electronic Systems and Instrumentation

Electronic Systems and Instrumentation Electronic Systems and Instrumentation Mastergradsstudium, fellesgrad (Joint Degree) mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Mittuniversitetet, Sverige April 2012 Institusjon: Studietilbud: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften...

Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon av studiet etter tilsynsforskriften... 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Akkreditering... 3 NOKUTs formål... 3 Søknad om akkreditering... 4 Vedtak om akkreditering, gyldighet og klageadgang... 5 Del 2 Beskrivelse, begrunnelse, vurdering og dokumentasjon

Detaljer

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013

Jordmorfag. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Jordmorfag Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Bergen Jordmorfag Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for vedtak: 24. april

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Anvendt miljøpsykologi

Anvendt miljøpsykologi Anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Lillehammer Mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Virkeområde Forskriften gjelder akkreditering av studietilbud og institusjoner

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

Spesialpedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013

Spesialpedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Spesialpedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Østfold Juni 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Østfold Mastergradsstudium i spesialpedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven

MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven MN-utdanning: Læringsutbyttebeskrivelse for masteroppgaven 27.02.17 Knut Mørken, Ragnhild Kobro Runde, Tone Skramstad BAKGRUNN OG DISKUSJONSPUNKTER Vi er pålagt å gi masteroppgaven en emnebeskrivelse.

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration

Oppnådd grad ved fullført studium: Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Master of Business Administration Studieplan Erfaringsbasert mastergradsprogram i strategisk ledelse og økonomi (Master of Business Administration) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr:

STYRESAK. Styremøte 18. juni 2013. Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP. Direktøren. Dato: 18.06.2013. Seniorrådgiver Arkivnr: STYRESAK Styremøte 18. juni 2013 Saksnr.:38/13 AKKREDITERING OG STUDIEPLANER - IAAP Til: Fra: STYRET Direktøren Dato: 18.06.2013 Saksbehandler: Anette Christensen Seniorrådgiver Arkivnr: Saksdokumenter

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013

Fysioterapi. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Fysioterapi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Fysioterapi Mastergrad, 120 studiepoeng Dato for vedtak:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT 12. desember 2013 med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf.

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift

Vedlegg 1 Forslag til ny studietilsynsforskrift Ny studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift 1. februar

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Nasjonale styringsverktøy for utdanning

Nasjonale styringsverktøy for utdanning Nasjonale styringsverktøy for utdanning Oddrun Samdal og Bjørg Kristin Selvik Vise-/prorektor for utdanning Seminar Utdanning i Bergen Høgskulen på Vestlandet UNIVERSITETET I BERGEN 1. syklus Nasjonalt

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

Master i idrettsvitenskap

Master i idrettsvitenskap Studieplan: Høst 2016 Master i idrettsvitenskap Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2015 Innhold Studieplan:... 1 Master i idrettsvitenskap... 1... 1 Navn... 3 Omfang...

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus

Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus Søkerhåndbok akkreditering av studier i første syklus For studietilbud fra 30 studiepoengs omfang til og med bachelorgradsstudier og yrkesutdanninger av fire års normert studietid 11. februar 2011 1 Del

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag

Musikkutøving Master. tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag Musikkutøving Master 2014 Det kunstfaglige fakultet Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet tilbyr utdanninger basert på de beste utdanningsog utøvertradisjoner innenfor kunstfag utdanner kandidater som

Detaljer

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012

Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole. Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole Ph.d.-studium ved Høgskolen i Vestfold September 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Vestfold Pedagogiske ressurser

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Idrettsvitenskap. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Finnmark Januar 2013

Idrettsvitenskap. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Finnmark Januar 2013 Idrettsvitenskap Mastergradsstudium ved Høgskolen i Finnmark Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Finnmark Idrettsvitenskap Mastergradsstudium, 120 studiepoeng Dato for

Detaljer

Ph.d. i studier av profesjonspraksis

Ph.d. i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d. i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013

Etterretning. Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Etterretning Bachelorgradsstudium ved Forsvarets skole for etterretning- og sikkerhetstjeneste April 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Forsvarets skole for etterretning og sikkerhetstjeneste

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er organisert som samlinger ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - industriell teknologi og driftsledelse - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Universell utforming av IKT. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012

Universell utforming av IKT. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Universell utforming av IKT Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Mastergradsstudium i universell utforming

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 5.-10.trinn,

Detaljer