Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede"

Transkript

1 Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

2

3 Forord Gjennom pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har vi fått mulighet til å utvikle og opprette en prototype som gir økt tilgjengelighet for personer med kombinert syns-hørselshemming/ døvblindhet som bruker hjelpemiddelteknologier, og som ønsker å bruke et sosialt nettsted. Prosjektet har vært forankret ved Eikholt da prosjektleder og prosjektmedarbeider er ansatte ved Eikholts IT- og Fagavdeling. Men prosjektet hadde ikke vært en suksess uten våre samarbeidspartnere MediaLT og CBA Consultants AS. En stor takk til Morten Tollefsen og Vegard Bakke for konstruktive innspill og teknisk kompetanse. Takk også til Øystein Dale i Nettborgerprosjektet, for godt samarbeid i forbindelse med brukerutprøvinger. Vi vil spesielt takke de brukere som har deltatt i brukertestingen. Dere har vist at en slik prototype sannsynliggjør muligheten til å være aktiv på et sosialt nettsted. Prosjektet ønsker å takke ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering som har tildelt prosjektet Extra-midler, samt LSHDB (Landsforeningen for syns- og hørselshemmede døvblinde) som er søkerorganisasjon. Eikholt, januar 2013 Ann-Britt Johansson, prosjektleder

4 Sammendrag Pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har som målsetting å opprette et internettbasert sosialt nettsted som personer med ervervet kombinert syn og hørselshemming/døvblinde kan bruke sammen med hjelpemiddelteknologiene (forstørrelse, syntetisk tale og leselist). Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet, så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke basert på deres utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Et internettbasert sosialt nettsted kan gi målgruppen mulighet til å opprettholde kontakt med venner og familie, knytte nye kontakter samt å være oppdatert på det som skjer i «vennekretsen». I prosjektet tok vi utgangspunkt i det sosiale nettstedet Facebook som mange i målgruppen ønsket å benytte. Prosjektet har utviklet en internettbasert prototype «Braillebook» (www.braillebook.no). Brukertesting viser at prototypen fungerer sammen med de hjelpemiddelteknologier som er aktuelle for målgruppen. Det er en forutsetning at det finnes økonomiske ressurser og vilje til å drifte og eventuelt ferdigstille funksjonaliteten av Braillebook.

5 Innholdsfortegnelse Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Tidligere forskning/utvikling Sosiale medier Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Ervervet døvblindhet Konsekvenser av ervervet døvblindhet Kommunikasjon og informasjon via data Hjelpemiddelteknologier Forstørrelse Skjermleser Talesyntese Leselist Facebook Facebook og døvblindhet Tekniske utfordringer i Facebook Målsetting Resultatmål Effektmål Målgruppe Finansiering Prosjekt/Framdriftsplan... 9 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeider Referansegruppe... 12

6 2.2 Eksterne samarbeidspartnere MediaLT CBA Consultants AS Nettborgerprosjektet Prosjektgjennomføring og metode Problemstilling Pilotprosjekt Spørreundersøkelse Resultat av spørreundersøkelse Utvikling/implementering av prototype Brukertesting Avvik og endringer i prosjektgjennomføringen Kap 3. Resultater og resultatvurdering Generelt Braillebook Beskrivelse av prototypen Funksjonalitet i Facebook som ikke er implementert i prototypen Krav til forkunnskaper Kompatibilitet Resultatvurdering Måloppnåelse Resultatets nytteverdi Ny kunnskap Distribuering av resultater Kap 4. Oppsummering, konklusjon og videre planer Oppsummering Konklusjon Videre planer Referanser/Litteratur VEDLEGG 1 Skjema Spørreundersøkelse VEDLEGG 2 Resultat av spørreundersøkelse VEDLEGG 3 Functional specification VEDLEGG 4 Skjema, Braillebook Brukertesting VEDLEGG 5 Resultat Brukertesting... 61

7 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Bakgrunn Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke utfra utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Prosjektet ønsket å utvikle et nettsted, Braillebook, tilrettelagt for målgruppen. 1.2 Tidligere forskning/utvikling I studier som har undersøkt sosiale medier med bakgrunn i et tilgjengelighets-perspektiv (Media Access Australia, 2009, Funka nu, 2010, MediaLT 2012) finner man at alle typer av internettbaserte sosiale medier har problemer knyttet til tilgjengelighet. Det finnes retningslinjer for å sikre at nettsider skal være universelt utformet (Norsk designråd, 2013) og standarder for tilgjengelighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, 2012) men vi har ikke funnet noe vitenskapelige artikler om tilgjengelighet for personer med kombinert synshørselshemming/døvblindhet. Det finnes artikler som beskriver problematikken for personer som er blinde og som bruker internett (Wents, B, Hochheiser, H et al, 2012) (Lazar, J, Olalere, A and Wentz, B 2012), Lazar, J, Feng,J et al 2012) og resultatet av disse studiene er overførbare til de i vår målgruppe som bruker skjermleser/talesyntese og leselist. 1.3 Sosiale medier Sosiale medier (kanaler eller plattformer) er medier som via Internett eller web basert teknologi, muliggjør kontakt og interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Denne interaksjon mellom brukerne innebærer blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon (Wikipedia 2012). Facebook, 1

8 Twitter, YouTube og Myspace er eksempler på sosiale medier og nettsamfunn. «Et nettsamfunn eller virtuelt samfunn er en gruppe mennesker som i første rekke samhandler via et kommunikasjonsmedium som nyhetsbrev, e-post, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste i stedet for å møtes ansikt til ansikt. Samhandlingen kan foregå for sosiale-, profesjonelle-, opplærings- eller andre formål. Dersom kommunikasjonen foregår ved hjelp av et datanett kalles dette for et nettsamfunn. Slike samfunn har også blitt en utfyllende form for kommunikasjon mellom mennesker som kjenner hverandre og omgås i andre sammenhenger (Wikipedia 2012). I et virtuelt fellesskap kan interaksjonen være hyppig og intens som i et sosialt fellesskap. Deltagelse i et virtuelt samfunn gir mulighet for sosialt felleskap og kommunikasjon for mennesker som ønsker å komme seg ut av isolasjon og ensomhet. Det gir også en mulighet til å diskutere temaer med andre som har samme interesse, få svar på spørsmål eller oppdatere seg på hva som skjer med «vennene» sine. Man kan også være anonym og bruke muligheten til å endre eller forsterke sin identitet (Liestøl og Rasmussen 2007). En norsk undersøkelse fra 2012 viste at antallet brukere av sosiale nettsamfunn i Norge var på 63 % i andre kvartal av 2012 (Statistisk sentralbyrå 2012). Da sosiale medier er en viktig faktor i vårt hverdagsliv og tilgjengeligheten for funksjonshemmede er problematisk, er det viktig å utvikle et konsept som gjør sosiale medier tilgjengelige slik at alle, uavhengig alder, funksjonshemming eller datakunnskap kan bruke sosiale nettsamfunn. De siste årene har sosiale medier vist seg å være en arena for å organisere møte, opprop og spre informasjon om hendelser som skjer i verden (jfr. den Arabiske våren og Jasminrevolusjonen i Tunisia, 2011). 1.4 Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Den nordiske definisjonen av døvblindhet ble konstituert 1980 og revidert Definisjonen er funksjonell i den forstand at de praktiske og sosiale konsekvensene av funksjonshemmingen vektlegges sammen med den 2

9 medisinske status på syn og hørsel. På denne bakgrunn kan døvblindheten identifiseres, og på denne måten å danne grunnlag for den videre rehabiliteringen. Det antas at et større antall eldre med aldersrelaterte syns- og hørselsvansker kommer under denne definisjonen. «Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler. «(Sansetap.no 2012) Ervervet døvblindhet Personer med ervervet døvblindhet er en svært heterogen gruppe. Man bruker å dele inn personer med ervervet døvblindhet i tre grupper avhengig av tidspunktet da nedsettelsen av hørsel og/eller syn inntraff (Gullacksen m fl 2011). I Norge er det ca. 450 som er identifisert som person med ervervet døvblindhet, men erfaringer fra mange land viser at mørketallet er stort. 1. Personer som er født med en døvhet eller hørselsnedsettelse og som senere i livet får en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet. 2. Personer som er født med en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet og som senere i livet får en alvorlig hørselsnedsettelse eller døvhet. 3. Personer som er født med normal hørsel og normalt syn og som senere i livet får både en alvorlig syns- og hørselsnedsettelse Konsekvenser av ervervet døvblindhet Å leve med et kombinert sansetap, døvblindhet, får konsekvenser i det daglige liv, både for den enkelte men også for familien, venner, arbeidskamerater eller andre i det sosiale liv. Kommunikasjon, tilgang til informasjon og fri bevegelse er områder som er problematiske for personer med døvblindhet. Dette uansett om du har syns- og/eller hørselsrest. Mennesker er sosiale i sin natur og bruker kommunikasjon, informasjon og fri bevegelse til å skape og formidle kontakt med andre. Personer med døvblindhet kan kommunisere på forskjellige måter, på tegnspråk eller med tale. Å bruke tegntolk er vanlig da man skal 3

10 kommunisere med ikke- tegnspråklige. Å kunne kommunisere med andre gir en følelse av tilhørighet og felles identitet (Gullacksen m. fl. 2011). Å få tilgang til informasjon, både auditiv og visuell, er også problematisk for personer med døvblindhet. Vi bygger vår kunnskap på informasjon og er en forutsetning for å kunne være delaktig i det daglige liv. De fleste personer med døvblindhet har også problemer med å bevege seg ut på egen hånd. Døvblindhet hindrer muligheten å kjenne seg trygg utenfor hjemmet. De naturlige møteplassene i sosiale sammenheng blir derfor ikke tilgjengelige og fører ofte til psykososial isolering (Ravn Olesen og Jansbøl 2005). 1.5 Kommunikasjon og informasjon via data For å innhente informasjon og kommunisere er datamaskinen et viktig verktøy for personer med døvblindhet. For å få tilgang til denne tjenesten må datamaskinen være tilpasset for å kunne kompensere for syns- og hørselstapet. Hjelpemiddelteknologier har eksistert og blitt utviklet siden slutten av 1980-tallet. Nye programvarer og hardware forbedres og utvikles for å optimalisere bruken av datamaskin for denne gruppen. Eikholt har i flere år tilbudt tilpasningskurs i hvordan man bruker tilpasset data. De seneste årene har brukerne endret brukermønster, fra å bruke data for å skrive og lagre tekst til å bruke Internett og sosiale medier for informasjon og kommunikasjon. Å lære seg å bruke Facebook er en ferdighet som mange ønsker å lære seg på tilpasningskurs Hjelpemiddelteknologier Personer med ervervet døvblindhet har ofte syns- og hørselsrester som kan utnyttes ved hjelp av en tilpasset data. Problemet er å se hva som står på skjermbildet, men ved hjelp av ulike tilpasningsprogram så kan man gjøre personlige innstillinger som gjør det mulig å avlese skjermbildet. 4

11 1.5.2 Forstørrelse Med hjelp av et forstørrelseprogram kan den som har vansker med å se på dataskjermen få forstørrelse av hele skjermen eller deler av den. Man kan også forstørre eller utforme musepeker eller markør slik at den blir mer synlig. Forstørrelseprogrammet har også en funksjon for å endre på fargesettingen på både bakgrunn og tekst. Ulempen med forstørrelsefunksjonen er at brukeren lett mister oversikten. Figur 1. Skjermbilde forstørret 4x Skjermleser En skjermleser er et program som leser av informasjonen på skjermbildet og som deretter presenterer den som syntetisk tale og/eller i punktskrift Talesyntese Tekst kan gjøres om til tale på to ulike måter. Enten som talesyntese, som er en mekanisk og syntetisk tale, eller som digital tale som er innspilt tale. Ved bruk av talesynteseprogram får brukeren syntestisk tale og kan velge mellom forskjellige stemmer og språk. Alle program for talesyntese må brukes sammen med en skjermleser. Skjermleserens oppgaver er å oversette tekstens tegn til syntetisk tale. 5

12 1.5.5 Leselist Om man er blind så kan man bruke en leselist for å avlese skjermbildet. Da kan man lese tekst fra skjermbildet i et taktilt format, punktskrift. Et skjermlesingsprogram fanger opp teksten på skjermen og oversetter tekstens tegn til punktskrift som presenteres på leselisten. Ofte bruker man en kombinasjon av leselist og talesyntese. Figur 1. Bruker som bruker leselist sammen med mobiltelefon 1.6 Facebook Facebook er et sosialt medium eller nettsamfunn som er brukt siden 2004 og som eies av Facebook Inc. I september 2012 hadde Facebook over en milliard aktive brukere (Fowler 212) over hele verden og halvparten av disse er innom Facebook daglig (Facebook 2012). Norge er blant de absolutt fremste målt i antall brukere som bruker Facebook passerte antallet Facebookbrukere i Norge 2 millioner. I perioden fra november 2009 til januar 2012 var veksten her til lands på 20 %. Veksten har det siste året flatet ut og stagnert (Synlighet 2012). Brukere lager en profil som inneholder personlig informasjon, bilder og interesser. Deretter 6

13 kan de opprette relasjoner til andre brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer grupper Facebook og døvblindhet Facebook er et sosialt medium som mange personer med ervervet døvblindhet benytter. Å bruke Facebook gir disse brukerne mulighet til å være oppdatert med omverden. Å ha et kombinert sansetap gir store utfordringer i samspill med andre på grunn av kommunikasjons- og informasjonsvansker. Dette innebær at personer med døvblindhet ofte har et mindre kontaktnett og ikke følger med hva som skjer i verden eller i bekjentskapskretsen. Gjennom å bruke Facebook kan man lage sin egen profil (med mulighet for å utelukke døvblindheten som kan være hindrende i andre kontaktskapende settinger), dele tanker og følelser, innhente informasjon, delta i en Facebookgruppe, søke etter nye venner og være sosialt aktiv på lik linje med funksjonsfriske Tekniske utfordringer i Facebook Døvblinde har i mange år brukt datautstyr for å kommunisere (e-post, msm m.m.) og dette har fungert godt. Den store forskjellen er at sosiale nettsteder inneholder så mange flere muligheter og har et svært komplisert grensesnitt som krever mer opplæring og større kunnskap for å kunne brukes. Facebook (sammenlignet med mange andre nettsteder) er spesielt utfordrende å navigere i for personer med døvblindhet. Med navigasjon menes å flytte skjermleserens fokus til rett sted slik at man får ut ønsket informasjon via tale eller punkt, eventuelt finne rett felt for å skrive inn informasjon. Facebook er i sin natur rotete og visuelt, det er ingen logisk menystruktur å følge og heller ingen overskrifter som følger noen mønstre. I tillegg er det svært mye reklame og grafikk som stjeler fokus for skjermleseren. For å forstå problemet må man vite hvordan blinde bruker nettleser og skjermleser generelt. Dette er ganske komplisert da de bruker en kombinasjon av hurtigtaster for nettleser, skjermleser samt navigasjonstaster på leselist. En hyppig brukt funksjon er å samle 7

14 overskrifter samt å samle lenker i en egen liste slik at man kan bla gjennom disse (med leselist eller tale) og så prøve å navigere til rett sted på nettsiden. Nettsteder som har en meny-struktur, overskrifter og hvor ting står i en kontekst er mer forståelig. Vår kunnskap om hvordan døvblinde bruker PC på Internett og hvilke problemer de stadig møter viste at et forenklet grensesnitt ville gi tilgang på samme funksjonalitet på en mye enklere måte. En utfordring er selvfølgelig at Facebook er en privat aktør i et annet land. Heldigvis har Facebook Inc et stort ønske om at andre skal lage funksjonalitet som kobles mot deres tjenester, og har derfor tilrettelagt for samhandling med andre nettsteder og applikasjoner (programmer / tjenester). 1.7 Målsetting Facebook er ikke tilrettelagt for brukere som trenger tilpasset data men er det sosiale nettsted som de fleste med ervervet døvblindhet bruker. Det innebærer at muligheten for personer med ervervet døvblindhet ikke har samme tilgang til Facebook som andre i samfunnet. Eikholts mål for prosjektet var å finne på et enklere og mer tilgjengelig grensesnitt (en prototype) som er tilpasset målgruppen. Prosjektet var et pilotprosjekt, dvs et forberedende og veiledende prosjekt og målsettingen med prosjektet var Opprette en prototype til et internettbasert sosialt nettverk tilpasset for unge og voksne døvblindblitte med grunnleggende datakunnskap For å definere problemstillingen og lettere kunne planlegge prosjektprosessen brukter vi resultatmål og effektmål. Resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig Resultatmål Resultatmålet var å lage en prototype av et sosialt nettsted som kan brukes av personer som er avhengig forstørrelse, syntetisk tale og/eller leselist. 8

15 1.7.2 Effektmål Effektmålet er at personer med ervervet døvblindhet får mulighet til å være sosialt aktive på nett på lik linje med personer som har eller ikke har en funksjonshemming. 1.8 Målgruppe Målgruppen for prosjektet er unge og voksne med ervervet døvblindhet som har grunnleggende datakunnskaper 1.9 Finansiering Prosjektet er hovedsakelig finansiert av ExtraStiftelsen, med tilskudd fra Eikholt. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere er ansatt på Eikholt. Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) er søkerorganisasjon. Budsjett År 1 År 2 Totalt Inntekter Søknadsbeløp Egne midler Offentlige midler Andre inntekter Totale inntekter Prosjektperioden ble etter hvert utvidet med ett år, men lot seg gjennomføre innenfor opprinnelig finansieringsplan Prosjekt/Framdriftsplan Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av to år men på grunn av endring av prosjektleder ble prosjektet forskjøvet med tre måneder. En revidert fremdriftsplan ble utarbeidet. Under høsten 2011 hadde vi problemer med den tekniske løsningen i Facebook og det var nødvendig å utsette brukertestingen. Problemene fortsatte ut dette året og vi søkte om forlengelse av prosjektet med ett år, hvilket ble innvilget. 9

16 2010 Jan-mars: Etablere kontakt/samarbeidsavtale med ekstern samarbeidspartner. Kartlegge hva som finnes på markedet og hvilken funksjonalitet eksisterende løsninger har. Systemanalyse. April: Okt: Des: 2011 Februar: Mars: Utarbeide kravspesifikasjoner til prototype. Fokus på sikkerhet, personvern, funksjonalitet og tilgjengelighet. Nettstedet må kunne brukes sammen med hjelpemidler; Syntetisk tale, leselist, forstørrelse etc. Ekstern samarbeidspartner utarbeider modulbasert prototype for å sikre fremtidige utviklingsmuligheter. Opprette nettsted i samarbeid med ekstern samarbeidspartner. Intern testing. Utsending av invitasjon til pilotkurs for 5 døvblinde deltakere. Utarbeiding av foreløpig brukermanual. 4 dagers kurs på Eikholt for døvblinde databrukere. Evaluering i samarbeid med f. eks MediaLT og Blindeforbundet. Ferdigstille og trykke brukermanual. April-mai: Nettstedet åpnes for alle interesserte. Utarbeide systemdokumentasjon for administrator. Sept-okt: Avklare hvem som skal drifte og videreutvikle løsningen. 10

17 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Dette kapittelet redegjør for den praktiske gjennomføringen av prosjektet og hvilke metoder som er benyttet. De samarbeidspartnere og kontakter som prosjektet har involvert og eventuelle endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan, målsetting og progresjon, redegjøres det også for. 2.1 Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Eikholt 1 er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse for personer med døvblindhet, deres pårørende, fagfolk og tjenesteapparat. Senteret er en privat stiftelse hvor driften finansieres med offentlige midler. Hovedoppgaven er å arrangere tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde fra hele landet Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) LSHDB 2 er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB arbeider for døvblindes rettigheter og for at kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Styringsgruppe Prosjektet er et samarbeid mellom Eikholt og LSHDB. Styringsgruppen bestod av: Aashild Johansen, Forbundsleder LSHDB Kari Kristine Engan, Styremedlem LSHDB

18 Roar Meland, Direktør vid Eikholt Styringsgruppen har ikke hatt noe møte men har hatt telefon- og e-post kontakter for oppfølging av prosjektet Prosjektleder Prosjektleder ble skiftet ut p g a interne forhold. Claus de Lange, IT-konsulent, Eikholt ( ) Ann-Britt Johansson, Syns- og mobilitetspedagog, Eikholt ( ) Prosjektmedarbeider Prosjektet hadde fra starten to prosjektmedarbeidere, en ITkonsulent/Prosjektleder og en sosionom. Under prosjektets gang ble dette endret da en ny prosjektleder ble engasjert og sosionomen sluttet på Eikholt før prosjektet var ferdigstilt. Elin Haugland, sosionom, Eikholt ( ) Claus de Lange, It-konsulent, Eikholt Ann-Britt Johansson, syns- og mobilitetspedagog, Eikholt (fra ) Referansegruppe I prosjektsøknaden blev det ikke beskrevet behov for en referansegruppe men under prosjektets innledende fase ønsket vi å diskutere hvordan erfarne databrukere med syns- og/eller kombinert hørselshemming bruker Facebook og hvilken betydning sosiale medier har for brukergruppen. Referansegruppen skulle bestå av personer som har teknisk erfaring i forhold til program og hardvarer som personer med døvblindhet bruker og noen som har kunnskap om hvilken rolle sosiale nettsteder har for samfunnet og for den enkelte. Referansegruppen bestod av: Bjarte Bø Sande (bruker og IT-konsulent), 12

19 Sverre Fuglerud (interessepolitisk rådgiver, Blindeforbundet) Morten Tollefsen (forskningsleder, MediaLT) Nina Nordbø, (journalist NRK) Referansegruppen hadde et møte ( ) Eksterne samarbeidspartnere MediaLT MediaLT er ledende innen IKT og universell utforming og har lang erfaring innen funksjonshemming og databruk. Da prosjektet trengte en person med egen erfaring med å bruke tilpasset data og som også har bred teknisk kompetanse, tok vi kontakt med Morten Tollefsen som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om data og tilgjengelighet. Tollefsen var også involvert i Nettborgerprosjektet (se 2.2.3) for å utvikle tilgjengeligheten til sosiale medier CBA Consultants AS CBA Consultants AS er et konsulentfirma med kompetanse innen prosjektledelse, systemutvikling og programmering. De hadde ingen kompetanse innen tilgjengelighetsproblematikken som personer med ervervet døvblindhet har ved bruk av data, men var svært interessert i temaet. Vegard Bakke, med god erfaring av utvikling av web-baserte programvarer ble vår samarbeidspartner og konsulent. CBA samarbeidet så videre igjen med en bedrift i India, Gateway, som har omfattende kunnskap om programmering mot Web (internett-basert) Nettborgerprosjektet Hovedhensikten med Nettborgerprosjektet er å bidra til å fremme at sosiale medier utformes slik at de er tilgjengelige og kan benyttes av alle. Hovedaktivitetene er: 1. En kartlegging av funksjonshemmedes bruk av sosiale medier 13

20 2. Utforme metoder som støtter universell utforming av sosiale medier og annen IKT 3. Støtte utformingen og utviklingen av de sosiale medietjenestene Braillebook og Min utdanning (også omtalt som demonstratorer). 4. Brukerutprøve Braillebook og Min utdanning. 5. En heuristisk tilgjengelighetsevaluering av populære mobile sosiale medie-applikasjoner ( apper ). En sluttrapport vedrørende Nettborgerprosjektet (Dale m. fl. 2012) kan lastes ned fra MediaLTs hjemmeside Prosjektgjennomføring og metode Prosjektet ble definert som et pilotprosjekt rettet mot personer med ervervet døvblindhet men resultatene vil kunne ha overføringsverdi til personer med synshemming/blindhet Problemstilling I vårt arbeid med å gi opplæring i å bruke tilpasset data for personer med ervervet døvblindhet har vi erfart at det er problemer med å bruke Facebook. Å navigere og å finne de ønskede funksjonene er problematisk da Facebook i sin utforming er visuell. Vår erfaring var at mange ønsket å bruke Facebook, men vi hadde dårlig kunnskap om hvilke funksjoner i Facebook som var av største interesse å bruke Pilotprosjekt Facebook er en kompleks løsning og hovedutfordringen med løsningen er at brukergrensesnittet er visuelt bygget opp. Hjelpemidlene som målgruppen benytter seg av har særlige utfordringer i forhold til å være tilgjengelig på en fullversjon av Facebook. Gjennom å være et pilotprosjekt ønsket vi og å se om det finnes mulighet for å gjøre deler av Facebook tilgjengelig for målgruppen. Resultatene av pilotprosjektet kan da være veiledende for videre utvikling av tilgjengeligheten til funksjoner i Facebook

21 Et pilotprosjekt skal være et forberedende og veiledende prosjekt og er vanlig innen utviklingen av ny teknologi. Idéen er at den nye teknologien blir prøvd ut innenfor et begrenset og kontrollert område. I et pilotprosjekt er det også mulig å avgrense konsekvensene hvis teknologien ikke svarer til forventningene Spørreundersøkelse For å få informasjon om hvordan bruker med ervervet døvblindhet bruker eller ønsker å bruke Facebook, ble det utarbeidet en presentasjon av prosjektet med tilhørende spørsmål på LSHDB s hjemmeside. Responsen fra brukere var dessverre svært dårlig. Vi konstruerte da et enkelt spørreskjema (Vedlegg 1) og spurte personer som var på kurs på Eikholt i perioden uke 38 45, 2010 om deres bruk av Facebook. Det var frivillig å delta, og deltakerne er et representativt utvalg av personer med ervervet døvblindhet som var på forskjellige kurs på Eikholt under perioden Resultat av spørreundersøkelse 26 spørreskjema ble delt ut og svarprosenten var 100 %. Oppsummeringen av spørreundersøkelsen finnes som vedlegg til sluttrapporten (Vedlegg 2). Resultatet viste at Facebook er kjent for de fleste og at de bruker det daglig eller flere ganger i uka. De bruker Facebook til å holde kontakt med venner og til å chatte. Ingen av respondentene brukte leselist, men forstørrelse og/eller talesyntese blir brukt. Hensyn må tas til at det var få personer med ervervet døvblindhet som deltok i spørreundersøkelsen, men svarene deres forsterket de erfaringer som vi har fra vårt arbeid på Eikholt Utvikling/implementering av prototype Prosjektet behøvde kompetanse på systemutvikling, programmering og universell utforming. Det ble derfor inngått et samarbeid med MediaLT i forhold universell utforming, og CBA Consultants som kunne ta seg av systemutvikling og programmering. Det ble lagt opp til at kommunikasjon mellom MediaLT og CBA gikk direkte, der det ikke var behov for å trekke 15

22 inn beslutningstaker fra prosjektet. Prosjektet ble imidlertid holdt løpende oppdatert på fremdriften Valg av løsningsdesign På bakgrunn av spørreundersøkelsen, var det tydelig for prosjektet at målgruppen ønsket å benytte Facebook, og ikke et eget sosialt nettsted som var tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. CBA skisserte to løsningsalternativer, med ulik tilnærming for å etterkomme prosjektets målsetting. Alternativ 1: En applikasjonsprogramvare 4 som installeres på den enkelte klient (pc) 5. Alternativ 2: En nettbasert portalløsning 6, som kjører i brukers nettleser 7. Prosjektet landet på alternativ 2, en nettbasert portalløsning. En slik løsning er uavhengig av hvilket operativsystem 8 man benytter, eller hvilke versjoner av dette. Det kreves heller ingen innsats fra brukers side, da det ikke er en applikasjon som skal installeres på brukers PC, etter som løsningen kjører i nettleseren som følger med i installasjonen av operativsystemet Mulighetsstudie Etter valg av løsningsdesign, ble det gjennomført en mulighetsstudie for å sikre at en tiltenkt løsning ville kunne fungere sammen med hjelpemiddelteknologiene som benyttes av målgruppen. CBA utarbeidet en forenklet prototype av brukergrensesnittet, hvor alle knapper, felter, overskrifter, og annet ble programmert i HMTL 9, men koden som skal utføre funksjonene mangler. Dette var tilstrekkelig for å

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT

Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT www.nr.no Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT 12. april 2012, Norsk Regnesentral (NR) Kristin S. Fuglerud Seniorforsker leder e-inkludering Fakta om Norsk Regnesentral (NR) 2 Uavhengig

Detaljer

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger www.nr.no Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger Workshop om brukerundersøkelser 21. mai 2010, Norsk Regnesentral (NR) Dr. Ivar Solheim Sjefsforsker Kristin

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

For noen er alt brukervemmelig

For noen er alt brukervemmelig For noen er alt brukervemmelig Tilgjengelighetstesting og brukerkompetanse, brukertesting og brukermedvirkning. Miriam E. Nes Begnum miriam@medialt.no 1. Tilgjengelighetstesting MediaLT: Kvikk-sjekk og

Detaljer

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Først og fremst lastet jeg ned wamp på http://www.wampserver.com/en/ 64 bit. Deretter gjorde jeg dette: Det markert med rødt trykker jeg

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder 1 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Statusoppdateringer På toget! Noen som misunner meg? Søndag kl. 13:55 via iphone Nyter sommerlivet - på Malmøya sammen med Kari Nielsen og

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015

Universell Utforming Intro til testing av webløsninger. Trondheim, mars 2015 Universell Utforming Intro til testing av webløsninger Trondheim, mars 2015 Niruban Yogalingam SOCO Trondheim Utdannelse NTNU Siv.ing datateknikk Arbeidserfaring store og små prosjekter Offentlig og privat

Detaljer

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Dag Svanæs og Dagfinn Rømen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap NTNU Norge.no

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as

Gruppeoppgave i dag. Tilgjengelige nettsteder. Fordel roller i gruppa. Skrekkeksempler. En del ting å tenke på. Leselist Satellite fra Bojo as Gruppeoppgave i dag Tilgjengelige nettsteder 23. August 2007 Kirsten Ribu Begynn å planlegge nettstedet. Hva skal det inneholde? Hvor mange sider? Hvordan skal navigeringen være? Tegn opp hvordan man lenker

Detaljer

Erfaringer fra Diadem prosjektet

Erfaringer fra Diadem prosjektet www.nr.no Erfaringer fra Diadem prosjektet DIADEM Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the Community Kristin S. Fuglerud Norsk Regnesentral Oslo, Gaustadalléen 23B 10. Desember

Detaljer

Informasjonssikkerhet som hinder for ønsket om bruk av informasjonssystemer? eforvaltningskonferansen 11. februar 2010, Oslo

Informasjonssikkerhet som hinder for ønsket om bruk av informasjonssystemer? eforvaltningskonferansen 11. februar 2010, Oslo www.nr.no Informasjonssikkerhet som hinder for ønsket om bruk av informasjonssystemer? eforvaltningskonferansen 11. februar 2010, Oslo Kristin S. Fuglerud Norsk Regnesentral Bakgrunn 2 Gjennom flere prosjekter

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: Date

Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00. Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Versjon 1.3. Godkjennelse. Date. Forfatter: Logica. Leder: <Manager> Date Logica AS Tlf: +47 22 57 70 00 Brukerdokumentasjon Fjernaksess InnsIKT 2.0 Godkjennelse Forfatter: Logica Date Leder: Date Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Om dokumentet... 3 1.1.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Velkommen til Windows 8.1. Arne Hartmann Produktsjef Windows

Velkommen til Windows 8.1. Arne Hartmann Produktsjef Windows Velkommen til Windows 8.1 Arne Hartmann Produktsjef Windows Husker du Windows 8? Windows reimagined Metro aka Modern UI Windows 2 Go En ny generasjon apps Ny og spennende hardware Windows RT Startknappen

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

Harald Holone 2007-11-01

Harald Holone 2007-11-01 Østfold University College 2007-11-01 Overview 1 2 3 Research interests Mobile computing. Digital maps. User generated content. Storytelling. Collaborative systems ( social software ). User motivation.

Detaljer

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Agenda 1 Page post annonser og sponsored stories 2 Offers 3 Custom Audiences Page post annonser og Sponsored stories for å oppnå resultater gjennom hele kjøpstrakten

Detaljer

UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater

UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater UNI MOD UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater Presentasjon for Verdikt programstyre NFR 23. juni 2009 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 2 Prosjektfakta

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29 Sosiale nettverk - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info Oslo 2008-04-29 Spørsmål til dere Hvor mange har en profil på Facebook? Hvor mange har vært logget inn på Facebook i løpet av

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer.

Ved å ta 4 tester mener vi det er liten sannsynlighet for å over se kritiske eller alvorlige problemer. 4Testdokumentasjon 4.1 Forord Formålet med testing av systemet er å sjekke at alle funksjoner i programmet oppfører seg som ønsket ut i fra kravspesifiksajonen. Dokumentasjonen av testing er delt inn i

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

Lukkede pasientgrupper på sosiale medier en utfordring for personvernet. Hvor er løsningene?

Lukkede pasientgrupper på sosiale medier en utfordring for personvernet. Hvor er løsningene? Lukkede pasientgrupper på sosiale medier en utfordring for personvernet. Hvor er løsningene? Anbefalt av flere Mange tjenester - ulike konsepter Personvernutfordringene Observasjoner fra bruk Program for

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS

CSS. Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS Aud Marie Hauge ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova AS CSS står for Cascading Style Sheets CSS blir brukt til å bestemme hvordan HTML-elementene skal se ut (farge, størrelse,

Detaljer

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013

Jara NetBusiness. Ny release 15. april 2013 Jara NetBusiness Ny release 15. april 2013 Introduksjon Denne presentasjonen går gjennom endringer i Jara NetBusiness, 15. april 2013. Det forutsettes at brukerne allerede er kjent med eksisterende funksjonalitet

Detaljer

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt

Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt Innovative intranett sosialt, mobilt, brukervennlig og funksjonelt christine.lund@evita.no http://twitter.com/christinelund76 http://no.linkedin.com/in/christinelund Yggdrasil, Tønsberg - 18.10.2011 Christine

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007

Tillit og troverdighet på nett. Tillit. troverdighet. på nett. Cato Haukeland, 2007 Tillit og troverdighet på nett Tillit OG troverdighet på nett Bacheloroppgave ibacheloroppgave nye medier i nye medier av Cato Haukeland, Universitetet i Bergen 2007 Cato Haukeland, 2007 1 Innhold 1 Forord

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1

Testdokumentasjon. Testdokumentasjon Side 1 Testdokumentasjon Testdokumentasjon Side 1 1. Innledning Dette er en testrapport som er laget for å teste applikasjonene for ios og Android plattformer. Den vil være delt opp i 4 deler. Den første delen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da

Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da Neste generasjon webløsning for NIH. Både for intranettet (Innersvingen) og nih.no. Vi har anledning til åstarte med nesten blanke ark og hva er da viktig å tenke på i forhold til behov og ønsker. Dette

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Kan vi har tillit til sosiale medier?

Kan vi har tillit til sosiale medier? Kan vi har tillit til sosiale medier? Seminar om håndtering av tillit i elektronisk samvirke SINTEF 5.november, 2009 Petter Bae Brandtzæg SINTEF IKT, UiO @petterbb Hva er sosiale medier? Sosiale medier

Detaljer