Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede"

Transkript

1 Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

2

3 Forord Gjennom pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har vi fått mulighet til å utvikle og opprette en prototype som gir økt tilgjengelighet for personer med kombinert syns-hørselshemming/ døvblindhet som bruker hjelpemiddelteknologier, og som ønsker å bruke et sosialt nettsted. Prosjektet har vært forankret ved Eikholt da prosjektleder og prosjektmedarbeider er ansatte ved Eikholts IT- og Fagavdeling. Men prosjektet hadde ikke vært en suksess uten våre samarbeidspartnere MediaLT og CBA Consultants AS. En stor takk til Morten Tollefsen og Vegard Bakke for konstruktive innspill og teknisk kompetanse. Takk også til Øystein Dale i Nettborgerprosjektet, for godt samarbeid i forbindelse med brukerutprøvinger. Vi vil spesielt takke de brukere som har deltatt i brukertestingen. Dere har vist at en slik prototype sannsynliggjør muligheten til å være aktiv på et sosialt nettsted. Prosjektet ønsker å takke ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering som har tildelt prosjektet Extra-midler, samt LSHDB (Landsforeningen for syns- og hørselshemmede døvblinde) som er søkerorganisasjon. Eikholt, januar 2013 Ann-Britt Johansson, prosjektleder

4 Sammendrag Pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har som målsetting å opprette et internettbasert sosialt nettsted som personer med ervervet kombinert syn og hørselshemming/døvblinde kan bruke sammen med hjelpemiddelteknologiene (forstørrelse, syntetisk tale og leselist). Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet, så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke basert på deres utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Et internettbasert sosialt nettsted kan gi målgruppen mulighet til å opprettholde kontakt med venner og familie, knytte nye kontakter samt å være oppdatert på det som skjer i «vennekretsen». I prosjektet tok vi utgangspunkt i det sosiale nettstedet Facebook som mange i målgruppen ønsket å benytte. Prosjektet har utviklet en internettbasert prototype «Braillebook» (www.braillebook.no). Brukertesting viser at prototypen fungerer sammen med de hjelpemiddelteknologier som er aktuelle for målgruppen. Det er en forutsetning at det finnes økonomiske ressurser og vilje til å drifte og eventuelt ferdigstille funksjonaliteten av Braillebook.

5 Innholdsfortegnelse Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Tidligere forskning/utvikling Sosiale medier Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Ervervet døvblindhet Konsekvenser av ervervet døvblindhet Kommunikasjon og informasjon via data Hjelpemiddelteknologier Forstørrelse Skjermleser Talesyntese Leselist Facebook Facebook og døvblindhet Tekniske utfordringer i Facebook Målsetting Resultatmål Effektmål Målgruppe Finansiering Prosjekt/Framdriftsplan... 9 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeider Referansegruppe... 12

6 2.2 Eksterne samarbeidspartnere MediaLT CBA Consultants AS Nettborgerprosjektet Prosjektgjennomføring og metode Problemstilling Pilotprosjekt Spørreundersøkelse Resultat av spørreundersøkelse Utvikling/implementering av prototype Brukertesting Avvik og endringer i prosjektgjennomføringen Kap 3. Resultater og resultatvurdering Generelt Braillebook Beskrivelse av prototypen Funksjonalitet i Facebook som ikke er implementert i prototypen Krav til forkunnskaper Kompatibilitet Resultatvurdering Måloppnåelse Resultatets nytteverdi Ny kunnskap Distribuering av resultater Kap 4. Oppsummering, konklusjon og videre planer Oppsummering Konklusjon Videre planer Referanser/Litteratur VEDLEGG 1 Skjema Spørreundersøkelse VEDLEGG 2 Resultat av spørreundersøkelse VEDLEGG 3 Functional specification VEDLEGG 4 Skjema, Braillebook Brukertesting VEDLEGG 5 Resultat Brukertesting... 61

7 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Bakgrunn Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke utfra utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Prosjektet ønsket å utvikle et nettsted, Braillebook, tilrettelagt for målgruppen. 1.2 Tidligere forskning/utvikling I studier som har undersøkt sosiale medier med bakgrunn i et tilgjengelighets-perspektiv (Media Access Australia, 2009, Funka nu, 2010, MediaLT 2012) finner man at alle typer av internettbaserte sosiale medier har problemer knyttet til tilgjengelighet. Det finnes retningslinjer for å sikre at nettsider skal være universelt utformet (Norsk designråd, 2013) og standarder for tilgjengelighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, 2012) men vi har ikke funnet noe vitenskapelige artikler om tilgjengelighet for personer med kombinert synshørselshemming/døvblindhet. Det finnes artikler som beskriver problematikken for personer som er blinde og som bruker internett (Wents, B, Hochheiser, H et al, 2012) (Lazar, J, Olalere, A and Wentz, B 2012), Lazar, J, Feng,J et al 2012) og resultatet av disse studiene er overførbare til de i vår målgruppe som bruker skjermleser/talesyntese og leselist. 1.3 Sosiale medier Sosiale medier (kanaler eller plattformer) er medier som via Internett eller web basert teknologi, muliggjør kontakt og interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Denne interaksjon mellom brukerne innebærer blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon (Wikipedia 2012). Facebook, 1

8 Twitter, YouTube og Myspace er eksempler på sosiale medier og nettsamfunn. «Et nettsamfunn eller virtuelt samfunn er en gruppe mennesker som i første rekke samhandler via et kommunikasjonsmedium som nyhetsbrev, e-post, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste i stedet for å møtes ansikt til ansikt. Samhandlingen kan foregå for sosiale-, profesjonelle-, opplærings- eller andre formål. Dersom kommunikasjonen foregår ved hjelp av et datanett kalles dette for et nettsamfunn. Slike samfunn har også blitt en utfyllende form for kommunikasjon mellom mennesker som kjenner hverandre og omgås i andre sammenhenger (Wikipedia 2012). I et virtuelt fellesskap kan interaksjonen være hyppig og intens som i et sosialt fellesskap. Deltagelse i et virtuelt samfunn gir mulighet for sosialt felleskap og kommunikasjon for mennesker som ønsker å komme seg ut av isolasjon og ensomhet. Det gir også en mulighet til å diskutere temaer med andre som har samme interesse, få svar på spørsmål eller oppdatere seg på hva som skjer med «vennene» sine. Man kan også være anonym og bruke muligheten til å endre eller forsterke sin identitet (Liestøl og Rasmussen 2007). En norsk undersøkelse fra 2012 viste at antallet brukere av sosiale nettsamfunn i Norge var på 63 % i andre kvartal av 2012 (Statistisk sentralbyrå 2012). Da sosiale medier er en viktig faktor i vårt hverdagsliv og tilgjengeligheten for funksjonshemmede er problematisk, er det viktig å utvikle et konsept som gjør sosiale medier tilgjengelige slik at alle, uavhengig alder, funksjonshemming eller datakunnskap kan bruke sosiale nettsamfunn. De siste årene har sosiale medier vist seg å være en arena for å organisere møte, opprop og spre informasjon om hendelser som skjer i verden (jfr. den Arabiske våren og Jasminrevolusjonen i Tunisia, 2011). 1.4 Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Den nordiske definisjonen av døvblindhet ble konstituert 1980 og revidert Definisjonen er funksjonell i den forstand at de praktiske og sosiale konsekvensene av funksjonshemmingen vektlegges sammen med den 2

9 medisinske status på syn og hørsel. På denne bakgrunn kan døvblindheten identifiseres, og på denne måten å danne grunnlag for den videre rehabiliteringen. Det antas at et større antall eldre med aldersrelaterte syns- og hørselsvansker kommer under denne definisjonen. «Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler. «(Sansetap.no 2012) Ervervet døvblindhet Personer med ervervet døvblindhet er en svært heterogen gruppe. Man bruker å dele inn personer med ervervet døvblindhet i tre grupper avhengig av tidspunktet da nedsettelsen av hørsel og/eller syn inntraff (Gullacksen m fl 2011). I Norge er det ca. 450 som er identifisert som person med ervervet døvblindhet, men erfaringer fra mange land viser at mørketallet er stort. 1. Personer som er født med en døvhet eller hørselsnedsettelse og som senere i livet får en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet. 2. Personer som er født med en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet og som senere i livet får en alvorlig hørselsnedsettelse eller døvhet. 3. Personer som er født med normal hørsel og normalt syn og som senere i livet får både en alvorlig syns- og hørselsnedsettelse Konsekvenser av ervervet døvblindhet Å leve med et kombinert sansetap, døvblindhet, får konsekvenser i det daglige liv, både for den enkelte men også for familien, venner, arbeidskamerater eller andre i det sosiale liv. Kommunikasjon, tilgang til informasjon og fri bevegelse er områder som er problematiske for personer med døvblindhet. Dette uansett om du har syns- og/eller hørselsrest. Mennesker er sosiale i sin natur og bruker kommunikasjon, informasjon og fri bevegelse til å skape og formidle kontakt med andre. Personer med døvblindhet kan kommunisere på forskjellige måter, på tegnspråk eller med tale. Å bruke tegntolk er vanlig da man skal 3

10 kommunisere med ikke- tegnspråklige. Å kunne kommunisere med andre gir en følelse av tilhørighet og felles identitet (Gullacksen m. fl. 2011). Å få tilgang til informasjon, både auditiv og visuell, er også problematisk for personer med døvblindhet. Vi bygger vår kunnskap på informasjon og er en forutsetning for å kunne være delaktig i det daglige liv. De fleste personer med døvblindhet har også problemer med å bevege seg ut på egen hånd. Døvblindhet hindrer muligheten å kjenne seg trygg utenfor hjemmet. De naturlige møteplassene i sosiale sammenheng blir derfor ikke tilgjengelige og fører ofte til psykososial isolering (Ravn Olesen og Jansbøl 2005). 1.5 Kommunikasjon og informasjon via data For å innhente informasjon og kommunisere er datamaskinen et viktig verktøy for personer med døvblindhet. For å få tilgang til denne tjenesten må datamaskinen være tilpasset for å kunne kompensere for syns- og hørselstapet. Hjelpemiddelteknologier har eksistert og blitt utviklet siden slutten av 1980-tallet. Nye programvarer og hardware forbedres og utvikles for å optimalisere bruken av datamaskin for denne gruppen. Eikholt har i flere år tilbudt tilpasningskurs i hvordan man bruker tilpasset data. De seneste årene har brukerne endret brukermønster, fra å bruke data for å skrive og lagre tekst til å bruke Internett og sosiale medier for informasjon og kommunikasjon. Å lære seg å bruke Facebook er en ferdighet som mange ønsker å lære seg på tilpasningskurs Hjelpemiddelteknologier Personer med ervervet døvblindhet har ofte syns- og hørselsrester som kan utnyttes ved hjelp av en tilpasset data. Problemet er å se hva som står på skjermbildet, men ved hjelp av ulike tilpasningsprogram så kan man gjøre personlige innstillinger som gjør det mulig å avlese skjermbildet. 4

11 1.5.2 Forstørrelse Med hjelp av et forstørrelseprogram kan den som har vansker med å se på dataskjermen få forstørrelse av hele skjermen eller deler av den. Man kan også forstørre eller utforme musepeker eller markør slik at den blir mer synlig. Forstørrelseprogrammet har også en funksjon for å endre på fargesettingen på både bakgrunn og tekst. Ulempen med forstørrelsefunksjonen er at brukeren lett mister oversikten. Figur 1. Skjermbilde forstørret 4x Skjermleser En skjermleser er et program som leser av informasjonen på skjermbildet og som deretter presenterer den som syntetisk tale og/eller i punktskrift Talesyntese Tekst kan gjøres om til tale på to ulike måter. Enten som talesyntese, som er en mekanisk og syntetisk tale, eller som digital tale som er innspilt tale. Ved bruk av talesynteseprogram får brukeren syntestisk tale og kan velge mellom forskjellige stemmer og språk. Alle program for talesyntese må brukes sammen med en skjermleser. Skjermleserens oppgaver er å oversette tekstens tegn til syntetisk tale. 5

12 1.5.5 Leselist Om man er blind så kan man bruke en leselist for å avlese skjermbildet. Da kan man lese tekst fra skjermbildet i et taktilt format, punktskrift. Et skjermlesingsprogram fanger opp teksten på skjermen og oversetter tekstens tegn til punktskrift som presenteres på leselisten. Ofte bruker man en kombinasjon av leselist og talesyntese. Figur 1. Bruker som bruker leselist sammen med mobiltelefon 1.6 Facebook Facebook er et sosialt medium eller nettsamfunn som er brukt siden 2004 og som eies av Facebook Inc. I september 2012 hadde Facebook over en milliard aktive brukere (Fowler 212) over hele verden og halvparten av disse er innom Facebook daglig (Facebook 2012). Norge er blant de absolutt fremste målt i antall brukere som bruker Facebook passerte antallet Facebookbrukere i Norge 2 millioner. I perioden fra november 2009 til januar 2012 var veksten her til lands på 20 %. Veksten har det siste året flatet ut og stagnert (Synlighet 2012). Brukere lager en profil som inneholder personlig informasjon, bilder og interesser. Deretter 6

13 kan de opprette relasjoner til andre brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer grupper Facebook og døvblindhet Facebook er et sosialt medium som mange personer med ervervet døvblindhet benytter. Å bruke Facebook gir disse brukerne mulighet til å være oppdatert med omverden. Å ha et kombinert sansetap gir store utfordringer i samspill med andre på grunn av kommunikasjons- og informasjonsvansker. Dette innebær at personer med døvblindhet ofte har et mindre kontaktnett og ikke følger med hva som skjer i verden eller i bekjentskapskretsen. Gjennom å bruke Facebook kan man lage sin egen profil (med mulighet for å utelukke døvblindheten som kan være hindrende i andre kontaktskapende settinger), dele tanker og følelser, innhente informasjon, delta i en Facebookgruppe, søke etter nye venner og være sosialt aktiv på lik linje med funksjonsfriske Tekniske utfordringer i Facebook Døvblinde har i mange år brukt datautstyr for å kommunisere (e-post, msm m.m.) og dette har fungert godt. Den store forskjellen er at sosiale nettsteder inneholder så mange flere muligheter og har et svært komplisert grensesnitt som krever mer opplæring og større kunnskap for å kunne brukes. Facebook (sammenlignet med mange andre nettsteder) er spesielt utfordrende å navigere i for personer med døvblindhet. Med navigasjon menes å flytte skjermleserens fokus til rett sted slik at man får ut ønsket informasjon via tale eller punkt, eventuelt finne rett felt for å skrive inn informasjon. Facebook er i sin natur rotete og visuelt, det er ingen logisk menystruktur å følge og heller ingen overskrifter som følger noen mønstre. I tillegg er det svært mye reklame og grafikk som stjeler fokus for skjermleseren. For å forstå problemet må man vite hvordan blinde bruker nettleser og skjermleser generelt. Dette er ganske komplisert da de bruker en kombinasjon av hurtigtaster for nettleser, skjermleser samt navigasjonstaster på leselist. En hyppig brukt funksjon er å samle 7

14 overskrifter samt å samle lenker i en egen liste slik at man kan bla gjennom disse (med leselist eller tale) og så prøve å navigere til rett sted på nettsiden. Nettsteder som har en meny-struktur, overskrifter og hvor ting står i en kontekst er mer forståelig. Vår kunnskap om hvordan døvblinde bruker PC på Internett og hvilke problemer de stadig møter viste at et forenklet grensesnitt ville gi tilgang på samme funksjonalitet på en mye enklere måte. En utfordring er selvfølgelig at Facebook er en privat aktør i et annet land. Heldigvis har Facebook Inc et stort ønske om at andre skal lage funksjonalitet som kobles mot deres tjenester, og har derfor tilrettelagt for samhandling med andre nettsteder og applikasjoner (programmer / tjenester). 1.7 Målsetting Facebook er ikke tilrettelagt for brukere som trenger tilpasset data men er det sosiale nettsted som de fleste med ervervet døvblindhet bruker. Det innebærer at muligheten for personer med ervervet døvblindhet ikke har samme tilgang til Facebook som andre i samfunnet. Eikholts mål for prosjektet var å finne på et enklere og mer tilgjengelig grensesnitt (en prototype) som er tilpasset målgruppen. Prosjektet var et pilotprosjekt, dvs et forberedende og veiledende prosjekt og målsettingen med prosjektet var Opprette en prototype til et internettbasert sosialt nettverk tilpasset for unge og voksne døvblindblitte med grunnleggende datakunnskap For å definere problemstillingen og lettere kunne planlegge prosjektprosessen brukter vi resultatmål og effektmål. Resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig Resultatmål Resultatmålet var å lage en prototype av et sosialt nettsted som kan brukes av personer som er avhengig forstørrelse, syntetisk tale og/eller leselist. 8

15 1.7.2 Effektmål Effektmålet er at personer med ervervet døvblindhet får mulighet til å være sosialt aktive på nett på lik linje med personer som har eller ikke har en funksjonshemming. 1.8 Målgruppe Målgruppen for prosjektet er unge og voksne med ervervet døvblindhet som har grunnleggende datakunnskaper 1.9 Finansiering Prosjektet er hovedsakelig finansiert av ExtraStiftelsen, med tilskudd fra Eikholt. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere er ansatt på Eikholt. Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) er søkerorganisasjon. Budsjett År 1 År 2 Totalt Inntekter Søknadsbeløp Egne midler Offentlige midler Andre inntekter Totale inntekter Prosjektperioden ble etter hvert utvidet med ett år, men lot seg gjennomføre innenfor opprinnelig finansieringsplan Prosjekt/Framdriftsplan Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av to år men på grunn av endring av prosjektleder ble prosjektet forskjøvet med tre måneder. En revidert fremdriftsplan ble utarbeidet. Under høsten 2011 hadde vi problemer med den tekniske løsningen i Facebook og det var nødvendig å utsette brukertestingen. Problemene fortsatte ut dette året og vi søkte om forlengelse av prosjektet med ett år, hvilket ble innvilget. 9

16 2010 Jan-mars: Etablere kontakt/samarbeidsavtale med ekstern samarbeidspartner. Kartlegge hva som finnes på markedet og hvilken funksjonalitet eksisterende løsninger har. Systemanalyse. April: Okt: Des: 2011 Februar: Mars: Utarbeide kravspesifikasjoner til prototype. Fokus på sikkerhet, personvern, funksjonalitet og tilgjengelighet. Nettstedet må kunne brukes sammen med hjelpemidler; Syntetisk tale, leselist, forstørrelse etc. Ekstern samarbeidspartner utarbeider modulbasert prototype for å sikre fremtidige utviklingsmuligheter. Opprette nettsted i samarbeid med ekstern samarbeidspartner. Intern testing. Utsending av invitasjon til pilotkurs for 5 døvblinde deltakere. Utarbeiding av foreløpig brukermanual. 4 dagers kurs på Eikholt for døvblinde databrukere. Evaluering i samarbeid med f. eks MediaLT og Blindeforbundet. Ferdigstille og trykke brukermanual. April-mai: Nettstedet åpnes for alle interesserte. Utarbeide systemdokumentasjon for administrator. Sept-okt: Avklare hvem som skal drifte og videreutvikle løsningen. 10

17 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Dette kapittelet redegjør for den praktiske gjennomføringen av prosjektet og hvilke metoder som er benyttet. De samarbeidspartnere og kontakter som prosjektet har involvert og eventuelle endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan, målsetting og progresjon, redegjøres det også for. 2.1 Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Eikholt 1 er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse for personer med døvblindhet, deres pårørende, fagfolk og tjenesteapparat. Senteret er en privat stiftelse hvor driften finansieres med offentlige midler. Hovedoppgaven er å arrangere tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde fra hele landet Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) LSHDB 2 er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB arbeider for døvblindes rettigheter og for at kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Styringsgruppe Prosjektet er et samarbeid mellom Eikholt og LSHDB. Styringsgruppen bestod av: Aashild Johansen, Forbundsleder LSHDB Kari Kristine Engan, Styremedlem LSHDB

18 Roar Meland, Direktør vid Eikholt Styringsgruppen har ikke hatt noe møte men har hatt telefon- og e-post kontakter for oppfølging av prosjektet Prosjektleder Prosjektleder ble skiftet ut p g a interne forhold. Claus de Lange, IT-konsulent, Eikholt ( ) Ann-Britt Johansson, Syns- og mobilitetspedagog, Eikholt ( ) Prosjektmedarbeider Prosjektet hadde fra starten to prosjektmedarbeidere, en ITkonsulent/Prosjektleder og en sosionom. Under prosjektets gang ble dette endret da en ny prosjektleder ble engasjert og sosionomen sluttet på Eikholt før prosjektet var ferdigstilt. Elin Haugland, sosionom, Eikholt ( ) Claus de Lange, It-konsulent, Eikholt Ann-Britt Johansson, syns- og mobilitetspedagog, Eikholt (fra ) Referansegruppe I prosjektsøknaden blev det ikke beskrevet behov for en referansegruppe men under prosjektets innledende fase ønsket vi å diskutere hvordan erfarne databrukere med syns- og/eller kombinert hørselshemming bruker Facebook og hvilken betydning sosiale medier har for brukergruppen. Referansegruppen skulle bestå av personer som har teknisk erfaring i forhold til program og hardvarer som personer med døvblindhet bruker og noen som har kunnskap om hvilken rolle sosiale nettsteder har for samfunnet og for den enkelte. Referansegruppen bestod av: Bjarte Bø Sande (bruker og IT-konsulent), 12

19 Sverre Fuglerud (interessepolitisk rådgiver, Blindeforbundet) Morten Tollefsen (forskningsleder, MediaLT) Nina Nordbø, (journalist NRK) Referansegruppen hadde et møte ( ) Eksterne samarbeidspartnere MediaLT MediaLT er ledende innen IKT og universell utforming og har lang erfaring innen funksjonshemming og databruk. Da prosjektet trengte en person med egen erfaring med å bruke tilpasset data og som også har bred teknisk kompetanse, tok vi kontakt med Morten Tollefsen som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om data og tilgjengelighet. Tollefsen var også involvert i Nettborgerprosjektet (se 2.2.3) for å utvikle tilgjengeligheten til sosiale medier CBA Consultants AS CBA Consultants AS er et konsulentfirma med kompetanse innen prosjektledelse, systemutvikling og programmering. De hadde ingen kompetanse innen tilgjengelighetsproblematikken som personer med ervervet døvblindhet har ved bruk av data, men var svært interessert i temaet. Vegard Bakke, med god erfaring av utvikling av web-baserte programvarer ble vår samarbeidspartner og konsulent. CBA samarbeidet så videre igjen med en bedrift i India, Gateway, som har omfattende kunnskap om programmering mot Web (internett-basert) Nettborgerprosjektet Hovedhensikten med Nettborgerprosjektet er å bidra til å fremme at sosiale medier utformes slik at de er tilgjengelige og kan benyttes av alle. Hovedaktivitetene er: 1. En kartlegging av funksjonshemmedes bruk av sosiale medier 13

20 2. Utforme metoder som støtter universell utforming av sosiale medier og annen IKT 3. Støtte utformingen og utviklingen av de sosiale medietjenestene Braillebook og Min utdanning (også omtalt som demonstratorer). 4. Brukerutprøve Braillebook og Min utdanning. 5. En heuristisk tilgjengelighetsevaluering av populære mobile sosiale medie-applikasjoner ( apper ). En sluttrapport vedrørende Nettborgerprosjektet (Dale m. fl. 2012) kan lastes ned fra MediaLTs hjemmeside Prosjektgjennomføring og metode Prosjektet ble definert som et pilotprosjekt rettet mot personer med ervervet døvblindhet men resultatene vil kunne ha overføringsverdi til personer med synshemming/blindhet Problemstilling I vårt arbeid med å gi opplæring i å bruke tilpasset data for personer med ervervet døvblindhet har vi erfart at det er problemer med å bruke Facebook. Å navigere og å finne de ønskede funksjonene er problematisk da Facebook i sin utforming er visuell. Vår erfaring var at mange ønsket å bruke Facebook, men vi hadde dårlig kunnskap om hvilke funksjoner i Facebook som var av største interesse å bruke Pilotprosjekt Facebook er en kompleks løsning og hovedutfordringen med løsningen er at brukergrensesnittet er visuelt bygget opp. Hjelpemidlene som målgruppen benytter seg av har særlige utfordringer i forhold til å være tilgjengelig på en fullversjon av Facebook. Gjennom å være et pilotprosjekt ønsket vi og å se om det finnes mulighet for å gjøre deler av Facebook tilgjengelig for målgruppen. Resultatene av pilotprosjektet kan da være veiledende for videre utvikling av tilgjengeligheten til funksjoner i Facebook

21 Et pilotprosjekt skal være et forberedende og veiledende prosjekt og er vanlig innen utviklingen av ny teknologi. Idéen er at den nye teknologien blir prøvd ut innenfor et begrenset og kontrollert område. I et pilotprosjekt er det også mulig å avgrense konsekvensene hvis teknologien ikke svarer til forventningene Spørreundersøkelse For å få informasjon om hvordan bruker med ervervet døvblindhet bruker eller ønsker å bruke Facebook, ble det utarbeidet en presentasjon av prosjektet med tilhørende spørsmål på LSHDB s hjemmeside. Responsen fra brukere var dessverre svært dårlig. Vi konstruerte da et enkelt spørreskjema (Vedlegg 1) og spurte personer som var på kurs på Eikholt i perioden uke 38 45, 2010 om deres bruk av Facebook. Det var frivillig å delta, og deltakerne er et representativt utvalg av personer med ervervet døvblindhet som var på forskjellige kurs på Eikholt under perioden Resultat av spørreundersøkelse 26 spørreskjema ble delt ut og svarprosenten var 100 %. Oppsummeringen av spørreundersøkelsen finnes som vedlegg til sluttrapporten (Vedlegg 2). Resultatet viste at Facebook er kjent for de fleste og at de bruker det daglig eller flere ganger i uka. De bruker Facebook til å holde kontakt med venner og til å chatte. Ingen av respondentene brukte leselist, men forstørrelse og/eller talesyntese blir brukt. Hensyn må tas til at det var få personer med ervervet døvblindhet som deltok i spørreundersøkelsen, men svarene deres forsterket de erfaringer som vi har fra vårt arbeid på Eikholt Utvikling/implementering av prototype Prosjektet behøvde kompetanse på systemutvikling, programmering og universell utforming. Det ble derfor inngått et samarbeid med MediaLT i forhold universell utforming, og CBA Consultants som kunne ta seg av systemutvikling og programmering. Det ble lagt opp til at kommunikasjon mellom MediaLT og CBA gikk direkte, der det ikke var behov for å trekke 15

22 inn beslutningstaker fra prosjektet. Prosjektet ble imidlertid holdt løpende oppdatert på fremdriften Valg av løsningsdesign På bakgrunn av spørreundersøkelsen, var det tydelig for prosjektet at målgruppen ønsket å benytte Facebook, og ikke et eget sosialt nettsted som var tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. CBA skisserte to løsningsalternativer, med ulik tilnærming for å etterkomme prosjektets målsetting. Alternativ 1: En applikasjonsprogramvare 4 som installeres på den enkelte klient (pc) 5. Alternativ 2: En nettbasert portalløsning 6, som kjører i brukers nettleser 7. Prosjektet landet på alternativ 2, en nettbasert portalløsning. En slik løsning er uavhengig av hvilket operativsystem 8 man benytter, eller hvilke versjoner av dette. Det kreves heller ingen innsats fra brukers side, da det ikke er en applikasjon som skal installeres på brukers PC, etter som løsningen kjører i nettleseren som følger med i installasjonen av operativsystemet Mulighetsstudie Etter valg av løsningsdesign, ble det gjennomført en mulighetsstudie for å sikre at en tiltenkt løsning ville kunne fungere sammen med hjelpemiddelteknologiene som benyttes av målgruppen. CBA utarbeidet en forenklet prototype av brukergrensesnittet, hvor alle knapper, felter, overskrifter, og annet ble programmert i HMTL 9, men koden som skal utføre funksjonene mangler. Dette var tilstrekkelig for å

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash.

Web Accessibility Toolbar. Struktur. Funksjonene. Headinger. Mer om tilgjengelighet og Flash. Web Accessibility Toolbar Mer om tilgjengelighet og Flash. Kirsten Ribu 16.10.2007 HiO Virker bare i Internet Explorer for Windows Alternativ: Web Developer Toolbar for Firefox har lignende funksjonalitet

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger

Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger www.nr.no Metodevalg i et tilgjengelighetsperspektiv: erfaringer, fallgruver og anbefalinger Workshop om brukerundersøkelser 21. mai 2010, Norsk Regnesentral (NR) Dr. Ivar Solheim Sjefsforsker Kristin

Detaljer

Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT

Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT www.nr.no Frokostseminar om metoder for universell utforming av IKT 12. april 2012, Norsk Regnesentral (NR) Kristin S. Fuglerud Seniorforsker leder e-inkludering Fakta om Norsk Regnesentral (NR) 2 Uavhengig

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT «Hurtigtaster og andre lure tips og triks» Virksomhetsområde Rehabilitering Prosjektnummer 2011/3/0180 Prosjektnavn Hurtigtaster og andre lure tips og triks. Søkerorganisasjon

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier

F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier F.I.F.F.I.G. Fleksibelt og Innovativt system For FakultetsInformasjon og andre Greier Bakgrunn Kvardagsbehov Studierelatert Tre ting: Emne info Mat Kollektivtrafikk UiO på mobilen? Mål Samle informasjon

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt

Sluttrapport fra prosjekt Sluttrapport fra prosjekt Med tale og tips, forstørrelse og triks. Rehabiliteringsprosjekt 2011/3/018 Prosjektleder: Kåre Eriksen FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet «Med

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

For noen er alt brukervemmelig

For noen er alt brukervemmelig For noen er alt brukervemmelig Tilgjengelighetstesting og brukerkompetanse, brukertesting og brukermedvirkning. Miriam E. Nes Begnum miriam@medialt.no 1. Tilgjengelighetstesting MediaLT: Kvikk-sjekk og

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Tilgjengelige apps fra design til bruk

Tilgjengelige apps fra design til bruk www.nr.no Tilgjengelige apps fra design til bruk Trenton Schulz Forsker Norsk Regnesentral Yggdrasil 2011 Tutorial 2011-10-17 Kjapp undersøkelse 2 Hvor mange av dere 3 har laget apps? 4 har laget apps

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Først og fremst lastet jeg ned wamp på http://www.wampserver.com/en/ 64 bit. Deretter gjorde jeg dette: Det markert med rødt trykker jeg

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Guide for bruk av virtuelle møterom

Guide for bruk av virtuelle møterom Innhold Pin koder... 2 For å starte videokonferanse... 2 Ringe fra Lync / Skype for Business... 3 Logge på møte fra nettleser... 4 Visning av presentasjon i nettleseren... 4 Presentere fra nettleseren...

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Statusoppdateringer På toget! Noen som misunner meg? Søndag kl. 13:55 via iphone Nyter sommerlivet - på Malmøya sammen med Kari Nielsen og

Detaljer

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt 2011-2013 «Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353 Forebyggingsprosjekt Prosjektleder Aina Kaupang Norges Blindeforbund Oslo 2011-2013 Forord Norges Blindeforbund Oslo vil takke ExtraStiftelsen

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige

Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige. Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige Offentlige Internett-sider skal være brukervennlige og oppfylle internasjonale retningslinjer for design og og oppfylle internasjonale retningslinjer

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FORELDREKURS PÅ NETT

FORELDREKURS PÅ NETT DYSLEKSI NORGE FORELDREKURS PÅ NETT Virksomhetsområdet: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0091 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Foreldrekurs på nett Dysleksi Norge 1 FORORD: Dette prosjektet har hatt

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender

Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Sluttrapport fra prosjekt 2011/3/0179 Ivrige hender Tredreiing var populært. Prosjektleder: Helena B. Redding Dette prosjektet er finansiert med midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering FORORD

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Berøringsskjerm - og hva så?

Berøringsskjerm - og hva så? Contents Berøringsskjerm - og hva så?... 2 Navigasjon på en berøringsskjerm... 3 Hva bør jeg velge - mobiltelefon eller nettbrett?... 4 Android eller ios - hva fungerer best uten syn?... 4 (Dette innholdet

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen

Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt Mia Jacobsen Kjenn din rett Sluttrapport Extrastiftelsen, forebygging prosjekt 2013-1-377 Mia Jacobsen Skjermdump fra filmen Kjenn din rett! FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne Artikkel 7 Barn med

Detaljer

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen

Hvordan koke egg uten å koke hånda tips fra synshemmedes hverdag. Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt Mia Jacobsen Hvordan koke egg uten å koke hånda. 1000 tips fra synshemmedes hverdag Sluttrapport Extrastiftelsen rehabilitering, prosjekt 2013-3-201 Mia Jacobsen Forord Rapporten om rehabiliteringsprosjektet «Hvordan

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266)

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266) Sluttrapport for prosjekt Mine tegn prosjektnummer (2008/0266) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0263 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET VI VIL VÆRE MED Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Mamma Mia, hvor er jeg nå?

Mamma Mia, hvor er jeg nå? Sluttrapport for prosjekt 2011/1/0345 Forebygging Mamma Mia, hvor er jeg nå? Norges Blindeforbund Buskerud Forord Denne rapporten forteller om arbeidet med å fremstille følbare, talende kart til bruk for

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP

Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Sluttrapport for prosjektet OPP OG HOPP Prosjektnummer: 2008/3/0255 Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Virksomhetsområde: Rehabilitering Forord Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Kravspesifikasjon MetaView

Kravspesifikasjon MetaView Kravspesifikasjon MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 1. Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Lage en applikasjon og api som skal kommunisere med MetaVision slik at det skal bli enklere for leger og

Detaljer

[ Web Accessibility Initiative ]

[ Web Accessibility Initiative ] [ Web Accessibility Initiative ] [ nett for alle ] Brendan Johan Lee Department of Informatics University of Oslo, Norway brendajl@simula.no February 2, 2011 [ Nettet er for alle ] The power of the Web

Detaljer

1. MSI fra Group Policy

1. MSI fra Group Policy Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag MSI fra Group Policy Jostein Lund 25.08.2012 Lærestoffet er utviklet for faget LO470D Programvaredistribusjon og fjerndrifting 1. MSI fra

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde

Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII. Daniel Scheidegger NAV Tilde Måling av universell utforming på kommunale nettsider Resultater fra EIII Daniel Scheidegger NAV Tilde EIII is co-funded under the European Union Seventh Framework Programme (Grant agreement no: 609667).

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Dine rettigheter på video. Sluttrapport

Dine rettigheter på video. Sluttrapport Dine rettigheter på video Sluttrapport Forord Med støtte fra Extrastiftelsen Helse og rehabilitering utviklet Unge funksjonshemmede i 2009 en rettighetsportal for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport

Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Er din organisasjon på nett? Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Sosiale medier er en stor del av organisasjonshverdagen. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Vi tar styringa Prosjektleder: Karin Hanson Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med

Detaljer

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside

SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside 2013 SLUTTRAPPORT for prosjektet Kompasset Nettside Arne Falck 01.02.2013 Side 2 Forord Aller først vil vi takke Extrastiftelsen som i perioden 2010 til og med 2012 har gitt prosjekttilskudd til vår nettsider.

Detaljer

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29

Sosiale nettverk. - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info. Oslo 2008-04-29 Sosiale nettverk - (hvor) passer bibliotekene inn? Magnus Enger collib.info Oslo 2008-04-29 Spørsmål til dere Hvor mange har en profil på Facebook? Hvor mange har vært logget inn på Facebook i løpet av

Detaljer

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder

Forord. Drammen, 8. februar 2010. Elin Haugland Prosjektleder 1 Forord Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde har i mange år undervist i tegnkommunikasjon for døvblindblitte. Det gis tilbud om kommunikasjonskurs individuelt/i gruppe, på Eikholt/lokalt. Vi

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1)

Brukermanual. PUS i Web. Mai 2009 (Versjon 1) Brukermanual PUS i Web Mai 2009 (Versjon 1) Innhold 1 INNLEDNING...1 2 INNLOGGING...1 3 MENYER...4 3.1 EDIT PAGE...5 3.1.1 Content...5 3.1.2 Files...7 3.1.3 Meta...8 3.1.4 Password & security...10 3.1.5

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Erfaringer fra Diadem prosjektet

Erfaringer fra Diadem prosjektet www.nr.no Erfaringer fra Diadem prosjektet DIADEM Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the Community Kristin S. Fuglerud Norsk Regnesentral Oslo, Gaustadalléen 23B 10. Desember

Detaljer

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke

Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer 2012/3/0266 Prosjektnavn: Likhosduvva buohkháide Mestringslykke Søkerorganisasjon: Norges Blindeforbund Forord: Lihkosduvva buohkháide Mestringslykke for

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold

Difi. postboks 8115 Dep. 0032 Oslo. Norges Blindeforbund. Postboks 5900 Majorstuen. 0308 Oslo. saksnummer 2012/195. Innhold Difi postboks 8115 Dep 0032 Oslo Norges Blindeforbund Postboks 5900 Majorstuen 0308 Oslo saksnummer 2012/195 Innhold Innledning... 2 Generelt... 2 Om universell utforming av IKT... 3 Om tekstdokumenter...

Detaljer

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere

Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Evaluering av brukervennlighet for alle: Måler vi de riktige tingene? En evaluering med funksjonshemmede brukere Dag Svanæs og Dagfinn Rømen Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap NTNU Norge.no

Detaljer

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Agenda 1 Page post annonser og sponsored stories 2 Offers 3 Custom Audiences Page post annonser og Sponsored stories for å oppnå resultater gjennom hele kjøpstrakten

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet

Sluttrapport fra prosjektet Sluttrapport fra prosjektet Nett er lett Prosjektleder: Kåre Eriksen Dette prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering FORORD Denne sluttrapporten skal beskrive arbeidet med prosjektet

Detaljer

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037

Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 Forebygging, prosjektnummer: 2007/1/0037 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET: UNIVERSELL UTFORMING Norges Blindeforbund Telemark 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Sammendrag

Detaljer

Sluttrapport Extrastiftelsen

Sluttrapport Extrastiftelsen Sluttrapport Extrastiftelsen Søkerorganisasjon: Prostatakreftforeningen Prosjektnavn: "Hjelp, jeg har fått prostatakreft" Prosjektnummer: 2016/RB85255 Kapittelinndeling Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer