Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede"

Transkript

1 Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

2

3 Forord Gjennom pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har vi fått mulighet til å utvikle og opprette en prototype som gir økt tilgjengelighet for personer med kombinert syns-hørselshemming/ døvblindhet som bruker hjelpemiddelteknologier, og som ønsker å bruke et sosialt nettsted. Prosjektet har vært forankret ved Eikholt da prosjektleder og prosjektmedarbeider er ansatte ved Eikholts IT- og Fagavdeling. Men prosjektet hadde ikke vært en suksess uten våre samarbeidspartnere MediaLT og CBA Consultants AS. En stor takk til Morten Tollefsen og Vegard Bakke for konstruktive innspill og teknisk kompetanse. Takk også til Øystein Dale i Nettborgerprosjektet, for godt samarbeid i forbindelse med brukerutprøvinger. Vi vil spesielt takke de brukere som har deltatt i brukertestingen. Dere har vist at en slik prototype sannsynliggjør muligheten til å være aktiv på et sosialt nettsted. Prosjektet ønsker å takke ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering som har tildelt prosjektet Extra-midler, samt LSHDB (Landsforeningen for syns- og hørselshemmede døvblinde) som er søkerorganisasjon. Eikholt, januar 2013 Ann-Britt Johansson, prosjektleder

4 Sammendrag Pilotprosjektet «Nettsted for synshemmede Braillebook» har som målsetting å opprette et internettbasert sosialt nettsted som personer med ervervet kombinert syn og hørselshemming/døvblinde kan bruke sammen med hjelpemiddelteknologiene (forstørrelse, syntetisk tale og leselist). Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet, så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke basert på deres utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Et internettbasert sosialt nettsted kan gi målgruppen mulighet til å opprettholde kontakt med venner og familie, knytte nye kontakter samt å være oppdatert på det som skjer i «vennekretsen». I prosjektet tok vi utgangspunkt i det sosiale nettstedet Facebook som mange i målgruppen ønsket å benytte. Prosjektet har utviklet en internettbasert prototype «Braillebook» (www.braillebook.no). Brukertesting viser at prototypen fungerer sammen med de hjelpemiddelteknologier som er aktuelle for målgruppen. Det er en forutsetning at det finnes økonomiske ressurser og vilje til å drifte og eventuelt ferdigstille funksjonaliteten av Braillebook.

5 Innholdsfortegnelse Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bakgrunn Tidligere forskning/utvikling Sosiale medier Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Ervervet døvblindhet Konsekvenser av ervervet døvblindhet Kommunikasjon og informasjon via data Hjelpemiddelteknologier Forstørrelse Skjermleser Talesyntese Leselist Facebook Facebook og døvblindhet Tekniske utfordringer i Facebook Målsetting Resultatmål Effektmål Målgruppe Finansiering Prosjekt/Framdriftsplan... 9 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektmedarbeider Referansegruppe... 12

6 2.2 Eksterne samarbeidspartnere MediaLT CBA Consultants AS Nettborgerprosjektet Prosjektgjennomføring og metode Problemstilling Pilotprosjekt Spørreundersøkelse Resultat av spørreundersøkelse Utvikling/implementering av prototype Brukertesting Avvik og endringer i prosjektgjennomføringen Kap 3. Resultater og resultatvurdering Generelt Braillebook Beskrivelse av prototypen Funksjonalitet i Facebook som ikke er implementert i prototypen Krav til forkunnskaper Kompatibilitet Resultatvurdering Måloppnåelse Resultatets nytteverdi Ny kunnskap Distribuering av resultater Kap 4. Oppsummering, konklusjon og videre planer Oppsummering Konklusjon Videre planer Referanser/Litteratur VEDLEGG 1 Skjema Spørreundersøkelse VEDLEGG 2 Resultat av spørreundersøkelse VEDLEGG 3 Functional specification VEDLEGG 4 Skjema, Braillebook Brukertesting VEDLEGG 5 Resultat Brukertesting... 61

7 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet/målsetting 1.1 Bakgrunn Personer med ervervet døvblindhet har store utfordringer knyttet til kommunikasjon og innhenting av informasjon og dette gjør dem ekstra utsatte for isolasjon. Selv om det finnes hjelpemiddelteknologier som brukes for å kompensere det kombinerte sansetapet så er eksisterende internettbaserte sosiale medier vanskelig å bruke utfra utseende, funksjonalitet og grensesnitt. Prosjektet ønsket å utvikle et nettsted, Braillebook, tilrettelagt for målgruppen. 1.2 Tidligere forskning/utvikling I studier som har undersøkt sosiale medier med bakgrunn i et tilgjengelighets-perspektiv (Media Access Australia, 2009, Funka nu, 2010, MediaLT 2012) finner man at alle typer av internettbaserte sosiale medier har problemer knyttet til tilgjengelighet. Det finnes retningslinjer for å sikre at nettsider skal være universelt utformet (Norsk designråd, 2013) og standarder for tilgjengelighet (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG, 2012) men vi har ikke funnet noe vitenskapelige artikler om tilgjengelighet for personer med kombinert synshørselshemming/døvblindhet. Det finnes artikler som beskriver problematikken for personer som er blinde og som bruker internett (Wents, B, Hochheiser, H et al, 2012) (Lazar, J, Olalere, A and Wentz, B 2012), Lazar, J, Feng,J et al 2012) og resultatet av disse studiene er overførbare til de i vår målgruppe som bruker skjermleser/talesyntese og leselist. 1.3 Sosiale medier Sosiale medier (kanaler eller plattformer) er medier som via Internett eller web basert teknologi, muliggjør kontakt og interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Denne interaksjon mellom brukerne innebærer blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon (Wikipedia 2012). Facebook, 1

8 Twitter, YouTube og Myspace er eksempler på sosiale medier og nettsamfunn. «Et nettsamfunn eller virtuelt samfunn er en gruppe mennesker som i første rekke samhandler via et kommunikasjonsmedium som nyhetsbrev, e-post, sosial nettjeneste eller meldingstjeneste i stedet for å møtes ansikt til ansikt. Samhandlingen kan foregå for sosiale-, profesjonelle-, opplærings- eller andre formål. Dersom kommunikasjonen foregår ved hjelp av et datanett kalles dette for et nettsamfunn. Slike samfunn har også blitt en utfyllende form for kommunikasjon mellom mennesker som kjenner hverandre og omgås i andre sammenhenger (Wikipedia 2012). I et virtuelt fellesskap kan interaksjonen være hyppig og intens som i et sosialt fellesskap. Deltagelse i et virtuelt samfunn gir mulighet for sosialt felleskap og kommunikasjon for mennesker som ønsker å komme seg ut av isolasjon og ensomhet. Det gir også en mulighet til å diskutere temaer med andre som har samme interesse, få svar på spørsmål eller oppdatere seg på hva som skjer med «vennene» sine. Man kan også være anonym og bruke muligheten til å endre eller forsterke sin identitet (Liestøl og Rasmussen 2007). En norsk undersøkelse fra 2012 viste at antallet brukere av sosiale nettsamfunn i Norge var på 63 % i andre kvartal av 2012 (Statistisk sentralbyrå 2012). Da sosiale medier er en viktig faktor i vårt hverdagsliv og tilgjengeligheten for funksjonshemmede er problematisk, er det viktig å utvikle et konsept som gjør sosiale medier tilgjengelige slik at alle, uavhengig alder, funksjonshemming eller datakunnskap kan bruke sosiale nettsamfunn. De siste årene har sosiale medier vist seg å være en arena for å organisere møte, opprop og spre informasjon om hendelser som skjer i verden (jfr. den Arabiske våren og Jasminrevolusjonen i Tunisia, 2011). 1.4 Døvblindhet Nordisk definisjon av døvblindhet Den nordiske definisjonen av døvblindhet ble konstituert 1980 og revidert Definisjonen er funksjonell i den forstand at de praktiske og sosiale konsekvensene av funksjonshemmingen vektlegges sammen med den 2

9 medisinske status på syn og hørsel. På denne bakgrunn kan døvblindheten identifiseres, og på denne måten å danne grunnlag for den videre rehabiliteringen. Det antas at et større antall eldre med aldersrelaterte syns- og hørselsvansker kommer under denne definisjonen. «Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler. «(Sansetap.no 2012) Ervervet døvblindhet Personer med ervervet døvblindhet er en svært heterogen gruppe. Man bruker å dele inn personer med ervervet døvblindhet i tre grupper avhengig av tidspunktet da nedsettelsen av hørsel og/eller syn inntraff (Gullacksen m fl 2011). I Norge er det ca. 450 som er identifisert som person med ervervet døvblindhet, men erfaringer fra mange land viser at mørketallet er stort. 1. Personer som er født med en døvhet eller hørselsnedsettelse og som senere i livet får en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet. 2. Personer som er født med en alvorlig synsnedsettelse eller blindhet og som senere i livet får en alvorlig hørselsnedsettelse eller døvhet. 3. Personer som er født med normal hørsel og normalt syn og som senere i livet får både en alvorlig syns- og hørselsnedsettelse Konsekvenser av ervervet døvblindhet Å leve med et kombinert sansetap, døvblindhet, får konsekvenser i det daglige liv, både for den enkelte men også for familien, venner, arbeidskamerater eller andre i det sosiale liv. Kommunikasjon, tilgang til informasjon og fri bevegelse er områder som er problematiske for personer med døvblindhet. Dette uansett om du har syns- og/eller hørselsrest. Mennesker er sosiale i sin natur og bruker kommunikasjon, informasjon og fri bevegelse til å skape og formidle kontakt med andre. Personer med døvblindhet kan kommunisere på forskjellige måter, på tegnspråk eller med tale. Å bruke tegntolk er vanlig da man skal 3

10 kommunisere med ikke- tegnspråklige. Å kunne kommunisere med andre gir en følelse av tilhørighet og felles identitet (Gullacksen m. fl. 2011). Å få tilgang til informasjon, både auditiv og visuell, er også problematisk for personer med døvblindhet. Vi bygger vår kunnskap på informasjon og er en forutsetning for å kunne være delaktig i det daglige liv. De fleste personer med døvblindhet har også problemer med å bevege seg ut på egen hånd. Døvblindhet hindrer muligheten å kjenne seg trygg utenfor hjemmet. De naturlige møteplassene i sosiale sammenheng blir derfor ikke tilgjengelige og fører ofte til psykososial isolering (Ravn Olesen og Jansbøl 2005). 1.5 Kommunikasjon og informasjon via data For å innhente informasjon og kommunisere er datamaskinen et viktig verktøy for personer med døvblindhet. For å få tilgang til denne tjenesten må datamaskinen være tilpasset for å kunne kompensere for syns- og hørselstapet. Hjelpemiddelteknologier har eksistert og blitt utviklet siden slutten av 1980-tallet. Nye programvarer og hardware forbedres og utvikles for å optimalisere bruken av datamaskin for denne gruppen. Eikholt har i flere år tilbudt tilpasningskurs i hvordan man bruker tilpasset data. De seneste årene har brukerne endret brukermønster, fra å bruke data for å skrive og lagre tekst til å bruke Internett og sosiale medier for informasjon og kommunikasjon. Å lære seg å bruke Facebook er en ferdighet som mange ønsker å lære seg på tilpasningskurs Hjelpemiddelteknologier Personer med ervervet døvblindhet har ofte syns- og hørselsrester som kan utnyttes ved hjelp av en tilpasset data. Problemet er å se hva som står på skjermbildet, men ved hjelp av ulike tilpasningsprogram så kan man gjøre personlige innstillinger som gjør det mulig å avlese skjermbildet. 4

11 1.5.2 Forstørrelse Med hjelp av et forstørrelseprogram kan den som har vansker med å se på dataskjermen få forstørrelse av hele skjermen eller deler av den. Man kan også forstørre eller utforme musepeker eller markør slik at den blir mer synlig. Forstørrelseprogrammet har også en funksjon for å endre på fargesettingen på både bakgrunn og tekst. Ulempen med forstørrelsefunksjonen er at brukeren lett mister oversikten. Figur 1. Skjermbilde forstørret 4x Skjermleser En skjermleser er et program som leser av informasjonen på skjermbildet og som deretter presenterer den som syntetisk tale og/eller i punktskrift Talesyntese Tekst kan gjøres om til tale på to ulike måter. Enten som talesyntese, som er en mekanisk og syntetisk tale, eller som digital tale som er innspilt tale. Ved bruk av talesynteseprogram får brukeren syntestisk tale og kan velge mellom forskjellige stemmer og språk. Alle program for talesyntese må brukes sammen med en skjermleser. Skjermleserens oppgaver er å oversette tekstens tegn til syntetisk tale. 5

12 1.5.5 Leselist Om man er blind så kan man bruke en leselist for å avlese skjermbildet. Da kan man lese tekst fra skjermbildet i et taktilt format, punktskrift. Et skjermlesingsprogram fanger opp teksten på skjermen og oversetter tekstens tegn til punktskrift som presenteres på leselisten. Ofte bruker man en kombinasjon av leselist og talesyntese. Figur 1. Bruker som bruker leselist sammen med mobiltelefon 1.6 Facebook Facebook er et sosialt medium eller nettsamfunn som er brukt siden 2004 og som eies av Facebook Inc. I september 2012 hadde Facebook over en milliard aktive brukere (Fowler 212) over hele verden og halvparten av disse er innom Facebook daglig (Facebook 2012). Norge er blant de absolutt fremste målt i antall brukere som bruker Facebook passerte antallet Facebookbrukere i Norge 2 millioner. I perioden fra november 2009 til januar 2012 var veksten her til lands på 20 %. Veksten har det siste året flatet ut og stagnert (Synlighet 2012). Brukere lager en profil som inneholder personlig informasjon, bilder og interesser. Deretter 6

13 kan de opprette relasjoner til andre brukere, utveksle private og offentlige meldinger og knytte seg til forskjellige typer grupper Facebook og døvblindhet Facebook er et sosialt medium som mange personer med ervervet døvblindhet benytter. Å bruke Facebook gir disse brukerne mulighet til å være oppdatert med omverden. Å ha et kombinert sansetap gir store utfordringer i samspill med andre på grunn av kommunikasjons- og informasjonsvansker. Dette innebær at personer med døvblindhet ofte har et mindre kontaktnett og ikke følger med hva som skjer i verden eller i bekjentskapskretsen. Gjennom å bruke Facebook kan man lage sin egen profil (med mulighet for å utelukke døvblindheten som kan være hindrende i andre kontaktskapende settinger), dele tanker og følelser, innhente informasjon, delta i en Facebookgruppe, søke etter nye venner og være sosialt aktiv på lik linje med funksjonsfriske Tekniske utfordringer i Facebook Døvblinde har i mange år brukt datautstyr for å kommunisere (e-post, msm m.m.) og dette har fungert godt. Den store forskjellen er at sosiale nettsteder inneholder så mange flere muligheter og har et svært komplisert grensesnitt som krever mer opplæring og større kunnskap for å kunne brukes. Facebook (sammenlignet med mange andre nettsteder) er spesielt utfordrende å navigere i for personer med døvblindhet. Med navigasjon menes å flytte skjermleserens fokus til rett sted slik at man får ut ønsket informasjon via tale eller punkt, eventuelt finne rett felt for å skrive inn informasjon. Facebook er i sin natur rotete og visuelt, det er ingen logisk menystruktur å følge og heller ingen overskrifter som følger noen mønstre. I tillegg er det svært mye reklame og grafikk som stjeler fokus for skjermleseren. For å forstå problemet må man vite hvordan blinde bruker nettleser og skjermleser generelt. Dette er ganske komplisert da de bruker en kombinasjon av hurtigtaster for nettleser, skjermleser samt navigasjonstaster på leselist. En hyppig brukt funksjon er å samle 7

14 overskrifter samt å samle lenker i en egen liste slik at man kan bla gjennom disse (med leselist eller tale) og så prøve å navigere til rett sted på nettsiden. Nettsteder som har en meny-struktur, overskrifter og hvor ting står i en kontekst er mer forståelig. Vår kunnskap om hvordan døvblinde bruker PC på Internett og hvilke problemer de stadig møter viste at et forenklet grensesnitt ville gi tilgang på samme funksjonalitet på en mye enklere måte. En utfordring er selvfølgelig at Facebook er en privat aktør i et annet land. Heldigvis har Facebook Inc et stort ønske om at andre skal lage funksjonalitet som kobles mot deres tjenester, og har derfor tilrettelagt for samhandling med andre nettsteder og applikasjoner (programmer / tjenester). 1.7 Målsetting Facebook er ikke tilrettelagt for brukere som trenger tilpasset data men er det sosiale nettsted som de fleste med ervervet døvblindhet bruker. Det innebærer at muligheten for personer med ervervet døvblindhet ikke har samme tilgang til Facebook som andre i samfunnet. Eikholts mål for prosjektet var å finne på et enklere og mer tilgjengelig grensesnitt (en prototype) som er tilpasset målgruppen. Prosjektet var et pilotprosjekt, dvs et forberedende og veiledende prosjekt og målsettingen med prosjektet var Opprette en prototype til et internettbasert sosialt nettverk tilpasset for unge og voksne døvblindblitte med grunnleggende datakunnskap For å definere problemstillingen og lettere kunne planlegge prosjektprosessen brukter vi resultatmål og effektmål. Resultatmål fastsettes med utgangspunkt i effektmålene. De sier noe om hva som skal foreligge når prosjektet er ferdig Resultatmål Resultatmålet var å lage en prototype av et sosialt nettsted som kan brukes av personer som er avhengig forstørrelse, syntetisk tale og/eller leselist. 8

15 1.7.2 Effektmål Effektmålet er at personer med ervervet døvblindhet får mulighet til å være sosialt aktive på nett på lik linje med personer som har eller ikke har en funksjonshemming. 1.8 Målgruppe Målgruppen for prosjektet er unge og voksne med ervervet døvblindhet som har grunnleggende datakunnskaper 1.9 Finansiering Prosjektet er hovedsakelig finansiert av ExtraStiftelsen, med tilskudd fra Eikholt. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere er ansatt på Eikholt. Landsforeningen for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) er søkerorganisasjon. Budsjett År 1 År 2 Totalt Inntekter Søknadsbeløp Egne midler Offentlige midler Andre inntekter Totale inntekter Prosjektperioden ble etter hvert utvidet med ett år, men lot seg gjennomføre innenfor opprinnelig finansieringsplan Prosjekt/Framdriftsplan Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av to år men på grunn av endring av prosjektleder ble prosjektet forskjøvet med tre måneder. En revidert fremdriftsplan ble utarbeidet. Under høsten 2011 hadde vi problemer med den tekniske løsningen i Facebook og det var nødvendig å utsette brukertestingen. Problemene fortsatte ut dette året og vi søkte om forlengelse av prosjektet med ett år, hvilket ble innvilget. 9

16 2010 Jan-mars: Etablere kontakt/samarbeidsavtale med ekstern samarbeidspartner. Kartlegge hva som finnes på markedet og hvilken funksjonalitet eksisterende løsninger har. Systemanalyse. April: Okt: Des: 2011 Februar: Mars: Utarbeide kravspesifikasjoner til prototype. Fokus på sikkerhet, personvern, funksjonalitet og tilgjengelighet. Nettstedet må kunne brukes sammen med hjelpemidler; Syntetisk tale, leselist, forstørrelse etc. Ekstern samarbeidspartner utarbeider modulbasert prototype for å sikre fremtidige utviklingsmuligheter. Opprette nettsted i samarbeid med ekstern samarbeidspartner. Intern testing. Utsending av invitasjon til pilotkurs for 5 døvblinde deltakere. Utarbeiding av foreløpig brukermanual. 4 dagers kurs på Eikholt for døvblinde databrukere. Evaluering i samarbeid med f. eks MediaLT og Blindeforbundet. Ferdigstille og trykke brukermanual. April-mai: Nettstedet åpnes for alle interesserte. Utarbeide systemdokumentasjon for administrator. Sept-okt: Avklare hvem som skal drifte og videreutvikle løsningen. 10

17 Kap 2 Prosjektgjennomføring/Metode Dette kapittelet redegjør for den praktiske gjennomføringen av prosjektet og hvilke metoder som er benyttet. De samarbeidspartnere og kontakter som prosjektet har involvert og eventuelle endringer i forhold til opprinnelig prosjektplan, målsetting og progresjon, redegjøres det også for. 2.1 Prosjektorganisasjon Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde Eikholt 1 er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse for personer med døvblindhet, deres pårørende, fagfolk og tjenesteapparat. Senteret er en privat stiftelse hvor driften finansieres med offentlige midler. Hovedoppgaven er å arrangere tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede, døvblinde fra hele landet Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) LSHDB 2 er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde. LSHDB arbeider for døvblindes rettigheter og for at kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre, og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde Styringsgruppe Prosjektet er et samarbeid mellom Eikholt og LSHDB. Styringsgruppen bestod av: Aashild Johansen, Forbundsleder LSHDB Kari Kristine Engan, Styremedlem LSHDB

18 Roar Meland, Direktør vid Eikholt Styringsgruppen har ikke hatt noe møte men har hatt telefon- og e-post kontakter for oppfølging av prosjektet Prosjektleder Prosjektleder ble skiftet ut p g a interne forhold. Claus de Lange, IT-konsulent, Eikholt ( ) Ann-Britt Johansson, Syns- og mobilitetspedagog, Eikholt ( ) Prosjektmedarbeider Prosjektet hadde fra starten to prosjektmedarbeidere, en ITkonsulent/Prosjektleder og en sosionom. Under prosjektets gang ble dette endret da en ny prosjektleder ble engasjert og sosionomen sluttet på Eikholt før prosjektet var ferdigstilt. Elin Haugland, sosionom, Eikholt ( ) Claus de Lange, It-konsulent, Eikholt Ann-Britt Johansson, syns- og mobilitetspedagog, Eikholt (fra ) Referansegruppe I prosjektsøknaden blev det ikke beskrevet behov for en referansegruppe men under prosjektets innledende fase ønsket vi å diskutere hvordan erfarne databrukere med syns- og/eller kombinert hørselshemming bruker Facebook og hvilken betydning sosiale medier har for brukergruppen. Referansegruppen skulle bestå av personer som har teknisk erfaring i forhold til program og hardvarer som personer med døvblindhet bruker og noen som har kunnskap om hvilken rolle sosiale nettsteder har for samfunnet og for den enkelte. Referansegruppen bestod av: Bjarte Bø Sande (bruker og IT-konsulent), 12

19 Sverre Fuglerud (interessepolitisk rådgiver, Blindeforbundet) Morten Tollefsen (forskningsleder, MediaLT) Nina Nordbø, (journalist NRK) Referansegruppen hadde et møte ( ) Eksterne samarbeidspartnere MediaLT MediaLT er ledende innen IKT og universell utforming og har lang erfaring innen funksjonshemming og databruk. Da prosjektet trengte en person med egen erfaring med å bruke tilpasset data og som også har bred teknisk kompetanse, tok vi kontakt med Morten Tollefsen som har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter om data og tilgjengelighet. Tollefsen var også involvert i Nettborgerprosjektet (se 2.2.3) for å utvikle tilgjengeligheten til sosiale medier CBA Consultants AS CBA Consultants AS er et konsulentfirma med kompetanse innen prosjektledelse, systemutvikling og programmering. De hadde ingen kompetanse innen tilgjengelighetsproblematikken som personer med ervervet døvblindhet har ved bruk av data, men var svært interessert i temaet. Vegard Bakke, med god erfaring av utvikling av web-baserte programvarer ble vår samarbeidspartner og konsulent. CBA samarbeidet så videre igjen med en bedrift i India, Gateway, som har omfattende kunnskap om programmering mot Web (internett-basert) Nettborgerprosjektet Hovedhensikten med Nettborgerprosjektet er å bidra til å fremme at sosiale medier utformes slik at de er tilgjengelige og kan benyttes av alle. Hovedaktivitetene er: 1. En kartlegging av funksjonshemmedes bruk av sosiale medier 13

20 2. Utforme metoder som støtter universell utforming av sosiale medier og annen IKT 3. Støtte utformingen og utviklingen av de sosiale medietjenestene Braillebook og Min utdanning (også omtalt som demonstratorer). 4. Brukerutprøve Braillebook og Min utdanning. 5. En heuristisk tilgjengelighetsevaluering av populære mobile sosiale medie-applikasjoner ( apper ). En sluttrapport vedrørende Nettborgerprosjektet (Dale m. fl. 2012) kan lastes ned fra MediaLTs hjemmeside Prosjektgjennomføring og metode Prosjektet ble definert som et pilotprosjekt rettet mot personer med ervervet døvblindhet men resultatene vil kunne ha overføringsverdi til personer med synshemming/blindhet Problemstilling I vårt arbeid med å gi opplæring i å bruke tilpasset data for personer med ervervet døvblindhet har vi erfart at det er problemer med å bruke Facebook. Å navigere og å finne de ønskede funksjonene er problematisk da Facebook i sin utforming er visuell. Vår erfaring var at mange ønsket å bruke Facebook, men vi hadde dårlig kunnskap om hvilke funksjoner i Facebook som var av største interesse å bruke Pilotprosjekt Facebook er en kompleks løsning og hovedutfordringen med løsningen er at brukergrensesnittet er visuelt bygget opp. Hjelpemidlene som målgruppen benytter seg av har særlige utfordringer i forhold til å være tilgjengelig på en fullversjon av Facebook. Gjennom å være et pilotprosjekt ønsket vi og å se om det finnes mulighet for å gjøre deler av Facebook tilgjengelig for målgruppen. Resultatene av pilotprosjektet kan da være veiledende for videre utvikling av tilgjengeligheten til funksjoner i Facebook

21 Et pilotprosjekt skal være et forberedende og veiledende prosjekt og er vanlig innen utviklingen av ny teknologi. Idéen er at den nye teknologien blir prøvd ut innenfor et begrenset og kontrollert område. I et pilotprosjekt er det også mulig å avgrense konsekvensene hvis teknologien ikke svarer til forventningene Spørreundersøkelse For å få informasjon om hvordan bruker med ervervet døvblindhet bruker eller ønsker å bruke Facebook, ble det utarbeidet en presentasjon av prosjektet med tilhørende spørsmål på LSHDB s hjemmeside. Responsen fra brukere var dessverre svært dårlig. Vi konstruerte da et enkelt spørreskjema (Vedlegg 1) og spurte personer som var på kurs på Eikholt i perioden uke 38 45, 2010 om deres bruk av Facebook. Det var frivillig å delta, og deltakerne er et representativt utvalg av personer med ervervet døvblindhet som var på forskjellige kurs på Eikholt under perioden Resultat av spørreundersøkelse 26 spørreskjema ble delt ut og svarprosenten var 100 %. Oppsummeringen av spørreundersøkelsen finnes som vedlegg til sluttrapporten (Vedlegg 2). Resultatet viste at Facebook er kjent for de fleste og at de bruker det daglig eller flere ganger i uka. De bruker Facebook til å holde kontakt med venner og til å chatte. Ingen av respondentene brukte leselist, men forstørrelse og/eller talesyntese blir brukt. Hensyn må tas til at det var få personer med ervervet døvblindhet som deltok i spørreundersøkelsen, men svarene deres forsterket de erfaringer som vi har fra vårt arbeid på Eikholt Utvikling/implementering av prototype Prosjektet behøvde kompetanse på systemutvikling, programmering og universell utforming. Det ble derfor inngått et samarbeid med MediaLT i forhold universell utforming, og CBA Consultants som kunne ta seg av systemutvikling og programmering. Det ble lagt opp til at kommunikasjon mellom MediaLT og CBA gikk direkte, der det ikke var behov for å trekke 15

22 inn beslutningstaker fra prosjektet. Prosjektet ble imidlertid holdt løpende oppdatert på fremdriften Valg av løsningsdesign På bakgrunn av spørreundersøkelsen, var det tydelig for prosjektet at målgruppen ønsket å benytte Facebook, og ikke et eget sosialt nettsted som var tilpasset kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. CBA skisserte to løsningsalternativer, med ulik tilnærming for å etterkomme prosjektets målsetting. Alternativ 1: En applikasjonsprogramvare 4 som installeres på den enkelte klient (pc) 5. Alternativ 2: En nettbasert portalløsning 6, som kjører i brukers nettleser 7. Prosjektet landet på alternativ 2, en nettbasert portalløsning. En slik løsning er uavhengig av hvilket operativsystem 8 man benytter, eller hvilke versjoner av dette. Det kreves heller ingen innsats fra brukers side, da det ikke er en applikasjon som skal installeres på brukers PC, etter som løsningen kjører i nettleseren som følger med i installasjonen av operativsystemet Mulighetsstudie Etter valg av løsningsdesign, ble det gjennomført en mulighetsstudie for å sikre at en tiltenkt løsning ville kunne fungere sammen med hjelpemiddelteknologiene som benyttes av målgruppen. CBA utarbeidet en forenklet prototype av brukergrensesnittet, hvor alle knapper, felter, overskrifter, og annet ble programmert i HMTL 9, men koden som skal utføre funksjonene mangler. Dette var tilstrekkelig for å

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet

Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Språkutvikling gjennom meningsfull aktivitet Taktil kommunikasjonsutvikling hos personer med medfødt døvblindhet i tilknytning til bygging av BUA-MI Kari Schjøll Brede Del 1:2 2013 Eikholt nasjonalt ressurssenter

Detaljer

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv FFI-rapport 2010/01923 Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv Hilde Hafnor, Dan Helge Bentsen, Cecilie Jackbo Gran, Bård K. Reitan, Sigmund Valaker, Roar Wold, Ole Bjarne

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV

Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen. Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge bevegelseshemmede i NAV Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen Med NAV på laget? Oppfølging av unge

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder

INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 63 Høgskolen i Nesna 2005 INTERNETT som verktøy for formidling av overgrepsbilder Studentrapporter fra 1. år IT-Bachelor Per A. Godejord (Red.) Pris: Kr. 152 ISBN: 82-7569-119-2

Detaljer

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn

Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Muligheter for bruk av ipad som hjelpemiddel for barn Høgskolen i Sør- Trøndelag, avdeling for Helse og sosialfag, bachelor i ergoterapi, BET2010H, modul 17: prosjektrapport, 2013 Skrevet av: Thea Dihle,

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer