NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve 2002"

Transkript

1 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks TITTEL NOTATNR. DATO Frå virksomheitsmodell til vev tilrettelegging av databasar for internett 2. utgåve / PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Open 71 FORFATTAR Grete Netteland PROSJEKTLEIAR/-ANSVARLEG Grete Netteland OPPDRAGSGJEVAR EMNEORD SQL, database, datamodell, vevpublisering, ASP, IDC/HTX SAMANDRAG / SUMMARY Dette notatet tek sikte på å vise korleis ein kan gå frå ein virksomheitsorientert datamodell til dynamisk publisering av ein database på internett. Det vert og vist ulike måtar for søk mot databasen frå internett, både ved bruk av teknologien IDC/HTX og ASP. Ein gjennomgang av ASP-teknologi er ny i høve til første utgåva av kompendiet. Fokus i notatet vert sett på korleis ein ved hjelp av språket SQL både kan utforme spørjingar mot databasen, leggje inn, slette og manipulere data. Vi vil også sjå på korleis dei ulike SQL-kommandoane kan relaterast til relasjonsalgebra og til tradisjonell databaseteori. Primært vert jobba mot Access-databasar ved hjelp av Access sin SQL-dialekt. PRIS ISSN ANSVARLEG SIGNATUR kr 100, Kjell Henden (dekan)

2 FRÅ VIRKSOMHEITSMODELL TIL VEV - TILRETTELEGGING AV DATABASAR FOR INTERNETT 2. utgåve oktober 2002 Grete Netteland

3 Forord Dette notatet tek sikte på å vise korleis ein kan gå frå ein virksomheitsorientert modell av røyndomen til ei realisering av databasen på internett. Utgangspunktet for realiseringa av databasen er ACCESS2000. Fokus i notatet vert sett på korleis ein ved hjelp av språket SQL (Structured Query Language) både kan utforme spørjingar mot databasen, leggje inn, slette og manipulere data. Vi vil også sjå på korleis dei ulike SQL-kommandoane kan relaterast til relasjonsalgebraen og til tradisjonell databaseteori. Notatet er tenkt brukt i kurs som jobbar med datamodellering, relasjonsdatabasar og publisering av databasar på veven. Konkret vil notatet inngå i kurset DA610 Databasar ved HSF. Den beste måten å lære stoffet på, er å teikne datamodellane, implementere dei i ACCESS, skrive SQLkode og sjekke ut konsekvensane av SQL-koden ved å køyre spørjinga. Konkret utforming av søkeskjema i html-kode og installasjon av ein vevtenar, vil vere nyttig for forståing av korleis samanhengen er mellom database og vev. I forrige utgåve av kompendiet konsentrerte eg meg om bruk av Microsoft-teknologien IDC/HTX for publisering av databasar på internett. I denne utgåva av kompendiet har eg også inkludert ein kort gjennomgang av teknologien Active Server Pages (ASP) og synt korleis denne på same måte kan nyttast for publisering og søk i databasar. Eg har også valt å ta med eit sett av oppgåver og øvingar om SQL og publisering på internett. For aksessering av Access-databasane vert nytta Access sin SQL-dialekt. Sidan datakontrollkommandoane i Access-SQL ikkje verkar, har eg i tillegg supplert med ei øving der ein nyttar verktøyet SQL Plus mot ein Oracle-database. Det bør nemnast at Access97 SQL og Access2000-SQL kan vere noko ulike, t.d. når det gjeld bruk av teikna og og parentesar i SQL-koden. Bruk hjelpefunksjonen til Access om du står fast. Det bør også nemnast at i nokre av søkeskjemaa som er laga er nytta bokmål og ikkje nynorsk. Eg har ikkje i ettertid gått inn og endra dette. Vidare vil det gå fram av kompendiet at IP-adressa på mi maskin har endra seg noko undervegs. Eg vionar ikkje at dette skapar problem. Til hjelp i arbeidet med kompendiet har eg nytta R.F.van der Lans si bok Introduction to SQL(1998), ulike bøker frå Microsoft Press om ACCESS 2000, R. Francis bok om ASP og ASP.Net, kompendiet Relasjonsdatabaser av Normann og Ressem (1999), og hjelpefunksjonen i ACCESS. Sogndal Grete Netteland 2

4 INNHALD 1 Virksomheitsmodell Datamodell Overføring til ACCESS Kontroll av datamodellen Eksport av datamodellen til ACCESS Opning av databasen i ACCESS Eit raskt blikk på skript-fila Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL Spørjespråket Korleis finne att data i ein database Hente data berre frå éin tabell Hente data frå fleire tabellar Aggregatfunksjonar Data Manipulation Language (DML) INSERT DELETE UPDATE Datadefinisjonsspråk (DDL) Det eksterne nivået Det konseptuelle nivået CREATE TABLE ALTER TABLE DROP TABLE Det indre nivået CREATE INDEX DROP INDEX: DCL (Data Control Language) GRANT REVOKE Publisering av vevsider i ACCESS - publisering av database på veven Statisk publisering av databasar i ACCESS Dynamisk publisering av databasar i ACCESS Bruk av IDC/HTX-filer Bruk av ASP-filer ODBC-kopling Døme på bruk av IDC/HTX mot oppgåve-databasen Automatisk publisering av ei dynamisk vevside via servergenerert htx/idc-format Døme med eigengenerert spørjing mot databasen frå eit html-skjema Døme på fullstendig eigengenerert skjema Døme på bruk av ASP mot oppgåve-databasen Automatisk publisering av ei dynamisk vevside via servergenerert ASP-format Sjølvgenerert kode for publisering av ei dynamisk vevside via servergenerert ASP-format Søk etter data i databasen Innregistrering av data i databasen Døme på eigengenerert spørjing frå eit html-skjema via ASP Spørjing via HTML-skjema etter informasjon om prosjektoppgåve Spørjing via HTML-skjema om informasjon om studentnummer Innregistrering av data i ein database via HTML-skjema

5 8 Oppgåver Oppgåver i Access- SQL Oppgåve Oppgåve Oppgåve Oppgåve Oppgåve med SQL+ mot ein Oracle-database Øvingar med databaseoperasjonar Oppgåver i publisering på internett Oppgåve 1 - Utprøving av statiske sider Oppgåve 2 - Utprøving av dynamiske sider - idc/htx - Festivaldatabasen Oppgåve 3 - Utprøving av dynamiske sider - idc/htx Oppgå(a)vedatabasen Oppgåve 4 - Bruk av idc/htx Oppgåvedatabasen Oppgåve 5 - Bruk av idc/htx Oppgåvedatabasen Oppgåve 6 - Bruk av ASP Oppgåvedatabasen

6 Kapittel 1 Virksomheitsmodell FRÅ VIRKSOMHEITSMODELL TIL VEV - TILRETTELEGGING AV DATABASAR FOR INTERNETT I dette notatet skal vi sjå på korleis ein går frå ein virksomheitsorientert modell av røyndomen, via ein databaseorientert datamodell, til ei realisering av datamodellen i form av ein relasjonsdatabase ved bruk av databasehandteringssystemet ACCESS. Til slutt skal vi sjå på korleis ein kan tilretteleggje databasen for internett, gjennom dei verktøy som er tilrettelagde for dette innanfor Access (ASP og IDC/HTX). Det vert også lagt vekt på korleis ein sjølv kan utforme søkesider for dynamisk søk mot databasen ved hjelp av desse to verktøya. Fokus vert sett på korleis ein ved hjelp av språket SQL (Structured Query Language) både kan utforme spørjingar mot databasen, leggje inn, slette og manipulere data. Vi vil også sjå på korleis dei ulike SQL-kommandoane kan relaterast til relasjonsalgebraen og til tradisjonell databaseteori. Dette vil vi kome tilbake til undervegs. Modelleringsarbeidet vert utført med verktøyet Modellator 4.x, som er tilrettelagt for automatisk overføring av datamodellen til ulike DBMS ar, mellom anna ACCESS. Notatet tek utgangspunkt i følgjande kasus: Høgskulen i Tertedal skal utarbeide ein database over studentane sine prosjektoppgåver. Fleire studentar kan samarbeide om same prosjektoppgåve. Vi legg til grunn at prosjektoppgåva berre kan knytast til eitt studium; studentar på ulike studium kan såleis ikkje samarbeide om eit prosjekt. Ein student kan imidlertid ta fleire studium ved høgskulen. Av denne grunn kan ein og same student eige fleire prosjektoppgåver, føresett at desse er knytt til ulike studium. Kvart prosjektarbeid får oppnemnd ein rettleiar. Ein er interessert i å lagre informasjon om tittel på prosjektet, rettleiar, karakter og det året prosjektoppgåva vart gjennomført. 5

7 Kapittel 1 Virksomheitsmodell 1 Virksomheitsmodell Utifrå dette kasuset og den kjennskap vi har til høgskulen, har vi utarbeidd ein virksomheitsbasert datamodell med tre entitetar: STUDIUM, PROSJEKT og STUDENT. Modellen ser ut som følgjer: 6

8 Kapittel 2 Datamodell 2 Datamodell For å kunne realisere denne modellen i ein database, må vi overføre virksomheitsmodellen til ein databaseorientert datamodell. Dette har som konsekvens at m:m-relasjonen må entetiserast. Vi vel å kalle den nye entiteten STUDPROSJEKT. Primærnøkkelen til denne entiteten er sett saman av framandnøklane frå dei to entitetane PROSJEKT og STUDENT. Vi har valt å berre operere med maksimumsrelasjonar: 7

9 Kapittel 3 Overføring til ACCESS 3 Overføring til ACCESS Denne datamodellen kan brukast som underlag for realisering i ACCESS. Vi nyttar oss av automatikken som ligg i Modellator til å få utført dette. 3.1 Kontroll av datamodellen Først bør likevel datamodellen kontrollerast, slik at ein sikrar at alle primærnøklar, framandnøklar, attributtnamn osb. er korrekt. Dette gjer ein i Modellator ved å gå på Fil- Kontrollér: Dersom du får meldinga Ingen feil funnet, kan du eksportere datamodellen til ACCESS. Dersom du får ei feilmelding, må du rette opp datamodellen din slik at han vert feilfri, før du går vidare. 3.2 Eksport av datamodellen til ACCESS For å eksportere datamodellen til ACCESS, må du i Modellator gå til Fil Eksporter. Du vil då få opp eit bilete der du får valet om å lage databasen på nytt, eventuelt endre ein tidlegare database (obs: element vert berre lagde til, ikkje endra eller sletta). I dette tilfellet skal vi lage ein database heilt på nytt i ACCESS. Du kan også velje kva for datakjelde som skal nyttast (her MS ACCESS) og datatype. Om vi vel avansert, kan vi krysse av for integritetsskrankar og liknande det er også i dette biletet du tildeler brukarrettar om dette er ønskjeleg (vha. GRANT). Vi skal ikkje gjere dette. Hugs å skrive inn brukarnamnet ADMIN; dette er predefinert i ACCESS og gir generell tilgang til databasen når denne er generert i ACCESS. Du kan også leggje inn passord - vi skal imidlertid ikkje passordbeskytte databasen: 8

10 Kapittel 3 Overføring til ACCESS Godkjenn så vha OK. Du får då opp eit skjermbilete der du får spørsmål om kva for database du vil opne. Om du på førehand har oppretta ein database i ACCESS utan å spesifisere tabellar, kan du opne denne. Om ikkje, og det er det vi skal gjere, skal du gå til den katalogen du vil lagre databasen i og skrive inn namnet som du vil gje databasen. I dette tilfelle vel vi å kalle databasen Oppgave_2000. Sidan databasen er ein Access-database, får han automatisk filutvidinga.mdb. Under eksport av datamodellen til ACCESS, vert det danna ei skript-fil med filutvidinga.sql. Du skal svare ok på at du vil lagre denne skript-fila og godkjenne at den får same namn som datamodellen. Vel å lagre databasen, datamodellen og skript-fila i ein og same katalog på ditt p-område. 9

11 Kapittel 3 Overføring til ACCESS Vi skal etterpå gå inn og sjå på denne fila, og nytte den som grunnlag for å lære litt om spørjespråket SQL (Structured Query Language). 3.3 Opning av databasen i ACCESS Start opp ACCESS, gå til katalogen som du har lagra databasen i og opne denne. Vi ser at det er oppretta fire tabellar med same namn som entitetane i datamodellen, men ingen skjema, rapportar osb. Relasjonar som er oppretta mellom entitetane i Modellator, er tekne med til Access. Sjekk dette! 10

12 Kapittel 3 Overføring til ACCESS 3.4 Eit raskt blikk på skript-fila Vi skal så gå tilbake til skript-fila og sjå på kva den inneheld. Sidan ho har filutvidinga sql, kan du ikkje opne fila direkte ved å klikke på ho i Windows utforskar. Fila kan t.d. opnast via Notepad som ligg under c:\windows og heiter notepad.exe. Ho ser ut som følgjer: OLE Workspace created Database created // S K R I P T F O R M S A c c e s s 9 x ( 7. x / 8. x ) // Generert fra Modelator :46:16 Modell : oppgave2001dm.mr4 // S L E T T Angitt element finnes ikke i samlingen Angitt element finnes ikke i samlingen Angitt element finnes ikke i samlingen Angitt element finnes ikke i samlingen // T A B E L L E R CREATE TABLE Studium ( Studium Text(3) NOT NULL, Namn Text(50) NOT NULL, CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ( Studium ) ); CREATE TABLE Prosjekt ( Pnr Counter NOT NULL, Tittel Text(200) NOT NULL, Rettleiar Text(30) NOT NULL, Karakter Single NOT NULL, 11

13 Kapittel 3 Overføring til ACCESS Aar Short NOT NULL, Studium Text(3), CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ( Pnr ) ); CREATE TABLE Studprosjekt ( Pnr Counter NOT NULL, Studnr Text(6) NOT NULL, CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ( Pnr, Studnr ) ); CREATE TABLE Student ( Studnr Text(6) NOT NULL, Enamn Text(30) NOT NULL, Fnamn Text(40) NOT NULL, CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY ( Studnr ) ); // F R E M M E D N Ø K L E R ALTER TABLE Prosjekt ADD CONSTRAINT Studium_Prosjekt FOREIGN KEY ( Studium ) REFERENCES Studium ( Studium ); ALTER TABLE Studprosjekt ADD CONSTRAINT Prosjekt_Studprosjekt FOREIGN KEY ( Pnr ) REFERENCES Prosjekt ( Pnr ); ALTER TABLE Studprosjekt ADD CONSTRAINT Student_Studprosjekt FOREIGN KEY ( Studnr ) REFERENCES Student ( Studnr ); // I N D E K S E R // I N D E K S E R P Å F R E M M E D N Ø K L E R CREATE INDEX FK1_Studium_Prosjekt ON Prosjekt ( Studium ); CREATE INDEX FK2_Prosjekt_Studprosjekt ON Studprosjekt ( Pnr ); CREATE INDEX FK3_Student_Studprosjekt ON Studprosjekt ( Studnr ); 12

14 Kapittel 3 Overføring til ACCESS // K O M M E N T A R P Å T A B E L L O G K O L O N N E // T I L G A N G GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Studium TO PUBLIC; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Prosjekt TO PUBLIC; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Studprosjekt TO PUBLIC; GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON Student TO PUBLIC; OLE Disconnecting I kapitlet nedanfor skal vi sjå litt på kva SQL-koden i dette skriptet tyder. 13

15 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL SQL er i kkje berre eit spørjespråk som namnet indikerer. I tillegg er det eit fullstendig datamanipuleringsspråk (DML - Data Manipulation Language), eit datadefinisjonsspråk (DDL Data Definition Language) og eit datakontrollspråk (DCL Data Control Language). Dette språket kan altså nyttast til oppdatering av databasen generelt og til oppretting og endring av ein databasestruktur. SQL gir også høve til å verne dataa lagra i databasen, ved å tildele tilgangsrettar for ulike brukarar. Ei SQLsetning eller -streng er såleis å oppfatte som eit uttrykk som inneheld ein SQL-kommando. SQL kan nyttast interaktivt, som direkte spørjingar mot databasen, eller nøsta (embedded), som del av eit program skrive i eit anna programmeringsspråk. SQL har sidan 1987 vore etablert som standard beskrivelses- og aksess-språk for relasjonsdatabasar. The American National Standards Institute (ANSI) og den Internsjonale Organization for Standardization (ISO) har vore viktige i utforminga av standardversjonar av SQL. Det finst mange SQL-produkt som implementerer SQL. Desse har ofte likskapstrekk, men er likevel ulike. Sidan vi i dette kurset jobbar med ACCESS, har eg valt å bruke denne SQL-dialekten. Eg vel å kalle denne ACCESS SQL. Den første offisielle standarden av SQL som kom i 1986 men først publisert i 1987, SQL 1, viste seg å vere for svak spesielt på integritetesreglane. Standarden vart difor utvida med begrep som foreign key (FK) og primary key (PK). Denne versjonen vert kalla SQL89. I 1992 fekk vi ein ny versjon av SQL, SQL2 som inneheld nye utsegner og utvidingar av eksisterande utsegner. Dei første stega mot SQL3 har alt blitt tatt (skulle ha vore ferdig i 1999). ACCESS 97 byggjer på ANSI SQL92 syntaksen, men er mindre omfattande. Slik sett er det grunn til å seie at SQL for Microsoft Jet Databasemotor som dannar basis for ACCESS 97 i utgangspunktet er kompatibelt med ANSI-89 Nivå 1. Visse ANSI SQL-funksjonar er imidlertid ikkje implementert i Microsoft Jet SQL. Samtidig inneheld Microsoft Jet SQL reserverte ord og funksjonar som ikkje er støtta i ANSI SQL. ACCESS 2000 omfattar noko meir av ANSI SQL92 enn ACCESS 97. I Microsoft Jet versjon 4.x som ligg bak ACCESS 2000, viser Microsoft OLE DB-tenesta for Jet meir ANSI-92-SQL syntaks. Denne utvida syntaksen kan ikkje aktiverast gjennom DAO, men er berre tilgjengeleg innanfor modular som nyttar ADO og Jet OLE DB-leverandøren. Nye funksjonar finst hovudsakleg innanfor DDL-delen av SQL. 4.1 Spørjespråket SELECT Alle spørsmål i SQL startar med ordet SELECT. Ei SELECT-setning vert nytta til spørjingar mot ein tabell. Sluttresultatet er alltid ein tabell. Denne kan nyttast som basis for ein rapport. Det er viktig at ein ikkje blandar SELECT-setninga i SQL med seleksjon i relasjonsalgebra. SQL-SELECT vert nytta både til det som kallast i relasjonsalgebra vert kalla PROJECT og RESTRICT, dvs både til å hente ut vertikale eller horisontale undermengder ( rekker eller kolonnar) eller kombinasjonen av desse. Gjennom SQL kan ein uttrykkje vesentleg meir enn det ein kan uttrykkje ved relasjonsalgebra. SELECT-setninga vert uttrykt på følgjande måte: <SELECT klausul> {feltliste} <FROM klausul> {tabelluttrykk} [<WHERE klausul>]{vilkår} [<GROUP BY klausul>] [<HAVING klausul>] [<ORDER BY klausul>]; 14

16 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL Merk følgjande: Kvar SQL-setning har minst to delar, SELECT og FROM. Dei andre delane er vilkårlege. Rekkefølgen av dei einskilde delane er fast, GROUP BY kan ikkje kome framfor WHERE eller FROM, og ORDER BY (dersom ein treng denne) står alltid til sist. HAVING kan berre nyttast dersom GROUP BY er nytta Uttrykket vert alltid avslutta med semikolon (;) Innleiingsvis bør det også seiast noko om rekkjefølgja på prosesseringa. Eit DBMS handsamar nemleg ikkje delane i ei SQL-setning slik dei er skrivne inn. Setninga seier såleis ikkje noko om korleis framhentinga skal skje. Når ei SELECT-setning vert handsama av databasehandteringssystemet, vert det internt danna ein mellomliggjande resultattabell eller arbeidstabell. Denne vert bygd opp på følgjande måte: 1. Først vert FROM-delen tolka tabellane som er spesifiserte vert lagde inn i arbeidsområdet 2. Dei rekkene/radane som stettar kravet i WHERE-klausulen, vert valde ut 3. GROUP BY og 4. HAVING grupperer rekker /radar i denne mellomliggjande tabellen, før visse kolonnar vert valde ut HAVING avgrensar mellomresultatet sterkare enn det som vert uttrykt gjennom GROUP BY 5. Så vert dei kolonnane som er spesifiserte etter SELECT plukka ut 6. ORDER BY styrer berre presentasjonen av resultatet til uteininga (skrivar eller rapport) Korleis finne att data i ein database Nedanfor skal vi gå gjennom korleis du kan finne att data som ligg i ein database, gitt spesifikke kriterium. Vi vil først gå gjennom korleis du kan hente fram data frå ein einskild tabell, deretter korleis du kan hente fram data på tvers av fleire tabellar Hente data berre frå éin tabell I dette punktet vil vi ta utgangspunkt i tabellen Student i nemnde database OPPGAVE_2000. Som det går fram både av datamodellen og tabellane i databasen, har denne tabellen tre kolonnar, Studnr, Enamn og Fnamn. I første tilfelle skal vi hente ut alle studentane som er registrerte i denne tabellen, med studentnummer, etternamn og fornamn. Dette kan formulerast på følgjande måte: SELECT * FROM Student; Vi kan altså velje ut alle kolonnar/ alle attributtar frå éin tabell ved bruk av jokerteiknet stjerne (*). Denne SELECT-setninga er ekvivalent med: SELECT Studnr, Enamn, Fnamn FROM Student; Om vi ønskjer å hente ut data berre frå ein kolonne/ eit attributt i ein tabell (relasjon), kan dette gjerast på følgjande måte: 15

17 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL FROM SELECT Enamn FROM Student; Tabellen som dataa skal hentast frå, vert spesifisert i FROM-setninga. Kolonna du vel ut, er lista opp etter SELECT. Setninga ovanfor vel ut alle attributtar i kolonna Enamn i tabellen Student. Dersom to studentar har same etternamn, vil desse visast som to like liner i resultattabellen. SELECT fjerner altså ikkje duplikate postar (like førekomstar). Vi har difor ikkje det vi i relasjonsalgebra kallar ein projeksjon denne har nemleg ingen dublettar. For å fjerne duplikate postar, nyttar vi det reserverte ordet DISTINCT: DISTINCT SELECT DISTINCT Enamn FROM Student; Vi kan hente ut data frå fleire kolonnar/attributtar på følgjande måte: SELECT Enamn, Fnamn FROM Student; Også her kan vi få duplikate radar dersom to personar har same etternamn og førenamn. For å fjerne desse duplikate postane, nyttar vi: SELECT DISTINCT Enamn, Fnamn FROM Student; DISTINCT vil i denne samanheng ta vekk heile radar, og ikkje berre duplikat av det første feltnamnet som følgjer DISTINCT. Dersom SELECT-setninga inneheld minst ein kandidatnøkkel for kvar tabell som er spesifisert i FROM klausulen, er DISTINCT overflødig. Merk: I nokre DBMS må ein spesifisere tabellnamn framfor feltnamn. I ACCESS-SQL kan ein gjere dette, men det er ikkje naudsynt. Følgjande uttrykk er difor synonyme: SELECT Enamn, Fnamn FROM Student; og SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student; WHERE Where-klausulen definerer eit vilkår som dei radane som skal vere med i det endelege resultatet må oppfylle. WHERE er valfri, men kjem eventuelt etter FROM. Du kan nytte WHERE saman med samanlikningsoperatorane =, <, <=, >, >=, <>. Du kan t.d. velje alle studentar med studentnummer mellom og : SELECT Student.Studnr, Student.Enamn FROM Student WHERE Studnr>="950000" and Studnr<="970000"; Du kan også nytte WHERE-klausulen saman med operatorane OR, BETWEEN, LIKE og IN. Eit ekvivalent uttrykk med uttrykket ovanfor, er følgjande uttrykk med BETWEEN: SELECT Student.Studnr, Student.Enamn 16

18 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL FROM Student WHERE Studnr BETWEEN "950000" and "970000"; LIKE-operatoren vert nytta til attkjenning av mønster i strengar. For mønster kan du angi heile verdien (for eksempel, Like "Andersen"), eller du kan leite etter eit verdiområde ved å bruke jokerteikn som vert kjende att av operativsystemet (*,?, #): SELECT Student.Studnr, Student.Enamn FROM Student WHERE Enamn LIKE A* ; IN-operatoren avgjer om verdien for eit uttrykk er lik nokre av verdiane som er spesifiserte i ei verdiliste, t.d: SELECT Student.Studnr, Student.Enamn FROM Student WHERE Enamn IN ( Andersen, Loftesnes ) Vilkåret etter WHERE avgrensar som nemnt dei førekomstane ein vil ha med i svaret. Dette tilsvarer RESTRICT eller SELECT i relasjonsalgebra, der ein også nyttar WHERE-klausulen. Ein WHERE-del kan innehalde opptil 40 uttrykk som er kopla saman ved hjelp av logiske operatorer, t.d. And, Or, Not. Når du spesifiserer eit feltnamn som inneheld mellomrom eller teiknsetjing, må feltnamnet setjast i hakeparentesar ([ ]). Dersom du er usikker på korleis eit vilkår skal formulerast, gå inn i hjelpefunksjonen til ACCESS og søk i stikkordsregisteret på Vilkår. ORDER BY er valfri. Hvis du vil vise dataa i sortert rekkjefølgje, må du bruke ORDER BY. Standard sorteringsrekkjefølgje er stigande (A til Å, 0 til 9). I begge døma nedanfor vert namn på studentane sortert med etternamnet først: SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student ORDER BY Enamn; SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student ORDER BY ASC; ASC står her for ascending som tyder stigande. Dersom du vil sortere i minkande rekkefølgje (Å til A, 9 til 0), legg du til det reserverte ordet DESC (står for descending ) i slutten av kvart felt du vil sortere. I dømet nedanfor har vi valt å sortere på etternamnet i minkande rekkjefølgje: SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student ORDER BY Enamn DESC; Du kan ta med fleire enn eitt felt i ORDER BY-setningsdelen. Postar vert sortert først etter det første feltet som er oppført etter ORDER BY. Postar med like verdiar i dette feltet, vert deretter sortert etter verdien i det andre feltet som er oppført og så vidare: SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student ORDER BY Enamn DESC, Fnamn; 17

19 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL Denne setninga vil sortere studentane etter minkande etternamn (frå Å til A), men innanfor postar med like etternamn, vert postane sortert etter stigande fornamn. Dei attributta du nyttar i ORDER BY må i ACCESS-SQL vere å finne i SELECT-lista Hente data frå fleire tabellar JOIN Du kan nytte SELECT-setninga saman med FROM til å hente data ikkje berre frå ein tabell, men frå fleire tabellar samstundes. Ved den mest vanlege formen for JOIN vert to relasjonar samankopla over eit felles atrributt (eller kolonne). Kravet er at dei to relasjonane har kolonnar med verdiar over eit felles domene. Denne kolonnen vert ofte omtalt som JOIN-kolonnen. Kvar rekke i den nye relasjonen vert utgjort av ei rekke frå den første relasjonen (tabellen), kjeda saman med kvar rekke i den andre relasjonen som har den same verdien i sin JOIN-kolonne. Uttrykket som skal spesifisere kvar du hentar dataa frå, kan vere ei lagra spørjing basert på fleire tabellar eller ei samansetjing av tabellar som er eit resultat av INNER JOIN, LEFT JOIN eller RIGHT JOIN. Du bør også gå inn i skjermbiletet Relasjoner i ACCESS og sjå på samanføyingstype. INNER JOIN Du kan bruke ein INNER JOIN-operasjon som del av ein FROM-setningsdel. Dette er den vanlegaste samanføyingstypen (indre samanføying) og er standardinnstillinga i ACCESS. Den tilsvarer det vi i relasjonsalgebra kallar ein equijoin. I dette tilfellet er JOIN-kolonnen duplisert. Ved å spesifisere felt i SELECT-klausulen, kan vi få fram det vi i relasjonsalgebraen kallar ein naturleg join. I denne vil JOIN-kolonnen forekome berre ein gong i resultatrelasjonen. Du kan t.d. bruke INNER JOIN med tabellane Studpro og Student for å få fram ein tabell med etternamn (Enamn), førenamn (Fnamn) og tilhøyrande prosjektnummer (pnr) til alle dei studentane som har skrive eit prosjektarbeid. Samanføyingsfeltet er Studnr. Ver obs. på at du må markere hakeparentes og stjerne dersom feltet er ein framandnøkkel. SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn, Studpro.[*Pnr] FROM Student INNER JOIN Studpro ON Studpro.[*studnr]=Student.Studnr; Du kan kople saman fleire ON-setningsdelar i ei JOIN-setning ved hjelp av denne syntaksen: SELECT felt FROM tabell1 INNER JOIN tabell2 ON tabell1.felt1 smloper tabell2.felt1 AND ON tabell1.felt2 smloper tabell2.felt2) OR ON tabell1.felt3 smloper tabell2.felt3)]; Du kan også nøste JOIN-setninga ved hjelp av denne syntaksen: SELECT felt FROM tabell1 INNER JOIN (tabell2 INNER JOIN [(]tabell3 18

20 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL [INNER JOIN [(]tabellx[ INNER JOIN...)] ON tabell3.felt3 smloper tabellx.feltx)] ON tabell2.felt2 smloper tabell3.felt3) ON tabell1.felt1 smloper tabell2.felt2; Ein LEFT JOIN eller ein RIGHT JOIN kan nøstast i ein INNER JOIN, men ein INNER JOIN kan ikkje nøstast i ein LEFT JOIN eller ein RIGHT JOIN. LEFT JOIN Denne samanføyinga er ei venstre ytre samanføying. Denne tar med alle postar frå den første (venstre) av to tabellar, sjølv om det ikkje finst tilsvarande verdiar for postar i den andre (høgre) tabellen. Dersom du ønskjer å lage ei samanføying av dei to tabellane Student og Studpro som inneheld alle studentpostane i Student-tabellen, og dei postane i Studpro-tabellen som har studentnummer som fell saman med studentpostane (dvs. du får med alle studentar sjølv om dei ikkje har skrive prosjektarbeid), nyttar du LEFT JOIN: SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn, Studpro.[*Pnr] FROM Student LEFT JOIN Studpro ON Studpro.[*studnr]=Student.Studnr; OBS: Dersom du har spesifisert referanseintegritet, forhindrer dette registrering av ville postar, dvs postar med verdiar i framandnøkkelfelter som ikkje finst i primærnøkkelfeltet. I det tilfellet der vi har referanseintegritet, vil vi ikkje kunne registrere prosjektoppgåver som ikkje er kopla til eit eksisterande studentnummer i Studenttabellen. RIGHT JOIN Denne samanføyinga er ei høgre ytre samanføying. Denne tar med alle postar frå den andre (høgre) av to tabellar, sjølv om det ikkje finst tilsvarande verdiar for postar i den første (venstre) tabellen. Dersom du ønskjer å lage ei samanføying av dei to tabellane Student og Studpro som inneheld alle prosjektpostane i Studpro-tabellen, og dei postane i Student-tabellen som har studentnummer som fell saman med studentpostane (dvs. du får med alle prosjektnummer sjølv om dei ikkje er registrert på nokon student), nyttar du RIGHT JOIN. SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn, Studpro.[*Pnr] FROM Student RIGHT JOIN Studpro ON Student.Studnr = Studpro.[*Studnr]; OBS: Dersom du har spesifisert referanseintegritet, forhindrer dette registrering av ville postar, dvs postar med verdiar i framandnøkkelfelter som ikkje finst i primærnøkkelfeltet. I dette tilfellet prosjektoppgåver som ikkje er kopla til eit studentnummer. SUBSELECT Dette vert også kalla nøsta SELECT. I desse tilfella inneheld sjølve WHEREsetninga eit SELECT-kall. Vi finn denne typen SELECT saman med operatorane IN og EXIST. Eit døme på denne type spørsmål kan vere: Finn studentnummer, etter- og fornamn på dei studentane som har skrive minst eitt prosjektarbeid. Dette spørsmålet består eigentleg av to delar først må vi finne ut kva for studentar som har skrive minst 19

21 Kapittel 4 Ein gjennomgang av dei mest relevante kommandoane i SQL eitt prosjektarbeid, deretter må vi leite fram studentnummer, etter- og førenamn på desse. STUDPRO-tabellen inneheld studentar som har skrive minst eitt prosjektarbeid, følgjande SELECT-setning vil plukke ut studentnummeret til desse: SELECT Studpro.[*studnr]] FROM Studpro WHERE (((Studpro.[*Pnr]) Is Not Null)); Vi kan så nytte Student-tabellen og plukke ut etter- og førenamn til dei studentane som studentnummer som passar inn i undermengda som er generert ovanfor. SQL har tilrettelagt for denne type søk ved å inkludere SELECT-setninger inne i andre setninger, t.d.: SELECT Student.Enamn, Student.Fnamn FROM Student WHERE Student.studnr IN (SELECT Studpro.[*studnr] FROM Studpro WHERE (((Studpro.[*Pnr]) Is Not Null))); IN-operatoren i SQL uttrykker det vi i mengdelæra kallar element i Aggregatfunksjonar SQL inneheld statistiske funksjonar, dvs hjelpefunksjonar som kan utføre kalkulasjonar over eit sett av radar. Desse funksjonane er COUNT (tel forekomstar), MIN(minste verdi i ein kolonne), MAX (største verdi i ein kolonne), SUM (summere kolonnar) og AVG (finne gjennomsnittsverdien i ein kolonne). Vidare inneheld SQL hjelpefunksjonar som grupperer radane på basis av likskapar mellom dei. Dersom uttrykket i SELECT-setninga ikkje inneheld ein GROUP BY-klausul, opererer ein statistisk funksjon i ei SELECT-setning på alle radane. I dette tilfelle vil ein statistisk funksjon berre gje éin rad som sluttresultat. COUNT COUNT tel antal postar i ei underliggjande spørjing: SELECT Count(*) AS [Totaltal studentar] FROM Student; COUNT(*) tel også dei postane der attributtet er lik 0. Hvis uttrykket som er formulert inne i parentesen identifiserer fleire felt (der feltnamna er skilt med eit &-teikn), tel Count-funksjonen ein post, berre dersom minst eitt av felta ikkje er eit Null-felt. Hvis alle felt er Null-felt, vert ikkje posten telt. Som det går fram av setninga ovanfor, er det muleg samstundes å spesifisere namnet på ein ny kolonne som skal innehalde resultatet av teljinga (vha. AS). Count-funksjonen tel ikkje postar med Null -felt dersom parentesen spesifiserer eit feltnamn: SELECT Count(Enamn) AS [Totaltal studentar] FROM Student; Det finst også ein funksjon DISTINCT COUNT men denne finst ikkje i ACCESS- SQL! 20

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis

Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Los - teknisk oversikt og eksempel på bruk i praksis Rapportnummer: 2008:8 Forord Denne rapporten viser den tekniske oppbygginga av systemet Los og korleis Los kan brukast i praksis på ein portal. Målgruppa

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

>>12 Arbeide med MySQL

>>12 Arbeide med MySQL 106 Snarveien til MySQL og Dreamweaver CS5 >>12 Arbeide med MySQL I dette kapittelet vil du lære hvordan du installerer MySQL Workbench å opprette prosjekter å lage tabeller hvordan du ser på innholdet

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad

Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad 24.06.2015 Legg til rette for å lese politiske saksdokument på ipad Denne oppskrifta viser korleis du kan gjere ipad-en din klar for å laste ned politiske saksdokument slik at du kan lese dei i GoodReader.

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer