STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO"

Transkript

1 f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC og robot. Domene-namn: og Forslagsstillar (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) r - - mmune 3 1 MÅR 20)8 _ Ordføraren i Osterøy, Kari Foseid Aakre, telefon , på vegne av Komite for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule: ordføraren, rektor ungdomsskolen, rektor og faglærar Osterøy vidaregåande skule, Osterøy Industrilag, Industrikonsulenten på Osterøy, NAV Osterøy, næringssjefen i Osterøy kommune, lokale næringspolitikarar. Støtteerklæringar frå 13 bedrifter i Hordaland med arbeidsplassar knytt til over 250 avanserte CNCmaskiner. Vedtak i utval for opplæring og helse : "Opplærings- og helseutvalet ser positivt på samarbeidet som Kompetansesenteret for avansert maskinering har fått i stand og støtter eit vidare samarbeid der Osterøy vidaregåande skule ven ein sentral aktør." Iverksetjar og ansvarlegfor prosjektet (Aktør + kontaktperson m/tlf nr) Prosjektet går i regi av Osterfjord Næringssamarbeid såman med Osterøy vidaregåande skule med "Komite for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule" som prosjektansvarleg/prosjektstyre. Som permanent organisasjon vil kompetansesentere! verte ei avdeling under Osterøy vidaregåande skule. Føremål og innhald i prosjektet Frå opphavleg prosjektplan av : HOWDMÅL Utvikla eit regionalt, og etter kvart nasjonalt ressurssenter for avansert maskinering og robothandtering, basert på samarbeid mellom Osterøy vidaregåande skule, lokalsamfunnet og lokalt og regionalt næringsliv. Utviklingsprosjektet skal gjennomførast slik at det har overføringsverdi for andre skular, både i Hordaland og elles i landet. Delmål Åge eit ttibod innan eit fagområde med stor etterspurnad etter fagarbeidarar Å gje eit tilbød som skal ver a ifremste rekke innan vidaregåande opplæring Å gjera tilbodet så attraktivt at elevarfrå Bergensregionen og åt vidare område søkjer seg hit Å gje opplæring på maskiner med moderne styringsteknologi og robotar, både i skuleverkstad og gjennom praksis i bedrifter som skuten har avtale med Å tilby opplæring på eit breitt spekter av datastyrte maskiner (CNC) for også å dekkja bransjar som til no har mangla opplæringstilbod Skaffa finansiering for innkjøp av moderne undervisningsutstyr og maskiner som er tenlegefor opplæringsmåla ovanfor Rekruttera personår og gje relevant opplæring til lærarpersonaletf or at dei kan ha den kompetansen som er naudsyntfor å gje opplæring på moderne CNC-maskuter Vera/utvikla eit ressurs- og kompetansesenter for opplæring av voksen arbeidskraft innan datastyrte maskiner og robotar Å evaluera ogformidla erjlaringarfrå utviklingsarbeidetslik at det har overføringsverdi for andre skular både i Hordaland og elles i landet på korleis ein kan utvikla ressurssentrafor næringsutvikling og lokal samfunnsutvikling Osterfjordregionen har inngått ein samarbeidsavtale med Høgskolen i Bergen der me har ambisjonar om CNC og robot som felles satsingsområde. : Prosjektet har etablert kontakt med FÅV Firmensausbildungsverbund, Eisenach, Thuringen i Tyskland som har eit tilsvarande kompetansesenter. Me ønskjer å utveksle elevar og kunnskap.

2 Grunngjeving for kvifor prosjektet er strategisk viktig for regional utvikling - tilknyting til Fylkesplan for Hordaland og Regionalt utviklingsprogram for Fylkesplanen; relevante sitatfiå kapittel 5 "Næringsutvikling": Hordaland skal ha best mogelege rammevilkår for framvekst av næringsliv, som kompetanse, kapital og infrastruktur. Potensialet for verdiskaping skal utløysast i næringar der vi har særlege føremoner. Innovasjonen skal aukast i eit samspel mellom næringslivet, FoU-miljoa og offentlege styresmakter. Lokalsamfunna skal ha livskraftig næringsliv basert på eigne føremoner og særtrekk, og som grunnlag for gode arbeidsplassar. Leggja til rette for investeringar frå offentleg og privat kapital i verksemder med vekstpotensial. Særleg satsing på... maritime,... og andre vekstkraftige næringar. Aktiv bruk av ny kunnskap. Leggja til rette for næringsklynger og næringsnettverk Fylkesplanen; relevante sitat frå kapittel 6 "Kompetanse": Visjonen: Hordaland skal vera ein lærande region der kompetanse vert systematisk utvikla og nytta i eit samspel mellom dei som tilbyr utdanning og opplæring, arbeidslivet, organisasjonane, og den enkelte innbyggjaren. Fremja systematisk læring gjennom heile livet for alle innbyggjarane. Auka samhandling mellom opplæringsinstitusjonane og med arbeidslivet. Hordaland skal ha ein god, desentralisert vidaregåande skule, og skulane skal vera viktige medspelarar i lokalsamfunnet Utvikla vidaregåande skular som ressurssentra for lokalsamfunna Stimulera til spesialisering mellom dei ulike vidaregåande skulane. Styrkja fagopplæringa, slik at flest mogeleg oppnår fagbrev. Samarbeid mellom høgskular og universitet og med andre aktuelle aktørar for å vera utviklingssentra for Vestlandet. Leggja til rette for møteplassar og tettare samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonane og næringslivet. Stimulera til læreplassar i samsvar med arbeidslivet sine behov og elevane sine fagval. Styrkja arbeidet med livslang læring med IKT som viktig verktøy for desentralisert kunnskapsoverføring. Regionalt utviklingsporgam 2007 (2008 ikkje tilgjengeleg på Hordaland fylke si heimeside pr ): Maritime næringar: Stimulere til auka samarbeid mellom næringslivet og kunnskapsmiljøa i og utanfor Hordaland. Næringsretta kompetanse: Utvikle og ta i bruk vidaregåande skular som lokale ressurssentra for næringsutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Tiltak som aukar samhandlinga mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjonane. Dette skal bidra til å næringsrette kunnskapsproduksjon, forsking og formidling, og gi bedrifter konkret og nyttig kunnskap og kompetanse for innovasjon og auka verdiskaping. Utviklingsarbeid i kommunane som styrkjer deira rolle som tilretteleggjarar og medspelarar for lokal næringsutvikling, og som kan fremje ein næringsvenleg offentleg sektor. Støtta prosjekt som kan styrkja rekrutteringa av kvalifisert arbeidskraft på område der det er mangel på slik arbeidskraft i Hordaland. Innovasjon og internasjonalisering: Bidra til at fleire verksemder kan lukkast internasjonalt mellom anna gjennom å delta i internasjonale program og prosjekt, med fokus på erfaringsutveksling, nettverksbygging og entreprenørskap. Fremja kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling og ein forsterka FoU - innsats i og for regionane. Auke den internasjonale kompetansen hjå unge, med vekt på å sikre oppslutning om ein berekraftig miljø- og næringspolitikk.

3 Element i prosjektet som støttar opp under - å etablere eit fyrtårn med eit unikt fokus for heile eller delar av Hordaland - å skape ein attraktiv region - å skape ein konkurransedyktig region CNC utgjer ein svært viktig næringsklynge for Hordaland, særleg innafor maritim industri. Robotar har lenge vore i bruk til sveising og til enklare handteringsoppgåver. Robotceller, der CNC-maskiner og robotar samspelar, er nærast ved sin spede begynnelse i regionen. Dette gjelder også bruk av robotar til krevjande monterings- og samanstillingsoppgåver. Ein føresetnad for at denne næringsklyngen skal kunne utvikle seg og styrke sin posisjon i regionen, er at den nyaste automatiseringsteknologien med CNC og robot vert teke i bruk. Utdanningstilbodet innan fagfeltet har lenge vore svakt både i Hordaland og elles i landet der m.a relevant maskinutstyr har mangla. Med dei nye fagplanane for Teknikk og industriell produksjon og Produksjons- og industriteknikk er det føresett at det vert gitt opplæring i CNC. Nokre vidaregåande skular har no skaffa CNCmaskiner, men manglar til dels kompetanse for å kunne undervise. Alle skular kan ikkje ha eit komplett tilbod innan CNC og robot. Hordaland (og nasjonen) treng eit kompetansesenter som eit fyrtår for å kunne halde på og utvikle CNC-klyngen, både for å kunne gje fullgod opplæring på vidaregåande skule nivå, for å gje naudsynt opplæring av instruktørene ved andre vidaregåande skular og ikkje minst for å tilby opplæring for verksemdene i næringsklyngen. Då trengst ein stor og god verkstad med minimum 15 komplette undervisningsstasjonar med moderne utstyr, av desse minimum 3 robotceller. Det vil vere ein føresetnad at kompetansesenteret har eit nært samspel med bedriftene i regionen, både for oppdrag og ikkje minst praksisplassar for elevane. Me kjenner ikkje til tilsvarande kompetansesentre i Noreg, sjølv om det finst vidaregåande skuler som har og underviser på fleire CNC-maskiner. Det burde gjerne vore 3-4 slike regionale kompetansesentre i landet. I Raufoss er RTTM (Raufoss Technology and Industrial Management) blitt utpeika som ekspertsenter innanfor avanserte lettvektsmaterialar og automatisert produksjon. Det er aktuelt å etablere nærare kontakt med dei. Mange som besokjer CNC-industrien, får eit nytt syn på kva industri er. Dette er avansert kunnskapsindustri med reine, Ute støyande arbeidsplassar. Me har svært gode erfaringar med kvinner i yrket og vil satse sterkt på å få jenter inn i yrket Det er innan kunnskapsindustri Hordaland har gode moglegheiter for å vidareføre industritradisjonane. Ein aktiv CNC-klynge vil vere med å gjere Hordaland til ein attraktiv og konkurransedyktig region.

4 Oppsett kostnadar ulike fasar (i mill kr). Detaljert budsjett og finansierings] plan kan leggjast ved. Utgreiing/planavklaring Totalt Kompetanseutvikling: 10 mill kr 3 mill kr Prosjektering Oppbygging organisasjonen; 0,35 mill kr Utbygging Investering i CNCmaskinar og robotar; 6,65 mill kr Oversyn kostnadar og ønska Seinare år Sum tilskotsprofil Forventa påløpte kostnader i prosjektet 2 mill kr 3 mill kr 5 mill kr 10 mill kr Ønska tilskotsprofil fylkeskommunale midlar 3 mill kr 0 Det er ikkje høve til å søkje om fylkeskommunale midlar ut over Oversyn finansieringskjelder. Oppgje summar for kvar aktør, og om aktoren har forplikta seg til å delta i dette omfanget Pr i dag er skaffa 3 stk brukte CNC-maskiner, l stk brukt robot og l stk ny robot hausten Fleire lærarar og instmktørar har fått opplæring. Næringslivet bidrar med praksisplassar, undervisningsverkstad og instruktørar. Så langt er det skaffa finansiering for 3,1 mill kr (gaver og noko eigeninnsats inkludert). Av desse er ca 2,3 mill kr brukt. Av dei 3 mill kr har Hordaland fylke og Osterøy vidaregåande skule bidratt med ca l mill kr. Resten er gaver/eigeninnsats frå næringslivet, næringslivsmidlar etter Osterøy Utvikling, kompensasjonsmidlar frå næringslivet, løyving frå regionalt næringsfond for Osterfjord og bidragfrånav. Hordaland fylke skal byggje nytt skulebygg for Osterøy vidaregåande skule som skal takast i bruk til skulestart hausten Her reknar me med at det vert oppført ein tenleg verkstad. Me har sett opp eit investeringsbudsjett for å oppnå 15 komplette undervisningsstasjonar (utover undervisning på tradisjonelt utstyr) på 6,65 mill kr. I tillegg må det investerast i kompetanseutvikling og oppbygging av organisasjonen. Me reknar difor med ein trong for ca 10 mill kr utover dei 3 mill som no er på plass. Me håpar på at Hordaland fylke vil gå inn med 2 mill kr til nye maskiner i samband med opning av nytt skulebygg. Me håper at Hordaland fylke også i 2008 løyver kr til KAM over "Program for samarbeid vidaregåande skular, næringsliv og lokalsamfunn". Me søkjer 3 mill kr i konsesjonsmidlar/ fyrtårnsmildar. Me vil søkje om ytterlegare 4,6 mill kr i støtte frå næringslivet. At Hordaland fylke no prioriterer og satsar på nytt skulebygg med tenleg verkstad og kompetansesenteret, har gitt god signaleffekt i næringslivet. Kompetansesenteret har fått tilsegn fira ein av dei store bedriftene i fylket om tilskott, men summen er ikkje offentleggjort enda. Når dette er på plass, vil me gå aktivt ut til ei rekke andre bedrifter i næringsklyngen. Me har søkt Sparebanken Vest som m.a. ønskjer å støtte eit større prosjekt innan kompetanseheving og utvikling, og som også kan vere med å styrke den vestnorske næringsutviklinga. Forventa regionale ringverknader Hordaland er ein av dei fremste regionane i Europa innan maritim industri basert på ein sterk klynge innan CNC og robot. Aktørar som støttar søknaden (legg ved kopi av eventuelle vedtak, støtteerklæringar o.l) Osterfjordrådet, vert ettersend: skal ha møte Osterøy formannskap i møtet Brev frå ordføraren pr (vedlagt). Osterfjord Næringssamarbeid, uttale pr (vedlagt, og må. fleire løyvingar frå regionalt næringsfond). Osterøy Industrilag, uttale pr ? (vedlagt). Komite for vidareutvikling av Osterøy vidaregåande skule (starta sitt arbeid i 2005). Kompensasjonsstyret for næringslivet, Osterøy (løyvingar til prosjektet).

5 Vedtak i Hordaland fylke sitt utval for opplæring og helse pr (indirekte støtte til søknaden). Støtteerklæringar frå 13 bedrifter i Hordaland med arbeidsplassar knytt til over 250 avanserte CNCmaskiner, oppførde i prosjektplanen av (indirekte støtte til søknaden). Er tilhøvet til offentlege planar og naudsynte løyve/konsesjonar o.l. avklart? Ja. (Hordaland fylket gjennomfører no mindre reguleringsendring for nytt skulebygg). Anna relevant informasjon, t.d driftsplan Det vert vist til den opphavlege prosjektplanen av (vedlagt). Det vert vidare vist til dokumentasjon til Hordaland fylke i samband med utvakt for opplæring og helse sitt møte og søknader om utbetaling av tilskotta til "Samarbeid mellom vidaregåande skular og næringslivet", m.a. statusrapport pr (vedlaet) statusrapport pr (vedlaet). Det vert og vist til notat av , Kompetansesenteret for avansert maskineiing, KAM, med m.a. "ønskeliste" og aktivitetsplan (vedlaet). Me legg og ved omtale av prosjektet i "Maskinregisteret" nr 1/2008: "Spennande skuleprosjekt på Osterøy". Noko av denne dokumentasjonen og anna informasjon er tilgjengeleg på søk "avansert maskinering". Dato og signatur ordførar i kommunen Lonevåg Ordførar Kari Foseid Aakre OSTERØY KOMMUNE Ordføreren

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER

INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER INNKALLING TIL MØTE I REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER TIL STYREMEDLEMMENE I RNH Dato: Torsdag 08.11.2012 Stad: Kommunehuset i Eidfjord Tid: Kl.09.30 Agenda: Klokka 09.30 Møte i Regionalt Næringsfond Hardanger

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427. Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapittel: 500 587, 2412, 2427 Inntektskapittel: 3500 3587, 5312, 5316, 5327, 5615 5616 Særskilde vedlegg: H 22/04 Bevilgninger til samiske formål

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå

Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå Kunnskap for ei betre verd Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU Vedteken av styret for NTNU 30. mars 2011 NTNU internasjonalt framifrå Innhold

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer