Kartlegging av materiale på nettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av materiale på nettet"

Transkript

1 Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske sjangerinndelinger «Flksnmier» Kvalitative sjangerinndelinger Ulike kart fr ulike frmål Flksnmier, hva flk mener/synes Etter frmål Ppularitetsindeks Sektr, avsender Oppsummering Intrduksjn Bakgrunnen fr denne rapprten er behvet fr å revidere pliktavleveringslven. Lven skal sikre kildemateriale fr kunnskap m frtiden fr ettertiden, g den digitale utviklingen siden lvens seneste revisjn i 1990 har medført at lven med tilhørende frskrift må ppdateres. Datatilsynet, Persnvernnemda g Persnverkmmisjnen peker spesielt på persnvernrettslige prblemstillinger sm må utredes i frbindelse med avlevering av elektrniske dkumenter fra nettet. Spørsmål m pphavsrett, bevaringsverdi g teknlgiske utfrdringer knyttet til arkivering av slikt materiale vil likeledes utgjøre en vesentlig del av utredningsarbeidet. Nærværende rapprt vil ikke behandle disse kmpliserte prblemstillingene i særlig grad, g hvedvekten vil ligge på en verrdnet beskrivelse av hvilke typer materiale sm finnes på nettet. Det er enten ved at materialet ligger under.n-dmenet eller kan klassifiseres sm Nrvegica, det vil si materiale sm har nrsk tilhørighet. I denne versiktsfasen er kategrisering, struktureringsprinsipper g eventuelle tilgangsbegrensninger sentrale nøkkelrd g ppgaver. Rapprten skisserer mengden g variasjnen av innhld på nettet, g viser til andre nasjners innsats fr å bevare nettinnhld. Rapprten viser dessuten til hvrdan andre aktører g institusjner frsøker å strukturere innhld på nettet. Den største g mest sentrale delen av rapprten er frslagene til en kartlegging sm kan danne grunnlag fr det videre arbeidet med å vurdere den frskningsmessige bevaringsverdien. 1

2 Hvr strt er det nrske internettet? Vi er bedt m å gi en versikt ver hva nettet innehlder. Oppgaven er selvsagt umulig i særlig detalj. 25. juli 2008 rapprterte Ggle at søkemtren hadde indeksert en billin ulike sider. 1 Ggle gir ikke ppdaterte tall ver innhldet i sin indeks, men det er all grunn til å tr at veksten har frtsatt. Ggles indeks er trlig den beste versikten sm eksisterer ver nettet, men den er en kpi av nettet, ikke et kart. Frmålet er å finne en håndfull sider sm kan svare på et spørsmål, g ikke å kategrisere helheten. Ggles versikt er et kart i målestkken 1:1, sm er «upraktisk», sm Umbert Ec har uttrykt det i et humristisk essay. En tilsvarende versikt finnes ikke ver nrske sider (selv m de aller fleste nk er inkludert i Ggles indeks). Man kan få en indikasjn ver størrelsen ved å telle pp hvr mange dmener sm er registrert, men da må man huske at nen dmener bare har en håndfull sider, mens dmener sm VG.n eller Nrge.n har tusenvis av undersider. Nrske virksmheter har registrert dmenenavn sm ender med.n 2, mens dmenenavn er registrert i USA av virksmheter g persner med adresse i Nrge 3. I det danske Netarkivet.dk sm beskrives nærmere under er det til sammenligning registrert 1.1 milliner dmener sm ender med.dk, g det høstes i tillegg innhld fra såkalte generiske tp level dmains 4 sm tilsvarer mtrent en tidel av dmenenavn registrert i USA av danske virksmheter g persner 5. I tillegg finnes det en lang rekke nasjnale dmener sm er åpne fr registrering uten at man behøver særskilt tilknytning til det pågjeldende landet. Fr å få bruksrett til et.n-dmene er det et krav m nrsk pstadresse g registrering i enhetsregisteret, mens fr eksempel.dk-dmenet er fritt tilgjengelig. Det gjelder gså nettsteder sm er registrert på dmener sm.as,.cc,.nu, eller.tv, g det er neppe mulig å fastslå det ttale antallet nettsteder sm kan klassifiseres sm nrvegica. Det er liten tvil m at en str del av den nrske beflkningens bruk av nettet fregår på nettsteder sm ligger utenfr.n-dmenet. Det finnes ingen ffisielle målinger av nrdmenns ttale nettbruk på samme måte sm det finnes fr nrske nettsteder, men lister fra Alexa.cm g Ggles Ad planner sammenhldt med spørreundersøkelser viser at ikke-nrske nettsteder sm Facebk, YuTube g Ggle utgjør en vesentlig del av nrdmenns nettvaner. Mange blgger sm regnes sm viktige stemmer i samfunnsdebatten befinner seg på filtjenere hs Blgger.cm (eid av Ggle) eller Wrdpress.cm, g mange unge deler sin hverdag g sine tanker gjennm blgger på den nrske prtalen blgg.n. I tillegg til de stre nettstedene kmmer det tilnærmet uendelig antallet små nettsteder sm tilsammen utgjør en betydelig andel av den ttale bruken. Fr nærværende rapprt er det kun realistisk å belyse denne prblemstillingen med tanke på identifisering, vurdering av relevans fr bevaring samt tekniske g pphavsrettslige utfrdringer knyttet til selve innsamlingen g arkiveringen av innhld

3 Rapprten vil derfr primært kartlegge de verrdnede kategriene fr innhld g bruksmråder g ikke berøre de faktiske nettstedene i særlig grad. Kartlegging g arkivering Intensjner m arkivering av materiale fra nettet har en relativt lang tradisjn både i de nrdiske landene g glbalt. Med utgangspunkt i webarkivering, det vil si arkivering av innhld publisert på wrld wide web sm ble lansert på starten av 1990-tallet, har det siden andre halvdel av samme tiår eksistert ffentlige, ideelle g private initiativer fr å ta vare på publisert materiale. Webarkivering er dessuten et eget frskningsfelt, beskrevet blant annet i Niels Brüggers bøker Archiving Websites 6 g Web Histry 7. Internasjnalt er Internet Archive 8 det mest mfattende g lettest tilgjengelige arkivet, mens i nrdisk sammenheng har det svenske prsjektet Kulturarw3 9, samarbeidsprsjektet Nrdic Web Archive g det allerede mtalte danske netarkivet.dk samlet stre mengder innhld. I Nrge har Nasjnalbibliteket fretatt større innhøstinger siden 2002, men etter 2009 er innhøstingen mer spradisk i påvente av en frnyet knsesjn fra Datatilsynet. De fleste nasjnale initiativer samarbeider g utveksler erfaringer i regi av Internet Preservatin cnsrtium (IIPC) sm er et internasjnalt samarbeidsfrum fr bevaring av nettdkumenter, samtidig sm private selskaper tilbyr lignende tjenester på kmmersiell basis. En gjennmgang av samtlige initiativer g den vitenskapelige bakgrunnen ligger utenfr rapprtens intensjner. Netarkivet.dk trekkes under frem sm et eksempel på en kmbinasjn av innhøstingsstrategier, g litteraturlisten innehlder den mest sentrale litteraturen innen webarkivering. Nettarkivet i Danmark I Danmark startet innsamlingen av nettdkumenter i 1997, men kun med arkivering av statiske, avsluttede dkumenter. Behvet fr en ny arkiveringsstrategi var tydelig, g piltprsjektet netarkivet.dk sm startet i 2001 g Kulturministeriets rapprt i frbindelse med Udredning m bevaring af kulturarven i 2003 resulterte i en endring av pliktavleveringslven g lven m pphavsrett. Heretter skulle alle nettsteder med tilknytning til Danmark arkiveres fr å sikre et tilstrekkelig g representativt utvalg til så vel frsknings- sm kulturbevaringsfrmål. Arkiveringen ble underlagt det virtuelle senteret Netarkivet.dk, et samarbeide mellm Det Kngelige Biblitek i København g Statsbibliteket i Århus. Enhver arkivering av internettet blir et øyeblikksbilde av hvrdan internettet så ut på det pågjeldende tidspunktet. Bildet kan være et frsøk på å beskrive bredden av all tilgjengelig infrmasjn, eller det kan gå i dybden fr å dkumentere en sides innhld. De tre strategier sm er valgt i frbindelse med netarkivet.dk kmbinerer disse verrdnede metder gjennm tverrsnittshøsting, selektiv høsting g begivenhetshøsting. Tverrsnittshøstingen fregår i utgangspunktet fire ganger årlig av alle.dk-dmener, mens den selektive høstingen skjer daglig eller flere ganger daglig fr utvalgte nettsteder. Begivenhetshøstingen utføres t til tre ganger hvert år avhengig av hvilke begivenheter sm antas å ha særlig nasjnal betydning. 6 Brügger, Niels, 2005: Archiving Websites. CFI, Aarhus. 7 Brügger, Niels (ed), 2010: Web Histry. Peter Lang, New Yrk

4 Tverrsnittshøstningen tegner et bredt g til en viss grad detaljert bilde av alle dmener, men mangler utviklingen ver tid sm blir ppfanget av den selektive høstingen. Nettavisene er et gdteksempel på fte ppdaterte nettsteder sm følges med pptil flere daglige høstinger. Begivenhetshøstingen følger større nasjnale eller internasjnale begivenheter tett g ver tid, fr eksempel valg, katastrfer, sprtsarrangementer eller kngelige bryllup. Fremveksten av nye nettsteder vies spesiell ppmerksmhet, i den grad de lar seg spre ut fra eksisterende nettsteder g annen mtale. Den danske løsningen er dermed en kmbinasjn av en autmatisert arkivering av bredden g dybden av alt innhld g en kuratert arkivering av innhld sm antas å ha høy bevaringsmessig verdi. Med dette sm bakgrunn skal vi i det følgende se på hva vi vet m hva «det nrske internettet» innehlder. Andre versikter Sm vi har antydet venfr er det nær umulig å gi en versikt ver alle verdensvevens sider. Likevel finnes nen grve versikter. Slike lister ver nettsider g nettsjanger faller gjerne innenfr fire kategrier: Oversikter ver trafikkdata «Flksnmier» Autmatiske genererte sjangerklassifiseringer Kvalitative sjangerversikter Trafikkdata Flere visualiseringer av Wrld Wide Web basert på trafikkdata er publisert på nettet. Ett interessant eksempel er «Icns f the Web», sm tk utgangspunkt i Alexas rangering av nettrafikk. Icns f the Web tk de én millin mest besøkte nettstedene, g viste iknene deres i et bilde der iknets størrelse er prprsjnalt med nettstedets trafikk. 10 Frfatterne anerkjenner at datagrunnlaget har flere feil, blant annet respnderte ikke Amazn.cm, verdens største nettbutikk, på søket deres, slik at nettstedet ikke er avbildet i versikten under

5 Trafikkdataene dette kartet bygger på, Alexas rangering, kan gså gi en beregning av hvilke nettsteder sm er mest besøkt av publikum i Nrge. 11 De 100 nettadressene mest besøkt av brukere i Nrge i september 2011 er listet i et vedlegg. Vi mener slike trafikkversikter er en kilde til å identifisere nettsteder sm er bevaringsverdige. Autmatiske sjangerinndelinger Frskere sm arbeider fr å frbedre resultater fra søkemtrer har frsøkt å lære datamaskiner å kjenne igjen nettsjangre autmatisk, slik at resultatene fra et søk kan srteres 11 Oversikten er en kmbinasjn av trafikkdata fra Alexas respndenter g søk fretatt i søkemtrer. Den nrske versikten er trlig ver respndenter med maskiner med nettilknytning via en nrsk nettilbyder. Vi vet ikke hvr representativ den er, men antar den er representativ fr de største nettstedene. 5

6 etter sjanger. 12 Serge Sharff har skrevet en algritme sm treffsikkert srterer nettsider i sju stre sjangre: 1. discussin all texts expressing psitins and discussing a state f affairs 2. infrmatin catalgues, glssaries, ther lists (mstly cntaining incmplete sentences) 3. instructin hw-ts, FAQs, tutrials 4. prpaganda adverts, plitical pamphlets 5. recreatin fictin and ppular lre 6. regulatins laws, small print, rules 7. reprting newswires and infrmative bradcasts, plice reprts 13 Andre frskere har brukt lignende inndelinger, men ingen av dem frteller hvrdan de har kmmet fram til sine sett av sju-åtte sjangre. Trlig har de frsøkt seg fram ved å finne klasser av tekst med lett gjenkjennelige språktrekk. En versikt med bare sju kategrier er alt fr grv fr det frmålet denne rapprten er skrevet fr. Vi frlater derfr dette frsøket, men har sjekket at disse sju kategriene er dekket av de versiktene vi presenterer nedenfr. «Flksnmier» Flksnmi er en sammentrekning av flk g taksnmi, g beskriver en taksnmi basert på brukeres beskrivelse av et meningsmråde. Man samler inn de termene flk bruker fr å beskrive deler av mrådet, g setter dem sammen til en helhetlig beskrivelse, nødvendigvis med str grad av verlapp. Et prblem med slike versikter er at de fte beskriver fenmener sm ikke er varige. Sharff nevner «digitale pstkrt» sm et eksempel. 14 På 1990-tallet var det vanlig å sende gratulasjnshilsener på e-pst, enten med et pent bilde sm vedlegg, eller med en lenke til en nettside sm innehldt en dekrert hilsen. Ti år senere er dette knapt i bruk. Et annet prblematisk eksempel er «ssiale medier», et begrep sm brukes svært mye i 2011, men sm er vanskelig å avgrense. På den ene siden viser begrepets ppularitet at det beskriver en viktig del av mediebildet. På den andre siden er begrepet såpass utflytende at det er vanskelig å avgjøre m et gitt nettsted er et «ssialt medium» eller ikke, g ulike persner vil trlig være uenige m tlkningen. Det eneste sm synes sikkert er at Facebk g Twitter er ssiale medier. Vår vurdering er at ppulære sjangerbetegnelser er viktige kilder når man leter etter bevaringsverdige nettsider. Språket er fleksibelt, g vi tar i bruk de rdene vi behøver. Når en ny, ppulær sjangerbetegnelse dukker pp, er det en indikasjn på at et nytt nettfenmen frtjener vår ppmerksmhet. 12 Santini, Marina, Alexander Mehler, and Serge Sharff. "Riding the Rugh Waves f Genre n the Web: Cncepts and Research Questins." In Genres n the Web: Cmputatinal Mdels 13 Sharff, Serge. "In the Garden and in the Jungle: Cmparing Genres in the Bnc and Internet." In Genres n the Web: Cmputatinal Mdels and Empirical Studies, edited by Alexander Mehler, Serge Sharff and Marina Santini, 153. Drdrecht: Springer, ibid. 6

7 Kvalitative sjangerinndelinger Det vi her skal kalle kvalitative sjangerinndelinger er det sm er det nrmale innenfr kunst- g kulturhistriske fag sm litteraturvitenskap, musikkvitenskap, kunsthistrie g filmhistrie. Basert på sitt kjennskap til stre mengder verker deler eksperter dem inne i klasser g sjangre fr å skape versikt (særlig ver verkene ekspertene er enige m at er gde). Det er svært mye litteratur m Web-sjangre sm blgger, hjemmesider, ssiale nettverksteder eller nettnyheter 15, men knapt nen frsøk på å dele alle nettets sider inn i frståelige sjangre. En av frfatterne av denne rapprten, Anders Fagerjrd, har beskrevet 15 ppulære web-sjangre i bka Webmedier, uten at det er ment sm en fullstendig liste 16 : Blgg Brukergenererte tidsskrifter Ftsamlinger Hypertekstlitteratur Firmahjemmesider Interaktiv grafikk Nettavis Nettmagasiner Persnlige hjemmesider Prtaler Søkemtrer Web-TV g nettradi Wikier Nedenfr skal vi presentere flere slike kvalitative sjangerversikter. Sm vi har sett gir ulike tilnærminger svært ulike lister ver sider på nettet. Vår vurdering er at en slik hetergenitet ikke er en ulempe, men en styrke. Fr å fange et nen hundre milliner sider må man trlig frsøke flere ganger med ulike metder, ne vi skal utdype i neste del. Ulike kart fr ulike frmål Vi har ikke klart å finne én versikt ver det nrske nettet sm gir et pålitelig verblikk, til det er nettet fr strt g mangslungent etter vår mening. I stedet freslår vi fem ulike slags versikter, sm vi vil sammenligne med fem ulike kart ver et terreng. Et gdt verdensatlas vil i det minste innehlde plitiske kart g tpgrafiske kart, men gjerne gså kart ver arealbruk (jrdbruk, byer, ørken, g så videre), beflkningstetthet g viktige næringer. Slik ulike kart trekker fram 15 Se f.eks.: byd, danah m., and Nicle B. Ellisn. "Scial Netwrk Sites: Definitin, Histry, and Schlarship." Jurnal f Cmputer Mediated Cmmunicatin 13, n. 1 (2007). Engebretsen, Martin. Digitale Diskurser: Nettavisen Sm Kmmunikativ Flerbruksarena. Kristiansand: Høysklefrlaget, Rettberg, Jill Walker. Blgging. Cambridge: Plity, Serfaty, Viviane. The Mirrr and the Veil: An Overview f American Online Diaries and Blgs. Amsterdam: Rdpi, Fagerjrd, Anders. Web-medier: Intrduksjn Til Sjangre Og Uttrykksfrmer På Nettet. Andre utgave. Osl: Universitetsfrlaget, Legg merke til at verken «nettsamfunn» eller «ssiale medier» er på lista, de var ikke tydelige ppulære sjanger i 2007, da utgaven ble laget. 7

8 ulike aspekter ved et gegrafisk mråde, freslår vi fem versikter sm gir ulik priritering, g får ulike typer nettsteder til å tre frem sm tydelige: 1. Flksnmier 2. Kmmunikasjnsfrm 3. Frmål 4. Ppularitetsindeks 5. Samfunnsektr Vi skal gi eksempler på disse nedenfr. Disse eksemplene er lette å kritisere fr å være mangelfulle g skjevt sammensatt. Vi har ikke hatt tid til å utvikle g kvalitetssikre dem i særlig grad innenfr den krte fristen vi har fått fr denne rapprten. De er derfr å betrakte sm eksempler. Flksnmier, hva flk mener/synes Sm nevnt ver, trr vi undersøkelser av flks språkbruk alltid vil være en nyttig kilde fr å se hvrdan nettet blir brukt på et gitt tidspunkt. Å gjøre en grundig undersøkelse av hvilke sjangre den nrske almenheten pplever at finnes på nettet i 2011 faller utenfr rammene fr denne undersøkelsen, men vi vil freslå at Nasjnalbibliteket jevnlig gjør slike undersøkelser, fr eksempel gjennm fkusgruppeintervjuer eller analyser av språkbruk i nyhetsmediene. Vi har frsøkt å ta inn dette aspektet ved å bruke ppulære betegnelser på sjangre i versiktene nedenfr. Kmmunikasjnsfrm En svært intuitiv inndeling vil fr mange være å dele inn etter den primære uttrykksfrmen. Da vil man kunne perere med i hvert fall disse klassene: Levende bilder Radi Musikk Ftgrafier Tegninger Kart Skrift Hver av disse kan deles inn etter hvem sm er avsender: Prfesjnelle redaksjner Prfesjnelle enkeltpersner Amatører På samme måte kan man skille mellm ulike målgrupper. Man kan gså se på frmen fr infrmasjnsutveksling: Offentlig, alment tilgjengelig: 8

9 En-til-mange (kringkasting, massemedier, infrmasjn fra enkeltpersner g virksmheter) Dialg-til-mange (debattfra) En-til-nen (blgg, nettsamfunn) Mange-til-mange (fildeling, dugnadstjenester sm Wikipedia Åpne katalger/«system-til-en» (ffentlige registre, prisversikter, katalger) Lukket En-til-en (dialg) Lukkede fra En-til-system (katalgtjenester, billettbestilling, autmatisk registrering g verføring sm nettbanker eller selvangivelse Transaksjner mellm brukere (sm nettbanker g betalingstjenester, men gså kntaktannnser) Helt privat (nettdagbøker, private filtjenere, dkumenttjenester sm Ggle Dcs) Det er vanskelig å lage brukbare versikter fra disse inndelingene, men de kan være nyttige sjekklister fr andre versikter, fr å se m man har fått med det viktigste. Etter frmål En første grvsrtering av nettet kan gjøres etter hvilket frmål sidene har. Her kan man liste pp stre versjangre sm svært mange nettsider vil høre inn under. Kunnskap g infrmasjn: Frskningsartikler, lærebøker, slik-gjør-du-ppskrifter, ppslagsverker, sv. Infrmasjn m virksmheter til deres målgruppe: Firmahjemmesider, ffentlige etater Nyheter g underhldning nettaviser g kringkasting, nettmagasiner, sprt Diskusjnsfra Terminaler fr stre transaksjnssystemer: Banker, billettbestilling, biblitek Persnlige uttrykk: Hjemmesider, blgger, mikrblgg Ssialt fellesskap: Nettsamfunn Deling av budskap: Bilde- g videdelingstjenester sm Flickr g YuTube, fildelingstjenester sm Pirate Bay, kunstnettsteder. Spill Ppularitetsindeks Lister ver de mest trafikerte nettstedene viser hva stre grupper av nrdmenn er pptatt av, g vil være uunngåelige sjekklister fr den sm vil bevare de viktigste delene av nettets nrvegica. Sm et eksempel har vi lagt ved de hundre nettstedene sm Alexa registrerte mest trafikk til fra Nrge i september Vi har gått gjennm listen, g gruppert nettsider vi mener har 17 Vi har basert ss på Alexa av makelighetshensyn: Dataene er lett tilgjengelige. I Nrge samler gså TNS Gallup, g kanskje gså andre, trafikkdata, sm ideelt sett burde sammenstilles med Alexas fr å få et mer krrekt bilde. 9

10 fellestrekk under ppulære navn. Dette har resultert i de følgende tjue kategriene, sm vi vil påstå er de mest brukte slagene nettsider i Nrge. Antallet medlemmer i hver kategri er ppgitt i parentes. Summen blir ikke hundre, da nen nettsteder er kdet i flere kategrier, g fire nettadresser ble ikke kategrisert, da de ikke ble vurdert sm egne nettsteder. 18 Nettavis: Et redaksjnelt styrt nettsted sm bringer nyheter g underhldning, g ppdateres flere ganger i uka (22) Virksmhetsinfrmasjn: Hjemmesider fr firmaer g ffentlige virksmheter. Ofte kmbinert med nettbutikk g bestillingstjenester (11) Deling: Nettsteder hvr hvem sm helst kan legge ut tekst, bilde, vide eller annet materiale g dele det med andre (9) Nettbutikk: Pstrdresalg via en katalg på nettet (9) Søkemtr: Nettside hvr man kan taste inn et eller flere rd, g få pp lister ver nettsider sm innehlder rdet eller infrmasjn m det (6) Blggplattfrm: Et nettsted hvr registrerte brukere kan publisere sin egen blgg. Her har vi inkludert Twitter, sm vi ser på sm en blgg fr krte innlegg, en «mikrblgg», men sm gså ppfattes sm et nettsamfunn (6) Nettleksikn: Oppslagsverker på nett, både generelle (sm Wikipedia) eller tematiske (sm Internet Mvie Database) (4) Offentlig infrmasjn: Nettsteder sm publiserer infrmasjn fra ffentlige etater. Her har vi, under tvil, inkludert et nettsted sm søker i skattelistene (4) Prngrafi: Nettsteder med prngrafiske bilder g filmer. Nen er gså kdet sm delingstjenester (4) Prtal: En nettside designet fr å være et sted brukeren besøker fr å kmme videre til andre nettsteder. Innehlder gjerne søkemtr, tematisk katalg ver nettsider, nyheter g lenker til anbefalte nettsteder (4) Telefnkatalg: Katalger ver persner g virksmheter med telefnnummer, adresse, g annen infrmasjn (4) Diskusjnsfrum: Arena fr ffentlig debatt i frm av skriftlige innlegg under et tema, g kmmentarer til tidligere innlegg(3) 18 Blant de 100 mest besøkte dmenene fant vi gså hjelpetjenester fr andre tjenester. Dette er tjenere sm leverer deler av sidene til andre nettsteder. Vi fant en trafikklgg, en annnsefrmidler, en autmatisk lenkefrkrter, g en tjener fr publisering til mbiltelefner. Disse adressene har neppe særlig mange brukere besøkt bevisst, men de er blitt kalt pp autmatisk når brukere har besøkt andre nettsteder. 10

11 Nettbank: Selvbetjent bank på nettet (3) TV-selskap: Dette er nettstedene til kjente kringkastingsselskaper. De innehlder både nettavis, Web-TV g virksmhetsinfrmasjn, g kunne vært kdet i de kategriene, men vi antar de ppleves sm en egen sjanger hs publikum (3) Markedsplass: Nettsteder sm frmidler annnser, kntakt mellm selgere g kjøpere, g betalingstjenester (2) Nettsamfunn: Et nettsted der en bruker kan pprette en persnlig side, liste hvilke brukere han eller hun har et særlig frhld til, g studere andres lister ver slike nære brukere. Vi har inkludert Facebk g LinkedIn. Mange andre nettsteder har gså disse egenskapene (sm Twitter, Tumblr, YuTube g Flickr), men når de verveiende blir brukt til deling eller blgg har vi kdet dem i de kategriene (2) Betalingstjeneste: Nettsted sm frmidler betaling mellm en kjøper g en selger (1) Datingtjeneste: Kntaktannnser på nett (1) Oversettelse: Tjeneste hvr brukere kan skrive inn en tekst g få den autmatisk versatt (1) Værmelding (1) Web-TV: Redaksjnelt prduserte videer sm kun kringkastes på nettet (1) En innsamling av nettsteder fra disse tjue kategriene ville fange en str del av det nrske nettet, men samtidig ville en betydelig andel falle utenfr. Det ser vi m vi vurderer andre inndelinger. Sektr, avsender De fleste virksmheter g rganisasjner av en viss størrelse har i dag egne nettsider. Det er derfr mulig å gå gjennm ulike samfunnssektrer g typer rganisasjner fr å finne infrmasjn. Vi kjenner til stre mengder infrmasjn g tjenestetilbud på i det minste disse mrådene: Offentlig Helse g msrg Skler Universiteter Frskning Frsvar Finans Skatt Pliti Dmstler 11

12 Privat Lver Demkratiske institusjner Kngehus Ideelle rganisasjner g interesserganisasjner Sprt g idrett Kulturliv Værmelding Prduktinfrmasjn Varehandel g nettbutikker Katalger Infrmasjn m åpningstider sv. Markedsplasser (Finn sv.) Finans Nettbanker Aksjehandel Finanspresse Finansblgger Kursversikter Håndverkstjenester Kntakt, åpningstider, sv. Bestillingstjenester Medier Frlag Presse Kringkasting Blgger Private medier Ssiale medier Én-til-en-medier Delingstjenester Private (lukkede) lagringstjenester («sky») Nettkatalger g søketjenester Oppsummering En kartlegging av hva sm finnes av materiale på nettet er en ppgave sm ikke kan besvares entydig i en krt rapprt. Samtidig er det lite sannsynlig at en besvarelse sm strekker seg ver flere år g bind ville være fullt ut dekkende g samtidig fremtidssikret, fr terrenget sm beskrives er i hurtig g knstant endring. Oversiktsrapprten sm er presentert her er ment sm en inngang til feltet g åpner fr videre diskusjner g utredninger m bevaringsverdi, teknlgiske arkiveringsutfrdringer g ikke minst spørsmål m persnvern. 12

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Bruk av søkemotorer og databaser hva kan vi stole på:

Bruk av søkemotorer og databaser hva kan vi stole på: Bruk av søkemtrer g databaser hva kan vi stle på: Leksikn Encyclpædia Britannica g Wikipedia Innledning: Web 2.0 dukket pp sm nytt begrep tidlig på 2000-tallet. På nettet fikk vi brukerdrevet innhld, det

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring

Vedlegg 3 Høringsnotat om endringer i læreplan i naturfag og læreplan i naturfag samisk i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Avdeling fr læreplan 1 Vår dat: 05.12.2012 Deres dat: Vår referanse: 2012/6261 Deres referanse: Vedlegg 3 Høringsntat m endringer i læreplan i naturfag g læreplan i naturfag samisk i

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139

Skal gjøre. - Gjør oppgave 1-6 s Gjør oppgave 1, 2 og 4 s Gjør oppgave 1,2,3,5 og 7 s Gjør oppgave 1-3 s. 139 LÆRINGSMÅL Navn: - Vite hva slags bk Bibelen er - Vite hvrdan du finner fram i Bibelen - Kunne si ne m Det gamle testamentet - Kunne si ne m Det nye testamentet - Kunne si ne m Bibelens betydning innenfr

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0

Virksomhetsplan 2013. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Virksmhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av styret 7. desember 2012 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse... 2 1.1 Overrdnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfrdringene...

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM

SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM SAMISK HØGSKOLES KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Generell del Vedtatt i styret fr Samisk høgskle i sak S 09/11, 14.10.11 1 1. Innledning I henhld til lv m universiteter g høgskler 1-6 skal alle institusjner fr

Detaljer

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014

Nytt fra NOKUT. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven. NOKUTs utlandskonferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Nytt fra NOKUT Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven NOKUTs utlandsknferanse, Lillestrøm, 18.11.2014 Agenda Status på dagens aktiviteter g tjenester Nye g kmmende aktiviteter g tjenester Hva kan dere frvente

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker

Strålevern Hefte 27. Kommunikasjonsstrategi for Kriseutvalget ved atomulykker Strålevern Hefte 27 Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker Referanse: Kmmunikasjnsstrategi fr Kriseutvalget ved atmulykker. StrålevernHefte 2003:27. Østerås: Statens strålevern, 2003. Emnerd:

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT

Turbovurdering av utenlandsk høyere utdanning. Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT Turbvurdering av utenlandsk høyere utdanning Avdelingsdirektør Stig Arne Skjerven Rådgiver Helen Eckersberg NOKUT NOKUT Nasjnalt rgan fr kvalitet i utdanningen Faglig uavhengig rgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte

Litt om Riksantikvarens arbeid med verdiskaping og kulturminnenes samfunnsnytte Litt m Riksantikvarens arbeid med verdiskaping g kulturminnenes samfunnsnytte Verdiskaping i km-frvaltningen Prgram 2006-2010 Tilskuddspst 2011-2015 Tjene penger Metde fr kulturminnefrvaltningen Interne

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013.

SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. SENIORNETT NORGES HANDLINGSPLAN FOR 2013. MERK: Aktivitetene i denne Handlingsplanen gjelder fr 2013 g til Landsmøte 2014. Budsjettet sm vist er fr periden 1.1.2013 til 31.12.2013 da budsjettet fr 2014

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Dato 05/1743 SL EGJ/Tiz Brønnøysundregistrene Finansdepartementet Pstbks 8008 Dep 0030 OSLO c ) 5 55 Arkivnr. Deres ref. Vår ref. Arkivkde Dat 05/1743 SL EGJ/Tiz 200802476-2 008 02.10.2008 Høring - arbeidsgrupperapprt m utveksling

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting

Norges Svømmeforbund. Informasjon om diverse saker & ting Nrges Svømmefrbund Infrmasjn m diverse saker & ting Idrettslederutdanning Endelig en utdanning fr ledere i idrett Samarbeid mellm 29 særfrbund g NIH NSF har 3 veiledere under utdanning Tilbud m utdanning

Detaljer

Ingeniørenes hverdag

Ingeniørenes hverdag Ingeniørenes hverdag Ingeniøren Tillegges ppgaver sm: - er diffust frmulerte - fte er en del av en større helhet (flerfaglige av karakter) - skal løses innenfr gitte tids- g kstnadsrammer 1 Ingeniørenes

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn strategisk innebærer et frmål

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Tips til oppstartsfasen

Tips til oppstartsfasen 1 Tips til ppstartsfasen Friluftslivskartlegging i Buskerud 2015-2017 Dette tipsheftet bygger på viktige erfaringer fra andre fylker g prblemstillinger sm ble tatt pp på ppstartsseminaret i Buskerud 12.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

SAK 6: Handlingsplan for 2014

SAK 6: Handlingsplan for 2014 SAK 6: Handlingsplan fr 2014 Handlingsplanen fr 2014 har sm hvedmål å øke ppslutningen m alkvett g alkhlfrie sner. Det er utarbeidet delmål g ulike tiltak knyttet til disse. Handlingsplanen vil brukes

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler

Plus500CY Ltd. Erklæring om personvern og cookie regler Plus500CY Ltd. Erklæring m persnvern g ckie regler Erklæring m persnvern g ckie regler Denne nettstedet pererer av Plus500CY Ltd. (heretter kalt "vi, ss eller vår"). Det er en av våre regler å respektere

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management

Bacheloroppgave. IDR600 Sport Management Bachelrppgave IDR600 Sprt Management Hvrdan har den frivillige innsatsen under Bislett Games eventuelt endret seg de siste tiårene, g hvrdan kan dette frklares? Simen Wifstad Ttalt antall sider inkludert

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Obligatorisk oppgave INF3221/4221

Obligatorisk oppgave INF3221/4221 Obligatrisk ppgave INF3221/4221 Dette er en beskrivelse av de bligatriske ppgavene fr kurset INF3221/4221 Objektrientert analyse g design, våren 2006. Frmål Oppgaven går ut på å lage en analyse av virksmheten

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder

Visualisering av planlagte vindkraftverk. Veileder Hveddkument 2 Visualisering av planlagte vindkraftverk Veileder Nrges vassdrags- g energidirektrat 2007 3 Veileder nr. 5/2007 Visualisering av planlagte vindkraftverk Utgitt av: Redaktør: Frfatter: Nrges

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling

Tvang ved etablering. Referent Trond Hatling Tvang ved etablering Referent Trnd Hatling Bredt sammensatt gruppe Klinikere (leger/sykepleiere), pårørende, jurister (juridisk fakultet), SSB (tvangsstatistikken), underviser på høgskle (antrplg), UiTø

Detaljer

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr

Arbeidsprogram studieåret 2015/2016. Studentorganisasjonen StOr Arbeidsprgram studieåret 2015/2016 Studentrganisasjnen StOr Vedtatt av Studentparlamentet 08.05.2015 StudentOrganisasjnen ved Universitetet i Stavanger Arbeidsprgrammet er et styringsdkument sm beskriver

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren

Kartlegging av kommunikasjonsarbeid i kommunesektoren Kartlegging av kmmunikasjnsarbeid i kmmunesektren 1) Svarer du fr en Kmmune Fylkeskmmune 2) Navn på kmmunen/fylkeskmmunen Følgende kriterier må være ppfylt fr at spørsmålet skal vises fr respndenten: Hvis

Detaljer

FRIVILLIGHET, EN RESSURS

FRIVILLIGHET, EN RESSURS FRIVILLIGHET, EN RESSURS DEFINISJON: Frivillighet defineres sm: «ikke-bligatrisk arbeid, det vil si den tiden en persn bruker på å utføre en eller flere aktiviteter enten gjennm en rganisasjn, eller direkte

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til

Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Høringsuttalelse NOU 2015:2 Å høre til Barnembudets høringsgruppe på til sammen 10 elever i alderen 10-16 år har sammen laget denne høringsuttalelsen. Elevene kmmer fra kmmuner ver hele landet, g har erfaring

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo Strategisk plan 2014 2018 Senter fr Ibsen-studier Universitetet i Osl Illustrasjn: Erik Werenskild, 1895 1 Innhld 1. Innledning... 3 Fakta... 3 2. Frskning... 3 Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- g GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i infrmasjnssikkerhet g persnvern fr kmmuner basert på Nrmen Planen er et støttedkument til Nrm fr infrmasjnssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjn 0. 9 www.nrmen.n

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier

Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Arbeid med læringsutbyttebeskrivelser i tilsynet med eksisterende studier Lanseringsknferansen fr fagskletilsynsfrskriften 15. januar 2014 Magnus Strand Hauge Tilsyn med mastergradsstudier i histriskfilsfiske

Detaljer

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok

Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter politikkområder i Statens personalhåndbok Spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 strukturert etter plitikkmråder i Statens persnalhåndbk 1. Bemanning 1.1 Spørsmål g svaralternativer 1. Hvilken type virksmhet arbeider du i nå? (ett svar mulig)

Detaljer

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør

Forberedende kurs for. VG3 eksamen. Energioperatør Frberedende kurs fr VG3 eksamen Energiperatør Bakgrunn Energi Nrge har på vegne av energibransjen ver en peride arbeidet med å perasjnalisere energifagene fr på den måten tilrettelegge fr en mer målrettet

Detaljer

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011

Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Årsmelding Tysvær Frivilligsentral 2011 Stiftelsen Kirkens Bymisjn, bymisjnstiltak på Haugalandet. VISJON: Ut fra et hus med mange rm g med en frdig hage utenfr, er vår ide g verrdnede hensikt at Tysvær

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Muntlig g skriftlig språk Språket der du br/ Dialekter Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Uke Tema Kmpetansemål Læringsmål Metder g læringsressurser Vurdering Planlegge, gjennmføre

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

ReadIT. Sluttrapport

ReadIT. Sluttrapport ReadIT Sluttrapprt 1 SLUTTRAPPORT Prsjekt: ReadIT Prsjektnr.: Startdat: 06.09.2012 Sluttdat: 16.12.2012 Prsjektleder: Tbias Feiring Medarbeidere: Grennes, Chris-Thmas Lundem Gudmundsen, Eivind Årvik Kvamme,

Detaljer

3.1 Mål for nettløsningene

3.1 Mål for nettløsningene 3.1 Mål fr nettløsningene Dette kapittelet er fra innhldsstrategien fr spesialisthelsetjenestens nettløsninger. Kapittelet beskriver hvrdan nettløsningene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt

Innledning. Oppvekstsenteret arbeider etter de 5 verdiene: Trygghet Trivsel Mestring Læring Respekt Olderskg Side 1 28.11.2011 Innledning 01.01.07. ble Olderskg skle/sfo g Olderskg barnehage til: Olderskg ppvekstsenter. Dette har ført til en mer helhetlig pplæring av barna fra de starter i barnehagen

Detaljer