Babysang. Annenhver torsdag samles babyer og foreldre til babysang i kirken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Babysang. Annenhver torsdag samles babyer og foreldre til babysang i kirken."

Transkript

1 pust Ahvr torsdag samls babyr og forldr til babysag i kirk. sid 8-9 April Nr årgag Babysag LÆRERIKT OPPLEGG: K2 jg ldr? BLI KJENT MED KYRKJA: Ei ldlij som også r vakkr? Mightsbladt Pust INTERVJU: Fra ugdomsprst til sokprst sid 2-3 sid 4-5 sid 6-7 1

2 NYTT FRA MENIGHETEN Ny krftr i Pust Fra og md dtt ummrt r dt drigr i rdaksjo for Pust. Bjør Ar Nygård og Viktor Klipp takkr for sg. Bjør Ar har vært rdaktør og Viktor har hatt asvart for d grafisk utformig. Dt har blitt mag s atttimr for å få alt på plass før a trykkrit har tatt ovr. Vi takkr for stor isats gjom mag år. Hlga Fyks og Stiar Barm r fortsatt md på lagt. Adras Hskstad tar pust i bakk dtt smstrt. Igrid Ldig, som har vut skrivkokurras md Russladstur som prmi, har blitt md i rdaksjo. Igrid Ns V tar ovr asvart for grafisk utformig. Dtt r t områd dr hu har dl rfarig fra før, slv om hu til daglig har fokus på wb-dsig. Asbjør Ulad ovrtar rdaktørkrakk. Ha kjr might fra start høst K2 jg ldr? Ettr t flott år som kofirmat, fikk vi på høst tilbud om å bli md på da t opplgg vidr. Dtt opplggt blir kalt K2, og har fokus på båd dt og vær og å bli ldr. Lærrikt opplgg Rbkka Rilstad og Erld Fjrmstad Lud r to av ugdomm som syts K2 hørts spd ut, og d r bgg vldig glad for at d bl md på dtt. Jg fikk fi samtal md bgg to hvor vi sakkt om drs opplvls av å vær md på dtt opplggt. Jg har lært vldig my om hvorda ma bør vær år ma r ldr, fortllr Erld år K2 ærmr sg slutt. Rbkka fortllr at hu har lært at d som r ldr ikk bar har asvar i forhold til å ld og orgaisr, m at dt også r vldig viktig at ldr sr hvrt klt msk. Jg har også lært at jg faktisk r ldr å, slv om jg ikk har tkt på mg slv på d måt. For å vær ldr trgr ikk ødvdigvis stå på sc og sakk, m dt at vi har iflytls på d rudt oss, gjør oss også til ldr. Likr dr å s på dr slv som ldr? Dt r kjmpkjkt å vit at jg r prso som folk ka stol på og s opp til, svarr Rbkka. Erld sys også dt r spd å s på sg slv som ldr, m tkr at dt r fit at oppgav til ldr blir fordlt mllom flr prsor slik at ikk står al om dm. Kofirmatwkd ok gag Vi som dltok på K2 hadd mulight til å vær md på kofirmatwkd, forutsatt at vi var på all møt først. Båd Erld og Rbkka var md på wkd, og år jg spør om dt var forskjll på å vær dr som kofirmat og som ldr, fortllr d at d følt d bl stt mr opp til å. I tillgg hadd d mag flr ldroppgavr. Vi fikk i oppgav å ld flr aktivittr, ikk bar å dlta i dm. I tillgg fikk vi vis at vi ka vær t godt forbild, fortllr Rbkka md t smil. Ettr K2 isr hu at hu har my mr iflytls på adr dt hu trodd. Vi fikk på måt vær litt mr bak sctpp da vi var kofirmatr slv, sir Erld. Vi mått pass på at all kofirmat var ikludrt og at opplggt gikk som dt skull. Flott dagr i Lodo E stor bous md å dlta på K2, var tur vi hadd i vitrfri, hvor rismålt var Lodo. Hr var dt tttpakkt program md aktivittr som ga oss mag god mir. Vi ku vlg mllom fotballkamp og Madam Tussauds, i tillgg fikk vi s Th Lio kig-musikal, samt bsøk Hillsog hvor vi tok dl i lovsag og adakt. Vi fikk også opplv by og slvfølglig shopp litt. Hva vil du si høydpuktt md tur var? Jg tror dt må bli musikal, fortllr Erld. Rbkka sys dt var t vasklig spørsmål, ttrsom hu syts alt var så gøy. Hillsog, tatrt, opplv by. Absolutt alt, lr hu. Samm md Gud K2 har lært oss my, båd om oss slv og om Gud. Dtt udrstrkr også Rbkka. Jg har alltid vært krist hvor Gud r viktig dl i livt mitt. Udr dtt opplggt har jg følt litt mr på dt at ha faktisk har pla for mg. Vi har satt av my tid md Gud, o jg st ikk gjord før. Jg spør avslutigsvis om hvorda Rbkka tror Gud ka bruk h vidr. Jg tror Gud vil bruk mg til å stt god ksmplr for adr, og at ha vil hjlp mg til å vær god ldr. Jg håpr ha vil bruk mg til o godt, avsluttr Rbkka. Tkst: Igrid Ldig Lodo Ey. Foto: Rbkka Rilstad Hallvard Esklad Dahl og Håko Ns på fotballkamp. Foto: Rbkka Rilstad Erld Fjrmstad Lud og Rbkka Rilstad. Foto: Igrid Ldig 2 Mightsbladt Pust

3 MED EGNEORD Ny ugdomspastor Vi r vldig glad for å ku øsk Elisa Hlgøy Mald ( 23 ) vlkomm som y ugdomspastor i Frøylad og Orstad kyrkj. Elisa kommr fra Tjlta, og har d sist år vært aktivt md i Frdhim Ara i ulik tjstr. Hu har gått lij for bar og ugdomsarbid på Trygghim og d vår skal hu gjør frdig sitt studi og bachloroppgav ifor Rligio, kultur og globalisrig på Misjoshøgskul. Dt skal litt mr dtaljr på plass om oppstart-tidspukt, m atagligvis blir dt i august. Kkk kodr Eg har klart å kkk kod. Når g sr i sudoku, sjkkr g om dt r bryt vrdt å løys d. I Stavagr Aftblad hitr d brr «vasklig». Dags Nærigsliv brukr kod «hjrtrå» mda Vårt Lad brukr kristlig kodr og kallr di «d brd vi», «d smal sti» og «åløyt». No år g ka kod for korlis oppgav ka løysast og for kor vasklg di r, går g på md friskt mot uta hjlptal i marg. Dt btyr ikkj at g alltid får di til. Noko gogr oppdagar g at g har vor litt for rask og skriv fil tal. Då blir d brr liggjad. Adr gogr køyrr g mg fast og sr iga løysig. Då får di hllr liggj. Eg ka ikkj bruk for mykj tid på di og i morgo vtr dt y sjasr. Haako Stagborli, Camilla Klivlad, Rbkka Rilstad, Igrid Ldig og Brag Bakk. Foto: Brigitt Nssa Sæthr På tur i Lodos gatr. Foto: Rbkka Rilstad I dtt ummrt av Pust vil vi prøv gj litt iblikk i oko av kod kytta til kyrkja. Du har kaskj vor i kyrkja og høyrt at dt r offr til Stiftls og tkt «Javl, kva btyr gtlig dt?» Ellr du har kaskj stt på di svart bokstavflis frå kyrkjdøra og framovr i sal og udra dg ovr kva r tak bak dtt. Kod for spl ka lærast. Ls vidar, så ka du bli kjt md stiftls og kva pga som blir gitt vrt ytta til. Du ka også ls historia om skrifta i golvt. Dt starta i kommustyrsal i rådhust på Bry. Asbjør Ulad r y rdaktør for Pust Igrid Ldig, Camilla Klivlad og Rbkka Rilstad. Foto: Brigitt Nssa Sæthr Mightsbladt Pust 3

4 BLI KJENT MED KYRKJA Ldlij som også r vakkr Eit bkforslag ført til at orda «størst av alt r kjærlik» r dt som visr vg i kyrkja. Når du kjm i i kyrkja, r kaskj di svart flis i golvt oko av dt først du sr. Du ka ha stt litt på tkst og gjkjr orda frå Kjærliks høgsag. Sjå for dg i brur som kjm gåad iovr og går lags tkst «Kjærlik r tolmodig, kjærlik r vlvillig, misur ikkj, skrytr ikkj, r ikkj hovmodig. Kjærlik krkjr ikkj, søkjr ikkj sitt ig, r ikkj oppfarad, gøymr ikkj på dt vod. Alt hld ha ut, alt trur ha, alt voar ha, alt tolr ha. Kjærlik tk aldri slutt. Så blir di vrad dss tr: tru, vo og kjærlik. Og størst av di r kjærlik». Dr framm står brudgomm og vtr. Litt siar, ttr at di har lova å lsk og ær kvaradr, skal di sama få gå tilbak lags d sam tkst. Var dt dtt vi hadd i taka først gog dt var tal om å ha i markrig ovr parkrigsplass, gjom foajé og fram til altrt? I 2004 var vi i diskusjoar md kommustyra båd i Tim 4 Mightsbladt Pust og Klpp. Vi arbidd for å lggj til rtt for i kyrkj hos oss. Når vdtaka skull gjrast, var dt i av rprstata som forslo i klausul om at «kyrkja skal byggjast i samsvar md prisippa om uivrsll utformig». Uivrsll utformig hadlar mllom aa om å lggj til rtt for msk i ulik livsfasr llr md ulik hadicap. Eit av tiltaka r å gjr dt lttar å fi fram til hovdfuksjoa i it bygg. Slik kom vi fram til at dt å ha i lij i golvt som visr vg frå døra og fram til altrt ku møt oko av klausul frå politikara. Byggkomit for kyrkja har prøvd å tk utsmykkig i hil plaarbidt md kyrkja. Drfor vart også Tor Lidrups, kustar som fkk oppdragt md vgg i foaj, utfordra. Går dt å lag i ldlij som også r vakkr? Vi fkk it spad svar frå Tor. Kva md å bryt opp lija og lgg tkst på di ulik bita? Kva md å skriv i tkst som ku liggj dr hil tida og fortlj oko viktig? Utfordriga gjkk til sokrådt som ttr kvart kom fram til at ttopp tkst frå 1. Koritrbrv 13 ku vr i slik tkst. No mått kustar arbid md tkst. Orda mått dlast og formr lagast. Ettr kvart ku flis sdast. Noko av dt sist som skull gjrast før kyrkja var frdig, var å lggj på plass tkst i golvt. Slik ført altså bkforslagt frå kommustyrrprstat Mikal Evas til at orda om at «størst av alt r kjærlik» r dt som visr vg i kyrkja. Tkst: Asbjør Ulad Foto: Arkiv

5 Mightsbladt Pust 5

6 HJELPEPROSJEKTET INTERVJUET Fra ugdomsprst til sokprst I 32 år fikk Just ht Just og bibllsig og bø var oft t ork. Så kom facbook som avvist avt Just, samtidig som livt ført ha i i t hlt ytt avhgightsforhold til Gud. Nå r ha klar for y utfordrigr som sokprst i Taagr. Gi oss kort bskrivls av dg slv. Jg r livsglad gutt som likr vldig godt mskr. Ulik mskr og ulik miljø fascirr mg. Jg har Gud som fudamt i livt, og jg prøvr å gjør færr tig, og strss midr. Og så trivs jg godt md mi ko og vår bar! Så får jg vt til roligr tidr md å ta opp flr av mi hvild itrssr. Hva har vært di størst gld i dt sist? Dt r ut tvil årts julgav fra kamrat som kom på dør og sa at ha vill ird grovkjllr i hust vi kjøpt før jul, slik at vi fikk oss kjllrstu, 2 sovrom og 1 kotor. Dt gldt mg stort, for dt var t stort prosjkt som vi ikk vill blitt frdig md på lag tid, m md hjlp fra ham og adr, så gikk dt på måd. E hftig måd! Hva har vært di størst sorg llr smrt? Livt r sjldt t llr. Dt r som oftst t båd og. Jg opplvr at dt var rtt av mg å slutt i jobb som ugdomsprst, m dt har vært trist å forlat might og god folk hr. Hvorfor valgt du å gi staffttpi vidr? Ettr grudig rud fikk jg ro og frd for å gjør dt! Dlvis pga mi g famili arbidsrytm som ugdomsprst var my ttrmiddag og kvld. I tillgg øskt jg å jobb mr md all grasjor, og som sokprst ka du dt. Trdj gru var at slv om dt har vært my godt i FOK, har dt også vært o utfordrigr som gjord at dt var aturlig for mg å slutt å. Hva kommr du til å sav i FOK? Først og frmst folk som jg har blitt glad i!! Ikk mist ugdomm som dt r utrolig migsfullt å jobb ttt samm md. At d får s sg slv i Guds stor sammhg. Dr dt opp md å bo hr vidr. Hvorfor? Vi har dt utrolig godt som famili hr, båd år dt gjldr barhag, skol, idrttslag, might, abor, famili og god vr, så hr hadd vi lyst å bo vidr, og ikk flytt på bara da gag. Hva gldr du dg til md d y jobb? Dt r my! Ettr sart 3 mådr i jobb kjs dt utrolig godt. Jg r i flott stab, md t modig og gasjrt mightsråd, og jg gldr mg ovr å vær md asatt og frivillig i å s hva som r Guds kirk i Taagr. Jg trivs md å ispirr all d som utførr tjst på ulik områdr i might; båd bar, ug og voks. Så sys jg dt r dilig å ha rglmssig gudstjstr! Jg var litt tøff i mu og sa at jg likt å spark fotball, så iimllom spillr jg fotball i lusjpaus md bara som går på SFO vd sid av kirk. M d blir jo aldri slit, så jg tror jg må jobb opp kodis, kaskj md å bytt ut bil md sykkl? Og så lg jg ka ugå rusht r dt godt å yt 25 miutt stillht i bil på vi til jobb. Livt ditt har iimllom vært tøft. Hvor htr du styrk i d situasjo? Livt har d sist år iholdt my godt, m og dl utfordrigr på ulik pla. M dt har ikk rokkt md Guds-rlasjo mi, for d r bygd for uvær. Som krist har vi ig garati for ikk å opplv utfordrigr og vaskr. Så slv om livt kaskj aldri har vært så utfordrd før, så har jg på dypt aldri hatt dt så bra, fordi jg opplvr at jg har fut hvil hos Gud. Hvorda? Jg opplvr dt mr som gav fra Gud, som mi g prstasjo. Md stor rspkt for at vi har ulik liv og utfordrigr, så tror jg likvl at d gav r tilgjglig for all. Fram til for få år sid var bibl og bø mst strss, o jg burd gjør. Nå har dt blitt ødvdight, dt å trkk sg tilbak fra t hktisk liv for å vær still samm md Gud. Rsultatt av dt r at jg i størr grad ka vadr gjom livts små og stor utfordrigr md hvilpuls. Dt r ltt, m dfiitivt ikk klt! Jg og d flst adr mskr lvr mlig sjld i d rytm vi r skapt til. Alt at i atur lvr i si gudgitt rytm. M vi mskr strssr og kavr. Og dt r ikk rart for livt ka by på orm utfordrigr. Mi rfarig midt i dtt r å forsøk å ha livsrytm dr jg av og til stgr litt av for strss og kav og r still samm md Gud, slik at jg ka øv mg på å s mg slv og vrd gjom Guds øy. Dt btyr ikk at utfordrig forsvir. Lagt ifra. M vi ka øv oss i å s alt i t ytt lys. Jg tror dt vil vis sg at ALT hvilr i Guds hdr. Tkst: Hlga Fyks Foto: Stiar Barm 6 Mightsbladt Pust

7 «Livt r sjldt t llr. Dt r som oftst t båd og. Jg opplvr at dt var rtt av mg å slutt i jobb som ugdomsprst, m dt har vært trist å forlat might og god folk hr. Just Salvs (ikk Justus!) (37) Utdals: Tolog Famili: ko og 3 bar på 5, 7 og 8 år Bostd: Kvralad Aktull som: Avtroppd Ugdomsprst i Frøylad og Orstad kyrkjlyd Mightsbladt Pust 7

8 HJELPEPROSJEKTET BABYSANG Hlt i fra jg lå i mammas mag, had Guds kjærlight r rudt om mg, d r ovr alt jg vt Og hvor jg sur llr vdr mg, r jg midt i Guds kjærlight D r ovr, udr fora, bak Og d varr hvr st dag JA! 8 Mightsbladt Pust

9 d Gud pla for mg HEI, HEI! Vl møtt, hr igj All mi vr Dt var fit at all ku komm Fra kirkstua hørs babylattr år forldr kilr dm på mag, sygr og dasr md dm. E dilig stud hvor vi har god tid til å bar vær samm og lk, også samm md adr. No av d små r allrd storsjarmørr, og krabbr sg fram til a lit v. Hr r dt my gøy å vær md på! Vi bgyr samlig i kirkstua bara liggr på mattr, og forldr sittr rudt. Vi sygr rolig, kost sagr. Vi sygr om å gå i skog, plukk plr fra trær og ka til og md svig oss rudt til babysamba! Vi sygr tradisjoll barsagr og sagr om Jsus. Vi har t bølghav som vi svair ovr bara, vi blåsr såpboblr og vuggr dm i t pldd. Bar har stor gld av musikk, brørig og bvgls. Å få lov til å das md mamma llr pappa r kjmpgøy! Jsus sakkr my om bara d r viktig! Da r d viktig for oss også vi som kirk har lyst å gi dm t std å vær som d ka få hør til og vær md å prg hlt fra d r små til d r voks. Hr r dt rom for all t åpt std for dm som vil ha fi tim md sitt bar, og trff adr små md si forldr. Vi kosr oss md litt lusj ttr sag ms bara lkr samm på matt. Vi øskr at familir skal få mulight til å bruk kirka drs, opplv dt som t godt std å vær båd md smild bar og md utflytd bæsjblir. Vi vil også gi rom for stud som r bar til kotakt mllom forldr og bar ut at program o som ikk alltid r så ltt på ghåd. Vi har rolig og avslappa stmig i gjg vår, dt hadlr ikk om å vær flik til å syg llr bvg sg, m å få kos sg md d lill ma har md! Vlkomm til all små og stor! Tkst: Solvig Grøli Kidrvåg Foto: Hlga Fyks Ahvr torsdag i oddtallsukr Kl Ekl lusj ttrpå For all md bar mllom 0-1,5år Ig påmldig 200kr pr smstr Ldr: Barpastor Babyr kosr sg på babysag. Mightsbladt Pust 9

10 PUSTEROM LITEN GRUPPE TOK ANSVAR MORGAN FJELDE sokprst i Frøylad og Orstad kyrkjlyd Tilgivlss kust Jg tkr oft på tilgivlss kust, m dt tar si tid Hva hadd vi vært om vi fikk sjas på y E gag til Om pil trffr dg ut lyd I som skygg og ut som t lys Da ka vi ta dt vi har du og jg og start dt hl på y Tkst ovrfor r htt fra CC Cowboys sag Tilgivlss kust! Tilgivls r t utrolig krvd, m samtidig t utrolig viktig tma. Drfor passr tkst på sag så godt dt r kust å ku tilgi. E vasklig kustart, m kustart som aldri må glmms.. Mag r blitt utsatt for tig som vil vær svært krvd å tilgi. Mskts v til å påfør hvradr vod tig, ovrraskr stadig. Drfor sittr mag mskr md opplvlsr hvor dt r svært krvd å tilgi d adr. M å frmhv tilgivls som d viktigst kustart hadlr om ds krvd motstykk. For motstykk til tilgivls blir bittrht, uforsolight og hat. Drsom dtt får prg liv vår, blir dt krvd for oss slv. Dt rammr vår livskvalitt. Livt blir budt av dt krvd og gativ. Tilgivls r samtidig prosss. D må ikk skj for tidlig, hllr ikk for st. Hva r da kjr i tilgivls? For d som r rammt vil tilgivls løs og frigjør fra s idr impulsr og lgslr ttr gjgjldls og hv. Drmd bryts slavrit udr bittrhts alltid mald og kvrd udrstrøm. På d måt ka også frigjørs fra d adrs kostat ærvær i s gt liv. Hørt følgd bild som ka illustrr hva som liggr i dtt: Stt at du bor i t hus md utsikt ovr fjord. E dag lggr t stort og rustt skip til brygg di og sprrr for d forfriskd utsikt. Skipt som liggr dr gjør dt umulig for dg å stt di g båt på sjø, slik at du ka få dg di frigjørd og forfriskd silturr. Du blir bar mr og mr fortvilt. D svær, svart båt hmmr hl ditt skapd og fri liv. Dt r bar t lit problm i dt hl. Tross som holdr skipt tilbak ka bar løss av prso, dg slv. D dag du ka gå d på brygg og løs tross fra pullrt r du fri. Da vil d svær holk sil ut av ditt liv og åp vrd på ytt. Dt r tilgivlss øyblikk, dt r tilgivlss kust Dtt r ikk ltt, slv om dt ka hørs ltt ut. Tilgivls ka aldri bli quick fix- sak, dt vil for alltid opplvs som vasklig kustform. No har slik svær, hmmd og sprrd båtr liggd til brygg t hlt liv, ut at d o gag får sg til å løs fortøyig. Dt å løs slik trossr r drfor th stat of art. Dt tar t hlt liv å lær sg kust, og i tillgg, må tr på dt hvr dag. Tilgivls ka aldri bli quick fix- sak, dt vil for alltid opplvs som vasklig kustform Foto: StockFrImags 10 Mightsbladt Pust

11 ODDNYSSTREK Illustrasjo: Oddy Htlad Mightsbladt Pust 11

12 Ivar Aas på Jær I 1844 drog Ivar Aas til jærs frå Stavagr for å fia ut kva dialkt di sakka på Jær d gog. Språkgraskar på 31 år må ha far vg ovr Orstad og forbi stad dr Frøylad og Orstad kyrkj o står. På Frøylad Ivar Aas fortl sjølv at ha på tur si var iom gard Frøylad 18. sptmbr. Dt ku passa md i rast hr ttr å ha rist to mil frå Stavagr. Kaskj hadd ha it ærd for Marta Ld i Stavagr. Ho driv hadl i by og ligd også ut rom til farad folk dr i. Hus hadd ikkj vor ltt å oppdriva for Ivar Aas i Stavagr. Ha kom frå Judabrg til by laurdag 14. sptmbr. Hrbrg fkk ha først fatt i hjå kja Marta Ld ttr å ha spurt mag om kor ha ku fia i plass å bu. I dagboka si sukka Ivar ovr hlst mykj umak md å få sg hus i Stavagr. Ha var glad då ha dlg fa husvær hjå kja ttr Torsti frå Ld i Tim. Til Mossig På jærfrda si da Ivar opp på gard Mossig, hjå lsma i Tim. Dr budd ha i sks vkr. Ha sakka mykj md mor til lsma, Ho gav Ivar Aas svar på dt mst ha vill vita om koss jærbu sakka og kva ord di hadd å ausa av på Jær d gog. Koa på Mossig var i dt hil i av di få kvi Ivar brukt som iformatar i språkgraskiga si. Ivar Aas vd sg hlst til m på ris si, lærarar, klokkarar og adr malg prsoar som kjd godt til språkt på di stad ha kom. D gaml koa på Mossig gav ha sjølv ikkj i gog opp amt på Mightsbladt Pust Mightsbladt Pust Dt modr Jær På Jær møtt d ug Ivar modritt på ladsbygda. Ha skriv om ovrgagstilstad som særlg kom til sy i at jærbu bygd sg y hus ttr i mir modr smak. Gaml vaar og skikkar la folkt på Jær frå sg o i 1840-åra, fortl Ivar Aas. I di y husa si tok di i bruk hilt y riskapar, ibu og møblr. M fit sytst ikkj Aas dt var på Jær. Ha omtalt ladskapt som i havbot som låg for høgt opp. Ivar Aas møtt Ol Gabril Ulad lik før ha rist frå Mossig. Bodliar Ulad kom iom lsma Igbrt Svds Mossig, som siar bli mdrprstat has på Stortigt. Ol Gabril Ulad var på vg til Vikdal. Aas mit at Ulad hldigvis ikkj var blitt oko «frmfard halvbod». Kva i skal sia om bodgut Ivar Aas sjølv, r drimot ikkj hilt klt. Noko gardsarbid gjord ha i all fall ikkj mda ha opphldt sg på Mossig. I stad las ha blat aa boka «Grudtvigs Vrdskrøik» frå Ivar dltok på kofirmasjosgudststa i Tim kyrkj 29. sptmbr. Ells brukt ha tida flittig til å laga frdig rgistrt sitt ovr ord frå Voss, Hardagr og Suhordlad. Og ha tok til md å skriva d mi frå ris si. «i rvolusjorad figur»: Ivar Aas har ttopp fått fjrdplass på VGs kårig ovr kv som sida 1814 har vor viktigast i å forma Norg. Ei av di som har skriv biografi om d ug ma som drog ovr Jær i 1844, kallar ha «i rvolusjorad figur som dvd orsk språk- og skriftkultur». Så grudig skjdd dtt at livsvrkt til Ivar Aas r «karvalt i orsk kulturhistori». Så kaskj var dt ikkj så dumt md båd språkår og aasår i 2013 før Grulovs-jubilt i år til mi om d orsk rvolusjo på Eidsvoll i 1814? Kjldr: Ivar Aass dagbøkr på ttsid til Nyorsk kulturstrum. Stph J. Waltos biografi, Ivar Aass kropp (1996) og Ottar Grpstads biografi, Historia om Ivar Aas (2013). Birgr Lidagr og Jørg Eirik Waulas bygdbok for Tim om gard Mossig. Tkst: Nils Olav Østrm

13 Kids Zo fløy, og å t u t. ar jg d v om var skad l r o f r H ls jo fug d dt g d j a å h s g da va? J g hjlp ill dt jo bli. j l l u. v Sk. Og så fugl på slp travlt m y md l d la i fl t å g i l sk Ha t på v a til Jsus. k t g s J m bar h st dr Jsu o s u m ma rt tug, og h gt d hull i la k a s var sik folk. D sus. Og Jsu d m t l l J då u f r d fora. Lykk til m ar var, va a h uh gl g hist jalp fu ig og d lt. takt o l til at jg h litt vaskl t trav ldyrt. r b d t æ v D a. t k ug. Hm ils J frisk gså, slv om d a H h d uo gjor us o d i Mark s hjlp a h il 12. r v p. 2. vrs 1 t fi d g a t k m o lam vagli d m o r m ka ls u D!!!! Pssssst VITSER Hjlp d fir v å bær d lamm v til Jsus! Oppga v Jg håpr dt ikk blir rg i dag sa kgurumamma. Dt r så slitsomt år ug lkr i. Pappa, s kiraff! Dt htr sjiraff, gutt mi, og dssut r dt ikk sjiraff, dt r kal. To guttr diskutrt. Hva r ærmst? Brg llr må? Må slvfølglig! Ka du s Brg kaskj? GÅTE Ka du stav musfll md fir bokstavr? Svar: KATT ENGEN JUNGELGJ i kyrkja ig opplgg Hugs at dt r t r gudsd ag d kvar sø d 16) for all bar si jå klokka 11. (S tst. Frå Mightsbladt Pust 13

14 Tlf: Bsøksadr.: Orstadbakk 33 Postadr.: Boks 43, 4356 Kvralad Epost-adrss: Kotoummr: Gjvartst kyrkjlyd: Gjvartst kyrkjbygg: Kotortid: Tysdag kl , torsdag frdag kl Daglg liar Igu Matr, tlf ( ) Sokprst Morga Fjld, dir ( ) Barpastor Solvig G. Kidrvaag, dir Driftsliar Gir Åd Vstvik, dir ( ) Ugdomsarbidarar Vikar ut jui: Hlga Fyks tlf Stiar Svrso, tlf Utlig-ummr tlf (svarar md voicmail til Diako Hy Li Sadv tlf Sokrådt Jo Ld (liar), Tor Ar Lalad, Hlga Fyks (prmisjo), Sigv Klakgg, Astrid Judith Møllr, Raghild Hl Vaag, Karl Ig Lygr, Hl Htlad Mori (1. vara) samt sokprst Morga Fjld. Årts kofirmatr Alic Skogvold Amali Maglad Røylad Amali Slad Amali Skjævlad Amud Risa Fyllig Adr Elligs Sltta Adras Kalbrg Fjrmstad Adras Horpstad Adriaataia Hrijadry Rasamizafimaatsoa Ali Aamodt Atia Lobkk Kvam Bjart Rosslad Skrttig Bjørar T Frøylad Borghild Rørtvit Chrisadr Jacobs Dail Elligs Sltta Dail Thyss Erik Schøld Sætrdal Erika Amali Eglad Soma Frdrik Tvita Døypt 15. sptmbr Adra Frtt Møllr Cassadra Ulad Bur 29. sptmbr Elias Ulvøy Mælad Elisabth Kvrlad Thomass 20. oktobr Johas Traa Tuva Charlott Nordmark Gl Stagalad Harbo Gustav Brådlad Harald Hgg Hrik Du Igu Ir Kvrm Joakim Kristoffrs Joas Flåt Aas Julia Thu Salt Jørg Bjrga Kaspar Gursli Katria Tjøtta Kristi Orstad Kristoffr Espdal Lisa Øvrlad Igvarts Lisa Mari Brdlad Magus Klipp Mar Primstad Mari Lod Mari Skjlbrd Hjllstad Mari Kårstad Mari Kostali Stokka Marius Holmgard Marl Thuv Sy Hålad 27. oktobr Tilda Ld Mads Wikshålad Nilsso Eva Cli Hålad Hllad Svrr Ogdal 17. ovrmbr Krist Bjrga Tiril Hjørvik Olivia Ns V 8. dsmbr Esp Adré Lagøy Arvid Brglud Fjrmstad Eira Nordhus 25. dsmbr Olivia Ros Has (Folldal kirk) Marti Li Ntlad Mathild Ruud Nia Hol Philip Primstad Philip Dallair Rfslad Rbkka Elligs Joass Rub Skjævlad Shaia Cli Gjrd Sigrid Kvrlad Solvig Ns Solvig Bat Saglad Solvor Svlad Sodr Eftlad Johas Stff Ertsvåg Stia Frasso Brg Sv Skjævlad Thomas Krogdal Tiril Lobkk Kvam To Lis Eik Torjus H Rfss Victoria Risa Vladimir Rozhkov 12. jauar Madl Myrstad Lah Tjssm Thu 9. fbruar Marti Tvit Frøya Øy Roja Fuglstad Edlad Marill Fjrmstad Liam Afis Varg Sigmud Ollstad David Hausbrg 16. fbruar Luka Grastvit Houghto 16. mars Kaja Vatlad Vild Urdal Idlad Magus Daalad 21. sptmbr Rat Hllag Skarpid og Kjtil Klppa pust Forsidfoto: Hlga Fyks Rdaksjoskomit: Asbjør Ulad (asv. rdaktør), Hlga Fyks, Stiar Barm, Igrid Ldig og Igrid Ns V. Bidrag? Har du kugjørigr, tips til rportasjar llr raksjoar på oko du har ls i Pust, ta kotakt md i i rdaksjoskomit llr på Nst ummr: Kjm i jui Vigd Bgravlsr Ir Htlad og Cato Lass 22. oktobr Siri Obrstad Fuhr (bisttls) 15. ovmbr Torill Ulad Marcuss 13. fbruar Igr Li Møllr 14 Mightsbladt Pust

15 Loppmarkd r framlis på mot Laurdag 1. mars var dt på y stort loppmarkd i kyrkja. Dtt var dt 15. årt at i god vgjg gjomført dtt arragmtt. Dt r tydlg at loppmarkd ikkj har gått av mot. Allri i halv tim før dør opa var dt i lag kø av folk utfor. Og i var dt mag godbitar. Di lag borda var fylt opp av dk- ktøy, bøkr, likar, lktrisk artiklar, atikvittar, tc. D gog kom dt i vl kr Totalt gjom all dss 15 åra har dt kom i kr All pga går til Stiftls Frøylad og Orstad kyrkj, sir iitiativtakar og primus motor, Årsi Orstad. Offr til Stiftls hva btyr dt? Hva liggr gtlig bak år vi på gudstjst får vit at dt r offr til stiftls? Ldr i stiftls, Sti Tor Åtlad, forklarr. Dt kort svart r at år vi fikk kommual midlr til byggig av kirk, mått vi ta dl av asvart slv. Mstpart klart vi å ord ttr hvrt, m i sluttspurt mått vi ta opp t kstralå og dt ærmr vi oss slutt på å. Hva btyr dt? Vi låt 4 millior. Nå har vi ca millio igj å btal. Slik budsjttt vårt sr ut å, rgr vi md å vær frdig md dtt låt i utgag av Kommr dt så my pgr i år dt r offr til Stiftls? Ni, vi rgr md at omtrt trdl vil bli dkkt på d måt. D vstligst dl av itkt til Stiftls kommr vd utli av kirk. I løpt av t år blir dt arragrt god dl slskapr, mimøtr, bryllupsfstr, kommual arragmtr, kosrtr, kurs og kofrasr. No gagr har vi «også asvar for srvrig, og flittig mdhjlpr som r md på dugad gjør at dtt gir god bidrag til økoomi vår. Bygda har vist impord givrgld, og dt r vi vldig takkmlig for! Lokalt har vi bidratt md omtrt 26 millior kror. Dtt fordlr sg md ca. 8 millior i form av dugadsisats i byggfas og ca. 18 millior i r økoomisk midlr. D 18 millio r bladig av dirkt pggavr lokalt og kstrt, itktr på arragmtr og utli, ulik fodsmidlr, offr i kirk, loppmarkd, basar, kstr dugadr, flaskisamlig osv. osv. Bygda har vist impord givr- «Stift fokus p ls har hatt å bygg ig og hvrt o ttr gså utl i. gld, og dt r vi vldig takkmlig for! Sluttrsultatt har blitt romslig kirk som ikk bar dkkr bhovt på valig sødagr, m som ka hus størr arragmtr og som også gir rom for mgd ulik aktivittr gjom hl uka. Vi spør også ldr i sokrådt, Jo Ld, om hva dt har btydd å ha Stiftls som mdspillr i arbidt. Ha svarr: Sokrådt r vldig takkmlig for dt arbidt som Stiftls har utført. D arbidsdlig md at Stiftls har hatt fokus på byggig og ttr hvrt også utli, har gjort at stab og sokråd bdr har kut fokusr på si oppgavr, slv om dt jo slvsagt har vært dl samarbid udrvis. Tkst: Asbjør Ulad Mightsbladt Pust 15

16 KYRKJELYDENS VISJON Vi vil sjå msk kom til tru på Jsus og bli frimodig ttrfylgjarar pust Rturadrss: Frøylad og Orstad kyrkjlyd Boks 43, 4356 KVERNALAND På tirsdag 8. april får du bsøk Kirks Nødhjlp jobbr i katastrofområdr som bl.a. Syria for at flst mulig mskr skal få sjas til å ovrlv. 8. april 2014 kommr årts kofirmatr til å gå fra dør til dør for å saml i pgr til Kirks Nødhjlps arbid. Gudststr i Frøylad og Orstad kyrkj Sødag 6. april kl Samtalgudstst Isamlig av klær og utstyr til Ukraia I Frøylad og Orstad kirk Tirsdagr kl NB! t.o.m tirsdag 8.april. Ettr påsk ka klær og utstyr lvrs på Vigrstad Tirsdagr kl Osdagr kl For mr ifo: s Torpdo slått kockout av Jsus Eks torpdo HP Martis kommr på FOKUS i Frøylad og Orstad kirk frdag 4. april kl og fortllr si histori om RUS, VOLD og JESUS. Dt blir god tid til spill og lk, prat og salg av mat. Sødag 13. april kl Gudstst, Dåp Skjærtorsdag 17. april kl Kvldsgudstst, Nattvrd 2 påskdag 21. april kl Gudstst Sødag 4. mai kl Gudstst, Dåp Lørdag 10. mai kl og Kofirmasjosgudstst Sødag 11. mai kl Kofirmasjosgudstst 17. mai kl Gudstst Vlddightskosrt Lørdag 24. mai kl Frøylad og Orstad kirk Vi har md oss Mikal Järlstrad, svsk sagr og låtskrivr som til samm har gitt ut hl 10 album. No kjr ha kasj også fra dt svsk TV-programmt «Mis du såg». Briks fra Ukraia r også md. D r lokal sagr md t utrolig talt. D vil syg båd på ukraisk og glsk. Sødag 18. mai kl Kvldsgudstst, Nattvrd Sødag 1. jui kl Gudstst, Dåp Sødag 8. jui kl Gudstst, Nattvrd Sødag 15. jui kl Gudstst, Nattvrd Sødag 29. jui kl Sommarturus, Dåp D mst spsill gjst for kvld r ok allikvl bar fra Hous of Mrcy. Vi vil få t lit iblikk i hvor radikalt adrlds liv drs r i dag fordi o gav dm hjlp. Kosrts fokus r lys. Md dt øskr vi å gjør hvr klt bvist på at d ka vær md å t t lys i adrs liv. Gratis igag md mulight for å gi gav udr kosrt. 16 Mightsbladt Pust

17 Mightsbladt Pust 17

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe

Høstfestival. Bergen kino. Ny teatergruppe Nr. 8 Sptmbr 2014 19. årgag Høstfstival Brg kio Ny tatrgrupp I o h ld Kjær lsr! kio g Br KulTur I ovmbr r dt høstfstival, og du ka opplv utstilligr, workshops, kofras og show! Kaskj du vil udrhold md musikk,

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring

Terje Steen Edvardsen blir pensjonist. Haraldsplass Diakonale Høgskole. Haraldsplass Diakonale Sykehus. Garnes Ungdomssenter. Senter for Livsmestring MAGASI FOR STIFTELSE BERGE IAKOISSEHJEM R 2 2012 47. ÅRGAG Trj St Edvards blir psjoist Haraldsplass iakoal Høgskol Haraldsplass iakoal Sykhus Gars Ugdomsstr Str for Livsmstrig Solli Sykhus 2 Haraldsplass

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e

Årsplan for 2. trinn, Dalgård skole 2012-2013 Uk e Årspla for 2. tri, Dalgård skol 12 13 Uk 34 35 Tma Norsk Matma tikk God start Lsbøk Bokstavhus Stavskrift Høyfrkvt Stig Rimig Skrivig Rptisjo av lyd, bokstav Søkls Arbid på PC md pdagisk prramvar Tallija

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks tilbudsavis fra Hvorda blar ma i tilbudsavis? For å bla i tilbudsavis så klikkr du t i t av hjør, llr du ka klikk på pil d på mylij. S ærmr på produkt? Du ka zoom i på produkt vd å klikk på produktt

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift

VG2 Naturbruk Hest Stalldrift VG2 Naturbruk Hst Stalldrift Årsplan i Vg2 Hst- og hovslagrfag vd Stnd vidargåand skul for skolårt 2010-2011. Innhold: Prsntasjon av tilbudt. Fag og timfordling. Plan for når vi skal jobb md d ulik tman

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Høstfestival. Bergen kino. KulTur

Høstfestival. Bergen kino. KulTur Nr. 8 Sptmbr 2015 20. årgang Høstfstival Brgn kino KulTur In o nh ld Kjær lsr! ino k n Brg Proffn Da r dt om ikk lng dukt for båd Danskampn i oktobr og Høstfstival i novmbr, og i dnn utgavn kan du ls mr

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet

Styring av Mattilsynet ved hjelp av risikokart. Kristina Landsverk Tilsynsdirektør, Mattilsynet Styrig av Mattilyt vd hjlp av riikokart Kritia Ladvrk Tilydirktør, Mattilyt Mattilyt amfuoppdrag Effktmål: Sikr hlmig trygg mat og trygt drikkva Frmm god hl ho platr, fik og dyr Frmm dyrvlfrd og rpkt for

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle

SOMMERTID! 5.900,*Prisen gjelder ved utskifting av eksisterende klosett. Inkluderer eventuelle SOMMERTID! r i d d a ø b r s! s b D Usil i vår bu all ikkr! 11.990,- Showrama 8-5 4.490,- Dusjkabi. 90x90 cm. Klar glass/hvi profilr. Lvrs md hvi avagbar fropal. Høyd 222-225 cm. Eksra brd døråpig. Ikludr

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom.

Shonglap er en ettårig utdanning for jenter mellom 11 og 19 år som har gått glipp av skolen på grunn av fattigdom. Shonglap Kavlifondts jubilumsprosjkt Rapport mars 2013 Shonglap r n ttårig utdanning for jntr mllom 11 og 19 år som har gått glipp av skoln på grunn av fattigdom. Målt r å gjør jntn stolt og slvstndig,

Detaljer

reklamebørsen oktober 2014 tv

reklamebørsen oktober 2014 tv rlambrs otobr 2014 tv rlambrs otobr 2014 t v m la r rs brs m blam rla lam r rs rbrs brslam m brslambrlamrlarsrbrs m m la r rs brs mb lam rla r rs b lam la rrs brsmb m la rs brslambrlam r rs r b b lam la

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Dn som har ør, han hør.. Brvn til d syv kirkn i Johanns Åpnbaring Prosss Manual Introduksjon og vildning Utviklt av Andrs Michal Hansn Ovrsatt fra nglsk og tilrttlagt av Vgard Tnnbø 1. Innldning Dtt r

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nor og Uvdal kommu Møtikallig Saksr: 47-49 Utvalg: Hovdutvalg ærig, miljø og kommualtkikk Møtstd: Kommustyrsal, Rødbrg Dato: 9.1.214 Tidspukt: 9: Saks dokumtr liggr til gjomsy på skrtærs kotor. Evtult

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV

Oversiktskart. Figur 1 Oversiktskart [6] Ullensaker Kirkelige Fellesråd / Ullensaker kirke / 14086 Rapport 1 / RMV 2 Ovrsitsart Figur 1 Ovrsitsart [6] Ullsar Kirlig Fllsråd / Ullsar ir / 1486 Rapport 1 / RMV 3 Bilag Situasjosplar og borput- /oordiatlistr A Situasjospla m/ bordybdr A1 Borput- og oordiatlist A2 Borrsultatr

Detaljer

Festivalsommar i Finnøy

Festivalsommar i Finnøy Opningstidr: Mandag: 09.00-18.30 (kassn stngr kl 17.00) Tirsdag - frdag: 09.00-15.30 Nr 27 Frdag 5. juli 2013 Årgang 44 Lokalavis for Finnøy kommun kr 17 Ls også: Fstivalsommar i Finnøy Ikkj nøgd md gravinga

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson

OPPDRAGSLEDER. Eirik Nordvik OPPRETTET AV. Joacim Olsson OPPDRAG Kvislatut, - Lvagr kou OPPDRAGSNUMMER 281020 OPPDRAGSLEDER Eirik Nordvik OPPRETTET AV Joaci Olsso DATE 20.06.2013 GEOTEKNISK VURDERING KVISLATUNET VERDAL Ildig Swco Norg AS r gasjrt av Kvro AS

Detaljer

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015.

Årsberetning 2015. Seilsportliga. Været på en JORDOMSEILING. Subsea 7 Nyttårsseilas 2016 EXPRESS NM 2015 STOLTE JOLLEØYEBLIKK 2015. 2015 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 6 Årsbrtg 2015 sd 4-21 EXPRESS NM 2015 Slsportlga Subsa 7 Nyttårsslas 2016 Vært på JORDOMSEILING STOLTE

Detaljer

Stiftelsen! Tryggere!

Stiftelsen! Tryggere! Trygg orgaisasjo Dysleksi Norge 14. ovember 2015 Bjør Løvlad Seiorrådgiver og terapeut Stiftelse! Tryggere! www.tryggere.o Stiftelse Tryggere på Iledig Ugdommer utsettes 3 5 gager så mye for vold og overgrep

Detaljer

Varmare Våtare Villare. Kinooppleving i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Kva gjer du? Kva har du krav på?

Varmare Våtare Villare. Kinooppleving i baksetet 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Kva gjer du? Kva har du krav på? Konkurrans 14 Prmikryss 15 Vinn in ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplving i bakstt 16 05 Når straumn blir bort: Kva gjr du? Kva har du krav på? Varmar Våtar Villar Klimandring md mir rgn og flir

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17

Utdanning i Åsane I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE. side 11-13. side 7-9. side 3-5. side 15-17 Utdanning i Åsan I N F OAV I S O M V I D E REGÅENDE UTDANNING I ÅSANE Trtns vidrgånd skol sid 3-5 Åsan vidrgånd skol sid 7-9 Trtns vidrgånd skol Åsan vidrgånd skol Lønborg vidrgånd skol Lønborg vidrgånd

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462. Kommunestyret 12.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbhandlr: Kristin Tvit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1462 Sign: Dato: Utvalg: Kommunstyrt 12.05.2015 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 12.05.2015 1. Ovrsndlssforslag fra kommunstyrt 24.03. Saksprotokoll

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016

Nye renovatørar overtek innsamling av avfall frå 1. juni 2016 fjllvarsl rin vkst fjllvarsl Ny rnovatørar ovrtk innsaling av avfall frå 1. juni 2016 Inforasjon frå vatn, avløp rnovasjon as AS Novbr 2013 Nr. INFORMASJON FR ÅFjll FJELL VATN, AVL og ØP OG RENOVASJON

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata

Produktspesifikasjon J100 Kartdata, versjon desember 2013. Produktspesifikasjon: J100 Kartdata Produktspsifikasjon: J100 Kartdata Norsk Polarinstitutt Vrsjon dsmbr 2013 Norsk Polarinstitutt Sid 1 1 Innldning, historikk og ndringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 2 Ovrsikt ovr produktspsifikasjonn...

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel Skulstrsgudstnst Anit Instfjord: - Dt må vr rom for likn, klppslvn og smilt. Monic r ny trusopplærr Konfirmntn fortl Ovrsikt ovr tilstt, kontktdrssr og tlfonr: Administrsjon Likngr OG Sogndl kyrkjkontor

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

RESULTATER - BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI K 17-29 34 km. RESULTATER BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI M 17-29 34 km

RESULTATER - BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI K 17-29 34 km. RESULTATER BERG IL/REMA 1000-RITTET - 14. MAI M 17-29 34 km K 17-29 Klasskod Klassav Plass Startr Ettrav Forav Klubb 1 339 B Jacobs Igrid Hald CK K17 K 17-29 1:16:15:00 2 531 Thu Sara SK K17 K 17-29 1:28:16:00 3 680 Js Sti Thrs K17 K 17-29 2:14:00:00 4 508 Solbrkk

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer