Kunnskapsbasert praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsbasert praksis"

Transkript

1 Kunnskapsbasert praksis Bibliotekarkompetanse fra 2.0 til oktober 2007 Lena Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Bergen

2 Hva er kunnskapsbasert praksis? Kunnskapsbasert praksis Evidence Based Practice Begrepet først introdusert i medisin

3

4 Teorier og erfaring alene kan være svikefulle veivisere Teorier Erfaring Empirisk forskning

5 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Kontekst Brukerkunnskap og brukermedvirkning (Jamtvedt, 2003)

6 Evidence Evidence is knowledge produced by research; it needs to be linked to the knowledge produced from data analysis, sometimes called statistics, and knowledge from the experience of clinicians and patients. Gray M. Best current evidence strategy. NHS 2006

7 Fra Bibliotekreform 2014 Forskning er viktig for faglig og metodisk utvikling. Bibliotekene trenger forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å utvikle praksisfeltet (s. 37) Biblioteksektoren skal bygge på relevant forskning om bibliotekenes tjenester og bibliotekene som samfunnsinstitusjoner (s. 38)

8 Hva betyr dette for bibliotekarer? Støtte kunnskapsbasert praksis blant andre faggrupper Kunnskapsbasert bibliotekpraksis

9 Hvorfor bibliotekarer? As a profession which has the ability to manage the literature of research, librarianship is uniquely placed to model the principles of evidence-based practice, not only as they apply to other disciplines which we serve, but also as they apply to our own professional practice - Ritchie, 1999

10 Hva betyr dette for bibliotekarer? Støtte kunnskapsbasert praksis blant andre faggrupper Kunnskapsbasert bibliotekpraksis

11 Evidence Based Library and Information practice Evidence Based Library and Information Practice (EBLIP) seeks to improve library and information services and practice by bringing together the best available evidence and insights derived from working experience, moderated by user needs and preferences. EBLIP involves asking answerable questions, finding, critically appraising and then utilising research evidence from relevant disciplines in daily practice. It thus attempts to integrate user-reported, practitioner-observed and research-derived evidence as an explicit basis for decision-making - Booth 2006

12 Research-derived evidence Practitionerobserved evidence Evidence Based Practice Context User-reported evidence

13 Trinnene i kunnskapsbasert praksis 1. Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov 2. Formulere spørsmål 3. Gjennomføre litteratursøk lete! 4. Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap 5. Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov 6. Evaluere praksis

14 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

15 Scenario Etter hvert som Høgskolen har gått over fra tradisjonell, didaktisk undervisning til problembasert læring forventes det at studentene skal være i stand til å finne relevant informasjon på egen hånd. Bibliotekundervisningen i de ulike studienes timeplaner er tilmålt, den foregår i store grupper, og mye innhold skal gjennomgås på én gang. I høgskolebiblioteket har dere diskutert muligheten for å utvikle nettbaserte moduler for relevante databaser. Modulene er tenkt å supplere den vanlige undervisningen, men også være frittstående kurs for fjernstudenter og andre.

16 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

17 Å formulere spørsmål: SPICE SETTING: PERSPECTIVE: INTERVENTION : COMPARISON: EVALUATION: Hva er konteksten eller situasjonen? Hvem er brukerne? Hva gjøres for dem? / Hva skjer med dem? (tiltak) Hva er alternativene (sammenligning)? Hvilke utfall/resultater er relevante?

18 SPICE: Eksempel SETTING: PERSPECTIVE: INTERVENTION : COMPARISON: EVALUATION: Høgskoler Bachelorstudenter Nettbaserte databasemoduler Tradisjonell brukeropplæring i klasserom Søkeferdigheter (emneord vs fritekst, boolske operatorer, trunkering ect.)

19 Bibliotekfagets seks domener Samlingsutvikling Undervisning og opplæring Referansearbeid Informasjonsgjenfinning og tilgang Organisasjon og ledelse Markedsføring Booth & Brice 2004

20 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

21 Hvilke kilder er relevante? Bibliotekfaglige databaser: LISA (Library and Information Science Abstracts) LISTA (Library, Information Science & Technology Abstracts Library Literature Domenespesifikke databaser: Undervisning og opplæring: ERIC, British Education Index Organisasjon og ledelse: ABI Inform, Emerald Management Andre fagspesifikke databaser: Samfunnsvitenskap: Social Science Citation Index, Sociological Abstracts Medisin og helse: MEDLINE, CINAHL

22 Eksempel på søkestrategi - LISTA 1. undergrad* [TX All Text] 2. bachelor* [TX All Text] 3. 1 or 2 4. computer assisted instruct* [TX All Text] 5. online tutor* [TX All Text] 6. 4 or and 6

23 Eksempel på søkestrategi - ERIC 1. Undergraduate Students [DE] 2. Computer Assisted Instruction [DE] 3. Information Literacy [DE] 4. exp Information seeking [DE] 5. 3 or and 2 and 5

24 Resultater Zhang L, Watson E, Banfield L (2007). The efficacy of computer-assisted instruction versus face-to-face instruction in academic libraries: a systematic review. Journal of Academic Librarianship; 33(4): I tillegg: Evidence Based Libraries and Information Practice Journal Koufogiannakis D, Wiebe N (2006). Effective methods for teaching information literacy skills to undergradute students: a systematic review and meta-analysis. Evidence Based Libraries and Information Practice; 1(3): 3-43

25 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

26 Hovedpunkter i kritisk vurdering Kan vi stole på resultatene? Hvordan har forskerne gått frem for å besvare spørsmålet? (Metode) Hva forteller resultatene? Telle eller måle (kvantitative data) Beskrive (kvalitative data) Kan resultatene overføres til min praksis? Er deltakerne i studien like nok de jeg møter i min praksis? Har forskerne vurdert alle relevante utfallsmål?

27 Sjekklister (1) Bibliotekspesifikke: Brukerstudier CriSTAL checklist - Appraising a user study Behovsanalyser CriSTAL checklist - Appraising an information needs analysis) Undervisning og opplæring (ReLIANT - Reader's guide to the Literature on Interventions Addressing the Need for education and Training)

28 Sjekklister (2) Metodespesifikke Oversiktsartikler 12 spørsmål som hjelper deg å vurdere en oversiktsartikkel Kvalitative studier 10 spørsmål som hjelper deg å vurdere kvalitativ forskning Kontrollerte studier Sjekkliste for vurdering av en randomisert kontrollert studie (RCT) Publikasjoner Undervisningsmateriell

29 Eksempel Sjekkliste for oversiktsartikler Klar tittel og formål Omfattende, referert søkestrategi Klare kriterier for inklusjon og eksklusjon Kvalitetsvurdering av inkluderte studier Beskrivelse av de inkluderte studiene Sammenstilling av resultatene fra inkluderte studier (beskrivende eller statistisk)

30 Eksempel Oversiktsartikkel: Koufogiannakis & Wiebe 2006 Hva var bra? Klart formål: Omfattende søkestrategi: Klare inklusjonskriterier: Hvilke metoder virker best for å undervise bachelorstudenter i informasjonskompetanse? Søk i 15 ulike databaser. Referanselister. Bibliografier og oversiktsartikler. Gruppe- eller individuell undervisning ledet av bibliotekar. Bachelorstudenter. Evalueringsstudier. Hva var mindre bra? Kvalitetsvurdering: Inklusjonskriterier: Kun én av forfatterne vurderte studienes kvalitet (men brukte sjekkliste) Kun engelskspråklige studier. Mangler viktige studier?

31 Hva konkluderer forskningen med? Oversiktsartikkel: Koufogiannakis & Wiebe 2006 Nettbasert opplæring er like effektiv som tradisjonell undervisning

32 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

33 Bruke forskning i praksis: SCOPE SEVERITY: Problemstillingen hvor viktig/alvorlig er den? CLIENTS: Vil det å endre tjenesten, eller innføre en ny tjeneste, passe inn med brukernes behov og ønsker? OPPORTUNITY: Er tiden moden for endring? Har situasjonen endret seg siden forskningen ble publisert? POLITICS: ECONOMICS: Har tjenesten støtte i min organisasjon? Har vi ressurser nok til å endre/innføre tjenesten? Går det på bekostning av andre ting? EAHIL Krakow, Booth 2007

34 Bruke forskning i praksis: SCOPE SEVERITY: CLIENTS: Er tradisjonell brukeropplæring såpass ressurskrevende at en nettbasert løsning haster? Ønsker studentene nettbaserte moduler? OPPORTUNITY: Har vi nødvendig kompetanse til å utvikle moduler selv? Har andre utviklet noe vi kan bruke? POLITICS: Ser Høgskolen behovet? ECONOMICS: Har vi nødvendig programvare for å lage nettbaserte moduler? Hvor mange månedsverk går med til utvikling?

35 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

36 Evaluering 1. Evaluere tjenesten betydning I overensstemmelse med organisasjonens strategi og målsetninger? Sammenlign endringer med forutsetningene i prosjektplanen Har endringen ført til forbedrete tjenester? 2. Evaluere egne prestasjoner Har jeg fulgt trinnene i kunnskapsbasert praksis? Har jeg fått økt kunnskap og nye ferdigheter? Har prosessen avdekket personlige og faglige styrker eller svakheter?

37 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Evaluere Kunnskapsbasert praksis Formulere spørsmål Bruke forskningsbasert kunnskap sammen med egen erfaring og brukerbehov Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Gjennomføre litteratursøk - lete!

38 Refleksjon i fagutøvelsen 1. Stadig stille spørsmål ved egen praksis 2. Være skeptisk til nåværende praksis 3. Være lydhør for og verdsette andres meninger 4. Være bevisst på både styrker og svakheter ved egen kunnskap 5. Har oversikt over forskningsbasert kunnskap over eget område (ikke alle områder) 6. Kontinuerlig læring

39 Informasjonskompetanse vs. kunnskapsbasert praksis Informasjonskompetanse definisjoner To be information literate, a person must be able to recognise when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information Trinnene i kunnskapsbasert praksis American Library Association, 1989 Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner Chartered Institute of Library and Information Professionals, Trinn 6: Evaluere Trinn 5: Bruke forskningsbasert kunnskap med egen efaring og brukerbehov Trinn 1: Refleksjon i fagutøvelsen: Identifisere informasjonsbehov Kunnskapsbasert praksis Trinn 4: Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Trinn 2: Formulere spørsmål Trinn 3: Gjennomføre litteratursøk

40 Nyttige ressurser Libraries using evidence: Evidence Based Libraries and Information Journal Samme adresse som over Booth & Brice (2003). Evidence based practice for information professionals: a handbook. London: Facet Publishing Connor E (2007). Evidence-based librarianship: case studies and active learning exercises. Oxford: Cahndos Publishing

41 Oppsummering Bibliotekarer må være informasjonskomptente innenfor eget fag! Trinnene i kunnskapsbasert praksis = verktøy for livslang læring Livslang læring = kontinuerlig fagutvikling og kompetansehevning

42 Hva kan du gjøre? Stille spørsmål ved egen praksis Bestille artikler til deg selv ikke bare til andre Abonnere på innholdsfortegnelsen for Evidence Based Library and Information Practice Organisere / delta i en lesesirkel (journal club) Delta på 5ht International Evidence Based Library and Information Practice Conference, Stockholm 2009

43 Lyst til å lære mer? Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis for bibliotekarer Startet 2007 Nytt kull våren 2008 Søknadsfrist 1. desember 2007 Kontakt meg gjerne: videreutdanning/bibliotekarer.asp

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt?

Hvordan skrive. fakta. forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? forskning 03 10 NYTT og nyttig > Hvordan skrive en systematisk oversikt? Hvordan skrive en systematisk oversikt? Målgruppen for denne artikkelen er sykepleiere som ønsker å lage en oversiktsartikkel over

Detaljer

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier

Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Hvordan finne forskningsbasert kunnskap: Kilder og søkestrategier Forskning er en viktig kilde til kunnskap om behandling, diagnostikk (utredning), prognose, årsaker og pasienterfaringer. I Norge har hele

Detaljer

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter

audit, å kritisk vurdere artikler og klinisk relevante områder samt å delta i fagringer er eksempler på arbeidsmåter Arbeidsformer som implementerer kunnskapsbasert praksis Formålet med denne artikkelen er å presentere noen måter å implementere kunnskapsbasert praksis i eget arbeid som kan være aktuelle for ergoterapeuter

Detaljer

Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker?

Implementering av ny praksis en. utfordring Hva virker? Fag- og forskningsdager for sykepleietjenesten i Helse Sør-Øst 6. og 7.mars 2013 Implementering av ny praksis en Kunnskapsesenterets nye PPT-mal utfordring Hva virker? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør Plan

Detaljer

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte

Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av totalprotese i hofte Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14 2011 Systematisk oversikt Bakgrunn: I Norge utføres det årlig rundt 8000

Detaljer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer

Mye forskning har fokusert på barrierer som hindrer Hvordan bli en kunnskapsbasert yrkesutøver Det finnes mange barrierer som vanskeliggjør kunnskapsbasert arbeid. Denne artikkelen handler om hvordan overkomme de praktiske hindringene og bli en kunnskapsbasert

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika

Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika Emma Simonsen Lund Sykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatika Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleieutdannin ABSTRACT Name: Emma Simonsen

Detaljer

En praksis basert på kunnskap

En praksis basert på kunnskap En praksis basert på kunnskap En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse. 45 studiepoeng Heidi B Bringsvor Desember 2011 Summary

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF

Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis. Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapskilder og litteratursøk i klinisk praksis Fjernundervisning 21.04.15 Kristin Østlie Seksjonsoverlege ph.d. Sykehuset Innlandet HF Kunnskapsbasert praksis Ulike typer kunnskap Forskningsbasert

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Noe for deg? sammendrag

Noe for deg? sammendrag Noe for deg? sammendrag Bakgrunn: Forskning og teknologi er i økende grad blitt en del av vår hverdag, som medfører at kunnskap får en mer abstrakt og symbolsk form. Det stilles derved særegne krav til

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus

Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus Rapport fra Kunnskapssenteret nr 30 2009 Systematisk kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Det er fremmet forslag om at norske helseinstitusjoner må sertifiseres.

Detaljer

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse

Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Utvikling av lærer elev-relasjoner i klasserommet: læreroppfatning sammenlignet med en teoribasert analyse Kari Fjell og Bodil Stokke Olaussen Lærer elev-relasjonen er viktig for motivasjon og læring,

Detaljer

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid

DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE. Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid DET ER LETTEST Å SNAKKE NÅR EN SKAL SI NOE Studenterfaringer med nettstøttet samarbeid MASTERSPECIALE Mai 2004 Masterutdannelse i IKT og læring Hanne Schou Røising Title: It is easiest to talk when you

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Delrapport från skolforsk-projektet. Metoder for systematiske kunnskapsoversikter

Delrapport från skolforsk-projektet. Metoder for systematiske kunnskapsoversikter Delrapport från skolforsk-projektet Metoder for systematiske kunnskapsoversikter VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Metoder for systematiske kunnskapsoversikter VETENSKAPSRÅDET Box 1035 SE-101 38 Stockholm,

Detaljer

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning

Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Kjersti Wæge Elevenes motivasjon for å lære matematikk og undersøkende matematikkundervisning Doktoravhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, desember 2007 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning?

Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? Marit Ulvik og Kari Krüger Artikkelen retter søkelyset mot lærerutdanneren som modell når det gjelder profesjonell

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010

Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 Notat fra Kunnskapssenteret mai 2011 Om notatet: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov.

Detaljer