Akuttdatabasen. Brukerveiledning. Mars 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttdatabasen. Brukerveiledning. kari.anne.ness@hemit.no Mars 2010"

Transkript

1 Akuttdatabasen Brukerveiledning Mars 2010 Dette er en brukerveiledning til Akuttdatabasen, v.1.5.3, som er i bruk ved Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital. Applikasjonen breddes første halvår 2010 til alle akuttmottak i Helse Midt-Norge.

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Oversiktsbildet Detaljbildet Tilgangsnivåer Administrasjonsadgangen Anonymtilgangen Vindusvisninger Rapporter Brukeradministrasjon og autentisering Ulike versjoner av Akuttdatabasen

3 1. Innledning Akuttdatabasen er utviklet ved Stavanger Universitetssykehus, i samarbeid med Helse Vest IKT og konsulentselskapet Bouvet ASA. Formålet med applikasjonen er å understøtte pasientlogistikken i Akuttmottaket, det vil si mottak, undersøkelse og behandling av pasienter. Akuttdatabasen ble tatt i bruk ved Akuttmottaket ved St. Olavs Hospital høsten 2009, og skal nå breddes til alle akuttmottak i Helse Midt-Norge. Denne brukerveiledningen er utarbeidet for å støtte brukerne ved de ulike akuttmottak i regionen i å ta i bruk applikasjonen. Helse Midt-Norge har etter anskaffelsen av Akuttdatabasen våren 2009 implementert en rekke små og større endringer i applikasjonen, i samarbeid med Bouvet ASA. Disse endringene er det inntil videre kun Helse Midt-Norge som har. (?) Det er pr. i dag versjon som er i bruk i Helse Midt- Norge. I siste avsnitt av denne brukerveiledningen er det oppsummert hvilke endringer HMN har implementert. Inkonsekvente fargemarkeringer i skjermbildene i dette dokumentet forklares med at deler av dokumentet ble skrevet mens St. Olavs fortsatt brukte MTS som triagerammeverk, mens andre deler er skrevet etter at METTS ble tatt i bruk. I den grad pasientpersonalia kan sees i skjermbildene, er dette snakk om testpasienter. Akuttdatabasen har primært to skjermbilder: Oversiktsbildet som viser alle pasienter, og detaljbildet som viser og gir mulighet for å legge inn detaljer for én pasient. I tillegg er det en administrasjonsdel hvor brukerne selv kan konfigurere deler av applikasjonen. 2. Oversiktsbildet I dette bildet får man oversikt over alle pasientene som har vært i kontakt med Akuttmottaket. Dette er kun et lesebilde, redigering foregår i Detaljbildet som man kommer inn i ved å dobbeltklikke på de respektive pasientene. 3

4 Kolonnene i oversiktsbildet viser, fra venstre til høyre: ankomsttid, fornavn, etternavn, fødselsdato, journal status, innskrevet PAS, diagnose (årsak til henvendelse), smitte, ansvarlig sykepleier, pasientens fysiske plassering, ferdig sykepleier (FS, klar til lege) journalansvarlig lege, klinikktilhørighet, moderavdeling (se eget avsnitt) hastegrad, utskrevet til avdeling, samt status for lege (bestilt, fått), røntgen, blodprøver og portør. Faneinndeling De ulike pasientkategoriene er sortert under respektive faner. Hvert sykehus kan selv sette opp relevante faner/pasientkategorier under Administrasjonsmenyen se avsnitt Administrasjon. I tillegg til de skreddersydde fanene har man også standardfanene Alle, Alle aktuelle, Triage og Behandlingsenhet. Under Alle-fanen ligger alle pasientene som har eller har hatt kontakt med Akuttmottaket siste 30 døgn. Antall timer kan endres av administrator, se avsnitt Applikasjonsparametre. Innholdet under Alle aktuelle-fanen er begrenset til pasientene som befinner seg i Akuttmottaket pr. nå, altså de som er innskrevet men ikke utskrevet. Under Triage-fanen ligger pasienter som ikke har fått triagekode, og ellers pasienter som ligger i triageområde/på triagerom, med eller uten triagekode. (Triagerom og akuttrom vedlikeholdes av administrator se eget avsnitt.) Å legge pasienten på triage gjør man ved å velge rom under nedtrekksmenyen Triage under Innleggende informasjon. Når pasienten er triagert og overflyttes til behandlingsrom, markerer man dette i Akuttdatabasen ved å oppgi rom under Behandlende Informasjon. Ved å gjøre dette fjernes valgt triagerom automatisk, da pasienten ikke kan ligge på både triagerom og behandlingsrom samtidig. (Pasienten kan dermed heller ikke gjenfinnes under Triage-fanen, men under riktig gruppefane, Alle- og Alle aktuelle-fanene.) Eksempelet under viser triagefanen hvor fem pasienter venter på triagering, mens to er triagert men befinner seg fortsatt i et triagerom/område. 4

5 Under fanen Behandlingsenhet ligger alle pasienter som har fått tildelt rom, og som ikke er utskrevet fra Akuttmottaket. Fargemarkeringer i oversiktsbildet Kolonnen Inn kan være markert med bakgrunnsfarger. Hvis pasienten ikke er triagert innen ti minutter etter ankomst, farges inn-tidspunktet lyseblått. Hvis pasienten ikke har fått legetilsyn innenfor tidsrammen som er definert i triagerammeverket, farges inn-tidspunktet rødt. Tidsgrenser for triage og legetilsyn samt farger for overtrådt tid, kan endres av administrator. Administrator kan også sette opp fargemarkering av kolonnen J Journal. (Se eget avsnitt.) 3. Detaljbildet (Dette avsnittet er nesten i sin helhet kopiert fra filen Akuttdatabasen.doc, som ble oversendt Hemit fra Helse Vest IKT i 2008.) Detaljvinduet åpnes ved å trykke Ny pasient. Man åpner da et tomt vindu. Detaljvinduet for allerede registrerte pasienter åpnes ved å dobbeltklikke på pasientoppføringen eller ved å markere oppføringen og trykke Rediger. Detaljvinduet er satt sammen av 5 hoveddeler: Personalia, Innleggelsesårsak, Triageinformasjon, Behandlingsinformasjon og Utskrevet informasjon. 5

6 Personalia Ved å taste inn personnummer vil en hente korrekt identitet fra PAS/folkeregister. Sekssifret fødselsnummer gir grunnlag for søk i folkeregister. Det er ikke mulig å søke på navn. Er pasienten innskrevet siste 24 timer vil en få spørsmål om ny registrering. (Antall timer kan endres av administrator.) Fornavn, etternavn og fødselsdato er fritekstfelt. Innleggende informasjon Diagnose er fritekstfelt. Her angis årsak til henvendelse. Innleggende lege: nedtrekksmeny med legeliste. Legelisten vedlikeholdes av administrator, se eget avsnitt. Hastegrad inn: nedtrekksmeny med ulike prioriteter. Gruppe: nedtrekksmeny hvor brukeren angir pasientens klinikktilhørighet. Inn akutten (ankomst og triage info) Ankommet: genererer dato og klokkeslett når klikkes. Tidspunktet kan endres manuelt. Triage: nedtrekksmeny hvor brukeren velger fysisk lokasjon/triagerom for ventende pasienter. Hastegradskode: angir hastegrad. Innskrevet PAS: Her krysser man av når pasienten er innskrevet i PAS. Behandlende informasjon Sykepleier: nedtrekksmeny hvor man kan angi navn på pasientansvarlig sykepleier i behandlingsenheten. I tillegg en rullegardin for telefonnummer. Sykepleierlisten vedlikeholdes av administrator, se eget avsnitt. Rom: nedtrekksmeny, liste over fysisk lokasjon/akuttrom i behandlingsenheten. Akuttrom vedlikeholdes av administrator, se eget avsnitt. Behandlende lege: nedtrekksmeny med legeliste, hvor brukeren angir journalansvarlig lege. Legelisten vedlikeholdes av administrator, se eget avsnitt. Kommentarer: Fritekstfelt. Tekst vises i Oversiktsvinduet ved å holde markør over pasientoppføring. Ut akutten (utskrivnings-/overflyttingsinfo) Utskrevet: genererer tidspunkt ved å klikke utskrevet. Tidspunktet kan endres manuelt. Til: nedtrekksmeny med liste over sykehusets avdelinger og andre mulige overflyttningsalternativer. Listen vedlikeholdes av administrator, se eget avsnitt. 6

7 I nedre del av detaljvinduet finnes en rekke avkrysningsbokser. Bestilt og fått røntgen eller blodprøver; ferdig sykepleier, bestilt, purret, fått og ferdig lege; bestilt portør samt en rullegardinliste med journalstatus. Når detaljvinduet for en pasient er åpnet på to ulike terminaler samtidig vil en få beskjed om hva som er endret og spørsmål om å lagre endringene. Det er kun tre av feltene i Detaljbildet som er obligatoriske å fylle ut: Gruppe/klinikktilhørighet, fargekode for triage og tilhørende fritekstfelt, samt utskrevet til/sengepost. Resten av feltene er valgfri informasjon. 4. Tilgangsnivåer Akuttdatabasen som brukes i Helse Midt-Norge har fire adgangsnivåer: Administrasjonsadgang se eget avsnitt Lese- og skriveadgang (alle pasientopplysninger) Leseadgang (alle pasientopplysninger) Anonymadgang se eget avsnitt 4.1. Administrasjonsadgangen Brukere som har administrasjonsadgang til Akuttdatabasen, har i tillegg til vanlige skrive- og leserettigheter, også adgang til å legge inn sengeposter (utskrevet til), rom i Akuttmottaket, grupper/faner i oversiktsbildet, sykepleiere, leger, med mer. Dette gjøres via en egen administrasjonsmeny som bare er tilgjengelig for brukere med den riktige tilgangen: Når administrator har endret oppsett under Administrasjonsmenyen, må alle brukere avslutte programmet og logge seg på igjen for at endringen skal ta effekt på de ulike terminalene. Bemerk at 7

8 man må avslutte programmet helt, det vil si trykke på Avslutt-knappen, for å se endringen. Hvis man bare logger seg av ved å trykke på Logg av-knappen, vil endringen ikke tre i kraft. Hvis én bruker ikke avslutter og logger seg på igjen, vil endringen ikke tre i kraft på vedkommendes maskin. Dette vil ikke føre til noen feil i applikasjonen, men bare at endringen som administrator har utført ikke vises hos denne brukeren. Man behøver derfor ikke nødvendigvis be alle brukere avslutte og logge seg på igjen ved ulike endringer, dette kommer an på det umiddelbare behovet for å effektuere endringen som er utført. Triagesenger og Akuttrom Man legger inn nytt rom, triagerom eller akuttrom, ved å skrive romnavnet på linjen som er markert med stjerne. For at rommene skal være valgbare i de respektive nedtrekksmenyene i detaljbildet, må det i tillegg krysses av for synlig i listen. Etter at administrator har oppdatert, må alle brukere avslutte Akuttdatabasen og logge på igjen for å effektuere endringen ved de respektive terminalene. 8

9 (Ved St. Olavs er triagerom og behandlingsrom i praksis det samme i gammelt sykehus. Ved innflytting i nye lokaler våren 2010 vil denne situasjonen endre seg.) Utskrevet til og Moderavdeling I noen tilfeller er pasienter innskrevet ved én sengepost, men befinner seg fysisk et annet sted i sykehuset. Dette gjelder for eksempel pasienter som ligger til observasjon. I eksemplet under er pasienten overflyttet til Observasjonsenheten, men da dette ikke er en avdeling med egne pasienter, kan brukeren i tillegg oppgi moderavdeling altså den avdelingen som eier pasienten. Moderavdelinger administreres via et eget skjermbilde under Administrasjon : 9

10 Her ser man at både Intensiven og Observasjonsenheten (MOTOBS) er krysset av som avdelinger som kan ha en moderavdeling. Alle de andre (synlige) avdelingene vil være valgbare på nedtreksmenyen Moderavd. på detaljvinduet, og altså potensielle moderavdelinger for Intensiven og Observasjonsenheten. Etter at administrator har oppdatert, må alle brukere avslutte Akuttdatabasen og logge på igjen for å effektuere endringen ved de respektive terminalene. På oversiktsbildet vil valget av moderavdeling også være synlig. I dette eksempelet er pasienten utskrevet til Observasjonsenheten samtidig som han/hun tilhører KA2: 10

11 Akuttgruppe Akuttgruppe viser pasientens klinikktilhørighet. Man legger inn ny akuttgruppe ved å skrive gruppenavnet på linjen som er markert med stjerne. Hvis gruppen skal ha en egen fane i oversiktsbildet, krysses det av for dette. (Å opprette en egen fane til akuttgruppen gjør at dennes pasienter enkelt kan skilles ut i oversiktsbildet.) Videre må det krysses av for synlig. Etter at administrator har oppdatert, må alle brukere avslutte Akuttdatabasen og logge på igjen for å effektuere endringen ved de respektive terminalene. Innleggende måte Her legger man inn verdiene som skal være valgbare under nedtrekksmenyen til høyre for Innleggende lege i detaljbildet. Avkryssing for synlig og avslutt-logg på ved endringer gjelder også her. 11

12 Journal Journalstatus defineres her. Status settes for pasienten i detaljbildet under Utskrevet informasjon, og presenteres også i egen kolonne i oversiktsbildet. Hvis man ønsker fargemarkering i oversiktsbildet for noen statuser, krysses det av for dette. Ønsket farge legges inn under Applikasjonsparametre se avsnittet under. Husk avkrysning for synlig, samt avslutt-logg på etter endringer. (Journalstatus brukes for øvrig ikke ved St. Olavs.) Applikasjonsparametre Under dette menypunktet finner man muligheter for å styre en del innstillinger i Akuttdatabasen. Følgende parametre av interesse for (administrasjons-) brukeren: Parameter RedigereAntallTimer RequieryIntervallSekunder ApplicationTimeout AntallTimerForSjekkMotSam NumberOfDaysToRetrieve Egenskap Antall timer etter innleggelse pasientens data er åpen for redigering Antall sekunder mellom hver gang applikasjonen oppdaterer seg mot databasen, altså oppdaterer pasientlista i oversiktsbildet. (Data som legges inn i detaljvinduet oppdateres umiddelbart.) Antall sekunder inaktivitet før Akuttdatabasen avsluttes automatisk Akuttdatabasen sjekker sin egen database for reinnleggelser når man skriver inn en pasient. Parameteret måles i timer, så hvis man skriver 24 her, sjekker Akuttdatabasen om samme pasient er skrevet inn de siste 24 timene, og gir beskjed om dette for å forhindre en eventuell dobbelregistrering. Antall dager en henter ut data for når en går inn på fanen Alle. 12

13 BrukPasientHistorikk Hastegrad_metodikk Farge_Journal Standard_Ventetid_Triage Farge_Ventetid_Triage Dersom denne står til 1, så er knappen Hent pasientinfo i detaljbildet aktivert, og en kan hente ut historikk for aktuell pasient. Dersom denne står til 0, blir knappen deaktivert. (Denne er ikke aktuell for Helse Midt-Norge.) Dersom administrator skriver metts her, kan vedkommende selv sette opp den del regler rundt triageringen fargekoder og tidsgrenser se eget avsnitt. Hvis administrator skriver triage hentes reglene omkring fargekoder og tidsgrenser fra MTS/Manchesterrammeverket. Merk at når man skifter mellom metts og triage må man samtidig rekonfigurere hastegradsfargene under menypunktet Hastegradskoder. Det vil si gå inn under menypunktet og oppgi ønskede farge og koder. Selv om det tilsynelatende ser riktig ut uten av man gjør noe, opplever man å få feilmelding i applikasjonen hvis man ikke gjør det. Fargen som skal vises derom visse journal-egenskaper skal fargemarkeres i kolonnen J i oversiktsbildet. (Se for øvrig avsnitt om menypunket Journal under Administrasjonsmenyen.) Antall minutter det skal gå før en utriagert pasient får fargemarkering over kolonnen Inn på oversiktsbildet. Fargen det skal markeres med i kolonnen Inn på oversiktsbildet, dersom Standard_Ventetid_Triage er overskredet. Alle parametre vedlikeholdes på sykehus-nivå, sånn at oppsett og endringer her gjelder for alle brukere ved samme sykehus. Det er altså ikke mulig å justere parametrene kun for sin egen bruker. Husk avslutt og logg på igjen for å effektuere endringer. Sykepleiere Her legger man inn (pasientansvarlige) sykepleiere som skal være valgbare under Behandlende informasjon i Detaljbildet. Husk å krysse av for synlig, og å avslutte og logge på igjen ved endringer. Telefonnummer Telefonnummer som skal knyttes til pasientansvarlig sykepleier legges inn her. Det er ingen sammenheng mellom feltet sykepleier og telefonnummer, da telefonene ved mange sykehus tilhører vakten og ikke den enkelte ansatte. Ved nye St. Olavs får alle ansatte egne private telefonnumre, så der har man valgt å legge telefonnummer inn som en del av navnet til sykepleiere, for å slippe å velge disse verdiene uavhengig av hverandre hver gang. Husk synlig, og avslutt-logg på. 13

14 Leger Leger, både innleggende og behandlende, legges inn og vedlikeholdes i samme liste: I eksemplet over ser man at Turnuslege bare skal ligge i nedtreksmenyen for behandlende leger i detaljbildet. Turnuslege skal altså ikke kunne velges som innleggende lege. På samme måte skal Nevrolog Duraj AS kun være valgbar som innleggende lege og altså ikke behandlende. Ingen av disse er krysset av som synlig noe som betyr at de allikevel ikke vil sees i menyen/være valgbare. Hvis en lege skal være valgbar i menyen(-e) man krysser av for, må det i tillegg krysses av for synlig. Kristin Ursin, som står nederst i listen, er således valgbar i både innleggende- og behandlendemenyen på oversiktsbildet. Husk å avslutte og logge på igjen for å effektuere endringer. Hastegrader Akuttdatabasen v1.5.3 kan brukes uavhengig av hvilken triagemetodikk de respektive akuttmottakene har valgt å bruke. Administrator kan her definere opp egner regler omkring fargemarkeringer og tidsgrenser: 14

15 Hastegrad: Dette er selve hastegraden, typisk tallene 1-5. Hastegradtekst: Dette er teksten som følger hastegraden, typisk rød, gul, grønn. Synlig: Avkrysning som sier om hastegraden er aktiv eller ei. Dersom en skal bytte mellom 2 metodikker (METTS og MTS), definerer en opp 2 sett med hastegrader, hvor kun den ene er aktiv. Ventetid: Hvor lenge det skal gå før det fargemarkeres i Oversiktsbildet at lege ikke er tildelt. (Tidsgrensene er forskjellige for de ulike triagerammeverkene.) Hastegrad farge: Fargen som skal vises i nedtrekkslister o.l for gitt hastegrad Ventetid farge: Fargen som vises i oversiktsbildet når tilhørende ventetid er overskredet. De feltene hvor en kan velge farge, fungerer slik at en klikker inne i det feltet som er markert med en farge. Da dukker det opp en fargepalettvelger: 15

16 Her oppgir man fargen en ønsker og trykker ok. Dersom en ikke vil velge farge, trykker en avbryt. Man kan utvide fargepaletten, få flere valgmuligheter, ved å trykke knappen Definer farger. Blå triagekode vil aldri kunne gi fargemarkering i oversiktsbildet, da pasienter med denne koden i utgangspunktet ikke skal behandles i Akuttmottaket. Muligheten for fargemarkering av blå kode er derfor valgt bort. Etter at administrator har oppdatert, må alle brukere avslutte Akuttdatabasen og logge på igjen for at endringen skal ha effekt på vedkommendes terminal Anonymtilgangen Denne adgangen er etablert, sånn at Klinikksjefer og andre aktuelle kan få en oversikt over belastningen i Akuttmottaket på aktuelt tidspunkt. Her er sensitive personopplysninger, personnavn og fødselsdato, erstattet av kjønn og fødselsår. 16

17 5. Vindusvisninger Under menypunktet Vindu kan man velge ulike vindusvisninger av applikasjonen: Man kan bl.a. velge å se oversiktsbildet og detaljbildet i samme ramme enten vertikalt eller horisontalt: 6. Rapporter Akuttdatabasen har begrensede rapportmuligheter, men ved å trykke på knappen Vis rapport i Oversiktsbildet får man mulighet til å søke frem alle pasienter i en periode. Man kan velge å avgrense på klinikktilhørighet, og også velge mellom alle eller alle aktuelle. Rapporten kan eksporteres til for eksempel Excel ved å trykke på knappen Eksport. 17

18 Helse Midt-Norge har bygget en utvidet rapportløsning for Akuttdatabasen, som tilgjengeliggjøres for brukerne gjennom en weblink, på utsiden av Akuttdatabasen. 7. Brukeradministrasjon og autentisering Akuttdatabasen har ikke egen brukeradministrasjon, og domenebrukere benyttes til pålogging. Brukeren må være tilmeldt én av følgende AD-grupper for å ha tilgang til applikasjonen: G_App_Akuttdatabasen_Admin_nn G_App_Akuttdatabasen_Skrive_nn G_App_Akuttdatabasen_Lese_nn G_App_Akuttdatabasen_Anonym_nn Hvor nn benevner lokasjon for eksempel LE for Levanger. Autentisering skjer i v1.5.3 i tre steg: 1) Brukeren har Akuttdatabaseikonet på Windowsmenyen sin hvis vedkommende er tilmeldt riktig gruppe i AD. 2) Når brukeren klikker på ikonet for å gå inn i Akuttdatabasen, validerer applikasjonen mot Integrated Services/AD at brukeren som er logget på maskinen har lov til å gå inn i Akuttdatabasen. 3) Akuttdatabasen ber om brukernavn og passord i et eget påloggingsvindu, og oppgitte verdier valideres mot AD før evt. adgang gis. Grunnen til at Akuttdatabasen spør om separat brukernavn og passord, er at det ved mange sykehus er fellesbrukere som er logget på operativsystemet, mens man har egne, personlige brukere til de ulike applikasjonene. Når fellesbruker er pålogget Windows, er ikke en validering via Integrated Services god nok autentisering. Helse Midt-Norge har nå bestilt en endring hos Bouvet, fjerning av eget påloggingsvindu til Akuttdatabasen. Dette blir gjort fordi domenebrukere ved nye St. Olavs ikke har domenepassord, og man kan dermed ikke logge seg på Akuttdatabasen som denne fungerer i dag. Autentisering vil da foregå via Integrated Services. I nytt sykehus vil det ikke forekomme felles (domene-)brukere. Brukere ved andre sykehus i Helse Midt-Norge beholder den gamle versjonen, 1.5.3, siden fellesbrukere fortsatt brukes her. 18

19 8. Ulike versjoner av Akuttdatabasen Som nevnt innledningsvis har Helse Midt-Norge en annen versjon av Akuttdatabasen enn det som brukes andre steder. Vi har implementert en rekke små og større endringer, som vi måtte gjennomføre for at applikasjonen skal bli et velfungerende verktøy hos oss. Her er en oversikt over hvilke endringer vi har gjennomført, og hvilket versjonsnummer de tilhører: Område Funksjonalitet Fra og med versjon Alfabetisk sortering Anonymtilgangen Avlogging Ferdig sykepleier Legeadministrasjon Legetidspunkter Moderavdeling Triage Pålogging Alfabetisk sortering av verdier i alle nedtrekksmenyer. (Tidligere versjoner har sortering kun på leger og sykepleiere?) Brukere som har denne adgangstypen ser ingen personlige data til pasientene, kun kjønn, fødselsår og administrative opplysninger. Har en knapp hvor brukerne kan logge seg av applikasjonen. En snarvei blir dermed lagt på Windows Toolbar, sånn at brukerne slipper å gå inn i menyen for å finne frem Akuttdatabasen igjen. Ekstra checkboks i detaljbildet og kolonne i oversiktsbildet, for å indikere om pasienten er klar til legetilsyn. Kan vedlikeholde legelistene manuelt gjennom et eget vindu under Administrasjon. Kan skille mellom innleggende og behandlende lege, sånn at det er forskjell i valgmulighetene under disse to respektive nedtrekksmenyene. Har til sammen fire avkrysningsbokser for å registrere legetidspunkter : bestilt, purret, fått og ferdig. Hos oss kan vi registrere at pasienten befinner seg fysisk ved én post, mens vedkommende er innskrevet ved en annen post. Mulighet for å sette opp regler rundt fargemarkeringer og ventetidsgrenser selv. Autentisering av brukere mot Integrated Security. Akuttdatabasen sitt egne påloggingsbilde er fjernet. (Denne versjonen blir kun tatt i bruk ved nye St. Olavs.)

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.

WinMed Allmenn NPR. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER. Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc. WinMed Allmenn NPR www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Bakgrunn...3 Innledning...4 Winmed Admin...5 Oppsett...5 Avdeling...5

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 04.10.2012.2012 Side 1 Innhold hypernet Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Brukerveiledning Versjon 1.3

Brukerveiledning Versjon 1.3 Brukerveiledning Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Registrering i elektronisk gjesteliste... 4 Tillatelser for gjestene... 4 Servicenivå... 4 Adgangsnivå... 4 Egendefinert... 4 Registrering

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Teknisk brukerveiledning 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse Brukerveiledning for administratorer og rapportbrukere. 2015 For faglige veiledere, besøk www.10faktor.no Innhold 1. Pålogging... 3 1.1 Påloggingsside...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning

CGM EPORTAL. Administrasjonsveiledning CGM EPORTAL Administrasjonsveiledning eportal Administrasjon Innhold 1. eportal Administrasjon... 2 2. Aktivere eportal... 2 2.1 Sett inn EP-Identifikatoren... 2 2.2 Avanserte innstillinger for kontoret...

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Opus Systemer AS 2013

Opus Systemer AS 2013 2013 2 Opus Dental 7.0 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 SMS - funksjonen 3 1.1... 3 Innstillinger for SMS i firmakortet 1.2... 4 Opus SMS Service Manager 1.3... 6 Personaliakortet til pasienten 1.4 7 SMS...

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper

Gruppeaktiviteter. En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Gruppeaktiviteter En oversikt over all aktivitet relatert til grupper Oppdatert 02.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33 00 E-post: firmapost@extensor.no WEB: www.extensor.no Side 1 av 11 Gruppeaktiviteter

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT)

Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Brukerveiledning TT-web Troms (CERT) Versjon: 14.februar 2013 Innhold LOGGE INN...3 Logge inn på nytt...4 KOMMUNEPORTAL...5 MINE OPPGAVER...6 KUNDE REGISTRERING...6 SERTIFISERINGSVEIVISER...7 Registrere/legge

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 23.05.16 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

CMS på 10 minutter spørsmål og svar

CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS (Chemotherapy Management System) innføres på Sykehuset i Vestfold 16. mars 2017. Les om de viktige endringene og hva du må gjøre hvis du trenger hjelp. De viktigste

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Community Administrator

Community Administrator eroom veiledning Community Administrator eroom Community Administrator (CA) i Statens vegvesen. Statens vegvesen Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse 1. Community Administrator (CA) rollen...3 1.1.

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING NISSY

BRUKERVEILEDNING NISSY BRUKERVEILEDNING NISSY 1 Startsiden Siden inneholder informasjon om systemet. Valgene Startsiden, Ny rekvisisjon, Hent rekvisisjon og Transportstatus ligger i toppmenyen. Dersom du jobber med en rekvisisjon,

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn

Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn Brukerveiledning for Mysoft - medlemmer i Elverum Turn Påmelding til partier i Elverum Turn Elverum Turn benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk-

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

LabOra Gudstjeneste.

LabOra Gudstjeneste. LabOra Gudstjeneste. Hvordan komme i gang? Når programmet er installert, må det legges inn lokale opplysninger. Det viktigste er å registrere opplysninger om prestegjeldet med sokn kirker ( gudstjenestesteder)

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S.

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. Brukermanual WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Brukermanual... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Brukermanual... 4

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling

Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Helse Sør Øst Logo Brukerveiledning MKB Administrere kur i CMS BV Helse Sør Øst regionale dokumenter/hsø Medikamentell kreftbehandling Dokument ID: 110782 Versjon: 1 Status: Ikke godkjent Dokumentansvarlig:

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Brukermanual for administrator

Brukermanual for administrator Brukermanual for administrator 2 BAS ONLINE KAPITTEL 1: Start her! Det aller første man må gjøre for å få tilgang til BAS, er å logge inn. Dette gjør du ved å gå på https://intelsoft.no eller bare intelsoft.no

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift

Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Brukerveiledning til Grunnmur; elektronisk Melding om reindrift Denne er utarbeidet for innehavere av siidaandeler og er en brukerveileder til den elektroniske melding om reindrift. Brukerveiledningen

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hordaland Fylkeskommune. Brukermanual v.2.00 TIGRU. icode AS

Hordaland Fylkeskommune. Brukermanual v.2.00 TIGRU. icode AS Hordaland Fylkeskommune Brukermanual v.2.00 TIGRU icode AS 09 Pålogging... 3 Hovedbildet... 3 Utføre et søk:... 4 Redigere en bruker... 4 Redigere en egen definert gruppe... 4 Opprette en egen definert

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for IPLOS Registrering

Brukerveiledning for IPLOS Registrering Side 1 av 20 Brukerveiledning for IPLOS Registrering Versjon 3.0. 2002-2010 Helsedirektoratet. Utviklet av Compositae as og Kbit as. IPLOS Registrering er et datasystem for registrering og innrapportering

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Leveranse 2. September 27, 2002

Leveranse 2. September 27, 2002 Leveranse 2 gruppe 42 Nils-Kristian Liborg (brukergrensesnitt), Bente Brevig (beskrivelser, aktørbeskrivelser, diagram, kvalitetssikring), Tom Olav Bruaas (beskrivelser), Eirik Lied (beskrivelser, diagram,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer