Landbruket i Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruket i Akershus"

Transkript

1 Landbruksavdelingen Landbruket i Akershus Jord- og skogbrukslandskap, Romerike. Fotograf Erik Røseid Rapport nr. 3/217

2 Innhold Forord...3 Landbruket i Akershus... 4 Status... 4 Arealgrunnlaget... 4 Bruken av jordbruksarealet... 5 Husdyr grovfôretende... 6 Husdyr kraftfórkrevende... 6 Skogbruk... 7 Førstehåndsverdi... 8 Utviklingstrekk... 9 Planteproduksjon... 9 Husdyrhold... 9 Strukturutvikling... 9 Landbruket i kommunene... 1 Jordbruket i kommunene... 1 Skogbruket i kommunene... 1 Førstehåndsverdi Tilleggsnæringer Jordvern Regional påvirkning Regionalt bygdeutviklingsprogram Fylkesmannen Akershus fylkeskommune Innovasjon Norge Vedlegg

3 Forord Fylkesmannen har tilgang til svært mye data som kan beskrive status og utviklingstrekk for landbruket i den enkelte region eller fylke. Akershus fylkeskommune har i forbindelse med arbeidet med en landbruksmelding for Akershus meldt et behov for en sammenstilling av disse dataene i en form som gjør det mulig for politikerne å få en oversikt over hva landbruket i Akershus er og hvilken rolle det har i forhold til de nasjonale landbrukspolitiske mål. Det er også meldt et behov for en vurdering av på hvilken måte regionale myndigheter kan være med å påvirke utviklingen i landbruket. Vi håper at denne rapporten kan dekke dette behovet. Oslo, Trond Løfsgaard underdirektør i landbruksavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 3

4 Landbruket i Akershus Denne rapporten skal beskrive status og noen sentrale utviklingstrekk for landbruket i Akershus. I noen grad vil notatet også beskrive hvordan landbruket bidrar til verdiskaping og sysselsetting i fylket. I mange fylker i landet er landbruket en viktig og avgjørende faktor for verdiskaping og sysselsetting i fylket. Landbruket i Oslo og Akershus bidrar til sysselsetting og verdiskaping, men dette er ikke hovedformålet med landbruket. Formålet med landbruket er å produsere mat, trevirke og tjenester som samfunnet etterspør på en bærekraftig måte. Omfanget av primærproduksjonen i landbruket er ca. 2 7 årsverk fordelt på 23 i jordbruket, 1 i skogbruket og 3 i tilleggsnæringer. Landbruksproduksjonen i Oslo og Akershus er et viktig bidrag til nasjonale produksjonsmål og bevaring av kulturlandskapet. Status I det følgende gis en status for landbruket i Akershus. For lettere å kunne forstå landbruket i Akershus i et nasjonalt perspektiv er status vist som andel av nasjonal landbruksproduksjon og sammenlignet med omfanget i andre fylker. Arealgrunnlaget Figur 1 Jordbruksarealets andel av landarealet i Akershus, Østfold og Vestfold I Norge er ca. 2,9 % av landarealet fulldyrket jord, og ca. 4,3 % er dyrkbar jord (figur 1). Endelige tall fra 216 viser at dekar jordbruksareal var i drift og at 3 12 dekar eller ca. 68 % av landarealet er produktiv skog. Akershus er sammen med Østfold og Vestfold de fylkene i landet med størst andel jordbruksareal. Ca. 18 % av landarealet er fulldyrket jord, mens 6,5 % er registrert som dyrkbar 1. 1 Kilde for arealopplysninger: NIBIO

5 Areal i dekar Bruken av jordbruksarealet Figur Korn Grovfór Kilde: Landbruksdirektoratet Akershus og Østfold skiller seg ut fra de andre fylkene (figur 2). De er de største kornfylkene i landet og opp mot 8 % av jordbruksarealet brukes til kornproduksjon. Dette er en villet utvikling og et resultat av den nasjonale landbrukspolitikken. Kornproduksjon skal prioriteres i de områdene som ut fra klimatiske forhold har forutsetninger for denne produksjonen. Husdyrproduksjon basert på grovfór skal prioriteres i de områder av landet der arealene egner seg best til grasproduksjon. Figur 3 Bruken av jordbruksarealene i Akershus i % % % % Vekstgruppe grovfôr 2% Vekstgruppe korn Vekstgruppe potet Vekstgruppe grønnsaker 78% Vekstgruppe frukt Vekstgruppe bær Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd 78 % av jordbruksarealet brukes til kornproduksjon og 2 % til produksjon av grovfór (figur 3). Kun 2 % av arealet brukes til annen planteproduksjon som poteter, grønnsaker, frukt og bær. 5

6 Husdyr grovfôretende Akershus har en relativt liten andel av landets grovfórbaserte husdyrproduksjon (figur 4). Antall mjølkekuer var 4 74 som utgjør 1,8 % av mjølkekuene i landet. Antall ammekyr var som utgjør 3,9 % av landets ammekyr. Antall søyer var 1 325, og dette utgjør 1,1 % av landets sauer. Figur 4 Antall dyr Antall dyr Mjølkekyr Ammekyr Søyer Kilde: Landbruksdirektoratet Husdyr kraftfórkrevende I 216 hadde Akershus purker som grunnlag for slaktegrisproduksjon (figur 5). Det utgjorde ca. 3,9 % av landets svineproduksjon. Figur Purker Kilde: Landbruksdirektoratet 6

7 1 kubikkmeter Antall dyr I 216 hadde Akershus ca. 16 verpehøns som grunnlag for eggproduksjon (figur 6). Dette utgjør ca. 3,7 % av landets verpehøns. Figur Verpehøns Kilde: Landbruksdirektoratet Skogbruk Omfanget av skogbruk kan måles ved årlig avvirkning av tømmer. Oslo og Akershus er det 4. største skogbruksfylket etter Hedmark, Oppland og Buskerud (figur 7). I 216 ble det avvirket ca. 787 m 3 tømmer i Akershus. Avvirkningen varierer fra år til år, men har de siste 1 år vist en klar økende tendens. Den årlige tilvekst er beregnet til 1 2 m 3. Det avvirkes altså nesten 4 m 3 mindre enn årlig tilvekst. Figur Avvirkning av tømmer Kilde: Landbruksdirektoratet 7

8 Førstehåndsverdi Førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen i Akershus var i størrelsesorden 1,65 milliarder kroner i 215 (figur 8). Verdien av jordbruksproduksjonen og skogbruksproduksjonen var hhv. 1,38 og,27 milliarder kroner. Verdien av jordbruksproduksjonen er summen av verdiene av planteproduksjonen og husdyrproduksjonen på hhv.,855 og,522 milliarder kroner, som er kalkulert med utgangspunkt i produksjonsomfanget. Verdien av skogproduksjonen følger av omsetningsstatistikken i økonomisystemet for skogordningene. Figur 8 Jordbruksproduksjonenes andel av førstehåndsverdien er vist i figur 9. Førstehåndsverdien av kornproduksjonen utgjorde 587 millioner kroner og sto dermed for 43 % av verdiskapingen i Akershusjordbruket. Figur 9 Førstehåndsverdien av husdyr- og planteproduksjon 215 i Akershus Vekstgruppe bær Vekstgruppe frukt Vekstgruppe grønnsaker Vekstgruppe potet Vekstgruppe korn Vekstgruppe grovfôr Slakta ender, kalkuner og Slaktekyllinger Verpehøner Slaktegris Purker Slakta lam** Søyer Mjølkegeiter Ammekyr Mjølkekyr millioner kroner Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd 8

9 Areal, dekar Utviklingstrekk Landbruket i Akershus har endret seg betydelig over tid. Dette gjelder både hva som produseres og hvordan produksjonen foregår. Jordbruket i Akershus er nå i hovedsak basert på kornproduksjon og dette har vært en villet utvikling og en konsekvens av den nasjonale landbrukspolitikken. Produksjonen er høymekanisert og effektiv og foretakene blir stadig større i areal. I det følgende beskrives noen sentrale utviklingstrekk for de viktigste produksjonene. Planteproduksjon I 1959 var jordbruksarealet i Akershus ca. 8 dekar. Av dette var ca. 4 % brukt til kornproduksjon og ca. 45 % ble brukt til grovfórproduksjon. Utviklingen fram mot årtusenskiftet var at kornarealet økte og grasarealet gikk ned. Etter år 2 flatet denne utviklingen ut og snudde delvis. Kornarealet har etter dette gått noe ned mens grasarealet har økt. Fra 213 til 216 har kornarealet vært stabilt. Grasarealet har gått noe ned (figur 1). Figur Dekar Korn Dekar Grovfór Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd Husdyrhold Husdyrholdet endret seg dramatisk fra 1959 og fram til årtusenskiftet. I 1959 var det 32 mjølkekuer og mer enn 7 hester i Akershus. I 2 var det ca. 6 mjølkekuer og hest er bare i marginal grad en del av landbruket. Mjølkeproduksjonen har gått gradvis nedover fra 2 og antallet mjølkekuer i 216 er 474. Det drives nå mjølkeproduksjon på 123 foretak i Akershus. Antallet ammekyr har vist en tilsvarende svak økning fra 2 6 i 2, til i 216. Saueholdet har hatt en svak økning mens svineproduksjonen har gått noe ned. Eggproduksjonen har gått noe ned, mens produksjon av slaktekylling har vært stabil siden 2. Strukturutvikling Det foregår en kontinuerlig endring i strukturen i landbruket. For jordbruksforetakene kan dette best beskrives ved antall og størrelse. Antall jordbruksforetak er redusert fra ca. 3 i år 2 til ca. 2 i 216. Utviklingen har vært relativt jevn over tid (figur 11). 9

10 antall foretak dekar Figur 11 Utvikling i antall foretak og størrelsen av jordbruksforetakene i Akershus 35 3 Antall foretak dyrket jord i drift Gjennomsnittlig dyrka jord i drift per foretak Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd Landbruket i kommunene Landbruket varierer mye fra kommune til kommune både når det gjelder omfanget av landbruket og landbrukets relative betydning for verdiskaping og sysselsetting i kommunen. Jordbruket i kommunene Omfanget og potensialet for jordbruk i kommunene kan defineres ved dekar dyrket jord i drift (figur 12). De 4 største jordbrukskommunene Nes, Aurskog-Høland, Ullensaker og Sørum har til sammen mer enn 5 % av totalt jordbruksareal i Akershus. Skogbruket i kommunene Omfanget av skogbruket i kommunene kan beskrives ved verdien av samlet hogst i et år (figur 13). Aurskog-Høland og Nes er de klart største skogbrukskommunene. De 4 største skogbrukskommunene Aurskog-Høland, Nes, Eidsvoll og Hurdal har til sammen 56 % av total skogbruksproduksjon i Akershus. 1

11 Figur Figur 1312 Dyrket jord i drift i antall dekar 236 NES 221 AURSKOG-HØLAND 235 ULLENSAKER 226 SØRUM 237 EIDSVOLL 238 NANNESTAD 214 ÅS 213 SKI 211 VESTBY 229 ENEBAKK 234 GJERDRUM 227 FET 231 SKEDSMO 233 NITTEDAL 219 BÆRUM 215 FROGN 239 HURDAL 31 OSLO 22 ASKER 216 NESODDEN 23 LØRENSKOG 228 RÆLINGEN Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd Figur Figur Verdien av samlet hogst i 215 Millioner kroner 221 AURSKOG-HØLAND 236 NES 237 EIDSVOLL 239 HURDAL 229 ENEBAKK 211 VESTBY 213 SKI 238 NANNESTAD 233 NITTEDAL 235 ULLENSAKER 226 SØRUM 215 FROGN 214 ÅS 219 BÆRUM 217 OPPEGÅRD 22 ASKER 227 FET 231 SKEDSMO 234 GJERDRUM 23 LØRENSKOG 216 NESODDEN 228 RÆLINGEN Kilde: Økonomisystemet for skogordningene Førstehåndsverdi Figurene viser førstehåndsverdien av skogproduksjon, planteproduksjon og husdyrproduksjon i kommunene. Figur 16 viser den samlede førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen i kommunene. 11

12 Figur 14 Førstehåndsverdien av planteproduksjonen i 215 Millioner kroner 236 NES 235 ULLENSAKER 221 AURSKOG-HØLAND 226 SØRUM 237 EIDSVOLL 238 NANNESTAD 213 SKI 214 ÅS 211 VESTBY 215 FROGN 229 ENEBAKK 234 GJERDRUM 227 FET 231 SKEDSMO 219 BÆRUM 233 NITTEDAL 22 ASKER 239 HURDAL 216 NESODDEN 228 RÆLINGEN 23 LØRENSKOG 217 OPPEGÅRD Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd Figur NES 237 EIDSVOLL 226 SØRUM 235 ULLENSAKER 238 NANNESTAD 234 GJERDRUM 221 AURSKOG-HØLAND 214 ÅS 231 SKEDSMO 211 VESTBY 227 FET 233 NITTEDAL 23 LØRENSKOG 229 ENEBAKK 239 HURDAL 219 BÆRUM 213 SKI 228 RÆLINGEN 22 ASKER 216 NESODDEN 217 OPPEGÅRD 215 FROGN Førstehåndsverdien av husdyrproduksjonen i 215 Millioner kroner Kilde: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad produksjonstilskudd 12

13 Figur 16 Førstehåndsverdien av landbruksproduksjonen i kommunene i 215 Millioner kroner NES 221 AURSKOG-HØLAND 235 ULLENSAKER 237 EIDSVOLL 226 SØRUM 238 NANNESTAD 214 ÅS 211 VESTBY 213 SKI 234 GJERDRUM 229 ENEBAKK 227 FET 231 SKEDSMO 233 NITTEDAL 215 FROGN 239 HURDAL 219 BÆRUM 23 LØRENSKOG 22 ASKER 228 RÆLINGEN 216 NESODDEN 217 OPPEGÅRD Planteproduksjon Husdyrproduksjon Skogproduksjon Kilder: Landbruksdirektoratet, LIB - søknad om produksjonstilskudd og økonomisystemet for skogordningene Tilleggsnæringer I tillegg til de tradisjonelle jord- og skogbruksproduktene er landbruket leverandør av andre varer og tjenester med utgangspunkt i eiendommenes og brukernes ressurser ofte kalt tilleggsnæringer. Det foreligger ikke statistikk som viser verdien av slike tilleggsnæringer. Gjennom driftsgranskingene i jordbruket for 213 fant man imidlertid at overskuddet fra tilleggsnæring utgjorde i gjennomsnitt 7 prosent av samlet inntjening på alle driftsgranskingsbruk 2. Akershuslandbrukets plassering nær et stort marked gir et betydelig potensiale for verdiskaping gjennom tilleggsnæringer. Jordvern Omfanget av landbruket i Akershus og den enkelte kommune er i stor grad en funksjon av arealet som er til disposisjon. Akershus er et fylke med en stor og voksende befolkning og det har skjedd en betydelig omdisponering til andre formål over tid. Akershuslandbrukets bidrag til nasjonale mål for matproduksjon, matsikkerhet, verdiskaping, sysselsetting og kulturlandskap vil være svært avhengig av i hvilken grad jordvern blir prioritert i kommunal og regional planlegging. Figur 17 viser årlige omdisponeringer (blå søyer) og oppsummert omdisponert areal (grå kurve) i Oslo og Akershus de siste 5 år. Opp mot 1 dekar matjord er varig omdisponert i perioden. 2 Mld.St.31 ( ) Garden som ressurs Marknaden som mål 13

14 Dekar pr år Dekar akkumulert Regional påvirkning Utviklingen i landbruket påvirkes av mange faktorer. Den nasjonale landbrukspolitikken og rammebetingelsene som hvert år fastlegges gjennom jordbruksavtalen er den sterkeste driveren. I noen grad er virkemidlene i landbrukspolitikken regionalisert og regionale myndigheter kan være med å påvirke utviklingen. I det følgende drøftes hvordan og i hvilken grad utviklingen i landbruket kan påvirkes fra regionale myndigheter. Regionalt bygdeutviklingsprogram Figur Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i Akershus Dekar akkumulert Dekar pr år Kilde: SSB KOSTRA fra 25, Fylkesmannen før 25 Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) ble introdusert i 212 og skal følge opp nasjonal landbrukspolitikk og inneholde regionalt planer og virkemidler for å fremme landbruksbasert næringsutvikling og målrette miljø- og klimaarbeidet. RBU skal utarbeides av det regionale partnerskapet bestående av Fylkesmannen, fylkeskommunen, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket. Andre aktører kan trekkes inn etter behov. Det forutsettes at det er en god kobling mot fylkeskommunens regionale planstrategier og annet pågående planarbeid og regionalt utviklingsarbeid. RBU består av tre hovedelementer: Regionalt næringsprogram Regionalt miljøprogram Regionalt skog- og klimaprogram 14

15 Fylkesmannen skal lede arbeidet og har nå fått i oppdrag å revidere RBU innen I Regional bygdeutviklingsprogram for Oslo og Akershus som ble utviklet første gang i 213 ble det satt opp som et overordnet siktemål å legge til rette for en bærekraftig utvikling av landbruket i Oslo og Akershus. Bærekraftig landbruk er definert som et samspill mellom: 1. forvaltning og bevaring av miljø- og ressursgrunnlaget (miljømessig bærekraft), 2. landbrukets samfunnsbidrag i form av varer og tjenester som bygger relasjoner mellom landbruket og samfunnet (sosial bærekraft), 3. forhold som påvirker lønnsomheten i primærlandbruket gjennom priser, tilskudd og kostnader og forhold som har med finansiering av virksomheten å gjøre (økonomisk bærekraft). I tillegg kommer en 4. bærekraftpillar i form av en styringsmekanisme som skal sørge for en best mulig balanse mellom de tre første. Denne kan kalles Good Governance, driftsplanlegging/driftsledelse eller virksomhetsstyring. Fylkesmannen Fylkesmannen kan bidra til utviklingen av landbruket i fylket gjennom forvaltning av de landbrukspolitiske virkemidler som er til disposisjon og ved å gi innspill og tilbakemeldinger til nasjonale myndigheter om tilsiktede og utilsiktede virkninger og effekter av virkemidler. Fylkesmannen kan bidra til målet om et bærekraftig landbruk på følgende måter: Miljømessig bærekraft (miljø- og ressursforvaltning) Fylkesmannen kan påvirke gjennom utforming av mål og virkemidler i Regionalt miljøprogram for landbruket og gjennom regional oppfølging av nasjonal jordvernstrategi, primært ved forvaltning av innsigelsesrett til planer etter plan- og bygningsloven. Økonomisk bærekraft (driftsøkonomi) Fylkesmannen bidrar til forvaltning av tilskudd i landbruket, men har liten eller ingen påvirkning i forhold til tilskuddssatser og priser. Virkemidlene forvaltes i hovedsak av kommunene og Fylkesmannens primære oppgave er å se til at midlene forvaltes i samsvar med retningslinjene. Fylkesmannen har ansvaret for å utvikle Regionalt næringsprogram i samarbeid med det regionale partnerskapet. Her kan det defineres mål og retningslinjer for investeringsvirkemidler som forvaltes av Innovasjon Norge. Sosial bærekraft (landbrukets samfunnsbidrag) Landbrukets samfunnsbidrag består i produksjon av mat, trevirke, bioenergi, grønne tjenester og klima. Fylkesmannen har ansvaret for å utvikle regionalt næringsprogram for landbruket og Regionalt skog- og klimaprogram og kan gjennom forvaltning av midler til utvikling- og tilretteleggingstiltak i noen grad påvirke og gjennomføre spesielle satsinger. Styringsmekanismer Det er viktig for utviklingen av landbruket at landbruksforetakene har god driftsledelse og virksomhetsstyring. Det er også viktig at lokale og regionale myndigheter som kommunene, Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Mattilsynet og andre har kapasitet og kompetanse til å utvikle og forvalte landbrukspolitiske virkemidler på en god og målrettet måte. 15

16 Akershus fylkeskommune Fylkeskommunen kan bidra til utviklingen av landbruket gjennom de virkemidler som fylkeskommunen forvalter. Fylkeskommunen er regional planmyndighet og samfunnsutviklingen i Akershus har konsekvenser for rammebetingelsene for landbruket og sikring av landbrukets arealer. Fylkeskommunen forvalter midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket. Fylkeskommunen blir også hvert år invitert til å gi innspill til jordbruksoppgjøret. Innovasjon Norge Innovasjon Norge (IN) skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping og næringsutvikling. Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Virkemidlene kan støtte videreutvikling av en eksisterende bedrift eller i arbeidet med nye idéer. Landbruks- og matdepartementet gir styringssignaler og midler til Innovasjon Norge. Regionalt næringsprogram legger strategiske føringer for bruken av midlene regionalt. Det betyr at både Fylkesmannen, IN, Akershus fylkeskommune og landbruksnæringen kan være med å påvirke hvordan midlene brukes. Fylkeskommunene har 49 % eierandel i Innovasjon Norge. 16

17 Vedlegg 17

18 18

19 Transport av tømmer. Foto: Andreas Bostad Thaule Fylkesmannen i Oslo og Akershus Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 32 Oslo Telefon Organisasjonsnummer: NO

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012

Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Landbruket i Hamar, Løten og Stange Utviklingen fra 1999 2012 Per april 2014 Innhold Del 1 Utvikling i produksjonene... 3 Økologisk... 9 Hamar... 9 Løten... 9 Stange... 10 Del 2 Verdiskaping... 11 Del

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd

Utvikling antall søkere til produksjonstilskudd Landbruket Landbrukskontoret har laget en egen analyse av situasjonen i næringen. Landbruket i Norge har gjennomgått en endring de siste ti årene fra færre til mer effektive jordbruksbedrifter. Over tid

Detaljer

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker.

RNP 2012-2015. Antall melkekyr, purker og verpehøner går nedover, mens antall ammekyr, slaktegris og slaktekyllinger øker. 7. Nøkkeltall: 40 prosent av jordbruksforetakene (616 foretak) i fylket driver med husdyrproduksjon Førstehåndsverdien av husdyrproduksjon: ca. 415 millioner kroner. Produksjon av slaktegris står for 45

Detaljer

Litt om AgriAnalyse AS

Litt om AgriAnalyse AS Forfatter Tittel Prosjekt Utgiver Utgiversted Margaret Eide Hillestad, Anne Bunger Kornkammer under press. Landbruket i Oslo og Akershus verdiskaping i jordbruk, skogbruk og næringsmiddelindustrien i regionen.

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Sissel Kleven, tlf 32 80 86 88 Saksframlegg Referanse 2010/5396-23 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Fylkesutvalget 25.01.2012 Innspill til jordbruksforhandlingene

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord. om landbruk og matindustri i Vestfold Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Selvforsyningsgrad Norge Bestillere: Vestfold Bondelag Vestfold Bonde- og Småbrukarlag LO NHO Fylkeskommunen Fylkesmannen Lansering

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3

1. Utvikling i befolkningen... 3. 1.1 Folkemengde i Rollag kommune pr 31.12 i 2009, 2010 og 2011... 3 Vedlegg 2 Statistikk I det følgende er det gjort et utvalg av relevant statistikk fra Buskerud fylkeskommune, Statistisk sentralbyrå, Fylkesmannen i Buskerud, samt Næringsanalyse for Buskerud 2011, utarbeidet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020

Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015. 15 % i 2020 ØKOLOGISK SÅ KLART! Handlingsplan for økologisk landbruk i Oslo/Akershus og Østfold 2010-2015 15 % i 2020 / HVA ER økologisk landbruk? Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Jordbruks- og matindustrifylket Østfold - variert produksjon og høy foredling

Jordbruks- og matindustrifylket Østfold - variert produksjon og høy foredling Jordbruks- og matindustrifylket Østfold - variert produksjon og høy foredling Anne Austrem Bunger Chr. Anton Smedshaug Rapport 8 2013 Forfatter Tittel Utgiver Utgiversted Anne Austrem Bunger og Christian

Detaljer

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL

Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Teknisk, Landbruk og Utvikling Notat Saksnr. L.nr. Arkivkode Dato 14/306-7 3395/14 V00 19.08.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE LANDBRUKSPROSJEKT I FOLLDAL Formannskapet i Folldal kommune gjorde 05.06.2014 følgende

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Arealpolitikk og jordvern

Arealpolitikk og jordvern Arealpolitikk og jordvern Kommunekonferanse Bergen, 28-29- oktober 2008 Seniorrådgiver Erik Anders Aurbakken, SLF Statens landbruksforvaltning Forvalter virkemidler gjennomfører landbrukspolitikken Jordbruksavtalen

Detaljer

Regional plan for bærekraftig

Regional plan for bærekraftig Regional plan for bærekraftig arealpolitikk - RPBA Bakgrunn for retningslinjen om disponering av matjord Kompetansesamling 1. desember 2015 Karl-Otto Mauland, Regionalavdelingen VFK Ordførerkollegiet i

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Verdiskaping fra jord til bord

Verdiskaping fra jord til bord Verdiskaping fra jord til bord om landbruk og matindustri i Vestfold Anne Austrem Bunger Martin Lundeby Grimstad Chr. Anton Smedshaug Rapport 7 2014 Forfatter Anne Bunger, Martin Lundeby Grimstad og Chr.

Detaljer

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark

Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Retningslinjer for behandling av IBU-søknader i Hedmark i 2016 forvaltet av Innovasjon Norge Hedmark Vedtatt i styremøte 16.03 2016 Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midler)

Detaljer

Landbrukets verdiskaping i Buskerud

Landbrukets verdiskaping i Buskerud Landbrukets verdiskaping i Buskerud Ledermøte i Buskerud Bondelag Sundvollen - 22.1.2013 Landbruksdirektør Astrid Aass Buskerud: Landets mest varierte landbruksfylke Jordbruksbedrifter i Buskerud Antall

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket

Regjeringens arbeid med investeringsvirkemidlene i landbruket investeringsvirkemidlene i landbruket Samling for regionstyrerepresentanter i Innovasjon Norge Siri Lothe, Regjeringens plattform Regjeringen vil; føre en fremtidsrettet næringspolitikk som legger til

Detaljer

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015 Kommunene i Akershus og Oslo kommune Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016. for. Buskerud fylkeskommune

Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016. for. Buskerud fylkeskommune Strategi på landbruks- og matområdet 2013-2016 for Buskerud fylkeskommune Drammen, 08.03.2013 Foto forside: Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud fylkeskommune 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Avgrensing

Detaljer

tradisjon og nasjonalt spisskammer Midtnorsk Havbrukslag 15.02.2012 Kirsten Indgjerd Værdal Landbruksdirektør i Nord-Trøndelag Landbrukseiendom?

tradisjon og nasjonalt spisskammer Midtnorsk Havbrukslag 15.02.2012 Kirsten Indgjerd Værdal Landbruksdirektør i Nord-Trøndelag Landbrukseiendom? Landbrukstolthet, tradisjon og nasjonalt spisskammer Midtnorsk Havbrukslag 15.02.2012 Kirsten Indgjerd Værdal Landbruksdirektør i Nord-Trøndelag Landbrukseiendom? Ca 191 000 landbrukseiendommer i alt Ca

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier Innsigelsesinstituttet ved Fylkesmannen Oslo Akershus: ivaretakelse av nasjonale verdier Are Hedén, seksjonssjef miljøvernavdelingen Oslo og Akershus et betydelig arealpress 2 fylker 22 +1 kommuner Ca

Detaljer

Utviklingsmuligheter I scenariomøte i november 2013 ble deltagerne utfordret til å vise hva de har tro på i Stange i forhold til utviklingspotensial.

Utviklingsmuligheter I scenariomøte i november 2013 ble deltagerne utfordret til å vise hva de har tro på i Stange i forhold til utviklingspotensial. Stanges fortrinn og utviklingsmuligheter Hamarregionen har mange fortrinn som det er viktig å synliggjøre. Her finner vi trygge oppvekstmiljø, ofte i nærhet til flotte naturområder. Dette gir oss et godt

Detaljer

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE

UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE UTKAST TEKNISK JORDBRUKSAVTALE 2014 2015 30. juni 2014 INNHOLD: 9. VELFERDSORDNINGER... 3 9.1 Definisjoner... 3 9.2 Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid... 3 9.3 Tilskudd til avløsing ved sykdom og

Detaljer

Status for bruken av norske jordbruksarealer

Status for bruken av norske jordbruksarealer Matvareberedskap i et globalt og nasjonalt perspektiv Samfunnssikkerhetskonferansen Universitetet i Stavanger 07.01.2015 Status for bruken av norske jordbruksarealer Lars Fredrik Stuve Norske Felleskjøp

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3

Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008. Utredning nr. 3 Budsjettnemnda for jordbruket 14.04.2008 opprettet 18.04.2008 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter Vedlegg 27.04.2010 kl. 12.00 Jordbrukts krav, fordeling på priser og tilskudd Mill. kr Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter 1 139 - Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter 0 = Nettoeffekt av tilskudd 1

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp

Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten. Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Landbrukets utvikling siden 1950; utviklingstrekk av betydning for vannkvaliteten Seminar Norsk Vannforening Ås 6. nov. 2013 Hans Stabbetorp Vektlegging i ulike perioder 1950 1975 1950 1995 Kanaliseringspolitikk

Detaljer

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland

Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Oppland Presentasjon av resultater fra kartlegging med vekt på Lom /Nord Gudbrandsdal Merethe Lerfald 29.april 2013 Litt om Østlandsforskning Regionalt

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold:

Nøkkeltall for landbruket i Vestfold: 1. Del 2 inneholder faktaopplysninger og utviklingstrekk, og danner grunnlagsmaterialet som Regionalt næringsprogram (del 1) bygger på. Kilder som er benyttet er først og fremst Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Dyrehold Antall gårdsbruk med dyreholdet i Sørum går stadig nedover, mens antall dyr er omtrent uendret de siste 5 år.

Dyrehold Antall gårdsbruk med dyreholdet i Sørum går stadig nedover, mens antall dyr er omtrent uendret de siste 5 år. Jordressurser i Sørum Utarbeidet av Sørum kommune januar 2009 i forbindelse med kommuneplanrevisjon 2009-2020. Bakgrunn Sørum er en landbrukskommune med store jord- og skogbruksarealer med aktiv landbruksdrift.

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 11.04.2002 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføringen av landbrukspolitikken ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING... 1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

God forvaltning av landbruket

God forvaltning av landbruket God forvaltning av landbruket Næringsråd Arve Knutsen (KrF) 2. Mars 2011 Litt om meg selv Godt gift har 4 voksne barn Senja- gutt Jobbet 34 år, hvor 10 år som daglig leder i et rørleggerfirma i Bodø (

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015

Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372. Formannskapet 26.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Johnsen Pedersen Arkiv: X70 Arkivsaksnr.: 15/2372 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.10.2015 UTVIKLING AV JORDBRUKET SOM BÆREKRAFTIG NÆRING Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte?

Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Kornkonferansen 2015 Hvordan øke matproduksjonen i Norge på en bærekraftig måte? Av Odd Magne Harstad, Laila Aass og Bente Aspeholen Åby Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014

Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. om jordbruksoppgjøret 2014 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre om jordbruksoppgjøret 2014 Avtalepartene (heretter samarbeidspartiene) ønsker å legge til rette for et miljøvennlig, bærekraftig

Detaljer

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011

TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 TELEMARK BONDELAG ÅRSMØTE 19 MARS 2011 LANDBRUKSMELDINGA EINAR FROGNER STYREMEDLEM NORGES BONDELAG MJØLKEBONDE OG KORNBONDE Landbrukets utfordringer Fø folk nær 7 mrd mennesker - mat I overkant av 1 mrd

Detaljer

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter

Slik blir jeg bedre. - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter Slik blir jeg bedre Om å sette seg konkrete mål og oppnå dem - Å bli bedre krever valg - Kunnskap om deg selv - Kunnskap om det du driver med - Tøffe tider, tøffere svineprodusenter flere hoder tenker

Detaljer

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD

VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD VEDLEGG 4 BEREGNET MATPRODUKSJON I BUSKERUD Norsk Landbruksrådgivning Østafjells har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud gjort en beregning av matproduksjonen i Buskerud. Dette vil være et viktig grunnlag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENSTILLING AV SATSINGSOMRÅDER OG MÅL...3

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENSTILLING AV SATSINGSOMRÅDER OG MÅL...3 Foto Melsom VGS DEL 1 - REGIONALT NÆRINGSPROGRAM INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENSTILLING AV SATSINGSOMRÅDER OG MÅL...3 2 INNLEDNING...4 2.1 Bakgrunn...4 2.2 Formålet med regionale næringsprogram (RNP)...5

Detaljer

G r ø n n E tat. Landbruksplan

G r ø n n E tat. Landbruksplan G r ø n n E tat Landbruksplan 2006 INNHOLD SAMMENDRAG 5 1 INNLEDNING 7 1.1 Hvorfor landbruksplan? 7 1.2 Hvordan planen er bygd opp 7 1.3 Organisering av arbeidet 7 2 LANDBRUKET I BERGEN 9 2.1 Jordbruk

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken

Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken Budsjettnemnda for jordbruket 17.04.2007 Utredning nr. 3 Resultatkontroll for gjennomføring av landbrukspolitikken i ii Innhold I OVERSIKTSDEL 1 INNLEDNING...1 2 PRODUKSJONSGRUNNLAG OG STRUKTURUTVIKLING...3

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020

Kommunedelplan for Næring og miljø 2015-2020 Kommunedelplan for Næring og miljø 20-2020 Inkludert energi og klima Vedtatt i kommunestyret 18.06.20 I N N H O L D 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer

Utmåling av arealtilskudd Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe

Utmåling av arealtilskudd Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe Utmåling av arealtilskudd Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe 6. april 2010 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Bakgrunn og mandat... 6 1.1 Mandat... 6 1.2 Tolkning av mandatet... 6 1.3

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP)

Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP) 1 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag 2013 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag (RNP) 2 Innhold 1. Bakgrunn for regionalt næringsprogram... 4 2. Nasjonale føringer... 5 2.1 Mål for landbruks

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid!

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016. Landbruksrelatert næringsutvikling. Notat under arbeid! ø Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord-Trøndelag 2013-2016 Landbruksrelatert næringsutvikling Notat under arbeid! Innhold Forord Innhold ii 1 Innledning og bakgrunn 1 2 Mål og

Detaljer