VEDTEKTER SAMEIET BADEDAMMEN VEST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTEKTER SAMEIET BADEDAMMEN VEST"

Transkript

1 VEDTEKTER SAMEIET BADEDAMMEN VEST 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Badedammen Vest, heretter kalt Sameiet. Eierseksjonssameiene benevnt Verven 10, Verven 12, Verven 14, Verven 16 og Verven 18 (heretter kalt Eierseksjonssameiene ) eier i fellesskap Felleseiendommen og Garasjeeiendommen definert i 2 i tingsrettslig sameie. Formålet med Sameiet er å organisere bruken av Felleseiendommen og Garasjeeiendommen på boligområdet Badedammen Vest til beste for Sameierne og disses seksjonseiere. Vedtektene skal regulere de rettigheter og forpliktelser som Sameierne har. 2 Hva Sameiet omfatter 2.1 Felleseiendommen Med Felleseindommen forstås utearealet med gnr 52 bnr 735 i Stavanger kommune. Arealet ligger rundt og mellom Eierseksjonssameiene, dels på lokket over Garasjeeiendommen og dels direkte på bakken, se kart inntatt som vedlegg Garasjeeiendommen Garasjeeiendommen består av gnr 352 bnr 1 i Stavanger kommune som er fellesgarasjeanlegg under bebyggelsen på Badedammen Vest (dels under Eierseksjonssameiene og dels under Felleseiendommen), se kart inntatt som vedlegg 2. Garasjeeiendommen består av parkeringsplasser og boder med tilhørende adkomstareal, samt energisentral, fyrrom, trafo, tekniske undersentraler. 2.3 Sameierne Følgende eierseksjonssameier er Sameiere: Eierseksjonssameie Type Sameieandel Gnr 52 bnr 730 Bolig /næringssameie 1/5 Verven 10 Gnr 52 bnr 731 Verven 12 Bolig /næringssameie 1/ Side 1 av 8

2 Gnr 52 bnr 732 Verven 14 Gnr 52 bnr 733 Verven 16 Gnr 52 bnr 734 Verven 18 Bolig /næringssameie 1/5 Bolig 1/5 Bolig /næringssameie 1/5 Med seksjonseier menes i disse vedtektene de som til enhver tid er hjemmelshavere til eierseksjoner i ovenstående eierseksjonssameier. Med næringsseksjonseier menes i disse vedtektene de som til enhver tid er hjemmelshavere til næringsseksjoner i ovenstående eierseksjonssameier. 3 Fysisk bruk av felleseiendommen Felleseiendommen består av adkomstvei til parkeringsanlegget, gangveier, lekeareal, plasser, sykkelboder, plener, benker mv. Felleseiendommen kan benyttes av seksjonseierne til adkomst, som uteplass og som rekreasjonsområde. Næringsseksjonseierne har tinglyst eksklusiv bruksrett til et angitt areal foran sine seksjoner. Avgrensningen av arealene og de nærmere bestemmelser om dette, fremgår av vedlegg 3. Utover dette har ingen av Sameierne rett til å begrense de andre Sameiernes bruk av de deler av Felleseiendommen som ligger rundt deres eiendom eller andre steder. Sameiet kan utarbeide ordensregler for bruk av felleseiendommen. Disse kan vedtas på sameiermøtet med alminnelig flertall. 4 Fysisk bruk av Garasjeeiendommen 30 garasjeplasser disponeres eksklusivt av BP Amoco Norge AS eller deres rettsetterfølger iht. tinglyst erklæring, vedlegg 4. Retten kan ikke sies opp fra Sameiets side. Nærmere bestemmelser om plassering og dekning av kostnader mv. fremgår av erklæringen. Videre har noen av seksjonseierne tinglyst uoppsigelig eksklusiv bruksrett til en eller to plasser hver, vedlegg 5. De resterende parkeringsplassene kan benyttes fritt av de øvrige seksjonseierne, dog slik at ingen kan parkere mer enn et kjøretøy i garasjeanlegget. De seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett til en/to parkeringsplass(er), kan ikke benytte andre parkeringsplasser. Seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett til parkeringsplass(er), kan ikke henge opp skap, hyller eller lignende på plassen(e) uten styrets samtykke. Av de parkeringsplasser som ikke er tildelt eksklusivt (vedlegg 5), er noen plasser tilpasset funksjonshemmede. Disse plassene kan styret midlertidig tildele seksjonseiere som dokumenterer et behov pga. funksjonshemming hos seg selv eller sin husstand Side 2 av 8

3 Garasjeeiendommen omfatter også bodarealer. De enkelte boder disponeres eksklusivt av seksjonseierne. Fordelingen av boder fremgår av vedlegg 6. Det kan ikke fattes vedtak i Sameiet om å endre bodfordelingen, uten at de berørte seksjonseierne har gitt sitt samtykke til dette. Sameiet kan utarbeide ordensregler for bruk av Garasjeeiendommen. Disse kan vedtas på sameiermøtet med alminnelig flertall. Statoil Norge AS og Lyse Nett AS har tinglyst eksklusivt bruksrett til mindre tekniske rom/undersentraler, se vedlegg 7 og 8. Nærmere bestemmelser om bruk kostnadsdekning osv. fremgår av vedleggene. 5 Rettslig rådighet Ingen Sameier kan selge, pantsette eller på annen måte rettslig forføye over sin sameieandel. Dog kan seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett til parkeringsplasser leie ut tildelt parkeringsplass, men kun til øvrige seksjonseiere. Styret skal gis melding om utleie. Ingen Sameier har rett til å kreve Sameiet oppløst. 6 Styret Sameiets styre består av 5 medlemmer, hvor hver Sameier skal være representert med ett medlem. Hver Sameier nominerer ett styremedlem. Styremedlemmene velges normalt for 2 år om gangen, men det enkelte sameiermøte kan bestemme en kortere periode (eksempelvis for å sikre at ikke hele styret skiftes ut samtidig). Styret konstituerer seg selv etter årsmøtene i Vervene 10, 12, 14, 16 og 18. Styret avholder styremøter ved behov og når minst ett styremedlem krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal signeres av de tilstedeværende styremedlemmer. 7 Signatur og representasjon Styret representerer Sameierne og forplikter dem med underskrift av 3 av styrets medlemmer i fellesskap i saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter i samsvar med vedtak truffet av sameiermøtet eller styret. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere Sameierne på samme måte som styret. 8 Styrets arbeid Side 3 av 8

4 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommene, og ellers sørge for forvaltningen av Sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem og fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Ved utførelsen av sitt oppdrag, kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter vedtektene skal vedtas av sameiermøtet. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret, om ikke annet følger av vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret kan fatte vedtak når minst 3 av styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Dog må minst 2 styremedlemmer ha stemt for et vedtak. 9 Ordinært sameiermøte Den øverste myndighet i Sameiet utøves av sameiermøtet. Alle Sameiere ved deres styrer har rett til å delta på sameiermøte med tale og forslagsrett. Videre har styremedlemmer, forretningsfører og revisor i Sameiet rett til å delta på sameiermøte med tale og forslagrett. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle de som har møterett, med dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiemøtet innkalles skriftlig av styre med minst åtte og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møte, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt, kan Sameiet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære sameiermøtet behandle 1) styrets årsberetning 2) styrets regnskap 3) valg av styre og revisor 4) budsjett for kommende år 5) årlig vedlikeholdsprogram Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning skal senest èn uke før ordinært sameiermøte sendes ut til de som har møterett. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig for sameiermøtet. 10 Ekstraordinært sameiermøte Side 4 av 8

5 Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når 2 eller flere av Sameierne fremsetter skriftlig krav om dette og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker skal behandles. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst tre og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf Sameiemøtets vedtak Ved avstemninger regnes flertallet etter antall stemmer. Hver Sameier har èn stemme. Blanke stemmer anses ikke som avgitt. Står stemmene likt avgjøres stemmene ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om bl a: a) endring av vedtektene, b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, e) tiltak som har sammenheng med Sameiernes bo eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for Sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de Sameiere det gjelder: a) at bestemte Sameiere skal ha plikt til å holde deler av eiendommene ved like, b) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av fellskostnadene enn bestemt i 13. Det kreves tilslutning fra samtlige Sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Sameiemøte kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse Sameiere eller andre en urimelig fordel på andre Sameieres bekostning. Det legges til grunn at de deltakerne på sameiermøtet som representerer en Sameier, har forelagt de aktuelle saker for sitt eierseksjonssameie og stemmer i samsvar med de vedtak det aktuelle eierseksjonssameie har fattet. 12 Vedlikehold av sameieeiendommen Styret er ansvarlig for at eiendommen holdes forsvarlig ved like. Styret plikter å utarbeide en vedlikeholdsplan, samt å innkreve tilstrekkelig betaling av fellesutgifter til å holde eiendommene forsvarlig ved like. Vedlikeholdsprogrammet for eiendommen skal revideres årlig og fremlegges på det ordinære sameiermøte for godkjenning Side 5 av 8

6 Innkreving av fellesutgifter skjer overfor hver Sameier. 13 Fordeling av kostnader Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av Garasjeeiendommen fordeles jevnt på det totale antall parkeringsplasser i anlegget. BP Norge AS betaler en andel svarende til 30 parkeringsplasser. Andelen som svarer til det antall plasser seksjonseiere disponerer eksklusivt, fordeles på Sameierne slik at hver Sameier dekker kostnadene for seksjonseiere i sitt eierseksjonssameie. Kostnader knyttet til resterende plasser fordeles på Sameierne i forhold til hvor mange seksjonseiere det er i hvert enkelt eierseksjonssameie som ikke disponerer parkeringsplass eksklusivt. Kostnader som utelukkende knytter seg til bodarealet i Garasjeeiendommen, fordeles på Sameierne i forhold til hvor mange boder seksjonseiere i det enkelte sameie disponerer. Kostnader som utelukkende knytter seg til arealer på Felleseiendommen som en næringsseksjon disponerer, fordeles til den Sameier den enkelte næringsseksjon tilhører. Øvrige kostnader knyttet til Garasjeeiendommen og Felleseiendommen skal fordeles mellom Sameierene i forhold til antall seksjoner i hvert eierseksjonssameie. Som felleskostnad anses bl.a.: a) forsikring b) kostnader til drift og vedlikehold av eiendommene c) kostnader ved forretningsførsel, revisjon og styrehonorar d) strøm Felleskostnadene betales av Sameierne. 14 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir betalt slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte Sameier for Sameiet Badedammen Vests forpliktelser. Hver Sameier skal innen den første i hver måned forskuddsvis innbetale et a konto beløp til dekning av sin andel av felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av styret slik at det samlede a konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av et år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelsen av a konto beløp for neste periode. 15 Ansvar utad Side 6 av 8

7 For Sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter hver enkelte Sameier solidarisk utad. Innad i Sameiet (i regressomgangen) hefter hver enkelt Sameier i forhold til sin sameieandel (pro rata ansvar). 16 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremien betales. 17 Overgangsregler frem til samtlige eierseksjonssameier er ferdigstilt De rettigheter og plikter som påhviler den enkelte Sameier i henhold til disse vedtekter påhviler Badedammen KS frem til det enkelte eierseksjonssameie har hatt sitt første sameiermøte og styre er valgt. Videre er Badedammen KS etter dette tidspunkt å anse som seksjonseier på linje med øvrige eiere for usolgte enheter. Hver enkelt seksjonseier overtar retten til bruk av Garasjeeiendommen og Felleseiendommen samtidig med overtagelsen av sin eierseksjon. Fellesutgifter som Badedammen KS har forskuttert frem til Garasjeeiendommen og Felleseiendommen er overskjøtet fra dem, skal Sameierne refundere. Badedammen KS kan uten hinder av 5 leie ut ledige parkeringsplasser frem til siste eierseksjonssameie på Badedammen Vest er overlevert. Dette forutsetter dog at utleieforholdet godkjennes av styret i Sameiet. Styret kan kun motsette seg utleieforholdet dersom det foreligger saklige grunner knytte til leietakers forhold eller at sikkerheten i forhold til garasjeanlegget for øvrig ikke er tilfredsstillende ivaretatt. De parkeringsplasser som noen seksjonseiere skal ha tinglyst eksklusiv bruksrett til, vil først bli tildelt Badedammen KS, jf vedlegg 5. Badedammen KS kan deretter fritt transportere retten til de enkelte plasser til seksjonseiere på Badedammen Vest. Evt. plasser som ikke blir transportert, kan Badedammen KS overføre til felles bruk ved at den eksklusive bruksretten frafalles for disse plassene. Når tildelingen av plasser er sluttført skal Badedammen KS utarbeide et dokument som viser hvilke seksjonseiere som har eksklusiv bruksrett til hvilke plasser. Dette dokument vil deretter utgjøre en del av vedlegg 5. Bodarealene i Garasjeeiendommen disponeres ved Sameiets opprettelse av Badedammen KS. Badedammen KS kan deretter fritt tildele boder til seksjonseiere på Badedammen Vest. Vedlegg 6 viser de boder som til enhver tid er tildelt. Når tildelingen er sluttført for alle byggetrinn utarbeider Badedammen KS det endelige dokument som viser hvilke seksjonseiere som disponere hvilke boder. Dette dokumentet vil da, uten noen behandling i Sameiet, utgjøre det endelige vedlegg 6 til disse vedtekter. Dersom Badedammen KS overlater den videre gjennomføring av Badedammen Vestprosjektet til andre, trer vedkommende inn i Badedammen KS sine rettigheter og forpliktelser etter disse vedtekter Side 7 av 8

8 Badedammen KS ferdigstiller Felleseiendommen og Garasjeeiendommen suksessivt i forhold til fremdriften i prosjektet ellers, årstiden, behovet for lager /riggplass for byggevirksomheten osv. Badedammen KS bestemmer alene når de ulike arealer skal bygges/opparbeides og stilles til øvrige Sameieres disposisjon. Badedammen KS har eksklusiv bruksrett til de arealer som ikke er stilt til øvrige Sameieres disposisjon. Kostnader som utelukkende knytter seg til de arealer Badedammen KS disponerer eksklusivt, skal Badedammen KS alene dekke. Badedammen KS kan alene ta beslutninger om utførelse og arealdisponering av Garasjeeiendommen og Felleseiendommen, herunder foreta de tilpasninger og endringer som anses nødvendige. Dette innebærer også midlertidige løsninger, flytting av parkeringsplasser og boder osv. Badedammen KS kan på et hvilket som helst tidspunkt før Garasjeeiendommen er ferdig bygget, kreve at Garasjeeiendommen deles (eksempelvis som følge av manglende boligsalg). Ved en slik deling skal de deler av Garasjeeiendommen som ikke er stilt til øvrige Sameieres disposisjon, fradeles som egen eiendom med Badedammen KS som hjemmelshaver alene. Resterende del av Garasjeeiendommen skal eies sammen av Badedammen KS og de eierseksjonssameier som er opprettet. Badedammen KS skal ha en andel svarende til det antall parkeringsplasser som de ikke etablerte eierseksjonssameier skal disponere i den aktuelle delen av Garasjeeiendommen. For øvrig skal de etablerte eierseksjonssameier ha lik andel. Alle Sameiere er forpliktet til å bidra til en eventuell deling i samsvar med ovenstående. Badedammen KS har rett til å benytte kjøreveier på Felleseiendommen (også de deler som er stilt til øvrige Sameieres disposisjon) i forbindelse med den videre utbygging av Badedammen Vest. Eventuelle skader som følge av anleggstrafikken, er Badedammen KS ansvarlig for å utbedre. Denne vedtektsbestemmelse kan ikke endres uten etter samtykke fra Badedammen KS. Ved motstrid mot øvrige vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Vedtektsbestemmelsen bortfaller på det tidspunkt det siste eierseksjonssameiet har hatt sitt første sameiermøte etter innflytting Side 8 av 8

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES

VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES VEDTEKTER FOR SAMEIET GOLFTUNET FELLES 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Golftunet Felles, heretter kalt Sameiet. De enkelte sameiere er Forus Dynamo Borettslag, Forus Terrasse Borettslag, Forus

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET BADEDAMMEN VEST. Sameiets navn er Sarneiet Badedammen Vest, heretter kalt Sameiet.

VEDTEKTER SAMEIET BADEDAMMEN VEST. Sameiets navn er Sarneiet Badedammen Vest, heretter kalt Sameiet. Sameiets navn er Sarneiet Badedammen Vest, heretter kalt Sameiet. i Navn og Formål SAMEIET BADEDAMMEN VEST 21.2.200X Side av 8 Verven 10 Verven 12 Gnr 52 bnr 730 Bolig-/næringssameie 1/5 Eierseksj onssameie

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2. Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune. Navn. Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET SOLREKKEN 2 Gnr 115, bnr. 1248 i Tromsø kommune 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Solrekken 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet eier og omfatter et fellesareal, og adkomstveg

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Sist endret 27.05.2014. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenlund Tingsrettslig Sameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter gnr.

Detaljer

UTKAST VEDTEKTER for VESTRE BILLINGSTAD DRIFTSFORENING (Vestre Billingstad Fellesareal)

UTKAST VEDTEKTER for VESTRE BILLINGSTAD DRIFTSFORENING (Vestre Billingstad Fellesareal) UTKAST VEDTEKTER for VESTRE BILLINGSTAD DRIFTSFORENING (Vestre Billingstad Fellesareal) 1 Navn Driftsforeningens navn er Vestre Billingstad Driftsforening, heretter kalt «Foreningen». Alle medlemmene i

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELLUSVEIEN Navn. 2 Hva sameiet omfatter. 3 Formål. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene

VEDTEKTER FOR TELLUSVEIEN Navn. 2 Hva sameiet omfatter. 3 Formål. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene VEDTEKTER FOR TELLUSVEIEN 47 Sameiets navn skal være «Tellusveien 47» 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter samtlige eierseksjoner i gnr. 25, bnr. 83 i Stavanger Kommune. Den enkelte sameier har

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært årsmøte 6. mai 2008

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært årsmøte 6. mai 2008 VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr. 986 960 066 Revidert på ordinært årsmøte 6. mai 2008 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, heretter kalt DLG- sameiet.

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K

VEDTEKTER. for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE J OG K Vedtatt på sameiermøte 30.09.2004 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge J og K. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 67 eierseksjoner i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET STEINSVIKSKRENTEN

VEDTEKTER. for SAMEIET STEINSVIKSKRENTEN VEDTEKTER for SAMEIET STEINSVIKSKRENTEN Innhold Vedtekter... 3 1 Navn... 3 2 Hva sameiet omfatter... 3 3 Formål... 3 4 Fysisk bruk av eierseksjonene... 3 5 Juridiske disposisjoner... 4 6 Ordinert sameiermøte...

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE

VEDTEKTER for FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE 1 VEDTEKTER for FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøte 30. mai 2017. 1 Navn og formål Sameiets navn er Finstad Park Driftssameie, heretter «Driftssameie». Eiendommen, gnr 137 bnr 595 (heretter

Detaljer

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen)

VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) VEDTEKTER for FRYDENBERG DRIFTSFORENING (fastsatt i forbindelse med opprettelsen av foreningen) 1 Navn og eierforhold Driftsforeningens navn er Frydenberg Driftsforening. Skanska Bolig AS eier gnr 126,

Detaljer

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter

Vedtekter. For. Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune. Vedtatt på stiftelsesmøte. Navn. Hva sameiet omfatter Vedtekter For Gnr. 38 bnr. 712 i Oppegård kommune Vedtatt på stiftelsesmøte Sameiets navn er Kornmoenga Garasjesameie 1 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter garasjeanlegg i egen fradelt eiendom

Detaljer

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER. for NYEGAARDSKVARTALET GARASJESAMEIE Utkast til vedtekter utarbeidet av Veidekke Eiendom AS (Utbygger) i forbindelse med salg/seksjonering. Utkastet vil kunne være gjenstand for endringer før overtagelse, i forbindelse med endringer av seksjonering

Detaljer

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for FORNEBU HAGEBY GARASJESAMEIE gnr. 341 bnr. 4 i Bærum kommune Sist endret i sameiermøte 26.04.2016. Sameiets navn er Fornebu Hageby Garasjesameie. 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. 428 bnr. 1 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter et garasjeanlegg,

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo. 1 Navn. Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet Falbesgate 18 (heretter

Detaljer

VEDTEKTER. for. PIREN 2 SAMEIE Endret på sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. PIREN 2 SAMEIE Endret på sameiermøte Navn. 2 Hva sameiet omfatter Sameiets navn er PIREN 2 SAMEIE. VEDTEKTER for PIREN 2 SAMEIE Endret på sameiermøte 10.01.2012 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 2 bygg med 48 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner i eiendommen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER / SAMEIEAVTALE FOR Gjønneshagen Garasjesameie

VEDTEKTER / SAMEIEAVTALE FOR Gjønneshagen Garasjesameie VEDTEKTER / SAMEIEAVTALE FOR Gjønneshagen Garasjesameie Fastsatt av utbygger/skanska Bolig AS som hjemmelshaver, i forbindelse med første gangs salg av p-plasser. Gnr. 18, bnr. 336, snr. 132, i Bærum kommune

Detaljer

VEDTEKTER. For SAMEIET SØREIDEPARKEN, Org.nr Revidert: Navn. Sameiets navn er Sameiet Søreideparken. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. For SAMEIET SØREIDEPARKEN, Org.nr Revidert: Navn. Sameiets navn er Sameiet Søreideparken. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER For SAMEIET SØREIDEPARKEN, Org.nr 917 221 863 Revidert: 05.04.2018 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Søreideparken. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen,

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET PIR 5 EIENDOMMEN GNR 15 BNR 1529 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Pir 5. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 15 bnr 1529 i Tromsø

Detaljer

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR FREDENSBORG GARASJESAMEIE (Vedtatt på ekstraordinært sameiemøte 20.06.05, endret 03.11.05, 27.4.06 og på ekstraordinært sameiermøte 10.12.09) Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune Sameiets navn er

Detaljer

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner:

Bebyggelsen på eiendommene gnr.119 bnr.3869 består av 2 bygg, bygg 11 og 12. Bebyggelsen er oppdelt i 18 seksjoner: SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TOPPSKARVEN PÅ EIENDOMMEN GNR.119 BNR.3869 I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt på Stiftelsesmøtet 20.06.2002 Revidert på sameiermøtet 30.03.2009 1 NAVN. Sameiets navn er Toppskarven.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE. Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune. Vedtatt på sameiermøte , endring vedtatt

VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE. Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune. Vedtatt på sameiermøte , endring vedtatt VEDTEKTER FOR NYE GAMLEBYEN GARASJESAMEIE Gnr 533 bnr 4 i Oslo kommune Vedtatt på sameiermøte 17.11. 2019, endring vedtatt 28.04.2014 1 Navn Sameiets navn er Nye Gamlebyen Garasjesameie. 2 Hva sameiet

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter

VEDTEKTER. for SAM EIET VERVEN 12. (endret på sameiermøtet 19.april 2017) 1 N a v n. 2 Hva Samelet omfatter VEDTEKTER for SAM EIET VERVEN 12 (endret på sameiermøtet 19.april 2017) Sameiets navn er Sameiet Verven 12. 1 N a v n 2 Hva Samelet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

VEDTEKTER. FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D

VEDTEKTER. FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D VEDTEKTER FOR FRYDENBERG GARASJESAMEIE C og D Gnr. 426, bnr. 5 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Frydenberg Garasjesameie C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter en egen fradelt eiendom under

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Ekraveien 37b, gnr. 27, bnr i Oslo kommune

VEDTEKTER FOR SAMEIET Ekraveien 37b, gnr. 27, bnr i Oslo kommune VEDTEKTER FOR SAMEIET Ekraveien 37b, gnr. 27, bnr. 1145 i Oslo kommune Sameiet består av 3 seksjoner på eiendommen gnr. 27, bnr. 1145 i Oslo kommune. Disse vedtekter er vedtatt ved stiftelse av sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE. Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04.

VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE. Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04. Sameiets navn er Parkens Garasjesameie. VEDTEKTER FOR PARKENS GARASJESAMEIE Pilestredet Park Gnr 508 bnr 13, Oslo kommune Endret på sameiermøte 23.04.2009 Endret på sameiermøte 27.04.2011 1 Navn 2 Hva

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22. Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET DALSBERGSTIEN 22 Adresse: Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 30.11.2010. Endret 30.11.2010 og på ekstraordinært sameiermøte 27.05.2014,

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Verven Hva Sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET VERVEN 10 (sist endret på sameiermøte 19.april 2017) 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Verven 10. 2 Hva Sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo

VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18. Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET FALBESGATE 18 Adresse: Falbesgate 18, 0170 Oslo Vedtatt på ekstraordinært sameiemøte 30.11.2010. Endret 30.11.2010, på ordinært sameiermøte 22.03.2012 og på ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for SAMEIET SANZ TERRASSE. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET SANZ TERRASSE 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sanz Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 38, bnr. 187. Den enkelte sameier

Detaljer

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker

VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE. Adresse: Bjørndalsveien, Asker VEDTEKTER for BJØRNDALEN PANORAMA BOLIGSAMEIE Adresse: Bjørndalsveien, Asker Fastsatt ved seksjoneringen i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets navn er Bjørndalen Panorama

Detaljer

VEDTEKTER FOR Snølia Garasjesameie Fastsatt av utbygger «Selvaag Bolig AS» som hjemmelshaver, ifb med salg av p- plasser i prosjektet Trævarefabrikken

VEDTEKTER FOR Snølia Garasjesameie Fastsatt av utbygger «Selvaag Bolig AS» som hjemmelshaver, ifb med salg av p- plasser i prosjektet Trævarefabrikken VEDTEKTER FOR Snølia Garasjesameie Fastsatt av utbygger «Selvaag Bolig AS» som hjemmelshaver, ifb med salg av p- plasser i prosjektet Trævarefabrikken Gnr.XX, bnr XX, snr. XX, i Lørenskog kommune Sameiets

Detaljer

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre

V E D T E K T E R. Boligsameiet Bera Midtre V E D T E K T E R For Boligsameiet Bera Midtre 1. Navn: Sameiets navn er Boligsameiet Bera Midtre. 2. Eiendommen Eiendommen gnr. 117 bnr. 908 i Drammen ligger i sameie mellom eierne av de 120 eierseksjoner

Detaljer

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser.

Sameiets formål er å administrere bruken og forvaltningen av Sameiegjenstanden, og å sikre sameiernes felles interesser. VEDTEKTER /SAMEIEAVTALE FOR BÅTSAMEIET JARLSØ VEST Vedtatt av sameiermøtet 26.03.2014. 1. Bakgrunn og formål. Sameiegjenstand Sameiets navn er Bryggesameiet Jarlsø Vest, og består av et flytebryggeanlegg

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Damsgårdsveien 69-71

Vedtekter for Sameiet Damsgårdsveien 69-71 Vedtekter for Sameiet Damsgårdsveien 69-71 Fastsatt ved seksjonering av eiendommen gnr. 158, bnr. 75 i Bergen kommune 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdsveien 69-71. Sameiet er opprettet

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 10.02.2008 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Gnr.XX, bnr XXX, snr. XX, i Asker kommune

Gnr.XX, bnr XXX, snr. XX, i Asker kommune VEDTEKTER FOR LANDÅS PLUSS GARASJESAMEIE Fastsatt av utbygger Selvaag Bolig Landås AS som hjemmelshaver, ifb. med salg av p-plasser i prosjektet Landås Pluss Boligsameie. Vedtekter tiltredes og aksepteres

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse

Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse Vedtekter Sameiet Fønix Terrasse 1 Sameiets navn er Sameiet Fønix Terrasse 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr. 10 bnr. 844 i Bergen kommune. Den aktuelle

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UTSIKTEN BRYGGESAMEIE 1 Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS («Utbygger») har anlagt et bryggeanlegg utenfor boligfeltet Utsikten på

VEDTEKTER FOR UTSIKTEN BRYGGESAMEIE 1 Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS («Utbygger») har anlagt et bryggeanlegg utenfor boligfeltet Utsikten på VEDTEKTER FOR UTSIKTEN BRYGGESAMEIE 1 Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS («Utbygger») har anlagt et bryggeanlegg utenfor boligfeltet Utsikten på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande kommune. Bryggeanlegget har

Detaljer

SAMEIET LILLEBORG C2 Adresse: Ivan Bjørndals gate 5 7, 0472 Oslo E-post: lilleborgc2@gmail.com Nettside: http://c2.lilleborger.no

SAMEIET LILLEBORG C2 Adresse: Ivan Bjørndals gate 5 7, 0472 Oslo E-post: lilleborgc2@gmail.com Nettside: http://c2.lilleborger.no SAMEIET LILLEBORG C2 Adresse: Ivan Bjørndals gate 5 7, 0472 Oslo E-post: lilleborgc2@gmail.com Nettside: http://c2.lilleborger.no Seksjonseierne i C2 innkalles med dette til Ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan

Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan + Vedtekter for boligsameiet Tomterhagan Revidert 16.04.2018 Innholdsfortegnelse 1... 2 2... 2 3... 2 4... 2 5... 3 6... 3 7... 4 8... 4 9... 4 10... 4 1 1 Sameiets navn er Boligsameiet Tomterhagan. Sameiet

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

Humlerekka eierseksjonssameie

Humlerekka eierseksjonssameie VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET Humlerekka eierseksjonssameie 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn skal være Humlerekka eierseksjonssameie. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring datert 7.5.2012 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR IDUN SYD GARASJESAMEIE 1. NAVN Sameiets navn er Idun Syd Garasjesameie. 2. HVA SAMEIET OMFATTER Idun Syd Garasjesameie ("Sameiet") eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen eierseksjon

Detaljer

Vedtatt på konstituerende sameiermøte Korrigert Korrigert ,2017

Vedtatt på konstituerende sameiermøte Korrigert Korrigert ,2017 VEDTEKTER FOR SAMEIET SANDAKERVEIEN 74 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17.04.2008. Korrigert 7 25.08.2016 Korrigert 3 26.04,2017 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Sandakerveien 74. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER. For. Sameiet. Langarinden Park. Sist oppdatert N a v n. Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. For. Sameiet. Langarinden Park. Sist oppdatert N a v n. Hva sameiet omfatter VEDTEKTER For Sameiet Langarinden Park Sist oppdatert 08.03.18 1 N a v n Sameiets navn er Langarinden Park med adresse Nordre Langarinden 49 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Eiendommen (adresse)1-17 er seksjonert pa eiendomstomt gnr. 151 bnr.97 i Lier kommune.

VEDTEKTER FOR. Eiendommen (adresse)1-17 er seksjonert pa eiendomstomt gnr. 151 bnr.97 i Lier kommune. FOR SAMEIET GRAVDALTOPPEN 1-17 1 BAKGRUNN OG FORMAL Eiendommen (adresse)1-17 er seksjonert pa eiendomstomt gnr. 151 bnr.97 i Lier kommune. Eiendommen bestar av: 17 eierseksjoner bolig. Eierseksjonssameiet

Detaljer

SAMEIET SKEIEGRENDA PANORAMA

SAMEIET SKEIEGRENDA PANORAMA VEDTEKTER for SAMEIET SKEIEGRENDA PANORAMA Org.nr. 996 496 740 Sist endret 03.04.2018 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Skeiegrenda Panorama 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1. Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 1. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 1 Adresse: Midtskogen 5a, 5b, 6, 8a og 8b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ordinært sameiermøte 14.04.2015

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR HAGEBYEN 2 GARASJESAMEIE Fastsatt av utbygger Vei/For AS som hjemmelsinnehaver til Gnr.41, bnr.870, snr. 125, i Bærum kommune. 1 Navn Sameiets navn er Hagebyen 2 Garasjesameie. 2 Hva sameiet

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling

VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling VEDTEKTER for sameiet Kloppedalshagen fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet Revidert etter generalforsamling 04.04.2017 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Kloppedalshagen. 2.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2.

VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2. Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b. 1 Navn. Sameiets navn er Finstad Park Boligsameie 2. VEDTEKTER for FINSTAD PARK BOLIGSAMEIE 2 Adresse: Midtskogen 3 a og b, 4, 7 a og b og 9a og b fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært sameiermøte

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært sameiermøte VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr. 986 960 066 Revidert på ordinært sameiermøte 31.05.2018 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, heretter kalt DLG.

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte

VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent av sameiermøte VEDTEKTER for SAMEIET CRESCENDO Godkjent 20. 04. 2016 av sameiermøte 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Crescendo 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive bruksenheter i eiendommen gnr. 119,

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært sameiermøte 28. juni 2016

VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr Revidert på ordinært sameiermøte 28. juni 2016 VEDTEKTER for SAMEIET LILLEBORG DET LILLE GRØNNE Org. Nr. 986 960 066 Revidert på ordinært sameiermøte 28. juni 2016 1 Navn og Formål Sameiets navn er Sameiet Lilleborg Det Lille Grønne, heretter kalt

Detaljer

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE. Adresse: Havnegata 3. 1 Navn. Sameiets navn er Indre Vågen Atrium. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE Adresse: Havnegata 3 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 med endringer vedtatt i sameiemøte 20.oktober 2014 1 Navn

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

Vedtekter for Steinsastunet Boligsameie.

Vedtekter for Steinsastunet Boligsameie. Vedtekter for Steinsastunet Boligsameie. Vedtatt i konstituerende sameiermøte 15. april 2008. Endring i ordinært sameiermøte 22. mars 2018. 1 navn, forretningskontor og formal. Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012

Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012 1 Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler,

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Vedtekter for. Hagastubben Sameie

Vedtekter for. Hagastubben Sameie Vedtekter for Hagastubben Sameie tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 29.04.1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Endret på sameiermøte 26. april 2004. Endret på sameiermøte 20.

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJOLDNES P1 og P2

VEDTEKTER FOR SKJOLDNES P1 og P2 Disse vedtektene er utarbeidet i forbindelse med salg av boliger og parkeringsplasser i Prosjektet Skjoldnes. Vedtektene er å betrakte som foreløpige, og det tas forbehold om endringer i forbindelse med

Detaljer

Vedtekter 20.04.07 rev 01.

Vedtekter 20.04.07 rev 01. Aasebryggene Vedtekter 20.04.07 rev 01. VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET Gnr.13 bnr. 1702 Vedtatt i sameiermøte Den 20 April 2007 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer