Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlem Medlem. For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm."

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 10:30 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Lars P. Hammerstad Varaordfører SP Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Medlem Medlem FRP H For øvrig møtte leder av Helse- og omsorgskomitéen Eldbjørg Broholm. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roger Antonsen Rådmann Edel Myhren Ass. Rådmann Ragnhild Tiller Sekretær Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Møtet ble deretter lovlig satt. Omdelt i møtet: - Notat av : Evaluering og planlegging/koordinering av 17.mai-arrangement. - Avtale av om ulempekompensasjon mellom Hitra kommune og TrønderEnergi Varme AS. - Oversikt over konsulentbruk. - ekommunekartleggingen 2011 (det som angår Hitra kommune). Pause kl Pause kl Pause kl Eldbjørg Broholm ble innvilget permisjon fra kl Hun var med på behandlingen sakene f.o.m. sak 70/11 t.o.m. sak 80/11.

2 Tom Skare ble innvilget permisjon kl Han var med på behandlingen av alle sakene på sakslista. Orienteringer Tema / Sak Informasjon gitt i møtet/konklusjon Kommunestyremøtet den : Møtet settes kl Avtale - TrønderEnergi Varme AS. Renovering av rådhuset. 17. mai evaluering og planlegging/koordinering. Dolmkonferansen Avtale om ulempekompensasjon mellom Hitra kommune og TrønderEnergi Varme AS ble omdelt. Rådmannen orienterte om økonomi og framdrift. Ordføreren omdelte notat av : Evaluering og planlegging/koordinering av 17.mai-arrangement. Ordførerens forslag til vedtak fremmet i notatet ble enstemmig vedtatt. Ordføreren orienterte. Tema for konferansen er: Fremmed fugl, og er et arrangement i tilknytning til Maren-spelet. Det vil bli laget en egen invitasjon til konferansen. Formannskapet er meget positive til tiltaket, og ber om at rådmannen bidrar til å avklare finansiering ved bruk av næringsfond.

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 70/11 Godkjenning av protokoll fra møte PS 71/11 Årsmelding 2010 PS 72/11 Regnskap 2010 PS 73/11 Vedr. effekt av tiltak i sak 50/08 - Barman skole / oppvekstsenter / Melandsjø og Dolmøy barnehager PS 74/11 Kjøp av eiendommen gnr. 93/117 PS 75/11 PS 76/11 PS 77/11 PS 78/11 PS 79/11 Utbygging av Fillan boligfelt del IV Retningslinjer for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i Hitra kommune Redusert pris/gratistomter i kommunale boligfelt Søknad om å bli innlemmet i kommunens innsamlingsordning for slam fra vannklosett - Gjøssøya og Skårøya veilag Regnskap Hitra Storkjøkken KF PS 80/11 Evaluering kommuneplanens samfunnsdel - brukerundersøkelser PS 81/11 Oppnevning av medlem og varamedlem i Trøndersk Kystkompetanse AS PS 82/11 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2011 PS 83/11 RS 5/11 RS 6/11 RS 7/11 RS 8/11 Evaluering og planelgging/koordinering av 17.maiarrangement Referatsaker Innkalling - generalforsamling for TrønderEnergi AS- Innkalling 30. mai 2011, kl Utbygging av bo- og omsorgtilbud som tilbygg til Hitra helsetun eller alternativt i lokalene ved Kvenvær eldresenter Signert landsmøteprotokoll LNVK Uttalelse i sak - spørsmål om tilrettelegging for å kunne utføre verv i kommune (unntatt offentlighet) Vedr. sakene 74/11, 75/11, 76/1, 77/11 og 78/11: Teknisk komités behandling vil bli lagt fram på møtet. PS 70/11 Godkjenning av protokoll fra møte

4 Rådmannen gikk igjennom bestillingene framsatt på formannskapets siste møte (kulepunktene under orienteringer/drøftninger ). Vedtak: Protokollen fra møte i Hitra formannskap den godkjennes enstemmig. PS 71/11 Årsmelding 2010 Hitra kommunestyre tar årsmelding for 2010 til etterretning. Ordfører Ole L. Haugen forlot møtet kl Varaordfører Hammerstad overtok møteledelsen. Eldbjørg Broholm tiltrådte formannskapet som vararepresentant for Haugen. Det er en feil på s. 19 i årsmeldinga. En ny og korrigert side 19 ble omdelt. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling. Hitra kommunestyre tar årsmelding for 2010 til etterretning. Ordføreren Ole L. Haugen møtte igjen (kl ) og Eldbjørg Broholm fratrådte som møtende vara, men møtte likevel i egenskap som leder av Helse- og omsorgskomitéen. PS 72/11 Regnskap Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2010 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2010 kr ,78 Disponeres slik: Avsetning bufferfond finansforvaltning kr ,00 Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmasse kr ,58 Avsetning overskuddsfond rammeområder/enheter kr ,20 kr ,78 3. Overskuddsfond rammeområder/enheter disponeres av rådmannen i samråd med enhets- og seksjonslederne.

5 Hitra SP v/lars P. Hammerstad fremmet forslag om å gi pkt. 3 følgende ordlyd: Overskuddsfond rammeområder/enheter disponeres av rådmannen. Ved punktvis votering over rådmannens innstilling rår formannskapet enstemmig kommunestyret å vedta pkt. 1 og 2. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og det framsatte forslag over pkt. 3 fikk Lars P. Hammerstads forslag 1 stemme, mens rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. Formannskapet rår dermed kommunestyret med 4 mot 1 stemme å vedta pkt. 3 i rådmannens innstilling. 1. Hitra kommunestyre godkjenner regnskapet for 2010 slik det er fremlagt. 2. Overskuddet for 2010 kr ,78 Disponeres slik: Avsetning bufferfond finansforvaltning kr ,00 Avsetning fond vedlikehold kommunal eiendomsmassekr ,58 Avsetning overskuddsfond rammeområder/enheter kr ,20 kr ,78 3. Overskuddsfond rammeområder/enheter disponeres av rådmannen i samråd med enhets- og seksjonslederne. PS 73/11 Vedr. effekt av tiltak i sak 50/08 - Barman skole / oppvekstsenter / Melandsjø og Dolmøy barnehager Saken tas til orientering. Oppvekstkomiteens behandling den ble framlagt på møtet. Formannskapet rår kommunestyret enstemmig å ta saken til orientering. Saken tas til orientering. Lars P. Hammerstad var ikke til stede under voteringen. Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble lagt fram en faglig / pedagogisk vurdering som vedlegg til saken. Det vises til referatsak 1/11.

6 Det ble fremmet slikt forslag til vedtak i møtet: 1. Saken tas til foreløpig orientering. 2. De faglig / pedagogiske vurderingene utvides til å også omfatte konsekvenser av endringer ved Fillan skole som følge av K-sak 50/ Saken legges fram for komiteen til ny behandling i mai-møtet. Vedtak: 1. Saken tas til foreløpig orientering. 2. De faglig / pedagogiske vurderingene utvides til å også omfatte konsekvenser av endringer ved Fillan skole som følge av K-sak 50/ Saken legges fram for komiteen til ny behandling i mai-møtet. Votering: Enstemmig Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Frode Arntsen (A) fremmet slikt forslag som pkt 2: OPK ber rådmannen om å synliggjøre de faglig / pedagogiske konsekvensene knyttet til endringene ved å etablere oppvekstsenter på Barman. Vurderingene legges fram til behandlingen av saken i FSK den 1/3 og KST den 3/3. Vedtak: 1. Saken tas til orientering 2. OPK ber rådmannen om å synliggjøre de faglig / pedagogiske konsekvensene knyttet til endringene ved å etablere oppvekstsenter på Barman. Vurderingene legges fram til behandlingen av saken i FSK den 1/3 og KST den 3/3. Votering: Enstemmig PS 74/11 Kjøp av eiendommen gnr. 93/ Hitra kommunestyre vedtar å overta eiendommen gnr. 93/117 med seksjonsnr. 1, 2 og 3 med tilhørende lån hos Husbanken og Hitra kommune samt øvrige kostnader med inntil kr ,-. 2. Hitra kommune vil fra overtakelsesdato overta lånene i Husbanken og Hitra kommune.

7 3. Alle omkostninger i forbindelse med overtakelse bæres av Hitra kommune. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta teknisk komités tilrådning. 1. Hitra kommunestyre vedtar å overta eiendommen gnr. 93/117 med seksjonsnr. 1, 2 og 3 med tilhørende lån hos Husbanken og Hitra kommune samt øvrige kostnader med inntil kr ,-. 2. Hitra kommune vil fra overtakelsesdato overta lånene i Husbanken og Hitra kommune. 3. Alle omkostninger i forbindelse med overtakelse bæres av Hitra kommune. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre vedtar å overta eiendommen gnr. 93/117 med seksjonsnr. 1, 2 og 3 med tilhørende lån hos Husbanken og Hitra kommune samt øvrige kostnader med inntil kr ,-. 2. Hitra kommune vil fra overtakelsesdato overta lånene i Husbanken og Hitra kommune. 3. Alle omkostninger i forbindelse med overtakelse bæres av Hitra kommune. PS 75/11 Utbygging av Fillan boligfelt del IV 1. Hitra kommunestyre vedtar utbygging av 11 boligtomter i Fillan boligfelt del IV som iverksettes snarest. 2. Rådmannen igangsetter prosjektering av arbeidene og gjennomfører anbudsrunde. 3. Utbygging av feltet, estimert til kr ,-, finansieres med midler fra ubundne kapitalfond

8 4. Salgsinntekter tilbakeføres ubundet kapitalfond Tomtepris fastsettes ut fra en selvkostberegning, hvor det forutsettes at tomtepris dekker alle kostnader med utbyggingen, inkl. tinglysningsgebyrer for oppmåling og fradeling. Tomtepris indeksreguleres for å dekke rentekostnader på utbyggingen. Det ble fremmet forslag om et nytt pkt. 6: Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for differensiering av tomteprisene dog slik at sum/selvkost blir oppfylt. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret til å vedta tilrådningen fra teknisk komité i tillegg til det framlagte forslag om et nytt pkt Hitra kommunestyre vedtar utbygging av 11 boligtomter i Fillan boligfelt del IV som iverksettes snarest. 2. Rådmannen igangsetter prosjektering av arbeidene og gjennomfører anbudsrunde. 3. Utbygging av feltet, estimert til kr ,-, finansieres med midler fra ubundne kapitalfond Salgsinntekter tilbakeføres ubundet kapitalfond Tomtepris fastsettes ut fra en selvkostberegning, hvor det forutsettes at tomtepris dekker alle kostnader med utbyggingen, inkl. tinglysningsgebyrer for oppmåling og fradeling. Tomtepris indeksreguleres for å dekke rentekostnader på utbyggingen. 6. Kommunestyret ber rådmannen vurdere muligheten for differensiering av tomteprisene dog slik at sum selvkost blir oppfylt. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre vedtar utbygging av 11 boligtomter i Fillan boligfelt del IV som iverksettes snarest. 2. Rådmannen igangsetter prosjektering av arbeidene og gjennomfører anbudsrunde.

9 3. Utbygging av feltet, estimert til kr ,-, finansieres med midler fra ubundne kapitalfond Salgsinntekter tilbakeføres ubundet kapitalfond Tomtepris fastsettes ut fra en selvkostberegning, hvor det forutsettes at tomtepris dekker alle kostnader med utbyggingen, inkl. tinglysningsgebyrer for oppmåling og fradeling. Tomtepris indeksreguleres for å dekke rentekostnader på utbyggingen. PS 76/11 Retningslinjer for gjennomføring av bygg- og anleggsprosjekter i Hitra kommune Hitra kommune vedtar vedlagte Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune som grunnlag for større bygge- og anleggsprosjekter i regi av Hitra kommune. Kommunens administrasjon tillegges myndighet til å definere hvilke prosjekt som sorterer under begrepet større bygge- og anleggsprosjekter fortløpende. Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune inntrer fra vedtaksdato. Det ble fremmet følgende omforente forslag til tilrådning: Siste setning i først avsnitt utgår. For øvrig som tilrådningen fra teknisk komité. Forslaget ble enstemmig tilrådd. Hitra kommune vedtar vedlagte Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune som grunnlag for større bygge- og anleggsprosjekter i regi av Hitra kommune. Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune inntrer fra vedtaksdato. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag.

10 Hitra kommune vedtar vedlagte Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune som grunnlag for større bygge- og anleggsprosjekter i regi av Hitra kommune. Kommunens administrasjon tillegges myndighet til å definere hvilke prosjekt som sorterer under begrepet større bygge- og anleggsprosjekter fortløpende. Retningslinjer for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter i Hitra kommune inntrer fra vedtaksdato. PS 77/11 Redusert pris/gratistomter i kommunale boligfelt 1. Hitra kommunestyre avslår søknad fra Dan Rosvoll og Nina Grytvik om gratis tomt eller reduksjon på kjøp av tomt nr. 8 i Barman boligfelt utifra følgende begrunnelse: 1.1. Kommunale boligtomter selges som forutsatt til selvkost. Det ble fremmet følgende forslag til tilrådning: Til punkt 1: Det settes punktum etter boligfelt. Et nytt pkt. 2: Rådmannen utreder behov og muligheter for differensiering av tomteprisene i det aktuelle boligfeltet både med tanke på å fremme boligsalg/boligbygging og samtidlig helst opprettholde prinsippet om selvkostdekning. Ved votering ble det framsatte forslaget enstemmig tilrådd. Tilrådningen fra teknisk komité fikk ingen stemmer. 1. Hitra kommunestyre avslår søknad fra Dan Rosvoll og Nina Grytvik om gratis tomt eller reduksjon på kjøp av tomt nr. 8 i Barman boligfelt. 2. Rådmannen utreder behov og muligheter for differensiering av tomteprisene i det aktuelle boligfeltet både med tanke på å fremme boligsalg/boligbygging og samtidlig helst opprettholde prinsippet om selvkostdekning. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag.

11 1. Hitra kommunestyre avslår søknad fra Dan Rosvoll og Nina Grytvik om gratis tomt eller reduksjon på kjøp av tomt nr. 8 i Barman boligfelt utifra følgende begrunnelse: 1.1. Kommunale boligtomter selges som forutsatt til selvkost. PS 78/11 Søknad om å bli innlemmet i kommunens innsamlingsordning for slam fra vannklosett - Gjøssøya og Skårøya veilag 1. Hitra kommunestyre vedtar at eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya gis tillatelse til å inngå avtale om levering av slam med Hamos forvaltning IKS. 2. Eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya står selv ansvarlig for å inngå avtale om utførelse av tjenesten, dvs tømming og deponering, leveringssted på fast-hitra samt inngå egen avtale med Hamos om pris på tjenesten. 3. Hitra kommune skal ha avtale om tømming og deponering av slam til godkjenning jfr. slamforskriftens All håndtering av slamtjenesten skal utføres i medhold av vedtatt forskrift for slamtømming basert på Forurensningslovens bestemmelser. 5. Alle eiendommer på Gjøssøya og Skårøya skal ha godkjent utslippstillatelse med tilhørende vilkår. 6. Det tillates ikke å benytte almenningskai på Kvenvær for bringing/henting av slam. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta teknisk komités tilrådning. 1. Hitra kommunestyre vedtar at eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya gis tillatelse til å inngå avtale om levering av slam med Hamos forvaltning IKS. 2. Eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya står selv ansvarlig for å inngå avtale om utførelse av tjenesten, dvs tømming og deponering, leveringssted på fast-hitra samt inngå egen avtale med Hamos om pris på tjenesten. 3. Hitra kommune skal ha avtale om tømming og deponering av slam til godkjenning jfr. slamforskriftens 4.

12 4. All håndtering av slamtjenesten skal utføres i medhold av vedtatt forskrift for slamtømming basert på Forurensningslovens bestemmelser. 5. Alle eiendommer på Gjøssøya og Skårøya skal ha godkjent utslippstillatelse med tilhørende vilkår. 6. Det tillates ikke å benytte almenningskai på Kvenvær for bringing/henting av slam. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre vedtar at eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya gis tillatelse til å inngå avtale om levering av slam med Hamos forvaltning IKS. 2. Eiere av eiendom på Gjøssøya og Skårøya står selv ansvarlig for å inngå avtale om utførelse av tjenesten, dvs tømming og deponering, leveringssted på fast-hitra samt inngå egen avtale med Hamos om pris på tjenesten. 3. Hitra kommune skal ha avtale om tømming og deponering av slam til godkjenning jfr. slamforskriftens All håndtering av slamtjenesten skal utføres i medhold av vedtatt forskrift for slamtømming basert på Forurensningslovens bestemmelser. 5. Alle eiendommer på Gjøssøya og Skårøya skal ha godkjent utslippstillatelse med tilhørende vilkår. 6. Det tillates ikke å benytte almenningskai på Kvenvær for bringing/henting av slam. PS 79/11 Regnskap Hitra Storkjøkken KF 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF`s regnskap for 2010 slik det foreligger, med overskudd kr , Overskuddet avsettes til disposisjonsfond.

13 Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling. 1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF`s regnskap for 2010 slik det foreligger, med overskudd kr , Overskuddet avsettes til disposisjonsfond. PS 80/11 Evaluering kommuneplanens samfunnsdel - brukerundersøkelser 1. Hitra kommunestyre vedtar å foreta en evaluering av kommuneplanens samfunnsdel gjennom meningsmålinger mot utvalgte målgrupper. 2. Evalueringen har en kostnadsramme på kr Kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfond Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling. 1. Hitra kommunestyre vedtar å foreta en evaluering av kommuneplanens samfunnsdel gjennom meningsmålinger mot utvalgte målgrupper. 2. Evalueringen har en kostnadsramme på kr Kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfond PS 81/11 Oppnevning av medlem og varamedlem i Trøndersk Kystkompetanse AS 1. Som medlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevner Hitra kommune 2. Som varamedlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevnes

14 Rådmannen fremmet forslag på at Hitra kommune oppnevner Torfinn Stub som fast medlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS. Rådmannen fremmet videre forslag på at Hitra kommune oppnevner kultur- og næringssjef Jon Sunnes som varamedlem i det samme styret. Ordføreren fremmet forslag på at Hitra kommune oppnevner Frode Arntsen enten som medlem eller varamedlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS. Det ble videre fremmet forslag på at Hitra kommune oppnevner Lars P. Hammerstad enten som medlem eller varmedlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS. Torfinn Stub og Lars P. Hammerstad ble erklært inhabile og fratrådte. Det ble fremmet følgende omforente forslag: 1. Som medlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevner Hitra kommune Frode Arntsen. 2. Som varamedlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevnes Lars P. Hammerstad. Det framsatte omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Som medlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevner Hitra kommune Frode Arntsen. 2. Som varamedlem i styret for Trøndersk Kystkompetanse AS oppnevnes Lars P. Hammerstad. Torfinn Stub og Lars P. Hammerstad tiltrådte igjen. Saksprotokoll i Formannskap Det ble fremmet forslag om at saken utsettes - rådmannen oppfordres til å finne vara til styret. Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes - rådmannen oppfordres til å finne vara til styret.

15 PS 82/11 Økonomisk rapportering - 1. tertial Hitra kommunestyre tar økonomisk rapport pr. 1. tertial 2011 til orientering. 2. Rapporten danner grunnlag for revidering av budsjett 2011/økonomiplan Saken er ettersendt, den ble også omdelt i møtet. Vedtak av i Oppvekstkomitéen og vedtak av i Helse- og omsorgskomitéen i saken ble omdelt. Det ble fremmet forslag til følgende nytt pkt. 3: Formannskapet ber om skriftlig framlegg og konkretisering av utvalgte prioriterte og iverksatte tiltak for å få redusert sykefraværet, innen neste formannskapsmøte. Av dette skal det også framgå målsatt effekt av tiltakene, på enhetsnivå. Formannskapet rår enstemmig kommunestyret å vedta rådmannens innstilling i tillegg til det framlagte forslag om nytt pkt Hitra kommunestyre tar økonomisk rapport pr. 1. Tertial 2011 til orientring. 2. Rapporten danner grunnlag for revidering av budsjett 2011/økonomiplan Formannskapet ber om skriftlig framlegg og konkretisering av utvalgte prioriterte og iverksatte tiltak for å få redusert sykefraværet, innen neste formannskapsmøte. Av dette skal det også framgå målsatt effekt av tiltakene, på enhetsnivå. PS 83/11 Evaluering og planlegging/koordinering av 17.maiarrangement Saken er fremmet av formannskapet selv - det fremmes ingen innstilling i saken. Da saken er fremmet av formannskapet selv er det ingen innstilling fra rådmannen i saken. Ordføreren fremmet følgende forslag til vedtak:

16 1. For å evaluere årets 17.mai-arrangement, og med basis i dette sikre bedre planlegging, koordinering og gjennomføring av framtidig arrangement, så oppnevner Hitra formannskap et utvalg til å forestå dette. 2. Utvalget sammensettes av: 1 repr. fra alle skolenes FAU 1 repr. fra kirkelig fellesråd 1 repr. fra korpsmiljøet 1 repr. fra politiet 1 repr. fra Hitra kommune, oppnevnt av rådmannen Sistnevnte får i oppgave å lede utvalgets arbeid. 3. Utvalget framlegger sine konklusjoner innen utgangen av oktober dette år. Deretter framlegges dette for høring i en måned, særlig blant skolene og barnehagene. De endelige konklusjoner og vedtak blir eventuelt deretter å fatte i Hitra formannskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å evaluere årets 17.mai-arrangement, og med basis i dette sikre bedre planlegging, koordinering og gjennomføring av framtidig arrangement, så oppnevner Hitra formannskap et utvalg til å forestå dette. 2. Utvalget sammensettes av: 1 repr. fra alle skolenes FAU 1 repr. fra kirkelig fellesråd 1 repr. fra korpsmiljøet 1 repr. fra politiet 1 repr. fra Hitra kommune, oppnevnt av rådmannen Sistnevnte får i oppgave å lede utvalgets arbeid. 3. Utvalget framlegger sine konklusjoner innen utgangen av oktober dette år. Deretter framlegges dette for høring i en måned, særlig blant skolene og barnehagene. De endelige konklusjoner og vedtak blir eventuelt deretter å fatte i Hitra formannskap. Ole L. Haugen Ordfører Ragnhild Tiller Sekretær

17 Referatsaker RS 5/11 Innkalling - generalforsamling for TrønderEnergi AS- Innkalling 30. mai 2011, kl RS 6/11 Utbygging av bo- og omsorgtilbud som tilbygg til Hitra helsetun eller alternativt i lokalene ved Kvenvær eldresenter RS 7/11 Signert landsmøteprotokoll LNVK RS 8/11 Uttalelse i sak - spørsmål om tilrettelegging for å kunne utføre verv i kommune (unntatt offentlighet)

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.07.2011 Tidspunkt: 09:00 12:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF SP Ole L. Haugen ORD AP Tom Skare Torfinn Stub MEDL MEDL Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 12:00 18:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars P. Hammerstad VARAORDF

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører SV Ole L. Haugen Ordfører AP Tom Skare Torfinn Stub Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 05.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Varaordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Ole L. Haugen Ordfører AP Per Johannes Ervik Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 10:50 13:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 12:45 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 14.02.2017 Tidspunkt: 09:30 14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tom Skare MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Representerer. Bergljot Stokkan som leder for Oppvekstkomiteen. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 13:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 13:00 17:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 31.10.2016 Tidspunkt: 11:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 15:50 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 09:00 15:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olav Athammer MEDL SV Roy Arild Angelvik MEDL FRP Bergljot Stokkan MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 20:00 20:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører

Ellers møte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder Teknisk komite AP. Seksjonsleder Servicetorget/protokollfører Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 13.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 15:00 17:35 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 15:00 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 14.06.2017 Tidspunkt: 10:00 11:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1/kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 01.02.2016 Tidspunkt: 16:00 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 11:00 18:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 11:00 18:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 11:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Arne Westrum Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Personalutvalget Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 11:05 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Personalutvalget 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.02.2012 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.11.2012 Tidspunkt: 12:15 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder Oppvekstkomiteen PP Tom Skare under lukket møte Leder Kontrollutvalget FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 09:00 15:40 Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik MEDL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 09:15 12:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:30 16:10

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: Tidspunkt: 10:30 16:10 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 10:30 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Espen Arntsberg MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møtrom1, Hitra rådhus Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 15:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 09:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst Roger A. Antonsen Rådmann Trine E. Akseth Enhetsleder Knarrlagsund oppvekstsenter Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Klasserom 1, Knarrlagsund oppvekstsenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Willmann MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.01.2014 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder AP Tore Knut Meland Medlem H Johan Harald Lervåg Medlem PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 17:00 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Otto Jæger Lien NESTL PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested:, Hitra Brannstasjon Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 17:00 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested:, Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 18:00 19:15 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Leder for HOK AP. Innkalling var utsendt 15.12.201. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 09:00 13:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, permisjon fra kl. 09:50 Leder for Oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: 09:00 13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom SLG, Hitra rådhus Dato: 20.12.2011 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 09.12.2013 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 24.08.2015 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen ORD AP Trygve Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen ORD AP Trygve Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 07.03.2017 Tidspunkt: 09:00 13:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Brendboe Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 03.11.2016 Tidspunkt: 09:00 18:00 Dato: 04.11.2016 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP.

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Tore Mosand Jan Morten Bjerkan SV Geir Samdahl Cicilie Sivertsen FRP. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 15:00 20:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Espen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP (Fra kl. 11:30) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterommet, Barman oppvekstsenter Dato: 14.02.2012 Tidspunkt: 08:30 14:12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Lovise Mortensvik MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

Medlem Medlem. Leder for teknisk komité var innkalt, men hadde ikke mulighet til å møte.

Medlem Medlem. Leder for teknisk komité var innkalt, men hadde ikke mulighet til å møte. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Frivilligsentralen Dato: 15.03.2011 Tidspunkt: 09:00 14:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Krangnes Vaagen Medlem

Detaljer

Felles nemnd Helse og Omsorg

Felles nemnd Helse og Omsorg Frøya og Hitra Kommuner Interkommunale tjenester for helse og omsorg Møteprotokoll Felles nemnd Helse og Omsorg Utvalg: Møtested: Kysthaven - Frøya helsesenter Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 16:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bergljot Stokkan, tiltrådte kl. 12:50 Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Bergljot Stokkan, tiltrådte kl. 12:50 Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 23.10.2014 Tidspunkt: 09:00 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm VARAORDF AP Lars P. Hammerstad MEDL SP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 02.07.2012 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan Leder for Oppvekstkomiteen PP Trygve Sivertsen Leder for Teknisk komite AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 27.11.2013 kl. 09:00 16:30 og 28.11.2013 kl. 10:00 22:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Teknisk komite Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 17:00 18:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2015-2019 Møtested: Møterom PLM, Hitra rådhus Dato: 20.06.2016 Tidspunkt: 17:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dag

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Glørstad Leder OPK AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Sigbjørn Glørstad Leder OPK AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 18.10.2016 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm LEDER AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen Møtested: Frivilligsentralen Dato: 28.02.2011 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Nordal

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Audun N. Liland, under sak 87/14 Dag Willmann V Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 01.07.2014 Tidspunkt: 09:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder i Teknisk komite AP. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 09:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 11:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 13:00 18:10

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: Tidspunkt: 13:00 18:10 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Frivilligsentralen Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 13:00 18:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Arne Westrum Medlem

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder TEK AP Per J. Ervik (fra kl. 15:00) Varaordfører PP

Følgende hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trygve Sivertsen Leder TEK AP Per J. Ervik (fra kl. 15:00) Varaordfører PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2012 Tidspunkt: 09:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn Hestnes Medlem Ivar Bjarne Kværnø Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 26.08.2015 Tidspunkt: 10:00 14:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Dagfinn

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Hammerstaddalen, DalPro Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 15:00 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde forfall: Navn Funksjon Representerer Johan Harald Lervåg MEDL PP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Rådhuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan LEDER PP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 15:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kalairasan Seenithamby MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kalairasan Seenithamby MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Kantina/Møterom 1, Hitra rådhus Dato: 13.03.2017 Tidspunkt: 13:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ida Karoline Refseth Broholm MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 15.05.2013 Tidspunkt: 15:00 19:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Margrethe Refsnes MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Kantina / Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 12:00 17:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Værnes, Rådhuset Møtedato: 08.02.2017 Tidspunkt: 13:00-16:30 Fra sak: PS 06/17 Til sak: PS 14/17 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hilde Jørgensen MEDL SV Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgstyre 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:00 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Brukerrådet 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 08.12.2014 Tidspunkt: 12:00 14:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Sæther

Detaljer

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Teknisk komite 2011-2015 Møtested: Møterom PLM, Hitra Rådhus Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 17:00 20:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve

Detaljer

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 09.04.2013 Fra og med sak: 51/13 Til og med sak: 57/13 Møtetid: 09.00 12.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 15:45

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 10:00 15:45 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik VARAORDF PP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Johannes Ervik VARAORDF PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 Møtested: Møterom1, Hitra rådhus Dato: 14.06.2016 Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tore

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Einar Sivertsen Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 14.03.2013 Tidspunkt: 09:00 16:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Einar Sivertsen Per Johannes Ervik AP Otto J. Lien Eldbjørg Broholm PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Hitra valgnemnd 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 16:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP

Ellers møtte: Navn Funksjon Representerer Bergljot Stokkan, fratrådte kl. 14:40 Leder for oppvekstkomiteen PP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 28.08.2012 Tidspunkt: 12:00 17:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Midtre Gauldal Rådhus Dato: 24.10.2016 Tidspunkt: 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sivert Moen Ordfører SP

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer