(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/58 ( ) H04W 4/14 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , FI, (84) Utpekte stater AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR (73) Innehaver TeliaSonera AB, Stureplan 8, Stockholm, Sverige (72) Oppfinner Poikela, Antti, Servinkuja 5 B 44, 02150, Espoo, Finland Pihlajamäki, Antti, Plazankuja 2 A 6, 00580, Helsinki, Finland Laukkanen, Jussi, Posetiivarinkuja 10 B 9, 00240, Helsinki, Finland (74) Fullmektig Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge (54) Benevnelse Levering av korte meldinger (56) Anførte publikasjoner EP-A EP-A US-A US-A WO-A-03/085911

2 1 Levering av korte meldinger Beskrivelse OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen angår korte meldinger (SM Short Messages) i et kommunikasjonssystem, nærmere bestemt samvirke (interworking) mellom et øyeblikksmeldingsdomene og et kortmeldingsdomene. BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0002] En øyeblikksmeldingstjeneste (IM Instant Messaging) gjør det mulig for online abonnenter å utveksle meldinger over internett. I de fleste tilfelle er øyeblikksmelding virkelig øyeblikkelig, og selv i perioder med høy internettbruk er forsinkelsen sjelden mer enn et par sekunder. For å bli en vellykket tjeneste bør mobil IM-tjeneste kunne samvirke med dagens systemer, slik som en kortmeldingstjeneste (SMS). Dette betyr at en bruker bør kunne bruke tjenesten til å kommunisere med sine kontakter uavhengig av deres kapabiliteter eller teknikken som brukes (dvs. IM-til-SMS og SMS-til-IM). Den mobile IM bør være i stand til å bruke eksisterende debiteringsmodeller per melding, og videreføre brukererfaring fra konvensjonelle meldingsteknikker slik som SMS. I denne sammenheng er utviklingen av SMS mot IPbaserte applikasjonsteknikker og nye terminalutstyrsteknikker også referert til som et fremtidig operatørmeldingstjeneste (FOMS future operator messaging service ) konsept. US 2005/ beskriver en løsning for å frembringe nettverksstøtte for meldingsutveksling mellom abonnenter i en kortmeldingstjeneste og abonnenter med øyeblikksmeldingsutveksling. For å støtte levering av korte meldinger til IM-siden, tilpasses mobilsvitsjesenteret til å sjekke destinasjonsadressen i en mottatt melding og avgjøre om den er et mobiltelefonnummer. Hvis nummeret er et mobiltelefonnummer, vil meldingen leveres konvensjonelt, men hvis ikke rutes meldingen til en datagateway plassert mellom mobilsvitsjesenteret og datanettet med IM-pakker. EP beskriver en løsning hvor svitsjesenteret avgjør om en brukers tekstmelding som ankommer skal sendes til brukeren gjennom det trådløse telefonnettet, gjennom internettmeldingstjenesten i klienten eller begge.

3 2 [0003] Øyeblikksmeldinger sendt fra infrastrukturen for IM kan ganske enkelt videresendes til konvensjonelle SMS-bruker samt til offline IM-brukere. Et forsøk på å sende en melding til noen som ikke er online, eller til en som ikke er villig til å akseptere meldinger, hvil føre til en notifikasjon om at sendingen ikke kan fullføres. Denne IM-til-SMS bakoverkompatibiliteten kan implementeres ved å bruke for eksempel en universell datamaskinprotokoll (UCP universal computer protocol) eller et hypertekstoverføringsprotokollgrensesnitt (http hypertext transfer protocol) mellom en IM-server og et tjenestesenter for korte meldinger (SMSC short message service centre). I et slikt tilfelle omformer IM-serveren øyeblikksmeldingene til korte meldinger hvis de ikke kan leveres som øyeblikksmeldinger (dvs. i en situasjon hvor en oppkalt part er offline eller han/hun mangler IM-kapabilitet). De omformede øyeblikksmeldingene skyves til SMSC for levering til den oppkalte parten. [0004] I den andre retningen, dvs. fra SMS til IM, oppstår det imidlertid problemer. For at brukeropplevelsen skal bli så god som mulig, burde brukeren kunne bruke en IM-klient som sitt eneste meldingsverktøy. Derfor bør et system være i stand til å rute en kort tekstmelding sendt fra SMS-infrastrukturen til IM-serveren. Deretter bør IMserveren være i stand til å videresende den korte meldingen som en øyeblikksmelding til IM-brukeren. [0005] Et problem som skal løses er derfor hvordan den korte meldingen adressert til IM-brukeren kan rutes til IM-serveren på en slik måte at normale korte meldinger (bestemt for SMS-bruker) forblir intakte. [0006] En mulighet for å implementere SMS-til-IM samvirket med hensyn til FOMSkonseptet involverer ruting av meldinger til en øyeblikksmeldings- og nærværsserver (IMPS instant messaging and presence service) basert på et hjemmelokasjonsregister (HLR home location register) og/eller SMSC. Denne HLRbaserte tilnærmingen har blitt foreslått av flere leverandører, og den innebærer å endre tilordningen til abonnenten (i HLR) slik at alle korte meldinger adressert til en bestemt MSISDN (mobile subscriber international integrated services digital network number) sendes til IM-serveren. Basert på en respons til en sendroutinginformationforsmforespørsel sendt av HLR, ruter SMS korte meldinger bestemt for IM-brukere til IMserveren. SMS-brukeren sender bare en kort melding ved å bruke MSISDN-nummeret til IM-brukeren, og den korte meldingen ankommer IM-brukerens IM-klient. Denne løsningen innebærer imidlertid flere problemer. Den beskrevne funksjonaliteten er ikke implementert i HLR, dvs. at det ikke er mulig å sette en lokasjon [dvs. en GT (global title) adresse til et betjenende MSC (mobile switching centre)] for en gitt bruker, i dette tilfellet IM-brukeren, til noen fast verdi som bare skal brukes ved respons til sendroutinginformationforsm-forespørselen. I tillegg bør ikke regulære taleoppkall og

4 3 SMS-meldinger med data rutes til IM-serveren. Videre har ikke IM-serverne nødvendigvis en GT-adresse, eller IM-serverne kan være ute av stand til å kommunisere ved å bruke SS7 MAP (signalling system no. 7) eller SIGTRAN (signalling transport) protokoll. Derfor vil SMSC-programvaren måtte modifiseres for å kunne analysere en sendroutinginformationforsm-respons. Videre kan implementasjon ved en interoperatør sammenkobling være vanskelig. Det virker som en kort melding som stammer fra en første innenlands eller internasjonal operatørs nett kan bli videresendt til et MSC som betjener brukeren i en andre operatørs nett uten å passere den andre operatørens den andre operatørens SMSC. I et slikt tilfelle kan den spesielle GT-adressen i HLR forårsake et problem, så vel som leveringsrapportering. [0007] En annen mulighet for å implementere SMS-til-IM-samvirket med hensyn til FOMS-konseptet involverer alternative rutingnumre, for eksempel et IMPS-prefiks + MSISDN eller en annen identifikasjon. Et antall leverandører har foreslått prefiksbaserte alternativer for å kunne muliggjøre ruting av korte meldinger til IMserveren. Dette utføres ved å konfigurere IM-serveren til å bruke et prefiks + senderens MSISDN i den opprinnelige adressen til en mobilterminert kort melding. Prefikset er en kort kode som SMSC tilknyttet IM-serveren er i stand til å forstå. Dette betyr at mottakeren mottar meldingen fra prefiks + MSISDN når den ikke kan leveres som en øyeblikksmelding. Hvis dette MSISDN allerede er lagret i brukerens adressebok, vil håndsettet vise en SMS fra et tilhørende kontaktnavn selv om telefonnummeret inneholder prefikset. Med denne tilnærmingen kan SMS-brukeren besvare en melding og en kort melding vil bli sendt tilbake til IM-serveren gjennom SMSC. Denne tilnærmingen gjør det mulig å konvertere SMS-svar til IM, men det er ikke praktisk fort SMS-brukerne å innlede IM-dialoger ettersom brukeren må skrive den korte meldingen med prefiks + MSISDN. Brukeren ville være ute av stand til å innlede f.eks. tale eller videooppkall mens IM-dialogen pågår grunnet et falsk kontaktnummer. Leverandører har også foreslått å bruke et identifikasjonsnummer i stedet for MSISDN. En slik tilnærming gjør en grunnleggende SMS-til-IM levering mulig, men støter ellers på problemer tilsvarende dem forbundet med MSISDN-tilnærmingen. Dermed kan de prefiksbaserte rutingmekanismene kun anses som løsninger egnet til ikkekommersielle tjenester, slik som prøver, siden sluttbrukeropplevelsen avtar vesentlig sammenlignet med dagens meldingstjenester [dvs. SMS og MMS (multimedia messaging service)]. [0008] 3GPP (3rd generation partnership project) har spesifisert et samvirke på tjenestenivå ( service level interworking ) mellom SMS og SMS-over-IP (~Instant Message) i teknisk spesifikasjon 3GPP TS V8.2.0 ( ). Denne løsningen

5 4 er basert på at det innføres et nytt og potensielt kostbart nettverkselement (IP-Short- Message-Gateway, IP-SM-GW) med en SS7 (Signalling System 7) signaleringsstøtte. [0009] WO 2008/ beskriver et system tilpasset til å gjenkjenne en kort melding som sendes fra en SMS-bruker til en IM-bruker, ved å sjekke, i en overføringsnode, på grunnlag av en mottatt SMS rutingforespørsel, hvorvidt den oppkalte parten kan bruke øyeblikksmeldinger eller ikke. I tillegg kan det sjekkes, i en IM-server, hvorvidt den oppkalte parten er online eller ikke. Hvis den oppkalte parten er online, sender en øyeblikksmeldingsserver en rutingrespons med rutinginformasjon om øyeblikksmeldingsserveren mot overføringsnoden. Denne rutinginformasjonen kan så leveres til et kortmeldingssenter for levering av den aktuelle korte meldingen. En fordel med denne løsningen er at den gjør det mulig å identifisere korte meldinger som sendes til en IM-bruker og rute dem til en IM-server mens all normal (rettet til SMSbruker) SMS-trafikk bevares intakt. I tillegg kan dette utføres transparent, slik at IMbrukeren ikke legger merke til noen forskjell mellom meldinger med SMS-opprinnelse og IM-opprinnelse mottatt av IM-brukeren. SMS returveien kan implementeres for bakoverkompatibilitet. Ulempen også ved denne løsningen er at den krever SS7-støtte i IMS applikasjonsserveren, hvilket er en potensielt kostbar løsning og kan også innføre forsinkelser i en produksjonsprosess. KORT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0010] Det er således et formål med den foreliggende oppfinnelsen å frembringe en ny fremgangsmåte for å implementere et samvirke mellom forskjellige meldingstjenester. Formålene med oppfinnelsen oppnås med oppfinnelsen definert av de selvstendige patentkravene. Foretrukne utførelsesformer er beskrevet i de uselvstendige patentkravene. [0011] Ifølge et aspekt av oppfinnelsen er det frembrakt en nettentitet, omfattende: en samvirkende del som tilveiebringer samvirke mellom et øyeblikksmelding (IM) domene og et kortmelding (SM) domene, og en hjemmeabonnentdatabasedel tilpasset til å tilveiebringe hjemmeabonnentdatabasefunksjonalitet til kortmeldingsdomenesiden, der hjemmeabonnentdatabasedelen er tilpasset til, som respons til at et kortmeldingssenter eller et annet nettelement anmoder om rutinginformasjon for å levere korte meldinger til en mottakerbruker, returnerer sin egen rutingadresse som er i stand til å akseptere korte meldinger og utføre SM-IM-samvirket hvis mottakerbrukeren er tilordnet en IMtjeneste og til å returnere en normal SM leveringsadresse hvis mottakerbrukeren ikke er tilordnet en IM-tjeneste, der nettentiteten er tilpasset til å fortsette å avbilde mellom

6 5 gjensidig avhengige SM- og IM-meldinger, slik at når en respons ankommer fra IMdomenesiden, så er nettentiteten i stand til å konvertere den tilbake til SM-domenet. [0012] Ifølge et annet aspekt av oppfinnelsen, fremringes en fremgangsmåte for å levere meldinger, omfattende å kombinere en samvirkefunksjonalitet som tilveiebringer samvirke mellom et øyeblikksmelding (IM) domene og et kortmelding (SM) domene og hjemmeabonnentdatabasefunksjonalitet på kortmeldingsdomenesiden, å motta med den kombinerte funksjonaliteten fra et kortmeldingssenter eller et annet nettelement en anmodning om rutinginformasjon for å levere korte meldinger til en mottakerbruker, å sjekke med den kombinerte funksjonaliteten om mottakerbrukeren er tilordnet en IMtjeneste eller ikke, å returnere med den kombinerte funksjonaliteten sin egen rutingadresse som er i stand til å motta korte meldinger og utføre SM-IM-samvirket hvis mottakerbrukeren er tilordnet en IM-tjeneste og å returnere med den kombinerte funksjonaliteten en normal SM leveringsadresse hvis mottakerbrukeren ikke er tilordnet en IM-tjeneste, å vedlikeholde med den kombinerte funksjonaliteten en avbildning mellom samvirkende SM- og IM-meldinger, og ved mottak av en IM responsmelding fra IM-domenesiden, å konvertere den mottatte IM-meldingen til en SM-melding og å sende den konverterte meldingen til SM-domenet basert på avbildningsinformasjonen. [0013] En fordel med oppfinnelsen er at SS7-støtte ikke kreves i IMS. Tilnærmingen ifølge oppfinnelsen er også mer fleksibel til å støtte ulike nye meldingstjenester, f.eks. tjenester som involverer multi-simer. I den foreliggende oppfinnelsen, hvis det ikke er behov for samvirke trenger ikke meldingen å passere gjennom samvirkedelen i det hele tatt, fordi hjemmeabonnentdatabasen vil returnere rutingadressen til et annet nettelement. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0014] I det følgende vil oppfinnelsen bli nærmere beskrevet ved hjelp av foretrukne utførelsesformer og med henvisning til de vedføyde tegningene, hvor: Figur 1 illustrerer et kommunikasjonssystem ifølge den foreliggende oppfinnelsen; Figur 2 illustrerer signalering ifølge en første utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen;

7 6 Figur 3 illustrerer signalering ifølge en andre utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; Figur 4 illustrerer signalering ifølge en tredje utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; Figur 5 illustrerer signalering ifølge en fjerde utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; Figur 6 illustrerer signalering ifølge en fjerde utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen; og Figur 7 illustrerer signalering ifølge en fjerde utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0015] IM-arkitekturen er ganske kompleks, og den kan ha flere referansepunkt til en IM-klient, IM-server og IM-XDMS [XML (extensible markup language) data management server], og også for eksterne entiteter, slik som en SIP/IP-kjerne, delt XDMS, aggregeringsproxy, nærværsentiteter, debiteringsforsyner og enhetshåndteringsservertjenester, for å frembringe en samlet funksjonalitet til en ENKEL IM-tilbyder. IM-tjenesten avhenger av en underliggende SIP-infrastruktur som transporterer SIP-meldinger mellom IM-entitetene. Arkitekturen kan være en SIP/IPkjerne som omfatter et IP multimediadelsystem. [0016] En øyeblikksmeldings- og nærværstjeneste (IMPS instant messaging and presence service) er en OMA (open mobile alliance) tilbyder konstruert for å utveksle meldinger og nærværsinformasjon mellom mobile klienter, og også mellom mobile og faste klienter. Brukstilfeller omfatter: legg til kontakt ved IMPS bruker-id eller MSISDN, søk ved kontaktdetaljer eller offentlig profil, send øyeblikksmelding, utvid IM til en privat gruppesamtale, delta med IM i en privat gruppesamtale, legg til eller oppdater offentlig profil, lokaliser venn, autoregistrering og innlogging, avansert søk, flere anvendelser/sesjoner, eksternbrukersesjonshåndtering, å sende en kunngjøring i en nettpratmodus. Nærvær er en nøkkelteknologi for å kunne tilby IMPS. Den involverer klientenhetens tilgjengelighet ( telefonen min er på/av, i en samtale, brukerstatus (tilgjengelig, utilgjengelig, i et møte), plassering, klientenhetens kapabiliteter (tale, tekst, GPRS, multimedia) og søkbare personlige statuser slik som humør (fornøyd, sint) og hobbyer (fotball, datamaskiner, dans). Siden nærværsinformasjonen er personlig, kan den gjøres tilgjengelig avhengig av brukerens ønsker; aksesskontrolltrekk gjør det mulig for brukerne å styre sin nærværsinformasjon. Øyeblikksmeldingen (IM) kan anvendes både i mobil- og skrivebordsmaskinverdenene. IM-klienter for

8 7 skrivebordsmaskiner, toveis SMS og toveis personsøking bruker øyeblikksmeldinger. IMPS-klienten omfatter, men er ikke begrenset til, mobile håndholdte og faste terminaler. IM har viktige funksjoner som tilsvarer PoC. Utsettelse av melding er en mottakertjeneste i et terminerende nett. Utsettelse av melding garanterer at en mottaker mottar meldingene sine, selv når han/hun er offline, ved å lagre mottakerens melding i en utsettelsesfunksjon. Tjenesten er i det terminerende nettet ettersom lagring og manipulering av meldinger er en tjeneste som brukerens hjemmeoperatør trolig kan fakturere. Brukerens egen tjenesteleverandør kan tilby personvern og tilgjengelighet. Personsøkermodusen kan benytte utsettelsen av meldinger. [0017] Ett av hovedprinsippene i FOMS-konseptet er at tjenesten sikter mot å være brukersentrisk heller enn enhets- eller teknologisentrisk (dvs. at FOMS-konseptet ikke er begrenset til øyeblikksmeldinger på mobilenheter). FOMS-konseptet er imidlertid en utvikling av SMS-tjenesten/ produktkonseptet mot IP-baserte applikasjonsteknologier og mot nye terminalteknologier. Idéen bak FOMS-konseptet er å konkurrere med andre IP-baserte kommunikasjonstjenester på grunnlag av de følgende forslag til nøkkelverdier: bakoverkompatibilitet med eksisterende kommunikasjonstjenester, kommunikasjonssikkerhet, virkelig brukeridentitetsbasert kommunikasjon, levedyktig og sunn transaksjonsbasert debiteringsmodell og/eller enhetsuavhengighet som gjør det mulig at tjenesten faktisk blir brukersentrisk. Enhetsuavhengigs bør imidlertid ikke kompromittere de listede elementene i forslaget til nøkkelverdier. [0018] I det følgende vil eksempler på utførelsesformer av oppfinnelsen bli beskrevet med henvisning til et tredjegenerasjonsmobilkommunikasjonssystem, slik som UMTS (universal mobile communication system), 3GPP-IMS eller 3GPP2-IMS. Denne oppfinnelsen er imidlertid ikke ment å være begrenset til disse utførelsesformene. Følgelig kan oppfinnelsen anvendes på ethvert mobilkommunikasjonssystem som tilbyr en GPRS-type pakkesvitsjet radiotjeneste i stand til å sende pakkesvitsjede data. Eksempler på andre systemer omfatterimt-2000 og dets evolusjonsteknikker [slik som 3GPP LTE (long term evolution), Beyond -3G, 4G], IS-41, GSM eller tilsvarende, slik som PCS (Personal Communication System) eller DCS 1800 (Digital Cellular System for 1800 MHz). Spesifikasjonene for mobilkommunikasjonssystemer og særlig dem for IMT-2000 og UMTS utvikles hurtig. Dette kan kreve ytterligere endringer av oppfinnelsen. Av denne grunn skal terminologi og uttrykk tolkes i sin videste forstand siden de er ment å illustrere oppfinnelsen og ikke begrense den. Det relevante oppfinneriske aspektet er funksjonaliteten den angår, ikke nettelementet eller utstyret hvor den utøves. [0019] Figur 1 illustrerer et kommunikasjonssystem i samsvar med et eksempel på en utførelsesform slik at bare elementer som trengs for å beskrive oppfinnelsen er

9 8 inkludert. Det er klart for en fagkyndig på området at et mobilkommunikasjonssystem også kan omfatte andre komponenter og strukturer som ikke trenger nærmere beskrivelse i denne sammenheng. Kommunikasjonssystemet omfatter en første brukerterminal UE SMS i stand til å bruke en kortmeldingstjeneste og en andre brukerterminal UE IM i stand til å bruke en øyeblikksmeldingstjeneste. Idéen bak den foreliggende oppfinnelsen er å konfigurere systemet til å arbeide på en ønsket måte i en situasjon hvor en melding sendes fra den første brukerterminalen UE SMS til den andre brukerterminalen UE IM, eller i motsatt retning. Systemet kan derfor omfatte nettelementer som imidlertid ikke nødvendigvis er krevet i den foreliggende oppfinnelsen. I eksempelet på utførelsesform vist i figur 1, kan systemet omfatte et mobilsvitsjingssenter (mobile switching centre) MSC (og et tilknyttet gjestelokasjonsregister), et hjemmelokasjonsregister HLR, en kortmeldingstjenesteserver SMSC, et IMS kjernenett (eller tilsvarende SIP-støttende kjernenett) og en øyeblikksmelding IM applikasjonsserver. [0020] Ifølge et aspekt av oppfinnelsen er samvirket mellom øyeblikksmelding IM domenet, eller generelt et SIP-basert domene, og kortmeldingstjeneste SMS domenet, eller generelt et mobiltekstmeldingstjenestedomene som bruker et mobilabonnentidentitetsnummer (f.eks. MSISDN) tilveiebrakt med en IM-SMS samvirkefunksjon som er integrert med et hjemmelokasjonsregister HLR (og muligens hjemmeabonnentregister HSS funksjon) til én enkelt logisk nettidentitet, her kalt en SGW-HLR/HSS. IM-SMS samvirkefunksjonen kan være en signaleringsgateway SGW som er i stand til å overføre signaleringsmeldinger mellom forskjellige protokoller, slik som SIP og SS7. En enkelt logisk nettentitet betyr at selv om SGW-HLR/HSS kan implementeres til å omfatte flere forskjellige nettkomponenter, er den en enkelt logisk entitet med proprietære interne grensesnitt. SGW-HLR/HSS er tilpasset til å kommunisere både med SMS- og IM-domenene. SGW-HLR/HSS kan tilpasses til å utføre alle nødvendige meldingskonverteringer når den overfører meldinger mellom disse to domenene. På den andre siden, og i samsvar med foretrukne utførelsesformer av den foreliggende oppfinnelsen, kan en nettintelligens og en lagre-og-videresendfunksjonalitet plasseres i SMS- og IM-domenene, slik at SGW-HLR/HSS simpelthen overfører meldingene i samsvar med en mengde forhåndsdefinerte regler. I en utførelsesform av oppfinnelsen kan, i tilfelle kommunikasjonssvikt på en av sidene, SGW-HLR/HSS ha en reservemekanisme som sikrer meldingslevering selv i feilsituasjoner. [0021] På SMS-domenesiden omfatter SGW-HLR/HSS ifølge oppfinnelsen HLRfunksjonalitet eller tilsvarende hjemmedatabasefunksjonalitet. HLR-funksjonaliteten kan være del av HSS, og det kan være forskjellig HLR-funksjonalitet for kretssvitsjede (CS)

10 9 og pakkesvitsjede (PS) SMS-domener. Sett fra det øvrige nettet, virker HLRfunksjonaliteten som en normal HLR. All signalering mellom HLR funksjonaliteten i SGW-HLR/HSS og SMSC eller enhver annen nettentitet er standard signalering, f.eks. SS7. Når SMSC, eller en hvilken som helst annen nettentitet, anmoder om en adresse som kan brukes til å levere korte meldinger, returnerer HLR i SGW-HLR/HSS en passende adresse avhengig av hvorvidt mottakerbrukeren har tilordnet IM, dvs. bruker IM-tjenesten eller ikke. Hvis mobilbrukeren (som den korte meldingen er adressert til) mangler tilordnet IM, returneres en normal SMS leveringsadresse (f.eks. adressen til gjeldende MSC eller SGSN). Hvis brukeren har tilordnet en IM-tjeneste, returnerer SGW-HLR/HSS en adresse (f.eks. SGW-adressen) i seg selv som er i stand til å akseptere korte meldinger og utføre SMS-IM-samvirket. I det siste tilfellet sender SMSC den korte meldingen med SGW-adressen til SGW-HLR/HSS uten at den trenger å vite at SGW-funksjonen faktisk er i den samme logiske enheten SGW-HLR/HSS som HLRen som returnerte leveringsadressen. Når SMSC har sendt en kort melding til SGW-HLR/HSS, håndterer den meldingen ved å bruke forhåndsbestemte regler, vanligvis ved å sende den til en komponent i IM-domenet. SGW-HLR/HSS kan beholde avbildninger mellom SMS- og IM-meldinger slik at når en respons ankommer fra IM siden, så kan SGW-HLR/HSS konvertere den tilbake til SMS-domenet. På IMS-siden kan SGW-HLR/HSS kommunisere med IMS ved å bruke SIP eller en hvilken som helst annen protokoll. SGW-HLR/HSS kan ha en mengde forhåndsbestemte SIP-meldinger og tilhørende handlinger som vil bli brukt når det avgjøres hvordan hver melding skal besvares. Når en øyeblikksmelding sendes til IM-domenet, vet IMS når konvertering kreves. Hvis det ikke er behov for samvirke, trenger ikke meldingen å passere gjennom SGW-HLR/HSS i det hele tatt. For eksempel kan en IM-applikasjonsserver sende den korte meldingen til SMSC direkte som en UCP kort melding. SGW-HLR/HSS kan ha behov for å kommunisere bare med én IMS-entitet, de faktiske meldingsleveringsavgjørelsene kan tas i IMS. Med andre ord kan nettintelligens og lagre-og-videresend-funksjonalitet plasseres i IM-domenet. [0022] Figur 2 illustrerer signalering i samsvar med et første eksempel på en utførelsesform av den foreliggende oppfinnelsen. I figur 2 sender en registrert IMbruker med brukerutstyr UE en øyeblikksmelding til en tradisjonell SMS-bruker. Brukeren som sender meldingen trenger ikke å vite at mottakerens UE bare er i stand til å motta SMS-meldinger. UE sender en SIP-melding (som inneholder IM-meldingen) til IMS, som videresender SIP-meldingen til en applikasjonsserver AS. AS erkjenner med SIP OK som videresendte også til den sendende UE. AS avgjør at SMSmeldingen må sendes til en mottakende bruker i stedet for en IM-melding og samvirke kreves, og sender derfor SIP-meldingen til SGW-HLR/HSS via IMS. Etter å ha mottatt

11 10 SIP-meldingen, konverterer SGW-HLR/HSS IM-meldingen (f.eks. SIP-meldingen) til en Videresend SM-melding som vil bli sendt til SMSC. SMSC leverer den korte meldingen til den mottakende brukerens UE og mottar en leveringsrapport etter en vellykket levering. SMSC sender en Videresend SM ack-melding til SGW-HLR/HSSS, som konverterer meldingen til en SIP OK melding, som så sendes til IMS og videre til applikasjonsserveren AS. AS sender en SIP IMDN-melding (Instant Message Disposition Notification) til IMS og videre til den sendende UE som erkjenner med en SIP OK melding. [0023] Figur 3 illustrerer signalering i samsvar med et andre eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen hvor en tradisjonell SMS-bruker sender en melding til en IM-bruker, og meldingen leveres øyeblikkelig. Senderen trenger ikke å vite hvilke typer meldinger den mottakende UE kan motta. Senderens UE (ikke vist) sender en kort melding til mottakerens MSISDN.nummer, og den korte meldingen rutes til SMSC. SMSC sender en anmodning om rutinginformasjon (f.eks. ved å bruke SS/-protokollen) til den mottakende brukerens HLR, dvs. til HLR-funksjonen i SGW-HLR/HSS i dette eksempelet. HLR-funksjonen i SGW-HLR/HSS kan sjekke hvorvidt mottakerbrukeren har tilordnet IM, dvs. registrert med og bruker IM-tjenesten. HLR-funksjonen returnerer så en passende adresse som kan brukes til å levere korte meldinger basert på mottakerbrukerens IM-tilordning. Nærmere bestemt, hvis brukeren mangler IMtilordning returneres en normal SMS leveringsadresse (f.eks. en MSC eller SGSNadresse) til SMSC i Ruting-info ack-meldingen, og SMSC vil videresende den korte meldingen til direkte til denne adressen (dvs. til den betjenende MSC eller SGSN) som i det tradisjonelle systemet (denne prosedyren er ikke vist i figur 3). Hvis mottakerbrukeren imidlertid er tilordnet IM-tjenesten, vil HLR i SGW-HLR/HSS returnere en adresse (f.eks. SGW-adressen) i seg selv som kan akseptere korte meldinger. Følgelig vil SMSC sende en Videresend SM-melding (som inneholder den opprinnelige korte meldingen) til SGW i SGW-HLR/HSS. SGW kan konvertere den mottatte Videresend SM-meldingen til en SIP Message melding. SGW-HLR/HSS kan håndtere den mottatte Videresend SMS-meldingen ved å bruke forhåndsdefinerte regler, vanligvis ved å sende den til en komponent i IMS. De forhåndsdefinerte reglene kan for eksempel definere at en mottatt Videresend SMS-melding som ikke er fra et kort nummer og kun inneholder tekstlig informasjon konverteres til en SIP Message melding med en IM applikasjonsserver som mottaker og den konverterte SIPmeldingen sendes til en SIP-server i IMS-nettet. SGW-HLR/HSS kan også lagre informasjon om den sendte meldingen (dvs. Videresend SM og den tilknyttede SIPmeldingen) i en database inntil en SIP-erkjennelse mottas for den sendte meldingen. IMS-nettet ruter SIP-meldingen til IM applikasjonsserveren AS, som leverer SIP-

12 11 meldingen via IMS til det mottakende IM UE. Det mottakende UE erkjenner IMmeldingen med SIP OK meldingen som leveres via AS og IMS til SGW-HLR/HSS. Når SGW-HLR/HSS mottar SIP OK meldingen fra IMS, kan SGW-HLR/HSS sjekke hvorvidt den mottatte SIP OK meldingen er tilknyttet (avbildet på) en hvilken som helst tidligere sendt SIP-melding lagret i databasen. Hvis SIP OK meldingen er et svar på en av de tidligere SIP-meldingene lagret i databasen, konverterer SGW-HLR/HSS den til en positiv SMS leveringsrapport (Videresend SM erkjennelse - ack). Den tidligere SIPmeldingen som er funnet avbildes på én av de tidligere Videresend SM-meldingene lagret i databasen, og kildeadressen til denne tidligere Videresend SM-meldingen kan brukes som destinasjonsadresse for Videresend SM erkjennelsen. Den lagrede informasjonen kan nå slettes fra databasen. Videresend SM erkjennelsen kan sendes basert på den innhentede adressen til SMSC, som kan levere SM-erkjennelsen til den sendende UE som vanlig i SMS-tjenesten. [0024] Hvis SIP-meldingen mottatt fra IMS indikerer svikt i meldingsleveringen, kan SGW-HLR/HSS tilsvarende sjekke hvorvidt den mottatte SIP-meldingen er tilknyttet (avbildet på) en hvilken som helst tidligere sendt SIP-melding lagret i databasen. Hvis SIP-meldingen er et svar på en av de tidligere SIP-meldingene lagret i databasen, konverterer SGW-HLR/HSS den til en SMS feilrapport. Den tidligere SIP-meldingen som er funnet, avbildes på en av de tidligere Videresend SM-meldingene lagret i databasen, og kildeadressen til denne tidligere Videresend SM-meldingen kan brukes som destinasjonsadresse for feilrapporten. Den lagrede informasjonen kan nå slettes fra databasen. Feilrapporten kan sendes basert på den innhentede adressen til SMSC, som kan levere SM-erkjennelsen til den sendende UE UE som vanlig i SMS-tjenesten. [0025] Figur 4 illustrerer signalering i samsvar med et andre eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen hvor en tradisjonell SMS-bruker sender en melding til en IM-bruker og meldingsleveringen utsettes (forsinkes). Prosedyren kan fortsettes som beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 inntil SIP-meldingen sendes fra applikasjonsserveren AS til IMS (melding 7 i figurene 3 og 4). Nå kan IMS finne at den mottakende IM-brukeren for tiden ikke er tilgjengelig (dette er en konvensjonell prosedyre i IMS) og sende en SIP 480 Ikke Tilgjengelig-melding til AS, som videre kan sende denne meldingen til SGW-HLR/HSS via IMS. Når SGW-HLR/HSS mottar SIP 480 Ikke Tilgjengelig-meldingen fra IMS, kan SGW-HLR/HSS sjekke hvorvidt den mottatte SIP 480 Ikke Tilgjengelig-melding en er tilknyttet (avbildet på) en hvilken som helst tidligere sendt SIP melding lagret i databasen. Hvis SIP 480 Ikke Tilgjengeligmeldingen er forbundet med en av de tidligere SIP-meldingene lagret i databasen, konverterer SGW-HLR/HSS den til en SMS Levering Utsatt (Delivery Deferred). Den tidligere SIP-meldingen som er funnet avbildes på en av de tidligere Videresend SM-

13 12 meldingene lagret i databasen, og kildeadressen til denne tidligere Videresend SMmeldingen kan brukes som destinasjonsadresse for SMS Utsatt Levering. Den lagrede informasjonen slettes ikke fra databasen. SMS Levering Utsatt-meldingen kan sendes basert på den innhentede adressen til SMSC. [0026] Senere lykkes applikasjonsserveren AS med å levere IM-meldingen til mottakerens UE (meldingene 12 og 13 i figur 4), og erkjennelsessignaleringen (meldingene figur 4) kan så fortsette på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 (meldingene 9-14 i figur 3). [0027] Figur 5 illustrerer signalering i samsvar med et tredje eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen hvor en tradisjonell SMS-bruker sender en melding til en IM-bruker, IM-meldingen feiler, og en reservelevering med SMS utføres. Prosedyren kan fortsettes som beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 inntil SIP-meldingen sendes fra applikasjonsserveren AS til IMS (melding 7 i figurene 3 og 5). Nå kan IMS finne at den mottakende IM-brukeren for tiden ikke er tilgjengelig (dette er en konvensjonell prosedyre i IMS) og sende en SIP 480 Ikke Tilgjengelig-melding til AS. AS kan avgjøre (f.eks. fra en profil til den mottakende IM.brukeren) at SMS kan brukes som en sekundær- eller reserverute. Følgelig kan AS sende en UCP (Universal Computer Protocol) kort melding til SMSC. Deretter leverer SMSC den korte meldingen til mottakerens UE ved å bruke SMS-tjenesten og mottar en leveringsrapportmelding (Submit Report) fra mottakerens UE. Etter mottak av leveringsrapporten kan SMSC sende en UCP kort meldingserkjennelse (Short Message Acknowledgement) til applikasjonsserveren AS. AS kan så innlede erkjennelsessignaleringen (meldingene i figur 5) som kan tilsvare signaleringen beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 (meldingene 9-14 i figur 3). [0028] Figur 6 illustrerer signalering i samsvar med et fjerde eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen, hvor en tradisjonell SMS-bruker sender en konkatenert SMS-melding til en IM-bruker. En SMS-melding kan bare inneholde 140 byte data. Hvis en tradisjonell SMS-brukers brukerutstyr UE sender en større melding, blir den segmentert i flere deler på opprinnelses (sender) siden og settes sammen igjen på den terminerende (mottakende) siden. Hvis en tradisjonell SMS UE sender en slik melding til en IM UE, vil IM UE motta meldingen som en øyeblikksmelding uten at det kreves at klienten skal sette sammen meldingen fra flere segmenter. Når den første delen av den konkatenerte SMS en sendes, kan prosedyren fortsettes som beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 inntil SIP-meldingen mottas ved applikasjonsserveren AS (melding 6 i figurene 3 og 6). AS kan finne at dette er en konkatenert melding, lagrer den første delen av meldingen, og innleder så en erkjennelsessignalering (meldingene 7-10 i figur 6) som kan tilsvare signaleringen beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3

14 13 (meldingene 9-14 i figur 3), bortsett fra at meldingsinformasjonen i SGW-HLR/HSS ikke slettes. Etter å ha mottatt SM-erkjennelsen for den første SMS en, sender den sendende UE den andre av de konkatenerte SMS ene på tilsvarende måte som den første (meldingene i figur 6). [0029] Hvis det er flere enn to SMS-meldinger i den konkatenerte meldingen, gjentas signaleringen ovenfor (meldingene 7-14) inntil alle delene av den konkatenerte meldingen er mottatt ved applikasjonsserveren. I det illustrerte eksempelet omfatter den konkatenerte meldingen to SMS er. Etter å ha mottatt alle delene av den konkatenerte meldingen, setter AS sammen den store meldingen og sender den i en SIP-melding til den mottakende IM UE gjennom IMS. Etter å ha mottatt SIP OK erkjennelsen fra mottakerens IM UE, kan AS innlede erkjennelsessignaleringen (meldingene i figur 6) som kan tilsvare signaleringen beskrevet med henvisning til figur 3 (meldingene 9-14 i figur 3). [0030] Figur 7 illustrerer signalering i samsvar med et femte eksempel på en utførelsesform av oppfinnelsen, hvor en IM UE mottar en spesiell melding som krever en SMS-levering. SMSC kan motta (f.eks. fra en tradisjonell SMS UE) en kort melding som er en spesiell melding, f.eks. en OTA-tilordningsmelding (OTA - Over The Air). SMSC er ikke interessant i typen av eller innholdet i den korte meldingen, men kan anmode om og motta rutinginformasjon fra SGW-HLR/HSS på tilsvarende måte som i figur 3. Deretter sender SMSC Videresend SM-meldingen til den innhentede rutingadressen, dvs. til SGW-HLR/HSS, og prosedyren kan fortsette på tilsvarende måte som beskrevet ovenfor med henvisning til figur 3 inntil SIP-meldingen er mottatt ved applikasjonsserveren AS (melding 6 i figurene 3 og 6). AS kan erkjenne mottaket med en SIP OK som videresendes til SGW-HLR/HSS. AS kan innse at dette er en spesiell melding som med en funksjonalitet som bare virker når den sendes som en SMS-melding. I stedet for å sendingen som en IM-melding til UE, beslutter derfor AS å bruke SMS-levering og sende meldingen i en SIP-melding tilbake til SGW-HLR/HSS via IMS. SGW-HLR/HSS kan erkjenne med en SIP OK som videresendes til AS. SGW- HLR/HSS kan konvertere IM-meldingen (f.eks. SIP-meldingen) til en Videresend SMmelding som vil bli sendt til SMSC. SMSC leverer den korte meldingen til den mottakende brukerens UE og mottar en leveringsrapport etter en vellykket levering. SMSC sender en Videresend SM ack-melding til SGW-HLR/HSS. Sender så en Videresend SM-melding til SMSC, som klan sende en kort meldingserkjennelse til SMS-opphavet. [0031] Signaleringsmeldingene og trinnene vist i figurene 2, 3, 4, 5 og 6 er forenklet, og tar kun sikte på å beskrive idéen bak oppfinnelsen. Andre signaleringsmeldinger kan sender og/eller andre funksjoner utføres mellom meldingene og/eller trinnene.

15 14 Signaleringsmeldingene tjener kun som eksempler og de kan inneholde bare deler av informasjonen nevnt ovenfor. Meldingene kan også inneholde annen informasjon, og meldingenes titler kan avvike fra dem gitt ovenfor. [0032] Et system eller systemnettnoder som implementerer funksjonaliteten i oppfinnelsen kan omfatte midler til å behandle korte meldinger og/eller rutingdata på en måte som beskrevet ovenfor. Nettnoder og brukerterminaler omfatter prosessorer og minne som kan benyttes ved drift av oppfinnelsen. Oppfinnelsen kan også implementeres med programvarerutiner kjørt på en datamaskin/prosessor og/eller rutiner innebygget i applikasjonsspesifikke integrerte kretser (ASIC Application Specific Integrated Circuit) og/eller programmerbare kretser, slik som EPLD (Electrically Programmable Logic Device) eller FPGA (Field Programmable Gate Array). Mens bestemte eksempler på utførelsesformer ifølge oppfinnelsen er illustrert og beskrevet ovenfor, er det klart at oppfinnelsen kan ta ulike former og utførelsesformer innen omfanget av de vedlagte patentkravene.

16 15 P a t e n t k r a v 1. Nettentitet (SGW-HLR/HSS), omfattende: en samvirkende del som tilveiebringer samvirke mellom et øyeblikksmelding IM domene og et kortmeldings SM domene, og en hjemmeabonnentdatabasedel tilpasset til å tilveiebringe hjemmeabonnentdatabasefunksjonalitet til kortmeldingsdomenesiden, karakterisert ved at hjemmeabonnentdatabasedelen er tilpasset til, som respons til at et kortmeldingssenter eller et annet nettelement anmoder om rutinginformasjon for å levere korte meldinger til en mottakerbruker (UE), å sjekke hvorvidt mottakerbrukeren (UE) er tilordnet en IM-tjeneste; å returnere en rutingadresse til et element i nettentiteten (SGW-HLR/HSS) som er i stand til å akseptere korte meldinger og utføre SM-IM-samvirket hvis mottakerbrukeren (UE) er tilordnet en IM-tjeneste og til å returnere en normal SM leveringsadresse hvis mottakerbrukeren UR) ikke er tilordnet en IM-tjeneste, hvor nettentiteten (SGW-HLR/HSS) er tilpasset til å fortsette å avbilde mellom gjensidig avhengige SM- og IM-meldinger, slik at når en respons ankommer fra IM-domenesiden, så er nettentiteten (SGW-HLR/HSS) i stand til å konvertere den tilbake til SM-domenet. 2. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge krav 1, karakterisert ved at den samvirkende delen er tilpasset til å frembringe en signaleringsgatewayfunksjonalitet. 3. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at den hjemmeabonnenttjenestedelen er tilpasset til å tilveiebringe en hjemmelokasjonsregisterfunksjonalitet. 4. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge krav 1, 2 eller 3, karakterisert ved at hjemmeabonnentdatabasedelen er tilpasset til å tilveiebringe forskjellig hjemmelokasjonsregisterfunksjonalitet i kretssvitsjede CS og pakkesvitsjede PS SMS-domener. 5. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, karakterisert ved at nettentiteten (SGW-HLR/HSS) er tilpasset til bare å

17 16 videresende meldingene mellom IM- og SM-domenene i samsvar med en mengde forhåndsdefinerte regler. 6. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 5, karakterisert ved at nettentiteten (SGW-HLR/HSS) omfatter en reservemekanisme som sikrer meldingslevering i tilfelle kommunikasjonsfeil på IM- eller SM-domenesiden. 7. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, karakterisert ved at nettentiteten (SGW-HLR/HSS) er tilpasset til å kommunisere på IM-domenesiden ved å bruke SIP eller en hvilken som helst annen IM-protokoll. 8. Nettentitet (SGW-HLR/HSS) ifølge krav 7, karakterisert ved at nettentiteten (SGW-HLR/HSS) omfatter en mengde forhåndsbestemte SIP-meldinger og tilhørende handlinger som brukes når det avgjøres hvordan en mottatt melding skal besvares. 9. Fremgangsmåte for å levere meldinger, karakterisert ved at den omfatter: å kombinere en samvirkefunksjonalitet som tilveiebringer samvirke mellom et øyeblikksmelding IM domene og et kortmelding SM domene og hjemmeabonnentdatabasefunksjonalitet på kortmeldingsdomenesiden, å motta med den kombinerte funksjonaliteten fra et kortmeldingssenter eller et annet nettelement en anmodning om rutinginformasjon for å levere korte meldinger til en mottakerbruker (UE), å sjekke med den kombinerte funksjonaliteten om mottakerbrukeren (UE) er tilordnet en IM-tjeneste eller ikke, å returnere med den kombinerte funksjonaliteten en rutingadresse til den kombinerte funksjonaliteten som er i stand til å akseptere korte meldinger og utføre SM-IM-samvirket hvis mottakerbrukeren (UE) er tilordnet en IM-tjeneste, og å returnere med den kombinerte funksjonaliteten en normal SM leveringsadresse hvis mottakerbrukeren (UE) ikke er tilordnet en IM-tjeneste, der fremgangsmåten videre omfatter å vedlikeholde med den kombinerte funksjonaliteten en avbildning mellom samvirkende SM- og IM-meldinger,

18 17 ved mottak av en IM responsmelding fra IM-domenesiden, å konvertere den mottatte IM-meldingen til en SM-melding og å sende den konverterte meldingen til SM-domenet basert på avbildningsinformasjonen. 10. Fremgangsmåte ifølge krav 9, karakterisert ved at den videre omfatter å motta med den kombinerte funksjonaliteten en kort melding til rutingadressen til den kombinerte funksjonaliteten fra SM-domenet, å omforme med den kombinerte funksjonaliteten den mottatte korte meldingen til en IM-melding. 11. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av kravene 9 til 10, karakterisert ved at den videre omfatter å bruke med den kombinerte funksjonaliteten SIP eller en hvilken som helst IMprotokoll for kommunikasjon på IM-domenesiden. 12. Fremgangsmåte ifølge krav 11, karakterisert ved at den videre omfatter: å ha med den kombinerte funksjonaliteten en mengde forhåndsdefinerte SIPmeldinger og tilhørende handlinger, å motta en SIP-melding mottatt fra IM-domenet, å søke SIP-meldingen fra mengden av forhåndsdefinerte SIP-meldinger, å reagere på den mottatte SIP-meldingen med handlingen som tilhører den søkte SIP-meldingen. 13. Programvareprodukt, karakterisert ved at det videre omfatter datamaskinlesbare programkodemidler som når de kjøres på en datamaskin utfører fremgangsmåten ifølge et hvilket som helst av kravene 9 til 12.

19 1/7

20 2/7

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2271162 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 60/04 (09.01) H04W 48/ (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 268293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04W 4/14 (09.01) H04M 1/72 (06.01) H04W 4/16 (09.01) H04W 8/18 (09.01) H04W 8/24 (09.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217032 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B07C 3/18 (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert 11.01.31 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404358 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B60L 3/12 (2006.01) H02J 7/00 (2006.01) B60L 11/18 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222791 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01M /44 (06.01) B60L 11/18 (06.01) H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.06. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246634 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 11/02 (2006.01) F24F 3/044 (2006.01) F24F 11/00 (2006.01) F24F 13/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248467 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G0B 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2119189 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04W 12/06 (09.01) H04L 29/06 (06.01) H04W 4/22 (09.01) H04W 76/00 (09.01) H04W 76/02 (09.01) Norwegian

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 216340 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60C 11/11 (06.01) B60C 11/03 (06.01) B60C 11/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification

KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER. (12) Translation of european patent specification KORRIGERT FORSIDE / CORRECTED FRONT COVER (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2321926 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G11B /00 (06.01) G11B / (06.01) G06F 3/0 (06.01) G06F 21/31

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 0693 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 88/02 (06.01) B6D 88/12 (06.01) B6D 90/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.0.0 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2219 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H04K 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23123 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) G07F 7/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.03.26 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 198722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C23C 4/06 (06.01) C23C 4/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02.13 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2171197 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E0G 1/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12..01 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer