Detaljregulering Sundland, Project Vestfold - konsekvensvurdering friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Sundland, Project Vestfold - konsekvensvurdering friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge"

Transkript

1 Til: Fra: Statkraft AS Stine Liaklev Bakkan Dato Detaljregulering Sundland, Project Vestfold - konsekvensvurdering friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge Bakgrunn Planprogram for planarbeidet ble fastsatt av Sandefjord kommune I planprogrammet står friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge oppført som et utredningstema som skal behandles i konsekvensutredningen. Dette notatet er ment å belyse hvilke virkninger planlagt utvikling av planområdet kan ventes å ha for friluftsinteresser og rekreasjon i område, samt for barn og unge. Bokemoa som rekreasjonsområde, stier, løyper og rekreasjonsområder, sammenhengen mellom planlagt grønnstruktur rundt tiltaket og eksisterende grønnstruktur er tema planprogrammet konkret angir må omtales i utredningen. Muligheten for fremtidig friluftsliv i og nær planområdet skal også omtales. Beskrivelse av tiltaket Planlagt utvikling av planområdet innebærer etablering av datasenter. Europa har behov for å etablere 60 nye datasentre innen 2020, og hensikten med planarbeidet er å sikre areal med juridisk riktig arealformål for å kunne være med å dekke dette behovet. Arealformål og -bruk Planområdet avsettes i hovedsak til industriformål. Innenfor formålet vil det tillates oppføring av datahaller, en administrasjons- og logistikkbygning med tilhørende driftsbygning, mulig vanntårn (for inntil 60 m 3 vann), dieseltanker, mulig portvakt samt nødvendige tekniske installasjoner. Datahallene rommer primært databearbeiding og datalagring. Deler av planområdet reguleres til høyspenningsanlegg. Dette omfatter dagens trafostasjon på Sundland og en utvidelse av denne. I tillegg vil et areal inne på eiendom 420/3 bli regulert til kombinert formål høyspenningsanlegg og industri. Det vil være opp til en fremtidig dataaktør å vurdere hvorvidt det skal etableres en ny trafostasjon med nødstrømsanlegg inne på datasenterområdet, som kobles direkte mot Sundland trafostasjon via jordkabel. Eksisterende høyspentlinje over tomten vil måtte flyttes. Flytting av høyspentlinje samt utvidelse av Sundland trafostasjon vil det søkes særskilt for etter eget lovverk. Dette utføres av Skagerak Nett. I en sone rundt industriområdet og langs plangrense vil et belte på ca. 30 meters bredde avsettes til formål grønnstruktur. Innenfor dette arealet vil det bli stilt krav om å etablere en buffersone med Side 1 av 10

2 vegetasjon. Det er sannsynlig at det vil brukes torv fra stedet iblandet mer mineralsk materiale til en voll som trevegetasjon plantes i. Atkomstveien inn til industriområdet vil reguleres til formål kjøreveg. Bebyggelse Planforslaget omfatter de samlede byggemulighetene innenfor planområdet. Planen gir muligheter for utbygging av ca m 2 på det ca. 400 da store området, se Error! Reference source not found.. Det planlegges at datasenteret utbygges i flere etapper over flere år. Prosjektet omfatter ca m 2 bebygget areal fordelt på ca m 2 datahaller og ca m 2 administrasjon-, logistikk- og servicebygninger. I tillegg kan det etableres ca m 2 trafostasjon, inklusive nødstrømsanlegg. I første etappe anlegges det en administrasjons-, logistikk- og servicebygning, trafostasjon (alternativt utvidelse av Sundland trafostasjon), flytting av høyspentlinje, etablering av system for overvannshåndtering samt bygging av første datahall. Det vil også kunne bygge ut diesel- og vannlagringsanlegg. I senere etapper oppføres ytterligere datahaller. Datasenteret Datahallene vil få store dimensjoner, lengde opp til 400 m, bredde opptil 120 m og mønehøyde på maksimalt 20 m. Det må påregnes tekniske oppstikk på taket på opptil 4 m. Innenfor området forventes det å etablere ca. 25 da med internveier og parkeringsplasser. Det forventes at bygningene oppføres som stålkonstruksjoner på betongsåle mot terreng. Det er vurdert at bebyggelsen må pæles til fast fjell. Nødstrømsanlegget er planlagt plassert på området avsatt til energianlegg. Det er imidlertid mulig at forsyningssikkerheten anses å være såpass høy at det ikke vil bli behov for et slikt anlegg. Nødstrømsanlegget vil ikke være i daglig drift utover testkjøring og er til bruk som backup ved strømutfall. Det forventes at dieselaggregatene har eksosanlegg med høyde på inntil 20 m. Diesel oppbevares i tankanlegg med plass til ca. 180 m 3. For å øke forsyningssikkerheten for vann vil det kunne være aktuelt å bygge vanntårn med kapasitet på opptil 60 m 3. I forbindelse med kjøleanlegget for datahallene vil det være aktuelt å anvende mindre mengder ammoniakk i et lukket system Side 2 av 10

3 Figur 1. Planforslaget med plassering av serverhaller, administrasjonsbygg, nødstrømsaggregat og trafostasjon. Det er også markert vegetasjonsbuffer rundt hele området. Illustrasjonsplan foreløpig, datert (Norconsult). Ny trafostasjon og utvidelse av eksisterende Sundland trafostasjon Utvidelse av den eksisterende trafostasjonen oppføres som et friluftsanlegg. Det forventes høyder opp til ca. 15 m samt et teknisk bygg på begge stasjonene. Området avsatt til energianlegg på datasentertomten er ca m 2 og Sundland trafostasjon utvides med ca m 2. Det vil også settes av traseer for kabelføringer mellom de to anleggene. Det eksisterende luftstrekk over datasentertomten flyttes til utenfor planområdet. Metode Innholdet i utredningen er i stor grad strukturert etter prinsippet i det tidligere Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok nr. 18 fra 2011, Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Videre er det gjort bruk av Miljødirektoratets veileder M98 fra 2013, Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser er også benyttet, hvor konsekvens finnes ved en sammenstilling av verdi og omfang. Befaring til planområdet og influensområdet er gjennomført Utover dette baseres utredningen på kjent kunnskap tilgjengelig hos relevante myndigheter og organisasjoner, inkludert kart til bruk for rekreasjon Side 3 av 10

4 Beskrivelse av dagens situasjon Planområdet måler ca. 430 daa og omfatter deler av næringsområdet på Sundland. Næringsområdet som blir berørt består av torvuttak som er i drift i dag, og har i seg selv liten verdi for friluftslivet i området. I ytterkant av store deler av planområdet ligger et vegetasjonsbelte med varierende bredder, bestående i hovedsak av barskog og blandingsskog. Vegetasjonsbeltet danner en visuell buffer mot planområdets omgivelser. Figur 2. Plan- og influensområdet. Rød stiplet linje viser planområdets avgrensning Side 4 av 10

5 Deler av barskogen henger sammen med Eikskogen, som ligger noe lenger nord for planområdet. Eikskogen har et areal på ca. 300 daa og ligger like i nærheten av Ramsum barneskole. De nærmeste omgivelsene til planområdet er næringsområder beliggende på begge sider av Stokkeveien. Mot nordvest og i øst grenser planområdet mot landbruksområder, med liten eller ingen frilufts- og rekreasjonsmuligheter. Stokkeveien strekker seg langs vestsiden av planområdet, og er med på å knytte planområdet både til Stokke sentrum i sørøst og E18 i nordvest. Mot sør grenser planområdet mot Bokemoa landskapsvernområde, som er et større område med parkmessig bøkeskog. Dette området brukes hyppig til arrangementer og i ulik rekreasjonssammenheng. Landskapsvernområdet dekker et areal på ca. 143 daa, og strekker seg på begge sider av Stokkeveien. Planområdet ligger ca. 1,5 km fra Stokke togstasjon, som ligger i Stokke sentrum. Stokke sentrum har service- og handelsmuligheter i hovedsak konsentrert på sørøst-siden av jernbanen. Vestover mot planområdet, består Stokke sentrum stort sett større boligfelt. Plan-/ vernestatus Planområdet Arealene som ligger innenfor planavgrensningen er per i dag avsatt til råstoffutvinning (nåværende), næringsvirksomhet (nåværende), boligbebyggelse (fremtidig) og LNFR (nåværende). Nåværende arealstatus stammer fra kommuneplanens arealdel for gamle Stokke kommune, fra Arealdelen for gamle Stokke kommune har status som kommunedelplan etter kommunesammenslåingen Vestre del av planområdet er også tidligere regulert på reguleringsplannivå, hovedsakelig til diverse kombinerte næringsformål. Landskapsvernområde Bokemoa landskapsvernområde grenser til planområdet i sør. I følge Forskrift om vern for Bokemoa landskapsvernområde, Stokke kommune, Vestfold, er Bokemoa vernet som landskapsvernområde i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 5, jfr. 6 og 21, 22 og 23 ved kgl.res. av 13. juni Formålet med vernet har vært å bevare en stor og fint utformet bøkeskogbestand som er preget av parkmessig behandling. Eksisterende bruk og brukere Ettersom planområdet i all hovedsak brukes til torvuttak og resten er andre næringsarealer, kan det sluttes at området ikke brukes til friluftsliv. Eikskogen nord for planområdet brukes i organisert og privat sammenheng. Skogen blir benyttet av nærområdets barneskoler, idrettslag og private. I sommerhalvåret benyttes skogen til turgåing og turorientering. I april 2017 ble det arrangert tur-orientering/postplukk i Eikskogen i regi av o-gruppa i Stokke IL. Dette er en tradisjonell turorientering med 15 poster uten definert rekkefølge og variert vanskelighetsgrad. Turen passer for gående i alle aldre (Turorientering, 2017). Det er imidlertid ikke funnet noen registrerte aktiviteter i vinterhalvåret Side 5 av 10

6 Eikskogens beliggenhet nær Ramsum barneskole (se figur 1.1) gjør det nærliggende å tro at skogsområdet også benyttes som rekreasjonsområde i skolesammenheng, og er derfor viktig for barn og unge i området. Bokemoa landskapsvernområde er en stor bøkeskog med parkmessig utforming. Dette området brukes hyppig til arrangementer og i ulik rekreasjonssammenheng. Det er opparbeidet fine stier i området, hvor du fint kan ta med barnevogn på tur. Også denne skogen brukes både i organisert- og privat sammenheng. Midt i Bøkeskogen ligger også Stokke Bygdetun, Vestfolds eldste bygdemuseum. Bygdetunet ble etablert i 1978 og er et levende bygdemuseum med aktiviteter, foredrag og kursvirksomhet i regi av ulike lag og foreninger hele året (Visitnorway, 2017). Årets program kan blant annet vise til arrangementer som hagemarked, kortreist matmarked, Vestfoldmesterskap i SKEID, barnas dager, husflidsdagen, oktoberfest og julemarked. Dette er arrangementer som passer for folk i alle aldre og med et stort spenn av interessefelt (Stokke Bygdetun, 2017). Tilgjengelighet Skolevei Bokemoa barneskole og Stokke ungdomsskole ligger henholdsvis i øst og sør for Bokemoa landskapsvernområde. Fv. 560, Stokkeveien, benyttes som skolevei for elever som bor vest for planområdet. Gjennestad videregående skole ligger nordvest for planområdet, langs fv. 256, Stokke Ravei. Selv om dette er en internatskole hvor den største andelen av elevene har mulighet til å bo på skolens område, kan det tenkes at ikke alle benytter seg av dette tilbudet. Stokkeveien, fra Stokke sentrum og forbi planområdet kan tenkes benyttet som skolevei for elever som ikke bor på skolen. Elevene har mulighet til å ta buss, sykle eller å gå denne strekningen. Løypenett Det finnes ingen registrerte turstier i Eikskogen. I Bokemoa derimot finnes opparbeidede stier, som kan benyttes av både gående og syklende, og også sommer som vinter. I følge skisporet.no er det rundløype på Bokemoa som prepareres på vinterstid. Stokke ILs skianlegg Storås ligger vest for Gjennestad og E18. Kollektivtrafikk Buss 130 Tønsberg Stokke er nærmeste bussrute til planområdet. Bussen går forbi planområdet langs fv. 560, Stokkeveien og stopper på Myrvang og Sørby. Myrvang ligger like vest for planområdet, og er den nærmeste holdeplassen. Det er også en holdeplass i tilknytning til Bokemoa landskapsvernområde. Bussen går én gang i timen. Stokke togstasjon ligger ca. 1,5 km fra planområdet, som tilsvarer ca. 4 min i kjøretid. Parkering Innenfor planområdet finnes kun parkering i tilknytning til de ulike næringsvirksomhetene som holder til på området Side 6 av 10

7 I tilknytning til Bokemoa landskapsvernområde annonseres det for gratis parkering ved Politiet vis a vis Sundland og ved Bokemoa skole når ulike arrangementer i regi av Stokke Bygdetun arrangeres. Politiet ligger like ved planområdet og i tilknytning til Stokkeveien. Vurderinger Verdivurdering Arealene innenfor planavgrensningen vurderes å ha liten verdi i friluft- og rekreasjonssammenheng ettersom planområdet i stor grad består av torvuttak og annet næringsareal. Vegetasjonsbeltet som ligger i ytterkant av planområdet er av begrenset størrelse i tillegg til at det ligger i umiddelbar nærhet til jordbruksarealer, og har dermed ingen stor frilufts- eller rekreasjonsverdi. Skogsområdene i planområdets nærhet (Eikskogen og Bokemoa landskapsvernområde) vurderes å representere en stor frilufts- og rekreasjonsverdi. Stokkeveien har også stor betydning for barn og unge, da denne benyttes som skolevei for flere skoler i området. Bruk Eikskogen og Bokemoa ligger i kort avstand til planområdet og Stokke sentrum, og ligger således i kort avstand til folk. Begge skogsområdene spiller en viktig rolle som nærturområder. Spesielt viktig er disse områdene for barn og unge, som gjennom både skole og idrettslag tar i bruk disse områdene til forskjellige arrangementer og fritidsaktiviteter. Bokemoa har også brukere uten lokal tilknytning. Stokkeveien strekker seg fra Stokke sentrum og nordvest til E18. Deler av denne strekningen benyttes i dag som skolevei for elever ved Gjennestad videregående skole, Bokemoa barneskole og Stokke ungdomsskole. Tilgjengelighet Skogsområdene, Eikskogen og Bokemoa er godt tilgjengelig for reisende, både med buss, gange og sykkel. Til Bokemoa landskapsvernområde stopper buss 130 midt i skogsområdet. Hvis man velger å ta buss til Eikskogen er det Ramsum eller Grytingen som er nærmeste holdeplass, og buss 01 stopper her. Kommer man imidlertid fra Stokke sentrum, er det behov for busskifte, fra buss 130 til buss 01. Begge bussene går én gang i timen. For reisende langveisfra er tog til Stokke sentrum en mulighet. Fra Stokke stasjon er det ca. 2,4 km (30 min gange) til Eikskogen, og ca. 600 m (9 min gange) til Bokemoa. Bil er også en mulighet, da det er parkeringsmuligheter ved politiet, i nærheten av Bokemoa. Her er det mulig å parkere hele døgnet hele året. For skoleelever som ferdes langs Stokkeveien, og benytter denne strekningen som skolevei, er det etablert gang- og sykkelvei på vestsiden av Stokkeveien på hele strekningen. Det går også buss én gang i timen, som har flere holdeplasser langs Stokkeveien Side 7 av 10

8 Opplevelseskvaliteter Bokemoa landskapsvernområde har med sin verneverdige natur og sin egnethet for friluftsliv og rekreasjon for folk i alle aldre, store opplevelseskvaliteter og er dermed viktig for nærmiljøet i Stokke. Tiltakets effekt på, og konsekvenser for friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge Bruk Planforslaget ventes ikke å ha direkte innvirkning på bruken av hverken Eikskogen eller Bokemoa landskapsvernområde. Planlagt utvikling av datasenter på Stokkemyra kan imidlertid ha indirekte virkninger ved at tillatte byggehøyder og størrelser på datasentrene kan bli noe forstyrrende i landskapsbildet sammenlignet med dagens situasjon. Noe støy må også påberegnes både under anleggsperioden, og under daglig drift av anlegget. Buffersone rundt anlegget vil imidlertid skjerme anlegget i stor grad fra tilgrensende områder. Buffersonen tenkes også å skjerme en god del for støy. Figur 3. Fotomontasje av en mulig utforming av datasenteret sett fra adkomstveien innenfor planområdet. Figur 4. Eksisterende situasjon sett fra adkomstveien innenfor planområdet Side 8 av 10

9 Figur 5. Fotomontasje av datasenteret slik det kan bli seende ut, sett fra Raet. Fotomontasjen illustrerer hvordan vegetasjonsbeltet i ytterkant av planområdet har en skjermende effekt. Figur 6. Eksisterende situasjon sett fra Raet. Vegetasjonsbeltet som i dag ligger i ytterkant av planområdet, skal i så stor grad det lar seg gjøre bevares. Med et slikt vegetasjonsbelte er det også mulig å etablere en kobling mellom Eikskogen nordøst for planområdet og sørover til boligområdet på Holtan. En slik kobling kan eksempelvis være en tursti som går i vegetasjonsbeltet. En slik kobling vil være med på å skape flere frilufts- og rekreasjonsmuligheter på Sundland. For barn og unge som benytter Stokkeveien som skolevei, kan situasjonen potensielt bli noe endret, spesielt under anleggsperioden. En del mer trafikk, i form av anleggstrafikk vil kjøre på Stokkeveien under anleggsperioden. Som følge av anleggstransport i anleggsfasen er det blitt vurdert en trafikkmengde på: - 14 kjøretøy pr. time på dag (07-19) - 5 kjøretøy pr. time på (19-23) - 1,5 kjøretøy pr. time på natt (23-07) Dette kan føre til mindre opplevd trygghet for barn og unge som ferdes her til daglig, da mye av denne trafikken kan tenkes å være store tunge kjøretøy. Noe mer trafikk på Stokkeveien vil det også bli når datasentret er etablert og er i daglig drift. Etablering av datasenter vil generere flere arbeidsplasser i området, og dermed også mer trafikk. Økningen i trafikk vil relativt sett være liten i forhold til trafikken som uansett ville gått på Stokkeveien, og vil dermed ikke endre barn og unges situasjon merkverdig fra dagens situasjon. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten til nærliggende områder vil ikke endres, hverken for buss, gående eller syklende, ved etablering av datasenter på Stokkemyra Side 9 av 10

10 Konklusjon Tilgrensende skogsområder (Eikskogen og Bokemoa) vurderes å ha stor verdi i frilufts- og rekreasjonssammenheng, samt for barn og unge. Tiltaket ventes ikke å representere nevneverdig negative virkninger for friluftslivet og rekreasjonsmulighetene i området. Tilgjengelighet til, og muligheter for bruk av frilufts- og rekreasjonsområdene rundt planområdet forventes å bli like gode som i dag. Tiltaket kan bidra til bedre forbindelse mellom Eikskogen og Bokemoa ved å etablere turveitrasé i vegetasjonsbeltet som blir liggende i planområdets ytterkant. Kilder Direktoratet for naturforvaltning. (2011). Håndbok nr. 18, 2011 Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Miljødirektoratet. (2013). Veileder M98, 2013 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Skisporet. https://skisporet.no/setview/ / /15.31/norges_grunnkart, besøkt Statens vegvesen. (2014). Håndbok V712, 2014 Konsekvensanalyser. Stokke Bygdetun. (2017). besøkt Turorientering. (2017). besøkt Visitnorway. (2017). https://www.visitnorway.no/listings/stokke-bygdetun/175955/, besøkt Konsekvensvurdering friluftsinteresser/rekreasjon og barn og unge Stine Liaklev Bakkan Kristoffer Rein Aase Marie Hunskaar Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 10 av 10

Overordnet miljøprogram Project Vestfold

Overordnet miljøprogram Project Vestfold Statkraft Overordnet miljøprogram Project Vestfold Oppdragsnr.: 5171764 Dokumentnr.: MOP-01 Versjon: J04 2017-09-01 Oppdragsgiver: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statkraft

Detaljer

Kulturminnefaglig vurdering - reguleringsplan datasenter Sundland, Sandefjord kommune

Kulturminnefaglig vurdering - reguleringsplan datasenter Sundland, Sandefjord kommune Til: Fra: Heidi Handeland Dato 20170828 Kulturminnefaglig vurdering reguleringsplan datasenter Sundland, Sandefjord kommune 1 Bakgrunn Statkraft utarbeider reguleringsplan for datasenter på Sundland i

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad

HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/3 v/folkestad Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014

Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 Dato: 27.01.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning friluftsliv i sjø og strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623

ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR. Øyvind Lambes vei 3. Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59. Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 ALSTAHAUG KOMMUNE PLANSEKTOR Øyvind Lambes vei 3 Gbnr 38/1220, 38/1221 og 39/59 Planid: 182020130048 Kommunalt saksnummer: 13/623 Forespørsel om forhåndsuttalelse 15.08.2013 Navn på plan/tiltak: Øyvind

Detaljer

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS

Spenncon Rail Ringerike skytterlag. Materiale til politisk oppstart. 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Kunde: Spenncon Rail Ringerike skytterlag Materiale til politisk oppstart 22.12.2014 Arkitektene Astrup og Hellern AS Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 Oslo / Munchs gate 5B, 0165 Oslo / +47 22 08 85 50 /

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset»

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV3: Næringsområde ved «Finakrysset» Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet.

NOTAT. Tiltaket vil ha liten betydning for landskapsopplevelsen inne i næringsområdet. Til: Kopi til: Fra : Vestby kommune Jørgen Langgård Helene Kjeldsen Dato: 14. mars 2011 Prosjekt: Detaljreguleringsplan, Deli Skog, Vestby kommune, Akershus Emne: Konsekvensutredning for landskap Sammendrag

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER:

ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: ALSTAHAUG KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR SANDNES SKOLE OG HORVNES DEL 1 REGULERINGSBESTEMMELSER: Dato for siste revisjon av planen: 21.07.98. Dato for kommunestyrets godkjenning av planen: 24.06.98. Planområdet

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune

KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune KONSEKVENSUTREDNING Tilgjengelighet for alle Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand, Tvedestrand kommune Plankonsulent: DBC AS, Kjell Ove Kalhagen Sist lagra: 26.09.2016 09:03 Innhold Sammendrag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE

FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE FRITIDSBEBYGGELSE OG OPPSTILLINGSPLASS FOR CAMPINGVOGNER PÅ UTMARKSTEIGEN RØRNES, GNR/BNR 112/13 I LYNGEN KOMMUNE Dato.20.08.07 Dato for siste revisjon.29.09.08 I medhold av plan- og bygningslovens 26

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana

HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK4 Boliger, eiendom 33/1 v/kana Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SLITU - MOMARKEN DEL. I : PLANKRAV 1 Plankrav I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens

Detaljer

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE.

BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL NY REGULERINGSPLAN FOR UTLEIE-, OG HYTTOMRÅDE PÅ EIENDOMMEN GNR. 95 BNR. 6 OG GNR. 95 BNR. 12, SELJEVIKA I LYNGEN KOMMUNE. Dato: 16. august 2006 Dato for revisjon: 20. august 2008 Dato

Detaljer

Statkraft. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 101 Versjon:

Statkraft. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 101 Versjon: Statkraft Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Oppdragsnr.: 5171764 Dokumentnr.: 101 Versjon: 1 2017-09-22 Oppdragsgiver: Statkraft Oppdragsgivers kontaktperson: Ole Johan Lindaas

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Kommentarer til høringsutkast arealplan

Kommentarer til høringsutkast arealplan Kommentarer til høringsutkast arealplan 2013-25 G/BNR: 133/19 OG DEL AV 133/5 BEVER UTVIKLING AS Området Naturmiljø, biologisk mangfold Kommentarer i KU Det er MiS-registreringer i vestre del av området

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON

OPPDRAGSNAVN Tittel Oppdragsnr: xxxxxxx Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11. OPPDRAGSGIVER Per Ola Jentoft Bjørn Rognan OPPDRAGSGIVERS KONTAKTPERSON Dokumentnummer: 2 Side: 1 av 11 Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Detaljreguleringsplan Støodden. 1 30.5.2013 6 APM BO BAN Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 30. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 12 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER DETALJREGULERING FOR LIŠMMAJOHKA MASSETAK 0-2 Planens navn Detaljregulering for Lišmmajohka Massetak Tana Kommune Arkivsak Planid 20252010008 Vedtatt Arbeidsutkast, datert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddrun Bårdgård Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 09/1087-22 Klageadgang: Nei FASTSETTING AV PLANPROGRAM Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland

Orientering i formannskapet Planprogram for Knive og Lolland Orientering i formannskapet 13.09.2016 Planprogram for Knive og Lolland 13.09.2016 Bakgrunn Initiativ fra grunneiere Grunneierne ønsker å starte planprosessen Det skal utarbeides områdeplan med tilhørende

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 3 og 4: Boligutbygging på Ramsvikåsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. Til berørte parter Fagernes, 20.09.2017 Varsel om oppstart av detaljregulering for Felleskjøpet Breiset, gnr. 70 bnr. 6, 34, 35 m.fl. På vegne av tiltakshaver Agri Eiendom AS varsles oppstart av planarbeid

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-25 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 16.09.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE TORPO INDUSTRIOMRÅDE ÅL KOMMUNE Asplan Viak AS Mars 2008 1. Innledning Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan med tilhørende planmateriale for utvidelse av eksisterende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).

NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04). Askøy kommune Pb 23 5371 SKOGSVÅG Deres ref.: Vår ref.: ard16036 Bergen: 30.08.2016 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M. FL. I ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia

SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS14 Bygg og Bolig, 53/382 Storsandlia Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand

KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand KONSEKVENSUTREDNING Barn og unge Detalj/områdereguleringsplan, [navn] kommune Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand Forslagsstiller: Tvedestrand kommune Plankonsulent: DBC AS, Kjell Ove

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTERHUS MORVIGA.

FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTERHUS MORVIGA. FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTERHUS MORVIGA. PLANBESTEMMELSER. 1 GENERELT. 1.1 Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 1.2

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato:

Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune. Gbnr 4/365 m.fl. Dato: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde, Herøy kommune Gbnr 4/365 m.fl. Dato: 17.02.2014 Rapportens tittel: Konsekvensutredning landskapsbilde i strandsone, Iberneset boligområde,

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Statkraft Forslag til planprogram Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning Project Vestfold Oppdragsnr.: 5171764 Dokumentnr.: 101 Versjon: 1 2017-06-05 Oppdragsgiver: Statkraft Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer