Møte nr. 37 i Nasjonal IKT Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen"

Transkript

1 Møte nr. 37 i Nasjonal IKT Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli, Kai Rune Furberg, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Steinar Lund Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal Programkontoret ved Tore Totland og Dagfinn Hallseth Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Kl :00 (møtet følger etter møtet i prosjektet Langsiktig organisering) Vedl. 12 b er inkludert til orientering. Agenda Nr Sak Underlag 01 Godkjenning av innkalling 02 Referat fra møte Godkjenning av referat. Vedl. 02: Møtereferat 03 Overordnet status Gjennomgang av prosjektstatus. Eventuelle spørsmål til prosjektstatus må rettes til Programkontoret senest innen onsdag kl , slik at prosjektleder kan besvare disse. Vedl. 03: Statusrapport Nasjonal IKT 04 Prosesstøttende EPJ (tiltak 10.1) Presentasjon av NIKT EPJ-fagforums rapport Prosesstøttende EPJ systemer. Til orientering. Diskusjon knyttet til konkretisering av videre arbeid. 05 Prosjektdirektiv forprosjekt Kjernejournal (tiltak 22) Forslag til forprosjekt knyttet til kjernejournal. Til beslutning. Vedl. 04a: Notat fra Programkontoret Vedl. 04b: Rapport Prosesstøttende EPJsystemer Ved. 05a: Notat fra Programkontoret 06 eresept Helseforetakenes involvering i Rekvirentprosjektet (24) Forslag om igangsetting av utvidete aktiviteter knyttet til eresept Rekvirentprosjektet. Til beslutning. 07 Test og godkjenningsordning 2008 (tiltak 5.3) Orientering om status for test og godkjenningsordningen. Ved. 05b: Prosjektdirektiv Vedl. 06a: Notat fra Programkontoret Vedl 06b: Forslag om aktiviteter. Vedl 07: Notat fra KITH

2 Dato 03/12/2007 Emne Agenda møte nr. 37 Styringsgruppen Nasjonal IKT Side 2 av 2 08 ELIN-k fase 2 og leverandørsituasjonen (tiltak 5.9) Notat fra ELIN-k prosjektet om til diskusjon. Vedl. 08: Notat fra Prosjektleder for ELIN-k 09 Regnskap 2006 Regnskap for Til beslutning Vedl 09: Notat fra Programkontoret 10 Budsjett 2008 Fordeling og prioriteringsprosess. 11 Nasjonal IKT strategiprosess Igangsetting av strategiprosess og oppnevnelse av arbeidsgruppe. Til beslutning. 12 Fremtidige løsninger for medisinske kvalitetsregistre Videre fremdrift knyttet til Nasjonale kvalitetsregistre, og Nasjonal IKTs vurdering av dette. Til beslutning. 13 Utvikling av logganalyseverktøy for oppfølging av EPJ Oppnevne deltakere i referansegruppe for prosjektet Vedl 10: Notat fra Erik M Hansen og Programkontoret Vedl. 11: Notat fra Programkontoret Vedl. 12a: Notat fra Programkontoret Vedl. 12b: Forslag til prosjektmandat fra kvalitetsregisterprosjektet. Vedl. 13: Notat fra Programkontoret 14 Møteplan NIKT 2008 Møteplan Nasjonal IKT for 2008 til beslutning Vedl. 14: Notat fra Nasjonal IKT 15 GiLab Løsning for elektronisk rekvirering i Helse Nord Orientering og demonstrasjon av elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til sykehuset. Til orientering. Vedl. 15: Notat GiLab fra Helse Nord 16 Eventuelt

3 Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 36 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius (ut), Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen(ut fag nord), Bjørn Nilsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli (forfall), Steinar Lund, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Kopi: Steinar Lund, Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Bård Helge Hofstad, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal, KITH v/ Jacob Hygen, NST v/ Steinar Pedersen, KOKOM v/ Egil Bovim, EPJ-senteret v/ Anders Grimsmo. Fra: Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Tid: kl Deltagere Til stede: Forfall: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Steinar Lund, Morten Finborud (for Steinar Marthinsen), Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Inger Elisabeth Kvaase, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Tore Totland, Dagfinn Hallseth og Sigurd Kirkebø. Steinar Marthinsen, Kai Rune Furberg, og Mette Vestli Agenda Nr Sak Agenda Agenda ble gjennomgått i følgende rekkefølge 1, 2, 9, 10, 6, 12, 13, 14, 15. Resten av sakene ble gjennomgått i stigende rekkefølge. Det var meldt inn en sak til eventuelt. Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Godkjent. 02 Referat fra møte Referat godkjent med følgende merknader: Kommentarer fra SHDir til referatet var utelatt. Kommentarene skal innlemmes i referatet, og oppdatert referat distribueres. Referatet godkjent med disse merknader. Programkontoret Vedl 02 Møtereferat Styringsgruppen Nasjonal IKT V Doc

4 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 2 av 6 03 Overordnet status Programkontoret orienterte om saken. Følgende forhold ble særlig trukket fram: Det er funnet en løsning på å tilknytte seg en helsefaglig ressurs, Arild Faxsvåg fra NSEP går inn i EPJ fagforum i en delt stilling. Han får prosesstøtte for å gjennomføre aktivitene. Vedr tiltak 19.1 (Utvikling av modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) er prosjektet nå startet opp. Vedr tiltak 5.1 (Nasjonalt koordineringsprosjekt for elektronisk melding av fødsel) er det ikke funnet ny prosjektleder. Siden fokus nå er på regional utrulling, er Prosjekteierforum sin anbefaling at prosjektet avsluttes som nasjonalt prosjekt. Styringsgruppen NIKT ber om å bli orientert om utrullingen. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT tar den overordnede statusen til orientering. 04 OK 2007(Organisasjonskodeverk)- Status, utfordringer og videre fremdrift (tiltak 23) Programkontoret orienterte kort om status. Prosjektet er klart til overlevering til forvaltningsorganisasjon. For å sikre en god overlevering til økonomidirektørene, er det oversendt brev til AD-møtet knyttet til dette. Viktigheten av en god overlevering ble påpekt. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering. 05 Status HER (Helsetjenesteenhetsregister)- Regionalt rekvirentregister prosjektet (tiltak 20.2) Programkontoret orienterte kort om status. SHDir uttrykte bekymring for framdrift i befolkning av adressekatalogen. Det ble kommentert at en foreløpig ikke har gått ut over frister. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar status til orientering 06 Kjernejournal Nasjonal status og videre fremdrift (tiltak 22) Programkontoret orienterte kort. Anders Grimsmo utdypet. Det er mange prosjekter som arbeider i området rundt kjernejournal, og det er overlapp mellom flere av disse. Begrepet kjernejournal er imidlertid ikke et begrep som brukes entydig. Saken ble diskutert. Det ble pekt at på at NIKT burde ta ansvar for en utredning som fokuserte langsiktig og helhetlig. I dette arbeidet er det naturlig å se på hva andre land har gjort, og samtidig frikoble seg fra eksisterende løsninger. Det ble påpekt at kjernen i problemstillingen er kontroll på informasjonsgrunnlaget. Data må være konsistente på tvers og av god kvalitet for at løsningen skal være brukbar. Det er nødvendig med en retenking av problemstillingen, samt en utvidelse av scope til ikke bare å omfatte Spesialisthelsetjenesten.

5 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 3 av 6 Det var en felles forståelse av at Kjernejournal er en sentral brikke i forbedret samhandling i sektoren i årene som kommer, og at dette i tillegg kan være et viktig verktøy i arbeidet med å standardisere på IKT siden i sektoren. Det ble foreslått en løsning der en ser for seg to steg i første omgang. Nasjonal IKT påpeker overfor SHdir behovet for at det igangsettes avklarende og sektorovergripende prosesser knyttet til området kjernejournal. NIKT ønsker videre å påvirke utviklingen og å sette i gang et forprosjekt som skal levere overordnet design for en framtidig løsning for Kjernejournal. Brukerinvolvering er en forutsetning i dette arbeidet. Dette bør deretter spilles inn til SHdir. Det ble vist til at tiltak 22 (Utredning kjernejournal) kan gjennomføre dette arbeidet. Vedtak: NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til behov, krav og overordnet design for framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir Konsekvensutredning NEKLAB (Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene) (tiltak 26.1) Programkontoret orienterte kort. Det er positive erfaringer med metoden som er brukt i konsekvensutredningen. Utredningen peker på usikkerhetene innenfor området, og PEF foreslår å sende rapporten til SHdir, samt å skrive et oversendelsesbrev som peker på usikkerhetene som framgår av utredningen. I følge SHdir er forslaget fra PEF riktig måte å ta saken videre på. Det ble pekt på behovet for bruke erfaringene fra utredningen om til en strukturert metode som kan gjenbrukes. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT tar konsekvensvurderingen NEKLAB til orientering Styringsgruppen ber om at myndighetspåleggende organ tar høyde for konsekvensene påpekt i rapporten i det videre arbeidet Programkontoret oversender rapport og vedtak til SHdir Programkontoret 08 Presentasjon av Innomed Mulige samarbeidsformer Merete Rørvik og Bjørn Grønli fra Innomed orienterte. Det ble pekt på at IKT innen helse var et viktig satsningsområde, men for å komme videre var det nå nødvendig med prioritering mellom satsningsområder. Det ble videre pekt på at det nå finnes midler fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet som er tilgjengelige for gode prosjekter. Det var enighet om at en bør arbeide med innovasjon. Det kom opp ulike forslag til prosjekter i diskusjonen, men det var enighet om at NIKT først bør utvikle en strategi for innovasjon. Det ble besluttet å starte arbeidet med en innovasjonsstrategi. Vedtak: Strategi: a. Nasjonal IKT forventer at RHFene samlet utarbeider en overordnet innovasjonsstrategi i forbindelse med den 5-årige satsingen hvor Innomed

6 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 4 av 6 kan bistå som sekretariat, se vedlegg om mulig prosess. b. Saken forutsettes tatt opp til behandling i AD-møtet Rolle: Det anbefales at a. Nasjonal IKT leder strategiprosessen innen IKT-området b. Nasjonal IKT definerer behovsområder og foretar prioriteringer c. Nasjonal IKT sikrer at rollen som krevende kunde og tydelig bestiller er ivaretatt i IKT- innovasjonsprosjekter. Samarbeid: Det tas til etteretning at a. InnoMed vil bistå Nasjonal IKT i strategiprosessen b. InnoMed vil bistå med planlegging og gjennomføring av viktige møteplasser. c. InnoMed vil bistå med kompetanse og nettverk i innovasjonsprosjektene som iverksettes. 09 Nasjonalt IKT - Regnskap 2006 Erik M Hansen orienterte. Totalt over 2006 og 2007 vil NIKT være innenfor totalrammen av 46 millioner kroner. I 2006 var det et underforbruk i forhold til budsjett på ca 6 millioner kroner. Det er videre ikke tatt avsetninger i regnskapet for 2006 for kostnader som påløp i 2006, men som ble fakturert i For 2007 er det derfor forventet at det vil komme en faktura til RHFene ut over den som ble sendt ut våren Budsjettsituasjonen fører til begrensninger for hvilke prosjekter som kan startes opp, og som også kan føre til at aktivitet kan måtte skyves til Det ble videre orientert om behov for midler for Her er det flere forhold som spiller inn. Det er ennå ikke mottatt budsjett fra prosjektet Langsiktig organisering, men det er grunn til å tro at dette blir dyrere enn først antatt. Det er også et økende aktivitetsnivå i NIKT regi. I sum peker disse faktorene mot at NIKT vil få økte kostnader i Det skal utarbeides et notat til AD møtet om økonomisituasjonen i NIKT for 2007 og Vedtak: NIKT tar saken til orientering 10 Nasjonal IKT - Revidert budsjett for 2007 Behandlet sammen med sak 9. Vedtak: NIKT tar saken til orientering 11 Orientering om kommunikasjonsaktiviteter i Nasjonal IKT Saken ble ikke diskutert i møtet. 12 Medlem til styringsgruppen i SUMO-prosjektet Prosjektkontoret orienterte kort. Det var ingen kommentarer. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT viser til brev fra SUMO-prosjektet, og takker for invitasjonen om deltakelse i prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen Nasjonal IKT oppnevner Anders Grimsmo som Nasjonal IKTs medlem i SUMO prosjektet 13 Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening Programkontoret orienterte kort. Saken er diskutert i ulike NIKT forum, Det ble henvist til

7 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 5 av 6 sak 9 og 10, og påpekt at det ikke er midler til prosjektet i 2007, og at det er usikkert om det finnes midler i 2008 også. Det ble pekt på at dette var den første av noe som trolig vil være en rekke forslag til systemer som sterkere kan støtte opp rundt arbeidsprosessene, og som også har en link til EPJ. Det ble derfor pekt på et behov for å koordinere utvikling knyttet til EPJ og nærliggende grensesnitt. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til problemstillingen, og det er nødvendig med en grad av kontroll. Det ble samtidig pekt på at dette konkrete prosjektet i hovedsak dreier seg om å flytte informasjon fra papir til digitalt format. Det ble foreslått å utarbeide en kravspesifikasjon og hente inn priser fra leverandør for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Hvis det viser seg at dette er en potensiell quick-win som ikke koster mye bør den gjennomføres. Prioritering og tilknytning til NIKTs strategi ble diskutert. Mesteparten av NIKTs ressurser anvendes på tiltak i henhold til NIKTs strategi. Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening faller også innenfor strategien til NIKT. Dersom dette prosjekt gjennomføres uten støtte fra NIKT, ble det påpekt at NIKT forventer at samme krav stilles til samordning på tvers som om det var et prosjekt i NIKT regi. Det var enighet om at en det er behov for tydeligere prioriteringer og synliggjøring av linken mot den langsiktige strategien når NIKT prioriterer mellom prosjekter. Prosessen med å prioritere mellom prosjekter bør struktureres gjennom å innføre søknadsfrister og prosesser hvor en setter prosjekter opp mot hverandre og gjeldende strategi. I denne forbindelse bør også gode tilbakemeldinger til søkerne utarbeides. Programkontoret Vedtak: Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening vurderes i forhold til budsjett for 2008 Prosjektet bes å underbygge søknaden med et kostnadsestimat 14 Søknad om støtte til utarbeidelse av fagområdespesifikk kravspesifikasjon for nytt EPJ-fagsystem for IVF Prosjektet har vært diskutert i EPJ-fagforum, og det er konstatert at det er overlapp mot EPJ mtp innhold og funksjonalitet. Det ble også vist til behovet for helhetlig prioritering diskutert i sak 13. Vedtak: Søknad om støtte til utarbeidelse av fagområdespesifikk kravspesifikasjon for nytt EPJ-fagsystem for IVF vurderes i forhold til budsjett for Søknader knyttet til fagområdet røntgen Programkontoret orienterte kort. Det ble kommentert at det ikke er enighet i fagmiljøene om det er mulig å lykkes med det foreslåtte prosjektet. Det ble foreslått at prosjektet burde kvalitetssikres av NIKTs fagforum. Det var enighet om at dette var et viktig område å arbeide med, da det potensielt kan hentes ut store gevinster.

8 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 6 av 6 Vedtak: Styringsgruppen tar søknadene til orientering og ber Nasjonal IKTs fagfora vurdere disse opp mot gjeldende strategi og føringer knyttet til helsefaglige vurderinger, arkitekturmessige forhold og Nasjonal IKTs totalportefølje. 16 Eventuelt Kvalitetsregister NIKT har mottatt en henvendelse fra fagdirektørforum. Dette beskriver et prosjektforslag der en ser for seg realisering av kvalitetsregister som en kombinasjon av Helse Nord RHFs webbaserte løsning, og Helse Midt RHFs løsning. Det ble påpekt at en i arbeidet med kvalitetsregisteret måtte være oppmerksom på følgende forhold Arkitektur Sikkerhet Legge dette inn som en del av arbeidsprosessene Vedtak Nasjonal IKT behandler saken på neste møte. Det skal da foreligge innstilling fra arkitekturforum og EPJ-fagforum. 1 1: Endret fra: Nasjonal IKT tar saken til etteretning til Nasjonal IKT behandler saken på neste møte. Det skal da foreligge innstilling fra arkitekturforum og EPJ-fagforum. etter innspill fra Bård Helge Hofstad 2: Endret fra: NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til overordnet design til framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir. til NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til behov, krav og overordnet design for framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir. etter innspill fra Tone Bringedal

9 Statusrapport Nasjonal IKT Styringsgruppen 03/12/2007 Vedlegg 03/07

10 Innhold 1. Status pr tiltak pr. november Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT

11 Satsningsområde 1: EPJ dokumentasjons-, prosess-, planverktøy Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 10.1 Neste generasjons EPJ dokumentasjons-, prosess-, planverktøy GRØNN Nasjonal IKT Rapport knyttet til neste generasjons EPJ Dokumentasjon-, prosess-, planverktøy er ferdigstilt. Dokumentet er oversendt NIKT og Programkontoret. Tilslutt i dokumentet er det trukket opp noen forslag til veien videre. EPJ- Fagforum mener at dokumentet kan få en pedagogisk rolle og at den utgjør et godt grunnlag for en diskusjon om den videre utvikling av EPJ-systemer i Norge. EPJ fagforum foreslår at det arrangeres et nasjonalt møte / workshop / seminar der hovedmålgruppen er personer som innehar bestillerroller I RHF og HF men hvor representanter fra forvaltning, regionale og lokale helse-it foretak og leverandørene også skal kunne delta. De ulike RHF bør få ansvar for å peke ut aktuelle deltagere og SHdir kan stå som arrangør. EPJ-Fagforum henstiller til NIKT å beslutte om det skal arrangeres et møte / workshop / seminar som beskrevet over. Avklare videre fremdrift knyttet til anbefalingene i rapporten 10.2 Utarbeidelse av krav til prosesstøtte Nasjonal IKT Sees i første omgang i sammenheng med tiltak Nasjonal IKTs EPJ-fagforum arbeider med problemstillinger knyttet til metodikk for prosessdokumentasjon og definering av felles, sentrale prosesser/forløp. Side 3 05/11/2007

12 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 19.1 Utvikling av modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten GUL * Nasjonal IKT Intervjuer i utvalgte kommuner og samarbeidende sykehus. (Steinkjer, Nærøy og Kristiansand), Prosjektet kom noe senere i gang enn planlagt, pga koordinering med NFR-prosjektet det samarbeides med. Dette vil ikke ha konsekvenser for ferdigstillelse 19.2 Elektronisk informasjonsutveksling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden Nasjonal IKT Som over. Prosjekt 19.2 bygger på resultater fra prosjekt 19.1 * Endret status siden forrige rapportering Side 4 05/11/2007

13 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 22 Utredning kjernejournal Nasjonal IKT Det er foretatt avklaringer i forhold til Inonvasjon Norge om fremdrift og deling av ELIN-s som er akseptert. Forprosjektgruppen er under etablering. Venter på forslag til kandidater. Forprosjektdirektiv til behandling i Styringsgruppemøte Side 5 05/11/2007

14 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 25. Elektronisk samhandling rehabilitering/habilitering (Pilotprosjekt) GUL Nasjonal IKT Prosjektet er i god fremdrift, men grunnet lang leveringstid hos EPJ leverandørene har prosjektet fortsatt hatt fokus på de tekniske løsninger som må på plass. Følgende er under arbeid: - Kommunikasjons modul hos rehab. institusjonene Den største leverandøren av EPJ til rehabiliteringstjenesten PA-PAS fra Profdoc har ennå ikke ferdigstilt sin kommunikajsonsløsning for meldingsutveksling. Denne var antatt å være ferdig rett over sommeren SER(Sentral Enhet for Rehabilitering) DIPS kan ikke levere videresending av meldinger før våren Dette gjør at SeR ikke kan delta i prosjektet, men SeR ønsker allikevel å være med i prosjektet. Det er derfor vurdert andre løsninger, med bla. videresending direkte fra Well Communicator. Kravspesifikasjon er ferdig fra prosjektet og levert Well. - Vil bruke Well communicator som mottaker hos teststedene. Dette betyr at vi fullfører hele meldingsutvekslingen til rehabiliteirngssentra, men da de ennå ikke har EPJ som kommuniserer vil de bruke Well Communicator som saksbehandler. Når EPJ leverandørene er ferdige med kommunikasjonsdelen så er det bare Plug and play og de gamle meldingene i Importeres til journalen. Profdoc følges opp regelmessig for å få på plass en kommunikasjonsløsning for PA- PAS. Well kommer med estimat på tid og økonomi. KITH følges opp mhp XML melding. Avklare økonomisk ramme/ssp Grunnet stor aktivitet hos EPJ leverandørene, er det ventetid på å få gjort oppgaver. Dette kan føre til at prosjektet vil bli forsinket opptil 12 uker. -Nytt henvisningsskjema for Rehabilitering i XML. Kravspesifikasjonen justert noe men ferdigstilt. KITH jobber med å lage den standardiserte henvisning i XML format. Estimert levering innen utgang av 2008 Prosjektet vil i påvente av ovennevnte starte opp med vanlig henvisning for så i neste omgang implementere den spesialiserte henvisningen. Konklusjon: Prosjektet har god progresjon, men de endringer som prosjektet krever ikke kan gjøres etter den oppsatte prosjektplan. Det kan hende at prosjektet måtte forlenes med 12 uker. Side 6 05/11/2007

15 Satsningsområde 3: Meldingsutveksling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 5.3 Etablering av test- og godkjenningsordning GRØNN SHdir Akseptansetester klar for 22 meldinger (12 for sending, 10 for mottak) 24 meldingsanvendelser kan bli validert på testserveren Løpende revisjoner og videreutvikling av testmateriale 39 meldingstyper er godkjent 9 meldingstyper er under godkjenning 1 arbeidsmøter er avholdt i arbeidsmøte er planlagt og invitasjon er sendt ut Utarbeidet referansedokumenter Ordningen er presentert i en rekke fora Har gjennomført en vellykket test med ny lsøning for testserveren (sending og mottak av meldinger med ebxml). Ny tjeneste publisert: Test og godkjenning av bruk av ebxml Ny tjeneste under utprøving: Bestille meldinger for mottak Løpende vedlikehold av hjemmesider Opprettet side med ofte stilte spørsmål (FAQ) Avholdt et telefonmøte med styringsgruppen Avholdt et styringsgruppemøte Utsatt leverandørfinansiering til Sendt brev til leverandørene om dette. 5.6 Implementering av elektronisk henvisning Nasjonal IKT Følges opp i RHFene og gjennom tiltak 5.7 Side 7 05/11/2007

16 Satsningsområde 3: Meldingsutveksling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 5.7 Mottak ELIN fase III GUL Nasjonal IKT ELIN samarbeider tett med brukere og leverandører for å på plass testmiljø for brukbarhetstesting. ELIN besvarer løpende henvendelser fra brukermiljøene i forbindelse med utbredelse på henvisning og epikrise. Har deltatt på Workshop i regi av Sykehuspartner for Helse Sør Samtlige RHF prioriterer dette arbeidet, men fremdrift i forhold til føringene som er lagt fra HoD er forsinket hos flere, bla på grunn av utfordringer med EPJ-leverandør. Innføring av elektronisk henvisning er organisatorisk krevende, og fremdrift er avhengig av faglig forankring og endringsprosesser. Økt fokus på faglig forankring. henvisning er spesielt krevende ELIN-k prosjektet Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus 4. Utrede og innføre en felles nasjonal timebestillingsløsning a)koordinering b)nasjonale databaser GUL NSF KS Helse Nord -Prosjektet er fullfinansiert. -Arbeidet med avtaleinngåelse er startet opp. For RHF ene sin del gjelder dette sykehusleverandørene DIPS og Siemens, samt pilotsykehusene Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, St.Olavs hospital, Ahus, Stavanger Universitetssjukehus, Sørlandet sykehus, Arendal. -Avtalene skal etter planen være underskrevet ved utgangen av november. -Utarbeiding av løsningsspesifikasjon og utvikling skal etter planen starte Den delen av prosjektet som omhandler rekvirering av enkle tjenester bør videreføres. Det tilrådes videre at det gjennomføres en grundigere kartlegging av elektronisk interaksjon mellom fastlege, sykehus og pasient ved bruk av prosessanalyser, og at behov kartlagt ved disse analysene blir premissgivende i en eventuell videreføring av systemet. EPJ-fagforum har diskutert prosjektet og saken har vært presentert for edepråd. Koordinering: Løpende Driftes foreløpig av Helse Nord IKT. Permanent driftsregime under arbeid. Avvente beslutning i Nasjonal IKT Side 8 05/11/2007

17 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak 24. Mottak ereseptprosjekt (NIKTs deltakelse i eresept Rekvirent) Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter GRØNN Nasjonal IKT Revisjon av prosjektplan: På basis av mandatdokumentet fra Nasjonal IKT og på status i eresept rekvirent prosjektet og innføring av elektronisk medisinliste / kurve ved pilotsykehuset (DIPS/AHUS) er det utformet en ny versjon av prosjektplanen (vedlagt). Hovedpunktene i denne er: 1. Bidra til revisjon av krav i kravspesifikasjon etter allmenn EPJsystem leverandør har levert første versjon av løsningen (November Mai 2008) 2. Følge opp DIPS utvikling av løsning innenfor den avtalen som skal inngås mellom SH-Dir og DIPS (2008) - Orientere andre helseforetak om hva som skjer og hva som spesifiseres i eresept og hvilke føringer eresept får for rekvirering ved andre helseforetak enn de som har anskaffet DIPS EPJ. - Kartlegge hva som er situasjonen i forhold til foretatte bestillinger i Helse-Midt og på Rikshospitalet - Informere EPJ-systemeier / bestillerfunksjon ved AHUS og derigjennom sikre at eresept blir premissleverandør i forhold til AHUS' bestilling av funksjonalitet i DIPS EPJ. Vi har altså laget en ny versjon av planen. Hva som skal skje i prosjektet og omfang av arbeidet begynner å komme på plass. 3. Innhente og vurdere krav mtp intern rekvirering som er utformet på AHUS (2008). 4. Evaluere første leveranse fra sykehus EPJ-system leverandør ( ) 5. Bidra til revisjon av krav i rekvirent kravspesifikasjon etter at sykehus EPJ-system leverandør har levert første versjon til AHUS 6. Bidra til utbredelse og opplæring ved sykehus i samarbeid med opplæringsansvarlig Rekvirent. 18.Løsning for styring av syketransport GRØNN Nasjonal IKT Prosjektet er i rute i henhold til tidsplan godkjent av styringsgruppen. Endelig levering av funksjonaliteten for fase 3 er ikke endelig avklart. Side 9 05/11/2007

18 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 20.1 HER - Befolkning av adresseregisteret GRØNN Norsk Helsenett Adresseregisteret har vært i stabil drift siden 21 mai Overgang til fase 2 (redundant drift) den 25. oktober. Helse Nord har registrert inn sin struktur i Adresseregisteret Helse Sør-Øst har gitt Nors helsenett mandat og nødvendige data for å registrere inn sine enheter, på HF-nivå HER Felles Rekvirentregister (FR) GUL * Nasjonal IKT Budsjett for 2007 er godkjent av styringsgruppen Avklaring fra pilotheleforetak foreligger og planer er under arbeid Revidert prosjektdirektiv er godkjent av styringsgruppen Kravspesifikasjon inkludert design av brukergrensesnitt foreligger og utvikling kan starte Det viser seg vanskelig å finne en harmoniseringsløsning mot IR-RESH (ref prosjektdirektiv). Prosjektet vurderer derfor harmoniseringsløsning ved a) å benytte IR-RESH som plattform for FR og b) harmoniseringsløsning i Helse Vests FR-løsning. Saksfremlegg vil legges frem for styringsgruppen senest Prosjektet blir forsinket grunnet overnevnte prosess og revidert milepælsplan vil foreligge når beslutning om harmoniseringsløsning er tatt (antatt forsinkelse er på 6 uker). Derfor er status GUL Avklare budsjett for 2008 med NIKT Beslutning om harmoniseringsløsning Evt nye avtaleforhold dersom IR-RESH velges som plattform for FR Avklare teknisk plattform for pilot * Endret status siden forrige rapportering Side 10 05/11/2007

19 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 12.Etablere en felles systemarkitektur for helseforetakene som grunnlag for bedre samordning og integrering av systemporteføljen Helse Midt -Prosjekt for informasjonsmodell er startet opp med ABEO som leverandør -Kontraktsavklaringer med ABEO pågår på resterende prosjekt og vil være avklart 1. uke i november -Prosjektet etablert med egen styringsgruppe -Fagforum for arkitektur har gitt uttalelser til flere prosjekter, gjennomført innlegg og rundebordskonferanse på HelseIT -Deltagelse i FAO s sitt arkitekturarbeid Utfordring i alle disse prosjektene å skaffe personer fra virksomheten (sykehusene) som kan bidra inn i prosessene med sin kompetanse (arbeidsflyt, pasientflyt etc) Side 11 05/11/2007

20 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter Norsk helsenett har på oppdrag fra mottaksprosjektet, ved Nasjonal IKT, ferdigstilt den tekniske løsningen for folkeregisterkatalogen for pilotering i henhold til avtalen.. Systemet er nå klart for utprøving for helseforetakenes pilotprosjekter Mottaksprosjekt Folkeregisterkatalog Nytt tiltak Nasjonal IKT Det iverksettes to pilotprosjekter for integrasjon av nasjonal folkeregisterløsning i helsenettet mot fagsystemer i helseforetak: 1. Pilotering mot DIPS-løsning i Helse Innlandet, ansvarlig Frode Finne 2. Pilotering mot HIS-90-løsning i Helse Midt-Norge, ansvarlig Jon Gausdal Pilotprosjektene gjennomføres med samordning og bistand fra Norsk Helsenett. Etablert nasjonal referansegruppe for folkeregisterpilot v/frode Finne avklarer i samarbeide med NHN omfang, fremdriftsplaner og kostnader. Kostnader i prosjektet omfatter: bistand fra NHN prosjektgjennomføring for pilotene utvikling av integrasjonsløsning med fagsystemene (DIPS og TietoEnator) Det iverksettes to pilotprosjekter for integrasjon av nasjonal folkeregisterløsning i helsenettet mot fagsystemer i helseforetak: 1. Pilotering mot DIPS-løsning i Helse Innlandet, ansvarlig Frode Finne 2. Pilotering mot HIS-90-løsning i Helse Midt-Norge, ansvarlig Jon Gausdal 3. (Det vurderes en tredje pilot i Helse Vest) Det antas at pilot kan være gjennomført ila 1. halvår Erfaringer fra pilotprosjektene vil tilsi om det er behov for et nasjonalt mottaksprosjekt i regi av NIKT. Side 12 05/11/2007

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 39 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli,

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted:

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 41 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Steinar Marthinsen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad,

Detaljer

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 29 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Vegard Høgli,

Detaljer

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 42 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Morten Finborud, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim,

Detaljer

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT

Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Endelig referat fra møte nr. 35 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006

Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet. Brukerforum SSP 8 mai 2006 Nasjonal IKT Nasjonal IKTs strategi- og tiltaksplan og forholdet til standardiseringsarbeidet Brukerforum SSP 8 mai 2006 Innhold Om Nasjonal IKT Resultater og erfaringer så langt Revidert strategi- og

Detaljer

Møte nr. 38 i Nasjonal IKT 14.2.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 38 i Nasjonal IKT 14.2.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 38 i Nasjonal IKT 14.2.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Anne Karin

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 32 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen, Anne

Detaljer

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur

Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Nasjonalt IKTs Fagforum Arkitektur Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit

Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Hvorfor bør det etableres en felles systemarkitektur for helseforetakene? Helse IT 2007 Per Olav Skjesol Avdelingsleder Anvendelse Hemit Prosjektansvarlig Nasjonal IKT for arkitektur Innhold Hvorfor jobbe

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT?

Årsoppsummering Oversikt. Nasjonal IKT. Del Tema. 1. Hva er Nasjonal IKT? Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT Oversikt Del Tema 1. Hva er Nasjonal IKT? 2. Strategi 2010-2012 1. Satsningsområder 2. Mål innenfor satsningsområdene 3. Sentrale saker i 2011 1. Tiltak i 2011 2. Arbeid

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse

Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Agenda SamUT- Samordnet Utbredelse Dato: 09.03.2016 Tid: 10.00-15.00 Sted: Park Inn Oslo Airport, Gardermoen Sak Tid Ansvar Velkommen 10-00-10.10 Agenda NHN Informasjon fra sekretariat 35/16 Referansekatalogen

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren

Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Grunnlaget for elektronisk samhandling og hvordan KITH kan bistå sektoren Av Annebeth Askevold, KITH Erfaringsseminar om elektronisk henvisning, 15. mai 2006 Innhold Grunnlaget for elektronisk samhandling

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum

Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Nasjonalt IKTs Klinisk IKT Fagforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT Klinisk IKT Fagforum Styringsgruppen Nasjonal IKT Endringslogg Versjon Dato Endring

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen Radisson Hotell - Flyporten Referat fra møte nr. 45 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai Rune

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 13. desember 2017 Produktstyre e-helsestandarder 13. desember 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 10/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 11/17 Henvisning 2.0 Tilslutning 12/17 Meldingsvalidator Orientering

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer

SSP i 2011 Planer og prioriteringer SSP i 2011 Planer og prioriteringer Brukerforum Oslo 24. mars 2011 www.kith.no SSP - Formål Formålet med standardiserings- og samordningsprogrammet (SSP) er å gjennomføre standardiseringsarbeidet slik

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat

Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum. Mandat Nasjonalt IKT EPJ Systemeierforum Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal IKT og Nasjonal IKT EPJ Systemeierforum RHF Fagdirektørforum, Nasjonal IKTs fagfora,

Detaljer

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal

MANDAT FOR. Program for overgang til strukturert journal MANDAT FOR Program for overgang til strukturert journal Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 24.04.15 Førsteutkast 0.8 28.04.15 Gjennomgått mellom Nina, Jan Eirik og Gunnar 0.9 26.05. 15 Revidering etter

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 14. juni 2017 Produktstyre e-helsestandarder 14. juni 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 4/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 5/17 Oppsummering eksisterende meldingsstandarder - Drøfting prioritering

Detaljer

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett)

Axel Anders Kvale (Norsk Helsenett) Møtereferat Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14.06.2017 Tid 11.00 12.00 Sted Til stede Ikke til stede Øvrige til stede Direktoratet for e-helse Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse) Ulf

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder

Produktstyre e-helsestandarder Produktstyre e-helsestandarder Møte 2/2017 Dato 14. juni Tid 11:00-12:00 Sted Medlemmer Direktoratet for e-helse Ulf E W Sigurdsen (Helse Sør-Øst RHF) Bjørn Nilsen (Helse Nord RHF) Anne Bjørlykke (Helse

Detaljer

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT

ELIN-k Samspill og mer... HelsIT www.pwc.no ELIN-k Samspill og mer... HelsIT 27.9.2011 Agenda Kort om ELIN-k Erfaringer, hva fungerte bra... Anbefalinger PwC 2 ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Kvalitetsregisterprosjektets forslag til fellesløsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Inger Elisabeth Kvaase, seniorrådgiver Avdeling IT-strategi Arbeidsgruppe 4 under Kvalitetsregisterprosjektet

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT

Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Styringsgruppen for Nasjonalt IKT Mandat Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Programkontoret Nasjonal Nasjonal IKTs Styringsgruppe Styringsgruppen Nasjonal IKT IKT Endringslogg Versjon Dato

Detaljer

Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ. dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum

Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ. dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum Hva skal til? Elementer til en handlingsplan for prosesstøttende EPJ dr.med. Hallvard Lærum Klinisk IKT fagforum Hva er Klinisk IKT-forum? Representanter fra hver helseregion med særskilt bakgrunn i helseinformatikk

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 42 i Nasjonal IKT 13.02.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til: Herlof Nilssen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 039-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT MÅLBILDE, DAGENS SITUASJON OG VIDERE PROSESS Forslag

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid

tilstrekkelig, forutsatt at tidsplan for integrasjonsløsning holder Legge fram budsjett for 2015 Prosjektleder Under arbeid NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Tove Sørensen Sted/Dato: Tromsø, 12.06.2015 Til: Styringsgruppen for Elektronisk tilgang til pasientjournal Fra: Tove Sørensen, prosjektleder Elektronisk

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger

Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger Nasjonal IKT Tiltak 10 Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger Versjon 1.01 05.10.07 Rapport fra Nasjonal

Detaljer

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell

Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT. Gardermoen SAS Radisson Hotell Referat fra møte nr. 47 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Hans Nielsen Hauge, Bård Helge Hofstad, Asbjørn Seim, Mette Vestli, Kai

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr

PROSJEKTDIREKTIV FOR. Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr PROSJEKTDIREKTIV FOR Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av Medisinsk-teknisk utstyr Dokumentkontroll Utfylt av Attestert av Godkjent av

Detaljer

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring

Prosjekt Regional standardisering klinisk dokumentasjon. Utarbeidelse av regionale standarder Prosedyrer, brukerveiledere og opplæring Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Prosjekt Regional standardisering klinisk

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én journal for hele helsetjenesten Sist oppdatert 21.mars 2017 2 Om Helseplattformen o o o o «Helseplattformen» er programmet som skal anskaffe og innføre ny pasientjournal for hele Midt-Norge For første

Detaljer

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge

ASU Nord- Trøndelag Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge ASU Nord- Trøndelag 15.06.2017 Sak om etablering av Regionalt fagråd digital samhandling Midt-Norge Aslaug Skarsaune Svenning- Regional koordinator e-melding Midt-Norge og Tjenesteansvarlig e-melding Hemit

Detaljer

Status for noen av «våre» prosjekter

Status for noen av «våre» prosjekter NFAs referansegruppe for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling. «EPJ-løftet» Status for noen av «våre» prosjekter Bent Larsen 01.10.2012 EPJ-løftet har engasjert seg i en rekke prosjekter,

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 16/16 Vedlegg til Orienteringssaker Helseplattformen Saksbehandler Ansvarlig direktør Mads E. Berg Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte 4.februar 2016 Forslag

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban. Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor SLUTTRAPPORT For Tiltak 15.5. Folkeregisteret i Norsk Helsenett Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Anders Stubban Distribusjonsliste Tittel Navn Institusjon Prosjektansvarlig Programkontor

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene

Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene med forslag til felles satsningsområder og tiltak Versjon 2.1 30. januar 2004 10.08.2010 Side 1 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Målsetting med

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST

SLUTTRAPPORT FRA. Tiltak 29 Sykehus-FEST SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 29 Sykehus-FEST Distribusjonsliste Tittel: Navn Institusjon Prosjekteier Gro Ramsten Wesenberg Statens Legemiddelverk Prosjektansvarlig Johnny Jakobsen Statens Legemiddelverk Styringsgruppemedlem

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Møte nr. 45 i Nasjonal IKT 16.09.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 45 i Nasjonal IKT 16.09.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 45 i Nasjonal IKT 16.09.2009 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til: Herlof Nilssen, Kristin Weidemann Wieland, Anders Grimsmo, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Arnt Ole Ree, Bård Helge

Detaljer

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området Dette memo opsummerer de fem hovedfunn som projektgruppen har identifisert i forbindelse med forprosjektet Utredning av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF

Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Visjon for informasjonsdeling Pasient Arzt Innholdsportal Primærhelsetjeneste Arzt Helseforetak Henvisning / epikrise Timebestilling Behandlingsplaner Kliniske resultater

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING

SAK NR TERTIALRAPPORT FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL FORNYING Forslag til vedtak: Styret tar status for gjennomføringen

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes Sertifisering Avdelingssjef Bjarte Aksnes www.kith.no Test- og godkjenningsordningen Formål for T&G: Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk

Detaljer

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument

Standardiseringsprosessen og KITH-standarder. Metodedokument Standardiseringsprosessen og KITH-standarder Metodedokument KITH 18/07 6. november 2007 Innhold Innhold... 2 Standardiseringsprosessen og KITH-standarder... 3 1. Identifisere behov... 3 2. Prioritering...

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret. Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid,

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad Seminar Tekna 9. januar 2014 Utviklingstrender IKT i Helse Midt-Norge Standardiserte arbeidsprosesser Regional IKT-enhet Pasientmedvirkning

Detaljer

pr. 31. desember 2014

pr. 31. desember 2014 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bengt Nilsfors/Hilde Rolandsen Bodø, 13.2.2015 Styresak 17-2015 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. desember 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer