Møte nr. 37 i Nasjonal IKT Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen"

Transkript

1 Møte nr. 37 i Nasjonal IKT Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli, Kai Rune Furberg, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Steinar Lund Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal Programkontoret ved Tore Totland og Dagfinn Hallseth Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Kl :00 (møtet følger etter møtet i prosjektet Langsiktig organisering) Vedl. 12 b er inkludert til orientering. Agenda Nr Sak Underlag 01 Godkjenning av innkalling 02 Referat fra møte Godkjenning av referat. Vedl. 02: Møtereferat 03 Overordnet status Gjennomgang av prosjektstatus. Eventuelle spørsmål til prosjektstatus må rettes til Programkontoret senest innen onsdag kl , slik at prosjektleder kan besvare disse. Vedl. 03: Statusrapport Nasjonal IKT 04 Prosesstøttende EPJ (tiltak 10.1) Presentasjon av NIKT EPJ-fagforums rapport Prosesstøttende EPJ systemer. Til orientering. Diskusjon knyttet til konkretisering av videre arbeid. 05 Prosjektdirektiv forprosjekt Kjernejournal (tiltak 22) Forslag til forprosjekt knyttet til kjernejournal. Til beslutning. Vedl. 04a: Notat fra Programkontoret Vedl. 04b: Rapport Prosesstøttende EPJsystemer Ved. 05a: Notat fra Programkontoret 06 eresept Helseforetakenes involvering i Rekvirentprosjektet (24) Forslag om igangsetting av utvidete aktiviteter knyttet til eresept Rekvirentprosjektet. Til beslutning. 07 Test og godkjenningsordning 2008 (tiltak 5.3) Orientering om status for test og godkjenningsordningen. Ved. 05b: Prosjektdirektiv Vedl. 06a: Notat fra Programkontoret Vedl 06b: Forslag om aktiviteter. Vedl 07: Notat fra KITH

2 Dato 03/12/2007 Emne Agenda møte nr. 37 Styringsgruppen Nasjonal IKT Side 2 av 2 08 ELIN-k fase 2 og leverandørsituasjonen (tiltak 5.9) Notat fra ELIN-k prosjektet om til diskusjon. Vedl. 08: Notat fra Prosjektleder for ELIN-k 09 Regnskap 2006 Regnskap for Til beslutning Vedl 09: Notat fra Programkontoret 10 Budsjett 2008 Fordeling og prioriteringsprosess. 11 Nasjonal IKT strategiprosess Igangsetting av strategiprosess og oppnevnelse av arbeidsgruppe. Til beslutning. 12 Fremtidige løsninger for medisinske kvalitetsregistre Videre fremdrift knyttet til Nasjonale kvalitetsregistre, og Nasjonal IKTs vurdering av dette. Til beslutning. 13 Utvikling av logganalyseverktøy for oppfølging av EPJ Oppnevne deltakere i referansegruppe for prosjektet Vedl 10: Notat fra Erik M Hansen og Programkontoret Vedl. 11: Notat fra Programkontoret Vedl. 12a: Notat fra Programkontoret Vedl. 12b: Forslag til prosjektmandat fra kvalitetsregisterprosjektet. Vedl. 13: Notat fra Programkontoret 14 Møteplan NIKT 2008 Møteplan Nasjonal IKT for 2008 til beslutning Vedl. 14: Notat fra Nasjonal IKT 15 GiLab Løsning for elektronisk rekvirering i Helse Nord Orientering og demonstrasjon av elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten til sykehuset. Til orientering. Vedl. 15: Notat GiLab fra Helse Nord 16 Eventuelt

3 Vedlegg 02 Referat fra møte nr. 36 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius (ut), Torhild Heggestad, Tor Ingebrigtsen(ut fag nord), Bjørn Nilsen, Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Mette Vestli (forfall), Steinar Lund, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Kopi: Steinar Lund, Inger Elisabeth Kvaase, Arild Pedersen, Morten Finborud, Ketil Are Lund, Ellen Strålberg, Eva Møller, Bård Helge Hofstad, Sigmund Eidem, Reidun Mattingsdal, KITH v/ Jacob Hygen, NST v/ Steinar Pedersen, KOKOM v/ Egil Bovim, EPJ-senteret v/ Anders Grimsmo. Fra: Dagfinn Hallseth, Tore Totland. Programkontoret Nasjonal IKT Sted: Flyporten Conference Centre East, Gardermoen Tid: kl Deltagere Til stede: Forfall: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Steinar Lund, Morten Finborud (for Steinar Marthinsen), Anne Karin Lindahl, Bård Helge Hofstad, Tone Bringedal, Inger Elisabeth Kvaase, Siri Cathrine Rølland, Kirsti Jacobsen, Tore Totland, Dagfinn Hallseth og Sigurd Kirkebø. Steinar Marthinsen, Kai Rune Furberg, og Mette Vestli Agenda Nr Sak Agenda Agenda ble gjennomgått i følgende rekkefølge 1, 2, 9, 10, 6, 12, 13, 14, 15. Resten av sakene ble gjennomgått i stigende rekkefølge. Det var meldt inn en sak til eventuelt. Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Godkjent. 02 Referat fra møte Referat godkjent med følgende merknader: Kommentarer fra SHDir til referatet var utelatt. Kommentarene skal innlemmes i referatet, og oppdatert referat distribueres. Referatet godkjent med disse merknader. Programkontoret Vedl 02 Møtereferat Styringsgruppen Nasjonal IKT V Doc

4 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 2 av 6 03 Overordnet status Programkontoret orienterte om saken. Følgende forhold ble særlig trukket fram: Det er funnet en løsning på å tilknytte seg en helsefaglig ressurs, Arild Faxsvåg fra NSEP går inn i EPJ fagforum i en delt stilling. Han får prosesstøtte for å gjennomføre aktivitene. Vedr tiltak 19.1 (Utvikling av modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten) er prosjektet nå startet opp. Vedr tiltak 5.1 (Nasjonalt koordineringsprosjekt for elektronisk melding av fødsel) er det ikke funnet ny prosjektleder. Siden fokus nå er på regional utrulling, er Prosjekteierforum sin anbefaling at prosjektet avsluttes som nasjonalt prosjekt. Styringsgruppen NIKT ber om å bli orientert om utrullingen. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT tar den overordnede statusen til orientering. 04 OK 2007(Organisasjonskodeverk)- Status, utfordringer og videre fremdrift (tiltak 23) Programkontoret orienterte kort om status. Prosjektet er klart til overlevering til forvaltningsorganisasjon. For å sikre en god overlevering til økonomidirektørene, er det oversendt brev til AD-møtet knyttet til dette. Viktigheten av en god overlevering ble påpekt. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering. 05 Status HER (Helsetjenesteenhetsregister)- Regionalt rekvirentregister prosjektet (tiltak 20.2) Programkontoret orienterte kort om status. SHDir uttrykte bekymring for framdrift i befolkning av adressekatalogen. Det ble kommentert at en foreløpig ikke har gått ut over frister. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT tar status til orientering 06 Kjernejournal Nasjonal status og videre fremdrift (tiltak 22) Programkontoret orienterte kort. Anders Grimsmo utdypet. Det er mange prosjekter som arbeider i området rundt kjernejournal, og det er overlapp mellom flere av disse. Begrepet kjernejournal er imidlertid ikke et begrep som brukes entydig. Saken ble diskutert. Det ble pekt at på at NIKT burde ta ansvar for en utredning som fokuserte langsiktig og helhetlig. I dette arbeidet er det naturlig å se på hva andre land har gjort, og samtidig frikoble seg fra eksisterende løsninger. Det ble påpekt at kjernen i problemstillingen er kontroll på informasjonsgrunnlaget. Data må være konsistente på tvers og av god kvalitet for at løsningen skal være brukbar. Det er nødvendig med en retenking av problemstillingen, samt en utvidelse av scope til ikke bare å omfatte Spesialisthelsetjenesten.

5 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 3 av 6 Det var en felles forståelse av at Kjernejournal er en sentral brikke i forbedret samhandling i sektoren i årene som kommer, og at dette i tillegg kan være et viktig verktøy i arbeidet med å standardisere på IKT siden i sektoren. Det ble foreslått en løsning der en ser for seg to steg i første omgang. Nasjonal IKT påpeker overfor SHdir behovet for at det igangsettes avklarende og sektorovergripende prosesser knyttet til området kjernejournal. NIKT ønsker videre å påvirke utviklingen og å sette i gang et forprosjekt som skal levere overordnet design for en framtidig løsning for Kjernejournal. Brukerinvolvering er en forutsetning i dette arbeidet. Dette bør deretter spilles inn til SHdir. Det ble vist til at tiltak 22 (Utredning kjernejournal) kan gjennomføre dette arbeidet. Vedtak: NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til behov, krav og overordnet design for framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir Konsekvensutredning NEKLAB (Norsk enhetlig kodeverk for laboratoriefagene) (tiltak 26.1) Programkontoret orienterte kort. Det er positive erfaringer med metoden som er brukt i konsekvensutredningen. Utredningen peker på usikkerhetene innenfor området, og PEF foreslår å sende rapporten til SHdir, samt å skrive et oversendelsesbrev som peker på usikkerhetene som framgår av utredningen. I følge SHdir er forslaget fra PEF riktig måte å ta saken videre på. Det ble pekt på behovet for bruke erfaringene fra utredningen om til en strukturert metode som kan gjenbrukes. Vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT tar konsekvensvurderingen NEKLAB til orientering Styringsgruppen ber om at myndighetspåleggende organ tar høyde for konsekvensene påpekt i rapporten i det videre arbeidet Programkontoret oversender rapport og vedtak til SHdir Programkontoret 08 Presentasjon av Innomed Mulige samarbeidsformer Merete Rørvik og Bjørn Grønli fra Innomed orienterte. Det ble pekt på at IKT innen helse var et viktig satsningsområde, men for å komme videre var det nå nødvendig med prioritering mellom satsningsområder. Det ble videre pekt på at det nå finnes midler fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet som er tilgjengelige for gode prosjekter. Det var enighet om at en bør arbeide med innovasjon. Det kom opp ulike forslag til prosjekter i diskusjonen, men det var enighet om at NIKT først bør utvikle en strategi for innovasjon. Det ble besluttet å starte arbeidet med en innovasjonsstrategi. Vedtak: Strategi: a. Nasjonal IKT forventer at RHFene samlet utarbeider en overordnet innovasjonsstrategi i forbindelse med den 5-årige satsingen hvor Innomed

6 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 4 av 6 kan bistå som sekretariat, se vedlegg om mulig prosess. b. Saken forutsettes tatt opp til behandling i AD-møtet Rolle: Det anbefales at a. Nasjonal IKT leder strategiprosessen innen IKT-området b. Nasjonal IKT definerer behovsområder og foretar prioriteringer c. Nasjonal IKT sikrer at rollen som krevende kunde og tydelig bestiller er ivaretatt i IKT- innovasjonsprosjekter. Samarbeid: Det tas til etteretning at a. InnoMed vil bistå Nasjonal IKT i strategiprosessen b. InnoMed vil bistå med planlegging og gjennomføring av viktige møteplasser. c. InnoMed vil bistå med kompetanse og nettverk i innovasjonsprosjektene som iverksettes. 09 Nasjonalt IKT - Regnskap 2006 Erik M Hansen orienterte. Totalt over 2006 og 2007 vil NIKT være innenfor totalrammen av 46 millioner kroner. I 2006 var det et underforbruk i forhold til budsjett på ca 6 millioner kroner. Det er videre ikke tatt avsetninger i regnskapet for 2006 for kostnader som påløp i 2006, men som ble fakturert i For 2007 er det derfor forventet at det vil komme en faktura til RHFene ut over den som ble sendt ut våren Budsjettsituasjonen fører til begrensninger for hvilke prosjekter som kan startes opp, og som også kan føre til at aktivitet kan måtte skyves til Det ble videre orientert om behov for midler for Her er det flere forhold som spiller inn. Det er ennå ikke mottatt budsjett fra prosjektet Langsiktig organisering, men det er grunn til å tro at dette blir dyrere enn først antatt. Det er også et økende aktivitetsnivå i NIKT regi. I sum peker disse faktorene mot at NIKT vil få økte kostnader i Det skal utarbeides et notat til AD møtet om økonomisituasjonen i NIKT for 2007 og Vedtak: NIKT tar saken til orientering 10 Nasjonal IKT - Revidert budsjett for 2007 Behandlet sammen med sak 9. Vedtak: NIKT tar saken til orientering 11 Orientering om kommunikasjonsaktiviteter i Nasjonal IKT Saken ble ikke diskutert i møtet. 12 Medlem til styringsgruppen i SUMO-prosjektet Prosjektkontoret orienterte kort. Det var ingen kommentarer. Vedtak: Styringsgruppen Nasjonal IKT viser til brev fra SUMO-prosjektet, og takker for invitasjonen om deltakelse i prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen Nasjonal IKT oppnevner Anders Grimsmo som Nasjonal IKTs medlem i SUMO prosjektet 13 Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening Programkontoret orienterte kort. Saken er diskutert i ulike NIKT forum, Det ble henvist til

7 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 5 av 6 sak 9 og 10, og påpekt at det ikke er midler til prosjektet i 2007, og at det er usikkert om det finnes midler i 2008 også. Det ble pekt på at dette var den første av noe som trolig vil være en rekke forslag til systemer som sterkere kan støtte opp rundt arbeidsprosessene, og som også har en link til EPJ. Det ble derfor pekt på et behov for å koordinere utvikling knyttet til EPJ og nærliggende grensesnitt. Det er nødvendig med en helhetlig tilnærming til problemstillingen, og det er nødvendig med en grad av kontroll. Det ble samtidig pekt på at dette konkrete prosjektet i hovedsak dreier seg om å flytte informasjon fra papir til digitalt format. Det ble foreslått å utarbeide en kravspesifikasjon og hente inn priser fra leverandør for å få et bedre beslutningsgrunnlag. Hvis det viser seg at dette er en potensiell quick-win som ikke koster mye bør den gjennomføres. Prioritering og tilknytning til NIKTs strategi ble diskutert. Mesteparten av NIKTs ressurser anvendes på tiltak i henhold til NIKTs strategi. Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening faller også innenfor strategien til NIKT. Dersom dette prosjekt gjennomføres uten støtte fra NIKT, ble det påpekt at NIKT forventer at samme krav stilles til samordning på tvers som om det var et prosjekt i NIKT regi. Det var enighet om at en det er behov for tydeligere prioriteringer og synliggjøring av linken mot den langsiktige strategien når NIKT prioriterer mellom prosjekter. Prosessen med å prioritere mellom prosjekter bør struktureres gjennom å innføre søknadsfrister og prosesser hvor en setter prosjekter opp mot hverandre og gjeldende strategi. I denne forbindelse bør også gode tilbakemeldinger til søkerne utarbeides. Programkontoret Vedtak: Elektronisk meldingsutveksling for nasjonal nyfødtscreening vurderes i forhold til budsjett for 2008 Prosjektet bes å underbygge søknaden med et kostnadsestimat 14 Søknad om støtte til utarbeidelse av fagområdespesifikk kravspesifikasjon for nytt EPJ-fagsystem for IVF Prosjektet har vært diskutert i EPJ-fagforum, og det er konstatert at det er overlapp mot EPJ mtp innhold og funksjonalitet. Det ble også vist til behovet for helhetlig prioritering diskutert i sak 13. Vedtak: Søknad om støtte til utarbeidelse av fagområdespesifikk kravspesifikasjon for nytt EPJ-fagsystem for IVF vurderes i forhold til budsjett for Søknader knyttet til fagområdet røntgen Programkontoret orienterte kort. Det ble kommentert at det ikke er enighet i fagmiljøene om det er mulig å lykkes med det foreslåtte prosjektet. Det ble foreslått at prosjektet burde kvalitetssikres av NIKTs fagforum. Det var enighet om at dette var et viktig område å arbeide med, da det potensielt kan hentes ut store gevinster.

8 Dato 13/09/2007 Emne Referat fra Nasjonal IKT møte nr. 36 Side 6 av 6 Vedtak: Styringsgruppen tar søknadene til orientering og ber Nasjonal IKTs fagfora vurdere disse opp mot gjeldende strategi og føringer knyttet til helsefaglige vurderinger, arkitekturmessige forhold og Nasjonal IKTs totalportefølje. 16 Eventuelt Kvalitetsregister NIKT har mottatt en henvendelse fra fagdirektørforum. Dette beskriver et prosjektforslag der en ser for seg realisering av kvalitetsregister som en kombinasjon av Helse Nord RHFs webbaserte løsning, og Helse Midt RHFs løsning. Det ble påpekt at en i arbeidet med kvalitetsregisteret måtte være oppmerksom på følgende forhold Arkitektur Sikkerhet Legge dette inn som en del av arbeidsprosessene Vedtak Nasjonal IKT behandler saken på neste møte. Det skal da foreligge innstilling fra arkitekturforum og EPJ-fagforum. 1 1: Endret fra: Nasjonal IKT tar saken til etteretning til Nasjonal IKT behandler saken på neste møte. Det skal da foreligge innstilling fra arkitekturforum og EPJ-fagforum. etter innspill fra Bård Helge Hofstad 2: Endret fra: NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til overordnet design til framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir. til NIKT ber om at det igangsettes et forprosjekt som skal levere Spesialisthelsetjenestens innspill til behov, krav og overordnet design for framtidig løsning for Kjernejournal til SHdir. etter innspill fra Tone Bringedal

9 Statusrapport Nasjonal IKT Styringsgruppen 03/12/2007 Vedlegg 03/07

10 Innhold 1. Status pr tiltak pr. november Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT

11 Satsningsområde 1: EPJ dokumentasjons-, prosess-, planverktøy Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 10.1 Neste generasjons EPJ dokumentasjons-, prosess-, planverktøy GRØNN Nasjonal IKT Rapport knyttet til neste generasjons EPJ Dokumentasjon-, prosess-, planverktøy er ferdigstilt. Dokumentet er oversendt NIKT og Programkontoret. Tilslutt i dokumentet er det trukket opp noen forslag til veien videre. EPJ- Fagforum mener at dokumentet kan få en pedagogisk rolle og at den utgjør et godt grunnlag for en diskusjon om den videre utvikling av EPJ-systemer i Norge. EPJ fagforum foreslår at det arrangeres et nasjonalt møte / workshop / seminar der hovedmålgruppen er personer som innehar bestillerroller I RHF og HF men hvor representanter fra forvaltning, regionale og lokale helse-it foretak og leverandørene også skal kunne delta. De ulike RHF bør få ansvar for å peke ut aktuelle deltagere og SHdir kan stå som arrangør. EPJ-Fagforum henstiller til NIKT å beslutte om det skal arrangeres et møte / workshop / seminar som beskrevet over. Avklare videre fremdrift knyttet til anbefalingene i rapporten 10.2 Utarbeidelse av krav til prosesstøtte Nasjonal IKT Sees i første omgang i sammenheng med tiltak Nasjonal IKTs EPJ-fagforum arbeider med problemstillinger knyttet til metodikk for prosessdokumentasjon og definering av felles, sentrale prosesser/forløp. Side 3 05/11/2007

12 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 19.1 Utvikling av modell for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten GUL * Nasjonal IKT Intervjuer i utvalgte kommuner og samarbeidende sykehus. (Steinkjer, Nærøy og Kristiansand), Prosjektet kom noe senere i gang enn planlagt, pga koordinering med NFR-prosjektet det samarbeides med. Dette vil ikke ha konsekvenser for ferdigstillelse 19.2 Elektronisk informasjonsutveksling i den omsorgsmessige samhandlingskjeden Nasjonal IKT Som over. Prosjekt 19.2 bygger på resultater fra prosjekt 19.1 * Endret status siden forrige rapportering Side 4 05/11/2007

13 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 22 Utredning kjernejournal Nasjonal IKT Det er foretatt avklaringer i forhold til Inonvasjon Norge om fremdrift og deling av ELIN-s som er akseptert. Forprosjektgruppen er under etablering. Venter på forslag til kandidater. Forprosjektdirektiv til behandling i Styringsgruppemøte Side 5 05/11/2007

14 Satsningsområde 2: Elektronisk samhandling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 25. Elektronisk samhandling rehabilitering/habilitering (Pilotprosjekt) GUL Nasjonal IKT Prosjektet er i god fremdrift, men grunnet lang leveringstid hos EPJ leverandørene har prosjektet fortsatt hatt fokus på de tekniske løsninger som må på plass. Følgende er under arbeid: - Kommunikasjons modul hos rehab. institusjonene Den største leverandøren av EPJ til rehabiliteringstjenesten PA-PAS fra Profdoc har ennå ikke ferdigstilt sin kommunikajsonsløsning for meldingsutveksling. Denne var antatt å være ferdig rett over sommeren SER(Sentral Enhet for Rehabilitering) DIPS kan ikke levere videresending av meldinger før våren Dette gjør at SeR ikke kan delta i prosjektet, men SeR ønsker allikevel å være med i prosjektet. Det er derfor vurdert andre løsninger, med bla. videresending direkte fra Well Communicator. Kravspesifikasjon er ferdig fra prosjektet og levert Well. - Vil bruke Well communicator som mottaker hos teststedene. Dette betyr at vi fullfører hele meldingsutvekslingen til rehabiliteirngssentra, men da de ennå ikke har EPJ som kommuniserer vil de bruke Well Communicator som saksbehandler. Når EPJ leverandørene er ferdige med kommunikasjonsdelen så er det bare Plug and play og de gamle meldingene i Importeres til journalen. Profdoc følges opp regelmessig for å få på plass en kommunikasjonsløsning for PA- PAS. Well kommer med estimat på tid og økonomi. KITH følges opp mhp XML melding. Avklare økonomisk ramme/ssp Grunnet stor aktivitet hos EPJ leverandørene, er det ventetid på å få gjort oppgaver. Dette kan føre til at prosjektet vil bli forsinket opptil 12 uker. -Nytt henvisningsskjema for Rehabilitering i XML. Kravspesifikasjonen justert noe men ferdigstilt. KITH jobber med å lage den standardiserte henvisning i XML format. Estimert levering innen utgang av 2008 Prosjektet vil i påvente av ovennevnte starte opp med vanlig henvisning for så i neste omgang implementere den spesialiserte henvisningen. Konklusjon: Prosjektet har god progresjon, men de endringer som prosjektet krever ikke kan gjøres etter den oppsatte prosjektplan. Det kan hende at prosjektet måtte forlenes med 12 uker. Side 6 05/11/2007

15 Satsningsområde 3: Meldingsutveksling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 5.3 Etablering av test- og godkjenningsordning GRØNN SHdir Akseptansetester klar for 22 meldinger (12 for sending, 10 for mottak) 24 meldingsanvendelser kan bli validert på testserveren Løpende revisjoner og videreutvikling av testmateriale 39 meldingstyper er godkjent 9 meldingstyper er under godkjenning 1 arbeidsmøter er avholdt i arbeidsmøte er planlagt og invitasjon er sendt ut Utarbeidet referansedokumenter Ordningen er presentert i en rekke fora Har gjennomført en vellykket test med ny lsøning for testserveren (sending og mottak av meldinger med ebxml). Ny tjeneste publisert: Test og godkjenning av bruk av ebxml Ny tjeneste under utprøving: Bestille meldinger for mottak Løpende vedlikehold av hjemmesider Opprettet side med ofte stilte spørsmål (FAQ) Avholdt et telefonmøte med styringsgruppen Avholdt et styringsgruppemøte Utsatt leverandørfinansiering til Sendt brev til leverandørene om dette. 5.6 Implementering av elektronisk henvisning Nasjonal IKT Følges opp i RHFene og gjennom tiltak 5.7 Side 7 05/11/2007

16 Satsningsområde 3: Meldingsutveksling Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 5.7 Mottak ELIN fase III GUL Nasjonal IKT ELIN samarbeider tett med brukere og leverandører for å på plass testmiljø for brukbarhetstesting. ELIN besvarer løpende henvendelser fra brukermiljøene i forbindelse med utbredelse på henvisning og epikrise. Har deltatt på Workshop i regi av Sykehuspartner for Helse Sør Samtlige RHF prioriterer dette arbeidet, men fremdrift i forhold til føringene som er lagt fra HoD er forsinket hos flere, bla på grunn av utfordringer med EPJ-leverandør. Innføring av elektronisk henvisning er organisatorisk krevende, og fremdrift er avhengig av faglig forankring og endringsprosesser. Økt fokus på faglig forankring. henvisning er spesielt krevende ELIN-k prosjektet Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus 4. Utrede og innføre en felles nasjonal timebestillingsløsning a)koordinering b)nasjonale databaser GUL NSF KS Helse Nord -Prosjektet er fullfinansiert. -Arbeidet med avtaleinngåelse er startet opp. For RHF ene sin del gjelder dette sykehusleverandørene DIPS og Siemens, samt pilotsykehusene Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, St.Olavs hospital, Ahus, Stavanger Universitetssjukehus, Sørlandet sykehus, Arendal. -Avtalene skal etter planen være underskrevet ved utgangen av november. -Utarbeiding av løsningsspesifikasjon og utvikling skal etter planen starte Den delen av prosjektet som omhandler rekvirering av enkle tjenester bør videreføres. Det tilrådes videre at det gjennomføres en grundigere kartlegging av elektronisk interaksjon mellom fastlege, sykehus og pasient ved bruk av prosessanalyser, og at behov kartlagt ved disse analysene blir premissgivende i en eventuell videreføring av systemet. EPJ-fagforum har diskutert prosjektet og saken har vært presentert for edepråd. Koordinering: Løpende Driftes foreløpig av Helse Nord IKT. Permanent driftsregime under arbeid. Avvente beslutning i Nasjonal IKT Side 8 05/11/2007

17 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak 24. Mottak ereseptprosjekt (NIKTs deltakelse i eresept Rekvirent) Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter GRØNN Nasjonal IKT Revisjon av prosjektplan: På basis av mandatdokumentet fra Nasjonal IKT og på status i eresept rekvirent prosjektet og innføring av elektronisk medisinliste / kurve ved pilotsykehuset (DIPS/AHUS) er det utformet en ny versjon av prosjektplanen (vedlagt). Hovedpunktene i denne er: 1. Bidra til revisjon av krav i kravspesifikasjon etter allmenn EPJsystem leverandør har levert første versjon av løsningen (November Mai 2008) 2. Følge opp DIPS utvikling av løsning innenfor den avtalen som skal inngås mellom SH-Dir og DIPS (2008) - Orientere andre helseforetak om hva som skjer og hva som spesifiseres i eresept og hvilke føringer eresept får for rekvirering ved andre helseforetak enn de som har anskaffet DIPS EPJ. - Kartlegge hva som er situasjonen i forhold til foretatte bestillinger i Helse-Midt og på Rikshospitalet - Informere EPJ-systemeier / bestillerfunksjon ved AHUS og derigjennom sikre at eresept blir premissleverandør i forhold til AHUS' bestilling av funksjonalitet i DIPS EPJ. Vi har altså laget en ny versjon av planen. Hva som skal skje i prosjektet og omfang av arbeidet begynner å komme på plass. 3. Innhente og vurdere krav mtp intern rekvirering som er utformet på AHUS (2008). 4. Evaluere første leveranse fra sykehus EPJ-system leverandør ( ) 5. Bidra til revisjon av krav i rekvirent kravspesifikasjon etter at sykehus EPJ-system leverandør har levert første versjon til AHUS 6. Bidra til utbredelse og opplæring ved sykehus i samarbeid med opplæringsansvarlig Rekvirent. 18.Løsning for styring av syketransport GRØNN Nasjonal IKT Prosjektet er i rute i henhold til tidsplan godkjent av styringsgruppen. Endelig levering av funksjonaliteten for fase 3 er ikke endelig avklart. Side 9 05/11/2007

18 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 20.1 HER - Befolkning av adresseregisteret GRØNN Norsk Helsenett Adresseregisteret har vært i stabil drift siden 21 mai Overgang til fase 2 (redundant drift) den 25. oktober. Helse Nord har registrert inn sin struktur i Adresseregisteret Helse Sør-Øst har gitt Nors helsenett mandat og nødvendige data for å registrere inn sine enheter, på HF-nivå HER Felles Rekvirentregister (FR) GUL * Nasjonal IKT Budsjett for 2007 er godkjent av styringsgruppen Avklaring fra pilotheleforetak foreligger og planer er under arbeid Revidert prosjektdirektiv er godkjent av styringsgruppen Kravspesifikasjon inkludert design av brukergrensesnitt foreligger og utvikling kan starte Det viser seg vanskelig å finne en harmoniseringsløsning mot IR-RESH (ref prosjektdirektiv). Prosjektet vurderer derfor harmoniseringsløsning ved a) å benytte IR-RESH som plattform for FR og b) harmoniseringsløsning i Helse Vests FR-løsning. Saksfremlegg vil legges frem for styringsgruppen senest Prosjektet blir forsinket grunnet overnevnte prosess og revidert milepælsplan vil foreligge når beslutning om harmoniseringsløsning er tatt (antatt forsinkelse er på 6 uker). Derfor er status GUL Avklare budsjett for 2008 med NIKT Beslutning om harmoniseringsløsning Evt nye avtaleforhold dersom IR-RESH velges som plattform for FR Avklare teknisk plattform for pilot * Endret status siden forrige rapportering Side 10 05/11/2007

19 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter 12.Etablere en felles systemarkitektur for helseforetakene som grunnlag for bedre samordning og integrering av systemporteføljen Helse Midt -Prosjekt for informasjonsmodell er startet opp med ABEO som leverandør -Kontraktsavklaringer med ABEO pågår på resterende prosjekt og vil være avklart 1. uke i november -Prosjektet etablert med egen styringsgruppe -Fagforum for arkitektur har gitt uttalelser til flere prosjekter, gjennomført innlegg og rundebordskonferanse på HelseIT -Deltagelse i FAO s sitt arkitekturarbeid Utfordring i alle disse prosjektene å skaffe personer fra virksomheten (sykehusene) som kan bidra inn i prosessene med sin kompetanse (arbeidsflyt, pasientflyt etc) Side 11 05/11/2007

20 Satsningsområde 4: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester Status pr. november 2007 Tiltak Status Pr.eier Statusbeskrivelse Oppfølgingspunkter Norsk helsenett har på oppdrag fra mottaksprosjektet, ved Nasjonal IKT, ferdigstilt den tekniske løsningen for folkeregisterkatalogen for pilotering i henhold til avtalen.. Systemet er nå klart for utprøving for helseforetakenes pilotprosjekter Mottaksprosjekt Folkeregisterkatalog Nytt tiltak Nasjonal IKT Det iverksettes to pilotprosjekter for integrasjon av nasjonal folkeregisterløsning i helsenettet mot fagsystemer i helseforetak: 1. Pilotering mot DIPS-løsning i Helse Innlandet, ansvarlig Frode Finne 2. Pilotering mot HIS-90-løsning i Helse Midt-Norge, ansvarlig Jon Gausdal Pilotprosjektene gjennomføres med samordning og bistand fra Norsk Helsenett. Etablert nasjonal referansegruppe for folkeregisterpilot v/frode Finne avklarer i samarbeide med NHN omfang, fremdriftsplaner og kostnader. Kostnader i prosjektet omfatter: bistand fra NHN prosjektgjennomføring for pilotene utvikling av integrasjonsløsning med fagsystemene (DIPS og TietoEnator) Det iverksettes to pilotprosjekter for integrasjon av nasjonal folkeregisterløsning i helsenettet mot fagsystemer i helseforetak: 1. Pilotering mot DIPS-løsning i Helse Innlandet, ansvarlig Frode Finne 2. Pilotering mot HIS-90-løsning i Helse Midt-Norge, ansvarlig Jon Gausdal 3. (Det vurderes en tredje pilot i Helse Vest) Det antas at pilot kan være gjennomført ila 1. halvår Erfaringer fra pilotprosjektene vil tilsi om det er behov for et nasjonalt mottaksprosjekt i regi av NIKT. Side 12 05/11/2007

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Fase 1: Medikasjonstjeneste

Fase 1: Medikasjonstjeneste PROSJEKTDIREKTIV for gjennomføringsfasen Fase 1: Medikasjonstjeneste Spesialisthelsetjenestens langsiktige løsning for medikasjon Dokumentkontroll Forfatter Gjennomgang Godkjent av Terje Wistner/Knut Hellwege

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1.

IKT områdeplan Sykehuset Østfold. Perioden 2011-2015. Sykehuset Østfold Områdeplan GODKJENT AV: Side 1 av 37. Dato: 14.06.2011. v1. 1 / 37 for Perioden 2011-2015 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Just Ebbesen Leder Sykehusledermøtet (SLM) adm.direktør 21.06.2011 Side 1 av 37 IKT områdeplan 2 / 37 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kapittel

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur

Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Prosjektrapport Tiltak 42: Videreutvikling av spesialisthelsetjenestenes virksomhetsarkitektur Videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer