Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamisk skalering av virtuelle nettverk"

Transkript

1 Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: mai 2010

2 i

3 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Dynamisk skalering av virtuelle nettverk PROSJEKTDELTAKERE Espen Gundersen s Eirik T. Vada s DATO 31. mai 2010 ANTALL SIDER / BILAG 85 INTERN VEILEDER Siri Fagernes OPPDRAGSGIVER Høgskolen i Oslo KONTAKTPERSON Ph.D. Kyrre Begnum SAMMENDRAG Prosjektet gjennomføres som hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning, Informasjonsteknologi. Oppgaven består av å implementere et rammeverk (Dynamic Node Control) for dynamisk skalering av ressurser, typisk servere, basert på for eksempel inkommende belastning. Rammeverket rettes mot bruk i virtuelle nettverk og nettskyer basert på prinsippet "Infrastructure-as-a-Service" (IaaS). Prosjektet skal også omfatte en analyse og konsekvensutredning ved benyttelse av automatiske selvskalerende systemer. Her skal vi se på graden av utnyttelse og effektivitet sammenlignet med andre, mer statiske, løsninger og variasjoner ved bruk av ulike algoritmer. De forskjellige metodene for måling og innsamling av lastdata skal også analyseres og sammenlignes. På bakgrunn av slike analyser skal vi danne et bilde av lønnsomhet og effektivitet. Systemet bygges slik at ressursene begrenses til det nødvendige, samtidig som ytelsen opprettholdes på et definert tilfredsstillende nivå. Dermed kan økonomiske og miljøgunstige konsekvenser videre behandles og analyseres. Systemet designes med tanke på uavhengighet fra tjenesteleverandører og bruker annen fri programvare og teknologi. Implementasjonen skjer hovedsaklig i Perl. 3 STIKKORD Ressursskalering Lastbalansering Cloud Computing ii

4 iii

5 Forord I denne oppgaven vil vi se på ulike løsninger ved skalering av ressurser og i hvilken grad dette kan automatiseres for og best mulig oppfylle krav til tjenestekvalitet og lønnsomhet. Vi vil beskrive og diskutere vår implementasjon av et system for dynamisk ressursskalering og belyse dets egenskaper og funksjoner. Implementasjonen vil være et fullført produkt, men ikke klart for bruk i produksjonsmiljøer. Dokumentet er delt inn i flere deler. Først vil vi gå gjennom prosjektprosessen og utrede arbeidsmetodikk, utviklingsteknikker og de ulike fasene gjennom prosjektet. Vi vil avslutningsvis i denne delen konkludere prosjektperioden og belyse noen utfordringer underveis. Så går vi gjennom noen teknologier, begreper og annen bakgrunnsinformasjon vårt system bygger på og avhenger av. Dette vil skape et grunnlag og belyse behovet, før vi så beskriver systemer og prinsipper som muliggjøre automatisk ressursskalering. Videre går vi i dybden og beskriver implementasjonen i produktbeskrivelsen. Her forklares rammeverkets struktur og oppbygning og det gis en rask introduksjon til noen tenkte scenarioer og bruksområder. Vi tar også for oss de enkelte bestanddelene i programmet, som skaper grunnlaget for dets modularitet og fleksibilitet, i form av utvidelser og konfigurasjonsmuligheter. Videre i analysedelen vil vi åpne med en beskrivelse av testmetoder og rutiner under analysen. Dette skaper en innledning til testresultatene, hvor vi viser noen effekter og konsekvenser et selvskalerende system kan ha på systemets evne til å levere en tjeneste av høy kvalitet på ett lønnsomt grunnlag. Disse effektene vil vi visualisere og sammenligne mot noen kontrollscenarioer for å vise forskjeller i systemets egenskaper. Dette underbygges også av noen enkle økonomiske estimater og for å tallfeste lønnsomhetsvariasjoner. Videre tar vi med et reelt testscenario med belastningsdata fra diskusjon.no. Her demonstrerer vi hvordan systemet vil kunne fungere utenfor simuleringer. Vi avslutter med en oppsummering av effekten. Den siste delen består av manualer for bruk, guider til videre utvidelser og annen dokumentasjon. iv

6 v

7 Anerkjennelser Først av alt, vil vi gjerne takke vår veileder Siri Fagernes, som har bistått oss under hele prosessen og sørget for kontinuerlig arbeid og verdifull veiledning. Siri har vært en meget viktig ressurs til prosjektarbeidet og bidratt med mye erfaring. Vi vil også takke Ph.D. Kyrre Begnum, for samarbeidet under utvikling av prosjektidéen og oppgavens faglige retning og innhold. Kyrres entusiasme har en meget smittende effekt og har bidratt under idémyldring og til motivasjon underveis. Vi har også hatt gleden av mange meget dyktige forelesere opp igjennom studiet ved HiO. Hvor vi her vil trekke frem Hårek Haugerud, for å skape motivasjon og øke nysgjerrigheten rundt de relevante fagfeltene. Vi ønsker også å takke Diskusjon.no for deres samarbeid og vilje til å la oss måle belastning og pågang på systemene deres. En takk går også til utviklerne bak Perlbal, og spesielt dormando, som har gitt bistand under konfigurasjon av lastbalansereren. Vi må også takke våre fedre som i tidlig alder fôret oss med viktig næring som bits og bytes, og også våre mødre som sørget for det mer kaloririke kostholdet. Til slutt går en stor takk til resten av våre respektive familier og nære venner for deres motivasjon og tålmodighet gjennom hele prosjektperioden. vi

8 vii

9 Innhold 1 Innledning Om bedriften Bakgrunn I Prosessdokumentasjon 3 2 Introduksjon Gruppen Mål og rammebetingelser Mulige utfordringer underveis Utviklingsmiljø, plattform og verktøy Startfasen Valg av prosjekt Forprosjekt Risikoanalyse Sykdom Tap av motivasjon Tekniske problemer Interne konflikter Kodetap Systemutviklingsmetode Utviklingsfasen Ny teknologi og programvare Eucalyptus Perlbal Httperf Gnuplot Latex Produktets fremdrift Simulering-/Testfase Dokumentasjonsfase Utfordringer/Problemer Tidligere antatte problemer Eucalyptus lokalt Perlbal konfigurasjon viii

10 5 Kravspesifikasjonen Innledning Krav til systemet Funksjonelle krav Tekniske krav Krav til kode Krav til dokumentasjon Eventuelle utvidelser/potensialer Oppsummering Hva har vi lært Hva kunne vært gjort bedre II Bakgrunnsinformasjon 21 7 Bakgrunnsinformasjon Lastbalansering og ressursoptimalisering Hva er lastbalansering? Det optimale antall ressurser Rammeverk som muliggjør lastbalansering med automatisk skalering Cloud Computing III Produktdokumentasjon 29 8 DNC Beskrivelse av virkemåte Rammeverket Fleksibilitet Argumenter for bruk av DNC Ikke låst mot en leverandør Enkel i bruk Enkelt å utvide og tilpasse etter behov Ulike scenarioer, med forskjellig effekt fra en lastbalanserer Sikkerhet og unntakstilstander Struktur og design av koden Daemon Rammeverket Config ix

11 9.4 Algoritmen Plugins IV Analyse, sammenlikning og konsekvensutredning Analyse, sammenlikning og konsekvensutredning Introduksjon Simulerings-/testmetoder Resultat og analyse Uten bruk av DNC Med bruk av DNC Konsekvenser ved små justeringer av konfigurasjonsfilen Lønnsomhet Kostnadsvurdering Diskusjon.no Oppsummering av effekten V Manualer/Guider Installasjonsguide Avhengigheter Hente og installere DNC Brukerguide Oppsett Kommandoer i DNC Utvidelser Hva er hensikten med plugins Hvordan skrive en inputplugin Hvordan skrive en outputplugin Hvordan skrive en algoritme Hvordan skrive en config x

12 xi

13 1 Innledning 1.1 Om bedriften Høgskolen i Oslo (HiO) ble opprettet 1. august 1994 og er landets største statlige høgskole. HiO har over studenter og 1250 tilsatte. Hoveddelen av studietilbudene er profesjonsutdanninger der teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen. HiO har sju avdelinger med 33 bachelorstudier og 18 masterstudier. 1.2 Bakgrunn Det finnes i dag flere scenarioer for tilgang på regnekraft og hosting av tjenester blant bedrifter, men disse kan ofte være meget statiske. Med statisk menes enten statiske ressurser i form av eierskap av servere og infrastruktur, eller økonomisk statisk, typisk ved leie. I begge tilfeller må bedriften velge et kompromiss mellom ressurser og økonomi. Dette fører enten til meget høye utgifter for å tåle høy pågang, eller mindre god brukeropplevelse ved og kun ha nok ressurser til den gjennomsnittlige pågangen. Det mangler enkle løsninger for å kombinere de to scenarioene, og muliggjøre lave driftkostnader i tider med normal eller lav pågang, og tilstrekkelig med ressurser da dette er påkrevd. En mulig løsning på dette er Cloud Computing, en form for leie av kapasitet. Dette tillater bedriften å ha minimalt med eget utstyr og tilgang på mye større ressurser hos en leverandør av slike nettskyer. Ved å flytte servere og infrastruktur ut i virtuelle nettskyer kan kapasiteten reguleres lettere i forhold til utgifter, men denne prosessen er i stor grad manuell og lite fleksibel. I tillegg er eventuelle lastbalanserere og skalering av kapasitet leverandøravhengig og meget begrenset. 1

14 2

15 Del I Prosessdokumentasjon 3

16 4

17 2 Introduksjon 2.1 Gruppen Gruppen består av Espen Gundersen og Eirik T. Vada. Prosjektets omfang ble avtalt ved samtale med veileder og teknisk bistand, hvor vi ut ifra denne samtalen formet en kravspesifikasjon, som ble tilpasset en nødvendig gruppestørrelse. 2.2 Mål og rammebetingelser Målet med prosjektet er å implementere et rammeverk for dynamisk skalering av servere i virtuelle nettverk. Skaleringen og beslutningen skal automatiseres. Rammeverket skal være modulært og fleksibelt, med gode muligheter for utvidelser. Dette gir følgende rammebetingelser: Å utvikle et selvadministrerende rammeverk for skalering av ressurser. Innhenting av lastdata bør skje gjennom moduler/plugins, og kan utvides og legges til for å støtte andre teknologier og systemer. Skaleringsalgoritmene må kunne endres og byttes ut, etter ønske og krav til egenskaper og funksjonalitet. Algoritmene skal kunne skiftes ut manuelt mens programmet kjører, eller automatisk skifte algoritme etter et tidsmønster eller spesielle hendelser. Rammeverket skal være uavhengig leverandører av nettskyer eller virtualiseringsteknologier. Systemet skal testes ved ulike scenarioer og i ulik skala. Resultater skal analyseres. Administrasjon skal skje gjennom configfiler. 2.3 Mulige utfordringer underveis Vi har kommet fram til noen utfordringer som har høy sannsynlighet for å inntreffe mot slutten av prosjektet. Dette for å være bevisste på slike utfordringer gjennom hele prosessen, og unngå unødvendig situasjoner og stressfaktorer mot slutten av prosjekttiden. 5

18 Det vil trolig dukke opp utfordringer i form av nye teknologier og emner vi må sette oss inn i, som vi enda ikke kan forutse. Det er usikkerhet om et slikt rammeverk lar seg gjennomføre med ønsket resultater og virkning. Det vil også være en utfordring å skape troverdige målinger basert på reelle tilfeller og å skape estimeringer som på best mulig måte representerer virkelighetsnære scenarioer. 2.4 Utviklingsmiljø, plattform og verktøy Følgende verktøy benyttet vi oss av i mer eller mindre grad gjennom prosjektprosessen: Programmeringsspråk og plattform Programmeringsspråk: Perl[6], bash, Latex Plattform: Unix-like, hovedsaklig Ubuntu Linux (9.10 og 10.04) Nettskymiljø under utvikling og testing Nettsky API: Amazon EC2 (også implementert med Eucalyptus) Virtualiseringsplattform: Xen og KVM Andre verktøy og teknologier brukt under utvikling Perlbal - Lastbalanserer Httperf - Benchmarking-program Gnuplot - Terminalbasert graf-program Vim - Editor Gedit - Editor Subversion - Revision control Google Docs - Kontorprogram med revision control 6

19 3 Startfasen 3.1 Valg av prosjekt Tidlig i november tok vi kontakt med Kyrre Begnum for å diskutere interessante prosjektideer. Fordi vi ønsket oss et prosjekt som hadde tilknytning til temaene virtualisering, cloud computing og ressursbalansering, var det naturlig å spørre han. Av den grunn at vi hadde Kyrre som foreleser tidligere i studiet i relevante fag. Vi kom raskt til enighet om et forslag, og dette er hva vi bygde videre på gjennom planleggingsprosessen. Vi satte umiddelbart i gang med å finne oss en veileder. Kyrre hadde på forhånd anbefalt Siri Fagernes, så vi tok kontakt med henne. Hun sa raskt ja, og etter et par dager hadde vi vårt første møte med Siri og Kyrre for å utvikle, samkjøre og videreutvikle ideene vi hadde. Vi diskuterte tekniske løsninger og arbeidsmetodikk og vi avtalte kontinuerlige møter fremover. Ut ifra dette møtet utarbeidet gruppen en prosjektskisse, for å kunne legge et tidlig grunnlag til hvordan prosessen skulle forløpe videre. 3.2 Forprosjekt Etter ett møte tidlig i januar bestemte vi oss for å få på plass en hjemmeside for prosjektet. En side som enkelt skulle vise våre dokumenter, og våre innleveringsfrister. Denne ble holdt oppdatert igjennom hele planleggings - og utviklingsfasen i likhet med en prosjektdagbok. Vi gikk så i gang med å utvikle en arbeidsplan, for å ha en oversikt over arbeidet som måtte gjøres, og for å ha et støttedokument vi kunne følge gjennom utviklingsprosessen som fulgte. På bakgrunn av dette formet gruppen en fremdriftsplan, som ga oss tidsbestemte delmål underveis, for å holde det kontinuerlige arbeidet i gang. Denne ble, i løpet av prosessen, endret noe grunnet at visse mål ble ferdigstilt før den opprinnelige fristen og andre krevde noe lenger tid. Etter nok et møte med veileder, hvor vi framla vår fremdriftsplan, ble det utarbeidet en kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen ga oss dermed ett nærmere innblikk i hvordan systemet skulle designes. Denne ble derfor brukt, i likhet med resten av forprosjektdokumentene, gjennom hele prosessen. Når kravspesifikasjonen var utviklet hadde vi et godt grunnlag i form av en styringsdokumentasjon. Vi følte derfor at skrivingen av selve systemet kunne påbegynnes, og det var fortsatt midten av januar. 7

20 3.3 Risikoanalyse Gruppen fant det nødvendig å forme en risikoanalyse, for å kunne analysere ulike risikoer, selv om gruppen bestod av kun to medlemmer. Dette for å vite hvilke tiltak som skulle igangsettes ved ulike uforutsette hendelser Sykdom I løpet av prosjektperioden er det svært sannsynlig at et av gruppemedlemmene vil pådra seg sykdommer av ulike slag. Avhengig av graden av disse, må man utføre ulike tiltak. Ved sykdom som gjør den ene parten ute av stand til å kunne jobbe, må den andre parten belage seg på å jobbe for begge gruppemedlemmene i denne perioden, så godt det lar seg gjøre. Hvis sykdommen er slik at personen må holde seg hjemme, og utenfor samarbeid, kan kommunikasjonen gjøres over telefon eller Internett Tap av motivasjon Dette er en risiko som ofte kan forekomme i mange prosjekter. En meget farlig situasjon for et prosjekt, og spesielt med så få medlemmer. Hvis dette er tilfelle og varer over tid må man kontakte veileder for å diskutere ulike løsninger på problemet Tekniske problemer Hvis problemet ses på som en utfordring og kan løses på en akseptabel tid, er dette selvfølgelig gruppas ansvar å løse. Hvis likevel et problem oppstår og varer over en betydelig tid som ikke ses på som akseptabel, må veileder eller andre tekniske rådgivere kontaktes for råd og bistand Interne konflikter Vi ser på denne risikoen som svært lite sannsynlig, grunnet et nært vennskap over lang tid. Likevel er det en mulighet for at uenigheter om oppgaven og problemer kan oppstå. Hvis så skulle skje, og dette tar uakseptabelt lang tid og går utover prosessen og framdriften, må veileder informeres og situasjonen løses på best og raskest mulig vis Kodetap Et svært farlig scenario, kanskje det farligste, som vil få store konsekvenser for framdriften. Derfor passer gruppen på å ta backup jevnlig av koden. 8

21 Dette gjøres blant annet ved hjelp av et subversion repository og jevnlige automatiske backup av dette, inkludert off-site backup. 3.4 Systemutviklingsmetode I et prosjekt er det lønnsomt å benytte seg av en bestemt type prosessmetode for å garantere framdrift og kvalitet. Vi dokumenterte og tok en slik avgjørelse noe tid inn i prosessen med å skrive og utvikle koden. Det medførte likevel ikke noen signifikante problemer for selve prosessen eller utviklingskvaliteten, da vi tidligere hadde tatt kurs i ulike systemutviklingsmodeller[5] og naturlig, og tildels ubevist, benyttet oss av en slik dokumentert modell. Den metoden vi fant ut at passet vårt arbeid og prosjekt best var Extreme Programming (XP)[3]. Følgende punkter inngår i definisjonen av XP, og disse valgte vi å holde fast ved, så godt det lot seg gjøre, gjennom hele prosessen: Inkrementell og iterativ utvikling Parprogrammering Kontinuerlig testing av kode Omskriving (refaktorering) av kode Enkelthet Når utviklingsprosessen var i gang var det ingen tvil om at det å få korte tilbakemeldinger i form av et resultat, var motivasjonsgrunnlag til å fortsette videre arbeid. Derfor valgte vi å teste små isolerte deler av koden hyppig, for å etterprøve om funksjonen til disse fungerte etter krav og ønske. På grunnlag av dette inneholder programmet i seg selv små, men mange metoder, som har dedikerte oppgaver. Dette medfører en svært modulær kode. Vi så også nytten av dette ved å slippe og se oss tilbake for å teste tidligere funksjonalitet vi implementerte, da dette ble gjort kontinuerlig. Det er allikevel gjort større tester underveis for å skape et helhetsinntrykk av koden og kodekvaliteten. 9

22 10

23 4 Utviklingsfasen 4.1 Ny teknologi og programvare I løpet av prosjektperioden har vi tatt i bruk mye ny teknologi og ny programvare. Nedenfor finner du en dypere beskrivelse av disse, og hvilken nytteverdi disse hadde: Eucalyptus En fri (GNU GPL v3) programvarepakke som gjør det mulig å kjøre og drifte lokale nettskyer på egen maskinvare. Eucalyptus[7] er inkludert som standard i Ubuntu, fra og med versjon 9.04, i form av Ubuntu Enterprise Cloud (UEC). Denne programvaren tilbyr et programmeringsgrensesnitt som er kompatibelt med API-ene i Amazons EC2 nettsky. Vi valgte å bruke UEC og Eucalyptus da det var lett tilgjengelig og godt implementert i Ubuntu, og på grunn av sin kompatibilitet og relevans for utvikling mot API-ene, tilbudt av Amazon. Vi så det også som fordelaktig å implementere dette lokalt, da det letter testingen og kan gjøres i isolerte miljøer. Her møtte vi på noen problemer som vi tar opp nærmere i kapittel Perlbal Dette er lastbalansereren vi valgte å fokusere på i vårt prosjekt. Perlbal er en enkel og funksjonsrik lastbalanserer, implementert med åpen kildekode (GNU GPL) i Perl og er godt egnet å programmere mot. Grunnet begrenset kjennskap til teknologien ble det nødvendig å studere og lese oss opp i dette. Det medførte noen problemer grunnet meget begrenset og tynn dokumentasjon fra utviklerne av Perlbal. Dette vil vi også komme tilbake til i kapittel Httperf Et mye brukt, åpen kildekode (GNU GPL), verktøy[2] for testing og kjøring av benchmarks mot http tjenester. Altså sende store mengder forespørsler til en webserver for å stressteste systemet. Et program vi måtte sette oss dypere inn i, men som hadde god dokumentasjon, noe som sparte oss for mye tid ved studering av denne. Dette ble brukt i en tidlig periode i testfasen. 11

24 4.1.4 Gnuplot Et terminalbasert program[8], av åpen kildekode, for generering og visuell framstilling av grafer, basert på input fra tekstfiler eller funksjoner. Et meget enkelt og funksjonsrikt program som ikke krevde store forkunnskaper. Dette ble brukt i forbindelse med å utarbeide grafene i analysedelen i produktdokumentasjonen Latex Et meget kjent markupspråk vi brukte for produksjon og formatering av dokumenter og rapporter. Vi valgte dette da det er enkelt og raskt og skaper et uniformt resultat og sikrer en felles standard for utforming av dokumenter. Latex[4] har god og omfangsrik dokumentasjon tilgjengelig som sikrer en rask læringskurve. Latex er også under en fri lisens (LPPL). 4.2 Produktets fremdrift Som tidligere nevnt begynte vi å forme en struktur over hvordan systemet skulle se ut i midten av januar. Det ble her fastsatt at designet på systemet skulle ta utgangspunkt i følgende oppbygning: Init-script Daemon Rammeverk Plugin Det første vi gikk i gang med var utviklingen av selve kodebasen til programmet, med dette mener vi rammeverket. Rammeverket var tiltenkt å implementere pluginhåndtering. I pluginene skulle det foretas innhenting av input fra brukeren, deretter foretas en beslutning på bakgrunn av innhentet informasjon, og så videre inneholde ulike variabler som skulle endre systemets beslutningsgrad. Totalt sett, rammeverk og plugins, ville dette utgjøre hele produktet. Rammeverkets utvikling ble etter hvert satt på vent, da vi oppdaget at vi trengte mer automatikk i beslutningsprosessen av systemet. Derfor begynte vi å implementere en daemon og et tilhørende init-script i midten av februar. Dette ble gjort over kort tid. Etter avgjørelsen om å gjøre beslutningene mer automatisert, revurderte vi også strukturen til programmets håndtering av utvidelser. Vi mente at 12

25 pluginsdelen utgjorde en for stor del av systemet. Vi ville at koden skulle være så modulær som mulig, og holde hver modul på et minimum. Det var dermed nødvendig å dele opp pluginene til flere mindre moduler. Dette for at hver del skulle få sin spesialiserte oppgave. Strukturen ble derfor, til slutt, seende slik ut: Init-script Daemon Rammeverk Config Algoritmer Plugin Mer om den tekniske forklaringen til hver modul finnes i kapittel 9 i produktdokumentasjonen. Etter hvert når den nye strukturen var på plass, og utvidelsene var skilt ut til flere mindre moduler, gikk vi tilbake til rammeverket for å refaktorere en del av koden på grunn av de nye endringene. Til slutt valgte vi å implementere ulike typer plugins, med tilhørende algoritmer og konfigurasjonsfiler, før vi gikk i gang med testing og simuleringen av hele systemet i april. 4.3 Simulering-/Testfase Som nevnt i kapittel 3.4 Systemutviklingsmetode valgte vi å gå for en iterativ utvikling. Noe som medførte små tester av systemet underveis. Denne utviklingen holdt vi oss til fram mot simuleringen, slik at simuleringene fikk et best mulig utgangspunkt. Simuleringen ble gjort lokalt i testmiljøer for best mulig isolasjon og kontroll på påvirkende faktorer. Resultatene dannet statistikk og loggførte systemets egenskaper, og tilstander, under kjøring, for så å visualisere dette i form av grafer. Disse resultatene og grafene ble deretter brukt i sammenligninger mot andre estimerte og reelle situasjoner. Resultatet av simuleringen finnes i kapittel 10.2 i produktdokumentasjonen. 4.4 Dokumentasjonsfase Følgende planer og dokumenter ble fulgt nøye og holdt oppdatert gjennom hele prosjektperioden: 13

26 Arbeidsplan Fremdriftsplan Kravspesifikasjon Hjemmeside Vi valgte å gå i gang med skrivingen av prosessdokumentet allerede i midten av mars. Dette fordi vi fant det naturlig, og produktivt, å skrive samtidig med prosjektets forløp. I tillegg planla vi å ferdigstille denne så godt det lot seg gjøre i en tidlig fase, slik at vi kunne forholde oss kun til produktdokumentasjonen fra midten av april til slutten av mai. Tilsvarende skrev vi også store deler av bakgrunnsdokumentasjonen på et tidlig stadige. Denne planen fungerte godt, og vi trengte kun små endringer og finpuss av prosessdokumentasjonen og bakgrunnsstoffet i slutten av mai. Etter hvert som vi begynte med analysedelen av produktet tok vi også fatt på selve strukturen og utformingen til produktdokumentasjonen. Vi så på denne delen som den mest sentrale og la derfor kodingen til siden ved slutten av april. Denne delen ble høyt prioritert fra midten av april og frem til slutten av mai. Produktdokumentasjonen tar for seg beskrivelsen av produktet, strukturen og designet til koden, og en analyse og konsekvensutredning basert på bruken av produktet, tester og simuleringer. I tillegg er det gjort sammenlikning mot andre løsninger. Deretter formet vi brukermanualer, guider og andre typer vedlegg. Disse er ment for andre som vil videreutvikle systemet, og eventuelt andre administratorer og tekniske brukere av Dynamic Node Control (DNC). Her finnes installasjonsguide, brukermanual og veiledninger til videreutvikling av utvidelser og annen kode. Til slutt ble samtlige dokumenter konvertert og skrevet over i Latex for å skape et representativt design og en oversiktlig struktur. 4.5 Utfordringer/Problemer I løpet av prosjektperioden møtte vi på noen utfordringer og problemer vi ikke hadde regnet med. Hvor noen tok lenger tid enn andre å finne løsninger på. Først skal vi svare på de punktene vi satt opp i kapittel 2.3 Mulige utfordringer underveis, hvor vi antok hvilke utfordringer vi kunne møte Tidligere antatte problemer Det vil trolig dukke opp utfordringer i form av nye teknologier og emner vi må sette oss inn i, som vi enda ikke kan forutse. 14

27 Underveis i prosessen møtte vi på flere nye teknologier og emner som vi måtte sette oss inn i. I form av studering av dokumentasjon, og også testing av de nye teknologiene. Noen brukte vi lenger tid på enn andre. Mer om hvilke teknologier vi tillærte oss finner du lenger opp, i kapittel 4.1 Ny teknologi og programvare. Vi vil også forklare nærmere om to konkrete problemer (Eucalyptus lokalt og Perlbal konfigurasjon ) litt lenger ned. Det er usikkerhet om et slikt rammeverk lar seg gjennomføre med ønskete resultater og virkning. Grunnet jevnlig testing og refaktorering av kode, støtte vi ikke på for mange og store problemer med inkonsekvente og feilaktige data. I starten av simuleringen viste det seg at grafene ble annerledes enn vi trodde, men dette var en brukerfeil i Gnuplot. DNC utførte de riktige hendelsene basert på input fra bruker og konfigurasjonsfilene. Det vil også være en utfordring å skape troverdige målinger basert på reelle tilfeller og å skape estimeringer som på best mulig måte representerer virkelighetsnære scenarioer. Allerede fra starten av hadde vi klare bilder foran oss over hvilke tilfeller og senarioer vi skulle gjøre estimasjoner og simuleringer på. Disse estimerte og fiktive belastningsmønstrene blir naturligvis ikke korrekt og mangler mye av variasjonen et reelt tilfelle vil ha. Vi inngikk derfor et samarbeid med diskusjon.no for å sammenligne og teste våre estimater mot et virkelig system. Det viste seg at våre antakelser stemte godt nok overens med deres statistikk og pågangsmønster til å representere DNC i drift i produksjonssystemer Eucalyptus lokalt Under implementasjonen og testing av Eucalyptus API-ene mot DNC, fremkom det flere problemer. I ettertid har dette vist seg å være kjente feil i API-ene og omskriving, for å omgå problemene, lot seg ikke gjennomføre i tidsrommet som var tilgjengelig. Disse problemene medførte at et komplett oppsett av DNC mot Eucalyptus ikke lot seg teste ved kjøring og drift. Erstatningen ble da simuleringer og tester av enkeltmoduler. Studering og problemløsning tilknyttet instanser styrt av DNC i en Eucalyptussky opptok derfor noe mer tid enn påberegnet, men var ikke store nok tekniske begrensninger til å ha særlig effekt på prosjektet, da DNC ikke er kategorisert som klar for drift i produksjonssammenheng. 15

28 4.5.3 Perlbal konfigurasjon Det skulle vise seg flere ganger under studiene og implementasjonen av Perlbal at dokumentasjonen var svært mangelfull og til tider fraværende. Dette skapte utfordringer og en del tid gikk med til å studere teknologien dypere. Flere samtaler og kontakt med utviklerne bak Perlbal var nødvendig for en god implementasjon. Perlbal er fri programvare og lisensiert under GNU GPL. Dette skulle vise seg sentralt da kildekoden kunne studeres i fravær av dokumentasjon. dormando, en av utviklerne bak Perlbal, var meget behjelpelig gjennom deler av denne prosessen. Dette førte likevel til at noe tid ble tapt utover det vi hadde beregnet. 16

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Software for Mobile Encryption

Software for Mobile Encryption Software for Mobile Encryption Kundestyrt Prosjekt Høsten 2003 Oppdragsgiver: Deriga AS Gruppe 20: Michael Sars Norum Jon Bendik Helland Åsmund Nordstoga Erik Østby Erlend Mongstad Tobias Melcher Torje

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle

Visualisering av Feiring jernverk. Anne Kari Røise Martin Hængsle HOVEDPROSJEKT: Visualisering av Feiring jernverk FORFATTERE: Inga Kristine Holen Anne Kari Røise Martin Hængsle Dato: 19. 05. 03 0 Forord Dette har vært et interessant prosjekt, som har gitt oss mulighet

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

Fagskolen Tinius Olsen

Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Tinius Olsen PROSJEKTRAPPORT 2014: Trailer Anti Brake Av Utarbeidet av: Edin Abelseth Frode Fjøslid Simensen Kim Stian Næss Klasse: 2FBI Antall sider: 42 Vedlegg: 14 Innlevert dato: 02.06.2014

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer