Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dynamisk skalering av virtuelle nettverk"

Transkript

1 Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: mai 2010

2 i

3 PROSJEKT NR Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: Telefaks: HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL Dynamisk skalering av virtuelle nettverk PROSJEKTDELTAKERE Espen Gundersen s Eirik T. Vada s DATO 31. mai 2010 ANTALL SIDER / BILAG 85 INTERN VEILEDER Siri Fagernes OPPDRAGSGIVER Høgskolen i Oslo KONTAKTPERSON Ph.D. Kyrre Begnum SAMMENDRAG Prosjektet gjennomføres som hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning, Informasjonsteknologi. Oppgaven består av å implementere et rammeverk (Dynamic Node Control) for dynamisk skalering av ressurser, typisk servere, basert på for eksempel inkommende belastning. Rammeverket rettes mot bruk i virtuelle nettverk og nettskyer basert på prinsippet "Infrastructure-as-a-Service" (IaaS). Prosjektet skal også omfatte en analyse og konsekvensutredning ved benyttelse av automatiske selvskalerende systemer. Her skal vi se på graden av utnyttelse og effektivitet sammenlignet med andre, mer statiske, løsninger og variasjoner ved bruk av ulike algoritmer. De forskjellige metodene for måling og innsamling av lastdata skal også analyseres og sammenlignes. På bakgrunn av slike analyser skal vi danne et bilde av lønnsomhet og effektivitet. Systemet bygges slik at ressursene begrenses til det nødvendige, samtidig som ytelsen opprettholdes på et definert tilfredsstillende nivå. Dermed kan økonomiske og miljøgunstige konsekvenser videre behandles og analyseres. Systemet designes med tanke på uavhengighet fra tjenesteleverandører og bruker annen fri programvare og teknologi. Implementasjonen skjer hovedsaklig i Perl. 3 STIKKORD Ressursskalering Lastbalansering Cloud Computing ii

4 iii

5 Forord I denne oppgaven vil vi se på ulike løsninger ved skalering av ressurser og i hvilken grad dette kan automatiseres for og best mulig oppfylle krav til tjenestekvalitet og lønnsomhet. Vi vil beskrive og diskutere vår implementasjon av et system for dynamisk ressursskalering og belyse dets egenskaper og funksjoner. Implementasjonen vil være et fullført produkt, men ikke klart for bruk i produksjonsmiljøer. Dokumentet er delt inn i flere deler. Først vil vi gå gjennom prosjektprosessen og utrede arbeidsmetodikk, utviklingsteknikker og de ulike fasene gjennom prosjektet. Vi vil avslutningsvis i denne delen konkludere prosjektperioden og belyse noen utfordringer underveis. Så går vi gjennom noen teknologier, begreper og annen bakgrunnsinformasjon vårt system bygger på og avhenger av. Dette vil skape et grunnlag og belyse behovet, før vi så beskriver systemer og prinsipper som muliggjøre automatisk ressursskalering. Videre går vi i dybden og beskriver implementasjonen i produktbeskrivelsen. Her forklares rammeverkets struktur og oppbygning og det gis en rask introduksjon til noen tenkte scenarioer og bruksområder. Vi tar også for oss de enkelte bestanddelene i programmet, som skaper grunnlaget for dets modularitet og fleksibilitet, i form av utvidelser og konfigurasjonsmuligheter. Videre i analysedelen vil vi åpne med en beskrivelse av testmetoder og rutiner under analysen. Dette skaper en innledning til testresultatene, hvor vi viser noen effekter og konsekvenser et selvskalerende system kan ha på systemets evne til å levere en tjeneste av høy kvalitet på ett lønnsomt grunnlag. Disse effektene vil vi visualisere og sammenligne mot noen kontrollscenarioer for å vise forskjeller i systemets egenskaper. Dette underbygges også av noen enkle økonomiske estimater og for å tallfeste lønnsomhetsvariasjoner. Videre tar vi med et reelt testscenario med belastningsdata fra diskusjon.no. Her demonstrerer vi hvordan systemet vil kunne fungere utenfor simuleringer. Vi avslutter med en oppsummering av effekten. Den siste delen består av manualer for bruk, guider til videre utvidelser og annen dokumentasjon. iv

6 v

7 Anerkjennelser Først av alt, vil vi gjerne takke vår veileder Siri Fagernes, som har bistått oss under hele prosessen og sørget for kontinuerlig arbeid og verdifull veiledning. Siri har vært en meget viktig ressurs til prosjektarbeidet og bidratt med mye erfaring. Vi vil også takke Ph.D. Kyrre Begnum, for samarbeidet under utvikling av prosjektidéen og oppgavens faglige retning og innhold. Kyrres entusiasme har en meget smittende effekt og har bidratt under idémyldring og til motivasjon underveis. Vi har også hatt gleden av mange meget dyktige forelesere opp igjennom studiet ved HiO. Hvor vi her vil trekke frem Hårek Haugerud, for å skape motivasjon og øke nysgjerrigheten rundt de relevante fagfeltene. Vi ønsker også å takke Diskusjon.no for deres samarbeid og vilje til å la oss måle belastning og pågang på systemene deres. En takk går også til utviklerne bak Perlbal, og spesielt dormando, som har gitt bistand under konfigurasjon av lastbalansereren. Vi må også takke våre fedre som i tidlig alder fôret oss med viktig næring som bits og bytes, og også våre mødre som sørget for det mer kaloririke kostholdet. Til slutt går en stor takk til resten av våre respektive familier og nære venner for deres motivasjon og tålmodighet gjennom hele prosjektperioden. vi

8 vii

9 Innhold 1 Innledning Om bedriften Bakgrunn I Prosessdokumentasjon 3 2 Introduksjon Gruppen Mål og rammebetingelser Mulige utfordringer underveis Utviklingsmiljø, plattform og verktøy Startfasen Valg av prosjekt Forprosjekt Risikoanalyse Sykdom Tap av motivasjon Tekniske problemer Interne konflikter Kodetap Systemutviklingsmetode Utviklingsfasen Ny teknologi og programvare Eucalyptus Perlbal Httperf Gnuplot Latex Produktets fremdrift Simulering-/Testfase Dokumentasjonsfase Utfordringer/Problemer Tidligere antatte problemer Eucalyptus lokalt Perlbal konfigurasjon viii

10 5 Kravspesifikasjonen Innledning Krav til systemet Funksjonelle krav Tekniske krav Krav til kode Krav til dokumentasjon Eventuelle utvidelser/potensialer Oppsummering Hva har vi lært Hva kunne vært gjort bedre II Bakgrunnsinformasjon 21 7 Bakgrunnsinformasjon Lastbalansering og ressursoptimalisering Hva er lastbalansering? Det optimale antall ressurser Rammeverk som muliggjør lastbalansering med automatisk skalering Cloud Computing III Produktdokumentasjon 29 8 DNC Beskrivelse av virkemåte Rammeverket Fleksibilitet Argumenter for bruk av DNC Ikke låst mot en leverandør Enkel i bruk Enkelt å utvide og tilpasse etter behov Ulike scenarioer, med forskjellig effekt fra en lastbalanserer Sikkerhet og unntakstilstander Struktur og design av koden Daemon Rammeverket Config ix

11 9.4 Algoritmen Plugins IV Analyse, sammenlikning og konsekvensutredning Analyse, sammenlikning og konsekvensutredning Introduksjon Simulerings-/testmetoder Resultat og analyse Uten bruk av DNC Med bruk av DNC Konsekvenser ved små justeringer av konfigurasjonsfilen Lønnsomhet Kostnadsvurdering Diskusjon.no Oppsummering av effekten V Manualer/Guider Installasjonsguide Avhengigheter Hente og installere DNC Brukerguide Oppsett Kommandoer i DNC Utvidelser Hva er hensikten med plugins Hvordan skrive en inputplugin Hvordan skrive en outputplugin Hvordan skrive en algoritme Hvordan skrive en config x

12 xi

13 1 Innledning 1.1 Om bedriften Høgskolen i Oslo (HiO) ble opprettet 1. august 1994 og er landets største statlige høgskole. HiO har over studenter og 1250 tilsatte. Hoveddelen av studietilbudene er profesjonsutdanninger der teoriundervisning og praksisstudier er knyttet nært sammen. HiO har sju avdelinger med 33 bachelorstudier og 18 masterstudier. 1.2 Bakgrunn Det finnes i dag flere scenarioer for tilgang på regnekraft og hosting av tjenester blant bedrifter, men disse kan ofte være meget statiske. Med statisk menes enten statiske ressurser i form av eierskap av servere og infrastruktur, eller økonomisk statisk, typisk ved leie. I begge tilfeller må bedriften velge et kompromiss mellom ressurser og økonomi. Dette fører enten til meget høye utgifter for å tåle høy pågang, eller mindre god brukeropplevelse ved og kun ha nok ressurser til den gjennomsnittlige pågangen. Det mangler enkle løsninger for å kombinere de to scenarioene, og muliggjøre lave driftkostnader i tider med normal eller lav pågang, og tilstrekkelig med ressurser da dette er påkrevd. En mulig løsning på dette er Cloud Computing, en form for leie av kapasitet. Dette tillater bedriften å ha minimalt med eget utstyr og tilgang på mye større ressurser hos en leverandør av slike nettskyer. Ved å flytte servere og infrastruktur ut i virtuelle nettskyer kan kapasiteten reguleres lettere i forhold til utgifter, men denne prosessen er i stor grad manuell og lite fleksibel. I tillegg er eventuelle lastbalanserere og skalering av kapasitet leverandøravhengig og meget begrenset. 1

14 2

15 Del I Prosessdokumentasjon 3

16 4

17 2 Introduksjon 2.1 Gruppen Gruppen består av Espen Gundersen og Eirik T. Vada. Prosjektets omfang ble avtalt ved samtale med veileder og teknisk bistand, hvor vi ut ifra denne samtalen formet en kravspesifikasjon, som ble tilpasset en nødvendig gruppestørrelse. 2.2 Mål og rammebetingelser Målet med prosjektet er å implementere et rammeverk for dynamisk skalering av servere i virtuelle nettverk. Skaleringen og beslutningen skal automatiseres. Rammeverket skal være modulært og fleksibelt, med gode muligheter for utvidelser. Dette gir følgende rammebetingelser: Å utvikle et selvadministrerende rammeverk for skalering av ressurser. Innhenting av lastdata bør skje gjennom moduler/plugins, og kan utvides og legges til for å støtte andre teknologier og systemer. Skaleringsalgoritmene må kunne endres og byttes ut, etter ønske og krav til egenskaper og funksjonalitet. Algoritmene skal kunne skiftes ut manuelt mens programmet kjører, eller automatisk skifte algoritme etter et tidsmønster eller spesielle hendelser. Rammeverket skal være uavhengig leverandører av nettskyer eller virtualiseringsteknologier. Systemet skal testes ved ulike scenarioer og i ulik skala. Resultater skal analyseres. Administrasjon skal skje gjennom configfiler. 2.3 Mulige utfordringer underveis Vi har kommet fram til noen utfordringer som har høy sannsynlighet for å inntreffe mot slutten av prosjektet. Dette for å være bevisste på slike utfordringer gjennom hele prosessen, og unngå unødvendig situasjoner og stressfaktorer mot slutten av prosjekttiden. 5

18 Det vil trolig dukke opp utfordringer i form av nye teknologier og emner vi må sette oss inn i, som vi enda ikke kan forutse. Det er usikkerhet om et slikt rammeverk lar seg gjennomføre med ønsket resultater og virkning. Det vil også være en utfordring å skape troverdige målinger basert på reelle tilfeller og å skape estimeringer som på best mulig måte representerer virkelighetsnære scenarioer. 2.4 Utviklingsmiljø, plattform og verktøy Følgende verktøy benyttet vi oss av i mer eller mindre grad gjennom prosjektprosessen: Programmeringsspråk og plattform Programmeringsspråk: Perl[6], bash, Latex Plattform: Unix-like, hovedsaklig Ubuntu Linux (9.10 og 10.04) Nettskymiljø under utvikling og testing Nettsky API: Amazon EC2 (også implementert med Eucalyptus) Virtualiseringsplattform: Xen og KVM Andre verktøy og teknologier brukt under utvikling Perlbal - Lastbalanserer Httperf - Benchmarking-program Gnuplot - Terminalbasert graf-program Vim - Editor Gedit - Editor Subversion - Revision control Google Docs - Kontorprogram med revision control 6

19 3 Startfasen 3.1 Valg av prosjekt Tidlig i november tok vi kontakt med Kyrre Begnum for å diskutere interessante prosjektideer. Fordi vi ønsket oss et prosjekt som hadde tilknytning til temaene virtualisering, cloud computing og ressursbalansering, var det naturlig å spørre han. Av den grunn at vi hadde Kyrre som foreleser tidligere i studiet i relevante fag. Vi kom raskt til enighet om et forslag, og dette er hva vi bygde videre på gjennom planleggingsprosessen. Vi satte umiddelbart i gang med å finne oss en veileder. Kyrre hadde på forhånd anbefalt Siri Fagernes, så vi tok kontakt med henne. Hun sa raskt ja, og etter et par dager hadde vi vårt første møte med Siri og Kyrre for å utvikle, samkjøre og videreutvikle ideene vi hadde. Vi diskuterte tekniske løsninger og arbeidsmetodikk og vi avtalte kontinuerlige møter fremover. Ut ifra dette møtet utarbeidet gruppen en prosjektskisse, for å kunne legge et tidlig grunnlag til hvordan prosessen skulle forløpe videre. 3.2 Forprosjekt Etter ett møte tidlig i januar bestemte vi oss for å få på plass en hjemmeside for prosjektet. En side som enkelt skulle vise våre dokumenter, og våre innleveringsfrister. Denne ble holdt oppdatert igjennom hele planleggings - og utviklingsfasen i likhet med en prosjektdagbok. Vi gikk så i gang med å utvikle en arbeidsplan, for å ha en oversikt over arbeidet som måtte gjøres, og for å ha et støttedokument vi kunne følge gjennom utviklingsprosessen som fulgte. På bakgrunn av dette formet gruppen en fremdriftsplan, som ga oss tidsbestemte delmål underveis, for å holde det kontinuerlige arbeidet i gang. Denne ble, i løpet av prosessen, endret noe grunnet at visse mål ble ferdigstilt før den opprinnelige fristen og andre krevde noe lenger tid. Etter nok et møte med veileder, hvor vi framla vår fremdriftsplan, ble det utarbeidet en kravspesifikasjon. Kravspesifikasjonen ga oss dermed ett nærmere innblikk i hvordan systemet skulle designes. Denne ble derfor brukt, i likhet med resten av forprosjektdokumentene, gjennom hele prosessen. Når kravspesifikasjonen var utviklet hadde vi et godt grunnlag i form av en styringsdokumentasjon. Vi følte derfor at skrivingen av selve systemet kunne påbegynnes, og det var fortsatt midten av januar. 7

20 3.3 Risikoanalyse Gruppen fant det nødvendig å forme en risikoanalyse, for å kunne analysere ulike risikoer, selv om gruppen bestod av kun to medlemmer. Dette for å vite hvilke tiltak som skulle igangsettes ved ulike uforutsette hendelser Sykdom I løpet av prosjektperioden er det svært sannsynlig at et av gruppemedlemmene vil pådra seg sykdommer av ulike slag. Avhengig av graden av disse, må man utføre ulike tiltak. Ved sykdom som gjør den ene parten ute av stand til å kunne jobbe, må den andre parten belage seg på å jobbe for begge gruppemedlemmene i denne perioden, så godt det lar seg gjøre. Hvis sykdommen er slik at personen må holde seg hjemme, og utenfor samarbeid, kan kommunikasjonen gjøres over telefon eller Internett Tap av motivasjon Dette er en risiko som ofte kan forekomme i mange prosjekter. En meget farlig situasjon for et prosjekt, og spesielt med så få medlemmer. Hvis dette er tilfelle og varer over tid må man kontakte veileder for å diskutere ulike løsninger på problemet Tekniske problemer Hvis problemet ses på som en utfordring og kan løses på en akseptabel tid, er dette selvfølgelig gruppas ansvar å løse. Hvis likevel et problem oppstår og varer over en betydelig tid som ikke ses på som akseptabel, må veileder eller andre tekniske rådgivere kontaktes for råd og bistand Interne konflikter Vi ser på denne risikoen som svært lite sannsynlig, grunnet et nært vennskap over lang tid. Likevel er det en mulighet for at uenigheter om oppgaven og problemer kan oppstå. Hvis så skulle skje, og dette tar uakseptabelt lang tid og går utover prosessen og framdriften, må veileder informeres og situasjonen løses på best og raskest mulig vis Kodetap Et svært farlig scenario, kanskje det farligste, som vil få store konsekvenser for framdriften. Derfor passer gruppen på å ta backup jevnlig av koden. 8

21 Dette gjøres blant annet ved hjelp av et subversion repository og jevnlige automatiske backup av dette, inkludert off-site backup. 3.4 Systemutviklingsmetode I et prosjekt er det lønnsomt å benytte seg av en bestemt type prosessmetode for å garantere framdrift og kvalitet. Vi dokumenterte og tok en slik avgjørelse noe tid inn i prosessen med å skrive og utvikle koden. Det medførte likevel ikke noen signifikante problemer for selve prosessen eller utviklingskvaliteten, da vi tidligere hadde tatt kurs i ulike systemutviklingsmodeller[5] og naturlig, og tildels ubevist, benyttet oss av en slik dokumentert modell. Den metoden vi fant ut at passet vårt arbeid og prosjekt best var Extreme Programming (XP)[3]. Følgende punkter inngår i definisjonen av XP, og disse valgte vi å holde fast ved, så godt det lot seg gjøre, gjennom hele prosessen: Inkrementell og iterativ utvikling Parprogrammering Kontinuerlig testing av kode Omskriving (refaktorering) av kode Enkelthet Når utviklingsprosessen var i gang var det ingen tvil om at det å få korte tilbakemeldinger i form av et resultat, var motivasjonsgrunnlag til å fortsette videre arbeid. Derfor valgte vi å teste små isolerte deler av koden hyppig, for å etterprøve om funksjonen til disse fungerte etter krav og ønske. På grunnlag av dette inneholder programmet i seg selv små, men mange metoder, som har dedikerte oppgaver. Dette medfører en svært modulær kode. Vi så også nytten av dette ved å slippe og se oss tilbake for å teste tidligere funksjonalitet vi implementerte, da dette ble gjort kontinuerlig. Det er allikevel gjort større tester underveis for å skape et helhetsinntrykk av koden og kodekvaliteten. 9

22 10

23 4 Utviklingsfasen 4.1 Ny teknologi og programvare I løpet av prosjektperioden har vi tatt i bruk mye ny teknologi og ny programvare. Nedenfor finner du en dypere beskrivelse av disse, og hvilken nytteverdi disse hadde: Eucalyptus En fri (GNU GPL v3) programvarepakke som gjør det mulig å kjøre og drifte lokale nettskyer på egen maskinvare. Eucalyptus[7] er inkludert som standard i Ubuntu, fra og med versjon 9.04, i form av Ubuntu Enterprise Cloud (UEC). Denne programvaren tilbyr et programmeringsgrensesnitt som er kompatibelt med API-ene i Amazons EC2 nettsky. Vi valgte å bruke UEC og Eucalyptus da det var lett tilgjengelig og godt implementert i Ubuntu, og på grunn av sin kompatibilitet og relevans for utvikling mot API-ene, tilbudt av Amazon. Vi så det også som fordelaktig å implementere dette lokalt, da det letter testingen og kan gjøres i isolerte miljøer. Her møtte vi på noen problemer som vi tar opp nærmere i kapittel Perlbal Dette er lastbalansereren vi valgte å fokusere på i vårt prosjekt. Perlbal er en enkel og funksjonsrik lastbalanserer, implementert med åpen kildekode (GNU GPL) i Perl og er godt egnet å programmere mot. Grunnet begrenset kjennskap til teknologien ble det nødvendig å studere og lese oss opp i dette. Det medførte noen problemer grunnet meget begrenset og tynn dokumentasjon fra utviklerne av Perlbal. Dette vil vi også komme tilbake til i kapittel Httperf Et mye brukt, åpen kildekode (GNU GPL), verktøy[2] for testing og kjøring av benchmarks mot http tjenester. Altså sende store mengder forespørsler til en webserver for å stressteste systemet. Et program vi måtte sette oss dypere inn i, men som hadde god dokumentasjon, noe som sparte oss for mye tid ved studering av denne. Dette ble brukt i en tidlig periode i testfasen. 11

24 4.1.4 Gnuplot Et terminalbasert program[8], av åpen kildekode, for generering og visuell framstilling av grafer, basert på input fra tekstfiler eller funksjoner. Et meget enkelt og funksjonsrikt program som ikke krevde store forkunnskaper. Dette ble brukt i forbindelse med å utarbeide grafene i analysedelen i produktdokumentasjonen Latex Et meget kjent markupspråk vi brukte for produksjon og formatering av dokumenter og rapporter. Vi valgte dette da det er enkelt og raskt og skaper et uniformt resultat og sikrer en felles standard for utforming av dokumenter. Latex[4] har god og omfangsrik dokumentasjon tilgjengelig som sikrer en rask læringskurve. Latex er også under en fri lisens (LPPL). 4.2 Produktets fremdrift Som tidligere nevnt begynte vi å forme en struktur over hvordan systemet skulle se ut i midten av januar. Det ble her fastsatt at designet på systemet skulle ta utgangspunkt i følgende oppbygning: Init-script Daemon Rammeverk Plugin Det første vi gikk i gang med var utviklingen av selve kodebasen til programmet, med dette mener vi rammeverket. Rammeverket var tiltenkt å implementere pluginhåndtering. I pluginene skulle det foretas innhenting av input fra brukeren, deretter foretas en beslutning på bakgrunn av innhentet informasjon, og så videre inneholde ulike variabler som skulle endre systemets beslutningsgrad. Totalt sett, rammeverk og plugins, ville dette utgjøre hele produktet. Rammeverkets utvikling ble etter hvert satt på vent, da vi oppdaget at vi trengte mer automatikk i beslutningsprosessen av systemet. Derfor begynte vi å implementere en daemon og et tilhørende init-script i midten av februar. Dette ble gjort over kort tid. Etter avgjørelsen om å gjøre beslutningene mer automatisert, revurderte vi også strukturen til programmets håndtering av utvidelser. Vi mente at 12

25 pluginsdelen utgjorde en for stor del av systemet. Vi ville at koden skulle være så modulær som mulig, og holde hver modul på et minimum. Det var dermed nødvendig å dele opp pluginene til flere mindre moduler. Dette for at hver del skulle få sin spesialiserte oppgave. Strukturen ble derfor, til slutt, seende slik ut: Init-script Daemon Rammeverk Config Algoritmer Plugin Mer om den tekniske forklaringen til hver modul finnes i kapittel 9 i produktdokumentasjonen. Etter hvert når den nye strukturen var på plass, og utvidelsene var skilt ut til flere mindre moduler, gikk vi tilbake til rammeverket for å refaktorere en del av koden på grunn av de nye endringene. Til slutt valgte vi å implementere ulike typer plugins, med tilhørende algoritmer og konfigurasjonsfiler, før vi gikk i gang med testing og simuleringen av hele systemet i april. 4.3 Simulering-/Testfase Som nevnt i kapittel 3.4 Systemutviklingsmetode valgte vi å gå for en iterativ utvikling. Noe som medførte små tester av systemet underveis. Denne utviklingen holdt vi oss til fram mot simuleringen, slik at simuleringene fikk et best mulig utgangspunkt. Simuleringen ble gjort lokalt i testmiljøer for best mulig isolasjon og kontroll på påvirkende faktorer. Resultatene dannet statistikk og loggførte systemets egenskaper, og tilstander, under kjøring, for så å visualisere dette i form av grafer. Disse resultatene og grafene ble deretter brukt i sammenligninger mot andre estimerte og reelle situasjoner. Resultatet av simuleringen finnes i kapittel 10.2 i produktdokumentasjonen. 4.4 Dokumentasjonsfase Følgende planer og dokumenter ble fulgt nøye og holdt oppdatert gjennom hele prosjektperioden: 13

26 Arbeidsplan Fremdriftsplan Kravspesifikasjon Hjemmeside Vi valgte å gå i gang med skrivingen av prosessdokumentet allerede i midten av mars. Dette fordi vi fant det naturlig, og produktivt, å skrive samtidig med prosjektets forløp. I tillegg planla vi å ferdigstille denne så godt det lot seg gjøre i en tidlig fase, slik at vi kunne forholde oss kun til produktdokumentasjonen fra midten av april til slutten av mai. Tilsvarende skrev vi også store deler av bakgrunnsdokumentasjonen på et tidlig stadige. Denne planen fungerte godt, og vi trengte kun små endringer og finpuss av prosessdokumentasjonen og bakgrunnsstoffet i slutten av mai. Etter hvert som vi begynte med analysedelen av produktet tok vi også fatt på selve strukturen og utformingen til produktdokumentasjonen. Vi så på denne delen som den mest sentrale og la derfor kodingen til siden ved slutten av april. Denne delen ble høyt prioritert fra midten av april og frem til slutten av mai. Produktdokumentasjonen tar for seg beskrivelsen av produktet, strukturen og designet til koden, og en analyse og konsekvensutredning basert på bruken av produktet, tester og simuleringer. I tillegg er det gjort sammenlikning mot andre løsninger. Deretter formet vi brukermanualer, guider og andre typer vedlegg. Disse er ment for andre som vil videreutvikle systemet, og eventuelt andre administratorer og tekniske brukere av Dynamic Node Control (DNC). Her finnes installasjonsguide, brukermanual og veiledninger til videreutvikling av utvidelser og annen kode. Til slutt ble samtlige dokumenter konvertert og skrevet over i Latex for å skape et representativt design og en oversiktlig struktur. 4.5 Utfordringer/Problemer I løpet av prosjektperioden møtte vi på noen utfordringer og problemer vi ikke hadde regnet med. Hvor noen tok lenger tid enn andre å finne løsninger på. Først skal vi svare på de punktene vi satt opp i kapittel 2.3 Mulige utfordringer underveis, hvor vi antok hvilke utfordringer vi kunne møte Tidligere antatte problemer Det vil trolig dukke opp utfordringer i form av nye teknologier og emner vi må sette oss inn i, som vi enda ikke kan forutse. 14

27 Underveis i prosessen møtte vi på flere nye teknologier og emner som vi måtte sette oss inn i. I form av studering av dokumentasjon, og også testing av de nye teknologiene. Noen brukte vi lenger tid på enn andre. Mer om hvilke teknologier vi tillærte oss finner du lenger opp, i kapittel 4.1 Ny teknologi og programvare. Vi vil også forklare nærmere om to konkrete problemer (Eucalyptus lokalt og Perlbal konfigurasjon ) litt lenger ned. Det er usikkerhet om et slikt rammeverk lar seg gjennomføre med ønskete resultater og virkning. Grunnet jevnlig testing og refaktorering av kode, støtte vi ikke på for mange og store problemer med inkonsekvente og feilaktige data. I starten av simuleringen viste det seg at grafene ble annerledes enn vi trodde, men dette var en brukerfeil i Gnuplot. DNC utførte de riktige hendelsene basert på input fra bruker og konfigurasjonsfilene. Det vil også være en utfordring å skape troverdige målinger basert på reelle tilfeller og å skape estimeringer som på best mulig måte representerer virkelighetsnære scenarioer. Allerede fra starten av hadde vi klare bilder foran oss over hvilke tilfeller og senarioer vi skulle gjøre estimasjoner og simuleringer på. Disse estimerte og fiktive belastningsmønstrene blir naturligvis ikke korrekt og mangler mye av variasjonen et reelt tilfelle vil ha. Vi inngikk derfor et samarbeid med diskusjon.no for å sammenligne og teste våre estimater mot et virkelig system. Det viste seg at våre antakelser stemte godt nok overens med deres statistikk og pågangsmønster til å representere DNC i drift i produksjonssystemer Eucalyptus lokalt Under implementasjonen og testing av Eucalyptus API-ene mot DNC, fremkom det flere problemer. I ettertid har dette vist seg å være kjente feil i API-ene og omskriving, for å omgå problemene, lot seg ikke gjennomføre i tidsrommet som var tilgjengelig. Disse problemene medførte at et komplett oppsett av DNC mot Eucalyptus ikke lot seg teste ved kjøring og drift. Erstatningen ble da simuleringer og tester av enkeltmoduler. Studering og problemløsning tilknyttet instanser styrt av DNC i en Eucalyptussky opptok derfor noe mer tid enn påberegnet, men var ikke store nok tekniske begrensninger til å ha særlig effekt på prosjektet, da DNC ikke er kategorisert som klar for drift i produksjonssammenheng. 15

28 4.5.3 Perlbal konfigurasjon Det skulle vise seg flere ganger under studiene og implementasjonen av Perlbal at dokumentasjonen var svært mangelfull og til tider fraværende. Dette skapte utfordringer og en del tid gikk med til å studere teknologien dypere. Flere samtaler og kontakt med utviklerne bak Perlbal var nødvendig for en god implementasjon. Perlbal er fri programvare og lisensiert under GNU GPL. Dette skulle vise seg sentralt da kildekoden kunne studeres i fravær av dokumentasjon. dormando, en av utviklerne bak Perlbal, var meget behjelpelig gjennom deler av denne prosessen. Dette førte likevel til at noe tid ble tapt utover det vi hadde beregnet. 16

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010

Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Hovedprosjektet i Data Høgskolen i Oslo våren 2010 Kevin Holmvik s147777 Nikolai Godager s147790 Einar Drivdal s147782 Chau Quoc Quo Do s147792 PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi

Detaljer

4.1. Kravspesifikasjon

4.1. Kravspesifikasjon 4.1. Kravspesifikasjon Dette delkapittelet beskriver nærgående alle deler av systemet, hvordan det er tenkt ferdigutviklet med fokus på oppdragsgivers ønsker. 4.1.1. Innledning Informasjon om hvordan kravspesifikasjonens

Detaljer

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012

SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012. Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 SkyHiGh I/O, forprosjekt bacheloroppgave 2012 Eirik Bakken (090382), Erik Raassum (090373) 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn, mål og rammer 3 1.1 Bakgrunn............................. 3 1.2 Rammer..............................

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell

Skyløsninger. Sikkerhet og leveransemodell Skyløsninger Sikkerhet og leveransemodell Per Christian Berg per.christian.berg@visma.com 977 07 330 Agenda Hva er skytjenester? Litt bakgrunn Visma Enterprise BI, arkitektur og sikkerhet Personopplysninger

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

Produksjonssettingsrapport

Produksjonssettingsrapport Vedlegg E2 Produksjonssettingsrapport milepæl 1 Dokumentet inneholder beskrivelse av andre del av produksjonssetting av milepel 1 den 16.03.2013. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING

Detaljer

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme

Ekte versus hybride skyløsninger. IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Ekte versus hybride skyløsninger IT-puls Trondheim 12.mai 2016 Helge Strømme Xledger 2000 2003 Design og utvikling 2003 2005 Pilotfase 2005 2010 Forretningsmessig vekst i Norge Lang erfaring med skytjenester

Detaljer

Stian Estil IT TRENDER 2011

Stian Estil IT TRENDER 2011 Stian Estil IT TRENDER 2011 Cloud Computing/Nettskyen Cloud computing Cloud Computing definisjon Nettskyen Fra Wikipedia, den frie encyklopedi (Omdirigert fra Cloud computing) Gå til: navigasjon, søk

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Kravspesifikasjon. IT-infrastruktur. Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Kravspesifikasjon Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 2 PROSJEKT NR. 08-08

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Forord Kravspesifikasjonen skal gi en oversikt og forståelse over det planlagte systemets funksjonalitet. Dokumentet skal gi både utviklere og oppdragsgivere innblikk i hvordan og hva systemet skal levere.

Detaljer

Prosjektplan SAMBA 4. Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241)

Prosjektplan SAMBA 4. Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241) Prosjektplan SAMBA 4 Drift av nettverk og datasystemer (10HBDRA) Øystein Bjørkelo (100920) Kristofers Celms (100924) Kapilan Kumarasamy (100241) Vår 2013 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Automatisering av datasenteret

Automatisering av datasenteret Automatisering av datasenteret 2012-04-23 1 / 53 Automatisering av datasenteret Stig Sandbeck Mathisen Redpill Linpro 2012-04-23 Automatisering av datasenteret Introduksjon 2012-04-23 2 / 53 Stig Sandbeck

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2007

Hovedprosjekt våren 2007 Hovedprosjekt våren 2007 Bachelorstudiet i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo Dokument Kravspesifikasjon Prosjekttittel: Telepower Prosjektnummer: 07-06 Oppgave: Redesign av Telepower - en GSM/GPRS/SMS

Detaljer

HP Easy Tools. Administratorhåndbok

HP Easy Tools. Administratorhåndbok HP Easy Tools Administratorhåndbok Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft-konsernet i USA. Konfidensiell datamaskinprogramvare.

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering

Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org. 121A - Virtualisering Virtualisering Xen Oppgave: Last ned og installer bzflag apt-get install bzflag www.bzflag.org 121A - Virtualisering Xen OpenSource prosjekt XenoLinux initiert av University of Cambridge Kom i 2004 med

Detaljer

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem

7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem 7 tegn på at dere bør bytte forretningssystem Å bytte forretningssystem er en beslutning som modner over tid. En rekke problemstillinger har ført til at dere stiller kritiske spørsmål ved løsningen dere

Detaljer

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager

Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager UNIFLOW uniflow Output Manager Effektiv kontroll over kopi- og utskriftsjobbene med uniflow Output Manager Spar virksomheten for tid og penger: Få kontroll over kopi og utskrifter og bli mer effektiv Få

Detaljer

2. Bakgrunn. 2.1 Xen. En datamaskin som kjører Xen hypervisor inneholder tre komponenter. Dette er:

2. Bakgrunn. 2.1 Xen. En datamaskin som kjører Xen hypervisor inneholder tre komponenter. Dette er: 1 Innledning Her i Norge dør hvert år ca 20.000 nordmenn av kreft. Hvis du hadde fått muligheten til å bidra med å løse kreftgåten ville du tatt den? Prognosen for at du alene skal kunne løse kreftgåten

Detaljer

Tildeling av minne til prosesser

Tildeling av minne til prosesser Tildeling av minne til prosesser Tildeling av minne til en prosess Når en ny prosess opprettes har den et krav til hvor mye minne som skal reserveres for prosessen Memory Management System (MMS) i OS må

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012

Presentasjon. Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 2012 Presentasjon Kristian Hewlett- Packard 29.05.2012 1 Innledning Denne innledningen inneholder informasjon om gruppen, samt bakgrunn og mål for oppgaven og en introduksjon til temaet. 1.1 Gruppen Vår

Detaljer

PowerOffice Mobile Server

PowerOffice Mobile Server PowerOffice Mobile Server 20 14 Po we ro ffice AS - v20 12.1.0 PowerOffice SQL - PowerOffice Mobile Server Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Fri programvare og 3.parts hosting

Fri programvare og 3.parts hosting NITH 2.0 Internett og intranett Komponentsammensetting for fit-to-use Fri programvare og 3.parts hosting Cloud Computing Målsetning Målene var klare. Det var nødvendig med enklere informasjonsflyt mot

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Systemleverandører anno 2011

Systemleverandører anno 2011 Systemleverandører anno 2011 Er de klare for skyen? M.Sc. Bo Hjort Christensen Industrial Professor/Associate Dean BI Business School Institutt for ledelse og organisasjon Bedriftsrådgiver BHC A/S bo.h.christensen@bi.no

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Kundens tekniske plattform

Kundens tekniske plattform Kundens tekniske plattform Statens vegvesen IKT-avdelingen Versjon: 1.1 27.02 2015 Status: Godkjent Side 1 av 5 Innhold 1 Innledning 2 Teknisk plattform 2.1 Interne miljøer 2.1.1 Systemtest (UTV) 2.1.2

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 12. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 12 Forelesning 2 Forrige forelesning Følg med på hiof.no/algdat, ikke minst beskjedsida! Algdat: Fundamentalt, klassisk, morsomt,...krevende :) Pensum: Forelesningene, oppgavene (pluss deler av

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

Forprosjektrapport MetaView

Forprosjektrapport MetaView Forprosjektrapport MetaView BACHELOROPPGAVE VÅREN 2014 Presentasjon Tittel: MetaView Oppgave: Utvikle en Windows 8 applikasjon som skal forenkle en liten del av MetaVision. Et verktøy for sykehus, leger

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Egenevalueringsskjema

Egenevalueringsskjema Egenevalueringsskjema Endepunktsikkerhet Dato: 24.11.2008 Versjon 1.0 Finanstilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@finanstilsynet.no www.finanstilsynet.no Evalueringsskjema for foretakets sluttpunktsikkerhet Antivirus

Detaljer

Mangelen på Internett adresser.

Mangelen på Internett adresser. 1. Av 2 Introduksjon og forord Internett er som kjent bygd opp i adresser, akkurat som husstander, byer og land, dette er fordi Internett er bygd opp mye likt post systemet, du kan sammenligne en maskin

Detaljer

ephorte krav til teknisk plattform

ephorte krav til teknisk plattform ephorte krav til teknisk plattform Versjon 2010.1 og senere 05.12.2011 Gecko Informasjonssystemer AS Robert Vabo INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 COPYRIGHT...3 EPHORTE KRAV TIL TEKNISK PLATTFORM...4

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester.

Kunden er en av Norges ledende leverandører av digital-tv og bredbåndstjenester. 1 Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg prosjektets rammer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet

Huldt & Lillevik Ansattportal. Installere systemet Huldt & Lillevik Ansattportal Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Ansattportal... 3 Tekniske krav (Windows og web)... 3 Servere og nettverk... 3.NET Rammeverk 3.5 må

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FORORD

KRAVSPESIFIKASJON FORORD KRAVSPESIFIKASJON FORORD Hensikten med kravspesifikasjonen er å gi oppdragsgiver og utviklere en enighet og forståelse av funksjonaliteten til applikasjonen som skal produseres. en definerer i tillegg

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Obligatorisk oppgave 1 INF-3200 12. oktober 2003 Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no Oppgavebeskrivelse: Designe og implementere en distribuert ray-tracing applikasjon, med basis i kontroller-

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport

Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013. Testrapport Eventhandler Teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Testrapport 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 Innledning... 2 3 Formål med testing... 3 3.1 Funksjonalitet...

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi

Forprosjektrapport. HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21. Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi Forprosjektrapport HMI Lab løsning for industriell IT Gruppe 21 Tor Arne Trogersen, Ajwan Mamshi, Karzan Salihi 17. januar 2014 1 Prosjektgruppen Tor Arne Torgersen Utdanner seg som dataingeniør, fordi

Detaljer

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT

Undervisningsopplegg i matematikk. Med fokus på bruk av IKT Undervisningsopplegg i matematikk Med fokus på bruk av IKT Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Målsetning... 3 Valg av programvare... 3 Evaluering... 4 Undervisningsopplegget... 5 Arbeidsmetoder... 5 Temaliste...

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Finale Systemer as Installasjonsveiledning FINALE Årsoppgjør FINALE Rapportering FINALE Konsolidering FINALE Driftsmidler FINALE Avstemming NARF Avstemming FINALE Investor Versjon 22.0 Definisjoner...3

Detaljer

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Produktrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Produktrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Shellscripting I. Innhold

Shellscripting I. Innhold Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Shellscripting I Tor Halsan 19.08.2010 Lærestoffet er utviklet for faget LN199D Scripting av Servere Resymé: Leksjonen er første innføring

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus https://code.org/ Veldig høy-nivå programmering med Scratch End-user programming Overtone, Tidal, etc., bygger

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker?

Hvor holder dere til? Hvis vi trenger hjelp, hvor nært er dere? Tar det lang tid å få hjelp fra tekniker? Ressursguide for IT-løsninger til Bedrifter Her forsøker vi å svare på de vanligste spørsmålene vi får fra kunder, og flere spørsmål vi ikke får, som vi mener bedrifter burde stilt oftere. Hvor holder

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN)

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Lokal Node (VPN) PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Lokal Node (VPN) Versjon 3.1, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB LOKAL NODE (VPN)...

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer