[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr 144308"

Transkript

1 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Jfr NORGE [NO] [CJ (45) På TEITT MEDDELT 5.ÅU&. i98i (5i) in,- ci. 3 G 01 1/ 5/10 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag (41) Ålment tilgjengelig fra (44) Søknaden utlagt, utlegningsskrift utgitt (30) Prioritet begjært , USA, nr (54) oppfinnelsens benevnelse Fremgangsmåte og apparat for logging i grunnformasjoner. (71)(73) SøkerJPalenthaver MOBIL OIL CORPORATION, 150 East 42nd Street, New York, NY 10017, USA. (72) Oppfinner LINUS SCOTT ALLEN, Dallas, TX, USA. (74) Fullmektig Siv.ing. Rolf Larsen, Bryn & Aarflot A/S, Oslo. (56) Anførte publikasjoner USA (US) patent nr

2 I Denne oppfinnelse angår radioaktiv borehullslogging og er nier spesielt rettet mot en forbedret fremgangsmåte og et apparat for å kunne skjelne mellom oljeførende soner og saltvannførende soner i undergrunnsformasjoner som omgir et borehull, og for videre utnyttelse ved bestemmelse av oljemetningen i en identifisert oljeførende sone. Ved neutron/neutron-logging brukes en kilde for stasjonær primærstråling som bestråler de grunnformasjoner som omgir borehullet, med neutroner. Den resulterende sekundære stråling kan måles ved hjelp av detektorer som har aksiell avstand fra denne kilden i borehullet. Den resulterende sekundære stråling omfatter epitermiske neutroner, termiske neutroner og gammastråler efter innfangning av termiske neutroner. For en punktkilde i et uendelig homogent medium kan denne sekundære stråling presenteres som følger: Q L t 2 / e" r/l e.' r / L t V r ) = 2 2 ( I (1) hvor $ t er den termiske neutronfluks, r Q er den radielle avstand målt fra kilden, er styrken av neutron-punktkilden, D er diffusjonskoeffisienten for termiske neutroner, L g er de epitermiske neutroners parameter (retardasjonslengdenj og L t er de termiske neutroners parameter (diffusjonslengde).

3 De epitermiske neutroners parameter L g for grunnformasjonen bestemmes i hovedsaken av konsentrasjonen av hydrogen i formasjonen, og hydrogeninnholdet står i forhold til formasjonens porøsitet. Imidlertid har nærvær av olje eller saltvann i porerommene i formasjonen liten eller ingen innvirkning på porøsiteten. Følgelig har nærvær av olje eller saltvann i formasjonen liten eller ingen innvirkning på antallet av epitermiske neutroner som returnerer til borehullet som sekundær stråling. De termiske neutroners parameter i grunnformasjonen blir derimot påvirket av nærvær av olje eller saltvann og blir betydelig redusert når porerommene i formasjonen inneholder saltvann istedenfor olje. Det klor som er tilstede i saltvannet har et stort innfangningstverrsnitt for termiske neutroner og reduserer følgelig det antall termiske neutroner som returnerer til borehullet som sekundær stråling. Samtidig vil innfangningen av termiske neutroner på grunn av klor, bevirke en økning i mengden av gammastråler som følge av termisk neutroninnfangning, som returnerer til borehullet som sekundærstråling. U.S.-patent angår et nøytronloggeapparat som skal brukes for måling av porøsitet. Det er der vist to utførelser av verktøyet, hvorav det ene har tre detektorer og det annet fire, idet utførelsen med fire detektorer åpenbart ligger nærmest foreliggende oppfinnelse, skal bare denne omtales. De fire detektorer i den kjente utførelse er anordnet i to par. Ett par har forholdsvis lang avstand fra kilden og det annet par har forholdsvis kort avstand fra kilden. Detektorene er forbundet for å danne forholdet mellom utgangene fra 1) kortdistanseparet og 2) langdistanseparet. Forholdet mellom utgangene fra kortdistanseparet er et mål for borehull-innvirkningen mens forholdet mellom langdistanseparet er et mål på formasjonsporøsiteten. De to forhold blir kombinert i en porøsitetsfunksjons-dannelseskrets som danner en korrigert indikasjon på formasjonsporøsiteten, dvs. formasjonsporøsiteten korrigert med hensyn til borehullsdiameteren. Funksjonsdanneren arbeider ved å operere på de to forhold i overensstemmelse med forutbestemte empiriske data. Nå er forholdet ifølge kortdistansedetektorene i virkeligheten et mål på både' epitermisk og termisk nøytronpopulasjon, og derfor representativ for porøsitet og absorpsjonstverrsnitt. Langdistansedetektorene gir et mål på epitermisk populasjon og derfor et forhold som er et mål på porøsiteten (se US-patent ). 2

4 Følgelig vil det med hensyn til hva detektorene i virkeligheten detekterer, nemlig epitermiske og termiske nøytroner på den ene side og epitermiske nøytroner på den annen side, foreligge en vesentlig likhet mellom det forannevnte patentskrift og det som her er beskrevet. 3 Forskjellen mellom disse ligger i den bruk som gjøres av utgangene fra de to par detektorer. I US-patentskriftet blir det som tidligere nevnt, foretatt korrigering av data fra det ene par i overensstemmelse med l)data fra det annet par, og 2) forutbestemte empiriske relasjoner. Ifølge foreliggende oppfinnelse blir det derimot ganske enkelt foretatt bestemmelse av differansen mellom forholdene for å oppnå et annet resultat, nemlig en indikasjon på saltholdigheten. Således er denne oppfinnelse basert på en forståelse av at dette resultat kan oppnås på slik måte. Det finnes ingen antydning i det forannevnte patentskrift om at saltholdigheten kan bestemmes på denne måte og heller ikke at de to forhold kunne behandles på den her beskrevne måte. Nærmere bestemt går således denne oppfinnelse ut på en fremgangsmåte for logging i grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, ved bestråling av grunnformasjonene med en stabil kilde for hurtige nøytroner, hvor det foretas bestemmelse av forholdet mellom den sekundære stråling som representerer hovedsakelig de epitermiske nøytronparametre i grunnformasjonen ved to aksielt adskilte posisjoner i borehullet, og bestemmelse av forholdet mellom den sekundære stråling som representerer både de epitermiske og de termiske nøytronparametre i grunnformasjonen ved to andre aksielt adskilte posisjoner i borehullet, karakterisert ved at saltholdigheten av grunnformasjonen indikeres ved at differansen mellom de to forhold bestemmes. Ytterligere nye og særegne trekk ved fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen fremgår av patentkravene. Videre omfatter oppfinnelsen et apparat for logging i grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, for utførelse av ovennevnte fremgangsmåte. Nærmere angivelser av dette apparat samt de nye og særegne trekk ifølge oppfinnelsen er opptatt i patentkravene. I det følgende skal oppfinnelsen forklares nærmere med hensyn til tegningen, hvor

5 Fig. 1 illustrerer et borehullapparat for bruk i forbindelse med foreliggende oppfinnelse, og Fig. 2 viser i grafisk form karakteristiske kurver for eksempler på undergrunnsformasjoner som kan forekomme under logging med et apparat som vist på fig. 1. På fig. 1 er det vist en borehullsonde 10 som har en neutronkilde 11 for stasjonær bestråling av grunnformasjonene, to adskilte detektorer 12 og 13 for termiske neutroner, og to adskilte detektorer 14 og 15 for epitermiske neutroner. Neutronkilden 11 er fortrinnsvis en Am/Be-kilde av stasjonær type for hurtige neutroner med en gjennomsnittlig energi på omkring 4 : MeV. Neutrondetektorene 12 og 13 kan være proporsjonale tellere av den type som er beskrevet i US patent og fylt med helium-3-gass av 6 atmosfærers trykk. Detektorer av denne type er meget følsomme for termiske neutroner. En skjerm 43 beskytter neutrondetektorene 12 og 13 mot direkte neutronstråling fra neutronkilden 11. Neutrondetektorene 14 og 15 for epitermiske neutroner kan være av samme type proporsjonale tellere som detektorene 12 og 13, og med en kadmiumskjerm for å forhindre at termiske neutroner kommer inn i det aktive volum i disse detektorer. En kraftforsyning 16 er plassert i borehullsonden 10 for å levere elektrisk strøm til neutrondetektorene 12 til 15 gjennom en ledning 17. Strøm tilføres kraftforsyningen 16 fra overflaten gjennom ledninger 18. Utgangene av neutrondetektorene 12 til 15 påtrykkes forsterkeren 19 til 22 som på sin side er forbundet med ledninger 23 til 26 i en kabel 47. Ved overflaten er ledningene 23 til 26 forbundet med sleperinger 27 og børster 28 som er koblet til ledninger 29 til 32 som er ført til forsterkere 33 til 36. Utgangene av forsterkerne 33 og 34 påtrykkes tellings- eller intensitetsmålere 37 og 38 for termiske neutroner, mens utgangene av forsterkerne 35 og 36 påtrykkes tellings- eller intensitetsmålere 39 og 40 for epitermiske neutroner.

6 I Utgangen av målerne 37 og 38 for termiske neutroner påtrykkes en forholdsdetektor 41, mens utgangene av målerne 39 og 40 for epitermiske neutroner påtrykkes en forholdsdetektor 42. Disse detektorer 41 og 42 kan være av konvensjonell type som beskrevet på sidene 338 og 339 i Electronic Analog Computers, Gravino A Korn og Theresa M. Korn, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York Ved å ta forholdet mellom tellehastighetene fra de to detektorer for epitermiske neutroner blir det oppnådd et signal som svarer i hovedsaken til endringer i porøsiteten tp i den gitte formasjon. Ved videre å ta forholdet mellom tellehastighetene fra de to detektorer for termiske neutroner blir det oppnådd et signal som svarer i hovedsaken til endringer både i porøsiteten (p og det makroskopiske absorpsjonstverrsnitt l for den gitte formasjon. Det er funnet at saltholdigheten av væsken i grunnformasjonen påvirker det makroskopiske absorpsjonstverrsnitt av formasjonen, men har ingen virkning på dennes porøsitet. Ved derfor å sammenligne signalene fra det to forholdsdetektorer 41 og 42 blir det oppnådd en indikasjon hver gang det skjer en endring i saltholdigheten av formasjonsvæsken. Når mer spesielt porene i formasjonen inneholder saltvann og ikke olje, øker signalet fra detektoren 41 mens signalet fra detektoren 42 forblir uendret for en gitt formasjonsporøsitet. Denne virkning er illustrert på fig. 2. Tellehastighetsforholdet for epitermiske neutroner er vist ved en streket linje og tellehastighetsforholdet for termiske neutroner er vist som en heltrukken. linje. Det fremgår av fig. 2 at forholdet for termiske neutroner øker når formasjonsvæsken går over fra å være olje til å være saltvann, men forholdet for epitermiske neutroner forblir uendret. Størrelsen av differansen mellom de to forhold kan videre sees å øke når formasjonens porøsitet øker, idet fig. 2 illustrerer eksempler på 10%, 20% og 30% porøsitet i en kalkstenformasjon. Til utgangene av forholdsdetektorene 41 og 42 er det koblet en skriver 44. En slik skriver kan fortrinnsvis være en skriver for kontinuerlige kurver og hvor registreringspapiret fremføres kontinuerlig i korrelasjon med dybden, ved hjelp av en mekanisk forbindelse 45 og et målehjul 46 som samvirker med kabelen 47. Kabelen 47 vikles inn på eller ut fra en trommel 48 som drives av en motor 49 og en mekanisk forbindelse 50 for å bevege borehullsonden gjennom borehullet. Forholdssignalet fra forholdsdetektoren 41 registreres som en kurve 51 og signalet fra detektoren 42 registreres som en kurve 52 når loggesonden beveges kontinuerlig gjennom borehullet.

7 Ved å registrere utgangen av henholdsvis forholdsdetektoren 41 og detektoren 42 som respektive kontinuerlige kurver 51 og 52 er det lett å observere endringer i differansen mellom størrelsene av signalene fra disse detektorer og derved skjelne oljeførende soner fra saltvannførende soner i de grunnformasjoner som omgir borehullet, da denne differanse er meget større for en saltvannførende sone enn for en oljeførende sone. Som innledningsvis omtalt blir signalene fra begge forholdsdetektorer 41 og 42 påtrykket en komparator eller sammenligningsenhet 53 som er kalibrert til å gi et utgangssignal som representerer oljemetning, dvs. den volumandel av væsken i undergrunnsformasjonen som representeres ved olje. som følger: hvor = E, ^ (1-cp) + E, formasjon bergart væske Teoretisk kan oljemetningen uttrykkes cp (2) E, = E,. S,. + E S (3) væske olje olje vann vann S,. = 1 - S (4) olje vann E representerer makroskopisk S representerer metning væske på stedet), og ip representerer porøsiteten. absorpsjonstverrsnitt, (eller volumandel av vedkommende Ved å omskrive ligning (2) under hensyntagen til ligningene (3) og (4) kan ol jemetningen representeres som følger: E, (l-<p) + E cp - E, S = bergart vann formasjon olje. _. cp (E vann - E olje,. ) Av de fem variable størrelser på høyre side av ligning (5) som er nødvendige for bestemmelsen av oljemetning makroskopiske absorpsjonstverrsnitt for bergart k er g art )» ^olje' vann de olje ^vann' laboratorieeksperimenter. De øvrige to variable, nemlig porøsitet (cp) og makroskopisk absorps jonstverrsnitt for grunnformasjonen ( f ormas j on ) representeres ved signalene fra forholdsdetektorene 41 og 42. fagfolk at sammenligningsenheten Det vil være klart for 53 kan kalibreres på grunnlag av de eksperimentelt bestemte verdier av makroskopisk absorpsjonstverrsnitt

8 I I for bergart, olje og vann slik at det fremkommer et utgangssignal S olje som an 9-'- r ol jemetningen i den undergrunns formas jon som logges eller undersøkes. Fortrinnsvis omfatter sammenligningsenheten 53 i det minste en operasjonsforsterker som påtrykkes signalet fra forholdjsdetektoren 41 og signalet fra forholdsdetektoren 42. Det. velges tilbakekoblings- og forspenningsmotstander for kalibrering av utgangssignalet fra operasjonsforsterkeren under hensyntagen til de eksperimentelt bestemte verdier av makroskopisk absorpsjonstverrsnitt for bergart, olje og vann. Ved en konfigurasjon av denne type bestemmer sammenligningsenheten 53 de relative verdier av signaiene fra detektorene 41 og 42 og leverer utgangssignalet som representerer oljemetning. I den ovenfor beskrevne, foretrukne utførelse er detektorene 12 og 13 detektorer for termiske neutroner og de anvendes for deteksjon av sekundær stråling som i overveiende grad representerer termiske neutronparametere for den grunnformasjon som undersøkes. I en alternativ utførelse kan denne samme art av sekundær stråling detekteres ved anvendelse av gammastråle-detektorer som måler gammastråler utsendt av formasjonen som følge av innfangning av termiske neutroner. Det vil derfor være klart at oppfinnelsen slik som definert i patentkravene, omfatter måling av sekundær stråling som representerer i hovedsaken termiske neutronparametere for grunnformasjonen, enten ved hjelp av deteksjon av termiske neutroner eller av gammastråler som skyldes innfangning av termiske neutroner.

9 P a t e n t k r a v : 8 1. Fremgangsmåte for logging i grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, ved bestråling av grunnformasjonene med en stabil kilde for hurtige nøytroner, hvor det foretas bestemmelse av forholdet mellom den sekundære stråling som representerer hovedsakelig de epitermiske nøytronparametre i grunnformasjonen ved to aksielt adskilte posisjoner i borehullet, og bestemmelse av forholdet mellom den sekundære stråling som representerer både de epitermiske og de termiske nøytronparametre i grunnformasjonen ved to andre aksielt adskilte posisjoner i borehullet, k a r a k t e r i s e r t ved at saltholdigheten av grunnformasjonen indikeres ved at differansen mellom de to forhold bestemmes. 2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, k a r a k t e r i s e r t v e d frembringelse av et signal som representerer differansen mellom de to forhold, og korrigering av differansesignalet ved hjelp av kjente faktorer for makroskopiske absorpsjonstverrsnitt for bergart, olje og vann i grunnformasjonen, for derved å frembringe en indikasjon på oljemetningen i en oljeførende sone i den grunnformasjonen som logges. 3. Apparat for logging i grunnformasjoner som gjennomtrenges av et borehull, for utførelse av fremgangsmåten ifølge krav 1, omfattende en borehullsonde med en stabil kilde for hurtige nøytroner for bestråling av grunnformasjonene, to termiske detektorer ved adskilte posisjoner fra kilden, to detektorer for epitermiske nøytroner ved adskilte posisjoner fra kilden, og forholdsdetektorer for å frembringe forholdet mellom antall termiske nøytroner som måles av de førstnevnte detektorer og forholdet mellom antallet av epitermiske nøytroner målt av detektorene for epitermiske nøytroner, k a r a k t e r i s e r t v e d en komparator (53) for bestemmelse av differansen mellom de forhold som genereres av de to forholdsdetektorer (41, 42). 4. Apparat ifølge krav 3, k a r a k t e r i s e r t ved at anordningen for kombinering av de nevnte forhold omfatter en sammenligningsenhet for dannelse av et signal som representerer differansen mellom de nevnte forhold, og en anordning

10 for korrigering av den nevnte differanse med hensyn til effekter av de makroskopiske absorpsjonstverrsnitt for bergart, olje og vann i formasjonen, hvilket korrigerte signal angir oljemetningen i formasjonen.

11

12 F/G. 2 olje salt vann in 10% porøsitet kalk olje salt vann i i i 1 i 20% porøsitet kalk olje i i salt [ vann i v i- 30% porøsitet kalk skifer Tellehastighetsforhold

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 138350 NORGE [NO] (51) ln» Cl.» G 08 C 19/16, G Ol V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr 3146/72 (22) Inngill 04.09.72 (23) Løpedag 04.09.72 (41)

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVn 139984 NORGE [NO] (51) Int. Ci. 2 G Ol N 23/00, G 01 M 3/00, G 01 V 5/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) lnngitl (23j Løpedag 763137 14.09.76

Detaljer

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner

30-14 (12) PATENT. (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10. Patentstyret NO9900012. (19) NO (ii)304040 NORGE. (73) Patenthaver (72) Oppfinner (12) PATENT NO9900012 NORGE (19) NO (ii)304040 (5i) Intel 6 E 21 B 49/00, G 01 V 5/10 Patentstyret (21)Søknadsnr (22)lnng dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato (73) Patenthaver (72) Oppfinner

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Nn 135297 IMORGE [NO] (51) Int. Cl. 2 G 21 C 3/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patent søknad nr. 122/71 (22) Inngitt 13.01.71 (23) Løpedag 13.01.71 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76

(51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14. (21) Patenlssknad nr. 760446. (22) Inngill 12.02.76. (23) Løpedag 12.02.76 [B] (11) UTIEGNINGSSKRIFT JVr. 136429 NORGE [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (51) Int. Cl. 2 G Ol B 7/14 (21) Patenlssknad nr. 760446 (22) Inngill 12.02.76 (23) Løpedag 12.02.76 (41) Ålment tilgjengelig

Detaljer

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN

NORGE. Utlegningsskrift nr. 126192 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN NORGE Utlegningsskrift nr. 126192 Int. Cl. H Ol 0 33/02 Kl. 21g-13/22 Patentsøknad nr. 802/69 Inngitt 26.2.1969 Løpedag STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.8.1969

Detaljer

[B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468

[B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468 NORGE (iv) [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT (i» NR. 153468 (51) lm. Cl.' G 01 T 116 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Lopedag 820759 1Q.03.82 10.03.82 (86)

Detaljer

NORGE. [B] (1!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 147932 [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN. (51) lnr CL> G 01 V 5/10. ( 21 ) Patentsøknad nr.

NORGE. [B] (1!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 147932 [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN. (51) lnr CL> G 01 V 5/10. ( 21 ) Patentsøknad nr. [B] (!) UTLEGNINGSSKRIFT «Nr. 47932 NORGE [NO] (5) lnr CL> G 0 V 5/0 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN ( 2 ) Patentsøknad nr. 782084 (22) Inngi» 5.06.78 (24) Lsipedag 5.06.78 (4) Ålment tilgjengelig

Detaljer

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag -

Utlegningsskrift nr. 125070. Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20. Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968. Løpedag - NORGE Utlegningsskrift nr. 125070 Int. Cl. G 21 c 15/18 XI. 21g-21/20 Patentsøknad nr. 2318/68 Inngitt 14.6.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra 29.12.1968

Detaljer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer

unngår å bruke meget avanserte og kostbare forsterkere og komponeriter. Dermed slipper man fra bl.a. problemer J NORGE (i?) [NO] [B] 02, UTLEGNINGSSKRIFT a» J& 163040 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (5i) mt. ci.' G 01 R 19/00, G 01 T 1/29 (83) (21) Patentsøknad nr. 880461 (86) Int. inngivelsesdag og Int.

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 143542 IMORGE [NO] f Cl (45) PATENT MEDDELT 4.MMS 1981 (51) lnr Cl. 3 F 16 F 11/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 771740 (22) Inngitl (23) Løpedag

Detaljer

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 10.01.89, US, 295619

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 10.01.89, US, 295619 NO9800021 (12) PATENT NORGE (19) NO (ii) (51) IntCl 6 G01 V 5/10 Patentstyret (21)Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato 900095 09.01.90 09.01.90 11.07.90 01.12.97 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551

[B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni. 143551 [B] (II) UTLEGNINGSSKRIFT Ni". 143551 NORGE [NO] [C] (45) PATETTT MEDDELT 4.MAES 1981 (51) Inf Cl. 1 G 21 C 13/02 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsølcnad nr. 761334 (22) Inngiti 2 0. 0

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 335095 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI NORGE (i?) [NO] [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT a» JVr 165412 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag 850716 (86) Internasjonal

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr.

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926. rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08. (21) Patentsøknad nr. [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 149926 NORGE [NO] rei (45) PÅTEIT meddelt i8. JULI 1984 (51)lnr cl. 3 c 22 B 61/00, G 21 G V08 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 771749 (22) Innsilt

Detaljer

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 30.08.89, US, 400847

(86) Int. inng. dag og søknadsnummer (85) Videreføringsdag (30) Prioritet 30.08.89, US, 400847 NO9800020 (12) PATENT NORGE (19) NO 01) (5i) IntCr G 01 V 5/04 Patentstyret (21) Søknadsnr (22) lnng. dag (24) Løpedaa (41) Alm. tilgj. (45) Meddelt dato 903786 29.08.90 29.08.90 01.03.91 06.10.97 (86)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24961 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/22 (06.01) H01H 71/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01. (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 145966. (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06. (21) Palentsøknad nr. 7 70348. (22) Inngitl 02.02. 77. (24) Løpedag 0 2.02.

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 145966. (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06. (21) Palentsøknad nr. 7 70348. (22) Inngitl 02.02. 77. (24) Løpedag 0 2.02. [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 145966 NORGE [NO] (51) lnr ci. 3 G 01 V 5/06 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Palentsøknad nr. 7 70348 (22) Inngitl 02.02. 77 (24) Løpedag 0 2.02.77 (41) Ålment

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2300839 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 31/34 (06.01) G01R 31/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.28 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332103 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3323 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) G01B 11/04 (06.01) G01B 11/24 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1736 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12.13 (8)

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20121250 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E02B 15/04 (2006.01) E02B 15/10 (2006.01) B63B 35/32 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20121250 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Verktøy for tilkopling til en wirelinetraktor SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE.

(12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1. (51) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 15/02 (2006.01) NORGE. (12) PATENT (19) NO (11) 336114 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G01M 3/02 (2006.01) E21B 41/00 (2006.01) E21B 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 201102 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.16

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(ly UTLEGNINGSSKRIFT

(ly UTLEGNINGSSKRIFT (ly UTLEGNINGSSKRIFT cp) NO oi) 174606 03) B NORGE (so Int Cl 5 G 08 B 17/11, G 01 N 27/66 Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr 912325 (86) Int. inng. dag og (22) Inng. dag 17.06.91 søknadsnummer

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7617 Patentsøknad nr. 1996 0519 Søker: Baker Hughes Corporation, Houston, Texas, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 30. juli

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES

Håbamyrå Sandnes. Lasse Haugland Pastellveien Bryne. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Nedihulls aktuator SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes Lasse Haugland Pastellveien 13 4344 Bryne FULLMEKTIG:

Detaljer

Styret for det industrielle rettsvern

Styret for det industrielle rettsvern (i2) UTLEGNINGSSKRUT NO9700116 (i9) NO (in (13) B NORGE (5i) Int Cl 6 G 01 V 5/10 Styret for det industrielle rettsvern INO patent document /B/ (21) Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. nlgj.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som

Bruk av den kjente slangekjettingposen for emballering av næringsmidler er ofte, selv om denne kjettingposen i praksis oppnådde et utbredt bruk som 1 Kjettingpose 5 10 15 20 25 30 Oppfinnelsen angår en kjettingpose som består av flere poser fremstilt av en plastfolie som ligger fiskeskjelliknende over hverandre, løsbart festet til minst to bevegelige

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737

NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 NORGE [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129737 (51)Int.Cl. C 04 b 37/02 (52) Kl 80b-23/30 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. 557/70 (22) Innglt» 17.2.1970 (23) Løpedag 17.2.1970 (41)

Detaljer

Patent nr. 124285. Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl. 42 1-9/51. Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt. Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra

Patent nr. 124285. Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl. 42 1-9/51. Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt. Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra Patent nr. 124285 Int. Cl. G Ol n.23/08 Kl. 42 1-9/51 Patentsøknad nr. 3015/68 Inngitt 1.8.1968 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN Løpedag - Søknaden ålment tilgjengelig fra Søknaden utlagt og utlegningsskrift

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin

Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin 1 Fremgangsmåte og apparat for måling av lagerstrøm i en elektrisk maskin Oppfinnelsens område Den foreliggende oppfinnelse vedrører en fremgangsmåte og et apparat eller anordning for måling av lagerstrømmer

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES

brønns øvre parti Håbamyrå Sandnes Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Fremgangsmåte og anordning for å rense en brønns øvre parti SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå 34 432 Sandnes FULLMEKTIG:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868

NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868 NORGE [B] (u) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 128868 (51) Int. Cl. C 02 c 5/02 (52) KL 85c-l STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag (41) Søknaden ålment tilgjengelig

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning

Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning 1 Anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen angår en anordning for slanking ved forbedring av hudens blodgjennomstrømning ved bevegelse

Detaljer

partikkelbevegelsessensorsammenstillinger og nevnte trykkgradientsensorer

partikkelbevegelsessensorsammenstillinger og nevnte trykkgradientsensorer 23 P a t e n t k r a v 1. En partikkelbevegelsessensorsammenstilling omfattende en innkapsling, en partikkelbevegelsessensor anbrakt i nevnte innkapsling, et fluid inne i nevnte innkapsling som i hovedsak

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331614 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. C01C 1/04 (06.01) B01J 8/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0690 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 01.02.09 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 329192 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F16L 9/18 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 032137 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 03.0.13 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 03.0.13

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 329353 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32933 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F03B 9/00 (06.01) F03B 17/06 (06.01) F03D /02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 092798 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.07.31 (8)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor

Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor 1 Fremgangsmåte og apparat for separering av en væske fra en gassinnstrømning i en katalytisk reaktor Den foreliggende oppfinnelse er generelt relatert til separering av et flytende reaksjonsprodukt som

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP264344 (2) Oversettelse av europeisk patentskrift () NO/EP 264344 B (9) NO NORGE () nt Cl. B29C 6/8 (06.0) B42C /00 (06.0) B6B /4 (06.0) Patentstyret (2) Oversettelse publisert.0.26 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE. [B] 02> UTLEGNINGSSKRIFT <n) Jfr. 158596 (19) [NO] (51) int. ci. 4 G 21 C 17/10, G 01 L 13/06

NORGE. [B] 02> UTLEGNINGSSKRIFT <n) Jfr. 158596 (19) [NO] (51) int. ci. 4 G 21 C 17/10, G 01 L 13/06 NORGE (19) [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] 02> UTLEGNINGSSKRIFT

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGE (i') [NO] (511in.Cl.' G 01 v 5/12, E 21 B 19/00. DB] a:» UTLEGNINGSSKRIFT au rø 167065 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN («)

NORGE (i') [NO] (511in.Cl.' G 01 v 5/12, E 21 B 19/00. DB] a:» UTLEGNINGSSKRIFT au rø 167065 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN («) NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN DB] a:» UTLEGNINGSSKRIFT au rø 167065 (511in.Cl.' G 01 v 5/12, E 21 B 19/00 («) (21) Patentsoknad nr. 855300 (22) Inngivelsesdag 27.12.85 (24) lopedag

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT cyr. 140151 NORGE [NO] (51) lnr. Cl. 2 G Ol T 1/16, H Ol J 39/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenjsøknad nr. 3105/72 (22) Inngilt 01.09.72 (23) Løpedag 01.09.72

Detaljer

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen

akseltetningen. Derved kan den termiske belastningen på tetningen bedres, og faren for utettheter reduseres. I tillegg vil den på akseltetningen 1 Oppfinnelsen vedrører en strømningsmaskin som angitt i innledningen til patentkrav 1. En slik strømningsmaskin er eksempelvis kjent fra EP 1 972 4 A1. 1 2 3 40 EP 1 972 4 A1 anses å representere den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 [B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT JVr. 144289 f SI (46) PiOTT MEDDELT NORGE [NO] (51) mr ei.' B 25 J 9/00 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patentsøknad nr. (22) Inngitt (23) Løpedag 773861 11.11.77 11.11.77

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2133231 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K /12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.21 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33163 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/14 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130726 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2013.0.24 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060

[B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 NORGE (i') [NO] STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN [B] (12) UTLEGNINGSSKRIFT a» M 160060 (51) Int. Cl.'«B 21 C 1/00, 7/00 (83) (21) Patentsøknad nr. 864331 (22) Inngivelsesdag 30.10.86 (24) Løpedag

Detaljer

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn:

Patentkrav. 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: 1 Patentkrav 1. Fremgangsmåte med følgende trinn: a. tilveiebringe en eller flere informasjonsbærer(e) (1) omfattende et substrat (2) dannet av et første materiale med et dielektrisk eller ledende mønster

Detaljer

Eksempel på patentsøknad

Eksempel på patentsøknad GENERELLE BESTEMMELSER En patentsøknad skal inngis skriftlig til Patentstyret (styret for det industrielle rettsvern) som er patentmyndighet i Norge. Søknaden skal være avfattet på norsk. Patentstyret

Detaljer

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES

Håbamyrå SANDNES. Postboks SANDNES OPPFINNELSENS BENEVNELSE: Anordning og fremgangsmåte for å knuse et glasslegeme samt anvendelse av anordningen SØKER: Aker Well Service AS Postboks 281 4066 STAVANGER OPPFINNER: Espen Osaland Håbamyrå

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 336628 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F28F 1/24 (06.01) F28F 1/32 (06.01) F2B 39/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 121478 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 12.12.07

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter.

I DE 196 01967 A1 beskrives det en stikkontakt med et bryterstangsystem. Ved forskyving av stangsystemet betjenes det en vippebryter. 1 10 Oppfinnelsen vedrører en anordning til elektrisk forbindelse av en container med et motelement, der anordningen er utformet som plugginnretning som har minst en bryter og hvor en første pluggdel som

Detaljer

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren.

forsyningssøyler er det derfor nødvendig med to personer, hvor en person holder søylen, mens den andre personen fikserer glideren. 1 Beskrivelse 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører en spennanordning for forsyningssøyler eller romsøyler med tilslutninger og apparater for elektrisk energi, telekommunikasjon og/eller data ifølge innledningen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 248214 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 83/04 (06.01) H01H 83/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.04.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2003466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S /02 (2010.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.07.14 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11.

[B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288. (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58. (21) Patenlsøknad nr. 4253/72. (22) Inngitt 21.11.72. (23) Løpedag 21.11. [B] (1>) UTLEGNINGSSKRIFT J«Tr. 137288 NORGE [NO] (51) In». Cl. 2 F 04 D 29/58 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (21) Patenlsøknad nr. 4253/72 (22) Inngitt 21.11.72 (23) Løpedag 21.11.72 (41) Ålment

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer