F Y R E M Æ L E Anders Søvdsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F Y R E M Æ L E Anders Søvdsnes"

Transkript

1 F Y R E M Æ L E I møte den 22. mai 1954 gjorde forstandarskapet i Sande og Rovde Sparebank vedtak om å få utgjeve eit skrift til banken sitt 60 års jubileum 2. juli Som nemnd til å stå fyre arbeidet med skriftet valde forstandarskapet: Petter Bringsvor d. e., Torvald Både og Anders Søvdsnes, den siste som formann. Nemnda vart samd om at Søvdsnes skulde skriva skriftet, og dei andre lemene skulde vera hjelpsame med å samle stoff. Fyrste bolken i dette skriftet - om dei økonomiske tilhøve - tykkjes vel vera i lengste laget. Men ein lyt sjå det so at den jamne framgangen ein ser gjenom det meste av fyre hundradåret - serleg overgangen frå leiglending til sjølveigar, og frå teigblanding til samla bruk - hadde skapt grunnlaget for den store framvokstren og omskiftet, som tok til i siste luten av hundradåret - både i gardsdrift og fiske. Og med ei stendig aukande omlegging til pengehushald, og krav etter reide pengar. Ein vil alltid ha lettast for å skyne og å verdsetja si eiga tid når ein ser ho på bakgrunn av det som før hev vore. Det eg likevel hev lagt størst vekt på, er å syna det verd sparebanken hev havt for folket i Sande og Rovde. Dei viktigaste kjeldene til skriftet er: Banken sine møtebøker og andre protokollar, N. Rygg: «Norges Banks Historie» Kristiania Lensmennene og fylkesmennene sine 5 års-meldingar, Gunnar Solli: «Møre Landbruksselskap », Paul Moltu: «Fiskarsogn frå Sunnmøre og Romsdal», Ålesund 1932, Kristian Bugge: «Ålesunds Historie», Ålesund 1923, Ingebrigt Frøystad si dagbok , Gudbrand Thesen: «Beskrivelse af Romsdals Amt», Christiania 1861, «Beretning om fiskeriutstillingen i Ålesund 1864», Bjarne Rabben: Herøy og Leikong Sparebank ». Dessuten hev dei andre lemene i skriftnemnda, og dei som hev havt, og hev arbeid i banken, og andre, gjeve gode opplysningar. Eg seier dei alle takk. Rovde januar Anders Søvdsnes

2 47 KRIGSÅR OG MILLOMKRIGSTID Krigsutbrotet i august 1914 kom i ei tid med gode framtidsvoner. Det var ein ålmen tanke, eller i all vissa ei von at det ikkje lenger kunde verta krig millom kulturfolk. Det vart no på mange vis ei vanskeleg og ottesam tid ogso for dei som ikkje kom beinveges med i krigen. Det vart store vanskar med handelen på utlandet. Mange kornlastar som skulde til Noreg gjekk til botnar etter åtak frå tyske krigsskip. Mange av sjøfolka våre fekk ei våt grav. Det vart rasjonering på omlag alle varer. Og det vart knapt for mange både med brød og sul. Men den norske handelsflåten siglde inn store summar. Fisket slo bra til. England og Tyskland tevla om dei norske fiskevarene, og prisane gjekk opp. Vinteren 1916 var sildeprisen oppe i millom kr og 60.- for målet (150 liter). Det vart rike pengetider. Handelsfolka slo seg opp. Det vart ei jobbetid. Skipsluter gjekk frå den eine til den andre til stendigt stigande prisar. Sume på bygdene gav seg ogso med i dansen kring gullkalven, men det enda jamnast ringt. Krigsutbrotet gjorde ikkje nemnande brot i banken si verksemd. I møte den 8. august hadde styret for seg eit skriv frå Finansdepartementet om at innskytarane ikkje måtte få ut større summar enn som trongst til livsopphald. I møte den 15. august vart det vedteke ikkje å betale tit nye lån før ein «har mere overblikk over stillingen». Den 15. september fekk både Sande og Rovde låne pengar til proviantering. Og i åra frametter lånte kommunane etter måten store summar til provianteringa. Frå oktober var bankverksemda i gang att som vanleg. Pågangen etter båtlån heldt fram. Det var no jamnast til nye og større båtar.

3 48 For det fyrste merka ein ikkje so mykje i banken til dei rike pengetidene. Ved utgangen av 1915 var innskotssummen auka berre med kr frå året før. Til forstandarskapsmøtet den 15. juli 1914 var det kome melding frå kommunane om at kommunelækjar-stillinga var omskipa til distriktslækjar-stilling, og at lækjaren skulde ha heile huset på Haugen. Møtet ga styret pålegg om å få utgreidd spursmålet om bygging av eit bank- og kommunehus. Banken fekk no husrom hjå handelsmann Rasmus Seljeset på Haugen. Styret hev fyre hussaka i møte den 15. desember. Adolf Thorseth og Paul Sandvik vart valde til å få utarbeidd teikningar, og å få tilbod på tuft, «i eller at med Larsnes - i Sande eller Rovde». 22. jan hadde styret fyre byggespursmålet att, serleg spursmålet om tuft. Med tanke på bygging på Larsnes, som er i Rovde, krev styrelemene frå Sande at det må verta fastsett at bankskatten og doktorskatten «må tilfalde Sande i samme forhold som før». Adolf Redse fører dette til møteboka: «Eg meiner at banken må vera ei sak for seg sjølv, og skal banken byggja må det vera på Larsnes, elles vil ikkje eg stemma for å byggja. Bankskatten kan sjølvsagt ikkje vera tale um anna enn å dela som før». Utfallet av denne togdraginga om staden for banken, vart at forstandarskapet gjorde vedtak om å kjøpa tuft hjå Karoline Rønneberg på Larsnes. Prisen var kr På styremøte den 23. august var formannen og varaformannen i forstandarskapet tilstades for å vera med å taka avgjerdsle om burtsetjing av bygging av bankhuset. Det vart skrive kontrakt med Sivert Storegjerde for ein byggjesum på kr Utanom kjellar skulde huset vera i tvo høgder. I fyrste høgda skulde vera tvo rom for banken og ein stor møtesal, og i andre høgda eit husvære. Fullt ferdig kosta huset kring kr Fyrste møtet i det nye bankhuset vart halde den 8. juli «So er då vårt ynskje at Sande og Rovde Sparebank framleis må trivast og veksa, soleis at det kan verta til lukke for folkje», er det skrive i møteboka. I same møte vart det vedteke å byda kommunane å få leige husværet og fritt bruk av møtesalen for kr årleg. Husværet var tenkt som bustad for ein dyrlækjar. Men frå 1918 kom banken til å nytta husværet til bankkasseraren. Kommunen fekk nytta møtesalen utan godtgjerdsle.

4 49 Men den 19. mai 1917 brann bankhuset ned til grunnen. Storegjerde bygde huset oppatt etter same teikning som det fyrste. Attåt trygdesummen måtte banken skyta til kring kr Huset var ferdigt i mai I millomtida heldt banken til i Rønneberg sitt forretningshus på Larsnes tok pengeflaumen til å melde seg for ålvor ogso i banken. Utanom lån til nye båtar, minka det med spurnad etter lån frå det jamne folket. For å få avlaup for pengane vart det gjevne nokre større lån. Gjerdsvika Elektrisi.tverk fekk eit lån på kr , Romsdals amts provianteringsråd eit på kr , og det vart teke luter for kr i Kristiansunds kommunelån, og kjøpt andre verde-papir. Jakob Bjørlykke sa opp stillinga si som kasserar frå 1. juli Som påskyning løyvde forstandarskapet honom ei gåve på kr Det vart kjøpt eit gullur, og resten fekk han i pengar. Som ny skrivar vart tilsett sorenskrivarkontorist A. Dyrhaug, men han tok ikkje stillinga. So vart Ansgar Kragset tilsett, men om ei

5 50 kort tid vart han sjuk, og bror hans, August Kragset, gjorde teneste for han året ut. Kragset sa so opp stillinga. Toralv Ness, læraren i Dalebygda, vart so tilsett med ei årsløn på kr , og fritt husvære i banken. Det var ogso desse åra mange brigde i renta. I januar1815 vart ho sett til 4 1/2 prosent for innskot og 5 1/2 for utlån. Etter mange brigde fram gjenom åra, var ho i 1921, for vanlege innskot 6 prosent, og på 6 mnd. oppseiing 6 1/2 når innskotet var minst kr Utlånsrenta 6 1/2 prosent. I 1922 var utlånsrenta oppe i 7 prosent vart renta for kommunale lån sett til det same som for andre lån. Frå 1921 er det slutt med lån mot vekselobligasjonar. Dette var ein stor fyremun både for banken og låntakarane. Ved lån mot vekselobligasjonar måtte det skrivast ut ny obligasjon med nye påskrifter av kausjonistane for kvar gong lånet skulde fornyast, jamnast ein gong for halvåret. Høvde det då so att ein kausjonist ikkje vilde skriva på att, var det å fara rundt og trygla etter nye. Det var vel ofte for mange ein tung gang. Dei skuldbreva som sidan hev vore nytta stend ved lag i 10 år. Krigen slutta sist i Det vart no eit brått og stort omskifte. Det var slutt med dei rike pengetidene. Både dei som sat i bankane og andre, var vel budde på at dei rike pengetidene ikkje kunde halda fram. Men ingen hadde vel venta at omskiftet skulde koma so brått og so hardt. Dette var ei heimskrise som kom til å råka mest heile verda. «Dansen kring gullkalven er slutt, bankar og handelshus fall overende, det finansielle ragnarok var inne», skriv Odd Vollan i «Borgund Sparebank ». Åra frå 1917 til fyrst i 20 åra var heller ringe fiskeår. Frå 1919 minka det burt med båtlåna. Mange av låna no frametter var auking av eldre lån, og som i mange høve gjekk til betaling av forfaldne renter. Det var ogso mange «mindre lån til livsopphold». Frå no tek vanskane med båtlåna etter kvart til å melda seg. Det var dei som sist i krigen hadde kosta nye, og etter måten store båtar som fyrst kom i vanskar. Og fram gjenom 20 og 30 åra var arbeidet med dei misshaldne båtlåna av dei vandaste oppgåver for bankstyret.

6 51 Det var framleis innsett ikkje so lite pengar. Men det var ogso mykje oppseiing og uttak. Og frå 1920 er uttaket større enn innskota, sume år munaleg større. Det vert no trekt sterkt på innskot i andre bankar. Vanylven og Syvde sparebank sa seg viljug å låna banken kr til ein 1 /2 prosent lågare rente enn vanleg. Det vart til at Vanylvs-banken tok over lånet til Gjerdsvika Elektrisitetsverk, som no var på kring kr Midt i 20 åra var det nokre gode fiskeår. Og frå sist i 1923 ser det ut til at det hev vore noko meir pengar i omlaup fekk Møre fylke eit lån på kr Ålesunds Kreditbank var rekna for å vera tryggaste banken i Ålesund, men i 1921 laut han stengja. Same vegen gjekk det ogso med dei andre forretningsbankane i Ålesund, og med mange bygdebankar. Når Kreditbanken stengde hadde Sande og Rovde Sparebank eit innskot i denne banken på kr Det meste av dette gjekk tapt vart det teke kr av fondet til ei fyrebils avskriving på tapet i Kreditbanken. Men trass i del vanskar som melde seg ogso for Sande og Rovde Sparebank, ser ikkje kontrollnemnda so myrkt på stoda hev nemnda skrive i møteboka : «Elles finn kontrollutvalet kunne gjeva direksjonen det vitnemålet, at det hev vareteke bankens interesser godt, slik at det hev gjeve bankens innskytarar god trygd og sikra størstedelen av fondmidelen. Kassestyraren gjer sitt arbeid i banken med interesse og dugleik». Og i 1925 : «Um arbeidet i banken dette året vil kontrollnemnda segje, at der både

7 52 frå direksjonen og kassestyraren er synt dugleik og varsemd, som kjem vel med fyr å skape trygd i desse sers vande tider me er komne upp i. Banken si stode er etter vår meining god». Men åra som kom skulde vorta vanskelege nok. I møte den 28. august 1928 peikar kontrollnemnda på 87 lån som er misshaldne. Og det auka på i åra som kjem. Ved utgangen av 1934 er det 130 misshaldne lån. 18. april 1936 er det 173 lån som stend eit år eller meir til rest med renter. I mange høve seier kontrollnemnda «Må ordnast ved tvang», og «Må ordnast ved inndriving». Styret gjorde mange vedtak om tvangsauksjon. Det kom jamnast til ei ordning slik at auksjonskravet vart kalla attende. Men det var ikkje til å koma framom at styret måtte nytta tvangsrådgjerder for å få ei skuldordning. Det var i denne tida halde 76 tvangsauksjonar i Sande og Rovde, - 66 i Sande og 10 i Rovde. Av desse var 31 kravd av sparebanken - 25 i Sande og 6 i Rovde. Det måtte vera ei hard påkjenning for styret soleis å sjå seg nøydd

8

9

10

11

12

13

14

15

16

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

Husmann og skogbestyrar født 1842 i Etnedal. Far min var født 17de mai 1814

Husmann og skogbestyrar født 1842 i Etnedal. Far min var født 17de mai 1814 Nedskriverens navn: Lærar Martin Lundstein Adresse: Etnedal (Oppland Fylke) Fødselsår: 1872 Fødested: Etnedal Er det egne opplevelser som skildres? Min fars. Hvis de gjengir en annens beretning oppgi da

Detaljer

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN 1 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 21.01.03 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0001/03 03/00072 BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar

skular bygde av Norsk Pinsemisjon indianarkoloniar Evaluering av skular bygde av Norsk Pinsemisjon i forskjellege indianarkoloniar i Paraguay. Gjennomført i mars/april 2006. 1 Innleiing. Underskrivne vart beden av PYM om å leia ei evaluering av dei skulane

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Haust 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014

Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2014 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2013 JORD Vinnarane av fotokonkurransen 2013 Jon-Arvid Himle Jord Vossabadet Signe Langballe Luft Ulvik Idrottslag Evy-Ann Berg-Lydvo Eld Vossabadet

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Våren 2013 Kundemagasin for Voss Sparebank Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet vossabanken.no Våren 2013 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009

Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime. Desember 2009 Internt meldingsblad for alle ansatte i Kleven Maritime Desember 2009 Takk for innsatsen i eit innhaldsrikt år Denne førjulsveka har eg snakka med to viktige kundar for Kleven Maritime Ståle Remøy og Kristian

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk!

Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14. Godt folk! Rektor Per Halse, Volda INNLEGG TIL SOGNDAL 23.1.14 Godt folk! Som teolog er eg van med at preika skal ta utgangspunkt i ei autoritativ tekst, og skriftstaden for denne talen er eit av dei mindre kjende

Detaljer

2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring,

2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, 2014 Grappa Musikkforlag AS n b HCD7290 All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer