SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLELYST SOMMERLYST UNGDOMSKOLE - TROMSØ"

Transkript

1 SKOLELYST KONKURRANSE TOTALENTREPRISE

2 REVIDERT FORSLAG SOMMERLYST SKOLE Vi har gjennomgått tilbakemeldingene fra evalureingsgruppen og fra møtet i Tromsø Det legges til grunn at evalueringsgruppen har lest og beholdt presentasjonen fra Den reviderte presentasjonen legger vekt på endringene og tilpasningen som er gjort, og det overordnede grepet gjentas i liten grad. Vi har gjennom den videre bearbeidingen sett på følgende: Arealet avsatt til parkering er redusert og uteanlegget komprimert og fortettet. Endret plassering av bygget gir mer areal i sør der det er etablert fortau langs adkomstvei, i tillegg til de 2 tidligere viste gangadkomstene. Alle gangadkomster er 1:20 eller slakere. UTEANLEGGET Ved å trekke bygget ca 8 m lengre vest, samt ved å etablere en rømningsbro mot kolle i øst, fikk man åpnet opp passasjen langs østsiden av bygget. Terrenget er trukket i en slak bakke fra øvre skolegård, under rømningsbroen og frem til gymsalsinngangen. Tidligere visualisert sti/skiløype opp langs Meteorologisk Institutt er fjernet, men koblingen mot Bymyra er forsterket ved at man kan fortsette direkte fra gymsalen og nordover på terreng. -byggets plassering på tomten -begrensning av uteområdet, mindre kjøreveier og større areal-del til annet formål -mulig midlertidig bruk av eksisterende bygg -arealreduksjon -organisering av HO7 og administrasjon -plassering av og personalrom -organisering av kunst og håndtverk, samt plassering Muren langs østsiden av bygget er vinklet for å skape rom for SkolegårdSkolegård arealutnyttelse Annen arealutnyttelse et sitteamfi som kan benyttes i undervisningssammenheng og av søppelrom for et tydeligere skille mellom elever Annen ca 7450 m² ca 7450 m² ca 3700 m² ca 3700 m² sing. som utstillingsområde for kunst & håndverk. og varelevering / søppelhåndtering TRAFIKK 1350 m² 1350 m² Denne presentasjonen svarer på spørsmål som er stillt av Speilvendingen av 7 hjemmeområdet og administrasonen gav Trafikkanalysen viste behov for en gang- og sykkelvei fremevalueringsgruppen, og tydeliggjøre kvaliteter vi mener er vesentlig mer sol til sansehagen. Området er vist avskjermet for fortau. Dette er basert på antallet av elever og sannsynligheten for at mange av dem tar seg frem på sykkel. Planen med viktige i prosjektet. ca 3700 utebod m² ca 3700 m² og overbygde arealer, samt trevegetasjon og viser gang og sykkelvei langs kjøreveien. Kiss & run og læringshager m² 6100 m² parkering på øvre nivå benyttes av lærere, besøkende og JUSTERING AV BYGG OG AREALER Bygget er trukket vestover for å unngå for store terreng- Uteanlegget er komprimert og justert etter endret plasser- for levering av elever på 7 hjemmeområde. Vareleveranse til konflikter mot øst. Bygget er også svakt rotert for å unngå ing av bygget, justert adkomstvei og krympet parkering. administrasjonen og øvre nivå ivaretas også her. kollisjon med eksisterende skolebygg. Dette åpner for mu- Alle aktivitetselementene fra forrige utkast er beholdt, men lighetene for benyttelse av eksisterende skolebygg under ballbanen er flyttet ned, skateanlegg flyttet opp og arealene Varelevering/avfallshåndtering og kiss & run ved nedre skobyggeprosessen. Plasseringen av det 7 hjemmeområde er generelt tatt ned i størresle. Området for skilek/bmx er vist legård deler fortsatt samme adkomst i sør. Varelevering/avflyttet til vestsiden, som anbefalt, og skolen i sin helhet skjøvet som et asfaltert areal med innlagte hauger og hopp for trik- fallshåndteringen skjer i den ytterste delen av kjørearealet litt nordover. 1:131,71 2 Berørt areal Berørt areal ca ca m²17420 m² 1:133,47 3 med muligheter for å snu i rundkjøringen og kjøre direkte ut igjen. Foreldreavlevering skjer lengre inn mot inngangen. BRØYTING Baldakinen rundt hovedinngang er trukket tilbake og skråningen ned mot gymsalsutgangen er slaket ut slik at det er mulig å kjøre rundt hele skolen i en sammenhengende bevegelse. Som vinterplanen viser er det tilrettelagt for grus og grasfelt rundt hele skoleanlegget med plass til snøopplagring. Kjøretrasen gjennom grøntsonen i nord-øst fundamenteres og grusforsterkes i topplaget slik at grunnen tåler kjøring Skolegård ca 7450 m² Solfylt skolegård Solfylt skolegård Annen arealutnyttelse ca 6000 m² ca 3700 m²ca 6000 m² Annen arealutnyttelse ca 3700 m² LE AN E SV GG 800 m² 1350 m² 800 m² I ca 3700 m² 5200 m² 5200 m² ca 3700 m² 6100 m² m²17420 m² (byggningsareal, gang (byggningsareal, og sykkelvei gang og sykkelvei,59 ikke medtatt) samt annen arealutnyttelse samt annen ikkearealutnyttelse medtatt) SKOLEOMRÅDE BYGGEOMRÅDE SIT.PLAN GJENBRUK AV EKS. SKOLEBYGG. SKOLEOMRÅDET GJERDES INN MED BYGGEGJERDER. Berørt areal ca m² Berørt areal ca m² Solfylt skolegård ca 6000 m² 800 m² 5200 m² m² (byggningsareal, gang og sykkelvei samt annen arealutnyttelse ikke medtatt) m² (byggningsareal, gang og sykkelvei samt annen arealutnyttelse ikke medtatt)

3 hinderløype +98,4 plen øvre skolegård inngang sti til bymyra utebod 97 sansehage sykkelparkering 80 stk 97 annen arealutnyttelse 3700 kvm hovedinngang læringsarena p-plass 16 stk læringshage BMX/skilek amfi inngang sykkelparkering 70 stk ballbane + nedre skolegård +.5 kunst og håndverksone +.5 skate amfi + sandvolley amfi eksisterende vegetasjon gangbro Amfi parkour gymsone klatrevegg + p-plass 9 stk + 5 stk H læringshage kiss & run + kiss & run søppelhåndtering varelevering SIT.PLAN SOMMER 1:1000

4 skiløype til bymyra skolegård deponi + snø kiss and run sansehage parkering + + parkering snø- deponi skilek/jibbing aking + skøytebane skolegård varelevering kiss&run søppelhåndtering SIT.PLAN VINTER 1:1000

5 SOL OG SKYGGEDIAGRAMMER 21 MAI 21 JUNI 21 AUGUST 21 SEPTEMBER 21 MAI kl JUNI kl AUGUST kl SEPTEMBER kl MAI kl JUNI kl AUGUST kl SEPTEMBER kl MAI kl JUNI kl AUGUST kl SEPTEMBER kl 1600

6 HO 06 INNGANG HO HO 05 NATURFAG PLAN 3 VOLUMOPPBYGNING En kompakt og energieffektiv form gir korte avstander mellom hjemmeområder og fellesområder. Pga stort terrengfall, og maks tillatt gesims på 8m tilpasses volumet terrenget ved en forskyvning i snittet. Et amfi tar opp terrengtilpasningen, og danner et naturlig samlingspunkt i bygget. Byggets hjerte. Hovedinngangen legges her, på øverste del av amfiet. Inntrukne inngangsparti på begge kort-fasadene gir overdekkede innganger og trekker dagslys inn i volumet. ADMINISTRASJON INNGANG ADM SPESIALTILPASSET HJEMMEOMRÅDE For å minske arealet er volumet gjort tilsammen 2 m smalere. Arealbesparelsen er tatt i allrommene og samlingspunktet / amfiet. HO 04 AMFI INNGANG HO/ADM INNGANG HO7 HO 03 HOVEDINNGANG HJEMMEOMRÅDE PLAN 2 AMFI FORTSETTER UTE, OG DANNER ULIKE OPPHOLDSONER I SKOLEGÅRDEN INNGANG HO7 HOVEDINNGANG NÆRMILjØSONE: VESTIBYLE KANTINE /KJØKKEN BIBLIOTEK KULTURSKOLE IDRETT POLARSHOW SENTRALROM KUNSTFAG HO 02 KROPPSØVING TEKNISKE ROM HJEMMEOMRÅDE INNGANG HO Skjema / Detalj: Sign Korrigert dato: Tegner: Tegnet dato: Prosjektnr.: Kontroll Tegner 1:800 IKONPLANER ORGANISERING Norsk prosjekteringsmal 16 Prosjektnr. Dato r og administrasjon plasseres på hver sin side av skolens hjerte; samlingspunkt og fellesareal plassert rundt gymsal. En stram organisering gir fleksibilitet i bruk av skolen på kveldstid. Alle fellesfunsksjoner inngår i nærmiljøsonen, med mulighet for avstegning av hjemmeområdene og administrasjonen. Kontr. Index Dato Beskrivelse Tegningsnr.: Skjema / Detalj: Målestokk: Mål: A20-12 INNGANG HO Korrigert dato: INNGANG HO Tegner: Kontroll Målestokk: Tegner 1:800 IKONPLANER INNGANGER Norsk prosjekteringsmal 16 Prosjektnr. Dato på skolens Hovedinngang på øverste bakkeplan (2 etg) vestside, og inngang til de generelle hjemmeområdene og administrasjonen på skolens kortsider er beholdt. Inngang til 7 er flyttet til vestsiden av bygget, ved hovedinngangen. Tegnet dato: Sign Prosjektnr.: Tegningsnr.: A20-12 Mål: Kontr. HO 01 PLAN 1 MUSIKK Skolelyst_

7 FELLESAREAL/ NÆRMILJØSONEN Alle fellesfunsksjonene er plassert i byggets hjerte, med gymsal midt i bygget, og musikk, kunst & håndtverk, mat & helse og samlingspunkt plassert rundt. Vi har lagt vekt på stor grad av sambruk av disse funksjonene. et skal være funksjonelt i skoletiden, og gi god flyt for elever og lærere i deres daglige bevegelse gjennom skolen. Det er lagt vekt på åpne og rause arealer og lange siktlinjer for å skape en mest mulig oversiktlig og åpen skole. Samtidig åpner organiseringen for annen bruk av fellesområdet også etter skoletid. ne og administrasjonen kan stenges helt av fra fellesområdet, og deler av fellesområdet kan brukes separat med tilkomst utenfra, dersom ikke området er åpent i sin helhet. bibliotek samlingspunkt musikk øvingsrom musikk SNITT GJENNOM AMFI 1:200 garderobe / skift gym musikkrom / bakscene utegym kunst ute polarshow Snitt B Organiseringen av kunst og håndtverksonen i 1 etasje er justert slik at varelevering til verksted er plassert lengst mot sør for kort avstand til kjørevei. Samtidig er søppelhåndtering plasserig utenfor bygget, i terreng mot naboene i øst. Dette skaper et klart skille mellom varelevering/biltrafikk og elever. Terreng mot øst formes og danner uteområde for kunst og håndtverk med direkte utgang fra atelieet. Lenger mot nord etableres en skråning, og som benyttes ved utegym. Gymsalen er gitt mål etter minstekrav for flerbrukshaller (16x24m). POLARSHOW Plassering av amfiet i forhold til hovedinngangen og kantinen, muliggjør bruk av musikkrommet til bakscene, med gymsal som sidescene. Aktørene i polarshowet kan benytte gymgarderobene i 1 etasje og komme seg ubemerket til scenen. Rekvisita kan fraktes til scenen fra atelieet via eller rundt gymsalen. Det vil være mulig å plassere permanent lysrigg i tilknytning til scenen, feks. i himlingen over amfiet. samlingspunkt bibliotek varelevering verksted BRUK AV NÆRMILJØSONEN PLAN 1 PLAN 2 kantine kiosk ungdomsklubb stol-lager personalrom foreldremøter naturfag vestibyle garderobe allrom/intergrering HO7 Musikk Undervisningsrom 68 m2 Musikk Øvingsrom 4 4 Garderobe 4 Lærer gard 1 Fjernlager 75 m2 61 m2 Samlingspunkt 180 m2 Musikk Øvingsrom 13 m2 Musikk STOL-LAGER UNDER AMFI Øvingsrom 1 W / renhold Felles wc 133 m2 Auditorium m2 Garderober ogw 70 m2 Garderobe 3 Garderobe UU SKILLEVEGG Garderobe 3 Garderobe UU Lagerrom 18 m2 INNGANG 2xHJEMMEOMRÅDER Drift TEKNISK 123 m2 TRAPP TIL TEKNSIK ROM I KJELLER Garderober ogw 70 m2 Gymsal 410 m2 Lagerrom 2 Lagerrom 8 m2 arb.-rom klasserom klasserom grupperom klasserom Garderobe 3 allrom HO7 SVALGANG 121 m2 Snitt B Snitt B 145 m2 4 W / renhold Drift Arbeidsareal 24 m2 60 m2 Renholdsrom 4 Keramikk 21 m2 Maling Maskinrom Atelier 132 m2 Tre/metall Verksted 2 SU Keramikk Ovn Lager Drift Lager 25 m2 KUNST OG HÅNDTVERK SKULPTURARBEID O.L. TIL VERSKTEDSLAGER PLAN 1-1:400 SØPPELHÅNDTERING LEGGES SOM EGET BYGG I TERRENGET, SE LANDSKAPSPLAN.

8 HJEMMEOMRÅDET 7 OG ADMINISTRASON På oppfordring fra evalueringsgruppen har vi sett på muligheten til å speilvende plasseringen av HO7 og Administrasjonen. Dette har vi gjort, og ser at det gir flere kvaliteter til skolen. HJEMMEOMRÅDET 7 Det etableres inngang til HO7 ved siden av hovedinngangen, garderoben plasseres i overgangen mellom hjemmeområdet og fellesrommene. Dette gir en mer skjermet inngang i hverdagen, samtidig som elevene kan bevege seg enklere fra egen garderobe til fellesområdet. Lærerarbeidsplassene er flyttet til det inntrukne inngangspartiet, med god forbindelse til lærergarderober og administrasjon. Forbindelsen i form av en korridor mellom administrasjonen og HO7 gir lærerne god kommunikasjon og tilgjengelighet til egne garderober. Organiseringen av HO7 er ellers beholdt som tidligere, med en tre-deling av allrommet. Det er lagt opp til at kjøkkendelen av rommet kan benyttes til gjensidig integrering med andre elever på skolen. Tre-delingen muliggjør også en ekstra skjerming av elever i autismeprogrammet. N Sansehagen er flyttet til vestsiden av bygget, elevene på HO7 går gjennom denne til inngangen sin. Plasseringen på øvre nivå av skole-gården gjør sansehagen skjermet fra aktivitetsflaten lenger nede. Det vil likevel være elever fra hjemmeområdene i 3 etasje i nord som passerer sansehagen på vei til og fra aktivitetsflaten. Dette tenkes utnyttes ved at skille mellom sansehagen og skolegården forøvrig utformes slik at det dannes møteplasser i som for eksempel benker og urtebed med lærerarbeidsplassearbeidsplasser adkomst fra begge sider. lærer- legges til rette for et felles toalett på hver kortside, fortrinnsvis på HANG-OUT HANG-OUT Snitt B HANG-OUT FELLES SPISEPLASS OVERDEKKET UTEAREAL Ulike situasjoner i skillet mot sansehagen.møteplass og instalasjon for skjerming ADMINISTRASON Ny organisering skjermer administrasjonen mer enn tidligere, ved at kontorene ikke lenger henvender seg mot skolegården. Dette er positivt for blant annet elever til samtale hos rådgiver eller helsepersonell er ikke synlig for andre. HO7 ADM PERSONALROM Det ble påpekt i tilbakemeldingen at plasseringen av personalrommet var noe uvanlig. Plasseringen løsriver personalrommet fra administrasjonen, og likefordeler ansatte i bygget. Å plassere personalrommet i fellesområdet gir mulighet for fleksibel bruk av personalrommet også etter skoletid. HJEMMEOMRÅDENE ne er organisert parvis, og benytter inntrukket inngang i nord- eller sørenden av bygget. Hvert hjemmeområde har egen garderobe, og etter innspill fra evalueringsgruppen er et toalett flyttet til vindfang, for å lette bruk i friminutter. Det er forslagsvis H- bakkeplan. Planene viser 2 ulike måter å organisere hjemmeområdene på. Langsgående bærelinjer i yttervegg og i vegg mot garderober, gir full fleksibilitet i hjemmeområdet. Ulik organisering gir ulike kvaliteter til allrommet. Rommet er gitt form etter bruk og behov, og komunikasjonsarealet er minimert og gitt tilleggsfunksjoner som hvilested ved kjøkken, lagringsskap og hyller. Hvordan allrommet deles i ulike soner må diskuteres med brukerne, gardiner og lave, mobile lettvegger og hyller kan benyttes til dette. HO7 FELLES SPISEPLASS OVERDEKKET UTEAREAL LÆRERARBEIDSPLASSER Det ble i tilbakemeldingen etter 1. runde, påpekt at organiseringen av lærerarbeidsplassene HO7 ADM avviker fra kunnskapskoledokumentet, der disse skal plasseres rygg-i-rygg. Vi har skissert en løsning der lærerarbeisplassene og ne bytter plass, men har valgt å beholde den opprinnelig plasseringen. Dette fordi vi mener løsningen gir tydelige og gode inngangsparti, samtidig som plasseringen i overgangen mellom hjemmeområdet og fellesarealet, gir lærerarbeidsplassene viktige kvaliteter som kort vei og god forbindelse til fellesarealet, personalrom og andre. Lærerne vil ha god oversikt og kontroll over elever som beveger seg ut og inn av hjemmeområdet. knyttet til HO7 er plassert mellom klasserom og lærerarbeidsplassene. Det kan benyttes som ekstra møterom for lærere. FELLES SPISEPLASS ADM Alternativ organisering av garderober og OVERDEKKET UTEAREAL UTEBOD OVERDEKKET INNGANGSPARTI HANG-OUT HOVEDINNGANG HO7 INNGANG HO7 lærerarbeidsplassearbeidsplasser lærer- W som er flyttet, men dette kan endres. Behovet for et toalett med lett adkomst utenfra for hver HO kan diskuteres, eventuelt kan det VF FELLES SPISEPLASS ADM SU SU autist SU Garderobe og W 3 SU Grovgarderobe SU SU SU SU SU autist SU autist SU autist SU autist Arbeidsareal 63 m2 Bibliotek 100 m2 VESTIBYLE ÅPENT NED Vestibyle 131 m2 4 SU W / renhold 61 m2 SU 73 m2 SU autist 38 m2 SU Vaskerom SU 20 m2 SU Lærerarb.pl + SFO leder 4 SU 85 m2 OVERDEKKET UTEAREAL 133 m2 Auditorium m2 SVALGANG 121 m2 SU Lyd og bilde 33 m2 Garderober ogw 70 m2 ÅPENT NED SU Lager 4 m2 INNGANG 2xHJEMMEOMRÅDER Snitt B Snitt B INNGANG LÆRERE / ADM Vindfang 15 m2 Gard og W Gard og W 2 2 Drift Datarom 8 m2 Drift Renhold SU 4 m2 Treningsrom W 50 m2 SU 21 m2 Lager SVALGANG 38 m2 Kantine 170 m2 Garderober ogw 70 m2 Møterom 1 Møterom 25 m2 Fjernlager 20 m2 KANTINE 145 m2 3 m2 Stille-/Samtalerom 15 m2 Mat og helse Lager 11 m2 Mat og helse Teori 5 Mat og helse Kjøkken 64 m2 Personalrom 115 m2 Rådgiver Rådgiver Stille-/Samtalerom Stille-/Samtalerom 8 m2 4 W / renhold For-rom til ADM 75 m2 landskap 84 m2 Møterom 30 m2 Arbeidsareal 24 m2 60 m2 Mat og helse Kiosk Møte Helsetjeneste 18 m2 Rektor 11 m2 RØMNINGSBRO TIL TERRENG PLAN 2-1:400

9 Snitt B INNGANG 2xHJEMMEOMRÅDER SVALGANG 38 m2 Snitt B Garderober ogw Garderober ogw 71 m2 71 m2 133 m2 61 m2 60 m2 145 m2 SU W / renhold W / renhold SU 4 4 Auditorium m2 Naturfag Arbeidsareal Teorirom 2 75 m2 Naturfag Laboratorium PLAN BRANNKONSEPT BRANNGARDIN Samtalerom Naturfag Naturfag Laboratorium Forb rom 5 13 m2 ÅPENT NED TERRASSE VEKSTHUS OVERLYS til naturfag vinterhage til HO-6 kantine til auditorium PLAN 3-1:400 til takterrasse ILLUSTRASJON FRA 3 ETG vinterhage takterrasse vestibyle møteplass kantine samlingspunkt stillerom takterrasse utstilling gymsal atelier kunst arbeid ute vestibyle møteplass kantine samlingspunkt stillerom utstilling atelier kunst arbeid ute Snitt B - 1:200 gymsal amfi

10 AREALOPPSETT BYGG Netto areal Kategori Rom Prosjektert areal m² Programmert areal m² - Generelt undervisning (x 6) Generelt undervisning (x 6) Generelt undervisning (x 18) Støtteareal Garderobe + W (x 6) Personal Personal (x 6) Personal Lærer-W (x 6) SU - Generelt undervisning 1 SU - Generelt undervisning (x 14) SU - Generelt undervisning SU - Generelt undervisning Lager (x 3) SU - Generelt undervisning Lyd og bilde SU - Generelt undervisning Treningsrom SU - Støtteareal Grovgarderobe + Garderobe + W SU - Støtteareal Utebod SU - Støtteareal Vaskerom 8 8 SU - Personal + SFO-leder SU - Personal 6 6 Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Atelier Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Keramikk Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Keramikk Ovn 6 6 Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Lager Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Maling Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Maskinrom Spesialutstyrt undervisningsareal - Kunst og håndverk Tre/metall Verksted Spesialutstyrt undervisningsareal - Mat og helse Kiosk Spesialutstyrt undervisningsareal - Mat og helse Kjøkken + Teori Spesialutstyrt undervisningsareal - Mat og helse Lager Spesialutstyrt undervisningsareal - Naturfag Forberedelsesrom Spesialutstyrt undervisningsareal - Naturfag Laboratorium (x 2) Spesialutstyrt undervisningsareal - Naturfag Teorirom Spesialutstyrt undervisningsareal - Musikk Undervisningsrom + Lager Spesialutstyrt undervisningsareal - Musikk Øvingsrom (x 3) Spesialutstyrt undervisningsareal Arbeidsareal Spesialutstyrt undervisningsareal - Garderobe (x 4) Spesialutstyrt undervisningsareal - Garderobe UU (x 2) Spesialutstyrt undervisningsareal - Gymsal Spesialutstyrt undervisningsareal - Lagerrom (x 3) Spesialutstyrt undervisningsareal - Lærer garderobe Personal Stille-/Samtalerom (x 4) Undervisningsareal Auditorium Undervisningsareal Bibliotek Personal og administrasjon Garderober + W Personal og administrasjon (x 7) Personal og administrasjon landskap Personal og administrasjon Møterom (x 3) Personal og administrasjon Personalrom Personal og administrasjon Rektor Personal og administrasjon Rådgiver (x 2) Total netto Drift og tekinske areal Datarom 8 Drift og tekinske areal Lager 25 Drift og tekinske areal Renholdsrom + -stasjoner 72 Drift og tekinske areal Søppel/kildesortering 70 Drift og tekinske areal Tekniskrom (x 2) 257 Felles støtteareal Fellestoalet (x 2) 33 Felles støtteareal Fjernlager (x 3) 97 Kantine 170 Vestibyle 131 Samlingspunkt 185 Vindfang 12 Personal og Administrasjon Vindfang 15 Brutto areal 1. Etasje Etasje Etasje 1553 Total brutto ikke medtatt i netto 4 x 1,60 = x 1,39 = * 8047 Samlet brutto/netto 1,40 1,41 *Utebod og søppelrom er meddtatt i bruttoarealet, men er plassert utenfor skolebygget, som egne bygg AREALOPPSETT LANDSKAP Arealer Sommerlyst, datert m² ca Asfaltarealene inngår for så vidt i en del av beregningen for ulike områder Bygg m² 4280 Utebod, sansepark m² 30 Overbygde areal, opphold m² 320 Overbygde areal, ved inntrukne innganger m² 240 Overbygde areal, sykkelparkering m² Aktivitetsflater Ballbane m² 800 Hinderløype, fallunderlag m² 160 Sandvolley m² 200 Gummiasfalt, parkour m² 85 Gummiasfalt, sansehage m² 100 Skateanlegg m² 150 Buldrevegg(forstøtningsmur) m² 40 Stille soner Benkeområder, nedre skolegård m² 400 Benkeområder, øvre skolegård m² 220 Amfi m² 785 Læringsarenaer m² 110 Oppholdsdekker i tre m² 160 Oppholdsdekker i tre, sansepark m² Læringshager, nedre skolegård m² 40 Læringshager, sansepark m² 25 Parktrær/levegetasjon m² 3300 Bevart skog m² 700 Trase for sti/skiløype lm 55 Areal for sykkelparkering m² 700 Grus øvre skolegård m² 420 Grus nedre skolegård 4 Grus amfi 460 Grus avfall 50 Forstøtningsmur, i øst m² 140 Forstøtningsmur i vest m² Asfalt Asfalt Øvre skolegård gangvei m² 1500 Asfalt Øvre parkering vei m² 1500 Asfalt Bmx/skate m² 500 Asfalt Nedre skolegård gangvei m² 2500 Asfalt Nedre kiss and run m²

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A

62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: / REV A 62185 NY BREVIK SKOLE OG GRENDEHUS ROMBEHANDLINGSSKJEMA dato: 15.04.16 / REV A 13.05.16 ID Romnummer Romnavn Gulv Himling Veggutførelse 1 Generelt læringsareal Baseareal / kl.-/ grupperom 1.- 7. trinn

Detaljer

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING

OVERSIKT OVER AREALBEHOV OG FUNKSJONER FRØYSTAD PROGRAMMERING SG Flyktningtjenesten Rom/ funksjon Antall Areal m2/total areal sambruk Kommentar Kontor/ samtalerom 11 1 11 Utebod 1 15 15 Utstyr til utleie Lederkontor 1 12 12 12 ansatte Møterom (15 pers) 1 16 16 12

Detaljer

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE

UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE UGLA SKOLE MULIGHETSSTUDIE TRONDHEIM KOMMUNE DESEMBER 2014 2 TOMTEANALYSE DIAGRAMMER 1 tegn_3 ble sommeren 2014 engasjert av Trondheim kommune for å utarbeide en mulighetsstudie for Ugla skole. Bakgrunnen

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER

HELLEN SKOLE - DIAGRAMMER HELLE SKOLE - IGRMMER EKSISTEREE SKOLE solfylte grøntarealer mot syd parkering mot gate i nd hovedadkomst fra byen YYGG kompakt fleksibelt henvendelse til byen legges til skyggefulle arealer rive gymsal:

Detaljer

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1

Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Midsund kommune Romskjema Midsund skule Side 1 Trinn 1-4 (småskolen) Antall elever (2009-10): 37 + 27 + 19 + 31 = 114 elever Plassering Raknes skule Skolen selv har pekt på dagens østfløy som et brukbart

Detaljer

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13

Levanger kommune enhet. Driftskomiteen13.03.13 1 Forutsetninger Vi går ut fra at vi vil drøfte materialbruk, estetisk utforming, tekniske installasjoner mv senere. Levanger ungdomsskole bygges for seks paralleller, dvs for opptil 540 elever. Dagens

Detaljer

RAUMYR SKOLE - STREKER

RAUMYR SKOLE - STREKER RAUMYR SKOLE - STREKER FORSIDE: EKSTERIØRPERSPEKTIV FRA SØRVEST Tredekke Sandvolleyball Asfalt "Lundeløkka" Sykkelskur Komprimator Eksisterende fotballbane Betongformasjoner for lek og skating Asfalt Benker

Detaljer

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total

målverdi total prosjektert BESTILLING 2014 REV. BESTILLING 2015 FORPROSJEKT DEL 1 prosjektert målverdi total oversikt funksjonsarealer: bes?lling 2014 / rev. bes?lling 2015 / 1 klasse- og grupperom m 2 klasserom trinn 1-4 2 100,0 2 100,0 2 109,8 16 klasserom t i trinn 1-4 med 60m 2 hver 960,0 960,0 963,9 grupperom

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014

SKISSER JULSUNDET SKULE 31-10-2014 SKISSER JULSUNDET SKULE 31102014 Dato Beskrivelse Tegnet Kontrollert Godkjent 3Dskisser A900101 15,0 m² 1. etg. BTA Eksisterende BTA Idrett/Samfunn u. etg. BTA Nybygg u. etg. BTA Nybygg 2. etg. u. etg.

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS

SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS SØR-TRØNDELAG FYLKE SKOM MUNE HEIMDAL VGS Konkurransepreget dialog - Fase 3: Prosjektforslag med pris SKANSKA / RAMBØLL / KHR MAI 2015 I L U STR ASJ O N E R F R A K O N K U R AN SE N, M AI 2015 Konkurransen

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100

Plan- og designkonkurranse Liland skole i le for vær og vind. Basket Hovedprinsipper og arkitektonisk grep. Adkomst diagram for nytt skoleanlegg 100 Avfalls stasjon Lærer Drop-off Adkomstgård Balansehage Akebakke Samlingssal Eventyrskog Ungdomstrinn Tuntræ med benk PERSPEKTIV I SKOLEGÅRD Overdekket uteamfi Landskapsamfi Ungdoms plassen er Barnetrinn

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS

NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS Moss kommune NY UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL I MOSS BYGGEPROGRAM AREAL OG FUNKSJON juli 2015 Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1 GENERELL PROSJEKTINFORMASJON... 3 1.1 Byggeprogram... 3 2 MÅL OG VISJONER...

Detaljer

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes

Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse. Knut Myhrer og Einar Osnes Skolebehovsplan Ombygginger Skoleutvidelse Knut Myhrer og Einar Osnes Bakgrunn Verneombud på flere skoler melder om at skolene blir bedt om å starte ekstra klasser. For å få til dette tas det i bruk spesialrom.

Detaljer

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015

DOWN UNDER, UP ABOVE. Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 410 700 790 750 1000 2517 580 DOWN UNDER, UP ABOVE Mulighetsstudie Nedre Eiker - kulturhus og folkebad 28.01.2015 s.2 INNHOLDSFORTEGNELSE s.3 PREMISSER s.4 KONSEPTSKISSER s.5 KONSEPTDIAGRAM s.6 PROGRAM

Detaljer

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS?

VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? VADSØ SAMFUNNSHUS NYTT KULTURHUS? FUNKSJONER KINO BAKGRUNN RIKSTEATER Eksisterende kino Riksteaterets anbefaling til nye kulturhus FESTSAL UNGDOMSKLUBB MUSEUM Festsal med backstage for musikere Ungdomsklubb

Detaljer

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON

GODALEN VGS - OMBYGGING - PRESENTASJON SONER OG TIDSPERSPEKTIV FOR OMBYGGING REVIDERT DATO: PUBLISERT DATO: PUBLISERT DATO: 24.05.20 24.05.20 16 16 PLAN NR. PLAN NR. TEGNINGSNR. TEGNINGSNR. REV REV Prosjekteringsansvarlig Prosjekteringsansvarlig

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje

KHK D-1 SFO GNR. 8/5 A 001 B SØKNAD OM TILTAK ARKITEKTHUSET +72, ,85 +73,40 :20 +70,05 3,5 3,5 7,7. Påført ny garasje N D-1 9p l HC ing 3,5 14 ing gard erob e,7 ppe n gru ppe rom 72 HC alta 12 gru HC rom SFO HC kjøkk en +71 9 ELP. opph old KK 6,6 SY NY GA par RA JE ker +72,3 SJE ELP. NO RE SY GA 43 R A S pl ker par 1

Detaljer

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift

Øren flerbrukshall og skole. Planprosess og fremdrift Øren flerbrukshall og skole Planprosess og fremdrift Formannskapet 17.03.2015 Øren - fremdrift Flerbrukshall og skoleutvidelse Økonomiplanen vedtatt november 2014: Flerbrukshall på Øren hhv. 40 mill. i

Detaljer

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling:

12. ROMSKJEMA. Behandling overflate - Gulv: Vegger: Himling: Sida 1 av 8 ETASJE 0 0001 Korridor X X X X X X 0002 Sluse X X X X 0003 Vaskesentral X X X X X 0004 Sluse X X X X X 0005 Heis X 0006 VVS-schakt 0007 El-schakt 0008 Sluse X X X X 0009 Korridor X X X X X

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN VOLDA VGS. Høyring 2 Situasjonsplan framtidig 18/34 18/344 18 18B 18 18/38 11 18/34 18/5 1 18D 18/115 18C 18/376 18/33 1 3 18/50 18F 18E 18/8 18/64 18/4 18/65 18/14 18/ 18/3 18/3 18/4 11 30 13 18/5 15 18/34 18/75 18/76 7 3 18/10 18/30 4 18/101 18/161

Detaljer

SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg

SAMLET OVERSIKT. g r. Oversikt Opplysninger om skolens rom til bruk i arbeidet med skolestruktur i Kongsberg Oversikt Vests Tisle gård iden Skrim gren dåse n 0 Gam le Raum Mad seba ken Skav a 9 yr Wen ne 90 nger Kong sgår dm g Berg 8 rsbo r Jond ale n Eftelø t Hvitt ingfo ss SAMLET OVERSIKT..0 Opplysninger om

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

18 17 16 15 14 13 12 11 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 2 19 3 18 4 17 5 16 6 15 7 14 13 12 8 9 10 11 Index Dato Beskrivelse Sign Kontr. A B C D Snitt B E F G Snitt A H I 3 000 18 19 20 21 22 23 060 061 Lærer/dommer

Detaljer

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus

Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland Universitetssykehus Diplomoppgave ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo Høst 2012 Bård Lindqvist Prosessbok: Senter for kreftpasienter ved Haukeland

Detaljer

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi.

Under arbeidet med programskissen har det ikke vært konsultert tekniske rådgivere innen byggteknologi, bygningsfysikk eller energi. NY RISIL BARNESKOLE 1. Introduksjon 1.1 Om rom- og funksjonsprogrammet. For Risil barneskole er det utarbeidet arealprogram og programskisse. Dette rom- og funksjonsprogrammet er del av det samlede konkurransegrunnlaget

Detaljer

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall

ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall ALVDAL BARNESKOLE - med kultursal og flerbrukshall Revidert skisseprosjekt 16. september 2015 EGGEN ARKITEKTER 16.09.2015 45 600 15 800 14 000 15 800 13 800 15 600 12 000 tavle/server teknisk renholdssentral

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN

FORENKLET MULIGHETSSTUDIE RISVOLLAN ALTERNATIV LANGS BLAKLIVEIEN SUPPLERT MED ILLUSTRASJONER 04.09.15 SOM VISER ANTALL OMSORGSBOLIGER ØKT FRA 30 TIL 50 (siste to sider) KORT OM MULIGHETSSTUDIEN Alternativ. Enkel mulighetsstudie som viser alternativ plassering av sykehjem,

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m²

1055 WC 2,54 m². 2,52 m². Grovgarderobe. 2,44 m². 13,35 m² Fingarderobe 24,79 m² Øvingsrom 26,04 m² Musikkdansdrama 69,65 m² 1082 28,94 m² 1076 23,36 m² 1078 29,80 m² 1072 SFO 67,66 m² 1062 24,98 m² 1063 10,83 m² 1065 2,52 m² 1053 24,79 m² 1054 13,35 m² 1066 11,08 m² 1040 Musikkdansdrama 69,65 m² 1031 57,54 m² 1037 Gymsal 237,04

Detaljer

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39

RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 RADONMÅLING MED LUKKET SPORFILM CR-39 Oppdragsgiver: Storfjord kommune Kontaktperson: Sporfilm Bygning/ adresse Rom/ plassering Etasje Startdato Sluttdato Utførende person Ventilasjonssystem Driftstid

Detaljer

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN

BESKRIVELSE UTVIKLINGSPLAN . EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE / sanering Skolen på Skjetlein består av et stort antall bygninger og skolen er ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern. Flere av bygningene har fått merknader

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675

OSTERØY VGS AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214. I dette er inkludert KAM-senter m2 NTA 500 m2 BTA 675 AREALSKJEMA 0 SAMLA SKOLE AREALOPPSUMMERING Elevtal: 214 ELEVTAL AREAL PR. ELEV (NTA) AREAL PR. ELEV (BTA) 1 FELLESAREAL nettoareal 582 214 2,7 3,7 2 ADM, LEIING, STØTTE, PERSONAL nettoareal 132 214 0,6

Detaljer

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned...

TEAM 1 Side 1 av 6. Måned... Side 1 av 6 2. ETG. 211 Trapperom Vinyl 11,00 266 Grupperom " 11,75 267 Grupperom " 10,75 268 Grupperom " 11,75 208 Korridor " 33,50 209 Lager/BK " 10,00 Trapp " 4,50 206 Klasserom " 59,50 205 Klasserom

Detaljer

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014

Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Vedlegg til Funksjonsprogram av 12. april 2014 Aksepterte avvik fra Funksjonsprogram CK2 av 12. april 2014 1.3.3 Arealer Programareal: Programareal avviker fra aksepterte daterte grunnlagstegninger. 1.3.4

Detaljer

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp

Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Lindeberg sykehjem redegjørelse om bokvalitet og organisering/romforløp Bokvalitet Sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og brukere av sykehjemmet har hatt fokus på punkter som blant annet er omtalt i Husbankens

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7

Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 2. ETG. 8 6,7 1 ETG. Rom nr. Rom Type Antall m2 1. ETG. 2 41,7 Fjellheim barnehage 2 ETG. Rom nr. Rom Type m2 1 Hems 16,2 2 Spiserom 17,0 3 Kontor 11,5 4 Gang/trapperom 6,3 5 Gang 3,1 6 WC 1,7 7 Dusj 2,1 8 Studierom 12,0 9 Hems 16,8 Antall m2 2. ETG. 86,7 1 ETG. Rom

Detaljer

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE /

ARKITEKTUR 6 / 2014. Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / ARKITEKTUR 6 / 2014 Flaket Gruppenummer A8 Kenneth Lønning Jonas Velken Kverneland Christopher Wilkens PROSJEKTBESKRIVELSE / Med sin sentrale beliggenhet i Trondheim besitter Leütehaven et enormt potensiale.

Detaljer

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord

Situasjonsplan. LINK signatur as. 50m x 4m. Team Stord Sunnhordlandskaien Pb. 173, 5402 Stord 9/176 9/185 9/186 9/180 6.00 2.00 9/176 9/136 4m 61 32/126 R 8.0 6.5 10/2 1.8 1.9 N allplass 9/21 2.8 daa Kulturhus 1.8 drettsplass 11.6 daa 1.9 Y=50.00% 1.8 all 2 4 3 5 7 0.4 daa Parkerin 7.6 50m x 4m

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

Kommandanten Priser og tegninger

Kommandanten Priser og tegninger Kommandanten Priser og tegninger stigning 1:12 gjerde på mur K+71,0m gjerde på mur K+71,0m +70m gjerde på mur +67,2m +64,3m +67,2m +64,3m gjerde v. trapp maks K +68,1m +64,3m +65m +64,3m gjerde K +68,1m

Detaljer

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500

TERRENGSNITT SITUASJONSPLAN M = 1:1000 TERRENGSNITT M = 1:500 delvis overdekket TERRENGSNITT s hc parkering PLASSERING Bygget er lagt med en tverrakse som peker i retning Tungenes Fyr, og med hovedakse mot nordøst. Vitensenter og musem med tilhørende servicearealer

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon

VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE. Versjon VEDLEGG 2 FUNKSJONSBESKRIVELSE TVERLANDET SKOLE Versjon 22.05.14 1. BAKGRUNN... 3 2. GRUNNLAG FOR UTFORMING... 3 2.1. ELEVTALL... 3 2.2. ANSATTE... 4 2.3. FREMTIDIG ORGANISERING... 4 2.4. PEDAGOGISK UTFORMING...

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF)

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning fra kommunalsjef for Utdanning Paviljong for Fjellbovegen barnehage, Frogner barneskole og Melvold ungdomsskole. Dato: 14.12.2012 Mona

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet

oppgave kultur rekreasjon utsikt vann tur historie offentlig tilgjengelig møtested lek kafé fritid forsamlingssted utstilling lys aktivitet oppgave Stavanger eiendom ønsker ideer og alternativer til utvikling av Vålandshaugen i Stavanger. Idéene skal vise en mulig tilkobling mellom Vålandstårnet og vannbassengene og et helhetlig grep for selvet

Detaljer

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9

leilighetsoversikt L E I T E R T E I L L I G H E T E R R E H A B F R A T E R R A S S E S L L 4 5 I D E N Y E L 6 9 LEILIGHETSOVERSIKT SIDE 22 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER leilighetsoversikt Y E 2 0 c F R A T E R R A S S E S I D E 5 0 L E T I I L I G H E T E R L 6 9 1 9 I R E H A B F R A L b S I T E R T E I D

Detaljer

TILBYGG 102/ /909 UTEKLASSEROM MELLOMBYGG TAKHAGE SYKKEL- PARKERING

TILBYGG 102/ /909 UTEKLASSEROM MELLOMBYGG TAKHAGE SYKKEL- PARKERING UTEKLSSEROM 102/151 TLBY MELLOMBY TKHE SYKKEL- PRKER 102/909 BM modell rchi 15 OR Filplassering: F:\Prosjekt\Prosjekt\2016\ Stjørdal kommune_fosslia skole\15.rk\7. Tegninger\7.1 jeldende tegninger\nbudsfase.pln

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur

Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag. - trivsel gjennom mangfold og flott natur Hva ligger i forslagene om Tofte skole - Opprinnelig forslag - Justert forslag Det vises to alternativer knyttet til Nye Tofte Skole: Alternativet som ble sendt ut på anbud kalt «Grunnlag». Dette har forklarende

Detaljer

1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012".

1. Fra Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat mars 2012. NOTAT Notat fra: Notat til: Elisabeth Jonassen Formannskapet Dato: 27.11.2013 Saksnr/løpenr: 2013/6195-38982/2013 Klassering: OGNDAL SKOLE 1. Fra "Vurdering av skolestruktur i Steinkjer kommune. Grunnlagsnotat

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering

NOTAT. Til: Ungdommens bystyre. Byplankontoret v/sigrid Gilleberg. Fra: Kopi til: Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering NOTAT Til: Ungdommens bystyre -36 () Fra: Kopi til: v/sigrid Gilleberg Uglavegen 13, Ugla skole, detaljregulering Det innsendte planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak som forslagsstiller, på vegne

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten.

N.S.Ø.V N.S.Ø.V. Her skal besøkende kunne få en innsikt i hva havet har betydd og stadig betyr for livet langs norskekysten. Ytterst ute mot havet, der hvor Nord-Jæren ender og Boknafjorden begynner, ligger et fyr. Fyret heter Tungenes har vært et peilemerke for sjømenn i over 50 år. Like ved Tungenes fyr er der en liten fiskehavn,

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane

NYE STORD UNGDOMSSKULE PROSJEKTKONKURRANSE NOVEMBER 2010 motto: konge på haugane KOSEPT vind park Utnyttelse av tomtens kvaliteter Bygget anbefales plassert midt på tomten så langt mot nord og skrenten ned til Vikastemmo som mulig. Denne plasseringen gir attraktive og sammenhengende

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2

1/6. Situasjonsplan AREALER: 1.190 m2 50 m2 80 m2 250 m2 B B AREALER: Utstillingshall inkl. akvarium Butikk/ resepsjon Publikumsmottak, garderobe + toalett Kafé og kjøkken Kontor Garderobe, personal A C 1.190 m2 80 m2 2 70 m2 30 m2 Verksted Gjenstandsmottak/Lager

Detaljer

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING

ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING ROM FOR ALLE PLANUTVIKLING SKISSESTADIE Vi startet med ulike former på grunnplanet, og jobbet videre med versjon 6. Vi tok utgangspunkt i skissene og begynte å jobbe i 3D-modellen for å finne ut hvilken

Detaljer

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør

Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Endelig skal næringslivet i Stavanger få noe helt nytt. Stavanger Sør Ny vekst midt i Stavanger! www.stavangersør.no nye vekstmuligheter for smarte bedrifter www.stavangersør.no Det finnes mange smarte

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole

Andøy kommune. Risøyhamn skole. Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Andøy kommune Risøyhamn skole Behovsanalyse og romprogram for nybygg Risøyhamn skole Desember 2014 1. Innledning. Prosjektgruppa for ny skole i Risøyhamn har bedt skolen om å utarbeide en behovsanalyse

Detaljer

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen /22 Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel 900mm 40mm Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering 3600mm 3600mm Følg vei langs skolen 0. MONOLITT VED INNKJØRSEL 25.02.200 Emblem. 3M 00serien.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000

Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Arkivsaksnr.: 15/956 Lnr.: 3800/17 Ark.: 000 Saksbehandler: avdelingsleder Geir Sterten Kapasitetsutvidelse Harestua skole Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det bevilges kr 5 000 000 til brannforebyggende

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG

ARKITEKTUR HOVEDINNGANG ARKITEKTUR Lysinnfall, funksjonalitet for alle brukergrupper og et bæredyktig bygg for fremtiden er betydelige elementer i konseptet. Med rom for morgendagens puls. Skolens viktigste arealer er fordelt

Detaljer

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013

Tryggheim Forus Skisse for uteområdet. Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 Tryggheim Forus Skisse for uteområdet Arkitektkontoret Stav AS, November 2013 INNHOLD 1. GENERELT 2. HOVEDGREP I PLANEN 3. AMFI MED TILHØRENDE ELEMENTER 4. BALLEK 5. TARZANLØYPE/JUNGEL 6. ANDRE ELEMENTER

Detaljer