Ny nasjonal geoportal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny nasjonal geoportal"

Transkript

1 Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier Oslo Side 1 av 77

2 1 Innhold 2 Sammendrag Introduksjon Gruppens sammensetning og mandat Metode Møter Resultat Overordnet skisse Nasjonale kataloger, tjenester og registre Virksomheters datasett og tjenester Webportal med kartklient Integrasjon med andre systemer Nedlastingsløsning Autentisering og tilgangskontroll Inndeling i lag Overordnede systemkomponenter Detaljerte modeller Webportal Brukstilfeller/forretningsprosesser Finne data - tilgang til geodata Tilføre/tilgjengeliggjøre data Systemarkitektur Analyse(GAP) Etablere oversiktlig navigering og målgruppe Sammenslåing av norgedigitalt.no og geonorge.no til en portal Integrere Min Side for ND partene (ND Administrasjonssider) Søk etter metadata Integrere kartklient med webportal Søkemotor Avhengigheter Kartklient Brukstilfeller/forretningsprosesser Systemarkitektur Analyse(GAP) Side 2 av 77

3 Etablere enkel visning av tjeneste Integrere kartklient med webportal Visning av dekningskart Visning av WFS med tegneregler Integrasjon med Objektkatalogen Etablere kartkomponent som klient for utvalg til nedlasting Avhengigheter Kataloger, tjenester og registre Brukstilfeller/forretningsprosesser Systemarkitektur Analyse(GAP) Overgang fra SOSI DB til SOSI Modell register Register system - Etablere pilot for forvaltning av kodelister Register system Utvide med navnerom og applikasjonsskjema Lage «widget» for egen webside Terminologi/semantikk-register Etablere felles tegneregel og symbol register Etablere editor for SLD/SE Avhengigheter Nedlastingsløsning Brukstilfeller/forretningsprosesser Systemarkitektur Analyse(GAP) Unik url til ønsket datasett Bedre tilgangsstyring Integrasjon med kartklient for utvalg Legge til rette for mer oppdaterte data Avhengigheter Metadatainnhold og pilotering Brukstilfeller/forretningsprosesser Registrering og vedlikehold av metadata Gi tilgang til metadata Systemarkitektur Analyse(GAP) Side 3 av 77

4 Etablere valideringstjeneste for metadata Etablere valideringstjeneste for GML/WFS Etablere løsning for å monitorere tjenester ND Administrasjonsside - Etablere min side for ND partene ND Administrasjonsside - Integrere SAML pålogging ND Administrasjonsside - Etablere editor for metadata ND Administrasjonsside - Integrere med register over organisasjon og kontakter ND Administrasjonsside - Preutfylle editor fra tjeneste ND Administrasjonsside - Etablere API for preutfylling Definere integrasjon med kodelister Videreutvikle integrasjonsmuligheter mot metadata Etablere veileder for integrasjon Avklare metode/kilde for å etablere datasett og skjematransformasjoner Kvalitetsheve norske metadata Etablere system for engelske metadata Etablere regler for metadata på kartlag(layers) Etablere regler for høsting Pilotering av høsting av metadata fra HI, MET, NGU og Kartverket Etablere løsning for å gruppere metadata til høsting Avhengigheter Autentisering og tilgangskontroll Brukstilfeller/forretningsprosesser Systemarkitektur Analyse(GAP) Testløsning med SAML Risikomomenter Aktuelle standarder Forslag til implementasjonsplan/veikart Teknologi Konklusjon Side 4 av 77

5 2 Sammendrag Denne rapporten dokumenterer og oppsummerer arbeid, metode og resultatene fra design og modellering i prosjektet «Ny nasjonal geoportal». Arbeidet ble gjennomført i perioden 17.oktober til 20.november Arbeidsgruppen fra Kartverket, deltakende parter og innleide konsulenter har gjennomført en rekke møter og holdt presentasjon av arbeidet på teknologiforum. Rapporten beskriver ønsket arkitektur for «Ny nasjonal geoportal» med aktuelle endringer som skal til for å oppnå dette. Behovene, innhold og ønsket funksjonalitet er hentet fra analyserapporten og arbeidet videre med i brukstilfeller i denne rapporten for å komme fram til aktuelle systemkomponenter og grensesnitt mellom disse. Deretter er endringene dokumentert for å gå fra dagens arkitektur til ønsket arkitektur. Anbefalte endringer er beskrevet i kapittel 5.4 under hver arbeidspakke. Arbeidsgruppen anbefaler at arbeidspakkene bruker en smidig metode med hyppige leveranser gjennom hovedprosjektet og at veikartet i kapittel 5.7 brukes som utgangspunkt for planlegging av videre aktiviteter. Side 5 av 77

6 3 Introduksjon 3.1 Gruppens sammensetning og mandat Leder av arbeidsgruppen: Tor Kjetil Nilsen, Arkitektum Deltakere: Tor Kjetil Nilsen (Arkitektum) Kjersti Nordskog (KV), Tor Bernhardsen (BarentsWatch), Bjørn Ove Grøtan (NGU), Lars Inge Arnevik (KV), Erling Onstein (KV), Magnus Haugsand (Statens vegvesen), Rolf Dybdal (KV) motiv ation Motiv asjon INSPIRE Prosjektets hovedmålsetning er å etablere en nasjonal geoportal som vil forenkle tilgang til geodata for alle brukergrupper i samfunnet. Geodataloven og geodataforskriften Brukerbehov Mål: 1. Utarbeide overordnede arkitekturskisser som viser komponenter og systemer som inngår i nasjonal geoportal, samt avhengigheter mellom disse. Arkitekturskissene skal baseres på prosjektplan og analysedokument. 2. Utarbeide mer detaljerte modeller av nasjonal metadatakatalog med tilhørende registre og kataloger. Modelleringsarbeidet skal kunne brukes videre innenfor arbeidspakke 4, og skal gi oversikt over hvilke registre og kataloger som bør inngå i en felles kjerne av registre (felleskomponenter for bruk av ulike forvaltningssystemer og applikasjoner innenfor nasjonal infrastruktur for geografisk informasjon). 4 Metode Arbeidsgruppen har arbeidet med design og modellering av ønskede funksjoner og behov blant annet avdekket av analysegruppen. Brukstilfeller og arbeidsprosesser har blitt gjennomgått og en har identifisert systemkomponenter som er nødvendige for å etablere ønsket mål bilde. Deretter er avhengigheter mellom systemkomponenter analysert og det er etablert endringsdiagram(gap) som viser hva som må til for å nå ønsket mål bilde. Deretter er det laget et forslag til implementasjonsplan/veikart for arbeidspakkene. Det er brukt Archimate 2 som UML notasjon i arbeidet med informasjon- og system-arkitekturen. Side 6 av 77

7 4.1 Møter Oppstartsmøte 17.okt Arbeidsgruppemøte 28.okt Teknologiforum 6-7.nov Arbeidsgruppemøte 8.nov Videomøte 15.nov Videomøte 19.nov Side 7 av 77

8 5 Resultat 5.1 Overordnet skisse En introduksjon til Nasjonal Geoportal og den underliggende infrastrukturen for Norge Digitalt Nasjonale kataloger, tjenester og registre Nasjonale bransjekomponenter for lagring av metadata for statlige og kommunale virksomheters geodata og tjenester Komponentene utgjør grunnmuren for distribusjon og administrasjon av metadata, felles registre og geodata Tilbyr funksjonalitet for tjenestekatalog Muliggjør etablering, distribusjon og kontroll av harmoniserte datasett gjennom felles bransjekomponenter Virksomheters datasett og tjenester Datasett og tjenester må publiseres ihht åpne standarder og på mest mulig harmonisert form. Det er behov for en rekke veiledere for å nå dette målet Side 8 av 77

9 Veiledere for nedlasting (WFS, Atom feed, Geosynkronisering) Veiledere for GML Veiledere for metadata Veiledere for SOSI produktspesifikasjoner og fagområder Webportal med kartklient Et vindu for publikum til å se alle datasett og tjenester i den geografiske infrastrukturen, samt hvordan bidra til flere datasett og tjenester i infrastrukturen Behov for nytt publiseringssystem - CMS (Content Management System) for norgedigitalt og geoportal sidene Bedre kartklient for grafisk visning Oversikt over gjenbrukbare data er en av gevinstene Integrasjon med andre systemer Gi tilgang til felles bransjekomponenter gjennom åpne standarder Maskin-til maskin-tjenester som gir partene og systemleverandørene mulighet for å søke, høste og administrere metadata i sine egne systemer Gir mulighet for å etablere nye verdiskapende løsninger Nedlastingsløsning Ny nedlastingsløsning som sikrer alle brukerne muligheter til å laste ned geografiske datasett (geodata) gjennom infrastrukturen i henhold til tildelte rettigheter Behov for å tilby mer/oftere oppdaterte data Autentisering og tilgangskontroll Prosjektet har behov for en felles standard autentiseringsløsning og systemer for tilgangskontroll Behov for å administrere tilgang til minside for partene Behov for å administrere tilgang til tjenester Behov for å administrere tilgang til nedlasting av data Behov for å administrere tilgang til administrasjon av metadata Side 9 av 77

10 5.2 Inndeling i lag Vi har lagdelt Nasjonal Geoportal på samme måte som «Nasjonal IKT arkitektur»: Presentasjonslag Felles bransjekomponenter og tjenestelag Virksomhetens arkitektur (partene) Presentasjonslaget består av portaler og løsninger som benytter bransjekomponentene sammen med de ulike virksomhetenes tjenester. Bransjekomponentene består av de felles registre og tjenester som utgjør kjernen av den nasjonale infrastrukturen for geografiske tjenester. Den enkelte virksomhets arkitektur er den delen som faktisk leverer en geografisk tjeneste eller data. Side 10 av 77

11 5.3 Overordnede systemkomponenter De overordnede systemkomponenter har blitt plassert i aktuelle lag og under følger en orientering om disse. application Hoved Presentasjonslag ND administrasjonssider Webportal (geonorge.no) Kartklient Leverandørverktøy (Forvaltning, portaler, mm) Søkemotor Bransje komponenter/felles tjenestelag Nedlastingsløsning Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Metadatakatalog med tjenester og datasett SOSI Modell register Virksomheter/datalag Tjenester hos ND parter Webportal Portalen skal være en av dørene inn til Norge Digitalt infrastrukturen. Se detaljerte beskrivelse i Webportal kapittelet. Søkemotor En felles søkemotor som synliggjøres i webportalen blir viktig for lett tilgang til interessante data. Å kunne søke på tvers av websider, kataloger, registre og filer blir avgjørende for å nå målet med å forenkle tilgang til data for alle brukergrupper. Se detaljert beskrivelse i Søkemotor kapittelet. ND administrasjonssider Administrasjonssidene for ND partene skal samle de administrative funksjoner slik som administrering av metadata, kodelister, produktspesifikasjoner, applikasjonsskjema, navnerom, organisasjonsdata, forslag til endringer, tegneregler, integrasjon i egne websider, mm. Løsningen ønskes som en min side for ND partene for å gi oversikt og tilgang til administrasjonsverktøy for de forskjellige registre og kataloger. Side 11 av 77

12 Se detaljert beskrivelse i Administrasjonssider kapittelet. Kartklient Grafisk vindu inn mot infrastrukturen som viser tjenester og geodata med tegneregler, dekningskart og kartleggingsstatus. Se detaljert beskrivelse i Kartklient kapittelet. Leverandørverktøy For utbredelsen av infrastrukturen og enkel tilfang av data så er det avgjørende at forvaltningssystemer og andre portaler får gode integrasjonsmuligheter til infrastrukturen. Det forventes at geodata og infrastrukturen skal gjøre nye tjenester mulig og gi mer verdiskapning. Dette er ytterligere beskrevet i Integrasjon med leverandørverktøy Nedlastingsløsning Både presentasjonslag og tjenester for felles løsning for nedlasting både av sentrale data og distribuerte data ute hos partene. Se detaljert beskrivelse i nedlastingsløsning Identifisering og tilgangskontroll Flere av komponentene har behov for en felles standardisert måte å autentisere brukere og gi sømløs pålogging og tilgang til ulike tjenester. Se detaljert beskrivelse under Identifisering og tilgangskontroll Registre Det trengs flere nye registre og kataloger i infrastrukturen for å forvalte og muliggjøre enkel tilgang til alle relevante geodata. Se detaljert beskrivelse i Kataloger, tjenester og registre Metadatakatalog Metadatakatalogen er kjernen i infrastrukturen og er inngangsporten for mange søk. Metadata gir lenker videre til relevant informasjon som produktspesifikasjon, applikasjonsskjema, tegneregler og ikke minst selve dataene i form av tjenester, applikasjoner eller nedlastbare datasett. Se detaljert beskrivelse i Kataloger, tjenester og registre SOSI Modell register I SOSI Modell register forvaltes standardiserte beskrivelser av objekter og egenskaper i forskjellige fagområder. Disse brukes til å lage produktspesifikasjoner og applikasjonsskjema som det leveres Side 12 av 77

13 datasett i henhold til. Tilgang til innholdet er viktig for realisering av harmoniserte data og innsyn i beskrivelse av objekter og egenskaper. Tjenester hos ND parter For å delta i infrastrukturen så har partene behov for å tilgjengeliggjøre mye av sine data som tjenester slik at andre skal få tilgang til disse. Se detaljert beskrivelse i Kataloger, tjenester og registre Side 13 av 77

14 5.4 Detaljerte modeller Hele den navigerbare UML modellen vises på Forslag til navigering kan være å starte med resultatet som er forslaget til implementasjonsplan Ved å klikke på de rosa boksene som har briller nede til høyre så kommer en videre til analyse diagram for aktuell delaktivitet. Klikker en på «Nytt CMS for norge digitalt» så åpnes analyse diagram for dette. Side 14 av 77

15 Hvis en ønsker å gå videre til enkelte systemkomponenter så kan en klikke på de med brille symbol og vise diagram relatert til disse komponenter. Alternativ 2 er å gå til hovedskjema for systemkomponenter (http://www.geosynkronisering.no/files/ngp/earoot/ea4/ea210.htm ) Side 15 av 77

16 Deretter kan en navigere på samme måte som delaktivitetene ved å klikke på systemkomponenter som har brille symbolet. ArchiMate arkitektur modellering En arkitektur er typisk utviklet fordi nøkkelpersoner har spørsmål som må tas opp av virksomheten og IT-systemer i organisasjonen. Slike mennesker er ofte referert til som "interessenter" i systemet. Den rollen som arkitekt er å ta opp disse bekymringene, ved å identifisere og avgrense de krav som interessenter har, utvikle utsikt over arkitektur som viser hvordan de bekymringene og kravene skal tas opp, og ved å vise avveiningene som er kommer til å bli gjort i å forene de potensielt motstridende bekymringene til ulike interessenter. Uten arkitektur, er det lite sannsynlig at alle bekymringer og krav vil bli vurdert og oppfylt. Arkitektur beskrivelser er formelle beskrivelser av et informasjonssystem, organisert på en måte som støtter resonnement om de strukturelle og atferdsmessige egenskapene til systemet og dets utvikling. De definerer komponentene eller byggeklosser som utgjør den samlede informasjonen i systemet, og gir en plan for hvilke produkter som kan anskaffes, delsystemer utviklet, som til sammen vil utgjøre det totale systemet. De bidrar til å administrere din generelle IT-investeringer på en måte som tilfredsstiller behovene til din virksomhet. For å gi et ensartet representasjon for diagrammer som beskriver bedriftens arkitekturer, har ArchiMate virksomhetsarkitektur modellering språk blitt utviklet. Det tilbyr en integrert arkitektonisk tilnærming som beskriver og synliggjør ulike arkitektur domener og deres underliggende relasjoner og avhengigheter. ArchiMate er ett lett og skalerbar språk på flere måter: Arkitekturrammeverket er enkel, men omfattende nok til å gi en god struktureringsmekanisme for arkitektur domener, lag og aspekter. Språket inneholder begrepene "service orientering" paradigme som fremmer en ny organiserende prinsipp i form av (forretning, program og infrastruktur) tjenester for organisasjoner, med vidtrekkende konsekvenser for deres virksomhet arkitektur. Rollen til ArchiMate standarden er å gi et grafisk språk for representasjon av bedriftens arkitekturer over tid (dvs. inkludert transformasjon og migrasjon planlegging), samt deres motivasjon og begrunnelse. Notasjon i modellene application Hov ed Komponent ND administrasjonssider cmp Kataloger og registre Standarder og grensesnitt som tilbys fra komponenter CSW Side 16 av 77

17 cmp Kataloger og registre Tjenester hos ND parter WMS WFS Metadatakatalog med tjenester og datasett OAI-PMH CSW ISO metadata Relasjoner/avhengigheter (linje mellom komponenter) cmp Kataloger og registre ISO metadata Produktspesifikasjon GML applikasjonsskjema Dataobjekter application Kartklient Visning av tjeneste Funksjoner/tjenester application Kartklient Endringer(GAP) Integrasjon med Objektkatalogen application Kartklient Delaktiviteter Kartklient for enkel visning av tjenester Bruk av farger (omrisset rundt komponenter kan være farget for å angi type komponent) cmp Kataloger og registre Legend Nye komponenter Endrede komponenter Utfasede komponenter Eksisterende komponenter Side 17 av 77

18 5.4.1 Webportal Brukstilfeller/forretningsprosesser Brukstilfellene i Use Case analysen under er delt inn i to hovedgrupper. Den ene handler tilgang til data ut fra portalen, og den andre om å få data inn eller på annen måte tilgjengelig gjøre data. Som det kommer frem av diagrammet under har noen av rollene interesser på begge sider, for eksempel Systemleverandører og Dataforvaltere Finne data - tilgang til geodata De aller fleste brukstilfellene for webportalen handler om å finne et eller annet og deretter kunne verifisere at dette er korrekt og oppdatert funn, for eksempel om datasettet en har funnet har dekning i det aktuelle området. uc Geonorge - data ut Geonorge Finne tjenester Finne applikasjoner (from Finne tjenester) Finne datasett Allmennheten (from Roller) Proffbrukere Lagre søk som bokmerker? (minside) (from Finne datasett) Forhåndsv isning av kartinnsyn Vise tegnforklaring Analytiker/proffbruker (from Roller) Forsker (from Roller) Kjøpe data Nedlasting av data (from UC) (from UC) Se dekningskart (from UC) Bruke tegneregler Finne objektbeskriv else/ attributtbeskriv else Saksbehandler (from Roller) Vise produktark Se driftsmeldinger Integrere sine løsninger Finne veiledere (from UC) Finne v eileder for anskaffelse Systemutv ikler/lev erandør (from Roller) (from UC) "Høste" data data.norge.no (from Roller) (from Høste metadata) BarentsWatch (from Roller) Allmennheten brukes i dette tilfellet om brukere som ikke har spesiell kunnskap om geodata utover det som finnes i befolkningen generelt. Vi tenker oss at denne brukergruppen kan være interessert i å finne og søke etter tjenester og datasett, samt å se dataene i form av en forhåndsvisning. Det er tidligere blitt bestemt av styringsgruppen at det ikke skal prioriteres å tilrettelegge den nye geoportalen for denne brukergruppen i første omgang. Om Use case-modellen over viser anser vi at analytikere eller andre proffbrukere av geodata, samt saksbehandlere og enkelte andre, for eksempel noen forskere, vil ha til dels sammenfallende interesser inn i den nye portalen. Vi har kalt alle disse proffbrukere. For denne brukergruppen mener gruppen at aktuelle interesser i portalen vil være å finne/søke frem tjenester og datasett, samt finne objekt-/attributtbeskrivelse. I likhet med allmennheten vil de nok se dataene Side 18 av 77

19 forhåndsvist, og være interessert i en tegnforklaring. Dette er også en brukergruppe hvor nedlasting og evt kjøp av data er aktuelt. Visning av dekningskart, eventuelle produktark, veiledere og bruk av tegneregler nevnes også. Det må antas at mange av disse vil kunne ønske å lagre bokmerker eller liknende, for enkelt å finne frem til samme/tilsvarende informasjon ved en senere anledning og at de er interessert i driftsmeldinger. Systemutviklere/leverandører vil ha interesse av å integrere sine løsninger og kanskje også høste data fra portalen. Andre aktuelle innhøstere er for eksempel norge.data.no og Barentswatch Tilføre/tilgjengeliggjøre data Tilgjengeliggjøring av geodata gjøres av et mindre antall brukerroller. Disse ønsker å få tilgjengeliggjort sine geodata på enklest mulig måte. Det er også en rekke felles registre, tjenester og kataloger som må til for å få tilgjengeliggjort harmoniserte og standardiserte geodata gjennom portalen, samt at det bør være rutiner som sikrer at kvaliteten og den faktiske jobben blir gjort. Side 19 av 77

20 uc Geonorge - data inn Geonorge Lage og publisere produktspesifikasjon/ applikasjonsskjema Modellerer/ Domeneekspert Etablere datasett (realisere spesifikasjonen) Publisere applikasjoner Datalev erandør/forv alter (ND part) Publisere datasett «include» «include» Registrere metadata «include» Organisering/ forv altning av infrastrukturen Publisere tjenester Kontrollere tilgjengelighet på datasett og tjenester Bidra til kv alitetshev ing av metadata og datasett Kartv erket/geodatakoordinator Godkjenning av metadata Kompetansehev ing Høste data til geonorge Met.no Systemutv ikler/lev erandør Integrere sine løsninger Innkjøper Anskaffe systemer som integreres godt med geoportal For modellerere og domeneeksperter er det først og fremst laging og publisering av produktspesifikasjoner/applikasjonsskjemaer gruppen ser for seg som aktuelle scenarioer. For Norge Digitalt-parter/dataleverandører og forvaltere viser Use case-diagrammet over et scenario med etablering av datasett og publisering av applikasjoner, datasett og tjenester. Felles for alle disse er at de involverer et behov for å registrere metadata. Kartverket er i denne sammenhengen geodatakoordinator og dette innebærer organisering/forvaltning av infrastrukturen, kontroll av tilgjengelighet på datasett og tjenester og Side 20 av 77

21 kompetanseheving. Kartverkets rolle indikerer også at denne bør ha en rolle som godkjenner av metadata, gjennom manuell og/eller automatisk etablert rutine. Også når det gjelder høsting av metadata til geoportalen har Kartverket en sentral rolle. (I andre enden av diagrammet ser vi også den datagivende-parten, i dette tilfellet met.no). Systemutviklere og leverandører har/bør ha interesse av at deres løsninger er kompatible med portalen på en god måte. Den siste aktøren som er tegnet opp i diagrammet over er en innkjøper for eksempel i en kommune. Denne har også som interesse at anskaffede systemer i organisasjonen godt kan integreres med geoportalen. Side 21 av 77

22 Systemarkitektur Oversikt over systemkomponenter og funksjoner i ønsket arkitektur for webportal. application Webportal Webportal (geonorge.no) Kartklient Felles søk Finne artikler, informasjon om prosjekter, veiledere, osv Søk etter tjenester og datasett ND administrasjonssider Finne driftsmeldinger Finne beskrivelse av objekter og attributter Metadataeditor Forslag til nye elementer/objekter Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Søkemotor Dokumentarkiv Objektkatalog visning Editor for registre(19135) Tegneregel editor SAML Lage "widget" for mine metadata Monitorering Nedlastingsløsning Metadatakatalog med tjenester og datasett Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Tegneregel register XML CSW XML SLD Side 22 av 77

23 Analyse(GAP) Analysen viser til endringer som er identifisert for å nå ønsket mål bilde. implementation Endringer webportal Nytt CMS for norge digitalt Søk etter metadata integrert i CMS(enkel) Etablere felles søkemotor ND administrasjonsside med forenklet metadataeditor Kartklient for enkel visning av tjenester Etablere oversiktlig navigering og målgrupper Slå sammen norgedigitalt.no og geonorge.no Integrere ND administrasjonssider Søk i metadata som en integrert del av CMS Integrere kartlient med webportal Etablere godt søk på tvers av kilder Webportal (geonorge.no) Felles søk Søk etter tjenester og datasett Finne artikler, informasjon om prosjekter, veiledere, osv ND administrasjonssider Metadatakatalog med tjenester og datasett Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Finne driftsmeldinger Finne beskrivelse av objekter og attributter Søkemotor Dokumentarkiv Objektkatalog visning Etablere oversiktlig navigering og målgruppe For å nå ønsket mål om forenklet tilgang til geodata for alle brukergrupper så er det viktig at den nye portalen når de aktuelle målgruppene på sine prefererte måter, da er både informasjonsstruktur, navigering og søk viktige elementer for å nå målet. Prioritering av innhold basert på målgrupper bør fokuseres på. Gov.uk har gjort et godt stykke arbeid med å forenkle store mengder mer eller mindre komplisert informasjon. Her er det laget noen gode retningslinjer, som gruppen kan bruke som utgangspunkt for design av informasjon. https://www.gov.uk/designprinciples Det bør legges opp til: Grundig identifisering av målgruppenes behov Design basert på det brukerne gjør, ikke hva de sier at de gjør eller det man tror de gjør (brukertesting og dialog med brukerne underveis) Forenkling og kontinuerlig forbedring Side 23 av 77

24 Sammenslåing av norgedigitalt.no og geonorge.no til en portal Portalene bør samles i en og få en struktur som prioriterer innholdet riktig ifht målgruppene (for eksempel allmenheten, Norge Digitalt part eller systemleverandør). Gruppen anbefaler at geonorge.no blir den nye webadressen Integrere Min Side for ND partene (ND Administrasjonssider) Administrasjonssidene er foreslått lagt ved siden av portalen i første omgang for at disse ikke knyttes for sterkt til CMS rammeverket til portalen. Første versjon av Administrasjonssidene gjøres i arbeidspakke 6 for med en tilpasset metadataeditor Søk etter metadata Gruppen foreslår å gjøre en enkel integrasjon med metadatakatalogen i første versjon av CMS løsningen. En kan se på mulighet for å integrere «Widget» for søk fra Geonetwork 2.10 som første søk fra portal til metadatakatalog. Senere bør det integreres med felles søk for alle typer data. Side 24 av 77

25 Eks Geonetwork 2.10 Widget Integrere kartklient med webportal Fra søk og i resultatliste må det være mulig å forhåndsvise datasettet i kart for å verifisere at det er de ønskelige data med akseptabel kvalitet. Eksempelvis bygge på beta.norgeskart.no til å vise aktuelle tjenester i tillegg. Kartklienten gjøres i arbeidspakke 3 og integreres med webportalen. Gruppen anbefaler en enkel integrasjon først med visning av valgt tjeneste, og deretter en rikere visning med standard tegneregler, oppslag i objektkatalog for beskrivelse av objekttyper og attributter. (se Kartklient for mer informasjon) Integrasjon kan gjøres med for eksempel URL som angir hvilke metadataidentifikator som skal vises fra resultatliste (for eksempel 51ee1dcce67d kan legge inn WMS for Skog og landskap i norgeskart klienten) Side 25 av 77

26 Søkemotor Portalen(CMS) må få en god felles søkemotor som kan integreres godt med både innhold i sidene, metadata i metadatakatalogen, objektkatalogene, stedsnavn, geografiske søk og gitte kataloger med dokumenter(for eksempel produktspesifikasjoner i pdf, veiledere, mm). Søkemotoren må støtte fonetiske søk, tåle feilstavinger og kunne vektes på en fleksibel måte slik at resultatene blir de mest relevante. For metadata så kan mulig søkemotorindeksen(lucene) gjenbrukes for den felles søkemotoren Avhengigheter Arbeidspakke 2 webportal er avhengig av arbeidspakke 4 med hovedvekt på metadatakatalogen og objektkatalogen. Den er også avhengig av arbeidspakke 2 for integrasjon av kartklient og arbeidspakke 6 for ND administrasjonssider og metadatainnhold. Grensesnitt og standarder som trengs mot metadatakatalogen er CSW og ISO XML/ ISO XML/HTML mot objektkatalogen. Side 26 av 77

27 5.4.2 Kartklient Gjenbruk av beta.norgeskart.no og infrastruktur/maskinvare denne går på antas sannsynlig Brukstilfeller/forretningsprosesser uc Geonorge - kart Geonorge Finne tjenester Allmennheten (from Roller) Proffbrukere (from Finne tjenester) Forhåndsv isning av kartinnsyn Søk etter sted Vise tegnforklaring (from UC) Analytiker/proffbruker (from Roller) Forsker (from Roller) Nedlasting av data (from UC) Se dekningskart Saksbehandler (from Roller) Finne objektbeskriv else/ attributtbeskriv else Systemarkitektur application Kartklient Kartklient Lister over tjenester Visning av tjeneste Visning av objektbeskrivelse Nedlasting av datasett Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Tegneregel register Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Nedlastingsløsning Analyse(GAP) Analysen viser til endringer som er identifisert for å nå ønsket mål bilde. Side 27 av 77

28 application Kartklient Kartklient for enkel visning av tjenester Kartklient - utvides med tegneregler, objektkatalog Kartlegging av systemgrensesnitt og etablering av brukergrensesnitt for ny nedlastingsløsning Etablere enkel visning av tjenester Integrere kartlient med webportal Visning av dekningskart Visning av WFS med tegneregler Integrasjon med Objektkatalogen Etablere kartkomponent som klient for utvalg til nedlasting Kartklient Lister over tjenester Visning av tjeneste Visning av objektbeskrivelse Nedlasting av datasett Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Tegneregel register Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Nedlastingsløsning Etablere enkel visning av tjeneste Integrere kartklient med webportal Visning av dekningskart Kartklienten/metadataklienten bør kunne vise dekningskart hvis det er angitt i metadata. Kartbilde som viser utbredelsen av datasettets objekter i et område (eksempel som vist under: FKB-lednings utbredelse i Bø kommune ). URL til bildet må ligge i metadataene (GraphicOverview). Omskrevet rektangel viser ytterpunkt for datasettets utbredelse i de fire himmelretningene. Koordinater finnes i metadataene(bounding box). Kartvisning av kartlagt område vist i form av kartbladoversikt eller andre nøyaktige arealavgrensninger. Ligger i eget kartlag i wms-tjenesten Side 28 av 77

29 Eks. fra FKB utbredelse detaljert Omskrevet rektangel viser grov utbredelse av datasettet Dekningskart som viser kartlagt område for datasettet Side 29 av 77

30 Visning av WFS med tegneregler Bruke SLD angitt i metadata (fortrinnsvis fra felles symbol og tegneregel register) til å tegne WFS lag eller sette sammen til WMS. Eks SLD S&version=1.3.0&layers=dybdekontur_oversiktsdata Integrasjon med Objektkatalogen Gruppen anbefaler at det gjøres mulig fra kartklienten å slå opp i objektkatalogen for å hente beskrivelse og begrensninger aktuelle objekt eller egenskap har. Eks visning av objektbeskrivelse i vegkart Etablere kartkomponent som klient for utvalg til nedlasting I kartklienten så kan det være aktuelt å vise relaterte datasett for en tjeneste slik at en kan gå direkte til nedlasting fra kartklient. Gruppen anbefaler også at kartklienten (eller noe av rammeverket) integreres i nedlastingsløsningen for både å vise/kontrollere data og gjøre utvalg for bestilling. Side 30 av 77

31 Se nærmere beskrivelse under kapittel nedlasting Avhengigheter Metadatakatalog i AP4 og Webportal i AP2 WMS/WFS tjenester hos partene går muligens under AP 6 og monitorering for å gi stabil tilgang til tjenester med forventet oppetid og hastighet. Symbol og tegneregel register i AP 4 Objektkatalog i AP 4 Utvalgskomponent og visning/kontroll for nedlasting i AP5 Side 31 av 77

32 5.4.3 Kataloger, tjenester og registre Brukstilfeller/forretningsprosesser business Produktspesifikasjoner Kartverket Foreslående organisasjon Geodatakoordinator Standardiseringssekretariatet Forslag om ny produktspesifikasjon Håndtere forslag? Koordinere? Bistå? Lage ny produktspesifikasjon Kontrollere/godkjenne produktspesifikasjon Registrere i Registeret (19135) Opplasting til skjema.geonorge.no Oppdatere status i Registeret (19135) Produktspesifikasjon Word dokument UML modellen GML applikasjonsskjema Tegneregler Enterprise Architect (UML modellering) Side 32 av 77

33 business Nye kodev erdier forv altet av kartv erket Kodelisteansvarlig må avklares (prosess pågår) Kartverket Foreslående organisasjon Geodatakoordinator Foreslå nye kodeverdier Håndtere forslag Beslutte status Registrere ny kodeverdi Skjema for nye forslag - kodeverdier Oversiktsskjema for alle forslag Skjema for å endre status Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Side 33 av 77

34 class Tegneregler Portrayal register Les/skriv tegneregler Visualisering av stylede objekter : Datalev erandør/forv alter (ND part) SLD-Editor Les skjema Les skjema Legg til visuelle variabler Tjeneste: WFS/GML Fil: shapefile Realisering Realisering Produktspesifikasjon Avled SOSI modellregister Systemarkitektur Side 34 av 77

35 cmp Kataloger og registre Tjenester hos ND parter WMS WFS Leverandørverktøy (Forvaltning, portaler, mm) Legend Nye komponenter Endrede komponenter Utfasede komponenter Eksisterende komponenter Meldingsregister Metadatakatalog med tjenester og datasett OAI-PMH CSW Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Grunnregister Terminologiregister SOSI Modell register Del 1 - Generell del Organisasjoner Termer ISO metadata Navnerom Objektkatalog Del 2 - fagområder/objektkatalog Applikasjonsskjema Nøkkelord Dokumentarkiv skjema.geonorge.no Kodelister RDF/OWL/SKOS Del 3 - Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjon GML applikasjonsskjema GML Dictionary XML Kodelister Schematron (Test og valideringsfil) Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) Tegneregel register Tegneregler, symboler, mm Monitorering Validering av metadata SOSI-DB SOSI defenisjonsfiler SOSI Kontroll SLD Tjenestestatus Metadatastatus XML Rest - OppdateringsAPI Side 35 av 77

36 Analyse(GAP) Analysen viser til endringer som er identifisert for å nå ønsket mål bilde. implementation SOSI modeller SOSI DB overgang Konvertere SOSI DB til SOSI modellregister (utført) SOSI Modell register Overføre manglende SOSI_navn SOSI-DB Overgang fra SOSI DB til SOSI Modell register Mange komponenter og spesielt integrasjon med systemleverandørene har behov for et mer komplett SOSI modell register ifht SOSI syntaks realisering. I dag er det overført en del maskinelt, men det mangler en del SOSI_navn i modellene. Side 36 av 77

37 cmp Pilot registersystem Pilotløsning for register system - kodelister Legend Nye komponenter Endrede komponenter Utfasede komponenter Eksisterende komponenter Etablere pilot for forvaltning av kodelister. Organisasjonsdelen kobles opp til ND administrasjonssider og metadataeditor Utvide med register for navnerom og applikasjonsskjema ND administrasjonssider Metadataeditor Editor for registre(19135) Metadatakatalog med tjenester og datasett OAI-PMH CSW Tjenester hos ND parter Eksterne kodelister Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Grunnregister Organisasjoner ISO metadata Navnerom Applikasjonsskjema skjema.geonorge.no Kodelister GML applikasjonsskjema GML Dictionary Kodelister XML Rest - OppdateringsAPI Register system - Etablere pilot for forvaltning av kodelister Gruppen anbefaler at det kjøres et pilotprosjekt for å etablere forvaltning av kodelister. Både sentralt forvaltede kodelister og kodelister som er eksternt forvaltet. Sentralt bør det ligge referanser til alle godkjente eksterne kodelister som kan benyttes. Det anbefales å fjerne kodelister som ligger statisk på skjema.geonorge.no i dag. For eksempel Kommunenr liste kan samles en plass og revideres en gang i året uten at SOSI modellregister og GML applikasjonsskjema(avledet av SOSI modellregister) trenger å endres. Er listen en sentral liste vil en også slippe å kopiere denne til alle kataloger på skjema.geonorge.no hvor kommunenr er brukt. Kodelistene må minimum ha et endepunkt som kan Side 37 av 77

38 levere GML Dictionary format, og en bør også levere endepunkt med ISO XML. SOSI Modell registeret bør oppdatere kodelister til å peke på kodeliste registerets url for aktuell kodeliste. Registersystemet må håndtere versjonering av innhold og kodelister. Det er flere land som er i ferd med å etablere nasjonale registre for kodelister, mm og det anbefales å vurdere å samarbeide med disse. Inspire registry kan være en start, og Tyskland er også i oppstart med et Open Source prosjekt for dette Register system Utvide med navnerom og applikasjonsskjema Registersystemet bør videre utvides med applikasjonsskjema for å styre status, versjonering og webadresse, samt navnerom som tildeles/brukes innenfor hver organisasjon. Navnerom kan brukes for å angi eier av dataobjekt og være en del av en unik id for et objekt. Det kan også sammen med url til WFS tjeneste benyttes for å løse unik url til et objekt (eks navnerom no.vegvesen.vegnett og id kan en finne korrekt url for å hente dette objektet) cmp Kataloger og registre Pilotløsning for register system - Pilotløsning registersystem - Objektkatalog Etablering av fullt register Editor for tegneregler, opplasting av SLD/SE kodelister Etablere pilot for forvaltning av kodelister. Organisasjonsdelen kobles opp til ND administrasjonssider og Utvide med register for navnerom og applikasjonsskjema Etablere "widget"/plugin for mine metadata Etablere objektkatalog Etablere terminologi register Integrere meldingsregister i ND administrasjonssider for forslag til nye objekter og egenskaper Etablere felles tegneregel og symbol register Etablere editor for SLD/SE metadataeditor ND administrasjonssider Metadataeditor Editor for registre(19135) Lage "widget" for mine metadata Tegneregel editor Meldingsregister Metadatakatalog med tjenester og datasett Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm SOSI Modell register OAI-PMH CSW Grunnregister Terminologiregister Organisasjoner Termer ISO metadata Navnerom Objektkatalog Applikasjonsskjema Nøkkelord Legend skjema.geonorge.no Kodelister RDF/OWL/SKOS Nye komponenter Endrede komponenter GML applikasjonsskjema GML Dictionary XML Utfasede komponenter Eksisterende komponenter Kodelister Tegneregel register Monitorering Schematron (Test og valideringsfil) Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) Tegneregler, symboler, mm Validering av metadata SOSI defenisjonsfiler SOSI Kontroll SLD Tjenestestatus Metadatastatus XML Rest - OppdateringsAPI Side 38 av 77

39 Lage «widget» for egen webside Gruppen tror det kan være god markedsføring og en fin tjeneste for partene å tilby en «widget» eller plugin for å enkel lime inn kode som gir organisasjonen sine metadata på egen webside. Eksempel på hva en mener med «widget» er for eksempel yr sin tjeneste for å vise været på egen webside. Boksen under kan enkelt legges inn på egen webside for å dynamisk oppdateres med aktuell informasjon fra yr. Yr eksempel hvor en velger sted og type visning/plugin en ønsker: Side 39 av 77

40 Annet eksempel er beta.norgeskart.no hvor en nå kan lage sitt eget kartutsnitt og vise dette på egen webside. Alternativ for Geonorge og metadata er en liten «kodesnutt» som lager html/iframe med organisasjonens metadata som kan listes på egen webside. Side 40 av 77

41 Terminologi/semantikk-register Hensikten med et slikt register er å gi forklaringer på begreper. Begrepene kan være - generelle faguttrykk (forvaltet i et terminologi-register) - objekttype/attributt-navn (forvaltet i et objektkatalog-register) - (anbefalte) nøkkelord (forvaltet i et nøkkelord-register) Eks Visning av Objektkatalog for NVDB Side 41 av 77

42 Side 42 av 77

43 Side 43 av 77

44 cmp Tegneregler Etablere felles tegneregel og symbol register Editor for tegneregler, opplasting av SLD/SE Etablere editor for SLD/SE Legend Nye komponenter Endrede komponenter Utfasede komponenter Eksisterende komponenter ND administrasjonssider Tegneregel editor Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm OAI-PMH CSW WFS Tegneregel register Tegneregler, symboler, mm ISO metadata SLD skjema.geonorge.no GML applikasjonsskjema Etablere felles tegneregel og symbol register Gruppen mener at et felles register over symboler og tegneregler som gjøres maskinlesbart vil få stor nytte i infrastrukturen og effektivisere mye. Tegneregler bør leveres på standard SLD ihht GML applikasjonsskjema. Tekniske løsninger for et slikt tegneregel- og symbolregister må avklares, erfaringer som gjøres i ELF-prosjektet vil her være nyttig. API må være tilgjengelig slik at for eksempel systemleverandører kan konvertere og mappe regler til sine formater og strukturer(til feks.lyr fil som passer Shapefil etc.). Side 44 av 77

45 Etablere editor for SLD/SE Gruppen anbefaler at en ser nærmere på komponenten som utvikles i NOSIN samarbeidet for å vurdere denne til bruk i geoportalen. Det bør fokuseres på WFS på harmonisert form for å etablere reglene. Eks Avhengigheter Side 45 av 77

46 5.4.4 Nedlastingsløsning Nedlastingsløsningen skal inneholde funksjoner som søk, finn og velg datasett - samt mulighet for geografisk avgrensning. På grunn av enkelte datasetts natur, vil kanskje ikke område->datasett- >format/transformasjon->bestill være best egnet. Spesifikt nevnes her kyst- og marine tema og datasett av en grovhet som alltid vil gis kun landsdekkende og ikke ned på regionalt eller kommunalt nivå. Mens på andre tema så vil nettopp område->datasett->format osv være ønskelig - så inngang til nedlasting fra flere innfallsvinkler er sterkt ønskelig. Et siste eksempel på datasett som alltid vil være landsdekkende med tidsserie-data, hvor valg eksempelvis er årstall eller andre intervaller. Det å få inn dekningskart og forhåndsvisning slik at bestiller har en viss idé om hva og om det finnes ønsket tematisk data i ønsket område - alternativt tilby en prosesseringstjeneste (WPS) som kan si "Ja (og evt antall objekter) eller Nei) på spørsmål om det finnes ønsket tema innenfor ønsket geografisk område Krav til registrering av brukerinformasjon bør holdes på et absolutt minimim (helst uten) for åpne og frie datasett (åpner for at epost-adresse må oppgis der asynkron leveranse er i bruk - eksempelvis NGU og DirNat nedlastingsløsninger) Brukstilfeller/forretningsprosesser business Bruk av nedlasting Brukere Saksbehandler (from Roller) Analytiker/proffbruker (from Roller) Finne aktuelle datasett for nedlasting Velge område Bestille data Laste ned data Bruke datasett business Forvaltning av nedlastingsløsning Sende fil til kartverket med oppdaterte data Motta og kontrollere data Importere data til distribusjonsbase ND part Oppsett av direkte nedlastingsløsning Kartverket Oppsett av synkroniseringsløsning Side 46 av 77

47 Systemarkitektur application Ny nedlastingsløsning Finne aktuelle datasett for nedlasting Nedlastingsløsning Brukergrensesnitt Kartklient Utvalg av data Forhåndsvisning av kart og dekningsgrad Bestilling av data Nedlasting av data Distribusjonsbase "Lokale data" WPS Nedlastingsmotor Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Atom Felles pålogging Import av data Synkroniseringsabonnent Alternativ med direkte bestilling til ND part Felles logg ut SAML Motta og kontrollere data Direkte lenke til nedlasting av ferdige datasett Tjenester hos ND parter Sende fil til kartverket med oppdaterte data Geosynkronisering WPS Atom WFS Kontroll og validering av data Datasett hos ND part Alternative måter å tilgjengeliggjøre data for nedlasting Side 47 av 77

48 Analyse(GAP) application Ny nedlastingsløsning Kartlegging av systemgrensesnitt og etablering av brukergrensesnitt for ny nedlastingsløsning Abonnent for Geosynkronisering Unik url til ønsket nedlastbare datasett fra metadatakatalog Bedre tilgangsstyring slik at en kan gi spesielle grupper mer/mindre tilgang til nedlastbare data. Alle får ikke alt. Etablere kartkomponent som klient for utvalg til nedlasting Legge til rette for mer oppdaterte data. Et punkt er å innføre geosynkronisering og ellers se på direkte tilgang der det er mulig Integrasjon med frie data? data.kartverket.no Legges inn som en åpen del i samme løsning, sli kat en slipper å oppdatere flere distribusjoner? direkte fra geonorge til part Forhåndsvisning av kart og dekningsgrad Nedlastingsløsning Brukergrensesnitt Kartklient Utvalg av data Forhåndsvisning av kart og dekningsgrad Bestilling av data Nedlasting av data Distribusjonsbase "Lokale data" WPS Nedlastingsmotor Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Atom Felles pålogging Import av data Synkroniseringsabonnent Alternativ med direkte bestilling til ND part Felles logg ut SAML Motta og kontrollere data Direkte lenke til nedlasting av ferdige datasett Tjenester hos ND parter Sende fil til kartverket med oppdaterte data Geosynkronisering WPS Atom WFS Kontroll og validering av data Datasett hos ND part Alternative måter å tilgjengeliggjøre data for nedlasting Unik url til ønsket datasett For å få til en god integrasjon fra metadatakatalogen til nedlasting så er en unik url til datasett ønskelig. Side 48 av 77

49 I dag får de fleste nedlastinger adresse https://download.geonorge.no/skdl2/ i metadatakatalogen som betyr en må starte på nytt med å finne fram til data i dagens løsning. Eksempelvis kan en url til aktuelt datasett se slik ut : https://data.geonorge.no/datasett/sefrakbygningar SOSI_/ og en kan da enten starte nedlasting direkte eller få opp skjermbilde for å validere/kontrollere data eller gjøre ytterligere utvalg. Aktuelle parametre i URL: format/søk/område/datasett/bbox Bedre tilgangsstyring Integrasjon med kartklient for utvalg Legge til rette for mer oppdaterte data Direkte tilgang til nedlasting hos aktuell part, og innføring av Geosynkronisering der det er behov og mulighet Avhengigheter AP 3 kartklient AP 8 Identifisering og tilgangskontroll Tjenester hos ND partene deriblant Geosynkronisering Side 49 av 77

50 5.4.5 Metadatainnhold og pilotering Brukstilfeller/forretningsprosesser Brukstilfellene kan her deles inn i to grupper hvor den ene oppgaven består i å etablere og vedlikeholde metadata, noe som kan gjøres ved hjelp av ulike metoder og teknologier. Den andre oppgaven går på ut å tilgjengeliggjøre/gi tilgang til metadata gjennom ulike grensesnitt Registrering og vedlikehold av metadata Den viktigste rollen her, er dataeieren som har ansvaret for å registrere og vedlikeholde metadata for sine egne tjenester, datasett, serier og applikasjoner. I tillegg vil nasjonal geodatakoordinator ha et overordnet ansvar for at metadata er i henhold til gjeldende spesifikasjoner, og vil måtte ha muligheter for å oppgradere og for å holde metadata i forskriftsmessig stand. Registrering av metadata vil kunne foregå i en offisiell metadataeditor hvor en kan registrere metadata for datasett, datasettserier, tjenester og applikasjoner. For tjenester skal en kunne lese inn tjenestemetadata direkte inn i editoren, for så å fylle ut resterende informasjon manuelt. Registrering av metadata kan foregå ved hjelp av høsting fra etaters egne metadatakataloger. Det anbefales at en bruker CSW 2.0.2, og at skjemaet som benyttes av part følger ISO1915/19139 og er utfylt i samsvar med Veileder for Metadata i Norge digtalt. Dette må avtales og utføres i samarbeid mellom nasjonal geodatakoordinator og gjeldende part. Andre standarder som OAI-PMH kan også være aktuelt og mp testes ut. Mapping mellom ulike standarder må sjekkes og eventuelt forbedres om nødvendig. Registrering av metadata kan foregå fra ulike etaters verktøy for metadataeditering. Dette kan foregå via CSW eller geonorge-api-et som også bygger på CSW. Det forutsettes at metadata valideres ved hjelp av valideringstjeneste for metadata før metadatene legges inn i den nasjonale katalogen Gi tilgang til metadata Den nasjonale katalogen skal tilby en søketjeneste og følge Inspire sine krav til en søketjeneste. CSW-grensesnittet skal være tilgjengelig uten autentisering, slik at en kan lese ut metadata fra metadatakatalogen. CSW-grensesnittet skal være tilgjengelig med autentisering og tilgangskontroll slik at en kan lese, oppdatere og slette metadata fra katalogen. Metadata skal kunne leses, oppdateres og slettes gjennom GeoNorge-API-et. Her kreves også autentifisering og tilgangskontroll. Metadata skal også tilbys på en måte som er enkel å legge inn på etaters egne sider, for eksempel en egen widget, eller kode som limes inn i en Iframe. Side 50 av 77

51 business Metadata GENERELLE VILKÅR FOR NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET Dataforvalter - ND part Publisere datasett Publisere tjeneste Lage tegneregler Registrere metadata om tjenesten Registrere metadata om datasett Gjøres direkte i forvaltningsverktøy eller i metadataeditor på ND administrasjonssider Datasett hos ND part Tjenester hos ND parter Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Metadatakatalog med tjenester og datasett Side 51 av 77

52 application Registrere metadata Administrer opplastning av metadata i GeoNetwork Fyll inn i skjema Norge digitalt metadata-editor ArcCatalog Metadata-editor xml : Datalev erandør/forv alter (ND part) Fyll inn i skjema Fyll inn i skjema Validering av metadata xml GeoNetwork xml-opplastningsside Inspire WEB Metadata-editor Tjenester (WMS, WFS, WCS) WxS GetCapabilities Høsting CSW Administrer høsting Administrer høsting GeoNetwork høstingsadministrasjon : Kartv erket/geodatakoordinator Metadatakatalog for nasjonal fagetat Høsting CSW, OAI-PMH Side 52 av 77

53 Systemarkitektur application Metadataeditor Registrere metadata om datasett Registrere metadata om tjenesten ND administrasjonssider Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Pålogging Felles pålogging Metadataeditor Hente organisasjon og kontakter fra Registeret Hente metadata fra tjeneste Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Side 53 av 77

54 application Leverandørverktøy Leverandørverktøy (Forvaltning, portaler, mm) Validering av metadata Søk etter tjenester og datasett Høste metadata.net komponent GeonorgeAPI Metadatakatalog med tjenester og datasett Publisere metadata CSW integrasjon CSW Etablere datasett Kontrollere/validere datasett Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) ISO metadata Tre alternative måter å etablere datasett og transformasjoner/mappinger skjema.geonorge.no GML applikasjonsskjema SOSI Modell register Del 2 - fagområder/objektkatalog Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Objektkatalog Veileder for metadata Del 3 - Produktspesifikasjoner Leverandørverktøy - Etablere datasett Verktøyene som data blir forvaltet i må enkelt kunne bruke tjenester for å lage sine databaser og skjematransformasjoner/mappinger slik at de kan levere harmoniserte data på både GML og SOSIsyntaks format. Validering av datasett (beskrives i AP4) Søke etter tjenester og datasett Verktøyene skal ha enkel tilgang til å søke i metadatakatalogen etter tjenester slik at de kan lage egen tjenestekatalog og vise tjenestene direkte i sine løsninger. Datasett bør også være mulig å laste ned direkte fra systemet. Publisere metadata Det er ønskelig at verktøyene forvalter metadata om datasett og tjenester så tett til disse som mulig og at dette kan benyttes for å publiserer metadata direkte til metadatakatalogen. GeoNorge-API-et vil kunne være en nyttig komponent i en slik løsning. Side 54 av 77

55 Høste metadata Systemene kan ha mulighet for å høste metadata fra nasjonal metadatakatalog for å bruke i sine systemer, for å oppnå en rikere funksjonalitet, eller søk kan gjøres direkte mot den nasjonale katalogen. application Monitorering Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Monitorering Validering av metadata Metadatastatus Oppdaterer monitoreringsregister med resultat Konformitet, oppetid, responstid, antall besøk, tilgjengelighet, mm Henter tjenester som skal overvåkes Sjekker WMS og WFS tjenester Tjenestestatus Veiledere for rapportering av monitorering Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) Monitorering av metadata og tjenester Kvalitet på metadata og tilgjengelighet på tjenester er viktig for at resten av infrastrukturen skal fungere. Det er behov for å kontinuerlig overvåke og kontrollere disse data. Metadatavalidering kan kjøres hver natt eller trigges ved oppdatering av nye/reviderte metadata, mens testing av tjenester kjøres regelmessig for test av oppetid og ved behov eller ved faste tidspunkt for å validere i henhold til innhold Analyse(GAP) Analysen viser til endringer som er identifisert for å nå ønsket målbilde. Side 55 av 77

56 application Monitorering Validering av metadata og tjenester Etablere monitoreringsløsning av tjenester Etablere valideringstjeneste for metadata Etablere valideringstjeneste for GML/WFS Etablere løsning for å monitorere tjenester Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Monitorering Validering av metadata Metadatastatus Oppdaterer monitoreringsregister med resultat Konformitet, oppetid, responstid, antall besøk, tilgjengelighet, mm Henter tjenester som skal overvåkes Sjekker WMS og WFS tjenester Tjenestestatus Veiledere for rapportering av monitorering Inspire metadata validator Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) Monitorering Etablere valideringstjeneste for metadata Valideringstjenesten skal kunne gi status for om metadataene er i henhold til krav for metadata i Norge digitalt. Det skal være mulig å skille mellom datasett, tjenester og applikasjoner, og alle disse ressurstypene skal ha hver sine valideringsregler. Det skal også være mulig å skille mellom ulike initiativ eller tilhørighet de ulike ressursene har (for eksempel Inspire eller Norge digitalt). Det skal også være ulike valideringsregler for de ulike initiativene. Valideringsresultatene skal kunne vises grafisk på overordnet nivå og i tabellform, hvor etatene kan filtrere ut sine egne metadata for en enklere oversikt. Validatoren kan ta utgangspunkt i Inspire sitt API for metadatavalidering, men det er enda ikke avklart om dette er et API som kan benyttes til dette formålet i framtiden. Side 56 av 77

57 Side 57 av 77

58 Etablere valideringstjeneste for GML/WFS Det er behov for en tjeneste som kan ta over for SOSI Kontroll når en skal levere data på GML. Det finnes en tjeneste hos Inspire som kan være et godt utgangspunkt. Eksempelvis tilbyr en REST tjeneste for å validere GML Applikasjonsskjema evt med GML data og Schematron fil Etablere løsning for å monitorere tjenester Det er behov for å rapportere bruk av tjeneste (antall treff), om tjenesten er Inspire-kompatibel (compliant) m.m. For å være Inspire-kompatibel er det både krav til innhold og oppetid, og monitoreringstjenesten må kunne registrere og presentere denne typen informasjon. Eksempel fra Spationeo Monitor: Side 58 av 77

59 Side 59 av 77

60 application Metadataeditor ND administrasjonsside med forenklet metadataeditor Etablere en minside for ND partene Integrere SAML pålogging Etablere editor for metadata Integrere med register over organisasjon og kontakter Preutfylle editor fra tjeneste Etablere API for preutfylling Registrere metadata om datasett Registrere metadata om tjenesten ND administrasjonssider Identifisering og tilgangskontroll (BAAT) Pålogging Felles pålogging Metadataeditor Hente organisasjon og kontakter fra Registeret Hente metadata fra tjeneste Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Metadatakatalog med tjenester og datasett Tjenester hos ND parter ND Administrasjonsside - Etablere min side for ND partene Gruppen anbefaler at det etableres en administrasjonsside for partene som i første omgang inneholder metadataeditor, men senere utvides med administrering av kodelister og generell editor Side 60 av 77

61 for tilhørende registre, produktspesifikasjoner, tegneregler, monitorering av egne tjenester, meldingsregister og forslag til nye objekter og attributter, beskrivelse for å lage egne «widgets» for integrasjon på egne websider ND Administrasjonsside - Integrere SAML pålogging ND Administrasjonsside - Etablere editor for metadata Det er behov for en metadataeditor med lavere brukerterskel enn den som finnes i Geonetwork i dag. Editoren skal løsrive seg fra ISO-standardens oppbygning, og gruppere metadataene i logiske inndelinger. Underliggende komplekse strukturer i standarden skal skjules, og kun forhåndsdefinert metadataelementer vil være mulig å legge inn i editoren. Navn og beskrivelser skal henspeile til innholdet som skal fylles inn i skjemaet, heller enn å være mest mulig tro mot direkte oversettinger av standarden. Rike hjelpetekster skal veilede brukeren i utfylling av skjemaet. Eksempelskisse for metadataeditor ND Administrasjonsside - Integrere med register over organisasjon og kontakter Det skal etableres et register over organisasjoner med kontaktpersoner, e-postadresser og firmalogo. Informasjon skal kunne hentes fra dette registeret ved innlegging av kontaktinformasjon i metadataeditoren. Side 61 av 77

62 ND Administrasjonsside - Preutfylle editor fra tjeneste Editoren skal kunne lese informasjon fra tjenestens GetCapabilities-dokument og automatisk fylle inn tilgjengelige metadata i web-skjemaet. Resten av påkrevde metadata skal kunne legges inn manuelt. Ved oppdatering av tjenestemetadata skal disse kunne hentes inn på nytt uten at manuelt innlagte metadata skal overskrives/slettes. Hvis tjenesten gir informasjon på flere språk, skal både norsk (hovedspråk) og engelsk (alternativt språk) legges inn i metadataene ND Administrasjonsside - Etablere API for preutfylling Lage funksjonalitet for å kunne legge inn kontaktinformasjon Side 62 av 77

63 application Leverandørverktøy Pilotløsning for register system - kodelister Pilotløsning registersystem - Objektkatalog Definere integrasjon med kodelister Metadata integrasjonskomponent og veileder for systemleverandører Videreutvikle integrasjonsmuligheter mot metadata Etablere veileder for integrasjon Avklare metode/kilde for å etablere datasett og skjematransformasjoner Leverandørverktøy (Forvaltning, portaler, mm) Validering av metadata Søk etter tjenester og datasett Høste metadata.net komponent GeonorgeAPI Metadatakatalog med tjenester og datasett Publisere metadata CSW integrasjon CSW Etablere datasett Kontrollere/validere datasett Validering av GML/WFS (SOSI Kontroll 2) ISO metadata Tre alternative måter å etablere datasett og transformasjoner/mappinger Tjenester hos ND parter skjema.geonorge.no GML applikasjonsskjema SOSI Modell register Del 2 - fagområder/objektkatalog Register (19135) - kodelister, objektkatalog, navnerom, tegneregler, mm Objektkatalog Kodelister AP 6 - Metadatainnhold og pilotering::veileder for metadata Eksterne kodelister Kodelister Del 3 - Produktspesifikasjoner Definere integrasjon med kodelister Videreutvikle integrasjonsmuligheter mot metadata Etablere veileder for integrasjon Avklare metode/kilde for å etablere datasett og skjematransformasjoner Side 63 av 77

64 implementation BarentsWatch Metadatakatalog med tjenester og datasett Kvalitetsheve norske metadata ISO metadata Etablere system for engelske metadata Høstingsadministrasjon Etablere regler for metadata for layers Pilot BarentsWatch (Høsting, kvalitetsheving) CSW OAI-PMH Etablere regler for høsting Sette opp høsting av data fra HI, MET, NGU og Kartverket Tjenester hos ND parter WMS WFS Etablere løsning for å gruppere metadata feks til høsting uten å forurense med nøkkelord - sette opp virituelle CSW endepunkt Kvalitetsheve norske metadata For å få best mulig relevant treff på søk, er det viktig at metadata har godt utfylte nøkkelord, og at tittel og sammendrag er best mulig beskrivende. Det siste er også viktig, i tillegg til formål og eventuelt bruksområde, med tanke på å få en god innsikt i hva datasettet/tjenesten inneholder og kan brukes til. Det skal utvikles et rapportverktøy hvor en enkelt kan lage en oversikt over diverse metadatafelt for sammenligning og innholdssjekk. Side 64 av 77

65 Etablere system for engelske metadata Definere metadataelementer som skal forefinnes både på norsk og engelsk og etablere rutiner for å få etablert flerspråklighet i metadatene. Foreløpige kandidater er tittel, sammendrag, nøkkelord, organisasjon Etablere regler for metadata på kartlag(layers) Det er ønskelig at det finnes metadata på lagnivå, da en del tjenester er samletjenester som er satt opp over alle kartdataene til etaten. Det er lite ønskelig at en da må kople seg opp mot tjenesten for deretter få informasjon om hvilke lag tjenesten tillbyr, den informasjonen bør finnes i metadataene. Dette forutsetter at hvert lag har gode beskrivende metadata i GetCapabilitiesdokumentet som igjen kan høstes inn i metadataene. Det må etableres beskrivelse for hvordan GetCapabilities-dokumentet skal utfylles og hvordan mapping skal skje. Mappingregler må utarbeides gjennom en xslt og funksjonalitet for denne typen høsting må utvikles Etablere regler for høsting Ulike høstingsmekanismer og profiler må identifiseres og kartlegges. Harmoniseringsregler for å få høstede data på riktig struktur og med riktig innhold på riktig plass må utarbeides. Noe utvikling må påregnes Pilotering av høsting av metadata fra HI, MET, NGU og Kartverket Høsting mot parters metadatakataloger må uttestes for ulike profiler med hensyn på mappingregler, validering og eventuell og oppretting av og harmonisering av metadata. Det er et mål å få realisert noen synlige gevinster. Side 65 av 77

Veiledningstjeneste:

Veiledningstjeneste: Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester Svein Skøien, Mette Ljosland og Knut Bjørkelo NIJOS dokument 21/05 Veiledningstjeneste: Lett tilgjengelig faginformasjon for webtjenester

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester

- en informasjonsstandard for offentlige tjenester din veiviser i det offentlige TINGLYSING BARNEHAGE SOSIALHJELP RENOVASJON BYGGEMELDING BOSTØTTE Håndbok for innføring av Los - en informasjonsstandard for offentlige tjenester www.norge.no Håndbok for

Detaljer

Tilgjengelige nettsteder

Tilgjengelige nettsteder Veileder Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon IS-1366 Tilgjengelige nettsteder 1:3 Oversikt og innholdsproduksjon HTML Hva er tilgjengelighet Fordommer og misforståelser Praktiske

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer