1. Generell informasjon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generell informasjon:"

Transkript

1 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING OG DUMPING I SJØ OG VASSDRAG, ELLER UTFYLLING OVER FORURENSEDE SEDIMENTER I SJØ Skjemaet skal benyttes ved søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskrifens kap. 22. eller ved søknad om utfylling i sjø, over forurensede sedimenter i henhold til forurensninsloven 11. Informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på og Søknadsskjemaet er utformet på grunnlag av Klif sin veileder TA-1979/2004 (kap.4) og skal derfor tilfredsstille kravene til nødvendig grunnlagsinformasjon for behandling av søknader om mudring og dumping i sjø etter forurensningsforskriftens kap. 22. Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig, og alle nødvendige vedlegg må følge med. Bruk vedleggsark med referansenummer til skjemaet der det er hensiktsmessig. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen før søknaden sendes! Søknaden oversendes Fylkesmannen i Troms på elektronisk form til eller i papirform til Fylkesmannen i Troms Pb Tromsø. 1. Generell informasjon: x Mudring i sjø eller vassdrag Kapittel 3. Søknaden gjelder x Dumping i sjø eller vassdrag Kapittel 4. Utfylling i sjø over forurensede sedimenter Kapittel 5. Antall mudringslokaliteter 4 Antall dumpingslokaliteter 3 Kapittel 3-5 skal fylles ut og nummereres for hver enkelt lokalitet som skal benyttes. Miljøundersøkelse gjennomført x Ja, vedlagt Nei Vedleggs nr 1 og 2 Miljøundersøkelsen omfatter x Mudringssted Dumpingssted x Utfyllingssted Tittel på søknaden/prosjektet (med stedsnavn) Utdyping Vannavalen - Karlsøy kommune, Troms fylke Kommune Karlsøy kommune Navn på søker (tiltakseier) Kystverket Nordland Adresse Postboks 23, 8309 Kabelvåg Telefon E-post Kontaktperson evt. ansvarlig søker/konsulent Magnus Rørvik, Kystverket, Senter for Utbygging Telefon E-post / Org. nummer

2 2 2. Eventuelle avklaringer med andre samfunnsinteresser: 2.1 Planstatus: (Viktig!) Gjør rede for den kommunale planstatusen til de aktuelle lokalitetene for mudring, dumping eller utfylling. Vi ber om at eventuell reguleringsplan med bestemmelser legges ved søknaden. : Er kommunen kontaktet på forhånd angående tiltaket? Ja x Nei Forhåndsuttalelse/godkjennelse fra kommunen vedlagt Oppgi hvilke kjente bruksinteresser/naturverdier som er tilknyttet lokaliteten eller nærområdet til lokaliteten og beskriv hvordan disse eventuelt kan berøres av tiltaket: : Vi ber om søkers vurdering av tiltaket i forhold til f eks. friluftsverdier, kommersielt fiske, sportsfiske, gyteog oppvekstområde for fisk, område av spesiell naturvernmessig betydning eller av spesiell biologisk betydning m.v. Beskriv dette for hver av lokalitetene som berøres av søknaden; mudring/dumping/utfylling. Karlsøybruket og Saltimport holder til i havna. Sjøtrafikk til å fra kai kan bli påvirket med regulering av trafikk under deler av arbeidet. For vurdering av naturverdier, se søknadsbrev. 2.3 Kulturminner: Er Tromsø Museum kontaktet på forhånd angående de berørte lokalitetene? Ja x Nei Klarering mht kulturminneloven vedlagt Fiskerinæring: Er Fiskeridirektoratet eller lokalt fiskarlag kontaktet angående de berørte lokalitetene? Ja x Nei Forhåndsuttalelse ang. fiskeri/ oppdrett vedlagt Lokale fiskere i referansegruppe 2.5 Skipstrafikk og farled: Er Kystverket eller kommunen kontaktet angående hensyn til farleden (havne- og farvannsloven)? Ja x Nei Klarering mht havne- og farvannsloven vedlagt Søknad sendes snarlig 2.6 Er det rør, kabler eller andre konstruksjoner på sjøbunnen i området? : Ja x Nei Aktuelle konstruksjoner er tegnet inn på vedlagt kart x Nærmere beskrivelse: Disse må flyttes før arbeidet startes. Eierne er kontaktet om dette 2.7 Opplys hvilke eiendommer som antas å bli berørt av mudringen (naboliste): Eiere Gnr/bnr Dersom tiltaket går inn på annen persons eiendom må søknaden vedlegges skriftlig godkjenning etter nabovarsel. 2.8 Merknader/ kommentarer : Eiendommene i forbindelse med tiltaket er overtatt av kommunen i reguleringsarbeid. 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr:

3 3 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Innseiling Vannavalen Grunneier (navn og adresse) Tiltak i sjø 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1 000 med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) Sonebelte 33 Nord Øst Mudringshistorikk: x Første gangs mudring Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? År 3.4 Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket: : Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- / fraktefartøy på stedet og vil være gunstig for bedriftene. Bedring av dybdeforhold, liggeplasser og manøvreringsareal vil redusere risikoene ved manøvrering i havna, og bidra positivt for utviklingen i Vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. 3.5 Muddringens omfang: : Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) 5-10 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? 1-5 m Vanndybde etter planlagt mudring 10 m Arealet som skal mudres m² (merk på kart) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket: Grunnen består av morene/løsmasse. Kan være noe fjell. 3.6 Mudringsmetode: : Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr el.). Avgjøres i samarbeid med entreprenør 3.7 Anleggsperiode: : Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd 3.8 Hvordan er sedimentene planlagt disponert: x Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling : : Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Deponering på land x Annet Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Deponering i strandkantdeponi eller framfor strandkantdeponi med lekter Beskrivelse av planlagt transportmetode: (fartøytype / kjøretøy /omlastingsmetode) Lekter.

4 4 Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 3.9 Sedimentenes innhold: Angi fordeling av innhold i % Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet Eventuell nærmere beskrivelse: (f eks romlig kornfordeling, horisontal og vertikal fordeling) : Se vedlegg Løsmasser av silt, sand og leire ned til ca 1,5m. nedover antatt morene og sand/silt ned til fjell 3.10 Strømforhold på lokaliteten: : Flo/fjere 3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder: (viktig!) Beskriv eksisterende og tidligere virksomheter i nærområdet til lokaliteten (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l.). : Industrivirksomhet innerst i havna Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. : Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 11 stk (skal merkes på vedlagt kart) 11 enkeltprøver på 3 prøvefelt Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Tungmetaller og organiske miljøgifter Se vedlegg 3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten: Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) : relatert til de ulike analyseparametrene jf. TA-2229/2007. Samtlige prøver for dette området ligger i tilstandsklasse I eller II 3.14 Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for : naturmiljøet. Ingen miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser som bidrar til liten spredning Avbøtende tiltak: : Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen avbøtende tiltak planlagt 4. Dumping i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning) Strandkantdeponi Grunneier (navn og adresse) Karlsøy kommune 4.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1 000 med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS stedfestet

5 5 prøvetakingsstasjoner (der det er relevant). Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Begrunnelse for tiltaket: : Oppbygging av industriområde i Vannavalen Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- / fraktefartøy på stedet og vil være gunstig for bedriftene. Bedring av dybdeforhold, liggeplasser og manøvreringsareal vil redusere risikoene ved manøvrering i havna, og bidra positivt for utviklingen i Vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. 4.4 Dumpingens omfang: Angi vanndybde på dumpingsstedet 3-0 m Arealet som berøres av dumpingen m² (merk på kart) Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) pfm 3 Beskriv type materiale som skal dumpes: (muddermasser, løsmasser, stein) Forurensede (TBT) masser fra framfor kai. Deponeres med duk innerst i deponiet. Opp mot rene løsmasser kan også bli deponert her. 4.5 Dumpemetode: Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping e.l.). : Avgjøres i samarbeid med entreprenør. 4.6 Anleggsperiode: : Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført. Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd Beskrivelse av dumpingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: 4.7 Naturforhold: : Beskriv bunnforhold, sedimenttype og strømforhold på dumpingslokaliteten. Påvirkes av flo og fjære 4.8 Aktive og/eller historiske forurensingskilder: Beskriv potensielle utslippskilder i nærområdet som f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet e.l. : Fiskerihavn 4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten: : Gi en oppsummering av eventuell miljøundersøkelsen på lokaliteten. Miljøundersøkelse foretatt av Rambøll Ingen forurensning funnet. Se vedlegg 4.10 Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet eller andre samfunnshensyn. : Området ligger nå innenfor sjete bygd ab Karlsøy kommune 4.11 Avbøtende tiltak: : Beskriv planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse. Forurensede masser legges innerst i deponi med duk og rene masser rundt.

6 6 Underskrift Sted: Dato: Underskrift: Vedleggsoversikt (Husk referanse til skjemaet og lokalitet) Nr. Innhold Ref. til nr på skjemaet Lokalitet nr 1 Miljøundersøkelse Multiconsult 2 Miljøundersøkelse Rambøll 3 Plankart 4 Ovversikt sjødeponi 5 Geoteknisk datarapport Rambøll 6 Geoteknisk vurdering Rambøll 7 Ggrunnundersøkelser Multiconsult 8 Møtereferatkommune 9 Tromsø Museum 10 Strømmåling Telefon: Telefaks: Postadresse: Besøksadresse: E-postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsø Fylkeshuset, Strandvegen 13 Til bruk nå søknaden omfatter flere mudringslokaliteter: 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Vannavalen havn Grunneier (navn og adresse) Tiltak i sjø/ Karlsøy kommune 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Mudringshistorikk

7 7 x Første gangs mudring Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? År 3.4 Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- / fraktefartøy på stedet og vil være gunstig for bedriftene. Bedring av dybdeforhold, liggeplasser og manøvreringsareal vil redusere risikoene ved manøvrering i havna, og bidra positivt for utviklingen i Vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. 3.5 Muddringens omfang: Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) 9-4,5 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? Ca 4m m Vanndybde etter planlagt mudring 9 m Arealet som skal mudres m² (merkes på vedlagt kartet) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket 3.6 Mudringsmetode: (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr) Gi en kort beskrivelse med begrunnelse. Utarbeides i samarbeid med entreprenør, trolig grabb 3.7 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd 3.8 Hvordan er sedimentene planlagt disponert x Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling x Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Deponering på land Annet Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Lekter til strandkantdeponi eller foran sjete. Beskrivelse av planlagt transportmetode (fartøy, kjøretøy) Lekter. Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 3.9 Sedimentenes innhold Angi fordeling av innhold i % Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet Eventuell nærmere beskrivelse (f eks dybdefordeling) Se vedlegg Fast sand grus og silt. Trolig stein og blokk stedvis. Fjell i borredybde 1,7-3,5m 3.10 Strømforhold på lokaliteten Påvirket av flo/fjære 3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet).

8 8 Fiskerihavn Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 11 stk (skal merkes på vedlagt kart) 11 enkeltprøver fordelt på 3 prøvefelt Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Tungmetaller og organiske miljøgifter 3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene Klasse I og klasse II på området Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet Ingen miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser gir liten risiko Avbøtende tiltak: Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen avbøtende tiltak planlagt 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Kaiområdet Grunneier (navn og adresse) Tiltak i sjø, Karlsøy kommune 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Mudringshistorikk Første gangs mudring x Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? 1990 År Ble tatt bort noen steiner utenfor kaia i Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket Tiltaket vil forbedre manøvreringsmulighetene for større fiske- / fraktefartøy på stedet og vil være gunstig for bedriftene. Bedring av dybdeforhold, liggeplasser og manøvreringsareal vil

9 9 redusere risikoene ved manøvrering i havna, og bidra positivt for utviklingen i Vannavalen. Hensikten er også å redusere de losrestriksjonene som påligger ved anløp. 3.5 Muddringens omfang: Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) 8-10 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? Ca 1 m Vanndybde etter planlagt mudring 9 m Arealet som skal mudres 400 m² (merkes på vedlagt kartet) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) 200 pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket 3.6 Mudringsmetode: (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr) Gi en kort beskrivelse med begrunnelse. Utarbeides i samarbeid med entreprenør. Mulig graving fra kai og lagt i deponi. Lagt i duk og innerst i strandkantdeponi 3.7 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd 3.8 Hvordan er sedimentene planlagt disponert Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling x Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Deponering på land Annet Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Lagd innerst i deponi med duk Beskrivelse av planlagt transportmetode (fartøy, kjøretøy) Lekter. Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 3.9 Sedimentenes innhold Angi fordeling av innhold i % Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet Eventuell nærmere beskrivelse (f eks dybdefordeling) Ca 200 pfm3 forurensede løsmasser (TBT). Sand/stein. Stedvis mye avfall Strømforhold på lokaliteten Påvirkes av Flo/fjære 3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). Fiskerihavn 3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser

10 10 Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 3 stk (skal merkes på vedlagt kart) Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Tungmetaller og organiske miljøgifter 3.13 Forurensningstilstand på lokaliteten Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene Klasse IV og V for TBT ved stasjon 1 og 2 resten rene masser Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet Innhold av TBT kan medføre risiko under mudring Avbøtende tiltak: Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Massene deponeres i duk innerst i strandkantdeponi med rene masser rundt. Mulig mudring når vannet flør for hindring av spredning. 3. Mudring i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 3.1 Navn på lokalitet for mudring (stedsanvisning) Område for flytebrygge Grunneier (navn og adresse) Tiltak i sjø, Karlsøy kommune 3.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som skal mudres, samt GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for mudringslokaliteten (midtpunkt) Sonebelt 33 Nord Øst Mudringshistorikk x Første gangs mudring Vedlikeholdsmudring Hvis ja, når ble det mudret sist? År 3.4 Begrunnelse/ bakgrunn for tiltaket Legge til rette for framtidig flytebrygge til kommunen 3.5 Muddringens omfang: Vanndybde på mudringsstedet (dybdeintervall) 4-7 m Hvor dypt i sedimentet skal det mudres? 3-1 m

11 11 Vanndybde etter planlagt mudring 7 m Arealet som skal mudres 700 m² (merkes på vedlagt kartet) Mengde sedimenter som skal mudres (volum) 550 pfm 3 Eventuell nærmere beskrivelse av omfanget av tiltaket 3.6 Mudringsmetode: (f eks. grabb, gravemaskin, skuff, pumping, sugeutstyr) Gi en kort beskrivelse med begrunnelse. Utarbeides i samarbeid med entreprenør, trolig grabb 3.7 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd 3.8 Hvordan er sedimentene planlagt disponert Dumping/ deponering i sjø Rensing / behandling x Deponering i sjøkanten (strandkantdeponi) Deponering på land Annet Kort beskrivelse av planlagt disponeringsløsning: Deponeres i strandkantdeponi Beskrivelse av planlagt transportmetode (fartøy, kjøretøy) Lekter. Beskrivelse av mudringslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 3.9 Sedimentenes innhold Angi fordeling av innhold i % Eventuell nærmere beskrivelse (f eks dybdefordeling) Løse masser 3.10 Strømforhold på lokaliteten Påvirkes av flo og fjære 3.11 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). fiskerihavn 3.12 Miljøundersøkelse, prøvetaking og analyser Stein Grus Leire Silt Skjellsand Annet Det må foreligge dokumentasjon på sedimentenes innhold av tungmetaller og miljøgifter. Omfanget av prøvetaking ved planlegging av mudring må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Antall prøvepunkter må sees i sammenheng med mudringsarealets størrelse og lokalisering i forhold til mulige forurensningskilder. Kravene til miljøundersøkelser i sammenheng med mudringssaker er beskrevet i Klif (tidligere SFT) sin veileder TA-1979/2004 (kap.2) med revisjoner i TA-2229/2007. Vedlagt miljørapport skal presentere analyseresultater fra prøvetaking av de aktuelle sedimentene, samt en miljøfaglig vurdering av massenes forurensningstilstand. Antall prøvestasjoner på lokaliteten: 0 stk (skal merkes på vedlagt kart) Analyseparametre: Hvilke analyser er gjort? Er tatt prøver like ved i forbindelse med utdyping i havna. Ikke funnet forurensning her.

12 Forurensningstilstand på lokaliteten Gi en oppsummering av miljøundersøkelsen med klassifiseringen av sedimentene i tilstandsklasser (I-V) relatert til de ulike analyseparametrene Ingen forurensning i prøvene tatt i havna ved siden av dette utdypingsområdet Risikovurdering: Gi en vurdering av risiko for at tiltaket vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet Ingen miljøprøver tatt i dette området, men tatt like ved uten å finne forurensning Avbøtende tiltak: Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Massene legges i strandkantdeponi bak sjete.

13 13 Til bruk når søknaden omfatter flere dumpingslokaliteter: 4. Dumping i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning) Foran sjete Grunneier (navn og adresse) Karlsøy kommune- tiltak i sjø 4.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner (der det er relevant). Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 3 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) 4.3 Begrunnelse for tiltaket Utvide landareal for etablering av kai. 4.4 Dumpingens omfang: Sonebelt 33 Nord Angi vanndybde på dumpingsstedet 3-7 m Øst Arealet som berøres av dumpingen m² (merkes på vedlagt kart) Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) m 3 Beskriv type materiale som skal dumpes (muddermasser, løsmasser, stein) Sand/silt/morene (rene masser fra utdypingen) 4.5 Dumpemetode Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping) Utarbeides i samarbeid med entreprenør, trolig med splittlekter 4.6 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd Beskrivelse av dumpingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 4.7 Bunnforhold, sedimenttype og strømforhold på dumpingslokaliteten Delvis sand og skjellsand ned til fjell og delvis lagdelte masser av silt og sand med noeinnhold av leire. Dybde til fjell er i borrepunktene målt til 1,6-6,7m 4.8 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). fiskerihavn 4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten Rene masser 4.10 Risikovurdering Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet eller andre samfunnshensyn ingen innhold av miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser. Blir spredning under arbeid men er en aktiv havn med arbeid 4.11 Avbøtende tiltak Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Ingen forurensede masser skal deponeres her. Derfor ingen planlagte tiltak. (avgjøres i samarbeid med fylkesmann)

14 14 4. Dumping i sjø eller vassdrag Lokalitet nr: 4.1 Navn på lokalitet for dumping (stedsanvisning) Sjødeponi Grunneier (navn og adresse) Tiltak i sjø 4.2 Kart og stedfesting: Søknaden skal vedlegges oversiktskart i målestokk 1: og detaljkart 1:1000 (fås ved henvendelse til kommunen) med inntegnet arealet (lengde og bredde) på området som berøres av dumpingen, samt eventuell GPS stedfestet prøvetakingsstasjoner (der det er relevant). Oversiktskart har vedleggs nr 3 Detaljkart har vedleggs nr 4 UTM-koordinater for lokaliteten (midtpunkt) 4.3 Begrunnelse for tiltaket Alternativ for overskudd av løsmasser 4.4 Dumpingens omfang: Sonebelt 33 Nord Angi vanndybde på dumpingsstedet 40 m Øst Arealet som berøres av dumpingen m² (merkes på vedlagt kart) Mengde sedimenter som skal dumpes (volum) m 3 Beskriv type materiale som skal dumpes (muddermasser, løsmasser, stein) San/silt/grus (rene masser) fra utdypingen 4.5 Dumpemetode Gi en kort beskrivelse med begrunnelse (splittlekter, skuff, pumping) Utarbeides i samarbeid med entreprenør, trolig med splittlekter 4.6 Anleggsperiode: Angi et tidsintervall for når tiltaket planlegges gjennomført Start sent 20117/tidlig Anleggstid ca 6 mnd Beskrivelse av dumpingslokaliteten med hensyn til fare for forurensning: (eventuelt på eget ark som legges ved) 4.7 Bunnforhold, sedimenttype og strømforhold på dumpingslokaliteten 4.8 Aktive og/eller historiske forurensingskilder (f eks slipp, kommunalt avløp, småbåthavn, industrivirksomhet). ingen kjente 4.9 Forurensningstilstand på lokaliteten 4.10 Risikovurdering Gi en vurdering av risiko for at dumpingen vil bidrar til å spre forurensning eller være til annen ulempe for naturmiljøet eller andre samfunnshensyn ingen miljøgifter i mudringsområde, samt grove masser bidrar til liten spredning Avbøtende tiltak Beskriv eventuelle planlagte tiltak for å hindre/redusere partikkelspredning, med begrunnelse: Lav risiko for partikkelspredning da en stor del av sedimentene består av sand/grus. Ingen avbøtende tiltak planlagt

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmanneni Rogaland Miljøvernavdelingen SØKNAD OM MUDRING OG UTFYLLING 1. Generell informasjon: a) Søker Navn: Kalhammarveien 53 AS Adresse: Kalhammarveien 57, 4007 Stavanger b) Meldingen gjelder Mudring

Detaljer

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke

Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring - Sørlandsvågen - Værøy kommune - Nordland fylke Nordland Fylkesmannen i Nordland Statens hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref: 2013/3253 Vår ref: 2013/1405-5 Arkiv nr: Saksbehandler: Ole Marius Rostad Jensen Dato: 30.05.2013 Ny korrigert søknad - Vedlikeholdsmudring

Detaljer

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven

Strandkantdeponi* Avfallsdeponi Fyllmasse * Forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven 1 SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 1 Generell informasjon a Søker (tiltakshaver) Navn: Veidekke Industri Adresse: Husøyveien 6520 Frei Org.nr: 992 095 709 Kontaktperson

Detaljer

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring i sjø ved Torsvåg fiskerihavn - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 02.12.2009 2009/6046-7 461.5 Stig Sandring Deres dato Deres ref. 06.11.2009 06/05481-6 Kystverket Troms og Finnmark Serviseboks 2 6025 Ålesund Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Vannvåg - Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 25.06.2012 2011/2691-3 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 23 8309 KABELVÅG Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1

Tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø - Tromsø kommune - Grøtsund industripark byggetrinn 1 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77642205 04.06.2012 2011/7130-11 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø Havn KF Postboks 392 9254 TROMSØ Tillatelse til mudring, dumping

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune

Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika, parsell I3 nord, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 03.11.2011 2011/1770-8 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til utfylling i sjø ved Breivika,

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Olavsvern orlogsstasjon, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 30.06.2011 2010/2191-18 472 Deres dato Deres ref. 27.04.2011 Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO Tillatelse til mudring

Detaljer

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum

Tillatelse til etablering av midlertidig fangdam i sjø ved verftsområdet i Harstad sentrum Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 03.07.2012 2012/2147-16 461.5 Deres dato Deres ref. Harstad Skipsindustri AS Postboks 700 9487 HARSTAD Tillatelse til etablering

Detaljer

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune

Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77642211 23.05.2011 2011/1768-4 461.5 Deres dato Deres ref. Tromsø kommune Rådhuset 9299 Tromsø Tillatelse til mudring ved Hansjordnes/Hansjordnesbukta,

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune

Vedtak om tillatelse til utfylling i sjø over forurenset sediment ved Strandkanten K9B og K10, Tromsø kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 27.6.2014 2014/2670-6 461.5 Deres dato Deres ref. Norsk Boligprosjekt AS Postboks 95 9305 FINNSNES Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien

Tillatelse til utfylling i sjø for å utvide arealet ved Kleppestøkaien Sakshandsamar, innvalstelefon Kjell Kvingedal, 5557 2317 Vår dato 26.08.2011 Dykkar dato 16.06.2011 Vår referanse 2010/117328 461.5 Dykkar referanse Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Tillatelse

Detaljer

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Fylkesmannen ber om at eventuell uttalelse til søknaden sendes oss innen 4 uker. Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Randaberg kommune Søknad fra Mekjarvik Eiendom AS om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling og pelearbeid i sjø ved Mekjarvik, Randaberg Utlegging til offentlig ettersyn Fylkesmannen i Rogaland

Detaljer

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn.

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300 innseiling Bodø havn. Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 26.03.2013 11888/2013 2012/8166 L12 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av planid 1300

Detaljer

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr

Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr NOTAT Røsvikrenna Borg havn - Mudringsutstyr Klifs mudrings- og dumpetillatelse vil inneholde krav til utslipp fra anlegget. Det blir utarbeidet et kontroll- og overvåkingsprogram slik at det kan dokumenteres

Detaljer

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn med Kystverkets farledstiltak i Finnsnesrenna - oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Anne Birte Tennøy 77 64 22 05 6.5.2013 2012/1852-10 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Nordland, Senter for utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Tilsyn

Detaljer

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune

Tillatelse til pele- og mudringsarbeider i sjø ved Sunde, Hafrsfjord, Stavanger kommune Deres ref.: Vår dato: 01.10.2014 Vår ref.: 2014/1882 Arkivnr.: 461.5 Steinar Aasland Mikkelsmessveien 23 4048 HAFRSFJORD Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02024-24 Line Gulbrandsen 30.10.2015 Melding om politisk vedtak - Utvidelse av farled

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn

Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Mudringmetoder for forurenset sjøbunn Miljøringen temamøte 13. mars 2012 Jens Laugesen, DNV Mudring er ikke noe nytt! Mudderapparat for kanaler og laguner. Skisse av Leonardo da Vinci laget 1513-1515.

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Kjersti Aarak Tromøy Kirkevei 199 4818 Færvik Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/4517 / FMAALRA 25.02.2015 TILLATELSE TIL MUDRING

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni

STAD KUMMUNE 03.11111 2013. Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Fylkesmanneni Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Johannes Abildsnes Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77 64 22 11 01.07.2013 013 01-2 460 Deres dato ere, STAD KUMMUNE f.;011(it: Harstad kommune 03.11111

Detaljer

Innseiling til Borg havn

Innseiling til Borg havn Innseiling til Borg havn Hvordan bestemme arbeidsomfang? Eivind Edvardsen, prosjektleder Miljøringens temamøte 27. oktober 2015 Innhold Tiltaket - orientering Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune

Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger kommune Sjøbadet Småbåthavn Boks 241 7600 LEVANGER Vår dato: 11.02.2015 Deres dato: 25.11.2014 Vår ref.: 2014/7103 Arkivkode:461.5 Deres ref.: Tillatelse til mudring og dumping ved Sjøbadet Småbåthavn SA, Levanger

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune

Egersund Havn - Endring av tillatelse til utdyping og utfylling i sjø i Holeviga ved Kaupanes i Eigersund kommune Deres ref.: Vår dato: 26.04.2016 Vår ref.: 2015/12261 Arkivnr.: 461.5 Eigersund Næring og Havn KF Postboks 117 4379 EIGERSUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn

Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn Notat Mudrings- og deponeringsoperasjonene i prosjektet Innseiling til Borg havn 1. Introduksjon Det skal mudres ca 2,35 millioner m 3 for å gjøre innseilingen til Borg havn, i Østerelva ved Glommas munning,

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-002 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Erlend Berg Kristiansen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Anne-Britt

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Miljømål... 4 3. Vurdering av tiltaksomfanget... 5 3.1 Vurdering i forhold til kommunens miljømål... 5 3.2 Tiltaksomfang i forhold til utførte risikovurderinger...

Detaljer

Transport av 3 muddermasser I prinsippet er det to reelle transportmetoder for muddermasser fra Oslo havn til sluttdisponering, dypvannsdeponi ved : Transport i rørledning Sjøtransport med lastefartøy

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Bjørn Wattne Østerhus Deres ref.: Vår dato: 17.10.2014 Tlf.: 38 17 62 04 Vår ref.: 2013/4131 Arkivkode: 461.5 Repstad Eiendom AS Birkedalsveien

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune

Karmsund Havnevesen IKS - Tillatelse til mudring og sprengningsarbeider i sjø på 39/1, Garpaskjær, Haugesund kommune Deres ref.: Vår dato: 24.02.2015 Vår ref.: 2015/102 Arkivnr.: 461.5 Karmsund Havnevesen IKS Postboks 186 5501 HAUGESUND Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44,

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland

Pålegg om tiltaksplan for forurenset grunn - Blokken Skipsverft AS - Sortland Blokken Skipsverft AS Blokken 8400 Sortland Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2007/4702 Deres ref: Vår dato: 28.12.20123 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Pålegg

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn

Høringsuttalelse om mudring, sprenging og deponering i farled til Borg havn Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2015/1676 - Høring av søknad fra Kystverket om tillatelse til utdyping av innseilingen til Borg havn - Doknr 4 P12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Vedlegg 1: sprogram Vedlegg 1: sprogram Fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 28.08.2000 OPPSUMMERINGSNOTAT SFT har primært vurdert utredningsbehov knyttet til det planlagte tiltaket, samt innkomne kommentarer

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport

Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket. Datarapport Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Datarapport 20100758-00-4-R 25. mars 2011 Prosjekt Prosjekt: Sommarøy, geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, Kystverket Dokumentnr.:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Vinje kommune GS Fv 362 Rauland Profil 0-2500 Oppdrag nr:2110074 Rapport nr. 1 Dato: 05.09.2011 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Telemark Kommune Vinje Sted Haddland

Detaljer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer

Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Forurenset grunn: Avfallsfraksjon som kan skape utfordringer Guro Kristine Milli, miljørådgiver COWI AS 1 11. SEPTEMBER 2012 Hva er forurenset grunn? 2 Foto: Regjeringen.no Hvordan forurenses grunnen?

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Områdebeskrivelse og historikk 2.1. Områdebeskrivelse SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Holstneset DOKUMENTKODE 712244-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Kristian Holst AS OPPDRAGSLEDER Iselin Johnsen KONTAKTPERSON Kristian Holst SAKSBEH Iselin Johnsen KOPI

Detaljer

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt

Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011. Eiendom Prosjekt Elvepromenaden i Sandvika; kommunens miljøtiltak i samarbeid med forskningsgruppe Mars 2011 Hovedpunkter Mudring av forurensede sedimenter Gjenbruk av sedimenter til byggegrunn Lavere miljøbelastning på

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune

Tillatelse til mudring av inntil 75 m 3 muddermasse ved gnr/bnr 10/23 og disponering av massene på gnr/bnr 10/23 på Justøya i Lillesand kommune Miljøvernavdelingen Justøygavlen Velforening Anton Brøggers gate 47 4041 HAFRSFJORD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/5005 / FMAACKI 20.04.2015 Tillatelse til mudring av inntil

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa 3 Søknaden gjelder HORALAN FYLKESKOMMl 2 b MAI 2011 Arkiv; 3/2) Siiksh.T ovl/4// Kl ksp. 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets

Detaljer

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn

Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Statnett SF Søknad om løyve etter forureiningslova til utfylling ved Strandanes i Suldalsvatnet, Suldal kommune Utlegging til offentleg ettersyn Fylkesmannen i Rogaland har mottatt søknad frå Statnett

Detaljer

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm)

200127-0 Oversiktskart - 4 Prøveplan -60 Korngradering St. I, II, III, (0-5 cm) og St. I (20-30 cm) -61 Korngradering St. 3, 4 og 5 (0-5 cm) Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Områdebeskrivelse og historie...3 3. Utførte undersøkelser...3 3.1 Feltarbeid /prøvetaking...4 3.2 Laboratorieundersøkelser...4 4. Resultater...5 4.1 Sedimentbeskrivelser...5

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven.

Søknad om tiltak i Sørevågen, Bergen etter forurensningsloven. Fylkesmannen i Hordaland v/magne Nesse Postboks 7310 5020 BERGEN 08.07.2015 Marin Eiendomsutvikling AS v/asbjørn O. Algrøy Postboks 43 Laksevåg, 5847 Bergen v/ COWI AS Oddmund Soldal Søknad om tiltak i

Detaljer

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden

Rene Listerfjorder. Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden Rene Listerfjorder et samarbeidsprosjekt om kartlegging og opprensking av forurenset sjøgrunn Rene Listerfjorder presentasjon av miljøundersøkelse i Fedafjorden 1. Innledning. Eramet Norway Kvinesdal AS,

Detaljer

Vi kan også ettersende opplysninger fortløpende, dersom det er anledning for det.

Vi kan også ettersende opplysninger fortløpende, dersom det er anledning for det. file:///c:/ephorte/pdfconvdocproc/ephorte/656342_fix.html Side 1 av 1 02.10.2015 Fra: Kjelstad Knut-Johan Fagerland[knut-johan.kjelstad@vegvesen.no] Dato: 02.10.2015 10:35:12 Til: Fylkesmannen i Møre og

Detaljer

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING

RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING TROMSØ MUSEUM UNIVERSITETSMUSEET RAPPORT MARINARKEOLOGISK BEFARING Dato: 14.11.11 Saksnr: 2011/4392 Kommune: Lenvik, Troms Sted: Olderhamna, Finnsnes Sjøkart nr.: 83 Type sak: Søknad fra Kystverket angående

Detaljer

Forurenset grunn - innføring

Forurenset grunn - innføring Forurenset grunn - innføring Erling Ytterås, seksjonsleder miljøgeologi Seminar om byggavfall og miljøgifter Stjørdal, 9. november 2015 Multiconsult ASA 1 700 fast ansatte 30 kontorer Rundt MNOK 2 000

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 14.01.2013 2012/2527/ANML/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Melbø, 71 25 85 15 02.10.2012 Vår ref. Statens vegvesen

Detaljer

Elvepromenade Sandvika April 2009. Eiendom Prosjekt

Elvepromenade Sandvika April 2009. Eiendom Prosjekt Elvepromenade Sandvika April 2009 Oppstart Prosjektet startet opp i juni 2006 Formål: å bygge en gjestebrygge med promenade til glede for brukere av Kadettangen. Etterfulgt av 1 år med utredninger og endring

Detaljer

Flerdagstilsyn med Kystverkets arbeid med miljøopprydding og farledstiltak i Harstad havn oversendelse av tilsynsrapport

Flerdagstilsyn med Kystverkets arbeid med miljøopprydding og farledstiltak i Harstad havn oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 18.12.2012 2007/1543-108 461.5 Deres dato Deres ref. Kystverket Postboks 1502 ÅLESUND Flerdagstilsyn med Kystverkets arbeid

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.12.2014 2014/6468/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Thomas Aurdal, Vår ref. Molde og Romsdal Havn IKS v/olav

Detaljer

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien

Ren Borgundfjord. Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Ren Borgundfjord Opprydding av forurenset sjøbunn John Vegard Øien Introduksjon Prosjektet er del-finansiert av klima- og forurensningsdirektoratet. Stillingen er underlagt Ålesund kommune. Prosjektperiode

Detaljer

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter havne- og farvannsloven - moloforlengelse Honningsvåg - Nordkapp kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket v/utbygging Serviceboks 2 6025 Ålesund Deres ref 2012/2314-1 Vår ref 2012/2314-3 Arkiv nr Saksbehandler Jan Morten Hansen Dato 08.06.2012 Tillatelse etter HFL 28 - Søknad etter

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune

Oversendelse av tillatelse til mudring ved kai Reine, Moskenes kommune Reinebuen AS v/bjørn Andersen bra63vo@gmail.com Saksbehandler: Maria L. Seivåg e-post: fmnomse@fylkesmannen.no Tlf: 75531605 Vår ref: 2014/6605 Deres ref: Vår dato: 4.11.2014 Deres dato: 2.10.2014 Arkivkode:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte.

Arkiv nr.: 435. Vi viser til søknad av 1.6.2015, med tilleggsopplysninger mottatt 30.6.2015, vedrørende ovennevnte. SØRØST Kystverket Nordland UTB Deres ref.: Vår ref.: 2015/2399-7 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Tanya Boye Worsley Dato: 10.09.2015 Tillatelse til mudring og deponering av masser i forbindelse med innseiling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011

Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 14.2.2011 Industri i havner Fokus: Skipsverft Marit Elveos, Norconsult Bodø Gaute Salomonsen, Norconsult Horten Innhold Historikk skipsverft Miljøtilstand i havner

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen

Oversendelse av tillatelse til mudring og dumping - Grøtøyleia - Steigen Kystverket post@kystverket.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2015/7379 Deres ref: Vår dato: 03.06.2016 Deres dato: 21.12.2015 Arkivkode: 461.5 Oversendelse

Detaljer

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann)

HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann) HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann) 1. FORHOLDET MELLOM HAVNE- OG FARVANNSLOVEN OG ANNEN LOVGIVNING... 1 1.1 Plan- og bygningsloven... 1 1.2. Annet (relevant) regelverk...

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg

Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Søknadsskjema for akvakultur i landbaserte anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur 1) (akvakulturloven)p P. Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-

Detaljer

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012

Eksempler på grunnforurensningssaker. Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Eksempler på grunnforurensningssaker Stine Sæther & Yngvil Holt Skien 18. oktober 2012 Hvor kommer vi fra og hvorfor er vi her? Multiconsult Kontor på Nenset i Skien Totalleverandør av rådgivningstjenester

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014

Tiltaksplan 712029-RIGm-RAP-01 fra desember 2014 NOTAT OPPDRAG Hammerfest Havn DOKUMENTKODE 712956-RIG-NOT-001 EMNE Geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Hammerfest kommune OPPDRAGSLEDER Elin Kramvik KONTAKTPERSON Tor Harry Bjørn SAKSBEH

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk

NOTAT SAMMENDRAG. Miljøgeologi og geoteknikk NOTAT OPPDRAG HSI Harstad DOKUMENTKODE 711932-RIGm-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Asplan Viak ANSVARLIG ENHET 4010 Tromsø Geo Felles KONTAKTPERSON Lars Andre Uttakleiv FAG Miljøgeologi

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Nova Sea AS. Ole Andreas Fatnes Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Bokmål Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjema for tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponering av massar og materialar i sjø og vassdrag er regulert av forureiningsforskrifta kapittel 22. Mudring og disponering

Detaljer

Retningslinjer for sjødeponier

Retningslinjer for sjødeponier Retningslinjer for sjødeponier 2624 2010 Sjødeponier for forurensede sedimenter Retningslinjer for sjødeponier er utarbeidet for å sikre at erfaringene fra dypvannsdeponiet i Oslo havn, og andre viktige

Detaljer

Søknadsskjemafor tiltak i sjø og vassdrag

Søknadsskjemafor tiltak i sjø og vassdrag Søknadsskjemafor tiltak i sjø og vassdrag Innleiande informasjon Mudring og disponeringav massarog materialari sjø og vassdrager regulertav forureiningsforskriftakapittel22. Mudring og disponeringav masserog

Detaljer

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Informasjon Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven). Søknadsskjemaet er felles

Detaljer

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa

KOBBEVIK OG FURUHOLMEN OPPDRETT AS. Ingebrigt Landa O C^Un^v^An r«ial#lrhr ijr^r>i>*t '^^T^^ v^'\'^^ i.-'i7t* K-T^\ 1K 11 TMn 1.1.1 Telefonnummer 56181114 1.1.4 Postadresse 5392 STOREBØ 1.2.1 Telefonnummer 91661065 1.3.1 Fiskeridirektoratets region VEST

Detaljer

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum

Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NOTAT Miljøundersøkelse i Vollebukta i Hurum NIVA prosjekt nr: O-12212 j.nr. 1081/12, 18.6.2012 Forfattere: Sigurd Øxnevad og Marijana Brkljacic 1 Bakgrunn Fylkesmannen i Buskerud har pålagt Svelviksand

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser OPPDRAG Workinnmarka OPPDRAGSNUMMER 509305 OPPDRAGSLEDER Kjartan Kristoffersen OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO Reguleringsplan Workinnmarka B3-B5, behov for miljøgeologiske undersøkelser Grunnlag I Workinnmarka

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE

GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE GRAVEMELDING MÅLSELV KOMMUNE BYGGHERRE: tlf: fax: e-post: GRAVEADRESSE: GNR./BNR: ARBEIDET VIL PÅGÅ I TIDSROMMET: FRA: TIL: ARBEIDETS ART: Eks. vann, avløp, kabel Vil arbeidet omfatte graving i offentlige

Detaljer

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark

Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet. Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle og oppgaver i gjennomføringen av vanndirektivet Rakel Hagen Olsen Kystverket Troms og Finnmark Kystverkets rolle generelt Opprettholde forsvarlig beredskap mot akutt forurensning Foto:

Detaljer

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015

RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 M-495 2016 RAPPORT Oppsummering av resultater for aksjon mudrings- dumpings- og utfyllingstiltak i sjø og vassdrag 2015 KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 26.11.2015 2010/2403/FMMRTHAU/461.5 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Thomas Aurdal, 71 25 84 67 Vår ref. Ålesundregionens havnevesen

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet

BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE. Bilde viser deler av planområdet BESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKJÆRBUGEN CAMPINGPLASS, GNR 21 BNR 2 I SNILLFJORD KOMMUNE Bilde viser deler av planområdet Planforslaget er utarbeidet av Kystplan AS i samsvar med grunneier Joar Berdal

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer