Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv"

Transkript

1 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV EN TVERRFAGLIG UTDANNING 30 STUDIEPOENG

2 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv en tverrfaglig utdanning Grad: Masternivå, kan inngå som valgfri modul master i klinisk sykepleie Studiepoeng: 30 Varighet: 2 Heltid/deltid. Deltid Studiested: Universitetet i Nordland, Bodø og nett Studieprogramansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Studieveileder: Gisle Pettersen E-post: Undervisningsspråk: norsk Kontaktperson: Berit Bjørke, rådgiver revmatologi Helse Nord E-post: Opptakskrav: Opptak skjer på bakgrunn av treårig helse- og sosial faglig høgskole/universitetsutdanning eller realkompetanse etter gjeldende regler. Søkere må ha kjennskap til IKT. Deler av pensum er engelsk. Realkompetanse:. Søker må ha generell studiekompetanse. Realkompetanse kan være å ha en revmatisk sykdom, og at man er knyttet til likemannsarbeid eller organisasjonsarbeid i brukerorganisasjon. Søkere vil bli vurdert individuelt. Programevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Eksamen og vurderingsformer: Vurderingsformen består av skoleeksamen, skriftlig oppgave, samt arbeidskrav. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting: Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser: Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Avsluttende eksamen: Skriftlig oppgave over tre uker. Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helsefag

3 Beskrivelse av studiet: Introduksjon: Revmatiske sykdommer defineres som sykdommer i muskel-/skjelettapparatet, og i bindevevet. Dels er de betinget av betennelsesprosesser, dels skyldes de aldersforandringer og dels er de belastningsbetinget. Typiske symptomer for leddsykdommene er smerter, stivhet, fatigue, og funksjonsendringer. Gjennom dette studietilbudet vil du få økt kompetanse innen behandling av ulike revmatiske sykdommer, omsorg for pasienter og deres pårørende, og kunnskap om hvordan du kan bistå og støtte brukerens egen mestringsprosess. Mennesker med revmatiske sykdommer har behov for et bredt sammensatt tilbud. Dette krever et godt tverrfaglig samarbeid for å sikre gode pasientforløp. Studiet vektlegger en helhetlig ivaretakelse av mennesker med revmatiske sykdommer i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Beskrivelse av studiet: Studiet er et samlings- og nettbasert studietilbud på 30 studiepoeng, hvor hensikten er å få økt kompetanse og kunnskap om helhetlig behandling av revmatiske sykdommer. Samhandling og rehabilitering både i og utenfor sykehus er sentralt. Studiet fokuserer på sykdomsforståelse, behandlingsformer, å leve med revmatisk sykdom og mestring av sykdommen i et livsløpsperspektiv (Handlingsplan i revmatologi , Helse Nord). Brukermedvirkning er en forutsetning i utformingen, gjennomføringen og evalueringen av behandlingsforløpet og er en sentral del i studiet. Forelesere som er knyttet til klinikken, nasjonale kompetansesentre og som har godt kjennskap til fagområdet vil bidra til å sikre at ny kunnskap formidles gjennom studiet. Studiet er en valgfri modul i master i klinisk sykepleie ved Profesjonshøgskolen, UiN, men kan også tas som et selvstendig studietilbud. Studiet er klinisk rettet. Læringsutbytte: Kunnskap: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap og handlingskompetanse i forhold til ulike sykdommer innenfor fagområdet revmatologi. ha innsikt i og kunnskaper om samarbeid og samhandling innen fagområdet. ha spesialisert kunnskap om teorier og erfarings- og forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å fremme livskvalitet og mestring. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne gjøre selvstendige kliniske vurderinger. kunne beherske relevante faglige metoder, teknikker og uttrykksformer. kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten. ha spesialisert kunnskap om revmatologi som fagområde, herunder tilhørende metoder og behandlingsformer.

4 Oppbygging av studiet: Studiet er bygd opp av to emner, hver på 15 studiepoeng. Undervisningen gjennomføres med en til to ukesamlinger i hvert semester. Øvrig undervisning er nettbasert og gjennomføres i moduler. Det legges ut informasjon og linker i class-fronter til de ulike modulene. Modulene åpnes på bestemte datoer. Se oversikten beskrevet nedenfor. Samling uke 3/2013 Modul 1 uke 4/2013 Modul 2 uke 8/2013 Modul 3 uke 12/2013 Samling uke 17/2013 Skoleeksamen uke 20 tirsdag 14. mai kl 09:00 15:00 Samling uke 35/2013 Modul 4 uke 36/2013 Modul 5 uke 40/2013 Samling uke 45/2013 Eksamen uke 46, 47 og 48. Innlevering uke 49 mandag 2 desember innen kl. 14:00. Eksamen leveres i class fronter Eksamen er en skriftlig oppgave med utgangspunkt i et valgfritt tema ut fra fagtilhørighet og interesse innen revmatologifeltet. Utenlandsopphold: Ingen avtaler Jobbmuligheter: Treårig helse- og sosialfagutdannet: Etter endt utdanning kan du arbeide i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Brukere vil være ressurspersoner i brukerorganisasjoner i tilknytning til lærings- og mestringstilbud, samt likemannsarbeid. Videre utdanning: Treårig bachelorutdanning i sykepleie: Det er mulighet for å ta master i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland, da studiet er en valgfri modul i mastergraden. For å oppnå 60 studiepoeng kan dette studiet kombineres med studiet i helsepedagogikk(30stp) ved Universitetet i Nordland. Oppnådd kvalifikasjon: Etter avsluttet studie, har studenten en videreutdanning i revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv - 30 studiepoeng. Emnebeskrivelse 1 Revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester. Undervisningssemester: Vår Hvilket år i studieprogrammet: 1 studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post:

5 Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester - evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets-sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av to samlinger og tre nettbaserte moduler. Hensikten er at studenten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og tilhørende behandlingsmetoder. Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i den hensikt å sikre kvalitet på pasientforløpene er tema som studentene skal arbeide med i dette emnet. Læringsutbytte: Kunnskaper: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og de ulike behandlingsformer. ha inngående kunnskap om vurdering og ulike kartleggingsverktøy. ha kjennskap til lovverket for å sikre kvalitet på ulike behandlingstilbudene. ha spesialisert kunnskap om pasientforløp i et livsløpsperspektiv. ha inngående kjennskap til og kunnskap om tverrfaglighet og arbeid i tverrfaglige team. ha kunnskap om brukermedvirkning som teoretisk og praktisk begrep. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne beherske relevante faglige metoder. kunne forstå og bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. kunne samarbeide tverrfaglig i den hensikt å utvikle et helhetlig behandlingstilbud. Generell kompetanse: Kandidaten skal kjenne til ny forskning og kunnskap innen fagområdet kunne beherske fagområdets uttrykksformer kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og deltakelse i prosjekter. Spesielt anbefalte valgfag: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Bokstavkarakterer A-F og arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent. For å fremstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent. Arbeidskravene godkjennes av modulansvarlig. Praksis: Ingen avtaler

6 Studieprogresjonskrav: Tema 1: Helsepolitiske og samfunnsmessige perspektiver, organisatoriske og juridiske rammer. - pasientforløpet, brukerperspektivet, samhandlingsreformen - rettigheter og plikter, stortingsmeldinger, lovverket, helseøkonomi - brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner Tema 2: Revmatiske sykdommer: inflammatorisk revmatisk leddsykdom, systemisk revmatisk sykdom, osteoartritt, lokal og generell smertetilstand - WHO`s definisjon, epidemiologi, statistikk, samfunnskostnader - revmatoid artritt, juvenil ideopatisk artritt, psoriasisartritt, spondylartritt, bindevevsinflammasjoner, vaskulitter, artrose, fibromyalgi, osteoporose, septisk artritt - immunologi, sykdomslære, diagnostikk og behandling, behandlingens hovedprinsipp og risikofaktorer - symptomer og komorbiditet ved revmatisk sykdom (eks hjerte/kar sykdom) Tema 3: Behandlingsformer - medikamentell behandling (treat to target, lege, bruker og sykepleier, medikamentell behandling og graviditet, bivirkning av ubehandlet sykdom versus uheldige virkninger av behandling, Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF alfa hemmere og andre biologiske legemidler innen revmatologi) - revmakirurgi - fysisk aktivitet og trening - forebyggende og helsefremmende perspektiv - rehabilitering (evidensgrunnlaget, eksempelvis SPOR-rapporten, hvilke tilbud finnes) - alternativ behandling (NAFKAM, evidensgrunnlag) Tema 4: Tverrfaglig tilnærming - å være til utredning - å få en diagnose - tverrfaglighet som teoretisk begrep, tverrfaglig behandling, det tverrfaglige team og tverrfaglig praksis - smerter og stivhet (smertelindringsmetoder, rusmisbruk) - fatigue - fysisk aktivitet, kartleggingsverktøy, vurdering og aktivitetsregulering - ergonomiske prinsipper - ernæring og kosthold - sosiale rettigheter, sosial medisin, støtteordninger - barn, ungdom, voksen og eldre (viktigheten av kontinuitet og helhetlige pasientforløp) Pensum og anbefalt litteratur utvalg avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium), lovverk og aktuelle stortingsmeldinger. Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS. Emnebeskrivelse 2 Å leve med revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester.

7 Undervisningssemester: Høst Hvilket år i studieprogrammet: 1.studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk: Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester -evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av 2 samlinger og 2 nettbaserte moduler. Hensikten er at studentene skal ha kunnskap om hvordan en revmatologisk sykdom innvirker på den enkelte, men også i et familie- og samfunnsperspektiv. Emnet belyser relevante etiske problemstillinger og vektlegger relasjonsarbeid. Videre vil teorier og modeller om kronisk sykdom og mestring bli belyst, samt erfaringskunnskap. Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten skal: ha inngående kjennskap til etiske teorier. ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på kroniske lidelser. ha spesialisert kunnskap om mestring, mestringsteorier og helsefremmende arbeid. ha kunnskap om betydningen av sosial støtte, differensierte familier, sykdomsforståelse og kulturforståelse. Ferdigheter Kandidaten skal: ha handlingskompetanse til å skape en kontekst der det er mulig å samarbeide og planlegge et pasientforløp som ivaretar pasientens behov og ressurser. kunne finne og vurdere forskningsbasert kunnskap og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. kunne analysere utfordrende situasjoner og beherske ulike løsningsmetoder. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne analysere relevante yrkesetiske problemstillinger. kunne håndtere sårbarhet og vise respekt. kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak i et helhetlig pasientforløp kunne bistå og støtte brukeren og pårørende i eget mestringsforløp kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten. Spesielt anbefalte valgfag: Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav

8 Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Det blir adgang til å avlegge eksamen som tilfredsstiller krav i henhold til forskrift om eksamen ved Universitetet i Nordland. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent av modulansvarlig. Eksamensform er skriftlig oppgave. Det er mulig å skrive gruppeoppgave med maksimum tre personer i hver gruppe. Oppgavens lengde er 20 sider. Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Vurderingsuttrykket er karakter A-F. For å fremstille seg til eksamen må kandidaten ha fått godkjent arbeidskravene. Innlevering av eksamen er i uke 49, mandag innen kl 14:00 Eksamen innleveres i class-fronter (påføres kandidatnummer og kurskode) Praksis: Ingen Studieprogresjonskrav: Tema 5: Å være sårbar - dannelsesperspektivet, verdighet - etiske problemstillinger (hva gjør du - ser du den andre eller ser du bare dokumentasjonskrav, målinger etc., fertilitet og behandlingskonsekvens for kvinner og menn) - psykososiale utfordringer å redusere risikoen for å utvikle depresjon og angst, å skape seg en meningsfull hverdag og nettverk, forebygge isolasjon, ensomhet og rusmisbruk Tema 6: Livsutfoldelse og livsutfordringer med revmatisk sykdom - teoretiske perspektiver på kronisk lidelse - livsløpsperspektiv (barn, unge, voksne, eldre) - familie/pårørende- og kjønnsperspektiv (barn som pårørende) - samliv, seksualitet og revmatisk sykdom - foreldre, svangerskap og barn - flerkulturelt/samisk perspektiv Tema 7: Dialogen - den gode samtalen - den utfordrende samtalen - den vanskelige samtalen - motiverende intervju Tema 8: Å mestre livet med revmatisk sykdom - Mestringteorier, mestringsstrategier, å bistå og støtte brukeren i eget mestringsforløp - empowerment og self- efficacy (som begreper og relatert til praksis) - resilience å styrke motstandskraften - individuell tilnærming og gruppebasert tilnærming - bevegelse og fysisk aktivitet som mestringsstrategi - fysisk aktivitet i livsmestring - livskvalitet (som begrep og relatert til praksis) - oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening - kognitivpsykologi/positiv psykologi Tema 9:Kunnskapsbasert praksis - vitenskapsteori - forskningsbasert kunnskap - vurdere vitenskapelige artikler: hvordan gå frem, hvordan implementere kunnskapen i klinisk arbeid

9 Tema 10: Å formidle kunnskap skriftlig - arbeidskrav - skriveseminar - skriftlig oppgave Pensum og anbefalt litteratur utvalg av pensum avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Av disse er 400 sider selvvalgt pensum. Studentene skal i tilknytning til skriftlig oppgave (eksamen) dokumentere to forskningsartikler. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium). Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS.

10 ECTS prosjektet Studieinformasjon på engelsk på program og kursnivå. Veiledning. 1. Studieinformasjon på web: design og innhold For å lette overføring av studieinformasjon fra Worddokumenter til NETED webpublisering brukes skrifttype ARIAL (i h.h.t. UiNs designmanual). Skriftstørrelse 12. Etter en gjennomgang av studieinformasjon presentert på Universitetet i Agders (med ECTS merke) og andre europeiske ECTS godkjente institusjoners respektive websider samt en intern vurdering, velges følgende systematisering av informasjon (programrubrikker anvises her med blå skrift og kursrubrikker med grønn skrift): Programme ( + Programme code) Level of qualification: (for eks.) Bachelor ECTS credits: (for eks.) 180 (ECTS-poeng tilsvarer norske studiepoeng) Programme duration: (for eks.) 3 years Mode of study: Her beskrives hvordan programmet leveres: for eksempel, full-time, part-time, flexible learning. Kombinasjoner kan også brukes. Study place: Bodø, Mo I Rana, Stokmarknes. Programmet kan i noen tilfeller tilbys på flere studiesteder. Programme director or equivalent: Her skrives navn og e-post adresse til programansvarlige fagperson. Student advisor: Her skrives navn og e-post adresse til ansvarlig studentveileder på fakultetsnivå. Language of instruction: (for eksempel) Norwegian Admission requirements: (standard text): Admission occurs based on general study competence (university entrance) or real life and work competence (prior learning) according to current Norwegian regulations. Specific arrangements for recognition of prior learning: (standard text): Admission based on real life and work experience (formal, informal and non-formal prior learning) according to current Norwegian regulations. Skriv inn dersom det finnes spesielle krav fra UIN angående realkompetanseopptak til dette studieprogrammet.

11 Programme evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director. The evaluations are included in the university s quality assurance system. Exam and assessment methods: Her beskrives kort programmets ulike examens- og vurderingsformer. Written exams, oral exams, group exams, assignments, project work, etc. Examination regulations, assessment and grading: (standard text): Examination regulations can be found in regulations for studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as the special regulations Regulations for examination candidates at UiN. The Norwegian assessment and grading system uses the letter grades A-F, in which A denotes the best grade and F denotes failed. Grades can also be given as: passed / not passed or approved / not approved. Qualification requirements and regulations: (standard text): Here we refer to Regulations pertaining to studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as local regulations and directives given at og reglement. Studieprogram med rammeplanregulering beskrives kort særskilt., for eksempel sykepleierutdanning, lærerutdanning, sosionomutdanning, førskolelærerutdanning, barnevernspedagogutdanning m.v. Dersom forskriftene ikke foreligger på engelsk legges følgende merknad til( only in Norwegian ). Graduation requirements: (standard text): Final graduation examinations for the study programme are bachelor assignment/master thesis (evt. annet emne her må tekst tilpasses det enkelte studieprogrammet). Costs: (standard text): No special costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. andre kostnader knytta til programmet beskrives kort her. Responsible faculty: (F.eks.)The Faculty of Social Sciences Introduction: Kort introduksjonstekst på engelsk (30-40 ord) som markedsfører studieprogrammet. General description and profile of the programme: 100 til maks.150 ord, generell studiebeskrivelse av programmet. Profilbeskrivelsen bør indikere om studieprogrammet har en akademisk eller en noe mer yrkesretta innretning. Noen studieprogram kan selvsagt ha en profil som favne om begge disse elementer. Learning outcomes: Her listes læringsutbytte som beskrives punktvis i form av kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse (Knowledge, skills, general competence). Ca ord gjør denne viktige informasjonen lett oversiktlig på nettet. Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk: Veiledning utforming av læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammer og emner ved Universitetet i Nordland ( ). Course structure diagram with credits: Her settes studiemodellen med de ulike kurs og semester inn skrevet på engelsk (hentes opp fra UINs studieadministrative system (FS)). Dersom studieprogrammet har studieprogresjonskrav skal de beskrives kort her (og samtidig oppgis på de aktuelle emner). Student exchange: Her skrives det kort (40-70 ord) om programmets muligheter for studentutveksling (semester-/årsopphold i utlandet), bl.a. om i hvilket semester/år dette anbefales samt evte. anbefalte partnerinstitusjoner. Occupational profiles of graduates: ord om mulige yrkesmuligheter etter endt studieprogram. Access to further studies: ord om kandidatenes adgang til høgre grads studieprogram etter avslutta program: for eksempel, The programme qualifies graduates to apply for admission to master degree study programmes in. Qualification awarded: For eksempel: On successful completion of the three- year programme, a Bachelor Degree in Sociology is awarded.

12 Course (+ course code) ECTS credits: f.eks. 10 Level of course: (f.eks.) Bachelor (1 st cycle) Type of course: (f.eks.) Compulsory, elective. I noen tilfeller kan det stå compulsory for the bachelor programmes in For other programmes elective Duration: For eksempel, 1 semester Study start: For eksempel, Autumn Year of study:f.eks. Normally 1 st year Study place: f.eks. Bodø Language of instruction: For eksempel, Norwegian Course responsible person: Det må oppgis en kontaktperson for hvert emne med kontaktinfo. denne personen kan byttes ut senere dersom det skjer skifte av kursansvarlig. Costs: (standard text): No costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. kostnader utover dette oppføres her. Course evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students by way of course evaluation studies (mid-term evaluation and final evaluation). These evaluations are included in the university s quality assurance system. Faculty responsible: For eksempel, Bodø Graduate School of Business Course contents: ord om kursinnholdet. Learning outcomes: Læringsutbytte beskrives punktvis ord. Deles inn i: Knowledge, skills and general competence. Noen formuleringer: Upon successful completion of this course, the student will be able to: Demonstrate knowledge of..,. Understand the basic principles of. Make market strategic decisions Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk. Especially recommended elective courses: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfrie emner anbefales foran andre. Offered as a free-standing course: Er kurset åpent for alle studenter eller kreves det opptak på et bestemt studieprogram? Yes or no Prerequisites: Dersom det kreves at et annet kurs er tilfredsstillende fullført før studenten begynner på vedkommende kurs, kan dette presiseres her. For eksempel, In order to take this course, the student must first have completed the following course: xxxxxxx Recommended previous knowledge: Fylles ut kort dersom det er aktuelt. Ellers N/A (not applicable) Mode of delivery: For eksempel, Face-to-face, distance learning

13 Learning activities and teaching methods: Lectures, practice sessions, seminars, tutored assignment work, laboratory work, practice, excursions, etc. Her beskrives det obligatoriske. Assessment methods and criteria: Emnets eksamener og vurderingsformer må beskrives persist nok for studentene og må samsvare med vurderinger lagt inn I UiNs studieadministrative systemet (FS). f.eks.4-hour written examination with regular Norwegian grading system (A-F) Work placement: Praksis, internship, m.m. oppføres her dersom det er aktuelt. Ellers: N/A Study progression requirement: Her skrives det eventuelle studiekrav som stilles til studenten for å kunne ta eksamen: for eksempel, approved compulsory assignment, or all 1st year courses on the bachelor programme, as well as 30 ECTS from the 2nd study year must be passed, in order for the student to start this third year course. Ellers N/A. Recommended or required reading: Pensumslista fylles ut med bøker, kompendia m.v. For å dekke muligheten på oppdatering/endringer av pensum kan følgende klausul brukes: The reading list is subject to amendments at semester start. Overlapping courses: Denne informasjonen hentes direkte fra UiNs studieadministrative system (FS).

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium i idrett og Adventure Description Årsstudium i Sport og Adventure er et Årsstudium i Idrett, med spesialisering innen «adventures» i idrett. Studiet følger oppbygningen

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng

Studieplan. Studieår 2014-2015 Vår 2015. Videreutdanning. 7,5 studiepoeng av pasienter Side 1/5 Studieplan Studieår 2014-2015 Vår 2015 Videreutdanning 7,5 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Description Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring.

Kurset skal og gje deltakarane ei forståing av kva læring er, og kva som fremmer læring. Emnekode Course code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course title, English Studipoeng, omfang ECTS credits Studienivå (studiesyklus) Level of study Fulltid/deltid Full-time/Part-time Undervisningsspråk

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng

Studieplan. Studieår Våren Videreutdanning. Kunnskapsbasert praksis. 15 studiepoeng Studieplan Studieår 2014-2015 Våren 2015 Videreutdanning 15 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 31 00 80 60 Studieprogrammets

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Varighet:

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte

Studieplan 2015/2016. Norsk fordypning. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen 30

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Studieprogram M-PETENG, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng

Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Studieplan for videreutdanning/master i Sosialt arbeid og NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) 15 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2008 Godkjent i Avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013

NTNU KOMPiS//HiST. Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 NTNU KOMPiS//HiST Studieplan for Rådgivning II (30 SP) 2012/2013 Profesjons- og yrkesmål Studiet gis i et samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer - og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12

Master i helsevitenskap. Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 Master i helsevitenskap Anne Norheim Innlegg ved faglunsj, SESAM 9.01.12 1 Bakgrunn for studiet Bygger på tverrfaglig master som ble etablert i 2005 (Master i helse og sosialfag med fokus på brukerperspektiv)

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Nordisk språk og litteratur Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Årsstudiet i Nordisk språk og litteratur skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse for å kunne undervise

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer