Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv"

Transkript

1 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV EN TVERRFAGLIG UTDANNING 30 STUDIEPOENG

2 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv en tverrfaglig utdanning Grad: Masternivå, kan inngå som valgfri modul master i klinisk sykepleie Studiepoeng: 30 Varighet: 2 Heltid/deltid. Deltid Studiested: Universitetet i Nordland, Bodø og nett Studieprogramansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Studieveileder: Gisle Pettersen E-post: Undervisningsspråk: norsk Kontaktperson: Berit Bjørke, rådgiver revmatologi Helse Nord E-post: Opptakskrav: Opptak skjer på bakgrunn av treårig helse- og sosial faglig høgskole/universitetsutdanning eller realkompetanse etter gjeldende regler. Søkere må ha kjennskap til IKT. Deler av pensum er engelsk. Realkompetanse:. Søker må ha generell studiekompetanse. Realkompetanse kan være å ha en revmatisk sykdom, og at man er knyttet til likemannsarbeid eller organisasjonsarbeid i brukerorganisasjon. Søkere vil bli vurdert individuelt. Programevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Eksamen og vurderingsformer: Vurderingsformen består av skoleeksamen, skriftlig oppgave, samt arbeidskrav. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting: Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser: Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Avsluttende eksamen: Skriftlig oppgave over tre uker. Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helsefag

3 Beskrivelse av studiet: Introduksjon: Revmatiske sykdommer defineres som sykdommer i muskel-/skjelettapparatet, og i bindevevet. Dels er de betinget av betennelsesprosesser, dels skyldes de aldersforandringer og dels er de belastningsbetinget. Typiske symptomer for leddsykdommene er smerter, stivhet, fatigue, og funksjonsendringer. Gjennom dette studietilbudet vil du få økt kompetanse innen behandling av ulike revmatiske sykdommer, omsorg for pasienter og deres pårørende, og kunnskap om hvordan du kan bistå og støtte brukerens egen mestringsprosess. Mennesker med revmatiske sykdommer har behov for et bredt sammensatt tilbud. Dette krever et godt tverrfaglig samarbeid for å sikre gode pasientforløp. Studiet vektlegger en helhetlig ivaretakelse av mennesker med revmatiske sykdommer i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Beskrivelse av studiet: Studiet er et samlings- og nettbasert studietilbud på 30 studiepoeng, hvor hensikten er å få økt kompetanse og kunnskap om helhetlig behandling av revmatiske sykdommer. Samhandling og rehabilitering både i og utenfor sykehus er sentralt. Studiet fokuserer på sykdomsforståelse, behandlingsformer, å leve med revmatisk sykdom og mestring av sykdommen i et livsløpsperspektiv (Handlingsplan i revmatologi , Helse Nord). Brukermedvirkning er en forutsetning i utformingen, gjennomføringen og evalueringen av behandlingsforløpet og er en sentral del i studiet. Forelesere som er knyttet til klinikken, nasjonale kompetansesentre og som har godt kjennskap til fagområdet vil bidra til å sikre at ny kunnskap formidles gjennom studiet. Studiet er en valgfri modul i master i klinisk sykepleie ved Profesjonshøgskolen, UiN, men kan også tas som et selvstendig studietilbud. Studiet er klinisk rettet. Læringsutbytte: Kunnskap: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap og handlingskompetanse i forhold til ulike sykdommer innenfor fagområdet revmatologi. ha innsikt i og kunnskaper om samarbeid og samhandling innen fagområdet. ha spesialisert kunnskap om teorier og erfarings- og forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å fremme livskvalitet og mestring. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne gjøre selvstendige kliniske vurderinger. kunne beherske relevante faglige metoder, teknikker og uttrykksformer. kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten. ha spesialisert kunnskap om revmatologi som fagområde, herunder tilhørende metoder og behandlingsformer.

4 Oppbygging av studiet: Studiet er bygd opp av to emner, hver på 15 studiepoeng. Undervisningen gjennomføres med en til to ukesamlinger i hvert semester. Øvrig undervisning er nettbasert og gjennomføres i moduler. Det legges ut informasjon og linker i class-fronter til de ulike modulene. Modulene åpnes på bestemte datoer. Se oversikten beskrevet nedenfor. Samling uke 3/2013 Modul 1 uke 4/2013 Modul 2 uke 8/2013 Modul 3 uke 12/2013 Samling uke 17/2013 Skoleeksamen uke 20 tirsdag 14. mai kl 09:00 15:00 Samling uke 35/2013 Modul 4 uke 36/2013 Modul 5 uke 40/2013 Samling uke 45/2013 Eksamen uke 46, 47 og 48. Innlevering uke 49 mandag 2 desember innen kl. 14:00. Eksamen leveres i class fronter Eksamen er en skriftlig oppgave med utgangspunkt i et valgfritt tema ut fra fagtilhørighet og interesse innen revmatologifeltet. Utenlandsopphold: Ingen avtaler Jobbmuligheter: Treårig helse- og sosialfagutdannet: Etter endt utdanning kan du arbeide i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Brukere vil være ressurspersoner i brukerorganisasjoner i tilknytning til lærings- og mestringstilbud, samt likemannsarbeid. Videre utdanning: Treårig bachelorutdanning i sykepleie: Det er mulighet for å ta master i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland, da studiet er en valgfri modul i mastergraden. For å oppnå 60 studiepoeng kan dette studiet kombineres med studiet i helsepedagogikk(30stp) ved Universitetet i Nordland. Oppnådd kvalifikasjon: Etter avsluttet studie, har studenten en videreutdanning i revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv - 30 studiepoeng. Emnebeskrivelse 1 Revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester. Undervisningssemester: Vår Hvilket år i studieprogrammet: 1 studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post:

5 Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester - evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets-sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av to samlinger og tre nettbaserte moduler. Hensikten er at studenten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og tilhørende behandlingsmetoder. Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i den hensikt å sikre kvalitet på pasientforløpene er tema som studentene skal arbeide med i dette emnet. Læringsutbytte: Kunnskaper: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og de ulike behandlingsformer. ha inngående kunnskap om vurdering og ulike kartleggingsverktøy. ha kjennskap til lovverket for å sikre kvalitet på ulike behandlingstilbudene. ha spesialisert kunnskap om pasientforløp i et livsløpsperspektiv. ha inngående kjennskap til og kunnskap om tverrfaglighet og arbeid i tverrfaglige team. ha kunnskap om brukermedvirkning som teoretisk og praktisk begrep. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne beherske relevante faglige metoder. kunne forstå og bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. kunne samarbeide tverrfaglig i den hensikt å utvikle et helhetlig behandlingstilbud. Generell kompetanse: Kandidaten skal kjenne til ny forskning og kunnskap innen fagområdet kunne beherske fagområdets uttrykksformer kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og deltakelse i prosjekter. Spesielt anbefalte valgfag: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Bokstavkarakterer A-F og arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent. For å fremstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent. Arbeidskravene godkjennes av modulansvarlig. Praksis: Ingen avtaler

6 Studieprogresjonskrav: Tema 1: Helsepolitiske og samfunnsmessige perspektiver, organisatoriske og juridiske rammer. - pasientforløpet, brukerperspektivet, samhandlingsreformen - rettigheter og plikter, stortingsmeldinger, lovverket, helseøkonomi - brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner Tema 2: Revmatiske sykdommer: inflammatorisk revmatisk leddsykdom, systemisk revmatisk sykdom, osteoartritt, lokal og generell smertetilstand - WHO`s definisjon, epidemiologi, statistikk, samfunnskostnader - revmatoid artritt, juvenil ideopatisk artritt, psoriasisartritt, spondylartritt, bindevevsinflammasjoner, vaskulitter, artrose, fibromyalgi, osteoporose, septisk artritt - immunologi, sykdomslære, diagnostikk og behandling, behandlingens hovedprinsipp og risikofaktorer - symptomer og komorbiditet ved revmatisk sykdom (eks hjerte/kar sykdom) Tema 3: Behandlingsformer - medikamentell behandling (treat to target, lege, bruker og sykepleier, medikamentell behandling og graviditet, bivirkning av ubehandlet sykdom versus uheldige virkninger av behandling, Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF alfa hemmere og andre biologiske legemidler innen revmatologi) - revmakirurgi - fysisk aktivitet og trening - forebyggende og helsefremmende perspektiv - rehabilitering (evidensgrunnlaget, eksempelvis SPOR-rapporten, hvilke tilbud finnes) - alternativ behandling (NAFKAM, evidensgrunnlag) Tema 4: Tverrfaglig tilnærming - å være til utredning - å få en diagnose - tverrfaglighet som teoretisk begrep, tverrfaglig behandling, det tverrfaglige team og tverrfaglig praksis - smerter og stivhet (smertelindringsmetoder, rusmisbruk) - fatigue - fysisk aktivitet, kartleggingsverktøy, vurdering og aktivitetsregulering - ergonomiske prinsipper - ernæring og kosthold - sosiale rettigheter, sosial medisin, støtteordninger - barn, ungdom, voksen og eldre (viktigheten av kontinuitet og helhetlige pasientforløp) Pensum og anbefalt litteratur utvalg avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium), lovverk og aktuelle stortingsmeldinger. Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS. Emnebeskrivelse 2 Å leve med revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester.

7 Undervisningssemester: Høst Hvilket år i studieprogrammet: 1.studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk: Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester -evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av 2 samlinger og 2 nettbaserte moduler. Hensikten er at studentene skal ha kunnskap om hvordan en revmatologisk sykdom innvirker på den enkelte, men også i et familie- og samfunnsperspektiv. Emnet belyser relevante etiske problemstillinger og vektlegger relasjonsarbeid. Videre vil teorier og modeller om kronisk sykdom og mestring bli belyst, samt erfaringskunnskap. Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten skal: ha inngående kjennskap til etiske teorier. ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på kroniske lidelser. ha spesialisert kunnskap om mestring, mestringsteorier og helsefremmende arbeid. ha kunnskap om betydningen av sosial støtte, differensierte familier, sykdomsforståelse og kulturforståelse. Ferdigheter Kandidaten skal: ha handlingskompetanse til å skape en kontekst der det er mulig å samarbeide og planlegge et pasientforløp som ivaretar pasientens behov og ressurser. kunne finne og vurdere forskningsbasert kunnskap og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. kunne analysere utfordrende situasjoner og beherske ulike løsningsmetoder. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne analysere relevante yrkesetiske problemstillinger. kunne håndtere sårbarhet og vise respekt. kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak i et helhetlig pasientforløp kunne bistå og støtte brukeren og pårørende i eget mestringsforløp kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten. Spesielt anbefalte valgfag: Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav

8 Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Det blir adgang til å avlegge eksamen som tilfredsstiller krav i henhold til forskrift om eksamen ved Universitetet i Nordland. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent av modulansvarlig. Eksamensform er skriftlig oppgave. Det er mulig å skrive gruppeoppgave med maksimum tre personer i hver gruppe. Oppgavens lengde er 20 sider. Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Vurderingsuttrykket er karakter A-F. For å fremstille seg til eksamen må kandidaten ha fått godkjent arbeidskravene. Innlevering av eksamen er i uke 49, mandag innen kl 14:00 Eksamen innleveres i class-fronter (påføres kandidatnummer og kurskode) Praksis: Ingen Studieprogresjonskrav: Tema 5: Å være sårbar - dannelsesperspektivet, verdighet - etiske problemstillinger (hva gjør du - ser du den andre eller ser du bare dokumentasjonskrav, målinger etc., fertilitet og behandlingskonsekvens for kvinner og menn) - psykososiale utfordringer å redusere risikoen for å utvikle depresjon og angst, å skape seg en meningsfull hverdag og nettverk, forebygge isolasjon, ensomhet og rusmisbruk Tema 6: Livsutfoldelse og livsutfordringer med revmatisk sykdom - teoretiske perspektiver på kronisk lidelse - livsløpsperspektiv (barn, unge, voksne, eldre) - familie/pårørende- og kjønnsperspektiv (barn som pårørende) - samliv, seksualitet og revmatisk sykdom - foreldre, svangerskap og barn - flerkulturelt/samisk perspektiv Tema 7: Dialogen - den gode samtalen - den utfordrende samtalen - den vanskelige samtalen - motiverende intervju Tema 8: Å mestre livet med revmatisk sykdom - Mestringteorier, mestringsstrategier, å bistå og støtte brukeren i eget mestringsforløp - empowerment og self- efficacy (som begreper og relatert til praksis) - resilience å styrke motstandskraften - individuell tilnærming og gruppebasert tilnærming - bevegelse og fysisk aktivitet som mestringsstrategi - fysisk aktivitet i livsmestring - livskvalitet (som begrep og relatert til praksis) - oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening - kognitivpsykologi/positiv psykologi Tema 9:Kunnskapsbasert praksis - vitenskapsteori - forskningsbasert kunnskap - vurdere vitenskapelige artikler: hvordan gå frem, hvordan implementere kunnskapen i klinisk arbeid

9 Tema 10: Å formidle kunnskap skriftlig - arbeidskrav - skriveseminar - skriftlig oppgave Pensum og anbefalt litteratur utvalg av pensum avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Av disse er 400 sider selvvalgt pensum. Studentene skal i tilknytning til skriftlig oppgave (eksamen) dokumentere to forskningsartikler. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium). Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS.

10 ECTS prosjektet Studieinformasjon på engelsk på program og kursnivå. Veiledning. 1. Studieinformasjon på web: design og innhold For å lette overføring av studieinformasjon fra Worddokumenter til NETED webpublisering brukes skrifttype ARIAL (i h.h.t. UiNs designmanual). Skriftstørrelse 12. Etter en gjennomgang av studieinformasjon presentert på Universitetet i Agders (med ECTS merke) og andre europeiske ECTS godkjente institusjoners respektive websider samt en intern vurdering, velges følgende systematisering av informasjon (programrubrikker anvises her med blå skrift og kursrubrikker med grønn skrift): Programme ( + Programme code) Level of qualification: (for eks.) Bachelor ECTS credits: (for eks.) 180 (ECTS-poeng tilsvarer norske studiepoeng) Programme duration: (for eks.) 3 years Mode of study: Her beskrives hvordan programmet leveres: for eksempel, full-time, part-time, flexible learning. Kombinasjoner kan også brukes. Study place: Bodø, Mo I Rana, Stokmarknes. Programmet kan i noen tilfeller tilbys på flere studiesteder. Programme director or equivalent: Her skrives navn og e-post adresse til programansvarlige fagperson. Student advisor: Her skrives navn og e-post adresse til ansvarlig studentveileder på fakultetsnivå. Language of instruction: (for eksempel) Norwegian Admission requirements: (standard text): Admission occurs based on general study competence (university entrance) or real life and work competence (prior learning) according to current Norwegian regulations. Specific arrangements for recognition of prior learning: (standard text): Admission based on real life and work experience (formal, informal and non-formal prior learning) according to current Norwegian regulations. Skriv inn dersom det finnes spesielle krav fra UIN angående realkompetanseopptak til dette studieprogrammet.

11 Programme evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director. The evaluations are included in the university s quality assurance system. Exam and assessment methods: Her beskrives kort programmets ulike examens- og vurderingsformer. Written exams, oral exams, group exams, assignments, project work, etc. Examination regulations, assessment and grading: (standard text): Examination regulations can be found in regulations for studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as the special regulations Regulations for examination candidates at UiN. The Norwegian assessment and grading system uses the letter grades A-F, in which A denotes the best grade and F denotes failed. Grades can also be given as: passed / not passed or approved / not approved. Qualification requirements and regulations: (standard text): Here we refer to Regulations pertaining to studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as local regulations and directives given at og reglement. Studieprogram med rammeplanregulering beskrives kort særskilt., for eksempel sykepleierutdanning, lærerutdanning, sosionomutdanning, førskolelærerutdanning, barnevernspedagogutdanning m.v. Dersom forskriftene ikke foreligger på engelsk legges følgende merknad til( only in Norwegian ). Graduation requirements: (standard text): Final graduation examinations for the study programme are bachelor assignment/master thesis (evt. annet emne her må tekst tilpasses det enkelte studieprogrammet). Costs: (standard text): No special costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. andre kostnader knytta til programmet beskrives kort her. Responsible faculty: (F.eks.)The Faculty of Social Sciences Introduction: Kort introduksjonstekst på engelsk (30-40 ord) som markedsfører studieprogrammet. General description and profile of the programme: 100 til maks.150 ord, generell studiebeskrivelse av programmet. Profilbeskrivelsen bør indikere om studieprogrammet har en akademisk eller en noe mer yrkesretta innretning. Noen studieprogram kan selvsagt ha en profil som favne om begge disse elementer. Learning outcomes: Her listes læringsutbytte som beskrives punktvis i form av kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse (Knowledge, skills, general competence). Ca ord gjør denne viktige informasjonen lett oversiktlig på nettet. Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk: Veiledning utforming av læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammer og emner ved Universitetet i Nordland ( ). Course structure diagram with credits: Her settes studiemodellen med de ulike kurs og semester inn skrevet på engelsk (hentes opp fra UINs studieadministrative system (FS)). Dersom studieprogrammet har studieprogresjonskrav skal de beskrives kort her (og samtidig oppgis på de aktuelle emner). Student exchange: Her skrives det kort (40-70 ord) om programmets muligheter for studentutveksling (semester-/årsopphold i utlandet), bl.a. om i hvilket semester/år dette anbefales samt evte. anbefalte partnerinstitusjoner. Occupational profiles of graduates: ord om mulige yrkesmuligheter etter endt studieprogram. Access to further studies: ord om kandidatenes adgang til høgre grads studieprogram etter avslutta program: for eksempel, The programme qualifies graduates to apply for admission to master degree study programmes in. Qualification awarded: For eksempel: On successful completion of the three- year programme, a Bachelor Degree in Sociology is awarded.

12 Course (+ course code) ECTS credits: f.eks. 10 Level of course: (f.eks.) Bachelor (1 st cycle) Type of course: (f.eks.) Compulsory, elective. I noen tilfeller kan det stå compulsory for the bachelor programmes in For other programmes elective Duration: For eksempel, 1 semester Study start: For eksempel, Autumn Year of study:f.eks. Normally 1 st year Study place: f.eks. Bodø Language of instruction: For eksempel, Norwegian Course responsible person: Det må oppgis en kontaktperson for hvert emne med kontaktinfo. denne personen kan byttes ut senere dersom det skjer skifte av kursansvarlig. Costs: (standard text): No costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. kostnader utover dette oppføres her. Course evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students by way of course evaluation studies (mid-term evaluation and final evaluation). These evaluations are included in the university s quality assurance system. Faculty responsible: For eksempel, Bodø Graduate School of Business Course contents: ord om kursinnholdet. Learning outcomes: Læringsutbytte beskrives punktvis ord. Deles inn i: Knowledge, skills and general competence. Noen formuleringer: Upon successful completion of this course, the student will be able to: Demonstrate knowledge of..,. Understand the basic principles of. Make market strategic decisions Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk. Especially recommended elective courses: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfrie emner anbefales foran andre. Offered as a free-standing course: Er kurset åpent for alle studenter eller kreves det opptak på et bestemt studieprogram? Yes or no Prerequisites: Dersom det kreves at et annet kurs er tilfredsstillende fullført før studenten begynner på vedkommende kurs, kan dette presiseres her. For eksempel, In order to take this course, the student must first have completed the following course: xxxxxxx Recommended previous knowledge: Fylles ut kort dersom det er aktuelt. Ellers N/A (not applicable) Mode of delivery: For eksempel, Face-to-face, distance learning

13 Learning activities and teaching methods: Lectures, practice sessions, seminars, tutored assignment work, laboratory work, practice, excursions, etc. Her beskrives det obligatoriske. Assessment methods and criteria: Emnets eksamener og vurderingsformer må beskrives persist nok for studentene og må samsvare med vurderinger lagt inn I UiNs studieadministrative systemet (FS). f.eks.4-hour written examination with regular Norwegian grading system (A-F) Work placement: Praksis, internship, m.m. oppføres her dersom det er aktuelt. Ellers: N/A Study progression requirement: Her skrives det eventuelle studiekrav som stilles til studenten for å kunne ta eksamen: for eksempel, approved compulsory assignment, or all 1st year courses on the bachelor programme, as well as 30 ECTS from the 2nd study year must be passed, in order for the student to start this third year course. Ellers N/A. Recommended or required reading: Pensumslista fylles ut med bøker, kompendia m.v. For å dekke muligheten på oppdatering/endringer av pensum kan følgende klausul brukes: The reading list is subject to amendments at semester start. Overlapping courses: Denne informasjonen hentes direkte fra UiNs studieadministrative system (FS).

Studieprogrambeskrivelse

Studieprogrambeskrivelse Studieprogrambeskrivelse Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv Faktaopplysninger om studiet: Grad: Grunnivå Studiepoeng: 15 Varighet: 2 semester Deltid: Samlingsbasert, med fire,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet NO EN Helse, miljø og sikkerhet Arbeidslivet er en viktig arena for folkehelsearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse

Kvalitativ dataanalyse fenomenologi og refleksivitet i tematisk analyse Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 30 Varighet To semestre Heltid/deltid Deltid Studiested Universitetet i Nordland Studieprogramansvarlig Anders

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus)

Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang. ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Kategori Emnekode Course Code Namn på emnet, nynorsk Namn på emnet, bokmål Course Title, English Studiepoeng, omfang ECTS Credits Studienivå (studiesyklus) Level of Study Fulltid/deltid Full-time/Part-time

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth.

Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth. NO EN Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth. SPECIAL PEDAGOGICAL CHALLENGES IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS: OPPORTUNITY AND GROWTH. ECTS Credits 30 Study level

Detaljer

Praktisk kunnskap, master

Praktisk kunnskap, master NO EN Praktisk kunnskap, master Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring,

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert

Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert NO EN Arbeidsmiljøopplæring-nettbasert Arbeidsmiljøloven stiller krav til at arbeidsgiver / daglig leder skal ha gjennomgått HMS-opplæring. I tillegg forplikter den nye arbeidsmiljøloven arbeidsgiver å

Detaljer

Ph.d i studier av profesjonspraksis

Ph.d i studier av profesjonspraksis NO EN Ph.d i studier av profesjonspraksis Doktorgraden i studier av profesjonspraksis er en forskerutdanning som leder fram til graden Philosophiae Doctor (Ph.d.). Utdanningen er normert til tre år og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Barnevern, barnevernspedagog

Barnevern, barnevernspedagog NO EN Barnevern, barnevernspedagog Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil gjøre det mulig for studenter med en master (minimum 90 studiepoeng) å bli tatt opp på FSV sitt doktorgradsprogram

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst

Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst NO EN Spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole: mulighet og vekst Studiet skal gi inngående kunnskap om spesialpedagogiske utfordringer i barnehage og skole med vekt på hvilke muligheter som

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Master i lulesamisk språk

Master i lulesamisk språk NO EN Master i lulesamisk språk Masterutdanning i lulesamisk med fokus på lulesamisk språk. Studiet vil være en fortsettelse av bachelorutdanningen i lulesamisk der kandidatene skal oppnå kunnskap og ferdigheter

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

Ph.d. i bedriftsøkonomi

Ph.d. i bedriftsøkonomi NO EN Ph.d. i bedriftsøkonomi Handelshøgskolen ved Nord Universitetet har fra februar 2000 hatt rett til å tildele doktorgrad. Doktorgradsutdanningen - som representerer undervisning på det høyeste vitenskapelige

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Veilederutdanning for profesjonsutøvere

Veilederutdanning for profesjonsutøvere NO EN Veilederutdanning for profesjonsutøvere Studiet retter seg mot fagpersoner som i sitt arbeid veileder studenter og/eller andre fagpersoner. Studiet er en samlings- og nettbasert videreutdanning på

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 5.-10. trinn Studiet er del 2 i matematikktilbudet innen videreutdanningssatsningen Kompetanse for kvalitet. I dette studiet inngår to emner: Funksjonslære

Detaljer

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics

Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Emnebeskriving for KJEM326 Utvalde emne i kjemometri KJEM326 Utvalgte emner i kjemometri KJEM326 Selected topics in Chemometrics Godkjenning: Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Grunnleggende helsepedagogikk Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet er på 7,5 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet Høgskolen i Hedmark tilbyr studiet

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 5 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 5 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk.

Hugs å bruke engelsk der undervisningsspråket er engelsk. Mal for emnebeskrivingar ved Universitetet i Bergen - Course Plan Eit studieprogram inneheld fleire emne. Ei emnebeskriving er ein detaljert plan for eitt av emna i eit studieprogram. Krav til studiar

Detaljer

samfunnsvitenskap Søknadsfrist

samfunnsvitenskap Søknadsfrist NO EN Sosiologi Hvordan er samfunn mulig? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium,

Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, NO EN Personalledelse og kompetanseutviklingårsstudium, Helgeland Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist

biovitenskap og akvakultur Søknadsfrist NO EN Grunnstudium Mangler du de nødvendige realfagene for å begynne på naturvitenskapelige studier? Grunnstudium er en innfallsport for videre studier, enten du mangler realfag eller du ikke har bestemt

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk 2 Engelsk 2 for 5-10 er et fleksibelt studium innen amerikansk og britisk litteratur og kulturkunnskap, skreddersydd for å videreutvikle kompetansen til lærere innen sentrale emner i engelskfaget.

Detaljer

Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth.

Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth. NO EN Special Pedagogical challenges in kindergartens and schools: Opportunity and growth. SPECIAL PEDAGOGICAL CHALLENGES IN KINDERGARTENS AND SCHOOLS: OPPORTUNITY AND GROWTH. ECTS Credits 30 Study level

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Grunnleggende emner i lulesamisk språk

Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk Grunnleggende emner i lulesamisk språk er på til sammen på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner som gir en elementær innføring i lulesamisk språk og egner seg

Detaljer

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng

Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng NO EN Arbeidsinkludering, 15 studiepoeng Studiet er tverrfaglig og gir grunnleggende kompetanse i arbeidsinkludering på masternivå. Studiet gir en innføring i forskningsbasert kunnskap om arbeidslivets

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse

STUDIEPLAN. Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse STUDIEPLAN Videreutdanning i migrasjonsfaglig kompetanse Vidareutdanning i migrasjonsfagleg kompetanse Post bachelor program in Professional Competence in Migration 30 studiepoeng/credits Harstad Kull

Detaljer

Palliativ behandling, omsorg og pleie

Palliativ behandling, omsorg og pleie Palliativ behandling, omsorg og pleie Grad Kortere studier/kurs Studiepoeng 15 Varighet 1 semester Heltid/deltid Deltid Studiested Bodø Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen Studieprogramansvarlig Lisbeth

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Interkulturell kommunikasjon.

Interkulturell kommunikasjon. NO EN Interkulturell kommunikasjon. Interkulturell kommunikasjon innen velferd er et studietilbud til personer som ønsker å videreutvikle sin kompetanse for å kunne forstå og innvirke på kommunikasjon

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket NO EN Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidslivet er en vktig arena for folkearbeid. Et trygt og godt arbeidsmiljø lønner seg både menneskelig og økonomisk. Studiet har som mål å gi deg nødvendige

Detaljer

Godkjenning: Evaluering:

Godkjenning: Evaluering: Emnebeskriving for Matematikkens historie matematikken i oldtida.. Matematikkens historie matematikken i oldtiden History of Mathmatics mathematics in the ancient times.. Godkjenning: Emnebeskrivinga er

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

EUs virkemidler for forskning og innovasjon

EUs virkemidler for forskning og innovasjon EUs virkemidler for forskning og innovasjon Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Årsstudium i likestilling og kjønn 60 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Kvinnforsk Studieplanen er godkjent av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Detaljer

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen

Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen NO EN Videreutdanning for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen Kurset retter seg mot assistentgruppen i barnehagen og skal bidra til å styrke personalets kompetanse i arbeidet med å omsette

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer