Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv"

Transkript

1 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv Enhet for sykepleie og helsefag Profesjonshøgskolen Universitetet i Nordland Vår 2013 KOMBINERT NETT- OG SAMLINGSBASERT STUDIE I REVMATISKE SYKDOMMER I ET LIVSLØPSPERSPEKTIV EN TVERRFAGLIG UTDANNING 30 STUDIEPOENG

2 Revmatiske tilstander i et livsløpsperspektiv en tverrfaglig utdanning Grad: Masternivå, kan inngå som valgfri modul master i klinisk sykepleie Studiepoeng: 30 Varighet: 2 Heltid/deltid. Deltid Studiested: Universitetet i Nordland, Bodø og nett Studieprogramansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Studieveileder: Gisle Pettersen E-post: Undervisningsspråk: norsk Kontaktperson: Berit Bjørke, rådgiver revmatologi Helse Nord E-post: Opptakskrav: Opptak skjer på bakgrunn av treårig helse- og sosial faglig høgskole/universitetsutdanning eller realkompetanse etter gjeldende regler. Søkere må ha kjennskap til IKT. Deler av pensum er engelsk. Realkompetanse:. Søker må ha generell studiekompetanse. Realkompetanse kan være å ha en revmatisk sykdom, og at man er knyttet til likemannsarbeid eller organisasjonsarbeid i brukerorganisasjon. Søkere vil bli vurdert individuelt. Programevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Eksamen og vurderingsformer: Vurderingsformen består av skoleeksamen, skriftlig oppgave, samt arbeidskrav. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting: Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN) samt eget Reglement for eksamenskandidater ved UiN. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser: Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN) og lokale reglement og retningslinjer på og Reglement. Avsluttende eksamen: Skriftlig oppgave over tre uker. Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helsefag

3 Beskrivelse av studiet: Introduksjon: Revmatiske sykdommer defineres som sykdommer i muskel-/skjelettapparatet, og i bindevevet. Dels er de betinget av betennelsesprosesser, dels skyldes de aldersforandringer og dels er de belastningsbetinget. Typiske symptomer for leddsykdommene er smerter, stivhet, fatigue, og funksjonsendringer. Gjennom dette studietilbudet vil du få økt kompetanse innen behandling av ulike revmatiske sykdommer, omsorg for pasienter og deres pårørende, og kunnskap om hvordan du kan bistå og støtte brukerens egen mestringsprosess. Mennesker med revmatiske sykdommer har behov for et bredt sammensatt tilbud. Dette krever et godt tverrfaglig samarbeid for å sikre gode pasientforløp. Studiet vektlegger en helhetlig ivaretakelse av mennesker med revmatiske sykdommer i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Beskrivelse av studiet: Studiet er et samlings- og nettbasert studietilbud på 30 studiepoeng, hvor hensikten er å få økt kompetanse og kunnskap om helhetlig behandling av revmatiske sykdommer. Samhandling og rehabilitering både i og utenfor sykehus er sentralt. Studiet fokuserer på sykdomsforståelse, behandlingsformer, å leve med revmatisk sykdom og mestring av sykdommen i et livsløpsperspektiv (Handlingsplan i revmatologi , Helse Nord). Brukermedvirkning er en forutsetning i utformingen, gjennomføringen og evalueringen av behandlingsforløpet og er en sentral del i studiet. Forelesere som er knyttet til klinikken, nasjonale kompetansesentre og som har godt kjennskap til fagområdet vil bidra til å sikre at ny kunnskap formidles gjennom studiet. Studiet er en valgfri modul i master i klinisk sykepleie ved Profesjonshøgskolen, UiN, men kan også tas som et selvstendig studietilbud. Studiet er klinisk rettet. Læringsutbytte: Kunnskap: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap og handlingskompetanse i forhold til ulike sykdommer innenfor fagområdet revmatologi. ha innsikt i og kunnskaper om samarbeid og samhandling innen fagområdet. ha spesialisert kunnskap om teorier og erfarings- og forskningsbasert kunnskap som kan bidra til å fremme livskvalitet og mestring. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne gjøre selvstendige kliniske vurderinger. kunne beherske relevante faglige metoder, teknikker og uttrykksformer. kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområder og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter. kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten. ha spesialisert kunnskap om revmatologi som fagområde, herunder tilhørende metoder og behandlingsformer.

4 Oppbygging av studiet: Studiet er bygd opp av to emner, hver på 15 studiepoeng. Undervisningen gjennomføres med en til to ukesamlinger i hvert semester. Øvrig undervisning er nettbasert og gjennomføres i moduler. Det legges ut informasjon og linker i class-fronter til de ulike modulene. Modulene åpnes på bestemte datoer. Se oversikten beskrevet nedenfor. Samling uke 3/2013 Modul 1 uke 4/2013 Modul 2 uke 8/2013 Modul 3 uke 12/2013 Samling uke 17/2013 Skoleeksamen uke 20 tirsdag 14. mai kl 09:00 15:00 Samling uke 35/2013 Modul 4 uke 36/2013 Modul 5 uke 40/2013 Samling uke 45/2013 Eksamen uke 46, 47 og 48. Innlevering uke 49 mandag 2 desember innen kl. 14:00. Eksamen leveres i class fronter Eksamen er en skriftlig oppgave med utgangspunkt i et valgfritt tema ut fra fagtilhørighet og interesse innen revmatologifeltet. Utenlandsopphold: Ingen avtaler Jobbmuligheter: Treårig helse- og sosialfagutdannet: Etter endt utdanning kan du arbeide i både spesialist- og kommunehelsetjenesten. Brukere vil være ressurspersoner i brukerorganisasjoner i tilknytning til lærings- og mestringstilbud, samt likemannsarbeid. Videre utdanning: Treårig bachelorutdanning i sykepleie: Det er mulighet for å ta master i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland, da studiet er en valgfri modul i mastergraden. For å oppnå 60 studiepoeng kan dette studiet kombineres med studiet i helsepedagogikk(30stp) ved Universitetet i Nordland. Oppnådd kvalifikasjon: Etter avsluttet studie, har studenten en videreutdanning i revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv - 30 studiepoeng. Emnebeskrivelse 1 Revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester. Undervisningssemester: Vår Hvilket år i studieprogrammet: 1 studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post:

5 Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester - evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets-sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av to samlinger og tre nettbaserte moduler. Hensikten er at studenten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og tilhørende behandlingsmetoder. Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid i den hensikt å sikre kvalitet på pasientforløpene er tema som studentene skal arbeide med i dette emnet. Læringsutbytte: Kunnskaper: Kandidaten skal ha spesialisert kunnskap om revmatiske sykdommer og de ulike behandlingsformer. ha inngående kunnskap om vurdering og ulike kartleggingsverktøy. ha kjennskap til lovverket for å sikre kvalitet på ulike behandlingstilbudene. ha spesialisert kunnskap om pasientforløp i et livsløpsperspektiv. ha inngående kjennskap til og kunnskap om tverrfaglighet og arbeid i tverrfaglige team. ha kunnskap om brukermedvirkning som teoretisk og praktisk begrep. Ferdigheter: Kandidaten skal kunne jobbe selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. kunne beherske relevante faglige metoder. kunne forstå og bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte. kunne samarbeide tverrfaglig i den hensikt å utvikle et helhetlig behandlingstilbud. Generell kompetanse: Kandidaten skal kjenne til ny forskning og kunnskap innen fagområdet kunne beherske fagområdets uttrykksformer kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og deltakelse i prosjekter. Spesielt anbefalte valgfag: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfag anbefales foran andre. Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Bokstavkarakterer A-F og arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent. For å fremstille seg til eksamen må arbeidskravene være godkjent. Arbeidskravene godkjennes av modulansvarlig. Praksis: Ingen avtaler

6 Studieprogresjonskrav: Tema 1: Helsepolitiske og samfunnsmessige perspektiver, organisatoriske og juridiske rammer. - pasientforløpet, brukerperspektivet, samhandlingsreformen - rettigheter og plikter, stortingsmeldinger, lovverket, helseøkonomi - brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner Tema 2: Revmatiske sykdommer: inflammatorisk revmatisk leddsykdom, systemisk revmatisk sykdom, osteoartritt, lokal og generell smertetilstand - WHO`s definisjon, epidemiologi, statistikk, samfunnskostnader - revmatoid artritt, juvenil ideopatisk artritt, psoriasisartritt, spondylartritt, bindevevsinflammasjoner, vaskulitter, artrose, fibromyalgi, osteoporose, septisk artritt - immunologi, sykdomslære, diagnostikk og behandling, behandlingens hovedprinsipp og risikofaktorer - symptomer og komorbiditet ved revmatisk sykdom (eks hjerte/kar sykdom) Tema 3: Behandlingsformer - medikamentell behandling (treat to target, lege, bruker og sykepleier, medikamentell behandling og graviditet, bivirkning av ubehandlet sykdom versus uheldige virkninger av behandling, Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF alfa hemmere og andre biologiske legemidler innen revmatologi) - revmakirurgi - fysisk aktivitet og trening - forebyggende og helsefremmende perspektiv - rehabilitering (evidensgrunnlaget, eksempelvis SPOR-rapporten, hvilke tilbud finnes) - alternativ behandling (NAFKAM, evidensgrunnlag) Tema 4: Tverrfaglig tilnærming - å være til utredning - å få en diagnose - tverrfaglighet som teoretisk begrep, tverrfaglig behandling, det tverrfaglige team og tverrfaglig praksis - smerter og stivhet (smertelindringsmetoder, rusmisbruk) - fatigue - fysisk aktivitet, kartleggingsverktøy, vurdering og aktivitetsregulering - ergonomiske prinsipper - ernæring og kosthold - sosiale rettigheter, sosial medisin, støtteordninger - barn, ungdom, voksen og eldre (viktigheten av kontinuitet og helhetlige pasientforløp) Pensum og anbefalt litteratur utvalg avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium), lovverk og aktuelle stortingsmeldinger. Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS. Emnebeskrivelse 2 Å leve med revmatiske sykdommer i et livsløpsperspektiv Studiepoeng:15 Nivå: Masternivå. Type emne: Obligatorisk Varighet: 1 semester.

7 Undervisningssemester: Høst Hvilket år i studieprogrammet: 1.studieår. Studiested: Bodø og nett Undervisningsspråk: Norsk Emneansvarlig: Wenche Bjarnedotter Sørfonden E-post: Kostnader: Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Emneevaluering: Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtsemester -evaluering og sluttsemester - evaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets sikringssystem. Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen, enhet for sykepleie og helse Beskrivelse av emnet: Innhold: Emnet består av 2 samlinger og 2 nettbaserte moduler. Hensikten er at studentene skal ha kunnskap om hvordan en revmatologisk sykdom innvirker på den enkelte, men også i et familie- og samfunnsperspektiv. Emnet belyser relevante etiske problemstillinger og vektlegger relasjonsarbeid. Videre vil teorier og modeller om kronisk sykdom og mestring bli belyst, samt erfaringskunnskap. Læringsutbytte: Kunnskap Kandidaten skal: ha inngående kjennskap til etiske teorier. ha avansert kunnskap om ulike teoretiske perspektiver på kroniske lidelser. ha spesialisert kunnskap om mestring, mestringsteorier og helsefremmende arbeid. ha kunnskap om betydningen av sosial støtte, differensierte familier, sykdomsforståelse og kulturforståelse. Ferdigheter Kandidaten skal: ha handlingskompetanse til å skape en kontekst der det er mulig å samarbeide og planlegge et pasientforløp som ivaretar pasientens behov og ressurser. kunne finne og vurdere forskningsbasert kunnskap og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. kunne analysere utfordrende situasjoner og beherske ulike løsningsmetoder. Generell kompetanse Kandidaten skal: kunne analysere relevante yrkesetiske problemstillinger. kunne håndtere sårbarhet og vise respekt. kunne planlegge, gjennomføre og vurdere tiltak i et helhetlig pasientforløp kunne bistå og støtte brukeren og pårørende i eget mestringsforløp kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmenheten. Spesielt anbefalte valgfag: Tilbys som frittstående kurs: Nei Forkunnskapskrav

8 Anbefalte forkunnskaper Undervisningsform: Undervisning ansikt til ansikt og nettbasert undervisning via class-fronter Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder: Forelesninger i klasserom, gruppearbeid, praktiske øvelser, selvstudium, nettbasert undervisning og gruppearbeid via class-fronter Vurdering og eksamen: Det blir adgang til å avlegge eksamen som tilfredsstiller krav i henhold til forskrift om eksamen ved Universitetet i Nordland. Arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent av modulansvarlig. Eksamensform er skriftlig oppgave. Det er mulig å skrive gruppeoppgave med maksimum tre personer i hver gruppe. Oppgavens lengde er 20 sider. Skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. Vurderingsuttrykket er karakter A-F. For å fremstille seg til eksamen må kandidaten ha fått godkjent arbeidskravene. Innlevering av eksamen er i uke 49, mandag innen kl 14:00 Eksamen innleveres i class-fronter (påføres kandidatnummer og kurskode) Praksis: Ingen Studieprogresjonskrav: Tema 5: Å være sårbar - dannelsesperspektivet, verdighet - etiske problemstillinger (hva gjør du - ser du den andre eller ser du bare dokumentasjonskrav, målinger etc., fertilitet og behandlingskonsekvens for kvinner og menn) - psykososiale utfordringer å redusere risikoen for å utvikle depresjon og angst, å skape seg en meningsfull hverdag og nettverk, forebygge isolasjon, ensomhet og rusmisbruk Tema 6: Livsutfoldelse og livsutfordringer med revmatisk sykdom - teoretiske perspektiver på kronisk lidelse - livsløpsperspektiv (barn, unge, voksne, eldre) - familie/pårørende- og kjønnsperspektiv (barn som pårørende) - samliv, seksualitet og revmatisk sykdom - foreldre, svangerskap og barn - flerkulturelt/samisk perspektiv Tema 7: Dialogen - den gode samtalen - den utfordrende samtalen - den vanskelige samtalen - motiverende intervju Tema 8: Å mestre livet med revmatisk sykdom - Mestringteorier, mestringsstrategier, å bistå og støtte brukeren i eget mestringsforløp - empowerment og self- efficacy (som begreper og relatert til praksis) - resilience å styrke motstandskraften - individuell tilnærming og gruppebasert tilnærming - bevegelse og fysisk aktivitet som mestringsstrategi - fysisk aktivitet i livsmestring - livskvalitet (som begrep og relatert til praksis) - oppmerksomt nærvær og oppmerksomhetstrening - kognitivpsykologi/positiv psykologi Tema 9:Kunnskapsbasert praksis - vitenskapsteori - forskningsbasert kunnskap - vurdere vitenskapelige artikler: hvordan gå frem, hvordan implementere kunnskapen i klinisk arbeid

9 Tema 10: Å formidle kunnskap skriftlig - arbeidskrav - skriveseminar - skriftlig oppgave Pensum og anbefalt litteratur utvalg av pensum avklares senere Obligatorisk pensum er på ca 1500 sider. Av disse er 400 sider selvvalgt pensum. Studentene skal i tilknytning til skriftlig oppgave (eksamen) dokumentere to forskningsartikler. Pensum er forskningsbasert litteratur bestående av relevante lærebøker (mastergradsnivå) og forskningsbaserte artikler (kompendium). Deler av pensum vil være engelsk. Overlappende emner: Hentes direkte fra FS.

10 ECTS prosjektet Studieinformasjon på engelsk på program og kursnivå. Veiledning. 1. Studieinformasjon på web: design og innhold For å lette overføring av studieinformasjon fra Worddokumenter til NETED webpublisering brukes skrifttype ARIAL (i h.h.t. UiNs designmanual). Skriftstørrelse 12. Etter en gjennomgang av studieinformasjon presentert på Universitetet i Agders (med ECTS merke) og andre europeiske ECTS godkjente institusjoners respektive websider samt en intern vurdering, velges følgende systematisering av informasjon (programrubrikker anvises her med blå skrift og kursrubrikker med grønn skrift): Programme ( + Programme code) Level of qualification: (for eks.) Bachelor ECTS credits: (for eks.) 180 (ECTS-poeng tilsvarer norske studiepoeng) Programme duration: (for eks.) 3 years Mode of study: Her beskrives hvordan programmet leveres: for eksempel, full-time, part-time, flexible learning. Kombinasjoner kan også brukes. Study place: Bodø, Mo I Rana, Stokmarknes. Programmet kan i noen tilfeller tilbys på flere studiesteder. Programme director or equivalent: Her skrives navn og e-post adresse til programansvarlige fagperson. Student advisor: Her skrives navn og e-post adresse til ansvarlig studentveileder på fakultetsnivå. Language of instruction: (for eksempel) Norwegian Admission requirements: (standard text): Admission occurs based on general study competence (university entrance) or real life and work competence (prior learning) according to current Norwegian regulations. Specific arrangements for recognition of prior learning: (standard text): Admission based on real life and work experience (formal, informal and non-formal prior learning) according to current Norwegian regulations. Skriv inn dersom det finnes spesielle krav fra UIN angående realkompetanseopptak til dette studieprogrammet.

11 Programme evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students using course evaluation studies and by the programme director. The evaluations are included in the university s quality assurance system. Exam and assessment methods: Her beskrives kort programmets ulike examens- og vurderingsformer. Written exams, oral exams, group exams, assignments, project work, etc. Examination regulations, assessment and grading: (standard text): Examination regulations can be found in regulations for studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as the special regulations Regulations for examination candidates at UiN. The Norwegian assessment and grading system uses the letter grades A-F, in which A denotes the best grade and F denotes failed. Grades can also be given as: passed / not passed or approved / not approved. Qualification requirements and regulations: (standard text): Here we refer to Regulations pertaining to studies and exams at University of Nordland (UiN) as well as local regulations and directives given at og reglement. Studieprogram med rammeplanregulering beskrives kort særskilt., for eksempel sykepleierutdanning, lærerutdanning, sosionomutdanning, førskolelærerutdanning, barnevernspedagogutdanning m.v. Dersom forskriftene ikke foreligger på engelsk legges følgende merknad til( only in Norwegian ). Graduation requirements: (standard text): Final graduation examinations for the study programme are bachelor assignment/master thesis (evt. annet emne her må tekst tilpasses det enkelte studieprogrammet). Costs: (standard text): No special costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. andre kostnader knytta til programmet beskrives kort her. Responsible faculty: (F.eks.)The Faculty of Social Sciences Introduction: Kort introduksjonstekst på engelsk (30-40 ord) som markedsfører studieprogrammet. General description and profile of the programme: 100 til maks.150 ord, generell studiebeskrivelse av programmet. Profilbeskrivelsen bør indikere om studieprogrammet har en akademisk eller en noe mer yrkesretta innretning. Noen studieprogram kan selvsagt ha en profil som favne om begge disse elementer. Learning outcomes: Her listes læringsutbytte som beskrives punktvis i form av kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse (Knowledge, skills, general competence). Ca ord gjør denne viktige informasjonen lett oversiktlig på nettet. Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk: Veiledning utforming av læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammer og emner ved Universitetet i Nordland ( ). Course structure diagram with credits: Her settes studiemodellen med de ulike kurs og semester inn skrevet på engelsk (hentes opp fra UINs studieadministrative system (FS)). Dersom studieprogrammet har studieprogresjonskrav skal de beskrives kort her (og samtidig oppgis på de aktuelle emner). Student exchange: Her skrives det kort (40-70 ord) om programmets muligheter for studentutveksling (semester-/årsopphold i utlandet), bl.a. om i hvilket semester/år dette anbefales samt evte. anbefalte partnerinstitusjoner. Occupational profiles of graduates: ord om mulige yrkesmuligheter etter endt studieprogram. Access to further studies: ord om kandidatenes adgang til høgre grads studieprogram etter avslutta program: for eksempel, The programme qualifies graduates to apply for admission to master degree study programmes in. Qualification awarded: For eksempel: On successful completion of the three- year programme, a Bachelor Degree in Sociology is awarded.

12 Course (+ course code) ECTS credits: f.eks. 10 Level of course: (f.eks.) Bachelor (1 st cycle) Type of course: (f.eks.) Compulsory, elective. I noen tilfeller kan det stå compulsory for the bachelor programmes in For other programmes elective Duration: For eksempel, 1 semester Study start: For eksempel, Autumn Year of study:f.eks. Normally 1 st year Study place: f.eks. Bodø Language of instruction: For eksempel, Norwegian Course responsible person: Det må oppgis en kontaktperson for hvert emne med kontaktinfo. denne personen kan byttes ut senere dersom det skjer skifte av kursansvarlig. Costs: (standard text): No costs except semester registration fee and syllabus literature. Evte. kostnader utover dette oppføres her. Course evaluation: (standard text): The study programme is evaluated annually by students by way of course evaluation studies (mid-term evaluation and final evaluation). These evaluations are included in the university s quality assurance system. Faculty responsible: For eksempel, Bodø Graduate School of Business Course contents: ord om kursinnholdet. Learning outcomes: Læringsutbytte beskrives punktvis ord. Deles inn i: Knowledge, skills and general competence. Noen formuleringer: Upon successful completion of this course, the student will be able to: Demonstrate knowledge of..,. Understand the basic principles of. Make market strategic decisions Jfr. egen veiledning utarbeida av SKU med forslag til formuleringer på engelsk. Especially recommended elective courses: Beskrives dersom studieprogrammet har valgemner, og ett eller flere valgfrie emner anbefales foran andre. Offered as a free-standing course: Er kurset åpent for alle studenter eller kreves det opptak på et bestemt studieprogram? Yes or no Prerequisites: Dersom det kreves at et annet kurs er tilfredsstillende fullført før studenten begynner på vedkommende kurs, kan dette presiseres her. For eksempel, In order to take this course, the student must first have completed the following course: xxxxxxx Recommended previous knowledge: Fylles ut kort dersom det er aktuelt. Ellers N/A (not applicable) Mode of delivery: For eksempel, Face-to-face, distance learning

13 Learning activities and teaching methods: Lectures, practice sessions, seminars, tutored assignment work, laboratory work, practice, excursions, etc. Her beskrives det obligatoriske. Assessment methods and criteria: Emnets eksamener og vurderingsformer må beskrives persist nok for studentene og må samsvare med vurderinger lagt inn I UiNs studieadministrative systemet (FS). f.eks.4-hour written examination with regular Norwegian grading system (A-F) Work placement: Praksis, internship, m.m. oppføres her dersom det er aktuelt. Ellers: N/A Study progression requirement: Her skrives det eventuelle studiekrav som stilles til studenten for å kunne ta eksamen: for eksempel, approved compulsory assignment, or all 1st year courses on the bachelor programme, as well as 30 ECTS from the 2nd study year must be passed, in order for the student to start this third year course. Ellers N/A. Recommended or required reading: Pensumslista fylles ut med bøker, kompendia m.v. For å dekke muligheten på oppdatering/endringer av pensum kan følgende klausul brukes: The reading list is subject to amendments at semester start. Overlapping courses: Denne informasjonen hentes direkte fra UiNs studieadministrative system (FS).

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg

Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg Mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg En kortversjon av innstilling og tilleggsrapport (17. april 2012, justert 15. juni 2012 og 3. juli 2013) Innledning Som en oppfølging av et nasjonalt seminar

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Bare det å lære seg å lytte

Bare det å lære seg å lytte Bare det å lære seg å lytte Hvordan erfarer sykepleier at videreutdanning i veiledning har hatt betydning for hennes møte med sykepleierstudenten som skal veiledes? En kvalitativ studie. Anne-Kristine

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik

Bachelor-oppgave. Høgskolen i Gjøvik Avsluttende eksamen i sykepleie Bachelor-oppgave Hvordan kan sykepleierens kommunikasjonsferdigheter bidra til at pasienten opplever trygghet og tillit ved en akutt sykehusinnleggelse? Høgskolen i Gjøvik

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet

Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Ikke gi dem svarene og løsningen først, men vis dem målet Hvordan påvirker Læringsplakaten våre arbeidsmåter? En undersøkelse om tilpasset opplæring i videregående skole Harry Mikalsen Mastergraden i spesialpedagogikk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng

Studieplan for masterstudium i dans/ Master program in Dance 120 Studiepoeng Studieplan for masterstudium i dans/ program in Dance 120 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret 30.01.13 Akkreditert av NOKUT 30.01.14 Innholdsfortegnelse: DEL 1... 2 1.1. KORT OVERSIKT OVER STUDIET...

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer