Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd"

Transkript

1 Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010

2 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver til forretningsutvikling i din bedrift. vi valgte kaleidoskopet som vårt symbol på nye sammenhenger, nye relasjoner og nye muligheter. 4 Mottakerregister 6 Å se muligheter 8 De modige lederne 10 Mot og innsikt leder til suksess 12 Om designutmerkelsene og prisene 14 Hovedjury for priser og utmerkelser 16 Jurykriterier 20 Merket for god design 22 Interaktiv design 28 Emballasjedesign 34 Visuell kommunikasjon 54 Industridesign 76 Møbeldesign 88 Tekstil- og konfeksjonsdesign 96 Hedersprisen for god design 118 Design for alle prisen 124 Miljøprisen 126 Unge talenter 128 Retningslinjer for juryering av Unge talenter 140 Designdiagnose 144 Norsk Designråds tjenester 152 Design og nyskapning 154 IT-funk Design for alle 156 Samarbeidspartnere 158 Bruk av utmerkelsen i bedriftens markedsføring 160 Fotokreditering 4 Register of recipients 6 Seeing opportunities 8 Courageous managers 10 Courage and insight generate success 11 Main Jury 12 About the awards 14 Main jury 16 Jury Criteria 20 The Award for Design Excellence 22 Interactive Design 28 Packaging Design 34 Visual Communication 54 Industrial Design 76 Furniture Design 88 Textile and Clothing Design 96 The Honours Award for Design Excellence 118 The Design for All Award 124 The Environmental Award 126 The Young Talents Award 128 Jury guidelines for The Young Talents Award 140 Design Diagnosis 144 The Norwegian Design Council s services 152 Design and innovation 154 IT-Funk Design for all 156 Partners 158 Using the Award for Design Excellence in the market communications of the company 160 Photo credits

3 mottakerregister register over recipients Merket for god design Interaktiv Design Pizzabud Peppes Pizza AS Logica Norge AS Side 24 Tinagent Tinagent Tina Holth Fotoagent AS Anti Side 26 Emballasjedesign Laid AS Laid AS Skin Designstudio AS Side 30 Kavli majones O Kavli AS Strømme Throndsen Design Side 32 og Edge Consultants Visuell kommunikasjon Advokatfirmaet Haavind AS Haavind AS Virtual Garden Design Side 36 Anti Sweden Anti A/S Anti Inc Side 38 Blanke Ark Kommunal- og regionaldepartementet, Blueroom Designstudio, Side 40 Norsk Form Kadabra Produktdesign, Innovativoli industridesign Carte Blanche AS Carte Blanche AS Orangeriet AS Side 42 Destinasjon Voss, ny profil Destinasjon Voss Creuna Side 44 NTNU de gode hodene NTNU Agendum Side 46 Quality Spa & Resort Norefjell Estatia Resort Hotels A/S Gina Rose Design Side 48 Sorrisniva Sorrisniva Scandinavian Design Group Side 50 Statoils ledestjerne Statoil ASA Scandinavian Design Group Side 52 Industridesign AKVA CAP AKVAgroup ASA Slip AS Side 56 Blanke Ark Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk Form Blueroom Designstudio, Kadabra Produktdesign, Innovativoli industridesign Side 58 Eggesett Hardanger Bestikk Per Finne Side 60 FF1200 / FF1200S Umoe Schat-Harding AS Birger Kullmann Design Naval Architects/ DDC Marine Safety & Design Side 62 K-Master Kongsberg Maritime AS Hareide Designmill AS Side 64 Krabat Sheriff Krabat AS Hareide Designmill AS Side 66 Performance Mic 20 Tandberg Tandberg Side 68 PramPack Mynorse AS Kadabra produktdesign, Carl-Gustaf Lundholm Side 70 PrecisionHD USB Camera Tandberg Tandberg Design og Designit Side 72 Underhaug 2700 TKS Mekaniske AS Slip AS Side 74 Møbeldesign CLINT Fora Form AS Tveit &Tornøe Side 78 CLIP concept Fora Form AS Komplot Design Side 80 Dialog Vestre AS Allan Hagerup og Einar Smette Side 82 Skeie Wave Skeie AS C F Møller Design Side 84 Arkitektfirmaet C. F. Møller so-ro vuggen so-ro AS Ane Lillian Tveit og Side 86 Hans Petter Kjeldahl Holst Tekstil- og konfeksjonsdesign Helsport Kongsfjorden Helsport AS Ragnhild Nesbakken Side 90 STIHL X-fit Synfiber AS Synfiber AS Side 92 The Power Collection Funkle AS Funkle AS Side 94 Hedersprisen for god design case NTNU - de gode hodene NTNU Agendum Side 98 Nominerte til Hedersprisen for god design cases K-Master Kongsberg Maritime AS Hareide Designmill AS Side 104 Statoils ledestjerne Statoil ASA Scandinavian Design Group Side 108 STIHL X-fit Synfiber AS Synfiber AS Side 114 Spesialprisen Design for alle Blanke Ark Kommunal- og regionaldepartementet, Norsk Form Blueroom Designstudio, Kadabra Produktdesign, Innovativoli industridesign Side 120 Spesialprisen Miljøprisen Ingen vinner Side 124 Unge talenter Design for alle 1. pris ACT brannslukningsapparat Sigrun Vik Side 130 Unge talenter Åpen klasse 1. pris Parat! Mats Mathisen Side 132 Unge talenter Åpen klasse 2. pris Jani Marc Hoogendijk Sophie Thornander Karin Lidman Kristin Tobiassen Lars Marcus Vedeler Side 134 Unge talenter Åpen klasse 3. pris Vend Erik Matzow Side mottakerregister / Register of recipients

4 Å se muligheter Seeing opportunities Waves in water are never exact copies of each other. Business cycles are just the same in that they vary in duration and strength. This comparison is borrowed from the Russian economist Evgeny Slutsky, who in 1937 highlighted both unpredictability and unavoidability as characteristics of business cycles. History tells us, however, that times of recession will eventually be replaced by growth and development. Good business management is about planning without any knowledge of the future. Even when a company is experiencing the effects of the crisis and recession, a good business manager must also plan for the upcoming recovery. This is why it is particularly important for Norwegian companies to now take deliberate decisions to invest in innovation, uniqueness and competitiveness! Good investment in innovation is associating yourself with the skills that are needed to identify consumer demands and create new solutions. Design gives innovation projects unique competence in user orientation, combined with the technical proficiencies companies require at the product development stage. A good design process is therefore a good innovation tool. Design methodology is about putting the spotlight on the user, and the desire and ability for extensive innovation from the birth of an idea to the launch of a new product or service. It is the degree of creation and innovation that is rewarded when the Award for Design Excellence is handed out. The Norwegian Design Council grants the award in recognition of those who have been successful in methodical innovation work and who have introduced Bølger i vannet er aldri eksakte kopier av hverandre. Slik er det også med konjunktursykluser, de varierer i varighet og styrke. Sammenligningen er lånt av den russiske økonomen Evgeny Slutsky, som i 1937 understreket både uforutsigbarheten og uunngåeligheten som kjennetegner konjunktursvingninger. Historien forteller oss imidlertid at nedgangstider til slutt avløses av vekst og utvikling. God bedriftsledelse handler om å planlegge uten visshet om framtiden Selv når bedriften opplever virkningene av krise og nedgangstid, må den gode bedriftslederen planlegge for kommende oppsving. Derfor er det særlig viktig at norske bedrifter nå tar bevisste valg i satsingen på innovasjon, unikhet og konkurransekraft! God innovasjonssatsing er å tilknytte seg den kompetansen som behøves når man skal identifisere brukerbehov og skape nye løsninger. Designere tilfører innovasjonsprosjekter en unik kompetanse om brukerorientering kombinert med tekniske ferdigheter bedrifter etterspør i en produktutviklingsfase. God design er derfor et godt innovasjonsverktøy Designmetodikk handler om å sette søkelys på brukeren og om vilje og evne til gjennomgripende nyskaping fra unnfangelsen av en idé, til lanseringen av en ny vare eller tjeneste. Det er graden av nyskaping og innovasjon som belønnes med utdelingen av Merket for god design. Norsk Designråd gir prisen som en anerkjennelse til de som har lyktes med det metodiske innovasjonsarbeidet, og som har introdusert unike varer og tjenester til markedet. Merket for god design inspirerer andre til å satse på designdrevet innovasjon. Utdelingen gir eksempler på vellykkede prosjekter og gir et viktig signal til næringslivet: God design fremmer innovasjon, unikhet og konkurransekraft! unique products or services onto the market. The Award for Design Excellence inspires others to invest in designled innovation. The handing out of the award provides examples of successful projects and gives an important signal to trade and industry: Good design promotes innovation, uniqueness and competitiveness! Good innovation policy is to invest in design! In the national budget for 2010, the government is allocating another NOK 10 million to the Design-driven Innovation Programme (DIP). I have great faith in this programme, which finances innovation projects with a high potential to create value for both the company and society. The large number of applicants from different sectors shows that this type of measure has been needed across trade and industry. The waves in the global economy will also be unpredictable in the future. We will need competent, innovative companies across Norway now that we face challenges such as climate and population change, and increasingly tougher international competition. We know that companies which include design in their strategic innovation work introduce twice as many new products to the market as their competitors and that there will always be room for companies who have unique products to offer. I am therefore hoping that this book provides inspiration and a path to investment in design and design awareness for companies throughout Norway! God innovasjonspolitikk er å satse på design! I statsbudsjettet for 2010 viderefører regjeringen bevilgningen til Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) med 10 millioner kroner. Jeg har stor tro på dette programmet som finansierer innovasjonsprosjekter med høyt verdiskapingspotensial både for bedriftene og for samfunnet. Det store antallet søkere fra ulike næringer viser at denne typen virkemiddel har vært et savn i næringslivet. Bølgene i verdensøkonomien vil også i framtiden være uforutsigbare. Sikkert er det at vi trenger bevisste, innovative bedrifter over hele landet når vi står overfor utfordringer som klima- og befolkningsendringer og stadig tøffere internasjonal konkurranse. Vi vet at bedrifter som inkluderer design i sitt strategiske innovasjonsarbeid, introduserer dobbelt så mange nyheter til markedet som konkurrentene, og at det alltid vil være rom for bedrifter som har unike produkter å tilby. Derfor håper jeg denne boken gir inspirasjon og sporer til designsatsing og designbevissthet i bedrifter over hele landet! Trond Giske Nærings- og handelsminister Minister of Trade and Industry 6 Forord / Foreword

5 DE MODIGE LEDERNE couragous MANAGERS Right from the inception of the Norwegian Design Council s in 1963, our main task has been to encourage Norwegian business to focus on design. However, the purpose of this is not to spotlight the aesthetic aspect. We are more concerned about enhancing expertise and creating an understanding of the designer s ability to produce creative, innovative concepts where the focus is on the users needs, both identified and unidentified. An uncompromising challenge We also want to help gain acceptance for the typical approach which designers adopt in their work. This will of course represent an uncompromising challenge to the established truths and solutions that exist in any company and organisation. It is precisely this combination of challenging what is already there and having the ability to conceptualise the users needs, wishes and dreams that gives the design process its innovative potential. The important connection Design is in the process of gaining acceptance both in Norway and abroad as a powerful, effective tool for innovation. There is also an ever-increasing focus on the connection between design and innovation. Given that it has also always been a passion for us, the innovative component in any work is always the first aspect that the jury looks at when evaluating candidates for the Awards for Design Excellence. Political recognition In addition, the report to the Storting concerning innovation, tabled by the Norwegian Ministry of Trade and Industry in 2008, recognises design as a tool for achieving a competitive advantage. We are working on getting the EU Commission to devise a separate design policy as part of the EU s activities promoting innovation. Helt siden etableringen i 1963 har vi i Norsk Designråd hatt som vår fremste oppgave å påvirke norsk næringsliv til å satse på design. Men ikke primært for å belyse det estetiske. Vi er mer opptatt av å øke kompetansen og skape en forståelse for designerens evne til kreativ og nyskapende tenkning med fokus på brukerens erkjente og ikke erkjente behov. En kompromissløs utfordring Vi ønsker også å bidra til å skape en aksept for det som karakteriserer designerens arbeidsmetodikk. Den skal nemlig være en kompromissløs utfordring av de etablerte sannheter og løsninger som finnes i enhver bedrift og organisasjon. Det er nettopp denne kombinasjonen av å utfordre det bestående og samtidig ha evnen til å konseptualisere brukerens behov, ønsker og drømmer, som gir designprosessen dens innovative potensial. Den viktige sammenhengen Både nasjonalt og internasjonalt er design i ferd med å bli akseptert som et sterkt og effektivt innovasjonsverktøy. Og det er stadig større fokus på sammenhengen mellom designen og innovasjonen. I og med at dette også har vært en fanesak for oss i alle år, er det innovative elementet i arbeidet det første juryen ser på når de vurderer en kandidat til Merket for god design. Politisk anerkjennelse Også i stortingsmeldingen om innovasjon, som næringsdepartementet la frem i 2008, er det en anerkjennelse av design som verktøy for å oppnå konkurransefordeler. Man arbeider for at EU-kommisjonen skal utvikle en egen designpolitikk som en del av EUs arbeid for innovasjon. A courageous manager? When companies and organisations start working on a design project, there are a number of requirements which must be in place to ensure a successful result. One such requirement is for the management of the company to express an explicit belief in the project s importance and potential at all times. Another requirement is for the relevant expertise, resources and the implementation capability to be available so that the project can be seen right through to the end. But, to ensure that the project is what the designer wants in terms of being innovative, competitive and standing out from other projects, the main requirement above all is courage. Customers with decision-making responsibility must be bold enough to say yes to the project, provide the necessary resources and set the level of ambition high enough to ensure it has a successful outcome. We know that there are many bold customers in Norwegian business. If you are one of them, we at the Norwegian Design Council would like to get in touch with you! En modig leder? Når bedrifter og organisasjoner går i gang med et designprosjekt, er det en rekke forutsetninger som må være til stede, for et vellykket resultat. Blant annet må ledelsen til enhver tid kommunisere en utvetydig tro på viktigheten og potensialet i prosjektet. Man må også sørge for å ha tilgjengelig kompetanse, ressurser og gjennomføringsevne, slik at man står løpet helt ut. Men, for at prosjektet skal bli så innovativt, differensierende og konkurransekraftig som man ønsker, kreves det først og fremst mot. De ansvarlige oppdragsgivere må være modige nok til å si ja til prosjektet, legge til rette de nødvendige ressursene og etablere et ambisjonsnivå som er høyt nok til at resultatet blir en suksess. Vi vet at det finnes mange modige oppdragsgivere i norsk næringsliv. Er du en av dem, vil vi i Norsk Designråd gjerne ha kontakt med deg! Jan R. Stavik administrerende direktør Norsk Designråd Managing Director Norwegian Design Council 8 Introduksjon / Introduction

6 Mot og innsikt leder til suksess courage and insight generate success In our efforts to promote innovation as a platform for developing new design, we have many exciting experiences with Norwegian business. Many companies choose to focus on design-driven innovation as they feel that this gives them competitive advantages in many areas. There are two factors which are especially important for ensuring these efforts result in success: courage and good user insight. Recognition at last! In its report to the Storting, An Innovative and Sustainable Norway, the Norwegian government states that design is an important tool for encouraging innovation. This marks a quantum leap for an area which has been given far too little recognition in the innovation and R&D sector. The Awards for Design Excellence and the Young Talent Award focus precisely on fresh, bold and smart initiatives featuring the use of design. By adopting innovative measures in relation to products or communication, design has helped make users enthusiastic and put the relevant companies head and shoulders above their competitors. An important success factor We are blessed in Norway with a huge number of highly skilled designers, operating within many specialised areas of design. But this expertise alone is not enough. In addition, during this year s evaluation process we noticed that the solutions which the jury felt deserved an award were supported by bold companies and customers. If there are no customers with the determination and courage to come up with new ideas, the skilled designers will not get anywhere. This mutual dependency is the reason why we present the Award for Design Excellence to both the design agency and the company. 10 Leder / preface I arbeidet med å fremme innovasjon som en bærende kraft innenfor utvikling av ny design gjør vi spennende erfaringer sammen med norsk næringsliv. Mange bedrifter velger å satse på designdrevet innovasjon og opplever at dette gir dem konkurransefordeler på mange plan. Det viser seg at to faktorer er spesielt viktige for å lykkes med dette arbeidet: mot og god brukerinnsikt. Endelig anerkjent! I stortingsmeldingen Et nyskapende og bærekraftig Norge slår regjeringen fast at design er et viktig verktøy for å utløse innovasjon. For en metode som i altfor liten grad har vært anerkjent innenfor innovasjon og FOU, er dette et kvantesprang. Merket for god design og Unge talenter setter fokus på nettopp ferske, dristige og kloke initiativ ved bruk av design. Gjennom innovative tiltak i forbindelse med produkter eller kommunikasjon har designen bidratt til å begeistre brukere og skape distanse til konkurrenter. En viktig suksessfaktor I Norge er vi velsignet med en hel rekke svært kompetente designere innenfor mange designfaglige disipliner. Men slik kompetanse alene er ikke nok. Også under årets evaluering så vi at bak de løsningene som juryen finner verdig en utmerkelse, står det modige bedrifter og oppdragsgivere. Uten en oppdragsgiver som har vilje og mot til å tenke nytt, kommer de dyktige designerne ingen vei. Denne gjensidige avhengigheten er grunnen til at vi tildeler Merket for god design både til designbyrå og bedrift. Brukerne har fasiten Et annet fellestrekk for arbeidene som juryen har festet seg ved, er at de vitner om en usedvanlig god brukerinnsikt. Det er helt nødvendig å investere tid og ressurser i brukerstudier for å lykkes med innovasjon. Users hold the key Another common feature which the jury noticed among the entrants was that they demonstrated exceptionally good user insight. Investing time and resources in user surveys is imperative if you are to succeed with innovation. The next step is to be able to convert the facts gathered into solutions which are meaningful and valuable to users. When cooperation between company and designer is based on this recognition, you will see that the results come as a surprise, capture the imagination and exceed all expectations. Daring approaches The Young Talent Award category includes solutions based on exciting, daring approaches to the challenges and opportunities of the future. Some solutions have been developed in cooperation with companies, others based on independent initiative. But they all open up completely new perspectives on the society of the future and make a bold contribution to solutions to current issues. A highly qualified jury Around 30 experts from the Norwegian Design Council are involved in the process of evaluating the entries submitted for the Award for Design Excellence and the Young Talent Award. All of them are hand-picked from among the finest design brains in Norway and the neighbouring Scandinavian countries. Each product category also has an experienced design buyer representing the industry. The jury process lasts 3 weeks and includes several meetings between jury members, who then present their recommendations to the main jury and the final decisions are made. The process is transparent and thorough. There is a long list of candidates for an award. This year s recipients, therefore, have every reason to be proud of their achievement. Congratulations! Skule Storheill direktør FoU Innovasjonsprogrammer Director R&D and Innovation Programs Deretter må man evne å omsette de fakta man finner, til løsninger som har substans og verdi for brukeren. Når samarbeidet mellom bedrift og designer er bygget på denne erkjennelsen, ser man at resultatene overrasker, engasjerer og overgår enhver forventning. Vågale vinklinger I kategorien Unge talenter finner vi arbeider med spennende, vågale vinklinger på morgendagens utfordringer og muligheter. Noen løsninger er utviklet i samarbeid med bedrifter, andre på eget initiativ. Men alle åpner helt nye vinduer inn i fremtidens samfunn og er modige innspill til løsninger på aktuelle problemstillinger. En meget kvalifisert jury I forbindelse med juryeringen av arbeider som er innsendt til Merket for god design og Unge talenter, er rundt 30 kvalifiserte personer engasjert av Norsk Designråd. Alle er håndplukket blant de beste hodene innenfor designfaget i Norge og våre naboland i Norden. Hver produktkategori har også en erfaren designkjøper med, som representant for næringslivet. Juryeringen går over 3 uker og innebærer flere møter mellom jurymedlemmene, før disse presenterer sine anbefalinger for hovedjuryen, og de endelige beslutningene tas. Prosessen er ryddig og grundig. Listen for å få en utmerkelse ligger høyt. Årets mottagere har derfor all grunn til å være stolte over resultatet. Vi gratulerer! Eline Strøm-Gundersen Marianne Guttormsen prosjektleder prosjektmedarbeider Project Manager Project Assistant

7 OM DESIGNUTMERKELSENE OG PRISENE about the awards The Norwegian Design Council has great pleasure in presenting this year s winners of the Award for Design Excellence and several other awards and prizes. Det er med glede Norsk Designråd presenterer årets mottakere av Merket for god design samt øvrige utmerkelser og priser. The Universal Design Award does not embrace aids for physically challenged persons or niche products; it concerns improved user-friendliness, intuitive understanding and user experience in respect of a product or service. Only one Universal Design Award is presented each year. The Environmental Award is presented to the company and the designer that has developed a product or a solution that can demonstrate material environmentally-friendly properties in a lifecycle perspective. This means that due regard has been taken to environmental aspects in all phases of the design process. Only one Environmental Award is presented each year. Miljøprisen deles ut til bedrift og designer for å ha utviklet et produkt eller en løsning som kan vise vesentlig miljøegenskaper i et livsløpsperspektiv. Dette innebærer at miljøhensyn er tatt i alle faser av designprosessen. Det deles kun ut én Miljøpris hvert år. Unge talenter er de unge designeres mulighet til å vise sine beste designprosjekter. Konkurransen er åpen for alle designprofesjoner. Unge talenter kan tildeles studenter og nyutdannede med inntil 3 års praksis i kategoriene Åpen klasse og Design for alle. The Award for Design Excellence is a leading award for design in Norway and is given to both manufacturers and designers who have cooperated on the development of products. The award is granted in recognition of the successful use of design as a strategic tool in product development and market communication. One important objective of the Award for Design Excellence is to inspire Norwegian businesses to use design to create innovative and competitive products and services for the benefit and pleasure of Norwegian and international consumers. The Award for Design Excellence is given in the following categories: Industrial Design, Packaging Design, Visual Communication, Textile and Clothing Design, Interactive Design and Furniture Design. There are no limits to the number of recipients of the Award for Design Excellence. The Honours Award for Design Excellence is the highest ranking design award in Norway, given to both designer and manufacturer for a specific product. The jury nominates the products that distinguish themselves particularly from among the recipients of the Award for Design Excellence. The purpose of the award is to create awareness around the champions of design in Norway. The Design for All Award is presented to a company and its designer for developing a product or a solution which focuses specifically on user-friendliness and intuitive understanding, making it available to an extended user group. Merket for god design er en ledende utmerkelse for design i Norge som gis til både bedrift og designer for et produkt utviklet i fellesskap. Utmerkelsen skal være en anerkjennelse for vellykket bruk av design som et strategisk virkemiddel i innovasjons- og markedsføringsprosesser. En viktig målsetting med Merket for god design er å inspirere norsk næringsliv til økt bruk av design, for å skape innovative og konkurransedyktige produkter og tjenester til nytte og glede for norske og internasjonale kundegrupper. Merket for god design tildeles innenfor kategoriene Industridesign, Emballasjedesign, Tekstil- og konfeksjonsdesign, Interaktiv design, Visuell kommunikasjon og Møbeldesign. Det er ingen begrensninger på antallet som kan få Merket for god design. Hedersprisen for god design er den fremste designprisen i Norge som deles ut til både bedrift og designer for et spesifikt produkt. Juryen nominerer de produktene som utmerker seg særskilt blant de som mottar Merket for god design. Hedersprisen for god design har som formål å synliggjøre enere innen norsk design. Design for alle prisen deles ut til bedrift og designer for å ha utviklet et produkt eller en løsning som ved spesielt fokus på brukervennlighet og intuitiv forståelse er tilgjengelig for en utvidet brukergruppe. Design for alle handler ikke om hjelpemidler for handikappede eller nisjeløsninger, men om forbedret brukervennlighet, intuitiv forståelse og bruksopplevelsen ved et produkt eller en tjeneste. Det deles kun ut en Design for alle-pris hvert år. Young Talents provides an opportunity for young designers to show off their best design projects. The competition is open to all design professions. Young Talents can be awarded to students and new professionals with up to three years of experience in the categories Open Class and Design for All. 12 om prisene / about the awards

8 hovedjury main jury Hovedjuryen består av to person som er med og juryerer alle innsendte bidrag til Merket for god design og de sterkeste kandidatene i Unge talenter-designkonkurransen. / The main jury consists of two people that take part in the judging of all the applicants to the Award for Design Excellence and the strongest entries to the Young Talents Design Competition. Hilde Britt S. Mellbye juryleder / Jury chair. Hilde Britt er siviløkonom fra NHH. Hun har vært Senior Vice President R&D i Scandinavian Business Seating as, tidligere HÅG, siden Før det var hun administrerende direktør i See Design as og Kreativt Forum. Hun har også jobbet innen ledelse og marketing for flere globale merkevarebedrifter som Coca-Cola, Masterfoods og Ringnes. / Hilde Britt is a business graduate from NHH (Norwegian School of Economics and Business Administration). She has been Senior Vice President R&D at Scandinavian Business Seating as, formerly HÅG, since Before that she was Managing Director at See Design as and Creative Forum. She has also worked within management and marketing for several global brands such as Coca-Cola, Masterfoods and Ringnes. Herman Tandberg designfaglig ekspert / Design expert Herman er industridesigner og designansvarlig hos Ogle Noor Ltd, et av Englands eldste industridesignkontorer. Satsningsområder er produkt- og transportdesign for industri i Skandinavia, England og Kina. Herman er også en av initiativtakerne til DesignHub*Norway, en ny designsatsning som har til formål å samle designere og arkitekter for å skape et slagkraftig kreativt miljø med internasjonal tilknytning. / Herman is an industrial designer and Design Director at Ogle Noor Ltd, one of Britain s oldest industrial design agencies. His focus area is product and transport design for industry in Scandinavia, the UK and China. Herman is also one of the founders of DesignHub*Norway, a design initiative whose purpose is to unite designers and architects so as to create an effective, creative environment with international connections. 14 Norsk kapitteltittel / ENGELSK KAPITTELTITTEL

9 jurykriterier jury criteria Innovation outstanding features and concept is a key area of focus for the jury in their consideration of nominees to the Award for Design Excellence. Innovation outstanding features and concept means that the solution should be based on an aesthetically or functionally defined concept that adds originality to the product, with genuine improvements for the user. The solution must be innovative in relation to existing or competitive products in the market or industry in general. Technical innovation alone is not sufficient the innovation must be evident in several aspects of the product, e.g. in the form of communication, user situation, advantages for the user, ergonomics, form, function etc. Holistic impression and coherence (All categories) The product or solution must give a holistic impression adapted to the target group and the desired market profile. The product or solution will not only be evaluated in isolation, but in relation to its communication value and in respect of the relevant marketing material. This may be in relation to: the solution s identity and the company s values, established brand, other products/solutions in the series, related printed materials/marketing material/product packaging website and physical surroundings such as the store, showroom, architecture, interior, signage Innovasjon særpreg og konsept er et overordnet fokus i bedømmelsen av Merket for god design. Med innovasjon særpreg og konsept, menes at løsningen bør bygge på et konsept av formmessig, budskapsmessig eller funksjonell art som tilfører løsningen noe nytt, og som gir økt verdi for målgruppen og/ eller avsenderen. Løsningen skal være nyskapende i forhold til eksisterende eller konkurrerende løsninger i det aktuelle markedet eller bransjen generelt. Teknisk innovasjon alene er ikke nok innovasjon må komme til uttrykk i flere aspekter av produktet. For eksempel i uttrykk, kommunikasjonsform, brukssituasjon, brukerfordeler, ergonomi, form, funksjon etc. Det er viktigere at løsningens nyskapende karakter har sin begrunnelse i et tydelig mål og en tydelig designstrategi, enn at løsningen er en revolusjon. For Visuell kommunikasjon: Med andre ord; nye måter å skape tydelige og effektive visuelle kommunikasjonsløsninger på for eksempel et produkt / tjeneste / opplevelses tilbud, eller en bedrift som både har appell til målgruppen, og som skaper distanse til konkurrentene. Helhet (alle kategorier) Produktet/løsningen skal gi et helhetlig inntrykk tilpasset målgruppen og ønsket markedsprofil. Produktet/løsningen vurderes ikke bare isolert, men i forhold til kommunikasjonsverdi og i den markedsmessige sammenhengen som er relevant. Dette kan være i relasjon til: løsningens identitet og bedriftens verdier, etablert merkevare, andre produkter/løsninger i serie, relaterte trykksaker / markedsmateriell / produktemballasje eller web og fysiske omgivelser som butikk, showroom, arkitektur, interiør, skilting m.m. 16 jurykriterier / jury criteria

10 Form and aesthetical quality (All categories) The perception of form and aesthetical quality is always influenced by the era and cultural context. At the same time there are more universal principles related to proportion, contrasts, harmony between materials and form etc. The jury will take such aspects into consideration. Construction, choice of materials/choice of solution (All categories except Visual Communication and Interactive Design) The product must, through materials, construction and form, be adapted to effective manufacturing and effective maintenance. The solution must make the most of the set technical conditions. Functionality and user advantages (All categories except Interactive Design and Design for All) Good design must cover functional demands, emotional needs and visualise user-advantages in relation to previous and/or competitive products and solutions. Communication value (Packaging Design, Visual Communication and Interactive Design only) The design must reflect the product s identity and the company s values in a credible and profiling fashion and in the relevant channels, thus contributing to effective communication to the defined target audience. Formuttrykk og estetikk (alle kategorier) Oppfatningen av form og estetisk kvalitet blir alltid påvirket av tid og kulturell kontekst. Samtidig finnes det noen universelle prinsipper i forhold til f.eks. proporsjoner, kontraster, samspill mellom materialer og form osv. Juryen tar hensyn til de mange aspektene ved dette punktet. Dette kan være i forhold til: Konstruksjon, materialvalg / valg av løsning (alle kategorier, unntatt Visuell kommunikasjon og Interaktiv design) Produktet skal gjennom materialer, konstruksjon og form være tilpasset effektiv produksjon og effektivt vedlikehold. Løsningen skal utnytte de tekniske rammebetingelser. Funksjon og brukerfordeler (alle kategorier unntatt Interaktiv Design og Design for alle) God design skal dekke brukerens behov, funksjonelle krav, emosjonelle behov og synliggjøre brukerfordeler i forhold til tidligere og / eller konkurrerende produkter og løsninger. Kommunikasjonsverdi (gjelder kun Emballsjedesign, Interaktiv design og Visuell kommunikasjon) Designen skal reflektere produktets identitet og bedriftens verdier på en troverdig og profilerende måte i de aktuelle kanaler og bidra til at løsningen kommuniserer på ønsket måte til de definerte målgrupper. Brukerfordeler og brukervennlighet (gjelder kun Interaktiv design) En vellykket løsning bør tilby reelle brukerfordeler, som regel av praktisk art, som synliggjøres gjennom designen. Brukervennlighet er ofte en kritisk suksessfaktor for en digital løsning og betyr at designen legger tilrette for å tilfredsstille brukernes spesifikke behov i interaksjon med løsningen. Functionality, user advantages and accessibility (Design for All only) Good inclusive design must cover functional demands, visualise user-advantages and demonstrate accessibility for an extended user group. Functionality includes both technical and practical requirements. This means that the solution works as intended, that it solves the tasks for which it was designed in an efficient, secure and comfortable manner. User friendliness means that the solution is good to use, that it is useful and acceptable for the intended user group. Genuine user advantages shall be evident in respect of existing and/or competitive solutions. Availability means both physical and cognitive availability. Physical availability means it is easily accessible to as many people as possible, that it promotes independent use, regardless of help from others and that the solution includes flexibility and choice. Cognitive availability means both sensual availability and that the solution is easy to understand, learn, remember and use. Funksjon, brukervennlighet og tilgjengelighet (gjelder kun Design for alle) God inkluderende design skal dekke funksjonelle krav, synliggjøre brukerfordeler og være tilgjengelig for en utvidet brukergruppe. Funksjonelle krav er både tekniske og praktiske. Med det menes at løsningen virker etter sin hensikt, at den løser de oppgaver den er tiltenkt på en effektiv, sikker og komfortabel måte. Brukervennlighet innebærer at løsningen er god å bruke, at den er nyttig og akseptabel for den tiltenkte brukergruppen. De reelle brukerfordelene skal synliggjøres i forhold til eksisterende og/eller konkurrerende løsninger. Med tilgjengelighet menes både fysisk og kognitiv tilgjengelighet. Fysisk tilgjengelighet innebærer at det er lett å komme til for flest mulig, at den fremmer selvstendig bruk, uavhengig av hjelp fra andre, og at løsningen innebærer fleksibilitet og valgmuligheter. Med kognitiv tilgjengelighet menes både sansemessig tilgjengelighet og at løsningen er lett forstå, lære, huske og bruke. User advantages and user friendliness (Interactive Design only) A successful solution or product must offer genuine user advantages, usually of a practical nature, which should be evident through the design features. User friendliness is often a critical success-factor for a digital product. Hence, the design organizes for the satisfaction of the users need in their interaction with the solution. Miljøhensyn (alle kategorier unntatt Interaktiv design) Juryen vil legge vekt på løsningens miljøhensyn i hele løsningens livssyklus. Dette gjelder råvarer, produksjon, transport, markedsføring, bruk, forlenget bruk og avhending. Environmental aspects (All categories except Interactive Design) The jury will consider the environmental aspects of the product or solution throughout its entire life-cycle. This applies to raw materials, production, transport, marketing, use, extended use and disposal. 18 jurykriterier / jury criteria

11 søkere / mottakere applicants / RECIPIENTS navn merket på for prisgod design award name for design excellence Erostis The Norwegian dionseq Design uiscil dip Council el dunt has lore great faci blan enis pleasure aliquat in presenting alisim zzriusto this odipis year s aliquate winners duisit of iure the Award faccumsan for Design veliquis Excellence alis ercilis and ismodolutet several nulluptat. other awards and prizes. Subheadline The Award for Design Excellence is a leading Perit award duis for design nostinci in eugiam Norway vullan and is hent given nisi. to both Sum companies iniamcommy and designers num veraese who have quisis cooperated num ea acil on the ute development euisis accum a zzril solution. iril et The lut vel award eros is niam, granted sim in ea recognition commy nulputat of the successful nulla feum use quat of vero design ero as doluptat a strategic laor tool sequam in product duipit development volum illaor and market ipismodio communication. dolore tatet eummole nissenim volorpe One rcidunt important adio consent objective nim of euipit the Award wisl et, consed for Design esequat Excellence nummy is nostis to inspire num Norwegian il et wismod doloborperci businesses to blaor use design irit ipsummy to create nisse innovative vel ut nullandignim competitive quis products nullaor and erilla services faccumsan for the exer benefit irit and wissi. pleasure of Norwegian and international consumers. The Award for Design Excellence is given in the following categories: Industrial Design, Packaging Design, Visual Communication, Textile and Clothing Design, Interactive design and Furniture Design. There are no limits to the number of recipients of the Award for Design Excellence. Odit, Det er senibh med glede erat luptate Norsk Designråd dignibh eum presenterer dolore vel årets ullaore mottakere delenim velit av acing Merket exero for god diam, design vendipi samt smodignissit øvrige utmerkelser ero core magnim og priser. duiscip enibh er sequi bla feum ip enim alis dolesse tio odiam ad min ea autat. Merket for god design er en ledende utmerkelse for design i Norge Subheadline som gis til både bedrift og designer for en løsning utviklet i fellesskap. Lorum Utmerkelsen nit wis er ent nulla anerkjennelse faccummy for nos vellykket nim dipsumsan bruk av design henis alit som et autem strategisk venibh virkemiddel etuerci tatumsan i innovasjons- velis og nos markedsføringsprosesser. aut nonsequ atinim adip ea acin vulput lortis adiam inim ing et nim exeraestion eraestis ea augueraestio En viktig målsetting do esendit med prat Merket lore for faccum god design velit vel er in å et inspirere augait, norsk secte ea faci næringsliv ex ea facipsu til økt bruk msandipsum av design, vero for å odoloborem skape innovative iure dolorem og konkurranse- velit, conse dyktige ming produkter eniamet og luptatet, tjenester venim til nytte dio og consed glede ming for norske ex endre og internasjonale corpero kundegrupper. do duipit, con esse Merket diat for nos god numsandigna design tildeles feuipisi. innenfor molore tio Quipsum kategoriene doloreet Industridesign, wismodiamcor Emballasjedesign, acilis dolumsan Tekstil- ute mod og konfeksjons- tet, veliqui- design, sim esendre Interaktiv dunt design, praesto Visuell consect kommunikasjon etuerat duissecte og magnis Møbeldesign. autpat in Det ulpute er ingen tet vent begrensninger adiat eugiat. Ut på ullutat. antallet Ex som ex kan enis få adignim Merket nit for praessi god design. blam, consequi esto odo et nonsed dolortie cor sim qui tie tat. San vullamet loreetummod del ex erit, sis ex el inciduis dio eugait er secte tem aut wis aut aliquis ad do eratem in ut iure commodit ip eniscilla

12 00 10 søkere / 02 mottakere applicants / 02 RECIPIENTS KATEGORI interaktiv design CATEGORY interactive design Kategorien gjelder for all skjermbasert design eller skjermbasert design i kombinasjon med fysiske produkter. Det må eksistere en interaktivitet mellom bruker og løsningen. Dette kan være nettsider, applikasjoner, andre interaktive presentasjoner og kombinasjoner av digitale og fysiske produkter. / This category is for all screen-based design or screenbased design in combination with physical products. There must be some form of interaction between the user and solution. This can include websites, applications, other interactive presentations and combinations of digital and physical products. Kategorijury Interaktiv design / Jury for the category of Interactive Design: Helge Tennø kategorileder / Category chair Helge jobber som strategisk leder og digital planner i Screenplay. Han har kompetanse på kundeopplevelsen gjennom design, merkevareformidling og handlingsutløsende motivasjonsfaktorer. / Helge works as Strategic Director and Digital Planner at Screenplay. His expertise is in the area of customer experience through design, brand promotion and motivation factors. Paal Holter fagdesigner / Specialist designer Paal er interaksjonsdesigner og jobber med interaksjonsdesign og prosjektledelse i Halogen AS. Fokusområdet hans er den helhetlige brukeropplevelsen. / Paal is an interaction designer and works on interaction design and project management at Halogen AS. His focus area is the total user experience. Fredrik Matheson fagdesigner / Specialist designer Fredrik er interaksjonsdesigner fra AHO, UIAH og NUS. Han leder Virksomhet 2.0-faggruppen i Bekk Consulting og har jobbet med design og brukeropplevelse på papir, mobil og i nettleser siden nittitallet. / Fredrik is an interaction designer, educated from AHO, UIAH and NUS. He manages the 2.0 group at Bekk Consulting, and has worked with design and user experiences of printed media, mobile phones and web browsers since the 1990s. Svein Haakon Lia fagdesigner / Specialist designer Svein er kreativ leder, senior designer og grunnlegger av Bleed. Han jobber bredt med grafisk design, illustrasjon og interaktive design. / Svein is Creative Director, Senior Designer and Promoter of Bleed. He works with graphic design, illustrations and interactive design on a broad scale. Knut Kvale næringslivsrepresentant / Trade and Industry representative Siden 1994 har Knut arbeidet som forsker og forskningsleder ved Telenors forskningsavdeling. Han er doktor ingeniør (1993) fra institutt for Teleteknikk, NTNU. / Knut has worked as a researcher and research manager in Telenor s research department since He received his doctorate in engineering (1993) from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU).

13 BEDRIFT/COMPANY Peppes Pizza AS DESIGN Logica Norge AS Peppes pizza PizzabudApplikasjon application for pizza delivery BETTER OVERVIEW AND LESS STRESS Peppe s contract states that customers will receive their food within one hour. Studies showed that there was a great deal of room for improvement in the procedures for delivering pizza. One of the issues was that a lack of overview led to the delivery drivers always trying to deliver as quickly as possible, which can result in both stress and wrong deliveries. A new interactive system was developed in order to provide the control needed for deliveries. JURY S VERDICT NEXT-GENERATION DIGITAL PRODUCTS The solution is a pioneering example of product development at a time when digital aids are continually increasing in importance. At the same time, they need to be adapted to working situations and tasks, in particular for web browsers and search engines. By understanding the organisation and design, a solution has been developed that makes the application an indispensible service for Peppe s delivery staff. The solution is a brilliant example of what design can achieve when it is based on a good understanding of the situation. Through form and function a product has been developed that provides entirely new benefits and which has become part of the organisation s internal service portfolio. BEDRE OVERSIKT OG MINDRE STRESS Peppes-avtalen betyr at kundene får maten innen én time. Undersøkelser viste at det var store forbedringsmuligheter i rutinene for leveranse av pizza. Blant annet førte manglende oversikt hos budene til at de alltid prøvde å levere raskest mulig, noe som både kan gi stress og mangelfulle leveranser. Et nytt interaktivt system ble utviklet for å gi nødvendig kontroll over leveringene. JURYENS KJENNELSE NESTE GENERASJONS DIGITALE PRODUKTER Løsningen er et foregangseksempel på produktutvikling i en tid hvor digitale hjelpemidler får stadig mer plass. Samtidig må de tilpasses arbeidssituasjoner og oppgaver, fremfor nettlesere og søkemotorer. Gjennom forståelse for organisasjonen og design er det utviklet en løsning som gjør applikasjonen til en uunnværlig tjeneste for Peppes sjåfører. Løsningen er et utmerket eksempel på hva design kan utrette med basis i god situasjonsforståelse. Gjennom form og funksjon er det utviklet et produkt som gir helt nye fordeler, og som blir en del av organisasjonens interne tjenesteportefølje. 24 Interaktiv DESIGN / Interactive DESIGN

14 BEDRIFT/COMPANY Tinagent Tina Holth Fotoagent AS DESIGN Anti TINAGENT webside og bedriftsprofil website and corporate profile FULL SIZE AND NOT BEFORE TIME After many years of having the same profile and website, the time was ripe for Tinagent to upgrade its identity. The company needed to communicate its values better and a website was developed to ensure a more optimum display of images. The website is the main channel for the sale and marketing of photographs by the eight photographers Tinagent represents. The new solution provides target groups with good access and a complete visual experience. JURY S VERDICT FOCUS ON DESIGN WITHOUT COMPROMISE The solution demonstrates how design can further develop the standards established by traditional interfaces, where the starting point is a sound understanding of communications and craftsmanship. The design emphasises and pursues quality for the user and the screenbased experience is presented in a way that is clearly innovative and improved. This is all thanks to a complete focus on design. The jury appreciates the fact that there is no difference between the company s profile and the interactive work. We see a tool that clearly generates added value for both the company and customers. PÅ TIDE MED FULL STØRRELSE Etter mange år med samme profil og webside var tiden inne for oppgradering av Tinagents identitet. Selskapets verdier måtte bedre frem, og en webside ble utviklet som viste bildene på en mer optimal måte. Nettsidene er hovedkanalen for markedsføring og salg av bildene til de 8 fotografene Tinagent representerer. Den nye løsningen gir målgruppene god tilgang og en komplett visuell opplevelse. JURYENS KJENNELSE kompromissløst FOKUS PÅ DESIGN Løsningen demonstrerer hvordan design kan videreutvikle standarder som er etablert av tradisjonelle grensesnitt, når utgangspunktet er solid kommunikasjons- og håndverksforståelse. Designen fremhever og viderefører brukskvaliteten, og den skjermbaserte opplevelsen presenteres klart nytenkende og forbedret. Alt takket være totalt fokus på design. Juryen setter pris på at det ikke er skille mellom bedriftens profil og det interaktive arbeidet. Vi ser et verktøy som klart skaper merverdi både for bedrift og kunde. 26 Interaktiv DESIGN / Interactive DESIGN

15 00 14 søkere / 02 mottakere applicants / 02 RECIPIENTS KATEGORI emballasjedesign CATEGORY packaging design Alle typer emballasje til alle bransjer og bruksområder blir vurdert. Dette kan være salgsemballasje, resirkulerbar emballasje, transportemballasje, gaveemballasje, display, sjokkselgere, brettspill, detaljistpakning, forbrukerpakning, krympesleeves etc. / All types of packaging in every industry and area of application are evaluated. This can include sales packaging, recyclable packaging, transport packaging, gift packaging, displays, point-of-sale displays, board games, retail packaging, consumer packaging, shrink wrap sleeves etc. Kategorijury emballasjedesign / Jury for the category of Packaging Design: Bente Syversen kategorileder / Category chair Bente jobber som designrådgiver hos Innovasjon Norge i Sør- og Nord-Trøndelag. Bente har 11 års erfaring som produktdesigner og rådgiver fra egen virksomhet, emballasjebransjen og det offentlige. / Bente works as a design consultant at Innovation Norway in the counties of Sør and Nord Trøndelag. She has 11 years experience as a product designer and consultant gained from her own business and working in the packaging industry and the public sector. Anne Marit Brenden fagdesigner / Specialist designer Anne Marit er grafisk designer med en BA (Hons) Communication Media fra Kent Institute of Art and Design, UK. Hun jobber nå som senior designer i Scandinavian Design Group. / Anne Marit is a graphic designer who holds a BA (Hons) in Communication Media from the Kent Institute of Art and Design, UK. She now works as a senior designer at Scandinavian Design Group Morten Throndsen fagdesigner / Specialist designer Morten er kreativ leder i Strømme Throndsen Design AS og har 30 års erfaring i utvikling av grafiske identiteter. Morten har oppnådd høy anerkjennelse for sitt kreative arbeid både nasjonalt og internasjonalt. / Morten is Creative Director at Strømme Throndsen Design AS and has 30 years experience of developing graphic identities. Morten has received great acclaim for his creative work both nationally and internationally. Trine Cecilie Aardal næringslivsrepresentant / Trade and Industry representative Trine Cecilie er siviløkonom NHH og faglærer i husstell heimkunnskap. Hun har hatt stillingen som markedssjef i Fjordland siden 2007 og blant annet vært merkevaresjef for merkene: Yoplait, Kos, Brelett, Bremykt. / Trine Cecilie is a business graduate from NHH and specialist teacher in domestic science). She has held the position of marketing manager at Fjordland since 2007 and been brand manager for Yoplait, Kos, Brelett, Bremykt.

16 BEDRIFT/COMPANY O. Kavli AS DESIGN Strømme Throndsen Design, Edge Consultants Kavli majones Majonestube Mayonnaise tube SOMETHING NEW FOR MAYONNAISE LOVERS Kavli mayonnaise has been on the mayonnaise market before, but without success. The time was ripe again to challenge the market leader, Mills. In order to stand out from the competition, Kavli mayonnaise had to offer consumers something totally new. Thorough research in the form of consumer studies made it clear that the challenge lay in the choice of packaging solution. JURY S VERDICT REAL USER-DRIVEN DESIGN O. Kavli obtained consumer insight through qualitative and quantitative analyses. The results showed that consumers wanted to see a product where they can squeeze the packaging and determine the thickness of the strip themselves. This formed the basis of a user-led innovation process, which resulted in the launch of new Kavli mayonnaise tubes and flavours. With the new tube, the content is visible, the tube is made of a flexible material and goes back to its original shape after it has been squeezed. The cap provides three strip options. This is the first time that a cap of this kind has been used in Norway. The cap is patented. The material in the tube meets mayonnaise quality standards. Here we see an operator that has applied itself, studied user requirements and then developed an entirely novel solution. NOE NYTT FOR MAJONESELSKERE Kavli majones har vært på markedet for majones før og ikke lyktes. Tiden var igjen inne for å utfordre markedslederen Mills. For å kunne hevde seg i konkurransen måtte Kavli majones tilby forbruker noe helt nytt. Ved hjelp av grundige brukerstudier ble det klart at utfordringen lå i valget av emballasjeløsning. JURYENS KJENNELSE EKTE BRUKERDREVET DESIGN O. Kavli skaffet seg forbrukerinnsikt gjennom kvalitative og kvantitative analyser. Her kom det frem at forbrukerne ønsket å se produktet, de ville kunne klemme på emballasjen og selv bestemme tykkelsen på strålen. Dette var basisen for en brukerdrevet innovasjonsprosess, som resulterte i lanseringen av ny Kavli majonestube og nye smaksvarianter. I den nye tuben kan innholdet ses, tuben er i et fleksibelt plastmateriale og går tilbake til sin naturlige form etter at den har blitt klemt. Korken gir tre strålevarianter. Det er første gang en kork som dette brukes i Norge. Korken er patentert. Materialet i tuben ivaretar majoneskvaliteten. Her ser vi en aktør som har lagt seg i selen, studert brukernes behov og så utviklet en helt ny løsning. 30 EMBALLASJEDESIGN / PACKAGING DESIGN

17 BEDRIFT/COMPANY Laid AS DESIGN Skin Designstudio AS Laid AS Emballasje for sexleketøy Packaging for sex toy SOPHISTICATED AND SERIOUS SEX Laid AS is the first Norwegian company to design and manufacture sex toys for men and women. They have chosen an exclusive image in order to break away from the sex industry s traditional style and at the same time remove preconceptions. The aim is for the quality and design of both the packaging and the product to create new sales arenas. JURY S VERDICT COMPLETE CONFIDENCE IN WHAT S INSIDE Here we see packaging that breaks with the tradition of its industry. Such a strong and explicit use of packaging design sets it apart from the rest and provides the basis for reaching new target groups. The packaging communicates with new user groups through its simple and attractive design. The aesthetic shape of the product, the packaging solution and the packaging design itself combine to form a good overall concept. By giving the product anonymity, the solution sets itself apart from competitors in its industry. The packaging solution demonstrates that it is designed to be used to store the product and to be long-lasting. The instructions for use for the product range indicate the areas of application of the product. An elegant guarantee card is included to heighten the quality experience of the product. SOFISTIKERT OG SOBER SEX Laid AS er den første norske bedriften som designer og produserer sexleketøy for kvinner og menn. De har valgt et eksklusivt uttrykk for å bryte med sexindustriens tradisjonelle stil og samtidig fjerne fordommer. Målet er at kvalitet og design både på emballasje og produkt skal skape nye salgsarenaer. JURYENs KJENNELSE FULL TILLIT TIL DET SOM ER INNI Her ser vi emballasje som bryter med tradisjonen i sin bransje. Med så sterk og eksplisitt bruk av emballasjedesign skapes distanse til andre aktører, og grunnlaget legges for å nå nye målgrupper. Pakningen kommuniserer mot nye brukergrupper med sitt tiltalende og rene designuttrykk. Den estetiske utformingen av selve produktet, emballasjeløsningen og selve pakningsdesignen skaper en god helhet. Ved å anonymisere produktet skaper løsningen distanse til konkurrentene i sin egen bransje. Emballasjeløsningen signaliserer at den er egnet til oppbevaring og lang levetid. Bruksanvisning med produktsortimentet viser anvendelsesområder for produktet. Et lekkert garantikort er med på å heve kvalitetsopplevelsen av produktet. 32 EMBALLASJEDESIGN / PACKAGING DESIGN

18 00 41 søkere / 09 mottakere applicants / 09 RECIPIENTS KATEGORI visuell kommunikasjon CATEGORY visual communication Alle profiler eller annen grafisk design blir vurdert. Løsningene kan være profiler for bedrifter i alle bransjer, Kategorien gjelder for all skjermbasert design eller skjermbasert design i kombinasjon med fysiske produkter. produktserier, offentlige etater. Det kan også være grafiske konsepter for bøker og magasiner eller applisert på andre Det må typer eksistere produkter. en interaktivitet Enkeltelementer mellom av bruker en visuell og løsningen. profil, som Dette kun logo kan eller være kun nettsider, årsrapporter, applikasjoner, vurderes andre ikke isolert. interaktive Kun presentasjoner hele profiler, applisert og kombinasjoner på alle flater, av vil digitale bli vurdert. og fysiske / All produkter. profiles or other / This forms category of graphic is for design all screen-based are evaluated. The design solutions or screen-based can include design profiles in for combination companies with in every physical industry, products. offering There every must range be some of products form of and interaction in public between institutions the as user well. and It can also include graphical concepts for books and magazines or applied to other types of products. Individual elements in a visual solution. This can include websites, applications, interactive presentations and combinations of digital and physical products. profile, such as just a logo or just annual reports, will not be evaluated on their own. Only complete profiles applied to every type of medium will be evaluated. Kategorijury interaktiv design / Jury for the category of Interactive Design: Kategorijury Visuell kommunikasjon / Jury for the category of Visual Communication: Navn Navnesen Kategorileder / Category chair. Eric er grafisk designer og fagansvarlig i nettbyrået Apt. Nordseth Eric har kategorileder 10 års erfaring / med Category kampanjer, chair portaler Martin er og designer nettløsninger og designfaglig og kommer ansvarlig tidligere Martin fra hos Bekk Grid Design. Consulting. Han / har Eric 18 is års a graphic erfaring designer som and grafisk technical designer director og at har the arbeidet online communication i flere byråer agency og Apt. innen Eric has de 10 fleste years disipliner experience i working faget. / on Martin campaigns, is a designer portals and Design web-based Director solutions. at Grid He Design. previously He has worked 18 years for Bekk experience Consulting. as a graphic designer, working at a number of agencies and within most disciplines in the industry. Navn Dorte Navnesen Krogh fagdesigner Fagdesigner / Specialist / designer designer. Dorte Helge er utdannet jobber som grafisk strategisk designer leder og og eier digital designbyrået planner med hovedfokus Krogh&Co i på København. målgruppeinnsikt Dorte har og vært digitale styremedlem arenaer. Han i Danske har to Designere hovedfokus. og Det er første initiativtager på kundeopplevelsen til Danish Design gjennom Association design, merkevareformidling (DDA). / Dorte is a trained og handlingsutløsende graphic designer has motivasjonsfaktorer. design agency, Og det Krogh andre & Co, på in kommersielle Copenhagen. Dorte muligheter has been i a deltagersamfunnet. member of the board of / Helge Danish works Designers as a strategic and her own helped director set and up digital the Danish planner, Design mainly Association focusing on (DDA). the target group perspective and digital forums. He has two main focus areas. The first concerns what customers experience through design, brand promotion and motivation factors Tord which Sandholt spur them to fagdesigner act. His other focus / Specialist is on commercial designer opportunities Tord er senior in the participant designer og community. en av gründerne i Skin Designstudio as i Oslo. Tord har mottatt flere utmerkelser og har de siste årene sittet i Navn flere faglig Navnesen råd og Fagdesigner juryer. / Tord is / Senior Specialist Designer designer. at and one Paal of er the interaksjonsdesigner founders of Skin Designstudio og jobber as in Oslo. med inter Tord aksjonsdesign has received several og prosjektledelse awards and he has i been Halogen a member AS. Fokusområde of a number of expert er den boards helhetlige and juries brukeropplevelsen. last few / years. Paal is an interaction designer and works on interaction design and project management at Halogen AS. in the His focus area is the total user experience. Christian Hoel næringslivsrepresentant / Trade and Industry representative Christian er Navn nasjonal Navnesen salgssjef Næringslivsrepresentant i Nortura. Christian er utdannet / Trade siviløkonom and industry fra representative. USA. Han har 14 års leder- Anneke erfaring er og partner har vært i Plain blant Group. annet strategisk Her jobber rådgiver hun som i Bates-gruppen, prosjektleder for markedssjef portaler og kjøpsløsninger i TINE og i på NetCom. internett. / Christian / Anneke is is National a partner Sales in Plain Manager Group. at Nortura, She works Christian as a project took manager MBA in for the portals USA. He and has Internet-based 14 years shopping management solutions. experience. His past posts include Strategic Adviser for the Bates Group, and Marketing Manager at TINE and NetCom.

19 BEDRIFT/COMPANY Haavind AS DESIGN Virtual Garden Design ADVOKATFIRMAET Haavind AS Profilprogram corporate identity KNOWLEDGE COMMENSURATE TO SIZE A public opinion poll showed that Haavind is the least-known of the major firms of commercial lawyers in Norway. With ambitions for growth and further development, a process was set in motion to develop a new brand platform and visual identity. Being visible and distinctive is important in a market with strong and tough competition between seemingly similar players. JURY S VERDICT LIBERATINGLY NEAT AND SIMPLE A new visual identity has been developed based on a good strategy with customer orientation such as the red line. It is characterised by rational and professional clarity and is very well implemented. The images illustrate relationships and creativity and provide a good contrast to the rigidity in the graphics. This is a visual profile that differs in its seriousness and unpretentious professionalism from what we otherwise see in this sector. This is done in such a way as to position the company differently and symbolise something new in relation to what we see from its competitors. There is a convincing harmony between the strategy and what is expressed visually. KJENNSKAP SOM KLER STØRRELSEN En omdømmeundersøkelse viste at Haavind var det minst kjente av de største forretningsadvokatfirmaene i Norge. Med ambisjoner om vekst og videreutvikling ble en prosess satt i gang for å utvikle ny merkevareplattform og visuell identitet. Å være synlig og tydelig er viktig i et marked med stor og hard konkurranse mellom tilsynelatende like aktører. JURYENS KJENNELSE BEFRIENDE ENKEL OG STRAM Basert på en god strategi med kundeorientering som den røde tråden er det utviklet en ny visuell identitet. Den preges av rasjonell og profesjonell tydelighet og er meget godt gjennomført. Bildene forteller om relasjoner og kreativitet og står i fin kontrast til stramheten i det grafiske. Dette er en visuell profil som i sin nøkternhet og upretensiøse profesjonalitet er annerledes enn hva vi ellers ser i denne bransjen. Det er gjort på en måte som posisjoner firmaet på en annen måte, og symboliserer noe nytt i forhold til hva vi ser fra konkurrentene. Det er et overbevisende samsvar mellom strategien og det som kommer til uttrykk visuelt. 36 visuell design / Visual Design

20 BEDRIFT/COMPANY Anti A/S DESIGN Anti Inc Anti Sweden Profilprogram corporate identity TAKES THE REBELLION BACK The aim is to create a jeans brand based on Norwegian culture. An idea that is truly Norwegian and which stands out from the competition was defined, based in subculture, music and youth rebellion. Black Metal is one of Norway s biggest music exports and is one of the few music genres with provocative value today. JURY S VERDICT UNRESTRAINED COMMERCIALISM WITH IRONIC DISTANCE There has always been a close relationship between jeans culture and rock n roll, but most jeans brands have displayed shameless commercialism by trying to appeal to everyone. Anti Sweden is reviving jeans culture as an expression of rebellion in a modern, ironic and distanced way. The use of symbolism and iconography is professional and adds credibility. The jury praises Anti for taking the concept all the way. This requires courage and is something we seldom see. The target group and niche are clearly defined and the communication is hard-hitting and specific. Creating its own universe results in loyal customers, who buy both the concept and the product. The Black Metal elements add a major distinctive quality and Anti-Sweden takes its target group right up to the Swedish border. Finally, we see someone who dares and is able to take a visual concept to the extreme. TAR OPPRØRET TILBAKE Målet er å skape en merkevare for jeans med utgangspunkt i norsk kultur. En idé som er ekte norsk og annerledes enn konkurrentenes, ble definert med basis i subkultur, musikk og ungdomsopprør. Black Metal er en av Norges største eksportvarer innen musikk og blant de få musikksjangre med provokasjonsverdi i dag. JURYENS KJENNELSE USJENERT KOMMERSIALISME MED IRONISK DISTANSE Jeanskultur og rock n roll har alltid vært tett forbundet, men de fleste jeansmerker har vist tannløs kommersialisme gjennom sin appell til alle. Anti Sweden gjenoppliver jeanskultur som uttrykk for opprør på en moderne, ironisk og distansert måte. Bruken av symbolikk og ikonografi er profesjonelt gjennomført og tilfører troverdighet. Juryen berømmer Anti for at de tar konseptet helt ut. Det krever mot og er noe vi sjelden ser. Målgruppen og nisjen er klart definert, og kommunikasjonen treffer hardt og presist. Å skape sitt eget univers gir lojale kunder, som kjøper både konseptet og produktet. Black Metal-elementene tilfører sterk egenart, og Anti-Sweden trekker med seg målgruppen helt til svenskegrensen. Endelig ser vi noen som våger og evner å trekke et visuelt konsept langt nok. 38 visuell design / Visual Design

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet?

Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Organisering og prosess for innovasjon og designstyring. Motsetning eller nødvendighet? Hilde Britt S.Mellbye Konserndirektør HÅG Noen innledende spørsmål: Kan man analysere deg frem til banebrytende ideer?

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein

TIDLIGFASE CASE. Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein TIDLIGFASE CASE Hvilke erfaringer har de prosjekterende og entreprenørene? Svein CASE TIDLIGFASE Gjennomført totalt fem workshop med entreprenører og prosjekterende. Delvis hver for seg, delvis sammen

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen

Brukbar branding Veslemøy Holt Tord F Paulsen Veslemøy Holt Tord F Paulsen 1 2 Hvordan skape dialog og relasjoner i sosiale medier for bedrifter Brukbare eksempler Hvilken plattform skal du prioritere? Brukbar branding Facebook i Norge 3 294 000 har

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London Innhold Vedleggstype Beskrivelse Vitnemål/kar.utskrift * Karakterutskrift Filnavn Sidenr Karakterutskrift.pdf 2 Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston Rice.pdf 3 Attest * Knomatic Knomatic CEO.pdf 4 Attest

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Nytt biblioteksystem - prosjektet

Nytt biblioteksystem - prosjektet Nytt biblioteksystem - prosjektet Organisert i fire delprosjekt 1. OCLC s utviklingsprosjekt av et nytt nestegenerasjons biblioteksystem 2. Utvikling av nasjonale tilleggstjenester hos BIBSYS 3. Samarbeidsprosjektet

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer