St.prp. nr. 1 ( ) FOR BUDSJETTERMINEN Utgiftskapitler: Inntektskapitler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 100-197. Inntektskapitler: 3100-3161"

Transkript

1 St.prp. nr. 1 ( ) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: Inntektskapitler: Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

2 2 St.prp. nr

3 Innhold Del I Hovedinnledning Innledning Tabelloversikter over budsjettforslaget Generelle merknader til budsjettforslaget Overføring til neste budsjettermin bruk av stikkordet «kan overføres» Årsverksoversikt Miljøomtale Del II Nærmere om budsjettforslaget Programområde 02 Utenriksforvaltning Programkategori Administrasjon av utenrikstjenesten Kap. 100 (jf. kap. 3100) Kap. 3100, jf. kap Kap. 101 Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101) Kap Utenriksstasjonene, jf. kap Kap. 102 Særavtale i utenrikstjenesten Kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet Programkategori Utenriksformål Kap. 115 Presse-, kultur- og informasjonsformål Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner Programområde 03 Internasjonal bistand Programkategori Administrasjon av utviklingshjelpen Kap. 140 s administrasjon av utviklingshjelpen 79 Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Kap. 142 NORADs administrasjon av utenriksstasjonene Kap. 143 s administrasjon av utenriksstasjonene Programkategori Bilateral bistand Kap. 150 Bistand til Afrika Kap. 151 Bistand til Asia Kap. 152 Bistand til Midtøsten Kap. 153 Bistand til Mellom-Amerika Programkategori Globale ordninger Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling Kap. 161 Næringsutvikling (jf. kap. 3161) Kap Tilbakeføringer i samarbeid med næringslivet, (jf. kap. 161) Kap. 162 Overgangsbistand (gap) Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering Kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak Kap. 167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) Programkategori Multilateral bistand Kap. 170 FN-organisasjoner mv Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner Kap. 172 Gjeldslette Programkategori Øvrig bistand Kap. 197 Bistand til ikke-oda-godkjente land og internasjonale miljøtiltak Kap. 198 Frivillige bidrag, FNs fredsarbeid

4 Forslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2004, kapitlene , Vedlegg 1 Stillinger ved utenriksstasjoner Vedlegg 2 Hovedsamarbeidsland Figuroversikt Figur 7.1 Viser bistandsforbruket i 2002, budsjett 2003 og budsjettforslag 2004 (i mill. kroner) Figur 7.2 Figuren viser utviklingen i samarbeidslandene i FNs HDI fra 1990 til HDI er basert på et utvalg av økonomiske og sosiale indikatorer. Skalaen går fra 0 til 1 hvor 1 er høyest mulig verdi Figur 7.3 Figuren viser utviklingen i samarbeidslandene i HDI fra 1990 til HDI er basert på et utvalg av økonomiske og sosiale indikatorer. Skalaen går fra 0 til 1 hvor 1 er den høyest mulige verdi Figur 7.4 Figuren viser utviklingen i samarbeidslandene i HDI fra 1990 til HDI er basert på et utvalg av økonomiske og sosiale indikatorer. Skalaen går fra 0 til 1 hvor 1 er den høyeste mulige verdi Figur 7.5 Fig. A og Fig. B viser fordelingen av NORFUNDs prinsippgodkjente prosjekter fordelt på henholdsvis kategorier og regioner Figur 7.6 Geografisk fordeling av forbruket i 2002 (mill. kroner) Figur 7.7 viser midler til forskningssamarbeid nord-sør fordelt på regioner Figur 7.8 Figuren viser forbruk 2002 sammenlignet med plantall 2004 (beløp i 1000 kroner) Figur 7.9 Figuren viser fordelingen av bidragene på de fem største mottakerne i 2002 (mill. kroner) under denne posten Figur 7.10 Tematisk fordeling 2002 og forslag

5 Tabelloversikt Tabell 7.1 Utvalgte indikatorer og status for måloppnåelse (utviklingsland).. 58 Tabell 7.2 Programkategori 03:10 Bilateral bistand Forbruk i 2002 fordelt på verdensdel og tema Tabell 7.3 Kapittel 151 -Forbruk 2002 på tematiske satsinger Tabell 7.4 Kapittel 151 Forbruk 2002 gjennom ulike bistandskanaler. 96 Tabell 7.5 Kapittel 152 -Forbruk 2002 på tematiske satsinger Tabell 7.6 Kapittel 152 Forbruk 2002 gjennom ulike bistandskanaler. 113 Tabell 7.7 Kapittel 153 Forbruk 2002 på tematiske satsinger Tabell 7.8 Kapittel 153 Forbruk 2002 gjennom ulike bistandskanaler. 125 Tabell 7.9 Norsk bilateral gjeldslette og belastning av gjeldsplanens ramme pr Tabell 7.10 Norske avtaleregulerte fordringer pr

6 6 St.prp. nr

7 St.prp. nr. 1 ( ) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: Inntektskapitler: Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)

8 8 St.prp. nr

9 Del I Hovedinnledning

10 10 St.prp. nr

11 St.prp. nr Innledning Vi lever i en internasjonal brytningstid der tidligere skillelinjer er visket ut og nye utfordringer trer frem. Vi lever i en verden som blir stadig mer globalisert, ikke bare økonomisk, men også politisk, sosialt og kulturelt. For å fremme Norges interesser må vi intensivere vårt arbeid for en verden basert på internasjonalt samarbeid, folkeretten og frihet fra nød og ufred. Vårt verdigrunnlag reflekteres i vår sterke støtte til FN, vårt engasjement i fredsprosesser, vårt arbeid for menneskerettighetene, vår omfattende humanitære innsats og vår betydelige bistand til fattige land. Frihet og rettferdighet, fred og sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom er sentrale elementer i dette verdigrunnlaget. Det forplikter oss til å søke å spille en viktig rolle for å styrke det internasjonale samarbeid og videreutvikle folkeretten og forpliktende avtaleverk for alle nasjoner. Uansett utviklingsnivå og geografisk plassering er en bedre organisert verden i alle mindre staters interesse. Sterkere global sikkerhet og forbedret velferd er avhengig av at vi lykkes i våre bestrebelser. Det atlantiske fellesskap forblir et ankerfeste for norsk utenrikspolitikk. De nye sikkerhetstrusler gjør det enda mer påkrevet med et tett og nært alliert samarbeid. Samtidig vil samarbeidet med nærstående land styrkes. Norges forsvar og sikkerhet vil også i fremtiden være fast forankret i NATO. Alliansen er grunnvollen for europeisk sikkerhet og stabilitet. NATOs utvidelse er et vesentlig bidrag til økt sikkerhet, stabilitet og samarbeid i Europa. Samtidig påtar Alliansen seg nå nye oppgaver i forhold til sikkerhetstrusler utenfor Europa. Ledelsen av den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF) er det første eksempel på dette. EUs utvikling av en egen evne til militær og sivil krisehåndtering er et verdifullt og stabiliserende bidrag som har norsk støtte. EU har nå overtatt oppgaver på Balkan fra FN og NATO, og lagt grunnlaget for et tettere samarbeid med Alliansen. Norge deltar i EUs sivile og militære krisehåndteringsoperasjoner. EU-utvidelsen i 2004 er positiv for Europas fremtid, men representerer samtidig en utfordring for Norge. Det blir enda viktigere å føre en gjennomtenkt, aktiv og målrettet politikk overfor EU, hvor eksisterende avtaler og ordninger må utnyttes til fulle. Gjennom EØS-utvidelsen og de nye finansieringsordningene, øker våre muligheter til å videreutvikle vårt forhold til spesielt de nye medlemslandene. Stadig flere utfordringer fordrer løsninger gjennom et tett flernasjonalt samarbeid. Kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet, korrupsjon, brudd på menneskerettighetene, klimaendringer og HIV/AIDS er eksempler på utfordringer som krever globale løsninger. Regjeringen vil bidra på flere måter. Norge skal fortsatt være pådriver for å finne løsninger på internasjonale problemer innenfor multilaterale rammeverk hvor FN vil være det viktigste samarbeidsforum. Vi vil støtte FNs generalsekretær Kofi Annans arbeid med å styrke og reformere FN. Vi vil videreføre vår sterke støtte til FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet, utvikling og menneskerettigheter. Den verdensomspennende integrasjonen er særlig tydelig på det økonomiske området. Globaliseringen innebærer muligheter og utfordringer for alle land. Verdens nasjoner har derfor et felles ansvar for å bidra til å legge forholdene til rette for verdiskaping, en rettferdig fordeling og en bærekraftig forvaltning av miljø og ressurser. Regjeringen deltar aktivt i den pågående forhandlingsrunden i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Stabile og forutsigbare rammer for verdenshandelen er av avgjørende betydning for å sikre økonomisk vekst og velstandsutvikling. Norge har sterke interesser knyttet til bedre markedsadgang for vår eksport av tjenester og industrivarer, herunder fisk. Vi arbeider også for innstramminger i regelverket for antidumping for å unngå at disse reglene misbrukes. Samtidig legger Regjeringen stor vekt på å ivareta norske interesser i landbruksforhandlingene. Det er også viktig at utviklingslandenes og spesielt de minst utviklede landenes interesser ivaretas, og at bærekraftig utvikling legges til grunn for forhandlingene. Enigheten om FNs tusenårsmål og oppfølgingen av disse representerer et globalt partnerskap for utvikling som forplikter både fattige og rike land til betydelige reformer. Disse omfatter det globale rammeverket for handel, gjeld og investerin-

12 12 St.prp. nr ger. Det omhandler utviklingslandenes ansvar for reformer av eget styresett og det understreker viktigheten av at OECD-landene stiller opp med mer og bedre bistand. Mobilisering av privat sektor og styrking av det sivile samfunn framheves også som sentralt. Samlet utgjør disse fire frontene en reformagenda, en ny global agenda for utvikling. Regjeringen ser det som en overordnet utfordring å bidra til klarere sammenheng og bedre samsvar mellom de internasjonale utviklingsmålene og rammeverket for utvikling. Norsk utviklingspolitikk har lenge hatt som mål å bidra til en slik samling om felles mål og utviklingsstrategier, som tusenårsmålene og oppfølgingen av disse innebærer. Det er derfor Regjeringens ønske at norsk utviklingspolitikk har en slik helhetlig tilnærming. Dette er markert gjennom Handlingsplanen for bekjempelse av fattigdom i sør mot 2015, som ble lansert våren En klar rettighetstilnærming er grunnleggende for det langsiktige utviklingssamarbeidet. I tråd med omleggingen av utviklingspolitikken som over noe tid har funnet sted, presenterer Regjeringen i denne budsjettproposisjonen en modernisering av hele forvaltningen for utviklingssamarbeidet. På denne måten ønsker Regjeringen å styrke effektiviteten i utviklingssamarbeidet. Dette gjelder ikke minst innenfor området evaluering og kvalitetssikring. Det norske utviklingssamarbeidet omfatter innsats gjennom både bilaterale og multilaterale kanaler. Innsatsen for utdanning for alle skal økes i tråd med den nye utdanningsstrategien for utviklingssamarbeidet, som ble lansert i januar Det legges opp til at arbeidet innenfor helse opprettholdes på samme høye nivå, og at hiv/aids-satsingen styrkes. Strategien for næringsutvikling i Sør blir fulgt opp, og det legges opp til økt innsats innenfor landbruksområdet. Fremme av godt styresett prioriteres høyt, med respekt for menneskerettighetene, rettsstatens prinsipper, demokratisk kontroll med forvaltningen, kamp mot korrupsjon og en rettferdig fordeling. I tillegg til innsatsen gjennom det multilaterale og bilaterale stat-til-stat-samarbeidet, vil det fortsatt bli satset på et utstrakt samarbeid med norske og internasjonale, frivillige organisasjoner. Fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling var tema for FNs toppmøte i Johannesburg, høsten Toppmøtet vedtok en internasjonal handlingsplan som krever oppfølging nasjonalt og internasjonalt. Gjennom en egen nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling, Nasjonal Agenda 21», viser Regjeringen retning for Norges innsats her hjemme og internasjonalt. På det utviklingspolitiske området prioriteres arbeidet med områdene vann, energi, landbruk og biologisk mangfold (WEHAB-områdene). Trass i betydelige framskritt for innsatsen mot fattigdom gjenstår enorme utfordringer. Krig og konflikter, hiv/aids-epidemien og miljøødeleggelser forhindrer framgang i denne innsatsen. Regjeringen legger derfor stor vekt på fredsbygging og aktiv medvirkning i fredsskapende prosesser. Arbeid for fred og humanitær bistand skaper grunnlag for fattigdomsbekjempelse. Varig utvikling kan imidlertid bare oppnås ved mer langsiktig samarbeid og forbedring av rammevilkårene for det enkelte land. Langsiktig utviklingssamarbeid kan forebygge nye humanitære katastrofer og konflikter, og er samtidig avgjørende for å sikre en varig fred etter krig og konflikt. På det humanitære området skal Norges bidrag være i samsvar med humanitære prinsipper og folkeretten.

13 St.prp. nr Tabelloversikter over budsjettforslaget Utgifter fordelt på kapitler (i kr) Kap. Betegnelse Regnskap 2002 Saldert budsjett 2003 Forslag 2004 Pst. endr. 03/ Administrasjon av utenrikstjenesten (jf. kap. 3100) , Utenriksstasjonene (jf. kap. 3101) , Særavtale i utenrikstjenesten , Regjeringens fellesbevilgning for representasjon , Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet ,1 Sum kategori , Utenriksformål Presse-, kultur- og informasjonsformål (jf kap. 3115) , Deltaking i internasjonale organisasjoner ,8 Sum kategori ,6 Sum programområde , Administrasjon av utviklingshjelpen s administrasjon av utviklingshjelpen , Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) , NORADs administrasjon av utenriksstasjonene , s administrasjon av utenriksstasjonene ,5 Sum kategori , Bilateral bistand Bistand til Afrika , Bistand til Asia , Bistand til Midtøsten , Bistand til Mellom-Amerika ,0

14 14 St.prp. nr (i kr) Kap. Betegnelse Regnskap 2002 Saldert budsjett 2003 Forslag 2004 Pst. endr. 03/04 Sum kategori , Globale ordninger Sivilt samfunn og demokratiutvikling , Næringsutvikling (jf. kap. 3161) , Overgangsbistand (gap) , Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter , Fred, forsoning og demokrati , Forskning, kompetanseheving og evaluering , Tilskudd til ymse tiltak , Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) ,0 Sum kategori , Multilateral bistand FN-organisasjoner mv , Multilaterale finansinstitusjoner , Gjeldslette ,0 Sum kategori , Øvrig bistand Bistand til ikke-odagodkjente land og internasjonale miljøtiltak , Frivillige bidrag, FNs fredsarbeid Sum kategori ,7 Sum programområde ,7 Sum utgifter ,1

15 St.prp. nr Inntekter fordelt på kapitler (i kr) Kap. Betegnelse Regnskap 2002 Saldert budsjett 2003 Forslag 2004 Pst. endr. 03/ , (jf. kap. 100) , Utenriksstasjonene, (jf. kap. 101) ,0 Sum kategori ,1 Sum programområde , Administrasjon av utviklingshjelpen, jf. kap Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD), jf. kap Sum kategori Tilbakeføringer i samarbeid med næringslivet, (jf. kap. 161) ,4 Sum kategori ,4 Sum programområde ,4 Sum inntekter ,8

16 16 St.prp. nr Generelle merknader til budsjettforslaget Utenriksministeren og Statsråden for utviklingssaker har det konstitusjonelle ansvar for følgende kapitler på s budsjett: Utenriksministeren Programområde 02 Kap. 100/3100 Kap. 101/3101 Utenriksstasjonene Kap. 102 Særavtale i utenrikstjenesten Kap. 103 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon Kap. 104 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet Kap. 115 Presse-, kultur- og informasjonsformål Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner Programområde 03 Kap. 140 s administrasjon av utviklingshjelpen Kap. 143 s administrasjon av utenriksstasjonene Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter (post 71) Kap. 164 Fred, forsoning og demokrati Kap. 170 FN-organisasjoner mv., post 74 FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og post 75 FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) Kap. 197 Bistand til ikke- ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak Statsråden for utviklingssaker Programområde 03 Kap. 141 Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) Kap. 142 NORADs administrasjon av utenriksstasjonene Kap. 150 Bistand til Afrika Kap. 151 Bistand til Asia Kap. 152 Bistand til Midtøsten Kap. 153 Bistand til Mellom-Amerika Kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling Kap. 161/3161 Næringsutvikling Kap. 162 Overgangsbistand (gap) Kap. 163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter (post 70) Kap. 165 Forskning, kompetanseheving og evaluering Kap. 166 Tilskudd til ymse tiltak Kap. 167 Flyktningetiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) Kap. 170 FN-organisasjoner mv. (postene og 76-81) Kap. 171 Multilaterale finansinstitusjoner Kap. 172 Gjeldslette Budsjettstrukturen under bistandsbudsjettet Programområde 03 i budsjettproposisjonen for 2004 er utarbeidet med sikte på bedre å klargjøre mål og resultatrapporteringen på overordnet nivå så vel som på bevilgningsnivå. Kapittelinndelingen, og i hovedsak også postinndelingen, er uforandret i forhold til foregående år. På overordnet nivå legges det opp til å beskrive rammene som norsk utviklingssamarbeid og humanitær bistand foregår innenfor, herunder FNs tusenårsmål som utgjør de viktigste utfordringene for utvikling. Videre er det lagt vekt på en beskrivelse av internasjonale og nasjonale rammebetingelser som påvirker utviklingslandenes muligheter og begrensninger i kampen mot fattigdom, samt trekk ved det internasjonale utviklingssamarbeidet som Norge er en del av. For å synliggjøre politiske prioriteringer bedre, gjøres det et klarere skille mellom satsingsområder og andre prioriteringer. På landnivå (kap ) legges det opp til å knytte forbindelser mellom de enkelte lands nasjonale mål og resultater og det norske bidraget ved å gjengi både nasjonale mål og utforme forvaltningsmessige mål som definerer hva midlene under den enkelte bevilgning skal brukes til. Også for den enkelte bevilgning under programkategoriene og legges det opp til å utforme forvaltningsmessige mål som definerer hva midlene skal brukes til. Det er i opplegget videre forutsatt at det på alle nivåer skal rapporteres i forhold til de nye målene. Som et ledd i arbeidet med å bedre mål og resultatrapporteringen foreslår Regjeringen å opp-

17 St.prp. nr rette fire nye poster. Under kap. 160 Sivilt samfunn og demokratiutvikling foreslås det etablert en ny post 71 Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid. Slike bidrag har hittil inngått i post 70 Sivilt samfunn. Dette vil gi et klart skille mellom støtte til frivillige organisasjoners opplysningsvirksomhet i Norge og støtte til disse organisasjonenes langsiktige arbeid i utviklingsland. Under kap. 170 FN-organisasjoner mv. foreslår Regjeringen at det opprettes tre nye poster som skilles ut fra post 76 Tilleggsmidler via FN-systemet mv.; post 77 FNs aidsprogram (UNAIDS), post 80 Bidrag til globale fond og post 81 Tilskudd til internasjonal landbruksforskning. Ved å skille ut nevnte poster, vil samtidig posten for tilleggsmidler via FN-systemet bli mer begrenset og oversiktlig. Omleggingen til det nye budsjettoppsettet er krevende og er en prosess som må gå over flere år. Det gjenstår fortsatt utfordringer, særlig når det gjelder å bedre resultatrapporteringen og å gjøre aktiv bruk av prosjekt/program-evalueringer, gjennomganger og studier for å beskrive resultatoppnåelse og kvaliteten på tiltakene som støttes og utviklingseffekter som det norske utviklingssamarbeidet bidrar til. Med de endringer som er gjort med hensyn til målformuleringer i budsjettproposisjonen for 2004, forventes det at resultatrapporteringen kan bedres ytterligere i budsjettproposisjonen for 2005.

18 18 St.prp. nr Overføring til neste budsjettermin bruk av stikkordet «kan overføres» Utbetalinger til prosjekter og tiltak kan avvike fra vedtatt årsbudsjett. Ubrukte bevilgninger ett år overføres følgelig til neste budsjettermin. Overføringene er i hovedsak knyttet til 70-poster og gjelder tilskudd til prosjekter og tiltak i utviklingsland, samt tiltak i Sentral- og Øst-Europa. I samsvar med Bevilgningsreglementet 7 gis følgende oversikt over poster utenom postgruppe som har stikkordet «kan overføres» knyttet til seg (poster med overførbare bevilgninger fra en budsjettermin til neste beløp i mill. kroner): (i mill. kr) Kap. Betegnelse Overført til 2003 Forslag Utenriksforvaltningen Utviklingshjelp (ODA-godkjent) 131, Øvrig bistand (ikke ODA-godkjent)

19 St.prp. nr Årsverksoversikt Programområde/kapittel Programområde 02: Årsverk pr. mars Utenriksstasjonene 401 Sum programområde Programområde 03: 140 s administrasjon av utviklingshjelpen Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD) NORADs administrasjon av utenriksstasjonene s administrasjon av utenriksstasjonene (03-området) 66 Sum programområde Sum Antall årsverk er angitt ifølge tall fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) pr mars Personell ansatt på lokale kontrakter ved utenriksstasjonene inngår ikke i SSTs materiale. Det vises for øvrig til eget vedlegg i proposisjonen med oversikt over ansatte ved de ulike utenriksstasjonene, herunder også lokalt ansatte.

20 20 St.prp. nr Miljøomtale for virksomheten Miljøvern og tiltak for å sikre en bærekraftig utvikling er en viktig del av norsk utenrikspolitikk, herunder utviklingspolitikken. s hovedmål på miljøområdet er å bidra til å løse globale og regionale miljøproblemer gjennom internasjonalt samarbeid og ved å integrere miljøhensyn i norsk utenrikspolitikk. FNs tusenårsmål og målene innen miljø og naturressursforvaltning i Regjeringens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom vil stå sentralt. Det vil også bli lagt vekt på å støtte oppfølgingen av handlingsplanen fra toppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg, samt gjennomføring av de multilaterale miljøavtalene. Internasjonalt samarbeid Siden FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio de Janeiro i 1992 har det pågått et omfattende internasjonalt samarbeid for å løse de globale miljøproblemene. Dette har omfattet samarbeid både innen rammen av de tre Rio-konvensjonene (klimakonvensjonen, forørkningskonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold), samt oppfølging av Agenda 21, den globale handlingsplanen for en bærekraftig utvikling som ble vedtatt i Rio. FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 gjorde opp status for fremdriften siden Rio og staket ut kursen videre. I handlingsplanen fra toppmøtet forplikter partene seg til handling på forskjellige områder. Fattigdomsbekjempelse vil stå sentralt i arbeidet for bærekraftig utvikling i årene fremover, og det samme vil innsats på de 5 «WEHAB»-områdene (vann, energi, helse, landbruk og biologisk mangfold). Under toppmøtet i Johannesburg ble det fra norsk side annonsert at vi vil gi kr. 375 mill. (over tre år) som tilleggsmidler til WEHAB-områdene. Prioritet skal gis til tiltak som bidrar til å styrke utviklingslandenes egenkompetanse og kapasitet til å forvalte miljø og naturressurser både nasjonalt og lokalt på en bærekraftig måte. ene fra Johannesburg for vannforsyning, sanitære forhold og fiskerier er kvantifiserbare og tidfestede, mens målsetningene for bevaring av artsmangfold og utfasing av miljø- og helsefarlige kjemikalier er mindre presise. Handlingsplanen inneholder ingen reelle forpliktelser vedrørende energi. Norge deltar imidlertid i en koalisjon av land som skal fremme energieffektivitet og økt bruk av fornybare energikilder, bl.a. med den målsetting å styrke energitjenestene i utviklingsland, med vekt på mer miljøvennlig produksjon og forbruk. Norge støtter energiområdet både i UNDP og Verdensbanken. Når det gjelder biologisk mangfold, vil Regjeringen bl. a. støtte oppfølging av den internasjonale overenskomsten om bruk av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk. Avtalen, som sikrer fri utveksling av genressurser, vil være av stor betydning for forskning og utvikling i landbruket og dermed for den globale matvaresikkerheten var FNs internasjonale vannår, og Norge deltok aktivt på Det internasjonale vannforumet (WWF III) i Kyoto, Japan. Miljøvernminister Brende ble i mai 2003 valgt til formann for FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling (CSD) til og med CSD 12 våren Vann, sanitær og bosetting med de tilhørende Tusenårs- og Johannesburgmålene er prioriterte områder i CSDs arbeidsprogram for toårsperioden For å sikre systematisk og koordinert oppfølging av vedtakene fra Toppmøtet i Johannesburg vil Norge bidra til å styrke FN-systemets rolle i det internasjonale samarbeidet innen miljø og bærekraftig utvikling. Man vil i denne sammenheng bidra til å styrke FNs miljøprogram (UNEP) som FNs hovedorgan på miljøområdet samt bidra til at CSD fungerer som et effektivt organ. Norge vil fortsatt støtte programmer for bærekraftig utnyttelse av skog og fiskeriressurser i FAO og Verdensbankens innsats på miljøområdet, bl.a. via et tematisk fond for miljø og sosial utvikling, som forvaltes av Verdensbanken i samråd med Norge. En vil også videreføre støtten til institutter underlagt Den konsultative gruppen for landbruksforskning for å utvikle en bedre forvaltning av naturressurser. Norge er part til en rekke internasjonale avtaler på miljøområdet. De viktigste av disse er omtalt nedenfor. Klimakonvensjonen av 1994 forplikter partene til å innføre utslippsreduserende tiltak. Disse ble konkretisert i Kyotoprotokollen fra 1997, som

21 St.prp. nr pålegger industrilandene differensierte, kvantitative utslippsforpliktelser. Protokollen inneholder bestemmelser om såkalte fleksible mekanismer; felles gjennomføring, kvotehandel og den grønne utviklingsmekanismen. Det er å håpe at et tilstrekkelig antall stater vil ha tiltrådt protokollen innen utgangen av 2003 slik at den kan tre i kraft tidlig i Slik ikrafttredelse avhenger i praksis av russisk tiltredelse. Konvensjonen om biologisk mangfold av 1992 er ratifisert av Norge. Norge har også ratifisert Protokollen om handel med og håndtering av levende genmodifiserte organismer og traktaten om plantegenetiske ressurser. Konvensjonen om forørkning og tørke har til hovedmålsetting å opprettholde produktiviteten i de tørre og halvtørre økosystemene som grunnlag for bedre levekår. Det legges særlig vekt på forsvarlig forvaltning av jord-, vann- og energiressurser. En viktig målsetting er også å forebygge og redusere effekten av tørke og klimaendring. Norge deltar videre aktivt i den mellomstatlige skogdialogen under FNs skogforum. Helse- og miljøfarlige kjemikalier transporteres over store avstander via luft- og havstrømmer og som ledd i den internasjonale handelen med produkter. Den første globale konvensjonen om forbud mot og regulering av visse særlig farlige kjemikalier vil ventelig tre i kraft i For å sikre at handelssystemet bidrar til å fremme bærekraftig utvikling har Norge gått inn for at miljøhensyn integreres i WTOs regelverk og ivaretas på alle relevante områder. I de pågående WTO-forhandlingene vil Norge videreføre sitt arbeid for at handelsregelverket og multilaterale miljøavtaler forblir likestilte og sammen bygger opp om bærekraftig utvikling. Norge går bl.a. inn for avskaffelse av handelshindre på miljøvennlige varer og tjenester. Industrilandene har gjennom det internasjonale miljøsamarbeidet forpliktet seg til å bistå utviklingslandene i deres gjennomføring av de globale miljøavtalene. Flere finansieringsmekanismer er opprettet. Den viktigste er Den globale miljøfasiliteten (GEF), som ble opprettet i 1991 for å støtte opp om tiltak som gir globale miljøfordeler. Norge støtter også Den globale finansieringsmekanismen for forørkningskonvensjonen. En bedre samordning og utnyttelse av ulike finansieringsmekanismer vil være viktig for en effektiv gjennomføring av de internasjonale miljøavtalene. Regionalt samarbeid Miljøproblemene i Nordvest-Russland har et omfang og en nærhet som gjør at Norge har en betydelig egeninteresse i å bidra til å redusere dem. Det er en økende utnyttelse av regionens naturressurser, særlig petroleums- og skogressursene. Tiltak støttes over prosjektsamarbeidet med Russland og de øvrige SUS-landene og handlingsplanen for atomsaker. Prosjektsamarbeidet legger hovedvekt på beskyttelse av de nordlige havområder, det grensenære samarbeidet og kompetansebygging i forvaltning og næringsliv herunder bidrag til renere produksjon og til utvikling av miljøstyringssystemer. Etter terroranslagene har utfordringene på atomsikkerhetsområdet fått økt oppmerksomhet. Norge arbeider aktivt for å realisere internasjonale initiativ i Nordvest-Russland, som G8-landenes globale partnerskap mot masseødeleggelsesvåpen og materiale og EUs nordlige dimensjons miljøfond. Prosjekter i denne sammenheng tjener miljøet og hindrer spredning av radioaktivt materiale. Siden iverksettelse av Atomhandlingsplanen i 1995 har Norge brukt mer enn 700 mill. kroner på atomsikkerhetsprosjekter i Nordvest-Russland. Gjennom regjeringens Handlingsplan for økt kontakt med de nye EU-medlemslandene er det bygget opp et tettere miljøsamarbeid med disse landene, særlig landene i Østersjøregionen. Fokus for prosjektsamarbeidet har vært implementering av relevante miljøstandarder og kompetanseoverføring. Bidrag til renere produksjon og energieffektivisering har vært prioritert. Innsatsen dekker også bidrag til investeringer i miljøteknologi gjennom NEFCO og samarbeid med det regionale miljøsentret i Ungarn. Under samarbeidsstrukturer i Østersjørådet er det satt fokus på maritim sikkerhet og vern av særlig utsatte naturområder.den norske støtten til de ODA-godkjente landene på Vest-Balkan går i hovedsak til støtte for fredsprosesser og viktige reform- og utviklingsprosesser i regionen, samt til tiltak av kapasitets- og institusjonsbyggende karakter. På miljøsiden gis det støtte til tiltak som omfatter vann- og avløpsprosjekter, skogbruksforvaltning, mer rasjonelt og miljøvennlig landbruk, akvakultur og energieffektivisering. Gjennom UNEP er det gitt støtte til utbedring av vannrenseanlegg tilmnyttet Donau og til arbeid med opprydding av uranberikete bomber. Det er også gitt betydelig støtte til mineryddingsprosjekter. Prosjektarbeidet i ODA-godkjente Moldova, Kaukasus og Sentral-Asia fokuserer på miljø i tillegg til en rekke andre områder, hovedsakelig innen demokratisering. På miljøsektoren er det energiøkonomisering og renere industriproduksjon som har vært høyest prioritert. I forbindelse med utvidelse av EØS avtalen til de ti nye medlemslandene skal det etableres to nye

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid juni 2006 innholdsfortegnelse 1. Premisser... 7 2. Strategisk profil... 8

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2388 10. feb. Dagsorden 2011 Møte torsdag den 10. februar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 51): 1. Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009)

St.meld. nr. 15. Interesser, ansvar og muligheter. Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk (2008 2009) St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk St.meld. nr. 15 (2008 2009) Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Innhold Innledning............................ 7 5 Nordområdene vil fortsatt

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa

Meld. St. 20. (2011 2012) Melding til Stortinget. EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Meld. St. 20 (2011 2012) Melding til Stortinget EØS-midlene Solidaritet og samarbeid i Europa Innhold 1 Innledning... 5 2 Utviklingstrekk i mottakerlandene og norske interesser.. 8 2.1 Grunnleggende endringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling

rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling rapport 01/2014 Hvor er dirigenten? Fremdeles mer ustemt enn samstemt for utvikling Denne rapporten er skrevet av utviklingspolitisk avdeling i Kirkens Nødhjelp Ansvarlig redaktør: Wenche Fone. Forsidefoto:

Detaljer

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land

rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land rapport 04/2011 Mer ustemt enn samstemt Hvordan norsk politikk påvirker utvikling i fattige land Innholdsfortegnelse Denne rapporten er skrevet av Kjetil Abildsnes, Kaare Bilden, Anne-Marie Helland, Harald

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007

Finansdepartementet. St.meld. nr. 1 (2006 2007) Nasjonalbudsjettet 2007 Finansdepartementet St.meld. nr. 1 (2006 2007) Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi................. 5 2 De økonomiske utsiktene...... 16 2.1 Hovedtrekk ved

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge

Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge Hvorfor og hvordan det lønner seg å opprette et Framtidsombud i Norge 2 Forfatter: Lene Wold, Siv Maren Sandnæs, Lise Weltzien Finansiert av Norad/ RORG samarbeidet Design: Jenny Jordahl 2013 INNLEDNING

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene

Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets relevans i nordområdene Skrevet av: Tore Relling Kull 55 Luftkrigsskolen 2006-MARS Sikkerhetspolitiske

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer