Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Aktivitet i Studenttall Studenttall for vår og høst Studentprognose for Planer for KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Aktivitet i Visuell kommunikasjon: Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Form og farge Praktisk pedagogikk Planer for SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Aktivitet i Utadrettede aktiviteter Deltagelse i råd og utvalg: Planer for FORVALTNING AV RESSURSER Tilstandsvurdering Planer for Budsjettprioriteringer Investeringsforslag

3 Sammendrag Strategiplan ; Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ledende arena for nytenking og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. 1. Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Studentene skal utvikle prosjekter som er eksperimenterende og utforskende. Vurderingskriteriene og læringsmål skal implementeres i kursbeskrivelsene. Masterstudentene skal være en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå Feltet Design for digitale medier ekspanderer og synliggjøres tydeligere som en del av visuell kommunikasjon. Videreutvikle næringsrettete undervisningsformer i tråd med avdelingens satsningsområder. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Tilrettelegging av individuelle utdanningsplaner i samarbeid med hovedveileder Videreutvikle PPU ved KHiB, planlegge deltidsstudium og kurs. 2. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning (KU) KU skal gjenspeiles i undervisningen Utvikle arena for presentasjon og kritisk diskusjon av KU Legge til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av KU, med våre samarbeidspartnere innen KU og forskning. Stipendiatene og MA studentene skal integreres i avdelingens KU-miljø. Effektivisere samspillet og utvikling mellom fagområdene 3. Samfunnsrollen og formidling Fokus på design ved formidling av studentprosjekter og KU, nasjonalt og internasjonalt Masterutstillingen skal vises i det offentlige rom Studenter og fagstab skal vare aktive bidragsytere i offentligheten Utvikle etter -og videre Utdanning (EVU) tett knyttet til KU 4. Forvaltning av ressurser Fagstab skal være aktive i omorganisering av avdelingen Styrke informasjonsflyten mellom fagområdene med bruk av It s learning (felles kommunikasjonsplattform) Avdelingen vil bidra til en sunn økonomisk drift Jevnlig diskutere etiske utfordringer i den faglige virksomheten, med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Avdelingsrådet skal nyetableres og ha en aktiv rolle i videre utvikling. Jevnlige møter med studentrepresentanter for tettere dialog om faglig utvikling 3

4 1. Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Aktivitet i 2012 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i 2012: Avdelingen har også i 2012 hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi har deltatt på utstillinger og seminarer nasjonalt og internasjonalt. I februar ble ny dekan tilsatt. Perioden har vært preget av endringer, budsjettfordeling og konkretisering av avdelingens fremtid og utvikling. Det er besluttet å endre organisasjonsform for avdelingen. Arbeidet startet høsten 2012, og vil fortsette i I den forbindelse ble det etablert en arbeidsgruppe som har arbeidet med struktur og innhold. Gruppens arbeid og innspill vil danne grunnlag for videre diskusjon internt, og med kolleger fra Avdeling for kunst. Nye studieplaner, basert på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og nye vurderingskriterier, ble implementert i Læringsmål er beskrevet i samtlige kurs. Masterstudentene i 1. og 2. år er fra høsten 2012 samlet i én etasje i Kong Oscars gate 62. Å lokalisere dem sammen har vært forbundet med utfordringer som plassmangel, ustabil nettilgang og lyd/støy som forplanter seg gjennom bygningen. Det positivet er tettere dialog mellom fagområdene der det er naturlig med diskusjoner, kunnskaps- og erfaringsutveksling BACHELOR- OG MASTERUTDANNING KU-basert utdanning og utvidet designerrolle Undervisningen har i økende grad vært KU-basert, helt fra tidlig i bacherlorstudiet. Flere kurs har hatt nær sammenheng med fagstabens egne utviklingsprosjekter. Masterstudentenes årlige fellesprosjekt hadde høsten 2012 tema Designeren som forsker. Kurset var en videreutvikling av fjorårets kurs med tema Designeren som aktivist. Utprøving av kortere kursperiode er positivt og videreutvikles. Godt metodefokus og bevisst arbeid med gruppedynamikk. Avdelingen har vektlagt prosjekter som skaper debatt og er med å påvirke samfunnsutviklingen. Designeren som aktivist, igangsetter og entreprenør har gått som en rød tråd gjennom studieåret. Studentmedvirkning og ansvar for egen læring Studentene har valgt representanter fra hvert kull for tettere samarbeid med avdelingen Studentene ved fagområde visuell kommunikasjon etablerte i 2012 linjeforeningen Raster, som skal arbeide for tettere kontakt og bedre dialog mellom studenter og næringsliv. Studentene har på eget initiativ arrangert faste workshops i helgene for å lære av hverandre 4

5 Høsten 2012 testet vi ut en felles, selvstendig prosjektperiode for samtlige bachelorstudenter ved fagområde visuell kommunikasjon, under tittelen «Do-It-Yorself». Studentene utviklet og gjennomførte egne kurs, enten individuelt eller som del av egendefinerte grupper. Kursperioden ble avsluttet med en større, markant utstilling. Kontrakt er utarbeidet mellom hovedveileder og student for sikre fremdrift og kontinuitet Teori, prosess og metode: Teoriprogrammet er under revisjon, og har i 2012 vært gjennom en større omlegging, med formål å utvikle en bedre sammenheng fra første studieår og til fullført masterstudium, samt å øke graden av kritisk refleksjon. Revisjonen gjelder både innhold, omfang og undervisningsformer. For å øke studentenes evne til kritisk refleksjon, har vi i større grad tatt i bruk eksisterende digitale ressurser som videoer og allerede publiserte foredrag, for så å sette innholdet inn i en videre, teoretisk og designfaglig kontekst. Undervisningen har dreiet fra forelesing til diskusjon. Siktemålet for teoriprogrammet er at studentene skal lære å sette design i sammenheng, at design inngår ulike kontekster og diskurser. Tematisk spenner programmet fra estetiske og filosofiske verdier, via konsum og kommersialisme til krig, fred og design som handler om liv eller død. Det er også forsøkt å synliggjøre teoriforelesninger som er integrerte i kurs bedre, slik at de kan åpnes opp for et større publikum og også eksterne deltakere. Masterstudentene har høsten 2012 arrangert seminar med tema: Effekten av design, som er åpent for alle. Kurs om designprosesser- og metoder har vært gjennomført for BA- og MA-studenter, og videreføres med suksess. Skrivekursene er under utvikling, ønsket er å inkludere visuelle og tidsbaserte formidlingsformer (f.eks. video) og å få bedre sammenheng fra første til siste studieår. Eksperimentelle rom, sanselig arkitektur «Balanse» på Skogsøy, Trefestivalen i Bergen sentrum, og tretårnet på Festplassen er krevende prosjekter hvor studentene har blitt utfordret til å gjøre det umulige mulig. Prosjekter med fokus på sanselighet og romopplevelser, persepsjon, kognitiv forståelse og inkluderende design har stått sentralt. Sanselig arkitektur representerer også et hovedområde innen KU, og peker seg ut som et felt hvor på avdelingens kompetanse er etterspurt fra samfunns- og næringsliv. Universell utforming og etikk har vært gjennomgående i Studentene arbeider med designmetodikk, tjenestedesign og sosial design Studentene jobber i stor grad utadrettet, i kurs som også involverer en rekke eksterne aktører. Vi har blant annet integrert antropologi og dans/kroppsspråk i undervisningen. Studentene er aktive deltakere i utvikling av møbler og objekter. Kurs og prosjekter som vektlegger utvikling av konsept, metode, ergonomi, materialforståelse har hatt hovedfokus. Arbeidet har resultert i utstillinger i Stockholm, Helsinki, New York og London. Det er utviklet flere og større kurs som belyser kompleksitet og sammenheng innen form/farge/rom. Økt aktivitet inkluderer blant annet Rom-Lab og FormFarge-Lab, tilbudet er utvidet for både BA- og MA-studenter. Større prosjekter har vært Vik Workshop 3, Tall tales og Creating space for body and mind i samarbeid med Avdeling for kunst og Universitetet i Bergen. Design for digitale medier Høsten 2012 startet arbeidet med å vurdere en ny struktur for fagfeltet visuell kommunikasjon. Under tittelen «Design for digitale medier» utvides 5

6 undervisningstilbudet innen interaksjonsdesign, og det åpnes for større grad av skreddersøm på BA-nivå. Satsingen på design for digitale medier er synliggjort i omtalen av fagfeltet på khib.no, og den utvidete fagprofilen har resultert i nytekning rundt opptaket til BAspesialiseringen i visuell kommunikasjon. For opptaket i 2013 er kravet til innsendt arbeid utformet slik at det åpner for søkere fra et utvidet interesse- og kompetansefelt. Materialbibliotek: Høsten 2012 startet vi, i samarbeid med biblioteket, oppbygging av et materialbibliotek som skal videreutvikles i 2013 og være tilgjengelig for alle ved KHiB. Første steg er å introdusere materialbiblioteket som en ressurs for materialiseringsprosesser i kunst og design. Det skal videreutvikles og inngå i av internasjonalt nettverk for nye materialer. Materialprøver som reflekterer faglig aktivitet og kartlegging av intern kompetanse innen materiale og material-prosesser står sentralt. Bredt nedslagsfelt i et vidt spekter av kurs og prosjekter som vektlegger prosessforståelse. Diskusjon om viktigheten med å utvikle fargekunnskapen med et fargelaboratorium Visningsformer og samfunnskontakt: Høsten 2012 har fagområde visuell kommunikasjon eksperimentert med, og testet ut, alternative presentasjonsformer. Gjennom visninger av «work in progress» har målet vært å skape kontakt og læringsutveksling mellom studenter og fagstab, og å øke formidlingen av aktivitet ut mot samfunnet. En rekke kurs og prosjekter inkluderer samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører i samfunns- og næringsliv. Verdighetssenteret og Kolibri Children at Risc Foundation er aktuelle eksempler. Avdelingen var representert på konferansen EntreNord i København, som belyste temaet From student to professional entrepreneurship in arts education in the nordic countries. Anthony Quinn presenterte høstens workshop i Vik fengsel, som ett av åtte Nordic Cases. KHIB deltok sammen med representanter fra Kriminalomsorgen og Vik fengsel PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING Fokus våren 2012 har vært samordning av fagdidaktikk og pedagogisk undervisning for å utvikle helheten i studiet. Staben på PPU har arbeidet for å spisse pensumlisten og synkronisere og pensum og undervisning. Studentenes evaluering h 2011 ligger til grunn for endringene Eksamen ble dette året videreutviklet til å ha en praktisk del for ivareta PPUs doble perspektiv, i forhold til undervisningen innen kunst- og designfagene. Våren 2012 arrangerte PPU studietur for studenter og lærere til Italia KOMPETANSE OG NYE TILSETTINGER Høsten 2012 ble det tilsatt en 1.amanuensis i 50 % stilling innen form/farge/rom. Åremål er fornyet i 100% stilling innen interiørarkitektur og 100% stilling innen grafisk design. Vi avventer nytilsetting i 50 % stilling innen grafisk design, tilsetting må sees i sammenheng med omorganiseringen. Våren 2012 ble det utlyst stilling innen Interaksjon/Web design. P.g.a. lav søkning til stillingen har vi avventet ny utlysning for å sikre relevant kompetanse. Vi ønsker å se det i et større perspektiv i forhold til vårt behov og satsing. Høsten 2012 ble det tilsatt to nye stipendiater, en på møbel-rom og en på Viskom. En stipendiat har avsluttet uten å fullføre. 6

7 1.1.4 PRISER OG UTMERKELSER TIL STUDENTER OG KANDIDATER Visuell kommunikasjon: Visuelt-konkurransen 2012: Gull i klassen illustrasjon, studentarbeid, til Åge Petersons for masterprosjektet «Asphalt Guide to Norwegian Nature». Nominasjon til Astrid Aalgaard i klassen interaktive medier, studentarbeid, for masteroppgaven «The Tivoli Orchestra». Nominasjon til Tord Torpe i klassen moving image, studentarbeid, for kortfilmen «Il Barbiere». NeuNow festival 2012: Extraordinary in Ordinary: The Daily You av Albert Cheng-Syun Tang Møbel/rom/Interiørarkitktur: Morten Skjærpe Knarrum 1«Bak murene i Vik» utvalgt prosjekt NEU/NOW online Festival og NEU/NOW LIVE Festival i Porto, Portugal, i regi av ELIA (European League of Institutes of the Arts). Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Jonas Nordheim, Første pris kr. i designkonkurranse om utforming av møbler til Det nye kontorbygget "K23" for Aberdeen Asset Management, som også sto bak konkurransen i samarbeid med Designregion Bergen. Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Siv Lier Jahnsen, Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Marte Straalberg, 3. pris i Internasjonal designkonkurranse «Muuto Talent Award» med lampen Sprinkle Under Stockholmsmessen KORT OMTALE AV AVDELINGENS ARBEID FOR Å KVALITETSSIKRE OPPFØLGINGEN AV STUDIETILBUDET OG STUDENTENE I 2012 I 2012 har hele avdelingen tatt i bruk nye studieplaner med læringsmål. Studentene er gjort kjent med de nye studieplanene gjennom informasjonsmøter, samt ved at læringsmål er reflektert i kurs/prosjekter og i sammensetningen av dem. Avdelingen har høsten 2012 introdusert de nye vurderingskriteriene for stab og studenter, blant annet gjennom informasjonsmøter. Vi har tatt initiativ til å utvikle egne skjema til bruk for enkel vurdering. Skjemaer er testet ut og justert i løpet av studieåret. Avdelingen har høsten 2012 introdusert et pilotprosjekt der vi prøver ut læringsplattformen It s learning, for å bedre kommunikasjonen med studentene og forenkle semestervurderingen. Dette bidrar også til å samle og tydeliggjøre informasjon knyttet til studieplaner og vurderingskriterier. På fagområde visuell kommunikasjon prøver vi høsten 2012 ut innlevering av skriftlig og visuell semesterapporter via It s learning HOVEDPUNKTER FRA AVDELINGENS VIRKSOMHET INNEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING I 2012 Samarbeid med Kriminalomsorgen om Risikokommunikasjon. Stategisk design i samarbeid med DRB, NHH og HIB. Archi Cad kurs. Stedsidentitet. Vi har i samarbeid med Design Region Bergen arrangert frokostforelesning om designprosesser og -metoder, med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Det ble gjennomført Works shop med Verdighetssenteret for karlegging av videre fremdrift av kurs og seminarer INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID Høsten 2012 har vi 4 utvekslingsstudenter ved til sammen 3 institusjoner i Skotland, Nederland og Portugal. Avdelingen har 6 innreisende studenter, 2 til møbel- og romdesign/interiørarkitektur og 4 til visuell kommunikasjon. 7

8 Vi har i løpet av året hatt kontakt med en rekke utenlandske utdanningsinstitusjoner med sikte på fremtidig samarbeid, blant annet Kunstakademiets designskole i København, Aalto University og Konstfack. 1.2 Studenttall Studenttall for vår og høst 2012 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, heltid måltall Bachelor rom x3 Bachelor viskom x3 Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Studentprognose for 2013 Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Prognose studenter høsten 2013 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Vi forventer en økning i søkertall som et resultat av strukturendring på Visuell kommunikasjon. 8

9 1.3. Planer for 2013 I 2013 blir hovedfokuset på avdelingens omorganisering og klargjøring av satsingsområder. Arbeidet tar utgangspunkt i KHiB strategiplan, og videreutvikling av avdelingens faglige profil vil stå sentralt. Vi vil arbeide mer med tverrfaglige prosjekter internt og eksternt. For å øke kvalitet og relevans i utdanningen, ser vi det som nødvendig å få på plass et utvidet undervisningstilbud innen "Design for digitale medier". De studentene som er spesielt interessert, og har faglige forutsetninger for å spesialisere seg innen nye medier, vil få en bedre og mer helhetlig utdanning. Vi avventer ny rammeplan for PPU som et resultat av høring i 2012, og vil videreutvikle vår egen PPU i tråd med denne. Tiltak: Internt samarbeid mellom fagområdene og avdelingene skal bedres. Eksternt samarbeid med kompetansemiljø og undervisningsaktører skal styrkes Studentene skal ha god oversikt over og tilgang til kurstilbudet. Kursbeskrivelser skal være lett tilgjengelige og oversiktlige i en læringsplattform. For sikre at studentene blir ansvarlig for egenutvikling og kritisk refleksjon, skal vi videreutvikle og kvalitetssikre periodene med selvstendig prosjektarbeid. MA-studentene skal være en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå. Studentene skal lære å bruke hverandres kompetanse i videreutvikling av egne og felles prosjekter. Satsing på laboratorier og materialbibliotek for at studentene i større grad skal utvikle prosjekter som er eksperimenterende og utforskende. Læringsutbyttet økes gjennom at teoretisk undervisningstilbud har større sammenheng med kurs. Studentene skal fortsatt være aktive med prosjekter i samfunnet i form av debatter, arrangementer, utstillinger og konkurranser Vurderingsgrunnlaget skal bli tydeligere ved at læringsmål og vurderingskriterier implementeres i kursbeskrivelsene, noe som er en videreføring fra høsten 2012 Studentenes studiekontrakt og bruk av individuell utdanningsplan skal følges tettere Tilstrebe universell utforming så langt det mulig Studiene skal vurderes og utvikles kontinuerlig Hovedutfordringer i avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Dette bør omtales i forhold til hovedelementene i studiestrukturen: Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Undervisningsopplegget ved Avdeling for design er i stadig utvikling for at studentene skal bli ledende på sine felt innen formgiving og utvikling av helhetlige løsninger. Studentene lærer å utvikle ukonvensjonelle løsninger på fremtidige utfordringer - fra miljømessige til demokratiske. Utdanningene bidrar også med kompetanse som er relevant for samfunnets behov gjennom vektlegging av bærekraftige, nye og fremtidsrettete medier og materialer. Avdelingens tiltak: Designfaglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid skal i økende grad gjenspeiles i undervisningen 9

10 Undervisningen skal være tett knyttet til studieplanen og læringsmålene, og dermed gjenspeile samtidige og fremtidige samfunnsbehov. Utvide undervisningstilbudet innen digitale medier, for å møte økende etterspørsel etter spesialkompetanse. Styrke materialkunnskapen i undervisning ved hjelp av materialbibliotek og andre aktiviteter Styrke undervisningen innen tjenestedesign. Utvikle samfunns- og næringsrelevante kurs som adresserer aktuelle problemstillinger for et samfunn i endring Øke bevisstheten om universell utforming og samfunnets utfordringer knyttet til miljø og ressursknapphet. Styrke kunnskapen om og eksperimenteringen med designprosesser gjennom bevisstgjøring og utforsking av designmetoder. Være fremsynt: Utdanne problemfinnere og problemløsere Vektlegge samfunnsanalyse og utviklingstrekk innen teknologi og medier Videreutvikle fellesprosjektet for Masterstudenter og knytte det enda tettere til pågående KU-prosjekt om designprosesser og -metoder. Videreutvikle formidling- og skrivekurs og få en bedre progresjon fra oppstart av bachelorstudier til avsluttende masterstudier. Utvikle etter- og videreutdanningstilbud basert på fagstabs kompetanse og KU-prosjekter. Risikovurdering: Spissing og spesialisering kan gå på bekostning av faglig bredde Verkstedene for utprøving og modellbygging er ikke dimensjonert for studenttallet ved avdelingen. Ressursene er heller ikke tilpasset behov og realiteter. Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelingens tiltak: Undervisningstilbudet skal koordineres og samordnes med utgangspunkt i avdelingens satsingsområder innen designfaglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid Studentene skal i økende grad involveres i planlegging og utvikling av undervisningstilbudet Innslaget av lærings- og undervisningsformer som fremmer faglig selvstendighet skal økes Vektlegge læring som styrker studentenes evne til kritisk refleksjon rundt egne og andres prosjekter Individuell utdanningsplan skal brukes mer aktivt for å muliggjøre individuelle faglige valg og prioriteringer Undervisningen skal ha fokus på individuell kunstnerisk- og designfaglig utvikling Arbeide for et stabilt studenttall for å sikre faglig utvikling og rekruttering til stipendiatstillinger. Faglig kontakt og samarbeid på tvers av kull, fagområder og KHiBs avdelinger skal styrkes Forpliktende avtale mellom veileder og student Sikre sammenheng og progresjon i utdanningene, videreføre erfaring og kunnskap fra kurs til kurs 10

11 Øke studentenes medbestemmelse og medvirkning i faglige og organisatoriske utviklingsprosesser, aktiv involvering av studenttillitsvalgte i avdelingsråd og andre relevante fora Videreutvikle tverrfaglige undervisningstiltak Utrede PPU som deltidsstudium for igangsetting fra høsten 2014 Risikovurdering: I de disponible lokalene i Kong Oscarsgate har 130 mennesker sin daglige arbeidsplass, utenom rom avsatt til undervisning. Her er få prosjektrom og svært begrensete muligheter for å realisere tidsmessige laboratorier og verksteder. Dette kan få innvirkning på avdelingens undervisningsformer og arbeidsmetoder. Prosjekt- og verkstedsbasert undervisning er knapt mulig. Bruken må evalueres, mulige arbeidsformer må diskuteres, ideer må utvikles og lokalene redesignes i tett samarbeid med studentene og ved bruk av intern kompetanse. Læringsmiljøet på tvers av fagområdene er vanskelig å opprettholde på grunn av stor spredning mellom bygningene og mangel på lokaler som kan romme større grupper. Individuelle planer er ofte vanskelig å gjennomføre på grunn av for sene tilbakemeldinger om fulltegnete kurs. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingens tiltak: Hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Videreføre og utvikle forsøk med å benytte foredragsholdere med spisskompetanse fra inn- og utland til å undervise via video-overføring. Høy effekt for lav kostnad. Sikre at innreisende studenter integreres i fagmiljøene og bidrar til læringsmiljøet med sine spesialkompetanser Aktivt oppfordre studentene til å nytte seg av mulighetene til å gjennomføre delstudier i utlandet Styrke tilretteleggingen for utenlandske studenter i bachelorstudiet Masterstudiet tiltrekker seg søkere fra hele verden, og studentgruppen representerer mange ulike nasjonaliteter. Det skal legges vekt på internasjonal sammensetning av studentgruppen gjennom hele opptaksprosessen. Gjestelærere som også er tilknyttet andre høgskoler og universiteter utgjør en vesentlig faglig ressurs, som skal sikres gjennom videreføring av etablerte prosjekter og initiativ til nye samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. Risikovurdering: Språkbarrierer innebærer en stadig risiko. Svært varierende norskferdigheter blant utenlandske ansatte. Vi har allerede fra første år bachelor utenlandske studenter, og også mange innvekslingsstudenter, noe som skaper utfordringer når norsk er hovedspråk. Det må bevilges ressurser til oversetting, og bedre rutiner må utvikles. 11

12 Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Avdelingens tiltak: Benytte MA-studentene som en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå. Systematisere henvendelser fra eksterne interessenter, og utvikle etterutdanningskurs i tråd med innmeldte behov, blant annet innen designprosesser og -metoder. Utvikle og prøve ut workshoper om designprosesser og -metoder. Utvikle og gjennomføre seminar/workshop om stedsidentitet og stedsutvikling for designere og offentlige instanser. Videreutvikle samarbeidet med Verdighetssenteret. Avklare fremtiden for «Risikokommunikasjon». Arrangere EVU kurs tilknyttet KU prosjekter. Etablere et systematisk samarbeid med intern EVU-koordinator og bedre rutinene for å fange opp potensielle EVU-prosjekter. Synliggjøre teoriforelesninger som er integrerte i kurs bedre, slik at de kan åpnes opp for eksterne deltakere. Staben må styrkes gjennom flere stillinger, og EVU må legges tett opp mot allerede pågående undervisning og KU-aktivitet. Risikovurdering: Liten kapasitet i staben til å påta seg ekstra oppdrag, siden en allerede har mange studenter per ansatt på avdelingen. Tiltak: Avklare avlønning/avspasering for ekstra oppdrag. Tydeliggjøre et helhetlig verdiskapningsperspektiv, som integrerer faglig, kulturell, sosial og økonomisk inntjening. Utvikling og gjennomføring av tilbud innen etter- og videreutdanning kan gå på bekostning av fagstabens tid til å undervise og veilede programstudenter, samt tid til å fordype seg i kunstnerisk utviklingsarbeid. 12

13 2. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Aktivitet i 2012 Gjennom hele 2012 har avdelingen vektlagt presentasjoner, erfaringsutveksling og dialog på felles arenaer for designfaglig utviklingsarbeid. Samlet sett ser vi en utvikling hvor designfaglig utviklingsarbeid fremstår som et distinkt og sammensatt område med en tydelig posisjon i det norske feltet for kuntnerisk utviklingsarbeid. Fagstaben har arbeidet med et bredt spekter av KU-prosjekter. Innenfor både visuell kommunikasjon og møbel- og rom/interiørarkitektur er det utviklet større, felles prosjekter og definert spesifikke kompetanseområder med klart KU-potensiale. Det samme gjelder for fagmiljøene i praktisk pedagogikk og form og farge. Som det fremgår av oversikten nedenfor, dekker avdelingen også et stort spenn av individuelle KU-prosjekter. Flere av prosjektene representerer samarbeid på tvers av fagfelt og inkluderer partnere i eksterne fagmiljø. Det er også gledelig å se interessante inititiativ til samarbeid med kolleger ved Avdeling for kunst Visuell kommunikasjon: Methodomania, utforsking og utvikling av designmetoder og -prosesser, med særlig vekt på brukermedvirkning: Innen design er det i dag stor vekt på menneskesentrerte designprosesser, og det blir argumentert for at det er viktig og riktig å ha brukerene i fokus. Stort engasjement for brukerene og høy grad av innlevelse og empati fører i teorien frem til betre og mer innovative designløsninger. Pictogram-me utgjør en hjørnestein innenfor Methodomania. Ansvarlig: Professor Ashley Booth, 1.amanuensis Linda Lien. Oppstart 2012-og fortsetter i 2013 The promised land (arbeidstittel), undersøkelse av hva visuell stedsidentitet er og kan være, samt hvordan det er muglig å engasjere og involvere innbyggerene i stedsutviklingsprosjekt. Det er en videreutvikling av stipendiatprosjektet Identitetsdesign for geografisk avgrenset område, som ble avslutta i Prosjektet er i startfasen, og relaterer seg til det pågåande Re:place-prosjektet ved avdeling for kunst. Målet er å utvikla mer engasjerende og demokratiske stedsutviklingsprosesser og å foreslå nye former for visuelle identiteter for steder. Ansvarlig: 1.amanuensis Linda Lien. Oppstart 2012 fortsetter 2013 Illustrasjon. Faget visuell kommunikasjon har de siste årene hatt en dreining fra å være produkt-orientert til å fokusere prosess. Prosess- og ulike ideutviklingsmetoder er praktiske verktøy i utviklingen av fagområdet både når det gjelder innhold og struktur. I 13

14 prosjektet ønskes det å undersøke hva dette innebærer. Ansvarlig: Høyskolelektor Liv Andrea Mostøl. Oppstart 2012 fortsetter Designprosess og -metode, Utvikling og gjennomføring av seminar / workshop for nye stipendiater om kunstnerisk Utviklingsarbeid, formidling og kritisk refleksjon, på oppdrag for stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ansvarlig: 1.amanuensis Bente Irminger, 1.amanuensis Linda Lien, 1.amanuensis Åse Huus og Høyskolelektor Liv Andrea. Flertydighet, er forprosjekt på hvilken sammenheng flertydighet som fenomen har til skapende prosess- og refleksjon. Hva stimulerer evne til å se, lytte og å stille spørsmål? Ansvarlig: 1.amanuensis: Åse Huus. Oppstart 2012 fortsetter The Internet Human. Bevissthetsendring, kommunikasjonsformer og teknologi knyttet til globale samarbeidsprosjekt via digitale nettverk. Kan resultere i tekster, opplegg for workshops eller konkrete, realiserbare interaksjonsprosjekter. Et viktig element i arbeidet er "menigmanns (nye) muligheter for medvirkning i store samfunnsprosesser". Ansvarlig: Per Aarvik. Oppstart 2012 fortsetter Data is Political, et symposium om kunst, design, informasjon og samfunnsutvikling, i samarbeid med UIB. Symposiet er tilgjengelig som live stream Ansvarlige: 1.amanuensis Amber. Avsluttet 2012 GERILJA ADVERTISING. Visuelle meldinger med politisk innhold presentert i områder der folk ferdes. Ved hjelp av visuell kommunikasjon skape interesse om enkeltsaker utenfor etablerte kommunikasjonskanaler. Budskapet skal være partipolitisk og organisasjonmessig uavhengig- men relatere til problemområder som burde angå folk flest. Aktuelle problemstillinger: Går det an å formidle et budskap via denne alternative formidlingskanalen og med tilnærmet de samme direkte virkemidlene på en "lovlig" måte? Hvor nært opp til et "gatespråk" kan vi komme ved å holde oss innenfor det som er definert som hærverk, altså noe som setter varige spor i negativ definisjon av ordet? Vi vil forske i de muligheten som ligger i dette. Ansvarlig: Høyskolelektor Kate Madsen. Oppstart 2012 fortsetter Stipendiat Fredrik Rysjedal jobber med teikneserier for skjerm. Målet er øke kompetanse og ny fagforståelse gjennom tegneserieskaping i grenselandet mellom statisk billedfortelling, multimedia og interaksjon Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Sanselig arkitektur, Eli-Kirstin Eide Hvordan opplever vi rom og arkitektur hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller gå? Prosjektet skal utforske rom og materialer i forhold til våre sanser. Ansvarlig Eli Kristin Eide. Oppstart 2011 fortsetter Treets føyelighet, videreføring av prosjektet har i år omfattet Bergen International Wood Festival 2012 og Mood Catcher, en 32 meter høy trestruktur på Festplassen i Bergen sentrum. Det har vært presentert i Arkitektur1 (5 sider), i Art World (Det største Kunst- og Design Magasinet i Kina, 3 sider) samt i utstillingskatalog og boken Pure Art. Foredrag og presentasjoner i Warszawa, Helsinki, Trondheim og Seoul. Ansvarlig: Professor Petter Bergerud

15 Det er arbeidet med en serie utstillinger/formidlingsplattformer. Følgende tema ble fokusert: Experiments, Responsibility and Results, Everydays Discoveries med tema: Fornybare ressurser - materialet tre, utarbeidet i Helsinki World Design Capital, Habitare International Trash Hotel med tema: Gjenbruk og bærekraft. For tiden jobbes det med London og Seoul hvor vi er invitert Ansvarlig: Professor Dave Vikøre og professor Petter Bergerud Utstillinger og konsepter Utvikling, eksperimentering og etablering av nasjonale og internasjonale arenaer for god norsk design / møteplasser for møbel- og interiørbransjen, Stockholm, Bergen, Helsinki og London Utstillinger og konsepter. Ansvarlig: Professor Dave Vikøre, professor Petter Bergerud og professor Steinar Hindenes "Å skape velvære for personer med demens. Ideen om en institusjonalisert eldreomsorg reiser prinsipielle spørsmål knyttet til autonomi, identitet, individualitet og grunnleggende kvaliteter i forbindelse med det å bo. Likevel, besøk ved sykehjem i utlandet viser at stor grad av velvære er mulig også for denne gruppen personer og kan oppnås ved å designe både pleiefilosofi og fysiske omgivelser slik at de stimulerer til valgfrihet, kontakt, hjemlighet og meningsfulle og aktive hverdager. Et treårig stipendiatprosjekt innen design har som mål å utvikle innovative løsninger for å bidra til økt livskvalitet for eldre med demens". Stipendiat Erlend Bleken Form og farge Designmaker - the best from Art and Design. Arbeidet som kurator og utstillingsarkitekt for Hong Kong Contemporary Art gallery og Gallery PYO ( Beijing ). To Harbor the ligth. The nature of Form and Color. Kunstdesign prosjekt ( KU arbeid ) er resultater fra fokus på forskjellhet, ignoranse i forskjellighet og likhet mellom øst ( Kina) og vest ( Norden ). Kontekst og formuleringer er knyttet til bordet og det keramiske material og prosesser. Bordet som sted, funksjoner som å dele, å presentere, å forhandle og som resultat av fusjon på grunn av endret kommunikasjons form. 1.amanuensis Charles Michalsen "Fargen mellom kunst og design"., Undersøkelser av kvalifisert fargebruk hos kunstnere og arkitekter/designere som jobber tverrfaglig og/eller har utviklet paletter og systemer. Historie og samtid. Transformering til relevante metoder og inspirasjonsmodeller i dagens skapende arbeid. Ansvarlig: Professor Mette Lorange. Rust Never Sleeps med utstilling (Rom8), prosjektet har vært undersøkelser og sammensetninger av materialers iboende egenskaper og språk, kunstbildets materialitet, overflater i forandring. Ansvarlig: Høyskolelektor Arve Haaland Praktisk pedagogikk Fokus på utviklingspotensialet for PPU, fagprofilen for PPU, rolleforståelsen som kunstner og lærer, og det doble perspektivet som PPU har. Startet 2012 fortsetter Ansvarlig: Høyskolelektor Anne Skaansar Didaktikk og kunst. Hva sier kunstnere selv om prosessen frem mot de valg vi gjør om dramatisering av innhold i kunsten? 15

16 Hvordan arbeider kunstnere med visuell, retorisk form for å kommunisere mening på flere plan, og hvordan kan fagdidaktikere introdusere kunnskap om slike prosesser til ungdom, på måter som gir mening i elevenes prosesser? Startet 2012 fortsetter Ansvarlig: Høyskolelektor Jannecke Heien Knudsen 2.2. Planer for 2013 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere og stimulere kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning i 2013 med sikte på å oppfylle målsetningene i strategiplanen. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelingens tiltak: Det er en konstant utfordring å balansere forholdet mellom undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Et satsingsområde i 2013 vil være å sikre en bredere forankring av kunstnerisk utviklingsarbeid som et felles anliggende, på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø. Vi vil styrke KU miljø ved å videreutvikle arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter, og bidra til utvikling av felles møteplasser for kunst og design. I omorganiseringsprosessen som vil prege 2013 er dette et sentralt premiss. KU-virksomheten skal prioriteres sterkere og profileres tydeligere Kunstnerisk utviklingsarbeid skal være gjenstand for løpende dialog og kritisk diskusjon Koblinger mellom undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal synliggjøres bedre Stipendiatene skal integreres bedre i KU- og utdanningsmiljø. Utforme strategi for rekruttering av stipendiater Jevnlig kontakt med stipendiatprogrammet, videreutvikle og gjennomføre seminar/workshop for nye stipendiater. Ta initiativ til jevnlig dialog med KU-miljøet ved Avdeling for kunst, samt ved Kunsthøgskolen i Oslo, styrke veiledning av stipendiater og aktuelle diskusjonsfora. Utvikle og ta i bruk årskalender der KU-samlinger er prioriterte på linje med bachelor og - masterutstillinger. Vurdere om seminar skal knyttes opp mot bachelor- og masterutstillingene. Frigjøre tid til faglige aktivitet ved å overføre administrative oppgaver til administrasjonen. Redusere den sporadisk bruken av gjestelærere og administrasjonen dette medfører ved å opprette flere gjesteprofessorat i tjue prosent stillinger. Tilby MA-studenter og fagstab tilgang til stipendiatsamlinger og KU-seminarer. Skape rom for konsentrert KU-tid gjennom å samle fagmiljøet i et bygg og etablere undervisnings- og møtefrie perioder. Risikovurdering: Kunstnerisk utviklingsarbeid blir ikke prioritert i tilstrekkelig grad Manglende kultur og forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid For få arenaer for kunnskapsdeling og diskusjoner, for liten tid til å formidle KU internt og eksternt, slik at en ikke får konstruktiv kritikk og progresjon i prosjektene. Arenaer må etableres og tid frigjøres slik at alle faglig tilsatte kan delta. 16

17 Manglende link mellom KU-seminarer, stipendiatsamlinger og MA-utdanningen, noe som fører til at KU-samlingene mister sin funksjon som pådriver og inspirasjonskilde for KUvirksomhet og rekruttering av stipendiater. Fagstab og MA-studenter må inviteres til aktuelle samlinger Mangel på egnete arbeidsplasser for plasskrevende KU Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens tiltak: Effektivisere søknadsprosessene slik at vi ikke mister kvalifiserte søkere før tilsetting. Planlegge i god tid for erstatning i åremål som skal besettes på nytt Etablere flere gjesteprofessorat i tjue prosent stillinger Nye stillinger skal i den grad det er tjenelig lyses ut internasjonalt Websider og ansatt-profiler skal reflektere KU på høyt faglig nivå Risikovurdering: Arealmessige utfordringer og fragmentert lokalisering skaper vanskelige arbeidsforhold og motvirker samarbeid og felles prosjekter Beliggenhet i Bergen, utenfor mange allfarveier, representerer et geografisk og kulturelt hinder som kan senkes gjennom målrettet profilering, ikke minst på KHiBs engelske hjemmeside. Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelingens tiltak: Kontakt med stipendiatprogrammet gjennom videreutvikling og gjennomføring av seminar/workshop for nye stipendiater. Strukturert og jevnlig kontakt og dialog med nærstående KU-miljø Sikre kontakt og erfaringsutveksling mellom fra stipendiater, samt mellom stipendiater og sentrale ressurspersoner i fagmiljøene Oppfordre stipendiatene ved KHiB til å etablere og drive egne faglige forum Tilrettelegge for gjennomganger av stipendprosjekt og visninger av Works-in-progress Utvikle et bærekraftig miljø for designfaglig utviklingsarbeid ved avdelingen for stipendiater og førstestillinger Risikovurdering: Stipendiatene kan bli nedprioriterte og usynlige i den daglige driften. For å unngå dette må arenaer etableres og tidspunkt for gjennomganger etc. innarbeides i årskalender. Det bør også etableres kontakt mellom masterstudenter og andre stipendiater ved KHiB og Grieg-akademiet. Mangel på egnede lokaler for kunstnerisk utviklingsarbeid, samarbeid vanskeliggjøres Lite miljø for stipendiatene Manglende studio/egnet arbeidsplass for videreutvikling av stipendiatprosjekter 17

18 3. Samfunnsrollen og formidling Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping Aktivitet i 2012 Gjennom omfattende samfunnskontakt og formidling bidrar avdelingen substansielt til profilering av egen faglig virksomhet og spisskompetanse. Også KHiB som institusjon blir eksponert og synliggjort, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I såvel utdanning som designfaglig utviklingsarbeid sam arbeider avdelingens ansatte med partnere i samfunns- og næringsliv og i frivillige organisasjoner. Også studentene har utstrakt kontakt med designmiljø og andre kompetansemiljø utenfor KHiB. Utadrettede aktiviteter 2012 Stockholm, februar: KHiB utstilling i Greenhouse under Stockholm Furniture fair. 12 studentarbeider vist på egen designet stand + studieturprogram. Møte med Jens Overbye og Mona Larsen ang nordisk samarbeid. Marthe Straalberg mottok 3. prisen i designkonkurransen Muuto Talent Award for lampen «Sprinkle» Bergen, mars: KHiBs Stockholmutstilling ble montert og betjent under innovasjonskonferansen Grow i Grieghallen. Studentene fikk delta på konferansen. Data is Political;A symposium on art, design, and the politics of information. Designers, artists, scientists discuss the aesthetic, ethical and spatial dimensions of information and its relation to power, the production of knowledge, and construction of urban spaces. Kristiansand, mars Faglig forum for ansatte og masterstudenter ved Universitetet i Agder, Kristiansand, fakultet for kunstfag: Presentasjon av stipendprosjektet «Identitetsdesign for geografisk avgrensa område» og deling av erfaringer med å drive kunstnerisk utviklingsarbeid. Bidrag i diskusjonen rundt forskning gjennom kunstnerisk / praktisk arbeid eller «artistic practice as research». Bergen, april: «Designing Human Interaction», MA-utstilling, seminar og designjam i utstillingslokalet (Vestlandske Kunstindustrimuseum, Permanenten). Ulike utøvere peker på designerens muligheter, og belyser MA-utstillingens tema fra forskjellige designmiljøer: Vinay Venkatraman, Partner ved Copenhagen Institute of Interaction Design, Jenny Pfau fra Cradle to Cradle EPEA, og Hoon Kim, New York basert designer bidrog via online presentasjon. Musiker og komponist Ole Hamre, avrundet seminaret med sin versjon av «Ja vi elsker», som er en del av hans prosjekt «Folkofonen». Designjam er faglig påfyll og inspirasjon gjennom Pecha Kucha-presentasjoner av siste nytt fra designverden i vår region. MA-studenter og representanter fra designmiljøet i 18

19 Bergen deltok sammen med presentasjoner. KHiB og Design Region Bergen samarbeidet om denne årlige hendelsen. Milano, april: Oslo, april: Kalmar, mai: Studieturprogram med IMD kandidater fra MA studiet i Bergen. Blant annet presentasjon av møbelkolleksjon av Lars Beller Fjetland for Italiensk produsent: Discipline. Torbjørn Anderssen lanserte flere nye produkter hos produsenten Muuto. På Norsk felles stand ble den nye stolen Varier Active av Atle Tveit og Olav Eldøy presentert. Designdagen Vinner av Unge Talenter Design Award, Morten Skjærpe Knarrum og Martin Sætersdal. Presentasjon av stipendprosjektet «Identitetsdesign for geografisk avgrensa området» under en konferanse om stedsutvikling i Kalmar i Sverige. Kalmar kommune var vert for en nasjonal konferanse om stedsutvikling, med særskilt vekt på kulturens og identitetens rolle. Programmet var internasjonalt, med stedsplanleggere, designere og kunstnere bla. fra Danmark, Nederland, Sveits, England og Norge. Under den to dager lange konferansen, som hadde rundt 150 deltakere, var det også World Café der deltakarene og foreleseren diskuterte ulike spørsmål knyttet til stedsutvikling. New York, mai: Utstilling av norsk design under tittelen «Insidenorway» kurert av Paul Makovsky, redaktør i Metropolis arkitekturmagasin i New York. Fire studenter fra KHiB deltok med egne arbeider og fikk reisen t/r New York betalt av den norske ambassaden i Washington. Cathrine Bækken, Lars Beller Fjetland, Martin Ramstad Rygner og Natasha Bendiksen Crona. Risør, juni: Arrangementet Beyond Risør har både utstilling og konferanse. KHiB ble invitert til presentere seg og gjorde det med utstilling av designerne i Designinkubatoren i Bergen: Siv Lier, Morten Knarrum, Jonas Nordheim og Sunniva Helland. De har produsert en utstilling av sine MA prosjekter i samarbeid med prosjektleder Sari Syvaluoma og fikk også delta på selve konferansen. København, juni: Porto, juli: Møte med Danmarks Designskole og prorektor Jens Overbye for planlegging av nordisk samarbeid om workshop for designstudenter fra Konstfack, Stockholm, Danmarks Designskole og KHiB. To av avdelingens MA-prosjekter fra 2011 ble valgt ut til å presentere under NEU/NOW LIVE Festival i Porto. European League of Institutes of the Arts: Morten Knarrum med «Bak murene i Vik» og Albert Cheng-Syun Tang med «Extraordinary in Ordinary: The Daily You». Bergen, august: Lansering av antologien Bygdeutviklingas paradoks, der tilsatt ved fagområde visuell kommunikasjon har levert bidraget «Identitet på anbud»,. Bidraget tar utgangspunkt i et identitetsprosjekt i Kvam kommune, og som drøfter etiske utfordringer og paradoks knyttet til identitetsdesign for kommuner. Antologien er utgitt på Scandinavian Academic Press/ Spartacus Forlag og støttet av UiB og Forskningsrådet. Prosjektet er initiert av forskergruppen Norske Rom ved UiB. Helsingfors, september: KHiB ble invitert av den norske ambassaden i Helsingfors til å stille ut under World Design Capital Helsinki. Følgende tema ble fokusert: Habitare med tema: Experiments, Responsibility and Results, Everydays Discoveries med tema: Fornybare ressurser - materialet tre, International Trash Hotel med tema: Gjenbruk og bærekraft. Dette var et KU prosjekt i samarbeid mellom Dave Vikøren og Petter Bergerud, Norsk Designråd og den Norske ambassaden i Helsingfors. Prosjekter inkluderte studentgruppen 3. BA 19

20 møbel og 1. MA møbel samt deltakerne i designinkubatoren i Bergen.For tiden jobbes det med London og Seoul hvor vi er invitert Ansvarlig: Professor Dave Vikøre og professor Petter Bergerud Det ble laget en 100m2 KHiB utstilling i Ahead området på møbelmessen Habitare, en utstilling bestående av en hotellroms innredning laget av gjenbruksmaterialer på Trash design delen av Habitare og montering av to treskulpturer utendørs på utstillingsområdet Designhouse i sentrum av Helsingfors. I foredragsprogrammet i Designhouse holdet også Petter Bergerud et foredrag om KU arbeid gjennom utfordrende trekonstruksjoner. Grieghallen, september: 3. BA og 1.MA møbel og rom planla og bygget utstillingen «KHiB with friends» i Grieghallen i forbindelse med Interiørmessen. Utstillingen baserte seg på gjenbruk av elementer fra Helsingfors. Utstillingen ble betjent av studenter i turnusordning, fungerte både informativt og visuelt, men hadde plassering litt utenfor hovedområde for denne publikumsmessen. Kina, oktober: Felles studietur til Kina. Et samarbeidsprosjekt mellom KHiB og KHiO. Her reiste MA kandidatene og designinkubatørene Åshild Kyte, Vera Kleppe og Kristine Holtås sammen med Professor Sigurd Strøm og 3 MA studenter fra KHiO Seoul, Korea, november: Petter og Dave på planleggingstur for utstilling Petter holdt et foredrag om KU arbeid med utfordrende trekonstruksjoner under dette oppholdet. På invitasjon fra SeMA Seoul Museum of Modern Art, er KHiB invitert til å delta som medarrangør av den Nordiske utstillingen «Nordic Passion» Organisatorer blir SeMA, Alvar Alto Universitetet i Helsingfors, Museum of Finnish Architecture og de nordiske ambassadene i Seoul. Tidskifter: Frame; nominert artikkel av 3 studentarbeider Italiensk magasin; nominert artikkel av 2 studenter Arkitektnytt har Dave, Petter og Eli Stin har deltatt med artikler og kronikker gjennom Deltagelse i råd og utvalg: Dave: Bente- Eli-Stin Anne UDs fagutvalg for arkitektur og design Kategorileder for Norsk Designråds Jury for innovasjonsprisen for universell utforming Nestleder i styret for Arkitekturmuseet (repr. For MNIL) Medlem i NILs komite for utdanning. KHiBs representant i ADA Arkitektur og Design Allmenningen, et kompetansesenter i Bergen innen arkitektur og design. Medlem av Nasjonalressursgruppe for visuelle kunstfag i Norsk kulturskoleråd Samarbeidsgruppe for kunstpedagogisk konferanse i Hordaland, RSU. Avd for design DRB, styremedlem ProRåd for design, medlem LMNU, PPU, medlem 20

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 27/13. STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 27/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: ORGANISASJONSUTVIKLING VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for organisasjonsutviklingsprosessen ved Avdeling

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN

S T Y R E S A K # 17/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN S T Y R E S A K # 17/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I GRAFISK DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i grafisk design lyses ut. 2.

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I DESIGN 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I DESIGN Spesialisering i Visuell kommunikasjon eller Møbel- og romdesign/interiørarkitektur 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR

S T Y R E S A K # 18/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR S T Y R E S A K # 18/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR I INTERIØRARKITEKTUR Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i interiørarkitektur lyses

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI

S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI S T Y R E S A K # 50/14 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ FOTOGRAFI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING

S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING S T Y R E S A K # 55/13 STYREMØTET DEN 26.11.13 Vedrørende: KU-LEDER INNENFOR VISUELL KOMMUNIKASJON: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som KU-leder innenfor møbel-

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS MASTERPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til KHiBs vurderingskriterier I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016

STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012 2016 I 2016 utdanner vi kandidater og utvikler kunnskap som bidrar til og utfordrer samfunnet (KHiBs strategiplan 2012-2016) Plattform: Utdanning og samfunnskontakt

Detaljer

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING

STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING 1< Kunst- og designhøgskolen i Bergen Bergen AcademyofArt and Design STYR ESAK# 50/13 STYREMØTET DEN 31.10.13 Vedrørende: PROFESSOR 50 % I FARGE VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING ForsLag til vedtak:

Detaljer

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING

S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING S T Y R E S A K # 32/14 STYREMØTET DEN 17.06.14 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST- OG DESIGNPEDAGOGIKK: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst- og designpedagogikk

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET

S T Y R E S A K # 50/12 STYREMØTET DEN STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET S T Y R E S A K # 50/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 31.10.12 STRATEGI FOR SAMARBEID MED ARBEIDSLIVET 2012-2016 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til strategi for samarbeid med

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM

S T Y R E S A K # 54/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM S T Y R E S A K # 54/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 NOKUT-EVALUERING AV KHIBS KVALITETSUTVIKLINGSPROGRAM Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Brev til sakkyndig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene.

Vår utdanning gjør studentene våre godt forberedt til å møte arbeidslivet når de er ferdige med studiene. KHiB Kunst og design for et samfunn i endring Kunst- og designhøgskolen i Bergen utdanner kunstnere og designere. KHiB utvikler seg hele tiden gjennom dialog mellom studenter og fagstab og undervisningen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI

S T Y R E S A K # 16/15 STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI S T Y R E S A K # 16/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.02.15 HØGSKOLELEKTOR KUNST MED HOVEDVEKT PÅ MALERI Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 BACHELORGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Bachelorprogrammet i kunst er en utdanning for studenter som ønsker å utdanne seg til

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER

S T Y R E S A K # 51/12 C STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER S T Y R E S A K # 51/12 C Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: VIRKSOMHETSPLANER Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsplanene for avdelingene til etterretning, og understreker at planene

Detaljer

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram

Del 2 Akkreditering av institusjonsdeltakelse i institusjonsovergripende kunstnerisk stipendprogram Styresak 39/14 Vedlegg 2 Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet Søknad om akkreditering som vitenskapelig høyskole Innholdsfortegnelse og korte sammendrag Lovgrunnlag

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE

S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE S T Y R E S A K # 25/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I TIMEBASED ART/PERFORMANCE Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som høgskolelektor 50 % i timebased art/performance

Detaljer

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER

S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER S T Y R E S A K # 10/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ NYE MEDIER Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i kunst med hovedvekt

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen:

Ved KHiB brukes åtte kriterier som felles referanseramme for vurdering av studentenes arbeid ved semestervurdering og eksamen: VURDERING OG EKSAMEN I KHiBS BACHELORPROGRAM I KUNST 1. Introduksjon til vurderingskriteriene I kunst- og designutdanning kan verken læring eller vurdering settes på formel. Faglige resultater er komplekse

Detaljer

S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN

S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN S T Y R E S A K # 12/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: FØRSTEAMANUENSIS I MØBELDESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i møbeldesign lyses ut. 2.

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 11.02.14 BUDSJETT 2014: FORDELING AV NYE MA-STUDIEPLASSER Forslag til vedtak: Styret godkjenner det reviderte forslaget til fordeling av nye MA-studieplasser

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING

S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING S T Y R E S A K # 17/14 STYREMØTET DEN 08.04.14 Vedrørende: PROFESSOR I MØBEL- ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en fast 100 % stilling som professor

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Studieplan for fellesfaglig opplæringsdel i Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid Innledning Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, heretter kalt Stipendiatprogrammet, er normert

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 48/10 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 STATUS KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten for kunstnerisk utviklingsarbeid til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11

MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 MASTERGRADEN I KUNST STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 27.10.11 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Vedlegg Sak 5009 Virksomhetsplan design 2012

Vedlegg Sak 5009 Virksomhetsplan design 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1 AKTIVITET I 2011... 4 1.2 STUDIEVIRKSOMHET.... 4 1.3 LÆRINGSMILJØ.... 6 1.4 INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID:... 7 1.5 STUDENTTALL... 7 1.6

Detaljer

S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON

S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON S T Y R E S A K # 11/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: FØRSTEAMANUENSIS I ILLUSTRASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som førsteamanuensis 50 % i illustrasjon lyses ut.

Detaljer

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN

MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN MASTERGRADEN I KURATORPRAKSIS STUDIEPLAN Fastsatt av styret ved KHiB 25.11.2014. Revidert 07.08.2015 1. STUDIEPROGRAMMETS PROFIL OG MÅLSETNINGER Masterprogrammet i kuratorpraksis er en tverrfaglig utdanning

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: BRUK AV REKTORS HASTEFULLMAKT Forslag til vedtak: Styret tar rektors bruk av hastefullmakten til orientering. Vedlegg: Justert betenkning for

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009

Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet. Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Kunstfagenes situasjon i utdanningssystemet Nina Malterud, rektor KHiB UHR 27. mai 2009 Hvilke fag og institusjoner Kunstutdanningenes særtrekk Utfordringer for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendprogrammet

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE

Studieplan 30.04.2015. Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studieplan Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Årsenhet - 60 studiepoeng 30.04.2015 Versjon 2.0 Rudolf Steinerhøyskolen Professor Dahls

Detaljer

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN

(t Ô-LV% STYRESAK # 24/13 HØGSKOLELEKTOR I KUNST MED HOVEDFOKUS PÅ GRAFIKK VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING STYREMØTET DEN Vedrørende: STYREMØTET DEN 23.04.13 STYRESAK # 24/13 A: Strømgaten 1, 5015 Bergen, Norway T: +4 55 5873 00 F: -4-47 55 8 73 10 E: khib@khib.no W: www.khib.no KunsthøgskoLen i Bergen, Bergen National Academy

Detaljer

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.2010 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet og kvalifikasjonsrammeverket UHR 16.11.21 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Program for kunstnerisk utviklingsarbeid Stipendiatprogrammet (23 -) Treårige stipendiatstillinger

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR

STYREMØTET DEN 10. OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR S T Y R E S A K # 04/16 STYREMØTET DEN 10. OG 11.03.2016 Vedrørende: KOMMUNIKASJONSPLAN FOR 2016-2017 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til foreslåtte kommunikasjonsplan for 2016-2017 Vedlegg:

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON

S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON S T Y R E S A K # 09/16 STYREMØTET DEN 10-11.03.16 Vedrørende: PROFESSOR I KUNST MED HOVEDVEKT PÅ SKULPTUR OG INSTALLASJON Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor 100 % i

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp

ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE. Studiedirektør Ole-Jørgen Torp ENTREPRENØRSKAP INN I STUDIENE Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 1 Tanker om hvordan UMBs satsing på entreprenørskap kan realiseres på utdanningssiden 3 Utvikling av studiekvalitet Utdanningsløpene Studieplanene

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig

Visjon. Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig Strategi 2017-2021 Visjon Regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig HSN er et internasjonalt orientert, regionalt forankret og entreprenørielt universitet. Universitetet har høy internasjonal

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING S T Y R E S A K # 56/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: TO STILLINGER SOM KU-LEDER VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at to 100 % stillinger som KU-leder ved

Detaljer

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc

Oversikt over KU organisasjon. 23.08.13 js & pc Oversikt over KU organisasjon js & pc KHiB legger til grunn en forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid som: inkluderer ansattes individuelle kunstneriske/designfaglige arbeid, tematiske fellesprosjekter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5 10 trinn 1 Virkeområde og formål (1) Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

CLL STYR ESAK# 51/13 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING STYREMØTET DEN

CLL STYR ESAK# 51/13 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR DESIGN: BETENKNING STYREMØTET DEN CLL Bergen, den 25.10.13 STYREMØTET DEN 31.10.13 BETENKNING Saksfremlegg m/forslag til stillingsbetenkning DESIGN: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS 100 % I ILLUSTRASJON VED AVDELING FOR Vedrørende: STYR ESAK#

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl

Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart , Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl Rektor Gerd Tinglums tale ved studiestart 2016-2017, Universitetsaulaen i Bergen, Muséplassen 3, mandag 22. august kl. 10.30-12 Dear guests, colleagues and students: On behalf of Bergen Academy of Art

Detaljer

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket

Planer om læringssenter. Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket Planer om læringssenter Atle Hårklau, NMBU Universitetsbiblioteket 22.10.14 NMBU Universitetsbiblioteket Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 NMBU Ca 5200 studenter Ca 1700 Ansatte Ca 70 Doktorgradskandidater

Detaljer

STYREMØTET DEN

STYREMØTET DEN Kunst- og designhøgskoten i Bergen Bergen Academy of Art and Design STYR ESAK # 30/13 STYREMØTET DEN 18.06.13 Vedrørende: HØGSKOLELEKTOR I BILLEDKUNST BACH ELORKOORDINATOR VED AVDELING FOR KUNST: BETENKNING

Detaljer