Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design"

Transkript

1 Virksomhetsplan 2013 Avdeling for design 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ Aktivitet i Studenttall Studenttall for vår og høst Studentprognose for Planer for KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING Aktivitet i Visuell kommunikasjon: Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Form og farge Praktisk pedagogikk Planer for SAMFUNNSROLLEN OG FORMIDLING Aktivitet i Utadrettede aktiviteter Deltagelse i råd og utvalg: Planer for FORVALTNING AV RESSURSER Tilstandsvurdering Planer for Budsjettprioriteringer Investeringsforslag

3 Sammendrag Strategiplan ; Kunst- og designhøgskolen i Bergen er ledende arena for nytenking og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. 1. Utdanning og læringsmiljø Undervisningen skal være basert på kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Studentene skal utvikle prosjekter som er eksperimenterende og utforskende. Vurderingskriteriene og læringsmål skal implementeres i kursbeskrivelsene. Masterstudentene skal være en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå Feltet Design for digitale medier ekspanderer og synliggjøres tydeligere som en del av visuell kommunikasjon. Videreutvikle næringsrettete undervisningsformer i tråd med avdelingens satsningsområder. Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom fagområdene og avdelingene Tilrettelegging av individuelle utdanningsplaner i samarbeid med hovedveileder Videreutvikle PPU ved KHiB, planlegge deltidsstudium og kurs. 2. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning (KU) KU skal gjenspeiles i undervisningen Utvikle arena for presentasjon og kritisk diskusjon av KU Legge til rette for erfaringsutveksling og videreutvikling av KU, med våre samarbeidspartnere innen KU og forskning. Stipendiatene og MA studentene skal integreres i avdelingens KU-miljø. Effektivisere samspillet og utvikling mellom fagområdene 3. Samfunnsrollen og formidling Fokus på design ved formidling av studentprosjekter og KU, nasjonalt og internasjonalt Masterutstillingen skal vises i det offentlige rom Studenter og fagstab skal vare aktive bidragsytere i offentligheten Utvikle etter -og videre Utdanning (EVU) tett knyttet til KU 4. Forvaltning av ressurser Fagstab skal være aktive i omorganisering av avdelingen Styrke informasjonsflyten mellom fagområdene med bruk av It s learning (felles kommunikasjonsplattform) Avdelingen vil bidra til en sunn økonomisk drift Jevnlig diskutere etiske utfordringer i den faglige virksomheten, med utgangspunkt i KHiBs etiske retningslinjer Avdelingsrådet skal nyetableres og ha en aktiv rolle i videre utvikling. Jevnlige møter med studentrepresentanter for tettere dialog om faglig utvikling 3

4 1. Utdanning og læringsmiljø Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Aktivitet i 2012 Hovedpunkter fra avdelingens studievirksomhet og læringsmiljø i 2012: Avdelingen har også i 2012 hatt et høyt aktivitetsnivå. Vi har deltatt på utstillinger og seminarer nasjonalt og internasjonalt. I februar ble ny dekan tilsatt. Perioden har vært preget av endringer, budsjettfordeling og konkretisering av avdelingens fremtid og utvikling. Det er besluttet å endre organisasjonsform for avdelingen. Arbeidet startet høsten 2012, og vil fortsette i I den forbindelse ble det etablert en arbeidsgruppe som har arbeidet med struktur og innhold. Gruppens arbeid og innspill vil danne grunnlag for videre diskusjon internt, og med kolleger fra Avdeling for kunst. Nye studieplaner, basert på det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket, og nye vurderingskriterier, ble implementert i Læringsmål er beskrevet i samtlige kurs. Masterstudentene i 1. og 2. år er fra høsten 2012 samlet i én etasje i Kong Oscars gate 62. Å lokalisere dem sammen har vært forbundet med utfordringer som plassmangel, ustabil nettilgang og lyd/støy som forplanter seg gjennom bygningen. Det positivet er tettere dialog mellom fagområdene der det er naturlig med diskusjoner, kunnskaps- og erfaringsutveksling BACHELOR- OG MASTERUTDANNING KU-basert utdanning og utvidet designerrolle Undervisningen har i økende grad vært KU-basert, helt fra tidlig i bacherlorstudiet. Flere kurs har hatt nær sammenheng med fagstabens egne utviklingsprosjekter. Masterstudentenes årlige fellesprosjekt hadde høsten 2012 tema Designeren som forsker. Kurset var en videreutvikling av fjorårets kurs med tema Designeren som aktivist. Utprøving av kortere kursperiode er positivt og videreutvikles. Godt metodefokus og bevisst arbeid med gruppedynamikk. Avdelingen har vektlagt prosjekter som skaper debatt og er med å påvirke samfunnsutviklingen. Designeren som aktivist, igangsetter og entreprenør har gått som en rød tråd gjennom studieåret. Studentmedvirkning og ansvar for egen læring Studentene har valgt representanter fra hvert kull for tettere samarbeid med avdelingen Studentene ved fagområde visuell kommunikasjon etablerte i 2012 linjeforeningen Raster, som skal arbeide for tettere kontakt og bedre dialog mellom studenter og næringsliv. Studentene har på eget initiativ arrangert faste workshops i helgene for å lære av hverandre 4

5 Høsten 2012 testet vi ut en felles, selvstendig prosjektperiode for samtlige bachelorstudenter ved fagområde visuell kommunikasjon, under tittelen «Do-It-Yorself». Studentene utviklet og gjennomførte egne kurs, enten individuelt eller som del av egendefinerte grupper. Kursperioden ble avsluttet med en større, markant utstilling. Kontrakt er utarbeidet mellom hovedveileder og student for sikre fremdrift og kontinuitet Teori, prosess og metode: Teoriprogrammet er under revisjon, og har i 2012 vært gjennom en større omlegging, med formål å utvikle en bedre sammenheng fra første studieår og til fullført masterstudium, samt å øke graden av kritisk refleksjon. Revisjonen gjelder både innhold, omfang og undervisningsformer. For å øke studentenes evne til kritisk refleksjon, har vi i større grad tatt i bruk eksisterende digitale ressurser som videoer og allerede publiserte foredrag, for så å sette innholdet inn i en videre, teoretisk og designfaglig kontekst. Undervisningen har dreiet fra forelesing til diskusjon. Siktemålet for teoriprogrammet er at studentene skal lære å sette design i sammenheng, at design inngår ulike kontekster og diskurser. Tematisk spenner programmet fra estetiske og filosofiske verdier, via konsum og kommersialisme til krig, fred og design som handler om liv eller død. Det er også forsøkt å synliggjøre teoriforelesninger som er integrerte i kurs bedre, slik at de kan åpnes opp for et større publikum og også eksterne deltakere. Masterstudentene har høsten 2012 arrangert seminar med tema: Effekten av design, som er åpent for alle. Kurs om designprosesser- og metoder har vært gjennomført for BA- og MA-studenter, og videreføres med suksess. Skrivekursene er under utvikling, ønsket er å inkludere visuelle og tidsbaserte formidlingsformer (f.eks. video) og å få bedre sammenheng fra første til siste studieår. Eksperimentelle rom, sanselig arkitektur «Balanse» på Skogsøy, Trefestivalen i Bergen sentrum, og tretårnet på Festplassen er krevende prosjekter hvor studentene har blitt utfordret til å gjøre det umulige mulig. Prosjekter med fokus på sanselighet og romopplevelser, persepsjon, kognitiv forståelse og inkluderende design har stått sentralt. Sanselig arkitektur representerer også et hovedområde innen KU, og peker seg ut som et felt hvor på avdelingens kompetanse er etterspurt fra samfunns- og næringsliv. Universell utforming og etikk har vært gjennomgående i Studentene arbeider med designmetodikk, tjenestedesign og sosial design Studentene jobber i stor grad utadrettet, i kurs som også involverer en rekke eksterne aktører. Vi har blant annet integrert antropologi og dans/kroppsspråk i undervisningen. Studentene er aktive deltakere i utvikling av møbler og objekter. Kurs og prosjekter som vektlegger utvikling av konsept, metode, ergonomi, materialforståelse har hatt hovedfokus. Arbeidet har resultert i utstillinger i Stockholm, Helsinki, New York og London. Det er utviklet flere og større kurs som belyser kompleksitet og sammenheng innen form/farge/rom. Økt aktivitet inkluderer blant annet Rom-Lab og FormFarge-Lab, tilbudet er utvidet for både BA- og MA-studenter. Større prosjekter har vært Vik Workshop 3, Tall tales og Creating space for body and mind i samarbeid med Avdeling for kunst og Universitetet i Bergen. Design for digitale medier Høsten 2012 startet arbeidet med å vurdere en ny struktur for fagfeltet visuell kommunikasjon. Under tittelen «Design for digitale medier» utvides 5

6 undervisningstilbudet innen interaksjonsdesign, og det åpnes for større grad av skreddersøm på BA-nivå. Satsingen på design for digitale medier er synliggjort i omtalen av fagfeltet på khib.no, og den utvidete fagprofilen har resultert i nytekning rundt opptaket til BAspesialiseringen i visuell kommunikasjon. For opptaket i 2013 er kravet til innsendt arbeid utformet slik at det åpner for søkere fra et utvidet interesse- og kompetansefelt. Materialbibliotek: Høsten 2012 startet vi, i samarbeid med biblioteket, oppbygging av et materialbibliotek som skal videreutvikles i 2013 og være tilgjengelig for alle ved KHiB. Første steg er å introdusere materialbiblioteket som en ressurs for materialiseringsprosesser i kunst og design. Det skal videreutvikles og inngå i av internasjonalt nettverk for nye materialer. Materialprøver som reflekterer faglig aktivitet og kartlegging av intern kompetanse innen materiale og material-prosesser står sentralt. Bredt nedslagsfelt i et vidt spekter av kurs og prosjekter som vektlegger prosessforståelse. Diskusjon om viktigheten med å utvikle fargekunnskapen med et fargelaboratorium Visningsformer og samfunnskontakt: Høsten 2012 har fagområde visuell kommunikasjon eksperimentert med, og testet ut, alternative presentasjonsformer. Gjennom visninger av «work in progress» har målet vært å skape kontakt og læringsutveksling mellom studenter og fagstab, og å øke formidlingen av aktivitet ut mot samfunnet. En rekke kurs og prosjekter inkluderer samarbeid med frivillige organisasjoner og andre aktører i samfunns- og næringsliv. Verdighetssenteret og Kolibri Children at Risc Foundation er aktuelle eksempler. Avdelingen var representert på konferansen EntreNord i København, som belyste temaet From student to professional entrepreneurship in arts education in the nordic countries. Anthony Quinn presenterte høstens workshop i Vik fengsel, som ett av åtte Nordic Cases. KHIB deltok sammen med representanter fra Kriminalomsorgen og Vik fengsel PRAKTISK PEDAGOGISK UTDANNING Fokus våren 2012 har vært samordning av fagdidaktikk og pedagogisk undervisning for å utvikle helheten i studiet. Staben på PPU har arbeidet for å spisse pensumlisten og synkronisere og pensum og undervisning. Studentenes evaluering h 2011 ligger til grunn for endringene Eksamen ble dette året videreutviklet til å ha en praktisk del for ivareta PPUs doble perspektiv, i forhold til undervisningen innen kunst- og designfagene. Våren 2012 arrangerte PPU studietur for studenter og lærere til Italia KOMPETANSE OG NYE TILSETTINGER Høsten 2012 ble det tilsatt en 1.amanuensis i 50 % stilling innen form/farge/rom. Åremål er fornyet i 100% stilling innen interiørarkitektur og 100% stilling innen grafisk design. Vi avventer nytilsetting i 50 % stilling innen grafisk design, tilsetting må sees i sammenheng med omorganiseringen. Våren 2012 ble det utlyst stilling innen Interaksjon/Web design. P.g.a. lav søkning til stillingen har vi avventet ny utlysning for å sikre relevant kompetanse. Vi ønsker å se det i et større perspektiv i forhold til vårt behov og satsing. Høsten 2012 ble det tilsatt to nye stipendiater, en på møbel-rom og en på Viskom. En stipendiat har avsluttet uten å fullføre. 6

7 1.1.4 PRISER OG UTMERKELSER TIL STUDENTER OG KANDIDATER Visuell kommunikasjon: Visuelt-konkurransen 2012: Gull i klassen illustrasjon, studentarbeid, til Åge Petersons for masterprosjektet «Asphalt Guide to Norwegian Nature». Nominasjon til Astrid Aalgaard i klassen interaktive medier, studentarbeid, for masteroppgaven «The Tivoli Orchestra». Nominasjon til Tord Torpe i klassen moving image, studentarbeid, for kortfilmen «Il Barbiere». NeuNow festival 2012: Extraordinary in Ordinary: The Daily You av Albert Cheng-Syun Tang Møbel/rom/Interiørarkitktur: Morten Skjærpe Knarrum 1«Bak murene i Vik» utvalgt prosjekt NEU/NOW online Festival og NEU/NOW LIVE Festival i Porto, Portugal, i regi av ELIA (European League of Institutes of the Arts). Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Jonas Nordheim, Første pris kr. i designkonkurranse om utforming av møbler til Det nye kontorbygget "K23" for Aberdeen Asset Management, som også sto bak konkurransen i samarbeid med Designregion Bergen. Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Siv Lier Jahnsen, Valgt ut til å representere KHiB under Beyond Risør festivalen i juni. Marte Straalberg, 3. pris i Internasjonal designkonkurranse «Muuto Talent Award» med lampen Sprinkle Under Stockholmsmessen KORT OMTALE AV AVDELINGENS ARBEID FOR Å KVALITETSSIKRE OPPFØLGINGEN AV STUDIETILBUDET OG STUDENTENE I 2012 I 2012 har hele avdelingen tatt i bruk nye studieplaner med læringsmål. Studentene er gjort kjent med de nye studieplanene gjennom informasjonsmøter, samt ved at læringsmål er reflektert i kurs/prosjekter og i sammensetningen av dem. Avdelingen har høsten 2012 introdusert de nye vurderingskriteriene for stab og studenter, blant annet gjennom informasjonsmøter. Vi har tatt initiativ til å utvikle egne skjema til bruk for enkel vurdering. Skjemaer er testet ut og justert i løpet av studieåret. Avdelingen har høsten 2012 introdusert et pilotprosjekt der vi prøver ut læringsplattformen It s learning, for å bedre kommunikasjonen med studentene og forenkle semestervurderingen. Dette bidrar også til å samle og tydeliggjøre informasjon knyttet til studieplaner og vurderingskriterier. På fagområde visuell kommunikasjon prøver vi høsten 2012 ut innlevering av skriftlig og visuell semesterapporter via It s learning HOVEDPUNKTER FRA AVDELINGENS VIRKSOMHET INNEN ETTER- OG VIDEREUTDANNING I 2012 Samarbeid med Kriminalomsorgen om Risikokommunikasjon. Stategisk design i samarbeid med DRB, NHH og HIB. Archi Cad kurs. Stedsidentitet. Vi har i samarbeid med Design Region Bergen arrangert frokostforelesning om designprosesser og -metoder, med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger. Det ble gjennomført Works shop med Verdighetssenteret for karlegging av videre fremdrift av kurs og seminarer INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID Høsten 2012 har vi 4 utvekslingsstudenter ved til sammen 3 institusjoner i Skotland, Nederland og Portugal. Avdelingen har 6 innreisende studenter, 2 til møbel- og romdesign/interiørarkitektur og 4 til visuell kommunikasjon. 7

8 Vi har i løpet av året hatt kontakt med en rekke utenlandske utdanningsinstitusjoner med sikte på fremtidig samarbeid, blant annet Kunstakademiets designskole i København, Aalto University og Konstfack. 1.2 Studenttall Studenttall for vår og høst 2012 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år permisjon Aktive, heltid måltall Bachelor rom x3 Bachelor viskom x3 Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Studentprognose for 2013 Forventet antall studenter fordelt på studier og årskull holdt opp mot fastsatt måltall. Oversikten må vise både brutto- og nettotall. Forventet kandidatproduksjonen i de aktuelle studier holdt opp mot måltall. Prognose studenter høsten 2013 Studieprogram 1. år 2. år 3.år 4.år 5.år totalt Måltall Bachelor rom Bachelor viskom Master rom Master viskom PPU (årsstudium) Avd. for design Vi forventer en økning i søkertall som et resultat av strukturendring på Visuell kommunikasjon. 8

9 1.3. Planer for 2013 I 2013 blir hovedfokuset på avdelingens omorganisering og klargjøring av satsingsområder. Arbeidet tar utgangspunkt i KHiB strategiplan, og videreutvikling av avdelingens faglige profil vil stå sentralt. Vi vil arbeide mer med tverrfaglige prosjekter internt og eksternt. For å øke kvalitet og relevans i utdanningen, ser vi det som nødvendig å få på plass et utvidet undervisningstilbud innen "Design for digitale medier". De studentene som er spesielt interessert, og har faglige forutsetninger for å spesialisere seg innen nye medier, vil få en bedre og mer helhetlig utdanning. Vi avventer ny rammeplan for PPU som et resultat av høring i 2012, og vil videreutvikle vår egen PPU i tråd med denne. Tiltak: Internt samarbeid mellom fagområdene og avdelingene skal bedres. Eksternt samarbeid med kompetansemiljø og undervisningsaktører skal styrkes Studentene skal ha god oversikt over og tilgang til kurstilbudet. Kursbeskrivelser skal være lett tilgjengelige og oversiktlige i en læringsplattform. For sikre at studentene blir ansvarlig for egenutvikling og kritisk refleksjon, skal vi videreutvikle og kvalitetssikre periodene med selvstendig prosjektarbeid. MA-studentene skal være en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå. Studentene skal lære å bruke hverandres kompetanse i videreutvikling av egne og felles prosjekter. Satsing på laboratorier og materialbibliotek for at studentene i større grad skal utvikle prosjekter som er eksperimenterende og utforskende. Læringsutbyttet økes gjennom at teoretisk undervisningstilbud har større sammenheng med kurs. Studentene skal fortsatt være aktive med prosjekter i samfunnet i form av debatter, arrangementer, utstillinger og konkurranser Vurderingsgrunnlaget skal bli tydeligere ved at læringsmål og vurderingskriterier implementeres i kursbeskrivelsene, noe som er en videreføring fra høsten 2012 Studentenes studiekontrakt og bruk av individuell utdanningsplan skal følges tettere Tilstrebe universell utforming så langt det mulig Studiene skal vurderes og utvikles kontinuerlig Hovedutfordringer i avdelingens arbeid for å kvalitetssikre oppfølgingen av studietilbudet og studentene i Dette bør omtales i forhold til hovedelementene i studiestrukturen: Virksomhetsmål 1.1 Kunst- og designhøgskolen skal utdanne kunstnere og designere som er ledende på sine felt og med kompetanse som er relevant for samfunnets behov. Undervisningsopplegget ved Avdeling for design er i stadig utvikling for at studentene skal bli ledende på sine felt innen formgiving og utvikling av helhetlige løsninger. Studentene lærer å utvikle ukonvensjonelle løsninger på fremtidige utfordringer - fra miljømessige til demokratiske. Utdanningene bidrar også med kompetanse som er relevant for samfunnets behov gjennom vektlegging av bærekraftige, nye og fremtidsrettete medier og materialer. Avdelingens tiltak: Designfaglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid skal i økende grad gjenspeiles i undervisningen 9

10 Undervisningen skal være tett knyttet til studieplanen og læringsmålene, og dermed gjenspeile samtidige og fremtidige samfunnsbehov. Utvide undervisningstilbudet innen digitale medier, for å møte økende etterspørsel etter spesialkompetanse. Styrke materialkunnskapen i undervisning ved hjelp av materialbibliotek og andre aktiviteter Styrke undervisningen innen tjenestedesign. Utvikle samfunns- og næringsrelevante kurs som adresserer aktuelle problemstillinger for et samfunn i endring Øke bevisstheten om universell utforming og samfunnets utfordringer knyttet til miljø og ressursknapphet. Styrke kunnskapen om og eksperimenteringen med designprosesser gjennom bevisstgjøring og utforsking av designmetoder. Være fremsynt: Utdanne problemfinnere og problemløsere Vektlegge samfunnsanalyse og utviklingstrekk innen teknologi og medier Videreutvikle fellesprosjektet for Masterstudenter og knytte det enda tettere til pågående KU-prosjekt om designprosesser og -metoder. Videreutvikle formidling- og skrivekurs og få en bedre progresjon fra oppstart av bachelorstudier til avsluttende masterstudier. Utvikle etter- og videreutdanningstilbud basert på fagstabs kompetanse og KU-prosjekter. Risikovurdering: Spissing og spesialisering kan gå på bekostning av faglig bredde Verkstedene for utprøving og modellbygging er ikke dimensjonert for studenttallet ved avdelingen. Ressursene er heller ikke tilpasset behov og realiteter. Virksomhetsmål 1.2 Kunst- og designhøgskolen skal tilby et velfungerende læringsmiljø hvor studentene stimuleres til å være kritiske, selvstendige og utforskende. Studiene skal være basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, og sikre relevant læringsutbytte og god gjennomstrømning. Avdelingens tiltak: Undervisningstilbudet skal koordineres og samordnes med utgangspunkt i avdelingens satsingsområder innen designfaglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid Studentene skal i økende grad involveres i planlegging og utvikling av undervisningstilbudet Innslaget av lærings- og undervisningsformer som fremmer faglig selvstendighet skal økes Vektlegge læring som styrker studentenes evne til kritisk refleksjon rundt egne og andres prosjekter Individuell utdanningsplan skal brukes mer aktivt for å muliggjøre individuelle faglige valg og prioriteringer Undervisningen skal ha fokus på individuell kunstnerisk- og designfaglig utvikling Arbeide for et stabilt studenttall for å sikre faglig utvikling og rekruttering til stipendiatstillinger. Faglig kontakt og samarbeid på tvers av kull, fagområder og KHiBs avdelinger skal styrkes Forpliktende avtale mellom veileder og student Sikre sammenheng og progresjon i utdanningene, videreføre erfaring og kunnskap fra kurs til kurs 10

11 Øke studentenes medbestemmelse og medvirkning i faglige og organisatoriske utviklingsprosesser, aktiv involvering av studenttillitsvalgte i avdelingsråd og andre relevante fora Videreutvikle tverrfaglige undervisningstiltak Utrede PPU som deltidsstudium for igangsetting fra høsten 2014 Risikovurdering: I de disponible lokalene i Kong Oscarsgate har 130 mennesker sin daglige arbeidsplass, utenom rom avsatt til undervisning. Her er få prosjektrom og svært begrensete muligheter for å realisere tidsmessige laboratorier og verksteder. Dette kan få innvirkning på avdelingens undervisningsformer og arbeidsmetoder. Prosjekt- og verkstedsbasert undervisning er knapt mulig. Bruken må evalueres, mulige arbeidsformer må diskuteres, ideer må utvikles og lokalene redesignes i tett samarbeid med studentene og ved bruk av intern kompetanse. Læringsmiljøet på tvers av fagområdene er vanskelig å opprettholde på grunn av stor spredning mellom bygningene og mangel på lokaler som kan romme større grupper. Individuelle planer er ofte vanskelig å gjennomføre på grunn av for sene tilbakemeldinger om fulltegnete kurs. Virksomhetsmål 1.3 Kunst- og designhøgskolen skal ha en nasjonal og internasjonal profil i studiene som reflekteres i sammensetning av ansatte og studenter og som bidrar til økt utdanningskvalitet. Avdelingens tiltak: Hvilke konkrete tiltak avdelingen planlegger for å oppnå virksomhetsmålet. Videreføre og utvikle forsøk med å benytte foredragsholdere med spisskompetanse fra inn- og utland til å undervise via video-overføring. Høy effekt for lav kostnad. Sikre at innreisende studenter integreres i fagmiljøene og bidrar til læringsmiljøet med sine spesialkompetanser Aktivt oppfordre studentene til å nytte seg av mulighetene til å gjennomføre delstudier i utlandet Styrke tilretteleggingen for utenlandske studenter i bachelorstudiet Masterstudiet tiltrekker seg søkere fra hele verden, og studentgruppen representerer mange ulike nasjonaliteter. Det skal legges vekt på internasjonal sammensetning av studentgruppen gjennom hele opptaksprosessen. Gjestelærere som også er tilknyttet andre høgskoler og universiteter utgjør en vesentlig faglig ressurs, som skal sikres gjennom videreføring av etablerte prosjekter og initiativ til nye samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. Risikovurdering: Språkbarrierer innebærer en stadig risiko. Svært varierende norskferdigheter blant utenlandske ansatte. Vi har allerede fra første år bachelor utenlandske studenter, og også mange innvekslingsstudenter, noe som skaper utfordringer når norsk er hovedspråk. Det må bevilges ressurser til oversetting, og bedre rutiner må utvikles. 11

12 Virksomhetsmål 1.4 Kunst- og designhøgskolen skal tilby etter- og videreutdanning som er tett knyttet til kjernevirksomheten og som er faglig relevant. Avdelingens tiltak: Benytte MA-studentene som en aktiv ressurs i undervisningen på BA-nivå. Systematisere henvendelser fra eksterne interessenter, og utvikle etterutdanningskurs i tråd med innmeldte behov, blant annet innen designprosesser og -metoder. Utvikle og prøve ut workshoper om designprosesser og -metoder. Utvikle og gjennomføre seminar/workshop om stedsidentitet og stedsutvikling for designere og offentlige instanser. Videreutvikle samarbeidet med Verdighetssenteret. Avklare fremtiden for «Risikokommunikasjon». Arrangere EVU kurs tilknyttet KU prosjekter. Etablere et systematisk samarbeid med intern EVU-koordinator og bedre rutinene for å fange opp potensielle EVU-prosjekter. Synliggjøre teoriforelesninger som er integrerte i kurs bedre, slik at de kan åpnes opp for eksterne deltakere. Staben må styrkes gjennom flere stillinger, og EVU må legges tett opp mot allerede pågående undervisning og KU-aktivitet. Risikovurdering: Liten kapasitet i staben til å påta seg ekstra oppdrag, siden en allerede har mange studenter per ansatt på avdelingen. Tiltak: Avklare avlønning/avspasering for ekstra oppdrag. Tydeliggjøre et helhetlig verdiskapningsperspektiv, som integrerer faglig, kulturell, sosial og økonomisk inntjening. Utvikling og gjennomføring av tilbud innen etter- og videreutdanning kan gå på bekostning av fagstabens tid til å undervise og veilede programstudenter, samt tid til å fordype seg i kunstnerisk utviklingsarbeid. 12

13 2. Kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Aktivitet i 2012 Gjennom hele 2012 har avdelingen vektlagt presentasjoner, erfaringsutveksling og dialog på felles arenaer for designfaglig utviklingsarbeid. Samlet sett ser vi en utvikling hvor designfaglig utviklingsarbeid fremstår som et distinkt og sammensatt område med en tydelig posisjon i det norske feltet for kuntnerisk utviklingsarbeid. Fagstaben har arbeidet med et bredt spekter av KU-prosjekter. Innenfor både visuell kommunikasjon og møbel- og rom/interiørarkitektur er det utviklet større, felles prosjekter og definert spesifikke kompetanseområder med klart KU-potensiale. Det samme gjelder for fagmiljøene i praktisk pedagogikk og form og farge. Som det fremgår av oversikten nedenfor, dekker avdelingen også et stort spenn av individuelle KU-prosjekter. Flere av prosjektene representerer samarbeid på tvers av fagfelt og inkluderer partnere i eksterne fagmiljø. Det er også gledelig å se interessante inititiativ til samarbeid med kolleger ved Avdeling for kunst Visuell kommunikasjon: Methodomania, utforsking og utvikling av designmetoder og -prosesser, med særlig vekt på brukermedvirkning: Innen design er det i dag stor vekt på menneskesentrerte designprosesser, og det blir argumentert for at det er viktig og riktig å ha brukerene i fokus. Stort engasjement for brukerene og høy grad av innlevelse og empati fører i teorien frem til betre og mer innovative designløsninger. Pictogram-me utgjør en hjørnestein innenfor Methodomania. Ansvarlig: Professor Ashley Booth, 1.amanuensis Linda Lien. Oppstart 2012-og fortsetter i 2013 The promised land (arbeidstittel), undersøkelse av hva visuell stedsidentitet er og kan være, samt hvordan det er muglig å engasjere og involvere innbyggerene i stedsutviklingsprosjekt. Det er en videreutvikling av stipendiatprosjektet Identitetsdesign for geografisk avgrenset område, som ble avslutta i Prosjektet er i startfasen, og relaterer seg til det pågåande Re:place-prosjektet ved avdeling for kunst. Målet er å utvikla mer engasjerende og demokratiske stedsutviklingsprosesser og å foreslå nye former for visuelle identiteter for steder. Ansvarlig: 1.amanuensis Linda Lien. Oppstart 2012 fortsetter 2013 Illustrasjon. Faget visuell kommunikasjon har de siste årene hatt en dreining fra å være produkt-orientert til å fokusere prosess. Prosess- og ulike ideutviklingsmetoder er praktiske verktøy i utviklingen av fagområdet både når det gjelder innhold og struktur. I 13

14 prosjektet ønskes det å undersøke hva dette innebærer. Ansvarlig: Høyskolelektor Liv Andrea Mostøl. Oppstart 2012 fortsetter Designprosess og -metode, Utvikling og gjennomføring av seminar / workshop for nye stipendiater om kunstnerisk Utviklingsarbeid, formidling og kritisk refleksjon, på oppdrag for stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Ansvarlig: 1.amanuensis Bente Irminger, 1.amanuensis Linda Lien, 1.amanuensis Åse Huus og Høyskolelektor Liv Andrea. Flertydighet, er forprosjekt på hvilken sammenheng flertydighet som fenomen har til skapende prosess- og refleksjon. Hva stimulerer evne til å se, lytte og å stille spørsmål? Ansvarlig: 1.amanuensis: Åse Huus. Oppstart 2012 fortsetter The Internet Human. Bevissthetsendring, kommunikasjonsformer og teknologi knyttet til globale samarbeidsprosjekt via digitale nettverk. Kan resultere i tekster, opplegg for workshops eller konkrete, realiserbare interaksjonsprosjekter. Et viktig element i arbeidet er "menigmanns (nye) muligheter for medvirkning i store samfunnsprosesser". Ansvarlig: Per Aarvik. Oppstart 2012 fortsetter Data is Political, et symposium om kunst, design, informasjon og samfunnsutvikling, i samarbeid med UIB. Symposiet er tilgjengelig som live stream Ansvarlige: 1.amanuensis Amber. Avsluttet 2012 GERILJA ADVERTISING. Visuelle meldinger med politisk innhold presentert i områder der folk ferdes. Ved hjelp av visuell kommunikasjon skape interesse om enkeltsaker utenfor etablerte kommunikasjonskanaler. Budskapet skal være partipolitisk og organisasjonmessig uavhengig- men relatere til problemområder som burde angå folk flest. Aktuelle problemstillinger: Går det an å formidle et budskap via denne alternative formidlingskanalen og med tilnærmet de samme direkte virkemidlene på en "lovlig" måte? Hvor nært opp til et "gatespråk" kan vi komme ved å holde oss innenfor det som er definert som hærverk, altså noe som setter varige spor i negativ definisjon av ordet? Vi vil forske i de muligheten som ligger i dette. Ansvarlig: Høyskolelektor Kate Madsen. Oppstart 2012 fortsetter Stipendiat Fredrik Rysjedal jobber med teikneserier for skjerm. Målet er øke kompetanse og ny fagforståelse gjennom tegneserieskaping i grenselandet mellom statisk billedfortelling, multimedia og interaksjon Møbel- og romdesign/interiørarkitektur Sanselig arkitektur, Eli-Kirstin Eide Hvordan opplever vi rom og arkitektur hvis vi ikke er i stand til å se, høre eller gå? Prosjektet skal utforske rom og materialer i forhold til våre sanser. Ansvarlig Eli Kristin Eide. Oppstart 2011 fortsetter Treets føyelighet, videreføring av prosjektet har i år omfattet Bergen International Wood Festival 2012 og Mood Catcher, en 32 meter høy trestruktur på Festplassen i Bergen sentrum. Det har vært presentert i Arkitektur1 (5 sider), i Art World (Det største Kunst- og Design Magasinet i Kina, 3 sider) samt i utstillingskatalog og boken Pure Art. Foredrag og presentasjoner i Warszawa, Helsinki, Trondheim og Seoul. Ansvarlig: Professor Petter Bergerud

15 Det er arbeidet med en serie utstillinger/formidlingsplattformer. Følgende tema ble fokusert: Experiments, Responsibility and Results, Everydays Discoveries med tema: Fornybare ressurser - materialet tre, utarbeidet i Helsinki World Design Capital, Habitare International Trash Hotel med tema: Gjenbruk og bærekraft. For tiden jobbes det med London og Seoul hvor vi er invitert Ansvarlig: Professor Dave Vikøre og professor Petter Bergerud Utstillinger og konsepter Utvikling, eksperimentering og etablering av nasjonale og internasjonale arenaer for god norsk design / møteplasser for møbel- og interiørbransjen, Stockholm, Bergen, Helsinki og London Utstillinger og konsepter. Ansvarlig: Professor Dave Vikøre, professor Petter Bergerud og professor Steinar Hindenes "Å skape velvære for personer med demens. Ideen om en institusjonalisert eldreomsorg reiser prinsipielle spørsmål knyttet til autonomi, identitet, individualitet og grunnleggende kvaliteter i forbindelse med det å bo. Likevel, besøk ved sykehjem i utlandet viser at stor grad av velvære er mulig også for denne gruppen personer og kan oppnås ved å designe både pleiefilosofi og fysiske omgivelser slik at de stimulerer til valgfrihet, kontakt, hjemlighet og meningsfulle og aktive hverdager. Et treårig stipendiatprosjekt innen design har som mål å utvikle innovative løsninger for å bidra til økt livskvalitet for eldre med demens". Stipendiat Erlend Bleken Form og farge Designmaker - the best from Art and Design. Arbeidet som kurator og utstillingsarkitekt for Hong Kong Contemporary Art gallery og Gallery PYO ( Beijing ). To Harbor the ligth. The nature of Form and Color. Kunstdesign prosjekt ( KU arbeid ) er resultater fra fokus på forskjellhet, ignoranse i forskjellighet og likhet mellom øst ( Kina) og vest ( Norden ). Kontekst og formuleringer er knyttet til bordet og det keramiske material og prosesser. Bordet som sted, funksjoner som å dele, å presentere, å forhandle og som resultat av fusjon på grunn av endret kommunikasjons form. 1.amanuensis Charles Michalsen "Fargen mellom kunst og design"., Undersøkelser av kvalifisert fargebruk hos kunstnere og arkitekter/designere som jobber tverrfaglig og/eller har utviklet paletter og systemer. Historie og samtid. Transformering til relevante metoder og inspirasjonsmodeller i dagens skapende arbeid. Ansvarlig: Professor Mette Lorange. Rust Never Sleeps med utstilling (Rom8), prosjektet har vært undersøkelser og sammensetninger av materialers iboende egenskaper og språk, kunstbildets materialitet, overflater i forandring. Ansvarlig: Høyskolelektor Arve Haaland Praktisk pedagogikk Fokus på utviklingspotensialet for PPU, fagprofilen for PPU, rolleforståelsen som kunstner og lærer, og det doble perspektivet som PPU har. Startet 2012 fortsetter Ansvarlig: Høyskolelektor Anne Skaansar Didaktikk og kunst. Hva sier kunstnere selv om prosessen frem mot de valg vi gjør om dramatisering av innhold i kunsten? 15

16 Hvordan arbeider kunstnere med visuell, retorisk form for å kommunisere mening på flere plan, og hvordan kan fagdidaktikere introdusere kunnskap om slike prosesser til ungdom, på måter som gir mening i elevenes prosesser? Startet 2012 fortsetter Ansvarlig: Høyskolelektor Jannecke Heien Knudsen 2.2. Planer for 2013 På hvilke måter tar avdelingen sikte på å organisere og stimulere kunstnerisk og designfaglig utviklingsarbeid og forskning i 2013 med sikte på å oppfylle målsetningene i strategiplanen. Virksomhetsmål 2.1 Kunst- og designhøgskolens kunstneriske utviklingsarbeid og forskning skal ha høy internasjonal kvalitet, samt være utfordrende og undersøkende. Kritisk refleksjon og utveksling av prosess og resultat skal danne grunnlag for utvikling av kunnskap. Avdelingens tiltak: Det er en konstant utfordring å balansere forholdet mellom undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Et satsingsområde i 2013 vil være å sikre en bredere forankring av kunstnerisk utviklingsarbeid som et felles anliggende, på tvers av avdelingens fagområder og kompetansemiljø. Vi vil styrke KU miljø ved å videreutvikle arenaer for erfaringsdeling og diskusjon av KU-prosjekter, og bidra til utvikling av felles møteplasser for kunst og design. I omorganiseringsprosessen som vil prege 2013 er dette et sentralt premiss. KU-virksomheten skal prioriteres sterkere og profileres tydeligere Kunstnerisk utviklingsarbeid skal være gjenstand for løpende dialog og kritisk diskusjon Koblinger mellom undervisning og kunstnerisk utviklingsarbeid skal synliggjøres bedre Stipendiatene skal integreres bedre i KU- og utdanningsmiljø. Utforme strategi for rekruttering av stipendiater Jevnlig kontakt med stipendiatprogrammet, videreutvikle og gjennomføre seminar/workshop for nye stipendiater. Ta initiativ til jevnlig dialog med KU-miljøet ved Avdeling for kunst, samt ved Kunsthøgskolen i Oslo, styrke veiledning av stipendiater og aktuelle diskusjonsfora. Utvikle og ta i bruk årskalender der KU-samlinger er prioriterte på linje med bachelor og - masterutstillinger. Vurdere om seminar skal knyttes opp mot bachelor- og masterutstillingene. Frigjøre tid til faglige aktivitet ved å overføre administrative oppgaver til administrasjonen. Redusere den sporadisk bruken av gjestelærere og administrasjonen dette medfører ved å opprette flere gjesteprofessorat i tjue prosent stillinger. Tilby MA-studenter og fagstab tilgang til stipendiatsamlinger og KU-seminarer. Skape rom for konsentrert KU-tid gjennom å samle fagmiljøet i et bygg og etablere undervisnings- og møtefrie perioder. Risikovurdering: Kunstnerisk utviklingsarbeid blir ikke prioritert i tilstrekkelig grad Manglende kultur og forståelse for kunstnerisk utviklingsarbeid For få arenaer for kunnskapsdeling og diskusjoner, for liten tid til å formidle KU internt og eksternt, slik at en ikke får konstruktiv kritikk og progresjon i prosjektene. Arenaer må etableres og tid frigjøres slik at alle faglig tilsatte kan delta. 16

17 Manglende link mellom KU-seminarer, stipendiatsamlinger og MA-utdanningen, noe som fører til at KU-samlingene mister sin funksjon som pådriver og inspirasjonskilde for KUvirksomhet og rekruttering av stipendiater. Fagstab og MA-studenter må inviteres til aktuelle samlinger Mangel på egnete arbeidsplasser for plasskrevende KU Virksomhetsmål 2.2 Kunst- og designhøgskolen skal videreutvikle det kunstneriske utviklingsarbeidet gjennom strategisk rekruttering av høyt kvalifisert fagpersonale. Avdelingens tiltak: Effektivisere søknadsprosessene slik at vi ikke mister kvalifiserte søkere før tilsetting. Planlegge i god tid for erstatning i åremål som skal besettes på nytt Etablere flere gjesteprofessorat i tjue prosent stillinger Nye stillinger skal i den grad det er tjenelig lyses ut internasjonalt Websider og ansatt-profiler skal reflektere KU på høyt faglig nivå Risikovurdering: Arealmessige utfordringer og fragmentert lokalisering skaper vanskelige arbeidsforhold og motvirker samarbeid og felles prosjekter Beliggenhet i Bergen, utenfor mange allfarveier, representerer et geografisk og kulturelt hinder som kan senkes gjennom målrettet profilering, ikke minst på KHiBs engelske hjemmeside. Virksomhetsmål 2.3 Kunst- og designhøgskolen skal tilby stipendiatutdanning av høy kvalitet og bidra til utvikling og kvalitet i Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Avdelingens tiltak: Kontakt med stipendiatprogrammet gjennom videreutvikling og gjennomføring av seminar/workshop for nye stipendiater. Strukturert og jevnlig kontakt og dialog med nærstående KU-miljø Sikre kontakt og erfaringsutveksling mellom fra stipendiater, samt mellom stipendiater og sentrale ressurspersoner i fagmiljøene Oppfordre stipendiatene ved KHiB til å etablere og drive egne faglige forum Tilrettelegge for gjennomganger av stipendprosjekt og visninger av Works-in-progress Utvikle et bærekraftig miljø for designfaglig utviklingsarbeid ved avdelingen for stipendiater og førstestillinger Risikovurdering: Stipendiatene kan bli nedprioriterte og usynlige i den daglige driften. For å unngå dette må arenaer etableres og tidspunkt for gjennomganger etc. innarbeides i årskalender. Det bør også etableres kontakt mellom masterstudenter og andre stipendiater ved KHiB og Grieg-akademiet. Mangel på egnede lokaler for kunstnerisk utviklingsarbeid, samarbeid vanskeliggjøres Lite miljø for stipendiatene Manglende studio/egnet arbeidsplass for videreutvikling av stipendiatprosjekter 17

18 3. Samfunnsrollen og formidling Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping Aktivitet i 2012 Gjennom omfattende samfunnskontakt og formidling bidrar avdelingen substansielt til profilering av egen faglig virksomhet og spisskompetanse. Også KHiB som institusjon blir eksponert og synliggjort, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I såvel utdanning som designfaglig utviklingsarbeid sam arbeider avdelingens ansatte med partnere i samfunns- og næringsliv og i frivillige organisasjoner. Også studentene har utstrakt kontakt med designmiljø og andre kompetansemiljø utenfor KHiB. Utadrettede aktiviteter 2012 Stockholm, februar: KHiB utstilling i Greenhouse under Stockholm Furniture fair. 12 studentarbeider vist på egen designet stand + studieturprogram. Møte med Jens Overbye og Mona Larsen ang nordisk samarbeid. Marthe Straalberg mottok 3. prisen i designkonkurransen Muuto Talent Award for lampen «Sprinkle» Bergen, mars: KHiBs Stockholmutstilling ble montert og betjent under innovasjonskonferansen Grow i Grieghallen. Studentene fikk delta på konferansen. Data is Political;A symposium on art, design, and the politics of information. Designers, artists, scientists discuss the aesthetic, ethical and spatial dimensions of information and its relation to power, the production of knowledge, and construction of urban spaces. Kristiansand, mars Faglig forum for ansatte og masterstudenter ved Universitetet i Agder, Kristiansand, fakultet for kunstfag: Presentasjon av stipendprosjektet «Identitetsdesign for geografisk avgrensa område» og deling av erfaringer med å drive kunstnerisk utviklingsarbeid. Bidrag i diskusjonen rundt forskning gjennom kunstnerisk / praktisk arbeid eller «artistic practice as research». Bergen, april: «Designing Human Interaction», MA-utstilling, seminar og designjam i utstillingslokalet (Vestlandske Kunstindustrimuseum, Permanenten). Ulike utøvere peker på designerens muligheter, og belyser MA-utstillingens tema fra forskjellige designmiljøer: Vinay Venkatraman, Partner ved Copenhagen Institute of Interaction Design, Jenny Pfau fra Cradle to Cradle EPEA, og Hoon Kim, New York basert designer bidrog via online presentasjon. Musiker og komponist Ole Hamre, avrundet seminaret med sin versjon av «Ja vi elsker», som er en del av hans prosjekt «Folkofonen». Designjam er faglig påfyll og inspirasjon gjennom Pecha Kucha-presentasjoner av siste nytt fra designverden i vår region. MA-studenter og representanter fra designmiljøet i 18

19 Bergen deltok sammen med presentasjoner. KHiB og Design Region Bergen samarbeidet om denne årlige hendelsen. Milano, april: Oslo, april: Kalmar, mai: Studieturprogram med IMD kandidater fra MA studiet i Bergen. Blant annet presentasjon av møbelkolleksjon av Lars Beller Fjetland for Italiensk produsent: Discipline. Torbjørn Anderssen lanserte flere nye produkter hos produsenten Muuto. På Norsk felles stand ble den nye stolen Varier Active av Atle Tveit og Olav Eldøy presentert. Designdagen Vinner av Unge Talenter Design Award, Morten Skjærpe Knarrum og Martin Sætersdal. Presentasjon av stipendprosjektet «Identitetsdesign for geografisk avgrensa området» under en konferanse om stedsutvikling i Kalmar i Sverige. Kalmar kommune var vert for en nasjonal konferanse om stedsutvikling, med særskilt vekt på kulturens og identitetens rolle. Programmet var internasjonalt, med stedsplanleggere, designere og kunstnere bla. fra Danmark, Nederland, Sveits, England og Norge. Under den to dager lange konferansen, som hadde rundt 150 deltakere, var det også World Café der deltakarene og foreleseren diskuterte ulike spørsmål knyttet til stedsutvikling. New York, mai: Utstilling av norsk design under tittelen «Insidenorway» kurert av Paul Makovsky, redaktør i Metropolis arkitekturmagasin i New York. Fire studenter fra KHiB deltok med egne arbeider og fikk reisen t/r New York betalt av den norske ambassaden i Washington. Cathrine Bækken, Lars Beller Fjetland, Martin Ramstad Rygner og Natasha Bendiksen Crona. Risør, juni: Arrangementet Beyond Risør har både utstilling og konferanse. KHiB ble invitert til presentere seg og gjorde det med utstilling av designerne i Designinkubatoren i Bergen: Siv Lier, Morten Knarrum, Jonas Nordheim og Sunniva Helland. De har produsert en utstilling av sine MA prosjekter i samarbeid med prosjektleder Sari Syvaluoma og fikk også delta på selve konferansen. København, juni: Porto, juli: Møte med Danmarks Designskole og prorektor Jens Overbye for planlegging av nordisk samarbeid om workshop for designstudenter fra Konstfack, Stockholm, Danmarks Designskole og KHiB. To av avdelingens MA-prosjekter fra 2011 ble valgt ut til å presentere under NEU/NOW LIVE Festival i Porto. European League of Institutes of the Arts: Morten Knarrum med «Bak murene i Vik» og Albert Cheng-Syun Tang med «Extraordinary in Ordinary: The Daily You». Bergen, august: Lansering av antologien Bygdeutviklingas paradoks, der tilsatt ved fagområde visuell kommunikasjon har levert bidraget «Identitet på anbud»,. Bidraget tar utgangspunkt i et identitetsprosjekt i Kvam kommune, og som drøfter etiske utfordringer og paradoks knyttet til identitetsdesign for kommuner. Antologien er utgitt på Scandinavian Academic Press/ Spartacus Forlag og støttet av UiB og Forskningsrådet. Prosjektet er initiert av forskergruppen Norske Rom ved UiB. Helsingfors, september: KHiB ble invitert av den norske ambassaden i Helsingfors til å stille ut under World Design Capital Helsinki. Følgende tema ble fokusert: Habitare med tema: Experiments, Responsibility and Results, Everydays Discoveries med tema: Fornybare ressurser - materialet tre, International Trash Hotel med tema: Gjenbruk og bærekraft. Dette var et KU prosjekt i samarbeid mellom Dave Vikøren og Petter Bergerud, Norsk Designråd og den Norske ambassaden i Helsingfors. Prosjekter inkluderte studentgruppen 3. BA 19

20 møbel og 1. MA møbel samt deltakerne i designinkubatoren i Bergen.For tiden jobbes det med London og Seoul hvor vi er invitert Ansvarlig: Professor Dave Vikøre og professor Petter Bergerud Det ble laget en 100m2 KHiB utstilling i Ahead området på møbelmessen Habitare, en utstilling bestående av en hotellroms innredning laget av gjenbruksmaterialer på Trash design delen av Habitare og montering av to treskulpturer utendørs på utstillingsområdet Designhouse i sentrum av Helsingfors. I foredragsprogrammet i Designhouse holdet også Petter Bergerud et foredrag om KU arbeid gjennom utfordrende trekonstruksjoner. Grieghallen, september: 3. BA og 1.MA møbel og rom planla og bygget utstillingen «KHiB with friends» i Grieghallen i forbindelse med Interiørmessen. Utstillingen baserte seg på gjenbruk av elementer fra Helsingfors. Utstillingen ble betjent av studenter i turnusordning, fungerte både informativt og visuelt, men hadde plassering litt utenfor hovedområde for denne publikumsmessen. Kina, oktober: Felles studietur til Kina. Et samarbeidsprosjekt mellom KHiB og KHiO. Her reiste MA kandidatene og designinkubatørene Åshild Kyte, Vera Kleppe og Kristine Holtås sammen med Professor Sigurd Strøm og 3 MA studenter fra KHiO Seoul, Korea, november: Petter og Dave på planleggingstur for utstilling Petter holdt et foredrag om KU arbeid med utfordrende trekonstruksjoner under dette oppholdet. På invitasjon fra SeMA Seoul Museum of Modern Art, er KHiB invitert til å delta som medarrangør av den Nordiske utstillingen «Nordic Passion» Organisatorer blir SeMA, Alvar Alto Universitetet i Helsingfors, Museum of Finnish Architecture og de nordiske ambassadene i Seoul. Tidskifter: Frame; nominert artikkel av 3 studentarbeider Italiensk magasin; nominert artikkel av 2 studenter Arkitektnytt har Dave, Petter og Eli Stin har deltatt med artikler og kronikker gjennom Deltagelse i råd og utvalg: Dave: Bente- Eli-Stin Anne UDs fagutvalg for arkitektur og design Kategorileder for Norsk Designråds Jury for innovasjonsprisen for universell utforming Nestleder i styret for Arkitekturmuseet (repr. For MNIL) Medlem i NILs komite for utdanning. KHiBs representant i ADA Arkitektur og Design Allmenningen, et kompetansesenter i Bergen innen arkitektur og design. Medlem av Nasjonalressursgruppe for visuelle kunstfag i Norsk kulturskoleråd Samarbeidsgruppe for kunstpedagogisk konferanse i Hordaland, RSU. Avd for design DRB, styremedlem ProRåd for design, medlem LMNU, PPU, medlem 20

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen

(forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014. Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen (forsidebilde - sett inn!) Avdeling: Kvalitetsrapport 2013 Plan 2014 Oppdatert 08.11.2013. Om kvalitetsarbeidet ved avdelingen Kvalitetsarbeid handler om å ha gode rutiner og bred deltakelse for å nå Kunsthøgskolens

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst

Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE. Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst Trond Lossius, Mayra Henriquez og Aashild Grana ESCAPE Foreløpig rapport fra forprosjekt ang. etablering av kompetansesenter for flyktig kunst BEK - Bergen senter for elektronisk kunst 26. februar 2008

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN

I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Lederutviklingsprogram for Sandnesskolen 2013-2015 SANDNES I SENTRUM FOR FRAMTIDEN Sandnes kommunes visjon lyder som følger: Sandnes i sentrum for framtiden.

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Strategisk mål for UiO 2020:

Strategisk mål for UiO 2020: Strategisk mål for UiO 2020: UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Foto: Arthur

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer