VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 2. TERTIAL 2004"

Transkript

1 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77

2 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema RÅDMANNSNIVÅ UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema INFORMASJON UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema PLEIE OG OMSORG UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema BARNEHAGE UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema HELSE OG VELFERD UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema SKULE UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar Side 2 av 77

3 7.2 JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema TEKNISK EINING UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema UTVIKLING UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema ØKONOMI OG ORGANISASJON UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema FINANS UTFORDRINGAR Utfordringar i Langsiktige utfordringar JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Justeringar pr. KOSTRA-tema PLASSERING Bankinnskot/Likviditetsstyring Aksjar og andelar Obligasjonsportefølje Låneportefølje AKTIVE PROSJEKT I BUDSJETTPERIODEN ENDRING AV AKTIVE PROSJEKT I 1.T ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING FONDS- OG LÅNEOVERSIKT DRIFTSREKNESKAPET PR. FUNKSJON PR. EINING OVERSLAG OVER EFFEKTIVISERINGSGEVINSTAR Side 3 av 77

4 1 POLITISK NIVÅ 1.1 UTFORDRINGAR Utfordringar i 2004 Samfunn Arbeidet med kommuneplanar har vore sentrale og arbeidskrevande i 2004, og kjem til å prega hausten, saman med budsjettet for 2005 og økonomiplan Brukarar Innsyn i politiske saker, som ligg på heimesidene til Kvam herad, gjer det mogeleg for brukarane (innbyggjarar) å følgja den politiske prosessen i større grad. Interne prosessar Gruppeleiarane har fått presentert arbeidet med Balansert Målstyring i ei samling. Den siste nye satsinga, er Politikarar på nett. Heradsstyremedlemmene har fått bærbare pc ar til det politiske arbeidet, og oppretta eigne intranettsider. Medarbeidar Politikarane har gjennomført opplæring i bl.a. pc-bruk. Økonomi Politisk nivå har eit relativt lite budsjett, og dette er kun justert for tildelt lønsjusteringspott Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå Samfunn Det er politikarane som har vedteke visjonen til Kvam herad og strategiske tiltak i kommuneplanen. Gitt folketalsutviklinga og økonomiske rammene, er det ei stor utfordring å oppfylla visjonen. Brukarar Vedtak som påverkar brukarane, innbyggjarane i Kvam, skjer ut frå politisk ståstad og økonomiske rammer. Dei økonomiske rammene gjer at det stadig vert mindre rom for å innfri ynskjer og krav utover det som er lovpålagt. Interne prosessar Å utnytta dei nye it-verktøya og laga gode rutinar for gjennoføring av møter og for sakshandsaming, vert ei utfordring i åra framover. Side 4 av 77

5 Medarbeidar Det vil vera naudsynt med kontinuerleg opplæring i det politiske arbeid for både politikarar og sakshandsamarar. Dette vil auka den positive opplevinga for båe partar, samt betra kvaliteten i arbeidet Økonomi Budsjettet til politisk nivå avheng i stor grad av politikarane si møteverksemd, og løn til øverste administrative leiar. Antal heradsstyremedlemmer vart redusert frå 33 til 27 for det heradsstyret som vart vald hausten 2003, og dei tidlegare komitèane oppløyst. Investering i it som verktøy, skal totalt vera økonomisk i høve til lågare papir- og portoutgifter. Det ligg likevel ikkje an til større endringar i dette relativt vesle budsjettet, då utgiftene ligg i andre einingar. Side 5 av 77

6 1.2 JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Tabell 1 Økonomisk driftsoversikt for eining Postar Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Overføringar til andre % Sum kostnader % Overføringer med krav til motytelse % Finansinntekter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum inntekter % Netto % Kommentar til tabell: ane gjort i 2. tertial 2004, er tildeling av lønsmidlar frå lønsjusteringspotten Justeringar pr. KOSTRA-tema Tabell 2 KOSTRA-tema for eining KOSTRA-tema Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Adminstrasjon, styring og fellesutg ,9 % Barnehagar Grunnskuleopplæring ,0 % Sum KOSTRA-tema ,9 % Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad ane gjort i 2. tertial 2004, er tildeling av lønsmidlar frå lønsjusteringspotten. Side 6 av 77

7 2 RÅDMANNSNIVÅ 2.1 UTFORDRINGAR Utfordringar i 2004 Samfunn Rådmannsnivået er den eininga som er mest sentral i det overordna arbeidet med å utforma dei strategiske måla ut frå retningslinjene som er gjevne i den politisk vedtekne kommuneplanen. Å utgreia strategiske mål, perspektiv m.m., har det vorte arbeid mykje med i 04. Brukarar Dei direkte brukarane til rådmannsnivå, er politikarar og operative leiarar. Det har vorte gjennomført fleire leiarsamlingar for det operative nivået. Bl.a. har det vore to samlingar for alle leiarar i kommunen i Øystese. Eit i mai som tok for seg bl.a. BMS, HMS, personalpolitisk handlingsplan og økonomi. I midten av september var det kurs i arbeidsgjevarpolitikk og ferielova. Interne prosessar Ny organisering av Kvam herad er framleis så fersk, at arbeidet med å hausta effektar lyt fortsetja. Arbeidet med Balansert Målstyring vil verta teken opp att i full tyngd i november/desember. Medarbeidar Medarbeidarane til eininga er dei tre kommunale leiarane, som har personalansvar for einingsleiarar. Økonomi Rammene til rådmannsnivå er relativt små, og budsjettendringane få. Budsjettet for 2004 er nedjustert med totalt 0,1 mill.kr som går til redusert fondsbruk. I tillegg er det flytta midlar frå løn til drift Langsiktige utfordringar Samfunn Å leggja til rette for at Kvam herad kan nå sine strategiske mål, er hovudutfordringa for rådmannsnivå. Gitt dei økonomiske rammene, vert ikkje denne utfordringa mindre i åra framover. På lengre sikt vert satsing på infrastruktur som tunnel og veg sentral for å verta ein del av arbeidsmarknaden og kulturlivet i Bergen. Det bør arbeidast vidare med tunnel under Kvamskogen og gjennom Ulrikken for å gjera den fysiske Side 7 av 77

8 avstanden mindre, og tilretteleggja for Kvam som ein sentrumsnær bustadkommune. Jondalstunnel og vegutbetring internt i Hardanger må vurderast i høve til å verta eit regionsenter midt i Hordaland. Ei stor utfordring vil også vera å ta vare på dei innbyggjarane som alt er i kommunen. Dei må ha eit variert og godt tenestetilbod skal dei verta verande i dagens konkurrane mellom kommunar i eit svært mobilt samfunn. Brukarar Å ha eit godt samarbeid med politikarane og leggja til rette for at desse kan ta avgjersler på eit godt grunnlag, er ei av einingane sine hovudområde. Det andre er samarbeidet med og tilrettelegginga av organisasjonen Kvam herad, og denne sine operative leiarar og medarbeidarar. Interne prosessar Ei konstant utfordring og eit kontinuerleg arbeid, er å få tilrettelagt organisasjonen slik at den produserer tenester til den kostnaden og den kvaliteten som er lovpålagt eller ynskt frå politisk sida. Å ta i bruk Balansert Målstying i heile organisasjonen i løpet av dei næraste åra, ser eininga som sentralt. Medarbeidar Motiverte leiarar som igjen kan motivera sine leiarar og medarbeidarar er viktig i ein personalkrevande organisasjon som Kvam herad. Å få innarbeidd kjerneverdiane frå personalpolitisk handlingsplan og fortsetja arbeidet med kompetansehevinga, vert svært viktig. Rådmannsnivå har eit særleg ansvar for å leggja til rette for å styra nødvendige kutt-tiltak best mogeleg i høve til dei tilsette, og sikra medverknad i prosessen. Økonomi Eininga sitt eige budsjett er lite, men påverknaden på resten av økonomien i heradet relativt stor. Ei sentral oppgåva for eining er difor å bruka dei midlane eininga får tildelt til strategisk arbeid for å få frigjort ressursar til å nå strategiske mål. Side 8 av 77

9 2.2 JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Tabell 3 Økonomisk driftsoversikt for eining Postar Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Overføringar til andre % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Finansinntekter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum inntekter % Netto % Kommentar til tabell: Rådmann er tildelt 0,6 mill.kr. frå lønsjusteringspott. Lønskostnaden er deretter redusert med ca. 0,3 mill.kr der 0,2 mill.kr er overført til kjøp av varer og tenester. Rammereduksjonen på 0,1 mill.kr er brukt til reduksjon i fondsbruk. i 2. tertial i finansinntekter, er bruk av VAR-fond pga utgifter til VARlønningar. Side 9 av 77

10 2.2.2 Justeringar pr. KOSTRA-tema Tabell 4 KOSTRA-tema for eining KOSTRA-tema Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Adminstrasjon, styring og fellesutg ,4 % Barnehagar ,1 % Grunnskuleopplæring ,7 % Kommunehelse Pleie og omsorg ,8 % Sosialteneste Barnevern Vatn, avløp og renovasjon/avfall ,2 % Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø ,8 % Kultur ,2 % Kyrkje Samferdsel Bustad Tilrettelegging og bistand for næringslivet Brann- og ulykkesvern ,6 % Sum KOSTRA-tema ,5 % Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Kommentar til tabell: ane i tertialen er fordelt ut på mange ulike tema, men alt er i hovudsak lønsjusteringspott. Drift auka med 0,3 mill.kr pga. for temaet VAR, er bruk av fond til å dekka inn VAR-kostnader. Side 10 av 77

11 3 INFORMASJON 3.1 UTFORDRINGAR Utfordringar i 2004 Samfunn I juni fekk eininga tildelt midlar til profilering og flytting av bibliotek. Dette er tenkt som ein del av ei større gjennomgåande profilering av kommunen, som bl.a. skal koma under det strategiske målet: stolte innbyggjarar med felles identitet. Forarbeid og kartlegging i samband med nytt bibliotek er under arbeid og utforming. Brukarar Eininga tek seg av sentralbord og resepsjon i tillegg til arkiv, politisk sekretariat og bibliotek. Å få formidla informasjon til både dei eksterne og interne brukarane står sentralt. Kommunen forset å satsa på å gjera dette best mogeleg med bruk av internett og intranett, som er sentalt i målet om 24- timarskommunen. På internett manglar førebels digitale kart, men dette vert arbeidd med, og er truleg på plass rundt årsskiftet. Lag og organisasjonar har no tilbodet om gratis bruk av Kvam herad sine nettsider, og register over alle planar er lagt ut. Interne prosessar Eininga prøver å få frigjort ressursar på litt lengre sikt ved å bruka tid i 2004 på å gje opplæring internt i bl.a. e-post- og sakssystemet og nye rutinar for politiske saker, slik at dei interne brukarane vert meir sjølvhjelpne. Eininga står òg bak arbeidet med å tilretteleggja for Politikarar på nett. Medarbeidar Internt i eininga er det òg behov for opplæring i eigne system. Dette er forsøkt gjort i 04, men auka belastning på eininga gjer det vanskeleg å få sett av nok tid. Økonomi Ramma til eining for informasjon er i hovudsak uendra for 2004, til trass for utfordringar med opplæring internt og for politikarar. Som for 2003, ligg det an til ein generell auke i aktivitet for eininga, som følgje av satsing på informasjon internt og eksternt. Det er disponert av overskot for 2003 til utarbeiding av ny profil og identitet, samt gjennomføring av denne. Den disponerte sum rekk kun til deler av dette arbeidet. I arbeidet med 2.tertial er det funne midlar innanfor gjeldande rammer for det meste av desse kostnadene, men dette er avhengig av at eininga får inn dei forventa inntektene på slutten av året. Det er òg inngått avtale med Fusa kommune om auke i budsjett på drift av bokbuss som skal finansierast innanfor gjeldande rammer. Side 11 av 77

12 3.1.2 Langsiktige utfordringar Samfunn Det er ein generell auke i aktivitet og satsing på informasjon. Dette vil vera sentralt i det strategiske arbeidet i åra som kjem for å få eit betre samfunn i Kvam. Brukarar Satsing på informasjon er viktig for å nå ut til innbyggjarane med kunnskap om det kommunen tilbyr. Det vil òg vera sentralt for å endra omdømme, samt betra oppleving av kommunen sine tenester. Dette må vera eit kontinuerleg arbeid, der satsing på visuell identitet vil vera eit viktig verkemiddel for å oppnå dette. Målet med satsing på opplæring er òg å kunne gjera brukarane av informasjonstenesta meir sjølvhjelpen og dermed på sikt få frigjort personalet til andre oppgåver. Interne prosessar Informasjon vil vera eit verkemiddel i arbeidet med dei interne prosessar me ønskjer, og vil vera sentralt ift bevisstgjering av kjerneverdiar og haldningar. Dette arbeidet vil halde fram kontinuerleg, og skal gje oss ein organisasjon som stadig er i endring (justering), og der dette vert opplevd som rett og naturleg. Medarbeidar Betre intern opplæring i eksisterande systemer, vil også betre kvaliteten på arbeidet som vert utført, samt redusera ressursbruken på feilretting og unødig rettleiing. Det store behovet som er meld i kartlegginga av dette stadfestar dette. Kvam herad er ei kunnskapsbedrift som må få meir fokus på betre utnytting av kompetanse på tvers i eigen organisasjon. Dette vil effektivisera drifta, samt auka kvaliteten i alle ledd. Økonomi Som for 2004, vil det i åra framover ligge an til auke i aktivitet for eininga som følgje av satsing på informasjon internt og eksternt, samt auka fokus på utnytting av eigen kompetanse (dvs ressursar til internopplæring). Auka kostnad på drift av bibliotek som følgje av utvida funksjonar (informasjonstenester, kafé i leseavdeling + generell auke i besøk), skal òg finansierast. Oppgradering av lokaler (formannskapsal, kantine og møterom i rådhuset) ifbm ombygging og politikarar på nett, flytting av bibliotek (oppgradering av lokaler, høgare kostnad enn budsjett på investering i inventar), samt profileringsarbeid for nytt bibliotek krev fleire ressursar også dei komande åra ( spesielt i 2005). Flytting av bibliotek i Øystese og Ålvik vil òg medføra auka ressursbehov. Side 12 av 77

13 3.2 JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Tabell 5 Økonomisk driftsoversikt for eining Postar Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Tenester som erstattar eigenproduksjon % Overføringar til andre % Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Overføringer uten krav til motytelse % Finansinntekter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum inntekter % Netto % Kommentar til tabell: Lønskostnader: Fordeling av lønsjuteringspotten auka budsjett fast løn og sosiale utgifter med kr. Fast løn justert ned med kr, medan vikarløn er justert opp med kr. Sjukeløn utover arb.gj perioden justert opp med og refusjonsinntekter justert opp med Arb.gj.avg. justert ned med kr. Varer og tenester til eigenproduksjon: Kjøp av mat justert med ca Inntekter justert opp under salsinntekter. Justering på inventar i forbindelse med flytting av hovudbibliotek ca Elles korrigering/nedjusteringar på eindel andre driftskontoar. Tenester som erstattar eigenproduksjon: Justering på kjøp av revisjonstenester. Overføringar til andre/overføring med krav til motytelse: Justert momskompensasjon Salsinntekter: Oppjusterte inntekter slag av mat i kantine. Overføringar uten krav til motytelse: Overføring frå andre kommunar Side 13 av 77

14 3.2.2 Justeringar pr. KOSTRA-tema Tabell 6 KOSTRA-tema for eining KOSTRA-tema Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Adminstrasjon, styring og fellesutg ,4 % Grunnskuleopplæring Sosialteneste ,2 % Barnevern ,2 % Vatn, avløp og renovasjon/avfall Fysisk planlegging, kulturminner, natur og ,5 % nærmiljø Kultur ,0 % Sum KOSTRA-tema ,5 % Finans, skatt og rammetilskot Sum Kvam herad Administrasjon, styring og fellesutgifter Temaet er redusert med utgifter til stilling for drift fellessystem og div. kjøp, til å finansiera auka satsing på byggjesaker og bibliotek Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø Midlar er overført frå administrasjon til å utføra byggjesaker Kultur Justert inventar med ca i samband med flytting av hovedbibliotek. Til frådrag kjem mindre lønsjusteringar. Side 14 av 77

15 4 PLEIE OG OMSORG 4.1 UTFORDRINGAR Utfordringar i 2004 Samfunn Tal brukarar av pleie- og omsorgstenesta er stabil. Tenesta har mange store faglege utfordringar både i heimetenesta og i institusjon grunna mellom anna tidleg utskriving frå sjukehus. Brukarar I sone Ålvik har fleire av omsorgsbustadane stått ledige dei siste månadane. Dette medfører stort innteksttap ( for 2004 ). Søkjarar frå andre soner har fått tilbod, men mange takkar nei til tilbodet og vil avvente til det vert ledig omsorgsbustad i den sona dei har tilknyting til. Tenestene vert drivne i samsvar med serviceerklæringane. Pleie og omsorgssjefen har motteke 19 avviksrapportar frå tilsette så langt i år. Dei fleste er knytt opp mot stor arbeidsmengd og problem med å skaffa vikar for fagpersonar ved sjukdom og anna fråvær. Pleie og omsorgstenesta har gjennomført brukarundersøking i september. Etter ein fyrste gjennomgang kan det sjå ut som svarprosenten frå både heimebuande, institusjonsbebuarar og pårørande har auka vesentleg i forhold til forrige brukarundersøking. Resultatet frå undersøkinga er ikkje analysert endå så det er for tidleg å koma med konkrete tilbakemeldingar. Interne prosessar Ombygging og kjøkenreform: Mellombels drift av Øysteseheimen i Mikkjelsflaten omsorgsbustader fungerer tilfredsstillande. Bebuarar og tilsette trivest og planlegging av tilbakeflytting til nye Øysteseheimen har starta. Laurdag 25.9.flytta 51 bebuarar frå Toloheimen ned i Tolo omsorgsbustader og institusjonen skal driva i mellombelse lokaler ut neste år. Det siste av 3 institusjonskjøkken er såleis avvikla og bebuarane på Toloheimen får no alle måltid på eitt av 4 avdelingskjøkken i nye Tolo omsorgsbustader. Grunna plassmangel har flyttinga medført reduksjon av 6 institusjonssenger. Pleie og omsorgstenesta opplever av den grunn sterkt press m.o.t plassar i institusjon no. Kjøkkenet på Strandebarm aldersheim er avvikla og institusjonen har fått nytt avdelingskjøkken i tilknyting til stova. Både bebuarar og tilsette er nøgde med den nye ordninga. Informasjonsteknologi : Pleie og omsorgstenesta er knytt til felles datanett i kommunen. Fagsystemet Gerica vert nytta som sakshandsamings- og journalsystem. Side 15 av 77

16 Det vert for tida arbeidd med ny versjon av programmet som medfører mange endringar både for sakshandsamarane, for leiarar som skal nytta arbeidsplanar og for dei tilsette som fører journal. Det vert gjennomført omfattande internopplæring. Det vert kjøpt inn handterminalar i haust, dette for å forenkla og effektivisera informasjonsflyten for dei som arbeider i heimetenesta. Kvalitetssystem/ HMS: Kvalitetsarbeidet i pleie og omsorgstenesta har som mål at tilbodet skal vera i tråd med lover og forskrifter. Kvalitetssystemet ligg på intranett og målet er at alle tilsette skal få si eiga epost-adresse og med det ha tilgang til systemet. Systemet skal sikre at vi har nødvendige prosedyrar for at brukarane skal få rett tilbod. Heradet har revidert HMS- systemet i Det har vore opplæring i dette for alle leiarane og systemet med ulike prosedyrar og skjema ligg tilgjengeleg for alle på intranettet. Medarbeidar Det har vore reduksjon i tal tilsette grunna nedlegging av institusjonskjøkkena. Tenesta får behalde 3,5 årsverk til å styrke grunnbemanninga. Utfordringa er å finne alternativt arbeid for dei som mista arbeidet sitt ved nedlegging av kjøkkena.. Tenesta har som tidlegare år utfordringar m.o.t rekruttering, dette gjeld både sjukepleiarar og hjelpepleiarar. 11 leiarar deltek på leiarutdanning i regi av høgskulen i Bergen og 3 andre kommunar.. Leiarutdanninga er del 1 i EVUK (etter- og vidareutdanning i kommunehelsetenesta ) der Kvam har med 30 helsearbeidarar. Det vert gjennomført tilsetteundersøking i avdelinga i oktober Økonomi Slik det ser ut ved 2. tertial er fastlønsbudsjettet under kontroll.vi har brukt for mykje i forhold til budsjett på sjukefråvær grunna korttidsfråvær. Lønsutgiftene dei første 16 dagane vert ikkje dekka frå rikstrygdeverket. Langtidsfråværet har også auka mykje i høve til Økonomisk er ikkje dette eit problem då lønsutgiftene vert dekka av rikstrygdeverket, men for tenesta er det ei stor utfordring grunna problem med å skaffe kvalifiserte vikarar. Vi forventar at netto utgifter i pleie og omsorg held seg innan budsjettramma for Det vert arbeidd med kartlegging av oppgåver som skal gi grunnlag for best mogeleg fordeling av personellressursane. Dersom kartlegginga viser at ulike grupper/ soner har ulik bemanning i høve til oppgåver vil me sjå nærare på dette. Arbeidet vil resultera i politisk sak innan utgangen av året Langsiktige utfordringar Samfunn Befolkningsprognosar frå SSB fram til 2010 viser relativt liten endring i antal personar i befolkningsgruppa (-3), (-35) og 90 år + (+8). I høve andre kommunar er det små endringar i Kvam herad. Omlegginga i Øystese og Norheimsund med færre institusjonsplassar og fleire omsorgsbustader medfører fleire utfordringar som skal løysast. I bygge-, Side 16 av 77

17 ombyggings-, og flyttetida er det mange praktiske utfordringar som skal løysast i 2004 og Redusert tal institusjonssenger og auka tal omsorgsbustader vil også kreve endringar i vår måte å arbeide på. Det kan på sikt føre til behov for organisasjonsendringar. Brukarar Befolkningsprognosane frå SSB viser små endringar i brukargruppa. Krava til tenesta aukar mellom annan grunna tidleg utskriving frå sjukehus og avvikling/ endring av 2. linjetilbod ( Bjørkeli, Olavviken, Valen m.fleire) Målet om lik bruk av ressursar til heimetenesta som til institusjonsomsorga har endra seg dei siste 10 åra frå 80 % på institusjonsomsorg og 20 % på heimetenesteomsorg til fordeling 60/40. Fordelinga går mot 50/50 etter ombyggings- og nybyggingsprosjekta er avslutta. Det vert færre institusjonsplassar og auka tilbod i omsorgsbustader. Bruk av dagtilbod for eldre og funksjonshemma er eit viktig supplement til heimetenesta for personar som elles ville hatt trong for døgnplass. Nivået på tilbodet varierer frå sone til sone og det vert gjennomført kartlegging og eventuelt organisatoriske endringar i dagtilbodet. Det skal gjennomførast årlege brukarundersøkingar. Desse vil gi oss signal om klare forbertingstiltak i tenesta. Interne prosessar Informasjonsteknologi : Fagsystemet Gerica vert nytta som saksbehandlings- og journalsystem. Det vert kontinuerleg arbeidd med å gi alle tilsette opplæring i bruk av systemet, også med å utnytta systemet til å organisera arbeidslister, fakturering, vederlagsberekning m.m.. Behov for forbetra maskinvare vert kontinuerleg lagt vekt på. Innføring av handterminalar skal effektivisera og forenkla informasjonsflyten for dei som arbeider i heimetenesta. Innkjøp av eige turnusprogram vert vurdert, dette for å effektivisera utarbeiding av arbeidsplanar, innleige av vikarar og føring av timelister. Kvalitetssystem / HMS : Forskrift om internkontroll i helse og sosialtenesta vart iverksett Kvalitetsarbeidet vårt er i tråd med Kvalitetsforskrifta for pleie og omsorg. Det vert kontinuerleg arbeidd med prosedyrar som mellom anna skal sikra at tilbodet til brukarane er i tråd med lov og forskrift. Sakshandsaming : Tenestetilbodet vert utforma i tråd med serviceerklæringane og aktuelle lover og forskrifter. Innføring av IPLOS ( individbasert pleie og omsorgsstatistikk i kommunane) vil medføra auka fokus på sakshandsaming, vedtak og revurdering av vedtak. Målet med IPLOS er sikker informasjon om søkjarar og mottakarar av kommunale sosial- og helsetenester. Informasjonen er relevant for sakshandsaming og utøvinga av tenesta. Vidare er den nødvendig for planlegging og beslutningar i kommuneleiinga og for statlege myndigheiter. Medarbeidar Tilsette : Side 17 av 77

18 Pleie og omsorgstenesta er den tenesta som har flest tilsette i Kvam herad. Gjennomsnittsalderen er høg ( 49 år), og fordelinga er slik at svært mange vert pensjonistar i løpet av 5-10 år. Dette vil gje stort behov for nyrekruttering av både faglært og ufaglært personale. Dersom ikkje noko vert gjort i høve til rekrutteringsarbeid vil det sannsynlegvis verta stor mangel på arbeidskraft. Dette er ein situasjon som dei fleste kommunane i landet vil oppleva, og det vil verta stor konkurranse om arbeidskrafta. Utan befolkningsauke ( i arbeidsfør alder)let ikkje dette problemet seg løyse. Potensiale for tilgang av nytt personell ligg hjå flyktningar busett i Kvam, auka tilflytting frå andre kommunar eller frå utlandet. For å utnytta dette potensialet er det nødvendig med overordna, målretta og langsiktig arbeid. Tenesta er kjenneteikna ved mange deltidsstillingar.. Mange ynskjer stillingsauke, noko som er vanskeleg å etterkome utan stor fleksibilitet frå dei tilsette om å arbeide i ulike arbeidsgrupper. Turnusordning med arbeid 3. kvar helg medfører arbeidsplanar med mange deltidsstillingar. Stillingsauke for desse føreset fleire årsverk. Det skal gjennomførast årlege medarbeidarundersøkingar. Sjukefråvær : Mange opplever ein svært travel arbeidssituasjon som set store krav til prioriteringar. Innføring av IA- avtale og mellom anna forventning om tilrettelagt arbeid for sjukemelde og delvis uføre er ei stor utfordring innan ordninær stillingsramme. Kompetanseheving : Aktivitets- og opplæringsplan vert lagt til grunn for kompetansehevingstiltak i avdelinga.evuk ( etter og vidareutdanning i kommunehelsetenesta ) er den største satsinga i avdelinga med 11 leiarar på leiarutdanning og 30 sjukepleiarar/ hjelpepleiarar/ vernepleiarar/ omsorgsarbeidarar i 3 årig etter og vidareutdanningsopplegg. Målet om faglærde i alle stillingar i tenesta er ikkje nådd, men det vert sett inn tiltak for å få fleire til å gjennomføra grunnutdanning, spesielt gjeld dette innan hjelpepleie og omsorgsarbeid. Økonomi Tenesta har utfordringar med omsyn til å oppretthalde tenestetilbodet i tråd med vedtekne serviceerklæringar. Tal brukarar er stabilt, men brukargruppa vert meir kompleks og fleire av brukarane har meir omfattande og samansett hjelpebehov. Lønnsutgifter stig som fylgje av sentrale lønnsoppgjer og utgifter til pensjonspremiar aukar meir enn pris- og lønnsvekst. Auke frå 2004 til 2005 i lønns- og pensjonskostnader( forutsett same tal tilsette) utgjer ca. 5,5 mill. Rammetilskot og skatteinntekter for heradet endrar seg svært lite frå 2004 til Dette tilseier at rammene for pleie og omsorg i realiteten vert redusert. Ordninga med øyremerka vertskommunetilskot vert avvikla og tilskotet vert lagt til ramma. Tilskotsbeløpet vert redusert grunna færre vertskommunebrukarar, men det er ikkje like enkelt å redusere utgiftene i pleie og omsorg i same takt. Endra system for tildeling av øyremerka midlar for særs ressurskrevjande brukarar har medført reduksjon for Kvam herad sin del. Side 18 av 77

19 4.2 JUSTERINGAR I 2. TERTIAL Justeringar pr. post Tabell 7 Økonomisk driftsoversikt for eining Postar Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Lønskostnader (ink. sjukelønsrefusjon) % Varer og tenester til eigenproduksjon % Tenester som erstattar eigenproduksjon % Overføringar til andre % Finansutgifter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum kostnader % Salsinntekter % Overføringer med krav til motytelse % Overføringer uten krav til motytelse % Finansinntekter (inkl. fondsdisponeringar) % Sum inntekter % Netto % Kommentar til tabell: Lønskostnader er redusert med 302 ved overføring av reinhaldspersonale til teknisk. Regulering for lønsoppgjer pr auker lønsutgiftene med ( inkl sosiale kostnader). Pga høgt sjukefråver med mer er ordninga med sjukepleiar på topp tilført 94 For mykje budsjettert forsikringspremie (ulykke/ulykke/gruppeliv) er redusert med 269. Varer og tenester til eignenproduksjon er auka med 140 til opplæring (auka tilskott) og redusert med 130, mindre tilskott særleg ressurskrevjande brukarar. Pga redusert tal lærlingar er lærlingetilskott redusert med 40. Salsinntekter er redusert med 295 som er mindre eigenbetaling på institusjonsplassar. Overføringer med krav til motyting er redusert med 140, auka tilskott frå Fylkesmannen i Hordaland til opplæring. Alle auka utgifter/reduserte inntekter er enten finansiert frå lønnsjusteringspotten eller gjennom andre reduserte utgifter/auka inntekter. Side 19 av 77

20 4.2.2 Justeringar pr. KOSTRA-tema Tabell 8 KOSTRA-tema for eining KOSTRA-tema Oppr. Bud. Reg. 1T Reg. Reg. Bud. Rekneskap I % Adminstrasjon, styring og fellesutg Kommunehelse ,7 % Pleie og omsorg ,3 % Sosialteneste ,2 % Bustad ,9 % Tilrettelegging og bistand for næringslivet ,7 % Sum KOSTRA-tema ,1 % Finans, skatt og rammetilskot ,8 % Sum Kvam herad Kommentar til tabell: Alle budsjettjusteringane nevnt ovanfor, gjeld temaet pleie og omsorg. Side 20 av 77

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Kvam heradsstyre Dato: 22.05.2007 Frå Harald Inge Anderssen Vår ref: 07/799-2/N-102.2//HIAN Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 1. Viktig milepælar

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår)

Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Heimetenester til funksjonshemma (Utval for Kultur og Levekår) Ansvarsområda som er med storleik på avdelinga og fråvær 2015 (%) 53,8 stillingsheimlar Ansvar Ansvarsbegrep Ev. endringar Stillingsh. (2015)

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Sparekatalogen for Ål kommune 2017 Etter at rådmannen har lagt inn vidareføring av driftsnivå 2016 og styrkingstiltak, har kommunen eit finansieringsbehov i drifta på kr 8 637 000. Tiltak i sparekatalogen:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer