KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende."

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre i møte

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2008 ER FØRSTE ÅR I ØP. INNLEDNING. Til tross for stramme rammer, rår optimismen i Krødsherad. Politikere og administrasjon har sammen klart å prioritere bruken av våre midler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold, samtidig som det skjer mye på investerings- og vedlikeholdsfronten. Forslaget til økonomiplan for perioden , med årsbudsjett for 2008 tar sikte på å videreføre det tjenestetilbud kommunen har klart å bygge opp. Det er foreslått noe rammekutt for den enkelte sektor i årsbudsjettet for Rådmannen mener imidlertid at det er mulig å videreføre tjenestetilbud på dagens nivå til tross for disse nedskjæringer. Vedlagte forslag til økonomiplan for drift viser imidlertid at det blir vanskelig å videreføre tjenestetilbudet i resten av økonomiplanperioden med de krav til overskudd som er signalisert fra politisk hold. Rådmannen mener således at det er svært viktig allerede på nåværende tidspunkt å få klare politiske signaler om hva som er akseptabelt for å oppfylle målsettingen om årlige overskudd i ØP-perioden. Det er hovedsakelig økte lønnskostnader som fører til disharmoni mellom inntekter og utgifter. Ca. 70% av kommunens årsbudsjett er bundet opp i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Dette er helt naturlig for en bedrift som skal drive tjenesteproduksjon basert på menneskelig ressursinnsats. De årlige økte inntekter fra staten tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for å dekke de økte lønnskostnader, noe som medfører gjentatte behov for innstramminger, ikke økt tjenesteyting som det blir signalisert fra statlig hold. Krødsherads største utfordring har i flere år vært den negative befolkningsutviklingen, denne har også fortsatt inn i Det foregår nå en storstilt turistutbygging på Norefjell, og det må forutsettes at dette vil skape vekst i kommunen, også hva gjelder innbyggertall. Når denne virkning kommer er imidlertid noe usikkert. Det er hensyntatt en liten vekst med 10 innbyggere pr. år fra 2009 og videre i ØP-perioden. Krødsherad kommune må fortsette å legge til rette for at bygda skal få flere innbyggere. Det blir i denne sammenheng iverksatt et bolystprosjekt fra januar Musikk og kulturskolen blir også revitalisert, noe som gir positive signaler til de som vurderer bosetting. Stedsutviklingstiltak gjennomføres allerede, og planlegges videreført. Dette er også viktig for å skape trivsel og markedsføre bygda vår. 1

3 Kommunen disponerer små fondsmidler og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. Som rådmann ser jeg at kommunen vår rår over verdier og fordeler som vi må ta vare på og som kan videreutvikles. Kommunen har mange flinke medarbeidere som klarer å opprettholde en imponerende arbeidsinnsats og kreativitet. Vi har innbyggeres om bryr seg om fellesskapet og som har forventninger til kommunen. Vi har også mange aktive og dyktige tillitsvalgte i lag og foreninger. Vi har et flott samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Alt dette er med på å gjøre oss godt rustet til å finne nye løsninger for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud og videreutvikle kommunen med tanke på framtiden. Utfordringene framover vil være stadig å lete etter nye måter å utføre arbeidet på, tiltross for at vi kjenner trygghet i forhold til eksisterende løsninger. Vi må hele tiden sørge for å ha en organisasjon som er forberedt på omstilling i takt med de krav som nasjonale og lokale myndigheter stiller. Politikere og administrasjon må sammen ha fokus på hva som er mulig å få til innenfor de ressursrammer vi til enhver tid disponerer! Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 2

4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØP-ARBEIDET. Administrasjonen og formannskapet har gjennomført følgende budsjett og ØP-prosess: Allerede i forbindelse med budsjettvedtaket for 2007 ble det fattet slikt vedtak: Det nedsettes en gruppe sammensatt av ordfører og ledere for opposisjonspartiene samt representanter for administrasjonen og fagforeningene. Gruppen gis i oppdrag å foreta en total gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon, samt fremme endringsforslag som vil gi kommunen større økonomisk handlefrihet. Oppgaven sluttføres innen utgangen av april måned Alle forslag skal i ettertid være gjenstand for nødvendige høringer før de evt. innarbeides i budsjett og økonomiplan fra 2008 og framover. Det ble på dette grunnlag startet en prosess i januar Plan for arbeidet var som følger: Fase 1: Fastsetting av overordnet økonomisk mål for kommende 4-års periode. Oversikt over oppgaver lovpålagte og ikke lovpålagte. Gjennomgang av kostratall, Hjulet, og GSI-rapporter. Befolkningsframskriving etter MMM og laveste modell. Vedtatte sektorplaner Framskriving av økonomiske forutsetninger. Fase 2: Idédugnader/vurderinger av tjenestetilbud Drøftinger av strukturelle endringer vurderinger og konsekvenser. Muligheter Inntektskilder og konsekvenser. Fase 3: Hva går vi videre med til høring / politisk behandling / utvelgelse. Fase 4: Forslag til Ø.P. for 4-års perioden. Arbeidsgruppen gjennomførte sitt arbeid hva gjaldt fase 1 og 2 i perioden januar- april Det ble deretter bestemt at en skulle avvente kommuneproposisjonen i mai måned før en evt. gikk videre med arbeidet. Etter dette ble arbeidsgruppens gjennomgang presentert kort for de nyvalgte politikere som grunnlag for budsjett og ØP-arbeidet høsten Budsjettarbeid i ledergruppa med utgangspunkt i kommuneproposisjonen og vårhalvårets ØP-arbeid. Juli august Budsjettarbeid i sektorene Sektormøter årsbudsjett og ØP drift og investering Rådmannskontoret sammenfatter budsjettet. Løpende budsjettarbeid i ledergruppen Budsjettarbeidsmøte med det sittende formannskap sammen med nyvalgte medlemmer Statsbudsjettet foreligger Budsjettarbeid med det nyvalgte kommunestyret. 3

5 Budsjettarbeidsmøte med det nyvalgte formannskapet Budsjettbehandling i formannskapet Budsjettbehandling i kommunestyret 4

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen må styrkes, og organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde tjenestetilbudet. Rådmannen er av den oppfatning at Krødsherad kommune også bør vurdere alternative inntektsmuligheter, herunder eiendomsskatt, for å styrke inntektsgrunnlaget, stabilisere driftsnivået, og også gi muligheter til videreutvikling av tilbud til befolkningen. Samsvar mellom driftsinntekter og driftsnivå Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket har vært benyttet for å opprettholde driften. Dette er ikke ønskelig på sikt. For å skape samsvar mellom driftsinntekter og driftsnivå leges følgende overordnede plan for økonomiplanperioden. År. 1 (2008) Årsbudsjettet legges i 0. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover de budsjetterte kan ikke benyttes til å regulere sektorenes rammebudsjett uten ekstraordinært vedtak. Det gjøres her unntak for øremerkede inntekter. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. År 2 (2009) Årsbudsjettet legges med et overskudd på 1,5 mill. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover de budsjetterte kan ikke benyttes til å regulere sektorenes rammebudsjett uten ekstraordinært vedtak. Det gjøres her unntak for øremerkede inntekter. Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i år 1 påfølgende år. År 3 (2010) Årsbudsjettet legges med 3 mill. i overskudd. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover budsjetterte kan benyttes innenfor en angitt ramme. Øremerkede merinntekter kan benyttes. 5

7 Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i år 1 påfølgende år. År 4 (2011) Årsbudsjettet legges med 4,5 mill. i overskudd. Bare 1,5 mill av renter ansvarlig lån Everket benyttes i drift, overskytende avsetes til fond og inngår således som del av overskuddet. Inntekter utover budsjetterte kan benyttes innenfor en angitt ramme. Øremerkede merinntekter kan benyttes. Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i påfølgende år. Som det framgår av medfølgende talloppsett som viser underskudd i ØP-periodens siste 3 år, lar ovenstående seg ikke gjennomføre uten tiltak. Formannskapet signaliserer at det er ønskelig å opprettholde dagens tjenestetilbud. For å øke kommunens inntekter foretas en utredning av muligheter for og konsekvenser av å føre inntekter fra Ramfoss direkte i kommuneregnskapet. Egen sak legges fram for formannskap/kommunestyret våren (Et foreløpig overslag fra rådmannen viser at vi her har mulighet for økt årlig inntekt i størrelsesorden ca. 3 mill. kr.) Rådmannen har også i budsjettprosessen vist mulighet for innføring av eiendomsskatt. (Et stipulert overslag til årlig inntekt i denne sammenheng er ca. 8 mill. kr.) BUDSJETTPRINSIPP Økonomiplanen er lagt i faste kroner ( kontra løpende prisjusterte). Det er aktivitetsendringene som framkommer. Kommunale vedtak er innarbeidet. Politiske signaler er omtalt. 6

8 NETTOBUDSJETT. Krødsherad kommune budsjetterer etter nettoprinsippet. Økonomiplan og årsbudsjett er oppsatt etter nettorammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk og kulturskole. Helse, sosial og omsorg. Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter Finanskostnader og inntekter. 7

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2008 er denne lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget. Det er ikke foretatt uttrekk i forhold til delvis kjent og stipulert nedgang i befolkningstallet. For ØP- perioden: Det er foretatt følgende anslagsvise økning i frie inntekter Skatt: Årlig økning 4%. Rrammetilskudd: Årlig økning Det er ikke tatt høyde for uttrekk i forhold til stipulert nedgang i befolkningen i perioden f.o.m Til grunn for økningen i rammetilskuddet ligger bl.a. forventet økning i folketallet f.o.m Det er i samråd med formannskapet forutsatt en årlig økning med 10 innbyggere f.o.m Anslått fordeling: 4 innbyggere i aldersgruppen 0 16 og 6 innbyggere i aldersgruppen Tildeling av skjønnsmidler er videreført på samme nivå som for 2008, kr årlig, i hele ØP-perioden Renteinntekter er videreført som for 2008 i hele ØP-perioden. Psykiatritilskuddet videreført på samme nivå som for 2008 i hele ØP-perioden. I henhold til signaler i statsbudsjettet er tilskuddsbeløpet f.o.m. 2009ikke øremerket, og er således innlagt som en del av rammetilskuddet. Fra og med 2009 gjelder nye regler for mva kompensasjon i forbindelse med investeringer. Denne kompensasjonen skal ikke lenger inntektsføres i driftsbudsjettet. Midler tilsvarende de siste års mva-kompensasjon for investeringer, kr. 1. mill., er tatt ut av driften og overført til kapitalfond for resterende del av ØP-perioden. Kjente inntektsøkninger er innarbeidet for alle sektorer. Utgiftssiden. Lønnsvekst Reell lønnsvekst i 2007 og kjente opprykk i 2008 er lagt inn fullt ut. 5 % vekst i lønn og lønnsrelaterte kostnader er lagt inn med 8/12 virkning (fra ) på en sentral post til foredeling når lønnsoppgjøret for 2008 er kjent. Det er vanskelig å budsjettere lønn er et hovedoppgjør, vårt økningsforslag følger anbefalingene i statsbudsjettforslaget. Erfaringene etter siste hovedoppgjør var imidlertid at Krødsherad kommune faktisk hadde høyere lønnstillegg som følge av det sentrale oppgjøret enn gjennomsnittet for landet. Bakgrunnen er at lønnsnivået i utgangspunktet var lavere enn landsgjennomsnittet, slik at våre tilsatte i større grad fikk uttelling for løft i minstelønn, samt opprykk for lang ansiennitet. 8

10 Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Lønn og lønnsrelaterte kostnader for ØP-perioden. Lønn og lønnsrelaterte kostnader er anslagsvis justert opp for hele ØP-perioden. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak med 6%. Rente- og avdragsutgifter for evt. låneopptak Noresund barnehage og renseanleggsutbygging Noresund er ikke innlagt, og må således evt. hensyntas i byggeperioden hvis disse igangsettes i løpet av Kjente endringer i rente- og avdragsutgifter i ØP-perioden er innarbeidet. Forsikringer. Budsjettert ut fra reelt kostnadsnivå. Anbudsrunde på eiendomsforsikring er ikke gjennomført som planlagt i Rådmannen har innhentet kostnadsanslag på forsikringsgjennomgang. Dette beløper seg til ca. kr ,- + mva. I henhold til siste endring i forskrift til Lov om offentlige anskaffelser 6-4 p. 8 kan en dynamisk innkjøpsordning ikke etableres for mer enn 4 år med unntak av særlig begrunnede tilfeller. Forsikringene legges ut på anbud i Arbeidet utføres av kommuneadministrasjonen. Anbudsresultat framlegges for formannskapet til drøfting/behandling. Strømkostnader Etter henvendelse fra Krødsherad kommune foreligger det nå tilbud fra Krødsherad Everk om at Krødsherad kommune kan bli storkunde strøm f.o.m Dette innebærer binding til fastpris for hele året, noe som vil gi en mer forutsigbar strømpris. Etter konferanse med Everkssjefen synes det for 2008 ikke å være anbefalingsverdig å legge inn fastpris. Ø.P. er foreløpig videreført som for Krødsherad kommune anmoder Krødsherad Everk om tilbud på fastpris for hele 4-års perioden. Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Denne er vurdert fra sak til sak og hensyntatt der dette er absolutt nødvendig som for IKT-lisenser, kommunikasjon, porto, kopiering, kontingenter og driftsavgifter. 9

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettene vedtas med en øvre ramme for faste stillinger i den enkelte sektor. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer på den måte ledergruppen og sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en mest mulig rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser.. Kompetanseutvikling. År 2008 skal det utarbeides kompetanseplaner med gjennomføringsplan. Dette innebærer også at de samlede midler til kompetanseutvikling må økes. Det må foretas en årlig vurdering av denne økning i budsjettsammenheng. I Økonomiplanen er det ikke funnet plass til å legge inn økte midler til kompetanseheving i sektorenes rammer. Oppvekstsektoren har i løpet av de siste årene fått statlig pålegg om å utarbeide strategiplaner for kompetanseutvikling for perioden for både barnehage og skole. Dette følges opp med årlige handlingsplaner, og er en forutsetning for at statlige penger skal tildeles via Fylkesmannen. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Heller ikke her er det i økonomiplanen funnet plass til økte midler i sektorenes rammer. 10

12 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESTILTAK. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives-, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/region. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan sektorovergripende del, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres. Utvikle kommunens hjemmeside og kommunekontakt. Utarbeide service-erklæringer for de kommunale tjenesteområder (sammen med sektorene). Lederutvikling og organisasjonsutvikling som gir tid til ledelse av en organisasjon i endring. Utarbeiding av kompetanseplaner. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle rammebudsjetteringsmodellen i henhold til overordnet målsetting for økonomiplanperioden. 11

13 Retaksering av verker og bruk (eiendomsskatt). Kommunen trenger her faglig bistand. Det er etter budsjettarbeidsmøtet innarbeidet kr ,- i årsbudsjett 2008 til denne taksering. Delegeringsreglementet skal oppjusteres i henhold til politisk styringsmodell. Bemanning. (Totalt antall faste stillinger øvre ramme 10,4) I tillegg 0,4 personalprosjekt Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for Rådmannskontorets personalansvarlige har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Førstekonsulentstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og økonomikonsulent bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsoppfølging. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen, administrerer oppgaver på kulturområdet, herunder kontakt med og tilrettelegging for lag, foreninger, ungdomsklubb m.m. Servicekontoret har p.t. lærling via avtale med A-etat. Bemanningsutfordring i I henhold til politiske signaler skal arbeidsoppgavene i forhold til kart og oppmåling prioriteres opp. Dette innebærer at det må arbeides med alternative organisatoriske løsninger for overordnet dataansvar. Dette arbeidet må også samordnes med skolene og med driftsenheten i Modum kommune. Det skal også i denne sammenheng vurderes bruk av lærling. Administrasjonens forslag til endret løsning skal framlegges for politiske organer til orientering. Interkommunalt samarbeid. Kostnadene til Krødsherad kommunes andel av det interkommunale samarbeidet i Midt- Buskerud, ca kr ,- er delvis dekket opp gjennom fylkeskommunalt tilskudd og delvis fra rådmannens disposisjonspost. Det fylkeskommunale tilskuddet vil her etter hvert falle bort. Prosjekter Flyktninger. Vedtaket om mottak av inntil 10 flyktninger står fortsatt ved lag. Dette innebærer opprettelse av prosjektstilling (50% flyktningskonsulent under sektor for oppvekst) når det foreligger klare signaler fra IMDI om bosetting i Krødsherad. 12

14 Statlig finansiering dekker kostnadene i den første perioden. Egen sak blir lagt fram hvis igangsetting skal finne sted. Tilflytting og bolyst. Krødsherad kommune ønsker i kommende 3-års periode å benytte partnerskapsmidler (utviklingsmidler tildelt fra fylkeskommunen) til et eget prosjekt for tilflytting/bolyst i Krødsherad. Det opprettes i denne forbindelse 60% stilling fra januar Lønnsmidlene til denne stilling dekkes fra partnerskapsmidler. Krødsherad kommunes egeninnsats blir prosjektledelse og prosjektarbeid. Det innarbeids også kostnader til tiltak i søknaden i fylkeskommunen. Frivillighetssentral. Krødsherad kommune ønsker å arbeide for etablering av frivillighetssentral i ØPperioden. POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene og som planutvalg, administrasjonsutvalg og klientutvalg videreføres. Framlegges som egen sak til politisk vedtak. I henhold til kommunestyrevedtak gjennomføres folkevalgtopplæring i januar måned. Kostnader er innarbeidet i budsjettet for Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. Kommunestyret skal f.o.m vitaliseres gjennom 2 4 styringsmøter hvor administrasjonen tilrettelegger og presenterer kommende saker av politisk betydning. Det legges opp til en dialog mellom politikere og administrasjon med den hensikt at sakene skal få best mulig utrednings- og beslutningsgrunnlag. Det utarbeides en arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for å rekruttere og beholde godt kvalifisert arbeidskraft, samt utvikle personalressursen i samsvar med kommunens og de tilsattes behov. Arbeidet med dette startes opp i 2008 og videreføres i hele planperioden. 13

15 KULTUR MED KIRKER. I henhold til vedtatt kommuneplan er målsettingen som følger: Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Drifte samfunnshusene på Krøderen og Noresund. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Drifte kommunal kulturskole. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråds arbeid og drift, samt vedlikehold av kirker og kirkegårder m.m. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Videreføre driftsnivået fra 2007 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Videreføre bibliotektjenester på dagens nivå med hovedbibliotek på Krøderen og filialen på Noresund. Drifte kommunal ungdomsklubb. Videreutvikle tilbudet tur/kulturstier med tilhørende digitalt kart. Fra 2008 yte økt tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Utrede og starte styrket kulturtilbud, herunder: -Organisere/revitalisere kommunal musikk- og kulturskole (underlagt oppvekstleder) -Møteplass for gamle og unge Kryllingakademiet. Bemanning. Kultur er pr ingen egen etat, men er lagt under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Rent budsjettmessig er 40% av stilling tilhørende servicekontoret utgiftsført under kultur. Denne stillingen har ansvaret for det kulturarbeid som utføres fra rådmannskontret. I tillegg har folkebibliotek og skolebibliotekene til sammen 75% stilling. Dessuten 0,25% ungdomsklubbleder. For 2008 er denne bemanningen videreført. Hvis aktivitetsnivået på området kultur skal økes, må dette også få konsekvenser for bemanningen, og må således vurderes årlig i årsbudsjettsammenheng i hele ØPperioden. 14

16 Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst og revitalisering av denne er således ytterligere omtalt der. Drift av samfunnshus og idrettsanleggene Noresund og Krøderen - er fra 2008 i sin helhet tillagt teknisk sektor sammen med den øvrige drift av kommunal bygningsmasse. Se ytterligere kommentar under teknisk sektor. Kirker. Tilskudd til drift av kirkelig fellesråd er de senere år bare økt med reell regulering av lønnskostnader. Krødsherad kommune bevilget i 2007 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Heller ikke for 2008 er denne stillingssøknig kompensert. Fellesrådet har gjennom flere år benyttet tidligere avsatte fondsmidler til investeringer. Disse midlene er nå svært små og Krødsherad kommune må påregne overføringer til framtidig investeringsoppgaver. Husbankens rentekompensasjonsordning for kirkevedlikehold bør her kunne benyttes av kirkelig fellesråd mot at Krødsherad kommune forplikter seg til årlige overføringer tilsvarende avdragskostnadene Overføringene til fellesrådet er økt med midler tilsvarende lønnsvekst. Kirkeverge anmoder om økt overføring til drift av kirkestuene kr ,- slik tilskuddsøkning er ikke innarbeidet i årsbudsjettet for 2008, og heller ikke for ØPperioden for øvrig. En løpende årlig vurdering må her foretas. RAMMEREDUKSJON SEKTOR 1. Sentraladministrasjonens netto utgiftsramme reduseres med totalt kr ,-. Denne reduksjon skal ikke berøre kirker og kultur. Reduksjonen videreføres for hele ØP-perioden. 15

17 SEKTOR 2 OPPVEKST. Omfatter Noresund og Krøderen barnehager, Noresund barneskole, Krøderen barne- og ungdomsskole, begge med SFO-tilbud, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. et skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren utarbeider gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det utarbeides en gjennomgående plan for kulturelle aktiviteter i sektoren (kultursekk). Det utarbeides en gjennomgående plan for holdningsarbeidet. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren utarbeider plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Utviklingsmål for skolene implementering av digital læringsplattform. Bærbar PC- til alle elever i 7. og 8. klasse fra skolestart høsten Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler. Ikke innlagt egen dekning av kommunal andel (anslått til kr ,-.) Løpende vurdering av behov for utvidet barnehagekapasitet i henhold til etterspørsel. Prosjektering av utvidelse av Noresund barnehage ferdigstilles i Vurdering av byggestart foretas i Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen. Rammen for oppvekstsektoren økes med kr ,- for gjennomføring av dette. Vurdere strukturelle endringer i oppvekstsektoren, innenfor følgende rammer: - Krødsherad kommune skal fortsatt ha barneskole,, SFO-tilbud og barnehagetilbud både på Krøderen og på Noresund. - Oppvekstsenter hvor både barnehage, SFO og skoler inkluderes for begge tettstedene skal vurderes, herunder også de kommunalt vedtatte bemanningsnormene for SFO og barnehage. Regjeringens vedtatte timetallsøkning på småskoletrinnet ( 5 t/uke ved hver av skolene) skal innarbeides innenfor den avsatte sektorramme. Det er her ikke innarbeidet økte rammer. 16

18 Krødsherad kommune støtter foreldrenes arrangement av Polentur med humanitært innhold for 10. klasse. I budsjettet er innarbeidet kr ,- i kommunal støtte til dette foreldretiltak. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelder for hele ØP-perioden. Musikk- og kulturskole innføres fra januar Plan for oppstart utarbeides og framlegges til politisk behandling. Samtidig framlegges også forslag til betalingssatser. For 2008 er avsett en nettoramme på kr ,-. Vurdering av opptrapping foretas årlig i budsjettsammenheng. Karrieresenter. Evt. deltakelse i karrieresenter felles for Ringeriks, og Midt-Buskerud regionene vurderes når konkret plan med kostnader er endelig utarbeidet. Det er ikke lagt inn midler til deltakelse i årsbudsjettet for Bemanning. Skoler, barnehager og SFO, VO og administrasjon har i dag en fast ramme på 55,24 stillinger. Det er i tillegg 2 engasjementsstillinger i barnehagene. Krødsherads andel av interkommunal PPT er for 2008 kostnadssatt til kr ,-. Renhold utgjør til sammen 4,11 stillinger (Noresund skole er ikke med i dette) Vaktmester ved Krøderanlegget er 1 stilling. Budsjetteres f.o.m under sektor 6. Skoler Bemanningsnormen for skolene har vært videreført uten reduksjoner i siste periode til tross for at det totale elevtallet fra høsten 2004 til høsten 2007 har sunket med 41 elever. Totalt elevtall i grunnskolen i Krødsherad pr var 233. Behovet for lærertetthet er ikke matematikk i denne sammenheng, men er likevel en pekepinn på ressursbruken pr. elev. SFO Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Barnehager. Bemanningsnormen for barnehagene følger barnehageloven fro pedagogisk personell og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). Barnehageloven åpner nå for at ledelsen av barnehagene kan legges sammen med øvrig oppvekstledelse. Flyktninger. I henhold til tidligere vedtak skal evt. administrasjon for ivaretakelse av tilflytting tillegges oppvekstadministrasjonen. 50% stilling som flyktningkonsulent er vedtatt opprettet, og iverksettes umiddelbart når signaler om bosetting foreligger fra IMDI. Det vil bli framlagt egen sak med redegjørelse for bosetting og oppgaver rundt dette. Statlig øremerket finansiering dekker kostnadene i den første perioden. 17

19 RAMMEREDUKSJON SEKTOR 2. Oppvekstsektorens netto utgiftsramme reduseres med totalt kr. 1.mill. Det foretas kutt i den øvre stillingsramme med minimum 4 hele årsverk. Sektoren bemyndiges selv til å foreta nødvendige strukturelle endringer for gjennomføring av dette pålegg, innenfor de rammer som framgår av ovenstående. Denne reduksjon iverksettes senest fra og med barnehage- og skoleåret 2008/2009, og skal gjøres med permanent virkning. Ny øvre ramme for stillinger blir 51,24 stillinger. Reduksjonen videreføres for hele ØP-perioden. 18

20 SEKTOR 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester, helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, friskliv, innebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, sosialtjeneste og psykisk helsevern. Nasjonale hovedmål i perioden omfatter følgende områder: Folkehelse, primærhelsetjeneste, sosialtjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, levekår og spesialhelsetjeneste. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Fremme økonomisk og sosial trygghet for å bedre levekårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Frisklivssatsingen skal videreføres og videreutvikles. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helse. Arbeide for stabilitet i legetjenesten og utvikle legevaktsamarbeidet med Ringeriksregionen og region Midt-Buskerud. Opprettholde dagens nivå på fysioterapitjenester. Videreutvikle frisklivstilbudet. Fylkeskommunalt tilskudd videreføres ut Fra og med 2010 er det flykeskommunale tilskudd fjernet i ØP, og 40% stillingen således kommunalt finansiert fullt ut ved økning i sektorens rammebevilgning. Tannhelsetjenesten. Målet er å beholde tannhelsetjenesten i Krødsherad. Fylkestannlegen har understreket viktigheten av framtidige kontorer i et fagmiljø. Framtidig kontor-beliggenhet i Kryllingheimanlegget vurderes samtidig med etablering av NAV-kontor. Øremerkede psykiatrimidler blir innlemmet i rammetilskuddet fra jan Psykiatriplanen forutsetter økt innsats i hele perioden t.o.m Det foretas en evaluering i løpet av første halvår 2008, slik at kommunestyret kan ta stilling til det videre nivå på tjenester i årsbudsjettsammenheng Lavterskeltilbud til barn av psykisk syke er også, i henhold til psykiatriplanen, et prosjekt ut Også videreføring av dette tilbud evalueres samtidig med den øvrige psykiatriplan i

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer