KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende."

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre i møte

2 ØKONOMIPLAN FOR ÅRSBUDSJETT 2008 ER FØRSTE ÅR I ØP. INNLEDNING. Til tross for stramme rammer, rår optimismen i Krødsherad. Politikere og administrasjon har sammen klart å prioritere bruken av våre midler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold, samtidig som det skjer mye på investerings- og vedlikeholdsfronten. Forslaget til økonomiplan for perioden , med årsbudsjett for 2008 tar sikte på å videreføre det tjenestetilbud kommunen har klart å bygge opp. Det er foreslått noe rammekutt for den enkelte sektor i årsbudsjettet for Rådmannen mener imidlertid at det er mulig å videreføre tjenestetilbud på dagens nivå til tross for disse nedskjæringer. Vedlagte forslag til økonomiplan for drift viser imidlertid at det blir vanskelig å videreføre tjenestetilbudet i resten av økonomiplanperioden med de krav til overskudd som er signalisert fra politisk hold. Rådmannen mener således at det er svært viktig allerede på nåværende tidspunkt å få klare politiske signaler om hva som er akseptabelt for å oppfylle målsettingen om årlige overskudd i ØP-perioden. Det er hovedsakelig økte lønnskostnader som fører til disharmoni mellom inntekter og utgifter. Ca. 70% av kommunens årsbudsjett er bundet opp i lønn og lønnsrelaterte kostnader. Dette er helt naturlig for en bedrift som skal drive tjenesteproduksjon basert på menneskelig ressursinnsats. De årlige økte inntekter fra staten tar ikke i tilstrekkelig grad høyde for å dekke de økte lønnskostnader, noe som medfører gjentatte behov for innstramminger, ikke økt tjenesteyting som det blir signalisert fra statlig hold. Krødsherads største utfordring har i flere år vært den negative befolkningsutviklingen, denne har også fortsatt inn i Det foregår nå en storstilt turistutbygging på Norefjell, og det må forutsettes at dette vil skape vekst i kommunen, også hva gjelder innbyggertall. Når denne virkning kommer er imidlertid noe usikkert. Det er hensyntatt en liten vekst med 10 innbyggere pr. år fra 2009 og videre i ØP-perioden. Krødsherad kommune må fortsette å legge til rette for at bygda skal få flere innbyggere. Det blir i denne sammenheng iverksatt et bolystprosjekt fra januar Musikk og kulturskolen blir også revitalisert, noe som gir positive signaler til de som vurderer bosetting. Stedsutviklingstiltak gjennomføres allerede, og planlegges videreført. Dette er også viktig for å skape trivsel og markedsføre bygda vår. 1

3 Kommunen disponerer små fondsmidler og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. Som rådmann ser jeg at kommunen vår rår over verdier og fordeler som vi må ta vare på og som kan videreutvikles. Kommunen har mange flinke medarbeidere som klarer å opprettholde en imponerende arbeidsinnsats og kreativitet. Vi har innbyggeres om bryr seg om fellesskapet og som har forventninger til kommunen. Vi har også mange aktive og dyktige tillitsvalgte i lag og foreninger. Vi har et flott samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i kommunen. Alt dette er med på å gjøre oss godt rustet til å finne nye løsninger for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud og videreutvikle kommunen med tanke på framtiden. Utfordringene framover vil være stadig å lete etter nye måter å utføre arbeidet på, tiltross for at vi kjenner trygghet i forhold til eksisterende løsninger. Vi må hele tiden sørge for å ha en organisasjon som er forberedt på omstilling i takt med de krav som nasjonale og lokale myndigheter stiller. Politikere og administrasjon må sammen ha fokus på hva som er mulig å få til innenfor de ressursrammer vi til enhver tid disponerer! Noresund Marit Lesteberg Rådmann. 2

4 ORGANISERING AV BUDSJETT OG ØP-ARBEIDET. Administrasjonen og formannskapet har gjennomført følgende budsjett og ØP-prosess: Allerede i forbindelse med budsjettvedtaket for 2007 ble det fattet slikt vedtak: Det nedsettes en gruppe sammensatt av ordfører og ledere for opposisjonspartiene samt representanter for administrasjonen og fagforeningene. Gruppen gis i oppdrag å foreta en total gjennomgang av kommunens økonomiske situasjon, samt fremme endringsforslag som vil gi kommunen større økonomisk handlefrihet. Oppgaven sluttføres innen utgangen av april måned Alle forslag skal i ettertid være gjenstand for nødvendige høringer før de evt. innarbeides i budsjett og økonomiplan fra 2008 og framover. Det ble på dette grunnlag startet en prosess i januar Plan for arbeidet var som følger: Fase 1: Fastsetting av overordnet økonomisk mål for kommende 4-års periode. Oversikt over oppgaver lovpålagte og ikke lovpålagte. Gjennomgang av kostratall, Hjulet, og GSI-rapporter. Befolkningsframskriving etter MMM og laveste modell. Vedtatte sektorplaner Framskriving av økonomiske forutsetninger. Fase 2: Idédugnader/vurderinger av tjenestetilbud Drøftinger av strukturelle endringer vurderinger og konsekvenser. Muligheter Inntektskilder og konsekvenser. Fase 3: Hva går vi videre med til høring / politisk behandling / utvelgelse. Fase 4: Forslag til Ø.P. for 4-års perioden. Arbeidsgruppen gjennomførte sitt arbeid hva gjaldt fase 1 og 2 i perioden januar- april Det ble deretter bestemt at en skulle avvente kommuneproposisjonen i mai måned før en evt. gikk videre med arbeidet. Etter dette ble arbeidsgruppens gjennomgang presentert kort for de nyvalgte politikere som grunnlag for budsjett og ØP-arbeidet høsten Budsjettarbeid i ledergruppa med utgangspunkt i kommuneproposisjonen og vårhalvårets ØP-arbeid. Juli august Budsjettarbeid i sektorene Sektormøter årsbudsjett og ØP drift og investering Rådmannskontoret sammenfatter budsjettet. Løpende budsjettarbeid i ledergruppen Budsjettarbeidsmøte med det sittende formannskap sammen med nyvalgte medlemmer Statsbudsjettet foreligger Budsjettarbeid med det nyvalgte kommunestyret. 3

5 Budsjettarbeidsmøte med det nyvalgte formannskapet Budsjettbehandling i formannskapet Budsjettbehandling i kommunestyret 4

6 MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen må styrkes, og organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde tjenestetilbudet. Rådmannen er av den oppfatning at Krødsherad kommune også bør vurdere alternative inntektsmuligheter, herunder eiendomsskatt, for å styrke inntektsgrunnlaget, stabilisere driftsnivået, og også gi muligheter til videreutvikling av tilbud til befolkningen. Samsvar mellom driftsinntekter og driftsnivå Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket har vært benyttet for å opprettholde driften. Dette er ikke ønskelig på sikt. For å skape samsvar mellom driftsinntekter og driftsnivå leges følgende overordnede plan for økonomiplanperioden. År. 1 (2008) Årsbudsjettet legges i 0. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover de budsjetterte kan ikke benyttes til å regulere sektorenes rammebudsjett uten ekstraordinært vedtak. Det gjøres her unntak for øremerkede inntekter. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. År 2 (2009) Årsbudsjettet legges med et overskudd på 1,5 mill. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover de budsjetterte kan ikke benyttes til å regulere sektorenes rammebudsjett uten ekstraordinært vedtak. Det gjøres her unntak for øremerkede inntekter. Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i år 1 påfølgende år. År 3 (2010) Årsbudsjettet legges med 3 mill. i overskudd. Renteinntekter fra ansvarlig lån Everket beregnes med 8,57% og benyttes fullt ut i drift. Inntekter utover budsjetterte kan benyttes innenfor en angitt ramme. Øremerkede merinntekter kan benyttes. 5

7 Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i år 1 påfølgende år. År 4 (2011) Årsbudsjettet legges med 4,5 mill. i overskudd. Bare 1,5 mill av renter ansvarlig lån Everket benyttes i drift, overskytende avsetes til fond og inngår således som del av overskuddet. Inntekter utover budsjetterte kan benyttes innenfor en angitt ramme. Øremerkede merinntekter kan benyttes. Sektorene kan benytte rammene fullt ut. Det gis mulighet for oppsparing av midler til senere års bruk. Slik oppsparing er betinget av regnskapsoverskudd totalt for Krødsherad kommune. Sektorene må selv dekke opp evt. merforbruk i påfølgende år. Som det framgår av medfølgende talloppsett som viser underskudd i ØP-periodens siste 3 år, lar ovenstående seg ikke gjennomføre uten tiltak. Formannskapet signaliserer at det er ønskelig å opprettholde dagens tjenestetilbud. For å øke kommunens inntekter foretas en utredning av muligheter for og konsekvenser av å føre inntekter fra Ramfoss direkte i kommuneregnskapet. Egen sak legges fram for formannskap/kommunestyret våren (Et foreløpig overslag fra rådmannen viser at vi her har mulighet for økt årlig inntekt i størrelsesorden ca. 3 mill. kr.) Rådmannen har også i budsjettprosessen vist mulighet for innføring av eiendomsskatt. (Et stipulert overslag til årlig inntekt i denne sammenheng er ca. 8 mill. kr.) BUDSJETTPRINSIPP Økonomiplanen er lagt i faste kroner ( kontra løpende prisjusterte). Det er aktivitetsendringene som framkommer. Kommunale vedtak er innarbeidet. Politiske signaler er omtalt. 6

8 NETTOBUDSJETT. Krødsherad kommune budsjetterer etter nettoprinsippet. Økonomiplan og årsbudsjett er oppsatt etter nettorammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk og kulturskole. Helse, sosial og omsorg. Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter Finanskostnader og inntekter. 7

9 SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2008 er denne lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget. Det er ikke foretatt uttrekk i forhold til delvis kjent og stipulert nedgang i befolkningstallet. For ØP- perioden: Det er foretatt følgende anslagsvise økning i frie inntekter Skatt: Årlig økning 4%. Rrammetilskudd: Årlig økning Det er ikke tatt høyde for uttrekk i forhold til stipulert nedgang i befolkningen i perioden f.o.m Til grunn for økningen i rammetilskuddet ligger bl.a. forventet økning i folketallet f.o.m Det er i samråd med formannskapet forutsatt en årlig økning med 10 innbyggere f.o.m Anslått fordeling: 4 innbyggere i aldersgruppen 0 16 og 6 innbyggere i aldersgruppen Tildeling av skjønnsmidler er videreført på samme nivå som for 2008, kr årlig, i hele ØP-perioden Renteinntekter er videreført som for 2008 i hele ØP-perioden. Psykiatritilskuddet videreført på samme nivå som for 2008 i hele ØP-perioden. I henhold til signaler i statsbudsjettet er tilskuddsbeløpet f.o.m. 2009ikke øremerket, og er således innlagt som en del av rammetilskuddet. Fra og med 2009 gjelder nye regler for mva kompensasjon i forbindelse med investeringer. Denne kompensasjonen skal ikke lenger inntektsføres i driftsbudsjettet. Midler tilsvarende de siste års mva-kompensasjon for investeringer, kr. 1. mill., er tatt ut av driften og overført til kapitalfond for resterende del av ØP-perioden. Kjente inntektsøkninger er innarbeidet for alle sektorer. Utgiftssiden. Lønnsvekst Reell lønnsvekst i 2007 og kjente opprykk i 2008 er lagt inn fullt ut. 5 % vekst i lønn og lønnsrelaterte kostnader er lagt inn med 8/12 virkning (fra ) på en sentral post til foredeling når lønnsoppgjøret for 2008 er kjent. Det er vanskelig å budsjettere lønn er et hovedoppgjør, vårt økningsforslag følger anbefalingene i statsbudsjettforslaget. Erfaringene etter siste hovedoppgjør var imidlertid at Krødsherad kommune faktisk hadde høyere lønnstillegg som følge av det sentrale oppgjøret enn gjennomsnittet for landet. Bakgrunnen er at lønnsnivået i utgangspunktet var lavere enn landsgjennomsnittet, slik at våre tilsatte i større grad fikk uttelling for løft i minstelønn, samt opprykk for lang ansiennitet. 8

10 Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Lønn og lønnsrelaterte kostnader for ØP-perioden. Lønn og lønnsrelaterte kostnader er anslagsvis justert opp for hele ØP-perioden. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak med 6%. Rente- og avdragsutgifter for evt. låneopptak Noresund barnehage og renseanleggsutbygging Noresund er ikke innlagt, og må således evt. hensyntas i byggeperioden hvis disse igangsettes i løpet av Kjente endringer i rente- og avdragsutgifter i ØP-perioden er innarbeidet. Forsikringer. Budsjettert ut fra reelt kostnadsnivå. Anbudsrunde på eiendomsforsikring er ikke gjennomført som planlagt i Rådmannen har innhentet kostnadsanslag på forsikringsgjennomgang. Dette beløper seg til ca. kr ,- + mva. I henhold til siste endring i forskrift til Lov om offentlige anskaffelser 6-4 p. 8 kan en dynamisk innkjøpsordning ikke etableres for mer enn 4 år med unntak av særlig begrunnede tilfeller. Forsikringene legges ut på anbud i Arbeidet utføres av kommuneadministrasjonen. Anbudsresultat framlegges for formannskapet til drøfting/behandling. Strømkostnader Etter henvendelse fra Krødsherad kommune foreligger det nå tilbud fra Krødsherad Everk om at Krødsherad kommune kan bli storkunde strøm f.o.m Dette innebærer binding til fastpris for hele året, noe som vil gi en mer forutsigbar strømpris. Etter konferanse med Everkssjefen synes det for 2008 ikke å være anbefalingsverdig å legge inn fastpris. Ø.P. er foreløpig videreført som for Krødsherad kommune anmoder Krødsherad Everk om tilbud på fastpris for hele 4-års perioden. Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Denne er vurdert fra sak til sak og hensyntatt der dette er absolutt nødvendig som for IKT-lisenser, kommunikasjon, porto, kopiering, kontingenter og driftsavgifter. 9

11 SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettene vedtas med en øvre ramme for faste stillinger i den enkelte sektor. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer på den måte ledergruppen og sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en mest mulig rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser.. Kompetanseutvikling. År 2008 skal det utarbeides kompetanseplaner med gjennomføringsplan. Dette innebærer også at de samlede midler til kompetanseutvikling må økes. Det må foretas en årlig vurdering av denne økning i budsjettsammenheng. I Økonomiplanen er det ikke funnet plass til å legge inn økte midler til kompetanseheving i sektorenes rammer. Oppvekstsektoren har i løpet av de siste årene fått statlig pålegg om å utarbeide strategiplaner for kompetanseutvikling for perioden for både barnehage og skole. Dette følges opp med årlige handlingsplaner, og er en forutsetning for at statlige penger skal tildeles via Fylkesmannen. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Heller ikke her er det i økonomiplanen funnet plass til økte midler i sektorenes rammer. 10

12 DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESTILTAK. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives-, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/region. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan sektorovergripende del, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres. Utvikle kommunens hjemmeside og kommunekontakt. Utarbeide service-erklæringer for de kommunale tjenesteområder (sammen med sektorene). Lederutvikling og organisasjonsutvikling som gir tid til ledelse av en organisasjon i endring. Utarbeiding av kompetanseplaner. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle rammebudsjetteringsmodellen i henhold til overordnet målsetting for økonomiplanperioden. 11

13 Retaksering av verker og bruk (eiendomsskatt). Kommunen trenger her faglig bistand. Det er etter budsjettarbeidsmøtet innarbeidet kr ,- i årsbudsjett 2008 til denne taksering. Delegeringsreglementet skal oppjusteres i henhold til politisk styringsmodell. Bemanning. (Totalt antall faste stillinger øvre ramme 10,4) I tillegg 0,4 personalprosjekt Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for Rådmannskontorets personalansvarlige har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Førstekonsulentstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og økonomikonsulent bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsoppfølging. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen, administrerer oppgaver på kulturområdet, herunder kontakt med og tilrettelegging for lag, foreninger, ungdomsklubb m.m. Servicekontoret har p.t. lærling via avtale med A-etat. Bemanningsutfordring i I henhold til politiske signaler skal arbeidsoppgavene i forhold til kart og oppmåling prioriteres opp. Dette innebærer at det må arbeides med alternative organisatoriske løsninger for overordnet dataansvar. Dette arbeidet må også samordnes med skolene og med driftsenheten i Modum kommune. Det skal også i denne sammenheng vurderes bruk av lærling. Administrasjonens forslag til endret løsning skal framlegges for politiske organer til orientering. Interkommunalt samarbeid. Kostnadene til Krødsherad kommunes andel av det interkommunale samarbeidet i Midt- Buskerud, ca kr ,- er delvis dekket opp gjennom fylkeskommunalt tilskudd og delvis fra rådmannens disposisjonspost. Det fylkeskommunale tilskuddet vil her etter hvert falle bort. Prosjekter Flyktninger. Vedtaket om mottak av inntil 10 flyktninger står fortsatt ved lag. Dette innebærer opprettelse av prosjektstilling (50% flyktningskonsulent under sektor for oppvekst) når det foreligger klare signaler fra IMDI om bosetting i Krødsherad. 12

14 Statlig finansiering dekker kostnadene i den første perioden. Egen sak blir lagt fram hvis igangsetting skal finne sted. Tilflytting og bolyst. Krødsherad kommune ønsker i kommende 3-års periode å benytte partnerskapsmidler (utviklingsmidler tildelt fra fylkeskommunen) til et eget prosjekt for tilflytting/bolyst i Krødsherad. Det opprettes i denne forbindelse 60% stilling fra januar Lønnsmidlene til denne stilling dekkes fra partnerskapsmidler. Krødsherad kommunes egeninnsats blir prosjektledelse og prosjektarbeid. Det innarbeids også kostnader til tiltak i søknaden i fylkeskommunen. Frivillighetssentral. Krødsherad kommune ønsker å arbeide for etablering av frivillighetssentral i ØPperioden. POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene og som planutvalg, administrasjonsutvalg og klientutvalg videreføres. Framlegges som egen sak til politisk vedtak. I henhold til kommunestyrevedtak gjennomføres folkevalgtopplæring i januar måned. Kostnader er innarbeidet i budsjettet for Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. Kommunestyret skal f.o.m vitaliseres gjennom 2 4 styringsmøter hvor administrasjonen tilrettelegger og presenterer kommende saker av politisk betydning. Det legges opp til en dialog mellom politikere og administrasjon med den hensikt at sakene skal få best mulig utrednings- og beslutningsgrunnlag. Det utarbeides en arbeidsgiverpolitikk som legger til rette for å rekruttere og beholde godt kvalifisert arbeidskraft, samt utvikle personalressursen i samsvar med kommunens og de tilsattes behov. Arbeidet med dette startes opp i 2008 og videreføres i hele planperioden. 13

15 KULTUR MED KIRKER. I henhold til vedtatt kommuneplan er målsettingen som følger: Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Drifte samfunnshusene på Krøderen og Noresund. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Drifte kommunal kulturskole. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråds arbeid og drift, samt vedlikehold av kirker og kirkegårder m.m. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Videreføre driftsnivået fra 2007 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Videreføre bibliotektjenester på dagens nivå med hovedbibliotek på Krøderen og filialen på Noresund. Drifte kommunal ungdomsklubb. Videreutvikle tilbudet tur/kulturstier med tilhørende digitalt kart. Fra 2008 yte økt tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Utrede og starte styrket kulturtilbud, herunder: -Organisere/revitalisere kommunal musikk- og kulturskole (underlagt oppvekstleder) -Møteplass for gamle og unge Kryllingakademiet. Bemanning. Kultur er pr ingen egen etat, men er lagt under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Rent budsjettmessig er 40% av stilling tilhørende servicekontoret utgiftsført under kultur. Denne stillingen har ansvaret for det kulturarbeid som utføres fra rådmannskontret. I tillegg har folkebibliotek og skolebibliotekene til sammen 75% stilling. Dessuten 0,25% ungdomsklubbleder. For 2008 er denne bemanningen videreført. Hvis aktivitetsnivået på området kultur skal økes, må dette også få konsekvenser for bemanningen, og må således vurderes årlig i årsbudsjettsammenheng i hele ØPperioden. 14

16 Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst og revitalisering av denne er således ytterligere omtalt der. Drift av samfunnshus og idrettsanleggene Noresund og Krøderen - er fra 2008 i sin helhet tillagt teknisk sektor sammen med den øvrige drift av kommunal bygningsmasse. Se ytterligere kommentar under teknisk sektor. Kirker. Tilskudd til drift av kirkelig fellesråd er de senere år bare økt med reell regulering av lønnskostnader. Krødsherad kommune bevilget i 2007 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Heller ikke for 2008 er denne stillingssøknig kompensert. Fellesrådet har gjennom flere år benyttet tidligere avsatte fondsmidler til investeringer. Disse midlene er nå svært små og Krødsherad kommune må påregne overføringer til framtidig investeringsoppgaver. Husbankens rentekompensasjonsordning for kirkevedlikehold bør her kunne benyttes av kirkelig fellesråd mot at Krødsherad kommune forplikter seg til årlige overføringer tilsvarende avdragskostnadene Overføringene til fellesrådet er økt med midler tilsvarende lønnsvekst. Kirkeverge anmoder om økt overføring til drift av kirkestuene kr ,- slik tilskuddsøkning er ikke innarbeidet i årsbudsjettet for 2008, og heller ikke for ØPperioden for øvrig. En løpende årlig vurdering må her foretas. RAMMEREDUKSJON SEKTOR 1. Sentraladministrasjonens netto utgiftsramme reduseres med totalt kr ,-. Denne reduksjon skal ikke berøre kirker og kultur. Reduksjonen videreføres for hele ØP-perioden. 15

17 SEKTOR 2 OPPVEKST. Omfatter Noresund og Krøderen barnehager, Noresund barneskole, Krøderen barne- og ungdomsskole, begge med SFO-tilbud, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. et skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren utarbeider gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det utarbeides en gjennomgående plan for kulturelle aktiviteter i sektoren (kultursekk). Det utarbeides en gjennomgående plan for holdningsarbeidet. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren utarbeider plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Utviklingsmål for skolene implementering av digital læringsplattform. Bærbar PC- til alle elever i 7. og 8. klasse fra skolestart høsten Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler. Ikke innlagt egen dekning av kommunal andel (anslått til kr ,-.) Løpende vurdering av behov for utvidet barnehagekapasitet i henhold til etterspørsel. Prosjektering av utvidelse av Noresund barnehage ferdigstilles i Vurdering av byggestart foretas i Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen. Rammen for oppvekstsektoren økes med kr ,- for gjennomføring av dette. Vurdere strukturelle endringer i oppvekstsektoren, innenfor følgende rammer: - Krødsherad kommune skal fortsatt ha barneskole,, SFO-tilbud og barnehagetilbud både på Krøderen og på Noresund. - Oppvekstsenter hvor både barnehage, SFO og skoler inkluderes for begge tettstedene skal vurderes, herunder også de kommunalt vedtatte bemanningsnormene for SFO og barnehage. Regjeringens vedtatte timetallsøkning på småskoletrinnet ( 5 t/uke ved hver av skolene) skal innarbeides innenfor den avsatte sektorramme. Det er her ikke innarbeidet økte rammer. 16

18 Krødsherad kommune støtter foreldrenes arrangement av Polentur med humanitært innhold for 10. klasse. I budsjettet er innarbeidet kr ,- i kommunal støtte til dette foreldretiltak. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelder for hele ØP-perioden. Musikk- og kulturskole innføres fra januar Plan for oppstart utarbeides og framlegges til politisk behandling. Samtidig framlegges også forslag til betalingssatser. For 2008 er avsett en nettoramme på kr ,-. Vurdering av opptrapping foretas årlig i budsjettsammenheng. Karrieresenter. Evt. deltakelse i karrieresenter felles for Ringeriks, og Midt-Buskerud regionene vurderes når konkret plan med kostnader er endelig utarbeidet. Det er ikke lagt inn midler til deltakelse i årsbudsjettet for Bemanning. Skoler, barnehager og SFO, VO og administrasjon har i dag en fast ramme på 55,24 stillinger. Det er i tillegg 2 engasjementsstillinger i barnehagene. Krødsherads andel av interkommunal PPT er for 2008 kostnadssatt til kr ,-. Renhold utgjør til sammen 4,11 stillinger (Noresund skole er ikke med i dette) Vaktmester ved Krøderanlegget er 1 stilling. Budsjetteres f.o.m under sektor 6. Skoler Bemanningsnormen for skolene har vært videreført uten reduksjoner i siste periode til tross for at det totale elevtallet fra høsten 2004 til høsten 2007 har sunket med 41 elever. Totalt elevtall i grunnskolen i Krødsherad pr var 233. Behovet for lærertetthet er ikke matematikk i denne sammenheng, men er likevel en pekepinn på ressursbruken pr. elev. SFO Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Barnehager. Bemanningsnormen for barnehagene følger barnehageloven fro pedagogisk personell og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). Barnehageloven åpner nå for at ledelsen av barnehagene kan legges sammen med øvrig oppvekstledelse. Flyktninger. I henhold til tidligere vedtak skal evt. administrasjon for ivaretakelse av tilflytting tillegges oppvekstadministrasjonen. 50% stilling som flyktningkonsulent er vedtatt opprettet, og iverksettes umiddelbart når signaler om bosetting foreligger fra IMDI. Det vil bli framlagt egen sak med redegjørelse for bosetting og oppgaver rundt dette. Statlig øremerket finansiering dekker kostnadene i den første perioden. 17

19 RAMMEREDUKSJON SEKTOR 2. Oppvekstsektorens netto utgiftsramme reduseres med totalt kr. 1.mill. Det foretas kutt i den øvre stillingsramme med minimum 4 hele årsverk. Sektoren bemyndiges selv til å foreta nødvendige strukturelle endringer for gjennomføring av dette pålegg, innenfor de rammer som framgår av ovenstående. Denne reduksjon iverksettes senest fra og med barnehage- og skoleåret 2008/2009, og skal gjøres med permanent virkning. Ny øvre ramme for stillinger blir 51,24 stillinger. Reduksjonen videreføres for hele ØP-perioden. 18

20 SEKTOR 3 HELSE, SOSIAL OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester, helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, friskliv, innebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern, sosialtjeneste og psykisk helsevern. Nasjonale hovedmål i perioden omfatter følgende områder: Folkehelse, primærhelsetjeneste, sosialtjeneste, pleie- og omsorgstjeneste, levekår og spesialhelsetjeneste. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Fremme økonomisk og sosial trygghet for å bedre levekårene for vanskeligstilte og forebygge sosiale problemer. Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Frisklivssatsingen skal videreføres og videreutvikles. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helse. Arbeide for stabilitet i legetjenesten og utvikle legevaktsamarbeidet med Ringeriksregionen og region Midt-Buskerud. Opprettholde dagens nivå på fysioterapitjenester. Videreutvikle frisklivstilbudet. Fylkeskommunalt tilskudd videreføres ut Fra og med 2010 er det flykeskommunale tilskudd fjernet i ØP, og 40% stillingen således kommunalt finansiert fullt ut ved økning i sektorens rammebevilgning. Tannhelsetjenesten. Målet er å beholde tannhelsetjenesten i Krødsherad. Fylkestannlegen har understreket viktigheten av framtidige kontorer i et fagmiljø. Framtidig kontor-beliggenhet i Kryllingheimanlegget vurderes samtidig med etablering av NAV-kontor. Øremerkede psykiatrimidler blir innlemmet i rammetilskuddet fra jan Psykiatriplanen forutsetter økt innsats i hele perioden t.o.m Det foretas en evaluering i løpet av første halvår 2008, slik at kommunestyret kan ta stilling til det videre nivå på tjenester i årsbudsjettsammenheng Lavterskeltilbud til barn av psykisk syke er også, i henhold til psykiatriplanen, et prosjekt ut Også videreføring av dette tilbud evalueres samtidig med den øvrige psykiatriplan i

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE - 151 17/789 Budsjett for Skiptvet kommune 2018 Saksnr Utvalg Type Dato 17/031 Rådet for eldre og funksjonshemmede PS 21.11.2017

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 21 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 21 213 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bdende. Økonomiplanen for øvrig er retngsgivende. Dette dokument er vedtatt av Krødsherad

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer