ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

2 Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter Selskapet (mor): Resultatregnskap 29 Balanseregnskap Endringer i selskapets egenkapital 32 Kontantstrømoppstilling 33 Noter Revisors beretning 50 Eierstyring og ledelse Presentasjon av valgkomite og styre 54 2

3 ÅRSBERETNING AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Beskrivelse av virksomheten Aqua Bio Technology ASA (Selskapet) er en uavhengig utvikler, produsent og selger av patenterte, kosmetiske ingredienser og teknologi. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet ble etablert i 2004 og eier 100 % av datterselskapet Kilda Biolink AS (tidligere Aqua Bio Technology AS). De to selskapene i kombinasjon er i det etterfølgende omtalt som Konsernet, og innehar alle rettigheter til anvendelse av Zonase og tilhørende teknologi innenfor hudområdet. All virksomhet knyttet til produksjon og salg av ferdigvarer og tilknyttede rettigheter ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, og er nærmere kommentert under Strategisk retning. Det internasjonale kosmetiske markedet for hudpleieprodukter er anslått til mer enn USD 100 mia. Markedet for produkter som profileres som naturbaserte og/eller har funksjonelle effekter i tillegg til de rent kosmetiske er anslått til mer enn USD 25 mia pr år. Konsernet vil fremover operere som ingrediens - og teknologileverandør til dette markedet, basert på det patenterte enzymet Zonase og den patentsøkte teknologien Smids. Zonase er et ikke-toksisk, stabilt og aktivt enzym som isoleres fra klekkevæske fra produksjon av lakseyngel. Enzymet har evnen til å løse opp døde hudceller uten å skade de underliggende, friske cellene. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten å endre forholdet mellom vann og fett i denne, og uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør derfor utvikling av kremer med gode kosmetiske egenskaper. Det siste året har vært krevende for selskapet. Salget av kremer har sviktet og kommersialiseringen av Zonase som ingrediens til kosmetikkindustrien har vist seg mer tidkrevende enn først antatt bl.a. som en følge av omfattende applikasjonstester hos kunder. Vi har i løpet av 2008 og begynnelsen av 2009 kommet langt i dette arbeidet, og Selskapet har i tillegg opplevd en betydelig positiv interesse for selskapets teknologi i forhold til ytterligere anvendelsesområder. Ettersom kosmetikksalget sviktet, har selskapets likviditet gradvis svekket seg. Finanskrisen førte til ytterligere press på likviditeten. Den anstrengte likviditetssituasjonen medførte også at Konsernet ikke har vært à jour med sine betalingsforpliktelser. Selskapet har orientert markedet om behovet for ytterligere kapitaltilførsel, og kapitalforhøyelse er nylig gjennomført (april 2009) i kombinasjon med en frivillig gjeldsforhandling overfor selskapets kreditorer. Strategisk retning Selskapets strategi og virksomhet er som følge av beslutningen fattet i oktober 2008 om å selge merkevarene Zona og Kilda Skindiver, relatert til utvikling og markedsføring av de to ingrediensene Zonase og SMIDS overfor den internasjonale kosmetikk- og personal care industrien. Begge produktene har sitt utspring i norske forskningsmiljø. Som følge av salget er omsetning av kosmetikk avsluttet pr tredje kvartal Beslutningen medførte videre en betydelig nedbygging og omorganisering av selskapets organisasjon, som videre framover vil være konsentrert om forsterke Selskapets salgs- og markedsarbeid samt å utvikle og forsterke patent, teknologi og produktutvikling av Zonase og SMIDS. Øvrige aktiviteter inkludert produksjon vil bli innkjøpt fra andre selskaper. Konsernet har som mål å bli en betydelig, internasjonalt orientert leverandør av råvarer og teknologi til hudpleiemarkedet med beslektede områder, respektert for innovativ teknologi og god og kompetent dialog med kunder. Arbeidet med å presentere og innarbeide Konsernets teknologi og råvarer overfor store, internasjonale kunder ble innledet i løpet av høsten 2007, og har vakt stor interesse i markedet. Flere store, internasjonale aktører har meldt sin interesse for å innlede samarbeid med Selskapet. Dette arbeidet vil nå bli forsterket gjennom økt salgs- og markedsfokus blant egne ansatte samt etablering av distribusjons- og salgssamarbeid med etablerte og anerkjente internasjonale aktører med etablerte kunderelasjoner. Organisasjon Ettersom salgsinntektene sviktet i 2008, vedtok styret ved inngangen til andre kvartal betydelige kostnadskutt og permitteringer. Antall ansatte har gjennom året gått fra fem heltidsansatte og seks deltidsansatte til tre heltidsansatte 3

4 og en deltidsansatt ved nyttår. Inntil Selskapet inngår kontrakt på salg av Zonase, vil kostnadsnivået og organisasjonen holdes på et lavest mulig nivå, dog slik at vi sikrer en forsvarlig administrasjon og kapasitet og fokus på markedsarbeidet. Konsernet har pr fire ansatte. Sykefravær har vært helt ubetydelig i Ledelse Einar Vangsnes fratrådte stillingen som administrerende direktør den etter eget ønske for å kunne konsentrere seg om oppgavene med å bygge opp Konsernets internasjonale salg. Arild Roar Rasmussen, som tidligere var daglig leder i datterselskapet Kilda Biolink AS, ble fra samme dato ansatt som ny administrerende direktør. Helse og sikkerhet Konsernet har fokus på de ansattes helse og sikkerhet. Det er i løpet av året ikke registrert skader eller tap av liv som følge av konsernets aktivitet. Det er heller ikke rapportert om skade på eiendom eller utstyr. Styret er av den oppfatning at Konsernets aktiviteter ikke forurenser det ytre miljø og det vil bli lagt vekt på å innrette fremtidige aktiviteter på en slik måte at denne foregår på grunnlag av forsvarlig ressursforvaltning med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn og tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Arbeidstidsordninger i konsernet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ved utlysing av stillinger i konsernet oppfordres kvinner til å søke. Av totalt 4 ansatte i Selskapet pr utgangen av 2008 var det en kvinne. Styret besto av 3 menn og 2 kvinner. Corporate Governance Konsernet tilstreber god eierstyring og selskapsledelse og har innført egne regler for Corporate Governance i tråd med anbefalingene i Norsk Eierstyring og Selskapsledelse. I forbindelse med nylig gjennomført kapitalforhøyelse har generalforsamlingen vedtatt å avvike fra retningslinjene hva angår punktet om honorar til styret ved at styrets medlemmer kan inngå i et opsjonsprogram for selskapet. For ytterligere informasjon vises til egen fremstilling av prinsipper for Eierstyring og ledelse i denne årsrapporten. Redegjørelse for årsregnskap Styret mener årsberetningen gir et riktig bilde av konsernets resultat og stilling. Resultat Omsetningen for Selskapet i 2008 endte på NOK 4,8 millioner mot NOK 7,0 millioner i 2007, mens resultat før skatt ble negativt med NOK 49,9 mill. for Selskapet mot et negativt resultat på NOK 15,8 millioner i Konsernets omsetning var i 2008 og 2007 lik Selskapets omsetning. Resultat før skatt for konsernet ble i 2008 negativt med NOK 49,2 millioner mot NOK 20,8 millioner i Konsernresultatet for 2008 er belastet med en nedskrivning av immaterielle verdier på NOK18,0 mill. I tillegg er omsetning og resultat i 2008 for Selskapet og Konsernet preget av svikten i kremsalget de tre første kvartaler, og salget av produktene med tilhørende rettigheter i fjerde kvartal. Samlet bokført tap relatert til salget av kosmetikkproduktene med tilhørende rettigheter i fjerde kvartal summerer seg til MNOK 9,3 hvorav samlede tap ved salg av varemerkerettigheter utgjør MNOK 6,2 og erstatninger knyttet til varemerkeinntrengingen er kostnadsført med MNOK 3,1. Kostnadseffekt av nedbemanninger og avvikling av kontraktsforhold relatert til flytting av virksomheten fra Sandefjord til Bergen, vil først i 2009 gi positiv regnskapsmessig effekt på kostnadssiden. Balanse Selskapets bokførte aktiva er pr NOK 63,6 millioner og bokført egenkapital NOK 53,1 millioner. Konsernet har ved utgangen av 2008 en total balanse på NOK 75,5 millioner, en egenkapitalgrad på 81 % og ingen rentebærende gjeld. 4

5 Som del av årets vurdering av balanseverdier har styret valgt å nedskrive Konsernets immaterielle verdier knyttet til den utviklede teknologien Zonase med NOK 18,0 millioner som følge av at salg av Zonase tidsmessig har blitt forskjøvet i forhold til forventet kontantstrøm ved utgangen av Nedskrivningen er foretatt med grunnlag i neddiskonterte kontantstrømmer, ut fra en forsinket markedsintroduksjon. Det er forutsatt svak positiv kontantstrøm fra drift (EBITDA) i 2010 i prognosen. Forskning og utvikling Denne aktiviteten har i hovedsak foregått i datterselskapet og ellers i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. Hovedsatsingen for arbeidet har vært å supplere dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med salg av Zonase til kosmetikkindustrien, samt å undersøke og teste andre egenskaper ved Zonase med sikte på å kunne tilby andre bruksområder enn allerede kjente. Parallelt har det vært foretatt eksterne sikkerhetstester basert på bransje- og kundestandarder som ledd i forberedelsene til lansering av nye produkter som inneholder Zonase. Konsernet har identifisert flere nye potensielle bruksområder for nåværende teknologier, hvor det forberedes patentsøknader. Finansiering Selskapet gjennomførte i desember 2007 en offentlig emisjon til kurs NOK 9,00 pr aksje som innbrakte NOK 11,1 millioner. Emisjonen ble registrert i januar Selskapet har i tillegg hatt en kassekreditt på NOK 2 millioner fram til oktober Kreditten ble avviklet etter salget av kosmetikk produktene. Av emisjonsprovenyet er det tilbakebetalt et aksjonærlån på NOK 1,047 mill. Det er ikke gjennomført noen kapitalforhøyelse i Selskapet hadde ved utgangen til aksjer á NOK 0,20 pr aksje tilsvarende en samlet aksjekapital på kr ,60. Det er gjennomført en kapitalforhøyelse i 2009 som det er referert til under Fortsatt drift. Fortsatt drift Styret vedtok i mars å gjennomføre en kapitalforhøyelse (rettet kontant emisjon) kombinert med en gjeldsforhandling mot konsernets kreditorer med krav overstigende NOK ,- for å sikre selskapet et finansielt grunnlag for videre drift. Som del av styrets beslutning var overdragelse av krav rettet mot Kilda Biolink AS til Aqua Bio Technology ASA, betinget kreditorenes aksept. Generalforsamlingen vedtok den 16. april 2009 kapitalforhøyelsen. Det ble tegnet nye aksjer i den rettede kontantemisjonen for NOK 8,3 millioner samt konvertering av gjeld til aksjer tilsvarende NOK 2,1. Av tilført kapital vil NOK 2,2 millioner benyttes til oppgjør mot kreditorer og ansatte umiddelbart, mens NOK 0,97 millioner av kreditorgjeld har oppgjør om to år ( ). Netto tilført driftskapital etter betaling av kreditorer og rådgivere som har bistått selskapet i prosessen er NOK 4,9 millioner. Styrets vurdering er at selskapet gjennom kapitalforhøyelsen er tilført tilstrekkelig kapital til å kunne drive virksomheten i tolv til femten måneder noe som vurderes å være tilstrekkelig for å etablere salgskontrakter med tilhørende positiv cash-flow. Styret bekrefter med grunnlag i ovenstående at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Finansiell og operasjonell risiko Konsernets mål og strategi er å bygge opp en internasjonalt orientert virksomhet for produksjon og salg av aktive ingredienser til industri innenfor hudpleieområdet og beslektede felt. Konsernet står overfor en rekke både finansielle og operasjonelle risikofaktorer, og noen av disse er utenfor selskapets kontroll. Operasjonelle risikofaktorer Avtalerisiko. Så lenge Konsernets inntekter er knyttet opp mot et begrenset antall avtaler med tredje part, vil man komme i et avhengighetsforhold til disse avtalepartene, og brudd på avtaler, redusert aktivitet hos avtaleparter osv vil kunne påvirke inntjeningen i Konsernet. Dette søkes forebygget ved at avtaler som gir en eller annen eksklusivitet eller fortrinnsrett til en avtalepart, knyttes opp mot minimumskrav for kjøp eller betaling. Videre vil Konsernet over tid søke å øke antall avtalepartnere for på den måten å bli mindre avhengig av et fåtall partnere. Teknologisk risiko. Konsernet er av den oppfatning at den teknologi og de produkter konsernet har råderett over, er svært attraktive og konkurransedyktige i markedet. I en verden der utviklingen går i stadig høyere tempo, og hvor det satses store beløp på utvikling av ny teknologi og nye produkter, vil imidlertid en situasjon kunne oppstå der ny teknologi radikalt endrer markedsforutsetningen for Konsernets produkter og teknologi. Dette kan føre til reduksjon i salgsvolum, eller gjøre det nødvendig å redusere prisene for å kunne opprettholde markedet. Konsernet søker derfor å utvikle nye bruksområder for nåværende teknologier og ingredienser, så vel som å identifisere nye teknologier og 5

6 substanser med et betydelig, internasjonalt potensial innenfor de områder man er aktiv på for på den måten i fremtiden å bli mindre avhengig av et fåtall produkter. Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansielle risiko: Valutarisiko. Ettersom det vesentlige av Konsernets inntekter i fremtiden er forventet å være i internasjonal valuta, mens en betydelig del av egne kostnader vil være i norske kroner, vil Konsernet være utsatt for svingninger i valutakurser. Konsernet vil derfor fortløpende vurdere behovet for å gjennomføre tiltak for valutasikring. Samtidig vil man, i den grad dette vil være mulig, å innføre klausuler i langsiktige leveranseavtaler som gir mulighet til å søke kompensasjon for valutasvingninger ut over normale svingninger. Renterisiko. Konsernet har i dag ingen rentebærende gjeld. Fra tid til annen vil det imidlertid kunne bli aktuelt med bankfinansiering for å kunne dekke kapitalbehovet. Dette vil innebære at Konsernet vil kunne pådra seg en renterisiko. Konsernet vil til enhver tid vurdere denne risikoen, samt gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre Konsernets interesser. Kredittrisiko. Alt kredittsalg innebærer en risiko for tap som følger av manglende betalingsevne, valutarestriksjoner etc. I forbindelse med inngåelse av nye avtaler vil det bli søkt innført et element av kontant betaling, eller krav om bankgaranti for å sikre Konsernet mot kredittap. Med en stadig mer internasjonal virksomhet, hvor det ikke alltid vil være mulig å gjennomføre krav om bankgaranti eller forhånds/kontant betaling, vil Konsernet kunne pådra seg en økt kredittrisiko. I denne forbindelse vil behovet for sikring av fordringer, eventuelt i kombinasjon med factoring for å sikre finansiering av rask vekst, bli vurdert. Likviditetsrisiko: Fram til konsernet inngår kontrakter om salg av Zonase til et større internasjonalt kosmetikkselskap, er konsernet uten kontantbringende virksomhet. I denne fasen må konsernet basere seg på egenkapitalfinansiering, samt søke offentlige og /eller private kilder for FoU-midler til prosjekter hvor dette kan være aktuelt Fremtidsutsikter Den mottagelse konsernets teknologi og råvarer har fått, etter at disse ble presentert internasjonalt for første gang høsten 2007, og gjennom den løpende markedskontakten konsernet har bygget opp gjennom 2008, har bekreftet styrets tro på markedspotensialet og muligheten for å bygge opp en interessant bioteknologisk virksomhet med basis i Zonase og SMIDS. Konsernet forventer å kunne innlede konkrete forhandlinger med store, internasjonale kunder i løpet av Dette vil i så fall kunne gi betydelig leveranser fra og med 2010, Det arbeid som er blitt gjennomført med å dokumentere Zonase s egenskaper nærmere, byr på muligheter for nye, spennende bruksområder for denne teknologien. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Aqua Bio Technology ASA: Selskapet fikk i 2008 et underskudd på NOK Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Selskapet har ingen fri egenkapital. Konsernet fikk i 2008 ut underskudd på NOK Sandefjord / Bergen, den 29. april

7 Konsolidert resultatregnskap NOK Pr 31. desember Note Salgsinntekter 2, 5, Varekostnader 9 ( ) ( ) Bruttofortjeneste Lønnskostnader 15 ( ) ( ) Avskrivninger 6, 7 ( ) ( ) Nedskrivninger 7 ( ) - Andre salgs- og administrasjonskostnader 18,19 ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter 2, Finanskostnader 2, 16 ( ) ( ) Netto finansinntekter / (-kostnader) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad 14 ( ) ( ) Årsresultat ( ) ( ) Resultat pr. aksje ordinært 17 (1,88) (0,92) utvannet 17 (1,88) (0,92) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 7

8 Konsolidert balanse NOK Pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler 7, Omløpsmidler Varer 9, Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap ( ) ( ) Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Andre langsiktige forpliktelser 13, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Lån Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. Sandefjord / Bergen, 31. Desember 2008 / 29. April

9 Endringer i konsernets egenkapital NOK Note Egenkapital tilordnet selskapets Aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årsresultat ( ) ( ) Innbetalt ved utstedelse av aksjer Kostnader i forbindelse med utstedelse av aksjer - ( ) - ( Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Årsresultat ( ) ( ) Innbetalt ved utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( ) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 9

10 Konsolidert kontantstrømoppstilling for konsernet NOK Kontantstrømmer fra driften Pr 31. desember Note Resultat før skatt 5 ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger Endringer i varelager Tap ved salg av driftsmidler 19, Endringer i kundefordringer og andre fordringer ( ) Endringer i leverandørgjeld ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp av anleggsmidler 6, 7 ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Aksjebaserte opsjoner Opptak (nedbetaling) av lån 13, ( ) Endringer i annen kortsiktig gjeld 13 ( ) Justering av kontanter ifm oppkjøp av Kilda Biolink AS Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter 31. desember Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 10

11 1. Generell informasjon Aqua Bio Technology ASA består av de to selskapene Kilda Biolink AS i Sandefjord og Aqua Bio Technology ASA i Bergen. Kilda Biolink AS var en utvikler av kosmetiske merkevarer basert på funksjonelle patenterte ingredienser, mens Aqua Bio Technology AS utviklet og patenterte enzymet Zonase for bruk innen kosmetikk. Kosmetikkvirksomheten ble solgt i fjerde kvartal 2008 og selskapets strategi er å fokusere på utvikling og markedsføring av ingrediensene Zonase og SMIDS overfor store, internasjonale kostmetikkselskaper. Selskapet er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Framnesveien 7, Sandefjord. Selskapet er notert på Oslo Axess. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 29. april Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Aqua Bio Technology ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Følgende standarder og fortolkninger er vedtatt, men ikke trådt i kraft på balansedagen: Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling: Inntjeningsbetingelser og kanselleringer Denne endringen av IFRS 2 gir klarere veiledning til hva som er innvinningsbetingelser og hva som ikke er det. Videre reguleres også regnskapsføring av bortfalte rettigheter i opsjonsordninger som skyldes at andre betingelser enn innvinningsbetingelser, ikke oppfylles. Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IFRS 2 er 1. januar Konsernet planlegger å anvende endringen fra og med 1. januar IFRS 3 (revidert) - Virksomhetssammenslutninger I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvis oppkjøp, minoritetsinteresser, betingede vederlag og oppkjøpsutgifter. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 3 (R) er satt til 1. juli 2009, men IFRS 3 (R) er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende IFRS 3 (R) fra og med 1. januar IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 8 erstatter IAS 14 - Segmentrapportering. Standarden krever at konsernet bruker en ledelsestilnærming for identifikasjon av segmentene. Generelt skal informasjonen som rapporteres være det som ledelsen benytter internt for å evaluere segmentenes resultater og for å bestemme hvordan ressurser skal allokeres til segmentene. IFRS 8 krever opplysninger om grunnlaget segmentinformasjonen er utarbeidet ut fra, og fra hvilke typer produkter og tjenester hvert segment har inntekter. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 8 er 1. januar Konsernet vil anvende IFRS 8 fra og med 1. januar IAS 1 (revidert) Presentasjon av finansregnskap Den reviderte standarden medfører endringer i oppstillingsplanene, særlig i egenkapitaloppstillingen, og innfører en oppstilling av ikke-eier transaksjoner Oppstilling over Sum Innregnede Kostnader og Inntekter (Comprehensive income). Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 1 (R) er 1. januar Konsernet vil anvende IAS 1 (R) fra og med 1. januar IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap I forhold til dagens IAS 27 gir den reviderte standarden mer veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i datterselskap og av utgang datterselskap. Videre endres dagens regler knyttet til fordeling av tap mellom majoritet og minoritet til at underskudd skal belastes minoritet selv om denne blir negativ. Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 27 (R) er satt til 1. juli 2009, men IAS 27 (R) er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende IAS 27 (R) fra og med 1. januar

12 Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon og IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Puttable Financial Instruments Endringen i IAS 32 innebærer at visse skrevne salgsopsjoner skal klassifiseres som egenkapital. Endringen i IAS 1 gjelder krav om å gi tilhørende noteopplysninger. Ikrafttredelsestidspunktet for endringene i IAS 32 og IAS 1 er satt til 1. januar 2009, men endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende endringen i IAS 32 og IAS 1 fra og med 1. januar Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Eligible Hedged Items Endringene i IAS 39 innebærer en klargjøring av reglene hvor et finansielt instrument (sikringsobjekt) er sikret med henhold på utvalgte risikoer eller komponenter av kontantstrømmer. De vedtatte endringene gir i første rekke ytterligere retningslinjer for sikring av ensidig risiko (sikring med opsjoner) og sikring av inflasjonsrisiko, men klargjør også retningslinjene om at de utpekte risikoene og kontantstrømmene må være identifiserbare og pålitelig målbare. Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IAS 39 er satt til 1. juli 2009, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende endringen i IAS 39 fra og med 1. januar IFRIC 13 Customer loyalty programmes Fortolkningen omhandler hvordan lojalitetsprogrammer som et foretak har mot sine kunder for å belønne disse for tidligere kjøp samt gi intensiver for ytterligere kjøp, skal innregnes og måles. Fortolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember Konsernet vil anvende IFRIC 13 fra og med 1. januar IFRIC 17 Distributions of non-cash assets to owners Fortolkningen omhandler regnskapsføring av utdelinger til eiere som gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter. Fortolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2009, men er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet vil anvende IFRIC 17 fra og med 1. januar Konsernet forventer at implementering av IFRS 8 vil medføre endret segmentinndeling. I tillegg vil IFRS 8 medføre endrede måleregler for segmentresultat, segmenteiendeler og segmentforpliktelser. Utover dette forventes det ikke at implementering av endringene listet opp ovenfor vil få vesentlig effekt på konsernregnskapet på implementeringstidspunktene. IASB s årlige forbedringsprosjekt Det er vedtatt endringer i flere standarder med ikrafttredelse i løpet av Nedenfor er listet opp de viktigste endringene som kan få effekt for innregning, måling og noteopplysninger: IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet: Ved planlagt salg av kontrollerende eierandel i datterselskap skal alle eiendeler og forpliktelser i datterselskapet klassifiseres som holdt for salg selv om foretaket har til intensjon å beholde en ikke-kontrollerende andel etter nedsalget. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap: Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg, i samsvar med IAS 39, klassifiseres ikke automatisk som kortsiktig i balansen. IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr: Driftsmidler som innehas for utleie og som ved utløpet av leieperioden selges som del av ordinær drift, skal overføres til varelager. IAS 19 Ytelser til ansatte: o Endringer i definisjonen av begrepene kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening, avkastning på pensjonsmidler, kortsiktig og andre langsiktige ytelser. o Endringer i pensjonsplaner som reduserer ytelsene knyttet til framtidige opptjening behandles som avkorting. o Referansen til IAS 37 vedr. betingede forpliktelser, er tatt bort. IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte: Framtidige lån fra det offentlige til en rente lavere enn markedsrente er ikke unntatt fra kravet om å finne en estimert rente. Forskjellen mellom mottatt lånebeløp og nåverdi skal regnskapsføres som offentlig tilskudd. IAS 28 Investeringer i tilknyttet foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert foretak: Endring i visse noteopplysninger er dersom slike investeringer er regnskapsført til virkelig verdi iht IAS 39. IAS 36 Verdifall på eiendeler: Det skal gis visse noteopplysninger i forbindelse med nedskrivningstester når diskonterte framtidige kontantstrømmer benyttes for å estimere virkelig verdi fratrukket salgskostnader. IAS 38 Immaterielle eiendeler: Utgifter til annonsering og salgsfremmende tiltak skal kostnadsføres på tidspunktet hvor varen er tilgjengelig for selskaper eller når tjenesten er mottatt. IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling: o Endringen i bruken av et derivat, ved utpeking av derivatet som et sikringsinstrument eller ved opphør av sikring, skal ikke betraktes som en reklassifisering. Derivater kan derfor tas inn eller ut av kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet etter førstegangsinnregning. o Ved re-kalkulering av amortisert kost etter IAS 39.AG8 for et instrument som er eller har vært gjenstand for virkelig verdi sikring, skal det ikke benyttes opprinnelig effektiv rente, men en effektiv rente som hensyntar 12

13 o effekten av sikring. Henvisningen til segment er fjernet i forhold til utpeking og dokumentasjon av sikringsforhold Ingen av endringene vil medføre vesentlige endringer i Konsernets anvendelse av regnskapsprinsipper eller noteopplysninger. Utøvelse av skjønn Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter (inklusive foretak med avgrenset formål) der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Følgende selskap inngår i konsolideringen: Navn Lokalisering Eier- og stemmeandel Aqua Bio Technology ASA Kilda Biolink AS Sandefjord Sandefjord 100 % 100 % 2.3 Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Selskapet har identifisert ett segment; salg av kosmetiske produkter og tre geografiske segmenter; Norge, Sverige og andre. Som følge av at kosmetikkvirksomheten ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, ble segmentrapportering avsluttet pr Q3. Finansielle opplysninger vedrørende segmentrapportering til og med tredje kvartal 2008, er presentert i note Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. 2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. 13

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

4. kvartal 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 4. kvartal 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM SELSKAPET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Fjerde kvartal 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: Side 1

Fjerde kvartal 2008 Aqua Bio Technology ASA Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: Side 1 Fjerde kvartal 2008 Framnesveien 7, 3222 Sandefjord, Norway. Tel: + 47 97 65 09 10 Side 1 KORT OM SELSKAPET ble etablert 2007 ved sammenslåing av de to selskapene Kilda Biolink AS i Sandefjord og Aqua

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Thormølensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2009 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 1 Innhold Styrets årsberetning 3 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Selskapet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010

KORT OM KONSERNET TREDJE KVARTAL 2010 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale kosmetikk og personal care sektoren. Våre produkter er Zonase X basert på det patenterte enzymet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1

Første halvår 2009. Aqua Bio Technology ASA Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 Første halvår 2009 Christian Sundts Gate 51, N-5004 Bergen, Norway. Tel: + 47 917 55 320 Side 1 KORT OM KONSERNET utvikler, produserer og selger patenterte ingredienser og teknologi til den internasjonale

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 4. kvartal 2011 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 ABTs globale distributørnett etablert Salgsinnsatsen trappet opp FOU-samarbeid med Aquapharm initiert Finansiell plattform sikret

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1

Aqua Bio Technology ASA Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 Thormøhlensgate 55, N-5008 Bergen, Norway. Tel: + 47 982 45 410 Side 1 HOVEDPUNKTER FOR KONSERNET I TREDJE KVARTAL 2011 90 kosmetikkselskaper har nå Aquabeautine XL til testing eller produktutvikling.

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 3. kvartal 2012 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Kommersielt gjennombrudd for Aquabeautine XL Tre nye produkter lansert Sterk finansiell posisjon; EBITDA på 1 million kroner,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsberetning.

Årsberetning. Årsberetning 2015 www.bcc.no - Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives er en forening med kristelig formål. Vi driver misjon og humanitært arbeid i en rekke land fordelt på alle

Detaljer

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015

Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 Rapport 2. kvartal og 1. halvår 2015 1 RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Beste første halvår i selskapets historie Over 50 prosent EBITDA-margin både i andre kvartal og første halvår Vesentlig styrket

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2015

Rapport 1. kvartal 2015 Rapport 1. kvartal 2015 Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler 1 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 STERK BEDRING I LØNNSOMHETEN FOR AQUA BIO TECHNOLOGY ASA. Nest beste kvartalsresultat noen gang Styrket finansiell

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014

RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 RAPPORT 4. kvartal 2014 1 RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2014 juli 2014. Saken har representert engangskostnader på ca. 4 millioner kroner i 2014. Inntektsstrøm i tråd med inngåtte avtaler God lønnsomhet opprettholdt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer