ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

2 Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter Selskapet (mor): Resultatregnskap 29 Balanseregnskap Endringer i selskapets egenkapital 32 Kontantstrømoppstilling 33 Noter Revisors beretning 50 Eierstyring og ledelse Presentasjon av valgkomite og styre 54 2

3 ÅRSBERETNING AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Beskrivelse av virksomheten Aqua Bio Technology ASA (Selskapet) er en uavhengig utvikler, produsent og selger av patenterte, kosmetiske ingredienser og teknologi. Selskapets hovedkontor ligger i Bergen. Selskapet ble etablert i 2004 og eier 100 % av datterselskapet Kilda Biolink AS (tidligere Aqua Bio Technology AS). De to selskapene i kombinasjon er i det etterfølgende omtalt som Konsernet, og innehar alle rettigheter til anvendelse av Zonase og tilhørende teknologi innenfor hudområdet. All virksomhet knyttet til produksjon og salg av ferdigvarer og tilknyttede rettigheter ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, og er nærmere kommentert under Strategisk retning. Det internasjonale kosmetiske markedet for hudpleieprodukter er anslått til mer enn USD 100 mia. Markedet for produkter som profileres som naturbaserte og/eller har funksjonelle effekter i tillegg til de rent kosmetiske er anslått til mer enn USD 25 mia pr år. Konsernet vil fremover operere som ingrediens - og teknologileverandør til dette markedet, basert på det patenterte enzymet Zonase og den patentsøkte teknologien Smids. Zonase er et ikke-toksisk, stabilt og aktivt enzym som isoleres fra klekkevæske fra produksjon av lakseyngel. Enzymet har evnen til å løse opp døde hudceller uten å skade de underliggende, friske cellene. Smids er en teknologi som muliggjør skreddersøm av smeltepunkt for kremer uten å endre forholdet mellom vann og fett i denne, og uten bruk av kunstige tilsettingsstoffer. Teknologien muliggjør derfor utvikling av kremer med gode kosmetiske egenskaper. Det siste året har vært krevende for selskapet. Salget av kremer har sviktet og kommersialiseringen av Zonase som ingrediens til kosmetikkindustrien har vist seg mer tidkrevende enn først antatt bl.a. som en følge av omfattende applikasjonstester hos kunder. Vi har i løpet av 2008 og begynnelsen av 2009 kommet langt i dette arbeidet, og Selskapet har i tillegg opplevd en betydelig positiv interesse for selskapets teknologi i forhold til ytterligere anvendelsesområder. Ettersom kosmetikksalget sviktet, har selskapets likviditet gradvis svekket seg. Finanskrisen førte til ytterligere press på likviditeten. Den anstrengte likviditetssituasjonen medførte også at Konsernet ikke har vært à jour med sine betalingsforpliktelser. Selskapet har orientert markedet om behovet for ytterligere kapitaltilførsel, og kapitalforhøyelse er nylig gjennomført (april 2009) i kombinasjon med en frivillig gjeldsforhandling overfor selskapets kreditorer. Strategisk retning Selskapets strategi og virksomhet er som følge av beslutningen fattet i oktober 2008 om å selge merkevarene Zona og Kilda Skindiver, relatert til utvikling og markedsføring av de to ingrediensene Zonase og SMIDS overfor den internasjonale kosmetikk- og personal care industrien. Begge produktene har sitt utspring i norske forskningsmiljø. Som følge av salget er omsetning av kosmetikk avsluttet pr tredje kvartal Beslutningen medførte videre en betydelig nedbygging og omorganisering av selskapets organisasjon, som videre framover vil være konsentrert om forsterke Selskapets salgs- og markedsarbeid samt å utvikle og forsterke patent, teknologi og produktutvikling av Zonase og SMIDS. Øvrige aktiviteter inkludert produksjon vil bli innkjøpt fra andre selskaper. Konsernet har som mål å bli en betydelig, internasjonalt orientert leverandør av råvarer og teknologi til hudpleiemarkedet med beslektede områder, respektert for innovativ teknologi og god og kompetent dialog med kunder. Arbeidet med å presentere og innarbeide Konsernets teknologi og råvarer overfor store, internasjonale kunder ble innledet i løpet av høsten 2007, og har vakt stor interesse i markedet. Flere store, internasjonale aktører har meldt sin interesse for å innlede samarbeid med Selskapet. Dette arbeidet vil nå bli forsterket gjennom økt salgs- og markedsfokus blant egne ansatte samt etablering av distribusjons- og salgssamarbeid med etablerte og anerkjente internasjonale aktører med etablerte kunderelasjoner. Organisasjon Ettersom salgsinntektene sviktet i 2008, vedtok styret ved inngangen til andre kvartal betydelige kostnadskutt og permitteringer. Antall ansatte har gjennom året gått fra fem heltidsansatte og seks deltidsansatte til tre heltidsansatte 3

4 og en deltidsansatt ved nyttår. Inntil Selskapet inngår kontrakt på salg av Zonase, vil kostnadsnivået og organisasjonen holdes på et lavest mulig nivå, dog slik at vi sikrer en forsvarlig administrasjon og kapasitet og fokus på markedsarbeidet. Konsernet har pr fire ansatte. Sykefravær har vært helt ubetydelig i Ledelse Einar Vangsnes fratrådte stillingen som administrerende direktør den etter eget ønske for å kunne konsentrere seg om oppgavene med å bygge opp Konsernets internasjonale salg. Arild Roar Rasmussen, som tidligere var daglig leder i datterselskapet Kilda Biolink AS, ble fra samme dato ansatt som ny administrerende direktør. Helse og sikkerhet Konsernet har fokus på de ansattes helse og sikkerhet. Det er i løpet av året ikke registrert skader eller tap av liv som følge av konsernets aktivitet. Det er heller ikke rapportert om skade på eiendom eller utstyr. Styret er av den oppfatning at Konsernets aktiviteter ikke forurenser det ytre miljø og det vil bli lagt vekt på å innrette fremtidige aktiviteter på en slik måte at denne foregår på grunnlag av forsvarlig ressursforvaltning med minst mulig påvirkning av det ytre miljø. Likestilling Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn og tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Arbeidstidsordninger i konsernet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Ved utlysing av stillinger i konsernet oppfordres kvinner til å søke. Av totalt 4 ansatte i Selskapet pr utgangen av 2008 var det en kvinne. Styret besto av 3 menn og 2 kvinner. Corporate Governance Konsernet tilstreber god eierstyring og selskapsledelse og har innført egne regler for Corporate Governance i tråd med anbefalingene i Norsk Eierstyring og Selskapsledelse. I forbindelse med nylig gjennomført kapitalforhøyelse har generalforsamlingen vedtatt å avvike fra retningslinjene hva angår punktet om honorar til styret ved at styrets medlemmer kan inngå i et opsjonsprogram for selskapet. For ytterligere informasjon vises til egen fremstilling av prinsipper for Eierstyring og ledelse i denne årsrapporten. Redegjørelse for årsregnskap Styret mener årsberetningen gir et riktig bilde av konsernets resultat og stilling. Resultat Omsetningen for Selskapet i 2008 endte på NOK 4,8 millioner mot NOK 7,0 millioner i 2007, mens resultat før skatt ble negativt med NOK 49,9 mill. for Selskapet mot et negativt resultat på NOK 15,8 millioner i Konsernets omsetning var i 2008 og 2007 lik Selskapets omsetning. Resultat før skatt for konsernet ble i 2008 negativt med NOK 49,2 millioner mot NOK 20,8 millioner i Konsernresultatet for 2008 er belastet med en nedskrivning av immaterielle verdier på NOK18,0 mill. I tillegg er omsetning og resultat i 2008 for Selskapet og Konsernet preget av svikten i kremsalget de tre første kvartaler, og salget av produktene med tilhørende rettigheter i fjerde kvartal. Samlet bokført tap relatert til salget av kosmetikkproduktene med tilhørende rettigheter i fjerde kvartal summerer seg til MNOK 9,3 hvorav samlede tap ved salg av varemerkerettigheter utgjør MNOK 6,2 og erstatninger knyttet til varemerkeinntrengingen er kostnadsført med MNOK 3,1. Kostnadseffekt av nedbemanninger og avvikling av kontraktsforhold relatert til flytting av virksomheten fra Sandefjord til Bergen, vil først i 2009 gi positiv regnskapsmessig effekt på kostnadssiden. Balanse Selskapets bokførte aktiva er pr NOK 63,6 millioner og bokført egenkapital NOK 53,1 millioner. Konsernet har ved utgangen av 2008 en total balanse på NOK 75,5 millioner, en egenkapitalgrad på 81 % og ingen rentebærende gjeld. 4

5 Som del av årets vurdering av balanseverdier har styret valgt å nedskrive Konsernets immaterielle verdier knyttet til den utviklede teknologien Zonase med NOK 18,0 millioner som følge av at salg av Zonase tidsmessig har blitt forskjøvet i forhold til forventet kontantstrøm ved utgangen av Nedskrivningen er foretatt med grunnlag i neddiskonterte kontantstrømmer, ut fra en forsinket markedsintroduksjon. Det er forutsatt svak positiv kontantstrøm fra drift (EBITDA) i 2010 i prognosen. Forskning og utvikling Denne aktiviteten har i hovedsak foregått i datterselskapet og ellers i samarbeid med Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim. Hovedsatsingen for arbeidet har vært å supplere dokumentasjon som er nødvendig i forbindelse med salg av Zonase til kosmetikkindustrien, samt å undersøke og teste andre egenskaper ved Zonase med sikte på å kunne tilby andre bruksområder enn allerede kjente. Parallelt har det vært foretatt eksterne sikkerhetstester basert på bransje- og kundestandarder som ledd i forberedelsene til lansering av nye produkter som inneholder Zonase. Konsernet har identifisert flere nye potensielle bruksområder for nåværende teknologier, hvor det forberedes patentsøknader. Finansiering Selskapet gjennomførte i desember 2007 en offentlig emisjon til kurs NOK 9,00 pr aksje som innbrakte NOK 11,1 millioner. Emisjonen ble registrert i januar Selskapet har i tillegg hatt en kassekreditt på NOK 2 millioner fram til oktober Kreditten ble avviklet etter salget av kosmetikk produktene. Av emisjonsprovenyet er det tilbakebetalt et aksjonærlån på NOK 1,047 mill. Det er ikke gjennomført noen kapitalforhøyelse i Selskapet hadde ved utgangen til aksjer á NOK 0,20 pr aksje tilsvarende en samlet aksjekapital på kr ,60. Det er gjennomført en kapitalforhøyelse i 2009 som det er referert til under Fortsatt drift. Fortsatt drift Styret vedtok i mars å gjennomføre en kapitalforhøyelse (rettet kontant emisjon) kombinert med en gjeldsforhandling mot konsernets kreditorer med krav overstigende NOK ,- for å sikre selskapet et finansielt grunnlag for videre drift. Som del av styrets beslutning var overdragelse av krav rettet mot Kilda Biolink AS til Aqua Bio Technology ASA, betinget kreditorenes aksept. Generalforsamlingen vedtok den 16. april 2009 kapitalforhøyelsen. Det ble tegnet nye aksjer i den rettede kontantemisjonen for NOK 8,3 millioner samt konvertering av gjeld til aksjer tilsvarende NOK 2,1. Av tilført kapital vil NOK 2,2 millioner benyttes til oppgjør mot kreditorer og ansatte umiddelbart, mens NOK 0,97 millioner av kreditorgjeld har oppgjør om to år ( ). Netto tilført driftskapital etter betaling av kreditorer og rådgivere som har bistått selskapet i prosessen er NOK 4,9 millioner. Styrets vurdering er at selskapet gjennom kapitalforhøyelsen er tilført tilstrekkelig kapital til å kunne drive virksomheten i tolv til femten måneder noe som vurderes å være tilstrekkelig for å etablere salgskontrakter med tilhørende positiv cash-flow. Styret bekrefter med grunnlag i ovenstående at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Finansiell og operasjonell risiko Konsernets mål og strategi er å bygge opp en internasjonalt orientert virksomhet for produksjon og salg av aktive ingredienser til industri innenfor hudpleieområdet og beslektede felt. Konsernet står overfor en rekke både finansielle og operasjonelle risikofaktorer, og noen av disse er utenfor selskapets kontroll. Operasjonelle risikofaktorer Avtalerisiko. Så lenge Konsernets inntekter er knyttet opp mot et begrenset antall avtaler med tredje part, vil man komme i et avhengighetsforhold til disse avtalepartene, og brudd på avtaler, redusert aktivitet hos avtaleparter osv vil kunne påvirke inntjeningen i Konsernet. Dette søkes forebygget ved at avtaler som gir en eller annen eksklusivitet eller fortrinnsrett til en avtalepart, knyttes opp mot minimumskrav for kjøp eller betaling. Videre vil Konsernet over tid søke å øke antall avtalepartnere for på den måten å bli mindre avhengig av et fåtall partnere. Teknologisk risiko. Konsernet er av den oppfatning at den teknologi og de produkter konsernet har råderett over, er svært attraktive og konkurransedyktige i markedet. I en verden der utviklingen går i stadig høyere tempo, og hvor det satses store beløp på utvikling av ny teknologi og nye produkter, vil imidlertid en situasjon kunne oppstå der ny teknologi radikalt endrer markedsforutsetningen for Konsernets produkter og teknologi. Dette kan føre til reduksjon i salgsvolum, eller gjøre det nødvendig å redusere prisene for å kunne opprettholde markedet. Konsernet søker derfor å utvikle nye bruksområder for nåværende teknologier og ingredienser, så vel som å identifisere nye teknologier og 5

6 substanser med et betydelig, internasjonalt potensial innenfor de områder man er aktiv på for på den måten i fremtiden å bli mindre avhengig av et fåtall produkter. Finansielle risikofaktorer Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansielle risiko: Valutarisiko. Ettersom det vesentlige av Konsernets inntekter i fremtiden er forventet å være i internasjonal valuta, mens en betydelig del av egne kostnader vil være i norske kroner, vil Konsernet være utsatt for svingninger i valutakurser. Konsernet vil derfor fortløpende vurdere behovet for å gjennomføre tiltak for valutasikring. Samtidig vil man, i den grad dette vil være mulig, å innføre klausuler i langsiktige leveranseavtaler som gir mulighet til å søke kompensasjon for valutasvingninger ut over normale svingninger. Renterisiko. Konsernet har i dag ingen rentebærende gjeld. Fra tid til annen vil det imidlertid kunne bli aktuelt med bankfinansiering for å kunne dekke kapitalbehovet. Dette vil innebære at Konsernet vil kunne pådra seg en renterisiko. Konsernet vil til enhver tid vurdere denne risikoen, samt gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre Konsernets interesser. Kredittrisiko. Alt kredittsalg innebærer en risiko for tap som følger av manglende betalingsevne, valutarestriksjoner etc. I forbindelse med inngåelse av nye avtaler vil det bli søkt innført et element av kontant betaling, eller krav om bankgaranti for å sikre Konsernet mot kredittap. Med en stadig mer internasjonal virksomhet, hvor det ikke alltid vil være mulig å gjennomføre krav om bankgaranti eller forhånds/kontant betaling, vil Konsernet kunne pådra seg en økt kredittrisiko. I denne forbindelse vil behovet for sikring av fordringer, eventuelt i kombinasjon med factoring for å sikre finansiering av rask vekst, bli vurdert. Likviditetsrisiko: Fram til konsernet inngår kontrakter om salg av Zonase til et større internasjonalt kosmetikkselskap, er konsernet uten kontantbringende virksomhet. I denne fasen må konsernet basere seg på egenkapitalfinansiering, samt søke offentlige og /eller private kilder for FoU-midler til prosjekter hvor dette kan være aktuelt Fremtidsutsikter Den mottagelse konsernets teknologi og råvarer har fått, etter at disse ble presentert internasjonalt for første gang høsten 2007, og gjennom den løpende markedskontakten konsernet har bygget opp gjennom 2008, har bekreftet styrets tro på markedspotensialet og muligheten for å bygge opp en interessant bioteknologisk virksomhet med basis i Zonase og SMIDS. Konsernet forventer å kunne innlede konkrete forhandlinger med store, internasjonale kunder i løpet av Dette vil i så fall kunne gi betydelig leveranser fra og med 2010, Det arbeid som er blitt gjennomført med å dokumentere Zonase s egenskaper nærmere, byr på muligheter for nye, spennende bruksområder for denne teknologien. Resultatdisponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Aqua Bio Technology ASA: Selskapet fikk i 2008 et underskudd på NOK Styret foreslår at årets underskudd overføres udekket tap. Selskapet har ingen fri egenkapital. Konsernet fikk i 2008 ut underskudd på NOK Sandefjord / Bergen, den 29. april

7 Konsolidert resultatregnskap NOK Pr 31. desember Note Salgsinntekter 2, 5, Varekostnader 9 ( ) ( ) Bruttofortjeneste Lønnskostnader 15 ( ) ( ) Avskrivninger 6, 7 ( ) ( ) Nedskrivninger 7 ( ) - Andre salgs- og administrasjonskostnader 18,19 ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Finansinntekter 2, Finanskostnader 2, 16 ( ) ( ) Netto finansinntekter / (-kostnader) ( ) ( ) Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Skattekostnad 14 ( ) ( ) Årsresultat ( ) ( ) Resultat pr. aksje ordinært 17 (1,88) (0,92) utvannet 17 (1,88) (0,92) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 7

8 Konsolidert balanse NOK Pr 31. desember Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler 7, Omløpsmidler Varer 9, Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Sum eiendeler EGENKAPITAL Egenkapital tilordnet selskapets aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap ( ) ( ) Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Utsatt skatt Lån Andre langsiktige forpliktelser 13, Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Lån Annen kortsiktig gjeld og forpliktelser Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. Sandefjord / Bergen, 31. Desember 2008 / 29. April

9 Endringer i konsernets egenkapital NOK Note Egenkapital tilordnet selskapets Aksjonærer Aksjekapital Overkursfond Udekket tap Total egenkapital Egenkapital 1. januar ( ) Årsresultat ( ) ( ) Innbetalt ved utstedelse av aksjer Kostnader i forbindelse med utstedelse av aksjer - ( ) - ( Egenkapital 31. desember ( ) Egenkapital 1. januar ( ) Årsresultat ( ) ( ) Innbetalt ved utstedelse av aksjer Kostnader ifm utstedelse av aksjer - ( ) - ( ) Aksjebaserte opsjoner Egenkapital 31. desember ( ) Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 9

10 Konsolidert kontantstrømoppstilling for konsernet NOK Kontantstrømmer fra driften Pr 31. desember Note Resultat før skatt 5 ( ) ( ) Avskrivninger 6, Nedskrivninger Endringer i varelager Tap ved salg av driftsmidler 19, Endringer i kundefordringer og andre fordringer ( ) Endringer i leverandørgjeld ( ) Netto kontantstrøm fra driften ( ) ( ) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Betalinger ifm kjøp av anleggsmidler 6, 7 ( ) ( ) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utstedelse av ordinære aksjer Aksjebaserte opsjoner Opptak (nedbetaling) av lån 13, ( ) Endringer i annen kortsiktig gjeld 13 ( ) Justering av kontanter ifm oppkjøp av Kilda Biolink AS Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Endring i kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter pr. 1. januar ( ) Kontanter, kontantekvivalenter og benyttede trekkrettigheter 31. desember Medfølgende noter er en integrert del av konsernregnskapet. 10

11 1. Generell informasjon Aqua Bio Technology ASA består av de to selskapene Kilda Biolink AS i Sandefjord og Aqua Bio Technology ASA i Bergen. Kilda Biolink AS var en utvikler av kosmetiske merkevarer basert på funksjonelle patenterte ingredienser, mens Aqua Bio Technology AS utviklet og patenterte enzymet Zonase for bruk innen kosmetikk. Kosmetikkvirksomheten ble solgt i fjerde kvartal 2008 og selskapets strategi er å fokusere på utvikling og markedsføring av ingrediensene Zonase og SMIDS overfor store, internasjonale kostmetikkselskaper. Selskapet er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Framnesveien 7, Sandefjord. Selskapet er notert på Oslo Axess. Konsernregnskapet ble vedtatt av selskapets styre 29. april Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Aqua Bio Technology ASA er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Følgende standarder og fortolkninger er vedtatt, men ikke trådt i kraft på balansedagen: Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling: Inntjeningsbetingelser og kanselleringer Denne endringen av IFRS 2 gir klarere veiledning til hva som er innvinningsbetingelser og hva som ikke er det. Videre reguleres også regnskapsføring av bortfalte rettigheter i opsjonsordninger som skyldes at andre betingelser enn innvinningsbetingelser, ikke oppfylles. Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IFRS 2 er 1. januar Konsernet planlegger å anvende endringen fra og med 1. januar IFRS 3 (revidert) - Virksomhetssammenslutninger I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet goodwill ved trinnvis oppkjøp, minoritetsinteresser, betingede vederlag og oppkjøpsutgifter. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 3 (R) er satt til 1. juli 2009, men IFRS 3 (R) er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende IFRS 3 (R) fra og med 1. januar IFRS 8 Driftssegmenter IFRS 8 erstatter IAS 14 - Segmentrapportering. Standarden krever at konsernet bruker en ledelsestilnærming for identifikasjon av segmentene. Generelt skal informasjonen som rapporteres være det som ledelsen benytter internt for å evaluere segmentenes resultater og for å bestemme hvordan ressurser skal allokeres til segmentene. IFRS 8 krever opplysninger om grunnlaget segmentinformasjonen er utarbeidet ut fra, og fra hvilke typer produkter og tjenester hvert segment har inntekter. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 8 er 1. januar Konsernet vil anvende IFRS 8 fra og med 1. januar IAS 1 (revidert) Presentasjon av finansregnskap Den reviderte standarden medfører endringer i oppstillingsplanene, særlig i egenkapitaloppstillingen, og innfører en oppstilling av ikke-eier transaksjoner Oppstilling over Sum Innregnede Kostnader og Inntekter (Comprehensive income). Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 1 (R) er 1. januar Konsernet vil anvende IAS 1 (R) fra og med 1. januar IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap I forhold til dagens IAS 27 gir den reviderte standarden mer veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i datterselskap og av utgang datterselskap. Videre endres dagens regler knyttet til fordeling av tap mellom majoritet og minoritet til at underskudd skal belastes minoritet selv om denne blir negativ. Ikrafttredelsestidspunktet for IAS 27 (R) er satt til 1. juli 2009, men IAS 27 (R) er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende IAS 27 (R) fra og med 1. januar

12 Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter - presentasjon og IAS 1 Presentasjon av finansregnskap Puttable Financial Instruments Endringen i IAS 32 innebærer at visse skrevne salgsopsjoner skal klassifiseres som egenkapital. Endringen i IAS 1 gjelder krav om å gi tilhørende noteopplysninger. Ikrafttredelsestidspunktet for endringene i IAS 32 og IAS 1 er satt til 1. januar 2009, men endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende endringen i IAS 32 og IAS 1 fra og med 1. januar Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling Eligible Hedged Items Endringene i IAS 39 innebærer en klargjøring av reglene hvor et finansielt instrument (sikringsobjekt) er sikret med henhold på utvalgte risikoer eller komponenter av kontantstrømmer. De vedtatte endringene gir i første rekke ytterligere retningslinjer for sikring av ensidig risiko (sikring med opsjoner) og sikring av inflasjonsrisiko, men klargjør også retningslinjene om at de utpekte risikoene og kontantstrømmene må være identifiserbare og pålitelig målbare. Ikrafttredelsestidspunktet for endringen i IAS 39 er satt til 1. juli 2009, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet planlegger å anvende endringen i IAS 39 fra og med 1. januar IFRIC 13 Customer loyalty programmes Fortolkningen omhandler hvordan lojalitetsprogrammer som et foretak har mot sine kunder for å belønne disse for tidligere kjøp samt gi intensiver for ytterligere kjøp, skal innregnes og måles. Fortolkningen hadde ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2008, men var på det tidspunktet ikke godkjent av EU. Fortolkningen er nå godkjent av EU for regnskapsår som begynner etter 31. desember Konsernet vil anvende IFRIC 13 fra og med 1. januar IFRIC 17 Distributions of non-cash assets to owners Fortolkningen omhandler regnskapsføring av utdelinger til eiere som gjøres opp i andre eiendeler enn kontanter. Fortolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2009, men er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet vil anvende IFRIC 17 fra og med 1. januar Konsernet forventer at implementering av IFRS 8 vil medføre endret segmentinndeling. I tillegg vil IFRS 8 medføre endrede måleregler for segmentresultat, segmenteiendeler og segmentforpliktelser. Utover dette forventes det ikke at implementering av endringene listet opp ovenfor vil få vesentlig effekt på konsernregnskapet på implementeringstidspunktene. IASB s årlige forbedringsprosjekt Det er vedtatt endringer i flere standarder med ikrafttredelse i løpet av Nedenfor er listet opp de viktigste endringene som kan få effekt for innregning, måling og noteopplysninger: IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet: Ved planlagt salg av kontrollerende eierandel i datterselskap skal alle eiendeler og forpliktelser i datterselskapet klassifiseres som holdt for salg selv om foretaket har til intensjon å beholde en ikke-kontrollerende andel etter nedsalget. IAS 1 Presentasjon av finansregnskap: Eiendeler og gjeld klassifisert som holdt for salg, i samsvar med IAS 39, klassifiseres ikke automatisk som kortsiktig i balansen. IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr: Driftsmidler som innehas for utleie og som ved utløpet av leieperioden selges som del av ordinær drift, skal overføres til varelager. IAS 19 Ytelser til ansatte: o Endringer i definisjonen av begrepene kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening, avkastning på pensjonsmidler, kortsiktig og andre langsiktige ytelser. o Endringer i pensjonsplaner som reduserer ytelsene knyttet til framtidige opptjening behandles som avkorting. o Referansen til IAS 37 vedr. betingede forpliktelser, er tatt bort. IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte: Framtidige lån fra det offentlige til en rente lavere enn markedsrente er ikke unntatt fra kravet om å finne en estimert rente. Forskjellen mellom mottatt lånebeløp og nåverdi skal regnskapsføres som offentlig tilskudd. IAS 28 Investeringer i tilknyttet foretak og IAS 31 Andeler i felleskontrollert foretak: Endring i visse noteopplysninger er dersom slike investeringer er regnskapsført til virkelig verdi iht IAS 39. IAS 36 Verdifall på eiendeler: Det skal gis visse noteopplysninger i forbindelse med nedskrivningstester når diskonterte framtidige kontantstrømmer benyttes for å estimere virkelig verdi fratrukket salgskostnader. IAS 38 Immaterielle eiendeler: Utgifter til annonsering og salgsfremmende tiltak skal kostnadsføres på tidspunktet hvor varen er tilgjengelig for selskaper eller når tjenesten er mottatt. IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling: o Endringen i bruken av et derivat, ved utpeking av derivatet som et sikringsinstrument eller ved opphør av sikring, skal ikke betraktes som en reklassifisering. Derivater kan derfor tas inn eller ut av kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet etter førstegangsinnregning. o Ved re-kalkulering av amortisert kost etter IAS 39.AG8 for et instrument som er eller har vært gjenstand for virkelig verdi sikring, skal det ikke benyttes opprinnelig effektiv rente, men en effektiv rente som hensyntar 12

13 o effekten av sikring. Henvisningen til segment er fjernet i forhold til utpeking og dokumentasjon av sikringsforhold Ingen av endringene vil medføre vesentlige endringer i Konsernets anvendelse av regnskapsprinsipper eller noteopplysninger. Utøvelse av skjønn Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note Konsolideringsprinsipper Datterselskaper Datterselskaper er alle enheter (inklusive foretak med avgrenset formål) der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet. Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles til virkelig verdi av eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. Følgende selskap inngår i konsolideringen: Navn Lokalisering Eier- og stemmeandel Aqua Bio Technology ASA Kilda Biolink AS Sandefjord Sandefjord 100 % 100 % 2.3 Segmentinformasjon Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre geografiske markeder. Selskapet har identifisert ett segment; salg av kosmetiske produkter og tre geografiske segmenter; Norge, Sverige og andre. Som følge av at kosmetikkvirksomheten ble solgt ved inngangen til fjerde kvartal 2008, ble segmentrapportering avsluttet pr Q3. Finansielle opplysninger vedrørende segmentrapportering til og med tredje kvartal 2008, er presentert i note Omregning av utenlandsk valuta (a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernregnskapet er presentert i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. (b) Transaksjoner og balanseposter Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, resultatføres. 2.5 Varige driftsmidler Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for av- og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene pådras. 13

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12

Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 konsolidert resultatregnskap 59 Cermaq-Gruppen Konsolidert resultatregnskap 01.01. 31.12 Videreført virksomhet Note 2009 2008 Driftsinntekter 6 8 971 715 8 715 572 Varekostnad 18 (6 028 564) (6 565 363)

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER. DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258 Annen driftsinntekt 51 258 RESULTATREGNSKAP NattoPharma ASA (Beløp i NOK tusen) NattoPharma konsern 2 008 2 007 Noter 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER 18 935 22 127 Salgsinntekt 4 18 935 22 127 51 258

Detaljer

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter

Årsrapport 2012. Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011. Våre eiendommer dine muligheter SveaReal AS Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2012 Företagspresentation och utdrag från årsredovisningen 2011 Årsrapport 2012 Våre eiendommer dine muligheter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009

Konsernberetning Playsafe Holding. Styrets årsberetning 2009 Konsernberetning Playsafe Holding Styrets årsberetning 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Playsafe Holding gruppen består av virksomheter som enten investerer i, eller drifter poker-, spill-, eller

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

ARGENTUM. årsrapport 2008

ARGENTUM. årsrapport 2008 ARGENTUM årsrapport 2008 styrets beretning 2008 VIRKSOMHETENS ART Argentum Fondsinvesteringer as er et investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte, aktive eierfond, såkalte aktive

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE:

TRONDHEIM OSLO INNHOLDSFORTEGNELSE: ÅRSRAPPORT SALGSKONTORER UTVIKLINGSKONTORER PRODUKSJON TRONDHEIM OSLO SAN JOSE SEOUL TOKYO TSMC/ASE, TAIWAN HONG KONG AMKOR TECH., THE PHILIPPINES INNHOLDSFORTEGNELSE: SIDE Introduksjon...3 Konsernsjefens

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern

Innledning. Innhold: 2 Innledning 3 Hendelser 2011 6 Kart over Nettbuss 7 Årsberetning 2011 17 Årsregnskap 2011 Nettbuss konsern Årsrapport/2011 1 Innledning Dette har vært et år i forandringens tegn. Ikke bare har påkledning, farger, dekor og busser blitt endret. Selskap har fusjonert og byttet navn, anbud har blitt vunnet og tapt,

Detaljer