Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/ desember 2011

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan , Budsjettrammer 2012 protokoll 2 Økonomiplan : Hovedoversikt driftsrammer 6 Nye driftstiltak 7 Investeringstiltak 8 Fondsmidler 11 Langsiktig gjeld 11 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2012: Fellestjenesten 12 Skolene 14 Barnehagene 17 Pleie og omsorg 19 Helse 21 NAV Numedal sosial og barnevern 23 Plan og Utvikling 25 Idrettsskolen 27 HMS 28 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2012: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 30 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 31 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 32 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 33 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 34 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 36 Kommunale avgifter og gebyrer for Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokument) Rollag kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: Budsjett Økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /11 Kommunestyre /11 Behandling i Kommunestyre : Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen, Even Røed, Steinar Berthelsen, Gunhild Sole Fossan, Olaf Storemoen og Per Torstein Hellumbråten. Even Røed foreslo nytt punkt 9: Det settes av kr ,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 12: Det bevilges kr til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa år. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 13: Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr ,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr ,- i økonomiperioden. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 14: En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes i samarbeid med Idrettsskolen. Gunnhild Sole Fossan foreslo nytt punkt 15: Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Ved avstemmingen ble det først stemt over 3 til 6, forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over 8, 10 og 11, forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over punkt 9 Even Rødes forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling, Even Rødes forslag ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling. Forslag til nytt punkt 12 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 13 ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. På bakgrunn av dette ble punkt 7 endret til et låneopptak på kr ,- til investeringer i Forslag til nytt punkt 14 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 15 ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune Side 2

4 Det ble deretter stemt over punkt 1 og 2 og endret punkt 7. Disse ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over hele vedtaket fra punkt 1 til 14 med vedtatte endringer, dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr kroner pr år. 1. Det settes av kr ,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. 2. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Økningen finansieres med tilsvarende reduksjon av nette driftsresultat Det bevilges kr til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa år. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Rollag kommune Side 3

5 11. Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr ,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra avsetning til disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr ,- i økonomiperioden. 12. En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes samarbeid med Idrettsskolen. 13. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Behandling i Formannskapet : Formannskapet fremmet følgende forslag til vedtak Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr ,- i 2012 og i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Til punkt 5. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. Vedtak / Innstilling i Formannskapet : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr kroner pr år. Rollag kommune Side 4

6 9. Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr ,- i 2012 og i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. 10. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Rollag kommune Side 5

7 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Momskompensasjon investeringer Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus) Rente- og avdragskomp SUM DRIFTSINNTEKTER ###### Anslag premieavvik Amortisering premieavvik Lønnsoppgjør i året Interne overføringer Idrettsskolen -563 Samhandlingsreformen Driftsområder: Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage Veggli barnehage Helse Sosial og barnevern Pleie og Omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd KF - overføring mellom komm og KF SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsetning til disposisjonsfond Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond Bruk av næringsfond Ovf. til investeringsregnskapet Netto avsetning Netto driftsresultat av totale inntekter 3,79 % 1,97 % 2,44 % 1,67 % 2,11 % Rollag kommune Side 6

8 Nye driftstiltak i planperioden: Stab og fellestjenester Økt antall plasser kulturskolen (fra 17 til 22 plasser) Styrke budsjettjenesten i Fønk, andel RK Ungdomsråd ( 2011 = 10') Utviklingstiltak for ungdom (mulighetsstudiet motoraktiviteter) Øke rammen til ungdomsklubben (i samarbeid med ungdomsrådet) Redusert billettpris svømming i aldersgruppa16-25 år MOT-satsing - kommuneplan Styrking tiltak informasjon 100 Skole Redusert ramme pga elevtall Rollag barnehage Tilbygg uthus (15 m2 uisolert) 50 Helse Tiltak/tilrettelegging Snekkerbua 100 Plan og utvikling Styrking av ressurs til plan, samfunn 50% stilling Økt ramme for tilskudd til næringsformål (fra 220') Økt gebyr plan + 20 % Økt gebyr byggesak + 10% Økt gebyr slam + 12 % Økt gebyr Feiing + 15% Utvidelse forebyggende branntilsyn Økt tilrettelegging for trivsel (kommuneplan) Ny pumpe til brannslukking (skog) 50 Beholde modul/innrede nye rom for hørselshemma elever til Renhold moduler på skolen Utsette fjerning av skolemodulene fra 2012 til KF Idrettsskolen Tilskudd til drift svømmehall Rollag Kirkelig Fellesråd Tjære Rollag kirke Male Veggli kirke Sum endringer Rollag kommune Side 7

9 Nye investeringstiltak i planperioden: Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Egenkapitaltilskudd KLP Ny Felles IKT-plattform i Kongsbergregionen i Reservevannsbrønn Rollag+ Ph iht.til komm. Vannplan 200 Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg Ventilasjonsanlegg gammelt bygg kommunehus 700 Opprusting sanitær og universell utforming på kommunehuset 600 Nyanlegg kommunale veier Kommunens andel Idrettshall 1/3 (inkl mva) Svømmehall (kompensasjonstilskudd) Veggli samfunnshus, dusjer, toalett, vinduer, kjøkken etc( Komp) Kjøp av næringsareal Servicebygg Rollag Bygdetun Egne midler (gaver) til Rollag Bygdetun Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Parkeringsplass Veggli kirke 150 Sum Investeringer i perioden Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon Sum finansiering Kommentarer til investeringene: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ny felles IKT-plattform i Kongsberg-regionen i 2012 Det foreslås å sette av kr i 2012 og kr i de resterende årene i planperioden til investeringer/tiltak innenfor IKT. Dette er midler til nyanskaffelser knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2012 avsettes det midler (Rollags andel) til ferdigstillelse av felles IKTplattform i Kongsbergregionen som muliggjør etablering av felles IKT-løsninger mellom kommunene. Dette er et prosjekt som gjennomføres i regi av samarbeidet i Kongsbergregionen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Reservevannsbrønn i Rollag Tiltaket og bevilgningen er en videreføring i tråd med budsjett/økonomiplan for I 2010 ble det bevilget kr og til formålet. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Tilknytning høydebasseng/renovering Rollag Rollag kommune Side 8

10 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med ett år. Det foreslås å bevilge kr i 2013 og kr i 2014 for å etablere sammenkobling/tilknytning mellom høydebassenget ved Rollag stavkirke og Rollag vannverk. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Totalrenovering av Veggli renseanlegg Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med med ett år. Det foreslås å bevilge kr i 2013 og kr i 2014 til å renovere renseanlegget i Veggli. Veggli renseanlegg er nå over 30 år gammelt. Virkningsgraden på anlegget er fortsatt tilfredsstillende, men utstyret begynner å bli nedslitt. Arbeidsmiljøet ved anlegget bør også oppgraderes. Det planlegges derfor en totalrenovering til dagens krav til standard. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ventilasjonsanlegg, kommunehuset, gammel del Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2012 til installasjon av ventilasjonsanlegg på kommunehuset gamle del. I 2009/2010 ble det skiftet vinduer og kommunestyresalen / formannskapssalen ble renovert. Dette ble finansiert av øremerkede vedlikeholdsmidler fra staten (tiltakspakken med fokus på vedlikehold av kommunale bygninger). Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak for å imøtekomme sentrale forskrifter til inneklima. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Opprusting sanitær og universell utforming, kommunehuset, gammel del Det foreslås å bevilge kr i 2012 til opprusting av resterende del av 2. etasje i kommunehuset. Dette gjelder bl.a. toaletter, kjøkken og møterom (gamle ordførerkontoret). Her skal det også hensyntas krav til universell utforming inklusiv montering av trappeheis. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nyanlegg kommunale veger Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr hvert år i økonomiplanperioden til nyanlegg kommunale veger. Midlene sees også i sammenheng med tiltak i vedtatt anleggsplan for kommunale veger, vedtatt i kommunestyret i Kommunestyret reduserte avsetningen med kroner i 2012 og Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Idrettshall Det største investeringstiltaket i planperioden er bygging av idrettshall ved idrettsskolen i 2012/2013. Idrettshall er omtalt som ett av tiltakene i rapporten fra Idrettsskolen 2018 og kommunestyret vedtok i september å sette i gang et utvidet forprosjekt for ny idrettshall. Forprosjektet omfatter detaljprosjektering av hallen, prosess for brukermedvirkning, finansieringsplan for utbyggingsprosjektet og underlag for spillemiddelsøknad. Rollag kommune Side 9

11 Byggig av idrettshall har vært vurdert ved flere anledninger tilbake i tid, men det er først nå at en har synliggjort et løsningskonsept som gjør det mulig å bygge en idrettshall til helt andre kostnadsrammer enn tidligere. I kommunens budsjett foreslås det avsatt millioner kroner inkl. mva. til bygging av idrettshall i Dette utgjør 33% av den totale kostnadsrammen. Det forutsettes at Idrettsskolen finansierer tilsvarende over sitt budsjett og at resterende kroner finansieres av tippemidler. Kommunestyret økte bevilgningen med for å ta høyde for turngrop og klatrevegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av svømmehall Det foreslås å bevilge kr til renovering av svømmehallen i Vedlikeholdsbehovet/renoveringen er synliggjort i vedlikeholdsplanen som er utarbeidet i Idrettsskolen 2018 prosjektet. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av Veggli samfunnshus Det foreslås å bevilge kr til renovering Veggli samfunnshus i Tiltakene vi omhandle renovering av dusjanlegg, toaletter, skolekjøkken samt bytte av vinduer. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Kjøp av næringsareal Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge til sammen kr til kjøp av næringsareal i perioden med kr i 2012 og kr i Kommunen har i dag noe tilgjengelig næringsareal i Veggli og ingen tilgjengelig næringsareal i Rollag. Tilakene bør sees i sammenheng med vedtatt kommuneplan samt den pågående omstillingsprosessen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nytt servicebygg Rollag bygdetun Det foreslås å bevilge kr til bygging av nytt servicebygg ved Rollag bygdetun. I finansieringen av tiltaket legges det til grunn bruk av egne midler (testamentert gave) i tillegg til kommunens egne midler. Overføring Rollag kirkelig fellesråd: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Parkeringsplass Veggli kirke Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr til Rollag kirkelig fellesråd i 2012 til utbedring av parkeringsplass ved Veggli kirke. Rollag kommune Side 10

12 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert -867 Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -406 Avsatt i investeringsregnskapet 0 Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -206 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Nye låneopptak i økonomiplan: Avdrag på nye låneopptak: Betalt avdrag Saldo Rollag kommune Side 11

13 4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan/ tiltaksområde Satsing på barn og unge Kulturskole Mål Tiltak Periode Tilbud til alle barn som ønsker kulturskole Kjøpe flere plasser av Nore og Uvdal kommune Utvidelse fra Opplæring av nye Økt kunnskap om 1 opplæringsdag med ekstern 2012 politikere kommunen og foreleser ombudsrollen for Gjennomføre opplæring i politikerne forbindelse med 4 kommunestyremøter Gjennomføre opplæring i hovedutvalgene Interkommunalt Bedre tjenester til Deltakelse i samarbeid befolkningen Kongsbergregionens satsning innen IKT- satsing og andre Kongsbergregionen prosjekter Forbedring av kommunens elektroniske tjenester. Interkommunalt Sikker bruk og oppvaring Lage felles overordnet 2012 samarbeid av elektronisk informasjonssikkerhetsstrategi sammen med informasjon Utarbeide Kongsbergregionen 2012 datasikkerhetsstrategi Implementere informasjonssikkerhetsstrategi for Rollag kommune Interkommunalt Sikker lagring og Planlegge felles elektronisk 2012 samarbeid oppbevaring av arkiv i Numedal arkivverdig materiale. Opprette felles Arkivtjeneste i Fullelektronisk arkiv Bedre tilbud til brukere Numedal Folkehelse Revidert Revidere Alkoholpolitiske 2012 Alkoholpolitiske Alkoholpolitisk retningslinjer retningslinjer handlingsplan Tildeling av nye bevillinger MOT MOT i Rollag kommune Etablere motorganisasjon 2012 Barn og unge 2012 Utarbeide en MOT strategi Andre tiltak MOT som en naturlig del av kommunens arbeid Omdømmebygging God informasjon til alle Lage informasjonsstrategi 2012 brukere om kommunens for kommunen tjenester og tilbud 2013 Lage en informasjonsplan for kommunen Sted og områdeutvikling Nytt servicebygg på Prosjektere og planlegge nytt 2012 Kultur- og fritidstilbud Rollag bygdetun servicebygg 2013 Bygge nytt servicebygg Barn og unge Økt utlån til barn og unge Økt kontakt med skole og Rollag kommune Side 12

14 Tiltaksområder for fritid Biblioteket barnehage Forfatterbesøk Forbedre barnebokutvalget Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) ,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse elektronisk X X Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. 80 % ansatt Sykefravær i % 2 % 2% 2% 2% 2% Medarbeiderundersøkelse hele Ja Ja Ja kommunen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95 % 96% 100% 100% 100% Interne meldingsblanketter 80 % 90% 95% 100% 100% Informasjon: Undervarden Ja 2 stk 2stk 2stk 2stk Sommermagasin sammen med Ja 1stk 1 stk 1 stk 1stk Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan X X for kommunen Biblioteket økt utlån til barn og unge % 10 % 5 % 5 % Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja * Bedre kommune (Kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse til innbyggere i kommunen om kommunens tjenester, det er denne spørreundersøkelsen som kan være aktuelt for oss å bruke en gang i løpet av kommunestyreperioden. Vi har ikke gjennomført slik spørreundersøkelse før, men foreslår at den gjennomføres i Rollag kommune Side 13

15 4.a.2 Skolen Arbeidsprogram 2012: Kommuneplanen Mål Tiltak Periode I skolen skal alle elevene skal få læringsplaner og elever bli sett og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget undervisninga nivå skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. Skolen skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. alle elevene skal oppleve mestring opplæringa skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger tilpassa opplæring reduserer behovet for spesialundervisning alle elever skal ha leseferdighet til å fullføre det 13-årige skoleløpet økt læringstrykk i klasse bedre gjennomsnittsresultatene på nasjonale prøver med 0,2 poeng øke fag- og vurderingskompetansen i personalet elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin iktkompetanse alle elever skal oppleve trygghet og trivsel på skolen målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning for å kunne redusere spesialundervisningen innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn prioritere god voksentetthet på trinn elevenes ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk heves ved å tilpasse opplæringa innføre system (VOKAL) for systematisk oppfølging av kartleggings- /prøveresultater gi en lærer pr. år tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år etablere system for kollegaveiledning gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter alle klasserom skal ha Smartboard grupperom og spesialrom skal på sikt få Smartboard elevene skal ha tilgang til egen PC 2012 ikt-veilederressursen skal opprettholdes når avtalen skal reforhandles nyansatte skal få nødvendig opplæring ha nulltoleranse mot mobbing utarbeide en forebyggende plan mot mobbing i et samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte 2012 utarbeide årsplan for å systematisere vårt holdingsskapende arbeidet bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse fortsette vårt gode samarbeid med Rollag kommune Side 14

16 elevenes foresatte Utvikle uteområdet ved skolen og skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. elevene skal oppleve et godt tilrettelagt utemiljø som stimulerer til aktivitet sette ned ei arbeidsgruppe som utarbeider en plan for uteområdet ved skolen iverksette planen (budsjett 2013 ) bygge opp et nytt uteskoleområde i samarbeid med Foreldrerådet Måloppnåelse på vurderes gjennom: Obligatoriske kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, utviklingssamtaler på klasse-, skole- og skoleeiernivå, GSI-data, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og en årlig tilstandsrapport som legges fram for kommunestyret. Andre områder: Planarbeid få på plass planer som mangler i samarbeid med skolefaglig ansvarlig og pedagogisk konsulent Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: kvalitetsutviklingsplan kompetanseutviklingsplan internkontrollsystem iflg. 13 i Opplæringslova helse, miljø og sikkerhet Interkommunalt samarbeid utvikle samarbeidet mellom Rollag og Flesberg og mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal felles skolelederopplæring interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver Rollag kommune Side 15

17 Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % Sykefravær i % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning Antall assistenter med fagbrev 50 % 70 % 70 % 70 % 70 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr. lærer Antall ansatte under videreutdanning Antall ansatte med seniortiltak Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn X 2,0 2,0 2,1 <10elever Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 3,0 3,0 X <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,0 4,0 4,1 4,1 gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Elektroniske tjenester Foresatte pålogging Fronter 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % E-handel 50 % 60 % 70 % 80 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Rollag kommune Side 16

18 4.a.3 Rollag kommunale barnehage Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde) Omdømmebygging Mål Tiltak Periode God informasjon til bruker og potensielle brukere av tjenesten Egen hjemmeside Invitere journalister ved arrangement 2011/2012 Kontinuerlig Folkehelse Barna skal være fysisk aktive minst 1 timer hver dag Skrive i Under Varden Godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter, alle barna skal ut å leke minst en gang hver dag Kontinuerlig Steds- og områdeutvikling Synlige barnehager i nærmiljøet. Godt barnehagetilbud på begge tettstedene i kommunen, med naturlige ulikheter pga. beliggenhet. Besøke Bygdeheimen, kommunehuset og andre arbeidsplasser. Delta på sentrumsdagen Besøke gårder i lokalsamfunnet Barn og unge Brukerundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelse elektronisk, bruke bedrekommune.no sitt verktøy. Lokalsamfunn med MOT 2 ganger pr år Hver høst Høst og vår Hver vår i perioden, første gang mars Barnehageplan Ferdigstille Barnehageplan Våren 2012 Sikkerhetsrommet. Grunnleggende sikkerhetsopplæring, elektronisk. Alle ansatte skal gjennomgå opplæringen 2 ganger i året. Alle vikarer/nytilsatte skal gjennomføre opplæringen Mars og september Kontinuerlig Jobbe bevisst med å gi barna Kunnskap og MOT til å møte livet før de starter å jobbe. Barnehagen skal ha fokus på sosial kompetanse i hverdagen, dette er i samsvar med verdiene i MOT satsningen. Høsten 2012 Utviklingsprogram : Barnehagen skal ha Barns medvirkning som satsningsområde de neste 4 årene. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Medvirkning handler om å gi barn rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Medbestemmelse er en del av medvirkningsbegrepet. Rollag kommune Side 17

19 Forskrift om rammeplan for barnehagen sier at medvirkning i barnehagen handler om det enkelte barns mulighet til å gi uttrykk for meninger, mulighet for selvbestemmelse, for å kunne se seg selv i et fellesskap, til å få tid og rom til undring og refleksjon og til å bli møtt med anerkjennelse og respekt. For å implementere barns rett til medvirkning i barnehagen krever det en annen måte å jobbe på av de voksne, vi ønsker å bli gode på dette og har derfor valgt å ha barns medvikning som satsningsområde i en periode fremover. Målindikatorer: tert Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt Sykefravær i % Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning , Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning , Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag Venteliste Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nettside - - Ja Ja Ja Ja Rollag kommune har full barnehagedekning, det betyr at alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Alle som ønsker barnehageplass skal få et tilbud, dersom de er bosatt i kommunen. Fra 2012 ønsker vi at et foreldremøte i året skal brukes til temamøte for foreldrene, hvor lokale eller eksterne foredragsholdere brukes i forhold til aktuelle tema. Fortrinnsvis det møte som er etter nyttår. Barnehagen har pr. i dag ingen egen nettside, dette ønsker vi å få til. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Rollag kommune Side 18

20 4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram 2012: Satsingsområde Mål Tiltak- hvordan nå målet Periode Omdømmebygging kommunen skal kommunen kan tilby Første møte med Gi god informasjon om hvilke tjenester være en positiv Bevisst bruk av media opplevelse Sikre god opplæring til ansatte Bidra til trivsel på arbeidsplassen Samhandlingsreformen tid. samarbeide med sykehuset Rett tjeneste til rett Iverksette koordinatorfunksjon som skal 2012 Interkommunalt samarbeid, prosjekt om Tilrettelegge for at felles pleie og omsorgstjenester i Numedal kommunen skal ta Spesialisering av fagområder imot Ambulante team, det vil si der utskrivningsklare tjenestebehovet er pasienter i henhold til nytt lovkrav Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Folkehelse Fokus på Forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk helsefremmende til alle 75 åringer samt årlig oppfølging tiltak og forebygge Organiserte treningstilbud for sykdom og skade tjenestemottakere Legge til rette for uorganiserte treningstilbud for medarbeidere, gi veiledning til de som har behov for det Kompetanseutvikling utdanningsnivået i henhold til fremtidige behov og Øke Lage kompetanseplan og ny bemanningsplan 2012 Samhandlingsreformen Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov. Motivere assistenter til å ta fagbrev Rollag kommune Side 19

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2012 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2012 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2012 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...3 Fellestjenesten...9 Helse... 13 Pleie og omsorg... 17 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 20 Veggli skole...

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

TERTIALRAPPORT. 2. tertial 2012 ROLLAG KOMMUNE. Byggestart Rollaghallen sept.2012 Foto: Dag Lislien

TERTIALRAPPORT. 2. tertial 2012 ROLLAG KOMMUNE. Byggestart Rollaghallen sept.2012 Foto: Dag Lislien TERTIALRAPPORT Byggestart Rollaghallen sept. Foto: Dag Lislien 2. tertial ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet... 3 Fellestjenesten... 9 Helse... 13 Pleie og omsorg... 17 NAV Numedal

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen:

Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/11 den 08.12.2011. Behandling: Tone Bood, Ap, satte fram forslag fra Arbeiderpartiet og Venstre om følgende tilleggspunkt til innstillingen: Nytt punkt 22: «Det

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer