Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE"

Transkript

1 Økonomiplan Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/ desember 2011

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan , Budsjettrammer 2012 protokoll 2 Økonomiplan : Hovedoversikt driftsrammer 6 Nye driftstiltak 7 Investeringstiltak 8 Fondsmidler 11 Langsiktig gjeld 11 Arbeidsprogram/målindikatorer pr enhetene 2012: Fellestjenesten 12 Skolene 14 Barnehagene 17 Pleie og omsorg 19 Helse 21 NAV Numedal sosial og barnevern 23 Plan og Utvikling 25 Idrettsskolen 27 HMS 28 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2012: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 30 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 31 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 32 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 33 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 34 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 36 Kommunale avgifter og gebyrer for Rådmannens forslag med utdypende kommentarer (eget dokument) Rollag kommune Side 1

3 Kommunestyrets protokoll: Budsjett Økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /11 Kommunestyre /11 Behandling i Kommunestyre : Følgende deltok i debatten: Haldis Prestmoen, Even Røed, Steinar Berthelsen, Gunhild Sole Fossan, Olaf Storemoen og Per Torstein Hellumbråten. Even Røed foreslo nytt punkt 9: Det settes av kr ,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 12: Det bevilges kr til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa år. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 13: Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr ,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr ,- i økonomiperioden. Steinar Berthelsen foreslo nytt punkt 14: En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes i samarbeid med Idrettsskolen. Gunnhild Sole Fossan foreslo nytt punkt 15: Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Ved avstemmingen ble det først stemt over 3 til 6, forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over 8, 10 og 11, forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over punkt 9 Even Rødes forslag ble satt opp mot formannskapets innstilling, Even Rødes forslag ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling. Forslag til nytt punkt 12 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 13 ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. På bakgrunn av dette ble punkt 7 endret til et låneopptak på kr ,- til investeringer i Forslag til nytt punkt 14 ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 15 ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune Side 2

4 Det ble deretter stemt over punkt 1 og 2 og endret punkt 7. Disse ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over hele vedtaket fra punkt 1 til 14 med vedtatte endringer, dette ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyre : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr kroner pr år. 1. Det settes av kr ,- til prosjektmidler til utviklingstiltak for ungdom i 2012 og Midlene skal deles ut gjennom en søknadsprosess og gis til nye tiltak som: Bevislig har stort nedslagsfelt spesielt blant ungdom Bidrar til fritidstilbud for ungdom Bidrar til økt bolyst og attraktivitet Har organisering som vil være levedyktig gjennom prosessen. Kommunen peker mot mulighetsstudie av prosjekt i 2012, samt forprosjekt i 2013, retter også søkelys mot tiltak som motorsportsbane. 2. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Økningen finansieres med tilsvarende reduksjon av nette driftsresultat Det bevilges kr til redusert billettpris til kr. 50,- i svømmehallen for aldersgruppa år. Avsetning til disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. Rollag kommune Side 3

5 11. Låneopptaket til idrettsskolen økes med kr ,- for å ta høyde for å bygge turngrop og klatrevegg. Kapitalutgiftene tas fra avsetning til disposisjonsfondet og reduserer netto drift med ca kr ,- i økonomiperioden. 12. En ber administrasjonen utrede kommunalt innkjøp av minibuss til svømmekjøring. Det utredes samarbeid med Idrettsskolen. 13. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av Frivillighetssentralens virksomhet og økonomi, og at dette blir lagt fram for kommunestyret i neste møte. Behandling i Formannskapet : Formannskapet fremmet følgende forslag til vedtak Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr ,- i 2012 og i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Til punkt 5. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. Vedtak / Innstilling i Formannskapet : 1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune godkjennes. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt i hele kommunen i Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til eiendomsskatteloven 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret. Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester. 6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 7. Det foretas låneopptak på kroner til investeringer i Lånet avdragstid settes til 20 år. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr kroner pr år. Godtgjøring til hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr kroner pr år. Rollag kommune Side 4

6 9. Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr ,- i 2012 og i 2012 gjennomføres det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i et helhetlig perspektiv. 10. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr i 2012 og Rammene til Ungdomsklubben økes med kr ,- i året i økonomiperioden. Midlene skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet. Rollag kommune Side 5

7 Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden: Rammer Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Rammetilskudd Momskompensasjon investeringer Eiendomsskatt verker og bruk Eiendomsskatt annen eiendom Salg av konsesjonskraft netto inntekt Kompensasjonstilskudd (svømmehall/samfunnshus) Rente- og avdragskomp SUM DRIFTSINNTEKTER ###### Anslag premieavvik Amortisering premieavvik Lønnsoppgjør i året Interne overføringer Idrettsskolen -563 Samhandlingsreformen Driftsområder: Fellestjenesten Skole Rollag kommunale barnehage Veggli barnehage Helse Sosial og barnevern Pleie og Omsorg Plan og utvikling Rollag Kirkelige Fellesråd KF - overføring mellom komm og KF SUM DRIFTSUTGIFTER DRIFTSRESULTAT Renteutgifter Renteinntekter Avdrag Rente jfr inv i økonomiplan m/låneopptak Avdrag jfr inv i økonomiplan m/låneopptak RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Avsetning til disposisjonsfond Konsesjonsavgifter avsettes til næringsfond Bruk av næringsfond Ovf. til investeringsregnskapet Netto avsetning Netto driftsresultat av totale inntekter 3,79 % 1,97 % 2,44 % 1,67 % 2,11 % Rollag kommune Side 6

8 Nye driftstiltak i planperioden: Stab og fellestjenester Økt antall plasser kulturskolen (fra 17 til 22 plasser) Styrke budsjettjenesten i Fønk, andel RK Ungdomsråd ( 2011 = 10') Utviklingstiltak for ungdom (mulighetsstudiet motoraktiviteter) Øke rammen til ungdomsklubben (i samarbeid med ungdomsrådet) Redusert billettpris svømming i aldersgruppa16-25 år MOT-satsing - kommuneplan Styrking tiltak informasjon 100 Skole Redusert ramme pga elevtall Rollag barnehage Tilbygg uthus (15 m2 uisolert) 50 Helse Tiltak/tilrettelegging Snekkerbua 100 Plan og utvikling Styrking av ressurs til plan, samfunn 50% stilling Økt ramme for tilskudd til næringsformål (fra 220') Økt gebyr plan + 20 % Økt gebyr byggesak + 10% Økt gebyr slam + 12 % Økt gebyr Feiing + 15% Utvidelse forebyggende branntilsyn Økt tilrettelegging for trivsel (kommuneplan) Ny pumpe til brannslukking (skog) 50 Beholde modul/innrede nye rom for hørselshemma elever til Renhold moduler på skolen Utsette fjerning av skolemodulene fra 2012 til KF Idrettsskolen Tilskudd til drift svømmehall Rollag Kirkelig Fellesråd Tjære Rollag kirke Male Veggli kirke Sum endringer Rollag kommune Side 7

9 Nye investeringstiltak i planperioden: Avdrag startlån Mottatt avdrag startlån Egenkapitaltilskudd KLP Ny Felles IKT-plattform i Kongsbergregionen i Reservevannsbrønn Rollag+ Ph iht.til komm. Vannplan 200 Tilknytning høydebasseng/renovering. Rollag Bygging/Totalrenovering av Veggli renseanlegg Ventilasjonsanlegg gammelt bygg kommunehus 700 Opprusting sanitær og universell utforming på kommunehuset 600 Nyanlegg kommunale veier Kommunens andel Idrettshall 1/3 (inkl mva) Svømmehall (kompensasjonstilskudd) Veggli samfunnshus, dusjer, toalett, vinduer, kjøkken etc( Komp) Kjøp av næringsareal Servicebygg Rollag Bygdetun Egne midler (gaver) til Rollag Bygdetun Ovf til Rollag kirkelig fellesråd: Parkeringsplass Veggli kirke 150 Sum Investeringer i perioden Finansiering: Låneopptak Bruk av disposisjonsfond Ovf fra driftsbudsjettet, momskompensasjon Sum finansiering Kommentarer til investeringene: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ny felles IKT-plattform i Kongsberg-regionen i 2012 Det foreslås å sette av kr i 2012 og kr i de resterende årene i planperioden til investeringer/tiltak innenfor IKT. Dette er midler til nyanskaffelser knyttet til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I 2012 avsettes det midler (Rollags andel) til ferdigstillelse av felles IKTplattform i Kongsbergregionen som muliggjør etablering av felles IKT-løsninger mellom kommunene. Dette er et prosjekt som gjennomføres i regi av samarbeidet i Kongsbergregionen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Reservevannsbrønn i Rollag Tiltaket og bevilgningen er en videreføring i tråd med budsjett/økonomiplan for I 2010 ble det bevilget kr og til formålet. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Tilknytning høydebasseng/renovering Rollag Rollag kommune Side 8

10 Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med ett år. Det foreslås å bevilge kr i 2013 og kr i 2014 for å etablere sammenkobling/tilknytning mellom høydebassenget ved Rollag stavkirke og Rollag vannverk. Tiltaket er i tråd med kommunens plan for vannforsyning, vedtatt i kommunestyret i Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Totalrenovering av Veggli renseanlegg Tiltaket og bevilgningen er i tråd med tidligere budsjett/økonomiplan. Det er i rulleringen av økonomiplanen imidlertid foreslått forskjøvet ut i tid med med ett år. Det foreslås å bevilge kr i 2013 og kr i 2014 til å renovere renseanlegget i Veggli. Veggli renseanlegg er nå over 30 år gammelt. Virkningsgraden på anlegget er fortsatt tilfredsstillende, men utstyret begynner å bli nedslitt. Arbeidsmiljøet ved anlegget bør også oppgraderes. Det planlegges derfor en totalrenovering til dagens krav til standard. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Ventilasjonsanlegg, kommunehuset, gammel del Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr i 2012 til installasjon av ventilasjonsanlegg på kommunehuset gamle del. I 2009/2010 ble det skiftet vinduer og kommunestyresalen / formannskapssalen ble renovert. Dette ble finansiert av øremerkede vedlikeholdsmidler fra staten (tiltakspakken med fokus på vedlikehold av kommunale bygninger). Det er imidlertid behov for ytterligere tiltak for å imøtekomme sentrale forskrifter til inneklima. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Opprusting sanitær og universell utforming, kommunehuset, gammel del Det foreslås å bevilge kr i 2012 til opprusting av resterende del av 2. etasje i kommunehuset. Dette gjelder bl.a. toaletter, kjøkken og møterom (gamle ordførerkontoret). Her skal det også hensyntas krav til universell utforming inklusiv montering av trappeheis. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nyanlegg kommunale veger Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr hvert år i økonomiplanperioden til nyanlegg kommunale veger. Midlene sees også i sammenheng med tiltak i vedtatt anleggsplan for kommunale veger, vedtatt i kommunestyret i Kommunestyret reduserte avsetningen med kroner i 2012 og Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Idrettshall Det største investeringstiltaket i planperioden er bygging av idrettshall ved idrettsskolen i 2012/2013. Idrettshall er omtalt som ett av tiltakene i rapporten fra Idrettsskolen 2018 og kommunestyret vedtok i september å sette i gang et utvidet forprosjekt for ny idrettshall. Forprosjektet omfatter detaljprosjektering av hallen, prosess for brukermedvirkning, finansieringsplan for utbyggingsprosjektet og underlag for spillemiddelsøknad. Rollag kommune Side 9

11 Byggig av idrettshall har vært vurdert ved flere anledninger tilbake i tid, men det er først nå at en har synliggjort et løsningskonsept som gjør det mulig å bygge en idrettshall til helt andre kostnadsrammer enn tidligere. I kommunens budsjett foreslås det avsatt millioner kroner inkl. mva. til bygging av idrettshall i Dette utgjør 33% av den totale kostnadsrammen. Det forutsettes at Idrettsskolen finansierer tilsvarende over sitt budsjett og at resterende kroner finansieres av tippemidler. Kommunestyret økte bevilgningen med for å ta høyde for turngrop og klatrevegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av svømmehall Det foreslås å bevilge kr til renovering av svømmehallen i Vedlikeholdsbehovet/renoveringen er synliggjort i vedlikeholdsplanen som er utarbeidet i Idrettsskolen 2018 prosjektet. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Renovering av Veggli samfunnshus Det foreslås å bevilge kr til renovering Veggli samfunnshus i Tiltakene vi omhandle renovering av dusjanlegg, toaletter, skolekjøkken samt bytte av vinduer. Tiltaket kommer inn under ordningen for rentekompensasjon fra Husbanken. Rentekompensasjon skal bidra til at kommunene kan ta opp rentefrie lån (hver kommune har en tildelt låneramme) til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Kjøp av næringsareal Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge til sammen kr til kjøp av næringsareal i perioden med kr i 2012 og kr i Kommunen har i dag noe tilgjengelig næringsareal i Veggli og ingen tilgjengelig næringsareal i Rollag. Tilakene bør sees i sammenheng med vedtatt kommuneplan samt den pågående omstillingsprosessen. Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Nytt servicebygg Rollag bygdetun Det foreslås å bevilge kr til bygging av nytt servicebygg ved Rollag bygdetun. I finansieringen av tiltaket legges det til grunn bruk av egne midler (testamentert gave) i tillegg til kommunens egne midler. Overføring Rollag kirkelig fellesråd: Tiltak År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Parkeringsplass Veggli kirke Tiltaket og bevilgningen er i tråd med budsjett/økonomiplan Det foreslås å bevilge kr til Rollag kirkelig fellesråd i 2012 til utbedring av parkeringsplass ved Veggli kirke. Rollag kommune Side 10

12 Fond Budsjett Økonomiplan Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert -867 Bruk i driftsregnskapet 0 Avsatt i driftsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert/øremerket Bruk i driftsregnskapet Avsatt i driftsregnskapet Saldo Ubundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -406 Avsatt i investeringsregnskapet 0 Bruk i investeringsregnskapet Saldo Bundne Investeringsfond Saldo Tidligere disponert -206 Avsatt i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Saldo Sum fondsmidler til disposisjon Langsiktig gjeld Låneopptak pr Nye låneopptak i økonomiplan: Avdrag på nye låneopptak: Betalt avdrag Saldo Rollag kommune Side 11

13 4.a.1 Fellestjenesten Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan/ tiltaksområde Satsing på barn og unge Kulturskole Mål Tiltak Periode Tilbud til alle barn som ønsker kulturskole Kjøpe flere plasser av Nore og Uvdal kommune Utvidelse fra Opplæring av nye Økt kunnskap om 1 opplæringsdag med ekstern 2012 politikere kommunen og foreleser ombudsrollen for Gjennomføre opplæring i politikerne forbindelse med 4 kommunestyremøter Gjennomføre opplæring i hovedutvalgene Interkommunalt Bedre tjenester til Deltakelse i samarbeid befolkningen Kongsbergregionens satsning innen IKT- satsing og andre Kongsbergregionen prosjekter Forbedring av kommunens elektroniske tjenester. Interkommunalt Sikker bruk og oppvaring Lage felles overordnet 2012 samarbeid av elektronisk informasjonssikkerhetsstrategi sammen med informasjon Utarbeide Kongsbergregionen 2012 datasikkerhetsstrategi Implementere informasjonssikkerhetsstrategi for Rollag kommune Interkommunalt Sikker lagring og Planlegge felles elektronisk 2012 samarbeid oppbevaring av arkiv i Numedal arkivverdig materiale. Opprette felles Arkivtjeneste i Fullelektronisk arkiv Bedre tilbud til brukere Numedal Folkehelse Revidert Revidere Alkoholpolitiske 2012 Alkoholpolitiske Alkoholpolitisk retningslinjer retningslinjer handlingsplan Tildeling av nye bevillinger MOT MOT i Rollag kommune Etablere motorganisasjon 2012 Barn og unge 2012 Utarbeide en MOT strategi Andre tiltak MOT som en naturlig del av kommunens arbeid Omdømmebygging God informasjon til alle Lage informasjonsstrategi 2012 brukere om kommunens for kommunen tjenester og tilbud 2013 Lage en informasjonsplan for kommunen Sted og områdeutvikling Nytt servicebygg på Prosjektere og planlegge nytt 2012 Kultur- og fritidstilbud Rollag bygdetun servicebygg 2013 Bygge nytt servicebygg Barn og unge Økt utlån til barn og unge Økt kontakt med skole og Rollag kommune Side 12

14 Tiltaksområder for fritid Biblioteket barnehage Forfatterbesøk Forbedre barnebokutvalget Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) ,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse elektronisk X X Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. 80 % ansatt Sykefravær i % 2 % 2% 2% 2% 2% Medarbeiderundersøkelse hele Ja Ja Ja kommunen Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95 % 96% 100% 100% 100% Interne meldingsblanketter 80 % 90% 95% 100% 100% Informasjon: Undervarden Ja 2 stk 2stk 2stk 2stk Sommermagasin sammen med Ja 1stk 1 stk 1 stk 1stk Numedalskommunene Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan X X for kommunen Biblioteket økt utlån til barn og unge % 10 % 5 % 5 % Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja * Bedre kommune (Kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse til innbyggere i kommunen om kommunens tjenester, det er denne spørreundersøkelsen som kan være aktuelt for oss å bruke en gang i løpet av kommunestyreperioden. Vi har ikke gjennomført slik spørreundersøkelse før, men foreslår at den gjennomføres i Rollag kommune Side 13

15 4.a.2 Skolen Arbeidsprogram 2012: Kommuneplanen Mål Tiltak Periode I skolen skal alle elevene skal få læringsplaner og elever bli sett og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget undervisninga nivå skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. Skolen skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. alle elevene skal oppleve mestring opplæringa skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger tilpassa opplæring reduserer behovet for spesialundervisning alle elever skal ha leseferdighet til å fullføre det 13-årige skoleløpet økt læringstrykk i klasse bedre gjennomsnittsresultatene på nasjonale prøver med 0,2 poeng øke fag- og vurderingskompetansen i personalet elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin iktkompetanse alle elever skal oppleve trygghet og trivsel på skolen målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning for å kunne redusere spesialundervisningen innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn prioritere god voksentetthet på trinn elevenes ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk heves ved å tilpasse opplæringa innføre system (VOKAL) for systematisk oppfølging av kartleggings- /prøveresultater gi en lærer pr. år tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år etablere system for kollegaveiledning gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter alle klasserom skal ha Smartboard grupperom og spesialrom skal på sikt få Smartboard elevene skal ha tilgang til egen PC 2012 ikt-veilederressursen skal opprettholdes når avtalen skal reforhandles nyansatte skal få nødvendig opplæring ha nulltoleranse mot mobbing utarbeide en forebyggende plan mot mobbing i et samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte 2012 utarbeide årsplan for å systematisere vårt holdingsskapende arbeidet bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse fortsette vårt gode samarbeid med Rollag kommune Side 14

16 elevenes foresatte Utvikle uteområdet ved skolen og skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. elevene skal oppleve et godt tilrettelagt utemiljø som stimulerer til aktivitet sette ned ei arbeidsgruppe som utarbeider en plan for uteområdet ved skolen iverksette planen (budsjett 2013 ) bygge opp et nytt uteskoleområde i samarbeid med Foreldrerådet Måloppnåelse på vurderes gjennom: Obligatoriske kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, utviklingssamtaler på klasse-, skole- og skoleeiernivå, GSI-data, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og en årlig tilstandsrapport som legges fram for kommunestyret. Andre områder: Planarbeid få på plass planer som mangler i samarbeid med skolefaglig ansvarlig og pedagogisk konsulent Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: kvalitetsutviklingsplan kompetanseutviklingsplan internkontrollsystem iflg. 13 i Opplæringslova helse, miljø og sikkerhet Interkommunalt samarbeid utvikle samarbeidet mellom Rollag og Flesberg og mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal felles skolelederopplæring interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver Rollag kommune Side 15

17 Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % Sykefravær i % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning Antall assistenter med fagbrev 50 % 70 % 70 % 70 % 70 % Antall assistenter uten fagbrev 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr. lærer Antall ansatte under videreutdanning Antall ansatte med seniortiltak Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn X 2,0 2,0 2,1 <10elever Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 3,0 3,0 X <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,0 4,0 4,1 4,1 gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Elektroniske tjenester Foresatte pålogging Fronter 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % E-handel 50 % 60 % 70 % 80 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Rollag kommune Side 16

18 4.a.3 Rollag kommunale barnehage Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde) Omdømmebygging Mål Tiltak Periode God informasjon til bruker og potensielle brukere av tjenesten Egen hjemmeside Invitere journalister ved arrangement 2011/2012 Kontinuerlig Folkehelse Barna skal være fysisk aktive minst 1 timer hver dag Skrive i Under Varden Godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter, alle barna skal ut å leke minst en gang hver dag Kontinuerlig Steds- og områdeutvikling Synlige barnehager i nærmiljøet. Godt barnehagetilbud på begge tettstedene i kommunen, med naturlige ulikheter pga. beliggenhet. Besøke Bygdeheimen, kommunehuset og andre arbeidsplasser. Delta på sentrumsdagen Besøke gårder i lokalsamfunnet Barn og unge Brukerundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelse elektronisk, bruke bedrekommune.no sitt verktøy. Lokalsamfunn med MOT 2 ganger pr år Hver høst Høst og vår Hver vår i perioden, første gang mars Barnehageplan Ferdigstille Barnehageplan Våren 2012 Sikkerhetsrommet. Grunnleggende sikkerhetsopplæring, elektronisk. Alle ansatte skal gjennomgå opplæringen 2 ganger i året. Alle vikarer/nytilsatte skal gjennomføre opplæringen Mars og september Kontinuerlig Jobbe bevisst med å gi barna Kunnskap og MOT til å møte livet før de starter å jobbe. Barnehagen skal ha fokus på sosial kompetanse i hverdagen, dette er i samsvar med verdiene i MOT satsningen. Høsten 2012 Utviklingsprogram : Barnehagen skal ha Barns medvirkning som satsningsområde de neste 4 årene. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Medvirkning handler om å gi barn rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Medbestemmelse er en del av medvirkningsbegrepet. Rollag kommune Side 17

19 Forskrift om rammeplan for barnehagen sier at medvirkning i barnehagen handler om det enkelte barns mulighet til å gi uttrykk for meninger, mulighet for selvbestemmelse, for å kunne se seg selv i et fellesskap, til å få tid og rom til undring og refleksjon og til å bli møtt med anerkjennelse og respekt. For å implementere barns rett til medvirkning i barnehagen krever det en annen måte å jobbe på av de voksne, vi ønsker å bli gode på dette og har derfor valgt å ha barns medvikning som satsningsområde i en periode fremover. Målindikatorer: tert Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Medarbeidere: Gj.snittlig stillings pst. pr. ansatt Sykefravær i % Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning , Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning , Gjennomførte medarbeidersamtaler i % Gjennomført medarbeiderundersøkelse Ja Ja Ja Tjeneste: Barnehagedekning i % 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag Venteliste Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nettside - - Ja Ja Ja Ja Rollag kommune har full barnehagedekning, det betyr at alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Alle som ønsker barnehageplass skal få et tilbud, dersom de er bosatt i kommunen. Fra 2012 ønsker vi at et foreldremøte i året skal brukes til temamøte for foreldrene, hvor lokale eller eksterne foredragsholdere brukes i forhold til aktuelle tema. Fortrinnsvis det møte som er etter nyttår. Barnehagen har pr. i dag ingen egen nettside, dette ønsker vi å få til. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Rollag kommune Side 18

20 4.a.4 Pleie og omsorg Arbeidsprogram 2012: Satsingsområde Mål Tiltak- hvordan nå målet Periode Omdømmebygging kommunen skal kommunen kan tilby Første møte med Gi god informasjon om hvilke tjenester være en positiv Bevisst bruk av media opplevelse Sikre god opplæring til ansatte Bidra til trivsel på arbeidsplassen Samhandlingsreformen tid. samarbeide med sykehuset Rett tjeneste til rett Iverksette koordinatorfunksjon som skal 2012 Interkommunalt samarbeid, prosjekt om Tilrettelegge for at felles pleie og omsorgstjenester i Numedal kommunen skal ta Spesialisering av fagområder imot Ambulante team, det vil si der utskrivningsklare tjenestebehovet er pasienter i henhold til nytt lovkrav Kompetanseutvikling Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Folkehelse Fokus på Forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk helsefremmende til alle 75 åringer samt årlig oppfølging tiltak og forebygge Organiserte treningstilbud for sykdom og skade tjenestemottakere Legge til rette for uorganiserte treningstilbud for medarbeidere, gi veiledning til de som har behov for det Kompetanseutvikling utdanningsnivået i henhold til fremtidige behov og Øke Lage kompetanseplan og ny bemanningsplan 2012 Samhandlingsreformen Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov. Motivere assistenter til å ta fagbrev Rollag kommune Side 19

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013

GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 GRUE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utarbeidet: mai 2009 Behandling: formannskapet 2.6.2009, kommunestyret 22.6.2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Arbeidet med økonomiplanen...

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer