Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015"

Transkript

1 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan Budsjett

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2012 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Driftsbudsjett forutsetninger og premisser i partienes forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2012 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i partienes forslag til handlingsplan og budsjett 2012 og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,8 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2012, samt partienes endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 338,7 millioner kroner for I tillegg godkjennes et låneopptak på 1,1 millioner kroner til restfinansiering av ferge. Ubrukte lån til finansiering av investeringsregnskapet fra 2011 på inntil 550 millioner kroner overføres til Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer 2

3 Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til budsjett 2012 og handlingsplan dmannens dokument. Partienes forslag til budsjett 2011 og felles forslag til handlingsplan har vært styrende for prioriteringer og endringer. rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, demokratiutvikling penhet. solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige t partier: re Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. bedre skolen,. Et klart og utvetydig ja til a - forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og prioriteres. Fredrikstad kommune har store økon kontroll med driftsbudsjettene. Underskuddet fra 2010 dekkes inn i 2012 forhindre at kommunen havner i ROBEK-registeret og for at kommun et større handlingsrom utover i perioden. Det er en klar forventning til utvalg og rådmannen at rammene som bystyret vedtar skal holdes. rlige svingninger i inntekten eiendomsskatten skal ikke økes. Dermed synker realverdien av eiendomsskatten i planperioden. Byens befolkning vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er dramatisk. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber! Vi må sette oss et konkret mål om å etablere et konkret antall nye arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Det vil vi gjøre i arbeidet med ny næringsplan. 3

4 Vi vil gi Fredrikstad et løft gjennom å føre en aktiv og styrket næringspolitikk. Vi vil at kommunen skal være en utviklingsaktør i partnerskap med byens næringsliv. Det må satses betydelige midler på langsiktige grep. Bare slik når vi målene for velferdspolitikken. Det er derfor satt av noen investeringsmidler som kan bidra til å skape ny aktivitet i samarbeid med byens næringsliv. Vi vil ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med næringslivet som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Det er satt av 0,5 millioner kroner til å etablere prosjektet i Fra og med 2013 er det satt av 2,0 millioner kroner årlig til formålet. Vi må også styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, og forskningsinstitusjoner som f. eks. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle framtidens industri i Fredrikstad. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. Når kommunens økonomi er brakt i orden ønsker samarbeidspartiene å forplikte seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Målet er at kommune og næringsliv sammen skal få til et utviklingsfond som kan brukes til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det betinger at næringslivet forplikter seg til å bidra tilsvarende. Ordningen evalueres etter 4 år. Kultur og byutvikling vil være viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Partiene støtter derfor opp under forslaget om å realisere en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en attraktiv by som rekrutterer nye innbyggere. Det skal arbeides videre med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten og nytt ridesenter. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by. HiØs kompetanse kan være viktig for utviklingen av både lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi vil være positive til å legge til rette for flere studentboliger. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene så foreslås det å redusere satsene på full plass i SFO med 3080 kroner i året i forhold til rådmannens forslag. Partiene legger til rette for å gjeninnføre velferdsarrangementet i Kongstenhallen for de ansatte fra og med 2012 og vi setter av midler til for å kunne ta inn flere lærlinger. Vi styrker Daghøyskolen og hjelpetrenerprosjektet og styrker rammen til park- og grøntvedlikehold. 4

5 Hovedprioritering i budsjettet Hovedprioritet er å få orden i kommuneøkonomien. Partiene støtter derfor en raskest mulig nedbetaling av underskuddet på 48,5 millioner kroner fra Det betyr at budsjettet for 2012 blir stramt. Partiene har likevel funnet rom for noen viktige styrkinger. Rammen til skole har blitt styrket mest i tråd med kommuneplanens satsning på kunnskap. Det er lagt inn midler til å videreføre lærertettheten fra 2011 og det foreslås en tydelig reduksjon i SFO-prisene. Det gir budsjettet en mer sosial profil for barnefamiliene. Byen har behov for et vedlikeholdsløft. Det gjelder veivedlikehold, renhold, park og grøntanlegg. Rådmannen har lagt inn en forsiktig styrking av områdene. Vi styrker formålet med ytterligere 2,0 millioner kroner og utfordrer lokalsamfunnsutvalgene til å være med på dugnad. Sosial og omsorg styrkes med 1,75 millioner kroner som benyttes til å styrke tilskudd til nærmere beskrevne tiltak under avsnittet for sosial- og omsorgsutvalget, økonomi. Gjennom samhandlingsreformen ligger det forslag til styrking av flere tjenester som vil bety positive forbedringer av tjenestene i Tallene er usikre fordi medfinansieringen for medisinske innleggelser og behandling er et anslag. Sektoren har store utfordringer. Partiene forventer at det jobbes aktivt med å tilpasse driften til de rammene som her er foreslått. Det er en forutsetning at dette kan gjøres uten nedleggelser av tjenestetilbud. Kultur er styrket med 1,0 millioner kroner. Partiene har fjernet et salderingstiltak på 0,3 millioner kroner på kirkebudsjettet. Partiene har antydet hva styrkingene til det enkelte utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin ramme. Mangfold og integrering Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk og lærer om norsk kultur og levesett. Vi ønsker å styrke Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) og se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen. Vi vil også samarbeide tett med det lokale næringslivet når det gjelder praksisplasser. Kommunen må aktivt motivere foreldre med minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings - og likestillingsombud. 5

6 Driftsrammer FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2012 i 2012-kroner Inntekter Skatt , ,2-1444,4-1444,4-1444,4-1444,4 Rammetilskudd -946, ,9-1761,0-1759,0-1759,0-1759,0 Demografiutvikling -26,0-52,0-67,0 Eiendomsskatt -117,0-190,0-193,0-194,5-194,5-194,5 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,1-19,3-16,5-10,7 0,0 0,0 Sum frie inntekter , ,4-3414,9-3434,6-3449,9-3464,9 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,6 175,3 187,7 190,9 197,2 203,4 Renteinntekter -57,4-49,4-58,4-63,7-65,2-71,9 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,3 192,7 185,7 191,3 191,3 191,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,7 16,2 33,8 50,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,2 19,1 32,9 40,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -110,0-120,9-128,8-155,1-173,9-184,3 Kompensasjonstilskudd - stat -23,9-26,6-29,4-31,6-33,0-33,0 Overføring fra FREVAR KF -22,6-24,3-18,9-18,9-18,9-18,9 Utbytte -22,5-27,0-22,0-22,0-22,0-22,0 Sum netto kapitalkostnader 109,5 119,8 124,7 126,2 142,3 156,3 Diverse fellesutgifter 22,7 66,1 57,2 48,9 49,3 49,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 34,7 40,8 44,9 44,5 46,3 48,4 Andre trossamfunn 3,2 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Sum 60,7 109,3 153,9 96,8 99,0 101,1 Til disp. drift og investeringer , ,4-3136,3-3211,6-3208,5-3207,5 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 130,8 138,7 144,2 146,4 143,5 146,4 Miljø- og samfunnsutvikling 35,8 37,4 39,5 41,5 40,2 40,5 Kultur 68,3 73,1 76,0 76,0 76,0 76,0 Regulering og tekniske tjenester 237,6 240,2 252,9 256,2 256,4 261,4 Utdanning og oppvekst 790, ,2 1225,0 1233,5 1233,5 1233,5 Omsorg og sosiale tjenester 1 206, ,8 1398,3 1406,9 1409,4 1439,4 Sum 2 469, ,4 3136,1 3160,5 3159,0 3197,1 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 48,3 0,0-0,2-51,1-49,6-10,3 - Avsetning til investeringsfond (drift) 0,2 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett Disp. netto internt driftsres. 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Kommuneøkonomi Fredrikstad kommune har store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en forutsetning å få orden i økonomien først. Vi må få kontroll med driftsbudsjettene og nedbetale tidligere underskudd. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. (Dvs. realverdien av inntekten synker.)skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene! Nå må vi styrke fellesskapet og få orden i økonomien igjen. 6

7 Budsjettets inntektsside Rammetilskuddet økes med 8,0 millioner kroner i Eiendomsskatten prisjusteres ikke slik rådmannen forslår i sitt budsjettforslag. Den videreføres på 2011-nivå med 3,7 og i bunnfradrag per boenhet. Reelt sett er det en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt. Som følge av nye skatteobjekter beregnes inntektene fra eiendomsskatt til 193,0 millioner kroner i Forventningen til utbytte er satt til 22,0 millioner kroner, en økning på 2,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Budsjettår/ Inntekstpost Skatt Eiendomsskatt* -4,0-3,5-3,5-3,5 Rammetilskudd +8,0 +6,0 +6,0 +6,0 Økt utbytte +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 Sum økning +6,0 +4,5 +4,5 +4,5 Budsjettets utgiftsside rammejusteringer Utgiftene til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn reduseres med 5,75 millioner kroner. Bakgrunnen for nedjusteringen er at det har vært betydelig mindreutbetaling enn budsjettert i I tillegg finansieres styrking gjennom redusert bunnlinje i planperioden. Driftsbudsjettet til kirken styrkes med 0,3 millioner kroner. Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 17,5 millioner kroner. Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Omsorg og sosiale tjenester 1,75 1,75 1,75 1,75 Utdanning og oppvekst 10,5 10,5 10,5 10,5 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester 2,75 2,75 2,75 2,75 Miljø- og samfunnsutvikling 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum styrking 17,50 17,50 17,50 17,50 Styrkingene videreføres flatt i hele planperioden, men ved budsjettbehandlingen for 2013 vil vi gjøre nye vurderinger av å øke rammene ytterligere til tjenesteområdene. En forutsetning er at kommunen har gjenvunnet økonomisk handlefrihet. 7

8 Oppvekstutvalget Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen. Elevene må lære mer. Vi skal prioritere å øke antallet lærere, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil vurdere leksehjelpsordning også på de høyere klassetrinn. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er derfor viktig at Fredrikstadskolen har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. I dette budsjettet har vi prioritert å redusere prisen på SFO fordi det kommer alle brukerne til gode. Vi kommer tilbake til innføring av søskenmoderasjon i senere budsjettbehandlinger i planperioden. Vi vil starte bygging av ny Borge ungdomsskole i perioden. Det bør sees på muligheten for å styrke norskopplæring i grunnskoledelen på FRIS. Økonomi Rammen til oppvekstutvalget styrkes med 10,5 millioner kroner. SFO-prisene reduseres med 200 kroner per måned i 2011-priser. Øvrig styrking på 5,0 millioner kronerb kan brukes til å opprettholde antall årsverk i skolen, samt styrking av FRIS og virksomhet JONAS. Sosial- og omsorgsutvalget Samarbeidspartiene vil satse på eldreomsorgen. Det neste store velferdsløftet er å skaffe alle som trenger det en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig med bemanning døgnet rundt. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem på Østsiden i 2013 og Vi vil også sette fokus på kvalitet. Derfor vil vi fremme forslag om en lokal verdighetsgaranti som sikrer at de eldre får den hjelp de trenger. Det er viktig å vektlegge føre var -prinsippet gjennom en økt satsing på hjemmehjelp og korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser som en sentral del av en verdighetsgaranti. Vi vil etablere et eldres hus i perioden. Vi vil arbeide for at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det. Vi skal realisere helsehuset på Værste i løpet av perioden. Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Tilbudet til yngre brukere under 67 år utgjør den største delen av aktiviteten. Det må derfor også være et godt tilbud til yngre brukere og funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og rehabilitering. Det mulige handlingsrommet Samhandlingsreformen gir, må også brukes til det. Tiltak foreslått i budsjettet som en del av 8

9 Samhandlingsreformen, må gis en løpende vurdering opp i mot den disponible rammen reformen gir. Samarbeidspartiene ønsker også at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner som utfører slike tjenester - også rusomsorg. Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan i perioden. Økonomi Rammen til utvalget er styrket med 1,75 millioner kroner. Dette fordeles på følgende tiltak: Daghøyskolen tilbake til det nivået det var i 2007 med kroner. Hjelpetrenerprosjektet i regi av FRID styrkes med kroner Frivilligsentralen styrkes med kroner. Kirkens Bymisjon styrkes med kroner. Rusomsorgen styrkes med kroner. Hjem i sykehjem aktiviteter styrkes med kroner. Funksjon som aktivitør/sangpedagog opprettes med kroner Arbeidet med å øke antall heltidsstillinger i kommunen forseres. Det skal etableres et prosjekt med mål om å øke antallet heltidsstillinger i Fredrikstad kommune. Rådmannen bes innhente erfaringer fra andre kommuner. Kultur Vi vil styrke fritidsklubbene i kommunen, utarbeide en lokal frivillighetsmelding, støtte lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid blant annet gjennom gratis halleie for barn og unge under 19 år. Vi ønsker å beholde Fredrikstad kino, Blå Grotte og St.Croix i kommunal eie. Vi ser klart behovet for et bibliotek på Østsiden, og mener dette bør ses på i forbindelse med et nytt bibliotek på nye Borge ungdomsskole. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne - og ungdomsidrett. Vi vil bygge flerbrukshall på Lisleby i perioden. Vi vil arbeide for å få etablert Fylkeskulturscenen på Værste. Samarbeidspartiene vil støtte opp under utviklingen av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten. Vi vil også be om en utredning om Framtidsbiblioteket. 9

10 Økonomi Kulturutvalgets rammer er styrket med 1,0 millioner kroner i Styrkingen er videreført i planperioden. Det er kulturutvalget som selv vedtar hvordan styrkingen skal benyttes. Bystyret vil likevel peke på den foreslåtte salderingen på 0,62 millioner kroner. Øvrige midler kan benyttes til Studium Actoris og styrking av Kulturskolen. Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Sammen med næringslivet vil vi løfte Fredrikstad. Vi vil jobbe aktivt med å få flere bedrifter hit. Vi vil derfor ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med byens næringsliv som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Industrien skal sikres forutsigbare rammebetingelser Det skal ikke bygges boliger i eller i umiddelbar nærhet til eksisterende industriområder. Kommunen har en helt klar rolle som tilrettelegger for nye næringsområder. Vi må jobbe for å få på plass et bedre veisystem og dobbeltspor gjennom byen vår så rakst som mulig. Det er vedtatt en offensiv klimaplan for Fredrikstad. Planen må legges til grunn i alle kommunale prosesser. Klimaplanen skal rulleres i løpet av perioden. Partiene vil ha fokus på vern av matjord slik at primærnæringene også i framtiden har tilgang på god dyrkbar mark. Økonomi Rammene til seksjonen er økt med 0,5 millioner kroner i Midlene skal benyttes til å starte opp et konkret prosjekt for å øke antallet nyetableringer i Fredrikstad. Det bør innledes et samarbeid med Fredrikstad Utvikling/næringslivet om prosjektet. Regulering og teknisk drift Vi vil benytte oss av statlig belønningsordning for å få fortgang i utbyggingen av kollektivtiltak og gang - og sykkelveier. Utvidelser og fergetilbud (for eksempel strekningen Lisleby Sellebakk) og utredning av elvemetro tas med som tiltak i søknad om belønningsmidler. Hovedsykkelplanen vil ligge til grunn for arbeidet. Gang- og sykkelveier vil prioriteres i våre investeringsbudsjetter. Vi vil se på muligheten for å benytte miljøbøter som forebyggende tiltak mot tilgrising av det offentlige rom. Byen vår må bli penere. Det er behov for å gjøre flere tiltak på vedlikehold av veier og grøntområder. Økonomi Rammen til teknisk utvalg er styrket med 2,75 millioner kroner. Bystyret peker på behovet for å forbedre veivedlikehold, park- og grøntanlegg. Det settes av penger til 10

11 en Hold byen ren kampanje. Teknisk drift bes om å innlede et samarbeid med lokalsamfunnsutvalgene i arbeidet med å løfte statusen på nærområdene i Fredrikstad. Utvalget bes også om å øke tilskuddet til FSK og Begby IL med kroner til drift og vedlikehold av løyper og stier. Det avsettes også midler til å sprøyte aktuelle skøytebaner/isflater i nærmiljøene (Falkenbanen, Tollbodplassen etc). Det er satt av til prosjektering av utbygging av vann og avløp i spredt bebyggelse jf. Bystyrevedtak PS 11/113 Økonomi og organisasjonsutvikling Vi vil legge til grunn en modell hvor ansatte som arbeider i et større omfang enn det ansettelsen tilsier gis rettighet til å gå inn i stilling tilsvarende den reelle arbeidssituasjonen. Heltidsstilling skal være en reell rettighet - deltid en mulighet. Vi skal ha en god dialog med de ansattes organisasjoner. Effektive og dyktige medarbeidere må føle seg verdsatt i den jobben de gjør. Velferdsarrangementer er viktige i den sammenheng. Fredrikstad kommune har nådd målet med en lærling pr innbygger. Det er ikke tilstrekkelig for å møte det arbeidskraftbehovet kommunen har. Læringeordningen bør derfor styrkes ytterligere. Økonomi Seksjonens rammer styrkes med 1,0 millioner kroner, hvorav 0,45 millioner kroner kan benyttes til velferdsarrangement for ansatte i Fredrikstad kommune. Resterende beløp kan benyttes til å styrke lærlingeordningen. Investeringsbudsjettet Partiene støtter strategien med å redusere og skyve på investeringer for å få balanse i kommuneøkonomien. Viktige investeringstiltak som barnehager og skoler må tåle utsettelser. Foreslått ny barnehage utsettes. Sykehjemmet bygges som forutsatt i rådmannens forslag. Partiene har lagt inn flerbrukshall på Lisleby til 30 millioner kroner med finansiering i 2013 og Det er behov for å rehabilitere taket på domkirken. Kirken gis fullmakt til å gå videre med å søke om rentefrie lån innen utgang av året Det jobbes videre med prosjektering. Bystyret tar endelig stilling til investeringen når detaljprosjektering foreligger. Borge ungdomsskole bygges i 2014 og 2015 som forslått av rådmannen. Avsatte midler til 2 klasserom i paviljonger ved Trara skole omdisponeres til ombygging/rehabilitering av bygget. Prosjektet er kostnadsvurdert til mellom 8,0 til 10,0 millioner kroner. Det foretas en 11

12 omprioritering fra budsjettposten paviljonger med 5,0 millioner kroner og resten dekkes fra midler avsatt til inneklima/rehabilitering. Det er lagt inn til sammen 12 millioner kroner til den nylig vedtatte sykkelhovedplanen i perioden med 3 millioner i Beløpet økes til 4 millioner fra Beløpet innbefatter sykkelfeltet fra brannstasjonen til Mosseveien og også sykkeloppstillingsplasser i sentrum og andre strategiske steder. Det arbeides videre med å etablere et nytt badeland til erstatning for dagens utendørsbad på Kongsten. Lysløypa rehabiliteres for 0,9 millioner kroner i Partiene bruker mer av investeringsfond for å finansiere økt investeringstakt i forhold til rådmannen. Framtidige budsjetterte overskudd kan benyttes til å fylle på investeringsfondet. Investering finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 5,2 5,2 5,1 5,0 Kultur tjenester 10,3 62,0 25,0 0,0 Regulering og tekniske tjenester 55,5 46,7 43,2 43,6 Omsorg 23,5 155,2 19,0 2,0 Oppvekst 85,5 37,1 107,9 203,5 Kirke tjenester 11,5 17,8 31,4 15,0 Sum netto investeringer 191,5 324,0 231,6 269,1 Fra investeringsfond 15,3 53,6 19,7 6,0 Overføring fra drift (mva. komp) 18,5 41,3 55,6 51,7 Lånebehov 157,7 229,1 156,3 211,4 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 139,2 140,5 134,0 117,0 Teknisk drift 9,8 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 22,5 22,2 33,1 22,8 Boligstrategi 65,1 30,3 38,3 30,3 Sum netto selvfinans 236,6 194,0 205,4 170,1 Fra investeringsfond 1,0 1,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 7,7 4,5 9,2 7,2 Investeringsfond bolig/næring 3,9-7,3-1,7-11,0 Salg bolg/næringstomter 18,7 29,5 34,7 33,8 Tidligere finansiert - boligstrategi* 24,4 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 181,0 166,3 163,1 140,1 * Låneopptak av tidligere planlagte prosjekter fra 2009 som ikke er gjennomført. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger

13 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Egenbetalinger og gebyrer SFO-prisen for hel plass settes til kroner kroner per måned. Delte plasser justeres forholdsmessig. I tillegg til ingen prisjustering er prisen satt ned med 200 kroner per måned. Øvrige verbalforslag og bestillinger 1. Rådmannen bes komme tilbake med alternative forslag til hvordan barnehagekapasiteten kan økes i stedet for å bygge ny barnehage i Rådmannen bes om å fremme sak for oppvekstutvalget om bemanningsnormer og fordeling av bemanning i SFO. 3. Det skal fremmes en egen sak med forslag til hvordan ny arrangementsarena kan utredes videre primo Bystyret utfordrer 2014-gruppa til å gjennomføre den første fasen i videre utredning. 4. Det utredes hvordan en bibliotekfilial kan etableres på ny Borge ungdomsskole. 5. Egne kommunale vikarordninger for tjenesteområdene utredes. 6. Rådmannen bes om å komme tilbake til bystyret med en prinsippsak som viser hvordan kommunale grunnverdier kan benyttes til å finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og ny arrangementsarena. 7. Fredrikstad kommune skal igjen bli fairtrade-kommune. 8. Det skal utarbeides en kulturminnevernplan for Fredrikstad kommune. 9. Det settes i gang en utredning om Framtidsbiblioteket. 10. Som ledd i det forebyggende arbeidet skal det deles ut strøsand til eldre brukere som mottar hjemmetjenester fra Fredrikstad kommune. 11. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak om fergetilbud på strekningen Gressvik Sentrum på lørdager i sommersesongen. 12. Det gjøres en ny gjennomgang av boligsoneparkering rundt sentrum for å forhindre uønsket parkering. Det sees på om det er andre sentrumsnære områder som kan avgiftsbelegges. 13

14 13. Kommunale virksomheter skal øke antallet praksisplasser jf. MIF-planen. Det utredes et samarbeidsprosjekt mellom kommune, NAV og næringsliv som skal ha som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. 14. Det utarbeides en beplantningsplan for Fredrikstad kommune 15. Det arbeides videre med hvordan Eldres hus/frikslivssentral kan innarbeides som en del av samhandlingsreformen. 14

15 VEDLEGG 1 DETALJOVERSIKT INVESTERINGER Brutto Netto sum Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Ne Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 Sum sentrale investeringer 20,5 20,5 5,2 0,0 5,2 5,2 0,0 5,2 5,1 0,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Nytt kunstgress Merkur 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervarme Merkur 6,5 4,5 6,5 2,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fylkesscene 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 10,0 0,0 1 Lislebyhallen 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 1 Utbedring bibliotek 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trenings/mosjonsløype 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scateanlegg utendørs 3,0 2,3 3,0 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 102,0 97,3 15,0 4,7 10,3 62,0 0,0 62,0 25,0 0,0 2 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 60,0 60,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 1 Veier, nye dekker 30,0 30,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 1 Trafikksikring 9,2 7,6 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 Brannsikring Gamlebyen 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Biler, maskiner 33,0 33,0 10,7 0,0 10,7 8,3 0,0 8,3 6,8 0,0 Tomteveien - trafikksikring Lisleby 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kaier og brygger 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Legionellatiltak/radonsanering 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 14,0 14,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 SD-anlegg og ENØK 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 VA spredt bebyggelse Elingaard 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Gatelys 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Floa 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Oppgradering av lysløypa 0,9 0,9 0,9 0,0 0,9 Sykkelplan 15,0 15,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 190,6 189,0 55,9 0,4 55,5 47,1 0,4 46,7 43,6 0,4 4 Omsorg Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 229,0 172,0 16,0 0,0 16,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 1 Velferdsteknologi 9,5 9,5 3,5 0,0 3,5 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 Utstyr omsorg 10,0 10,0 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Helsehus inventar og utstyr 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 Sum omsorg 256,7 199,7 23,5 0,0 23,5 155,2 0,0 155,2 76,0 57,0 1 Oppvekst Ny Gaustad u.skole (restbevilgn.) 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sagabakken skole (restbevilgn.) 29,0 25,0 29,0 4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 83,8 83,8 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 22,0 10,9 0,0 1 Borge u-skole (ramme 224) 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 8 Trafikk løsning Lunde skole 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Paviljonger 24,0 24,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Inventar elevtallsøkning 4,5 4,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 IKT - investeringer skole 20,5 20,5 5,5 0,0 5,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 15

16 Sum oppvekst 438,0 434,0 89,5 4,0 85,5 37,1 0,0 37,1 107,9 0,0 10 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 Universell utforming (rentekomp.) 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt tak Domkirken 26,0 26,0 1,0 0,0 1,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 1 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 12,8 12,8 3,1 0,0 3,1 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Sum kirken 75,7 75,7 11,5 0,0 11,5 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 3 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 083, ,2 200,6 9,1 191,5 324,4 0,4 324,0 289,0 57,4 23 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Ne Vann, avløp og renovasjon Vann 195,0 195,0 48,0 0,0 48,0 54,0 0,0 54,0 55,0 0,0 5 Avløp 302,0 302,0 79,0 0,0 79,0 79,0 0,0 79,0 72,0 0,0 7 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Renovasjon 17,7 17,7 8,2 0,0 8,2 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 Sum VAR 530,7 530,7 139,2 0,0 139,2 140,5 0,0 140,5 134,0 0,0 13 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Rehab. St.fjellet P-hus (ny) 8,8 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 10,8 10,8 9,8 0,0 9,8 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 82,8 82,8 13,6 0,0 13,6 15,8 0,0 15,8 31,6 0,0 3 Næring 17,8 17,8 8,9 0,0 8,9 6,4 0,0 6,4 1,5 0,0 Sum 100,6 100,6 22,5 0,0 22,5 22,2 0,0 22,2 33,1 0,0 3 Boligstrategi Nybygg 165,1 132,1 70,1 14,0 56,1 25,0 5,0 20,0 40,0 8,0 3 Kjøp 32,0 30,7 10,0 1,3 8,7 10,0 0,0 10,0 6,0 0,0 Prosjekt adm. kostnader 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Sum 198,3 164,0 80,4 15,3 65,1 35,3 5,0 30,3 46,3 8,0 3 Sum selvfinansierte 840,4 806,1 251,9 15,3 236,6 199,0 5,0 194,0 213,4 8,0 20 Tildligere finansier i ,4 16

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av Lokalstyret i sak xxx/13 (13/208), i møte 10.12.13 1 INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 2. UTDRAG FRA SVALBARDBUDSJETTET 2014... 4 3. HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer