Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015"

Transkript

1 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan Budsjett

2 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden og budsjett for 2012 med netto utgiftsrammer fordelt på de enkelte tjenesteområder slik det framkommer av oversikten for driftsbudsjettet i kapittelet Driftsbudsjett forutsetninger og premisser i partienes forslag. Styrking av rammen vedtas benyttet slik det er beskrevet under hvert enkelt økonomikapittel. Utvalgene har fullmakt til å fordele budsjettmidler på tvers av etatsgrenser innenfor eget budsjett. 2. Investeringsbudsjettet for 2012 med finansiering vedtas slik det framkommer i kapittelet Investering og finansiering i partienes forslag til handlingsplan og budsjett 2012 og budsjettskjema 2A. Merinntekter ved salg av bolig- og næringseiendommer utover kostnadene til å opparbeide nye arealer avsettes til ubundet investeringsfond. Egenkapitaltilskudd til KLP med 8,8 millioner kroner finansieres over fritt investeringsfond UK Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med forslag i dokumentet Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2012, samt partienes endringsforslag. 4. Det godkjennes låneopptak på 338,7 millioner kroner for I tillegg godkjennes et låneopptak på 1,1 millioner kroner til restfinansiering av ferge. Ubrukte lån til finansiering av investeringsregnskapet fra 2011 på inntil 550 millioner kroner overføres til Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 150,0 millioner kroner for Trekkrettigheter i bank på 150,0 millioner kroner kan benyttes for å overholde økonomiske forpliktelser i løpet av året 7. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre behov på inntil 5,0 millioner kroner for Det godkjennes en garantiramme på til sammen 5,0 millioner kroner til dekning av depositum og husleiegarantier ved sosialkontorene. 9. Rådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter der avvik i framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 10. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i de økonomiske rammene mellom tjenesteområdene som følge av flytting av oppgaver og årsverk, samt å tilpasse disse endringene i hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet i henhold til de formelle forskriftene. 11. For eiendomsskatt gjelder: 11.1 Det innkreves eiendomsskatt for I henhold til skatteloven for byene av 15. august 1911, og lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975, samt endringer i samme lov gjort av Stortinget den 16. juni Med hjemmel i eiendomsskattelovens 3 innføres eiendomsskatt i hele kommunen Med de unntak som nevnt under vedtakets pkt skal skatteøre i Fredrikstad kommune være 7,0 kfr. Eiendomsskattelovens 11, 1 ledd Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 12 litra a skal skatteøre for bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseiendommer være 3,7. Det gis et bunnfradrag på kroner per selvstendig boenhet i boliger, samt et bunnfradrag på kroner per fritidseiendom Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: litra a, Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. litra b, Bygning som har historisk verde Med hjemmel i eiendomsskattelovens 5 litra a skal følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eigedom som staten eig, så langt eigedomen har historisk bygg eller anlegg, gjennom fredningsvedtak jfr Lov om kulturminner Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 7, litra e, skal eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for boligeiendommer 2

3 Innledning I dette dokumentet presenterer partiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, Bymiljølista og Pensjonistpartiet felles forslag til budsjett 2012 og handlingsplan dmannens dokument. Partienes forslag til budsjett 2011 og felles forslag til handlingsplan har vært styrende for prioriteringer og endringer. rettferdighet og fellesskap. Vi vil føre en politikk som er forankret i et levende folkestyre, en bærekraftig utvikling, demokratiutvikling penhet. solidaritet og fellesskap mellom innbyggerne over kommunegrenser og over landegrenser. En sterk offentlig sektor, med gode offentlige t partier: re Et klart og utvetydig nei til all form for konkurranseutsetting av de grunnleggende velferdstjenestene som skole og eldreomsorg. Nei til salg av kommunale selskaper. bedre skolen,. Et klart og utvetydig ja til a - forutsigbare kommunale rammebetingelser, rask og effektiv tilrettelegging og service med høy kvalitet. Et klart og utvetydig ja til at klimaplanen skal gjennomføres og prioriteres. Fredrikstad kommune har store økon kontroll med driftsbudsjettene. Underskuddet fra 2010 dekkes inn i 2012 forhindre at kommunen havner i ROBEK-registeret og for at kommun et større handlingsrom utover i perioden. Det er en klar forventning til utvalg og rådmannen at rammene som bystyret vedtar skal holdes. rlige svingninger i inntekten eiendomsskatten skal ikke økes. Dermed synker realverdien av eiendomsskatten i planperioden. Byens befolkning vokser. Likevel er det mange unge som flytter fra byen. Det er særlig ungdom med høy utdanning som flytter, og som gjør at fraflyttingen er dramatisk. Denne flyttestrømmen må vi snu ved å bidra til å skape flere jobber! Vi må sette oss et konkret mål om å etablere et konkret antall nye arbeidsplasser i løpet av handlingsplanperioden. Det vil vi gjøre i arbeidet med ny næringsplan. 3

4 Vi vil gi Fredrikstad et løft gjennom å føre en aktiv og styrket næringspolitikk. Vi vil at kommunen skal være en utviklingsaktør i partnerskap med byens næringsliv. Det må satses betydelige midler på langsiktige grep. Bare slik når vi målene for velferdspolitikken. Det er derfor satt av noen investeringsmidler som kan bidra til å skape ny aktivitet i samarbeid med byens næringsliv. Vi vil ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med næringslivet som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Det er satt av 0,5 millioner kroner til å etablere prosjektet i Fra og med 2013 er det satt av 2,0 millioner kroner årlig til formålet. Vi må også styrke det etablerte arbeids- og næringslivet slik at virksomhetene blir, og utvikler seg i byen vår. Vi vil sammen med det lokale næringslivet, og forskningsinstitusjoner som f. eks. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold utvikle framtidens industri i Fredrikstad. Miljøteknologi og arbeidet med lokal klimapolitikk vil være et viktig felles satsningsområde. Når kommunens økonomi er brakt i orden ønsker samarbeidspartiene å forplikte seg til å sette av deler av framtidige overskudd hvert år i de kommende 10 årene til å styrke det kommunale næringsfondet. Målet er at kommune og næringsliv sammen skal få til et utviklingsfond som kan brukes til å bygge opp under felles mål for samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det betinger at næringslivet forplikter seg til å bidra tilsvarende. Ordningen evalueres etter 4 år. Kultur og byutvikling vil være viktige satsningsområder for kommunen i et slikt partnerskap. Partiene støtter derfor opp under forslaget om å realisere en fylkeskulturscene i Fredrikstad. Vi må legge til rette for kompetanseintensiv og kulturbasert næringsvirksomhet som gir våre unge lyst og muligheter til å bli og å arbeide i byen vår, og vi må bli en attraktiv by som rekrutterer nye innbyggere. Det skal arbeides videre med Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten og nytt ridesenter. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold er viktige kompetanseinstitusjoner. Partiene vil bidra til at disse fortsatt skal være i vår by. HiØs kompetanse kan være viktig for utviklingen av både lokalsamfunnet og kommuneorganisasjonen. Vi vil være positive til å legge til rette for flere studentboliger. Samarbeidspartiene bygger sin politikk på sosial rettferdighet og like muligheter. Av hensyn til barnefamiliene så foreslås det å redusere satsene på full plass i SFO med 3080 kroner i året i forhold til rådmannens forslag. Partiene legger til rette for å gjeninnføre velferdsarrangementet i Kongstenhallen for de ansatte fra og med 2012 og vi setter av midler til for å kunne ta inn flere lærlinger. Vi styrker Daghøyskolen og hjelpetrenerprosjektet og styrker rammen til park- og grøntvedlikehold. 4

5 Hovedprioritering i budsjettet Hovedprioritet er å få orden i kommuneøkonomien. Partiene støtter derfor en raskest mulig nedbetaling av underskuddet på 48,5 millioner kroner fra Det betyr at budsjettet for 2012 blir stramt. Partiene har likevel funnet rom for noen viktige styrkinger. Rammen til skole har blitt styrket mest i tråd med kommuneplanens satsning på kunnskap. Det er lagt inn midler til å videreføre lærertettheten fra 2011 og det foreslås en tydelig reduksjon i SFO-prisene. Det gir budsjettet en mer sosial profil for barnefamiliene. Byen har behov for et vedlikeholdsløft. Det gjelder veivedlikehold, renhold, park og grøntanlegg. Rådmannen har lagt inn en forsiktig styrking av områdene. Vi styrker formålet med ytterligere 2,0 millioner kroner og utfordrer lokalsamfunnsutvalgene til å være med på dugnad. Sosial og omsorg styrkes med 1,75 millioner kroner som benyttes til å styrke tilskudd til nærmere beskrevne tiltak under avsnittet for sosial- og omsorgsutvalget, økonomi. Gjennom samhandlingsreformen ligger det forslag til styrking av flere tjenester som vil bety positive forbedringer av tjenestene i Tallene er usikre fordi medfinansieringen for medisinske innleggelser og behandling er et anslag. Sektoren har store utfordringer. Partiene forventer at det jobbes aktivt med å tilpasse driften til de rammene som her er foreslått. Det er en forutsetning at dette kan gjøres uten nedleggelser av tjenestetilbud. Kultur er styrket med 1,0 millioner kroner. Partiene har fjernet et salderingstiltak på 0,3 millioner kroner på kirkebudsjettet. Partiene har antydet hva styrkingene til det enkelte utvalg kan benyttes til. Det er imidlertid opp til det enkelte utvalg å foreta den endelige prioritering innenfor sin ramme. Mangfold og integrering Alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å kunne delta i samfunnet og få ta i bruk sine ressurser. Det er viktig at nyankomne får god opplæring i norsk og lærer om norsk kultur og levesett. Vi ønsker å styrke Fredrikstad Internasjonale skole (FRIS) og se på muligheten for å etablere flere praksisplasser i kommunen. Vi vil også samarbeide tett med det lokale næringslivet når det gjelder praksisplasser. Kommunen må aktivt motivere foreldre med minoritetsbakgrunn til å bruke barnehagetilbudet slik at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Vi skal vurdere muligheten for å opprette et integrerings - og likestillingsombud. 5

6 Driftsrammer FREDRIKSTAD KOMMUNE (nettorammer i mill kr) Regn. Justert bud Bud Bud Bud Bud Fra 2012 i 2012-kroner Inntekter Skatt , ,2-1444,4-1444,4-1444,4-1444,4 Rammetilskudd -946, ,9-1761,0-1759,0-1759,0-1759,0 Demografiutvikling -26,0-52,0-67,0 Eiendomsskatt -117,0-190,0-193,0-194,5-194,5-194,5 Mva-komp investeringer - andel i drift -30,1-19,3-16,5-10,7 0,0 0,0 Sum frie inntekter , ,4-3414,9-3434,6-3449,9-3464,9 Bundne utgifter Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud ,6 175,3 187,7 190,9 197,2 203,4 Renteinntekter -57,4-49,4-58,4-63,7-65,2-71,9 Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud ,3 192,7 185,7 191,3 191,3 191,7 Kapitalutg. nye investeringer fra ,7 16,2 33,8 50,6 Kapitalutg. nye selvfinansierende inv ,2 19,1 32,9 40,6 Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat ol. -110,0-120,9-128,8-155,1-173,9-184,3 Kompensasjonstilskudd - stat -23,9-26,6-29,4-31,6-33,0-33,0 Overføring fra FREVAR KF -22,6-24,3-18,9-18,9-18,9-18,9 Utbytte -22,5-27,0-22,0-22,0-22,0-22,0 Sum netto kapitalkostnader 109,5 119,8 124,7 126,2 142,3 156,3 Diverse fellesutgifter 22,7 66,1 57,2 48,9 49,3 49,3 Inndekking av underskudd 48,3 0,0 0,0 0,0 Til kirketjenester ink. kap.kostnader 34,7 40,8 44,9 44,5 46,3 48,4 Andre trossamfunn 3,2 2,5 3,4 3,4 3,4 3,4 Sum 60,7 109,3 153,9 96,8 99,0 101,1 Til disp. drift og investeringer , ,4-3136,3-3211,6-3208,5-3207,5 NETTO UTGIFTSRAMMER: Økonomi og organisasjonsutvikling 130,8 138,7 144,2 146,4 143,5 146,4 Miljø- og samfunnsutvikling 35,8 37,4 39,5 41,5 40,2 40,5 Kultur 68,3 73,1 76,0 76,0 76,0 76,0 Regulering og tekniske tjenester 237,6 240,2 252,9 256,2 256,4 261,4 Utdanning og oppvekst 790, ,2 1225,0 1233,5 1233,5 1233,5 Omsorg og sosiale tjenester 1 206, ,8 1398,3 1406,9 1409,4 1439,4 Sum 2 469, ,4 3136,1 3160,5 3159,0 3197,1 Korr. interne finans.tran. Netto internt driftsresultat 48,3 0,0-0,2-51,1-49,6-10,3 - Avsetning til investeringsfond (drift) 0,2 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - disposisjonsfond (netto) 25,5 24,8 5,2 - Bruk/overføring - bundne driftsfond - Egenkapital til investeringsbudsjett Disp. netto internt driftsres. 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Kommuneøkonomi Fredrikstad kommune har store økonomiske utfordringer. Skal vi nå målene våre er det en forutsetning å få orden i økonomien først. Vi må få kontroll med driftsbudsjettene og nedbetale tidligere underskudd. Kommunen må ha driftsfond for å kunne tåle årlige svingninger i inntektene. Nivået på eiendomsskatten skal ikke økes. (Dvs. realverdien av inntekten synker.)skal vi nå målene våre må vi bruke de store pengene på de store oppgavene! Nå må vi styrke fellesskapet og få orden i økonomien igjen. 6

7 Budsjettets inntektsside Rammetilskuddet økes med 8,0 millioner kroner i Eiendomsskatten prisjusteres ikke slik rådmannen forslår i sitt budsjettforslag. Den videreføres på 2011-nivå med 3,7 og i bunnfradrag per boenhet. Reelt sett er det en reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt. Som følge av nye skatteobjekter beregnes inntektene fra eiendomsskatt til 193,0 millioner kroner i Forventningen til utbytte er satt til 22,0 millioner kroner, en økning på 2,0 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Budsjettår/ Inntekstpost Skatt Eiendomsskatt* -4,0-3,5-3,5-3,5 Rammetilskudd +8,0 +6,0 +6,0 +6,0 Økt utbytte +2,0 +2,0 +2,0 +2,0 Sum økning +6,0 +4,5 +4,5 +4,5 Budsjettets utgiftsside rammejusteringer Utgiftene til oppreisningsordningen for tidligere barnehjemsbarn reduseres med 5,75 millioner kroner. Bakgrunnen for nedjusteringen er at det har vært betydelig mindreutbetaling enn budsjettert i I tillegg finansieres styrking gjennom redusert bunnlinje i planperioden. Driftsbudsjettet til kirken styrkes med 0,3 millioner kroner. Rammene til utvalgene/tjenesteområdene styrkes med til sammen 17,5 millioner kroner. Oversikt nettorammer i mill. kr. Bud 2012 Bud 2013 Bud 2014 Bud 2015 Omsorg og sosiale tjenester 1,75 1,75 1,75 1,75 Utdanning og oppvekst 10,5 10,5 10,5 10,5 Økonomi og organisasjonsutvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 Kultur 1,0 1,0 1,0 1,0 Regulering og tekniske tjenester 2,75 2,75 2,75 2,75 Miljø- og samfunnsutvikling 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum styrking 17,50 17,50 17,50 17,50 Styrkingene videreføres flatt i hele planperioden, men ved budsjettbehandlingen for 2013 vil vi gjøre nye vurderinger av å øke rammene ytterligere til tjenesteområdene. En forutsetning er at kommunen har gjenvunnet økonomisk handlefrihet. 7

8 Oppvekstutvalget Vi må jobbe målrettet for å øke utdanningsnivået i befolkningen. Vi skal satse på skolen. Elevene må lære mer. Vi skal prioritere å øke antallet lærere, det er viktig at hver enkelt elev blir sett og hørt. Vi vil ha en plan for kompetanseutvikling i skolen slik at flere lærere tar videreutdanning og styrke realfagene slik at Fredrikstadskolen kan levere bedre faglige resultater enn landsgjennomsnittet. Vi vil vurdere leksehjelpsordning også på de høyere klassetrinn. Vi vil øke kunnskapen i skolen og bidra til å hindre frafall i den videregående skolen. Det er derfor viktig at Fredrikstadskolen har et godt samarbeid med de videregående skolene i distriktet. Vi vil ha barnehager med god kvalitet, bemanning og kompetanse. Vi vil satse på godt språkarbeid i barnehagen slik at alle barn har et godt språk, og kan snakke norsk før de begynner på skolen. Vi vil ha et SFO-tilbud med høy kvalitet og rimelige priser med søskenmoderasjon. I dette budsjettet har vi prioritert å redusere prisen på SFO fordi det kommer alle brukerne til gode. Vi kommer tilbake til innføring av søskenmoderasjon i senere budsjettbehandlinger i planperioden. Vi vil starte bygging av ny Borge ungdomsskole i perioden. Det bør sees på muligheten for å styrke norskopplæring i grunnskoledelen på FRIS. Økonomi Rammen til oppvekstutvalget styrkes med 10,5 millioner kroner. SFO-prisene reduseres med 200 kroner per måned i 2011-priser. Øvrig styrking på 5,0 millioner kronerb kan brukes til å opprettholde antall årsverk i skolen, samt styrking av FRIS og virksomhet JONAS. Sosial- og omsorgsutvalget Samarbeidspartiene vil satse på eldreomsorgen. Det neste store velferdsløftet er å skaffe alle som trenger det en sykehjemsplass eller en omsorgsbolig med bemanning døgnet rundt. Vi skal bygge et nytt og moderne sykehjem på Østsiden i 2013 og Vi vil også sette fokus på kvalitet. Derfor vil vi fremme forslag om en lokal verdighetsgaranti som sikrer at de eldre får den hjelp de trenger. Det er viktig å vektlegge føre var -prinsippet gjennom en økt satsing på hjemmehjelp og korttids-, avlastnings- og rehabiliteringsplasser som en sentral del av en verdighetsgaranti. Vi vil etablere et eldres hus i perioden. Vi vil arbeide for at alle som har behov for trygghetsalarm skal få det. Vi skal realisere helsehuset på Værste i løpet av perioden. Omsorg er ikke bare eldreomsorg. Tilbudet til yngre brukere under 67 år utgjør den største delen av aktiviteten. Det må derfor også være et godt tilbud til yngre brukere og funksjonshemmede. Tilbudet til disse gruppene bør styrkes gjennom økt fokus på habilitering og rehabilitering. Det mulige handlingsrommet Samhandlingsreformen gir, må også brukes til det. Tiltak foreslått i budsjettet som en del av 8

9 Samhandlingsreformen, må gis en løpende vurdering opp i mot den disponible rammen reformen gir. Samarbeidspartiene ønsker også at kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner som utfører slike tjenester - også rusomsorg. Kommunen må være drivkraft for å få fart i boligbyggingen ved å føre en offensiv tomtepolitikk og bidra med regulering, tilrettelegging og godt samarbeid med Husbanken og boligutbyggere. Det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan i perioden. Økonomi Rammen til utvalget er styrket med 1,75 millioner kroner. Dette fordeles på følgende tiltak: Daghøyskolen tilbake til det nivået det var i 2007 med kroner. Hjelpetrenerprosjektet i regi av FRID styrkes med kroner Frivilligsentralen styrkes med kroner. Kirkens Bymisjon styrkes med kroner. Rusomsorgen styrkes med kroner. Hjem i sykehjem aktiviteter styrkes med kroner. Funksjon som aktivitør/sangpedagog opprettes med kroner Arbeidet med å øke antall heltidsstillinger i kommunen forseres. Det skal etableres et prosjekt med mål om å øke antallet heltidsstillinger i Fredrikstad kommune. Rådmannen bes innhente erfaringer fra andre kommuner. Kultur Vi vil styrke fritidsklubbene i kommunen, utarbeide en lokal frivillighetsmelding, støtte lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid blant annet gjennom gratis halleie for barn og unge under 19 år. Vi ønsker å beholde Fredrikstad kino, Blå Grotte og St.Croix i kommunal eie. Vi ser klart behovet for et bibliotek på Østsiden, og mener dette bør ses på i forbindelse med et nytt bibliotek på nye Borge ungdomsskole. Vi vil gi alle mennesker mulighet til å delta i idrett ut fra sine egne ønsker og behov. Idretten skal ha gode vilkår på alle plan, og vi vil særlig styrke barne - og ungdomsidrett. Vi vil bygge flerbrukshall på Lisleby i perioden. Vi vil arbeide for å få etablert Fylkeskulturscenen på Værste. Samarbeidspartiene vil støtte opp under utviklingen av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad, herunder nytt badeland på Kongsten. Vi vil også be om en utredning om Framtidsbiblioteket. 9

10 Økonomi Kulturutvalgets rammer er styrket med 1,0 millioner kroner i Styrkingen er videreført i planperioden. Det er kulturutvalget som selv vedtar hvordan styrkingen skal benyttes. Bystyret vil likevel peke på den foreslåtte salderingen på 0,62 millioner kroner. Øvrige midler kan benyttes til Studium Actoris og styrking av Kulturskolen. Seksjon for miljø og samfunnsutvikling Sammen med næringslivet vil vi løfte Fredrikstad. Vi vil jobbe aktivt med å få flere bedrifter hit. Vi vil derfor ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med byens næringsliv som konkret skal jobbe med nyetableringer av offentlig og privat virksomhet. Industrien skal sikres forutsigbare rammebetingelser Det skal ikke bygges boliger i eller i umiddelbar nærhet til eksisterende industriområder. Kommunen har en helt klar rolle som tilrettelegger for nye næringsområder. Vi må jobbe for å få på plass et bedre veisystem og dobbeltspor gjennom byen vår så rakst som mulig. Det er vedtatt en offensiv klimaplan for Fredrikstad. Planen må legges til grunn i alle kommunale prosesser. Klimaplanen skal rulleres i løpet av perioden. Partiene vil ha fokus på vern av matjord slik at primærnæringene også i framtiden har tilgang på god dyrkbar mark. Økonomi Rammene til seksjonen er økt med 0,5 millioner kroner i Midlene skal benyttes til å starte opp et konkret prosjekt for å øke antallet nyetableringer i Fredrikstad. Det bør innledes et samarbeid med Fredrikstad Utvikling/næringslivet om prosjektet. Regulering og teknisk drift Vi vil benytte oss av statlig belønningsordning for å få fortgang i utbyggingen av kollektivtiltak og gang - og sykkelveier. Utvidelser og fergetilbud (for eksempel strekningen Lisleby Sellebakk) og utredning av elvemetro tas med som tiltak i søknad om belønningsmidler. Hovedsykkelplanen vil ligge til grunn for arbeidet. Gang- og sykkelveier vil prioriteres i våre investeringsbudsjetter. Vi vil se på muligheten for å benytte miljøbøter som forebyggende tiltak mot tilgrising av det offentlige rom. Byen vår må bli penere. Det er behov for å gjøre flere tiltak på vedlikehold av veier og grøntområder. Økonomi Rammen til teknisk utvalg er styrket med 2,75 millioner kroner. Bystyret peker på behovet for å forbedre veivedlikehold, park- og grøntanlegg. Det settes av penger til 10

11 en Hold byen ren kampanje. Teknisk drift bes om å innlede et samarbeid med lokalsamfunnsutvalgene i arbeidet med å løfte statusen på nærområdene i Fredrikstad. Utvalget bes også om å øke tilskuddet til FSK og Begby IL med kroner til drift og vedlikehold av løyper og stier. Det avsettes også midler til å sprøyte aktuelle skøytebaner/isflater i nærmiljøene (Falkenbanen, Tollbodplassen etc). Det er satt av til prosjektering av utbygging av vann og avløp i spredt bebyggelse jf. Bystyrevedtak PS 11/113 Økonomi og organisasjonsutvikling Vi vil legge til grunn en modell hvor ansatte som arbeider i et større omfang enn det ansettelsen tilsier gis rettighet til å gå inn i stilling tilsvarende den reelle arbeidssituasjonen. Heltidsstilling skal være en reell rettighet - deltid en mulighet. Vi skal ha en god dialog med de ansattes organisasjoner. Effektive og dyktige medarbeidere må føle seg verdsatt i den jobben de gjør. Velferdsarrangementer er viktige i den sammenheng. Fredrikstad kommune har nådd målet med en lærling pr innbygger. Det er ikke tilstrekkelig for å møte det arbeidskraftbehovet kommunen har. Læringeordningen bør derfor styrkes ytterligere. Økonomi Seksjonens rammer styrkes med 1,0 millioner kroner, hvorav 0,45 millioner kroner kan benyttes til velferdsarrangement for ansatte i Fredrikstad kommune. Resterende beløp kan benyttes til å styrke lærlingeordningen. Investeringsbudsjettet Partiene støtter strategien med å redusere og skyve på investeringer for å få balanse i kommuneøkonomien. Viktige investeringstiltak som barnehager og skoler må tåle utsettelser. Foreslått ny barnehage utsettes. Sykehjemmet bygges som forutsatt i rådmannens forslag. Partiene har lagt inn flerbrukshall på Lisleby til 30 millioner kroner med finansiering i 2013 og Det er behov for å rehabilitere taket på domkirken. Kirken gis fullmakt til å gå videre med å søke om rentefrie lån innen utgang av året Det jobbes videre med prosjektering. Bystyret tar endelig stilling til investeringen når detaljprosjektering foreligger. Borge ungdomsskole bygges i 2014 og 2015 som forslått av rådmannen. Avsatte midler til 2 klasserom i paviljonger ved Trara skole omdisponeres til ombygging/rehabilitering av bygget. Prosjektet er kostnadsvurdert til mellom 8,0 til 10,0 millioner kroner. Det foretas en 11

12 omprioritering fra budsjettposten paviljonger med 5,0 millioner kroner og resten dekkes fra midler avsatt til inneklima/rehabilitering. Det er lagt inn til sammen 12 millioner kroner til den nylig vedtatte sykkelhovedplanen i perioden med 3 millioner i Beløpet økes til 4 millioner fra Beløpet innbefatter sykkelfeltet fra brannstasjonen til Mosseveien og også sykkeloppstillingsplasser i sentrum og andre strategiske steder. Det arbeides videre med å etablere et nytt badeland til erstatning for dagens utendørsbad på Kongsten. Lysløypa rehabiliteres for 0,9 millioner kroner i Partiene bruker mer av investeringsfond for å finansiere økt investeringstakt i forhold til rådmannen. Framtidige budsjetterte overskudd kan benyttes til å fylle på investeringsfondet. Investering finansiering Rammefinansierte investeringer Felles investeringer 5,2 5,2 5,1 5,0 Kultur tjenester 10,3 62,0 25,0 0,0 Regulering og tekniske tjenester 55,5 46,7 43,2 43,6 Omsorg 23,5 155,2 19,0 2,0 Oppvekst 85,5 37,1 107,9 203,5 Kirke tjenester 11,5 17,8 31,4 15,0 Sum netto investeringer 191,5 324,0 231,6 269,1 Fra investeringsfond 15,3 53,6 19,7 6,0 Overføring fra drift (mva. komp) 18,5 41,3 55,6 51,7 Lånebehov 157,7 229,1 156,3 211,4 Selvfinansierte investeringer (eks. mva) VAR 139,2 140,5 134,0 117,0 Teknisk drift 9,8 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling 22,5 22,2 33,1 22,8 Boligstrategi 65,1 30,3 38,3 30,3 Sum netto selvfinans 236,6 194,0 205,4 170,1 Fra investeringsfond 1,0 1,0 0,0 0,0 Fra driftsbudsjett (mva.komp) 7,7 4,5 9,2 7,2 Investeringsfond bolig/næring 3,9-7,3-1,7-11,0 Salg bolg/næringstomter 18,7 29,5 34,7 33,8 Tidligere finansiert - boligstrategi* 24,4 0,0 0,0 0,0 Lånebehov 181,0 166,3 163,1 140,1 * Låneopptak av tidligere planlagte prosjekter fra 2009 som ikke er gjennomført. Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger

13 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Egenbetalinger og gebyrer SFO-prisen for hel plass settes til kroner kroner per måned. Delte plasser justeres forholdsmessig. I tillegg til ingen prisjustering er prisen satt ned med 200 kroner per måned. Øvrige verbalforslag og bestillinger 1. Rådmannen bes komme tilbake med alternative forslag til hvordan barnehagekapasiteten kan økes i stedet for å bygge ny barnehage i Rådmannen bes om å fremme sak for oppvekstutvalget om bemanningsnormer og fordeling av bemanning i SFO. 3. Det skal fremmes en egen sak med forslag til hvordan ny arrangementsarena kan utredes videre primo Bystyret utfordrer 2014-gruppa til å gjennomføre den første fasen i videre utredning. 4. Det utredes hvordan en bibliotekfilial kan etableres på ny Borge ungdomsskole. 5. Egne kommunale vikarordninger for tjenesteområdene utredes. 6. Rådmannen bes om å komme tilbake til bystyret med en prinsippsak som viser hvordan kommunale grunnverdier kan benyttes til å finansiere videreutvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad og ny arrangementsarena. 7. Fredrikstad kommune skal igjen bli fairtrade-kommune. 8. Det skal utarbeides en kulturminnevernplan for Fredrikstad kommune. 9. Det settes i gang en utredning om Framtidsbiblioteket. 10. Som ledd i det forebyggende arbeidet skal det deles ut strøsand til eldre brukere som mottar hjemmetjenester fra Fredrikstad kommune. 11. Rådmannen gis i oppdrag å fremme en sak om fergetilbud på strekningen Gressvik Sentrum på lørdager i sommersesongen. 12. Det gjøres en ny gjennomgang av boligsoneparkering rundt sentrum for å forhindre uønsket parkering. Det sees på om det er andre sentrumsnære områder som kan avgiftsbelegges. 13

14 13. Kommunale virksomheter skal øke antallet praksisplasser jf. MIF-planen. Det utredes et samarbeidsprosjekt mellom kommune, NAV og næringsliv som skal ha som mål å øke sysselsettingen blant innvandrere. 14. Det utarbeides en beplantningsplan for Fredrikstad kommune 15. Det arbeides videre med hvordan Eldres hus/frikslivssentral kan innarbeides som en del av samhandlingsreformen. 14

15 VEDLEGG 1 DETALJOVERSIKT INVESTERINGER Brutto Netto sum Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Ne Rammefinansierte investeringer Sentrale investeringer IT- sentrale investeringer 15,6 15,6 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9 0,0 Eget nett III 4,4 4,4 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Fullelektronisk arkiv 0,5 0,5 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 Sum sentrale investeringer 20,5 20,5 5,2 0,0 5,2 5,2 0,0 5,2 5,1 0,0 Kultur Kongsten badeanlegg (restaurering) - 3 millioner i ,0 27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 Nytt kunstgress Merkur 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Undervarme Merkur 6,5 4,5 6,5 2,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fylkesscene 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 10,0 0,0 1 Lislebyhallen 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 1 Utbedring bibliotek 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Trenings/mosjonsløype 1,5 0,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scateanlegg utendørs 3,0 2,3 3,0 0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum kultur 102,0 97,3 15,0 4,7 10,3 62,0 0,0 62,0 25,0 0,0 2 Regulering og teknisk drift Rehabilitering og brannpålegg 60,0 60,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 1 Veier, nye dekker 30,0 30,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 10,0 0,0 1 Trafikksikring 9,2 7,6 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 1,9 2,3 0,4 Brannsikring Gamlebyen 2,0 2,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Biler, maskiner 33,0 33,0 10,7 0,0 10,7 8,3 0,0 8,3 6,8 0,0 Tomteveien - trafikksikring Lisleby 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kaier og brygger 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Legionellatiltak/radonsanering 4,0 4,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Sikring av elvebredder (ink. Nøkledypet) 14,0 14,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 0,0 0,0 SD-anlegg og ENØK 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 VA spredt bebyggelse Elingaard 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Gatelys 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 Floa 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 Oppgradering av lysløypa 0,9 0,9 0,9 0,0 0,9 Sykkelplan 15,0 15,0 3,0 0,0 3,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Sum Regulering og tekniske tjenester 190,6 189,0 55,9 0,4 55,5 47,1 0,4 46,7 43,6 0,4 4 Omsorg Nytt sykehjem (3 mill i 2011) Sum 232 br. /175 nt. 229,0 172,0 16,0 0,0 16,0 141,0 0,0 141,0 72,0 57,0 1 Velferdsteknologi 9,5 9,5 3,5 0,0 3,5 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 Utstyr omsorg 10,0 10,0 4,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Helsehus inventar og utstyr 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 8,2 0,0 0,0 Sum omsorg 256,7 199,7 23,5 0,0 23,5 155,2 0,0 155,2 76,0 57,0 1 Oppvekst Ny Gaustad u.skole (restbevilgn.) 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sagabakken skole (restbevilgn.) 29,0 25,0 29,0 4,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Inneklima / rehab. skole/bhg 83,8 83,8 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 22,0 10,9 0,0 1 Borge u-skole (ramme 224) 224,0 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 8 Trafikk løsning Lunde skole 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Universell utforming av skoler og barnehager 12,0 12,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Paviljonger 24,0 24,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 Oppfølging skolebruksplan 8,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Inventar elevtallsøkning 4,5 4,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 IKT - investeringer skole 20,5 20,5 5,5 0,0 5,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr/bhg.hage 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 5,1 0,0 0,0 15

16 Sum oppvekst 438,0 434,0 89,5 4,0 85,5 37,1 0,0 37,1 107,9 0,0 10 Kirken Ramme 28,0 28,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 7,0 7,0 0,0 Universell utforming (rentekomp.) 0,4 0,4 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt tak Domkirken 26,0 26,0 1,0 0,0 1,0 10,0 0,0 10,0 15,0 0,0 1 Utvidelse Østre Fredrikstad gravlund 12,8 12,8 3,1 0,0 3,1 0,8 0,0 0,8 8,9 0,0 Utvidelse Rolvsøy kirkegård 8,5 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Sum kirken 75,7 75,7 11,5 0,0 11,5 17,8 0,0 17,8 31,4 0,0 3 Sum investeringer innenfor frie inntekter 1 083, ,2 200,6 9,1 191,5 324,4 0,4 324,0 289,0 57,4 23 Selvfinanierende investeringer (tall i mill.kr.) Brutto Netto i perioden Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Ne Vann, avløp og renovasjon Vann 195,0 195,0 48,0 0,0 48,0 54,0 0,0 54,0 55,0 0,0 5 Avløp 302,0 302,0 79,0 0,0 79,0 79,0 0,0 79,0 72,0 0,0 7 Fellesinvesteringer vann og avløp 16,0 16,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 Renovasjon 17,7 17,7 8,2 0,0 8,2 3,5 0,0 3,5 3,0 0,0 Sum VAR 530,7 530,7 139,2 0,0 139,2 140,5 0,0 140,5 134,0 0,0 13 Teknisk drift Parkeringsteknisk utstyr 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Rehab. St.fjellet P-hus (ny) 8,8 8,8 8,8 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Div. teknisk 10,8 10,8 9,8 0,0 9,8 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Eiendomsutvikling for salg Bolig 82,8 82,8 13,6 0,0 13,6 15,8 0,0 15,8 31,6 0,0 3 Næring 17,8 17,8 8,9 0,0 8,9 6,4 0,0 6,4 1,5 0,0 Sum 100,6 100,6 22,5 0,0 22,5 22,2 0,0 22,2 33,1 0,0 3 Boligstrategi Nybygg 165,1 132,1 70,1 14,0 56,1 25,0 5,0 20,0 40,0 8,0 3 Kjøp 32,0 30,7 10,0 1,3 8,7 10,0 0,0 10,0 6,0 0,0 Prosjekt adm. kostnader 1,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Sum 198,3 164,0 80,4 15,3 65,1 35,3 5,0 30,3 46,3 8,0 3 Sum selvfinansierte 840,4 806,1 251,9 15,3 236,6 199,0 5,0 194,0 213,4 8,0 20 Tildligere finansier i ,4 16

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011

Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 FREDRIKSTAD KOMMUNE Budsjett 2008 Handlingsplan 2008-2011 Felles budsjettforslag fra partiene Fredrikstad FrP Høyre Folkets Stemme og Sentrumskoalisjonen Kristelig Folkeparti og Venstre 0 Endringer Budsjett

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE BUDSJETT 2008 OG HANDLINGSPLAN 2008 2011 FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Formannskapets innstilling av 22.11.2007 til Bystyret: 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15

Formannskapets innstilling i sakene 116/15 121/15 Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 3. desember kl. 09:00 NB!! Det ser ut som vi kommer gjennom sakslista innen arbeidstidens slutt på torsdag, varslet dag to utgår. Det vises

Detaljer

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 Fredrikstad Høyres forslag til: Handlingsplan 2014-2017 Budsjett 2014 SIDE 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2014-2017

Detaljer

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune

Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune Kristelig Folkeparti og Venstres forslag til: Handlingsplan 2014 2017 og budsjett 2014 for Fredrikstad kommune 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015

Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Pensjonistpartiets, Senterpartiets og Bymiljølistas forslag til: Revidert Handlingsplan 2015-2018 og Budsjett 2015 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.11.2012 Tid: 15.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Sigmund Snøløs Medlem

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2016-2019

HANDLINGSPLAN 2016-2019 HANDLINGSPLAN 2016-2019 Formannskapets innstilling 04.06.2015 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Pensjonistpartiet, Senterpartiet og Bymiljølista Arbeiderpartiets,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Handlingsplan for 2015 2018

Handlingsplan for 2015 2018 Handlingsplan for 2015 2018 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V 1 2 Innledning Partiene, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem et felles forslag til endringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Handlingsplan 2015-2018

Handlingsplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018 Formannskapets innstilling 05.06.2014 til Bystyret = fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis,

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 22.11.2007, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11.40 Møtested: Rådhuset, Nygaardsgt. 16, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 169/07-181/07

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016. Budsjett 2013 Fredrikstad FrP forslag til: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Side 0 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 45 vedtas Fredrikstad kommunes handlingsplan for perioden 2013-2016 og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018

Budsjett 2015 og Revidert handlingsplan for 2015 2018 Budsjett 2 og Revidert handlingsplan for 2 28 Endringsforslag utarbeidet av H, FrP, KrF og V. Bystyrets vedtak 4.2.24 saksnummer 3/4:. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 44 og 4 vedtas Fredrikstad kommunes

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011

Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011 2014 og Budsjett 2011 Handlingsplan l 2011-2014 og budsjett 2011 Rådmannens forslag 28.10.2010 2010 95 prosent av budsjettet viderefører gode tjenester 5 prosent beskriver omstilling Rådmannens forslag til Handlingsplan 2011

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer