Markedsrapport 2. halvår 2017 November 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport 2. halvår 2017 November 2017"

Transkript

1 Markedsrapport 2. halvår 217 November 217 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden Prognosene er utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL.

2 Om BNLs markedsrapport Rapporten omhandler markedsutsikter og prognoser for bygge- og anleggsmarkedene. I tabellene og figurene opererer vi med faste priser, om ikke annet fremgår. Faste priser betyr at tallene er justert for prisvekst, og viser dermed utvikling i produksjonsvolumet. Prognosene for bygge- og anleggsmarkedene er basert på forventet utvikling i en rekke tilbuds- og etterspørselsfaktorer, herunder forholdene i norsk og internasjonal økonomi, utviklingen i markedsspesifikke drivere og ledende indikatorer, samt informasjon om planlagte prosjekter. Mangel på nøyaktige observasjoner av utviklingen i ROT-markedene over tid, gjør det vanskelig å gjennomføre kvantitative analyser i samme grad som for markedene for nybygg og anlegg. Prognosene og markedsstørrelsene for ROT-markedene er basert på spørreundersøkelser, beregninger på bygningsmassen og tall fra nasjonalregnskapet, og er beheftet med noe større usikkerhet. I tabellene i rapporten benytter vi piler for angi retning og styrke på vekstrater i følgende intervaller: > +5 % +2 til +5 % 2 til +2 % 2 til 5 % < 5 % BNLs markedsrapport med prognoser kommer ut to ganger i året (juni og november). Prognosene er utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL.

3 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Innhold Makroøkonomiske utsikter... 4 Bygge- og anleggsmarkedet... 6 Fra rekordhøyt nivå til kraftig fall for nye boliger... 8 Stabilt marked for nye yrkesbygg...1 Ombygging drar opp veksten i ROT-bolig i år...12 Veksten i ROT-yrkesbygg tar seg opp igjen...14 Fortsatt sterk vekst innen anlegg...16 Utenrikshandel med byggevarer... 2 Import av betong/stein/kunstig stein...2 Import av elementer, moduler og prefab. bygninger av tre og metall...21 BNLs markedsindikator Konkurser i bygg og anlegg Definisjoner Regioninndeling...23 November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 3

4 % % BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Makroøkonomiske utsikter Det er ingen store endringer i utsiktene for norsk økonomi siden forrige markedsrapport, men de nyeste makroprognosene viser en marginalt sterkere utvikling enn i våres. Økt offentlig pengebruk og økende boliginvesteringer hindret resesjon i fastlandsøkonomien i fjor, og bidrar positivt til veksten også i år. Samtidig stopper nedgangen i petroleumsinvesteringene opp, og fastlandsøkonomien ventes å vokse med 2 % i år, opp fra 1 % i fjor. I 218 ventes offentlige budsjetter å virke nøytralt på veksten, mens boliginvesteringene faller litt. I 218 og 219 vil økt privat forbruk og eksport, samt økte næringsinvesteringer, bidra at BNP-veksten gradvis kommer opp i 2,4 %. Norsk økonomi vil være i konjunkturoppgang frem mot 22. Norge, Bruttonasjonalprodukt Bruttonasjonalprodukt fastlands-norge. Endring å/å Norway, Gross Domestic Product, Mainland, Statistics Norway, Demand & Output, Estimat Arbeidsledighetsraten (målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen, AKU) nådde en topp på 5 % i juli 216, men har gått ned til 4,2 % i løpet av det siste året. Mye av nedgangen skyldes imidlertid lavere netto arbeidsinnvandring, lavere yrkesdeltakelse blant unge og at flere har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, slik arbeidsmarkedet ikke kan friskmeldes helt. Etter to år med svak vekst, viser imidlertid nasjonalregnskapet og AKU nå stigende sysselsetting. SSBs prognoser viser en årlig økning i antall sysselsatte på rundt 1 % fremover, opp fra,4 % i 216. Arbeidsmarkedet vil stramme seg litt til, og lønnsveksten kan komme opp til rundt 3 % i året i 218 og 219, opp fra lave 1,7 % i fjor. Reallønningene 1,4 1, 2, 2,1 2,4 2, Kilde: Macrobond / Statistics Norway Norge, arbeidsledighetsrate Arbeidsledige i andel av arbeidsstyrken (Arbeidskraftsundersøkelsen) Norway, Unemployment Rate, Statistics Norway, Labour Market, Estimate (lønnsvekst minus konsumprisvekst) ventes dermed å øke igjen etter nedgang i fjor, som var den første reallønnssvekkelsen siden Den sterke konsumprisveksten i 216 (+3,6 %) skyldtes importert prisvekst fra svakere krone, som har en midlertidig effekt. Konsumprisene ventes å stige med rundt 2 % i året, slik at reallønnsveksten blir på 1 % fra og med neste år. Med en marginal renteheving ventet først i 219, kan det bli noe høyere vekst i det private forbruket. Til tross for at en kronesvekkelse på 25 % siden starten 213, har ikke tradisjonell eksport tatt av. Selv om konkurranseevnen er bedret, er kostnadsnivået fortsatt høyt. Samtidig utgjør olje- og gassrelaterte varer og tjenester en stor andel av fastlandseksporten. Moderat konjunkturoppgang blant våre handelspartnere og noe høyere oljepriser ventes imidlertid å resultere i høyere eksportvekst fremover. Økt privat konsum og eksport ventes å lede til høyere næringsinvesteringer, men investeringsveksten blir moderat sett i forhold til tidligere konjunkturoppganger. Oljeprisfallet har redusert handlingsrommet i finanspolitikken. Både fordi lavere oljepris reduserer overføringene til Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet), men også fordi det oljekorrigerte budsjettunderskuddet (bruken av oljepenger) har økt jevnt og trutt de siste årene for å motvirke den oljeprisdrevne konjunkturnedgangen. I tillegg ble Handlingsregelen nylig endret til å over tid begrense ut- 4,7 4,2 4,1 4, 3,9 Kilde: Macrobond / Statistics Norway November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 4

5 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 takene til 3 % av fondets verdi, i stedet for 4 %. Ettersom dagens underskudd ligger ganske nære 3 %, ligger det ikke an til ytterligere stimuli fra myndighetene de neste årene. Pengepolitikken (rentesettingen) har også bidratt til å dempe konjunkturnedgangen, og spesielt gjennom sin effekt på boligpriser og boliginvesteringer. Nå er imidlertid tiden med stadig lavere renter bak oss. Verden over skal de kvantitative lettelsene (pengetrykkingen) reverseres og de minimerte rentene heves, men foten kommer til å løftes av gasspedalen meget forsiktig. Norges Bank ser for seg første renteheving i løpet av 219. Boligprisene vil ikke lenger få drahjelp fra fallende renter, og den nye Boliglånsforskriften, innført 1. januar i år, har også gjort husholdningenes tilgang til finansiering litt mer vrien. Innstramningene er innrettet slik at de skal dempe etterspørselen fra spekulanter og småinvestorer i Oslo, og var mest sannsynlig den utløsende faktoren da bruktboligprisene begynte å falle i april i år. Siden april har bruktboligprisene nasjonalt falt med 3 %, mens de i hovedstaden har falt med 7-8 %. Foreløpig ser det ut til å bli en naturlig korreksjon i Oslo etter sterk vekst det foregående året, men dårlig stemning i boligmarkedet kan fort spre seg og føre til et større nasjonalt prisfall. Dette er imidlertid ikke det mest sannsynlige scenariet, og vi har lagt til grunn for våre prognoser at bruktboligprisene slutter å falle ved årsskiftet. Norsk økonomi ventes å være i moderat konjunkturoppgang de neste tre årene, men det ligger an til å bli et beskjedent oppsving sammenliknet med tidligere konjunkturoppganger, både for lønninger, priser, forbruk og investeringer. November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 5

6 Mrd. 216-NOK BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Bygge- og anleggsmarkedet Økende boligbygging ga sterk vekst i byggeaktiviteten i 216, og utviklingen fortsetter i 217. Om prognosene går inn, vil byggemarkedet kunne vokse med hele 6,8 % i 217, målt i faste priser. Produksjonen av nybygg øker med hele 1 % i år, før den flater ut i 218 og deretter går ned med 2,4 % i 219. Verdien av ROT-arbeider vokser med 2,7 % i år, og deretter med 2 % i året i 218 og 219. Prognosene for samlet byggeaktivitet viser en vekst på 3,6 % for 218 og 2,6 % i 219. Bygge- og anleggsmarkedet 416,6 kroner i 216 (ekskl. bygg for primærnæringene og ROT fritidsbygg) Anlegg 118 mrd ROT 149 mrd Nybygg 149,5 mrd BA-markedet. Volumendring å/å: ,1 % 6,8 % 3,6 % 2,6 % Rekordlave renter dro opp boligetterspørselen, mens ekspansiv finanspolitikk stoppet oljebremsen fra å spre seg til hele økonomien. Da prisforskjellen på nytt og brukt falt, steg nyboligsalget kraftig. Samtidig ga svak krone bedre vilkår for konkurranseutsatte næring og turismen eksploderte. Byggeaktiviteten falt derfor mindre enn fryktet etter at oljeprisen stupte, og har steget uvanlig mye i en konjunkturnedgang. -,2 % -3,4 % BA-markedet i alt. Volumendring å/å 5,7 % 5,8 % 3,7 % 2,4 % -,1 % 5,1 % 6,8 % 3,6 % 2,6 % Et sterkere enn ventet byggemarked i dårlige tider betyr at potensialet for vekst nå som pilene i økonomien peker oppover igjen, er begrenset. I tillegg demper lavere befolkningsvekst og svakere vekstimpulser fra petroleumsvirksomheten vekstpotensialet i fastlandsøkonomien og behovet for å øke bygningsmassen. Sentralisering, aldrende befolkning, teknologiske framskritt, fornying av bygningsmasse, røffere klima, endringer i næringsstruktur og preferanser, samt en solid nasjonaløkonomi, kan i perioder fortsatt bidra til en byggetterspørsel ut over den fra en voksende økonomi. I prognoseperioden er det Oslo-regionen som står for mesteparten av veksten i byggemarkedet, der spesielt leiligheter bidrar tungt. Bygge- og anleggsmarkedet etter sektor. Mrd. 216-NOK 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Nybygg ROT Anlegg November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 6

7 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Bygge- og anleggsmarkedet fordelt på segment. Mrd. 216-NOK / Endring å/å Investeringer i nye boliger ROT bolig Investeringer i nye yrkesbygg ROT yrkesbygg Anleggsinvesteringer Anleggsvedlikehold BA-markedet i alt 27 73,6 3,8 % 62,6 4,4 % 75,7 15,9 % 62,4 6,7 % 37,2-1,7 % 27,6 7,7 % 339,1 6,6 % 28 61,1-17, % 64, 2,3 % 88,3 16,7 % 62,7,4 % 43,6 17, % 26,7-3,4 % 346,3 2,1 % 29 45,4-25,7 % 62, -3,2 % 85,2-3,5 % 69,3 1,5 % 53,8 23,3 % 3, 12,7 % 345,7 -,2 % 21 44, -2,9 % 63, 1,7 % 75,2-11,7 % 68,8 -,8 % 52,5-2,3 % 3,3 1, % 333,9-3,4 % ,9 22,3 % 64,3 2, % 79,7 5,9 % 7,1 2, % 53,9 2,7 % 3,9 1,9 % 352,8 5,7 % ,8 16,6 % 67,6 5,1 % 78,2-1,8 % 74,4 6, % 58,5 8,5 % 31,7 2,5 % 373,2 5,8 % ,1 9,9 % 67,7,1 % 76,8-1,8 % 72,8-2, % 68,1 16,3 % 32,7 3,1 % 387,1 3,7 % , -3, % 69,8 3,2 % 77,7 1,1 % 76,5 5, % 69,1 1,6 % 36,5 11,6 % 396,6 2,4 % ,3-4, % 72,3 3,6 % 74,5-4,2 % 76,1 -,5 % 7,5 2,1 % 38,5 5,5 % 396,2 -,1 % ,7 13,1 % 73,6 1,8 % 76,8 3,2 % 75,3-1, % 79, 12, % 39,1 1,5 % 416,6 5,1 % ,5 14,8 % 76,2 3,5 % 81,2 5,7 % 76,8 2, % 87,2 1,3 % 4, 2,3 % 444,9 6,8 % ,8 -,8 % 78,1 2,5 % 83,1 2,3 % 77,9 1,5 % 98,3 12,8 % 4,5 1,3 % 46,8 3,6 % ,5-6,4 % 79,5 1,8 % 84,5 1,6 % 79,7 2,2 % 11,2 12,1 % 41,5 2,4 % 472,9 2,6 % Bygge- og anleggsmarkedet per region. Mrd. 216-NOK* Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge ,2 23,5 32,4 74,3 42,3 25,9 339, ,7 24,7 33,3 77,1 41,9 26, 346, ,4 24,9 32,1 74,8 42,6 27,7 345, ,3 23, 31,6 73,6 42,9 27,1 333, ,3 23, 32,8 78,1 46,3 28,4 352, ,3 25,8 33,7 79, 5,6 29,1 373, ,4 28,8 32, 79,4 51,6 3,2 387, ,3 28,8 31,7 82, 52,9 32,5 396, ,4 28,1 31,7 82,6 51,6 34,4 396, , 29,7 33,4 81,3 53,6 37,5 416, ,7 3,3 39, 83, 55,3 42,7 444, ,1 34,4 42,4 87,2 58,9 41,2 46, ,1 35, 44,5 91,4 62,6 41,8 472, ,9 % 1,7 % 17, % 2,1 % 3, % 13,8 % 6,8 % 218,9 % 13,6 % 8,7 % 5, % 6,7 % -3,4 % 3,6 % 219, % 1,7 % 4,9 % 4,9 % 6,1 % 1,4 % 2,6 % *Anleggsvedlikeholdet er ikke fordelt på regioner, og inngår kun i summen for Norge. November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 7

8 Antall Antall BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Fra rekordhøyt nivå til kraftig fall for nye boliger Etter flere år med lavere boligbygging enn det demografiske behovet tilsier, har boligbyggingen kommet opp på et relativt høyt nivå samtidig som befolkningsveksten har falt til sitt laveste siden 26. Vi venter at det blir igangsatt 38 boliger i Norge i år, som vil være det høyeste antallet siden Tilbudssiden har respondert raskere på prisveksten det siste året enn tidligere, hvilket henger sammen med at flaskehalsene på tilbudssiden har blitt mindre. Vi venter at nedkjølingen i boligprisene og nyboligsalget hittil i år, kombinert med høyt nivå på boliginvesteringene og lavere befolkningsvekst, vil gi lavere igangsetting i 218 og 219. Nyboligmarkedet 72,7 mrd. kroner i enheter i 216 (igangsettingstillatelser) Småhus 8 57 Enebolig Leilighet Nyboliginvesteringer. Volumendring å/å: ,1 % 14,8 % -,8 % -6,4 % Svært sterk vekst i bruktboligprisene fra mars 216 til mars 217, og nyboligpriser som ikke fulgte etter i samme tempo, førte til et rekordhøyt salg av nye boliger i samme periode. Denne utviklingen var spesielt merkbar i Oslo. Deretter begynte bruktboligprisene å falle, mens prisene på mange nyboligprosjekter ble satt opp tidlig i år, og salget av nye boliger avtok merkbart i 2. kvartal. Konsekvensen blir økning i boligigangsettingen i 217 og deretter nedgang de neste to årene. Antall igangsatte boliger fordelt på type Leilighet Enebolig Småhus Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. Etter 1. halvår 217 har det blitt registrert igangsettingstillatelser til 18 7 boliger, og foreløpig står årsprognosen fra forrige rapport på 38 igangsatte boliger stødig. Både salg av nye boliger og faktisk igangsetting, «spaden i jorda» som måles i samarbeid med Boligprodusentene, falt i 2. kvartal 217 fra rekordhøye nivåer i samme kvartal i 216. Størst nedgang var det for salget, som falt med 25 % i denne perioden. Etter første halvår ligger salget 13 % under samme periode i fjor, mens igangsettingen ligger 6 % over fjoråret. Antall igangsatte boliger fordelt på region Avtagende nyboligsalg og fallende boligpriser siden mai i år, indikerer at igangsettingstillatelsene vil avta i 218. Deretter venter vi at et noe mettet nyboligmarked, kombinert med kapasitetsutfordringer som følge av høy byggeaktivitet for både boliger og yrkesbygg i 217 og 218, vil føre til at igangsettingstillatelsene faller ytterligere i 219. Dermed flyttes noe av fokuset fra igangsetting over på bygging og ferdigstilling. Det relativt lave antallet Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 8

9 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 regulerte boliger i 216 tyder også på lavere igangsetting i 218 og 219. Vi venter at det blir igangsatt 38 boliger i år, 34 i 218 og etter hvert 33 boliger i 219. Eneboliger og småhus holder seg ganske stabile gjennom perioden mens leilighetene varierer. Vi estimerer med oppdaterte produksjonsprofiler at produksjonsverdien av nye boliger var på 72,7 mrd. kr i 216, som er en volumvekst på 13 % fra året før. For 217 venter vi en videre økning på 15 % i boligproduksjonen, før det bli nedgang i 218 og 219 på hhv.,8 % og 6,4 %. Prognosen for 217 med totalt 38 igangsatte boliger er uendret fra marsrapporten, men vi har gjort endringer på boligtype- og fylkesnivå. Prognosen for 218 er nedjustert med 1 boliger til 34, og tilsvarende med prognosen for 219, som er nedjustert til 33 boliger. Leilighetsbyggingen er tatt ned, mens småhusprognosen er økt litt i 217. For eneboliger er prognosene tilnærmet uendret. Blant fylkene er det størst endring siden sist for Buskerud i 217, mens det er prognosen for Oslo som er tatt mest ned i ,8 % -17, % Investeringer i nye boliger i alt. Endring å/å -25,7 % -2,9 % 22,3 % 16,6 % 9,9 % -3, % -4, % 13,1 % 14,8 % -,8 % -6,4 % 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Antall igangsatte boliger fordelt på boligtype. Antall / Endring å/å Leilighet Enebolig Småhus Boliger i alt ,8 % ,4 % ,3 % ,4 % ,1 % ,9 % ,4 % 2-38,5 % ,2 % ,1 % ,4 % ,3 % ,1 % ,5 % ,2 % ,1 % , % ,7 % ,7 % ,2 % ,6 % ,3 % ,7 % ,8 % ,9 % , % 6 985,6 % 3 45,9 % , % ,1 % ,3 % ,5 % ,9 % ,1 % ,6 % ,9 % ,3 % 8 376,9 % ,5 % ,7 % ,7 % ,1 % ,7 % 38 5, % ,4 % 8 3 4,4 % ,4 % 34-1,5 % ,8 % 8 5 2,4 % 8 1, % 33-2,9 % Antall igangsatte boliger per region Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 9

10 1 kvm BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Stabilt marked for nye yrkesbygg Lysere økonomiske utsikter, fortsatt svak krone og lav rente har stimulert investeringslysten. Vi venter økt igangsetting av yrkesbygg i år, men i lavere takt enn i 216. Igangsettingen av private næringsbygg tar seg videre opp i år og prosjektinformasjon indikerer vekst for offentlige bygg. Bygg for husholdningene vil derimot gå ned i 218 og 219. Samlet sett venter vi en moderat økning i igangsettingen i 217 til 5,1 mill. kvm, etterfulgt av en marginal nedgang i 218 og 219. Markedet for nye yrkesbygg 76,8 mrd. kroner i mill. kvm (igangsettingstillatelser) Husholdningsbygg 1 6' kvm Offentlige bygg 1 49' kvm Private næringsbygg 2 335' kvm Investeringer i nye yrkesbygg. Endring å/å: ,2 % 5,7 % 2,3 % 1,6 % I 216 ble det igangsatt nær 5 mill. kvm yrkesbyggareal, opp fra 4,5 mill. i 215. Det største vekstbidraget kom fra husholdningene, som sørget for at det ble satt i gang 23 flere kvm med hytter og boliggarasjer enn året før. Den relative økningen for husholdningsbygg var på hele 17 %. Igangsatt areal til offentlige bygg steg med 9,6 %, mens private næringsbygg økte med 5 %. For private næringsbygg ser det ut til å bli økning også i år. I første halvår ble det igangsatt nesten like mye kontorareal som i hele 216, og også forretning og industri ligger an til en økning. Igangsatt areal til lager var høyere enn på mange år i fjor, og utviklingen har vært tilsvarende sterk hittil i år. Registrerte tillatelser til offentlige bygg ligger et stykke bak fjoråret etter første halvår, men er ventet å ta seg opp i andre halvår. Igangsatt yrkesbyggareal etter tiltakshaver. 1 kvm 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5, Offentlige bygg Private næringsbygg Husholdningsbygg Stiplet linje viser prognose ved forrige rapport. Igangsatt areal til yrkesbygg ventes samlet sett å bli liggende rundt 5 mill. kvm årlig i prognoseperioden, som i 216. Vi venter høyere igangsetting av private næringsbygg og offentlige bygg i perioden. Bygg for kontor, forretning og helse og sosial ligger an til å få en økning fra foregående år. I år venter vi en igangsetting på 5,1 mill. kvm yrkesbyggareal, opp fra 4,98 mill. kvm i 216. En økning på 2 %. I 218 og 219 venter vi henholdsvis 5 og 4,95 mill. kvm. For alle praktiske formål er dette et stabilt marked i perioden Produksjonsverdien av nye yrkesbygg i år ventes å bli på 81,2 mrd. 216-kroner, en volumøkning på 5,7 % fra 216. I 218 og 219 venter vi en volumvekst på hhv. 2,3 og 1,6 %. Utviklingen i produksjonsverdien avviker fra den for igangsettingen på grunn av endringer i sammensetningen av byggene som produseres. Offentlige bygg med høy gjennomsnittlig kvadratmeterpris ventes å øke i perioden, mens husholdningsbygg med lavere kvadratmeterpris går ned. Prognosen for samlet igangsatt yrkesbyggareal for 217 er oppjustert med 1 kvm fra forrige gang, i hovedsak grunnet en høyere prognose for private næringsbygg. For 218 er igangsettingsprognosen tatt ned med 2 kvm, som blant annet skyldes at forventet byggestart for sentralsykehuset i Drammen er flyttet fra 218 til 219, men også mindre nytt boliggarasjeareal. Prognosene for kontor og forretning er økt, mens bygg for hotell- og restaurant og samferdsel er redusert, basert på oppdatert informasjon om planlagte prosjekter., November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 1

11 BNL - MARKEDSRAPPORT ,7 % 15,9 % Investeringer i nye yrkesbygg i alt. Endring å/å 2% 15% 5,9 % 1,1 % 5,7 % 3,2 % 2,3 % 1,6 % 1% 5% % -3,5 % -1,8 %-1,8 % -4,2 % -5% -1% -11,7 % -15% Igangsatt yrkesbyggareal etter tiltakshaver. 1 kvm / Endring å/å Private næringsbygg Offentlige bygg Husholdningsbygg Yrkesbygg i alt ,1 % 867-1,1 % ,7 % ,2 % ,6 % 942 8,6 % ,6 % ,9 % , % ,4 % ,7 % ,7 % ,9 % ,1 % ,6 % ,5 % ,3 % ,5 % ,2 % ,2 % ,1 % ,2 % ,2 % , % ,2 % 842,3 % ,1 % ,6 % , % 92 9,3 % ,3 % 4 691,4 % , % 957 4, % 1 369,8 % ,1 % ,1 % ,6 % ,9 % ,6 % ,9 % 1 6 1,1 % ,6 % 5 1 2,3 % ,9 % ,4 % ,2 % 5-2, % ,9 % ,4 % ,8 % , % Igangsatt yrkesbyggareal per region. 1 kvm Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 11

12 Endring å/å mrd. 216-NOK BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Ombygging drar opp veksten i ROT-bolig i år Vi anslår at ROT-boligmarkedet utgjorde 73,6 mrd. 216-kr i fjor, inkl. verdien av boligtransformasjoner (2 4 enheter i 216) anslått til ca. 5 mrd. kr. det samme året. Verdien av reparasjonsarbeider etter naturskader på boliger er beregnet til ca. 4 mill. kroner i 216. Det er omtrent halvparten av i 215, men omtrent på nivå med gjennomsnittet for de siste ti årene. ROT-boligmarkedet 73,6 mrd. kroner i 216 Veksten i renoveringsmoden boligmasse er anslått til ca.,8 % per år i perioden , men er ventet å øke litt i 219 til,9 %. Flere renoveringsmodne boliger bidrar til brukbar vekst innen vedlikehold. Vi antar at verdien av reparasjonsarbeider etter naturskader på boliger holder seg konstant i prognoseperioden. ROT-boligmarkedet. Mrd. 216-NOK Leilighet 14,2 mrd Småhus 11,7 mrd Enebolig 47,7 mrd ROT bolig. Volumendring å/å: ,8 % 3,5 % 2,5 % 1,8 % Veksten i ROT-boligmarkedet estimeres til 1,8 % i 216, målt i faste priser ned fra en vekst på 3,6 % i 215. Historiske nivåer avviker fra tidligere rapporter fordi boligtransformasjoner nå er fordelt på boligtype (enebolig, småhus og leilighet) og fylke, mens de tidligere kun ble brukt som input i modellen på nasjonalt nivå og aggregert for boligtype. Reallønnsveksten var negativ i 216 og veksten i privat konsum var beskjedne 1,6 %, men andelen husholdninger som i vår spørreundersøkelse svarte at de hadde pusset opp i 216 holdt seg på et høyt nivå. Myndighetene gjorde det lettere å bygge om til utleieenheter fra 1. januar 216, og vi tror dette også har bidratt positivt til utviklingen i ROT-boligmarkedet i året som gikk. Enebolig Småhus Leilighet ROT-etterspørselen fremover drives av høyere kjøpekraft og flere boligtransformasjoner. Samtidig overlater husholdningene stadig mer til proffene. Forventningsbarometeret viste ved inngangen til 3. kvartal sterk økning i husholdningenes villighet til å sette av penger til oppussing. De økonomiske driverne peker mot sterkere ROT-etterspørsel i 217 enn i 216. Veksten i sysselsetting og reallønninger er ventet å ta seg opp igjen fra og med i år, mens renta forblir lav en stund til. 2,3 % -3,2 % 1,7 % 2, % ROT-boligmarkedet. Endring å/å 5,1 %,1 % 3,2 % 3,6 % 1,8 % 3,5 % 2,5 % 1,8 % Vi venter 3,5 % volumvekst i ROT-boligmarkedet i år, slik at markedsverdien blir 76,2 mrd. 216-kroner. I 218 venter vi at antall boligtransformasjoner faller noe fra årets nivå, som reduserer veksten i ROT-boligmarkedet til 2,5 %. I 219 venter vi at ROT-boligarbeidene holder seg på et fortsatt høyt nivå, men at veksten avtar til 1,8 %. 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 12

13 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Prognosen for veksten i 217 har blitt endret fra 2,8 % i forrige rapport til 3,5 % nå. Veksten har blitt litt nedjustert for eneboliger, litt oppjustert for småhus og betydelig oppjustert for leiligheter grunnet en økning i antall boligtransformasjoner i 217. Prognosen for 218 er tatt opp fra 2,2 % til 2,5 %, mens prognosen for 219 er endret fra 2,4 % til 1,8 %. ROT-boligmarkedet etter boligtype. Mrd. 216-NOK Enebolig Småhus Leilighet I alt 27 4,3 3,9 % 9,5 2,3 % 12,7 7,8 % 62,6 4,4 % 28 41,8 3,5 % 1, 5,2 % 12,2-3,7 % 64, 2,3 % 29 41,2-1,4 % 1, -,6 % 1,9-11,3 % 62, -3,2 % 21 41,4,7 % 1,1,8 % 11,6 6,4 % 63, 1,7 % ,4 2,4 % 1,5 4,6 % 11,3-1,8 % 64,3 2, % ,3 4,4 % 11, 4,8 % 12,3 8,1 % 67,6 5,1 % ,5,4 % 11, -,6 % 12,2 -,6 % 67,7,1 % ,1 3,6 % 11,3 2,9 % 12,4 2, % 69,8 3,2 % ,1 2,2 % 11,6 3, % 13,6 9,5 % 72,3 3,6 % ,7 1,3 % 11,7 1, % 14,2 4,3 % 73,6 1,8 % ,7 2,2 % 12,3 4,4 % 15,2 7,3 % 76,2 3,5 % 218 5,1 2,9 % 12,7 3,8 % 15,3,2 % 78,1 2,5 % ,2 2,1 % 13, 2,5 % 15,3,1 % 79,5 1,8 % ROT-boligmarkedet per region. Mrd. 216-NOK Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 27 23,9 5,7 6,1 12,8 8,7 5,4 62, ,2 5,8 6,3 13, 9, 5,7 64, 29 23,5 5,7 6, 12,7 8,6 5,6 62, 21 23,7 5,7 6,4 12,7 8,6 6, 63, ,8 5,8 6,2 12,6 9,1 5,7 64, ,9 5,7 6,2 13,4 9,4 5,9 67, , 5,7 6,3 13,4 9,3 5,9 67, ,2 5,9 6,8 14,1 9,8 6,1 69, ,5 6, 6,9 14,7 1, 6,3 72, ,7 6, 6,9 14,7 1,1 6,3 73, , 6,4 7,3 15,3 1,4 7, 76, ,4 6,7 7,5 15,9 1,8 6,9 78, ,9 6,8 7,6 16,2 11, 7, 79,5 November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 13

14 Endring å/å mrd. 216-NOK BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Veksten i ROT-yrkesbygg tar seg opp igjen Produksjonsverdien av ROT-yrkesbyggarbeider er beregnet til 75,3 mrd. kr ekskl. mva. i 216, fordelt med 31,8 mrd. på offentlige bygg og 43,5 mrd. på private næringsbygg. Etter en nedgang på 1 % i 216, venter vi at produksjonen, målt i faste priser, stiger med 2 % i 217. Produksjonsfallet i 216 skyldes lavere etterspørsel fra næringslivet, ikke nødvendigvis bare pga. av at norsk økonomi var inne i en lavkonjunktur, men også fordi det var en forbigående reduksjon i større renoveringsprosjekter. ROT-yrkesbyggmarkedet 75,3 mrd. kroner i 216 Offentlige bygg 31,8 mrd Private næringsbygg 43,5 mrd ROT yrkesbygg. Volumendring å/å: , % 2, % 1,5 % 2,2 % Produksjonsfallet i 216 i det samlede ROT-yrkesbyggmarkedet ble for øvrig begrenset av at regjeringen bevilget øremerkede midler til kommunene til vedlikehold av kommunale bygg. Disse overføringene var et ledd i tiltakspakken mot fallende petroleumsinvesteringer en tiltakspakke som sørget for at BNP-veksten faktisk ble positiv og ikke negativ i 216. Regjeringen har også en tiltakspakke for 217, men den er vesentlig mindre omfattende enn i fjor. Dermed reduseres også det statsfinansierte bidraget til vedlikehold av kommunale bygg, og samlet etterspørsel fra det offentlige kan falle litt. Vi venter imidlertid at kommunene holder aktiviteten i gang ved egen hjelp, bl.a. fordi det er blitt mer og mer fokus på manglende vedlikehold av den kommunale bygningsmassen. Vi har lagt til grunn at samlet offentlig etterspørsel etter ROT-arbeider bare synker med,7 % fra 216 til 217, for så å øke med rundt,6 % i 218 og,8 % i 219. Vi venter at næringslivets etterspørsel etter ROT-arbeider øker med 4 % i 217, etter en tilsvarende sterk nedgang i fjor. I tillegg til en vekst i renoveringsmoden bygningsmasse på vel 1,5 %, sørger økt vekst i økonomien og fortsatt lave renter for å gi bedriftene bedre økonomisk handlingsrom i 218 og 219. ROT private næringsbygg ventes derfor vokse videre i 218 og 219 med hhv. 2,1 og 3,2 %. Spesielt kan bedre tider for næringslivet på Vestlandet bidra til at en tar igjen utsatte vedlikeholdsarbeider. Samlet vekst i ROT-yrkesbyggmarkedet blir dermed 2 % i 217 og 1,5 % i 218 og 2,2 % i 219.,4 % 1,5 % ROT-yrkesbyggmarkedet. Mrd. 216-NOK Private næringsbygg ROT-yrkesbyggmarkedet. Endring å/å -,8 % 2, % 6, % -2, % 5, % -,5 % -1, % Når det gjelder reparasjonsarbeider etter naturskader er det selvsagt umulig å vite hvordan denne delen av markedet utvikler seg fram mot 219. Vi legger til grunn «normalnivåer» på denne delen av markedet Offentlige bygg 2, % 1,5 % 2,2 % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 14

15 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Utsiktene for norsk økonomi er marginalt bedre enn de var våren 216. Samtidig indikerer ordrestatistikken økning i produksjonen av renoveringsarbeider i 217. Etterspørselen etter ROT-arbeider fra næringslivet ventes derfor vokse sterkere enn antatt i forrige rapport. Vi har også justert opp etterspørselsveksten fra det offentlige noe. Estimatet på samlet vekst er økt med 1 prosentpoeng i 217 og tatt ned med,5 prosentpoeng i 218. Nivået i 219 blir da noe høyere enn i forrige rapport, selv om veksttakten er uendret. Markedet for ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg (fritidsbygg og boliggarasjer) er ikke inkludert i denne fremstillingen av ROT-markedet. De siste årene har verdien av ROT-arbeider tilknyttet husholdningsbygg vært i størrelsesorden 1 mrd. kroner per år, mesteparten tilknyttet ROT fritidsbygg. ROT-yrkesbyggmarkedet etter tiltakshaver. Mrd. 216-NOK Private næringsbygg Offentlige bygg I alt 27 41,8 7, % 2,6 6, % 62,4 6,7 % 28 41,6 -,6 % 21,1 2,4 % 62,7,4 % 29 4,7-2,2 % 28,6 35,6 % 69,3 1,5 % 21 41,,9 % 27,7-3,1 % 68,8 -,8 % , 2,5 % 28,1 1,3 % 7,1 2, % ,6 6, % 29,8 6, % 74,4 6, % ,5-2,3 % 29,3-1,7 % 72,8-2, % ,7 5, % 3,8 5, % 76,5 5, % ,5 -,5 % 3,6 -,6 % 76,1 -,5 % ,5-4,5 % 31,8 4, % 75,3-1, % ,2 4, % 31,6 -,7 % 76,8 2, % ,2 2,1 % 31,8,6 % 77,9 1,5 % ,7 3,2 % 32,,8 % 79,7 2,2 % ROT-yrkesbyggmarkedet per region. Mrd. 216-NOK Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 27 25, 4,4 5,4 13,4 8,5 5,7 62, ,1 4,4 5,4 13,5 8,6 5,7 62, ,6 5, 6, 14,7 9,5 6,6 69, ,4 4,9 5,9 14,6 9,4 6,5 68, ,9 5,1 6,1 14,9 9,6 6,6 7, ,6 5,3 6,4 15,8 1,3 7, 74, , 5,3 6,3 15,5 9,9 6,9 72, ,4 5,5 6,6 16,3 1,5 7,2 76, ,2 5,4 6,6 16,3 1,4 7,2 76, ,9 5,4 6,6 16, 1,3 7,1 75, ,5 5,5 6,7 16,3 1,5 7,2 76, ,9 5,5 6,8 16,6 1,7 7,3 77, ,6 5,6 7, 17, 11, 7,5 79,7 November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 15

16 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Fortsatt sterk vekst innen anlegg Aktiviteten i anleggsmarkedet har vokst nesten hvert år siden Prognosesenteret startet med systematisk overvåking av dette markedet i 26. Veksten har vært særlig sterk de siste årene. Fra 211 til 216 var volumveksten i investeringene i nye anlegg og oppgradering av eldre anlegg på 5 %. Vedlikeholdet av eksisterende anlegg økte med 25 %. Det er få tegn til avtagende vekst i prognoseperioden, som går fram til 219. Prognosene våre viser at investeringene vil være nesten 4 % høyere i 219 enn i 216, målt i volum. Med en prisvekst på f.eks. 2 % pr år, vil omsetningsveksten bli vel 45 %. Anleggsmarkedet 118,1 mrd. kroner i 216 Vedlikehold 39 mrd Investeringer 79 mrd Anleggsmarkedet i alt. Volumendring å/å: ,3 % 7,6 % 9,2 % 9,3 % Verdien av anleggsmarkedet, investeringer pluss vedlikehold, er beregnet til 118 mrd. kr i 217 ekskl. avgifter, hvorav investeringene er anslått til 79 mrd. og vedlikeholdet til 39 mrd. Markedet vokste med 8 % fra 215 til 216 og det ventes en fortsatt høy årlig vekst på 9 % gjennom prognoseperioden. Investeringene økte med 12 % fra 215, mens veksten i vedlikeholdet var på 1,5 %. Anleggsmarkedet omfatter i hovedsak investeringer og vedlikehold av samferdselsanlegg, energianlegg, vann- og avløpsanlegg, landbaserte oljeanlegg, forsvarsanlegg og anlegg for primærnæringene. I denne rapporten er investeringene fordelt på vei, jernbane- og sporveisanlegg, kraft- og energianlegg, kommunaltekniske anlegg, maritim infrastruktur og «andre anlegg». Markedet for vedlikehold domineres av veivedlikeholdet, som utgjør vel 7 % av anleggsvedlikeholdet. Produksjonsutviklingen i anleggssektoren bestemmes i hovedsak av den offentlige etterspørselen, som gjerne står for 7-8 % av anleggsarbeidene. Anleggsmarkedet blir dermed mindre konjunkturfølsomt enn byggemarkedet, siden etterspørselen fra det offentlige normalt svinger mindre enn etterspørselen fra det private næringslivet. I dårlige tider hender det til og med at det offentlige bruker ekstra mye penger på anlegg for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Maritim infrastruktur 1,3 mrd. Andre anlegg 2,9 mrd. Kommunaltekniske anlegg 6, mrd. Kraft- og energianlegg 7, mrd. Anleggsinvesteringer etter type, 216 Jernbane- og sporveisanlegg 8,8 mrd. Vei (inkl. bro og tunnel) 35, mrd. Den årlig veksten i anleggsproduksjonen ventes å bli om lag 8 % i år, og 9 % i 218 og 219 (målt i faste priser). Dette tilsvarer et nivå, målt i 216-kroner, på 127 mrd. kr i 217 og 139 mrd. kr i 218. I 219 ligger det an til 152 mrd. kr. Med en årlig prisvekst på f.eks. 2 %, blir omsetningen i 219 på 161 mrd. kr. Veksten i anleggsproduksjonen drives av investeringene som utgjorde 67 % av det samlede anleggsmarkedet i 216. Investeringene ventes å vokse ytterligere de neste årene med 1 % i 217 og over 12 % i 218 og 219. Markedet for vedlikehold av eksisterende anlegg vil derimot vokse mer i tråd med veksten i anleggsmassen, dvs. rundt 2 % i året regnet i volum. Siden 7 % av det årlige anleggsvedlikeholdet er veivedlikehold, vil også skiftende politiske prioriteringer av vedlikeholdet av veiene være viktig for utviklingen i det samlede anleggsvedlikeholdet. November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 16

17 Mrd. 216-NOK mrd. 216-NOK BNL - MARKEDSRAPPORT ,2 % 2,4 % Anleggsmarkedet i alt. Endring å/å 11,7 % 6,3 % 4,8 % 3,3 % 8,3 % 7,6 % 9,2 % 9,3 % Veisektoren utgjør også en betydelig del av anleggsinvesteringene og sørger for at veksten i de samlede investeringene opprettholdes gjennom hele prognoseperioden. Veiinvesteringene står for hele 2/3 av økningen i anleggsinvesteringene fra 216 til 219. Investeringer i anlegg etter anleggstype. Mrd. 216-NOK Vei (inkl. bro og tunnel) Jernbane og sporveisanlegg Kraft- og energianlegg Kommunal-tekniske anlegg Maritim infrastruktur Andre anlegg 14% 12% 1% De samlete veiinvesteringene er nå beregnet til 35 mrd. kr i 216. I 217 ventes veiinvesteringene å øke til 42 mrd. kr. I løpet av prognoseperioden venter vi en økning til hele 56 mrd. kr i 219, målt i 216-kroner. Beregningene er basert på flat investeringsprofil på prosjektene, dvs. at vi fordeler samlet beløp likt på alle produksjonsmåneder. Nivået på veiinvesteringene lener seg ført og fremst på foreliggende prosjektinformasjon. Prognosene viser høye nivåer og forutsetter blant annet at planene i ny Nasjonal Transportplan (NTP ) følges opp i kommende statsbudsjetter. Nivået på veiinvesteringene bestemmes av bevilgninger til riksveiinvesteringer og andre veier over statsbudsjettet, bompengefinansiering, investeringer i eventuelle OPS-prosjekter (Offentlig Privat Samarbeid), 8% 6% 4% 2% % -2% fylker og kommuners bevilgninger til, samt private, veiinvesteringer. Investeringer i jernbanelinjen finansieres over statsbudsjettet. Frem til 26 lå bevilgningene til jernbaneanlegg på rundt 1,5 mrd. kr (ca. 2 mrd. kr i faste 216-kroner), men har siden økt kraftig. I vår database er summen av pågående jernbane- og sporveisprosjekter i 217 i underkant av 8 mrd. kr. Det er forholdsvis få store prosjekter som kommer i gang i 217, og dermed går det mot nedgang i produksjonen av jernbane- og sporveisanlegg i år mot fjoråret. Veksten ser derimot ut til å bli desto sterkere i 218 og 219 ved hjelp av store prosjekter som oppstart av Ringeriksbanen, Fornebubanen og trinn 4 av Bybanen i Bergen. Det ligger an til sterk vekst også i investeringene i kraft- og energianlegg i prognoseperioden. Vi forventer en sterk vekst i 217 og 218 og svak vekst i 219. Denne sektoren omfatter vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, gasskraftanlegg samt kraftlinjer og kabler, og inkluderer kun arbeidsrelaterte arbeider. Prognosene er basert på konkret prosjektinformasjon samt et estimat på volumet av mindre energianlegg som vi ikke klarer å fange opp, spesielt miniog mikrokraftanlegg. Til nå har det har vært sterk vekst i investeringer i både kraftverk og linjenettet. Veksten i investeringene i nettet ser nå ut til å stoppe opp, men nivået vil likevel være høyt i flere år framover. Investeringsveksten i vannkraft samt vind- og bølgekraft fortsetter. Erfaring viser at planlagt oppstart av energiprosjekter, som er avhengig av konsesjon og ofte skaper debatt i nærmiljøet, gjerne blir forsinket. Tiltakshavere kan ofte være vel optimistiske med tanke på fremdrift og byggestart. Derfor kan noe av denne veksten bli forskjøvet ytterligere framover i tid. Sektoren kommunaltekniske anlegg omfatter i hovedsak vann- og avløpsanlegg. Vi venter høy boligbygging i 217 etterfulgt av en nedadgående tendens i 218 og 219. Mye er fortsatt under arbeid, og det er først i 219 at vekstbidraget blir negativt. Men, utskiftningen av gamle vann- og avløpsrør har fått høyere prioritet og på dette området forventes det vekst, i hvert fall i 217 og 218. Det samme November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 17

18 Mrd. 216-NOK BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 gjelder separasjonsanlegg. Nedgangen i 219 skyldes for øvrig ikke bare lavere boligbygging, men også lavere tilfang av store prosjekter. Det er mulig at dette kan endre seg noe fram mot 219. I denne anleggssektoren vil det være en mengde små prosjekter som ikke kan følges opp enkeltvis, men som tilsammen utgjør en betydelig sum. Maritim infrastruktur er i denne sammenheng havner, kaier, farleder og skipstunneler, og utgjør i anleggssammenheng en liten kategori. Prognosene er hovedsakelig basert på konkrete prosjektopplysninger. Basert på dette ligger det an til stabil vekst gjennom hele prognoseperioden. Veksten i år blir ikke så sterk som antatt i forrige prognose, men til gjengjeld blir det ingen nedgang i 218 og 219, slik det så ut til våren 217. Sterkest blir veksten i inneværende og neste år, mens den avtar noe i 219. Flyplassanlegg, anlegg for industri, idretts-, friluftsog kulturanlegg, forsvarsanlegg, kirkegårder, telekommunikasjonsanlegg (bl.a. bredbåndanlegg), landbaserte olje- og gassanlegg m.m. omfattes alle i sektoren andre anlegg. Prognosene er dels basert på prosjektinformasjon, men siden mye av denne sektoren består av småanlegg som ikke er med i prosjektoversikten, må vi legge til skjønnsmessige betraktninger over utviklingen av omfanget av disse mindre prosjektene for å få et riktig nivå på omfanget og produksjonsutviklingen i denne sektoren. Investeringene i sektoren ser ut til å ligge på vel 2 mrd. faste 216-kroner per år i løpet av prognoseperioden. Det er få store prosjekter som starter opp i 218 og 219 i denne sektoren det skal bygges flomsikringsanlegg i Nedre Eiker og Mjøndalen til 25 mill. kr hver, og et torg i Trondheim skal oppgraderes for 2 mill. kr. Stor-Oslo Sørlandet Investeringer i anlegg per region. Mrd. 216-NOK Innlandet Vestlandet Anleggsmarkedet etter segment. Mrd. 216-NOK Anleggsinvesteringer Drift og vedlikehold av anlegg I alt 29 53,78 23,3 % 3,4 12,7 % 83,8 19,3 % 21 52,52-2,3 % 3,33 1, % 82,8-1,2 % ,93 2,7 % 3,92 1,9 % 84,8 2,4 % ,5 8,5 % 31,69 2,5 % 9,2 6,3 % ,6 16,3 % 32,68 3,1 % 1,7 11,7 % ,13 1,6 % 36,47 11,6 % 15,6 4,8 % 215 7,55 2,1 % 38,49 5,5 % 19, 3,3 % ,4 12, % 39,8 1,5 % 118,1 8,3 % ,16 1,3 % 39,99 2,3 % 127,2 7,6 % ,3 12,8 % 4,52 1,3 % 138,8 9,2 % ,21 12,1 % 41,49 2,4 % 151,7 9,3 % November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 18

19 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Anleggsmarkedet etter anleggstype og segment. Mrd. 216-NOK Vei (inkl. bro og tunnel) Kraft- og energianlegg Jernbaneog sporveisanlegg Kommunaltekniske anlegg Maritim infrastruktur Andre anlegg Vedlikehold av anlegg Anleggsarbeider i alt 29 25,9 4,8 4,1 5,6,8 12,6 3, 83, , 5,1 3,4 4,9,8 13,3 3,3 82, ,4 4,3 4,4 4,5,9 15,4 3,9 84, ,7 4,8 4,4 5,2 1,2 16,2 31,7 9, ,7 7,4 4,8 5,2 1,4 17,6 32,7 1, ,7 9,3 4,7 6,3 1,1 18, 36,5 15, ,8 9, 5,4 5,8 1, 19,5 38,5 19, , 8,8 7, 6, 1,3 2,9 39,1 118, ,2 7,8 8,3 6,9 1,6 2,4 4, 127, ,2 9,2 1,1 7,2 1,9 2,7 4,5 138, ,6 13,6 1,3 5,6 2, 22, 41,5 151,7 Investeringer i anlegg per region. Mrd. 216-NOK Stor-Oslo Innlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge Norge 28 16, 3,2 4,2 1,1 5,7 4,5 43, , 4,2 5,1 12,4 7,4 5,7 53, ,7 3,9 4,4 12,5 7,7 5,3 52, ,8 3,9 4,9 13,4 8,8 6,1 53, ,2 5,2 4,7 14,2 1,2 6, 58, ,7 7,9 4,7 15,3 1,7 7,8 68, ,8 8,3 4,7 15, 1, 8,2 69, ,4 7,2 5,6 15,5 9,6 9,2 7, ,2 7,6 6,4 16,3 1,8 11,7 79, ,6 6,9 9,5 18,5 11,4 14,3 87, ,9 1,2 11,9 2,7 14,3 13,3 98, ,2 1,7 13,6 23,5 17,2 13,9 11,2 November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 19

20 Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Mrd. NOK Import/eksport BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Utenrikshandel med byggevarer Utenrikshandel, byggevarer. Mrd. NOK Eksport Import Kilde: SSB Handelsbalanse, byggevarer (import/eksport) Danmark Finland Kina Polen Sverige Tyskland Kilde: SSB Import av betong/stein/kunstig stein 12-mnd. glidende gjennomsnitt av utviklingen i import av et utvalg byggevarer per måned målt i mill. kr./tonn Varer unnt. vegg/dekke/tak/bjelker og søyler i sement/betong/kunstig stein Prefab. tak/dekke i sement/betong/kunstig stein Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Elementer unnt. vegg/dekke/tak/bjelker og søyler i sement/betong/kunstig stein Prefab. yttervegger i sement/betong/kunstig stein Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 2

21 Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner Tonn Mill. kroner BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Import av elementer, moduler og prefab. bygninger av tre og metall 6 Byggelementer i tre Prefabrikerte bygninger av jern eller stål Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Prefabrikerte bolighus av tre Våtromsmoduler Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB Prefabrikkerte hytter, brakker og koier av tre Verdi (MNOK) [høyre akse] Mengde (tonn) Kilde: SSB November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 21

22 Antall konkurser Nettotall Nettotall BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 BNLs markedsindikator NHOs økonomibarometer måler BNLs medlemsbedrifter sin opplevelse av og forventninger til markedsutviklingen. I tillegg spørres medlemsbedriftene om forventninger til salgspriser og driftsresultat, samt investeringsog ansettelsesplaner. I figurene presenteres nettotall for BNLs medlemmer samlet sett og markedsutsikter neste 6-12 mnd. per bransjeforening. Nettotallet er andelen positive svar fratrukket andelen negative svar, og vil ligge i intervallet -1 til 1. Bygge- og anleggsvirksomhet Opplevelse av/forventninger til neste 6-12 mnd. Nettotall Bygge- og anleggsvirksomhet Opplevelse av/forventninger til neste 6-12 mnd. Nettotall kv. '16 1.kv. '17 2.kv17 3.kv Kilde: NHOs Økonomibarometer Markedssituasjon Markedsutsikter Kilde: NHOs Økonomibarometer Konkurser i bygg og anlegg Konkurser i bygg og anlegg per uke. 5-ukers sentrert glidende gjennomsnitt Uke Kilde: Brønnøysundregistrene 5 November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 22

23 BNL - MARKEDSRAPPORT 2-17 Definisjoner Boliger: Helårsboliger Eneboliger Småhus Leiligheter - Frittliggende boliger (ekskl. fritidsboliger) - Kjedehus - Rekkehus - Fire- og tomannsboliger - Andre boliger enn småhus og eneboliger (f.eks. blokkleiligheter, hybler mv.) Yrkesbygg: Regioninndeling Oslo-regionen: Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold Innlandet: Hedmark, Oppland Sørlandet: Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane Midt-Norge: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag Nord-Norge: Nordland, Troms, Finnmark November 217 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra BNL Side 23

Markedsrapport 1. halvår 2017 Juni 2017

Markedsrapport 1. halvår 2017 Juni 2017 Markedsrapport 1. halvår 217 Juni 217 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden 217-219. Prognosene er utarbeidet

Detaljer

Stillasdagene

Stillasdagene Norge i vekst Byggenæringen på høygir? Stillasdagene 21.09.11 Ketil Lyng Adm. dir. BNL Byggenæringen i Norge er helt avhengig av verden Våre hovedsatsinger Stortingsmeldingen og byggingspolitikk Energieffektivisering

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 215 Juni 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret

NORCEM RAPPORT September Utarbeidet av Prognosesenteret NORCEM RAPPORT September 2017 Utarbeidet av Prognosesenteret Konjunkturbildet Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,5 % i år, og med 3,6 % i 2018. Globalt Troen på bedre tider internasjonalt opprettholdes

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. Akershus 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. Akershus er med sine

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2017 April 2017

MARKEDSRAPPORT 2017 April 2017 MARKEDSRAPPORT 2017 April 2017 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for det norske arkitektmarkedet med prognoser for perioden 2017-2019. Innhold Bygge- og anleggsmarkedet... 3 Sterk vekst

Detaljer

BA- og elektromarkedene

BA- og elektromarkedene www.nelfo.no BA- og elektromarkedene Utviklingen i BA- og elektromarkedet, samt markedsdrivere, på fylkesnivå. 216 Utarbeidet av Prognosesenteret AS på oppdrag fra Nelfo. er med sine ca. 661 innbyggere

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 214 Juni 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 11. August til 25. August OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys

Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys Kommunebudsjettene i et makroøkonomisk lys 5. Desember 2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Kommuneøkonomien og historien om Høna og egget? Kommunene utgjør en betydelig del av norsk økonomi

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 214 November 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3.

Næringslivets økonomibarometer for Vestfold 4. kvartal Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. 1 Næringslivets økonomibarometer for Vestfold. kvartal 2013 Kristin Saga, NHO Vestfold. Pressekonferanse hos FossTech AS fredag 3. januar 201 Kort om undersøkelsen - - - 3 Utført i tidsrommet 28. oktober

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016

Arbeidsmarkedet nå - februar 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå - februar 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. August 2014 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT August 214 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs juni-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert informasjon

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Stavanger 25. august 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Stavanger 25. august 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Følger bygg og anlegg etter?

Følger bygg og anlegg etter? Oljeprisfall sender norsk økonomi ned i knestående. Følger bygg og anlegg etter? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell Senneset, Prognosesenteret as, januar 2015 Veksten i anleggsproduksjonen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer

Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Hovedfunn i årets konjunkturbarometer Trøndelag rir offshorestormen av, mens i Møre og Romsdal øynes det håp om at nedgangen er i ferd med å flate ut Optimismen blant bedriftslederne er på full fart oppover

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2016

MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 2016 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 1. HALVÅR 216 Juni 216 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det

Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016. Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det Norsk Betongdag 2014: Markedsutsiktene mot 2016 Sender oljeprisfall norsk økonomi ned i knestående? Går i så fall byggemarkedene samme vei? Vel, anlegg gjør det i hvert fall ikke. Der er det sånn Kjell

Detaljer

Kjell Senneset, Prognosesenteret

Kjell Senneset, Prognosesenteret Krise i utlandet? Hva så??? Utsiktene for byggemarkedene i Norge Norsk Ståldag november 211 Kjell Senneset, Prognosesenteret SSBs siste prognoser, fra september: Litt svakere enn i juni-prognosen, men

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015

MARKEDSRAPPORT 2/2015. Oktober 2015 MARKEDSRAPPORT 2/2015 Oktober 2015 NELFO - Markedsrapport 2. halvår 2015 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedet 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 8 ROT-bolig 9 ROT-yrkesbygg 10 Tabeller

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2016

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2016 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 216 November 216 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og de norske bygge- og anleggsmarkedene med prognoser for perioden

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. Februar 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT Februar 2015 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2016 Juni 2016

MARKEDSRAPPORT 2016 Juni 2016 MARKEDSRAPPORT 2016 Juni 2016 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for det norske arkitektmarkedet med prognoser for perioden 2016-2018. Innhold Bygge- og anleggsmarkedet... 3 Vekst tross svake

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter

Byggemarkedet 2010. Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Byggemarkedet 2010 Byggenæringens Kortsiktige Fremtidsutsikter Jon Sandnes Adm.dir EBA Entreprenørforeningen- Bygg og Anlegg NHO fellesskapet EBA 1 2 Endringsvilje Konkurransekraft Et marked i endring,

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015

BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT. September 2015 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING KONJUNKTURRAPPORT September 215 Rapporten inneholder en gjennomgang av utsiktene for norsk økonomi og en vurdering av BNLs september-prognoser for ba-markedet, i lys av oppdatert

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke

KONJUKTURBAROMETERET Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke KONJUKTURBAROMETERET 2014 Makroøkonomiske analyser fra Menon med verdiskaping per fylke 1 Innhold Kort om internasjonale og nasjonale utsikter Prognoser for Nord-Trøndelag Prognoser for Sør-Trøndelag Prognoser

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Norsk økonomi fram til 2019

Norsk økonomi fram til 2019 CME-SSB 15. juni 2016 Torbjørn Eika Norsk økonomi fram til 2019 og asyltilstrømmingen SSBs juni-prognose 1 Konjunkturtendensene juni 2016 Referansebanen i Trym Riksens beregninger er SSBs prognoser publisert

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 15 Oljen og norsk økonomi Oljens betydning for norsk økonomi Fallet i oljeprisen Pengepolitikkens rolle i en omstilling

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF)

KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN VÅR 2017 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) Mai 2017 1 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014

Arbeidsmarkedet nå - mai 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - mai 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer