Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune."

Transkript

1 Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. Rapport fra forprosjektgruppa for renovering av skoleanlegg i kommunen. Juni

2 Utfordringer vedrørende utbedring og utnyttelse av skoleanlegg i Vadsø kommune. 1. Innledning. Forprosjektgruppa har bestått av følgende medlemmer: Svein Dragnes ( AP) - leder Bjørn Pedersen (H) Steinar Øydvin ( Utdanningsforbundet) Ulf Holsbø ( teknisk sektor) Inger-Anita Markussen ( KUO sektor) sekretær Mandatet: Formannskapet har i møte , sak 0097/01, vedtatt følgende: Vadsø Formannskap vedtar følgende tildeling av oppdragsbeskrivelse for arbeidsgruppen som gjennom et forprosjekt skal se på utbedring og utnyttelse av skoleanleggene i Vadsø kommune: 1. Arbeidsgruppen skal fremlegge et overslag over tekniske og økonomiske utfordringer som foreligger ved Sentrum skole med hensyn til bedring av skolens inneklima. Valgte løsning forutsetter følgelig å tilfredsstille gjeldende miljøkrav. 2. Arbeidsgruppen skal fremlegge et overslag over tekniske og økonomiske utfordringer som foreligger ved Sentrum skole med hensyn til bygningsmessige utfordringer. Forslag og skisse til alternative bygningsmessige bedringer forutsettes tilpasset undervisning til dagens pedagogikk. 3. Arbeidsgruppen bes i sitt arbeid jfr. pkt. 1 og 2 se Vadsøs samlede skolestruktur i sammenheng. I dette arbeid kan en vurdere alternative fysiske løsningsmetoder til hvordan utøvelse av god pedagogisk undervisning og entre6rpenørskap kan løses i kommunen. Eventuelle økonomiske konsekvenser for slike løsningsforslag presenteres. 4. Arbeidet ferdigstilles og leveres i rapportform innen Framdrift i forprosjektgruppa: Gruppa har hatt jevnlig møter fra Gruppa ble forsinket i forhold til opprinnelig tidsfrist fordi den første arkitekten vi engasjerte ikke fulgte opp avtalen. Ny avtale ble inngått med FAK arkitekter i Vadsø i april/mai FAK har arbeidet innenfor stramme tidsfrister og avlevert sin skisse den Budsjett: Budsjett for forprosjektet er på ,- Budsjettet holdes. 2

3 Bakgrunnsmateriale: - Kartlegging av skoleanleggenes tilstand gjennom brukerundersøkelser ( vedlegg 1) - Deltakelse på kurs om inneklima og skoler, NTNU, januar 2002 ( vedlegg 2) - Deltakelse på konferanse om skolebygg og pedagogikk, arrangert av Statens utdanningskontor, Kirkenes, Befaring på skoler. - Utarbeiding av funksjonsprogram ( vedlegg 3) - Utreding av renoverings /ombyggingsmuligheter ved Sentrum skole av FAK arkitektkontor, Vadsø. ( vedlegg 4) - Utredninger i saken fra andre kommuner: Kvalsund kommune, Tromsø kommune - Referat fra møte med Voss kommune, mai Utfordringer: - Skoleanleggenes tilstand - Skoler for dagens og framtidas pedagogikk - Skolestrukturen i kommunen - Økonomiske ressurser Målsettinger i forprosjektgruppas arbeid. Forprosjektgruppa har arbeidet med to hovedmål for øyet. Vi har vurdert betingelser for renovering og ombygging av Sentrum skole. Det er mulighetene på Sentrum skole som er innfallsvinkel til modellene. Ut fra de alternativer som har åpnet seg ved vurdering av ombygging av Sentrum skole, legger gruppa fram ulike modeller til løsninger. Videre har vi hatt som mål at enhver renovering og ombygging av Sentrum må ta hensyn til pedagogiske utfordringer. Sentrum skole som den største skolen i kommunen, er bygget for en helt annen tid, og de krav og muligheter som ligger i dagens Opplæringslov og læreplanverk er annerledes. Opplæringsloven legger vekt på hver elevs rett til tilpasset og tilrettelegging av opplæring etter sine vener og muligheter. Læreplanene har et helhetsperspektiv på opplæring.. Den pedagogiske tilnærming til skolebygningens utforming finnes i vedlegg 3 - Funksjonsprogram. Skolenes arealbruk må ha v ha sammenheng med pedagogiske krav som er stilt ut fra L97 og som er relevant for framtidas skole. Det må ligge fleksibilitet til grunn både i forhold til opplæringsformer og arbeidsmetoder. Dagens skole på Sentrum er lite egnet til både til dagens og framtidas pedagogikk. Forprosjektgruppa har valgt å se bort fra driftskostnader og administrative kostnader ved ulike modeller. Dette må utredes i en videreføring av prosjektet. Skolestruktur. Kommunen har i dag en inndeling i trinn og trinn på byskolene. Elever bytter skole ved 5.klasse. For mange barn og foreldre kan overgang fra 4. til 5.klasse representere en unødig dramatisk overgang fordi barna bytter skole fra de små barneskolene til den store Sentrum skole. Skoler med trinn og trinn kan derfor synes bedre egnet. Det kan også argumenteres motsatt, nemlig at Fossen og Melkevarden skoler er for små, og mange barn kan oppleve å ikke få nok sosiale utfordringer. Verken forskning eller læringsresultat gir belegg for å si at små eller store skoler har noen fordeler når det gjelder barns læringsutbytte. 3

4 Skolen skal bidra til barns trivsel, trygghet og mestring av både sosiale og faglige situasjoner og utfordringer i dette feltet kan nok mer knyttes til estetikk og funksjonalitet i skolebygg, uteområder, personalets faglige og sosiale kompetanse, læringsmiljø i klasse og skole bl.annet. Det viktigste argumentet for trinn på en skole er da å skape mest mulig forutsigbarhet og kontinuitet for barn og foreldre under skolegangen og fysisk nærhet til hjemmet. Nasjonale målsettinger innenfor skoleutvikling har det 13-årige løp som perspektiv. Her deles skolegang inn i forhold til barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring som naturlige enheter. Kommunenes skolestruktur er uansett en politisk beslutning, og inndeling av skoler i forhold til trinn varierer i kommunene. 2. Skoleanleggenes tilstand. Brukerundersøkelsene på tilstand finnes som vedlegg 1,fra de enkelte skolene. Vi gir her en kort en beskrivelse av skolene. Som mandatet sier, har vi lagt større vekt på Sentrum skole. Fossen skole er den nyeste skolen i kommunen. Den er preget av en viss slitasje. Skolen er meget tradisjonelt bygd, med klasserom og korridorer og gir ikke rom for fleksible løsninger i forhold til rombruk og pedagogikk. Skolen er bygd for er fra klasse, til sammen 8 klasser. Det gruppa har merket seg rent bygningsmessig, i tilegg til begynnende slitasje på bygget, er at garderobene til klasserommene er for små. SFO lokalene oppleves som for trange. Melkevarden skole er godt vedlikeholdt. Som et bygg basert på åpen skoleløsning i sin tid, er den fleksibel med hensyn til rombruk. Med mottak og innskoling av flyktninger, har skolen tatt i bruk en bolig i nærheten. Dette er ikke optimalt gunstig sett fra et integreringssynspunkt. SFO lokalene oppleves også som trange. Vestre Jakobselv skole har fått en renovering etter vannlekkasjen sommeren 2001, og det er satt i gang et oppussingsarbeid med en budsjettramme på 2,1 millioner på den øvrige delen av det vannskadede bygget. I denne oppussingen ligger også en viss endring av romløsninger innenfor de eksisterende bygninger. Skolen ønsker en utvidelse i form av en sammenkobling mellom barnetrinn og ungdomstrinnsbygget på ca. 100m2. Dette kostnadsberegnes til 2 millioner i investering. Sentrum skole. Skolen er stor (10000m2 brutto) og har mange kvadratmeter som går bort i korridorer og uhensiktsmessig arkitektur. Arkitektens vurdering er at det ikke er plassmangelen som begrenser. Skolen betraktes som fullt mulig å renovere ut fra bygningens beskaffenhet. Hovedproblemene for skolen er inneklima og samt generell slitasje, og på det pedagogiske nivå: arkitekturen. Skolen har to spesialrom for sløyd og to for tekstil (både på ungdomstrinn og barnetrinn). Disse ligger i hver sin ende av bygningene. Heimkunnskapsavdelingen er forholdsvis romslig Skolen har ett datarom og ca 500 elever. 4

5 Ventilasjon og inneklima er uakseptabelt etter dagens krav. Det tekniske anlegget er for dårlig i forhold til hva som kreves. Når skolen heller ikke har rutiner i forhold til at yttertøy og/eller skole henges utenfor klasserommene, bidrar det til forverring av inneklima med damp og støv. En mekanisk forbedring av inneklima i form av å etablere en innesko- skole er for eksempel et tiltak som kan settes i verk på et hvilket som helst tidspunkt. Eksperter mener at selv optimale ventilasjonsanlegg alltid må komme i tillegg til mekaniske ordninger som reduserer støv og skitt. Ungdomstrinnsdelen ( vestfløy) preges av for små klasserom og for få grupperom. Her er det nesten ingen fleksibilitet i forhold til pedagogikk og organisering av elevgrupper utenom fast klasseorganisering. Det er denne delen av bygget som er verst stilt både klimamessig og pedagogisk. På mellomtrinnsdelen ( mot øst) er klasserommene noe større og gir en større mulighet for pedagogisk organisering. Denne delen er preget av den store aulaen som har sine funksjoner i dag som gymsal og sted for arrangementer, men som stjeler voldsomt med areal. Når biblioteket og elektronisk klasserom flytter ut av Sentrum skole i løpet av året, vil skolen få flere rom disponibel. Det er behov for rom bl.a i forhold til gruppeundervisning og innskoling av flyktninger. I dag foregår denne på tilfeldige avlukker, og i grupperom langt unna de vanlige klasserommene. Kulturskolen. I forhold til mandatet har gruppa diskutert kulturskolens rombehov i og med at den er plassert på Sentrum skole. Kulturskolen har to rom på Sentrum skole, i realiteten ett stort klasserom. I tillegg bruker kulturskolen musikkrommet. Det er få øvingsmuligheter for kulturskolens lærere, og lagerplassen er for dårlig. Gruppa tar ikke stilling til hvor kulturskolen i framtida skal lokaliseres, og viser til den rapport som er lagt fram om Samfunnshuset. Voksenpedagogisk senter blir kommentert i de ulike alternativer som lanseres nedenfor, men gruppa har ikke tolket mandatet som at vi skal drøfte Voksenpedagogisk senters lokaler. 3.Økonomi Kommunens økonomiske forbruk på elever vises i tabellene nedenfor. Vadsø kommune - antall og driftsutgifter ( tabell 1) Kommune Fylke landet Antall elever pr. skole i grunnskolen Antall elever pr. klasse i grunnskolen ,1 16,5 20,1 Andel elever i grunnskolen med språklig minoritetsbakgrunn. Pst ,9 4,7 6,9 Driftsutgifter til grunnskolen pr. elev Driftsutgifter til grunnskolen pr. innbygger ( kilde: Statistisk sentralbyrå) Kommentar til tabellen: 5

6 Driftsutgifter pr. elev i grunnskolen i Vadsø: At kommunen ligger under fylkes- /landsgjennomsnitt forklares med at vi har større elevoppfylling pr. klasse og flere elever pr. skole fordi skolestrukturen er forholdsvis sentralisert i vår kommune. Vi har relativ stor bosetting av flyktninger i forhold til folketall. Rasjonalisering av mellomledernivået i skoleadministrasjon i kommunen, påvirker også tallene for kommunen Sammenligning av antall og utgifter mellom utvalgte kommuner (tabell 2) Antall elever pr. skole i grunnskolen 2000 Antall elever pr. klasse i grunnskolen 2000 Andel elever i grunnskolen med språklig minoritetsbakgrunn. Pst Driftsutgifter til grunnskolen pr. elev 2000 Driftsutgifter til grunnskolen pr. innbygger 2000 Vadsø ,1 8, Tana 67 10,5 2, Nesseby 53 9,6 6, Båtsfjord ,8 15, Sør- Varanger ,4 8, Hammerfest ,5 2, Alta ,7 2, Kommentar til tabellen: Når det gjelder driftsutgifter pr. elev ligger Vadsø kommune noe under de andre kommunene som også har relativ høy oppfylling av elever pr klasse( f eks. Alta og Hammerfest). Vi vet for eksempel at verken Alta eller Hammerfest kommuner har en kommuneorganisering der skolene er selvstendige budsjettområder, og der det heller ikke overført ansvar for spesialundervisning til skolene. Har kan det ligge et element som øker kommunenes utgifter. Kommunens forbruk pr. elev pr skole- tall fra kommunale budsjetter(tabell 3) Sentrum Melkevarden* Fossen V.Jakobselv Sum Skolenes nettobudsjett Antall elever Drift pr. elev , , , , ,- Driftsutg.skolebygg (teknisk) Total drift pr. elev , , , , ,- * Melkevarden skole har et forholdsvis lavere nettobudsjett enn andre pga av inntekter av flyktninger. Kommentar: Tabellen er laget lokalt med basis i kommunale budsjetttall. Sprik mellom denne tabellen og tabell 2 skyldes at tabell 2 er basert på SSB og andre variabler ligger også inne, f.eks utgifter til sentraladministrasjon. Vi har med tabell 3 ønsket å belyse forholdet mellom våre skoler. Sentrum skole har forholdsvis høye driftsutgifter på bygget. Vestre Jakobselv skole har færre barn pr. klasse enn byskolene. 6

7 Tabell Vadsø Utdannings- og forskningsdepartementets foreløpige fordeling av investeringsrammen etter antall elever når det gjelder rentefrie lån til utbedring av skoler gir Vadsø kommune 17, 1 millioner av de 15 mrd. som er satt av til formålet. 4. Elevtallsutvikling Elevtallsutviklingen i kommunen tilsier ikke at det vil bli et stigende elevtall i årene framover. Der er noen topper, dagens 4 klasser (f.1992) og dagens 1.klasser ( f.1995). Ut fra statistikken alene tilsier ikke dette en utvidelse av arealer på skolene. (vedlegg) Kommunen har en variabel som går på bosetting av flyktninger. Kommunen tar i mot familier, og dette gir flere barn i skole. Det er vanskelig å vurdere antallet fordi det hele tida vil være flytting ut av kommunen. Elevtall skolene 2001/2002 (tabell 5) barnetall Kl.trinn V.Jakobsl. Fossen Melkev. Sentrum sum årskull Antall 0 år 81 1 år 89 2 år 99 3 år 87 4 år 96 5 år

8 5. Ulike modeller for framtidig struktur, renovering og oppgradering av skolebygg. Forprosjektgruppa har tatt utgangspunkt i de muligheter som gir den best mulige pedagogiske løsning i forhold til skolebygg. Skolestruktur kan være et pedagogiske spørsmål og et politisk spørsmål. Det finnes ikke fasitløsninger. I dette framlegget velger vi å se på kommunens skolestruktur som en følge av de pedagogiske løsninger ulike skolebyggvarianter gir. Gruppas innfallsvinkel er inneklima/arealbruk på Sentrum skole i dag oppmot utfordringer i L97. Disse ligger i funksjonsprogrammet. Gruppa presenterer ulike modeller. Økonomiske beregninger er gjort for alle modellene. Muligheter på Sentrum skole FAK arkitekter har lagt fram muligheter på Sentrum skole. Oppdraget har vært å vurdere renovering av hele skolen, men også å vurdere muligheter i forhold til renovering av deler av skolen til skoleformål. Sentrum skoles fordel er at vi har mye mer areal (brutto m2) en et nytt skolebygg vil gi. Den vedlagte skisse fra FAK oppfyller meget godt de krav som funksjonsprogrammet legger til grunn. En ny skole med 4 paralleller vil ha et antatt totalbehov på 7500m2 til sammenligning. FAKs forslag gir fleksible løsninger og åpner for kantine, amfi/aula som gir åpenbare flerbruksmuligheter i forhold til lokalsamfunn. Løsninger beskriver også oppgradering av utearealet. FAKs forslag til løsning legger opp til at både dagens skole med trinn og en skole med trinn er mulig på grunn av arealet som er tilgjengelig. Forprosjektgruppa har sett det som en fordel å utnytte Sentrum skole ut fra sin beliggenhet i forhold til Vadsøhallen og bibliotekbygget. Vi kan også tenke oss at hele området fra brannstasjon til kirkegård kan utnyttes til uteareal for ulike formål, med parkering i ytterkant mot nord for eksempel. Dette gir spennende muligheter dersom småskoletrinn tenkes inn på Sentrum, for eksempel jungel for småskolen. Sentrum skoles plassering i byen gir liv og aktivitet til sentrumsområdet, og det kan være en fordel for byens puls. I forhold til samfunnshuset, peker vi på to muligheter: dersom huset saneres, kan Sentrum skole gi rom for Kulturskolen/flerbruksmuligheter for kulturformål. Dersom huset renoveres, med kulturskole og andre kulturaktiviteter inn der, gir det sambruksmuligheter. Deler av Sentrum skole (underetasje) kan da ligge urenovert i denne omgang. Nedenfor presenterer vi ulike modeller for skolestruktur i kommunen. I alle modeller som drøftes, tenkes det 4 paralleller på byskolene fra 1. til og med 10.klasse. Når det gjelder Vestre Jakobselv skole, ønskes det der en sammenkobling mellom to bygninger, kostnadsberegnet til 2 millioner. I de modellene som forutsetter at hele eller deler av Sentrum skole renoveres, har vi tatt hensyn til det samfunnsmessige perspektivet med sikte på flerbruksmuligheter på Sentrum skole. Kulturskole er tegnet inn i FAKs forslag. Kantine, amfi, spesialrom bør være tilgjengelige for befolkningen og vi ser for oss aktivitet store deler av ettermiddag/kveld. I dette perspektivet ligger også den muligheten i å vende skolen oppover ved å ta i bruk Vadsøhallen og samfunnshus, grøntareal og uteområde. 8

9 Modellene A, B og C legger til grunn renovering av hele Sentrum skole til grunnskoleformål. Modellene D, E og G legger til grunn renovering av deler av Sentrum skole til grunnskoleformål. Den øvrige bygning kan brukes til andre formål eller saneres. Modell F legger til grunn sanering av Sentrum skole. Modell A legger til grunn dagens struktur. De øvrige modeller forutsetter vedtak om endring av skolestruktur. I spørsmålet om et felles ungdomstrinn for hele kommunen, vil en 4 parallellers ungdomsskole i byen gi plass til ungdomsskoleelever fra Vestre Jakobselv. Et vedtak om å flytte ungdomstrinnet i Vestre Jakobselv til byen kan fattes i denne prosessen, eller kan være en mulighet i forhold til framtidige økonomiske betingelser, for eksempel. Elevtallsutviklingen synes stabil Modell A, dagens struktur. Kommunen bevarer den eksisterende skolestruktur med klasse på Melkevarden og Fossen skoler, klasse på Sentrum skole og klasse ved Vestre Jakobselv skole. Fossen og Melkevarden skole har i dag 8 klasser hver. Sentrum skole renoveres og bygges om i henhold til funksjonsprogrammet (vedlegg1) basert på et løsningsforslag som FAK legger fram. Utfordringer: En renovering av Sentrum skole, herunder totalt oppgradert ventilasjonssystem på skolen, ombygging av begge fløyer for å få større klasserom og flere grupperom og med muligheter for arbeidslagsbaser i tilknytning til klasserom. Fjerning av korridorer, økning av antall garderober og toaletter for elever. Skolen tilpasses funksjonshemmede. Skolens tilpasning til flerbruksaktiviteter tenkes inn. Utearealer bygges om for å tilpasses flere aktiviteter. Den vedlagte rapport fra FAK arkitekter viser hvordan dette kan utføres. Rapporten har den samme gyldighet for en renovering ut fra dagens klassetrinn på Sentrum skole eller for en endret struktur. Hvis Fossen og Melkevarden fortsatt skal være 1-4 skoler, vil de ha et romproblem slik det er uttrykt i tilstandsrapportene. Garderober og SFO lokaler er trange. Vi kan se at minimalisert arealbehov ved nybygg ( Fossen) gir seg utslag i trange lokaler. For Vestre Jakobselv skoles del, tilsier ikke elevtallsutviklingen utvidelse av areal. Det vil være pedagogiske begrunnelser som må være utgangspunkt for endring/utvidelse ved denne skolen. Skolen går nå gjennom en gjenoppbygging etter vannskade, og det vil bli en oppgradering av ventilasjonsanlegg samt utbedring av bygget i enkelte klasserom. En sammenkobling mellom de to bygningene på 100m2 er ønskelig, men ikke nødvendig. 9

10 Kostnader: En ombygging av hele Sentrum skole stipuleres til 135 millioner i følge den skissen FAk legger fram, inklusive kulturskole og uterom. En utbygging av Vestre Jakobselv skole stipuleres til 2 millioner. Vi legger ikke fram kostnader i forhold til plassproblem på Fossen og Melkevarden. 5.2.Modell B, endret struktur: barnetrinn og ungdomstrinn på Sentrum: trinn på Melkevarden og Fossen skoler med en parallell på hver skole trinn på Sentrum skole med to paralleller trinn på Sentrum skole trinn ved Vestre Jakobselv skole Sentrum skole renoveres og bygges om i henhold til funksjonsprogrammet (vedlegg1) basert på et løsningsforslag som det FAK legger fram. Utfordringer: Denne modellen vil fordre vedtak om endret skolestruktur i kommunen. Med klasse på Fossen og Melkevarden skoler, vil hver av skolene da ha 7 klasser mot dagens 8 klasser. Det vil frigjøres arealer på skolene som øker fleksibiliteten der. Presset på SFO lokalene blir tilsvarende mindre. er fra klasse på Sentrum skole vil gi 14 klasser på barnetrinnet. Opplegg for 4 paralleller fra klasse vil gi 12 klasser på ungdomstrinnet. Vurderingen av skolens arealer, er at bygningen har plass til dette. I modellen tenkes inn bruk av Vadsøhallen til kroppsøvingsformål. Det må legges opp til SFO ved skolen. Lokalene til elektronisk klasserom og tekstilrom kan brukes til formålet, for eksempel. I følge arkitekten vil kostnadene med dagens struktur, modell A og modell B være det samme. Kulturskole; SFO ( ved trinn) vil være variabler her. I denne modellen utelukkes Voksenpedagogisk senter og Studiesenteret fra plassering på Sentrum skole. Kostnader: Særskilte ombygginger på Fossen og Melkevarden skoler er antakelig ikke nødvendig. Plass vil frigjøres som kan løse romproblem der. Renoveringen av Sentrum skole vil ligge på 135 millioner. Omfanget vil bli tilsvarende modell A. Sammenkobling av fløyene ved Vestre Jakobselv skole vil beløpe seg til 2 millioner. 10

11 5.3. Modell C, endret struktur, ungdomstrinn på Sentrum for hele kommunen, fullt barnetrinn på Sentrum trinn på Melkevarden, Fossen skoler med en parallell på hver skole trinn på Sentrum skole med to paralleller trinn på Sentrum skole for hele kommunen trinn ved Vestre Jakobselv skole Utfordringene vil være de sammen som i modell B. En overføring av ungdomstrinnet i Vestre Jakobselv vil ikke medføre behov for flere enn 4 paralleller ( se tabell 2). Utbygging i Vestre Jakobselv vil ikke være nødvendig. Modell C kan eventuelt bli aktuelt dersom er særlig stor nedgang i elevtall i Vestre Jakobselv gjør det nødvendig med overflytting av u-trinn til Sentrum eller dersom økonomi medfører dette Modell D, endret struktur, bare ungdomstrinn på Sentrum: 1.-7.klasse på Fossen og Melkevarden skoler med er klasse på Sentrum skole klasse på Vestre Jakobselv skole Ufordringer Denne modellen forutsetter et vedtak om endret skolestruktur i kommunen. Denne modellen vil føre til at det må skje en utbygging av Fossen og Melkevarden skoler for å få plass til 5-7. trinn, med plass til 2 klasser på hvert trinn på hver av skolene. Dette medfører 6 nye klasser på hver av skolene, til sammen 12 nye klasser. Da vil disse skolene ha 14 klasser hver, mot dagens 8. Mellomtrinnsdelen av Sentrum skole (østfløya) blir det nye ungdomstrinnet, og administrasjonsfløya ( midtfløy med gymsal) blir en spesialromsavdeling knyttet til ungdomstrinnet. Østfløya gir flere muligheter rent arkitektonisk og er lettere enn vestfløya å renovere. Den gir også større utfordringer. Bygningen må tenkes slik at flerbruk er mulig. Spesialrom ( data -, forming-,heimkunnskap gym, kantine, mediatek) bør være tilgjengelige også for lokalsamfunnet. Det kan videre tenkes at den eksisterende vestfløy oppgraderes til kulturskole, voksenpedagogisk senter og studiesenter eller avhendes. Det vil bli nødvendig med ventilasjonsanlegg og ombygging i forhold til rombehov også på denne delen dersom den skal brukes. Gruppa tar ikke kostnader med for vestfløya i denne modellen. 11

12 Kostnader. Kostnader ved ombygging av østfløy og midtfløy til ungdomstrinn: FAK arkitektkontor beregner dette til 60 millioner. Avhending eller annen bruk av vestfløy kommer i tillegg. Utbygging av Fossen og Melkevarden skoler til skoler vil bli på ca 1700m2 på hver skoler. Dette utgjør: 3400 m2x ,- = 68 millioner. Totalt vil denne modellen utgjøre ca 130 millioner Modell E, endret struktur, ny ungdomsskole, barnetrinn på Sentrum. Ny ungdomsskole klasse med to paralleller på Sentrum skole klasse med en parallell på hver av skolene Fossen og Melkevarden 1-10.klasse i Vestre Jakobselv Utfordringer: Strukturen blir den samme som i modell B, men det bygges en ny ungdomsskole på en annen tomt, tilsvarende 3700m2 for plass til 12 klasser ( 4 paralleller). Sentrum skole blir klasse med to paralleller. En ny ungdomskole vil ikke få det antall kvadratmeter som dagens bygning representerer. Den eksisterende ungdomstrinnsbygningen på Sentrum skole disponeres til andre formål, så som Voksenpedagogisk senter, Studiesenteret og Kulturskolen eventuelt avhending. Dette aspektet er ikke beregnet inn med kostnader. Renovering av Sentrum skoles østfløy og midtfløy oppgraderes til barneskole med to paralleller. Det betraktes som uheldig å legge opp til bare barneskole i sentrumsområdet. Det ligger en oppdragende effekt i at små lærer av store barn. Dersom løsningen blir separat barne- og ungdomstrinn, vil gruppa mene at en ny barneskole må ligge mer naturnært til. Kostnader Ny ungdomsskole på 3700m2 = 74 millioner. Oppgradering av østfløy på Sentrum til barnetrinn med to paralleller = 60 mill Total kostnad er 134 millioner. 12

13 5.6. Modell F, endret struktur, ny ungdomsskole, utvidelse av eksisterende barneskoler. ny ungdomsskole, med 4 paralleller trinn på Melkevarden og Fossen, to paralleller på hver Sanering av Sentrum skole Ufordringer: Se modell C og E Kostnader: Ny ungdomsskole = 74 mill Utbygging av Melkevarden og Fossen skoler til to paralleller 1-7= 68 millioner. Total kostnad: 142 millioner Sanering av Sentrum skole kommer i tillegg Modell G, endret struktur, ny barneskole, ungdomstrinn på Sentrum skole Ny barneskole med to paralleller trinn Ungdomsskole inn i østfløya på Sentrum skole, 4 paralleller Fossen og Melkevarden skole med trinn Avhending av vestfløya ved Sentrum skole Utfordringer: Denne modellen gir mulighet for å bygge et nytt barnetrinn nærmere naturen enn tomta på Sentrum skole gir anledning til. Uteaktiviteter er en vesentlig del av læreplanmål på begynnertrinnene. Det vil også være en fordel å få mulighet til å bygge særlig barnetrinn på et plan. Ungdomsskolen ved Sentrum kan gjøre seg nytte av Vadsøhallen og bibliotek bl.a. Den øvrige del av Sentrum brukes til andre formål eller saneres. Når det gjelder Fossen og Melkevarden skoler, se modell C. Kostnader: En ny barneskole med plass til 14 klasser ( to paralleller) tilsier 4000m2. Dette koster 80 millioner. Ungdomsskole i østfløya på Sentrum skole koster 60 mill. Total kostnad: 140 millioner. 13

14 Oppsummerende tabell over de ulike modellene: Modell A dagens struktur B- endret struktur C-endret struktur D- endret struktur E endret struktur F endret struktur G- endret struktur Sentrum barnetrinn 5.-7.trinn 3/4 parallell 1.-7 trinn 1.-7 trinn u-trinn trinn 4 parallell trinn 4 parallell trinn 4 parallell trinn 4 parallell trinn 4 parallell Melkevarden Fossen V.Jakobselv Ny skole b-trinn u-trinn 1.-4 trinn 1.-4.trinn trinn 1parallell trinn * trinn trinn trinn trinn trinn 4 parallell trinn 4 parallell * Flytting av ungdomstrinn i Vestre Jakobselv, kan tenkes inn i flere av modellene kostnader 137 mill. 137 mill. 135 mill. 130 mill. 134 mill. 142 mill. 140 mill. 6. Konklusjoner. De ulike modellene ligger i omtrent samme størrelsesorden investeringsmessig, og forprosjektgruppa ser ikke noe poeng i å rangere dem økonomisk. Når gruppa rangerer de ulike modellene nedenfor har vi ikke tatt økonomiske hensyn i forhold til at restlokaler eventuelt kan disponeres til andre formål eller saneres. En total sanering av hele Sentrum skole kan stipuleres til 15 millioner. Underveis i prosessen har vi forholdt oss til en eventuell renovering av Vadsø samfunnshus, men siden det ikke er gjort vedtak med hensyn til det bygget, blir det spekulasjoner å legge frem muligheter her. Vi ser likevel muligheter i forhold til å vurdere hele kvartalet fra brannstasjonen til kirkegården som tilgjengelig park/uteområde for skolen. Vadsø sentrum er ikke preget av mye grøntareal. Nedenfor presenteres relevante modeller i forhold til utnyttelse av Sentrum skole som vi vurderer å ha mulighet for den pedagogiske plattform og fleksibilitet som vi ønsker. 14

15 6.1.Rangering av modellene. Prinsippielt mener gruppa at bygninger bør utnyttes når de engang står der dersom det er teknisk mulig. Dette har FAK gitt et positivt svar på i forhold til Sentrum skole. Når det gjelder spørsmål om å bygge nytt kontra å renovere, ser vi det slik at totalkostnader kan bli omtrent det samme. Et større areal er tilgjengelig på Sentrum skole. Dette kan settes opp mot økte kostnader ved nybygg. Renovering av Sentrum skole vil gi oss kulturskole, opparbeidet uteareal for de minste barna ikke minst, mer fleksible løsninger også for framtida fordi der er mer areal. I utgangspunkt for sitt arbeid, trodde ikke forprosjektgruppa at det var mulig å gjøre noe særskilt med Sentrum skole på grunn av betongbygninger og rigid arkitektur, og at vi til nød kunne bruke østfløya. Prosessen med FAK har vist oss at potensialet på Sentrum skole er veldig godt. Vi rangerer modellene ut fra den utnyttelse av areal og bygninger vi ser på Sentrum skole. Vi rangerer de også i forhold til en strukturendring til og trinn. Spørsmål om ungdomtrinn i Vestre Jakobselv eller ikke, kan betraktes som uavhengig av disse modellene. De mest aktuelle modellene blir disse: Modell B, endret struktur: fullt barnetrinn og ungdomstrinn på Sentrum,, fullt barnetrinn på Fossen og Melkevarden skoler, 137 millioner trinn på Melkevarden og Fossen skoler med en parallell på hver skole trinn på Sentrum skole med to paralleller trinn på Sentrum skole trinn ved Vestre Jakobselv skole Denne modellen vil kunne være mer fleksibelt med hensyn til arealbruk på Fossen og Melkevarden i forhold til færre klasser og færre barn på SFO. Den eksisterende bygningsmasse på Sentrum kan utnyttes fullt ut og gi flere kvadratmeter til disposisjon enn en ny skole vil gjøre. Dette vinner bygningen på i forhold den ønskede fleksibilitet. (FAKs skisse). Modell B fører til en endret struktur, og vi ser det som en fordel at vi ikke får det pedagogiske og sosiale bruddet for barna mellom 4. og 5.trinn. Denne modellen utelukker ikke dagens struktur ( modell A) dersom det er ønskelig å bevare den. Her ligger inne 2 millioner til sammenkobling av bygninger ved Vestre Jakobselv skole. 15

16 Modell D, endret struktur, bare ungdomsskole på Sentrum, fullt barnetrinn på Fossen og Melkevarden skoler, 130 millioner: 1.-7.klasse på Fossen og Melkevarden skoler med er klasse på Sentrum skole, 4 paralleller klasse på Vestre Jakobselv skole Modellen gir en inndeling av skolestrukturen i barne- og ungdomstrinn, med barnetrinn konsentrert til Fossen og Melkevarden og en ren ungdomsskole separat på Sentrum skole. Ungdomskolen kan nyttiggjøre seg Vadsøhallen og biblioteket i byen. Flerbruksperspektivet kan ivaretas. Modell G, endret struktur, ny barneskole, fullt barnetrinn på Fossen og Melkevarden skoler, ungdomstrinn på Sentrum, 138 mill. Ny barneskole med to paralleller trinn Ungdomsskole inn i østfløya på Sentrum skole, trinn Fossen og Melkevarden skole med trinn Avhending av vestfløya ved Sentrum skole En ny barneskole bygges nærmere naturen enn tomta på Sentrum skole gir anledning til. Uteaktiviteter er en vesentlig del av læreplanmål på begynnertrinnene. Det vil også være en fordel å få mulighet til å bygge særlig barnetrinn på et plan. Ungdomsskolen ved Sentrum kan gjøre seg nytte av Vadsøhallen og bibliotek bl.a. Flerbruksperspektivet kan ivaretas. Fossen og Melkevarden skoler får en mer fleksibel rombruk med en klasse mindre på hver skole. 7. Framdriftsplan for det videre arbeid Vedtaksfase. Rapporten er overlevert rådmannen Rapporten legges frem for politisk behandling i første omgang Vadsø bystyre Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst får den til behandling Som en begynnende høring øsnkes det at kommuneadministrasjonen ved skoleårets start i august har et offentlig informasjonsmøte om rapporten og FAKs skisse til løsning for Sentrum der skoler, foreldre, og andre parter inviteres. 16

17 Det vil nok være flere vedtaksfaser i saken. Det vil være ønskelig å legge opp til avgrensede høringer fra alle skolenes ansatte, foreldre og elever Byggeperioden. Dersom vedtak går på å renovere hele Sentrum skole, bør prosjektet deles inn i minimum to faser og planlegges i forhold til hvordan og hvor undervisningen skal foregå i byggeperioden. Prosjekteringsfase fram til byggestart bør beregnes til et år. Antatte milepæler: 2003: Prosjektering, detaljarbeid/anbud etc 2004: Oppstart første fase 2005: Oppstart andre fase. 2006: Ferdigstilling Dersom vedtak blir renovering av Sentrum skole, må barnetrinn og ungdomstrinn deles i hvert fall som to etapper, kanskje tre. Det vil være snakk om 9-10 klasser i hver etappe. Både Vadsøhallen,Vårbrudd, samfunnshus, ledige lokaler der biblioteket er i dag og menighetshus kan være aktuelle skolebygg i byggeperioden. Undervisning her vil legge beslag på bygningene i flere år, og vil være til frustrasjon i forhold til kultur og idrettsarrangement. Det beste er å leie en skolerigg med et bestemt antall klasserom. Stipulert leie ca. 2 millioner pr. år. Det bør være mulig å oppfordre Utdanningsdirektøren til å ta et ansvar i skolerigg spørsmålet. Det kan være relevant for flere kommuner. Dersom nybygg og utbygging av andre skoler blir vedtak, vil ikke dette berøre undervisningen i form av flyttebehov i byggefasen. Vedlegg: Kartlegging av skoleanleggenes tilstand gjennom brukerundersøkelser ( vedlegg 1) Deltakelse på kurs om inneklima og skoler, NTNU, januar 2002 ( vedlegg 2) Funksjonsprogram ( vedlegg 3) Utreding av renoverings /ombyggingsmuligheter ved Sentrum skole av FAK arkitektkontor, Vadsø. ( vedlegg 4) Vadsø Forprosjektgruppa Inger-Anita Markussen sekretær 17

18 18

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 SAK: SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for

Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for Bakgrunn Det er satt av 20 mill. kroner til oppgradering av Måndalen skole i økonomiplanen for 2015-2017 Kommunestyret vedtok i budsjettsaka k-sak 119/2014 den 16. desember: «Kommunestyret tar ikke reell

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu ungdomsskole - utredning om rehabilitering eller nybygg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 610 Arkivsaksnr: 2015/600-2 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Formannskapet Kommunestyret Selbu ungdomsskole -

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole

VEGÅRSHEI KOMMUNE Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole VEGÅRSHEI KOMMUNE 10.02.2015 Rapport fra arbeidsgruppen for utredning av løsninger vedrørende utbygging av Vegårshei skole Vegårshei kommune RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR UTREDNING AV LØSNINGER VEDRØRENDE

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy

Høringssvar fra Utdanningsforbundet Arendal - Skolestruktur på Tromøy Vår dato 08.01.2014 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Geir H Lindgren Arendal Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 950 56 339 Til Arendal kommune Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE.

NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. NYE VERDALSØRA BARNESKOLE OG VERDALSØRA UNGDOMSKOLE. Fleksibelt skolebygg - fra klasser til trinn. Presentasjon for Formannskapet 21.01.09 Fleksible skolebygg Verdal kommune har vedtatt at kommunen skal

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet.

En skole i livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Skolen er ikke livet og livet innretter seg ikke etter skolen. Det er skolen som må innrette seg etter livet. Karen Blixen Dersom Froland kommune skal kunne bestå som selvstendig enhet i fremtiden, må

Detaljer

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3)

VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) VURDERING SKOLESTRUKTUR (revidert versjon, v2-3) TROMØY Sandnes skole Roligheten skole 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OVERSIKT DAGENS SKOLEBYGG.... 3 GENERELT.... 4 ALT.1. STRUKTUR

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst

Hvaler kommune. Økonomiseminar 2014 Oppvekst Økonomiseminar 2014 Oppvekst Elevtallsutvikling fra 2014 Befolkningsutvikling i Hvaler mot 2030. Alder 2014 2020 2025 2030 0-5 228 266 304 320 6-12 318 330 365 410 13-15 146 155 152 169 16-19 221 206 222

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller pr. epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 22.01.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B BYG - 2. etg. Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur

Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Læring for livet Nes Venstres forslag til skolestruktur Venstre vil reformere dagens barneskolestruktur for å skape en mer fleksibel skole med større og sterkere fagmiljø og læringsmiljø til elevenes beste.

Detaljer

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse

Skolestruktur barneskoler Tromsøya - Høringsuttalelse Tromsø kommune ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO Muotka, Silje Karine, 15/228-5 12.01.2015 silje.muotka@samediggi.no Almmut go válddát oktavuođa/oppgis ved

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret NY ERDAL BARNESKOLE Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove Vonheim Arkivsaknr.: 2014/8492-2 RÅDMANNENS

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Omstilling i skole og barnehage November 2016

Omstilling i skole og barnehage November 2016 Omstilling i skole og barnehage November 2016 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Administrasjonens tabell 18. november 2016 Prosjektene er

Detaljer

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger:

Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad. Midlertidige løsninger: Høringsuttalelse fra Lisleherad skole. Alternativ C - b midlertidig løsning for Tinnesmoen og Lisleherad Midlertidige løsninger: Vi ser en midlertidig løsning som svært uheldig og som et mye dårligere

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET. Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGET SAK xx/99 Skolebruksplan 1999-2004 Behandles av: Hovedutvalg utdanning Fylkesutvalget Fylkestinget Møtedato: 01.06.99 10.06.99 22.06.99 Sak: Saksbehandler: Knut

Detaljer

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10

saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 SAKSFREMLEGG saksbehandlers arbeidsdokument Saksbehandler: Jan Erik Søhol Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 09/1295 Løpenummer: 6335/10 Utvalg: Kommunestyret SKOLESTRUKTUREN I NOTODDEN KOMMUNE Rådmannens innstilling

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018

Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Kommentarer til budsjettvedtak for byggeprosjekt i økonomiplan for Sandnes kommune 2015-2018 Generelt: Korte byggetider kan medføre økte byggekostnader. Prosjekter som framskyndes og gir kortere byggetider

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 15.05.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 09/911-9 Arkiv: A20 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØVRE-ALTA SKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER

SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER SKOLEBYGG - ULIKE UTBYGGINGSMODELLER August 2014 Sammenstilling av ulike modeller Alle kostnader i mill. kr. Inkl mva eks mva eks mva eks mva Leie i Økt Evt fradrag Evt. Red. Vedlikeh. ALT Vestsiden u

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Behandling av innspill til modellforslag

Behandling av innspill til modellforslag Behandling av innspill til modellforslag Det ble åpnet for innspill til forslag på konkrete modeller for ny skole- og barnehagestruktur. Derfor er det modellene prosjektgruppa har hatt fokus på her. Det

Detaljer

Verdal kommune Skole/SFO

Verdal kommune Skole/SFO Verdal kommune Skole/SFO Alle høringsinstanser - åpen høring Deres ref: Vår ref: JOLA 2015/305 Dato: 16.01.2015 Høring: Forslag til ny og mer effektiv skolestruktur i Verdal kommune, og forslag til ny

Detaljer

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur

Finanskomitemøte 1/2. Skolestruktur Finanskomitemøte 1/2 Skolestruktur Skolesjef Bjørlien Brevik Son/ Hølen Vestby/ Garder Risil Grevlingen Oasen VO Hovedoppgaver Bruttobudsjett på 186 millioner. Netto på 170. 281 Årsverk 2081 elever Grunnskole

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Ny skolestruktur i Frogn?

Ny skolestruktur i Frogn? Ny skolestruktur i Frogn? Mandatet For fortsatt å kunne ha skoler med høy kvalitet i en virkelighet med mindre økonomiske rammer, vil en bred utredning av alternativer til dagens skole- og barnehagestruktur

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: SAKSPAPIR. II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE VESTMYRA SKOLESENTER - FASE 2. I Dato: 16.06.2011 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 11/4599 I Arkiv sakid.: 11/1165 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 02811 1 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Frank Bernhardsen I Dato: 16.06.2011

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER

EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER EN FORELØPIG VURDERING AV KOMMUNENS STRUKTUR FOR BARNEHAGE, SKOLER/SFO, UNGDOMSARBEID, KULTUR OG FLYKTNINGER Møte i Oppvekst- og kulturutvalget torsdag 29. oktober 2015 AGENDA Bakgrunn Metodisk tilnærming

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 04.03.2013 kl. 09:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt

Prosjektplan. Framtidas grunnskole i Alvdal. utredningsprosjekt Prosjektplan Framtidas grunnskole i Alvdal utredningsprosjekt Prosjekteier: Alvdal kommune Prosjekt start: April 2013 Prosjekt slutt: April 2014 2 Forutsetninger: I økonomiplanen 2013-2020 er det lagt

Detaljer

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15

Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Ås kommune Skolekapasitet 2014-2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 14/02230-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 03.12.2014 Kommunestyret 10.12.2014

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur Ingen åpenbar sammenheng - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Læringsresultater -

Detaljer

Levanger ungdomsskole

Levanger ungdomsskole Levanger ungdomsskole Vedtak 12.12.12.: Ny ungdomsskole på Røstad Nesset ungdomsskole og Frol sitt ungdomstrinn legges ned Begge skolene har vært under en administrativ ledelse med felles rektor og praktisk

Detaljer

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling

Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole Skolestørrelse og kvalitet Konklusjon og anbefaling Problemstilling og Påstander Sakens historie og mulig utfall Ny ungdomskole i en bydel med stor befolkningsvekst Situasjon nå - 2015 Hva blir 2020? Kostnader Kannik skole utbygging kontra ny ungdomskole

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/ Ås kommune Follo barne- og ungdomsskole utbygging Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 16/01616-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskap Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027.

Her er FAU ved Nittedal Ungdomsskoles høringsuttalelse ved. Skolebehovsplan 2015-2027. Fra: Jørn Scholz Sendt: 1. mars 2016 17:02 Til: E-post Postmottak Emne: Høringsuttalelsen skolebehovsplan 2015-2027 Vedlegg: NUS-FAU-Høringsuttalelse-skolebehovsplan.pdf Hei! Her er FAU

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO

Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.10.2015 Referanse: 24299/2015 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Ståle Elgshøen Bevilgning til utbygging og renovering av Innbygda skole, Trysil ungdomsskole og SFO Saksnr

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER

REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Behandles i: Formannskapet Kommunestyret REGJERINGENS KRISEPAKKE - BRUK AV MIDLER Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til Søknad fra Kultursenteret Vestby Prestegård 13.02.2009 f/k SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER

Detaljer

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn

Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn 1 SEL KOMMUNE Vurdering av alternativer ved utredning av framtidig lokalisering for Otta skole 5.-7. trinn Uteareal - Brukbart, men kan kreve noe oppgradering i åra framover. Leikeplass m/apparat. Et gode

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Skoleutbygging/ rehabilitering for framtidas skole

Skoleutbygging/ rehabilitering for framtidas skole Skoleutbygging/ rehabilitering for framtidas skole Prosjektrapport fra gruppe nedsatt av formannskapet i sak 64/02 i møte 29.mai 02. DEN VILDESTE FANTASI ER AT TRO, AT TING IKKE KAN VÆRE ANNERLEDES ENN

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune

Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Politiske vedtak som ligger til grunn for rapport om skolestruktur i Rana kommune Sak 48/14 - Optimalisering av ungdomsskoledrift Sak 49/14 - Oppheving av kretsgrenseordningen 1.Kommunestyret tar utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: 18.30

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 29.03.2011 Tid: 18.30 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 29.03.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen

Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen FOLKEMØTE FOLLAFOSS 14. OKTOBER 2010 BAKGRUNN FOR VEDTAK OM VURDERING AV FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I VERRAN. INFORMASJON OG FAKTAGRUNNLAG DIALOG Utvalgets mandat, del 1 Skoledelen 1. Hel renovering av bestående

Detaljer

http://o/ 2 Kommunestyret fattet i juni 2012 følgende vedtak i sak 046/12: 1. Kongsvinger kommune ønsker som skoleeier å prioritere et kraftig løft på ungdomstrinnet i den kommende økonomiplanperioden.

Detaljer

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE

FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 10/2864-1 Sakstittel: Saksfremlegg FORDELER OG ULEMPER VED Å HA FELLES REKTOR/LEDELSE FOR FROGNER BARNESKOLE OG MELVOLD UNGDOMSSKOLE K-kode: 034 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling:

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN

HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 10.11.20.11 Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon HØRINGSUTTALELSE VEDR. SKOLEBEHOVSPLAN 2012-2022 Forslag til Skolebehovsplan 2012-22 er

Detaljer

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser ved etablering Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.10.2016 81631/2016 2016/3137 A06 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 17.11.2016 Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bodø AS - konsekvenser

Detaljer

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune

Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune 2016-2036 Målsetting med ny utredning er å.. 1...vise fremskrivninger og prognoser både for skoler og barnehager 2...vise kapasitetsgrenser for bygg

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 Arkivsak-dok. 15/03920 Arkivkode Saksbehandler Richard Olsen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Utvalg for kultur og oppvekst 11.05.2015 27/15 2 Bystyret 19.05.2015 42/15 SAKSPROTOKOLL Framleggelse av Skolebehovsplan

Detaljer

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen

Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Hvor skal skolene ligge? Høring om skolestrukturen i Songdalen Songdalen kommune 06.02.2014 Høring om skolestrukturen i Songdalen Innledning Ved behandling av økonomiplanen for 2012-2015 fattet kommunestyret

Detaljer

Arealbruk i Oslo-skolene

Arealbruk i Oslo-skolene Arealbruk i Oslo-skolene Konferanse om rehabilitering av skoleanlegg Lillestrøm, 28.10.05 Sivilarkitekt Sidsel Jerkø, Byggforsk 01.11.2005 1 Disposisjon Bakgrunn for prosjektet / hensikten Om kildemateriale

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 08.03.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERDUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer