Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014"

Transkript

1 2013/14 REFERAT FRA ÅRSMØTE OG PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 20 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen Olav Steinsland Dagsorden punkt 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Dagsorden punkt 2. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll. Ordstyrer: Tore Vaage, Referent : Bjørn Tore Bildøe, Til å underskrive protokollen: Harald Kalgraff og Per Seljelid Dagsorden punkt 3. - Årsmelding. Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten merknader. Til orientering for referatet opplyses det at i en første utgave av årsmeldingen utsendt til en del av medlemmene, var det kommet med noen få unøyaktigheter under punktene ad 6. (dette forslaget er et ikke aktuelt tema i år), ad 8. Valg 2014 ved valgkomité. (havnekontakten for Spjeldnessund er ikke på valg i år og fortsetter i 2014). Punktene er rettet opp for den offisielle årsmeldingen av Se ellers hele årsmeldingen 2013 som legges ut på LBF sine hjemmesider. Dagsorden punkt 4. Regnskap. Kasserer gjennomgikk revidert regnskap som ble godkjent. Balansen i regnskapet for de fleste havnene har divergergenser i forhold til regnskapet for 2012, hvilket mye skyldes at i de fleste havnene blir nå etter behov kondemnabelt bryggemateriell utskiftet. Ang. divergenser i strømforbruket for havnene er dette et årlig tilbakevendende problem. Årsaken ligger mye i tidsforskjellen mellom mottak og betaling av regningen fra BKK og når målerne leses av og vi får pengene fra medlemmene inn på havnenes konto. Det oppfordres imidlertid alle strømbrukerne uoppfordret å lese av måleren straks strømbruken opphører og hurtigst mulig meddele havnekontakten i havnen det aktuelle forbruket. Merk også at båtforeningen har mottatt en momskompensasjon på over 31000,- kroner. Kompensasjonsordningen forvaltes av LOTTSTIFT som påser at båtforeningens lovgrunnlag er overenstemmende med å være en forening med allmennyttig formål. Vi har i tide tilpasset vedtektene våre og foreningen vår fremstår i.h.h. til kravene som en ideell, frivillig og uten fortjenestebaserte formål forening. I statuttene våre fremgår det også derfor at det er foreningen som eier alle foreningens eiendeler og ingen kan ta ut utbytte av verken båtplass, innskudd eller fremleie av båtplass. Med dette avsluttes naturlig nok debatten om enkeltmedlemmers ønske om mulighet for privat salg og utleie av disponibel båtplass. Se ellers bilag med hele regnskapet på LBF sine hjemmesider. Dagsorden punkt 5. Fastsetting av medlemskontingent og fortøyningsavgift for Styrets forslag om å holde medlemskontingent og fortøyningsavgift uendret for 2015 ble enstemmig vedtatt. Medlemskontingent videreføres med kr 200,- og fortøyningsavgiften blir fortsatt kr 1000,-. Dersom medlemsavgiften til KNBF mot formodning økes vesentlig, betinger LBF seg å regulere egen medlemsavgift med et tilsvarende beløp. Dagsorden punkt 6. Innkommende forslag. Ved forslagsfristens utløp var et forslag kommet inn. Styret er usikker på om dette skal være en sak for årsmøtet eller om det er mere riktig at det forblir en sak som den lokale havnen selv skal ha sin lokale avgjørelsesmyndighet i. Forslaget ble i åpenhet forelagt årsmøtet for synspunkter og avgjørelse. 1. Forslaget fra et medlem lyder som følgende: Alle medlemmer av Lindås båtlag, som har betalt årskontingent, har rett til å få utlevert/bestille en stk. nøkkel til bommen fra utpekt leverandør, mot å dekke kostnaden til en slik nøkkel. Styret har nøye vurdert det innkommende og kan ikke anbefale forslaget.

2 -Det er det enkelte havnefellesskapet som står ansvarlig for sikkerheten i havnen og at bommen for skråplanet er sikret i låst stilling og porten til bryggeanlegg og redskapsbod holdes forsvarlig avstengt. - Det er de som disponerer båtplass i de enkelte havnene som gjennom sin dugnad og økonomiske bidrag til havnefellesskapet besørger den enkelte havns økonomi. - Med de formelle pålegg for sikkerhet og miljøansvar i egen havn finner styret det derfor galt å pålegge en havn å legge bryggeanlegget helt ukontrollert åpent for tilgang av tilfeldige medlemmerbare i kraft av en nøkkel uten en dypere tilhørlighet i området og med dette miste den helt nødvendige kontrollmyndigheten for havnen. - Forslaget vil, dersom det blir vedtatt, i prinsippet føre til at alle medlemmer kan kreve tilgang til alle havner mot å kjøpe nøkkel. - Styrets anbefaling til årsmøtet er at dagens ordning hvor de enkelte havner selv har styring med den lokale økonomien og ivaretar at den sikkerhets- og miljømessige kontroll av havnenes ulike fasiliteter blir opprettholdt. Årsmøtet gav enstemmig sin tilslutning til styrets synspunkter i denne saken og på ny ble det fastslått at de enkelte havnene i foreningen, innenfor fellesskapets overordnede regler, fortsatt er tillagt autonomi vedrørende lokal økonomi og styring innen det aktuelle lokale havnefellesskapet. P.S. Skråplanet vil fortsatt være åpent for allment bruk. Alle bryggefellesskapets medlemmer vil være behjelpelig med å låse opp bommen og samtidig påse at de miljø- og sikkerhetsmessige aspekter ved bruken blir ivaretatt.. Dagsorden punkt 7. - Havnesjefen informerer. Havnene har kommet seg bra igjennom vinteren så langt. Det har vært arbeidet bra i havnene og standarden er gjennomgående god. Skrøpelig bryggemateriell skiftes nå jevnlig ut med nytt. Fortøyning av båtene er det etter hvert også lite å utsette på. De ganske få båtene som enda henger etter med dårlig fortøyningsgods, regner en eierne vil bringe orden på senest til sesongen starter. En eventuell modifisering av egen bryggeplass må ikke foretas uten i samråd med Havnekontakt. Det er ventelister til alle havnene. For de av dere som kan unnvære plassen for kortere eller lengre tid, la foreningen få leie den ut. Kontakt din havnekontakt. Det er ikke anledning til at det enkelte medlem, på kommersielt grunnlag, kan leie eller låne ut sin disponible båtplass. Utleie av båtplasser er foreningens oppgave. For arbeidet i havnene er havnekontaktene viktige nøkkelpersoner som skal ha full oversikt over forholdene i havnen. Alle forandringer som angår havnen og havneområdet, ny båt etc skal straks meldes havnekontakten. Det på hviler medlemmene selv stå å for all dugnad etter dennes påbud og anvisninger. Større saker løses i fellesskap på havnemøter. For beskrivelse av de enkelte havnene, se ellers Årsmeldingen. Årsmøtet etterlyste en videre fremdrift for å kunne etablere flere båtplasser. Til det er å si at vi må avvente ferdigstillelse av kommunedelplanen for Lindåsosene og Lygra hvor flere av havne områdene våre befinner seg. Planforslagene skulle ha vært debattert i kommunen og avgjort for lengst, Lindås Båtforening har avgitt sine merknader og forslag i god tid, men angjeldende planbehandling har stoppet opp som en følge av en personalmangel i konkurranse med plan for gjennomfartsvei i Knarvik. Dagsorden punkt 8. - Valg av styre for Valget gav følgende styresammensetning: Formann Olav Steinsland, 5955 Lindås Nestformann Rune Løvoll, 5955 Lindås Kasserer Bjørn Inge Fadnes, 5955 Lindås Sekretær Bjørn Tore Bildøe, 5955 Lindås Havnesjef Tore Vaage, 5955 Lindås 1. Styremedlem Nils Inge Titland, 5955 Lindås 2. Styremedlem Rune Lie, 5957 Myking Havnekontakt for Risa Magnar Kjeilen og Øystein Kvalheim, 5955 Havnekontakt for Spjeldnessund Henning Fosse, 5955 Lindås Havnekontakt for Sævråsvåg Kjell Ove Høgheim og Ronny Hølleland, 5957 Myking

3 Havnekontakt Myking Revisorer Tur og festkomité Valgkomité Jan Oldeide, 5957 Myking Rune Alling og Jan Sølve Fimland Jarl Espen Vabø, Ole Helge Frotjold, Øyvind Borlaug og Atle Leknes Tor-Bjørn Gjerstad og Gunnar Johan Hageberg Personer ført med fete typer er valgt av årsmøtet Formannen avsluttet årsmøtet med takk til deltakerne som var møtt frem og innledet videre til å fortsette møtet som et medlemsmøte Lindås, 16. Mars 2011 Bjørn Tore Bildøe Harald Kalgraff Per Seljelid. referent REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I FORBINDELSE MED ÅRSMØTET Årsmøtet ble avsuttet med snitter og kaffe og praten gikk livelig. Styrket etter denne pausen ønsket formannen velkommen til et medlemsmøte hvor både medlemmer og styre kunne få diskutere aktuelle saker som en følte var viktige i foreningen. Styret benyttet derfor anledningen til å legge frem noen saker det var helt nødvendig medlemmene kjenner og ønsket ellers deres syn på disse. 1. Informasjon fra LBF og KNBF KNBF er vår interesseorganisasjon og det anbefales at medlemmene holder seg jevnlig oppdatert om de aktuelle saker som presenteres på hjemmesidene deres. Dette er aktuelt båtstoff som angår oss alle som båtbrukere og den oppdateres automatisk også på LBF sine hjemmesider. Merk at vi gjennom KNBF også har en del medlemsfordeler det bør kunne være aktuelt for oss å bruke. Som vi vel alle har fått med oss er den avgiftsfrie dieselen satt opp med en krone pr liter takket være vennene til regjeringen. Stikk i mot forventet. KNBF har engasjert seg i saken og LBF har også engasjert seg med innlegg til lokalavisene. 2.

4 Som det fremgår av Årsregnskapet nyter LBF nå godt en andel av den såkalte momskompensasjonen fra regjeringen/kulturdep. KNBF er garantist for båtforeningene i denne ordningen som administreres av LOTTSTIFT og hjelper oss med de nødvendige søknadene som må til for å komme i betraktning ved tildelingene. Lindås båtforening har allerede for flere år siden vært forutseende og tatt arbeidet med å tilpasse foreningsreglene våre for registrering i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Registreringen har vi også fått og kvalifiserer formelt bla. til å kunne motta fra momskompensasjonen. 15 søknader ble underkjent ved siste års søknadsrunde pga. for svake regler hos disse båtforeningene. a. LOTTSTIFT krever at foreningenes formålsparagraf må ha innhold av allmennyttig art det er ikke godt nok at vi ønsker å drive en båthavn for oss selv. - Sikkerhet, folkehelse, opplæring, miljøansvar og forvaltning av området til glede for allmenheten er elementer vi må ha inne i vedtektene våre. Alle medlemmene våre må være inneforstått med at Lindås Båtforening er en ideell, frivillig forening med ikke fortjenestebasert formål. b. Ingen i en forening eier noe det er foreningen som skal eie alle foreningens eiendeler. Ingen skal kunne ta ut utbytte av verken båtplass, innskudd eller fremleie av plassen. Det vil si at foreningen tildeler og forvalter all utleie og fremleie av båtplasser. Foreningen kan ta imot innskudd (som rentefritt lån til foreningen), men ord som bryggeeier, kjøp og salg, andelsinnskudd, andelseier eller overdragelse av båtplass utgår. En båtplass leies kun ut fra foreningen. Dette høres kanskje i første omgang voldsomt ut, men dette er de retningslinjene som Lindås båtforening alltid har vært drevet etter som har blitt høyaktuelle og den stadig tilbakevendende diskusjonen om enkeltmedlemmers adgang til salg og utleie for egen fortjeneste bør med dette være avsluttet. 3. Miljøplan for LBF Miljø er politisk tungt inne over alt i samfunnet og båtforeningene slipper heller ikke klar av dette. Snarere tvert imot. Vi jaktes som store forbrytere på problemavfallet vårt i havnene, septikkutslipp i åpen sjø og bunnstoff rester ved spyling og stoffing i havnen. Nettet snører seg tettere om oss og våre rutiner og båthavner blir gjenstand for offentlige kontroller. Det er myndighetskrav at alle båtforeningene i landet har på plass et HMS dokument for dette inne sommeren. KNBF sentralt er i en jevn dialog med myndighetene se KNBF miljø sider- og Lindås Båtforening har en komité som nå leggerholder siste hånd på utarbeidelsen av foreningens udiskutable retningslinjer. Både kommuner og fylkesmann er blant de godkjennende innstanser. I første omgang er det laget en kortfattet Avfalls- og beredskapsplan for bryggeanlegget som tenkes fungere som et A4 oppslag i havnene og med noen korte informasjoner om: Nødtelefon ved brann og ulykke 110 Utslipp av forurensende væske: Huskeregel ved brann: Mann over bord : Førstehjelp / Prosedyre for Hjerte lunge redning (HLR)

5 Videre er kravet om at fra sommeren skal det foreligge en offentlig godkjent Avfalls- og Beredskapsplan for Lindås Båtforening. Denne planen arbeides det fortsatt med. Rutiner for vanlig avfall, farlig avfall og opptak av båt og båtpuss er innen havneområdene våre er tema som vi kommer til å få udiskutable regler for. Med fire mindre havner vil for eksempel kravet til avfallshåndteringen måtte bli at forurenser er nærmest til å rydde opp etter seg selv. Alt som omhandler avfall fra båten og arbeidet omkring båtbruken må avfallets eier binges med hjem, eventuelt til NGIR sine avfalls mottak for spesialavfall. Mislighold av foreningens miljøreglement må foreningen se meget alvorlig på og vil måtte resultere i en utelukkelse fra havnefellesskapet. 4. Norske sjø og Fender MARINE. Murallmenningen 12. er båtforbundets gunstige forsikringstilbud til medlemmene. Norske Sjø er heleiet av KNBF og er med på å sette premissene i forsikringsordningen, forsikringsfaglig samarbeides det med Fender MARINE i Bergen som er et rent selskap for sjøforsikring. Premiene tilstrebes holdt lavest mulig og dette tilsier at en ønsker båter i ordningen som til en hver tid holdes i god sjødyktig stand av eieren. Dette tror vi i høy grad gjelder organiserte båtforeningers medlemmer. Et krav for å få forsikret båten i Norske Sjø er at båten har en teknisk stand i henhold til regelverket og dokumenterte eierforhold og besiktiget av godkjent besiktigelsesmann. En forsøker her med en liten etterlikning av det som er en selvfølge for de store båtene som må ha klasse hos en klasseorganisasjon som DNV, GL, BV, eller liknende klasseorganisasjon før det blir innvilget forsikringsmulighet. 5. Lindås Båtforening har godkjente besiktigelsesmenn for disse oppgavene for Norske Sjø: Øyvind Øverland og Bjørn Tore Bildøe, begge 5955 Lindås. 6. KNBF skal avholde båtting i slutten av april. Båttinget avholdes hver annet år og i år er Stavanger møtestedet.. Etter medlemstall kan LBF sende 2 representanter og formann og sekretær reiser. Båttinget er forbundets høyeste organ hvor den aktuelle båtpolitikken diskuteres og kursen for de neste 2 årene stakes ut. 7. Standard for havnene. Hjelp Havnekontaktene med innspill og ta del i dugnader du kalles inn til. Det var naturlig nok diskusjoner angående lokale forhold innen de respektive havnene. Det er alltid flott når vi får mening- og erfaringsutveksling på tvers av havnegrensene.

6 Ellers vil de lokale havnemøtene være rett forum for havneutvikling fra ide til gjennomføring og ferdigstilling. I denne sammenheng merker vi oss Årsmøtet 2013 sin enstemmige tilslutning til at de enkelte havnenes har autonomi angående styring og utvikling av sine lokale forhold. Alt naturligvis innenfor LBF og kommunale myndigheters overordnede regler. 8. Sosiale aktiviteter. Når vi kommer til diskusjonen om sosiale aktiviteter stopper det liksom litt opp. Kanskje har alle det så travelt hver på sitt at hovedintensjonen blir å ha en plass å fortøye båten og dugnaden i havnen er nok. Da er dette flott. Styret er ellers avhengig å få medlemmenes syn på hva som opptar dem og hva kan igangsettes i foreningens regi? Foreningen har en tur- og festkomite som alltid er klar til innsats, men medlemmene må gi innspill til komiteen på hva vi ønsker av dem? For 2014 har foreningen en gruppe på 4 som venter på innspill fra deg. Avslutningsvis ønskes alle en god og ren båtpuss i vår, med håp om at møtet med sommeren blir med en velpleiet og miljøvennlig båt.

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås

LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS ÅRSMELDING FOR 2010. Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås ÅRSMELDING FOR 2010 LINDÅS BÅTFORENING, 5955 LINDÅS Til Årsmøte i Lindås Båtforening, onsdag 16. mars 2011, kl 19.00 i Verås grendahus, Verås DAGSORDEN 1. Kommentarer til innkalling 2. Valg av ordstyrer,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer