LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE"

Transkript

1 Avtale 60 utløp LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS AVDELINGER Omfattende Hovedavtale LO/NHO Landsoverenskomsten med Akkordtariffen for land Produktivitetsavtale for skip Produktivitetsavtale for onshore Offshoreavtalen Avtalen gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg, med tilhørende automasjons- og instrumenteringsanlegg samt reparasjon av elektriske/elektroniske apparater og utstyr. 3

2 4

3 Stikkordsregister Side Bestemmelse Ansettelsesforhold 9 2 Arbeidstid 20 7 Arbeidstidsrotasjoner 25 9.F og bilag 14 Arbeid utenfor bedriften 23 9 Akkordtariff Landbasert virksomhet 14 4A og egen avtale Bastillegg 12 3G Bedriftsavtale for produktivitetslønn landbasert og skip 15 4B Diettsatser 28 9 K ELBUS 18 5 pkt.6 Etterutdanning 18 5 pkt.3 Fastlønn i den enkelte bedrift 11 3 E Fagarbeidertillegg 11 3 C Fagopplæring 18 6 Gangtid på anlegg (utenbys) 25 9 D Helligdagsgodtgjørelse Høydetillegg 29 10C Innarbeidings/rotasjonsordninger 25 9 F og bilag 14 Inn/utleie av arbeidskraft (produksjonsbedrifter) Innleie fra bemanningsforetak/vikarbyrå 67 Bilag 13 Km. Godtgjørelse 13 3I Kompetanseutvikling 17 5 Kost og losjigodtgjørelse 26 9I Lærling 18 6 Lærlinglønn 10 3A Lønn bestemmelser 10 3 Lønn ledigtid 11 3B Månedslønn 12 3F Opplæringsutvalg 17 5 pkt.2 Ordinær arbeidstid 20 7 Overtid 21 8 Overtidstillegg 21 8B Pappa permisjon pkt.13 Permisjon (velferd) (Permittering se HA kap.viii) Produktivitetsavtale for virksomhet onshore 16 4C og egen avtale Produktivitetsavtale skipsinstallasjon 16 4D og egen avtale Rammeavtale for innarbeidingsordninger 69 Bilag 14 Reiseforberedelser (reiseoppdrag) 24 9C Reiser til og fra anlegg 25 9E (utenbysanlegg) Reisetid 13 3H Retningslinjer for innlosjering 27 9I Spiserom 14 3J Spisepause overtid 22 8C Skiftarbeid 22 8E Sykelønn Smussig arbeid 28 10A 5

4 Tariffgebyr 16 4E Utsetting av arbeid Vaktordning 23 8G Varsel om reiseoppdrag 24 9B 6

5 Innholdsfortegnelse 1 Overenskomstens omfang og varighet Ansettelsesvilkår Lønnsbestemmelser A. Fastlønn: Fra 1/ B. Lønn for ledigtid C. Fagarbeidertillegg D. Unntak E. Fastlønn i den enkelte bedrift F. Månedslønn G. Bastillegg H. Mønstring/reisetidsbestemmelser I. Retningslinjer samt godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel J. Spiserom Produktivitetslønnssystemer A. Akkordtariffen for land B. Bedriftsavtale for produktivitetslønn - landbasert virksomhet - produktivitetsavtalen for skip (PAS) C. Produktivitetsavtale for virksomhet onshore D. Produktivitetsavtale for skipsinstallasjon E. Tariffgebyr Kompetanseutvikling Fagopplæring Ordinær arbeidstid Overtid og skiftarbeid A. Overtidsarbeid B. Overtidstillegg C. Spisepause D. Skiftarbeid E. Skiftordninger F. Overgangsregel G. Vaktordninger Arbeid utenfor bedriften A. Definisjon B. Varsel om reiseoppdrag C. Reiseforberedelser D. Gangtid på anlegg E. Reiser til og fra anlegg F. Innarbeidings-/rotasjonsordninger G. Utenbystillegg H. Kost og losjigodtgjørelse I. Retningslinjer for innlosjering i bedriftens regi J. Merknader K. Diettsatser

6 10 Spesielle arbeidsforhold A. Smussig arbeid B. Reparasjon og anleggsarbeid om bord i skip: C. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten D. On- og inshore Ferie Godtgjøring for helligdager og 1. og 17. mai Sykelønnsordningen Korte velferdspermisjoner Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår Protokolltilførsel til overenskomsten Inn- og utleie Bilag til overenskomsten Bilag 1 Kompetanseheving, utviklingssenter m.m. Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS) Bilag 2 Felles uttalelse fra NELFO og NEKF vedrørende Landsoverenskomstens Bilag 3 Avtale om retningslinjer for prosentvise trekk av fagforeningskontingent Bilag 4 For serviceelektronikere og elektroreparatører fagarbeidere gjøres Landsoverenskomsten gjeldende således: Bilag 5 Behandling av tvister mellom organisasjonene: Bilag 6 Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn Bilag 7 Opplysnings- og utviklingsfondet Bilag 8 Avtale om sluttvederlag LO-NHO Bilag 9 Avtalefestet pensjon (AFP) Bilag10 Ferie m.v Bilag 11 Uorganiserte bedrifter - tariffrevisjoner Bilag 12 Lovfestet ekstraferie for eldre arbeidstagere Bilag 13 Innleie av ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå Bilag 14 Bilag til 9F-Rammeavate for innarbeidningsordinger

7 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang. Arbeidstakere innenfor ovennevnte områder skal ansettes på de betingelser som er fastsatt i overenskomsten. (Unntakelse herfra, se 3 D). Dersom enkelte kategorier arbeidstakere har et arbeid og/eller en utdanning som foreløpig ikke kan tilpasses i overenskomstens lønnssystem og tariffavtaler, kan lønnssatsene avtales særskilt på den enkelte bedrift etter avtale mellom organisasjonene. Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 01. mai 2012 og gjelder til 30. april år 2014 og videre for ett år om gangen dersom den ikke av en av partene blir sagt opp skriftlig med 2 - to - måneders varsel. Dersom LOs Representantskap vedtar å gjennomføre tariffrevisjonen som et samordnet eller kartellvist oppgjør, har Representantskapet også myndighet til å beslutte å si opp de enkelte tariffavtaler med 1-en-måneds varsel til felles utløp 1. april - uav-hengig av de enkelte tariffavtalers avtalte utløpstid. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under overenskomstens virkeområde jfr 1. Innleie av arbeidskraft fra vikarbyrå/bemanningsselskap reguleres av bilag13 2 Ansettelsesvilkår Til enhver arbeidstaker som ansettes, skal det minst utleveres ansettelsesbevis som skal inneholde dato for tiltredelse, ansettelsessted, og angivelse av hvorvidt vedkommende er ansatt som fagarbeider eller arbeidstaker uten fagbrev. For øvrig henvises til AML Dersom en arbeidstaker bytter bosted etter ansettelse, skal det tas opp med bedriften om dette kan få konsekvenser i forholdet til bestemmelsene i Landsoverenskomstens 9. Varige ansettelsesforhold for alle arbeidstakere i bedriften gir de beste forutsetningene for kompetanseheving, sikkerhet, kvalitet, lønnsomhet og trygghet for den enkelte arbeidstaker. Midlertidige ansettelser kan kun foretas når dette er i samsvar med AML 14-9 og er drøftet med tillitsvalgte på forhånd. For oppsigelse henvises også til AML Rullerende permittering er et aktuelt alternativ ved manglende beskjeftigelse i den enkelte bedrift dersom det er praktisk mulig. Lærlinger har den samme rettslige stilling som andre arbeidstakere, dog således at ansettelsesforholdet kan bringes til opphør ved kontraktens utløp. Dersom ansettelsesforholdet skal bringes til opphør, skal varsel gis senest 1 måned før læretidens utløp. Viser forøvrig til AML 14-9 nr 4 og Opplæringsloven. Ved overgang til fast ansettelse, skal ansettelsesbevis utstedes. Ansiennitet i bedriften gjelder fra læretidens begynnelse. Arbeidstakere uten fagbrev gjøres ved ansettelsen oppmerksom på at arbeidsoppdragene normalt ikke vil danne grunnlag for avleggelse av fagprøve. 9

8 3 Lønnsbestemmelser A. Fastlønn: Fra 1/ Fagarbeider 180,28 Beregningsgrunnlag Fagarbeider offshore 178,28 Arbeidstaker uten fagbrev 155,63 Beregningsgrunnlag arb.taker uten fagbrev offshore 153,63 Merknad: Fra 1/ vil det ikke være en særskilt sats for beregningsgrunnlag offshore. Lærlingeskala Beregningsgrunnlag kr 224,45 Når lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstaker uten fagbrev, unntatt lærlinger i 9.halvår som skal ha lønn iht. 3 A + overtidssatsen til arbeidstakere uten fagbrev. Vedrørende TAF-lærlinger se 6 pkt. 3. Opplæring i bedrift for 4,5 års fag Opplæring i bedrift for 4 års fag Lærling 5. halvår 78,56 Lærling 5. halvår 78,56 6. halvår 89,78 6. halvår 89,78 7. halvår 101,00 7. halvår 112,23 8. halvår 123,45 8. halvår 168,34 9. halvår 168,34 Fag med lærekontrakt etter VG 3 Lærling 7. halvår 101,00 8. halvår 123,45 9. halvår 168,34 Fagarbeidere med fagbrev fra skole skal ha 1 ½ års praksis i henhold til angjeldende læreplan før det tillates å arbeide selvstendig. Som øvrige lærlinger skal det føres opplæringsbok og lønnes etter følgende skala: 4,5 års fag 4 års fag Lærling 1. halvår 134,67 Lærling 1. halvår 157,12 2. halvår 157,12 2. halvår 168,34 3. halvår 168,34 Lærling TAF Lærling, teknisk-allmennfag (TAF-lærlinger) lønnes som følger: De to første årene (når kandidaten er elev) betales en timefortjeneste tilsvarende lærlingskalaens 5. halvår for arbeid i bedrift. De 2 1/2 siste årene (når kandidaten er lærling) betales pr. time praksis i bedriften i henhold til overenskomstens skala for avlønning av lærlinger. 10

9 B. Lønn for ledigtid Når det oppstår ledigtid og arbeidstaker ikke blir beskjeftiget av arbeidsgiver pga. manglende oppdrag eller tilrettelegging, skal den medgåtte tid betales med lønn jf. 3 A og C. C. Fagarbeidertillegg Fagarbeidere betales et tillegg etter følgende skala: 3% 4% 5% 6% 7% 0 år 2 år 5 år 8 år 11 år Ovennevnte tillegg betales etter bestått fagprøve. Tillegget betales for samtlige timer. Merknad: Avtjent førstegangstjeneste i Forsvaret skal godskrives som lønnsansiennitet. Dette innebærer at det opparbeides lønnsansiennitet under førstegangstjeneste uavhengig av når denne er gjennomført.fravær på grunn av foreldrepermisjon likestilles med avtjening av førstegangstjeneste i forsvaret med hensyn til lønnsansiennitet (inntil 12 måneder) Ut over dette beregnes fagarbeidertillegg for den tiden vedkommende fagarbeider har vært i faget. Dersom fagarbeideren har hatt arbeid utenfor faget, regnes denne tiden ikke som lønnsansiennitet i henhold til LOK 3 C fagarbeidertillegg. D. Unntak For arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne kan det gjøres unntak fra Landsoverenskomstens lønnssatser etter nærmere avtale mellom bedriftens leder, vedkommende arbeidstaker og tillitsvalgt. E. Fastlønn i den enkelte bedrift 1. Bestemmelsen omfatter alle som lønnes på overenskomsten eksklusiv lærlinger. 3 A satsen for den enkelte ansatte legges til grunn. Videre kan avtalen benyttes for ansatte jf. 1 som har arbeid eller utdannelse som ikke er tilpasset lønnssystemet for øvrig. 2. Bedriftsinterne tillegg skal avtales i den enkelte bedrift basert på fastlagte kriterier partene på bedriften blir enige om. Fremgangsmåte: Fra forhandlingene settes det opp protokoll som skal inneholde lønnsinnplasseringer og vilkår knyttet til disse. Bedriften foretar plassering av de aktuelle arbeidstakere iht. de avtalte kriterier. Plassering godkjennes av de tillitsvalgte. Forhandlinger på bedriften kan starte når forhandlingene mellom EL & IT Forbundet og Norsk Teknologi er gjennomført, og skal normalt være avsluttet senest 15. september. Avtalen er en særavtale iht. Hovedavtalens 4.2 pkt. 4. Avtalen kan revideres i tariffperioden, men det forutsetter enighet for å kunne gjennomføre endringene i tariffperioden. Nyansatte eller arbeidstaker som i løpet av avtaleperioden oppfyller de avtalte kriterier, lønnsinnplasseres iht. avtalen. 3. Resultatlønn/bonus Det er anledning til å avtale resultatlønn/bonus i tillegg til del 2. Partene på bedriften avgjør størrelse og kriterier. 11

10 Forhold med betydning for resultatlønn/bonus kan f.eks være: Overskudd i bedrift, avdeling/prosjekt. Planlegging og tilrettelegging. Reduksjon av uproduktiv tid. Reduksjon av driftsutgifter. Merknad: Resultatlønn/bonus knyttet til helse, miljø og sikkerhet kan ikke benyttes som kriterier i lønnssystemet. 4. Offshore Vedrørende lønnsbestemmelsene for arbeid offshore viser partene til Offshoreavtalen. 5. Inshore Ved arbeid inshore betales et ulempetillegg på 4,7 % av 3 A pr. time for fagarbeidere. Merknad: Definisjon Med dette menes anlegg i tilknytning til oljevirksomheten som er oppankret for kortere eller lengre tid i en viss avstand fra land og hvor sjøtransport er nødvendig. Ulempetillegg for inshorearbeidet tar sikte på å gi kompensasjon for: Adkomst til arbeidsplassen med båt. Provisoriske heisinnretninger i forbindelse med adkomst til plattformen (ikke kurv). Få muligheter til å forlate arbeidsstedet i hviletiden. F. Månedslønn Det er adgang til å avtale månedslønn ved den enkelte bedrift. Det forutsettes at forhandlinger om overgang fra timelønn til månedslønn føres med de tillitsvalgte og at enighetsprotokoll settes opp. Ved månedslønn gjelder følgende forutsetninger: Det kan inngås slik avtale enten for alle eller for enkelte grupper av de ansatte som omfattes av Landsoverenskomsten for elektrofagene. Det forutsettes at lønn avtales i henhold til overenskomstens øvrige bestemmelser. Ved bruk av månedslønn gjelder alle Landsoverenkomstens bestemmelser, men med omregningsfaktor på 162,5 timer pr måned. Avvik fra den faste månedslønnen utbetales den kommende måneden. Utbetaling av feriepenger tilpasses øvrig praksis i bedriften. Månedslønnede beholder sin månedslønn uavkortet også i måneder med bevegelige helligdager eller 1. og 17. mai, med mindre retten til godtgjøring tapes i henhold til bestemmelsene i 12. Oppsigelse av avtalen er i henhold til HA kap IV. G. Bastillegg 1. Bastillegg skal utgjøre minst 6 % i tillegg til 3 A lønn. Det er kun fagarbeidere som kan utnevnes som baser. 2. Bastillegg betales under følgende forutsetninger: Når samlet arbeidstid på et oppdrag utgjør minst 400 timer og består av minst 3 arbeidstakere på deler av oppdraget, skal det ved utnevnelse av bas betales bastillegg for hele arbeidet. 12

11 Et oppdrag defineres som et prosjekt som utføres sammenhengende selv om det er delt opp i flere ordrenummere. Ved større oppdrag og anlegg iht. 9 hvor det er iverksatt rotasjoner, oppnevnes baser i tilstrekkelig antall for å dekke behovet på anlegget. I spesielle tilfeller kan man på den enkelte bedrift avtale at bastillegg skal betales selv om forutsetningene i denne bestemmelse ikke er oppfylt. 3. Ved bruk av onshoreavtalen betales bastillegg kun for de timer fagarbeideren er bas. H. Mønstring/reisetidsbestemmelser 1. Mønstring skal skje direkte på bedriften, uansett avlønningsform, med mindre annet er bestemt. 2. Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20 km hver vei ved bruk av bil, eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. Merknad: Der hvor ferjeforbindelser eller lignende varige trafikkforhold vesentlig endrer reisetiden for bruk av bil, kan avtale om endret mønstringstidspunkt inngås med bedriften. 3. Ved arbeid i lønnssystemene i 4 betales reisetid utover 20 km eller 20 min. med fastlønn + fagarbeidertillegg ( 3 A og 3 C). Ved fastlønnsoppdrag lønnes tid utover 20 km eller 20 min med 3 A + 3 C + 3E. 4. Dokumenterte medgåtte reiseutgifter godtgjøres med maksimalt bedriften som utgangspunkt. 5. Bedriften kan beslutte å sette opp fellestransporter. I slike tilfeller er oppmøte bedriften. I den enkelte bedrift kan man inngå avtale om annet oppmøtested. Oppmøtetid er på bedriften tidligst 20 minutter før arbeidstidens begynnelse. 6. Den avtalte arbeidstid i bedriften kan, innenfor normalarbeidsdagens lengde ( ), tilpasses arbeidsstedets mønstringstidspunkter hvis oppdraget har varighet utover 5 dager. 7. Bedriftene skal tegne en forsikringsordning som gir den samme økonomiske dekning som yrkesskadeforsikringen ved annet oppmøtested enn bedriften. I. Retningslinjer samt godtgjørelse for bruk av eget transportmiddel 1. Generelt Bedriften kan ikke pålegge sine arbeidstakere å benytte egen bil i arbeidet, like lite som arbeidstakeren kan kreve å få benytte egen bil mot den fastsatte godtgjørelse. Partene på den enkelte bedrift kan inngå avtale om at arbeidstakerne nytter egne biler i bedriftens tjeneste. Satsene for bilgodtgjørelse reguleres på samme tid og i samsvar med statens satser. Om slik avtale inngås, betales fra 1.januar Godtgjørelse for inntil km Bilgodtgjørelse betales med kr 3,90 pr. km. (Tromsø kr.4,00 pr.km) 13

12 3. Tillegg for passasjerer I den utstrekning vedkommende arbeidstaker må ta med passasjerer i sin bil når han bruker denne i bedriftens tjeneste, betales kr 1,00 i tillegg pr. km for hver passasjer. 4. Godtgjørelse for over km Km-godtgjørelsen under pkt. 2 forutsetter at arbeidstakeren ikke benytter egen bil i bedriftens tjeneste i større utstrekning enn km i en 12 mnd. periode. Ved overstigende km-antall betales kr 3,25. (Tromsø kr.3,35 pr. km) 5. Korte kjørestrekninger For korte kjørestrekninger i by- og tettbygd strøk er partene enige om at det kan treffes særskilt ordning på bedriftsplanet. 6. Transport av materiell For transport av materiell betales kr 0,70.-pr. km. Godtgjørelsen dekker transport av verktøy, instrumenter, materiell og annen ikke personlig utrustning som trenges for tjenestens utførelse i den utstrekning det kan få bagasjeplass og ikke medfører unormal slitasje. 7. Avtale om en fast årlig godtgjørelse med lavere km-godtgjørelse Det er også adgang til å inngå avtale om en kombinasjon av fast årlig godtgjørelse med et lavere beløp i godtgjørelse pr. km (Jf. Riksskattestyrets rundskriv nr. 431.) 8. Utbetaling av bilgodtgjørelse Opptjent bilgodtgjørelse utbetales etterskuddsvis hver 14. dag på grunnlag av attestert kjørelengde i henhold til kjørebok og timelister hvis ikke annen avtale om oppgjørsformen er inngått på bedriften. J. Spiserom I tilfeller hvor det ikke finnes tilfredsstillende spiserom iht. Landsoverenskomsten 16.3, skal spisepausen anses som en del av arbeidstiden og betales med ordinær lønn. Med ordinær lønn menes den lønn som betales for arbeidede timer på samme oppdrag/prosjekt. 4 Produktivitetslønnssystemer Forskudd gjeldene for arbeid i henhold til 4 avtales mellom bedriften og de tillitsvalgte. A. Akkordtariffen for land 1. Akkordmultiplikator land: Merknad: Vedrørende akkordmultiplikator er følgende punkter innkalkulert: Tilrettelegging Tegninger Oppgave over materiell og utstyr Opprydding og fjerning av avfall Transporttillegg Konferanser av administrativ art 14

13 Alle oppgaver av administrativ art, tilrettelegging, arbeid med tegninger og materiallister samt opprydding av eget avfall og transport av materiell, er innkalkulert i akkordprisene innenfor arbeidsplassen (anleggsområdet og bedriften). Oppgaver som foregår utenfor arbeidsplassen skal det avtales betaling for. Det vises for øvrig til partenes felles kommentarer til akkordtariffen. Før arbeidet påbegynnes plikter bedriften å sørge for planlegging av arbeidet og under arbeidets gang påhviler det arbeidsgiveren i samråd med akkordtakeren å organisere byggeplassen slik at arbeidet kan utføres rasjonelt. Arbeidsgiver skal sørge for at montasjeunderlag i form av tegninger og skjemaer samt oppgave over materiell og utstyr med typebetegnelser tilstilles akkordtaker. 3. I listeakkorden kan inngå følgende: Akkord ifølge liste Dagtid Akkord avtaler Fastlønn i akkord. Eksempler på fastlønn i akkord: reisetid iht. LOK 3H3 reparasjoner av skader forvoldt av andre yrkesgrupper feilsøking utover bestemmelsen i akkordtariffen merarbeid ved innbrudd, tyveri m.m. på anleggsstedet arbeid med provisoriske anlegg, utover eget behov graving av grøfter og liknende arbeid med stillaser og lifter etc. utarbeidelse ved FDV-dokumentasjon som overleveres kunde er ikke en del av arbeidsoppgaver som er innkalkulert i akkordprisene, og lønnes som fastlønn i akkord Lista er ikke uttømmende. Ovennevnte inngår i akkordfordelingen. Merknad til 4 B, C og D: Alternative lønnssystemer til akkord/produktivitetsavtaler 1. Akkordtariffen land jf. 4 B 2. Produktivitetsavtale for skip jf. 4 B 3. Produktivitetsavtale for virksomhet onshore jf. del 14 B. Bedriftsavtale for produktivitetslønn - landbasert virksomhet - produktivitetsavtalen for skip (PAS) 1. Partene på bedriften skal utforme en protokoll hvor det fremkommer at 4 B kan tas i bruk. Fra forhandlingene settes opp protokoll, som skal inneholde vilkår for avtalen. Dersom partene på bedriften ikke kommer til enighet, kan saken bringes inn for organisasjonene. Oppsigelsesfrist er iht. HA Kap.IV. Forutsetning ved en eventuell oppsigelse er at alle oppdrag hvor det er skrevet akkordseddel iht. 4 B blir avsluttet. 2. Når det er inngått avtale mellom bedrift og tillitsvalgt, kan arbeidstaker og arbeidsleder/ saksbehandler inngå avtale på det enkelte oppdrag, de tillitsvalgte skal ha kopi av alle inngåtte avtaler. Blir ikke disse enige, er akkordtariffen 4 A eller produktivitetsavtalen for skip tilbakefallsregelen. 15

14 Systemet kan benyttes eksempelvis der kontrakten med kunden er basert på en fast pris eller fast timetall. Systemet dekker nyanlegg, rehabilitering og arbeidsoppdrag hvor 4 A samt PAS er lite egnet. Montørleder utpekes av bedriften, produktivitets/akkordtaker av arbeidstakerne/ tillitsvalgte. 3. Det forutsettes at garantert minstelønn avtales på bedriften. 4. Partene på bedriften avgjør størrelse og kriterier på eventuell etterbetaling. Det skal være et kronetillegg og være likt for alle som omfattes av avtalen. Overskudd utbetales senest 2. lønningsdag etter at produktivitetsoppgaver er levert av vedkommende produktivitetsleder, dog ikke utover 4 uker. Forhold som legges til grunn for målekriterier kan være: innsparing av timer i forhold til kalkulerte timer innsparing på planlegging og tilrettelegging totalt resultat (overskudd) i prosjektet innsparing av materiell fakturerbare/ produktive timer Det forutsettes at avtalen skal kunne omfatte alle kategorier arbeidstakere som deltar i prosjektene. Systemet baseres på samarbeid i alle ledd i den valgte arbeidsoppgave eller prosjekt. Det forutsettes at de berørte arbeidstakere før arbeidet igangsettes og under arbeidets gang får innsikt som gir et best mulig grunnlag for å vurdere forutsetningene for produktiviteten. Det kan på større prosjekter være nødvendig at informasjon og avtaler blir gjort allerede i anbudsfasen. Dette kan gjøres mellom bedriften og produktivitets/akkordtaker dersom denne er valgt eller tillitsvalgte. C. Produktivitetsavtale for virksomhet onshore Vedrørende produktivitetslønnssystem for onshorearbeid viser partene til Produktivitetsavtale for virksomhet onshore. Beregningsgrunnlaget er kr 160,28 D. Produktivitetsavtale for skipsinstallasjon Vedrørende produktivitetslønnssystem for skipsinstallasjoner vises det til Produktivitetsavtalen for skipsinstallasjoner (PAS). Beregningsgrunnlaget er kr 160,28 E. Tariffgebyr Gebyr for administrasjon av akkordtariffordningene Bedriften avsetter for hver lønningsperiode 0,3 % av den samlede lønnsmassen innen LOK som gebyr for administrasjon av akkordtariffordningene innen land, skip og onshore. Beløpet innbetales til EL & IT Forbundets respektive distriktskontor hver annen måned med samme forfall som arbeidsgiveravgiften. 16

15 Gebyret beregnes i prosent av: 1. Timelønn ( 3 A, B, C, D, E) inkl. fagarbeidertillegg. 2. Akkordlønn (akkordforskudd, akkordoppgjør 4 A og B). Produktivitetslønn onshore (forskudd og overskudd) 4 C. 3. Produktivitetslønn skip (forskudd og overskudd) 4 D. 4. Lønn for arbeid som ikke utføres i akkord. 5. Lønn under sykdom i arbeidsgiverperioden. 5 Kompetanseutvikling 1. Innledning Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet erkjenner den store betydningen som økt kompetanse har for den enkelte, bedriftens utvikling og samfunnet. Dette gjelder spesielt etter- og videreutdanning av den enkelte fagarbeider innen elektrofagene, men også den enkelte ansattes mulighet for videreutdanning, jf. også bestemmelsene i Hovedavtalen kap. XVI. Partene understreker verdien i at arbeidstakerne øker sine kunnskaper og styrker kompetansen. Bedriftene må legge stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte ved eksterne og interne tilbud. Ansvar for utvikling av slik kompetanse påhviler bedriftene, ansatte og partene etter denne overenskomsten. Kompetanseutvikling må bygge på bedriftens nåværende og fremtidige behov og den enkelte ansattes behov for etter- og videreutdanning i forhold til stilling og arbeidssituasjon. 2. Opplæringsutvalg Bedriftens forhandlingsutvalg fungerer som opplæringsutvalg med mindre partene ved bedriften blir enige om å opprette eget opplæringsutvalg. Opplæringsutvalget skal ha minimum 2 møter i året. Utvalget skal foreta kartlegging og initiere tiltak i samsvar med bestemmelsene i Hovedavtalen kap. XVI Kartlegging Bedriftens og den enkelte ansattes nåværende kompetanse Nåværende kompetanse i bedriften kartlegges ved at den enkelte ansattes kompetanse dokumenteres årlig. Dokumentasjon skal, foruten personlige data, inneholde formell utdanning, dokumenterte kurs, sertifikater og spesifisert praksis. Bedriftens behov for nåværende og fremtidig kompetanse Bedriften skal legge fram sine mål og planer for sin virksomhet. I samarbeid med de tillitsvalgte skal bedriften i regi av opplæringsutvalget foreta kartlegging av nødvendig kompetanseutvikling for å møte forannevnte mål og planer. Det skal vurderes både omfang og type opplæringsbehov. Den enkelte ansattes behov for etter- og videreutdanning i forhold til stilling og arbeidssituasjon Den enkelte ansatte skal årlig beskrive sine behov for kompetanseutvikling i forhold til stilling og arbeidssituasjon. Denne kartleggingen bør skje ved skriftlig henvendelse til den enkelte. Forholdene skal også legges til rette slik at den enkelte ansatte kan fremkomme med behov for eller ønsker om kompetanseutvikling i forhold til fagenes utvikling. 17

16 Der partene på bedriften finner det hensiktsmessig, kan opplæringsutvalget bruke enklere metoder for å komme fram til den ansattes behov for etter- og videreutdanning. 3. Opplæringsplaner og kurstilbud På bakgrunn av den gjennomførte kartleggingen skal opplæringsutvalget utarbeide forslag til opplæringsplan for bedriften, eventuelt grupper og/eller den enkelte ansatte. Der hvor det er gap mellom bedriftenes nåværende kompetanse og fremtidige behov, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak eller med andre virkemidler. Opplæring i tekniske forskrifter og normer skal også vurderes ved utarbeiding av bedriftenes ordinære opplæringsplaner. I lys av den spesielle utviklingen i elektrobransjen innebærer ovennevnte bestemmelser at alle ansatte over en periode på to år skal få tilbud om etter- og/eller videreutdanning. Det forutsettes at det ved valg av tilbud skal tas hensyn til tidspunkt for gjennomføring, at tilbudet er relevant, kompetansegivende osv., og at partene på bedriften er enige. Slike tilbud skal minst enten følge én av modulene i de til enhver tids gjeldende læreplaner eller bestå av EL & IT/Norsk Teknologi - kurs eller leverandørkurs når de inngår som element i opplæringsplanen. Etterutdanning, som er avtalt gjennomført innenfor ordinær arbeidstid, betales i henhold til 3 A, 3 C og 3 E. Deler av etter- og videreutdanning kan gjennomføres utenfor ordinær arbeidstid. Opplæring knyttet til forskrifter om sikkerhet i elektriske anlegg (FSE) og opplæring i tekniske forskrifter med tilhørende normer, ihht bedriftens behov (for eksempel NEK 400), er den enkelte ansatte forpliktet til å gjennomføre. Slik opplæring betales ihht 3A, 3C og 3E. Kostnadene til etter- og videreutdanning i samsvar med bedriftens behov er bedriftens ansvar. 4 Oppfølging Opplæringsutvalget skal følge opp planlagt etterutdanning ved bedriften. Utvalget har en særlig plikt til å påse at alle ansatte i henhold til 5.3foran, har fått tilbud om etter- og/eller videreutdanning. 5 ELBUS Elektrobransjens utviklingssenter (ELBUS) finansieres gjennom en avgift som medlemsbedriftene innbetaler seks ganger pr. år. Avgiftens størrelse er satt til 0,35 % beregnet av bedriftens lønnsmasse innen LOK-området. 6 Fagopplæring Det er i bransjens interesse at bedriftene tilrettelegger for et kontinuerlig inntak av lærlinger for å sikre rekrutteringen til fagopplæringen og elektrofagene spesielt. Partene på den enkelte bedrift bør i samarbeid med alle ansatte bidra til et godt læringsmiljø for lærlingene. Opplæringen skal foregå i overensstemmelse med Opplæringsloven med tilhørende forskrifter 18

17 og gjeldene læreplan for faget. Lærebedrifter som påtar seg opplæring av en eller flere lærlinger, må kunne gi opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplan, og ha en faglig utdannet person som forestår opplæringen (faglig leder). For elektrofagene vises det i denne sammenheng til Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE). Tilsynsansvarlig (representant for arbeidstakerne,ref oppl. Lov 4-7)for lærlingene og faglig leder har en viktig rolle når det gjelder å følge opp opplæringen av lærlinger i den enkelte bedrift. Tilsynsansvarlig skal få nødvendig tid til å følge opp lærlingen i samarbeid med faglig leder. Såvel tilsynsansvarlig som den fagarbeider som faktisk står for opplæringen må få nødvendig kunnskap om gjeldende fagopplæringssystem for å kunne gi god veiledning og opplæring. 1. Antall lærlinger Antall lærlinger skal så i følgende forhold til antall fagarbeidere: 1 lærling for 1-3 fagarbeidere 2 lærlinger for 4-6 fagarbeidere 3 lærlinger for 7-9 fagarbeidere 4 lærlinger for fagarbeidere 5 lærlinger for fagarbeidere og så videre 1 lærling for hvert fylte to-tall fagarbeidere. Av hensyn til elsikkerhet og kvalitet på opplæringen ønsker partene å presisere at en fagarbeider ikke kan ha tilsyn for flere enn to lærlinger eller arbeidstakere uten fagbrev under utførelse av sitt arbeid. Det henvises for øvrig til 2 vedrørende en lærlings rettslige stilling og ansettelsesforhold. 2. Planlegging av opplæringen Faglig leder i samarbeid med lærling skal planlegge opplæringen med bakgrunn i det enkelte fags læreplan. Planen fremlegges for den som skal stå for opplæringen (instruktør) og tilsynsansvarlig. Bedriften står fritt til å velge rekkefølgen på de læreplanmål det gis opplæring i forhold til. Arbeidsmengde, ordretilgang, årstid vil kunne spille en rolle for den periodeplanen som legges. 3. Gjennomføring av opplæringen Opplæring skal foregå etter ovennevnte plan (punkt 2). I elektrofagene skal det føres arbeidsbok. Lærlingen fører selv arbeidsboken og sørger for at den som står for opplæringen attesterer regelmessig. Faglig leder i samarbeid med tilsynsansvarlig plikter å føre den nødvendige kontroll med opplæringen. Lærlinger skal arbeide under stadig veiledning og kontroll, og kan ikke benyttes til selvstendig å utføre arbeid på elektriske anlegg. Fagarbeidere som er overlatt ansvar for lærlinger, plikter å gi disse opplæring og instruksjon og sørge for at de får delta i utførelse av praktisk arbeid i henhold til opplæringsplan og planlagt opplæring, samt påse at lærlingen fører arbeidsbok i overensstemmelse med opplæring. Det skal gjennomføres jevnlige lærlingesamtaler, minst hvert halvår. Lærlingen skal da få tilbakemelding om sin progresjon i opplæringen og grad av måloppnåelse i henhold til opplæringsplan. For lærlinger tilknyttet opplæringskontor er bedriften forpliktet til å avholde 2 samtaler med den enkelte lærling pr. år Bedriften stiller til lærlingens rådighet aktuelle lover og regelverk som for eksempel forskrifter og normer som er nødvendig i henhold til opplæringsplan eller som lærling og montør i gjennom bedriftenes internkontroll er pålagt å følge.for øvrig vises til opplæringslovens 3-1 om læremiddel og utstyr. 19

18 4. Fagprøve Fagprøven skal som hovedregel avvikles ved læretidens slutt, og normalt være avsluttet senest innen to månder etter dette tidspunkt. Hvis det medgår over 1 måned, har lærlingen - såfremt han/hun består prøven og forsinkelsen ikke skyldes ham/henne - krav på å få etterbetalt differansen mellom lærlinglønn og fagarbeiders lønn for tiden utover 1 måned. Bedriften melder kandidaten opp til fagprøven. Prøvenemnda har ansvar for å arrangere fagprøven i henhold til Opplæringsloven, og forskrifter. Består kandidaten ikke prøven, forlenges læretiden, og kandidaten gis adgang til å avlegge ny prøve. Det er i partenes interesse å tilrettelegge for at representanter for partene kan være medlemmer av prøvenemndene, og på denne måte være det siste kvalitetssikrende ledd i fagutdanningen. 5. Lønn ved skolegang Bedriften betaler lønn i henhold til 3 A for den tid lærlingen går på skole. 7 Ordinær arbeidstid 1. Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige 37,5 timer pr. uke. Den daglige arbeidstid legges i tiden mellom kl til kl de første 5 virkedager i uken, og lørdag i tiden kl til kl Julaften og nyttårsaften er fridager med betaling for 4,5 timer etter 3E. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse hvis nyttårsaften eller julaften faller på en dag hvor vedkommende er i avspasering etter arbeidsplan. Bestemmelsen gjelder kun når disse dagene kommer på virkedager. Ved 6-dagers uke skal det arbeides ordinær tid på påskeaften og pinseaften, når arbeidstakeren ikke har fri etter fastsatt arbeidstidsinndeling. Merknad: Eksisterende lokale avtaler skal ikke forringes som følge av denne bestemmelsen. 2. Ved fastsettelse av arbeids- og hviletider skal det forhandles med bedrift og de tillitsvalgte eller deres organisasjoner. Inndelingen bør så vidt mulig være ensartet for alle bedrifter i samme by. 3. For så vidt enighet om tidsinndeling ikke oppnås, skal følgende inndeling gjelde: 6-dagers uke (med fri annen hver lørdag). De første 5 virkedager i uken kl og kl De lørdager det arbeides kl og kl til Partene er enige om at det kan avtales 5-dagers arbeidsuke med fri hver lørdag. 5-dagers uke (med fri hver lørdag). Kl og kl Hvor de lokale parter måtte ønske det, er det adgang til med hovedorganisasjonenes medvirkning å gjennomføre en arbeidstidsinndeling tilpasset de øvrige fag på byggeplassene. 5. Fleksibilitet Se bilag 10 Ferie m.v. 20

19 8 Overtid og skiftarbeid A. Overtidsarbeid 1. Overtidsarbeid er alt arbeid utenfor den ordinære arbeidstid. 2. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning som gjeldende lov hjemler. Overtidsarbeid bør innskrenkes til det minst mulige og i særdeleshet ikke overdrives av eller overfor den enkelte arbeidstaker. 3. Arbeidstakere skal også innenfor rammen av den i loven fastsatte begrensningen av adgangen til overtidsarbeid enkeltvis være berettiget for fritakelse for overtidsarbeid ved særlige anledninger som møter m.v. samt også av andre private grunner. 4. Partene på bedriften kan bli enige om at overtid avspaseres. 5. Tid for avspasering skal avtales. Det skal tas hensyn til bedriftens sysselsettingssituasjon. Partene på bedriften kan bli enige om at det etableres et administrativt system slik at timelønnen tilbakeholdes og utbetales når avspasering finner sted. Overtidstillegget betales ut fortløpende iht. de ordinære lønnsperiodene. 6 Hviletiden mellom 2 arbeidsøkter ihht AML 10-8 som går inn i den daglige arbeidsdagen skal betales med ordninær lønn. B. Overtidstillegg 1. Overtidsarbeid betales med følgende tilleggsprosent: De 5 første virkedagene betales overtid med 50 % inntil kl og deretter 100 %. For arbeid som forlanges påbegynt etter kl innenfor ordinær arbeidsdag, betales 50 % tillegg frem til ordinær arbeidstids start. 2. Arbeid på lørdager og dager før helligdager etter den ordinære arbeidstid og arbeid på søn- og helligdager inntil ordinær arbeidstid betales med 100 % tillegg. I de tilfeller arbeidstidsordningen på den enkelte bedrift hjemler fri hver lørdag skal arbeid på lørdager betales med 50 % i tillegg inntil kl og deretter med 100 % tillegg. 3. Overtidstillegg i prosent betales med følgende satser fra 1. mai 2012: 50 % 100 % Fagarbeider 133,58 267,16 Arbeidstakere uten fagbrev 120,16 240,32 Lærlinger 120,16 240,32 Når lærlinger og TAF-lærlinger arbeider overtid, benyttes lønn og overtidssatsene for arbeidstakere uten fagbrev. Lærlinger i 9. halvår skal ha lønn i henhold til 3 A og overtidstillegg som arbeidstaker uten fagbrev. 4. Overtidssatsene reguleres pr. 1. mai hvert år fra gjennomsnittsfortjeneste for fagarbeidere foregående år, tillagt det generelle tillegg. Grunnlaget for regulering er SSBs indeks avtale 60 elektrofagene. 21

20 C. Spisepause 1. Det skal være pause på minst en halv time før overtidsarbeid av mer enn 2 timers varighet. (AML 10-9 nr. 2). Pausen betales slik: Legges pausen før ordinær arbeidstids slutt betales denne med samme timelønn som bevegelige hellig-dager. Legges pausen etter ordinær arbeidstids slutt, kommer overtidsgodtgjørelse i tillegg. 2. Matpenger Arbeidstaker som har arbeidet ordinær arbeidstid og som blir pålagt overtid samme dag, betales hvis mat ikke skaffes av oppdragsgiver eller arbeidsgiver kr 76,- i matpenger dersom overtidsarbeidet varer minst 2 timer. Ved overtidsarbeid som vil vare utover 5 timer, forutsettes at bedriften sørger for ytterligere forpleining, eventuelt at det avsettes et beløp til dekning av matutgifter. D. Skiftarbeid 1. Ved skiftarbeid kan to- eller tre-skiftsordninger avtales, som helkontinuerlig skift. Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell ved kompensasjon av lønn: Fra 37,5 timer - 36,5 timer 2,74 % Fra 37,5 timer - 35,5 timer 5,64 % Fra 37,5 timer - 33,6 timer 11,61 % Kompensasjon for forkortet arbeidstid i forbindelse med skiftarbeid regnes av reell timelønn. 2. Som regelmessig skiftarbeid regnes sammenhengende arbeidsoppdrag av minst 14 dagers varighet. Arbeidet anses som sammenhengende selv om arbeidet ikke foregår på lørdag/søndag. 3. Før skiftarbeid settes igang skal partene konferere iht. Hovedavtalens 9. For øvrig skal skiftplaner og skiftordninger settes opp og godkjennes iht. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. E. Skiftordninger 1. To-skiftsordning - 36,5 timer pr. uke Med to-skiftsordning forstås at arbeidstiden skifter vekselvis mellom dag og kveld (en uke dag, en uke kveld) i en oppsatt skiftplan. To-skiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrammen kl på ukens vanlige virkedager. 2. Kompensasjon Kompensasjonen beregnes av 3 A. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 17 %. Kompensasjoner gis ikke for dagskift. 3. Tre-skiftsordning - 35,5 timer pr. uke Med tre-skiftsordning forstås at arbeidstiden skifter mellom dag, kveld og natt (en uke dag, en uke kveld og en uke natt) i en oppsatt skiftplan. Tre-skiftsordninger kan kun avtales innenfor tidsrommet søndag kl til og med lørdag kl Kompensasjon Kompensasjon beregnes av 3 A. Kompensasjonen dekker et ulempetillegg som utgjør 17 % for andre skift. Tredje skift utgjør 27,3 %. Dagskiftet kompenseres ikke. 22

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER

FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER Fredsregulativet del III Side 1 FREDSREGULATIVET DEL III REGULATIV FOR LØNN, TILLEGG, GODTGJØRINGER MV FOR GRENADERER OG MATROSER GJELDENDE FRA 1 MAI 2000 Fredsregulativet del III Side 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer