MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. INVITASJON: KL INFORMASJON OG ORIENTERINGER Muntlige orienteringer: Ordfører Rådmann Skriftlige orienteringer: Nr. 1: Godkjenning av møtebok protokoll i folkevalgte organ. Notat fra rådmannen, datert Nr. 2: Status på samarbeidet med vennskapskommunene 1. halvår Notat fra rådmannen, datert Nr. 3: Rapportering til folkevalgte pr Notat fra rådmannen, datert Kl 1645 Orientering fra Oslofjorden Friluftsråd Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Kl SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. FRA KL 1730 VIL DET BLI SERVERT MIDDAG I KANTINA INNKALLING: Kl 1800: Kommunestyremøte

2 SAKLISTE Referater: Se sak 96/12 Type Side 95/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNESTYRET 96/12 REFERAT TIL KOMMUNESTYRET 10. SEPTEMBER /12 ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER 98/12 SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE 99/12 KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE 100/12 FORSKUTTERING AV GANG- OG SYKKELVEI DAL - GLENNE 101/12 SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD 102/12 ØKONOMISK STØTTE TIL HØYTALERANLEGG I DRØBAK KIRKE 103/12 PLANSTRATEGI FOR FROGN PRIORITERING AV KOMMUNENS PLANARBEID 104/12 INNFØRING AV NY GRAVEINSTRUKS OG GEBYR - GRAVESØKNADER 105/12 VALG AV FORLIKSRÅD /12 FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTIN FURRU VOLD, VENSTRE 107/12 REVISJON AV GODTGJØRINGSREGLEMENTET /12

3 VEDTAK I KONTROLLUTVALGET - FORSLAG OM KVARTALSVIS AVVIKSRAPPORTERING 109/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT, FRITT VILT OG SIMPLY THE BEST 111/12 SALGSBEVILLINGER (ALKOHOL) BUTIKK PERIODEN /12 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR PERIODEN UTSALGSSTED WIENERBRØDSKJÆRINGA 3, 1440 DRØBAK Saken «Spørsmål om utbedring av kjøkkenet på Grande» vil bli ettersendt. EVENTUELT Drøbak, den 24. august 2012 Thore Vestby Ordfører

4 Sak 95/12 SAKNR: 95/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/224 Løpenr.: 14343/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 95/ INNSTILLING: Protokoll fra kommunestyrets møte den 18. juni 2012 godkjennes. SAKSUTREDNING: Protokoll fra kommunestyrets møte den 18. juni 2012 legges frem til godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 23. august 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: Offentlig møteprotokoll fra 18. juni 2012

5 Sak 96/12 SAKNR: 96/12 - Referat REFERAT TIL KOMMUNESTYRET 10. SEPTEMBER 2012 Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/573 Løpenr.: 14347/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 96/ INNSTILLING: Følgende referatsak tas til orientering: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsak legges frem til orientering: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 Rådmannen i Frogn, 23. august 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 Følgende dokumenter ligger på saken:

6 Sak 97/12 SAKNR: 97/12 - Sykehjemsplasser ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER Saksbehandler: Anne Margrete Fletre Arkivsaksnr.: 12/1191 Løpenr.: 13626/12 Arkiv: H12 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 24/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 17/ Arbeidsmiljøutvalget 28/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 54/ Administrasjonsutvalget 19/ Formannskapet 63/ Kommunestyret 97/ INNSTILLING: 1. Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser 2. Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. 3. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra Dette vil være et prøveprosjekt i 1 år og må ses i sammenheng med helse og omsorgsmeldingen. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser. Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak og tilrår et alternativ som ikke var utredet til juni sak 74/12. Rådmannen anbefaler å etablere tre korttidsplasser og tre langtidsplasser. Dette alternativet gir en best mulig utnyttelse av areal og personalressurser. Bakgrunn for saken Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser.

7 Sak 97/12 Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak. Pr er det 4 som venter på somatisk langtidsplass på sykehjem. Alle disse er utenbys og har tilsvarende tjenester i sin nåværende hjemkommune. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen og pasienter som skrives raskere ut fra sykehus, har det vært et økt behov for korttidsplasser i forbindelse med rehabilitering før hjemreise. Antall korttidsplasser ble økt med tre midlertidige plasser ved at tre av de største rommene på Grande sykehjem ble endret til to sengs rom. Korttidsplass er et kortvarig opphold på en tidsavgrenset periode på 2-4 uker. Hensikten med oppholdet er rehabilitering for å bli i stand til å mestre hverdagens utfordringer i eget hjem. Det er derfor ikke noe lovmessig krav om at det må være enkeltrom. I tillegg ligger det alltid en faglig vurdering bak hvem som kan være på to-sengs rom. Med bakgrunn i dette er det etablert et godt apparat for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Antall utskrivningsklare pasienter fra til utgjør 174 betalingsdøgn. Det gir et snitt på 13,2 betalingsdøgn pr mnd. Det er bevilget 1,5 mill til dekning av betalingsdøgn som gir et snitt på 30 betalingsdøgn pr. mnd. Frogn ligger dermed godt innenfor den budsjetterte rammen. Jamfør kommunebarometeret 2012, har Frogn få innleggelser på sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Utfordringen nå er at de som har fått vedtak på langtidsplass opptar korttidsplass, slik at fleksibiliteten på korttidsplassene har blitt noe redusert. Frogn kommune har valgt en strategi der hjemmetjenesten styrkes med økt antall stillinger (jmf. Handlingsprogrammet ) og det er i tillegg etablert et innsatsteam som kartlegger funksjonsevne og ressurser og følger pasienter tett opp i overflytting fra institusjon til hjemmet. Rådmannen mener en bør holde fast ved denne strategien og ikke øke dekningsgraden på institusjon mer enn nødvendig. Frogn har for tiden 63 langtidsplasser, 15 korttidsplasser og 24 plasser i heldøgnbemannende omsorgsboliger for eldre med demenssykdom. Dette er det totale antall innen enhet pleie og omsorg i institusjon (PLO). I tillegg driftes 7 omsorgsboliger på Haukåsen med bistand fra hjemmebaserte tjenester. Dekningsgraden for 2011 sammenliknet med andre kommuner og gruppe 8 er vist under (KOSTRA):

8 Andel Sak 97/12 Andel av innbyggerne over 80 år som mottar PLO-tjenester 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nesodden Enebakk Oppegård Gruppe 08 Frogn 11 Ås 11 Vestby 11 Ski Hjemmetjenester ellers 33,5 % 31,8 % 24,3 % 33,4 % 35,0 % 25,2 % 24,2 % 30,0 % I bolig med heldøgns bemanning 4,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,0 % 5,4 % I institusjon 10,5 % 13,5 % 20,2 % 12,1 % 11,7 % 13,8 % 14,8 % 11,7 % Figuren viser at noen kommuner har lavere dekningsgrad enn Frogn og noen høyere. Gruppe 8 har høyere dekningsgrad enn Frogn. Frogn har høy dekningsgrad på hjemmetjeneste. Befolkningsprognoser viser at den største befolkningsøkningen fra 2012 er innen gruppen år. Den største befolkningsøkningen for de over 80 år starter i Sett i lys av befolkningsveksten, kan det være behov for økt kapasitet innen sykehjem eller alternative tilbud som omsorgsboliger. Helse og omsorgsmeldingen vil beskrive nærmere hvordan denne utfordringen kan møtes. Alternativer Alternativ 1

9 Sak 97/12 Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra og etableres som et prøveprosjekt i 1 år. Nærmere beskrivelse av alternativ 1: Korttidsavdelingen utvides ved å ta i bruk 6 pasientrom i 2. etasje på Grande, som alle har eget dusj/bad. Alle pasientene på Grande sykehjem får enerom. Dette gjøres som et prøveprosjekt for 1 år. Behovene og løsningen vil da kunne vurderes i lys av helse og omsorgsmeldingen. Dette alternativet vil ha muligheter til fleksibel bruk av plassene, samt muligheter til utvidelse av tilbudet, om behov. Forslaget forutsetter oppussing og noe ombygging i 2.etasje. Korttidsavdelingen vil trenge økte ressurser og kompetanse. Dette innebærer en hjelpepleier ekstra dag og kveld. For å møte de økte kompetansekravene og samarbeid med sykehus, hjemmetjeneste og andre aktører må det tilsettes 1 sykepleier, fortrinnsvis med spesialistkompetanse i 80 % stilling, dagtid. Økonomiske konsekvenser av alternativ 1: Investeringer Estimert kostnad 6 nye senger, nattbord og madrasser Diverse nye møbler Reparasjon av ringesignal Bygningsmessige tilpasninger inkl oppussing av rom og innkjøp av kjøleskap og mikrobølgeovn Investeringskostnader totalt Årlige driftskostnader Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste.. Lønnskostnader turnus 1 dag og kveld alle dager (3 årsverk) Sykepleier 80% dagtid Totale årlige driftskostnader

10 Sak 97/12 Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling 3 langtidsplasser korttidsplasser Økning i inntekter Årlige driftskostnader I drift fra Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte. De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Investeringskostnadene dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Alternativ 2 Kommunen kjøper 3 langtidsplasser i annen kommune, som legges ut på anbud. Nærmere beskrivelse av alternativ 2: På Granås sykehjem i Ås selger de plasser til kr /døgn. De har både en- og to sengs rom. Dette alternativet innebærer at den midlertidige ordning med 3 ekstra korttidsplasser på Grande ved omgjøring av tre rom til to sengs rom fortsetter som en permanent ordning. Økonomiske konsekvenser av alternativ 2: Årlige driftskostnader 3 langtidsplasser sykehjem, anbud ( stipulert pr døgn) korttidsplasser på dobbeltrom Grande ( pr mnd) Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste Totale årlige driftsutgifter Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling -3 korttidsplasser langtidsplasser Årlige driftskostnader Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Netto kostnader pr sykehjemsplass i Frogn Kommune er iflg KOSTRA kr. pr. døgn Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte.

11 Sak 97/12 De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Miljømessige konsekvenser: Det vil ikke være miljømessige konsekvenser i disse alternativene. Medbestemmelse Saken er drøftet med hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Vurderinger: Rådmannen anbefaler alternativ 1. Dette alternativet gir en bedre utnyttelse av areal og personalressurser ved at kommunen får tre flere langtidsplasser (totalt 66 langtidsplasser) og tre flere korttidsplasser (totalt 15 plasser). Plassene kan brukes fleksibelt ut fra behov. Alle pasienter tilbys enerom. Å ta i bruk rom i 2.etasje på Grande gir en større fleksibilitet i forhold til utnyttelsesgrad når det er «topper» i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette kan gjøres ved å ta i bruk flere rom, eller ved å benytte to sengs rom der dette vurderes som en faglig forsvarlig løsning. Bemanningen på Grande styrkes med 3.8 årsverk med bakgrunn i økt antall pasienter. Det vil være nødvendig med sykepleiefaglig kompetanse da pasientene kommer tidlig fra sykehus og har behov for oppfølging i forhold til behandling og rehabilitering. Dette er i tråd med kommunens strategi i forhold til satsning på hverdagsrehabilitering og fokus på egenomsorg, der personer skal få mulighet til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Alternativ 1 gir også en mulighet til å øke kapasiteten gradvis ved at flere rom på Grande tas i bruk, enten til korttids- eller langtidsplass. Med utgangspunkt i behov for økning i antall sykehjemsplasser, gir dette en økning med totalt 6 plasser, der 3 er korttidsplasser, samtidig som vi gradvis kan oppnå en ytterligere økning i forhold til korttidsplasser. Alternativ 2 Dette alternativet forutsetter anbudskonkurranse og gir en uforutsigbarhet med tanke på pris, lokalisasjon og fasiliteter (ene-/to sengs rom). Forslaget innebærer at vi opprettholder 3 rom på Grande som benyttes som to sengs rom som korttidsplasser. Denne løsningen gir ingen muligheter til utvidelse av egne plasser og fleksibiliteten reduseres. Konklusjon: Som en konsekvens av samhandlingsreformen er det et økt behov for sykehjemsplasser i kommunen. Rådmannens vurdering er at en utvidelse av antall sykehjemsplasser ved Grande både er mer gunstig økonomisk, gir en større fleksibilitet og en bedre utnyttelse av areal og personalressurser enn å kjøpe sykehjemsplasser i annen kommune. Rådmannen anbefaler derfor å vedta alternativ 1 i saken. Rådmannen i Frogn, den 9. august 2012 Harald K. Hermansen

12 Sak 98/12 SAKNR: 98/12 - Samarbeidsavtaler SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE Saksbehandler: Aud Palm Arkivsaksnr.: 12/130 Løpenr.: 13616/12 Arkiv: F00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 27/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 18/ Arbeidsmiljøutvalget 27/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 60/ Kommunestyret 98/ INNSTILLING: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft pålegger kommunene og de regionale helseforetak en plikt til å inngå samarbeidsavtaler, jf Loven krever at det er kommunestyret selv som inngår samarbeidsavtalene. Samarbeidet og avtalene skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus er et av tiltakene i oppfølgingen av samhandlingsreformen. Det er flere lover/forskrifter som fastsetter ansvars- og oppgavefordeling innen helse- og omsorgstjenesten. Lovverket er imidlertid ikke alltid så klart at det i enhver situasjon vil være mulig å finne svar direkte i lov- og forskriftsteksten på spørsmålet om hvem som ha ansvaret for tilbudet til en pasient. Formålet med samarbeidsavtalene er derfor også å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplassering, og å etablere gode samarbeidsrutiner. Kommunen kan inngå avtale med helseforetaket alene eller sammen med andre kommuner. I Nasjonal veileder om samarbeidsavtaler anbefales det at samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er naturlig at helseforetakene samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Det vises til at standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester.

13 Sak 98/12 Akershus universitetssykehus HF skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Rømskog, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, samt bydelene Alna, Grorud og Stovner inngår i opptaksområdet til Ahus. I arbeidet med å få på plass samarbeidsavtaler med Ahus har kommunene på Romerike og i Follo samarbeidet, se mer om dette nedenfor. Helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 angir 11 krav til hva samarbeidsavtalene minimum skal omfatte. Kommunen og Ahus har tidligere inngått 2 av de lovpålagte avtalene (overordnet samarbeidsavtale og pasientforløpsavtale). Denne saken omhandler de 9 siste delavtalene som er lovpålagte. Hva skal det inngås avtale om? I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og Ahus er det avtalt, under henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven 6-2, at det innenfor følgende områder skal utarbeides og inngås avtaler mellom partene: 1. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 2). - Her er avtalekravet allerede delvis ivaretatt i den inngåtte avtale Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. 2. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 6). 3. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 7). 4. Samarbeid om jordmortjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 8). 5. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 9). 6. Samarbeid om forebygging (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 10). 7. Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 11). 8. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 4) 9. Avklare gråsoner mht. hvilke helse- og omsorgsoppgaver partene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 1) Tidsfrister

14 Sak 98/12 Helse- og omsorgsdepartementet har i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven 6-3 fastsatt frister for når samarbeidsavtalene skal være inngått. Det er satt ulik frist for de forskjellige kravene. Innen skulle det være inngått samarbeidsavtaler som omfatter: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede. For de resterende avtalene er det satt en frist til Departementet har våren 2012 gitt uttrykk for at man kan akseptere en administrativ enighet mellom partene innen fristen, slik at den kommunale politiske behandling av avtalene og i helseforetakets styre først skjer sensommer/tidlig høst Arbeidsprosessen I møte i administrativt samarbeidsorgan 1 (ASU) den 19. mars 2012 ble det besluttet å opprette 8 arbeidsgrupper med representanter fra både Ahus og de tre kommuneregionene Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo. Arbeidsgruppene fikk i oppdrag å utarbeide forslag til delavtaler innenfor de 9 gjenstående områder, jf. ovenfor. Det var enighet i ASU om at det er nødvendig med like avtaler mellom Ahus og alle kommunene for å ivareta kravet om likeverdige tjenester for brukerne. Det skal dog inngås en avtale med hver kommune. Det ble laget en framdriftsplan for arbeidet. En så raskt at det ikke ville være mulig å få på plass alle avtaleforslagene tidsnok til endelig behandling i den enkelte kommune/styret i Ahus innenfor fristen Framdriftsplanen la derfor opp til at alle delavtalene skulle være anbefalt av ASU innen fristen, mens den endelige kommunale vedtakelse og styrebehandling i helseforetaket skjer over sommeren. Ansvaret for å koordinere arbeidet med arbeidsgruppene har vært ivaretatt av Lørenskog kommune v/ juridisk rådgiver Anett Fossum og leder av samhandlingsavdelingen på Ahus Anne Marie Lervik 1 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) ble vedtatt opprettet i den overordnede samarbeidsavtale. ASU består av seks rådmenn (to fra hver region), tre direktører fra Ahus, samt leder av helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg. (SU). Etter at medlemmene i alle arbeidsgruppene var på plass ble det gjennomført et felles oppstartsmøte den 17. april Arbeidsgruppene ble gitt tiden fram til 25. mai 2012 for å utarbeide fram de ulike avtaleutkastene som deretter ble sendt på høring til alle kommunene og Ahus. Høringsfristen var satt til 6. juni. Etter å ha mottatt og vurdert de ulike høringsuttalelsene la arbeidsgruppene fram sine endelige avtaleforslag 12. juni Avtaleforslagene ble deretter lagt fram på møte i ASU Avtaleforslagene ble med noen ytterst få korrigeringer vedtatt anbefalt av ASU slik de var foreslått.

15 Sak 98/12 Når det gjelder Delavtale 1 -Gråsone klarte ikke den aktuelle arbeidsgruppe å komme fram til et omforent avtaleforslag. Det ble derfor lagt fram for ASU et mindretalls- og et flertallsforslag. Et nytt avtaleforslag utarbeidet med basis i mindretallets forslag er vedtatt anbefalt av ASU. Det omarbeidede forslag er utarbeidet av koordinatorene, jf. ovenfor. Utkast til delavtalene mellom A-hus og kommunen samt høringsuttalelse fra Frogn kommune, ble sendt medlemmene i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Dette ble besluttet av utvalgsleder. Kort om avtaleforslagene Avtaleforslagene omhandler, med mindre annet er sagt i den enkelte avtale, alle fagområder, dvs. somatikk, psykisk helse og rus. Nummereringen av delavtalene refererer seg til nummereringen i helse- og omsorgstjenesteloven 6-2. Punkt 3 og 5 er dekket av pasientforløpsavtalen som tidligere er inngått mellom kommunen og Ahus. Delavtale 1 - Gråsone Avtaleforslaget fastslår at partene er enige om at ansvar og oppgaver innen pasientsamarbeidet som hovedregel følger direkte av lovgivningen og/eller samarbeidsavtaler inngått mellom partene. Videre synliggjør avtalen en felles erkjennelse av at det kan oppstå gråsoner hvor ansvar og oppgavefordelingen mellom partene er uklar. Avtalen etablerer en samarbeidsarena for å avklare gråsoner ved å opprette et rådgivende organ, en gråsonegruppe, som partene kan benytte når det oppstår tvil. Videre synliggjøres en enighet om å etablere generelle retningslinjer og/eller særskilte avtaler vedrørende enkeltpasienter på områder hvor partene mener det foreligger et behov for dette. Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester Forslag til delavtale 2 forplikter partene til å samarbeide og til å etablere nødvendige rutiner vedrørende pasienter/pasientgrupper med behov for koordinerte tjenester. Avtalen må sees i sammenheng med avtale om helhetlige pasientforløp (Pasientforløpsavtalen) som tidligere er inngått mellom partene. Delavtale 4 - Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Kommunen er fra forpliktet til å gi tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-5, 3. ledd. Forslaget til delavtalen sikrer at pasientene får et fullverdig tilbud ved å klargjøre at partenes ansvar for øyeblikkelig hjelp og akuttmedisinske tjenester iht. dagens lov- og forskriftsverk ligger fast inntil nytt kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er etablert. Videre klargjør avtalen partenes ansvar og oppgaver for å planlegge og å etablere det kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Delavtale 6 - avtale om forskning og innovasjon Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar for forskning. Forslag til delavtale om forskning og innovasjon inneholder bestemmelser om hvordan partene skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et samarbeidsforum.

16 Sak 98/12 Delavtale 7 - samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling. Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar hva gjelder undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell herunder videre- og etterutdanning. Forslag til delavtale 7 inneholder bestemmelser om hvordan partene skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et samarbeidsforum. Delavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester Forslag til delavtale 8 regulerer samarbeidet kommune og Ahus i forbindelse med svangerskap, fødsel- og barsel, samt etterfølgende oppfølging av mor/barn. Også denne avtale må sees i sammenheng med den tidligere inngåtte avtale om helhetlig pasientforløp. Avtaleforslaget er i vesentlig mer detaljert enn de øvrige delavtalen. Dette skyldes at man i praksis på dette området har sett et stort behov for nærmere klargjøring av partenes ansvar og oppgaver og at denne avtale i vesentlig større grad enn de andre avtaleforslagene er knyttet til en bestemt pasientgruppe. Delavtale 9 - Samarbeid om lokale IKT-løsninger Elektronisk meldingsutveksling er nødvendig for å ivareta intensjonene i samhandlingsreformen. Delavtalens formål er å legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling av god kvalitet mellom partene. Partenes felles mål er at elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger skal være fullt utbredt innen utgangen av Avtaleforslaget beskriver partenes plikter til å utarbeide felles rutiner og prosedyrer og skal bidra til å sikre at den elektroniske samhandlingen følger nasjonale standarder. Delavtale 10 - Forebygging Den nye folkehelseloven som trådte i kraft , gir kommunen hovedansvaret for det forebyggende arbeidet i egen kommune. Avtalen avklarer ansvarsforholdet nærmere og regulerer hvordan Ahus og kommunene skal samarbeide i det helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er enighet om å etablere faste møteplasser for utveksling av kompetanse og erfaring. Delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede. Delavtale 11 etablerer et samarbeid mellom kommunen og Ahus om planer innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Partene pålegges et gjensidig ansvar for å informere, oppdatere og involvere hverandre. Vurdering På tross av den korte tiden man har hatt til disposisjon og det omfattende arbeid dette har vært har det lykkes partene å framforhandle forslag til delavtaler som dekker de lovpålagte områder. Delavtalene vil, sammen med tidligere inngått overordnet samarbeidsavtale og avtale om helhetlig pasientforløp, bidra til å sikre at kommunens innbyggere mottar helhetlige helse- og omsorgstjenester ved at oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune og Ahus er/blir konkretisert, og ved at det er etablert gode samarbeidsrutiner. Likelydende forslag til delavtaler vil bli lagt fram til vedtakelse i de øvrige kommunene i Ahus sitt opptaksområde og for styret ved Ahus rett over sommeren At man har

17 Sak 98/12 utarbeidet likelydende avtaleforslag for alle kommunene er hensiktsmessige både av hensyn til kvalitet på tjenestene, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Selv om det er viktig å være klar over at de fremforhandlede delavtaler er førstegenerasjon avtaler som det må forventes vil bli gjenstand for reforhandling etter noe tids anvendelse er de etter rådmannens vurdering gode instrumenter for å skape forutsigbarhet mellom partene i tillegg til å avklare oppgave- og ansvarsfordeling etablere gode samarbeidsrutiner. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til de vedlagte forslag til delavtaler. Dersom noen av kommunene eller styret ved Ahus ikke godkjenner avtaleforslagene, jf. ovenfor, vil tilslutningen fra kommunen i forhold til den aktuelle avtale bortfalle og det vil bli lagt fram nytt forslag til avtale på et senere tidspunkt. Både i helse- og omsorgsloven og i overordnet samarbeidsavtale er det lagt opp til involvering av pasienter og brukere. Rådmannen legger derfor denne sak fram for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet i rådenes møter. Saken vil videre bli fremlagt i møte 4. september 2012 i Utvalg for oppvekst, helse og kultur (OOK), vedtak vil følge kommunestyre saken. Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Drøbak, den 9. august 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: Delavtale 1 Gråsone Delavtale 2 Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester Delavtale 3 Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale 6 Avtale om forskning og innovasjon Delavtale 7 Samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling Delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 9 Samarbeid om lokale IKT-løsninger Delavtale 10 Forebygging

18 Delavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Sak 98/12

19 Sak 99/12 SAKNR: 99/12 - Boligmelding KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 12/1157 Løpenr.: 14174/12 Arkiv: 144 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 28/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 19/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 55/ Formannskapet 65/ Kommunestyret 99/ INNSTILLING: a) Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. b) Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler revideres og vedtas som del av kommuneplanen c) Rådmannen utreder hvordan et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning kan implementeres. Sak fremmes kommunestyret for politisk behandling i forkant av fremleggelsen av HP d) Det gjennomføres en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer fremmes kommunestyret for politisk behandling innen første halvår e) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram f) Prosjekt Ekesvingen 18 gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for g) Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien innarbeides i økonomisk handlingsprogram SAKSUTREDNING: Sammendrag:

20 Sak 99/12 Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet at det skulle utvikles en kommunestyremelding om boligutvikling. Denne kommunestyremeldingen retter spesielt fokus på boligbehovet og -tilbudet til eldre, førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Strategier og tiltak som vedtas i forbindelse med den politiske behandlingen av denne kommunestyremeldingen forutsettes å utgjøre boligpolitisk handlingsplan og dermed erstatte handlingsplanen for Kommunestyremeldingen er utviklet med basis i en målsetting om at Frogn kommune har en boligpolitikk som sørger for en tilstrekkelig og variert boligmasse, og som legger til rette for gode boliger i gode bomiljøer. Det bør være et mål at 99 % av kommunens innbyggere får dekket sitt boligbehov i det ordinære boligmarkedet, at kommunen sikrer et tilfredsstillende boligtilbud for vanskeligstilte og at kommunen har en effektiv styring og organsiering av boligvirksomheten. For å sikre et tilstrekkelig og variert boligtilbud bør det utvikles og implementeres områdeplaner i tråd med forslaget til ny kommuneplan. Områdeplanene bør kunne sikre etablering av et betydelig antall boliger i området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke med realisering i perioden fra 2020 til For å møte behovet for en nødvendig variasjon av boliger bør man inngå utbyggingsavtaler og stille krav om at minimum 30 % av boligene skal være under 60 kvm derav minimum 10 % av boligene skal være under 40 kvm. Kommunal forkjøpsrett/ tildelingsrett bør sikres på ca 5 % av boligene med type bolig og pris avklart i avtalen. Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler bør revideres og vedtas som del av kommuneplanen For å oppnå en effektiv styring og organisering av boligvirksomheten bør kommunen implementere et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning. Hvordan dette ev kan gjennomføres i praksis bør vurderes i forkant av fremleggelsen av HP Overskudd og salgsinntekter fra boligvirksomheten bør plasseres i et eget boligfond som rådmannen har fullmakt til å disponere til fremtidige boliginvesteringer i henhold godkjente boligbudsjetter. Antallet utleieboliger kommunen skal eie og utvikle de neste fire år bør vedtas som del av handlingsprogrammet. Det bør settes et mål på antallet kommunale utleieboliger som kan aksepteres å være i tilstandsgrad 2 eller 3. Kommunen bør videre arbeide for å sikre en mer standardisert, miljøvennlig og universelt tilgjengelig boligportefølje. Styring av boligporteføljen bør organisatorisk holdes adskilt fra styringen av kommunale formålsbygg, fordi det er to forskjellige virksomheter som er ment å oppfylle to forskjellige formål. Organisasjonsmodell bør utredes og implementeres innen 1. januar Det er behov for en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige bør vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer bør fremmes kommunestyret for godkjenning. Kommunen bør identifisere og gjennomføre OPS- prosjekter (OPS - offentlig privat samarbeid) når en skal tilrettelegge boliger for spesielle grupper av befolkningen for å oppfylle sektorpolitiske målsettinger eller når kommunen ønsker å legge forholdene best

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.30 BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.30 BESØK HJEMMEBASERTE TJENESTER: Besøk i nye kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester. Fremmøte i Grenåveien 1. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN

VEDLIKEHOLD AV DRØBAK AKVARIUM STRAKSTILTAK FOR Å ØKE SIKKERHETEN Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 07.02.2012 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02352-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016 Hovedutvalg for helse og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3

MØTEINNKALLING DEL 3 Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå.

Dette er en stor sak som nok må drøftes i flere omganger. Det er imidlertid viktig å starte denne diskusjonen nå. ASU sak 14/12. Faglige samarbeidsutvalg (FSU) Iflg overordnet samarbeidsavtale kan ASU oppnevne Faglige samarbeidsutvalg. I avtalene som nå er inngått ønskes det flere slike utvalg fra arbeidsgruppene

Detaljer

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg

I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg Det innkalles til møte i Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 20.01.11 kl. 19.00 i spiserommet på Eldresenteret. Til behandling:

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE 1. Avtalens parter Avtalens parter er Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal, Aurskog-Høland, Fet, Sørum, Rælingen, Rømskog, Hurdal,

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus

Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus Samhandlingsreformen - erfaringer til nå. Ortopedisk kongress 25.april 2014 Bente Heggedal Gerner Ass. samhandlingssjef ved Akershus universitetssykehus 2 Stovner Grorud Alna Kommuner/bydeler i Ahus sitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 3 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 3 Møtetid: 03.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Fraunar møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN

MØTEINNKALLING. SAKLISTE - del 4 25/13 INTERPELLASJON FRA FROGN VENSTRE V/ SIMONSEN VEDR. TRYGGE LOKALSAMFUNN TRYGGE LOKALSAMFUNN Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum.

MØTEINNKALLING. 16.00 ÅPEN HALVTIME: Det er satt av inntil ½ time til spørsmål og innspill fra publikum. Frogn kommune Eldrerådet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. SAKLISTE del 4. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV

SAKLISTE. Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: MØTEINNKALLING DEL IV Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF

Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF Endelig versjon Overordnet samarbeidsavtale 1. Parter Denne avtale er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark HF 2. Bakgrunn Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Delavtale nr. 1 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.02.2014. Sakliste ELD-6/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - LANGHUS BO- OG SERVICESENTER 2013 Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.02.2014 ELD-3/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sakliste ELD-4/14 FOLLO LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT ELD-5/14 MÅLING AV BRUKERTILFREDSHET - HJEMMETJENESTEN 2013 ELD-6/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 30.08.2012 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong. 30.08.2012 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Ås rådhus, Store salong 30.08.2012 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Side 1 av 5 Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus AS. Bakgrunn. Samarbeidsavtalen skal

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Fra møtet i: Formannskapet Møtedato: 18.04.2012 fra kl 16.30 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig og publisert 30.03.12.

Detaljer

KJØP AV TO PARSELLER AV FORSVARETS EIENDOM BATTERIVEIEN 1, GNR. 70, BNR.

KJØP AV TO PARSELLER AV FORSVARETS EIENDOM BATTERIVEIEN 1, GNR. 70, BNR. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret

Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11. Tilleggssak: 111/11 Referatsak: (Hastevedtak fra FSK 13.10.11) Bystyret Bystyret Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Tidspunkt: Torsdag 20. oktober kl. 17:00 Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling i sak 110/11

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 20:00 Sted: "Kaspers mage" (kantinen) - rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Eva Anderssen (leder), Ragnar

Detaljer

Referat 18. februar 2011

Referat 18. februar 2011 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 21. februar 2011 Referat 18. februar 2011 Tid: Kl 0900-1130

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER

REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER REFERAT FRA MØTE I FOLLORÅDET 31. OKTOBER Dato: 10.11.2014 Sted: Quality Olavsgaard hotell, møterom Njord, Skjetten Tid: Kl. 1230-1600 Til stede: Thore Vestby, ordfører Frogn kommune Nina Sandberg, ordfører

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune

Samarbeidsavtale. mellom. Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) Verdal kommune HELSE NORD-TRØNDELAG INNHERRED SAMKOMMUNE 10 FEB, 2012 Helse Nord-Trøndelag Saksnr.... Mottatt: 08 FEB, 2012 Arkiv: 305 Unnt.off Samarbeidsavtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) og Gjeldende fra 31.01.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

rd,9* bodø Tjenesteavtale nr. 4 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 4 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer