MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland"

Transkript

1 Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller Klarhet i beslutningsgrunnlag gir klarhet i vedtak Vi er modige, synlige og glade Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Fraunar Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til sekretariatet tlf eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. INVITASJON: KL INFORMASJON OG ORIENTERINGER Muntlige orienteringer: Ordfører Rådmann Skriftlige orienteringer: Nr. 1: Godkjenning av møtebok protokoll i folkevalgte organ. Notat fra rådmannen, datert Nr. 2: Status på samarbeidet med vennskapskommunene 1. halvår Notat fra rådmannen, datert Nr. 3: Rapportering til folkevalgte pr Notat fra rådmannen, datert Kl 1645 Orientering fra Oslofjorden Friluftsråd Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Kl SPØRSMÅL/INNSPILL FRA INNBYGGERNE Inntil ½ time er avsatt til spørsmål/innspill fra innbyggerne. Det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med innspill til saker som behandles i møtet. FRA KL 1730 VIL DET BLI SERVERT MIDDAG I KANTINA INNKALLING: Kl 1800: Kommunestyremøte

2 SAKLISTE Referater: Se sak 96/12 Type Side 95/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNESTYRET 96/12 REFERAT TIL KOMMUNESTYRET 10. SEPTEMBER /12 ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER 98/12 SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE 99/12 KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE 100/12 FORSKUTTERING AV GANG- OG SYKKELVEI DAL - GLENNE 101/12 SØKNAD FRA DRØBAK AKVARIUM OM RENTEFRITT LÅN OG ØKNING AV ÅRLIG DRIFTSTILSKUDD 102/12 ØKONOMISK STØTTE TIL HØYTALERANLEGG I DRØBAK KIRKE 103/12 PLANSTRATEGI FOR FROGN PRIORITERING AV KOMMUNENS PLANARBEID 104/12 INNFØRING AV NY GRAVEINSTRUKS OG GEBYR - GRAVESØKNADER 105/12 VALG AV FORLIKSRÅD /12 FRITAK FRA POLITISKE VERV - MARTIN FURRU VOLD, VENSTRE 107/12 REVISJON AV GODTGJØRINGSREGLEMENTET /12

3 VEDTAK I KONTROLLUTVALGET - FORSLAG OM KVARTALSVIS AVVIKSRAPPORTERING 109/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ALKOHOL GRUPPE 1,2 OG 3 FOR PERIODEN /12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING FRA SCANDINAVIAN ENTERTAINMENT, FRITT VILT OG SIMPLY THE BEST 111/12 SALGSBEVILLINGER (ALKOHOL) BUTIKK PERIODEN /12 AS VINMONOPOLET - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING FOR PERIODEN UTSALGSSTED WIENERBRØDSKJÆRINGA 3, 1440 DRØBAK Saken «Spørsmål om utbedring av kjøkkenet på Grande» vil bli ettersendt. EVENTUELT Drøbak, den 24. august 2012 Thore Vestby Ordfører

4 Sak 95/12 SAKNR: 95/12 - Protokoll GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE KOMMUNESTYRET Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/224 Løpenr.: 14343/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 95/ INNSTILLING: Protokoll fra kommunestyrets møte den 18. juni 2012 godkjennes. SAKSUTREDNING: Protokoll fra kommunestyrets møte den 18. juni 2012 legges frem til godkjenning. Rådmannen i Frogn, den 23. august 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: Offentlig møteprotokoll fra 18. juni 2012

5 Sak 96/12 SAKNR: 96/12 - Referat REFERAT TIL KOMMUNESTYRET 10. SEPTEMBER 2012 Saksbehandler: Anne Lise Larsson Arkivsaksnr.: 12/573 Løpenr.: 14347/12 Arkiv: 033 &17 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Kommunestyret 96/ INNSTILLING: Følgende referatsak tas til orientering: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 SAKSUTREDNING: Sammendrag: Følgende referatsak legges frem til orientering: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 Rådmannen i Frogn, 23. august 2012 Harald Karsten Hermansen Vedlegg: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat årsberetning 2011 Følgende dokumenter ligger på saken:

6 Sak 97/12 SAKNR: 97/12 - Sykehjemsplasser ØKT BEHOV FOR NYE SYKEHJEMSPLASSER Saksbehandler: Anne Margrete Fletre Arkivsaksnr.: 12/1191 Løpenr.: 13626/12 Arkiv: H12 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 24/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 17/ Arbeidsmiljøutvalget 28/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 54/ Administrasjonsutvalget 19/ Formannskapet 63/ Kommunestyret 97/ INNSTILLING: 1. Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser 2. Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. 3. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra Dette vil være et prøveprosjekt i 1 år og må ses i sammenheng med helse og omsorgsmeldingen. SAKSUTREDNING: Sammendrag: Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser. Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak og tilrår et alternativ som ikke var utredet til juni sak 74/12. Rådmannen anbefaler å etablere tre korttidsplasser og tre langtidsplasser. Dette alternativet gir en best mulig utnyttelse av areal og personalressurser. Bakgrunn for saken Som en konsekvens av samhandlingsreformen skrives pasienter raskere ut fra sykehus enn tidligere, og det er derfor fra mai 2012 registrert et økt behov for sykehjemsplasser, både langtidsplasser og korttidsplasser.

7 Sak 97/12 Sak om økt behov for sykehjemsplasser, ble satt opp til behandling i kommunestyret (Sak 74/12). Det ble vedtatt at saken skulle utsettes. Rådmannen fremmer nå en ny sak. Pr er det 4 som venter på somatisk langtidsplass på sykehjem. Alle disse er utenbys og har tilsvarende tjenester i sin nåværende hjemkommune. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen og pasienter som skrives raskere ut fra sykehus, har det vært et økt behov for korttidsplasser i forbindelse med rehabilitering før hjemreise. Antall korttidsplasser ble økt med tre midlertidige plasser ved at tre av de største rommene på Grande sykehjem ble endret til to sengs rom. Korttidsplass er et kortvarig opphold på en tidsavgrenset periode på 2-4 uker. Hensikten med oppholdet er rehabilitering for å bli i stand til å mestre hverdagens utfordringer i eget hjem. Det er derfor ikke noe lovmessig krav om at det må være enkeltrom. I tillegg ligger det alltid en faglig vurdering bak hvem som kan være på to-sengs rom. Med bakgrunn i dette er det etablert et godt apparat for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Antall utskrivningsklare pasienter fra til utgjør 174 betalingsdøgn. Det gir et snitt på 13,2 betalingsdøgn pr mnd. Det er bevilget 1,5 mill til dekning av betalingsdøgn som gir et snitt på 30 betalingsdøgn pr. mnd. Frogn ligger dermed godt innenfor den budsjetterte rammen. Jamfør kommunebarometeret 2012, har Frogn få innleggelser på sykehus sammenlignet med landet for øvrig. Utfordringen nå er at de som har fått vedtak på langtidsplass opptar korttidsplass, slik at fleksibiliteten på korttidsplassene har blitt noe redusert. Frogn kommune har valgt en strategi der hjemmetjenesten styrkes med økt antall stillinger (jmf. Handlingsprogrammet ) og det er i tillegg etablert et innsatsteam som kartlegger funksjonsevne og ressurser og følger pasienter tett opp i overflytting fra institusjon til hjemmet. Rådmannen mener en bør holde fast ved denne strategien og ikke øke dekningsgraden på institusjon mer enn nødvendig. Frogn har for tiden 63 langtidsplasser, 15 korttidsplasser og 24 plasser i heldøgnbemannende omsorgsboliger for eldre med demenssykdom. Dette er det totale antall innen enhet pleie og omsorg i institusjon (PLO). I tillegg driftes 7 omsorgsboliger på Haukåsen med bistand fra hjemmebaserte tjenester. Dekningsgraden for 2011 sammenliknet med andre kommuner og gruppe 8 er vist under (KOSTRA):

8 Andel Sak 97/12 Andel av innbyggerne over 80 år som mottar PLO-tjenester 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nesodden Enebakk Oppegård Gruppe 08 Frogn 11 Ås 11 Vestby 11 Ski Hjemmetjenester ellers 33,5 % 31,8 % 24,3 % 33,4 % 35,0 % 25,2 % 24,2 % 30,0 % I bolig med heldøgns bemanning 4,3 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,4 % 2,0 % 5,4 % I institusjon 10,5 % 13,5 % 20,2 % 12,1 % 11,7 % 13,8 % 14,8 % 11,7 % Figuren viser at noen kommuner har lavere dekningsgrad enn Frogn og noen høyere. Gruppe 8 har høyere dekningsgrad enn Frogn. Frogn har høy dekningsgrad på hjemmetjeneste. Befolkningsprognoser viser at den største befolkningsøkningen fra 2012 er innen gruppen år. Den største befolkningsøkningen for de over 80 år starter i Sett i lys av befolkningsveksten, kan det være behov for økt kapasitet innen sykehjem eller alternative tilbud som omsorgsboliger. Helse og omsorgsmeldingen vil beskrive nærmere hvordan denne utfordringen kan møtes. Alternativer Alternativ 1

9 Sak 97/12 Antall somatiske sykehjemsplasser på Grande sykehjem utvides med tre somatiske langtidsplasser. Tre midlertidige korttidsplasser omgjøres til permanente korttidsplasser Investeringskostnader på kr ,- dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Økte netto driftskostnader på 2,24 mill. pr. år legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Sykehjemsplassene skal være i drift fra og etableres som et prøveprosjekt i 1 år. Nærmere beskrivelse av alternativ 1: Korttidsavdelingen utvides ved å ta i bruk 6 pasientrom i 2. etasje på Grande, som alle har eget dusj/bad. Alle pasientene på Grande sykehjem får enerom. Dette gjøres som et prøveprosjekt for 1 år. Behovene og løsningen vil da kunne vurderes i lys av helse og omsorgsmeldingen. Dette alternativet vil ha muligheter til fleksibel bruk av plassene, samt muligheter til utvidelse av tilbudet, om behov. Forslaget forutsetter oppussing og noe ombygging i 2.etasje. Korttidsavdelingen vil trenge økte ressurser og kompetanse. Dette innebærer en hjelpepleier ekstra dag og kveld. For å møte de økte kompetansekravene og samarbeid med sykehus, hjemmetjeneste og andre aktører må det tilsettes 1 sykepleier, fortrinnsvis med spesialistkompetanse i 80 % stilling, dagtid. Økonomiske konsekvenser av alternativ 1: Investeringer Estimert kostnad 6 nye senger, nattbord og madrasser Diverse nye møbler Reparasjon av ringesignal Bygningsmessige tilpasninger inkl oppussing av rom og innkjøp av kjøleskap og mikrobølgeovn Investeringskostnader totalt Årlige driftskostnader Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste.. Lønnskostnader turnus 1 dag og kveld alle dager (3 årsverk) Sykepleier 80% dagtid Totale årlige driftskostnader

10 Sak 97/12 Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling 3 langtidsplasser korttidsplasser Økning i inntekter Årlige driftskostnader I drift fra Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte. De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Investeringskostnadene dekkes i 2012 innenfor rammen for prosjektet omsorgsmelding. Alternativ 2 Kommunen kjøper 3 langtidsplasser i annen kommune, som legges ut på anbud. Nærmere beskrivelse av alternativ 2: På Granås sykehjem i Ås selger de plasser til kr /døgn. De har både en- og to sengs rom. Dette alternativet innebærer at den midlertidige ordning med 3 ekstra korttidsplasser på Grande ved omgjøring av tre rom til to sengs rom fortsetter som en permanent ordning. Økonomiske konsekvenser av alternativ 2: Årlige driftskostnader 3 langtidsplasser sykehjem, anbud ( stipulert pr døgn) korttidsplasser på dobbeltrom Grande ( pr mnd) Økte utgifter medisiner, teknisk utstyr, vask av klær Økte matutgifter Økte driftskostnader TDF ; renhold og vaktmestertjeneste Totale årlige driftsutgifter Inntekter, vederlags og oppholdsbetaling -3 korttidsplasser langtidsplasser Årlige driftskostnader Kostnader per døgn kr pr. plass for disse 6 plassene. Netto kostnader pr sykehjemsplass i Frogn Kommune er iflg KOSTRA kr. pr. døgn Til sammenligning betaler kommunen kr pr. døgn for UK meldte.

11 Sak 97/12 De økonomiske konsekvensene legges inn i rådmannens forslag til Handlingsprogram Miljømessige konsekvenser: Det vil ikke være miljømessige konsekvenser i disse alternativene. Medbestemmelse Saken er drøftet med hovedtillitsvalgte i Fagforbundet Vurderinger: Rådmannen anbefaler alternativ 1. Dette alternativet gir en bedre utnyttelse av areal og personalressurser ved at kommunen får tre flere langtidsplasser (totalt 66 langtidsplasser) og tre flere korttidsplasser (totalt 15 plasser). Plassene kan brukes fleksibelt ut fra behov. Alle pasienter tilbys enerom. Å ta i bruk rom i 2.etasje på Grande gir en større fleksibilitet i forhold til utnyttelsesgrad når det er «topper» i forhold til utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette kan gjøres ved å ta i bruk flere rom, eller ved å benytte to sengs rom der dette vurderes som en faglig forsvarlig løsning. Bemanningen på Grande styrkes med 3.8 årsverk med bakgrunn i økt antall pasienter. Det vil være nødvendig med sykepleiefaglig kompetanse da pasientene kommer tidlig fra sykehus og har behov for oppfølging i forhold til behandling og rehabilitering. Dette er i tråd med kommunens strategi i forhold til satsning på hverdagsrehabilitering og fokus på egenomsorg, der personer skal få mulighet til å bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Alternativ 1 gir også en mulighet til å øke kapasiteten gradvis ved at flere rom på Grande tas i bruk, enten til korttids- eller langtidsplass. Med utgangspunkt i behov for økning i antall sykehjemsplasser, gir dette en økning med totalt 6 plasser, der 3 er korttidsplasser, samtidig som vi gradvis kan oppnå en ytterligere økning i forhold til korttidsplasser. Alternativ 2 Dette alternativet forutsetter anbudskonkurranse og gir en uforutsigbarhet med tanke på pris, lokalisasjon og fasiliteter (ene-/to sengs rom). Forslaget innebærer at vi opprettholder 3 rom på Grande som benyttes som to sengs rom som korttidsplasser. Denne løsningen gir ingen muligheter til utvidelse av egne plasser og fleksibiliteten reduseres. Konklusjon: Som en konsekvens av samhandlingsreformen er det et økt behov for sykehjemsplasser i kommunen. Rådmannens vurdering er at en utvidelse av antall sykehjemsplasser ved Grande både er mer gunstig økonomisk, gir en større fleksibilitet og en bedre utnyttelse av areal og personalressurser enn å kjøpe sykehjemsplasser i annen kommune. Rådmannen anbefaler derfor å vedta alternativ 1 i saken. Rådmannen i Frogn, den 9. august 2012 Harald K. Hermansen

12 Sak 98/12 SAKNR: 98/12 - Samarbeidsavtaler SAMARBEIDSAVTALER - DELAVTALER MELLOM AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS OG KOMMUNENE I FOLLO OG PÅ ROMERIKE Saksbehandler: Aud Palm Arkivsaksnr.: 12/130 Løpenr.: 13616/12 Arkiv: F00 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 27/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 18/ Arbeidsmiljøutvalget 27/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 60/ Kommunestyret 98/ INNSTILLING: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven som trådte i kraft pålegger kommunene og de regionale helseforetak en plikt til å inngå samarbeidsavtaler, jf Loven krever at det er kommunestyret selv som inngår samarbeidsavtalene. Samarbeidet og avtalene skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommune og sykehus er et av tiltakene i oppfølgingen av samhandlingsreformen. Det er flere lover/forskrifter som fastsetter ansvars- og oppgavefordeling innen helse- og omsorgstjenesten. Lovverket er imidlertid ikke alltid så klart at det i enhver situasjon vil være mulig å finne svar direkte i lov- og forskriftsteksten på spørsmålet om hvem som ha ansvaret for tilbudet til en pasient. Formålet med samarbeidsavtalene er derfor også å fremme samhandlingen mellom kommuner og helseforetak ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplassering, og å etablere gode samarbeidsrutiner. Kommunen kan inngå avtale med helseforetaket alene eller sammen med andre kommuner. I Nasjonal veileder om samarbeidsavtaler anbefales det at samarbeidsavtalene mellom det enkelte helseforetak og kommunene som det er naturlig at helseforetakene samarbeider med, i størst mulig grad er likelydende. Det vises til at standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester.

13 Sak 98/12 Akershus universitetssykehus HF skal inngå avtaler med kommunene i sitt opptaksområde. Kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes, Ullensaker, Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Rømskog, Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås, samt bydelene Alna, Grorud og Stovner inngår i opptaksområdet til Ahus. I arbeidet med å få på plass samarbeidsavtaler med Ahus har kommunene på Romerike og i Follo samarbeidet, se mer om dette nedenfor. Helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 angir 11 krav til hva samarbeidsavtalene minimum skal omfatte. Kommunen og Ahus har tidligere inngått 2 av de lovpålagte avtalene (overordnet samarbeidsavtale og pasientforløpsavtale). Denne saken omhandler de 9 siste delavtalene som er lovpålagte. Hva skal det inngås avtale om? I den overordnede samarbeidsavtalen som er inngått mellom kommunen og Ahus er det avtalt, under henvisning til helse- og omsorgstjenesteloven 6-2, at det innenfor følgende områder skal utarbeides og inngås avtaler mellom partene: 1. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 2). - Her er avtalekravet allerede delvis ivaretatt i den inngåtte avtale Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. 2. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 6). 3. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 7). 4. Samarbeid om jordmortjenester (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 8). 5. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 9). 6. Samarbeid om forebygging (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 10). 7. Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 11). 8. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 4) 9. Avklare gråsoner mht. hvilke helse- og omsorgsoppgaver partene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre (jf. helse- og omsorgstjenesteloven 6-2 nr. 1) Tidsfrister

14 Sak 98/12 Helse- og omsorgsdepartementet har i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven 6-3 fastsatt frister for når samarbeidsavtalene skal være inngått. Det er satt ulik frist for de forskjellige kravene. Innen skulle det være inngått samarbeidsavtaler som omfatter: Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon. Omforente beredskapsplaner og planer for akuttmedisinsk kjede. For de resterende avtalene er det satt en frist til Departementet har våren 2012 gitt uttrykk for at man kan akseptere en administrativ enighet mellom partene innen fristen, slik at den kommunale politiske behandling av avtalene og i helseforetakets styre først skjer sensommer/tidlig høst Arbeidsprosessen I møte i administrativt samarbeidsorgan 1 (ASU) den 19. mars 2012 ble det besluttet å opprette 8 arbeidsgrupper med representanter fra både Ahus og de tre kommuneregionene Nedre Romerike, Øvre Romerike og Follo. Arbeidsgruppene fikk i oppdrag å utarbeide forslag til delavtaler innenfor de 9 gjenstående områder, jf. ovenfor. Det var enighet i ASU om at det er nødvendig med like avtaler mellom Ahus og alle kommunene for å ivareta kravet om likeverdige tjenester for brukerne. Det skal dog inngås en avtale med hver kommune. Det ble laget en framdriftsplan for arbeidet. En så raskt at det ikke ville være mulig å få på plass alle avtaleforslagene tidsnok til endelig behandling i den enkelte kommune/styret i Ahus innenfor fristen Framdriftsplanen la derfor opp til at alle delavtalene skulle være anbefalt av ASU innen fristen, mens den endelige kommunale vedtakelse og styrebehandling i helseforetaket skjer over sommeren. Ansvaret for å koordinere arbeidet med arbeidsgruppene har vært ivaretatt av Lørenskog kommune v/ juridisk rådgiver Anett Fossum og leder av samhandlingsavdelingen på Ahus Anne Marie Lervik 1 Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) ble vedtatt opprettet i den overordnede samarbeidsavtale. ASU består av seks rådmenn (to fra hver region), tre direktører fra Ahus, samt leder av helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg. (SU). Etter at medlemmene i alle arbeidsgruppene var på plass ble det gjennomført et felles oppstartsmøte den 17. april Arbeidsgruppene ble gitt tiden fram til 25. mai 2012 for å utarbeide fram de ulike avtaleutkastene som deretter ble sendt på høring til alle kommunene og Ahus. Høringsfristen var satt til 6. juni. Etter å ha mottatt og vurdert de ulike høringsuttalelsene la arbeidsgruppene fram sine endelige avtaleforslag 12. juni Avtaleforslagene ble deretter lagt fram på møte i ASU Avtaleforslagene ble med noen ytterst få korrigeringer vedtatt anbefalt av ASU slik de var foreslått.

15 Sak 98/12 Når det gjelder Delavtale 1 -Gråsone klarte ikke den aktuelle arbeidsgruppe å komme fram til et omforent avtaleforslag. Det ble derfor lagt fram for ASU et mindretalls- og et flertallsforslag. Et nytt avtaleforslag utarbeidet med basis i mindretallets forslag er vedtatt anbefalt av ASU. Det omarbeidede forslag er utarbeidet av koordinatorene, jf. ovenfor. Utkast til delavtalene mellom A-hus og kommunen samt høringsuttalelse fra Frogn kommune, ble sendt medlemmene i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Dette ble besluttet av utvalgsleder. Kort om avtaleforslagene Avtaleforslagene omhandler, med mindre annet er sagt i den enkelte avtale, alle fagområder, dvs. somatikk, psykisk helse og rus. Nummereringen av delavtalene refererer seg til nummereringen i helse- og omsorgstjenesteloven 6-2. Punkt 3 og 5 er dekket av pasientforløpsavtalen som tidligere er inngått mellom kommunen og Ahus. Delavtale 1 - Gråsone Avtaleforslaget fastslår at partene er enige om at ansvar og oppgaver innen pasientsamarbeidet som hovedregel følger direkte av lovgivningen og/eller samarbeidsavtaler inngått mellom partene. Videre synliggjør avtalen en felles erkjennelse av at det kan oppstå gråsoner hvor ansvar og oppgavefordelingen mellom partene er uklar. Avtalen etablerer en samarbeidsarena for å avklare gråsoner ved å opprette et rådgivende organ, en gråsonegruppe, som partene kan benytte når det oppstår tvil. Videre synliggjøres en enighet om å etablere generelle retningslinjer og/eller særskilte avtaler vedrørende enkeltpasienter på områder hvor partene mener det foreligger et behov for dette. Delavtale 2- Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester Forslag til delavtale 2 forplikter partene til å samarbeide og til å etablere nødvendige rutiner vedrørende pasienter/pasientgrupper med behov for koordinerte tjenester. Avtalen må sees i sammenheng med avtale om helhetlige pasientforløp (Pasientforløpsavtalen) som tidligere er inngått mellom partene. Delavtale 4 - Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Kommunen er fra forpliktet til å gi tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 3-5, 3. ledd. Forslaget til delavtalen sikrer at pasientene får et fullverdig tilbud ved å klargjøre at partenes ansvar for øyeblikkelig hjelp og akuttmedisinske tjenester iht. dagens lov- og forskriftsverk ligger fast inntil nytt kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er etablert. Videre klargjør avtalen partenes ansvar og oppgaver for å planlegge og å etablere det kommunale tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. Delavtale 6 - avtale om forskning og innovasjon Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar for forskning. Forslag til delavtale om forskning og innovasjon inneholder bestemmelser om hvordan partene skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et samarbeidsforum.

16 Sak 98/12 Delavtale 7 - samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling. Kommunene er i helse- og omsorgstjenesteloven pålagt et medvirkningsansvar hva gjelder undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell herunder videre- og etterutdanning. Forslag til delavtale 7 inneholder bestemmelser om hvordan partene skal samarbeide på dette felt bl.a. ved å etablere et samarbeidsforum. Delavtale 8 - Samarbeid om jordmortjenester Forslag til delavtale 8 regulerer samarbeidet kommune og Ahus i forbindelse med svangerskap, fødsel- og barsel, samt etterfølgende oppfølging av mor/barn. Også denne avtale må sees i sammenheng med den tidligere inngåtte avtale om helhetlig pasientforløp. Avtaleforslaget er i vesentlig mer detaljert enn de øvrige delavtalen. Dette skyldes at man i praksis på dette området har sett et stort behov for nærmere klargjøring av partenes ansvar og oppgaver og at denne avtale i vesentlig større grad enn de andre avtaleforslagene er knyttet til en bestemt pasientgruppe. Delavtale 9 - Samarbeid om lokale IKT-løsninger Elektronisk meldingsutveksling er nødvendig for å ivareta intensjonene i samhandlingsreformen. Delavtalens formål er å legge til rette for sikker og effektiv elektronisk samhandling av god kvalitet mellom partene. Partenes felles mål er at elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger skal være fullt utbredt innen utgangen av Avtaleforslaget beskriver partenes plikter til å utarbeide felles rutiner og prosedyrer og skal bidra til å sikre at den elektroniske samhandlingen følger nasjonale standarder. Delavtale 10 - Forebygging Den nye folkehelseloven som trådte i kraft , gir kommunen hovedansvaret for det forebyggende arbeidet i egen kommune. Avtalen avklarer ansvarsforholdet nærmere og regulerer hvordan Ahus og kommunene skal samarbeide i det helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er enighet om å etablere faste møteplasser for utveksling av kompetanse og erfaring. Delavtale 11 - Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede. Delavtale 11 etablerer et samarbeid mellom kommunen og Ahus om planer innenfor krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede. Partene pålegges et gjensidig ansvar for å informere, oppdatere og involvere hverandre. Vurdering På tross av den korte tiden man har hatt til disposisjon og det omfattende arbeid dette har vært har det lykkes partene å framforhandle forslag til delavtaler som dekker de lovpålagte områder. Delavtalene vil, sammen med tidligere inngått overordnet samarbeidsavtale og avtale om helhetlig pasientforløp, bidra til å sikre at kommunens innbyggere mottar helhetlige helse- og omsorgstjenester ved at oppgave- og ansvarsfordeling mellom kommune og Ahus er/blir konkretisert, og ved at det er etablert gode samarbeidsrutiner. Likelydende forslag til delavtaler vil bli lagt fram til vedtakelse i de øvrige kommunene i Ahus sitt opptaksområde og for styret ved Ahus rett over sommeren At man har

17 Sak 98/12 utarbeidet likelydende avtaleforslag for alle kommunene er hensiktsmessige både av hensyn til kvalitet på tjenestene, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester. Selv om det er viktig å være klar over at de fremforhandlede delavtaler er førstegenerasjon avtaler som det må forventes vil bli gjenstand for reforhandling etter noe tids anvendelse er de etter rådmannens vurdering gode instrumenter for å skape forutsigbarhet mellom partene i tillegg til å avklare oppgave- og ansvarsfordeling etablere gode samarbeidsrutiner. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til de vedlagte forslag til delavtaler. Dersom noen av kommunene eller styret ved Ahus ikke godkjenner avtaleforslagene, jf. ovenfor, vil tilslutningen fra kommunen i forhold til den aktuelle avtale bortfalle og det vil bli lagt fram nytt forslag til avtale på et senere tidspunkt. Både i helse- og omsorgsloven og i overordnet samarbeidsavtale er det lagt opp til involvering av pasienter og brukere. Rådmannen legger derfor denne sak fram for Råd for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet i rådenes møter. Saken vil videre bli fremlagt i møte 4. september 2012 i Utvalg for oppvekst, helse og kultur (OOK), vedtak vil følge kommunestyre saken. Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag til delavtaler med Akershus universitetssykehus HF. 2. Rådmannen delegeres myndighet til å avtale endringer i delavtalene som er av ikkeprinsipiell karakter. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å undertegne delavtalene på vegne av kommunen. Drøbak, den 9. august 2012 Harald K. Hermansen Vedlegg: Delavtale 1 Gråsone Delavtale 2 Samarbeidsavtale om koordinerte tjenester Delavtale 3 Avtale om kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale 6 Avtale om forskning og innovasjon Delavtale 7 Samarbeid om utdanning og kompetanseutvikling Delavtale 8 Samarbeid om jordmortjenester Delavtale 9 Samarbeid om lokale IKT-løsninger Delavtale 10 Forebygging

18 Delavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer om den akuttmedisinske kjede Sak 98/12

19 Sak 99/12 SAKNR: 99/12 - Boligmelding KOMMUNESTYREMELDING OM BOLIGUTVIKLING I FROGN KOMMUNE Saksbehandler: Bjørn Nordvik Arkivsaksnr.: 12/1157 Løpenr.: 14174/12 Arkiv: 144 SKAL BEHANDLES/ER BEHANDLET I: Utvalg Saknr Møtedato Eldrerådet 28/ Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne 19/ Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 55/ Formannskapet 65/ Kommunestyret 99/ INNSTILLING: a) Kommunestyremeldingens konklusjoner og anbefalinger (jf kapittel 4) legges til grunn for kommunens fremtidige boligutvikling. b) Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler revideres og vedtas som del av kommuneplanen c) Rådmannen utreder hvordan et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning kan implementeres. Sak fremmes kommunestyret for politisk behandling i forkant av fremleggelsen av HP d) Det gjennomføres en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer fremmes kommunestyret for politisk behandling innen første halvår e) Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med eierne av arealene som omfatter prosjektene Belsjø terrasse 19, Belsjø terrasse 21, Kopås, Vindfangerveien, Ekeveien 19 og Vestbyveien med mål om å kjøpe disse arealene i løpet av Før eventuelt kjøp dokumenteres eiendommenes egnethet til boligformål. Budsjett til anskaffelse og gjennomføring av detaljplanlegging av disse arealene innarbeides i økonomisk handlingsprogram f) Prosjekt Ekesvingen 18 gjennomføres med mål om realisering i løpet Prosjektet innarbeides i økonomisk handlingsprogram for g) Budsjett til å gjennomføre detaljplanlegging av arealene som omfatter prosjektene Skogveien, Råkeløkkveien, Løktabakken og Husvikveien innarbeides i økonomisk handlingsprogram SAKSUTREDNING: Sammendrag:

20 Sak 99/12 Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet at det skulle utvikles en kommunestyremelding om boligutvikling. Denne kommunestyremeldingen retter spesielt fokus på boligbehovet og -tilbudet til eldre, førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Strategier og tiltak som vedtas i forbindelse med den politiske behandlingen av denne kommunestyremeldingen forutsettes å utgjøre boligpolitisk handlingsplan og dermed erstatte handlingsplanen for Kommunestyremeldingen er utviklet med basis i en målsetting om at Frogn kommune har en boligpolitikk som sørger for en tilstrekkelig og variert boligmasse, og som legger til rette for gode boliger i gode bomiljøer. Det bør være et mål at 99 % av kommunens innbyggere får dekket sitt boligbehov i det ordinære boligmarkedet, at kommunen sikrer et tilfredsstillende boligtilbud for vanskeligstilte og at kommunen har en effektiv styring og organsiering av boligvirksomheten. For å sikre et tilstrekkelig og variert boligtilbud bør det utvikles og implementeres områdeplaner i tråd med forslaget til ny kommuneplan. Områdeplanene bør kunne sikre etablering av et betydelig antall boliger i området Seiersten, Ullerud og Dyrløkke med realisering i perioden fra 2020 til For å møte behovet for en nødvendig variasjon av boliger bør man inngå utbyggingsavtaler og stille krav om at minimum 30 % av boligene skal være under 60 kvm derav minimum 10 % av boligene skal være under 40 kvm. Kommunal forkjøpsrett/ tildelingsrett bør sikres på ca 5 % av boligene med type bolig og pris avklart i avtalen. Kommunens forutsigbarhetsvedtak mht bruk av utbyggingsavtaler bør revideres og vedtas som del av kommuneplanen For å oppnå en effektiv styring og organisering av boligvirksomheten bør kommunen implementere et eget boligregnskap med årlig budsjett, resultatregnskap, balanseregnskap og fondsavsetning. Hvordan dette ev kan gjennomføres i praksis bør vurderes i forkant av fremleggelsen av HP Overskudd og salgsinntekter fra boligvirksomheten bør plasseres i et eget boligfond som rådmannen har fullmakt til å disponere til fremtidige boliginvesteringer i henhold godkjente boligbudsjetter. Antallet utleieboliger kommunen skal eie og utvikle de neste fire år bør vedtas som del av handlingsprogrammet. Det bør settes et mål på antallet kommunale utleieboliger som kan aksepteres å være i tilstandsgrad 2 eller 3. Kommunen bør videre arbeide for å sikre en mer standardisert, miljøvennlig og universelt tilgjengelig boligportefølje. Styring av boligporteføljen bør organisatorisk holdes adskilt fra styringen av kommunale formålsbygg, fordi det er to forskjellige virksomheter som er ment å oppfylle to forskjellige formål. Organisasjonsmodell bør utredes og implementeres innen 1. januar Det er behov for en helhetlig revisjon av kommunens retningslinjer for forvaltning av låne- og tilskuddsordninger. Tiltak som kan bidra til at flere gis anledning til å etablere seg i boligmarkedet og tiltak som kan sikre at boliger blir mer tilgjengelige og miljøvennlige bør vurderes spesielt. Forslag til reviderte retningslinjer bør fremmes kommunestyret for godkjenning. Kommunen bør identifisere og gjennomføre OPS- prosjekter (OPS - offentlig privat samarbeid) når en skal tilrettelegge boliger for spesielle grupper av befolkningen for å oppfylle sektorpolitiske målsettinger eller når kommunen ønsker å legge forholdene best

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer