MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/06 04/1641 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Fullstendige sakspapirer, se kart til formannskapets møte /06 04/2105 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær

2 Sak 57/06 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 04/1641 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 52/06 Formannskapet /06 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap finner at det beste beslutningsgrunnlag ved vurdering av etablering av vindkraftanlegg utgjøres av den samlede vurdering som finner sted i en konsesjonsbehandling etter energiloven og en behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. 2. Karmøy formannskap ser den verdi som tematiske konfliktvurderinger kan ha, men er usikker på om det isolert sett har en særlig verdi som beslutningsunderlag. 3. Karmøy formannskap vil, for den konkrete konfliktvurdering for Karmøy vindpark, peke på at konfliktvurderingen er basert på en vurdering av arealet som omfatter alle 3 alternativer som opprinnelig ble meldt. Det har hele tida har vært klart at det bare er ett av de meldte alternativer det er aktuelt å bygge ut. Dessuten er avbøtende tiltak for naturverdiene i området ikke er vurdert. Det er for Karmøy formannskap nærliggende å anta at en ved å ta hensyn til disse forhold, hadde konkludert med at anlegget ikke kom i konfliktkategori D, men i en kategori med lavere konfliktnivå. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 52/06 Behandling: Helga Rullestad fremmet følgende forslag til vedtak: Pkt. 1: Karmøy formannskap finner at det beste beslutningsgrunnlag ved vurdering av vindkraftutbygging vil være en nasjonal/regional plan eller en fylkesdelplan. En samlet plan vil i større grad enn konsesjonsbehandling etter energilov/plan- og bygningslov ivareta nasjonale, regionale og lokale interesser med tanke på både arealbruk og energiproduksjon. Pkt. 2: Karmøy formannskap ser den verdi en tematisk konfliktvurdering har i en demokratisk prosess med kryssende interesser. Konfliktvurderingen bør være del av vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av fylkesdelplan og evt. nasjonal/regional plan for vindkraftutbygging. Pkt. 3: Karmøy formannskap vil i den konkrete konfliktvurderingen av Karmøy Vindpark forholde seg til Fylkesdelplan for vindkraftutbygging i Rogaland som kommer innen utgangen av Kjell Arvid Svendsen foreslo saken utsatt til et ekstraordinært møte i formannskapet. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært møte i formannskapet. Side 2 av 16

3 Sak 57/06 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Olje- og energidepartementet har fått gjennomført tematiske konfliktvurderinger for vindkraftverk. De temaene som er vurdert er mulige konflikter mellom vindkraftanlegg og forsvars,- reindrifts- og miljøverninteresser. For Karmøy er det bare mulig konflikter i forhold til miljøverninteresser som er aktuelt. Miljøverninteressene er delt inn i 3 undertema; naturmiljø, landskap og kulturminner og kulturmiljø. Ved brev datert fra Olje og energidepartementet til NVE blir de tematiske konfliktvurderingene sendt på høring. Som høringsinstanser er blant andre alle kommuner, herunder Karmøy, der det er meldt vindkraftanlegg. Karmøy vindpark ble meldt i 3 alternativer og konfliktvurderingen er basert på meldingen. Konfliktene er klassifisert etter en skala fra A til E med A som laveste og E som høyeste konfliktnivå. For Karmøy kommer naturmiljø og landskap i konfliktkategori D, mens kulturminner og kulturmiljø kommer i kategori C. Samlet kommer Karmøy i konfliktkategori D. Det vises til vedlagte vurdering og oversikt over den metodiske tilnærming. Rådmannens kommentarer: Etter rådmannens oppfatning er den tematiske konfliktvurdering en del av de samlede vurderinger og det beslutningsunderlag som må være tilstede ved en beslutning om det skal realiseres et vindkraftanlegg. Svakheten ved en slik isolert tematisk konfliktvurdering, er at en lett kan miste helhetsperspektivet i en beslutning. For eksempel kan andre relevante hensyn lett få mindre oppmerksomhet enn det som i mange henseende oppfattes som riktig. Det er i denne sammenheng viktig for å rådmannen å peke på at slike hensyn ikke bare er hensynet til energiproduksjonen og forsyningssikkerheten nasjonalt og regionalt. Rådmannen er derfor av den oppfatning at det beste beslutningsgrunnlaget er gjennom den etablerte konsesjonsbehandling etter energiloven og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Dette illustreres for eksempel ved at den tematiske konfliktvurdering er gjort for alle de 3 meldte alternativer. Når det faktiske beslutningsunderlag skal utformes, vil det naturligvis bare være ett aktuelt alternativ og derfor grovt anslått bare en tredjedel av konfliktvurderingens areal som ligger til grunn. Rådmannen har den klare oppfatning at dette har hatt innflytelse på den konklusjon som er trukket med hensyn til konfliktnivå. Rådmannen vil også peke på at relevante avbøtende tiltak i forhold til naturmiljø ikke er vurdert. Ved en konkret beslutning om eventuell utbygging, vil det være naturlig at avbøtende tiltak vurderes. Dette har sin selvsagte plass i et beslutningsgrunnlag. Vi ser et konkret eksempel i det arbeid som foregår omkring Karmøy vindpark der tiltakshaver allerede på et tidlig tidspunkt vurderer grunnlaget for avbøtende tiltak i forhold til kystlynghei. Side 3 av 16

4 Sak 57/06 Rådmannens konklusjon: På bakgrunn av det som er sagt over, er det rådmannens konklusjon at det beste beslutningsgrunnlag finner en gjennom den ordinære konsesjonsbehandling og behandling av konsekvensutredning. Når det er sagt er det vesentlig å peke på at i denne prosessen vil de forhold som den foreliggende konfliktvurdering peker på være ett av flere viktige grunnlag for beslutning om realisering eller ikke. Dog er det rådmannens oppfatning at den valgte metodikk i noen grad er et hinder for å finne fram til de konstruktive og kreative avbøtende tiltak. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 16

5 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN Saksbehandler: Arnt Mogstad Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 04/2105 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 58/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre er overrasket over at det er nødvendig å ta opp finansieringsplanen for T-forbindelsen på nytt. De ekstrakostnader som er blitt påført veganlegget skyldes statens egne nye tekniske krav og forandringer, og burde derfor vært dekket opp med statlige midler fullt ut. 2. For at T-forbindelsen skal kunne fullfinansieres og gjennomføres med ferdigstillelse ved årskiftet 2010/2011 vil Karmøy kommunestyre anbefale at det blir satt opp en ekstra bom på et hensiktsmessig sted på T-forbindelsen med bakgrunn i de momenter som er beskrevet under alt 1 i rådmannens saksfremlegg. 3. Karmøy kommunestyre forutsetter at Statens vegvesen som byggherre gjør sitt ytterste for å søke å redusere prosjektkostnadene og holde optimal framdrift på prosjektet. 4. Karmøy kommunestyre tar forbehold om å komme tilbake til finansieringen hvis forutsetningene i Statens vegvesens egne kalkyler blir endret. 5 Karmøy kommunestyre legger til grunn at Rogaland fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti etter ordningen om betinget refusjon. Side 5 av 16

6 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN SAKSFRAMSTILLING Rådmannen har mottatt brev fra Statens vegvesen Region Vest mottatt , vedrørende den problemstilling som har oppstått ved at T-forbindelsen ikke er fullfinasiert. Brevet gir en historisk gjennomgang og status fra T-forbindelsen i dag. Rådmannen har tatt hele innholdet brevet inn i denne saken. Brev fra Statens vegvesen region vest vedrørende revidert finanseringsplan for T- forbindelsen. I brev til ordførerne i Haugesund, Karmøy og Tysvær datert 26. januar d.å. ble kommunene informert om planstatus, framdrift og nytt kostnadsoverslag for T-forbindelsen. Rogaland fylkeskommune fikk samme informasjon i brev datert 6. mars Videre fikk representanter fra kommunene og fylkeskommunen orientering om finansieringsplan, status og muligheter for finansiering av prosjektet i møte i Haugesund den 31. mars d.å. 1. Tidligere vedtak stortingsbehandling T-forbindelsen ble lagt fram for Stortinget i St.prp. nr. 72 ( ) og godkjent i Stortinget den 15. februar Prosjektet var den gang kostnadsberegnet til 760 mill. (2000- kr) og basert på et finansieringsopplegg som innebar 73 % fra bompenger, 21 % statlige midler og 6 % forskudd/tilskudd fra kommuner/private. I stortingsproposisjonen er lagt inn en rekke forutsetninger både for finansieringsplan og bompengeopplegg. Siden 1.april 2001 er det i samsvar med Stortingets vedtak krevd inn forhåndsbompenger til T- forbindelsen på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen. Haugaland Bompengeselskap AS står for innkreving av bompenger og for finansiering av bompengeandelen i prosjektet. T-forbindelsen er deretter flere ganger omtalt i dokumenter til Stortinget, senest i St.prp. nr.1 ( ) ved presentasjon av handlingsprogrammet , med denne kommentar: Videre prioriteres oppfølging av statens andel til utbygginga av T-forbindelsen. Det legges opp til anleggstart i 2007 med fullføring i perioden Kostnadene er foreløpig anslått til om lag 1 mrd.kr. I forhold til St.prp. nr. 72 ( ) er det i handlingsprogrammet foreslått å øke statens andel av finansieringa fra 21 pst. til 32 pst. Det skal gjennomføres en endring av reguleringsplanen, og det er derfor fortsatt knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget. Side 6 av 16

7 2. Ny politisk behandling - framdriftsplan Etter de siste justeringer av reguleringsplanen høsten 2005 er T-forbindelsens totale kostnader beregnet til mill. kr (2006-kr). Dette er en vesentlig økning i forhold til det kostnadsoverslag som ble lagt fram både i St.prp.nr.72 ( ) og i Handlingsprogrammet for NTP Kostnadsøkningen innebærer at prosjektet ikke lar seg finansiere innenfor det finansieringsopplegg som tidligere er presentert i St.prp.nr.72 og i NTPs handlingsprogram. Før T-forbindelsen kan tas opp til bevilgning i budsjettsammenheng, må den legges fram på ny for Stortinget, enten i egen proposisjon eller i en samleproposisjon. Her må det redegjøres både for planendring, økningen av kostnadsoverslaget, trafikkprognoser, økonomiske status, finansieringsplan inklusiv bompengeinnkreving. Alle vegprosjekt i denne størrelsesorden skal dessuten kvalitetssikres av ekstern konsulent i regi av Finansdepartementet før prosjektet blir lagt fram for Stortinget. Denne kvalitetssikringen omfatter både prosjektets kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. alle forutsetninger både mht trafikk, prognoser, bomtakster, renter osv) og krever om lag 4-5 måneder. Med dette som utgangspunkt har Statens vegevesen, Region vest ikke kunnet foreslå oppstart av T-forbindelsen i forslaget til statsbudsjett for 2007 som nylig er sendt Vegdirektoratet.. Ny st. prp. om T-forbindelsen kan ikke bli lagt fram for Stortinget før i neste stortingssesjon (dvs ) og neppe godkjent i Stortinget før tidligst våren En slik framdrifts-plan er basert på at det i løpet av våren 2006 legges fram revidert finansieringsplan for prosjektet til behandling lokalt i kommunene og med sluttbehandling i Rogaland Fylkesting 13.juni d.å. Med stortingsbehandling våren 2007 regner Statens vegvesen fortsatt med anleggsstart høsten 2007 og at hele vegprosjektet vil kunne stå ferdig og åpnes for trafikk i slutten av 2010 (senest ved årsskiftet 2010/2011). Framdriftsplan for T-forbindelsen: Kommunal behandling av justert finansieringsplan Medio mai 2006 Fylkeskommunal behandling av finansieringsplanen Fylkestinget 13.juni 2006 Ekstern kvalitetssikring (4-5 mnd) Juli desember 2006 Regjeringen legger fram St.prp. Mars 2007 Stortingsbehandling: Mai 2007 Anleggsstart: Høsten 2007 Åpning: Årsskiftet 2010/2011 Side 7 av 16

8 3. Utgangspunkt - forutsetninger for finansieringsplan Ved utarbeidelse av ny finansieringsplan er det tatt utgangspunkt i følgende finansieringskilder: Statsmidler (fylkesfordelt investeringsramme Rogaland) Forskudd fra kommuner Tilskudd fra kommuner Bompenger I den opprinnelige finansieringsplan presentert i St.prp.nr. 72 var det forutsatt 10 mill. kr som privat tilskudd, hovedsakelig basert på salg av tunnelmasse til næringslivet. Dette har vi nå sett bort fra. Statsmidler I handlingsprogrammet for NTP var det forutsatt å øke statens del til 334 mill. kr (2006-kr) som representerte 32 % av T-forbindelsens kostnadsoverslag på det tidspunkt. Etter samråd med fylkeskommunen er statens del nå foreslått økt til 354 mill. kr (inkl refusjon av forskudd). Dette vil tilsvare 30,8 % av nytt kostnadsoverslag. I henhold til handlingsprogrammet for NTP forutsettes bevilget 193 mill. kr av statsmidlene i perioden mill. kr forutsettes bevilget til vegprosjektet i 2010 og Forskudd/tilskudd fra kommuner Tidligere avtaler om tilskudd og forskudd fra kommuner på i alt 72 mill. kr (36+36 mill. (2006-kr)) er lagt til grunn. Hittil er betalt inn forskudd til planlegging med 6,5 mill. kr Tilskuddet og resten av forskuddsbeløpet er forutsatt innbetalt i 2007 og Forskuddet på 36 mill.kr forutsettes refundert av statsmidler etter Bompenger Forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet forutsettes fram til T-forbindelsen åpnes for trafikk ved årsskiftet 2010/2011, mao. i 9¾ år. I St. prp. 72 var forhånds-innkrevingen også forutsatt avsluttet ved åpning av vegen, men da beregnet til 9 års innkrevingstid. Det er lagt til grunn netto inntekt fra forhåndsinnkrevingen i 2006 = 48 mill. kr. Hovedregelen for innkreving av etterskuddsbompenger for denne type vegprosjekt er maksimum 15 år innkreving. Bomstasjon på selve T-forbindelsen er (jf. St.prp. 72) forutsatt plassert på strekningen Fosen- Mjåsund og slik at trafikk mellom Karmøy og Haugesund som benytter T-forbindelsen, ikke betaler bompenger. Bakgrunnen for dette er ønske om å overføre mest mulig trafikk fra dagens rv47 på Nord-Karmøy. Trafikken gjennom bomstasjonen er anslått til ÅDT (årsdøgntrafikk, eller kjt/døgn), basisår 2007, noe høyere enn de ÅDT som var lagt til grunn i St.prp. 72. Andelen tungtrafikk er satt til 10 % (kjøretøy med tillatt totalvekt over kg). Side 8 av 16

9 Videre er prognosene i NTP lagt til grunn for trafikkvekst i årene framover, dvs. årlig trafikkvekst på 1,4 % tom. 2011, 0,9 % i årene og 0,8 % etter Basert på takstforutsetninger som ble lagt til grunn i St.prp. 72, er gjennomsnittlig bompengetakst pr kjøretøy fastsatt til kr 12,24 (2006-kr). Foreløpig er det regnet med at dette betyr enkelttakster uten rabatt på ca kr 17,50 for lette kjøretøy og ca kr 35 for tunge kjøretøy. Det er forutsatt innkreving i begge retninger. I 2009 må bompengeselskapet ta opp lån, i størrelsesorden 100 mill. kr. Lånet/gjelda vil øke til om lag 330 mill. kr i 2011 og skal i utgangspunktet være nedbetalt innen Lånerenta er satt til 6,5 % p.a. i hele perioden. Innskuddrenta i den perioden bompengeselskapet har overskuddslikviditet ( ), er satt til 2,8 % p.a. Dette er basert på den gjennomsnittsrente bompengeselskapet hadde på sine innskudd, i alt 200 mill kr, pr Fom er det forutsatt innskuddsrente på 3,5 %. Andre forutsetninger: 2 % årlig kostnadsøkning 2 % årlig takstøkning Driftskostnader en bomstasjon = 2,5 mill kr årlig (2006-kr) Resultat Ut fra disse forutsetningene vil bompengeselskapet ha en gjeld på 280 mill. kr (2025-kr) etter 15 år bompengeinnkreving på T-forbindelsen. 4. Muligheter for finansiering andre (endrede) forutsetninger Endring av forutsetningene vil kunne bidra til at T-forbindelsen kan finansieres innenfor den tidsramme som er satt for etterskuddsinnkreving. Vi har vurdert følgende endringer: Flere trafikanter betaler bompenger - to bomstasjoner Økte bomtakster - veg Lengre innkrevingstid Reduserte investeringskostnader Bedre rentevilkår Økt bevilgning fra stat, andre 1. Flere trafikanter betaler bompenger - to bomstasjoner Side 9 av 16

10 Forutsetningen i St.prp. 72 om etablering av en bomstasjon på T-forbindelsen, strider noe imot (nytte)prinsippet for betaling av bompenger som senere er trekt opp i St. Meld. nr 24 ( ) om NTP Her heter det at både og a) de som betaler bompenger, skal ha nytte av prosjektet b) de som har nytte av et bompengefinansiert vegprosjekt, skal betale bompenger Skal dette prinsippet følges, bør også trafikken på relasjonen Karmøy-Haugesund gjennom T-forbindelsen betale bompenger. Denne trafikken er foreløpig stipulert til ÅDT (i år 2007) ved en gj.snitt bompengetakst = kr 12,24. To bomstasjoner vil øke de årlige driftskostnadene til om lag 4,0 mill. kr. Ved etablering av mer enn en bomstasjon på T-forbindelsen forutsettes det lagt til grunn såkalt timesregel, dvs. at trafikantene betaler kun ved første passering innenfor et bestemt tidsrom. 2. Økte bomtakster - veg Høyere takster for passering gjennom bomstasjonen(e) vil gi økte inntekter. All takstøkning vil normalt påvirke og redusere trafikken, særlig trafikk til/fra Haugesund vil være prisfølsom. I beregningene er lagt til grunn en generell prisfølsomhet på - 0,6 %. (Det betyr eksempelvis at 10 % takstøkning resulterer i 6 % trafikknedgang). 3. Innkrevingstid Forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet kan ikke forlenges og må avsluttes ved ferdigstillelse av T-forbindelsen. Perioden med etterskuddsinnkreving på vegen er satt til maks.15 år. Kun for ferjeavløsingsprosjekt er det gitt tillatelse til mer enn 15 år etterskuddsinnkreving. 4. Redusert investeringskostnader. Muligheten for kostnadskutt/besparelser er vurdert som minimale, i størrelsesorden 10 mill. kr. Det vil innbære noen mindre justeringer av prosjektet. De mest aktuelle tiltak i dag synes; a) utelate kollektivterminalen ved Håvik, b) utelate gang-/sykkelvegen fram til industriområdet i Tysvær, c) reduserte kryssløsninger på Raglamyr, evt. finansiere disse tiltakene over andre, ordinære budsjettposter. 5. Bedre rentevilkår I finansieringsanalyser for bompengeselskap skal vi fortsatt ta utgangspunkt i 8 % lånerente. Det kan legges til grunn 6,5 % lånerente under forutsetning av dokumentasjon før anleggsstart for at renten ligger innenfor 6,5 %. Side 10 av 16

11 Skal det i finansieringsplanen legges til grunn lavere rente enn 6,5 %, må bompengeselskapet inngå (kjøpe) en fastrenteavtale (bankopsjon) som garanterer et maksimalt rentenivå under 6,5 % over en bestemt periode (år). Slik avtale må evt. inngås før saken legges fram for Stortinget. 6. Økte bevilgning stat, andre. Statens ramme til prosjektet er i utgangspunktet foreslått økt med 20 mill kr til 354 mill. kr. Denne økningen er forutsatt dekket innen investeringsrammen til øvrige riksveger i Rogaland etter 2010 (2010 evt. 2011) og må godkjennes av fylkestinget. Eventuelt økt bidrag fra kommuner - enten i form av økt tilskudd/forskudd - kan være et vesentlig element for å få til en akseptabel finansieringsplan innenfor de gitt rammer. 5. Forslag til finansieringsløsning eksempler Med bakgrunn i drøftingene med representanter for kommunene og fylkeskommunen i møtet 31. mars d.å. presenteres vedlagt to eksempler/skisser til finansieringsplan der T-forbindelsen vil være nedbetalt innenfor gjeldende retningslinjer, dvs. 15 år bompengeinnkreving på vegen. I eksemplene er lagt til grunn samme forutsetninger mht statsbevilgning, investeringskostnad og takster, men noe ulike forutsetninger mht rentenivå, innkreving i én eller to bomstasjoner. Begge alternativ tar utgangspunkt i tidligere nevnte trafikkmengder (ÅDT-tall), justert ut fra angitt prisfølsomhet. 6. Andre forhold - usikkerhet Det hefter en stor grad av usikkerhet ved trafikkmengden (ÅDT-tallet). Utgangspunkt på ÅDT (kjt/døgn) gjennom bomstasjonen i Tysvær og ÅDT gjennom evt. bomstasjon ved Håvik - med gjennomsnitt reell bompengetakst pr kjøretøy på kr 12,24 -, bygger på trafikkberegninger fra 1990-tallet. Kostnadsoverslaget er kvalitetssikret ved bruk av Statens vegvesen kvalitetssikringssystem (ANSLAG-metoden) i oktober Ved økning av kostnaden med inntil 10 % (opp til mill kr) er det forutsatt at partene dekker sine relative andeler av kostnadene. Kostnadsøkning utover 10 % dekkes i sin helhet av staten. Dersom en lokalt går inn for et forslag til finansieringsplan med lavere lånerente enn 6,5 % p.a., må det foreligge fastrenteavtale med den forutsatte lånerente når Vegdirektoratet skal utarbeide sitt forslag til stortingsproposisjon (trolig vinteren 2007). I motsatt vil grunnlaget for å fremme saken falle bort. Utviklingen i rentenivået framover er noe usikker og kjøp/inngåelse av en fastrenteavtale som garanterer et lavere rentenivå flere år fram i tid, kan bli relativ kostbar for bompengeselskapet. Det gjøres også oppmerksom på at kostnadene i forbindelse med evt. kjøp av fastrenteavtale ikke tillates dekket av bompenger og må betales utenom prosjektets finansieringsplan. Side 11 av 16

12 Eventuell innkreving av bompenger på Haugalandet (såkalt Haugalandpakken) vil påvirke trafikken gjennom T-forbindelsen. Det kan også være mulighet for besparelse i innkrevingskostnader ved samordning med Haugalandpakken. Dette er det ikke tatt hensyn til. For øvrig må understrekes at T-forbindelsen er et helt isolert bompengesystem i forhold til Haugalandpakken. 7. Avslutningskommentar - frist Framdriftplanen som er lagt opp for behandling av ny finansieringsplan for T-forbindelsen er stram og er avhengig av det arbeides aktivt fra alle involverte parter. Før saken fremmes for fylkespolitisk behandling, ber vi i denne omgang kommunene, Haugesund, Karmøy og Tysvær, komme med sine innspill og forslag til finansieringsplan. Skal saken kunne fremmes for Rogaland Fylkesting i juni d.å., må kommunenes vedtak/uttalelser foreligge innen fredag 19. mai I saker av denne art blir det vanligvis stilt krav fylkeskommunal garanti for bompengelånet. Dette må Rogaland fylkeskommune ta stilling til ved sin behandling. Slik garanti er også et krav dersom det skulle bli aktuelt å gå inn for en ordningen med betinget refusjon. Vi må igjen understreke stor usikkerhet når det gjelder trafikkgrunnlaget. Statens vegvesen skal om kort tid gjennomføre supplerende undersøkelser som vil gi oss bedre (sikrere) trafikktall. Det må utarbeides et trafikknotat som skal legges fram som ledd i den eksterne kvalitetssikringen. Trafikktallet vi her kommer fram til, vil kunne påvirke finansieringsberegningene og dermed resultatet i begge retninger. Dersom dette viser store avvik i forhold til forutsetningen i denne saken, kan det bety at finansieringsplanen må fram til ny lokal behandling. Til slutt nevnes at den eksterne kvalitetssikringen også kan avdekke forhold som betyr økte kostnader og/eller vesentlige endringer i elementer i finansieringsplanen. Det kan også resultere i at saken må tilbake til ny behandling i kommuner/fylkesting. Med hilen Ole Chr.Torpp Regionveisjef Rådmannens kommentarer: T-forbindelsen har gjennom mange år vært et prioritert og ønsket vegprosjekt for Karmøy kommune. Kommunene har derfor gått inn med et tilskudd på kr. 36 mill. og en forskuttring på kr. 36 mill. som skal tilbakebetales etter 2011 Som det går frem av brevet fra Regionvegsjefen står nå prosjektet, på grunn av fordyrende tekniske krav etc., med en underfinansiering. Denne underfinansieringen må dekkes opp før prosjektet kan oversendes fra Vegdirektoratet til Stortinget for endelig godkjenning. Finansieringsplan: Side 12 av 16

13 Rådmannen ser det slik at det er 2 hovedalternativer. Alt. 1: T-forbindelsen er et delvis bompenge-finansiert prosjekt med forhåndsinnkreving på ferja Arsvågen Mortavika fram til anleggets ferdigstillelse ved årskiftet 2010/2011.og innkreving i 15 år etter ferdigstillelse gjennom en bom plassert i Tysvær til I utgangspunktet skulle dette opplegget sammen med statlige og kommunale midler finansere T-forbindelsen. For å dekke inn den oppståtte underfinansieringen, kan dette løses ved å sette opp en ekstra bom som fanger opp trafikken som går mot Haugesund fra Karmøy og fra Haugesund til Karmøy. Dette er en løsning som vil være i tråd med de generelle intensjonene i alle bompengeprosjektene, ved at de som benytter vegen også skal betale det det koster å bygge nye vegprosjekter.. En løsning med å sette opp en ekstra bom, vil etter de beregninger Statens vegvesen har gjennomført og beskrevet i sitt brev med tilhørende forutsettninger, bety at prosjektet blir fullfinansiert og at fremdriftsplanen som er beskrevet for anlegget kan følges. Alt 2: Karmøy kommune forskutterer de manglende midler ved bruk av sine fond med henblikk på fremtidig tilbakebetaling. Denne tibakebetaling vil skje under forutsetning av at T-forbindelsen blir et rimeligere prosjekt eller at det ved bompengeperiodens slutt i 2025, har vært en større trafikkøkning og større inntjening som har gitt bompengeselskapet større inntekter enn forutsatt. Finanseringsalternativet gjennom bruk av kommunale midler, vil kunne medføre at kommunen må innfri dette rentefrie lån/tilskudd. Det vil være helt avgjørende hvodan prosjektes kostnader samt inntjeningen gjennom bompengeselskapet vil utvikle seg. I dag er det stor usikkerhet rundt dette ettersom anlegget ikke har vært på anbud. Hvordan trafikkøkningen i pompengeperioden vil utvikle seg er heller ikke lett å forutse i dag. I brevet fra Statens Vegvesen er det kommunale rentefrie lånet/tilskuddet under gitte forutsettninger som der er beskrevet, beregnet til 63 millioner kroner. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at det er mulig å redusere denne summen ved at det kan legges til grunn lavere rente enn 6,5 %. Bompengeselskapet må da inngå (kjøpe) en fastrenteavtale (bankopsjon) som garanterer et maksimalt rentenivå under 6,5 % over en bestemt periode (år). Slik avtale må evt. inngås før saken legges fram for Stortinget. Rådmannen har foretatt en enkel undersøkelse som gir grunn til å anta at det er mulig for bompengeselskapet å ta opp et lån med en rentesats på 5 5,5% Det er her viktig å være klar over at for å komme frem til 63 millioner kroner er det forutstt at Fylkeskommunen vedtar å opprettholder sin andel av finanseringsplanen på 32% med bruk av stalige midler. Side 13 av 16

14 Under arbeidet med saken har rådmannen fått opplyst at fylkeskommunen i stedet for å dekke opp 32% av prosjektkostnaden med statlige midler, ønsker at fylkeskommunen sammen med kommunen garanterer for inntil 77 millioner kroner. Garantibeløpet fordeles likt mellom de ta partene. Se vedlagt forslag til vedtak for alt 2. Rådmannens konklusjon For Karmøy kommune er dette en vanskelig sak. Uansett hvilket finanseringsalternativ som blir valgt, kan det argumenteres med forskjellige innfallsvinkler for og imot bompengefinansering eller bruk av kommunale midler. Rådmannen har vurdert finanseringsalternativene grundig og kommet til, etter en helhetsvudering, at det vil være uriktig å bruke ytterligere kommunale midler gjennom et rentefritt lån/tilskudd for å fullfinansiere T-forbindelsen når det finnes andre løsninger. Dette pågrunn av den usikkerhet som i i dag forligger ved mulighetene for å få disse midlene tilbake til kommunene. Kommunen står overfor mange store oppgaver i årene fremover som skal dekkes inn i de årlige drift og investeringsbudsjetter. Hvordan den kommunale økonomien vil utvikle seg i årene fremover er meget usikkert. Det vil derfor etter rådmannens mening være vanskelig å binde opp ytterligere store kommunale beløp i tillegg til allerede bevilgede midler i vår økonomiplan på 66 mill i tilskudd og forskottering til T-forbindelsen.. Rådmannen vil derfor anbefale alt 1 ved at kommunestyret går inn for å opprette en ekstra bom på det sted på T-forbindelsen som er mest hensiktsmessig og effektivt i forhold til bompengeinnkrevingen. Vedlegg: Rådmannen har vedlagt et forslag til vedtak hvis kommunestyret ønsker å anbefale alt.2, hvor kommunen går inn med en garanti sammen med Fylkeskommunen på 50% av 77 millioner kroner. Side 14 av 16

15 Forslag til vedtak alt. 2: Karmøy kommunestyre tar til etterretning at prosjektkostnaden for Rv47 T-forbindelsen er økt betydelig bl. a. som følge av økte statlige standardkrav. Kommunen forutsetter at Statens vegvesen som byggherre gjør sitt ytterste for å søke å redusere prosjektkostnadene og holde optimal framdrift på prosjektet. Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til følgende finansieringsplan for Rv47 T- forbindelsen: Statlige midler: Kommunalt tilskudd: Bompenger: Sum: 354 mill. kr. 36 mill. kr. 750 mill. kr mill. kr. I tillegg gis det tilslutning til et kommunalt forskudd på 36 mill. kr. og en kommunal/ fylkeskommunal garanti på inntil 77 mill. kr. Garantibeløpet fordeles likt mellom Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune og stilles til disposisjon avslutningsvis i gjennomføringen av prosjektet hvis behovet tilsier dette. Det forutsettes at evt. reduserte prosjektkostnader og økte bompengeinntekter kommer som fradrag på garantibeløpet. Det forutsettes også at kommune, fylkeskommunen og/eller bompengeselskapet gjennom gunstigere rentebetingelser kan redusere garantibeløpet. Det legges til grunn at nye elementer i tilknytning til prosjektet, kollektivterminaler på Håvik og Mjåsund, finansieres utenom prosjektet med ordinære statlige kollektivmidler. For bompengeordningen legges det til grunn at forhåndsbompenginnkrevingen på ferjesambandet mellom Mortavika-Arsvågen pågår til årskiftet 2010/2011 når prosjektet er ferdigstilt med en videreføring av samme takstsystem som i dag inkludert prisjustering i tråd med endringer i riksvegferjetakstregulativet. For bompengeinnkrevingen på prosjektet legges det til grunn en gjennomsnittlig bompengetakst på 14,10 kr. og 15 års innkrevingsperiode. Det forutsettes videre at takstregulativet i bompengeinnkrevingen på prosjektet utformes i tråd med standard taksretningslinjer for bompengeprosjekter. Side 15 av 16

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Formannskapets sakliste 11.11.04

Formannskapets sakliste 11.11.04 Page 1 of 5 Formannskapets sakliste 11.11.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte i formannskapet Formannskapssalen 11.11.04Tid: Kl. 17.00 NB! Merk tidspunkt! Eventuelle

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland

Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Rogaland Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 70 (2007 2008) Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen nytt vegsamband mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommunar i Tilråding frå Samferdselsdepartementet av

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1999-2000)

St.prp. nr. 72 (1999-2000) St.prp. nr. 72 (1999-2000) Om delvis bompengefinansiering av T- forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Forskuttering av bompenger i Region øst

Forskuttering av bompenger i Region øst Forskuttering av bompenger i Region øst Først en orientering om pågående prosjekter der vi benytter forskuttering før prosjekt er tatt opp til bevilgning Deretter en gjennomgang av forskuttering til Rv2

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Saknr. 15/8865-14 Saksbehandler: Rune Hoff Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innstilling til vedtak:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

RYFAST om prosjektet og problemstillinger rundt finansiering av Ryfylkepakke 2 Sammendrag

RYFAST om prosjektet og problemstillinger rundt finansiering av Ryfylkepakke 2 Sammendrag RYFAST om prosjektet og problemstillinger rundt finansiering av Ryfylkepakke 2 Sammendrag Nytt kostnadsanslag for Ryfast viser at prosjektet koster mer enn tidligere anslått. Gjennomgangen viser at Ryfast

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Ryfylkepakken, byggekloss 2. Problemstillinger knyttet til finansiering

Ryfylkepakken, byggekloss 2. Problemstillinger knyttet til finansiering Ryfylkepakken, byggekloss 2 Problemstillinger knyttet til finansiering Region vest Dato: 12.12.2006 Innhold FORORD... 2 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Ryfylkepakken... 5 1.3 Endrede

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 8 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 8 Møtetid: 04.05.2015 Invitasjon kl. 16:30 Innkalling kl. 18:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2967

Ørland kommune Arkiv: /2967 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2967 Dato: 15.10.2008 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Brandtsegg Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Bompengefinansiering - Fosenvegene As Vedlegg:

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Fosenvegene AS Ei tim te by n. Daglig leder Knut Sundet

Fosenvegene AS Ei tim te by n. Daglig leder Knut Sundet Fosenvegene AS Ei tim te by n Daglig leder Knut Sundet Utbedring Fv 30 Støren Røros «RUTE 30» www.fosenvegene.no www.fosenvegene.no Fra idé til handling PÅSTAND «Den som mener at fylkeskommunen skal stå

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Bystyret /08 Formannskapet /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Bystyret /08 Formannskapet /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 200703820 : O: : RV 13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer