MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 57/06 04/1641 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Fullstendige sakspapirer, se kart til formannskapets møte /06 04/2105 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) ordfører Jostein Espeset formannskapssekretær

2 Sak 57/06 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 04/1641 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 52/06 Formannskapet /06 Formannskapet Forslag til vedtak: 1. Karmøy formannskap finner at det beste beslutningsgrunnlag ved vurdering av etablering av vindkraftanlegg utgjøres av den samlede vurdering som finner sted i en konsesjonsbehandling etter energiloven og en behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. 2. Karmøy formannskap ser den verdi som tematiske konfliktvurderinger kan ha, men er usikker på om det isolert sett har en særlig verdi som beslutningsunderlag. 3. Karmøy formannskap vil, for den konkrete konfliktvurdering for Karmøy vindpark, peke på at konfliktvurderingen er basert på en vurdering av arealet som omfatter alle 3 alternativer som opprinnelig ble meldt. Det har hele tida har vært klart at det bare er ett av de meldte alternativer det er aktuelt å bygge ut. Dessuten er avbøtende tiltak for naturverdiene i området ikke er vurdert. Det er for Karmøy formannskap nærliggende å anta at en ved å ta hensyn til disse forhold, hadde konkludert med at anlegget ikke kom i konfliktkategori D, men i en kategori med lavere konfliktnivå. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 52/06 Behandling: Helga Rullestad fremmet følgende forslag til vedtak: Pkt. 1: Karmøy formannskap finner at det beste beslutningsgrunnlag ved vurdering av vindkraftutbygging vil være en nasjonal/regional plan eller en fylkesdelplan. En samlet plan vil i større grad enn konsesjonsbehandling etter energilov/plan- og bygningslov ivareta nasjonale, regionale og lokale interesser med tanke på både arealbruk og energiproduksjon. Pkt. 2: Karmøy formannskap ser den verdi en tematisk konfliktvurdering har i en demokratisk prosess med kryssende interesser. Konfliktvurderingen bør være del av vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av fylkesdelplan og evt. nasjonal/regional plan for vindkraftutbygging. Pkt. 3: Karmøy formannskap vil i den konkrete konfliktvurderingen av Karmøy Vindpark forholde seg til Fylkesdelplan for vindkraftutbygging i Rogaland som kommer innen utgangen av Kjell Arvid Svendsen foreslo saken utsatt til et ekstraordinært møte i formannskapet. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til ekstraordinært møte i formannskapet. Side 2 av 16

3 Sak 57/06 HØRING AV TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER KARMØY VINDPARK Olje- og energidepartementet har fått gjennomført tematiske konfliktvurderinger for vindkraftverk. De temaene som er vurdert er mulige konflikter mellom vindkraftanlegg og forsvars,- reindrifts- og miljøverninteresser. For Karmøy er det bare mulig konflikter i forhold til miljøverninteresser som er aktuelt. Miljøverninteressene er delt inn i 3 undertema; naturmiljø, landskap og kulturminner og kulturmiljø. Ved brev datert fra Olje og energidepartementet til NVE blir de tematiske konfliktvurderingene sendt på høring. Som høringsinstanser er blant andre alle kommuner, herunder Karmøy, der det er meldt vindkraftanlegg. Karmøy vindpark ble meldt i 3 alternativer og konfliktvurderingen er basert på meldingen. Konfliktene er klassifisert etter en skala fra A til E med A som laveste og E som høyeste konfliktnivå. For Karmøy kommer naturmiljø og landskap i konfliktkategori D, mens kulturminner og kulturmiljø kommer i kategori C. Samlet kommer Karmøy i konfliktkategori D. Det vises til vedlagte vurdering og oversikt over den metodiske tilnærming. Rådmannens kommentarer: Etter rådmannens oppfatning er den tematiske konfliktvurdering en del av de samlede vurderinger og det beslutningsunderlag som må være tilstede ved en beslutning om det skal realiseres et vindkraftanlegg. Svakheten ved en slik isolert tematisk konfliktvurdering, er at en lett kan miste helhetsperspektivet i en beslutning. For eksempel kan andre relevante hensyn lett få mindre oppmerksomhet enn det som i mange henseende oppfattes som riktig. Det er i denne sammenheng viktig for å rådmannen å peke på at slike hensyn ikke bare er hensynet til energiproduksjonen og forsyningssikkerheten nasjonalt og regionalt. Rådmannen er derfor av den oppfatning at det beste beslutningsgrunnlaget er gjennom den etablerte konsesjonsbehandling etter energiloven og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Dette illustreres for eksempel ved at den tematiske konfliktvurdering er gjort for alle de 3 meldte alternativer. Når det faktiske beslutningsunderlag skal utformes, vil det naturligvis bare være ett aktuelt alternativ og derfor grovt anslått bare en tredjedel av konfliktvurderingens areal som ligger til grunn. Rådmannen har den klare oppfatning at dette har hatt innflytelse på den konklusjon som er trukket med hensyn til konfliktnivå. Rådmannen vil også peke på at relevante avbøtende tiltak i forhold til naturmiljø ikke er vurdert. Ved en konkret beslutning om eventuell utbygging, vil det være naturlig at avbøtende tiltak vurderes. Dette har sin selvsagte plass i et beslutningsgrunnlag. Vi ser et konkret eksempel i det arbeid som foregår omkring Karmøy vindpark der tiltakshaver allerede på et tidlig tidspunkt vurderer grunnlaget for avbøtende tiltak i forhold til kystlynghei. Side 3 av 16

4 Sak 57/06 Rådmannens konklusjon: På bakgrunn av det som er sagt over, er det rådmannens konklusjon at det beste beslutningsgrunnlag finner en gjennom den ordinære konsesjonsbehandling og behandling av konsekvensutredning. Når det er sagt er det vesentlig å peke på at i denne prosessen vil de forhold som den foreliggende konfliktvurdering peker på være ett av flere viktige grunnlag for beslutning om realisering eller ikke. Dog er det rådmannens oppfatning at den valgte metodikk i noen grad er et hinder for å finne fram til de konstruktive og kreative avbøtende tiltak. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign. Side 4 av 16

5 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN Saksbehandler: Arnt Mogstad Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 04/2105 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 58/06 Formannskapet / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre er overrasket over at det er nødvendig å ta opp finansieringsplanen for T-forbindelsen på nytt. De ekstrakostnader som er blitt påført veganlegget skyldes statens egne nye tekniske krav og forandringer, og burde derfor vært dekket opp med statlige midler fullt ut. 2. For at T-forbindelsen skal kunne fullfinansieres og gjennomføres med ferdigstillelse ved årskiftet 2010/2011 vil Karmøy kommunestyre anbefale at det blir satt opp en ekstra bom på et hensiktsmessig sted på T-forbindelsen med bakgrunn i de momenter som er beskrevet under alt 1 i rådmannens saksfremlegg. 3. Karmøy kommunestyre forutsetter at Statens vegvesen som byggherre gjør sitt ytterste for å søke å redusere prosjektkostnadene og holde optimal framdrift på prosjektet. 4. Karmøy kommunestyre tar forbehold om å komme tilbake til finansieringen hvis forutsetningene i Statens vegvesens egne kalkyler blir endret. 5 Karmøy kommunestyre legger til grunn at Rogaland fylkeskommune stiller fylkeskommunal garanti etter ordningen om betinget refusjon. Side 5 av 16

6 T-FORBINDELSEN - REVIDERT FINANSIERINGSPLAN SAKSFRAMSTILLING Rådmannen har mottatt brev fra Statens vegvesen Region Vest mottatt , vedrørende den problemstilling som har oppstått ved at T-forbindelsen ikke er fullfinasiert. Brevet gir en historisk gjennomgang og status fra T-forbindelsen i dag. Rådmannen har tatt hele innholdet brevet inn i denne saken. Brev fra Statens vegvesen region vest vedrørende revidert finanseringsplan for T- forbindelsen. I brev til ordførerne i Haugesund, Karmøy og Tysvær datert 26. januar d.å. ble kommunene informert om planstatus, framdrift og nytt kostnadsoverslag for T-forbindelsen. Rogaland fylkeskommune fikk samme informasjon i brev datert 6. mars Videre fikk representanter fra kommunene og fylkeskommunen orientering om finansieringsplan, status og muligheter for finansiering av prosjektet i møte i Haugesund den 31. mars d.å. 1. Tidligere vedtak stortingsbehandling T-forbindelsen ble lagt fram for Stortinget i St.prp. nr. 72 ( ) og godkjent i Stortinget den 15. februar Prosjektet var den gang kostnadsberegnet til 760 mill. (2000- kr) og basert på et finansieringsopplegg som innebar 73 % fra bompenger, 21 % statlige midler og 6 % forskudd/tilskudd fra kommuner/private. I stortingsproposisjonen er lagt inn en rekke forutsetninger både for finansieringsplan og bompengeopplegg. Siden 1.april 2001 er det i samsvar med Stortingets vedtak krevd inn forhåndsbompenger til T- forbindelsen på ferjesambandet Mortavika-Arsvågen. Haugaland Bompengeselskap AS står for innkreving av bompenger og for finansiering av bompengeandelen i prosjektet. T-forbindelsen er deretter flere ganger omtalt i dokumenter til Stortinget, senest i St.prp. nr.1 ( ) ved presentasjon av handlingsprogrammet , med denne kommentar: Videre prioriteres oppfølging av statens andel til utbygginga av T-forbindelsen. Det legges opp til anleggstart i 2007 med fullføring i perioden Kostnadene er foreløpig anslått til om lag 1 mrd.kr. I forhold til St.prp. nr. 72 ( ) er det i handlingsprogrammet foreslått å øke statens andel av finansieringa fra 21 pst. til 32 pst. Det skal gjennomføres en endring av reguleringsplanen, og det er derfor fortsatt knyttet stor usikkerhet til kostnadsoverslaget. Side 6 av 16

7 2. Ny politisk behandling - framdriftsplan Etter de siste justeringer av reguleringsplanen høsten 2005 er T-forbindelsens totale kostnader beregnet til mill. kr (2006-kr). Dette er en vesentlig økning i forhold til det kostnadsoverslag som ble lagt fram både i St.prp.nr.72 ( ) og i Handlingsprogrammet for NTP Kostnadsøkningen innebærer at prosjektet ikke lar seg finansiere innenfor det finansieringsopplegg som tidligere er presentert i St.prp.nr.72 og i NTPs handlingsprogram. Før T-forbindelsen kan tas opp til bevilgning i budsjettsammenheng, må den legges fram på ny for Stortinget, enten i egen proposisjon eller i en samleproposisjon. Her må det redegjøres både for planendring, økningen av kostnadsoverslaget, trafikkprognoser, økonomiske status, finansieringsplan inklusiv bompengeinnkreving. Alle vegprosjekt i denne størrelsesorden skal dessuten kvalitetssikres av ekstern konsulent i regi av Finansdepartementet før prosjektet blir lagt fram for Stortinget. Denne kvalitetssikringen omfatter både prosjektets kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. alle forutsetninger både mht trafikk, prognoser, bomtakster, renter osv) og krever om lag 4-5 måneder. Med dette som utgangspunkt har Statens vegevesen, Region vest ikke kunnet foreslå oppstart av T-forbindelsen i forslaget til statsbudsjett for 2007 som nylig er sendt Vegdirektoratet.. Ny st. prp. om T-forbindelsen kan ikke bli lagt fram for Stortinget før i neste stortingssesjon (dvs ) og neppe godkjent i Stortinget før tidligst våren En slik framdrifts-plan er basert på at det i løpet av våren 2006 legges fram revidert finansieringsplan for prosjektet til behandling lokalt i kommunene og med sluttbehandling i Rogaland Fylkesting 13.juni d.å. Med stortingsbehandling våren 2007 regner Statens vegvesen fortsatt med anleggsstart høsten 2007 og at hele vegprosjektet vil kunne stå ferdig og åpnes for trafikk i slutten av 2010 (senest ved årsskiftet 2010/2011). Framdriftsplan for T-forbindelsen: Kommunal behandling av justert finansieringsplan Medio mai 2006 Fylkeskommunal behandling av finansieringsplanen Fylkestinget 13.juni 2006 Ekstern kvalitetssikring (4-5 mnd) Juli desember 2006 Regjeringen legger fram St.prp. Mars 2007 Stortingsbehandling: Mai 2007 Anleggsstart: Høsten 2007 Åpning: Årsskiftet 2010/2011 Side 7 av 16

8 3. Utgangspunkt - forutsetninger for finansieringsplan Ved utarbeidelse av ny finansieringsplan er det tatt utgangspunkt i følgende finansieringskilder: Statsmidler (fylkesfordelt investeringsramme Rogaland) Forskudd fra kommuner Tilskudd fra kommuner Bompenger I den opprinnelige finansieringsplan presentert i St.prp.nr. 72 var det forutsatt 10 mill. kr som privat tilskudd, hovedsakelig basert på salg av tunnelmasse til næringslivet. Dette har vi nå sett bort fra. Statsmidler I handlingsprogrammet for NTP var det forutsatt å øke statens del til 334 mill. kr (2006-kr) som representerte 32 % av T-forbindelsens kostnadsoverslag på det tidspunkt. Etter samråd med fylkeskommunen er statens del nå foreslått økt til 354 mill. kr (inkl refusjon av forskudd). Dette vil tilsvare 30,8 % av nytt kostnadsoverslag. I henhold til handlingsprogrammet for NTP forutsettes bevilget 193 mill. kr av statsmidlene i perioden mill. kr forutsettes bevilget til vegprosjektet i 2010 og Forskudd/tilskudd fra kommuner Tidligere avtaler om tilskudd og forskudd fra kommuner på i alt 72 mill. kr (36+36 mill. (2006-kr)) er lagt til grunn. Hittil er betalt inn forskudd til planlegging med 6,5 mill. kr Tilskuddet og resten av forskuddsbeløpet er forutsatt innbetalt i 2007 og Forskuddet på 36 mill.kr forutsettes refundert av statsmidler etter Bompenger Forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet forutsettes fram til T-forbindelsen åpnes for trafikk ved årsskiftet 2010/2011, mao. i 9¾ år. I St. prp. 72 var forhånds-innkrevingen også forutsatt avsluttet ved åpning av vegen, men da beregnet til 9 års innkrevingstid. Det er lagt til grunn netto inntekt fra forhåndsinnkrevingen i 2006 = 48 mill. kr. Hovedregelen for innkreving av etterskuddsbompenger for denne type vegprosjekt er maksimum 15 år innkreving. Bomstasjon på selve T-forbindelsen er (jf. St.prp. 72) forutsatt plassert på strekningen Fosen- Mjåsund og slik at trafikk mellom Karmøy og Haugesund som benytter T-forbindelsen, ikke betaler bompenger. Bakgrunnen for dette er ønske om å overføre mest mulig trafikk fra dagens rv47 på Nord-Karmøy. Trafikken gjennom bomstasjonen er anslått til ÅDT (årsdøgntrafikk, eller kjt/døgn), basisår 2007, noe høyere enn de ÅDT som var lagt til grunn i St.prp. 72. Andelen tungtrafikk er satt til 10 % (kjøretøy med tillatt totalvekt over kg). Side 8 av 16

9 Videre er prognosene i NTP lagt til grunn for trafikkvekst i årene framover, dvs. årlig trafikkvekst på 1,4 % tom. 2011, 0,9 % i årene og 0,8 % etter Basert på takstforutsetninger som ble lagt til grunn i St.prp. 72, er gjennomsnittlig bompengetakst pr kjøretøy fastsatt til kr 12,24 (2006-kr). Foreløpig er det regnet med at dette betyr enkelttakster uten rabatt på ca kr 17,50 for lette kjøretøy og ca kr 35 for tunge kjøretøy. Det er forutsatt innkreving i begge retninger. I 2009 må bompengeselskapet ta opp lån, i størrelsesorden 100 mill. kr. Lånet/gjelda vil øke til om lag 330 mill. kr i 2011 og skal i utgangspunktet være nedbetalt innen Lånerenta er satt til 6,5 % p.a. i hele perioden. Innskuddrenta i den perioden bompengeselskapet har overskuddslikviditet ( ), er satt til 2,8 % p.a. Dette er basert på den gjennomsnittsrente bompengeselskapet hadde på sine innskudd, i alt 200 mill kr, pr Fom er det forutsatt innskuddsrente på 3,5 %. Andre forutsetninger: 2 % årlig kostnadsøkning 2 % årlig takstøkning Driftskostnader en bomstasjon = 2,5 mill kr årlig (2006-kr) Resultat Ut fra disse forutsetningene vil bompengeselskapet ha en gjeld på 280 mill. kr (2025-kr) etter 15 år bompengeinnkreving på T-forbindelsen. 4. Muligheter for finansiering andre (endrede) forutsetninger Endring av forutsetningene vil kunne bidra til at T-forbindelsen kan finansieres innenfor den tidsramme som er satt for etterskuddsinnkreving. Vi har vurdert følgende endringer: Flere trafikanter betaler bompenger - to bomstasjoner Økte bomtakster - veg Lengre innkrevingstid Reduserte investeringskostnader Bedre rentevilkår Økt bevilgning fra stat, andre 1. Flere trafikanter betaler bompenger - to bomstasjoner Side 9 av 16

10 Forutsetningen i St.prp. 72 om etablering av en bomstasjon på T-forbindelsen, strider noe imot (nytte)prinsippet for betaling av bompenger som senere er trekt opp i St. Meld. nr 24 ( ) om NTP Her heter det at både og a) de som betaler bompenger, skal ha nytte av prosjektet b) de som har nytte av et bompengefinansiert vegprosjekt, skal betale bompenger Skal dette prinsippet følges, bør også trafikken på relasjonen Karmøy-Haugesund gjennom T-forbindelsen betale bompenger. Denne trafikken er foreløpig stipulert til ÅDT (i år 2007) ved en gj.snitt bompengetakst = kr 12,24. To bomstasjoner vil øke de årlige driftskostnadene til om lag 4,0 mill. kr. Ved etablering av mer enn en bomstasjon på T-forbindelsen forutsettes det lagt til grunn såkalt timesregel, dvs. at trafikantene betaler kun ved første passering innenfor et bestemt tidsrom. 2. Økte bomtakster - veg Høyere takster for passering gjennom bomstasjonen(e) vil gi økte inntekter. All takstøkning vil normalt påvirke og redusere trafikken, særlig trafikk til/fra Haugesund vil være prisfølsom. I beregningene er lagt til grunn en generell prisfølsomhet på - 0,6 %. (Det betyr eksempelvis at 10 % takstøkning resulterer i 6 % trafikknedgang). 3. Innkrevingstid Forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandet kan ikke forlenges og må avsluttes ved ferdigstillelse av T-forbindelsen. Perioden med etterskuddsinnkreving på vegen er satt til maks.15 år. Kun for ferjeavløsingsprosjekt er det gitt tillatelse til mer enn 15 år etterskuddsinnkreving. 4. Redusert investeringskostnader. Muligheten for kostnadskutt/besparelser er vurdert som minimale, i størrelsesorden 10 mill. kr. Det vil innbære noen mindre justeringer av prosjektet. De mest aktuelle tiltak i dag synes; a) utelate kollektivterminalen ved Håvik, b) utelate gang-/sykkelvegen fram til industriområdet i Tysvær, c) reduserte kryssløsninger på Raglamyr, evt. finansiere disse tiltakene over andre, ordinære budsjettposter. 5. Bedre rentevilkår I finansieringsanalyser for bompengeselskap skal vi fortsatt ta utgangspunkt i 8 % lånerente. Det kan legges til grunn 6,5 % lånerente under forutsetning av dokumentasjon før anleggsstart for at renten ligger innenfor 6,5 %. Side 10 av 16

11 Skal det i finansieringsplanen legges til grunn lavere rente enn 6,5 %, må bompengeselskapet inngå (kjøpe) en fastrenteavtale (bankopsjon) som garanterer et maksimalt rentenivå under 6,5 % over en bestemt periode (år). Slik avtale må evt. inngås før saken legges fram for Stortinget. 6. Økte bevilgning stat, andre. Statens ramme til prosjektet er i utgangspunktet foreslått økt med 20 mill kr til 354 mill. kr. Denne økningen er forutsatt dekket innen investeringsrammen til øvrige riksveger i Rogaland etter 2010 (2010 evt. 2011) og må godkjennes av fylkestinget. Eventuelt økt bidrag fra kommuner - enten i form av økt tilskudd/forskudd - kan være et vesentlig element for å få til en akseptabel finansieringsplan innenfor de gitt rammer. 5. Forslag til finansieringsløsning eksempler Med bakgrunn i drøftingene med representanter for kommunene og fylkeskommunen i møtet 31. mars d.å. presenteres vedlagt to eksempler/skisser til finansieringsplan der T-forbindelsen vil være nedbetalt innenfor gjeldende retningslinjer, dvs. 15 år bompengeinnkreving på vegen. I eksemplene er lagt til grunn samme forutsetninger mht statsbevilgning, investeringskostnad og takster, men noe ulike forutsetninger mht rentenivå, innkreving i én eller to bomstasjoner. Begge alternativ tar utgangspunkt i tidligere nevnte trafikkmengder (ÅDT-tall), justert ut fra angitt prisfølsomhet. 6. Andre forhold - usikkerhet Det hefter en stor grad av usikkerhet ved trafikkmengden (ÅDT-tallet). Utgangspunkt på ÅDT (kjt/døgn) gjennom bomstasjonen i Tysvær og ÅDT gjennom evt. bomstasjon ved Håvik - med gjennomsnitt reell bompengetakst pr kjøretøy på kr 12,24 -, bygger på trafikkberegninger fra 1990-tallet. Kostnadsoverslaget er kvalitetssikret ved bruk av Statens vegvesen kvalitetssikringssystem (ANSLAG-metoden) i oktober Ved økning av kostnaden med inntil 10 % (opp til mill kr) er det forutsatt at partene dekker sine relative andeler av kostnadene. Kostnadsøkning utover 10 % dekkes i sin helhet av staten. Dersom en lokalt går inn for et forslag til finansieringsplan med lavere lånerente enn 6,5 % p.a., må det foreligge fastrenteavtale med den forutsatte lånerente når Vegdirektoratet skal utarbeide sitt forslag til stortingsproposisjon (trolig vinteren 2007). I motsatt vil grunnlaget for å fremme saken falle bort. Utviklingen i rentenivået framover er noe usikker og kjøp/inngåelse av en fastrenteavtale som garanterer et lavere rentenivå flere år fram i tid, kan bli relativ kostbar for bompengeselskapet. Det gjøres også oppmerksom på at kostnadene i forbindelse med evt. kjøp av fastrenteavtale ikke tillates dekket av bompenger og må betales utenom prosjektets finansieringsplan. Side 11 av 16

12 Eventuell innkreving av bompenger på Haugalandet (såkalt Haugalandpakken) vil påvirke trafikken gjennom T-forbindelsen. Det kan også være mulighet for besparelse i innkrevingskostnader ved samordning med Haugalandpakken. Dette er det ikke tatt hensyn til. For øvrig må understrekes at T-forbindelsen er et helt isolert bompengesystem i forhold til Haugalandpakken. 7. Avslutningskommentar - frist Framdriftplanen som er lagt opp for behandling av ny finansieringsplan for T-forbindelsen er stram og er avhengig av det arbeides aktivt fra alle involverte parter. Før saken fremmes for fylkespolitisk behandling, ber vi i denne omgang kommunene, Haugesund, Karmøy og Tysvær, komme med sine innspill og forslag til finansieringsplan. Skal saken kunne fremmes for Rogaland Fylkesting i juni d.å., må kommunenes vedtak/uttalelser foreligge innen fredag 19. mai I saker av denne art blir det vanligvis stilt krav fylkeskommunal garanti for bompengelånet. Dette må Rogaland fylkeskommune ta stilling til ved sin behandling. Slik garanti er også et krav dersom det skulle bli aktuelt å gå inn for en ordningen med betinget refusjon. Vi må igjen understreke stor usikkerhet når det gjelder trafikkgrunnlaget. Statens vegvesen skal om kort tid gjennomføre supplerende undersøkelser som vil gi oss bedre (sikrere) trafikktall. Det må utarbeides et trafikknotat som skal legges fram som ledd i den eksterne kvalitetssikringen. Trafikktallet vi her kommer fram til, vil kunne påvirke finansieringsberegningene og dermed resultatet i begge retninger. Dersom dette viser store avvik i forhold til forutsetningen i denne saken, kan det bety at finansieringsplanen må fram til ny lokal behandling. Til slutt nevnes at den eksterne kvalitetssikringen også kan avdekke forhold som betyr økte kostnader og/eller vesentlige endringer i elementer i finansieringsplanen. Det kan også resultere i at saken må tilbake til ny behandling i kommuner/fylkesting. Med hilen Ole Chr.Torpp Regionveisjef Rådmannens kommentarer: T-forbindelsen har gjennom mange år vært et prioritert og ønsket vegprosjekt for Karmøy kommune. Kommunene har derfor gått inn med et tilskudd på kr. 36 mill. og en forskuttring på kr. 36 mill. som skal tilbakebetales etter 2011 Som det går frem av brevet fra Regionvegsjefen står nå prosjektet, på grunn av fordyrende tekniske krav etc., med en underfinansiering. Denne underfinansieringen må dekkes opp før prosjektet kan oversendes fra Vegdirektoratet til Stortinget for endelig godkjenning. Finansieringsplan: Side 12 av 16

13 Rådmannen ser det slik at det er 2 hovedalternativer. Alt. 1: T-forbindelsen er et delvis bompenge-finansiert prosjekt med forhåndsinnkreving på ferja Arsvågen Mortavika fram til anleggets ferdigstillelse ved årskiftet 2010/2011.og innkreving i 15 år etter ferdigstillelse gjennom en bom plassert i Tysvær til I utgangspunktet skulle dette opplegget sammen med statlige og kommunale midler finansere T-forbindelsen. For å dekke inn den oppståtte underfinansieringen, kan dette løses ved å sette opp en ekstra bom som fanger opp trafikken som går mot Haugesund fra Karmøy og fra Haugesund til Karmøy. Dette er en løsning som vil være i tråd med de generelle intensjonene i alle bompengeprosjektene, ved at de som benytter vegen også skal betale det det koster å bygge nye vegprosjekter.. En løsning med å sette opp en ekstra bom, vil etter de beregninger Statens vegvesen har gjennomført og beskrevet i sitt brev med tilhørende forutsettninger, bety at prosjektet blir fullfinansiert og at fremdriftsplanen som er beskrevet for anlegget kan følges. Alt 2: Karmøy kommune forskutterer de manglende midler ved bruk av sine fond med henblikk på fremtidig tilbakebetaling. Denne tibakebetaling vil skje under forutsetning av at T-forbindelsen blir et rimeligere prosjekt eller at det ved bompengeperiodens slutt i 2025, har vært en større trafikkøkning og større inntjening som har gitt bompengeselskapet større inntekter enn forutsatt. Finanseringsalternativet gjennom bruk av kommunale midler, vil kunne medføre at kommunen må innfri dette rentefrie lån/tilskudd. Det vil være helt avgjørende hvodan prosjektes kostnader samt inntjeningen gjennom bompengeselskapet vil utvikle seg. I dag er det stor usikkerhet rundt dette ettersom anlegget ikke har vært på anbud. Hvordan trafikkøkningen i pompengeperioden vil utvikle seg er heller ikke lett å forutse i dag. I brevet fra Statens Vegvesen er det kommunale rentefrie lånet/tilskuddet under gitte forutsettninger som der er beskrevet, beregnet til 63 millioner kroner. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at det er mulig å redusere denne summen ved at det kan legges til grunn lavere rente enn 6,5 %. Bompengeselskapet må da inngå (kjøpe) en fastrenteavtale (bankopsjon) som garanterer et maksimalt rentenivå under 6,5 % over en bestemt periode (år). Slik avtale må evt. inngås før saken legges fram for Stortinget. Rådmannen har foretatt en enkel undersøkelse som gir grunn til å anta at det er mulig for bompengeselskapet å ta opp et lån med en rentesats på 5 5,5% Det er her viktig å være klar over at for å komme frem til 63 millioner kroner er det forutstt at Fylkeskommunen vedtar å opprettholder sin andel av finanseringsplanen på 32% med bruk av stalige midler. Side 13 av 16

14 Under arbeidet med saken har rådmannen fått opplyst at fylkeskommunen i stedet for å dekke opp 32% av prosjektkostnaden med statlige midler, ønsker at fylkeskommunen sammen med kommunen garanterer for inntil 77 millioner kroner. Garantibeløpet fordeles likt mellom de ta partene. Se vedlagt forslag til vedtak for alt 2. Rådmannens konklusjon For Karmøy kommune er dette en vanskelig sak. Uansett hvilket finanseringsalternativ som blir valgt, kan det argumenteres med forskjellige innfallsvinkler for og imot bompengefinansering eller bruk av kommunale midler. Rådmannen har vurdert finanseringsalternativene grundig og kommet til, etter en helhetsvudering, at det vil være uriktig å bruke ytterligere kommunale midler gjennom et rentefritt lån/tilskudd for å fullfinansiere T-forbindelsen når det finnes andre løsninger. Dette pågrunn av den usikkerhet som i i dag forligger ved mulighetene for å få disse midlene tilbake til kommunene. Kommunen står overfor mange store oppgaver i årene fremover som skal dekkes inn i de årlige drift og investeringsbudsjetter. Hvordan den kommunale økonomien vil utvikle seg i årene fremover er meget usikkert. Det vil derfor etter rådmannens mening være vanskelig å binde opp ytterligere store kommunale beløp i tillegg til allerede bevilgede midler i vår økonomiplan på 66 mill i tilskudd og forskottering til T-forbindelsen.. Rådmannen vil derfor anbefale alt 1 ved at kommunestyret går inn for å opprette en ekstra bom på det sted på T-forbindelsen som er mest hensiktsmessig og effektivt i forhold til bompengeinnkrevingen. Vedlegg: Rådmannen har vedlagt et forslag til vedtak hvis kommunestyret ønsker å anbefale alt.2, hvor kommunen går inn med en garanti sammen med Fylkeskommunen på 50% av 77 millioner kroner. Side 14 av 16

15 Forslag til vedtak alt. 2: Karmøy kommunestyre tar til etterretning at prosjektkostnaden for Rv47 T-forbindelsen er økt betydelig bl. a. som følge av økte statlige standardkrav. Kommunen forutsetter at Statens vegvesen som byggherre gjør sitt ytterste for å søke å redusere prosjektkostnadene og holde optimal framdrift på prosjektet. Karmøy kommunestyre gir sin tilslutning til følgende finansieringsplan for Rv47 T- forbindelsen: Statlige midler: Kommunalt tilskudd: Bompenger: Sum: 354 mill. kr. 36 mill. kr. 750 mill. kr mill. kr. I tillegg gis det tilslutning til et kommunalt forskudd på 36 mill. kr. og en kommunal/ fylkeskommunal garanti på inntil 77 mill. kr. Garantibeløpet fordeles likt mellom Karmøy kommune og Rogaland fylkeskommune og stilles til disposisjon avslutningsvis i gjennomføringen av prosjektet hvis behovet tilsier dette. Det forutsettes at evt. reduserte prosjektkostnader og økte bompengeinntekter kommer som fradrag på garantibeløpet. Det forutsettes også at kommune, fylkeskommunen og/eller bompengeselskapet gjennom gunstigere rentebetingelser kan redusere garantibeløpet. Det legges til grunn at nye elementer i tilknytning til prosjektet, kollektivterminaler på Håvik og Mjåsund, finansieres utenom prosjektet med ordinære statlige kollektivmidler. For bompengeordningen legges det til grunn at forhåndsbompenginnkrevingen på ferjesambandet mellom Mortavika-Arsvågen pågår til årskiftet 2010/2011 når prosjektet er ferdigstilt med en videreføring av samme takstsystem som i dag inkludert prisjustering i tråd med endringer i riksvegferjetakstregulativet. For bompengeinnkrevingen på prosjektet legges det til grunn en gjennomsnittlig bompengetakst på 14,10 kr. og 15 års innkrevingsperiode. Det forutsettes videre at takstregulativet i bompengeinnkrevingen på prosjektet utformes i tråd med standard taksretningslinjer for bompengeprosjekter. Side 15 av 16

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer