Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2010/1 PS 2010/2 PS 2010/3 PS 2010/4 RS 2010/1 PS 2010/5 PS 2010/6 PS 2010/7 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Møteprotokoll Styret - Østfold Kommunerevisjon IKS Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Halden kommune Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2008/ / / /284 PS 2010/8 Opera Østfold. 2008/940 PS 2010/9 Avslutning av investeringsprosjet - Harekas 2009/1198 PS 2010/10 Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen 2008/1175 PS 2010/11 Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober /1198 PS 2010/12 Endring av Halden Næringsråds vedtekter 2009/6379 PS 2010/13 Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter PS 2010/14 PS 2010/15 PS 2010/16 PS 2010/17 Ny fireårig samarbeidsavtale mellom Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold Mandat til kommunalt råd for funksjonshemmede Plan for forebyggende helsearbeid i Halden Kommune Fritak og valg av meddommere 2009/ / / /517 Side nr. Per-Kristian Dahl ordfører Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian Dahl Leder AP Svein Olaussen Medlem AP Wenche Olsen Nestleder AP Christer Clausen Medlem AP John Østensvig Medlem AP Håkon Magne Knudsen Medlem AP Odd Riise Medlem AP Nils Sagstuen Medlem AP Jan Magnar Hansen Medlem AP Svein Olav Hansen Medlem AP Elisabeth Giske Medlem AP Tove Elisabeth Braaten Medlem AP Trine-Merethe Høistad Medlem AP Edna Margaret Henriksen Medlem AP Ellen Simensen Medlem AP Mons Hvattum Medlem SV Roy Eilertsen Medlem SV Fridtjof Dahlen Medlem SV Rune Gribsrød Medlem SV Gerd Berit Odberg Medlem KRF Morten Christoffersen Medlem KRF Øystein Lillås Medlem KRF Erik Parmer Medlem KRF Carl-Victor Sundling Medlem H Roar Lund Medlem H Else-Kathrine Hveding Medlem H Egil Lund Pettersen Medlem FRP Lars Petter Lie Medlem FRP Tove Kristin Fager Medlem FRP Mona Klevmo Medlem FRP Vegar Johansen Medlem FRP Side 3

4 Per-Egil Evensen Medlem FRP Jon Ola Brevig Medlem SP Roar Günther Andersen Medlem V Jan Tore Harlyng Medlem R Vibeke Julsrud Medlem MDG Odd Sæthre Medlem PP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Wenche Anker-Rasch MEDL H Ann Kristin Øye MEDL H Marthe Nilssen MEDL FRP Henrik Rød MEDL FRP Helene van Eeden MEDL SP Atoosa P-J Thunem MEDL AP Malin Stanes MEDL AP Paul Ronny Kristiansen MEDL AP Mona Irene Bråthen MEDL AP Kristin Johansen MEDL AP Tone Skråning MEDL V Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Joachim Bratteli Kristin Johansen AP Hillgunn Klavestad Malin Stanes AP Kjell Kristoffer Lie Paul Ronny Kristiansen AP Svein Arne Hansen Mona-Kristine Arneberg AP Turid Eriksen Mona Irene Bråthen AP Geir Eldnes Atoosa P-J Thunem AP Ole Roar Amundsen Helene van Eeden SP Geir Helge Sandsmark Tone Skråning V Eirik Milde Ann Kristin Øye H Inger Elisabeth Blomsnes Wenche Anker-Rasch H Terje Akselsen Marthe Nilssen FRP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Per Egil Pedersen rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Side 4

5 Per-Kristian Dahl Utvalgsleder Mette Engdahl Utvalgssekretær Side 5

6 Saksliste PS 2009/104 PS 2009/105 PS 2009/106 PS 2009/107 RS 2009/31 RS 2009/32 RS 2009/33 PS 2009/108 PS 2009/109 PS 2009/110 PS 2009/111 PS 2009/112 PS 2009/113 PS 2009/114 PS 2009/115 PS 2009/116 PS 2009/117 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Godkjenning av protokoll fra forrige møte 3 Referatsaker 16 Melding om vedtak i kontrollutvalget Halden Ishall - Vedtak i Formannskapet Side nr. 2008/ /5854 Bolk 2 Halden ishall - Byggesaksbehandling 2009/5854 Bolk 2 Budsjett / Økonomiplan / Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Halden Ishall AS - full gjennomgang" Avslutning av investeringsprosjekt "Gjestehavn - Tollboden" Avslutning av 6 mindre investeringsprosjekter og 1 større i Kultursektoren 2008/ / / Fradrag for boutgifter i institusjon- endring 2009/ Prosjekt Aktiv på dagtid - organisering og tilrettelegging Val av ny representant til styret i Halden historiske samlinger Diverse disponeringer av midler i forbindelse med engangsutgifter i 2009/Fondsavsetninger Forespørsel om nytt foretak i Halden kommunale pensjonskasse - Frivillighetssentralen 2009/ / / /6656 Bolk 2 Per-Kristian Dahl ordfører Side 6

7 PS 2009/104 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Innkallingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Innkallingen ble enstemmig vedtatt. PS 2009/105 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Det ble utdelt Bolk 2 med RS 2009/32 og RS2009/33 I tillegg til PS 2009/17 Innkallingen ble enstemmig godkjent Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2009/106 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Protokollen fra forrige møte ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra forrige møte vedtatt. PS 2009/107 Referatsaker Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 7

8 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2009/31 Melding om vedtak i kontrollutvalget RS 2009/32 Halden Ishall - Vedtak i Formannskapet RS 2009/33 Halden ishall Byggesaskbehandling PS 2009/108 Budsjett 2010 Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Det innkom fra Jan Tore Harlyng, Rødt, følgende forslag om taletid til budsjettdebatten. Tidsplan for debatten Det settes av 147 minutter til debatten. Tiden disponeres på følgende måte; Partiene fordeler tidrammen seg imellom innenfor følgende ramme AP, SV og KrF Høyre, Venstre og Senterpartiet FrP Rødt Presentasjon 20 minutter 15 minutter 10 minutter 5 minutter 50 minutter Kommunestyremedlem får 2 minutter taletid 2x 4998 minutter ( Tiden disponeres av partigruppene ) Carl-Victor Sundling, H, foreslo ingen talebegrensning. Forslaget fra Harlyng fikk 2 stemmer og falt. Forslaget fra Sundling ble satt opp mot ordførers tidligere utsendte forslag til taletid. Sundlings forslag fikk 9 stemmer og falt. (H, Sp og V) Ordførers forslag til taletid (3 minutter pr representant) ble vedtatt. Egil Lund Pettersen, Frp, fremmet følgende forslag til vedtak: HALDEN FrP fremmer følgende forslag til vedtak vedrørende budsjett 2009: 1. HALDEN kommunestyre vedtar følgende som enhetenes rammer for 2009: TEKST BELØP Sentral/felles Kultur Undervisning/barnehager Side 8

9 Helse/sos Teknisk SUM : Rådmannens forslag tiløkning og utvidelse av eiendomskatt og avgifter VAR iverksettes ikke. FrP s budsjett legges som ramme for eiendomskatt og avgifter VAR forblir på 2007-nivå evt korrigert for prisstigning. 3.Følgende mål skal ligge til grunn for budsjettet HALDEN KOMMUNE VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL: HALDEN kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. HALDEN kommune skal være en kommune som tilstreber seg å tenke og handle forebyggende. HALDEN kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. HALDEN kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester i perioden. HALDEN kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester. HALDEN kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte. Rådmannen skal gjennomføre en total gjennomgang av kommunens sykefraværsrutiner og forebyggende arbeide innen sykefraværet. Dette skal resultere i en analyse av hvorfor fraværet er høyt, samt en plan for å redusere dette til gitte mål. Plan fremlegges innen tilpolitisk behandling. HALDEN kommunes kvalitetsikringsarbeidet skal omfatte hele kommuneapparatet HALDEN kommunen skal være en kommune som arbeide for å hjelpe mennesker som havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede fordeler og ulemper ved åremålstilsetting for kommunens toppledere. Side 9

10 6. Investeringsbudsjett Kommunens rolle som samfunnsutvikler er viktig for FrP. Investeringer er i så henseende viktig for å skape aktivitet og vise en positiv utvikling som trekker folk til byen. Frp s forslag til investeringer er i tråd med rådmannens bortsett fra at FrP ikke ønsker å realisere Indre ringvei (58 mill) i Målet er å ta dette opp igjen i Kommunens investeringer har vært til dels særdeles store de senere år. Dette er i utgangspunktet positivt men det må være samsvar mellom kommunens økonomi og fremdrift på investeringene. Nå må havna og Remmen realiseres og sikres mht fremdrift. Carl-Victor Sundling, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar dette framlagte årsbudsjettet for 2010 og økonomiplan for årene Forslag til driftsbudsjett har sitt grunnlag i det fremlagte budsjettfremlegg fra Rådmannen for 2010 med utgangspunkt i gjeldende aktivitetsog tiltaksnivå samt de endringer som framkommer. 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjett-tekniske justeringer for utarbeidelse av et detaljbudsjett i samsvar med kommunestyrets vedtak. Rådmannen skal påse at tildelte rammer innenfor den enkelte sektor ikke overskrides. 3. Rådmannen gis fullmakt til å disponere innenfor rammen som er tildelt hver enkelt sektor. Budsjettforslaget angir prioriterte områder og særskilte tiltak som kommer i tillegg/fradrag til Rådmannens budsjettforslag. 4. Eventuelle økte fellesinntekter skal ikke benyttes til saldering av budsjettet. 5. Hovedutvalgene plikter å legge fram forslag til tiltak for politisk behandling i formannskapet ved endrede inntekter, og/eller overskridelse av rammene som er tildelt sektorområdet. Formannskapet kan foreta overføringer mellom sektorene. 6. Rådmannen skal fortsette med omlegging og effektivisering av hele virksomheten med utgangspunkt i de ulike tiltak som fremgår av Rådmannens budsjettfremlegg. Ved tvilstilfeller, særlig i forhold til tiltak som vil ramme tilbudene til lokalbefolkningen avgjør Hovedutvalgene hva som skal iverksettes. Reduksjonene skal i første rekke gjennomføres ved å samordne enheter og effektivisere alle deler av driften. 7. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr 89,15 mill. slik: VAR-lån, kr 46 mill. avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån, kr 10 mill., tas opp iht. Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. Øvrige lån, kr 33,150 mill. tas opp med avdragstid på 20 år. Salg av eiendom, 45 mill. brukes til nedbetaling av gjeld. Nettolåneopptak er da 44,15 mill. Alle investeringsprosjekter som ikke fremgår av vedlagte investeringsbudsjett for Halden kommune skal behandles av kommunestyret. 8. De gebyrsatser som fremkommer i Rådmannens forslag til budsjett 2010, vedtas med unntak av endringer beskrevet i vårt budsjettforslag. Side 10

11 9. Eiendomsskatten for skatteåret 2010 utskrives i tråd med rådmannens forslag, med de endringer som framkommer i vårt budsjettforslag. Jan Tore Harlyng, Rødt, fremmet følgende forslag til vedtak: Halden kommune vedtar Rødt Haldens forslag til budsjett for 2010 og økonomi plan for perioden Budsjettet legger følgende føringer for rådmannens arbeid A: Eiendomsskatt skrives ut slik rådmannen foreslår med følgende endringer B: Helse C: Sosial 1. Bunnfradrag settes til kr for hver selvstendig enhet, 2. Med hjemmel i Eiendomsskattelovens 28 Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet Formannskapet kan etter søknad helt eller delvis innvilge fritak for eiendomsskatt dersom husstandens brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger folketrygdens minimumsytelser med et tillegg på kr ,- 1. Arbeidet med å redusere andelen deltidsansatte fortsetter 2. Turnusordningen løses med etter følgende prinsipper - Det innføres en turnus med helgefrekvens på hver 3.helg som fast grunnturnus - Alle vakante stillinger besettes - Det gjennomføres drøftinger for å lage rekrutteringsstillinger. 3. Det skal være full drift på rehabiliteringsavdelingen 4. Ergoterapi og fysioterapitjenesten skal opprettholdes 5. Iddebo skal være i fortsatt drift 1. Satsene for sosialhjelp økes, og skal minimum ligge på Statens institutt for forbruksforsknings SIFO s krav 2. Bemanning på aktivitetssenteret opprettholdes 3. Bemanningen innen psykiatritjenesten opprettholdes 4. Barneverntjenesten får 4 nye årsverk 5. Prinsippet om gjengs leie i kommunale boliger blir ikke gjennomført C: Skole / barnehage 1. Det blir ingen reduksjon i prisene til barnehager og SFO 2. Alle sentrale føringer om leksehjelp etc. gjennomføres fullt ut 3. Miljøkontakter i skolen opprettholdes 4. Det skal ikke gjennomføres reduksjon i lærerårsverk 5. PPT skal styrkes med 2 årsverk D: Investeringer Rådmannens plan for investeringer med følgende endringer innen teknisk sektor iverksettes Side 11

12 1. Indre ringvei kulvert iverksettes ikke 2. Ringledning vann iverksettes ikke 3. Ytterligere tilpasning til budsjettrammen foretas i hovedutvalget. E: Sentral / felles 1. Frikjøpsordningen til tillitsvalgte opprettholdes på dagens nivå F: Kommunestyret vil fra budsjett 2011 at sektorutvalgene har mulighet til å realitetsbehandle rådmannens budsjettforslag og avgi uttalelser til formannskapets behandling. G: Halden kommune er enig med KS om at årets overføringer fra staten til kommunesektoren ikke er store nok, og vil markere dette med støtte til oppropet fra ordfører i Moss fra oktober Morten Christoffersen, Krf, fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling punkt 5: Kommunestyret sier opp avtale med Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat innen med virkning fra og med regnskapsåret Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dette og bes videre å forberede prosess for konkurranseutsetting av kommunens samlede revisjons samlede revisjonstjenester. Forslaget fra Harlyng fikk 1 stemme Forslaget fra Lund Pettersen fikk 7 stemmer Forslaget fra Sundling fikk 10 stemmer Formannskapets innstilling fikk 30 stemmer Jon Ola Brevig, Sp, ønsket følgende protokolltilførsel: Vedtak 2, 3, og 4 Som det fremgår av det vedtaket som nå er fattet, så gis Hovedutvalg for Finans, Budsjett og Økonomisk styring (HFBØ) fullmakt o til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. (Referer vedtakets punkt 2) o til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. (Referer vedtakets punkt 3) o HFBØ disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht. budsjettskjema 2B. (Referer vedtakets punkt 4) Senterpartiet reagerer sterkt på at kun en begrenset del av politikerne i Kommunen skal delta i en så viktig sak som det å prioritere midlene i driftsbudsjettets definerte sektorer, slike som helse og omsorg, skole og oppvekst med mer. Beslutninger som gjelder budsjettmessige endringer hører hjemme i Kommunestyret som vel i Halden er det offentlige rom som når lengst ut til den jevne borger. Vedtaket strider mot Kommunelovens 45 punkt 2. hvor det heter: «Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette». Loven innebærer at det er kun Kommunestyret selv som kan vedta endringer! Vedtak 2, 3, og 4 blir dermed lovstridig. Side 12

13 Vedtak 5 Senterparitet er videre opptatt av at roller og ansvar mellom Kommunens Kontrollkomité og Kommunestyret følger forskriften. I forsalg til vedtak 5 gis Rådmannen fullmakt til å si opp revisjonsavtalen med Østfold Kommunerevisjon. I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget, 17. Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse heter det: «Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor» Vi i Kommunestyret kan ikke se at Kontrollutvalget i denne sak har gitt sin innstilling til oppsigelse av revisor. Vedtak i punkt 5 strider etter Senterpartiets vurdering mot Forskriften. Vedtak 7 Vedtaket omfatter avhending av kommunalt eide tomter. Senterpartiet mener at saken er av en slik karakter at før den ble vedtatt, skulle den vært fremlagt for behandling i Hovedutvalg, Formannskap og Kommunestyret. Vedtak 7 strider etter Senterpartiets oppfatning mot prinsippet for fullført saksbehandling. Senterpartiet vurderer at vedtakene i SAK PS 2009/108 både strider mot Kommuneloven og Forskrift om Kontrollutvalg. Disse forholdene er av en slik karakter at vi vil vurderer en lovlighetsklage. Vedtak: 1. AP`s, SV`s og Krf`s budsjett for 2010 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Hovedutvalg for finans, budsjett og økonomisk styring gis fullmakt til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. 3. Hovedutvalget gis fullmakt til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. 4. Hovedutvalgene disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht budsjettskjema 2B. Side 13

14 5. Kommunestyret sier opp avtale med Østfold kommunerevisjon og Østfold kontrollutvalgssekretariat innen med virkning fra og med regnskapsåret Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre dette og bes videre å forberede prosess for konkurranseutsetting av kommunens samlede revisjons samlede revisjonstjenester. 6. Rådmannen skal utarbeide forslag til nytt gebyrregulativ for Vann, avløps- og renovasjonsavgiftene innen 1. april 2010 med iverksettelse fra 1. juli Alle kommunale festetomter oppført med private boliger vil få tilbud om å innløse festetomten til 60 kr. Pr. Kvm i Rådmannen går igjennom øvrige festekontrakter, og der hvor det er mulighet for oppjustering vil disse bli oppjustert i hht den enkelte avtale. 8. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på til sammen kr ,- slik: VAR-lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Øvrige lån kr avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån kr som tas opp i hht Husbankens retningslinjer, primært en avdragstid på 20 år. 9. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele Halden kommune for skatteåret 2010 jf. eiendomsskattelovens 3. Det vises også til kommunestyrets vedtak om utvidelsen til hele kommunen, og om nytaksering/omtaksering begrunnet i den alminnelige regel i byskattelovens hensynet til likebehandling og utvidelsen. Før øvrig gjelder jf. eiendomsskattelovens 10 følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2010: a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den nye fastsatte takstverdien. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidseiendommer være 3,75 promille av den nye takstverdien. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag stort kr ,- for hver selvstendig boenhet i boliger, samt også et bunnfradrag stort kr ,- for hver fritidseiendom. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten og dennes bokstav b, bygning som har historisk verde. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk. For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. Side 14

15 g) Kommunens skattetakstvedtekter. 10. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 11. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2010 Kommunale avgifter skrives ut med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20. november i Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 13. Økonomiplan vedtas Protokolltilførsel fra Brevig: Vedtak 2, 3, og 4 Som det fremgår av det vedtaket som nå er fattet, så gis Hovedutvalg for Finans, Budsjett og Økonomisk styring (HFBØ) fullmakt o til innenfor driftsbudsjettet å omdisponere, trekke inn, og iverksette tiltak i budsjettet både innenfor og på tvers av alle sektorer. (Referer vedtakets punkt 2) o til å disponere sektorens til enhver tid vedtatte budsjettrammer innenfor driftsbudsjettet. (Referer vedtakets punkt 3) o HFBØ disponerer innenfor tildelt ramme på investeringsbudsjettet i hht. budsjettskjema 2B. (Referer vedtakets punkt 4) Senterpartiet reagerer sterkt på at kun en begrenset del av politikerne i Kommunen skal delta i en så viktig sak som det å prioritere midlene i driftsbudsjettets definerte sektorer, slike som helse og omsorg, skole og oppvekst med mer. Beslutninger som gjelder budsjettmessige endringer hører hjemme i Kommunestyret som vel i Halden er det offentlige rom som når lengst ut til den jevne borger. Vedtaket strider mot Kommunelovens 45 punkt 2. hvor det heter: «Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette». Loven innebærer at det er kun Kommunestyret selv som kan vedta endringer! Vedtak 2, 3, og 4 blir dermed lovstridig. Vedtak 5 Senterparitet er videre opptatt av at roller og ansvar mellom Kommunens Kontrollkomité og Kommunestyret følger forskriften. I forsalg til vedtak 5 gis Rådmannen fullmakt til å si opp revisjonsavtalen med Østfold Kommunerevisjon. I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, Kap. 7. Særlige oppgaver for kontrollutvalget, 17. Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse heter det: «Der det er en egen revisjon i kommunen eller fylkeskommunen, avgir kontrollutvalget innstilling til kommunestyret eller fylkestinget om saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjed av ansvarlig revisor» Vi i Kommunestyret kan ikke se at Kontrollutvalget i denne sak har gitt sin innstilling til oppsigelse av revisor. Side 15

16 Vedtak i punkt 5 strider etter Senterpartiets vurdering mot Forskriften. Vedtak 7 Vedtaket omfatter avhending av kommunalt eide tomter. Senterpartiet mener at saken er av en slik karakter at før den ble vedtatt, skulle den vært fremlagt for behandling i Hovedutvalg, Formannskap og Kommunestyret. Vedtak 7 strider etter Senterpartiets oppfatning mot prinsippet for fullført saksbehandling. Senterpartiet vurderer at vedtakene i SAK PS 2009/108 både strider mot Kommuneloven og Forskrift om Kontrollutvalg. Disse forholdene er av en slik karakter at vi vil vurderer en lovlighetsklage. PS 2009/109 Økonomiplan Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Det var i tillegg til formannskapets innstilling innkommet ett alternativt forslag til økonomiplan Forslaget fra Sundling fikk 17 stemmer Formannskapets innstilling fikk 30 stemmer Vedtak: Økonomiplan fra Ap, SV og Krf vedtatt. PS 2009/110 Oversendt sak fra kontrollutvalget - "Halden Ishall AS - full gjennomgang" Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Morten Christoffersen, Krf, fremmet følgende forslag til vedtak: Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift. På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet. Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen. Side 16

17 Jon Ola Brevig, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Kontrollutvalget gis fullmakt til å engasjere et eksternt firma som gransker alle forhold i saken. 2. Kommunestyret bevilger nødvendige midler. Forslagene ble satt opp mot ved votering. Forslaget fra brevig fikk 17 stemmer og falt. Vedtak: Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift. På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet. Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen. PS 2009/111 Avslutning av investeringsprosjekt "Gjestehavn - Tollboden" Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Investeringsprosjektet Gjestehavn Tollboden 2006 avsluttes. 2. Det totale merforbruket på kr ,- belastets konto for ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. PS 2009/112 Avslutning av 6 mindre investeringsprosjekter og 1 større i Kultursektoren Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Side 17

18 Vedtak: Mindreforbruket på kr ,- overføres til konto ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter PS 2009/113 Fradrag for boutgifter i institusjon- endring Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reglement for vederlagsberegning for Halden kommune 5 fjerde ledd tredje avsnitt endres til: - For Halden kommune kan fradrag for boutgifter dekkes inntil 3 mnd. - Endringen blir gjeldende i fra PS 2009/114 Prosjekt Aktiv på dagtid - organisering og tilrettelegging Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Vedtaket fra HAD ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det inngås endelig avtale mellom Halden kommune og prosjekt Aktiv på dagtid. 2. Midler til prosjektet, kr ,- som tilsvarer kr. 3,00 pr. innbygger, innarbeides i budsjett PS 2009/115 Val av ny representant til styret i Halden historiske samlinger Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: John Østensvig, Ap, fremmet følgende forslag til ny representant: Toril Brekke. Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak: Som ny representant i styret i HHS velges Toril Brekke. Side 18

19 PS 2009/116 Diverse disponeringer av midler i forbindelse med engangsutgifter i 2009/Fondsavsetninger Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Svein Arne Hansen, Ap og Tove Braaten, Ap ble permittert før behandling. 46 representanter tilstede. Rådmannens innstilling ble vedtatt mot2 stemmer. (V) Vedtak: Hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring delegeres myndighet til å benytte inntil 10 mkr fra disposisjonsfondene. Midlene skal eventuelt benyttes til å dekke mindreinntekter/merutgifter i 2009 regnskapet som ikke er av varig driftsmessig karakter. Politiske tilleggsbevilgninger på til sammen trekkes inn. PS 2009/117 Forespørsel om nytt foretak i Halden kommunale pensjonskasse - Frivillighetssentralen Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Halden kommunale pensjonskasse vil fra også omfatte Frivillighetssentralen. PS 2009/118 Forespørsler Saksprotokoll i Kommunestyret Behandling: Forespørslene ble besvart av ordføreren i møtet. Vedtak: Side 19

20 FO 2009/38 Forespørsel fra Per Egil Evensen, Frp, vedr. rådmannens mulighet til å svare på spørsmål i kommunestyret. FO 2009/39 Forespørsel fra Geir Helge Sandsmark, V, vedr. klimakampanjen i Halden Side 20

21 PS 2010/1 Godkjenning av innkalling PS 2010/2 Godkjenning av saksliste PS 2010/3 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 21

22 PS 2010/4 Referatsaker Side 22

23 Møteprotokoll Styret - østfold Kommunerevisjon IKS 0 d)31c 1 3 JAN Møtedato: Tidspunkt: Møtested: Fra til saksnr.: , fra kl. 15:00 til kl Rolvsøy rådhus, (21KR's rnøterom 09/ Medlemmer Anne Gro Pedersen, leder aørnar Laabak Trond Thorvaldsen Wenche Olsen Asb ørn Froholt Linda As Forfall X Forfall X Forfall X X Varamedlemmer Ikke møtt Ikke møtt Merknader Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 6 Møtende fra administrasjonen: Konst. daglig leder Einar Gundersen Anne Gro Pedersen Trond Thorvaldsen Asbjørn Froholt Linda Asp Hovedutskrift er sendt til Medlemmene Kommunene Side 23

24 Styret - Østfold kommunerevisjon IKSs møte Sakliste PS 28/09 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 29/09 Statusrapportering pr PS 30/09 Rekruttering av ny daglig leder i Østfold kommunerevisjon IKS PS 31/09 Konkurranseutsetting av revisjonsoppdrag PS 32/09 Møteplan for 1.halvår 2010 PS 33/09 Eventuelt Side 24

25 PS 28/09 Godkjenning av protokoll fra møtet Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: Protokoll fra møte godkjennes Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs behandling : Styremedlem Trond Thorvaldsen bemerket at styremedlemmer som ikke melder forfall til møtene heretter ikke bør oppføres med "forfall", men med betegnelsen "ikke møtt". Styret ga tilslutning til dette. Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs vedtak/innstilling : Protokoll fra møte godkjennes PS 29/09 Statusrapportering pr Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs behandling : Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs vedtak/innstilling : Styret tar redegjørelsen til orientering PS 30/09 Rekruttering av ny daglig leder i Østfold kommunerevisjon IKS Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: 1. Styret tar gitt informasjon til orientering. 2. Daglig leder får fullmakt til å lyse ut den ledige stillingen som daglig leder i Østfold kommunerevisjon IKS, og forbereder rekrutteringen sammen med styrets leder. Styret - Østrold Kommunerevisjon IKSs behandling : Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs vedtak/innstilling : 1. Styret tar gitt informasjon til orientering. 2. Daglig leder får fullmakt til å lyse ut den ledige stillingen som daglig leder i Østfold kommunerevisjon IKS, og forbereder rekrutteringen sammen med styrets leder. PS 31/09 Konkurranseutsetting av revisjonsoppdrag Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs behandling : Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs vedtak/innstilling : 1. Styret tar saksopplysninger og muntlig informasjon til etterretning 2. Styret ser alvorlig på situasjonen, og ønsker å være løpende orientert om eierkommunenes vedtak som påvirker kommunerevisjonens framtidige drift Side 25

26 3 Daglig leder forbereder strategiseminar i januar måned med alle ansatte, som inviteres til å komme med forslag til tiltak som kan styrke vår posisjon som leverandør av revisjonstjenester. Styret inviteres til seminaret, og medlemmenes innsats viii stor grad dreie seg om tiltak for å bedre informasjonsflyten til våre eiere og oppdragsgivere. Spesielt må det arbeides med hvordan kommunenes valgte politikere og administrasjon bør gjøres kjent med revisjonens kontroller, påfølgende rapportering, samt ytterligere effektiviseringstiltak PS 32/09 Møteplan for 1.halvår 2010 Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak: Med forbehold om endringer, fastsetter styret følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1.halvår i 2010: 3.februar (konkurranseutsetting) 21.april (regnskapsmøte) 9.juni (styremøter 2.halvår) Styremøtene holdes på onsdager med møtestart kl Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs behandling : Styret - Østfold Kommunerevisjon IKSs vedtaklinnstilling : Med forbehold om endringer, fastsetter styret følgende møtedatoer for sin virksomhet for 1.halvår i 2010: Januar, (dato fastsettes senere). Alle ansatte og styremedlemmer innkalles til seminar for å vurdere forskjellige tiltak for å møte konkurranseutsettingen av kommunerevisjonens tjenester 21.april (regnskapsmøte) 9.juni (styremøter 2.halvår) Styremøtene holdes på onsdager med møtestart kl PS 33/09 Eventuelt Ingen saker Side 26

27 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Martin Vik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg H.PDF V00001.PDF V00002.PDF Ikke utsendte vedlegg Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Sammendrag av saken: Kontrollutvalget har oversendt følgende sak til kommunestyret for behandling: Rapport eierskapskontroll for Industriprodukter AS. Saken er behandlet i kontrollutvalget Kontrollutvalget anbefaler følgende vedtak: Kommunestyret tar rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS til etterretning Kommunestyret ber administrasjonen om å fremlegge et utkast til eiermelding for Halden kommune for kommunens eierinteresser. Side 27

28 est(oed ilomtroeetdva4gsse4retariat p 7ittan2ommsusaêt samaröeid fof liomms.~ FredriEstad, Sarpsdorg, Moss, Haed«, Rygge, Råda oo livaeat Halden kommune Att. Ordfører Postboks HALDEN Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2008/ /2008-BJGU Melding om vedtak i kontrollutvalget den Kontrollutvalget har i møte den , i sak 08/37 behandlet "Rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS". Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i saken: 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll for Industriprodukter AS, til etterretning 2. Rapporten sendes til kommunestyret som inviteres til å fatte følgende vedtak: Kommunestyret tar rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS til etterretning Kommunestyret ber administrasjonen om å fremlegge et utkast til eiermelding for Halden kommune for kommunens eierinteresser. Vedlagt denne melding vedlegges rapport Eierskapskontroll for Industriprodukter AS og utskrift fra utvalgets møtebok. Med hilsen (b2.4 CL)tdf66/4 Bjørn Gulbrandsen rådgiver Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) Besøksadresse: Glemmengaten 55, 1608 Fredrikstad Postadresse: Postboks 69, 1601 Fredrikstad E-postadresse: Webadresse: Telefon: Telefaks: Tlf. saksbeh.: Bankkonto: Side 28

29 Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Halden kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Side 29

30 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Bakgrunn for selskapskontroll Formål Problemstillinger Avgrensning og metode 3 2. Lover og andre retningslinjer 4 3. Om Industriprodukter AS Historikk Selskapets organisasjon Styrende organer og daglig ledelse Selskapets økonomiske utvikling 9 4. Forhold vedrørende eier Vurdering, konklusjon og anbefalinger Selskapets og eierkommunens kommentarer Industriprodukter AS - kommentarer Eierkommunens kommentarer Ved legg 15 Eierskapskontroll Industriprodukter AS 2 Side 30

31 1. Innledning 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll I kommunelovens 77.5 o 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er heleid av kommuner. Dette vil gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Bestillerfunksjonen er i loven lagt til kontrollutvalget. I tråd med bestemmelsene vedtok kommunestyret i sak 033/08 "Plan for gjennomgang av selskapskontroll for perioden ". Av planen for selskapskontroll fremgår det blant annet at det skal arbeides med å legge til rette for en kontroll av Industriprodukter AS. Østfold kontrollutvalgssekretariat er tillagt oppgaven å utføre selskapskontroll på vegne av kontrollutvalget i Halden kommune i henhold til vedtak i den i sak 08/ Formål Formålet med selskapskontroller fremkommer av 14 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner. Ifølge bestemmelsen skal kontrollutvalget påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Dersom kontrollutvalget bestemmer det, kan den også inkludere forvaltningsrevisjon i selskapskontrollen. 1.3 Problemstillinger Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen, har vi satt opp følgende problemstillinger: Har kommunen etablert en eierstrategi/eiermelding for selskapet? Er selskapets formålsparagraf klart definert, og er driften i tråd med formålet? Utøver generalforsamlingen sin myndighet i henhold til lover og regler? Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? Hvordan rapporteres det fra valgte representanter til kommunens politiske organer? Har kommunen etablert et system for oppfølging av selskapet? Har kommunen etablert rutiner for opplæring i styrearbeid? Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? 1.4 Avgrensning og metode Vedtaket om selskapskontroll i Industriprodukter AS gjelder eierskapskontroll og ikke forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen har vært gjennomført for driftsåret Selskapskontrollen har blitt gjennomført av Østfold kontrollutvalgssekretariat ved Bjørn Gulbrandsen. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 3 Side 31

32 Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av aktuelle politiske saker i kommunestyret, dialog med administrasjonen i Industriprodukter AS og ved gjennomgang av dokumenter mottatt fra selskapet (protokoller fra styre og representantskapet, årsberetninger og årsregnskap). 2. Lover og andre retningslinjer Kommuneloven o kontrollutval sforskriften I kommunelovens 80 pålegges kommunene og fylkeskommunene å gjennomføre selskapskontroll av selskaper som er heleid av kommuner. Dette vil gjelde interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i kontrollutvalgsforskriftens kapittel 6. Etter paragrafens siste avsnitt skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles, og ha rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling. Lov om aks'eselska er Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet, jf. lovens 5-1. Generalforsamlingen skal etter lovens 5-5 behandle og vedta årsregnskap, årsberetning og utbytte og ellers andre saker iht. loven eller vedtektene. Styrets oppgaver og ansvar er underlagt reglene i lovens 6-12 og Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Det skal ellers påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, aksjonæravtale, vedtekter, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen, og å sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Re nska s- skatte- o av iftsre ler lover om årsre nska skatt o merverdiav ift) Vi går i denne undersøkelsen ikke inn på disse forholdene. Selskapets regnskaper er revidert av egen ekstern revisor og ren revisjonsberetning er avlagt for årene vi har sett på. Forskrift om arbeidsmarkedstiltak. I henhold til forskriftens 3-5. "Vilkår for opprettelse av arbeidspraksis i skjermet virksomhet - krav til virksomheten" skal virksomheten hvor tiltaket gjennomføres være organisert som et aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet, eller som egen faglig og økonomisk enhet tilknyttet tiltaksarrangør som også organiserer andre arbeidsmarkedstiltak. For å bli godkjent som tiltaksarrangør for tiltaket må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: Attføringsvirksomhet skal være virksomhetens primære virksomhet Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet og deltakerne til gode Det skal ikke utbetales utbytte Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 4 Side 32

33 Lov om offentli e anskaffelser I henhold til loven er rettssubjekter som er kontrollert av offentlige organer og som tjener allmennheten underlagt denne lov. Industriprodukter AS er slikt selskap og omfattes dermed av lover og regler om offentlig anskaffelser. Hovedformålet med lover og regler om offentlige anskaffelser, er å sikre mest mulige effektive anskaffelser for det offentlige. I denne eierskapskontrollen, er ikke formålet å etterprøve om selskapet har etterlevd denne lov. Det må i så fall gjennomføres ved en forvaltningsrevisjonskontroll. Selska s vedtekter Selskapets vedtekter ligger som vedlegg nr. 1 til rapporten. Etikkre lement Ikke fastsatt. Strate idokument for Industri rodukter AS. Ikke utarbeidet 3. Om Industriprodukter AS 3.1 Historikk Industriprodukter As ble etablert i 1965.Selskapets aksjekapital er kr , som består av 2000 aksjer å kr Halden kommune eier 100 % av aksjene. Selskapet har sin forretningskontor i Halden. Bedriften skal gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet skape grunnlag for å kvalifisere og dyktiggjøre arbeidstakere med sikte på formidling til ordinært arbeid eller utdanning. Bedriften kan også gi tilbud om varig arbeid. Industriprodukter AS består av 4 avdelinger - mekanisk, elektro, catering og en attføringsavdeling. Mekanisk avdelin : Mekanisk avdelingen er spesialist på tynnplateproduksjon. Bearbeiding foregår med laser, revolverstansing, knekking, sveising, pulverlakkering osv. Avdelingen produserer fra enkle skilt løsninger til fotoautomater du ser i kjøpesenter og hos biltilsynet. Avdelingen har 28 ansatte (16 på yrkesrettet tiltak og 12 er fast ansatte) Elektro avdelin en: Elektro er en avdeling som produserer og monterer alt fra kabler og ledningsmatter, elektroniske styringssystemer, lamper m.m. Avdelingen har ca. 20 ansatte. (10 på yrkesrettet tiltak og 10 er fast ansatte) Catering: Ett topp moderne kjøkken og leverer mat til både bedrifter og privatpersoner. Avdelingen driver tre kantiner. Lokalisert på Sørliveien 78, Svinesundsveien 329 i tillegg til drift av kantine hos Teknotherm. Totalt 13 ansatte. Selskapet leverer bagetter, snitter, koldtbord, julebord, tapas og middager til både bryllup, møter og selskaper. Dessuten overtidsmat, "take away-mat" og møtemat. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 5 Side 33

34 Pro Personal avdelin en: - Selskapets oppgave er å tilby attføringstjenester til alle personer med ulike yrkeshemminger. De fleste arbeidssøkerne er registrerte yrkeshemmede hos NAV. Men bedriftens allsidige erfaring og kompetanse i forhold til avklaring, motivasjonsarbeid og arbeidstrening gjør at bedriften kan være et naturlig førstevalg for andre grupper som for eksempel langtidssykemeldte, sosialhjelpsmottagere, langtidsledige og uføretrygdede som vil tilbake i arbeidslivet. Gjennom året 2007 har det vært 25 tiltaksplasser. 3.2 Selskapets organisasjon Figuren viser organisasjonsmodellen til Industriprodukter AS, med generalforsamlingen øverst, deretter styret og selskapets daglig leder. Generalforsamling Styret Daglig leder 3.3 Styrende organer og daglig ledelse Industriprodukter AS ledes av generalforsamlingen og et valgt styre. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. I henhold til aksjeloven 5.1 er det gjennom generalforsamlingen at aksjeeier(e) utøver den øverste myndighet. Styreleder og daglig leder skal være til stede på generalforsamlingen. Andre styremedlemmer kan være til stede på generalforsamlingen. Aksjelovens 5-5 påpeker at innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingens oppgaver er nedfelt i aksjelovens 5-5, 2. ledd. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen. Etter aksjelovens 7-1 er det generalforsamlingen som skal velge revisor for selskapet.. Revisor godtgjørelse skal godkjennes av generalforsamlingen. Etter vedtektene for Industriprodukter AS, 7 beskrives det at ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker: Saksliste Eierskapskontroll Industriprodukter AS 6 Side 34

35 Styrets årsberetning Siste års regnskap med revisors merknader Styrets planer og forslag til budsjett for kommende driftsår Andre saker som i henhold til lov hører inn under generalforsamlingen Tabellen under viser en oversikt over avholdt generalforsamlingsmøte og behandlede saker som gjelder regnskapsåret Møtedag Saker til behandling Styrets årsberetning Årsregnskapet 2007 Revisj onsrapport 2007 Attføringsrapport 2007 Styrets forslag til budsjett 2008 Vedtektsendring Valg av styremedlemmer Fastsettelse av styrets godtgjørelse Fastsettelse av revisors godtgjørelse Møtende på generalforsamlingen var styrets leder, styremedlem, daglig leder og eiers representant kommunens ordfører. Styret: I henhold til aksjelovens 6-1 skal et selskap ha minst 3 medlemmer. I selskapet med aksjekapital på mindre en tre millioner kroner kan styret likevel ha færre enn tre medlemmer. Etter Aksjelovens 6-3 skal det velges minst et varamedlem hvis styret består av ett eller to medlemmer. I henhold til vedtektene 4 for Industriprodukter AS skal styre bestå av 7 medlemmer med 6 varamedlemmer. 2 av styremedlemmene og 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte med en funksjonstid på 1 år. Styremedlemmer valgt av generalforsamlingen har en funksjonstid på 2 år. For perioden 2007 har styret i Industriprodukter AS bestått av følgende personer: Navn Wenche Anker Rasch Tom-E Magnussen Per Egil Pedersen Yngvar Karlsen Roar Lund Vidar Andreassen Roy Steen Funksjon Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem ansattes representant Styremedlem ansattes representant Styrets oppgaver er nedfelt i Aksjelovens 6-12 og Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsj etter for selskapets virksomhet. Styret skal også fastsette retningslinjer for virksomheten. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstad for betryggende kontroll. Om styrets tilsynsansvar nevnes følgende, i selskaper som bare har en aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom Eierskapskontroll Industriprodukter AS 7 Side 35

36 selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. St remøter i 2007 Det har vært avholdt 9 ordinære styremøter. Totalt er det behandlet 44 styre saker (se vedlegg 2). Følgende saker som er behandlet kan nevnes: Årsrapporter fra virksomhetene Årsregnskap - årsberetning for 2006 Regnskapsrapporter for 2007, salgsinntekter og resultatregnskap (gjennomgående) Budsj ett 2008 Organisasjonsendringer Personalmessige og økonomiske forhold Ansettelse av daglig leder Orienteringssaker Daglig leder: I henhold til Aksjelovens 6-14 er det daglig leder som står for den daglige ledelse av virksomheten og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Aksjelovens 6-15 pålegger daglig leder at minst hver tredje måned, i møte eller skriftlig, gir styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. For Industriprodukter AS foreligger det ingen instruks for daglig leder. Formålet med en eventuell instruks for daglig leder er å utfylle og klargjøre leders ansvar og forpliktelser, samt å sette rammene for myndighet til å forplikte selskapet. Godtgjørelser: Følgende godtgjørelser gjelder for daglig leder og styret for Industriprodukter AS i 2007: Daglig leder kr Styreleder kr fastbeløp per år Styremedlemmer kr fastbeløp per medlem per år. Varamedlemmer Kr per møte Eierskapskontroll Industriprodukter AS 8 Side 36

37 Tabellen viser regnskaps- og balanseutviklingen over en 4 års perioden for selskapet. Resultatgrad Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen. Likviditetsgrad Likviditetsgrad forteller noe om forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Med andre ord måler det bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad bør være større enn 1,5. Egenkapitalandel Egenkapitalandelen sier noe om hvor mye egenkapital det er i bedriften i forhold til totalkapitalen. Selskapets revisor, BDT Viken Revisjon AS har for regnskapsåret 2007 avlagt en ren revisjonsberetning for selskapet. Revisor gir uttrykk for i sin beretning at: Selskapets årsregnskap er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2007 og av Eierskapskontroll Industriprodukter AS 9 Side 37

38 resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringssikk i Norge. Opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetning om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 4. Forhold vedrørende eier Behandlin i kommunest ret For perioden har det ikke vært saker vedrørende Industriprodukter AS til behandling/orientering til kommunestyret. Eierska smeldin /Eierstrate imeldin Halden kommune har per august 2008 ikke etablert eierskapsmelding/eierstrategimelding for sine eierinteresser i slike selskaper. O lærin i st rearbeid Kommunen opplyser at etter initiativ fra den valgte styrerepresentant (er) har kommunen bidratt med opplysninger om relevante eksterne kurs. Per august 2008 er det ikke etablert et eget fast kursopplegg som vil gjelde for nyvalgte styremedlemmer. Rådmannen redegjør i brev til sekretariatet at det arbeides med å sjekke ut ulike kurstilbud på markedet slik at adekvat opplæring blir gitt. I tillegg utfører enkelte selskaper selv opplæring av sine valgte styrerepresentanter. Et eksempel er Østfold Energi AS som avholder en dags opplæring av nyvalgte styrerepresentanter. Administrativ o føl in I en tidligere eierskapskontroll (Østfold Energi AS) konkluderte sekretariatet med at kommunen ikke hadde et enhetlig arkivsystem (dokumenter vedr. selskaper finnes i flere saksmapper) for oppfølging av kommunens selskaper. Det er ikke satt noen bestemmelser om hvilke dokumenter som kommunen som eier bør motta fra selskapene for slik arkivering. Kommunen har i svarbrev til sekretariatet i forbindelse med eierskapskontrollen for Industriprodukter AS redegjort for implementeringen av nytt sak/arkivsystem sommeren Systemet vil gi nytt nivå til å kategorisere saksmapper og kommunen vil ta dette i bruk for å samle relevant informasjon vedr. eierinteresser. Tilbakera orterin til olitiske or aner Det er ingen etablert rutine for å legge fram årsberetninger og årsregnskap fra selskapene til politikerne utover til de politikerne som selv sitter i styrer og generalforsamlinger. Således er det ingen rapportering til formannskapet eller kommunestyret(eier) fra selskapene. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 10 Side 38

39 Eiers re resentas'on i selska et Generalforsamlingen Kun èn representant kan representere eieren på generalforsamlingene. Eier kan imidlertid ta med rådgivere i tillegg til den representanten som innehar fullmakt til å representere eierens interesser på den ordinære generalforsamlingen. Kommunen deltok på ordinær generalforsamling i 2008 ved ordfører Per Kristian Dahl. Styret Det har vært avholdt 9 ordinære styremøter. Fremmøtefrekvens vises i følgende tabell: Eierskapskontroll Industriprodukter AS 11 Side 39

40 5. Vurdering, konklusjon og anbefalinger Har kommunen behandlet e en eiermeldin for selska et? Det er ikke fremlagt eller blitt behandlet i kommunestyret eierstrategi/eiermelding fra kommunens side for kommunes selskapsinteresser. Selskapene vil da styres igjennom selskapsavtaler og eller selskapets vedtekter. Dette kan oppleves/tolkes som at kommunen har et passivt eierskap. Kommunen bør selv utforme sin eierskapsrolle og tydeliggjøre kommunens målsetninger/kriterier ved engasjementet. Eierskapsmelding er et tiltak eller en ordning kommunen iverksetter i relasjon til de selskap de eier. En viktig effekt er å øke bevisstheten hos politikerne rundt kommunens rolle som eier. Eierskapsmelding kan gi en oversikt over alle kommunens eierforhold i selskaper, valg av selskapsform, viktige nøkkeltall garantiansvar, rammer for låneopptak m.m. Til orientering har Sarpsborg kommune etablert eiermelding for sine selskaper. I Moss og Fredrikstad kommune vil eiermelding legges frem for politisk behandling i løpet av høsten Hvaler kommune vil i løpet av 2009 fremlegge sin eiermelding. Det anbefales at kommunen vurderer å utarbeide eiermelding slik at eierstrategien for kommunens selskaper synliggjøres samt at eierens målsetting med selskapene blir klart definert. Er selska ets formåls ara raf klart definert o er driften i tråd med formåls ara rafen? Foretakets virksomhet skal fremgå av selskapets vedtekter. Styrets oppgave i små og mellomstore bedrifter vil være å utarbeide en strategi som ligger innenfor de formål eierne har definert for virksomheten i vedtektene og som gir uttrykk for eiernes ambisjoner for virksomheten. De vedtekter som foreligger for Industriprodukter AS er datert 25. mai Vedtektens formålsparagraf ( 1) skal sette rammene for selskapets virksomhet. Selskapets formålsparagraf lyder slik: "Industriprodukter AS har til formål gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for å kvalifisere og dyktiggjore ai-beidstakere med sikte på formidling til ordinært arbeid eller utdanning. Selskapet kan også gi tilbud om varig arbeid" Etter vår vurdering har formålsparagrafen klar og entydig, og den gjenspeiler selskapets aktivitet og drift frem i kontrollåret Utøver eneralforsamlin en sin m ndi het i henhold til lover o re ler? Generalforsamlingen i selskapet har avviklet et ordinært møte i 2008 for regnskapsåret Til behandling var styrets årsberetning, fastsettelse av årsresultat og balansen, revisjonsberetning, attføringsrapport, forslag til budsjett for neste år, vedteksendring, valg av styre, fastsettelse av styrets godtgjørelse og revisors godtgjørelse. Etter vår vurdering har generalforsamlingen utøvd sine oppgaver og myndighet i tråd med aksjelovens bestemmelser 5-5. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 12 Side 40

41 Selskapets regnskap(nøkkeltall) viser at selskapet har slitt i 3 av de 4 siste regnskapsårene med negativt driftsresultat. Selskapet har imidlertid en god soliditets- og egenkapitalandel. Det er fra revisor avlagt ren revisjonsberetning for Sør er s ret for en forsvarli forvaltnin av selska et? Av saker styret har hatt til behandling i 2007 kan følgende nevnes; årsregnskap for 2006, løpende perioderegnskaper for driftsåret 2007, budsjettet for 2008, organisasjonsendringer, ansettelse av daglig leder, diverse rapporter og orienteringssaker. Ut fra gjennomgang av saksdokumentene synes styret å ha sørget for en forsvarlig forvaltning av selskapet, og selskapet drives i tråd med selskapets formålsparagraf. Det ligger en valgmulighet i aksjelovens bestemmelser at styret kan utarbeide en instruks for daglig leder. Formålet med en eventuell instruks, er å utfylle og klargjøre leders ansvar og forpliktelser, samt å sette rammene for myndighet til å forplikte selskapet. Industriprodukter AS har ikke etisk reglement. Grunnlaget for et etisk reglement er å understøtte målsetningen om samfunnsansvarlig "forretningsdrift" og kan omhandle områder som: Økonomiske forhold Miljømessige områder Sosiale forhold Krav om likekjønn i selskaper trådde i kraft fra Kravet medfører at forholdet skal være 3/2 eller minst 40 % av hvert kjønn. Industriprodukter AS har i perioden 2007 bestått av seks menn og en kvinne. Kravet er ikke oppfylt. Det presiseres fra lovverkets side at dette ikke kan velges bort. Følgende anbefaling gis: - styret bør vurdere å utarbeide en instruks for daglig leder, slik det gis mulighet for i henhold til aksjeloven. - styret bør vurdere å utarbeide etikkreglement. - lovkravet om likekjønn i styret ivaretas Er kommunens re resentas'on i selska ets or aner ivaretatt? Kommunens eierrepresentant (ordfører) har vært representert på generalforsamlinger i 2007/08. Vedrørende kommunens valgte styrerepresentanter viser vi til oversiktstabell på side 9 og 10. Oppmøtefrekvensen vurderes som tilfredsstillende. Har kommunen et s stem for o føl in av selska et? I denne kontrollen har vi ønsket å påpeke viktigheten av å ha et godt arkivsystem for oppfølging av egne selskap. Først og fremst fordi at et slikt system vil kunne gi kommunen (som eier) en fullstendig oversikt over alle selskaper hvor den har eierinteresser (ev. også viktige samarbeidspartnere) f.eks. fordelt på kommunalt heleide og kommunalt deleide selskaper, og for øvrig også etter selskapstype. På denne måten vil kommunen ha et godt opplegg som skal bidra med å sikre en god oppfølging av alle typer selskaper som eies. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 13 Side 41

42 Administrasjonen har bekreftet overfor sekretariatet at kommunen nå har etablert et slikt elektronisk arkivsystem for sine selskaper. Sekretariatet vurderer kommunes etablering av elektronisk arkivsystem for blant annet oppfølging av selskaper som et steg i rett retning Senere eierskapskontroller vil bekrefte om systemet ivaretar og virker som forutsatt. Hvordan ra orteres det fra val e re resentanter til kommunens olitiske or aner? Ved gjennomgang av kommunestyresaker/orienteringer bekreftes det at det ikke er faste rutiner for rapportering mellom kommunens valgte representanter i selskaper (generalforsamlingen) og kommunens politiske organer (ledelse). Etter vår vurdering bør det årlig rapporteres til formannskapet/kommunestyret for alle selskaper (som orienteringssak). Fast rutine for rapportering mellom kommunens valgte representanter (generalforsamlingen) og kommunens administrative og politiske ledelse, vil sikre at alle selskaper blir jevnlig rapportert og at dette skjer i faste former. Vesentlige forhold vil da lettere kunne komme til formannskapets/kommunestyrets kunnskap. Det kan også være en mulighet at selskapets daglige ledelse, styreledelse, styrerepresentanter, og/eller kommunens representant i generalforsamlingen, holder muntlige orienteringer i dertil egnede fora i eierkommuner med jevne mellomrom. Det som her står om oppfølging og rapportering av selskaper må av praktiske grunner egentlig gjelde selskaper av betydning for kommunen. Kommunen må selv sette grensen for hva som her skal anses som betydelig. Mindre selskaper kan f.eks. bli rapportert samlet og kortfattet, som orienteringssak. Det anbefales at kommunen(eier) vurderer å utarbeide faste rutiner for rapportering mellom dens valgte representanter (f.eks. generalforsamlingen) og dens administrative og politiske ledelse. En slik rapporteringsrutine kan også innarbeides i en eventuell eiermelding. Har kommunen etablert rutiner for o lærin i st rearbeid? Halden kommune har per august 2008 ikke etablert et system for opplæringstilbud til nyvalgte styrerepresentanter. Det opplyses i svarbrev til sekretariatet at rådmann ser dette som viktig og at det nå arbeides for å sjekke ut ulike kurstilbud på markedet. Hovedformål for en slik opplæring er å gjøre nyvalgte styremedlemmer trygge på rollen. Sentrale temaer vil bli kommunen som eier av selskaper, ulike selskapsformer, habilitet, oppgaver, ansvar m.v. Industri rodukter AS Kommunelovens 80 beskriver kontrollutvalgets rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll. I kommunelovens edd fremkommer følgende: "Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og ha rett til å være tilsted på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ" Vi kan ikke se at kontrollutvalget (ved sekretariatstjenesten) har blitt formelt innkalt/informert om avholdelse av representantskapsmøte, slik det er bestemt i kommuneloven 80, 3. ledd. Eierskapskontroll Industriprodukter AS 14 Side 42

43 6. Selskapets og eierkommunens kommentarer 6.1 Industriprodukter AS - kommentarer Administrerende direktør i Industriprodukter AS har via e-post og i telefonsamtale med Østfold kontrollutvalgssekretariat den 10. november 2008, gitt tilbakemelding på rapporten for eierskapskontrollen. Adm. direktør har ingen kommentarer vedrørende faktafremstillingen. Rapportens anbefalinger som vedrører selskapets styre vil fremlegges for styret. Adm. direktør opplyste videre om tiltak slik at kontrollutvalget og kommunens revisor får tilsendt saksdokumenter til kommende generalforsamlinger. 6.2 Eierkommunens kommentarer Halden kommune har per ikke besvart sekretariatets brev om faktaverifisering og uttalelse til rapport om eierskapskontroll for Industriprodukter AS. Svarfrist for kommunen var satt til 31. oktober Vedlegg: 1. Vedtekter for Industriprodukter AS. 2. Styremøter og styre saker i 2007 Fredrikstad Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder Bjørn Gulbrandsen Rådgiver Eierskapskontroll Industriprodukter AS 15 Side 43

44 VEDTEKTER FOR INDUSTRIPRODUKTER A.S Selskapets navn er Industriprodukter AS og har til formål gjennom produksjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for å kvalifisere og dyktiggjøre arbeidstakere med sikte på formidling til ordinært arbeid eller utdanning. Selskapet kan også gi tilbud om varig arbeid. Selskapet har sitt forretningskontor i Halden Selskapets aksjekapital stor kr ,-, som består av 2000 aksjer å kr 1.000,- er fullt innbetalt og lyder på navn. Aksjenes omsettelighet skal være begrenset, slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning Selskapets overskudd skal bli i bedriften og disponeres til formål som styrker framtidig drift. 4 Selskapet skal ledes av et styre på 7 medlemmer med 6 varamenn. 5 styremedlemmer og 2 varamenn velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år. 2 styremedlemmer og 4 varamenn velges av og blant de ansatte for en funksjonstid på 1 år, slik at 1 medlem med 2 varamenn velges av og blant de yrkesvalghemmede arbeidstakere, og 1 medlem med 2 varamenn velges av og blant de øvrige ansatte arbeidstakerne. En representant fra arbeidsmarkedsetaten møter som observatør med tale- og forslagsrett i bedriftens styre og generalforsamling. Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen har bare aksj eeiere. Hver aksje representerer 1 stemme. Aksjonærene kan møte ved fullmektig. Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes i henhold til frister gitt i aksjeloven. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når aksj eeiere som representerer 1/10 av aksjekapitalen forlanger det. 6 Side 44

45 7 Styret innkaller til ordinær generalforsamling med 3 ukers varsel og til ekstraordinær generalforsamling med minst 1 ukes varsel. Innkalling må skje skriftlig. Med innkalling til ordinær generalforsamling skal følge: a. Saksliste. b. Styrets årsberetning. c. Utdrag av siste års regnskap med revisors merknader. d. Styrets planer og forslag til budsjett for kommende driftsår. e. Eventuelt andre dokumenter av særlig betydning for saker som skal opp til behandling på møtet. Med innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal følge saksliste og orientering fra styret om grunnen til tillysing av møtet. Før generalforsamlingen tar til med selve saksbehandlingen, skal den godkjenne fullmakter som er lagt fram og foreta oppnevning av dirigent og sekretær. Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt innkallingen. Dernest skal det foretas valg av: a. Styremedlemmer og varamenn. b. Leder og nestleder for selskapets styre. c. Revisor (når fungerende revisor skal fratre). 8 9 Vedtak på selskapets generalforsamling krever i alminnelighet absolutt flertall for å bli gyldige. Dersom gyldige vedtak ikke kan oppnås på grunn av stemmelikhet, skal saken avgjøres ved loddtrekning. Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamlingen hvor minst 75% av aksjekapitalen er representert. Gyldig vedtak om oppløsning krever krever to tredjedels flertall av de møtende stemmer. 10 Styrelederen skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Han innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Gyldig vedtak krever absolutt flertall av de møtende stemmer. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Styret fører møtebok. Side 45

46 For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 11 Styrets leder sammen med 1 styremedlem, og ellers nestleder og 1 styremedlem, innehar selskapets signatur. Styret kan meddele prokura. Styret plikter å sørge for en forretningsmessig regnskapsførsel og forsvarlig forsikring av selskapets eiendeler og varebeholdning. Styret ansetter adm, direktør og avgjør vilkårene for stillingen. Adm. direktør ansetter alle andre i organisasjonen. Arbeidstakere som skal gjennomgå opplæring og kvalifisering ansettes av adm. direktør eller stedfortreder etter innstilling fra attføringsutvalget. 12 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvilder virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. Resterende formue skal - i samråd med og etter godkjenning av tilskuddsinstitusjonene nyttes vedtiltak til beste for yrkesvalghemmede. 13 Halden, 25. mai 2004 Side 46

47 Styresaker og møtedatoer i 2007 Vedlegg : Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Referat fra styremøte nr Arsrapporter attførin 2006 Resultatre nskap o balanse 2006 forelø i e tall Periodisert resultatbuds"ett for 2007 Orienterin ssaker 4 saker Eventuelt Sak nr: Sak nr: Sak nr: Referat fra styremøte nr Personalmessi e o økonomiske forhold Areberetning o re nskap Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Referat fra st remøte nr Sal sinntekter o resultatre nskap per Foretakspensbn Resultatre nskap o balanse 1. kvartal Organisasjonsendring fremtidig organisering av bedriftens industriområde Orienterin ssaker Eventuelt Lov om offentli anskaffelser Referat fra st remøte nr Rede "ørelse vedrørende situas'onen på Pro Personal Redegjørelse vedrørende SBL juridiske vurdering av misstillitsbrev fra ansatte datert Orienterin ssaker Eventuelt Rapport fra Halden Felles bedriftshelsetjeneste vedrørende helseundersøkelser og arbeidsmiljøsamtaler for årene 2007 og 2004 Presentas'on av 2 kandidater til stillin en som n da li leder Resultatre nskapet per Eventuelt Sak nr: Presentas'on av 1. kandidat til stillin en som n da li leder Side 47

48 Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Sak nr: Resultatregnskap og balanse 1. halvår 2007 Salgsinntekter og resultatre nskap per Påløpte ekstra kostnader i forhold til buds"ett 2007 Orienterin lønnsutviklin tiltaksansatte Orienterin om ansettelser Eventuelt Sal sinntekter o resultatre nskap per Økonomisk prognose 2007 Foreløpi revisbn av re nskapet per Orientering om samarbeid om Helse- og rehabiliteringstjenesten i Østfold Orientering om ansettelser Eventuelt Referat fra styremøte Re nskap november 2007 Buds"ett 2008 Orienterin er Eventuelt Side 48

49 Østfold kontrollutvalgssekretariat Saksnr.: Dokumentnr.: Løpenr.: Klassering: Saksbehandler: 2008/ / Bjørn Gulbrandsen Møtebok Behandlet av Møtedato Kontrollutval et Halden Utvalgssaksnr. 08/37 Rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll for Industriprodukter AS, til etterretning 2. Rapporten sendes til kommunestyret som inviteres til å fatte følgende vedtak: Kommunestyret tar rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS til etterretning Kommunestyret ber administrasjonen om å fremlegge et utkast til eiermelding for Halden kommune for kommunens eierinteresser. Fredrikstad, 14. november 2008 Anne-Karin Femanger Pettersen Daglig leder, Østfold kontrollutvalgssekretariat Vedlegg Rapport: Eierskapskontroll for Industriprodukter AS, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Plan for selskapskontroll for perioden Saksopplysninger Kommunestyret vedtok den , sak 033/08 - Plan for selskapskontroll for perioden I henhold til planen skal Industriprodukter AS være blant de prioriterte selskapene det skal gjennomføres eierskapskontroll for i perioden. Industriprodukter AS eies av Halden kommune med 100 % av aksjekapitalen. Formålet med selskapskontrollen er å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser utøver denne myndighet på den måten som er fastsatt i virksomhetens lovverk, og at kommunens valgte representant ivaretar kommunens interesser i samsvar med kommunes vedtak og forutsetninger. Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen, er følgende problemstillinger vurdert: Har kommunen etablert en eierstrategi /eiermelding for selskapet? Er selskapets formålsparagraf i tråd med driften? Side 49

50 Utøver generalforsamlingen sin myndighet i henhold til lover og regler? Sørger styret for en forsvarlig forvaltning av selskapet? Hvordan rapporteres det fra valgte representanter til kommunens politiske organer? Har kommunen etablert et system for oppfølging av selskapet? Har kommunen etablert rutiner for opplæring i styrearbeid? Er kommunens representasjon i selskapets organer ivaretatt? Kontrollen er gjennomført ved gjennomgang av aktuelle politiske saker i kommunestyret, i dialog med administrasjonen i selskapet, og gjennomgang av dokumenter mottatt fra selskapene, blant annet styre- og generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og årsregnskap. Den framlagte rapporten om eierskapskontroll for Industriprodukter AS har vært til høring hos selskapet og kommunen. Vurdering Sekretariatet har vurdert og konkludert i henhold til problemstillinger som fremgår i rapporten. Vurderingene er gjort i lys av gjeldende lover og aktuelle styringsdokumenter som foreligger for selskapet og for kommunen. Kommunestyret har per dato ikke vurdert om eiermelding skal utarbeides for kommunens selskaper, rapporten anbefaler at dette gjøres. Sekretariatet konkluderer med at selskapet drives i tråd med formålsparagrafen og at styret og generalforsamlingen sørger for en forsvarlig forvaltning av selskapet. I rapporten fremkommer det at styret bør vurdere om instruks for daglig leder bør etableres, og likeledes at et etikkreglement utarbeides. Lovkravet om likekjønn i styret må ivaretas. Det anbefales til slutt at kommunen etablerer en fast rapporteringsrutine slik at selskapets årsregnskap fremlegges for kommunestyre som referat/orienteringssak. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget fatter følgende vedtak i saken. 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll for Industriprodukter AS, til etterretning 2. Rapporten sendes til kommunestyret som inviteres til å fatte følgende vedtak: Kommunestyret tar rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS til etterretning Kommunestyret ber administrasjonen om å fremlegge et utkast til eiermelding for Halden kommune for kommunens eierinteresser. Kontrollutvalget Haldens behandling : Sekretariatets innstilling enstemmig vedtatt Kontrollutvalget Haldens vedtak/innstilling : 1. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll for Industriprodukter AS, til etterretning 2. Rapporten sendes til kommunestyret som inviteres til å fatte følgende vedtak: Kommunestyret tar rapport - Eierskapskontroll for Industriprodukter AS til etterretning Kommunestyret ber administrasjonen om å fremlegge et utkast til eiermelding for Halden kommune for kommunens eierinteresser. Side 50

51 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L / Jan Sverre Olsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Forslag til lokal forskrift Ikke utsendte vedlegg Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Halden kommune Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken gjelder iverksetting av en lokal forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper i en bestemt periode om vinteren. Den bestemte perioden om vinteren foreslås i forskriften til å være fra 15. november til 1. april. Miljøverndepartementet fastsatte 26. juni 2009 en sentral forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften). Matrikkelforskriften fastsetter en frist på 16 uker for kommunen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning fra den er rekvirert. Dersom fristen oversittes, avkortes gebyret med en tredjedel, og med en ny tredjedel ved 2 måneders oversitting av fristen. Den enkelte kommune er i matrikkelforskriften gitt hjemmel til i forskrift å vedta at fristen ikke løper i en bestemt periode om vinteren, av klimatiske grunner. Den lokale forskriften foreslås å gjelde alle faste eiendommer i kommunen. Ansvaret for forskriften foreslås delegert til geodatasjefen. Vedlegg 1. Forslag til lokal forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper i en bestemt periode om vinteren. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 1. Lov nr 101 av om eigedomsregistrering (matrikkellova) Side 51

52 2. Forskrift nr 864 av om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) Saksprotokoll i Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Vedlagte forslag til lokal forskrift vedtas 2. Forskriften trer i kraft fra samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend 3. Ansvaret for forskriften delegeres til geodatasjefen Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte forslag til lokal forskrift vedtas 2. Forskriften trer i kraft fra samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend 3. Ansvaret for forskriften delegeres til geodatasjefen --- slutt på innstilling denne linja må ikke slettes! --- Saksopplysninger: Bakgrunn for saken Lov nr 101 av om eigedomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft På samme tid trådte forskrift nr 864 av om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) i kraft. Matrikkelloven erstatter lov nr 70 av om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (delingsloven). Matrikkelforskriften setter frist for når en oppmålingsforretning skal være gjennomført og matrikkelført av kommunen etter mottatt rekvisisjon. Dersom fristen ikke overholdes blir gebyret avkortet. Siden dette byr på problemer om vinteren, er det med hjemmel i matrikkelforskriften utarbeidet et forslag til en lokal forskrift om at fristen ikke løper i en bestemt periode om vinteren. I følge matrikkelloven 35 skal kommunen gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretningen uten unødig opphold, etter å ha mottatt rekvisisjonen. Kommunen og rekvirenten kan avtale lenger frist, men ikke lenger tid enn to år. I matrikkelforskriften 18 pkt.1 til 4 er kommunen gitt en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen, dersom ikke annet er avtalt med rekvirenten. Fristen løper fra rekvisisjonen er mottatt til kommunen har postlagt matrikkelbrevet til berørte parter. Side 52

53 I følge matrikkelforskriften 18 pkt.4 skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel dersom kommunen oversitter fristen. Gebyret skal avkortes med ytterligere en tredjedel dersom kommunen oversitter fristen med to måneder. Dette skaper i utgangspunktet et problem om vinteren, siden det da kan være vanskelig/umulig å gjennomføre oppmålingsforretninger i Halden kommune. Fra matrikkelforskriften 18 pkt.3 siteres: Kommunestyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren. Fra departementets kommentarer siteres: Avhengig av de klimatiske forhold i kommunen, kan kommunestyret vedta at fristen ikke skal løpe i den tiden om vinteren det erfaringsmessig er vanskelig å gjennomføre oppmålingsforretninger. Vanskelighetene det siktes til er tele i bakken og snø på bakken. Telen hindrer oss i å få ned grensemerkene og snøen vanskeliggjør blant annet gjenfinning av eksisterende grensemerker. Hvor vanskelig det er å gjennomføre oppmålingsforretninger om vinteren i Halden varierer fra år til år. Vi har milde vintrer og vi har strenge vintrer. Tidsrommet bør settes slik at det dekker de strenge vintrene. Perioden 15. november til 1. april dekker som regel den perioden av vinteren det er vanskelig å gjennomføre og matrikkelføre oppmålingsforretninger i Halden kommune. Kommunen vil selvsagt gjennomføre og matrikulere oppmålingsforretninger når det er mulig, og tilstrebe å overholde fristen på 16 uker også i perioden når fristen ikke løper. Økonomiske konsekvenser Dersom fristen på 16 uker som kommunen har til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning oversittes, avkortes gebyret med en tredjedel, og med en ny tredjedel ved to måneders oversitting av fristen. Den lokale forskriften innebærer at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper i perioden 15. november til 1. april. Gebyrene blir da ikke avkortet i denne perioden for de oppmålingsforretningene vi i samme periode av klimatiske grunner ikke får gjennomført og matrikulert. Konklusjon Rådmannen er av den oppfatning at kommunen skal ha inn fullt gebyr for det arbeidet den faktisk utfører, selv om kommunen i en periode om vinteren er forhindret av klimatiske forhold til å gjennomføre og matrikulere oppmålingsforretninger. Rådmannen ønsker derfor en lokal forskrift om at fristen til å gjennomføre og matrikkelføre en oppmålingsforretning ikke løper om vinteren i perioden 15. november til 1. april. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Asbjørn Montelius Jan Sverre Olsen Side 53

54 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Halden kommune Fastsatt med hjemmel i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) 18 tredje ledd. 1. Formål Hensikten med forskriften er å utsette fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret. 2. Virkeområde Forskriften gjelder alle faste eiendommer i kommunen. 3. Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften 18 første ledd løper ikke i perioden 15. november til 1. april. 4. Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft samme dato som den blir kunngjort i Norsk Lovtidend. ephorte saksnr: 2010/199-1 Dato: Side 54

55 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Stadfesting av planprogram for revidering av Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalg for kultur og idrett vedtok i møte å legge ut til høring planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet. Høringsfrist: Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet i Halden vedtas. Rådmannens innstilling: Forslag til planprogram for revidering av Kommundelplan for fysisk aktivitet i Halden vedtas. Side 55

56 Saksutredning: Bakgrunn Forslag til planprogram har vært utlagt på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Planprogrammet er også sendt til alle klubber og lag som er medlemmer av Halden idrettsråd. Høringen er annonsert i Halden Arbeiderblad. Det har kommet en henvendelse fra Halden skiklubb, men denne henvendelsen gjelder selve innholdet i planen og ikke forslaget til planprogram. Halden Skiklubb er orientert om dette, og innspillet fra HSK innlemmes i arbeidet med planens innhold. Konklusjon Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslag til planprogram for fysisk aktivitet i Halden og planprogrammet kan vedtas uten endringer. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 56

57 Revisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Bakgrunnen for revideringen. Kommunestyret vedtok 8.desember 2005 Kommunedelplan for fysisk aktivitet Idrett og friluftsliv Langsiktig del med handlingsplan Handlingsplanen i kommunedelplanen skal rulleres årlig. Den langsiktige delen i planen skal revideres hvert fjerde år. Det foreligger et pålegg fra Kirke- og kulturdepartementet (rundskriv v-7/93) om at kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for idrett og friluftsliv og at fylkeskommunen skal følge opp med planlegging med en samordnende fylkesplan eller sektorplan for idrett på fylkesnivå. Formålet med planarbeidet: Revisjon av kommunedelplanen for fysisk aktivitet i Halden, Idrett og friluftsliv I samarbeid med lag / foreninger og andre skal kommunen oppdatere behovene for anlegg, områder for friluftsliv og aktiviteter for uorganiserte innbyggere i årene framover. Kommunedelplanen er en betingelse for stønad i form av spillemidler. Hovedstruktur for revisjonen: 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. Gjennomgang av eksisterende plan 3. Revidere hovedtemaene i eksisterende plan / nye temaer 4. Oversikt over behov for anlegg 5. Oversikt over områder for friluftsliv Organisering av arbeidet: Styringsgruppe: Hovedutvalg for kultur og idrett Prosjektgruppe: Det opprettes en administrativ prosjektgruppe med representanter fra kommunalteknikk og kultur. Prosjektgruppen henter inn nødvendig kompetanse. Prosessen skal følge krav til delaktighet iflg. Plan- og bygningsloven. Side 57

58 Informasjon og medvirkning: Planforslaget sendes på høring til lag og foreninger, legges ut på kommunens hjemmeside, i Servicesenteret og i Halden bibliotek. Framdriftsplan: : Forslag til planprogram behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett : Høringsperiode for forslag til planprogram : Planprogrammet behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett. Februar 2010: Planprogrammet behandles i F/S Februar 2010: Planprogrammet behandles i K/S Mars 2010 april 2010 : Utarbeiding av høringsforslag til kommunedelplanen Mai 2010: Høringsforslag til kommunedelplanen behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett : Høringsperiode for forslag til kommunedelplanen September 2010: Redigering av forslag til kommunedelplanen September oktober 2010: Kommunedeplanen behandles i Hovedutvalg for kultur og idrett, Formannskapet og Kommunestyret Overordede føringer og retningslinjer: Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050 Sammen for fysisk aktivitet handlingsplan ( 8 departementer.) Fylkesdelplan Sammen for fysisk aktivitet St.m. nr 14 ( ) Idrettslivet i endring St.m. nr 39 ( ) Friluftsliv ein veg til høgare livskvalitet St,m, nr 39 ( ) Oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge St.m. nr 16 ( ) Resept for et sunnere Norge St.m. nr 40 ( ) Nedbygging av funskjonshemmede barrierer St.m. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle. T-1472 Universell utforming som kommunal strategi St.m. nr. 12 ( ) Regionale fortrinn regional framtid Side 58

59 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: C / Lise Antonsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kultur og idrett 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg Sluttrapport Turandot 2009 Referat fra styringsgruppemøtet Ikke utsendte vedlegg Opera Østfold. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Vedlagt følger sluttrapport Turandot 2009 og referat fra styringsgruppemøtet Opera Østfold / Fredriksten festning, avholdt Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur og idrett Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: HKI tar referat fra styringsgruppemøtet og sluttrapport Turandot 2009 til orientering. Rådmannens innstilling: HKI tar referat fra styringsgruppemøtet og sluttrapport Turandot 2009 til orientering. Side 59

60 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas Stein Cato Røsnæs Side 60

61 Referat Styringsgruppemøte Opera Østfold / Fredriksten festning Tidspunkt: Onsdag 13. januar 2010 kl Sted: Tollboden, Kongens Brygge 3, Halden Tilstede: Inger-Christin Torp, John Østensvig, Rune Gribsrød, Stein Cato Røsnæs, Pål Scott Hagen og Christer A. Elnes (referent) Neste møte: (NY DATO) Mandag 22. februar 2010 kl i Tollboden i Halden Saker: 1. Godkjenning saksliste Godkjent 2. Godkjenning av referat fra møte 27. november 2009 Godkjent 3. Statusrapport Turandot Pål la frem sluttrapporten etter Turandot og forklarte bl.a. at produksjonen er i regnskapsmessig balanse. Styringsgruppen ønsket å ha den totale budsjettsummen ( kr ,-) med i rapporten samt at økningen i besøkstallet må synliggjøres gjennom å nevne besøkstall fra 2005 og Med ovennevnte tillegg sluttet styringsgruppen seg til Sluttrapporten som nå sendes til Østfold fylkeskommune og Halden kommune til politisk behandling. 4. Lokaler i Halden / leieavtale I møte med Opera Østfold, HK og Nasjonale Festningsverk den 6. januar 2010 ble det enighet om å lage en intensjonsavtale for leie av skolebygningen på festningen. Kaare Breda deltok på møte. Pål la frem utkast til intensjonsavtale. Midler til nødvendig ombygning søkes hentet fra Regionale utviklingsfond. Inger Christin Torp og John Østensvig arbeider videre med den løsningen. Pål sørger for at det blir lagt frem en sak om flytting og midler til ombygging i februarmøtet til OKH-komiteen. Stein Cato vurdere egen saksbehandling i Halden kommune. Kommentarer til intensjonsavtalen: - Pkt 2, Allsang på Grensen benytter lokalene uten kostnad, mot at HK øker sitt bidrag til OØ. - Pkt 4, En eventuell forskuddleie av 2. etg må ses i sammenheng med kontraktens varighet. Side 61

62 Under forutsetning av enighet om leieavtale mellom Opera Østfold og Nasjonale festningsverk stiller Styringsgruppa seg bak følgende løsning: - Opera Østfold blir fortsatt en del av Østfold kulturproduksjon. - Opera Østfold flytter sine faste kontorer til skolebygningen på Fredriksten festning i Halden og oppretter samtidig gode garderobeforhold, kostymelager og syverksted i samme bygning. 5. Status Carmenoppsetningen 2011 DNO&B har gitt sitt endelige avslag på kunstnerisk medvirking i Det ses på muligheter for ulike samarbeid via Scenerommet. F.eks lån av møtelokaler, prøvesanglokaler m.m. Ser på mulighet for produksjon av kostymer i samarbeid med Cato Ringstad AS. I forbindelse med sponsorarbeid har vi knyttet til oss Merete Riise Jensen, via Media og Design, i et samarbeid om å få sponsorer. Ser også på mulighetene om ytterligere en sponsorkategori (10.000) Prøvesang på solister i uke 8 (fire hovedroller) 6. Status oppsetning i 2013 Ser på samarbeid med Den Nye Opera i Bergen om 2013, forslag til intensjonsavtale lagt frem. Styringsgruppen tar avtalen til orientering. 7. Diverse info Markedsdesign for Carmen i. Tre designere/firmaer har levert inn forslag. ØO sin administrasjon tar avgjørelsen på hvem som blir valgt i løpet av uke 3. Årlig rapport og søknad til KKD i. Søknadsfrist 1.mars ii. Må ha et ekstra møte i styringsgruppa for behandling av søknaden møtedato MANDAG 22. FEBRUAR kl Absolutt Opera 11. og 13. februar 2010: Alt i rute Konsert ifm Østfoldkonferansen 28. januar 2010 i samarbeid med Blåseensemble: Alt i rute 8. Eventuelt Opera i fengselet fengslende opera i. Åpen dag i fengselet. Forslag fra Halden kommune Sigwardt Aspestrand, operakomponist fra Aremark Sjømanssbruden. OØ ser på muligheten for å restaurere verket, og evt fremføre det ved en senere anledning. Side 62

63 Sluttrapport Turandot 2009 Bakgrunn Fylkestingssak nr. 61/2007: Opera på Fredriksten festning. Framtidig organisering og ny oppsetning i 2009 Fylkesutvalgssak nr. 12/2008: Avtale mellom Østfold fylkeskommune og Halden kommune om operasatsing på Fredriksten festning - navn på operaorganisasjonen. Fylkestingssak nr. 72/2008: Status for operaoppsetningen Turandot 2009 På bakgrunn av ovennevnte saker legger Opera Østfold frem en sluttrapport for Turandotoppsetningen på Fredriksten festning juni Fakta Operaen Turandot ble fremført utendørs på Fredriksten festning 11., 12. og 13. juni kl I tillegg ble det gjennomført en åpen generalprøve 10. juni. Turandot ble fremført på norsk i en oversettelse av Ronald Rørvik og Toni Herlofson. Billettene ble solgt via Billettservice i perioden 1/ / Salget av billetter gjenspeiler følgende geografiske profil: Halden 35 % Resten av Østfold 34 % Norge utenfor Østfold 30 % Sverige 1 % Totalt, inkludert generalprøven, var det 9400 mennesker som overvar Turandot på Fredriksten festning. Det viser en økning i antall fra 2005 og frem til nå. Dette skyldes samarbeidet med Østfold kulturproduksjon / Den kulturelle skolesekken samt en økning i antall solgte billetter. Til sammenligning var besøkstallet for Aurora i 2005 totalt 8200 og Trubaduren i 2007 totalt Opera Østfold var kunstnerisk ansvarlig / produsent for oppsetningen som ble gjennomført som et gedigent samarbeidsprosjekt. Samarbeidspartnere Den Norske Opera & Ballett Blåseensemblet Värmlandsoperan Østfold teater Halden Ballettskole Nasjonale festningsverk Halden og Glemmen videregående skoler Frivillighetssentralen i Halden Østfold kulturproduksjon / Den kulturelle skolesekken Side 63

64 Kunstneriske team Dirigent Regi Scenografi Kostymedesigner Lysdesigner Lyddesigner Maskedesigner Koreograf Kormester Produsent Solister Turandot; Calaf Liu Timur Ping Pang Pong Mandarin Keiser Altoum Terje Boye Hansen (DNO&B) Ronald Rørvik /DNO&B) Øystein Hansen (Østfold teater) Else Lund Hans Åke Sjöquist Dag Stephen Solberg (Frontlite) Per Ragnar Karlsen Toni Herlofson (DNO&B) Vigdis Djupang Christer Elnes (Opera Østfold) Torild Carlsen 11. og 13. juni og Turid Karlsen 12. juni Henrik Engelsviken 11. og 13. juni og Thor Inge Falck 12. juni Åshild Skiri Refsdal Carsten Stabell Ketil Hugaas Jan Erik Fillan Svein Erik Sagbråten Trond Gudevold Kjell Magnus Sandve Orkester Orkesteret ble satt sammen som et samarbeid mellom Blåseensemblet og Värmlandsoperans sinfonietta. I tillegg ble det engasjert 10 ekstra musikere for å kunne benytte fult partitur / besetning. Totalt 55 musikere. I tillegg deltok: Operakoret på 100 stemmer. Operakoret var sammensatt som et prosjektkor med medlemmer fra Bohuslän, Østfold og Oslo Glemmen barne-, og guttekor på 34 stemmer 170 statister inkl 30 elever fra MDD ved Halden vg 10 dansere tilknyttet Halden Ballettskole Ut over det kunstneriske deltok syersker, påkledere, maskeleggere, inspisienter, scenearbeidere, lys og lydteknikkere m.m. Totalt har det i løpet av 2008 / 2009 deltatt rundt 600 personer i prosjektet. Detaljert informasjon finnes på: I løpet av 2008 ble det arbeidet med å få til et samarbeid med akrobater og Kung Fu artister fra Shangsha / Hunan i Kina, Loket Operafestival i Tsjekkia og Livgardets dragontrumpetarkår i Stockholm. Ingen av disse kontaktene førte til et samarbeid. Økonomi Turandotproduksjonen hadde et budsjett stort kr. 6.5 mill. Produksjonen ble gjennomført i henhold til planen og er i regnskapsmessig balanse. Arbeidsinnsats fra DNO&B, DNBE og Värmlandsoperaen dekkes av hver enkelt institusjon og synliggjøres ikke i budsjettsummen ovenfor. Side 64

65 Kompetanseutvikling I samarbeidet med de videregående skolene knyttet Opera Østfold designere og håndverkere opp mot skolene. I tillegg til å få oppfølging ved skolene igjennom skoleåret har deltagende elever vært på studietur til DNO&B med omvisning i verkstedene med hovedvekt på eget fag. Elevene ved Glemmen vgs overvar også en ballettforestilling på hovedscenen 5.februar Deltagelsen til elevene fra de videregående skolene ble lagt opp i samarbeid med de ulike ansvarlige lærere for å skape en relevant undervisning i forhold til læreplankravene for de ulike fag. Følgende linjer deltok: Glemmen vgs: Design og tekstil og Frisørfag Halden vgs: Byggfag og Musikk, dans og drama. I tillegg til skolene som var direkte involvert i Turandotoppsetningen ble det gjennomført prosjekter ved Mysen vgs og Kirkeparken vgs. Opera Østfold sin kostymedesigner, Else Lund, ledet et kurs ved valgfaget Scenografi og kostymedesign. Kostymedesigner besøkte skolene tre ganger i løpet av våren Elevene ble satt inn i hvordan en kostymedesigner må forberede seg foran et oppdrag og elevene måtte, etter grundige studier, selv designe noen av Turandot sine roller. Resultatet ble vist i form av en utstilling på Fredriksten festning ifm Turandotforestillingene. I et samarbeid med Østfold kulturproduksjon / Den Kulturelle Skolesekken overvar 500 elever fra u. skolen og 500 elever fra den videregående skolen førpremieren på Turandot 10. juni. Alle elevene var forberedt gjennom en produksjon som hadde navnet Ditt og datt om Turandot. Samtlige elever fikk denne produksjonen ved sin egen skole før de var på førpremieren. Ditt og datt om Turandot var produsert av Østfold kulturproduksjon. Media / pressedekning Opera Østfold oppnådde en bred pressedekning i samtlige Østfoldmedier både før, under og etter produksjon. I tillegg ble oppsetningen omtalt av Mona Levin i Aftenposten og Torkil Baden i NRK P2. Mona Levin skrev: Med denne oppsetningen av Puccinis storverk, Turandot, er det trolig satt ny standard for utendørs operaoppsetninger i Norge. Sponsorer Opera Østfold delte sponsor / partnerprogrammet inn i tre ulike kategorier ut fra størrelsen på hver enkelt bedrifts engasjement og bidrag i oppsetningen. Partners bidrag inneholder både direkte økonomisk støtte og levering av viktige tjenester. Sponsorer med Operapartner status ga det største bidraget. Opera partnere: Halden Sparebank 1 og Halden Arbeiderblad Samarbeidspartnere: AF Bygg Glomsrød, Kynningsrud as, Østfold energi, Cato Ringstad as og Fresenius Kabi. Støttepartnere: Halden dataservice, Halden Tecnology Center, Navita, Inkubator Halden AS, Jensen og Scheele bil og Fredriksten utvikling Fredrikstad 12. januar 2010 Side 65

66 Pål Scott Hagen Leder Opera Østfold Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Revisjonsrapport - Avslutning av investeringsprosjet Harekas 2 Vedtak KU Ikke utsendte vedlegg Avslutning av investeringsprosjet - Harekas Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Utbyggingen av Harekas har sin start tilbake til 1989, men ble iverksatt først i 2003, etter at kommunen på begynnelsen av 2000-tallet hadde få ledige tomter for salg. Tre parter var involvert i prosjektet, Mansbach Stiftelse, HABO og Halden Kommunale Eiendomsselskap KF. Prosjektet har vært uryddig organisert, noe som har medført et uoversiktlig prosjekt, som spesielt kommer til uttrykk når prosjektet nå revideres. Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Prosjekt Harekas avsluttes. Side 67

68 Rådmannens innstilling: 2. Prosjekt Harekas avsluttes. Saksutredning: Bakgrunn Utbyggingen av Harkas boligfelt hadde sin bakgrunn i avtale mellom Mansbach stiftelsen og Halden kommune av 1989, hvor Mansbach stiftelse ga HK rett til å regulere området til boligbebyggelse, mot at HK sto for opparbeidelsen av tomtene og foresto salg. I henhold til avtalen skulle Mansbach stiftelse feste bort tomtene. For avtalen betalte HK kr til stiftelsen. Feltet ble regulert, men tilretteleggingen og utbyggingen ikke i gangsatt. I 2000 var svært få kommunale tomter disponible for salg og daværende Halden Kommunale Eiendom KB (HKE), foreslo derfor å igangsette opparbeidelse av Harekas tomteområde. Dette ble behandlet i styret i HKE i sak 028/00. Det ble i samme sak vedtatt å innlede samarbeid med Halden Boligbyggelag om opparbeidelsen. Styret i HKE vedtok i samarbeidsavtale med HABO at HABO skulle stå for byggeledelse av prosjektet. Opparbeidelse ble igangsatt i 2003, og tomter lagt ut for salg samme år. Byggeregnskap er ført av HABO og avsluttet i Parallelt med dette har Halden kommune ført prosjektet i sitt investeringsregnskapet. Økonomi Ut i fra avtalen inngått i 1989 skal utgiftene i prosjektet dekkes ved salgsinntekter. Av den grunn er verken inntekter eller utgifter budsjettert. En av årsakene til dette kan også være at HABO førte byggeregnskapet. Prosjektet viser, slik det nå er regnskapsmessig ført, et mindreforbruk på kr ,73, som er benyttet til finansiering av andre prosjekter tidligere år. Som det fremkommer i regnskapet, også gjengitt i vedlagt revisjonsrapport, ble imidlertid utgifter i 2003 dekket bl.a. ved bruk av kapitalfond (kr ,-). Slikt sett har utgiftene vært høyere enn inntektene i dette prosjektet. Regnskapsmessig sett er hvert enkelt år avsluttet og finansiert. Revisjonens gjennomgang Revisjonen har revidert prosjektet og rapporten ligger vedlagt. Revisjonen konkluderer med at prosjektet ikke er regnskapsført på en tilfredsstilende måte, og argumenterer for sitt syn i 6 punkter. Rådmannen har hatt kontakt med revisjonen i utarbeidelsen, og har hatt synspunkter på flere av punktene som fremsettes. Imidlertid er rådmannen enig i at, slik revisjonen konkluderer, urettmessig mottatt mva-kompensasjon må tilbakebetales. Rådmannen korrigerer regnskapet for dette. Konklusjon Måten prosjektet Harekas var organisert på var uryddig, og bidro til at prosjektet ble uoversiktlig. Klar organisering med tilhørende rutiner for kommunikasjonsflyt og rapportering er viktig i fremtidige prosjekter, spesielt der flere aktører er med. Side 68

69 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 69

70 REVISJONSRAPPORT Avslutning av prosjektet Harekas Halden kommune Side 70

71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL OG AVGRENSNING 3 3. ORGANISERING OG METODEVALG 3 4. GJENNOMFØRING Vedtak, bevilgning og finansiering Øvrige kontrollpunkter 4 5. VURDERINGER 5 6. KONKLUSJONER 6 Vedlegg 1. Samarbeidsavtale mellom Halden kommunale Eiendom KB og Halden Boligbyggerlag (HABO) fra 2001 samt følgende avtaler: Avtale mellom Mansbach s Stiftelse og Halden kommune fra 10.mars Avtale mellom Mansbach s Stiftelse og Halden kommune fra 1.august Tilleggsavtale mellom Mansbach s Stiftelse og Halden kommune fra 1.juli Tilleggsavtale mellom Mansbach s Stiftelse og Halden kommune fra 10.nov Østfold kommunerevisjon IKS 2 Side 71

72 1. INNLEDNING Godkjennelsen av det enkelte investeringsprosjekt skal minst vedtas på det politiske nivå som har vedtatt bevilgningen. Godkjennelsen av investeringsregnskapet skal skje når investeringsobjektet er ferdigstilt og eller tatt i bruk. Kommunen kan også vedta lokale reglement og rutiner for revidering av investeringsprosjekter. Reglement for kontrollutvalget i Halden er vedtatt av Halden kommunestyre den og sist endret I punkt 3.3 fremkommer følgende: Kontrollutvalget avgir løpende uttalelse til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt. Dette gjelder investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 3 millioner kroner. Kommunens administrasjon har fremlagt prosjektet til revisjonen for gjennomgang. I informasjon til revisjonen fremkommer at prosjektet er spesielt i sin organisering ved at det var Halden kommunale eiendomsselskap som inngikk samarbeid med Halden boligbyggerlag om opparbeidelse av et tomteområde eid av Mansbach s Stiftelse. Halden boligbyggerlag (HABO) har stått som byggeleder og ført byggeregnskap. Avtalen er inngått i 1989 og ble forlenget, blant annet i Styret i Halden kommunale eiendomsselskap har behandlet saken. Opparbeidelse ble igangsatt i 2003, og tomter ble lagt ut for salg samme år. Byggeregnskap er avsluttet i 2006 av HABO. Kommunen informerer videre at ut fra avtalen inngått i 1989 skal utgiftene i prosjektet dekkes ved salgsinntekter. 2. FORMÅL OG AVGRENSNING Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapet til prosjektet. Kontrollen av prosjektregnskapet innefatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjenomgang og vurdering av rutinene for gjennomføring av prosjektregnskaper generelt. Revisjonen har heller ikke vurdert avtalen som er inngått i prosjektet. 3. ORGANISERING OG METODEVALG Kontrollen er gjennomført av revisor Madeleine Strandin og er foretatt i samsvar med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram. Fakta i rapporten er verifisert av administrasjonen i kommunen. 4. GJENNOMFØRING 4.1 Vedtak, bevilgning og finansiering Prosjektet har ikke blitt gitt noen form for bevilgning eller finansiering av kommunestyret i startfasen av prosjektet. I regnskapssaken 2006 har kommunestyret vedtatt å inndekke prosjektets merforbruk med en bevilgning på kr finansiert med bruk av ubundet kapitalfond. Østfold kommunerevisjon IKS 3 Side 72

73 Halden kommunale eiendomsselskap har behandlet avtalen og gjennomføringen i styret. Styret i Halden kommunale eiendomsselskap har behandlet saken og revisjonen har fått fremlagt saker behandlet i følgende møter: (sak 028/00) (sak 18/01) (sak 015/02) (sak 024/02). 4.2 Øvrige kontrollpunkter Regnskap Revisjonen har sammenlignet de fra administrasjonen rapporterte regnskapstallene mot hovedbok i regnskapet og funnet dette i orden. Regnskapet fremkommer som sammenstilt nedenfor. P4007 HAREKAS Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Totaler Art Tekst Tilknytningsavg. og byggesaksgebyr Oppmålingsgebyr Bygningsmessige arbeider (varer&arbeid) Bygningsmessige arbeider (varer) Nyanlegg Lekeplasser Konsulenttjenester Dokumentavg. og tinglysningsgebyr Kjøp av bygg og anlegg Kjøp tjenester særbedrifter Merverdiavgift investeringsregnskapet Avsetning til ubundne kapitalfond Sum utgifter Salg av tomter Andre refusjoner Bruk av ubundne kapitalfond Sum inntekter Sum prosjekt: P4007 HAREKAS Tabell 2 I 2003 er det brukt kr av ubundne kapitalfond for å finansiere prosjektet uten vedtatt budsjettpost fra kommunestyret. I 2005 er det tilbakeført kr til fondet. I 2007 er prosjektets underskudd fra 2006 vedtatt finansiert med bruk av ubundet kapitalfond. Dette er vedtatt av kommunestyret i regnskapssaken 2006 (sak 038/07). I 2004 har årets mindreforbruk på kr i prosjektet blitt brukt til finansiering av andre prosjekter. Ser en bort fra interne finansielle transaksjoner (bruk av og avsetning til fond) har prosjektet gitt et underskudd på kr som vist i oppstilling Sum utgifter i prosjektet Avsetning fond Netto kostnader Inntekter i prosjektet Underskudd i prosjektet Inntekter som kommunen har fått i forbindelse prosjektet er ført på art 36701, salg av tomter. Inntektene i prosjektet ikke en inntekt for salg av tomter da kommunen ikke eier tomtene som selges. Inntektene er en refusjon for kommunens kostnader for opparbeidelsen av tomtene i prosjektet. Føringer på art Merverdiavgift investeringsregnskapet viser at fakturaer i prosjektet er ført med kode for kompensasjon for merverdiavgift. Kostnaden for merverdiavgift føres i investeringsregnskapet, men kompensasjonen inntektsføres i driften. Østfold kommunerevisjon IKS 4 Side 73

74 Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner 1 angir i 4 at kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. Kommunen eier ikke tomtene og har heller ikke driftansvar for noe av det som er opparbeidet på tomtene. Det er ført til sammen kr på kompensasjon for merverdiavgift når det gjelder dette prosjekt. Anskaffelser og avslutning Det er HABO som har håndtert anskaffelsesprosessen og viderefakturert kostnader til Halden kommune. I tillegg har kommunen kjøpt inn varer og tjenester til beløper som ikke overstiger kravene til konkurranse i lovverket 2. Revisjonen har ikke gått nærmere inn på de anskaffelsene. Byggeregnskapet ble av HABO avsluttet i 2006 og kommunen avslutter sin del av prosjektet i oktober VURDERINGER Prosjektet er regnskapsført i investeringsregnskapet. En investering er anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig verdi 3. Alle investeringer skal utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen. Inntekter/innbetalinger på sin side vurderes ut fra om de har karakter av å være løpende eller ikke-løpende. Løpende inntekter føres i drift og ikke-løpende inntekter føres i investeringsregnskapet. KRS nr 4 gjengir hvilke inntekter som er ikke-løpende, f eks inntekt/innbetaling som henfører seg til salg av varige driftsmidler, finansielle anleggsmidler eller vederlag/kompensasjon for tapte anleggsmidler. For at andre inntekter skal kunne klassifiseres som ikke-løpende og føres i investeringsregnskapet kreves at den er både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. Følgende beskrivelse gis i standarden: Uvanlig er når inntekten og innbetalingen ikke har en sammenheng med kommunens normale virksomhet. Med dette menes at inntekten eller innbetalingen blant annet ikke kan vedrøre virksomhet hvor kommunen ved lov er pålagt et ansvar, det er stilt krav om utførelse i kommunens regi eller som kommunen tidligere har bevilget midler til og/eller mottatt midler fra. Uregelmessig er når kommunen ikke har innflytelse på om og når inntekten eller innbetalingen kan forventes å komme og den ikke kommer årlig eller med jevne mellomrom. Vesentlig er når inntekten eller innbetalingen anses som vesentlig i forhold til kommunens virksomhet eller inntekten/innbetalingen har stor prinsipiell betydning for kommunen. I prosjektet foreligger det ikke en anskaffelse som er bestemt for varig eie for kommunens del, og derfor er det heller ikke aktivert noe i balansen. Det er en forutsetning i prosjektet at kommunenes utgiftene skal inndekkes ved refusjoner. Vilkårene for å føre utgiftene i investeringsregnskapet foreligger ikke. 1 LOV nr 108: Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. 2 Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift 3 Kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 4 Avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet. Østfold kommunerevisjon IKS 5 Side 74

75 For at inntekter som ikke henfører seg til salg skal vurderes som ikke-løpende og dermed føres i investeringsregnskapet må de være både uvanlig, uregelmessig og vesentlig. Inntektene i prosjektet er avtalt og forventet og har derfor ikke karakter av å være uregelmessige. Derved er ikke alle tre momentene til stede for å kunne føre inntektene i investeringsregnskapet. Revisjonen legger til dette grunn når vi mener at prosjektet burde vært ført i driftregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Det er brukt kr av ubundne kapitalfond for å finansiere prosjektet i Det er ikke budsjettert av kommunestyret gjennom vedtak i forkant. Prosjektet er finansiert opp av administrasjonen i årsavslutningen for 2003 og kommunestyret har i regnskapssaken for året vedtatt den finansiering som administrasjon har foreslått. Ved behandling av investeringsregnskapet for 2006 vedtok kommunestyret selv å dekke inn merforbruket i prosjektet ved bruk av ubundet kapitalfond. Inntektene fra salg er ført på art for salg av tomter. Revisjonen mener at inntektene er å se på som refusjon for kommunens kostnader i prosjektet og skulle vært ført på en KOSTRA-art i 770-serien ( Refusjon fra andre ) istedenfor 670 ( Salg av fast eiendom ). Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner angir i 4 at kompensasjon ytes bare i den utstrekning anskaffelsen skjer til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten. De kostnader kommunen har pådratt seg i prosjektet er ikke til bruk i virksomheten og derfor faller retten til kompensasjon for den merverdiavgift som er kostnadsført i prosjektet. Det er ført til sammen kr på kompensasjon for merverdiavgift som derfor må tilbakebetales. Refusjonsinntektene har ikke dekket inn kostnadene kommunen har hatt i prosjektet. Merforbruket i investeringsregnskapet på kr er inndekket med bruk av fond. Her tilkommer uriktig fradrag for momskompensasjon som må tilbakebetales fra driftregnskapet med kr Prosjektet utgjør en belastning på kommuneregnskapet på til sammen kr Prosjektet avsluttes tre år etter at byggeregnskapet ført av HABO er avsluttet. Dette er sent med hensyn til at regnskapsopplysninger bør være ajourholdet. 6. KONKLUSJONER Revisjonen har gjennomgått prosjekt P4007 Harekas og mener prosjektet ikke er regnskapsført på en tilfredsstillende måte. Dette grunnet følgende bemerkninger: 1. Revisjonen mener at prosjektet burde vært ført i driftregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. 2. Det er i 2003 brukt kr av ubundne kapitalfond for å finansiere prosjektet uten at dette var budsjettert fra kommunestyret. 3. Inntektene fra salg er feilaktig ført på art for salg av tomter, men inntektene er å se på som refusjon for kommunens kostnader i prosjektet. 4. Det er ført til sammen kr på kompensasjon for merverdiavgift når det gjelder dette prosjekt som må tilbakebetales på grunn av at prosjektet ikke generert noe til bruk i kommunens virksomhet. Østfold kommunerevisjon IKS 6 Side 75

76 5. Prosjektet har gitt et merforbruk i investeringsregnskapet på kr som er dekket inn med bruk av fond. Her tilkommer uriktig fradrag for momskompensasjon med kr som må tilbakebetales fra driftregnskapet. Til sammen utgjør dette en belastning på kommuneregnskapet på kr Prosjektet avsluttes tre år etter at byggeregnskapet ført av HABO er avsluttet. Revisjonen og administrasjonen er omforent i vurdering om at mottatt kompensasjon for merverdiavgift på kr skal tilbakebetales. Korrigeringer av resterende bemerkninger er ikke aktuelt. Rolvsøy, Torbjørn A. Østby (sign) oppdragsansvarlig revisor Madeleine Strandin (sign) revisor Østfold kommunerevisjon IKS 7 Side 76

77 Side 77

78 Side 78

79 Side 79

80 Side 80

81 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Avtale mellom Halden Sparebank og Halden kommune Ikke utsendte vedlegg Opptak av lån - Rentefritt lån til kultursalen Sammendrag av saken: Halden Sparebank og Halden kommune inngikk 3. september 2008 avtale om opptak av lån til finansiering av utstyr i kultursalen. Anskaffelsen er foretatt, lånet er tatt opp og benyttet til finansiering av utstyret, som Brygge Kultursal Halden høster lovord for. Låneopptaket har imidlertid aldri formelt sett vært vedtatt i kommunestyret. Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, Vedtak: Det opptas rente og avdragsfritt lån stort kr 9,7 mkr i Halden Sparebank, i tråd med inngått avtale datert Rådmannens innstilling: Det opptas rente og avdragsfritt lån stort kr 9,7 mkr i Halden Sparebank, i tråd med inngått avtale datert Side 81

82 Saksutredning: I de vedtatte bevilgningene for realisering av Brygge Kultursal Halden, var det ikke inkludert bevilgninger til å dekke investeringer i sceneteknikk samt lyd- og lysutstyr. Ressurser til å dekke dette behovet skulle skaffes tilveie uten at dette belastet kommunens driftsregnskap. Den 3. september 2008 ble det inngått avtale mellom Halden Sparebank og Halden kommune, der Halden kommune skulle motta et rente og avdragsfritt lån med en løpetid på 5 år, stort 9,7 mkr.. Med bakgrunn i ovennevnte avtale (vedlagt) ble gjeldsbrev undertegnet i 2009, og lånet utbetalt til Halden kommune. Dette er foretatt uten at det foreligger et formelt vedtak fra kommunestyret om låneopptaket. Brygge Kultursal Halden innehar i dag noe av det mest tidsriktige utstyr innenfor lyd og lys. Kultursalen høster stor anerkjennelse blant etablerte artister for dette, noe som er meget positivt for Halden. Det rente- og avdragsfrie lånet fra Halden Sparebank har bidratt til disse anskaffelsene, som var nødvendig for å få aktivitet i kultursalen. Halden kommune har manuelle avdrag på de fleste lån, og foretar innbetalingen av størsteparten av det budsjetterte avdraget på langsiktig gjeld en gang pr år. I beregningene av minimumsavdrag inngår også utstyret i kultursalen som er anskaffet for lånet i Halden Sparebank, og slikt sett utgiftsføres avdrag i hht utstyrets levetid. I motsatt fall ville Halden kommune ha stått igjen med 5 år gammelt utstyr som ville ha hatt en lånefinansiering som var like stor som på anskaffelsestidspunktet. Dette ville ha vært i uoverensstemmelse med kommuneloven. Konklusjon: Den inngåtte avtalen med Halden Sparebank har bidratt til en prisgunstig anskaffelse av lyd og lys utstyr til Brygga Kultursal Halden. Lånets løpetid er 5 år, og må refinansieres/nedbetales i desember Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 82

83 Side 83

84 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Revisjonsrapport - Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober Vedtak KU Ikke utsendte vedlegg Avslutning av 5 investeringsprosjekter - Oktober 2009 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Sven Erik Holter Tollefsen Sammendrag av saken: Saken fremmes for å få en formell avslutning av de fem investeringsprosjektene som er beskrevet i saken. Disse prosjekter har også hatt sin behandling i kontrollutvalget i desember Denne saken fremmes til behandling for å få fattet vedtak om hvordan det totale mindreforbruket skal benyttes. Saksprotokoll i Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Investeringsprosjektene som er beskrevet i saken avsluttes. 2. Netto mindreforbruk på kr ,- overføres til konto for ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. Side 84

85 Rådmannens innstilling: 3. Investeringsprosjektene som er beskrevet i saken avsluttes. 4. Netto mindreforbruk på kr ,- overføres til konto for ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter. Saksutredning: Kommunelovens økonomibestemmelser kapittel 8. som omhandler økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering gir føringer for hvordan den enkelte kommune skal følge opp og rapportere sin økonomi. Dette innbefatter også investeringsregnskap generelt. Kommunens eget reglement for budsjettoppfølging og overføring av bevilgninger / inndekking av underskudd pkt vedtatt av kommunestyret , sak 7/97 heter det: I rapporten kommenteres også fremdrift for investeringsprosjekter. Etter avsluttede investeringsprosjekter skal det alltid utarbeides en rapport som skal vise prosjektets budsjetterte utgifter og inntekter mot faktiske utgifter og inntekter. Det vil si at i henhold til kommunens interne retningslinjer skal alle saker av investeringsmessig art avsluttes av det organ som har gitt den økonomiske bevilgning. For investeringsprosjekter som har kostnader over kr. 3 mill skal det også utarbeides en rapport fra kommunerevisjonen. Dette i henhold til interne rutiner. Halden kommune har en rekke investeringsprosjekter som har vært ferdige en tid, og som må fremmes for politisk sluttbehandling. Som ett ledd i å få sluttrapportert disse vil det videre bli fremlagte saker som omhandler flere anlegg samtidig. I arbeidet med avslutning av eldre prosjekter legges det til grunn at prosjekter som har hatt et merforbruk eller manglende bevilgning tidligere år, har fått dette bevilget gjennom vedtak av årsregnskapene. I årsregnskapene er det ikke fattet vedtak om finansiering av dette merforbruket. I så måte har disse prosjektene i hovedsak blitt finansiert med lånemidler tiltenkt andre prosjekter, og bare i noen grad salgsinntekter/ ubundet kapitalfond. Dette har blitt gjort i henhold til regler og forskrifter på gjeldende tidspunktet. Med bakgrunn i ovennevnte vil dette kunne medføre at det på et senere tidspunkt oppstår et behov for ytterligere låneopptak for å få finansiert de vedtatte prosjektene. I denne saken foreslår rådmannen avslutning av følgende prosjekter: Prosjektnr. Prosjektnavn Bev.år Budsjett Regnskap P5015 Porsneshallen Oppgradering av Os P5025 Krematorium P5026/P2046 Idrettshall/Risum Treningshall 2005, P6315 Overløp indre havn (A) 2003,2005, P6330 Lensmannskn.vei Mindreforbruk Korte kommentarer til de enkelte prosjektene: Side 85

86 P5015 Porsneshallen P5025 Oppgradering av Os Krematorium P5026/P2046 Idrettshall/Risum Treningshall P6315 Overløp indre havn (A) P6330 Lensm. Knutsensvei Bevilgninger vedtatt i de årlige budsjettene for 2004 og 2005, hhv PS 125/03 og PS 104/04. Samarbeidsprosjekt med Østfold Fylkeskommune, der HK har blitt fakturert ifht den eierandel HK skal ha. (1/3). Andelen ble mindre enn budsjettert sfa lavere kostnad enn kalkulert. På grunn av nye rensekrav er det nødvendig med en oppgradering av Os krematorium Prosjektet var bevilget i budsjett 2006 med kr 4,1 mkr. Videre har kommunestyret i sak PS022/07 bevilget kr ,-. Etter dette tidspunkt var det noen uoverensstemmelser mht tidligere faktureringer og kreditnotaer, mellom Hallmaker, Fylkeskommunen og Halden kommune. Dette medførte en ytterligere utgift på kr ,77. Prosjektet er blitt bevilget dette gjennom regnskapsavslutningen for driftsåret Avløp fra bebyggelsen under Festningen går rett i indre havn. Overløpet vil håndtere dette. Problemene løses ved at det monteres et driftsoverløp med slamavskiller mellom Adelgata og Kongens brygge. Det forurensede avløpsvannet vil derfra bli ledet til pumpestasjonen ved Basarene. Separering av avløpsvannet + ny vannledning i Lensm. Knutsensvei Etter at området Mårbakken, Tunveien, Øvreveien og Liveien ble separert, har det vist seg at området langs Lensmann Knutsensvei og vest for denne heller ikke er separert. Dette resulterer i en stor økning av overvannsmengden inn på pumpestasjon Risum. Før gikk dette avløpet via overløp før pumpestasjonen. Da overføringsledningen fra Risum har kapasitetsproblemer i Knardalsveien er det svært viktig å få fjernet dette overvannet. Det gjøres ved å separere avløpet i Lensmann Knutsens vei. Revisjonen bemerker i sin rapport problemer med å få nødvendig dokumentasjon fremlagt. Rådmannen har som tidligere nevnt iverksatt klare retningslinjer på hva som skal forefinnes av dokumentasjon før anlegg startes, og også hva revisjonen skal ha av dokumentasjon i sitt revisjonsarbeid. Det vises forøvrig til vedlagte revisjonsrapport for ytterligere detaljer knyttet til det enkelte prosjekt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 86

87 Østfold kommunerevisjon IKS Interkommunal revisjonsordning for kommunene i Østfold 24 NOV. ZOO 1/( Østfold kontrollutvalgssekretariat, Postboks FREDRIKSTAD Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2009/ /2009-MAST Oversendelse av rapport etter gjennomgang av investeringsprosjekter Vedlagt oversendes rapport "Avslutning av fem investeringsprosjekter per oktober 2009" for behandling i kontrollutvalget 4.desember Med hilsen Cqa Madeleine Strandin revisor Kopi til eksterne mottakere: Halden kommune Økonomiforvaltning v/r. Vevelstad Postboks HALDEN Østfold kommunerevisjon IKS Råkollveien 103, Postboks 24, 1662 Rolvsøy E-post: Internett: Telefon telefaks Bankkontonr Org.nr Side 87

88 Østfo d kommunerevisjon KS Avslutning av fem investeringsprosjekter per oktober 2009 kommune Side 88

89 1. INNLEDNING 3 2. FORMÅL OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING OG METODEVALG 3 4. GJENNOMFØRING Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering Øvrige kontrollpunkter 4 5. VURDERINGER 6 Østfold kommunerevisjon IKS 2 Side 89

90 1. INNLEDNING Godkjennelsen av det enkelte investeringsprosjekt skal minst vedtas på det politiske nivå som har vedtatt bevilgningen. Godkjennelsen av investeringsregnskapet skal skje når investeringsobjektet er ferdigstilt og eller tatt i bruk. Disse investeringsprosjektene er vedtatt av kommunestyret og må derfor også sluttbehandles av kommunestyret. Kommunen kan også vedta lokale reglement og rutiner for revidering av investeringsprosjekter. Reglement for kontrollutvalget i Halden er vedtatt av Halden kommunestyre den og sist endret I punkt 3.3 fremkommer følgende: Kontrollutvalget avgir løpende uttalelse til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt. Dette gjelder investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 3 millioner kroner.. Halden kommune har en rekke investeringsprosjekter som har vært ferdige en tid, og som må fremmes for politisk sluttbehandling. For å få sluttrapportert disse, vil kommunen legge fram saker som omhandler flere anlegg samtidig. Halden kommune har avsluttet fem bygge-/anleggsregnskaper i september/oktober Prosjektene er avsluttet samlet og revisjonen har derfor behandlet dem samlet i en rapport. Fra kommunens regnskapsavdeling er det 13.oktober fremlagt en sammenstilling over avsluttede prosjekt som inneholder prosjekt nr, navn, medgått, bevilget, mindre-/merforbruk, behov for finansiering, samt kommentarer til overskridelser/besparelser (i noen prosjekt). Revisjonen har bedt kommunen om nødvendig dokumentasjon for kontrollarbeidet og legger nå frem rapport etter den dokumentasjon som er fremlagt. 2. FORMÅL OG AVGRENSNING Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av byggeregnskapet innefatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjenomgang og vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 3. ORGANISERING OG METODEVALG Kontrollen er gjennomført av revisor Madeleine Strandin og er foretatt i samsvar med metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for anleggs-/byggeregnskap. Med vurderingen tilfredsstillende menes at testene viser oppfyllelse i forhold til de kriteriene som er oppført. Fakta i rapporten er verifisert av administrasjonen i kommunen og feil i fakta er rettet opp. 4. GJENNOMFØRING 4.1 Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering Kommunestyret vedtar årlig investeringsbudsjett i en ramme som prioriteres av underutvalg etter gjeldende reglement. Det er fra administrasjonen henvist til både vedtakene for rammefinansieringen og vedtakene for prioriteringene som er foretatt. Østfold kommunerevisjon IKS 3 Side 90

91 Tabell 1 nedenfor er en sammenstilling over prosjektene når det gjelder vedtatt bevilgning/finansiering samt totalt medgått i prosjektet. Der fremkommer også mindre(-) og merforbruk i forhold til bevilget beløp. P5015 Porsneshallen 2005 P5025 Oppgradering av Os krematorium 2006 P50261P2046 Idrettshall/Risum treningshall P6315 Overløp indre havn (A) P6330 Lensm. Knutsensvei Tabell 1 KS sak 125/03, budsjett 2004 KS sak 103/04, budsjett 2005 KS sak 095/05, budsjett 2006 'KS sak 095/05, budsjett 2006 KS sak 022/07 ØKON sak 032/03, fordeling av for 2003 vedtatt av KS. ØKON sak 021/05, fordeling av for 2005 vedtatt av KS. ØKON sak 011/06, fordeling av inv, for 2006 vedtatt av KS. ØKON sak 032/03, fordeling av inv for 2003 vedtatt av KS. KS sak 010/04 'ØKON sak 021/05, fordeling av inv for 2005 vedtatt av KS. ØKON sak 011/06, fordeling av inv for 2006 vedtatt av KS ; Låneopptak Låneopptak O Låneopptak Låneopptak Bruk kap.fond Låneopptak 'Låneopptak Låneopptak Låneopptak Låneopptak !Låneopptak Låneopptak Øvrige kontrollpunkter Regnskap Revisjonen har sammenlignet de rapporterte regnskapstallene på hver av prosjektene mot hovedbok i regnskapet. Anskaffelsesprosess og avslutning av prosjektene Det er også kontrollert at: - anskaffelser er foretatt i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser byggeprosjektene er regnskapsavsluttet innen rimelig tid mht ajourhold av regnskapet1 byggelånsrenter er belastet i tråd med gjeldende regler2 Avslutning av investeringsprosjekter bør skje 6 måneder etter at investeringen er ferdigstilt og tatt i bruk i henhold til ajourhold av regnskapsopplysninger. 2 GKRS (God kommunal regnskapsstandard) nr 2 orn anskaffelseskost: "Ved lånefinansiering til investeringsprosjekter kan påløpte renter i byggeperioden tas med" Østfold kommunerevisjon IKS 4 Side 91

92 Resultatet fra kontrollene fremkommer i tabell 2 nedenfor. Prosjekt P5015 Porsneshallen 2005 P5025 Oppgradering av Os krematorium 2006 P5026/P2046 Idrettshall/Risum treningshall P6315 Overløp indre havn (Å) P6330 Lensm. Knutsensvei Tabell 2 Anskaffelsesprosessen Håndtert av Østfold fylkeskommune. Konkurranse håndtert av innkjøpsavdelingen, men ikke dokumentert ovenfor revisjonen. Ikke helt tilfredsstillende. Håndtert av Østfold fylkeskommune. Begrenset anbudskonkurranse håndtert av Envinor AS (nå Cowi). Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt til revisjon. Ikke helt tilfredsstillende. Åpen anbudskonkurranse håndtert av Envinor AS (nå Cowi). Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt til revisjon. Ikke helt tilfredsstillende. Avsluttet innen rinielig tid Ferdigstillelse ikke dokumentert.siste regnskapsforing i 2005 og avsiuttet i Ikke tilfredsstillende. Ferdigstillelse ikke dokumentert. Siste regnskapsføring i 2008 og avsluttet i oktober Tilfredsstillende. Ferdigstillelse ikke dokumentert. Siste regnskapsføring i slutten av 2008 og avsluttet i oktober Tilfredsstillende. Ferdigattest , avsluttet oktober Ikke tilfredsstillende. Ferdigmelding , avsluttet oktober Ikke tilfredsstillende. Byggelånsrenter kun i byggeperioden3. Ikke aktuelt med renteføring. Byggelånsrenter ført til og med Tilfredsstillende. Ikke aktuelt med renteføring. Ikke aktuelt med renteføring. Hoveddelen av byggelånsrenter er ført i 2007 og en liten del i Tilfredsstillende. I to av prosjektene er anskaffelsene håndtert av Østfold fylkeskommune. Anskaffelsesprosessen i øvrige prosjekter er håndtert av kommunen gjennom anbudskonkurranser, men anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt til revisjon i noen av prosjektene. Selv om kommunen bruker konsulent for gjennomføring av konkurranser ligger ansvar for føring av anskaffelsesprotokoll fortsatt til kommunen som er oppdragsgiver. For to av prosjektene har kommunen fremlagt dokumentasjon på ferdigstillelse og to av prosjektene er avsluttet innen rimelig tid etter ferdigstillelse. Det er regnskapsført renter i byggeperioden på prosjektene P5025 og P6330. En slik renteføring er i kommunen innført først 2007 og gjelder ikke øvrige prosjekter. 3 Kommunen innførte renteberegning i prosjekter først i 2007 og dette gjelder derfor ikke alle prosjekter. Østfold kommunerevisjon IKS 5 Side 92

93 5. VURDERINGER Revisjonen har gjennomgått fem avsluttede prosjekter og har funnet at fremlagte prosjekter i stort sett er tilfredsstillende håndtert men ønsker å bemerke følgende: 1. Revisjonen har problemer med å få nødvendig dokumentasjon fremlagt. Anskaffelsesprotokoll er ikke fremlagt i noen av prosjektene, og ferdigstillelse er kun dokumentert i to av prosjektene. 2. Kun to av fem prosjekter er avsluttet innen rimelig tid etter ferdigstillelse. Revisjonen legger til grunn at mindreforbruk overføres ubrukte lånemidler på avsluttede prosjekter og at kommunestyret vedtar dekning av merforbruk på prosjekter der dette er aktuelt. Rolvsøy, Torbjørn A. Østby oppdragsansvarlig revisor cilac Madeleine Strandin revisor Østfold kommunerevisjon 1KS 6 Side 93

94 Side 94

95 Side 95

96 Side 96

97 Side 97

98 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2009/ Egil A. Schjerverud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2009/ Kommunestyret 2010/ Utsendte vedlegg 1 Endring av Halden Næringsråds vedtekter Ikke utsendte vedlegg Endring av Halden Næringsråds vedtekter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Saken legges frem for Kommunestyret for godkjenning av Halden Næringsråds vedtekter vedtatt av rådets årsmøte 29. april Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Utsatt. Vedtak: Utsatt. Rådmannens innstilling: Saksutredning: Endring av Halden Næringsråds vedtekter Side 98

99 På Halden Næringsråds årsmøte den 29. april i år ble det fremmet forslag om endring av rådets organisering og arbeidsmåte. Forslaget ble fremmet av en arbeidsgruppe nedsatt av rådet selv for å se på mulig endringer som kan bidra til å effektivisere og øke interessen for næringsrådets arbeid. Forslaget, som ble enstemmig vedtatt av årsmøtet, forutsetter endring av rådets vedtekter. I henhold til Halden Næringsråds vedtekter 14 skal endring av vedtektene godkjennes av Kommunestyre. Den nye organiseringen og arbeidsformen innebærer i hovedsak følgene: Antall politikere i rådet begrenses til 3 tre dvs. ordfører, varaordfører og leder for det største opposisjonspartiet (med tale-, forslags- og stemmerett). I dag har rådet 5 politiske representanter oppnevnt av kommunestyret Rådet avholder minst 1 ett møte hvert halvår. I dag avholder rådet 10 til 12 møter per år. Det opprettes et styre. Styret settes sammen av næringslivsrepresentanter og begrenses til 11 faste medlemmer. Styrets leder er rådets leder og leder rådets møter. Styrets leder velges fritt. Nestleder velges blant rådets medlemmer. Styret avholder møter så ofte styrets leder eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det nødvendig. Hver representant i styret har 1 en stemme. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det skal oppnevnes personlige varamenn til styret. For ordfører møter varaordfører. Styret skal ha følgende sammensetning: 1. Halden kommunes ordfører 2. Rådets leder 3. Nestleder 4. Industrinæringen 5. Handelsnæringen 6. Entreprenørnæringen (innbefatter bygg, anlegg, håndverk og gårdeiere som har eier- og gårdsdrift primært knyttet til utleie til næringsvirksomhet mer enn 75% av eiendomsmassen skal være næringsrettet (ikke utleie til boligformål). 7. Finansnæringen (bank og forsikring) 8. Informasjonsteknologinæringen og Forsknings- og utviklingsmiljøet (IKT/FoU) 9. Landbruksnæringen (1 rep. for skogeierlagene og bondelagene som i dag) 10. Høgskolen i Østfold 11. Tjenesteytende næringer (reiseliv, kultur, idrett og transport/samferdsel) Som følge av vedtatte endringer ble valg av leder og nestleder foretatt på ekstraordinært årsmøte den 30. juni d.å. Ovennevnte medfører endring av vedtektenes 4, 5, 6 og 7. Som trykt vedlegg følger någjeldende vedtekter og forslag (vedtatt av rådets årsmøte) til nye vedtakter satt opp i tabellform slik at de enkelte paragrafer kan sammenlignes direkte mot hverandre. Side 99

100 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Egil A. Schjerverud Side 100

101 VEDTEKTER FOR HALDEN NÆRINGSRÅD Revidert: 22. april Halden Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt, etablert av Halden kommune, foreninger, institusjoner og bransjer. 2 Næringsrådets formål er å fremme næringslivet, bl.a. ved å være et kontaktorgan mellom næringslivet og kommunale og andre myndigheter. 3 Finansieringen skjer ved kontingenter, kommunale og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt honorarer for spesielle oppdrag. 4 Næringsrådet er åpent for medlemskap for foreninger, institusjoner og bransjer i Halden. Enkeltmedlemmer av foreninger og bransjer kan i spesielle tilfeller opptas som individuelle medlemmer. Rådsmedlemmene i henhold til 1 oppnevner selv sine representanter og vararepresentanter i rådet. Halden kommune har tre 1 medlemmer i næringsrådet med stemmerett. VEDTEKTER FOR HALDEN NÆRINGSRÅD Revidert: 29. april Halden Næringsråd er et selvstendig rettssubjekt, etablert av Halden kommune, foreninger, institusjoner og bransjer. 2 Næringsrådets formål er å fremme næringslivet, bl.a. ved å være et kontaktorgan mellom næringslivet og kommunale og andre myndigheter. 3 Finansieringen skjer ved kontingenter, kommunale og andre offentlige tilskudd og private bidrag samt honorarer for spesielle oppdrag. 4 Næringsrådet er åpent for medlemskap for foreninger, institusjoner og bransjer i Halden. Enkeltmedlemmer av foreninger og bransjer kan i spesielle tilfeller opptas som individuelle medlemmer. Rådsmedlemmene i henhold til 1 oppnevner selv sine representanter og vararepresentanter i rådet og rådets styre. Der flere bransjer/rådsmedlemmer har felles styremedlem har bransjene/rådsmedlemmene selv ansvar for å omforenes om felles styrerepresentant. Halden kommune har 3 tre medlemmer (politiske representanter) i rådet med tale-, forslags- og stemmerett. Disse tre er ordfører, varaordfører og 1 en representant for opposisjonen. 5 Halden Næringsråd organiseres gjennom et årsmøte, et næringsråd og et sekretariat. Halden kommune er ansvarlig for sekretærhjelp. 5 Halden Næringsråd organiseres gjennom et årsmøte, et råd, et styre og et sekretariat. Halden kommune er ansvarlig for sekretærhjelp. 1 Senere endret til 5, men ikke endret i vedtektene. 1 Side 101

102 Kommunens ordfører er årsmøtets leder. Ordfører har møterett, talerett og forslagsrett i næringsrådets møter. Varaordfører leder årsmøtet i ordførerens fravær. Årsmøtet er rådets høyeste organ og ledes av ordføreren eller varaordføreren i ordførers fravær. Hvert medlem av rådet har 1 en stemme. Rådet avholder minst 1 ett møte hvert halvår. Styrets leder er rådets leder og leder rådets møter. Hvert enkelt rådsmeldem kan kreve rådsmøte på enkeltsaker. Styret settes sammen av næringslivsrepresentanter og begrenses til 11 faste medlemmer og skal ha følgende sammensetning: 1. Halden kommunes ordfører 2. Rådets leder 3. Nestleder 4. Industrinæringen 5. Handelsnæringen 6. Entreprenørnæringen (innbefatter bygg, anlegg, håndverk og gårdeiere som har eierog gårdsdrift primært knyttet til utleie til næringsvirksomhet mer enn 75% av eiendomsmassen skal være næringsrettet (ikke utleie til boligformål). 7. Finansnæringen (bank og forsikring) 8. Informasjonsteknologinæringen og Forsknings- og utviklingsmiljøet (IKT/FoU) 9. Landbruksnæringen (1 rep. for skogeierlagene og bondelagene som i dag) 10. Høgskolen i Østfold 11. Tjenesteytende næringer (reiseliv, kultur, idrett og transport/samferdsel) Det oppnevnes personlige varamenn til styret. For ordfører møter varaordfører. Hver representant i styret har 1 en stemme. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet. Styrets leder velges fritt. Nestleder velges blant rådets medlemmer. Styret avholder møter så ofte styrets leder eller minst halvparten av styrets medlemmer finner det nødvendig. 6 Søknad om medlemskap sendes næringsrådet. 6 Søknad om medlemskap sendes næringsrådet. 2 Side 102

103 Medlemskap avgjøres av rådet ved enstemmighet blant de fremmøtte rådsmedlemmer. Om vedtaket ikke blir enstemmig, skal søknaden avgjøres av årsmøtet. Næringsrådet kan vedta at nye søkere kan delta i rådsmøtene som observatører med talerett inntil søknaden er behandlet av årsmøtet. (Den næringsorganisasjon som får leder i rådet, kan oppnevne observatør til rådet med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.) Medlemskap avgjøres av rådet ved enstemmighet blant de fremmøtte rådsmedlemmer. Om vedtaket ikke blir enstemmig, skal søknaden avgjøres av årsmøtet. Næringsrådet kan vedta at nye søkere kan delta i rådsmøtene som observatører med talerett inntil søknaden er behandlet av årsmøtet. Næringsrådet har fullmakt til å oppnevne underutvalg eller lignende. Utvalg oppnevnt av årsmøtet kan ikke endres av næringsrådet. Næringsrådet har fullmakt til å oppnevne underutvalg eller lignende. Utvalg oppnevnt av årsmøtet kan ikke endres av næringsrådet. 7 Årsmøte avholdes innen utgangen av april. Årsmøte innkalles av rådets leder med 2 ukers varsel. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1. Rådets årsberetning. 2. Revidert regnskap for det foregående år. 3. Valg av: Rådets leder og nestleder. Leder og nestleder velges annet hvert år med funksjonstid på 2 år. Rådsmedlemmene oppnevner selv sine representanter i rådet. Valgkomité på inntil 3 medlemmer. Det velges 5 medlemmer til Næringspolitisk utvalg fra næringene (funksjonstid 2 år), og en vararepresentant (2 år). 4. Saker fremmet av næringsrådet. 5. Innkomne forslag fra rådsmedlemmer. Forslag må være skriftlig fremmet for rådets leder innen 21. dager før årsmøte. 6. I alle rådets møter har hvert medlem kun en forslags- og stemmerett. 7. Ved stemmelikhet har rådets formann dobbeltstemme, unntatt ved valg der avgjørelsen i tilfelle stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 8 Næringsrådet kan innkalle til ekstraordinære 7 Årsmøte avholdes innen utgangen av april. Årsmøte innkalles av rådets leder med 2 ukers varsel. På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1. Rådets årsberetning. 2. Revidert regnskap for det foregående år. 3. Valg av: Styrets leder, som også er rådets leder, samt valg av nestleder. Leder og nestleder velges annet hvert år med funksjonstid på 2 år. Styrets leder velges fritt. Nestleder velges blant rådets medlemmer. Rådsmedlemmene oppnevner selv sine representanter i rådet. Valgkomité på inntil 3 medlemmer. 4. Saker fremmet av næringsrådet. 5. Innkomne forslag fra rådsmedlemmer. Forslag må være skriftlig fremmet for rådets leder innen 21. dager før årsmøte. 6. I alle rådets møter har hvert medlem kun en forslags- og stemmerett. 7. Ved stemmelikhet har rådets formann dobbeltstemme, unntatt ved valg der avgjørelsen i tilfelle stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 8 Rådets styre kan innkalle til ekstraordinære 3 Side 103

104 årsmøter. Det samme skal gjøres hvis halvparten av rådsmedlemmene skriftlig forlanger det. 9 Næringsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. 10 Regnskap og årsmelding skal utarbeides av næringsrådet og sammen med innkomne forslag tilstilles alle valgte representanter til årsmøtet senest 14 dager før årsmøtet. Næringsrådet vedtar budsjett før nytt regnskapsår starter. 11 Det skal føres protokoll for rådets og referater fra de opprettede utvalgs møter. 12 Næringsrådets regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. 13 Utmeldelse av Halden Næringsråd må skje skriftlig til næringsrådet og gjelder fra neste års utgang. 14 Vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av betalende fremmøtte medlemmer. Halden kommunestyre skal godkjenne vedtektsendringer. 15 Næringsrådet kan besluttes oppløst. Beslutningen treffes av rådet etter samme regler som under 14. Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet fatte vedtak angående anvendelse av årsmøtets midler. årsmøter. Det samme skal gjøres hvis halvparten av rådsmedlemmene skriftlig forlanger det. 9 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. 10 Regnskap og årsmelding skal utarbeides av næringsrådet og sammen med innkomne forslag tilstilles alle valgte representanter til årsmøtet senest 14 dager før årsmøtet. Næringsrådet vedtar budsjett før nytt regnskapsår starter. 11 Det skal føres protokoll fra styrets og rådets møter og referater fra de opprettede utvalgs møter. 12 Regnskap skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. 13 Utmeldelse av Halden Næringsråd må skje skriftlig til næringsrådet og gjelder fra neste års utgang. 14 Vedtektsendringer må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall av betalende fremmøtte medlemmer. Halden kommunestyre skal godkjenne vedtektsendringer. 15 Næringsrådet kan besluttes oppløst. Beslutningen treffes av rådet etter samme regler som under 14. Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet fatte vedtak angående anvendelse av årsmøtets midler. 4 Side 104

105 5 Side 105

106 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: H / Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 2010/ Formannskapet 2010/ Kommunestyret 2010/ Råd for funksjonshemmede Utsendte vedlegg Tegninger, kostnadsanslag fra Moth Arkitekter Ikke utsendte vedlegg Forprosjekt nybygg Båstadlund Arbeids - og Aktivitetssenter Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Enhetsleder Ann Sofie Næss, prosjektleder Thor Egil Sæthre, avdelingsleder Jeanne Aravanitis. Sammendrag av saken: Båstadlund Dagsenter er i behov av store utbedringer med bakgrunn i brannkrav. Det er også et stort behov for et generelt vedlikehold. Saken har vært utredet av en arbeidsgruppe som i samarbeide med Moth Arkitekter AS har foreslått riving av gammelt bygg og at et nybygg settes opp på samme tomt. I forslaget inngår at BRA veien dagsenter overføres til Båstadlund Dagsenter. BRA veien dagsenter, BRA- veien 64 foreslås solgt. Eiendommen er eid av Halden Kommune. Bevilgede investeringsmidler for 2009 kr til brannsikkerhetstiltak anbefales benyttet i finansieringen av tiltaket. Rådmannen foreslår et låneopptak på kr inkl. mva for å fullfinansiere et nybygg. Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og sosial Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. Side 106

107 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. Rådmannens innstilling: 1. Det bygges nytt dagsenter på Båstadlund med utgangspunkt i fremlagt forslag fra Moth Arkitekter AS. 2. Det foretas et låneopptak på kr inkl. mva. 3. BRA veien dagsenter, BRA veien 64 overføres til nytt dagsenter på Båstadlund og selges. Salgsinntektene avsettes på kapitalfond til senere bruk. 4. Bevilgede investeringsmidler for 2009 på kr til brannsikkerhetstiltak omdisponeres og benyttes i finansieringen av nybygget. 5. Bygget oppføres i samsvar med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven bestemmelser om universell utforming. Saksutredning: Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter består av 5 avdelinger, Båstadlund gammelt bygg, Båstadlund nytt bygg (fra ca. 1990), Nordbrøden, BRA-veien,Edderkoppen og Katoplast. Avdelingene er geografisk plassert på 4 ulike steder. Siden 1.mai 2009 har Edderkoppen vært lokalisert i Rektorboligen ved Rødsberg ungdomsskole. Det er mellom brukere som benytter tilbudet på Båstadlund hver dag. Alderen er mellom 18 og 77 år. Brukerne er primært psykisk utviklingshemmede, men også andre grupper, som unge funksjonshemmede, har blitt en viktig gruppe. Mange ungdommer er på vei inn som nye brukere, noen er på hospitering og andre har nettopp kommet fra videregående skole. Enkelte brukerne har store bistandsbehov og det er behov for tilrettelegging både fysisk, faglig og aktivitetsmessig. Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter skal primært være en arbeidsplass. Aktivitetene er derfor knyttet til industri, skogsarbeid, vedproduksjon og salg,. I tillegg annen type arbeide som rammeverksted, salg av tekstilprodukter, butikksalg m.m. Enkelte av brukerne har behov for helt annen type aktivisering, som bl.a. turgåing, enkle håndarbeidsaktiviteter og sansestimulering. Det gamle bygget på Båstadlund er ble bygget på begynnelsen av 1900 tallet. Bygget er meget dårlig bygningsmessig og det er lite egnet til brukergruppen. Bygget er i 3 etasjer med en grunnflate på 300 kvm. 3.etasje ble stengt for mange år siden, grunnet manglende rømningsveier og brannsikring. Frem til mai i år har det vært aktivitet i 1. og 2.etasje. I 1.etasje var det en industrigruppe, samt en gruppe med unge fysisk funksjonshemmede.i 2.etasje har butikken Edderkoppen hatt tilhold frem til rektorboligen ved Rødsberg Ungdomsskole ble tatt i bruk.. Arealene har samtidig blitt benyttet til produksjon, spiserom og kontorer. Fra 1.mai 2009 ble 2.etasje stengt av Halden Brannvesen og det er nå bare 1.etasje som benyttes. Bygget gamle Båstadlund har lenge slitt med forfall. Det er et bygg uten ventilasjon, varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Taket har lekkasjer på flere steder, flere vinduer er spikret igjen (holder på å falle ut), utvendig panel må skiftes ut/males, det er sjenerende kloakklukt og hyppige oversvømmelser i kjelleren. Bygget er plaget med rotter og andre skadedyr. Dette er ikke akseptabelt for ansatte og brukere. Etter et branntilsyn i 2008, ble det avvik ift brannsikkerheten og det ble bedt om en brannteknisk statusrapport for bygget. Firesafe AS utarbeidet en brannteknisk tilstandsrapport. Rapporten av konkluderte med at bygget hadde store mangler ift brannsikkerheten. Trappevanger måtte oppgraderes, branncelleinndelingen var ikke tilfredsstillende, det er behov for oppgradering av trapperommene, bygningsdeler med krav til brannmotstand må oppgraderes og gjennomføringer må brenntettes, ledelys må monteres i rømningsveier, rømningsveier må etableres. Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i rapporten ville gi et akseptabelt sikkerhetsnivå. Firesafe konkluderte med en kostnad på kr. 740` eks. mva. for å lukke avvikene i rapporten. Rapporten konkluderer imidlertid med at utvendig oppgradering av overflater og fullsprinkling av bygget ville innebære at alle 3 etasjer kunne benyttes. Ettersom bygget har store bygningsmessige mangler, ble det utarbeidet en rapport av fra Offenberg & Grønberg. Det ble estimert en kostnad på kr ` eks.mva.for å utbedre de mest nødvendige mangler. For rehabilitere bygget til dagens standard ble kostnaden vurdert til kr. 8000` ` eks. mva. I denne kostnad ligger ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke Side 107

108 på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Viser her til ny lov av , Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, der loven pålegger arbeidsgivere forpliktelser overfor personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg er Avdeling BRA veien også i behov av oppgradering. Bygget er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for brukergruppen. Dette bygget ble oppført tidlig på 1970-tallet hvor det ble bygget som en vernet bolig innen HVPUomsorgen. Bygget er i 2 etasjer med en grunnflate på ca. 200m2. Bygget har heis, men det er smale dører, trange korridorer, samt at det ikke er tilrettelagt bad/toalett og stellerom for fysisk funksjonshemmede. Her er det aktivisering og sansestimulering som det er mye fokus på, og ikke så mange av aktivitetene er jobbrelaterte. Behov for endring Med bakgrunn i de utbedringer som må gjøres i eksisterende bygg er det vurdert at den beste løsningen er å bygge et helt nytt tilrettelagt bygg. Det er et sterkt ønske om plassering av dette bygget på den gamle Båstadlundtomta, da veldig mange av brukerne bor i nærheten av Båstadlund og de kan komme seg til og fra aktivitetssenteret på egen hånd. Det er vurderes at riving av det gamle bygget, samt selge Bra-veien og på denne måten samle virksomhetene i disse byggene under samme tak vil være den beste løsningen utifra et drifts og brukeraspekt. Et nytt bygg vil kunne tilrettelegges både for de aller svakeste brukerne, med terskelfrie, brede dører, tilpassede toaletter og stellerom, heis, osv., men også for aktivitetene som utføres. Det er en stor utfordring i dag med industijobber hvor tunge paller på opptil 200 kg, skal forflyttes ut/inn, samt inn i bil. Gamle Båstadlund er ikke egnet til dette. Flere nye, unge brukere trenger også andre type aktiviteter enn det Båstadlund i dag kan tilby. Det er derfor et sterkt ønske om et stort aktivitetsom, der det er mulig med ballspill, trampoline, dans og annen fysisk utfoldelse. I tillegg er det viktig å videreutvikle Snoezelen-aktivitetene som er startet opp i BRA-veien. Mange flere brukere enn de som får det i dag, har behov for sansetimulerende aktiviteter. Det bør også vurderes om deler av Båstadlund skal åpnes på kveldstid, slik at disse aktivitetene når ut til flere. Forslag om nytt bygg En gruppe, bestående av avdelingsleder Jeanne Arvanitis, prosjektleder Thor Egil Sæthre og enhetsleder Ann-Sofie Næss, har utarbeidet et forslag til nytt bygg. Gruppen engasjerte arkitekt Ole Jørgen Moth fra Moth arkitekter As. På bakgrunn av samtaler og befaringer, har arkitekten levert inn et forslag til nytt bygg. (se vedlegg). Firmaet har også utarbeidet et foreløpig prisoverslag på riving av bygg, oppføring av nybygg, utomhusanlegg, samt adm. kostnader (se vedlegg). I tillegg til dette kommer nytt utstyr. For å kunne sette opp et nytt bygg på Båstadlund, er det en forutsetning at det gamle bygget rives. Det er ikke fysisk mulig å sette opp et nytt bygg på gjenværende tomt. Det er også behov for parkeringsplasser til ansatte, publikum, samt busser. Moth Arkitekter AS har gitt følgende kostnadsoverslag på et nybygg på ca 1200 m2 : Rivingsarbeider gammelt bygg Kr Nybygg 1218 m2 Kr Utomhus, anlegg Kr Administrative kostnader Kr Inventar og utstyr Kr % mva. Kr Totalt Kr Til fratrekk Bevilget investering 2009 P 3010 Kr Netto finansieringsbehov Kr Salg av BRA-veien, stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Overføring av driften ved BRA veien til nytt bygg ved Båstadlund vurderes i øyeblikket ikke å gi lavere bemanningskostnader da driften er knyttet direkte opp mot enkeltvedtak. Noe omrokkeringer kan gjøres men bekymringsmeldinger fra Tjenestemottakerforeningen, mht. en for dårlig bemanning i Båstadlundsystemet og en økning i antallet brukere i årene fremover tilsier at reduksjoner selv ved samlokalisering ikke kan påregnes. Noen effekter kan imidlertid hentes ut i den daglige driften ved at personalet lettere kan overlappe hverandre, vikarinnleie ved korttidsfravær kan reduseres og personell kan omrokkeres ved behov. Effekten er anslått til en innsparing på variabel lønn ca.kr pr. år. Ved avhending av BRA veien vil kr innspares i driftsutgifter årlig. Side 108

109 Alternative løsninger Det har vært vurdert å bygge en 2. etg. over industribygget. Arealet var planlagt benyttet til avlastning. Målet var at avlastninger skulle tilbys deler av den brukergruppen som i dag får tilbud ved Rishaugen Avlastningssenter. Ideen var å oppføre 4 6 rom med felles kjøkkenareal, avlastnings - og oppholdsrom.totalt 296 kvm. Kostnaden for dette ble av arkitekt Moth anslått til kr inkl. mva men eksklusiv inventar. Rådmannen vurderer at denne kostnaden blir for høy sett i forhold til de tilskudd som vil mottas fra Husbanken. Husbanken vil kun gi tilskudd i forhold til denne utbedring og ikke den totalkostnad som ligger i prosjektet. Alternativet vurderes således ikke som aktuelt å realisere. Konklusjon Summert vil en utbedring av eksisterende bygg ha en kostnad på kr inkl. mva. Dette inkluderer ikke tilrettelegging av bygget for brukergruppen psykisk utviklingshemmede, med tanke på heis, tilrettelagt handicaptoalett, stellerom, m.m. Denne utbedring er det ikke gjort et kostnadsanslag på. Et nybygg har et kostnadsanslag på, inklusiv inventar og utstyr kr inkl. mva. Rådmannen vurderer på bakgrunn av de kostnader som er beskrevet at en utbedring av eksisterende bygg ikke kan forsvares. Det vurderes, selv om kostnaden ikke er definert, at en utbedring som også inkluderer heis, stellerom og øvrig tilpasning av bygget etter Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven vil overstige kostnadene ved å bygge nytt. Det vurderes også at en slik tilpasning innenfor rammen av et eksisterende bygg ikke vil gi optimale løsninger. Samtidig er vurderingen at tilpasningen av eksisterende bygg til klientene fra BRA veien ikke vil være optimal. Fra arbeidsgruppen er konklusjonen at driften ved BRA veien må videreføres viss kun en utbedring skal gjennomføres. Dette vil igjen medføre at BRA veien også må rehabiliteres. Dette er et bygg som har hatt et manglende vedlikehold gjennom flere år. Bygget er også lite tilpasset brukergruppen som er de tyngste funksjonshemmede innenfor dagsentervirksomheten. Det vurderes at et nybygg vil være en god løsning både for brukere og ansatte. Flere aktiviteter og ansatte vil være samlet under ett tak, noe som vil gjøre driften mer effektiv og mindre sårbar. Bygget må tilpasses kravene i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming. Disse premisser er allerede innarbeidet i det forprosjekt som nå fremlegges. Rådmannen anbefaler at gitt bevilgning i 2009 til brannsikkerhetstiltak kr omdisponeres og benyttes i finansieringen av et nybygg. Det foretas et låneopptak på kr Salg av BRA veien stipulert til kr avsettes på kapitalfond til senere bruk. Det henvises til vedtatt budsjett for 2010 hvor det er bevilget kr til formålet. I økonomiplan er det vedtatt bevilget kr i Dokumentet er elektronisk godkjent av: Per Egil Pedersen Gun Kleve Side 109

110 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS Tekjøkken Møte 15,6 Lager 7,2 BK Kjøk/spis 33,0 Kontor 12,7 Arb. rom 27,4 WC A HK 5,3 BRA- veien Kontor 12,0 Kontor 12,7 Arb. rom 34,3 nød SALTAK m/ loft til tekn rom. Pers. gard 15,0 Vent. rom 36,5 HK 5,6 Pers. gard 11,8 Aktivitetsrom 78,0 (skråtak - stor takhøyde) C ALLE MÅL KONTROLERES PÅ STEDET. Utsparringsmål beregnes av utforende. "Nye" A Båstadlund arbeids og aktivitets-senter PROSJEKT TEGN. STATUS Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom Forprosjekt Side 110 TEGN.VEDR. moth TEGN.NR. ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Plan 2. etg. - oppriss nord vest Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: PLAN 2. etg. BTA 420 m2 MÅLESTOKK TEGN SAKSNR. 1:200 0JM DATO ANSV 0JM 14 ORG. FORMAT KONTR A -3 VEDLEGG NR.

111 DENNE TEGNING MÅ VERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UTEN SKRIFTLIG SAMTYKKE FRA MOTH ARKITEKTER AS. "N ye " PROSJEKT Båstadlund arbeids og aktivitets-senter Nybygg. Båstadlund senteret Halden kommune, eiendom TEGN. STATUS Forprosjekt Side 111 TEGN.VEDR. MÅLESTOKK Forside - perspektiver. moth ARKITEKTER A.S SIVILARKITEKT MNAL/NPA m Storgt. 4A, 1767 Halden. Tlf. nr: Fax nr: E-post: DATO ORG. FORMAT TEGN SAKSNR. 0JM ANSV 0JM TEGN.NR. 10 A -3 KONTR VEDLEGG NR.

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 18:00 18:35 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapsmøte, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 17:30-18:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapsmøte, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Råde kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll...3 1.2 Formål...3 1.3 Problemstillinger...3

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og omsorg. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.12.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 27.01.2015, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 17:45 Møtested: Rådhuset, Møterom 3 Fra til saksnr.: 15/1-15/7 Frammøteliste: Medlemmer Møtt Varamedlemmer Ulf

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF

VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NORDKAPP HAVN KF fastsatt av Nordkapp kommunestyre den 10.12.2002 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62, og senere endret i kommunestyremøte

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 26.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 16:00-16:50 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 10.12.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 18:40 Møtested: rådhuset, møterom formannskapssalen Fra til saksnr.: 14/34-14/46 Frammøteliste: Medlemmer Møtt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP

Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Atoosa P-J Thunem MEDL V Mona-Kristine Arneberg MEDL AP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2015

Plan for selskapskontroll 2012-2015 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60920/2012 2012/7271 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/187 Bystyret 24.10.2012 Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksopplysninger

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden

Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møteinnkalling Kontrollutvalget Halden Møtested: Rådhuset (gamle), møterom 1, 1. etg. Tidspunkt: 06.11.2013 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin F Pettersen på telefon 414 71 166 eller på

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 18:00 18:25 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 28.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Janne Andreassen,

Detaljer

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk

Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk, Rådhuset Dato: 03.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mons Hvattum

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer