Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy"

Transkript

1 Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Strategiplan for oppvekstavdelinga

2 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL KOMMUNEPLANEN VISJON MÅL OG VERKEMIDDEL UTFORDRINGAR OG STATLEGE STYRINGSSIGNAL 2008/ BARNEHAGANE (FRÅ FYLKESMANNEN SIN VERKSEMDSPLAN 2008/2009) GRUNNSKULEN (FRÅ FYLKESMANNEN SIN VERKSEMDSPLAN ) SKULEFRITIDSORDNINGA KULTURSKULEN OPPLÆRING FOR BARN, UNGE OG VAKSNE MED MINORITETSBAKGRUNN VAKSENOPPLÆRINGA STRATEGIPLAN MÅL OG TILTAK BARNEHAGANE Utbygging av barnehagane Renovering av Rennesøy og Bru barnehage, bygg og uteområde Saksbehandling /arkivering i barnehagane Rekruttering av personale Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Inkluderande fellesskap og plass til kvart enkelt barn Fagleg og sosial satsing GRUNNSKULEN Kvalitetsvurdering Kompetanseutvikling Fysisk og psykososialt miljø Tilpassa opplæring/spesialundervisning Fagleg satsing SKULEFRITIDSORDNINGA KULTURSKULEN OPPLÆRINGSTILBOD FOR BARN, UNGE OG VAKSNE MED SPRÅKLEG MINORITETSBAKGRUNN VAKSENOPPLÆRINGA...17 Strategiplan for oppvekstavdelinga

3 Innleiing Føremålet med strategiplanen er at han skal vera ein styringsreiskap for avdelinga. Han skal også gi politikarar, tilsette, foreldre og andre som har interesse av det eit oversyn over verksemda i perioden For grunnskulen, SFO og kulturskulen er tiltak som ikkje ligg inne i budsjett og økonomiplan , kostnadsrekna og merka med *. For barnehagedelen av planen er nye tiltak ikkje kostnadsrekna. Planen bygger i hovudsak på: opplæringslova læreplanen for kunnskapsløftet barnehagelova rammeplan for barnehagen rammeplan for kulturskulen nasjonale og kommunale satsingsområde for alle sektorane innan oppvekst samarbeid mellom oppvekstkontoret, barnehagar, skular, sfo og kulturskule innspel frå lokale politikarar innspel etter politisk handsaming i hovudutvalet (KOO) Ein kan gjerne bruka omgrepet kvalitetssikring i samband med strategiplanarbeidet, og seia at strategiplanen er ein reiskap som skal sikra at det er samsvar mellom dei sentrale og lokale prioriteringane. For grunnskulen vil framleis Kunnskapsløftet stå sentralt dei neste åra. Reforma krev ein målretta innsats på alle nivå i opplæringssystemet. Skulesjefen er trygg på at organisasjonen vår både har evne og vilje til gjennomføringa av Kunnskapsløftet. For barnehagen vil Barnehageløftet stå sentralt: Full barnehagedekning, høg kvalitet og låg pris. Her og krev reforma ein målretta innsats på alle nivå. Mangel på førskulelærarar vil vera ein ekstra utfordring for å oppretthalda og vidareutvikla høg kvalitet på barnehagetilbodet. Mykje tid og ressursar vil også dei kommande åra gå til planlegging og vidare utbygging av barnehagar og skular i kommunen. For barnehagen er finansiering og lovgjeving dei viktigaste nasjonale verkemidla for å sikra utbygging og vidare utvikling av kvalitet i barnehagen. For skulen vil rentefrie lån vera til god hjelp i finansieringa av planlagde utbyggingar. Det er eit nasjonalt ansvar å følgja med på korleis verkemidla fungerer, og om det er samsvar mellom barnehagelova sine intensjonar og kvardagen som barn og foreldre møter i barnehagen. Oppvekstavdelinga vil utarbeida ein eigen plan med fokus på å synleggjera og vidareutvikla kvaliteten i kommunen sine barnehagar. Etter at elevtalet i kulturskulen dei siste åtte åra har auka frå 38 til 240 må vi kontinuerleg arbeida for ei vidare utvikling av skulen. Det gjeld så vel breidda av tilbod, som det pedagogiske innhaldet i dei enkelte tilboda. Skulen er i dag tildels ei samling av parallelle undervisningstilbod som det er viktig å samordna til ein større heilskap. Dette arbeidet kan også vidareutviklast gjennom samarbeid mellom grunnskulen og kulturskulen slik som i KOM-prosjektet. For avdelinga vil det i den kommande 4-årsperioden bli lagt endå større vekt på å få til ein god samanheng mellom utviklings- og læringsarbeid for barnehage- og skulebarn. I denne perioden vil vi spesielt retta blikket mot realfaga. I tillegg har både barnehagar og skular eit behov for å betra sine system for sakshandsaming, journalføring og arkivering. Dette må samordnast med det kommunale systemet. Rennesøy oppvekstkontor, 18. mars 2009 Anny Hatlen -barnehagesjef- Bernt Selvikvåg -skulesjef- Strategiplan for oppvekstavdelinga

4 1. Oppvekstavdelinga sine langsiktige mål 1.1 Kommuneplanen Kommuneplanen for Rennesøy inneheld dei langsiktige måla. Her finn vi styringssignala frå kommunen som utgjer den overordna delen av kommunen si strategiske planlegging. Visjonen for kommunen og dei mest relevante måla og verkemidla for oppvekstavdelinga er: 1.2 Visjon Visjonen trivsel og tryggleik er felles for heile kommuneorganisasjonen eit perspektiv vi skal ta med i alle viktige avgjerder og i det kvardagslege arbeidet. Næringsliv, heimar og organisasjonsliv blir utfordra til å dela denne visjonen. 1.3 og verkemiddel Styrt folkevekst og god integrering av nye innbyggarar i lokalsamfunnet. Tilbodet innafor barnehage, skule, helse, kultur og fritidstilbod skal utviklast i takt med folkeauken. Samkjensle og engasjement omkring lokalsamfunn og nærmiljø. Utstrekt samarbeid mellom kommunen og lokale lag og organisasjonar. Trygge, gode og stimulerande oppvekstmiljø for barn og unge. Allsidig opplæringstilbod i kulturskulen i samsvar med gjeldande lov og rammeplan. Vidare utbygging av barnehageplassar til full dekning. Auka ressurstilgang til skulane etter kvart som elevtalet og klassetalet aukar. Opplæringsplan for born, unge og vaksne med spesielle behov. Rennesøy kommune skal vera ein attraktiv arbeidsgjevar, med ein omstillingsdyktig, samkøyrd og godt kvalifisert arbeidsstokk. Redusera stress og for høgt arbeidspress. Likeverdige arbeids-, trivsels- og utviklingsvilkår for kvinner og menn. God oppfølging av nytilsette. Aktiv seniorpolitikk. Konstruktiv konflikthandtering. Plan for personalutvikling inkl. likestilling og opplæring. God samanheng mellom overordna mål, ressursbruk og serviceprodukt. retta utnytting av eksterne støtteordningar til øyremerka føremål. Vidareutvikla internkontrollsystemet inkl. økonomisk kontroll. Strategiplan for oppvekstavdelinga

5 2. Utfordringar og statlege styringssignal 2008/ Barnehagane (Frå fylkesmannen sin verksemdsplan 2008/2009) Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehagar for å nå målet om full barnehagedekking. Kommunen skal ha ei maksimalgrense for foreldrebetalinga i barnehagane og ordningar med redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Kommunen skal leggja til rette for ein samordna prosess for opptak av barn til alle godkjende barnehagar. Kommunen skal sørgja for at alle godkjende barnehagar mottar offentlege tilskot på ein samla sett likeverdig måte. Kommunen skal sikra kvaliteten i barnehagane gjennom godkjenning og systematisk tilsyn. Kommunen skal sikra eit heilskapleg barnehagetilbod som er av god kvalitet og tilpassa lokale behov. Kommunen ska utvikle og gjennomføre planar for kompetanseutvikling for alle barnehagane i kommunen. Kommunen skal sjå til at barn under opplæringspliktig alder med særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, får slik hjelp. Kommunen skal gjennomføra planar for tilsyn, systemrevisjon og løpande tilsyn med barnehagane. 2.2 Grunnskulen (Frå fylkesmannen sin verksemdsplan ) Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova blir oppfylte og for å stilla nødvendige ressursar til disposisjon. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering og for å følgja opp resultata frå eigne og nasjonale vurderingar. Kommunen skal sikra at alle elevar får opplæring i eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det skal leggast vekt på tiltak for å førebygga mobbing og vald, rusmisbruk og rasisme. Tilsette i skulen har plikt til å gripa inn om dei får kjennskap til, eller mistanke om, at ein elev blir utsett for mobbing, diskriminering, vald eller rasisme. Kommunen skal sørga for at elevane er delte inn i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal ivareta elevane sitt behov for sosialt tilhøyre. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhøyr. Kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivået. Kommunen skal syta for at personalet i grunnopplæringa skal ha kompetanse som sikrar eleven tilpassa opplæring med høve til å utvikla evner og talent i samsvar med Kunnskapsløftet. Skuleeigaren skal sørga for at dei obligatoriske prøvane blir gjennomførte. Skuleeigar skal sørga for at opplysningar om elevane sitt læringsmiljø blir innhenta. Kommunen skal sørga for at grunnopplæringa i offentleg skule er gratis. Skuleeigar skal sørga for at den enkelte skule og lærebedrift vurderer kva for kompetanseutviklingstiltak som bør prioriterast for å kunne gjennomføra strategiplanen i den enkelte verksemda. Skoleeigar skal også utvikla, vedta og gjennomføra planar for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle partar. Planane skal ivareta lokale kompetansebehov innanfor nasjonalt prioriterte område. Kommunen bør satsa på entreprenørskap i utdanninga ved å auka utbreiinga og medvitet om entreprenørskap, auka kompetansen hos lærarane, stimulera til fleire elevbedrifter og auka samarbeidet mellom skule- og næringsliv. Strategiplan for oppvekstavdelinga

6 Kommunen bør satsa på å styrka lesedugleik og motivasjon for lesing hos barn og unge, styrka lærarane sin kompetanse i leseopplæring, litteraturformidling og bruk av skulebibliotek, samt auka medvitet om lesing som grunnlag for deltaking i arbeids- og samfunnsliv. Kommunen bør satsa på å styrka framandspråkopplæringa og utvikla kompetansen hos lærarar som underviser i framandspråk. Program for Digital kompetanse gjeld for grunnskule og vidaregåande opplæring, høgre utdanning og vaksne si læring. Visjonen er digital kompetanse for alle - infrastruktur, kompetanseutvikling, FoU arbeid og digitale læringsressursar, læreplanar og arbeidsformer. Kommunen bør satsa på å styrka realfagsundervisninga og heva realfagkompetansen blant lærarar. Kommunen bør satsa på å utvikla og styrka den kunstfaglege kompetansen og kulturtilboda i opplæringa i barnehage og grunnutdanning. 2.3 Skulefritidsordninga Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for klassetrinn. Funksjonshemma barn frå klassetrinn skal gis gode utviklingsvilkår i skulefritidsordninga. 2.4 Kulturskulen Kommunen skal, åleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles. Kulturskulen skal organiserast og drivast i samsvar med gjeldande rammeplan og lokale tilpassingar til denne, og med vedtekne kommunale planar for skulen. 2.5 Opplæring for barn, unge og vaksne med minoritetsbakgrunn Kommunen skal gi elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk, særskild norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar til å følgja den vanlege opplæringa i skulen. Kommunen har ansvar for å tilby introduksjonsordning for vaksne nykomne innvandrarar. Ordninga skal gi grunnleggande opplæring i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebu for deltaking i yrkeslivet. 2.6 Vaksenopplæringa Kommunen har ansvar for utvikling av vaksenopplæringa i kommunen, inkludert utarbeiding av planar for denne utdanninga. Kommunen skal sikra at vaksne som har rett til grunnskuleopplæring får opplæring i samsvar med gjeldande lovverk. Strategiplan for oppvekstavdelinga

7 3. Strategiplan mål og tiltak Utgangspunktet for strategiplanen for er mål og verkemiddel i kommuneplanen, statlege forventningar innanfor avdelinga sine ansvarsområde, framlegg til budsjettet for 2009 og framlegg til kommunen sin økonomiplan for Ut frå desse styringssignala er følgjande område prioriterte for perioden : 3.1 Barnehagane Utbygging av barnehagane Full barnehagedekning i takt med auke i barnetalet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Oppfylla retten til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august i det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt. Program for boligbygging i Rennesøy kommune a) Bygga ut Vestre Åmøy barnehage til ein 5-avdelings barnehage. b) Bygga ut 6-avdelings barnehage på Skorpefjell, Mosterøy. Planlegga utbygginga av Vestre Åmøy barnehage, inklusiv plan for uteområdet BSJEF Oppretta referansegruppe. 09 BSJEF Utarbeida rom- og funksjonsprogram. 09 BSJEF Laga plan for rekruttering av personale. 09 BSJEF Legga ned Bru barnehage si avdeling i Bru og Sokn bedehus. 10 BSJEF Planlegga utbygginga av barnehagen på Skorpefjell, Mosterøy BSJEF Oppretta referansegruppe. 10 BSJEF Revidera rom- og funksjonsrom som vart laga i BSJEF Laga plan for rekruttering av personale. 11 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

8 3.1.2 Renovering av Rennesøy og Bru barnehage, bygg og uteområde Gjennomføra renovering av barnehagane etter prinsippa i Vedlikeholdsplan for kommunale bygg : 1. Tryggleik for brukarar / publikum 2. Lovpålagde oppgåver 3. Omsyn til brukarane 4. Verdiforringing 5. Estetiske omsyn. a) Rennesøy barnehage, bygg og uteområde skal renoverast. b) Bru barnehage, bygg og uteområde skal renoverast, tilkomst og parkering skal utbetrast. Medverka til utarbeiding av rom- og funksjonsprogram, plan for uteområdet Rennesøy barnehage BSJEF Oppretta referansegruppe. 09 BSJEF Sørga for samla plan for uteområdet Bru barnehage. 09 BSJEF Planlegga boder, sovebod og bod for vogner Bru barnehage. 09 BSJEF Utbetra tilkomst og parkering Bru barnehage. 10 BSJEF Oppretta referansegruppe Sakshandsaming/arkivering i barnehagane Barnehagane skal ha eit sakshandsamings- og arkivsystem som tilfredsstiller gjeldande lovverk for kommunal sakshandsaming. I samarbeid med IT avdelinga innføra e-sak som fagsystem. Ha eit spesielt fokus på sikker sone (gjeld sensitive personopplysningar). 09 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

9 3.1.4 Rekruttering av personale Barnehagane skal ha personale i samsvar med barnehagelova sine krav og føresetnader. Sjå til at Fylkesmannen sin plan. Plan for rekruttering av førskolelærere blir følgt opp BSJEF Utvikla eigne tiltak for å rekruttera og halda på førskulelærarar. Gje stipend til 3. års studentar. 09 Gje lønnstillegg for vidareutdanning ved høgskular og universitet. Vedta gode permisjons- og stipendordningar for førskulelærarutdanning og vidareutdanning. Ha konkurransedyktig avlønning. La livsfasetenkning ligge til grunn for lønns- og arbeidsforhold. Utvikla samarbeidet med UiS m.a. ved at fleire barnehagar kan bli øvingsbarnehagar. Utvikla samarbeidet med Rygjabø studiesenter slik at fleire assistentar kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar. 09 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

10 3.1.5 Kvalitetsutvikling Barnehagane i Rennesøy skal gje alle barn omsorg og likeverdige muligheiter for læring og utvikling. Dette skal skje ved å sikra og vidareutvikla kvalitet i barnehagane gjennom å ha eit spesielt fokus på: Ny formålsparagraf for barnehagen, vedtatt des. 2008, er ikkje iverksett. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Setta fokus på: ( Rammeplanen, del I ) - barnehagen sitt samfunnsmandat. - barnehagen sitt verdigrunnlag. (ny formålsparagraf i barnehagelova) - barna sin medverknad i barnehagen. - samarbeid med heimen. Setta fokus på: ( Rammeplanen, del 4 ) - planlegging / fornuftig bruk av barnehagen sine menneskelege og materielle ressursar, nærmiljø og naturområde. - prosessane som skal føra til refleksjon og læring. - systematisk vurderingsarbeid. - oppfølging av årlege brukarundersøkingar. Strategiplan for oppvekstavdelinga

11 3.1.6 Kompetanseutvikling Kommunen skal arbeida systematisk for å sikra at styrarane, dei pedagogiske leiarane og anna personale har kompetanse til å møta utfordringane i barnehagesektoren. Kompetanseutviklingstiltak skal gjelda alle personalgrupper i barnehagen. Tiltak for kompetanseutvikling med bakgrunn i lov, rammeplan, departementet sine prioriterte område og barnehagen sin eigen plan. Avslutta PUB - studiet med framlegging av arbeidet (pedagogisk utviklingsarbeid i kvar barnehage 14 pedagogar deltar) Drøfta oppfølging av studiet med UiS. Legga til rette for at spesialpedagog og pedagogiske leiarar kan ta vidareutdanning i rettleiing. Legga til rette for at styrarar, ved behov, kan ta vidareutdanning i administrativ og pedagogisk leiing. Inngå ny avtale med Rygjabø studiesenter om oppfølging av assistentar fram mot fagprøve. Gje styrarar og pedagogiske leiarar tilbod om opplæring i aktuell programvare. Motivera og legga til rette for at barne- og ungdomsarbeidarar kan ta vidareutdanning BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF Inkluderande fellesskap og plass til kvart enkelt barn Barnehagane skal oppfylle alle barn sin rett til eit likeverdig barnehagetilbod, (Rammeplanen punkt 1.9) og etter vurdering barn sin rett til spesialpedagogisk hjelp, (Opplæringslova 5.7). Vidareutvikla det tverrfaglege arbeidet om barn med spesielle behov viktige samarbeidspartnarar er helsestasjon, barnevern, fysioterapiteneste, spesialpedagog, skule og PPT. God individuell tilrettelegging av barnehagetilbodet der heilskapleg tenkning og arbeid tverrfagleg står sentralt. Rekruttering av personale med god fagleg kompetanse for oppfølging av dei barna som treng spesiell hjelp. Strategiplan for oppvekstavdelinga

12 3.1.8 Fagleg og sosial satsing Med bakgrunn i rammeplanen skal barnehagane satsa på: a) Kommunikasjon, språk og tekst med fokus på tidleg registrering av barn si språkutvikling og korleis støtta opp om språkutviklinga. b) Natur, miljø og teknikk med fokus på grunnleggande matematiske erfaringar. c) Natur friluftsliv med fokus på pedagogiske opplegg og dei vaksne si rolle. d) Innføring av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). e) Utvikling av barna sin sosiale kompetanse med fokus på førebygging av mobbing. Def. av mobbing: Negativ adferd som gjentas og foregår over en viss tid i et forhold som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Følgja opp planen: Språkferdighet og leseutvikling barnehagedelen ( Bygger på planen Betra lesedugleik). Følgja opp prosjektet: Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen BSJEF Følgja opp planen: Fokus på matematikk BROA, barnehagedelen. Planen skal reviderast i Følgja opp erfaringane etter prosjektet: Voksenrollen i friluftsliv hva gjør de voksne på turen og hvilke refleksjoner gjør de på sine valg? Følgja opp prosjektet: Barne nett eit samarbeid med Randaberg kommune med mandat: Utarbeide en enkel framtidsrettet teknologisk løsning som stimulerer til kreativitet og pedagogisk nytenkning. Utarbeida plan for førebygging av mobbing med fokus på personalet sitt bidrag BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

13 3.2 Grunnskulen Kvalitetsvurdering Laga eit forsvarleg system for å kvalitetssikra det pedagogiske arbeidet i skulane gjennom eit rapporteringssystem som viser at krava i opplæringslova med forskrifter blir oppfylde, under dette å stilla til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunna oppfyllast. Ny revisjon av Plan for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, første gong vedteken i KOO Kompetanseutvikling Kommunen skal arbeida systematisk for å sikra at lærarane, skuleleiarane og andre tilsette har kompetanse til å møta dei mange utfordringane i skulen i dag. Kvar skule kartlegg sine behov for kompetanse. Laga kriterium for kven som skal prioriterast når det gjeld tilbod om kompetansegjevande vidareutdanning (30 60 studiepoeng) i samråd med Utdanningsforbundet. Utarbeida ny Strategiplan for kompetanseutvikling i grunnskulen i Rennesøy Samarbeida med kommunane i Midt-2 (Finnøy, Strand Randaberg m.fl.) og UiS om etter- og vidareutdanningstilbod. Arbeida vidare med eit tverrfagleg samarbeid om kompetanseoppbygging. (Eksempel ART.) Strategiplan for oppvekstavdelinga

14 3.2.3 Fysisk og psykososialt miljø Kommunen skal sikra at elevane får opplæring i eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse og trivsel. Det skal leggast vekt på tiltak for å førebygga mobbing, vald, rusmisbruk og rasisme. Lærings- og sosialt miljø: Alle skulane skal ha oppdaterte og operative mobbeplanar, og i samarbeid med elevar og foreldre skal det arbeidast aktivt med å skapa eit trygt og utviklande læringsmiljø. Tverrfagleg samarbeid med vekt på rusførebyggande tiltak, mellom anna gjennom avvikling av temakveld om rus for foreldre og tilsette. Laga skjema til bruk i samband med enkeltvedtak som skal gjerast når elever eller føresette melder frå til skulen om mobbing, vald eller anna trakassering. Oppsetting av musikal for ungdomssteget kvart år. KOM-prosjektet blir vidareført som ei rullering mellom Vikevåg skule, Mosterøy skole og Rennesøy skule. Gjennomføra pedagogisk plan for Brønnhagen kompetansesenter og Plan for etablererverkstedet. Fullføra planlegginga av utbygging av Mosterøy skole. 09 Starta opp arbeidet i referansegruppe for vidare skuleutbygging i Vikevåg. Vedta romprogram for vidare utbygging av Vikevåg skule Tilpassa opplæring/spesialundervisning Talet på elevar som får spesialundervisning skal reduserast til ned mot 5 %. Starta opp eit prosjektsamarbeid med Statsped Vest og PPT med sikte på å auka kompetansen innafor tilpassa opplæring. Styrka ressursane til tilpassa opplæring generelt og på småskulesteget spesielt.* 10 SKU Rennesøy skule vidarefører tilbodet om leksehjelp frå klasse. 09 VRF * Vil i første omgang utløysa ekstra kostnader, men på sikt redusera behovet for spesialundervisning. Strategiplan for oppvekstavdelinga

15 3.2.5 Fagleg satsing Kommunen skal: - Vidareføra satsinga i norsk-, matematikk- og engelskfaget. - Få til eit arbeid i naturfag som har den same systematikken som vi har fått til i dei 3 hovudfaga. Norsk: Laga ny plan for lesing og skriving. Matematikk: Gjennomføra BROA, kommunal plan i matematikk. Engelsk: Gjennomføra ny lokal plan for engelskfaget. Naturfag: Laga ny lokal plan i naturfag. 09 KU SKU 3.3 Skulefritidsordninga Elevane i klasse skal ha tilbod om eit omsorgs- og allsidig aktivitetstilbod før og etter skuletid på inntil 224 dagar i året. Utreda innføring av leksehjelp ein time per dag 4 dagar i veke med kvalifisert personale. Rekruttera personale og auka den faglege kompetansen. Gjennomføra årleg trivselsundersøking. 09 AF/RR Utvikla årsplan for SFO. 09 AF/KEB Laga oversikt over arbeidsoppgåver for både leiar og andre tilsette i SFO. Strategiplan for oppvekstavdelinga

16 3.4 Kulturskulen Elevane i kulturskulen skal få ei opplæring i samsvar med dei evnene og føresetnadene dei har. Kulturskulen må difor legga til rette for ei opplæring som fremjar glede i skapande verksemd, personleg vekst og kunstnarleg utvikling hos elevane, og som blir eit bidrag til eit meiningsfylt liv. Vidare samarbeid med skulane, SFO og barnehagane: Song- og dansestund for barnehagane og skulane. 09 Samarbeid med andre kulturskular: Danseshow i samarbeid med Sola kulturskole o.a. 09 SKU SKU Vedlikehalde heimeside for kulturskulen. Utvida tilbodet i kulturskulen med fleire aktivitetar: Hiphop for gutar. Ei meir aktiv marknadsføring av kulturskulen i lokalsamfunnet med tanke på oppdrag. Skriv til lag og organisasjonar om kva vi kan tilby. Marknadsføring på kommunen si heimeside Vidareføring av KOM-prosjektet (kreativt oppvekstmiljø) eit samarbeidsprosjekt mellom skule, kulturskule og Rennesøy skulekorps. Budsjettmidlar til eigen rektor for kulturskolen.* 10 SKU * Årleg kostnad: Strategiplan for oppvekstavdelinga

17 3.5 Opplæringstilbod for barn, unge og vaksne med språkleg minoritetsbakgrunn Kommunen skal gi elevar i grunnskulen med anna morsmål enn norsk og samisk, særskild norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar til å følga den vanlege opplæringa i skulen. Kommunen har ansvar for å tilby introduksjonsordning for vaksne nykomne innvandrarar. Ordninga skal gi grunnleggande opplæring i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebu for deltaking i yrkeslivet. Rennesøy kommune inngår ein avtale med Stavanger for norskopplæring av grunnskuleelevar ved Johannes læringssenter som ei prøveordning for Rennesøy kommune tar kontakt med Randaberg og Finnøy med tanke på eit framtidig samarbeid om framandspråklege elevar. 3.6 Vaksenopplæringa Kommunen skal driva ei planmessig vaksenopplæring. Informasjon om kva rettar vaksne har i samband med grunnskuleopplæring. Rennesøy kommune tar kontakt med Randaberg og Finnøy med tanke eit framtidig samarbeid om vaksenopplæring. 09 Utarbeiding av strategi for vaksenopplæringa i Rennesøy SKU Strategiplan for oppvekstavdelinga

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Dato LOV-1998-07-17-61 Departement Kunnskapsdepartementet Sist endret LOV-2012-06-22-53 fra 01.01.2014, LOV-2013-06-21-98 fra 01.08.2013

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune

Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011. Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune Acos sak 10/632-3/K1-400, K2-//EHE Vedteke i Kommunestyre 16. juni 2011 Kompetanse- og rekrutteringsplan for Årdal kommune 2011-2014 1 1. INNLEIING...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.4 2. MÅL...FEIL! BOKMERKE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop.

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859 Innhald Del

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer