Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy"

Transkript

1 Rennesøy kommune STRATEGIPLAN Plan for utvikling av oppvekstavdelinga i Rennesøy Strategiplan for oppvekstavdelinga

2 Innhald 1. OPPVEKSTAVDELINGA SINE LANGSIKTIGE MÅL KOMMUNEPLANEN VISJON MÅL OG VERKEMIDDEL UTFORDRINGAR OG STATLEGE STYRINGSSIGNAL 2008/ BARNEHAGANE (FRÅ FYLKESMANNEN SIN VERKSEMDSPLAN 2008/2009) GRUNNSKULEN (FRÅ FYLKESMANNEN SIN VERKSEMDSPLAN ) SKULEFRITIDSORDNINGA KULTURSKULEN OPPLÆRING FOR BARN, UNGE OG VAKSNE MED MINORITETSBAKGRUNN VAKSENOPPLÆRINGA STRATEGIPLAN MÅL OG TILTAK BARNEHAGANE Utbygging av barnehagane Renovering av Rennesøy og Bru barnehage, bygg og uteområde Saksbehandling /arkivering i barnehagane Rekruttering av personale Kvalitetsutvikling Kompetanseutvikling Inkluderande fellesskap og plass til kvart enkelt barn Fagleg og sosial satsing GRUNNSKULEN Kvalitetsvurdering Kompetanseutvikling Fysisk og psykososialt miljø Tilpassa opplæring/spesialundervisning Fagleg satsing SKULEFRITIDSORDNINGA KULTURSKULEN OPPLÆRINGSTILBOD FOR BARN, UNGE OG VAKSNE MED SPRÅKLEG MINORITETSBAKGRUNN VAKSENOPPLÆRINGA...17 Strategiplan for oppvekstavdelinga

3 Innleiing Føremålet med strategiplanen er at han skal vera ein styringsreiskap for avdelinga. Han skal også gi politikarar, tilsette, foreldre og andre som har interesse av det eit oversyn over verksemda i perioden For grunnskulen, SFO og kulturskulen er tiltak som ikkje ligg inne i budsjett og økonomiplan , kostnadsrekna og merka med *. For barnehagedelen av planen er nye tiltak ikkje kostnadsrekna. Planen bygger i hovudsak på: opplæringslova læreplanen for kunnskapsløftet barnehagelova rammeplan for barnehagen rammeplan for kulturskulen nasjonale og kommunale satsingsområde for alle sektorane innan oppvekst samarbeid mellom oppvekstkontoret, barnehagar, skular, sfo og kulturskule innspel frå lokale politikarar innspel etter politisk handsaming i hovudutvalet (KOO) Ein kan gjerne bruka omgrepet kvalitetssikring i samband med strategiplanarbeidet, og seia at strategiplanen er ein reiskap som skal sikra at det er samsvar mellom dei sentrale og lokale prioriteringane. For grunnskulen vil framleis Kunnskapsløftet stå sentralt dei neste åra. Reforma krev ein målretta innsats på alle nivå i opplæringssystemet. Skulesjefen er trygg på at organisasjonen vår både har evne og vilje til gjennomføringa av Kunnskapsløftet. For barnehagen vil Barnehageløftet stå sentralt: Full barnehagedekning, høg kvalitet og låg pris. Her og krev reforma ein målretta innsats på alle nivå. Mangel på førskulelærarar vil vera ein ekstra utfordring for å oppretthalda og vidareutvikla høg kvalitet på barnehagetilbodet. Mykje tid og ressursar vil også dei kommande åra gå til planlegging og vidare utbygging av barnehagar og skular i kommunen. For barnehagen er finansiering og lovgjeving dei viktigaste nasjonale verkemidla for å sikra utbygging og vidare utvikling av kvalitet i barnehagen. For skulen vil rentefrie lån vera til god hjelp i finansieringa av planlagde utbyggingar. Det er eit nasjonalt ansvar å følgja med på korleis verkemidla fungerer, og om det er samsvar mellom barnehagelova sine intensjonar og kvardagen som barn og foreldre møter i barnehagen. Oppvekstavdelinga vil utarbeida ein eigen plan med fokus på å synleggjera og vidareutvikla kvaliteten i kommunen sine barnehagar. Etter at elevtalet i kulturskulen dei siste åtte åra har auka frå 38 til 240 må vi kontinuerleg arbeida for ei vidare utvikling av skulen. Det gjeld så vel breidda av tilbod, som det pedagogiske innhaldet i dei enkelte tilboda. Skulen er i dag tildels ei samling av parallelle undervisningstilbod som det er viktig å samordna til ein større heilskap. Dette arbeidet kan også vidareutviklast gjennom samarbeid mellom grunnskulen og kulturskulen slik som i KOM-prosjektet. For avdelinga vil det i den kommande 4-årsperioden bli lagt endå større vekt på å få til ein god samanheng mellom utviklings- og læringsarbeid for barnehage- og skulebarn. I denne perioden vil vi spesielt retta blikket mot realfaga. I tillegg har både barnehagar og skular eit behov for å betra sine system for sakshandsaming, journalføring og arkivering. Dette må samordnast med det kommunale systemet. Rennesøy oppvekstkontor, 18. mars 2009 Anny Hatlen -barnehagesjef- Bernt Selvikvåg -skulesjef- Strategiplan for oppvekstavdelinga

4 1. Oppvekstavdelinga sine langsiktige mål 1.1 Kommuneplanen Kommuneplanen for Rennesøy inneheld dei langsiktige måla. Her finn vi styringssignala frå kommunen som utgjer den overordna delen av kommunen si strategiske planlegging. Visjonen for kommunen og dei mest relevante måla og verkemidla for oppvekstavdelinga er: 1.2 Visjon Visjonen trivsel og tryggleik er felles for heile kommuneorganisasjonen eit perspektiv vi skal ta med i alle viktige avgjerder og i det kvardagslege arbeidet. Næringsliv, heimar og organisasjonsliv blir utfordra til å dela denne visjonen. 1.3 og verkemiddel Styrt folkevekst og god integrering av nye innbyggarar i lokalsamfunnet. Tilbodet innafor barnehage, skule, helse, kultur og fritidstilbod skal utviklast i takt med folkeauken. Samkjensle og engasjement omkring lokalsamfunn og nærmiljø. Utstrekt samarbeid mellom kommunen og lokale lag og organisasjonar. Trygge, gode og stimulerande oppvekstmiljø for barn og unge. Allsidig opplæringstilbod i kulturskulen i samsvar med gjeldande lov og rammeplan. Vidare utbygging av barnehageplassar til full dekning. Auka ressurstilgang til skulane etter kvart som elevtalet og klassetalet aukar. Opplæringsplan for born, unge og vaksne med spesielle behov. Rennesøy kommune skal vera ein attraktiv arbeidsgjevar, med ein omstillingsdyktig, samkøyrd og godt kvalifisert arbeidsstokk. Redusera stress og for høgt arbeidspress. Likeverdige arbeids-, trivsels- og utviklingsvilkår for kvinner og menn. God oppfølging av nytilsette. Aktiv seniorpolitikk. Konstruktiv konflikthandtering. Plan for personalutvikling inkl. likestilling og opplæring. God samanheng mellom overordna mål, ressursbruk og serviceprodukt. retta utnytting av eksterne støtteordningar til øyremerka føremål. Vidareutvikla internkontrollsystemet inkl. økonomisk kontroll. Strategiplan for oppvekstavdelinga

5 2. Utfordringar og statlege styringssignal 2008/ Barnehagane (Frå fylkesmannen sin verksemdsplan 2008/2009) Kommunen har ansvar for utbygging og drift av barnehagar for å nå målet om full barnehagedekking. Kommunen skal ha ei maksimalgrense for foreldrebetalinga i barnehagane og ordningar med redusert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Kommunen skal leggja til rette for ein samordna prosess for opptak av barn til alle godkjende barnehagar. Kommunen skal sørgja for at alle godkjende barnehagar mottar offentlege tilskot på ein samla sett likeverdig måte. Kommunen skal sikra kvaliteten i barnehagane gjennom godkjenning og systematisk tilsyn. Kommunen skal sikra eit heilskapleg barnehagetilbod som er av god kvalitet og tilpassa lokale behov. Kommunen ska utvikle og gjennomføre planar for kompetanseutvikling for alle barnehagane i kommunen. Kommunen skal sjå til at barn under opplæringspliktig alder med særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, får slik hjelp. Kommunen skal gjennomføra planar for tilsyn, systemrevisjon og løpande tilsyn med barnehagane. 2.2 Grunnskulen (Frå fylkesmannen sin verksemdsplan ) Kommunen har ansvaret for at krava i opplæringslova blir oppfylte og for å stilla nødvendige ressursar til disposisjon. Kommunen skal ha eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering og for å følgja opp resultata frå eigne og nasjonale vurderingar. Kommunen skal sikra at alle elevar får opplæring i eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Det skal leggast vekt på tiltak for å førebygga mobbing og vald, rusmisbruk og rasisme. Tilsette i skulen har plikt til å gripa inn om dei får kjennskap til, eller mistanke om, at ein elev blir utsett for mobbing, diskriminering, vald eller rasisme. Kommunen skal sørga for at elevane er delte inn i grupper etter behov. Gruppene må ikkje vera større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Organiseringa skal ivareta elevane sitt behov for sosialt tilhøyre. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhøyr. Kommunen skal ha skulefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skulenivået. Kommunen skal syta for at personalet i grunnopplæringa skal ha kompetanse som sikrar eleven tilpassa opplæring med høve til å utvikla evner og talent i samsvar med Kunnskapsløftet. Skuleeigaren skal sørga for at dei obligatoriske prøvane blir gjennomførte. Skuleeigar skal sørga for at opplysningar om elevane sitt læringsmiljø blir innhenta. Kommunen skal sørga for at grunnopplæringa i offentleg skule er gratis. Skuleeigar skal sørga for at den enkelte skule og lærebedrift vurderer kva for kompetanseutviklingstiltak som bør prioriterast for å kunne gjennomføra strategiplanen i den enkelte verksemda. Skoleeigar skal også utvikla, vedta og gjennomføra planar for kompetanseutvikling i samarbeid med aktuelle partar. Planane skal ivareta lokale kompetansebehov innanfor nasjonalt prioriterte område. Kommunen bør satsa på entreprenørskap i utdanninga ved å auka utbreiinga og medvitet om entreprenørskap, auka kompetansen hos lærarane, stimulera til fleire elevbedrifter og auka samarbeidet mellom skule- og næringsliv. Strategiplan for oppvekstavdelinga

6 Kommunen bør satsa på å styrka lesedugleik og motivasjon for lesing hos barn og unge, styrka lærarane sin kompetanse i leseopplæring, litteraturformidling og bruk av skulebibliotek, samt auka medvitet om lesing som grunnlag for deltaking i arbeids- og samfunnsliv. Kommunen bør satsa på å styrka framandspråkopplæringa og utvikla kompetansen hos lærarar som underviser i framandspråk. Program for Digital kompetanse gjeld for grunnskule og vidaregåande opplæring, høgre utdanning og vaksne si læring. Visjonen er digital kompetanse for alle - infrastruktur, kompetanseutvikling, FoU arbeid og digitale læringsressursar, læreplanar og arbeidsformer. Kommunen bør satsa på å styrka realfagsundervisninga og heva realfagkompetansen blant lærarar. Kommunen bør satsa på å utvikla og styrka den kunstfaglege kompetansen og kulturtilboda i opplæringa i barnehage og grunnutdanning. 2.3 Skulefritidsordninga Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for klassetrinn. Funksjonshemma barn frå klassetrinn skal gis gode utviklingsvilkår i skulefritidsordninga. 2.4 Kulturskulen Kommunen skal, åleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles. Kulturskulen skal organiserast og drivast i samsvar med gjeldande rammeplan og lokale tilpassingar til denne, og med vedtekne kommunale planar for skulen. 2.5 Opplæring for barn, unge og vaksne med minoritetsbakgrunn Kommunen skal gi elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk, særskild norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar til å følgja den vanlege opplæringa i skulen. Kommunen har ansvar for å tilby introduksjonsordning for vaksne nykomne innvandrarar. Ordninga skal gi grunnleggande opplæring i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebu for deltaking i yrkeslivet. 2.6 Vaksenopplæringa Kommunen har ansvar for utvikling av vaksenopplæringa i kommunen, inkludert utarbeiding av planar for denne utdanninga. Kommunen skal sikra at vaksne som har rett til grunnskuleopplæring får opplæring i samsvar med gjeldande lovverk. Strategiplan for oppvekstavdelinga

7 3. Strategiplan mål og tiltak Utgangspunktet for strategiplanen for er mål og verkemiddel i kommuneplanen, statlege forventningar innanfor avdelinga sine ansvarsområde, framlegg til budsjettet for 2009 og framlegg til kommunen sin økonomiplan for Ut frå desse styringssignala er følgjande område prioriterte for perioden : 3.1 Barnehagane Utbygging av barnehagane Full barnehagedekning i takt med auke i barnetalet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. 12a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. Oppfylla retten til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august i det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt. Program for boligbygging i Rennesøy kommune a) Bygga ut Vestre Åmøy barnehage til ein 5-avdelings barnehage. b) Bygga ut 6-avdelings barnehage på Skorpefjell, Mosterøy. Planlegga utbygginga av Vestre Åmøy barnehage, inklusiv plan for uteområdet BSJEF Oppretta referansegruppe. 09 BSJEF Utarbeida rom- og funksjonsprogram. 09 BSJEF Laga plan for rekruttering av personale. 09 BSJEF Legga ned Bru barnehage si avdeling i Bru og Sokn bedehus. 10 BSJEF Planlegga utbygginga av barnehagen på Skorpefjell, Mosterøy BSJEF Oppretta referansegruppe. 10 BSJEF Revidera rom- og funksjonsrom som vart laga i BSJEF Laga plan for rekruttering av personale. 11 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

8 3.1.2 Renovering av Rennesøy og Bru barnehage, bygg og uteområde Gjennomføra renovering av barnehagane etter prinsippa i Vedlikeholdsplan for kommunale bygg : 1. Tryggleik for brukarar / publikum 2. Lovpålagde oppgåver 3. Omsyn til brukarane 4. Verdiforringing 5. Estetiske omsyn. a) Rennesøy barnehage, bygg og uteområde skal renoverast. b) Bru barnehage, bygg og uteområde skal renoverast, tilkomst og parkering skal utbetrast. Medverka til utarbeiding av rom- og funksjonsprogram, plan for uteområdet Rennesøy barnehage BSJEF Oppretta referansegruppe. 09 BSJEF Sørga for samla plan for uteområdet Bru barnehage. 09 BSJEF Planlegga boder, sovebod og bod for vogner Bru barnehage. 09 BSJEF Utbetra tilkomst og parkering Bru barnehage. 10 BSJEF Oppretta referansegruppe Sakshandsaming/arkivering i barnehagane Barnehagane skal ha eit sakshandsamings- og arkivsystem som tilfredsstiller gjeldande lovverk for kommunal sakshandsaming. I samarbeid med IT avdelinga innføra e-sak som fagsystem. Ha eit spesielt fokus på sikker sone (gjeld sensitive personopplysningar). 09 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

9 3.1.4 Rekruttering av personale Barnehagane skal ha personale i samsvar med barnehagelova sine krav og føresetnader. Sjå til at Fylkesmannen sin plan. Plan for rekruttering av førskolelærere blir følgt opp BSJEF Utvikla eigne tiltak for å rekruttera og halda på førskulelærarar. Gje stipend til 3. års studentar. 09 Gje lønnstillegg for vidareutdanning ved høgskular og universitet. Vedta gode permisjons- og stipendordningar for førskulelærarutdanning og vidareutdanning. Ha konkurransedyktig avlønning. La livsfasetenkning ligge til grunn for lønns- og arbeidsforhold. Utvikla samarbeidet med UiS m.a. ved at fleire barnehagar kan bli øvingsbarnehagar. Utvikla samarbeidet med Rygjabø studiesenter slik at fleire assistentar kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidarar. 09 BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

10 3.1.5 Kvalitetsutvikling Barnehagane i Rennesøy skal gje alle barn omsorg og likeverdige muligheiter for læring og utvikling. Dette skal skje ved å sikra og vidareutvikla kvalitet i barnehagane gjennom å ha eit spesielt fokus på: Ny formålsparagraf for barnehagen, vedtatt des. 2008, er ikkje iverksett. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Setta fokus på: ( Rammeplanen, del I ) - barnehagen sitt samfunnsmandat. - barnehagen sitt verdigrunnlag. (ny formålsparagraf i barnehagelova) - barna sin medverknad i barnehagen. - samarbeid med heimen. Setta fokus på: ( Rammeplanen, del 4 ) - planlegging / fornuftig bruk av barnehagen sine menneskelege og materielle ressursar, nærmiljø og naturområde. - prosessane som skal føra til refleksjon og læring. - systematisk vurderingsarbeid. - oppfølging av årlege brukarundersøkingar. Strategiplan for oppvekstavdelinga

11 3.1.6 Kompetanseutvikling Kommunen skal arbeida systematisk for å sikra at styrarane, dei pedagogiske leiarane og anna personale har kompetanse til å møta utfordringane i barnehagesektoren. Kompetanseutviklingstiltak skal gjelda alle personalgrupper i barnehagen. Tiltak for kompetanseutvikling med bakgrunn i lov, rammeplan, departementet sine prioriterte område og barnehagen sin eigen plan. Avslutta PUB - studiet med framlegging av arbeidet (pedagogisk utviklingsarbeid i kvar barnehage 14 pedagogar deltar) Drøfta oppfølging av studiet med UiS. Legga til rette for at spesialpedagog og pedagogiske leiarar kan ta vidareutdanning i rettleiing. Legga til rette for at styrarar, ved behov, kan ta vidareutdanning i administrativ og pedagogisk leiing. Inngå ny avtale med Rygjabø studiesenter om oppfølging av assistentar fram mot fagprøve. Gje styrarar og pedagogiske leiarar tilbod om opplæring i aktuell programvare. Motivera og legga til rette for at barne- og ungdomsarbeidarar kan ta vidareutdanning BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF 09 BSJEF Inkluderande fellesskap og plass til kvart enkelt barn Barnehagane skal oppfylle alle barn sin rett til eit likeverdig barnehagetilbod, (Rammeplanen punkt 1.9) og etter vurdering barn sin rett til spesialpedagogisk hjelp, (Opplæringslova 5.7). Vidareutvikla det tverrfaglege arbeidet om barn med spesielle behov viktige samarbeidspartnarar er helsestasjon, barnevern, fysioterapiteneste, spesialpedagog, skule og PPT. God individuell tilrettelegging av barnehagetilbodet der heilskapleg tenkning og arbeid tverrfagleg står sentralt. Rekruttering av personale med god fagleg kompetanse for oppfølging av dei barna som treng spesiell hjelp. Strategiplan for oppvekstavdelinga

12 3.1.8 Fagleg og sosial satsing Med bakgrunn i rammeplanen skal barnehagane satsa på: a) Kommunikasjon, språk og tekst med fokus på tidleg registrering av barn si språkutvikling og korleis støtta opp om språkutviklinga. b) Natur, miljø og teknikk med fokus på grunnleggande matematiske erfaringar. c) Natur friluftsliv med fokus på pedagogiske opplegg og dei vaksne si rolle. d) Innføring av IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). e) Utvikling av barna sin sosiale kompetanse med fokus på førebygging av mobbing. Def. av mobbing: Negativ adferd som gjentas og foregår over en viss tid i et forhold som er preget av ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Følgja opp planen: Språkferdighet og leseutvikling barnehagedelen ( Bygger på planen Betra lesedugleik). Følgja opp prosjektet: Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen BSJEF Følgja opp planen: Fokus på matematikk BROA, barnehagedelen. Planen skal reviderast i Følgja opp erfaringane etter prosjektet: Voksenrollen i friluftsliv hva gjør de voksne på turen og hvilke refleksjoner gjør de på sine valg? Følgja opp prosjektet: Barne nett eit samarbeid med Randaberg kommune med mandat: Utarbeide en enkel framtidsrettet teknologisk løsning som stimulerer til kreativitet og pedagogisk nytenkning. Utarbeida plan for førebygging av mobbing med fokus på personalet sitt bidrag BSJEF Strategiplan for oppvekstavdelinga

13 3.2 Grunnskulen Kvalitetsvurdering Laga eit forsvarleg system for å kvalitetssikra det pedagogiske arbeidet i skulane gjennom eit rapporteringssystem som viser at krava i opplæringslova med forskrifter blir oppfylde, under dette å stilla til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunna oppfyllast. Ny revisjon av Plan for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, første gong vedteken i KOO Kompetanseutvikling Kommunen skal arbeida systematisk for å sikra at lærarane, skuleleiarane og andre tilsette har kompetanse til å møta dei mange utfordringane i skulen i dag. Kvar skule kartlegg sine behov for kompetanse. Laga kriterium for kven som skal prioriterast når det gjeld tilbod om kompetansegjevande vidareutdanning (30 60 studiepoeng) i samråd med Utdanningsforbundet. Utarbeida ny Strategiplan for kompetanseutvikling i grunnskulen i Rennesøy Samarbeida med kommunane i Midt-2 (Finnøy, Strand Randaberg m.fl.) og UiS om etter- og vidareutdanningstilbod. Arbeida vidare med eit tverrfagleg samarbeid om kompetanseoppbygging. (Eksempel ART.) Strategiplan for oppvekstavdelinga

14 3.2.3 Fysisk og psykososialt miljø Kommunen skal sikra at elevane får opplæring i eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse og trivsel. Det skal leggast vekt på tiltak for å førebygga mobbing, vald, rusmisbruk og rasisme. Lærings- og sosialt miljø: Alle skulane skal ha oppdaterte og operative mobbeplanar, og i samarbeid med elevar og foreldre skal det arbeidast aktivt med å skapa eit trygt og utviklande læringsmiljø. Tverrfagleg samarbeid med vekt på rusførebyggande tiltak, mellom anna gjennom avvikling av temakveld om rus for foreldre og tilsette. Laga skjema til bruk i samband med enkeltvedtak som skal gjerast når elever eller føresette melder frå til skulen om mobbing, vald eller anna trakassering. Oppsetting av musikal for ungdomssteget kvart år. KOM-prosjektet blir vidareført som ei rullering mellom Vikevåg skule, Mosterøy skole og Rennesøy skule. Gjennomføra pedagogisk plan for Brønnhagen kompetansesenter og Plan for etablererverkstedet. Fullføra planlegginga av utbygging av Mosterøy skole. 09 Starta opp arbeidet i referansegruppe for vidare skuleutbygging i Vikevåg. Vedta romprogram for vidare utbygging av Vikevåg skule Tilpassa opplæring/spesialundervisning Talet på elevar som får spesialundervisning skal reduserast til ned mot 5 %. Starta opp eit prosjektsamarbeid med Statsped Vest og PPT med sikte på å auka kompetansen innafor tilpassa opplæring. Styrka ressursane til tilpassa opplæring generelt og på småskulesteget spesielt.* 10 SKU Rennesøy skule vidarefører tilbodet om leksehjelp frå klasse. 09 VRF * Vil i første omgang utløysa ekstra kostnader, men på sikt redusera behovet for spesialundervisning. Strategiplan for oppvekstavdelinga

15 3.2.5 Fagleg satsing Kommunen skal: - Vidareføra satsinga i norsk-, matematikk- og engelskfaget. - Få til eit arbeid i naturfag som har den same systematikken som vi har fått til i dei 3 hovudfaga. Norsk: Laga ny plan for lesing og skriving. Matematikk: Gjennomføra BROA, kommunal plan i matematikk. Engelsk: Gjennomføra ny lokal plan for engelskfaget. Naturfag: Laga ny lokal plan i naturfag. 09 KU SKU 3.3 Skulefritidsordninga Elevane i klasse skal ha tilbod om eit omsorgs- og allsidig aktivitetstilbod før og etter skuletid på inntil 224 dagar i året. Utreda innføring av leksehjelp ein time per dag 4 dagar i veke med kvalifisert personale. Rekruttera personale og auka den faglege kompetansen. Gjennomføra årleg trivselsundersøking. 09 AF/RR Utvikla årsplan for SFO. 09 AF/KEB Laga oversikt over arbeidsoppgåver for både leiar og andre tilsette i SFO. Strategiplan for oppvekstavdelinga

16 3.4 Kulturskulen Elevane i kulturskulen skal få ei opplæring i samsvar med dei evnene og føresetnadene dei har. Kulturskulen må difor legga til rette for ei opplæring som fremjar glede i skapande verksemd, personleg vekst og kunstnarleg utvikling hos elevane, og som blir eit bidrag til eit meiningsfylt liv. Vidare samarbeid med skulane, SFO og barnehagane: Song- og dansestund for barnehagane og skulane. 09 Samarbeid med andre kulturskular: Danseshow i samarbeid med Sola kulturskole o.a. 09 SKU SKU Vedlikehalde heimeside for kulturskulen. Utvida tilbodet i kulturskulen med fleire aktivitetar: Hiphop for gutar. Ei meir aktiv marknadsføring av kulturskulen i lokalsamfunnet med tanke på oppdrag. Skriv til lag og organisasjonar om kva vi kan tilby. Marknadsføring på kommunen si heimeside Vidareføring av KOM-prosjektet (kreativt oppvekstmiljø) eit samarbeidsprosjekt mellom skule, kulturskule og Rennesøy skulekorps. Budsjettmidlar til eigen rektor for kulturskolen.* 10 SKU * Årleg kostnad: Strategiplan for oppvekstavdelinga

17 3.5 Opplæringstilbod for barn, unge og vaksne med språkleg minoritetsbakgrunn Kommunen skal gi elevar i grunnskulen med anna morsmål enn norsk og samisk, særskild norskopplæring og om nødvendig morsmålsopplæring til dei har tilstrekkelege kunnskapar til å følga den vanlege opplæringa i skulen. Kommunen har ansvar for å tilby introduksjonsordning for vaksne nykomne innvandrarar. Ordninga skal gi grunnleggande opplæring i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebu for deltaking i yrkeslivet. Rennesøy kommune inngår ein avtale med Stavanger for norskopplæring av grunnskuleelevar ved Johannes læringssenter som ei prøveordning for Rennesøy kommune tar kontakt med Randaberg og Finnøy med tanke på eit framtidig samarbeid om framandspråklege elevar. 3.6 Vaksenopplæringa Kommunen skal driva ei planmessig vaksenopplæring. Informasjon om kva rettar vaksne har i samband med grunnskuleopplæring. Rennesøy kommune tar kontakt med Randaberg og Finnøy med tanke eit framtidig samarbeid om vaksenopplæring. 09 Utarbeiding av strategi for vaksenopplæringa i Rennesøy SKU Strategiplan for oppvekstavdelinga

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.

Vedtekter for Åmli barnehagar. Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12. Vedtekter for Åmli barnehagar Vedtatt i kommunestyret 13.12.2012, sak K 12/185 Endringsvedtak i kommunestyret 21.12.2015, sak K 15/185 INNHALD: 1 Eigar... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutval...

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SØR-FRON KOMMUNE 1 EIGAR Sør-Fron kommune eig dei kommunale barnehagane. 2 FORMÅL Dei kommunale barnehagane i Sør-Fron skal drivast i samsvar med lov om barnehagar

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år.

Arkiv A10, Barnehagane skal drivast som heildagsbarnehagar og er opne for barn i alderen 0-6 år. Notat Vår ref LITO 14/382-1 Arkiv A10, Dato 15.04.2014 Vedtekter for barnehage 1. EIGARTILHØVE Jølster kommune eig og driv følgjande barnehagar: Langhaugane barnehage, 0-6 år. 144 plassar. Skei barnehage,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE 1 Eigartilhøve 1.1 Øystre Slidre kommune er eigar av Tingvang barnehage, Rogne barnehage og Beito barnehage. 1.2 Barnehagane blir drive i samsvar

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR Vedtekne i kommunestyret 02.05.2013. 1 EIGARTILHØVE Barnehagen er eigd og vert driven av LINDÅS KOMMUNE 2 LOVVERK Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehage

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011

Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune 2011 1 Om tilstandsrapporten Ikke lovpålagt, men nødvendig for å få faktakunnskap og for å utvikle sektoren på en god måte. Innhold er drøftet med styrere

Detaljer

Barnehagelærarutdanninga

Barnehagelærarutdanninga Barnehagelærarutdanninga Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting? Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning Rapport II Studentundersøkinga Tom Skauge Olav Kvitastein Kor viktig er røynslene

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Dei nye barnehagelærarstudentane

Dei nye barnehagelærarstudentane Dei nye barnehagelærarstudentane Faglege delseksjon Tom Skauge (HiB) 19.09.2014 Side 1 Disposisjon Samfunnsoppdraget Profesjonen og dens kompetanse Behov, inntak, frafall Studenttilfredshet Tidlig fase

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR HUSEBYGRENDA FAMILIEBARNEHAGE 1. EIERFORHOLD Husebygrenda familiebarnehage er en privateid barnehage med 5 plasser for barn i alderen 0 til 5 år. Eier er selvstendig næringsdrivende. Eier

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. VEDTEKTER FOR WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE Vedtatt av årsmøtet 29.03.2012 1. Eierforhold og forvaltning Barnehagene eies og drives av Wergelandsveien Barnehage SA. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager,

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018

Bø kommune. Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 Bø kommune Plan for kvalitetsutvikling i barnehagane 2015-2018 INNHALD 1. Innleiing 2. Styringsdokument 1. Lov om barnehagar 2. Rammeplanen 3. Kompetanse for framtidens barnehage strategi for kompetanse

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I SKIEN (Vedtatt av Skien bystyre 09.09. og 30.09.76 med endringer vedtatt 10.11.77, 18.02.82, 13.10.83, 16.04.85, 30.08.88, 16.11.95, 20.06.96, 04.09.97, 15.01 og 21.02.02,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland

Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013. Foto: Mariann Steinsland Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014 2013 Foto: Mariann Steinsland Innhald Kompetanseplan for barnehagane i Stord kommune 2014... 0 Sentral satsing... 3 Pedagogisk leiing barnehagen som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014

KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 KVALITETSPLAN OLWEUS ÅGOTNES SKULE 2014 1 INTRODUKSJON AV VERKSEMDA Ågotnes skule ligg på Ågotnes, og er ein av seksten skular i Fjell kommune i Hordaland fylke. Skulen er ein middels stor barneskule om

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER

HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER HVALER KOMMUNE Seksjon opplæring og kultur VEDTEKTER FOR HVALER KOMMUNES BARNEHAGER Vedtatt i utvalg for kultur og personrettede tjenester 17.11.2010 Gjøres gjeldende fra 20.11.2010 Endringer vedtatt i

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon

Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon Utfordringar vi står overfor I framtiden vil behovet for arbeidskraft med fagutdanning og høyere utdanning

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER

KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KRØDEREN OG NORESUND BARNEHAGER Endret etter kommunestyrevedtak 05.02.2009 1. EIERFORHOLD Krøderen barnehage eies og drives av Krødsherad kommune i henhold til kommunestyrevedtak

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE VEDTEKTER FOR BARNEHAGEDRIFTA I NAMDALSEID KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 13.2.2014 Reglene er gjeldende fra 1.1.2014. 1. FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

Samling med kommunane 4.juni 2013

Samling med kommunane 4.juni 2013 Samling med kommunane 4.juni 2013 Kompetanse og kvalitet i barnehagesektoren v. Fylkesmannen 1 GLØD Hordaland 2012-13 Sunnhordland: Nordhordland: Astri Måkestad Sylvi - Ann Hanstveit Voss/Hardanger: Jorunn

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet

4 Opptaksregler Søknad Søknadsfrist 1. mars Opptak Opptakskrets Tildeling av plass Supplerende opptak Annet Lyngdal kommune 13.01.15 Barnehage Vedtekter for kommunale barnehager Lyngdal kommune Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene.

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I RINGSAKER Vedtatt i Ringsaker kommunestyre 27. august 1997, sak nr. 72, med endringer vedtatt 20. september 2000 og 15. desember 2004, sak nr. 124 og 24.mai 2006,

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy

Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Vedtekter for den kommunale barnehage i Dyrøy Senest revidert i kommunestyret den 16.6.2014, med virkning fra 18.8.2014. Vedtektene gjelder for barnehagen i Dyrøy og drives i samsvar med: Lov av 17.juni

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Vedtekter kommunale barnehager

Vedtekter kommunale barnehager Vedtekter kommunale barnehager Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. K-sak 98/0036 Endringer vedtatt av Formannskapet 25.06.03. Endringer vedtatt av Kommunestyret 27.04.05. Endringer vedtatt av Driftsutvalget

Detaljer