INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2

3 INNHALD Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling Revisjonsmelding 3 3

4 Fusa Kraftlag - ei brikke i det store kraftleveransenettverket 4 Sidan stiftinga av eit eige kraftselskap for nærområdet i området inst i Bjørnefjorden, har kraftlaget utretta svært mykje som har gagna kommunen og som har sikra framssteg på mange felt. Hus, hytter og næringsliv har fått stabil og sikker straumleveranse når dei treng det, noko som vert teke for sjølvsagt i dag Utbygging av fiberoptisk breibandnett til heile Fusa, noko som sikrer moderne kommunikasjon og dataoverføring Sikra ei stor kapitalbehaldning som har gjeve kraft til å støtta opp under store vegprosjekt som gagnar eit effektivt transportnett Kapital som gjev rom for å støtta opp under mange lokale kulturaktivitetar og prestasjonar av enkeltpersonar og då særleg ungdom Slik vil vi også ha det i framtida Fusa Kraftlag skal vera ein kraftaktør som er istand til å sikra lokalsamfunnet med den infrastruktur og dei leveransar som ligg innan laget sitt virkefelt. Men vi kan ikkje koma bort frå at vår kjerneverksemd, transport av straum, er ein aktivitet som vert definert som monopolverksemd og som samfunnet har strenge krav til og alltid vil regulera til gagn for abonnentane. I den seinare tid har vi fått særskilt sterkt fokus på dette. Den såkalla 'Reiten-rapporten' har sett saka under høglydt debatt og har fått stor merksemd i ulike fora. Bra er det for det er ein klar fordel at alle som vert råka av dette har best mogeleg kunnskap om kva dette inneber. Energiselskapa har vore regulerte til alle tider; NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) utøver kontroll og set rammer for korleis verksemda skal utførast i samsvar med dei politiske føringane som til ei kvar tid gjeld. Myndigheitene sine hovedmål er å: Sikra straumleveranse på ein kostnadseffektiv måte Oppretthalda beredskap og leveransetryggleik Unngå samanblanding i økonomien frå andre verksemder som energiselskapet utøver Forslaga i 'Reiten-rapporten' vil medføre store endringar i måten energiselskapa må organisera seg på. Dette gjer til at debatten vert sterk og full av engasjement. Ord som selskapsmessig- og funksjonelt skilje, eigarmessig skilje, mm høyrest sjølvsagt dramatisk ut og uroar mange. Det som derimot er heilt klart og som vi har sett lenge, er at det finn stad ei gradvis innstraming i dei ulike rammene som vi er pliktige til å driva verksemda etter. Rammene set større og større krav til oss. Vi må dermed driva verksemda på ein måte som normalt medfører auke i kostnader, utan at vi får tilsvarande høve til å velta desse over på kundane våre. Godt er det ingen vil vel ønskja å betala meir enn dei absolutt må. Samanlikning av kostnadsnivå mot andre område er nok for mange ikkje unaturleg.

5 Dei varsla endringane i rammevilkåra medfører at vi må gjera riktige val i styringa av Fusa Kraftlag. Vi kan ikkje stilla oss utanfor denne debatten, med enkle argument om at 'vi har vore flinke, vi har det bra og vi har kapital nok til å klara oss sjølve'. Fusa Kraftlag er ei lita brikke i ei kraftforsyning som er total for den norske marknaden. Det er oppgåva til våre myndigheiter å styra dette området, også ut frå internasjonal påverknad. På denne måten vil nok våre myndigheiter stadig sterkare styra det einskilde energiselskap også Fusa Kraftlag. Styret si oppgåve er å sjå til at forvaltninga vår vert utført på den beste måten innan dei rammene vi får oss tildelte både på kort, men ikkje minst på lang sikt. Vi skal sørga for at alle kundane våre får den beste kvaliteten på den vara dei betaler for. Dette gjeld driftinga av straumnettet. Kapitalforvaltning og breibandverksemda vert ikkje direkte påverka av desse reguleringane. Difor har styret i lang tid arbeidd med dei spørsmål som no er reiste. Gjennom kontinuerleg arbeid aukar kunnskapsnivået om dei aktuelle tema og sikrar at vi gjer rette val. Vi har uttrykt at vi ynskjer å vera aktive i forhold til den prosessen som er i gang. Vi meinar at det ikkje er grunn til å sitja roleg å avventa kva som skjer i tida som kjem. Vi vil ta initiativ i spørsmål som er viktige for oss og for andre. Vi vil halda dørane opne for dei innspel som kjem, og sikra oss informasjon som for oss er viktig for å ivareta interessene til Fusa Kraftlag spesielt, og Fusa-samfunnet generellt. På denne måten vil vi streva etter å gjera dei rette val for kundane våre i Fusa, noko som sikrar den beste leveransen til lavast mogeleg kostnad for den einskilde. Vi går no ei spanande tid i møte. Regjeringa har allereie lagt ut eit lovforslag på høyring. Dette vil få store konsekvensar for Fusa Kraftlag. Også mange andre energiselskap på vår storleik må førebu seg på store endringar. 5 Ei stor takk til administrasjon og alle tilsette i Fusa Kraftlag som kvar dag arbeider for å sikra kundane den beste leveransen. Geir K. Vassdal Styreleiar

6 Styret i Fusa Kraftlag SA 6 Geir K. Vassdal Styreleiar Marianne Rød Nestleiar Sigmund Sjursen Styremedlem Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem/tilsett Varamedlem: 1. vara: Tor Johannes Hjertnes 2. vara: Torill Os Ådland Vara tilsette: Werner Skaathun

7 Styret si årsmelding Generelt Verksemda Fusa Kraftlag SA har forretningsadresse Stallabrotvegen 119, 5640 Eikelandsosen. Konsernet driv med utbygging av småkraftverk, produksjon, distribusjon og sal av elektrisk energi. I tillegg tilbyr selskapet breibandstenester i eige fibernett. Fusa Kraftlag forvaltar òg eigne kapitalresurssar. Morselskapet Fusa Kraftlag SA har områdekonsesjon for å distribuera elektrisk kraft i Fusa kommune. Føremål Fusa Kraftlag SA er eit samvirkelag med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet til selskapet, slik det går fram av vedtektene: Å fremja interessene til innbyggjarar og verksemder i konsesjonsområde 7 Dette skal oppnåast gjennom; o Å eiga, byggja og driva anlegg for energiforsyning o Å omsetje elektrisk energi o Å produsere energi, eller delta som eigar i produksjonsanlegg o Å byggja og driva breibandsnett o Å forvalta kapitalfondet slik at det gjer ei langsiktig, stabil inntekt o Å driva, yta midlar til, eller eiga anna verksemd med naturleg tilknyting til føremålet o Å delta aktivt i tiltak med ålmennyttig føremål i kraftlaget sitt konsesjonsområde Vidare drift Rekneskapen er sett opp under føresetnad av vidare drift. Styret stadfester at føresetnaden for vidare drift er oppfylt.

8 Arbeidsmiljø og personale Ved årsskifte har Fusa Kraftlag 20 fast tilsette medarbeidarar med til saman 18,8 årsverk. I tillegg har vi ein lærling. 8 Fråværsprosenten har i 2014 vore 7,6%, der 3,4% er korttidsfråvær. Fusa Kraftlag er ei IA bedrift og samarbeider med NAV sitt arbeidslivsenter i Bergen der vi har ein fast kontaktperson. Bedriftshelsetenesta vert levert av Bedriftshelse1, som har eit fast oppfølgingsopplegg for dei tilsette i selskapet. Vårt elektronisk baserte HMS system fungerer etter hensikta. Det er kort veg frå rapportering av uønska hendingar til tiltak vert iverksett. Den interne bedriftskulturen for å rapportere eller ta opp HMS relaterte spørsmål er god. Arbeidsmiljøutvalet har hatt 5 møter i Det er ikkje registrert uhell med personskade i På nyåret 2015 var ein montør utsett for ei hending som kunne fått eit alvorleg utfall, i samband med reising av ein stolpe. Montøren fall ned i ei grøft frå ca 4m høgde. Arbeidstilsynet vart straks kopla inn i saka og ho vart utgreidd på normal måte. Montøren fekk heldigvis ingen alvorlege skadar. I samband med medarbeidarsamtalane vart trivsel på arbeidsplassen undersøkt. Jamt over syner tilbakemeldingane at dei tilsette trivs godt. Det er etablert et uformelt forum mellom leiinga og dei tillitsvalde for utveksling av informasjon om aktuelle saker. I årsmeldinga for 2013 vart det påpeika at ein del medarbeidarar har muskel- og skjelettplager. Som eit førebyggande tiltak har alle tilsette i Fusa Kraftlag ei felles treningstime ein dag for veka. Treninga vert leia av ein fysioterapeut og vert gjennomført på «FRAMO Aktiv» på Fusa. Det er for tidleg å seie om dette vil ha langsiktig effekt på sjukefråværet, men tilbodet er teke godt imot og det er god deltaking. Likestilling Fusa Kraftlag har som målsetjing om likestilling av begge kjønn. Av selskapet sine totalt 20 medarbeidarar er 7 kvinner. Av styret sine 5 medlemmer er 2 kvinner.

9 Ytre miljø Fusa Kraftlag er opptekne av å ta vare på det ytre miljøet. I samband med fornying og nybygging i distribusjonsnettet, prøver vi å finna løysingar som tek omsyn til natur og busetnad. I tettbygde områder går vi meir og meir over til å føra fram straum i kablar nedgrave i bakken. Ved utbygging av småkraftverk vert det lagt stor vekt på at ikkje boreslam skal komma ut i vassdrag eller oljehaldig væske skal koma ut i naturen. Kraftlaget har etablert faste rutinar for avfallshandtering, med kjeldesortering av papir, tre elektroteknisk utstyr, kabel- og leidningsrestar, transformatorar og oljeavfall. Alle anleggsområder blir rydda for materiell når arbeidet er avslutta. Vi ha ikkje hatt hendingar som har forureina det ytre miljø i Samarbeid med andre selskap Fusa Kraftlag er av styresmaktene pålagt å utføra det lokale eltilsyn (DLE). Det fysiske tilsynet ute hos kundane vert utført av BKK Elsikkerhet, mens vi plukkar ut tilsynsobjekt, og følger opp dei funn som blir gjort ved tilsynet. Fusa Kraftlag er medeigar i selskapet Sun Elsikkerhet AS som vart stifta i Dei andre eigarane er Austevoll, Tysnes og Fitjar Kraftlag. Sun Elsikkerhet AS utfører DLE tenester i konkurranse med BKK Elsikkerhet. Vi har inntil vidare valt å fortsetja samarbeidet med BKK Elsikkerhet, mellom anna fordi Sun Elsikkerhet AS ikkje har hatt kapasitet til å ta over det arbeidet som BKK Elsikkerhet gjer for Fusa Kraftlag i dag. 9

10 Fusa Kraftlag er tilknytt SKL Nett AS sin driftssentral som har tilsyn med høgspentnettet 24 timar i døgeret. I arbeidstida har vi tilsyn med nettet sjølve frå lokal sentral på kraftlaget, der vi også kan gjera koplingar i høgspentnettet. Samarbeidet med SKL Produksjon AS fungerer godt. Det ville vore mykje meir utfordrande for oss å gjennomføra småkraftsatsinga vi har gjort dersom vi ikkje kunne nytta SKL Produksjon sin tekniske kompetanse slik vi gjer no. I framtida ser vi for oss eit enno sterkare samarbeid med SKL Produksjon for å utvikla vår tekniske kompetanse. Mellom anna har Fusa Kraftlag hatt ein medarbeidar på opplæring hos SKL Produksjon for å kunne assistera SKL Produksjon med å styra kraftstasjonen i Eikelandsosen ved behov. Informasjon Vi har utvikla varslingsteneste på SMS. SMS er det raskaste og mest treffsikre mediet til å få ut informasjon om planlagt, så vel som ikkje planlagt straumstans til dei kundar det måtte gjelda. Fusa Kraftlag ynskjer at så mange som mogeleg av våre kundar, både straum- og fibernettkundar registrerer mobiltelefonnummeret sitt hos oss. Heimesida vår, «www.fusa-kraftlag.no», er godt besøkt av kundane våre. For å gjera den endå meir interessant jobbar vi heile tida med å gjera den meir levande gjennom hyppigare oppdateringar. Hausten 2014 fekk Fusa Kraftlag si eigen Facebook-side. Denne har synt seg særs effektiv i samband med akutte hendingar og ved kommunikasjon med våre kundar. 10 Vegforskotteringar Fusa Kraftlag har ikkje utbetalt nye vegforskotteringar i Det er heller ingen ting som tyder på at det kjem nye vegprosjekter som vil krevja forskottering frå Fusa Kraftlag. Vegmyndigheitene har uttalt at denne forma for finansiering ikkje lenger er aktuell. Tilbakebetaling av dei store forskotteringsprosjekta startar så smått i Innan 2019 vil vi ha fått tilbakebetalt 85 mill. kroner av dei totalt 106 mill. kroner selskapet har forskottert. Dei resterande 21 mill. kroner er det meir uklart når vi får tilbake. Dette er forskotteringar som blei føretekne på byrjinga og midten av førre tiår. Avtalane med vegmyndigheitene var den gong mindre presise når det gjeld tidspunktet for tilbakebetaling enn dei som er inngått seinare.

11 Om drifta i 2014 Straumnettet I 2014 vart 4 nettstasjonar fornya og det vart etablert 2 nye. Det er no berre 4 nettstasjonar i mast som må byggjast om for å tilfredsstilla dei nye reglane som trer i kraft frå 1 januar Fusa Kraftlag har totalt 234 nettstasjonar, 467 km lågspentlinjer (inkludert 104 km i kabel) og 185 km høgspentlinjer (inkludert 45 km i kabel) Det vart i 2014 investert for 4,1 mill kr i straumnettet. Dei største arbeida som blei utført i 2014 er: m med nedgrave høgspentkabel mellom Skjørsand og Skåte. - Ny linje til ny nettstasjon på Solvang - Ny nettstasjon med tilhøyrande forsyning til lys i Vetlehovda tunnellen. 11 I lågspentnettet vert det arbeidd kontinuerleg med fornying og ordinært vedlikehald. Samla sett er Fusa Kraftlag sitt straumnett, både høg- og lågspent, i særs god stand. I eit normalår har Fusa Kraftlag difor låge avbrotkostnadar. I 2014 var det 13 større driftsavbrot. Av desse skuldast 3 feil på regionalnettet og 5 havari i transformatorar i vårt nett. Feil i vårt høgspentnett råkar normalt ei avgrensa mengd kundar. Feil i regionalnettet råkar flest kundar, og ein kan risikera at heile Fusa vert mørklagd. Dette skjedde 14 mars 2014 då store deler av Fusa var straumlaust. Dei kundane med lengst avbrot var utan straum i over 6 timar. Fusa er sårbar for straumutfall i dei periodane kraftstasjonen i Eikelandsosen ikkje er i drift. Dette er ein situasjon vi må leva med, men Fusa Kraftlag er i tett og god dialog med SKL Produksjon AS om risikoreduserande tiltak ved til dømes varsel om ekstremver. Laurdag 10 januar 2015 vart Fusa råka av ekstremveret «Nina». Fusa Kraftlag var godt førebudd og alle tilgjengelege ressursar vart sett inn. I vårt område var det særleg Fusa-Strandvik, Baldersheim-Stussvik og Holmefjordområdet som fekk merka stormen hardast og der utfalla var lengst. Dei aller fleste fastbuande og verksemder fekk gjennoppretta straumforsyninga innan eit døger. Men framleis har vi etterarbeid i straumnettet. Totalt fekk Fusa Kraftlag ein uventa meirkostnad på om lag 1,5 mill kroner etter «Nina» sine herjingar.

12 Nettleige Styret i Fusa Kraftlag vedtok å halda nettariffane uendra frå 2013 til 2014 med unntak av ein mindre auke for effektmålte næringslivskundar. I 2014 mottok Fusa Kraftlag eit utjamningstilskot på 0,9 mill. kroner. Nettleiga vart auka med i gjennomsnitt 5,5% frå 1.januar Dette skuldast generell auke i inntektsramma frå NVE, bortfall av utjamningstilskot samt at Fusa Kraftlag over fleire år har opparbeidd seg ein mindreinntektssaldo på ca 7 mill. kroner. Mindreinntekt oppstår når eit nettselskap ikkje tar inn det inntektsramma gjer rom for frå kundane. Fusa Kraftlag si nettleige er høg samanlikna med dei store nettselskapa. Vi ligg likevel omlag på gjennomsnittet i høve til dei andre små nettselskapa i vårt område. Det er usikkert korleis nettleiga vil utvikla seg i åra framover. Det skal gjennomførast store investeringar i det norske straumnettet dei næraste åra. Desse investeringane skal finansierast av kundane og vil isolert sett føra til høgare nettleige. Myndigheitene prøver å redusera verknaden av det høge investeringsnivået, mellom anna gjennom endringar i reguleringsmodellen for nettselskap. Dette vil premiera dei store og mest effektive nettselskapa. 12 Det vart overført 71,4 GWh straum til kundane i Dette er ein nedgang på 2,2 GWh frå Samla nettleigeinntekter for 2014 enda på 30,1 mill.kroner som er 1,5 mill.kroner mindre enn i Fusa Kraftlag enda opp med ei meirinntekt på 0,5 mill.kroner. Breiband Breibandsavdelinga hadde ein rekordstor kundevekst i 2014 med 254 nye abonnentar fordelt i heile kommunen. Totalt var det 1117 fiberkundar ved årsskiftet. Samarbeidet med APPLY, som har stått for mykje av den fysiske utbygginga av fibernettet, vart avvikla hausten Fusa Kraftlag har frå dette tidspunktet gjort all drift og vedlikehald av breibandsnettet med eigne tilsette. Hausten 2013 fekk Fusa kraftlag, i godt samarbeid Fusa kommune, søkt etter midlar til utbygging av enkelte gjennværande lokasjonar i Fusa. Midlane var lyst ut av Hordaland fylkeskommune, og det vart gitt full tildeling til desse prosjekta. Arbeidet med å bygga ut desse lokasjonane blir ferdigstilte vår/sumar 2015, og vil gje fiberdekning til nær 99% av innbyggarane i Fusa kommune. Det vart investert for 2,8 mill. kroner i fibernettet i 2014, mot 7,6 mill. kroner i Totalt er det til no investert 74,2 mill. kroner i breiband. Bokført verdi ved årsskiftet utgjer 45,6 mill. kroner. Omsetninga runda 11 mill. kroner i Framleis viser driftsresultatet etter avskriving raude tal, men drifta viser ein positiv kontantstraum på 3,1 mill. kroner. Dette er svært gledeleg.

13 Kraftomsetning Kraftprisane har vore låge gjennom heile 2014, sjølv med elsertifikat inkludert i prisen. Vi er pålagt å kjøpa elsertifikat for ein del av forbruket, denne delen vil auka fram mot 2020, før den blir redusert igjen fram mot I tråd med dette vart det kjøpt inn elsertifikat tilsvarande 6,9 % av forbruket til dei av kundane våre som er elsertifikatpliktige. Dette inneber elsertifikatplikta vil påverka prisane også i åra framover. Kraftprisen for 2014 var ca. 17 % lågare enn Gjennomsnittleg realisert pris i 2014 var 29,1 øre/kwh inklusiv elsertifikat. Fusa Kraftlag selde 63,56 GWh straum til sluttbrukarar, ein nedgang på 2,9 GWh frå Dette gjev ein marknadsdel på 89 % som er ein reduksjon på 1%frå2013. Enkelte næringar har inngått landsomfattande avtaler, medan marknadsdelen for hushald/ jordbruk og industri er stabilt høg. Driftresultatet for kraftomsetning syner eit overskot på 1,75 mill.kroner noko som vi er godt nøgd med. Småkraft Hopselva Kraftverk AS produserte 11,75 GWh i Dette er 0,85 GWh mindre enn i 2013 og om lag 5 GWh lågare enn venta i eit normalår. Den låge produksjonen skuldast i hovudsak ein del månader med lite nedbør i 2014, og det var også nokre periodar med veldig mykje nedbør på kort tid. Realisert gjennomsnittspris for seld mengde utgjorde 23 øre/kwh. Hopselva Kraftverk AS er førebels ikkje inkludert i ordninga med elsertifikat. Med dei endringane i Lov om elsertifikat som Regjeringa har lagt fram, vil Hopselva Kraftverk AS verta omfatta av systemet for elsertifikat frå 1 januar Teknisk fungerer anlegget godt og det har ikkje vore stans på grunn av tekniske problem i Bratthus Kraftverk AS produserte 1,12 GWh i Dette er 0,18 GWh mindre enn i 2013 og om lag 0,8 GWh lågare enn venta i eit år med normal nedbør. Realisert gjennomsnittspris for seld mengde utgjorde 32 øre/kwh inklusive elsertifikat. Anlegget fungerer godt og det har ikkje vore stans på grunn av tekniske problem i Eitro Kraftverk AS hadde sitt fyrste heile produksjonsår i Det vart produsert 7,67 GWh noko som er heile 5,33 GWh mindre enn venta i eit år med normal nedbør. Realisert gjennomsnittspris for seld mengde utgjorde 37 øre/kwh inklusive elsertifikat. Eitro Kraftverk AS kom innunder elsertifikatordninga frå mai Anlegget vart på grunn av ein feil teke ut av produksjon i omlag 8 veker i oktober/november i 2014, det er rekna eit produksjonstap på 1,35 GWh i denne perioden. Største delen av dette tapet vart dekka av selskapet sin forsikring.

14 14

15 Gjønaelva Kraftverk er under bygging og ventast å koma i produksjon hausten i Anlegget har ein utbyggingskostnad på 42 mill.kroner og er venta å starte produksjonen i september Matlandselva Kraftverk i Fusa og Jarlshaug Kraftverk i Samnanger er til konsesjonsbehandling hos NVE. Dei er integrert i ei samla handsaming for småkraftverk i Fusa, Samnanger og Kvam. Vi reknar med å få svar på desse søknadane før sommaren Ljotå Kraftverk har konsesjonsfritak, eigarane i Ljotå kraftverk AS vedtok på generalforsamling i 2014 å ikkje realisera prosjektet på noverande tidspunkt. 15 Blåura Kraftverk på Gjøn har vore under utgreiing av SKL Produksjon AS og Fusa Kraftlag. På grunnlag av kostnadsnivå og forventa framtidige prisar på straum og elsertifikat, vedtok Fusa kraftlag og SKL Produksjon AS hausten 2014 å ikkje realisere dette prosjektet. Grunneigarane har no høve til å overta prosjektet og eventuelt finna andre samarbeidspartnarar for gjennomføring og utbygging. Det lokale eltilsyn, DLE Fusa Kraftlag utfører på vegne av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) tilsyn med elektriske anlegg i Fusa kommune. Tilsyna vert utført etter instruks frå DSB og årleg vert i underkant av 200 kontrollar utført. Tilsynet omfattar også kontroll av internkontrollsystem for elektriske anlegg hjå bedrifter. Informasjon om elsikkerheit er ein viktig del av Det lokale eltilsyn sitt arbeid. I tillegg til informasjon som vert gitt under tilsyn på anlegg, har Fusa Kraftlag ein del andre informasjonstiltak. I samarbeid med Fusa kommune og Brannsjefen får alle elevar på 6 klassetrinn i grunnskulen informasjon og opplæring basert på Brannvettskolen der både brann og elsikkerheit er i fokus. Fusa kommune og Fusa kraftlag deltek også i den årlege landsomfattande kampanjen «Aksjon boligbrann» i desember, der me prøver å nå ut til flest mogeleg med informasjon. I samband med dette tilbyr vi også ein uformell bustadkontroll til dei som ynskjer det. Fusa kraftlag har årleg tilbod til Fusa ungdomsskule der alle elevane på 9. klassetrinn får dekka reise og deltaking på opplæringsprogrammet «Kraft og spenning» på Vilvite senteret i Bergen.

16 Framtidig utvikling I mai 2014 vart rapporten «Et bedre organisert strømnett» lagt fram av ei ekspertgruppe under leiing av tidlegare olje- og energiminster Eivind Reiten. Denne rapporten har utløyst eit bredt engasjement i heile bransjen. Rapporten inneheld mange råd til korleis det norske straumnettet kan verta meir effektivt. Hovudkonklusjonane er at det norske straumnettet samla sett er for lite effektivt og at kostnadane er for høge. Rapporten hevdar og at mange nettselskap vil ha problem med å stilla kapital til rådvelde til dei svært store nettinvesteringane som skal iverksetjast dei næraste åra. I tillegg peikar rapporten på at skilnadene i nettleiga mellom nettselskapa er stor og at risikoen for kryssubsidiering mellom nettverksemd og annan forretningsverksemd er for høg. Regjeringa støttar hovudlinjene i «Reiten-rapporten». Det er no svært sannsynleg at dei lovfesta rammevilkåra for alle nettselskap vert like, uansett nettselskapet sin storleik. Dette vil ha svært store konsekvensar for Fusa Kraftlag. 16 Hausten 2014 vedtok styret i kraftlaget å gjennomføre ei utgreiing saman med Austevoll, Tysnes og Fitjar Kraftlag. Hensikta med utgreiinga er å klarlegge kva dei forventa endringane i rammevilkåra vil bety i praksis og korleis dei fire laga eventuelt kan samarbeide om drift av straumnettet. Utgreiinga sin sluttrapport vart presentert 16.april og er no til handsaming i styret i Fusa Kraftlag. Årsmøtet vil få ei orientering om denne svært viktige saka den 20 mai. I 2014 vart det bestemt å bygge ein hurtigladestasjon for el-bilar i Eikelandsosen. Dette er førebels den første stasjonen av sitt slag i Fusa. Slike stasjonar er eit godt døme på ei venta samfunnsutvikling som påverkar energiselskapa. Samla energiforbruk aukar lite, mens effektuttaket, dvs. energiforbruk pr. tidseining aukar mykje. Dette utfordrar energiselskapa både i forhold til straumnettet sin kapasitet til å handtere høge effektuttak og korleis effektuttak skal tarifferast. Det er grunn til å tru at effektbaserte tariffar vil verta vesentleg meir vanleg også til hushaldsskundar i åra som kjem. Kraftprisen var låg i Dette er bra for straumkundane, men uheldig for kraftprodusentane. Difor gjekk samtlege av våre småkraftverk med underskot i Den norske straummarknaden er ein del av ein integrert nordisk marknad der det for tida vert bygd ut svært mykje kraft. Det er venta eit kraftoverskot i den nordiske marknaden i 2020 på heile 40 TWh. Dette tilsvarar om lag 25% av det norske kraftforbruket på eit år. Før dei nye utvekslingskablane til utlandet er ferdige vil difor prisane truleg halde seg låge og gje svak lønsemd i småkraftverka i fleire år framover. Etter år 2020 er prognosane for høgare kraftpris noko betre.

17 Finansiell risiko Morselskapet Fusa Kraftlag har plassert likvide midlar i ulike verdipapir. Desse er utsett for ordinær kursrisiko. Det er varierande grad av likviditetsrisiko knytt til verdipapira. Langsiktige fordringar er ytt til forskottsfinansiering av ulike vegprosjekt. Fordringane er knytt opp mot tilbakebetalingsavtalar med vegmyndigheitene, og reknast å ha liten kredittrisiko. Langsiktige lån til morselskapet er gitt som rammelån, og renta er flytande bunde til NIBOR. Renterisikoen er vurdert som låg med dei forventningane som marknaden har til rentenivået i tida framover. Øvrige langsiktige lån i konsernet er gitt med fastrente for ein periode på 20 år. Det er knytt valutarisiko til kjøp og sal av elektrisk kraft i spot-marknaden og til ein mindre del av kapitalplasseringa. Samla sett er Fusa Kraftlag utsett for liten valutarisiko. Rekneskap Styret meiner det framlagde rekneskapet er dekkande for selskapet si stilling og resultat pr Rekneskapet viser ein omsetnad på 71,8 mill. kroner for konsernet, og 68,6 mill. kroner for morselskapet. Driftsresultat for konsernet er 4,2 mill. kroner, og 4,6 mill. kroner for morselskapet. Resultat etter skatt viser eit underskot på 9,4 mill. kroner for konsernet og 7,1 mill. kroner for morselskapet. Varige driftsmidlar er pr bokført med 213 mill. kroner for konsernet og 127,6 mill. kroner for morselskapet. 17 Styret foreslår at underskot i morselskapet på 7,1 mill. kroner vert dekka av opptent eigenkapital. Styret foreslår å ikkje betale ut kjøpsutbytte for 2014.

18 Kapitalforvalting Fusa Kraftlag sitt kapitalfond har gjennom mange år gitt store tilskot til Fusasamfunnet. Vegforskoteringar, breibandsutbygging til heile Fusa og støtte til idretts- og kulturliv hadde ikkje vore mogeleg utan kapitalfondet. Av større vegprosjekter som Fusa Kraftlag har støtta, kan nemnast: - Holmefjordparsellen - Helland Hafskor - Tyssetunnelen - Fusa-Strandvik 18 I løpet av hausten 2014 gjennomførte Fusa Kraftlag eit omfattande arbeid med sikte på ei endring i korleis fondet sine midlar vert forvalta. Kapitalfondet sin investeringsstrategi er endra i retning av plasseringar med tyngdepunkt i likvide fond. I tillegg har styret vedteke å nytta eit eksternt kapitalforvaltningsselskap. Etter ein omfattande tilbodsprosess der 7 store kapitalforvaltningsselskap var involvert, vart Sparebanken Vest vald som hovudforvaltar for kapitalfondet. Vi er trygge på at dette grepet vil sikra framleis god avkastning frå fondet til glede for medlemmer, verksemder og busette i Fusa. Full effekt av den nye investeringsstrategien vil ta noko tid, men kapitalfondet har ein langsiktig tidshorisont og styret meiner det er viktig å bruka den tida som er naudsynt på denne omstillinga for å sikre verdiane av våre eksisterande plasseringar på best mogeleg måte. I samband med arbeidet med ny modell for kapitalforvaltning har styret også oppdatert fullmaktsmatrisen for kapitalfondet. Fullmakter er no regulert på tre nivå. Det øvste nivået er regulert av årsmøtet gjennom «Retningslinjer for Kapitalfondet». Med dette som utgangspunkt har styret utarbeidd ein ny oppdatert «Investeringsstrategi Kapitalforvaltning for Fusa Kraftlag». Dette er nivå to. Nivå tre i den nye fullmaktsmatrisen er knytt til dei daglege operative fullmaktene. Desse er regulert i den nye avtalen mellom Sparebanken Vest og Fusa Kraftlag. I denne avtalen er fullmaktene til administrasjon og kapitalforvaltar eintydige og klåre. Samla sett er styret av den oppfatning at Fusa Kraftlag no har eit robust og framtidsretta system for kapitalforvaltning.

19 Styret i Fusa Kraftlag har i 2014 føreteke nedskrivingar på verdien av nokre av plasseringane i kapitalfondet. Dette er i hovudsak investeringar som vart gjennomført i perioden Desse investeringane er i selskap som ikkje har klart å henta seg inn att etter finanskrisa for nokre år sida, eller at marknadsutviklinga er endra, samt at prognosane framover er svake. Det er også føreteke nedskrivingar av nokre enkeltplasseringar av nyare dato. Totalt er det kostnadsført 9,5 mill.kroner som urealisert verdinedskriving i Fusa Kraftlag er samla sett ikkje nøgd med resultatet av kapitalforvaltninga i Med dei grepa som selskapet no har gjort, har vi håp om eit betre resultat i åra framover og som er tilpassa kraftlaget sitt aksepterte risikonivå og mål for kapitalforvaltninga. Men kapitalforvaltning inneheld alltid eit risikoelement. Styret i Fusa Kraftlag ynskjer å retta ein stor takk til alle tilsette i Fusa Kraftlag for innsatsen i 2014! Eikelandsosen, 15 april 2015 Geir K. Vassdal Styreleiar Marianne Rød Nestleiar Sigmund Sjursen Styremedlem 19 Else Helvik Styremedlem Anker M. Knutsen Styremedlem Bernt Grimstvedt Adm.dir.

20 20

21 Året 2014 Eit år rikt på hendingar! Det hende mykje i Fusa Kraftlag i 2014, på nær sagt alle område. For kjerneverksemda vår, distribusjon av straum til våre abonnentar, har myndigheitene sine nye rammevilkår for nettselskap vorte endå meir avklåra. Dette vil innebera endringar for Fusa Kraftlag. I kor stor grad og kva tid dette vert konkretisert ytterlegare, er det litt for tidleg å seie noko sikkert om. Vi arbeider kontinuerleg med dette og dei tillitsvalde vert heila tida haldne informert var også eit år med gjennombrot for breibandverksemda til Fusa Kraftlag. Stadig fleire installerer fiber i eige husvære eller næringsbygg og det vert med fiberen som med straumkabelen du tar han aldri ut att! Samstundes ser vi at det å eige eit moderne fibernett er god økonomi. Alt tyder såleis på at fibersatsinga til Fusa Kraftlag vil vera til glede for både innbyggjarar og selskapet. Småkraftverka, som vi er deleigar i, slit som dei fleste andre småkraftverk med svak lønsemd. Mange konsesjonar til småkraftverk over heile landet vert heller ikkje nytta. Når vi får tilfredsstillande lønsemd er usikkert, og vi må nok smørja oss med tålmod i ennå nokre år. Både kraftpris og nedbørsmengde er usikre faktorar som vi må leva med. Men det er viktig å hugsa at eit kraftverk skal leva i mange tiår. Vi må difor vera optimistiske i eit langsiktig perspektiv. 21 Den siste tida har det vore eit negativt lys på Fusa Kraftlag i samband med forvaltninga av kapitalfondet. Kraftlaget har det siste året brukt mykje ressursar på ei omfattande omlegging av korleis fondet vert forvalta. Vi er trygge på at den nye strategien er framtidsretta og i medlemane si interesse. Det aller viktigaste i eitkvart selskap er å ta vare på eit godt arbeidsmiljø og unngå uønska hendingar og ulukker. Energibransjen er ein bransje med høg risiko, kor arbeid over bakkenivå, i bratt terreng og under svært krevjande vèrtilhøve høyrer med til kvardagen. Dei tilsette i kraftlaget fortener stor takk for måten dei taklar desse utfordringane. Uansett tid på døgeret står dei på, og det er eg som direktør både imponert og takknemleg for. Bernt Grimstvedt Adm.dir.

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12.

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 14 Året 2012 16 Tal frå verksemda 19 Resultatrekneskap 20 Balanse pr. 31.12. Årsrapport 2012 INNHALD 4 6 14 16 19 20 22 38 39 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2012 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2012 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet.

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010

REKNESKAP Generalforsamling 14.april 2010 REKNESKAP 2009 Generalforsamling 14.april 2010 RESULTATREKNESKAP 2009 2008 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,24 2,41 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,44 1,04

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0

59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT TERTIALRAPPORT KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TERTIALRAPPORT 2 59,1 DRIFTSRESULTAT (99,6) 28,1 RESULTAT FØR SKATT (72,1) KRAFTPRODUKSJON GWh (312,9) 394,5 OMSETNING (528,5) 531,0 TOTALKAPITAL (2 166,5) 2 665,0 NETTO FINANS (-27,5) -30,9 Beløp i mill.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

REKNESKAP Generalforsamling

REKNESKAP Generalforsamling REKNESKAP 2010 Generalforsamling 13.04.11 RESULTATREKNESKAP 2010 2009 Netto renteinntekt i % av gj.sn. rådveldekapital (Rentemargin) 2,03 2,24 Resultat før tap i % av gj.sn. rådveldekapital 1,35 1,44 Resultat

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer