Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg"

Transkript

1 S K O L E Y G G P R I S E N Sekretariat for skolebyggprisen Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Norsk Form Norsk Design- og rkitektursenter Hausmannsgate Oslo Telefon: Telefax: Vinner av Skolebyggprisen for 2004: yåsen videregående skole Skolebyggprisen 2004.org , 13:07

2 S K O L E Y G G P R I S E N Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg Skolebyggprisen 2004 Utdannings- og forskningsdepartementets pris for beste skoleanlegg har vært utdelt for sjette gang. 13 skoler deltok i nominasjonsarbeidet. I denne publikasjonen presenteres det skoleanlegget som har fått skolebyggprisen for 2004 og de tre anleggene som juryen har gitt hedrende omtale. Juryen har hatt følgende sammensetning: Direktør Eva Lian, Juryens leder, oppnevnt av KS Rektor age Lesjø, Vinstra videregående skole, oppnevnt av KS Rektor May Sissel Jacobsen, Kjellervolla skole, oppnevnt av KS Skole-elev Jill-Mari Hallonen, oppnevnt av Elevorganisasjonen Sivilarkitekt MNL Nils Johan Mannsåker, oppnevnt av Norske rkitekters Landsforbund Sivilarkitekt MNL Janniche mdahl, oppnevnt av Norsk Form Utdannings- og forskningsdepartementet tok våren 1987, i samråd med Kommunenes Sentralforbund, Norske rkitekters Landsforbund og Norsk Form, initiativet til etablering av en årlig skolebyggpris. Hensikten med prisen er å stimulere arbeidet med å utvikle gode skoleanlegg for grunnskolen og videregående opplæring. Fristen for innlevering til Skolebyggprisen 2004 var 1.februar 2005 Jurysekretær: Petter Nordahl, prosjektleder, Norsk Form Utgitt av Norsk Form, Oslo, 2005 Redaktør: Petter Nordahl Layout: Gate design S Trykk: Print House S ilder og tegninger er stilt til rådighet av skoleeierene Prisen for 2004 er kroner, og skal fordeles som følger: kroner tilfaller skolen ved skoleeieren. Prisen kan blant annet nyttes til innkjøp av kunstverk, estetisk opprustning eller ytterligere opparbeiding av uteanlegg ved prisvinnerskolen. Prisvinneren vil få en plakett som kan monteres på vinnerskolen som håndfast bevis på prisen kroner tilfaller arkitekt/landskapsarkitekt/ prosjekteringsteamet for vinnerprosjektet. Midlene kan nyttes til dokumentasjon av plan- og byggeprosessen, blant annet gjennom foredrag på en skolebyggkonferanse som arrangeres av Læringssenteret eller Norsk Form, studier av skoler eller annet faglig arbeid som kan komme skole-norge til gode. Deltakelse Offentlige grunnskoler og videregående skoler og private skoler kan delta i konkurransen om prisen. Skoleanleggene skal være nybygde eller (helt eller delvis) ombygde eksisterende skoler, der anlegget som helhet vurderes. Kriterier I bedømmelsen for prisen skal det legges vekt på en helhetsvurdering av skoleanlegget. Hensynet til pedagogisk virksomhet, investerings- og driftsøkonomi, bygnings- og landskapsarkitektur, økologiske aspekter og god ressursbruk inngår i vurderingen. Det vil særlig bli vurdert hvordan hele skoleanlegget er tilrettelagt for: - Å realisere mål, innhold, arbeidsmåter og nye organiseringsmåter som læreplanene åpner for, brukermedvirkning og et godt arbeidsmiljø for elever og lærere - Å utnytte arealet fleksibelt, bruke forskjellige læringsressurser, ha gode planløsninger for utearealene. Det vil også bli lagt vekt på hvordan skoleanlegget nyttes for lokale aktiviteter for ulike brukergrupper. - Å stimulere skolemiljøet gjennom den arkitektoniske og estetiske utformingen både ute og inne ut fra et helhetsperspektiv på anlegget. Kommunene og fylkeskommunene som skoleeiere nominerer de offentlige skolene. Private skoler kan nominere seg selv. Skoleeiere står for innsendelse av materialet. Juryering Juryen har seks medlemmer. Tre er oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (hvorav en rektor fra grunnskolen og en rektor fra videregående opplæring), èn av Norske rkitekters Landsforbund, og èn av Norsk Form. Elevorganiasjonen oppnevner i tillegg en elevrepresentant. 1 Skolebyggprisen 2004.org , 13:07

3 S K O L E Y G G P R I S E N yåsen videregående skole, Trondheim Sør-Trøndelag fylkeskommune rkitekt: Hus arkitekter S Landskapsarkitekt: Løvetann Landskap Y Å S E N Sentralhallen mot sørøst, med yåsen videregående skole er en ny skole som gir utdanning Utleieavtalen med Trondheim folkebibliotek og et trenings- Selve anlegget er organisert rundt en luftig sentralhall som inngang til idrettshall og treningssenter både innen yrkesfag og allmennfag. De yrkesfaglige studie- institutt bidrar til å åpne skolen for alle på kveldstid. Juryen inneholder fellesfunksjoner for skolen og bydelen. Idrettshall retningene utgjør 70%. vil gi honnør til Sør-Trøndelag fylkeskommune for denne og treningssenter knytter seg til sentralhallen mot sør. samfunnsmessige orienteringen. Skolefunksjonene er lagt til fire opplæringsfløyer mot nord og yåsen videregående skole er utformet som en åpen skole og Hovedelementene i den fysiske helhetsplanen er den store en verkstedsfløy i sør som knyttes sammen med en innvendig Fra gata i 3.etasje fremstår som et dynamisk og spennende bygningskompleks adkomstplassen mot vest, verkstedsplassen mot øst og langsgående gate. Opplæringsfløyene framstår som enkle, som henvender seg til bydelen og tilfører den nye kvaliteter. parkeringsplassene for besøkende mot sør og for ansatte mot avklarte volumer som et svar på nabobebyggelsen. Langs Skolen er etablert mellom sykehjem og omsorgsboliger for nord. I tillegg har hvert av uterommene mellom opplærings- den innvendige gaten finnes møteplasser mellom fløyene Trondheim kommune og Munkvoll Næringspark. Denne fløyene fått sin spesielle utforming. Skolens hovedorganisering med åpne trapper mellom etasjene. Organiseringen gir korte beliggenheten har betydning ved skolens utstrakte bruk av er etter juryens mening løst på en forbilledlig måte, med god interne avstander og utnytter trafikkarealet på en god måte. partnerskapsavtaler med næringslivet. separasjon mellom funksjonene. Verkstedsfløyen for den yrkesrettede utdanningen er et søylefritt bygg med stor dybde. Hele hallen fremstår som enkel og funksjonell med stor grad av fleksibilitet. Idrettshallen med sitt store volum er et vesentlig element i anlegget. Ved at inngangen er plassert i etasjen under hovedadkomsten til sentralhallen, omsluttet av et trenings- 1. Fra den moderne bilhallen. senter, er den store dimensjonen dempet. 2. I realfaglaboratoriet møtes elevene på tvers av fagretninger. Ved yåsen videregående skole er åpenhet et stikkord både for den pedagogiske idé og for de fysiske forutsetningene i selve bygget. Løsningene preges av godt gjennomlys og åpne 3. Vrimleområde sett fra galleriet over kantina. iblioteket i bakgrunnen. arealer. Denne åpenheten bidrar til at ingen av elevene kan gjemme seg bort. lle blir sett også som enkeltmennesker. De viste løsningene er etter juryens mening et godt virkemiddel mot mobbing i skolen. 2 3 Skolebyggprisen 2004.org , 13:07

4 Pål øyesens skulptur illustrerer en meteor Skolebiblioteket samarbeider med Trondheim folkebibliotek. Hovedinngangen. I forgrunnen; utsmykking av Kari Elise Mobeck. Illustrasjonsplan som har slått ned i uteområdet. 1. Varelevering Fra sentralhallen, med kantinen i bakgrunnen. yåsen videregående skole er lagt til rette for at elevene skal kunne utvikle seg individuelt og i samarbeid med andre elever, gjennom problembasert læring med nært samspill mellom teori og praksis. Lærerne er gjort lett tilgjengelige for elevene ved at lærerarbeidsplassene er plassert nær undervisningsrommene. 2. Torg/hovedadkomst 3. Sykkelparkering 4. Takhage 5. Gjesteparkering 6. Verkstedplass 7. ktivitetsområde 8. nsatte parkering ibliotek, kafe og andre tjenester som er tilgjengelig for alle, er også med på å understreke åpenheten og gir elevene god føling med livet utenfor skoleveggen. yåsen videregående skole er en stor skole, dimensjonert for 950 elever fordelt på 23 tusen kvadratmeter. Juryen ser at dette gir en god arealramme pr. elev, noe mange andre skoler bare kan drømme om. I betraktning av at skolen er en kombinert videregående skole med tillagt funksjon som folkebibliotek, mener juryen likevel at dette er akseptable arealrammer. Det er sagt lite om økologi og ressursbruk. Ved yåsen videregående skole er krav til universell utforming vektlagt, og de miljørettede faktorene er ivaretatt på en god måte. Det er i planløsningene tatt sikte på generalitet med store, åpne opplæringsarealer og utstrakt bruk av glass i innervegger. Det er primært benyttet solide, varige og vedlikeholdsvennlige materialer som gir gode muligheter for læring og trivsel både for elever og ansatte. Den integrerte kunstneriske utsmykkingen virker overbevisende og bare understreker at man her står overfor en skole som er blant de beste innen norsk samtidsarkitektur. Det store auditoriet 7 5 Skolebyggprisen 2004.org , 13:08

5 Plan Helse- og sosialfag 2. Fagskole 6 3. Realfag 5 4. Studiespesialisering 5. Elevtjenester 6. Internetkafe Helse- og s os a i lfag Fags kole R ealfag Studiespes ialisering Elevtjenes ter-rådgiverkontor Internetkafe P L N 3 Plan 2 1. Restaurant- og næringsmiddelfag 2. Skoleledelse 3. Medier og kommunikasjon 4. Formgivningsfag 5. Utleie/ IT-avdeling 6. uditorium 7. ibliotek Plan 1 1. Teknisk rom 2. Særskilt tilrettelagt opplæring (STO) 3. Teknikk og industriell produksjon 4. Verksteder 5. Nedre del auditorium 6. Garderobe idrettshall Solavskjerming av verksted. 7. Idrettshall 8. Treningssenter Fa k ta Skoletrinn: Videregående dresse: Selsbakkvegen 34 ntall elever: Trondheim yggherre: Sør-Trøndelag fylkeskommune Skolebyggprisen 2004.org yåsen videregående skole 9 yggeår: Hovedentrepenør: Totale byggekostnader: NCC Construction ygg Trondheim 650 mill. kr, hvor skoledelen ruttoareal: m2, hvor m2 utgjør 590 mill. kr. utgjør skoledelen av prosjektet , 13:11

6 H E D R E N D E O M T L E Flåtestad ungdomsskole Oppegård kommune Flåtestad skole preges av varme, lyse og naturlige materialer i interiørene. rkitekt: Link arkitekter S Landskapsarkitekt: Plan Vest S Fra sentralhallen og det innvendige atriet. F L Å T E S T D Flåtestad skole er en ny fire parallellers ungdomsskole med 350 elever. Skolen er plassert inntil en åsrygg som gir direkte terrengkontakt på to nivåer. Deler av eksisterende vegetasjon langs åsryggen er bevart. I forbindelse med hovedinngangen er det anlagt en sentral uteplass med integrert kunstnerisk utsmykking. Denne uteplassen oppleves lite intim og står i kontrast til den nærheten man opplever innomhus. Langs sørsiden er det anlagt et amfi for opphold og utendørs undervisning/forestillinger. Materialbruken i utomhusanlegget er robust, men uteområdene fremstår ikke spesielt innbydende. Fasadeuttrykket er noe kjedelig. Den bygningsmessige hovedorganiseringen er bygd rundt et innvendig skoletorg samt en glassoverdekket gate i to etasjer. aser og spesialrom har glassvegger mot gaten og knytter seg til denne i begge etasjer. De åpne trappeløsningene gir god luft til gaten. rkitektene har i stor grad lykkes med å skape et intimt, vennlig, åpent og orienteringsvennlig bygningskompleks, hvor interiørene har en høy detaljeringsgrad i tegl, glass og tre. Det innvendige amfiet som ligger til gaten glir fint inn i anlegget og bekrefter den hovedsaklig gode organiseringen. dministrasjonen er imidlertid plassert for seg selv i 2. etasje, og er vanskelig å finne når man ikke er kjent. Flåtestad skole fremstår som en moderne, lys og åpen skole. Organiseringen av skolen er enkel, det er stort sett lett å orientere seg og arealbruken er fleksibel. De innvendige fellesarealene har en høy kvalitet som begeistret juryen. De generøse interiørene har gitt plass til utstrakt bruk av integrert kunstnerisk utsmykking som er med på å heve trivselen ved skolen Skolebyggprisen 2004.org , 13:13

7 0,0 12,6 20, ,2_ ,6_ 34,6_ , , , , , , , ,35 2.ETG +121, , ,50 tegl +121, ,90 tegl +120,40 tegl +120,12 oppl.vinkel +119,80 tegl +119,30 tegl 1.ETG +117, ,15 O.K ETONGFUNDME NTER +119,35 oppl.vinkel +119, , ,78 oppl.vinkel ,90 tegl 47,2 38,8 34,6_ 26,6 _ ,2_ ,65 oppl.vinkel 20,6 12, , , , , , , ,40 tegl +120,85 oppl.vinkel +121,10 tegl +126, , ,35 2.ETG +121, , ,10 tegl +120,10 tegl +120,06 oppl.vinkel +119,06 oppl.vinkel +119,00 tegl 1.ETG +117, ,44 oppl.vinkel +116,81 tegl Det er implementert et folkebibliotek i skolens lokaler hvor 0, ,0 LEC MURES TIL S LE ,0 18,0 24,0 30,0 36,0 42,0 48, , ,0 66,0 72, , ,0 90,0 96,0 DELELINJE også elevene deltar som bibliotekmedarbeidere ved betjening +126,15 av publikum. Skolen er også fritidssenter som i prinsippet +124,25 disponerer hele skolen etter behov. I tillegg tjener skolen som 2.ETG +121,00 et kultursenter for Oppegård kommunes befolkning. Denne +121,40 1.ETG +117, ,10 tegl +116,58 oppl.vinkel samfunnsmessige orienteringen synes juryen er positiv, og bekrefter at Flåtestad skole er i pakt med tiden. Skolen er bygd på prinsipper om fleksibel bruk av 96,0 prinsipper. Juryen finner ingen vesentlige bygningsmessige svakheter ved hvordan de 24 basisgruppene er organisert. 84,0 78,0 72, ,0 60,0 54,0 48,0 +127,65 42, ,0 30,0 24,0 18,0 12,0 6,0 0,0 +127, , ,15 GESIMS De innvendige fellesarealene ved Flåtestad ungdomsskole Ressursbruken ved skolen er gjennomtenkt. Det er felles 90,0 DELELINJE lærerressursene, organisering av elever og pedagogiske +124,25 2.ETG +121,00 har en høy kvalitet som begeistret juryen. +121, ,40 tegl +121,20 tegl +121,20 tegl +121,10 tegl +121,10 tegl +120,70 tegl +120,58 oppl.vinkel +120,18 oppl.vinkel ,30 tegl ,78 oppl.vinkel +118,08 oppl.vinkel nærvarme og kjøling med Greverud Sykehjem. Varmekilde ,60 tegl er oljekjele og varmepumpe. Det er benyttet lyddempende materialer i tre på utvalgte vegger. En base er spesielt tilrettelagt for hørselshemmede, og det finnes teleslynger i alle basene og i samlingssalen. Fa k ta Flåtestad ungdomsskole Skoletrinn: Ungdomstrinn yggeår: dresse: Harriet ackers vei 15 ntall klasser: 12 Hovedentrepenør: Solid Entrepenør S 1415 Oppegård yggherre: Oppegård kommune, ruttoareal: 4812 m2 eiendomsavdelingen 10 Skolebyggprisen 2004.org , 13:15 Totale byggekostnader: 117 mill. kr 14

8 H E D R E N D E O M T L E Kvernhuset ungdomsskole Fredrikstad kommune rkitekt: Pir II rkitektkontor S Landskapsarkitekt: Per ndrè Hansen K V E R N H U S E T Kvernhuset ungdomsskole er planlagt for ca 500 elever. Den ligger ved innfallsporten til Fredrikstad-marka og har mange kvaliteter som naturtomt. Mest mulig av vegetasjon og opprinnelig terrengform er bevart. Hele skoleanlegget er ment å øke bevisstheten om økologi. Den fysiske utformingen av skolen har gjort bygget til et spennende læremiddel som skolen bruker aktivt i undervisningen. Juryen har spesielt lagt merke til hvordan arkitektur og pedagogikk spiller på lag mht å gjenspeile bærekraftige prinsipper på en ny og utfordrende måte. Skoletomta omfatter et variert sti- og gangveinett, trimløype, uformelle balløkker, hager og steder for uformelt opphold og lek. Tomtas naturmaterialer er i stor utstrekning benyttet som byggematerialer, både som fundamentering og fasadetekking. rkitektene har på denne måten gitt noe av bygningene tilbake til tomta og naturen. Skolebygningen er plassert på nordvestre del av tomta i forbindelse med to markerte høydedrag. Den offentlige delen av skolen har adkomst i vest og er bygget inn i berget i bakkant. ygningene er delvis nedgravd, og vil over tid bli overgrodd av vegetasjon og fremstå som en del av naturtomta. I tillegg til skolen er det bygd en frittstående treningshall. For å skape liv til denne fasaden, er det integrert en mengde trebord av varierende vinkel og størrelse i de plasstøpte betongveggene. Skolen består av tre klasseromsfløyer som griper inn i naturen som lange fingre. Hver fløy er tillagt ulike fordypningstemaer knyttet til bruk av solenergi, gjenbruk av materialer og fokus på vann. I tillegg er det etablert fem mindre spesialfløyer for musikk, håndverk, skolekjøkken, samt kontorer for lærere og administrasjon. Mellom disse fløyene går det en vestibyle som binder det hele sammen. Her er også hovedinngang og øvrige fellesfunksjoner lokalisert. Over vestibylefløyen finnes det arealer for bibliotek. Hele organiseringen av anlegget har etter juryens mening gitt meget gode arealeffektive planer. Klassenes hjemmebaser, som er organisert i tre fløyer, gir riktignok noen lange kommunikasjonsårer. Fløyene er imidlertid gitt en stor grad av fleksibilitet, og kan i prinsippet forandres fra år til år. Å minimalisere miljøbelastningen ved bygging og drift har vært tillagt betydlig vekt ved oppstart av prosjekteringen. De tekniske løsningene som er integrert i bygningens utforming bidrar til energisparing og godt inneklima. Ventilasjonssystemet er basert på kulvertløsning og naturlige oppdriftskrefter i store deler av bygningene. ygningsutformingen gir høy utnyttelse av dagslys slik at energiforbruket minskes og trivselen økes. Skolen har naturbasert renseanlegg for avløp. En varmepumpe basert på bergvarme forsyner skolen med fornybar energi Skolebyggprisen 2004.org , 13:16

9 Plan 1 Plan 2 Ved Kvernhuset ungdomsskole er materialer fra tomta benyttet som byggematerialer i utstrakt grad. Trevirke som konstruksjoner i vestibylen (over) og trevirke som fasadetekking (til høyre). F a k t a Kvernhuset ungdomsskole Skoletrinn: Ungdomstrinn yggeår: 2002 Totale byggekostnader: 205 mill. kr dresse: Kvernhusveien Fredrikstad ntall klasser: 16 yggherre: Fredrikstad kommune Hovedentrepenør: S rødr. Holstad ruttoareal: 9800 m Skolebyggprisen 2004.org , 13:17

10 H E D R E N D E O M T L E Vestibyle Åsvang skole Trondheim kommune rkitekt: rkitektene VIS À VIS S Landskapsarkitekt: Lunde og Nilsen Landskapsarkitekter S Samtidig har man klart å etablere et moderne skoleanlegg som tilfredsstiller kravene til åpne, lyse og fleksible læringsarealer som legger til rette for tilpasset opplæring innenfor rammene i den nye læreplanen. Hovedinngangen er bygningsmessig markert med en skråstilt baldakin mot sør og adkomstsonen med direkte avkjøring fra hovedveien. Parkeringsplasser og ulike soner for opphold, lek og ballspill er godt differensiert og tilpasset de ulike årstrinnene. Å S V N G Hovedinngang Prosjektets hovedidè har vært å legge fellesfunksjonene sentralt i anlegget, og plassere de generelle læringsarealene slik at de har egne, desentraliserte innganger med nær kontakt med skolens fellesfunksjoner. Skolen har fått en ny gymsal med direkte adkomst fra vestibylen. Gymsalen har en permanent scene som kan fungere godt i ulike kulturelle sammenhenger til glede for hele skolen og nærmiljøet. Juryen har også lagt merke til at heimkunnskapsavdelingen har fått et eget spiserom som også betjener skolefritidsordningen (SFO), og fungerer som kjøkken ved felles arrangementer. Åsvang skole forener nybygg med reabilitering av eksisterende bygningsmasse på en god måte. Skolen er en barneskole for aldersgruppen 6-12 år, og var den første av de største skolene i Trondheim kommune som ble totalrehabilitert innenfor det planlagte rehabiliteringsprogrammet. Opprinnelig bestod skolen av 5 adskilte bygninger bygget i perioden Ved fornyelsen av skolen ble tre bygg bevart, - den gamle trebygningen fra 1881 og de to yngste byggene fra hhv og Nybyggene utgjør i dag om lag 50% av anlegget. Fasade mot sør - Hovedinngangen Åsvang skole har blitt et prosjekt som reflekterer utfordringen ved å skulle kombinere bevaring med fornyelse. Juryen synes arkitektene har klart dette på en god måte. Dette reflekteres først og fremst i gode, funksjonelle etasjeplaner. I tillegg snakker den nye arkitekturen med den gamle bygningsmassen på en dristig og kontrastrik måte som har gitt hele skoleanlegget en identitet det er grunn til å være stolt av. Fasade mot nord - Eksisterende bygning i midten Skolebyggprisen 2004.org , 13:17

11 Plan 1 Plan 2 Skoleanleggets øst-vest-gående gate binder sammen alle skolens funksjoner i eksisterende- og nye bygninger. Det innvendige fellesarealet har stor grad av åpenhet mellom etasjene, og fungerer godt som møteplasser for elever, lærere og besøkende. Hele konseptet for dagslysinnslipp i læringsarealene har etter juryens mening blitt løst på en god måte. Dette har gitt elever og lærere åpne og lyse lokaler, noe som igjen virker positivt inn på trivsel og læringsprosessen. Interiørene er nøkterne, men har en prisverdig fargerik letthet over seg. Universell utforming er godt ivaretatt for hele anlegget, både når det gjelder ubegrenset tilgjengelighet for funksjonshemmede, i fargevalg, i lysinnfall og i øvrig innredning. Åsvang skole Skoletrinn: arnetrinn Hovedentrepenør: Veidekke S yggekostnader rehabilitering: dresse: Jonsvannsvei 160 ntall klasser: 21 ruttoareal nybygg: 3364 m2 36,9 mill. kr 7004 Trondheim yggherre: Trondheim Eiendom ruttoareal rehabilitering: 3602 m2 18 yggeår: yggekostnader nybygg: 50,5 mill. kr 22 F a k t a Skolebyggprisen 2004.org , 13:17

12 R Å D G I V N I N G S T J E N E S T E N F O R S K O L E N L E G G Stortingsvedtak Den nettbaserte tjenesten gir informasjon og faglig råd om : Ved behandling av statsbudsjettet for 2002 vedtok Stortinget en statlig finansieringsordning der kommuner og fylkeskommuner skal få kompensert renteutgifter knyttet til nybygg og utbedring av skoleanlegg. Finansieringsordningen gjør det mulig for kommunene/ fylkeskommunene å ta opp rentefrie lån på til sammen 15 mrd. kroner, med 5 års avdragsfrihet og en samlet løpetid på hvert lån på 20 år. Ordningen gjelder fra 2002 til Staten dekker rentekostnadene for hele låneperioden beregnet med utgangspunkt i et tilsvarende lån med flytende rente i Husbanken. Skoleanleggets utforming Planlegging ygging Drift og bruk Skoleeksempler Linker Rådgivningstjenesten inneholder også en svartjeneste der man kan stille faglige spørsmål på mail eler telefon. Konferanser Rådgivningstjeneste For å bidra til at midlene blir utnyttet på en best mulig måte, besluttet regjeringen å etablere en egen rådgivingstjeneste for skoleanlegg. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utvikle tjenesten. Utdanningsdirektoratet har engasjert eksterne rådgivere for utvikling og drift av tjenesten. For 2003 er det engasjert en prosjektgruppe som består av representanter fra yggforsk, Norconsult og splan Viak. Det er også opprettet en referansegruppe der representanter fra Husbanken, Kommunens Sentralforbund, Norsk Forum for edre Innemiljø For arn, Deltasenteret, Norsk Form, SINTEF, Hageselskapet og Universitetet for Miljø og iovitenskap deltar. Referansegruppen skal sikre bredden i tilbudet, og at ulike gruppers interesser blir godt ivaretatt. Målgruppe Rådgivningstjenesten for skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendig ressurser på å vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine skoler. Rådgivningstjenesten for skoleanlegg skal imidlertid også være for andre som søker informasjon om skoleanlegg. Rådgivningstjenesten arrangerte sin første konferanse om skoleanlegg på Sundvollen med tittel Skoleanlegg - Prosessen og resultatene høsten Det var 150 deltakere på konferansen. På konferansen i Sandefjord med tittel Rom for Læring var det 270 deltakere oktober 2005 arrangeres det en konferanse om rehabilitering av skoleanlegg (se egen illustrasjon). Kurs i analyse og forbedring av skoleanlegg Rådgivningstjenesten gjennomførte våren 2003 et pilotkurs i nalyse og forbedring av skoleanlegg i Vestfold, uskerud og Telemark. Kurset hadde følgende moduler : 1. Organisering av undervisningen 2. realbruk - nalyse og forbedring 3. Lys - analyse og forbedring 4. Luft - analyse og forbedring 5. Lyd - nalyse og forbedring 6. Uteanlegget - nalyse og forbedring Kurset planlegges videreført med flere nye moduler. ktuelle moduler er: vedlikehold, renhold, internkontroll, tilgjengelighet, fargevalg, møblering, prosjektstyring m.m. Last ned hele programmet for konferansen på 23 Skolebyggprisen 2004.org , 13:17

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog

Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Hvordan tolker arkitekten bestillingen av skolen? Foto: Matthias Herzog Utdanningsdirektoratets nasjonale konferanse om fysisk læringsmiljø 2017 Tom Forsberg Arkitekt og partner i HUS arkitekter AS Arbeidet

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk

Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Hommelvik skole i Sør-Trøndelag Artikkel av Karin Buvik, SINTEF avd. Arkitektur og byggteknikk Metamorfose fra lagerbygg til skolebygg En omfattende renovering av et nødtørftig lagerbygg har resultert

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006

HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 HOF SKOLE, SAMFUNNSHUS OG FLERBRUKSHALL. OMBYGGING OG NYBYGG 2003-2006 Hof kommune fullførte høsten 2006 et byggeprosjekt som omfattet ombygging og oppussing av eksisterende skolebygg og samfunnshus, utvidelse

Detaljer

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE UTSMYKKINGSUTVALGET UTSMYKKINGSPLAN BYÅSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Utsmykkkingsutvalget ved Byåsen videregående skole har følgende medlemmer: Knut Wold Solveig Aune Jan Eirik Evjen Edith Lundebrekke Geir Bjordal

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Skolebygg og pedagogikk

Skolebygg og pedagogikk Skolebygg og pedagogikk Verdal kommunes retningslinjer (sak 02/05332): 1. Hovedmål for skoleutbygging: skolekapasiteten i kommunen skal være slik at alle klasser har sitt eget klasseareal, og alle elever

Detaljer

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B

RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B RAUMA KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE MÅNDALEN ALTERNATIVER A OG B Målformulering Vi har fått i oppgave av Rauma kommune å utrede forskjellige alternativer for skole- og barnehagestruktur på sørsida av kommunen.

Detaljer

Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg

Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg nytt navn i 2015: Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø Trond Storaker 28. oktober 2015 30.10.2015 1 Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017

KUNSTPLAN. Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 KUNSTPLAN Utvidelse av Greveløkka skole Hamar 2017 Kunstplanen er utarbeidet av kunstutvalget for Greveløkka skole Spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad, post@olasendstad.no, 416

Detaljer

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS

MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS MELLOMROM OG EIENDOMSMEGLER 1 PRESENTERER ST. JAKOBS PLASS INNLEDNING HVA KJENNETEGNER EN GOD ARBEIDSPLASS? 1. God beliggenhet 2. Fleksibelt bygg i forhold til valg av løsninger 3. Optimal soneinndeling

Detaljer

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no

OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK. Offentlig. www.darkarkitekter.no OSLO SKATEHALL APPROVED BY TONY HAWK www.darkarkitekter.no D A R K ÅR 2014-2016/2017 ADRESSE Stavangergata 28, Voldsløkka, Oslo OPPDRAGSGIVER Oslo Kommune, Kultur- og idrettsbygg ENTREPRENØR - PROGRAM

Detaljer

Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg

Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg nytt navn i 2015: Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø Trond Storaker 17. september 2015 20.10.2015 1 Rådgivningstjenesten for barnehage- og skoleanlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 NOMINERTE KANDIDATER 2014: Damsgårdsveien 82A, Støperiet nybygg bolig Link Arkitekter AS Fjøsangerveien 36, distriktspsykiatrisk senter DPS, Origo AS/

Detaljer

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk!

BRYNE UNGDOMSSKULE Rehabilitering - ja takk! Rehabilitering -ja takk! 270 elever i ungdomsskolen 10 voksne spesialelever 50 voksne grunnskoleelever Demonstrasjonsskole 2002-2005 Skolen kan vise til kritisk refleksjon over egen praksis, sammenheng

Detaljer

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle?

Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming er mer enn ledelinjer, god akustikk og rullestolrampe. Hvordan planlegger vi en skole for alle? Universell utforming Vi er ulike Momenter om universell utforming fokus i byggeprosjekt

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer BANKPLASSEN 3, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/27 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt

Skolens uterom. Nina Dybwad, landskapsarkitekt Skolens uterom Nina Dybwad, landskapsarkitekt 1 Fra enkle til sammensatte anlegg Asfaltflater med stor grad av oversikt og enkelt vedlikehold Økt fokus på uteareal 6-åringene inn i skolen Reform 97 førte

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen

Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen Utvidelse av Hjellestad skole Skolens medvirkning i planprosessen 290906 Bakgrunn Elevtallsøkning plassmangel Blandet bygningsmasse inneklimaproblematikk Vanskelig tilgang på tomteareal Grunnlag for sak

Detaljer

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen

Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel. 900mm. Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering. 3600mm. Følg vei langs skolen /22 Eksempel hovedskilt monolitt ved innkjørsel 900mm 40mm Parkering Hovedinngang Sykkelparkering Varelevering 3600mm 3600mm Følg vei langs skolen 0. MONOLITT VED INNKJØRSEL 25.02.200 Emblem. 3M 00serien.

Detaljer

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller

Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Antall Paralleller MÅL OG PLANLØSNING, utdrag fra beskrivelse i skisseprosjekt. Mål Dimensjoneringskriterier Honningsvåg skole er en 1 10 skole. I dag er oppdelingen i hovedtrinn, paralleller og antall elever slik: Trinn

Detaljer

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2

Stavanger kommune. Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 Stavanger kommune Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 12. mai 2017 Fredag, 12.mai 2017 Madlamark skole & nærmiljøsenter Mulighetsstudie del 2 1 INNLEDNING Mulighetsstudiet «Madlamark

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE

LØVETANNA LANDSKAP FROSTA SKOLE FROSTA SKOLE Skisseprosjekt uteområder JANUAR 2013 FROSTA SKOLE Skisseprosjekt utomhus Eksisterende situasjon Frosta skole har et skoletilbud fra småskole til ungdomstrinnet. Uteoppholds-arealet, slik

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

BoSmart. 7 kompakte og praktiske hus...

BoSmart. 7 kompakte og praktiske hus... BoSmart 7 kompakte og praktiske hus... DET ER INGEN SELVFØLGE å ha råd til egen bolig, særlig for unge mennesker i etableringsfasen, eller for de som kun har én inntekt. Vi i Blink Hus er opptatt av å

Detaljer

Vestre Toten ungdomsskole

Vestre Toten ungdomsskole Vestre Toten ungdomsskole Dialogmøte med interesserte tilbydere 17.12.2013 Agenda Nøkkeltall Situasjonsplan Prosessen hittil: forstudie og vedtak om nybygg Noen utdrag fra foreløpig romprogram Prosessen

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) i Vestfold 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 1-3. Definisjoner. 1-3 Definisjoner:Rom for varig oppholddette bør presiseres nærmere for skoler og barnehager. Vi mener

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Kommunale og fylkeskommunale saker

Kommunale og fylkeskommunale saker KUNSTPLAN Kommunale og fylkeskommunale saker Byggets/prosjektets navn: Kunst til Brundalen skole Byggherre/prosjektansvarlig: Trondheim kommune Arkitekt: Eggen Arkitekter AS Landskapsarkitekt: Løvetanna

Detaljer

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor

NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD. Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur. Bjørg Tørresdal Rektor NY UNGDOMSSKOLE PÅ RØSTAD Levanger ungdomsskole pedagogikk og arkitektur Bjørg Tørresdal Rektor LEVANGER UNGDOMSSKOLE 1 MÅL for skolen: Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal

Detaljer

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

REFERAT FRA INFOMØTE OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Kommunalteknikk Referat Deres ref. Vår ref. Dato 39245/2013//1624SIGR 27.12.2013 REFERAT FRA INFOMØTE 5.12.2013 OM NY SKOLE, NYBYGG OPPFØLGINGSTJENESTEN, OMRÅDEREGULERING RISSA SENTRUM OG KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Misvær oppvekstsenter - utredning

Misvær oppvekstsenter - utredning Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2015 33916/2015 2010/4372 C01 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 03.06.2015 Misvær oppvekstsenter - utredning Forslag til vedtak

Detaljer

Levanger ungdomsskole

Levanger ungdomsskole Levanger ungdomsskole Vedtak 12.12.12.: Ny ungdomsskole på Røstad Nesset ungdomsskole og Frol sitt ungdomstrinn legges ned Begge skolene har vært under en administrativ ledelse med felles rektor og praktisk

Detaljer

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått

Nørvasund skole 2012. To skoler sammenslått Nørvasund skole 2012 To skoler sammenslått Spesialskole + vanlig skole = forsterka skole Fra vanlig klasseromsundervisning teamorganisert skole. Et team pr. årstrinn som har svært stor frihet innenfor

Detaljer

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING

FAVN. Senter for kunst- og kulturproduksjon. Ladehammeren INTENSJON ORGANISERING FVN Senter for kunst- og kulturproduksjon Ladehammeren Dora INTENSJON Intensjonen med Favn er å skape et inspirerende miljø som stimulerer både produksjonen av- og interessen for kunsthåndverk. Samtidig

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS

SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS SHELTER NORGES MEST MILJØVENNLIGE TYPEHUS AKTIVHUS AS v/kristian STOLL FROKOSTMØTE HOS HUSBANKEN I BERGEN 29. SEPTEMBER 2010 TEMAER 1.FIRMAET 2.HUSTYPER 3. AKTIVHUS VS PASSIVHUS. 4. Evt: - LEVETID - AREALBRUK

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER

PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER PRINSIPPER FOR BYGGING OG REHABILITERING AV SKOLER Innhold 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og arbeid... 4 2. Statlige føringer for grunnskolen... 5 3. Kommunale føringer

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter Kvadraturen skolesenter 1400 elever og studenter 260 ansatte Videregående skole og Fagskole Nybygg tatt i bruk august 2003 (kombinert med gammelt bygg fra 1976) Qubus arkitekter, Bergen Oppdragsgiver:

Detaljer

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

NILS HANSENS VEI 3. TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm KONTAKT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE 01 OM EIENDOMMEN NILS HANSENS VEI 3 TOPPETASJE LEDIG KONTOR 300-702 kvm NILS HANSENS VEI 3 KONTAKT Jan W. Roll Direktør Utleie / Partner Mobil: 905 33 369 jr@newsec.no Vibecke Falster Næringsmegler Mobil:

Detaljer

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG

INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG INFORMASJON OM KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE HVA BETYR DEN FOR ELEVENES SKOLEHVERDAG KONGSVINGER NYE UNGDOMSSKOLE Involvering av brukerne er viktig i den spennende fasen arbeidet med Kongsvinger nye ungdomsskole

Detaljer

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761

BESKRIVELSE AV TILTAKET Rammesøknad for Tomtegata 36, CC Drammen - gnr. 113 bnr. 761 Drammen Kommune Engene 1 3008 DRAMMEN Kontortelefon 32 21 09 90 Telefax 32 21 09 91 Mobiltelefon 90 92 11 13 Mobiltelefon 90 15 01 06 Godkjenningsnr. 2001011230 Foretaksnr. NO 960 029 100 MVA Hjemmeside

Detaljer

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP

ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP ÅSVEIEN SKOLE OG IDRETTSHALL I TRONDHEIM arkitektoniske løsninger med klimamål som hovedgrep EGGEN ARKITEKTER/LØVETANNA LANDSKAP Trondheim kommune flyfoto 2011 TRONDHEIM - UTFORDRINGER FOR BYVEKST Befolkningsvekst

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200

SEAWIND SEAWIND. Maritimt vitensenter i Tungevågen. Fasade mot øst 1:200 Maritimt vitensenter i Tungevågen Fasade mot øst 1:200 forbindelse til fyrtårn A C B Gjenstandsmottak 200 Undervisnings materiell 30 Verksted Teknisk rom 1 c+ 2. Vaskerom 55 Lager 20 wc h 27 wc f 27 garderobe

Detaljer

Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep. skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23.

Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep. skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23. Konsept for Bærumsskolen Innsatser mål strategiske grep skolesjef Siv Herikstad og eiendomsdirektør Kristine H. Horne 23. januar 2018 Overordnede føringer for kommunens skoleanlegg Ett av flere virkemidler

Detaljer

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004

ANALYSE OG FORBEDRING AV SKOLEANLEGGET RAPPORT høsten 2004 RAPPORT høsten 4 Innhold Rapporten er laget parallelt med deltakelse i Kurset analyse av skolebygg i regi av Byggforsk vpresentasjon av eksisterende skoleanlegg varealbruk vlys/dagslys vlyd / støy vutomhus

Detaljer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer

Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune. Utforming av basearealer Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune Utforming av basearealer Utdanningsetaten i Oslo, september 2006 Prosjektansvarlig Alex Seip Som en overordnet intensjon bør det vektlegges løsninger

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Grep for standardisering i Oslo

Grep for standardisering i Oslo Nasjonal barnehage- og skolebyggkonferanse Grep for standardisering i Oslo 1. Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune (FKOK) 2. Bygg for læring Hensikten Å gi et innblikk i hvordan Oslo kommune arbeider

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

«Solkroken» Individuell vurdering

«Solkroken» Individuell vurdering 1 «Solkroken» Individuell vurdering A. Forholdet til omgivelser I «Solkroken» er byggetrinn 1 lagt i forlengelsen av eksisterende administrasjonsbygg mot sydøst. Samlet L bygning for skolen skiller to

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN

TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN TUNGEVÅGEN VITENSENTER SEKSTANTEN Hovedideer Moloen i havna med sin åpne steinfylling, inspirerer til et bygningsmessig grep som kan inkludere et strammere mololøp med et mere presist møte mellom molo

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

Sandnes. Tekst: Kari Halvorsen. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Enebolig Riis Sandnes Kari Halvorsen Tekst: Kari Halvorsen Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Øvrevollen 5a, 4019 Sandnes Angeline og Per Egil Riis Sivilarkitekter

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner

Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner Notat 2015 Norconsult v/ Julie Norsted og Harald Høgh www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no www.norconsultskole.no Foto forside: Søreide skole

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

Velkommen. Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik

Velkommen. Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik Velkommen Åpent informasjonsmøte om konkurranse og gjennomføring av bygging ny videregående skole i Larvik Agenda Introduksjon Fakta om prosjektet Byggeprogrammet Mulige programendringer Regulering PAUSE

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem.

VENTILASJON Mekanisk ventilasjonssystem. ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 R T R GRUPPENUMMER / B3 STUDENTER / Maria Pettersen, Astrid Christine Humerfelt, Anette Rudshaug TOMT / Torget BESKRIVELSE/ ROTOR er et sykkelsenter som skal stimulere til økt

Detaljer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer

GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer GSK Gauldal skole- og kultursenter Ide, innhold og erfaringer Gauldal skole- og kultursenter skal være: Gauldal skole- og kultursenter skal: Være et kulturelt fyrtårn som styrker og gir Støren identitet

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE

SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE, SOLBERG SKOLE, ÅS KOMMUNE Arkitektformidling 25.09.2013 1 Innholdsfortegnelse 0 Bakgrunn 0.1 Grunnlag 0.2 Vedtak 0.3 Videreføring 1 Programkrav 1.1 Arealforutsetninger 1.2 Arealbetraktning

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad

Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Sentrale, lokale og pedagogiske føringer for ny barneskole på Brekstad Kommunalsjef oppvekst 11.02.2016 Føringer for innspill til skisseprosjekt Ny barneskole på Brekstad. Notatet bygger på kommunestyrevedtak

Detaljer

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING

KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING KUNST I ARKITEKTUR ÅPEN PREKVALIFISERING Aust-Agder fylkeskommune, Tvedestrand kommune og kunstutvalget for Tvedestrand og Åmli videregående skole og idrettsanlegg inviterer kunstnere til å vise interesse

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

Skisseprosjekt Terningen Arena

Skisseprosjekt Terningen Arena Skisseprosjekt 27.11.07 Terningen Arena Skisseprosjekt November 2007 Innledning Skisseprosjektet for Terningen Arena er utviklet med basis i den nye Folkehelseprofilen som anlegget og Elverum ønsker å

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole

Ytteren Barneskole. Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole Ytteren Barneskole Omprogrammering og mulighetsstudie Transformasjon fra ungdomsskole til barneskole INNHOLD 1. OPPSUMMERING 2. ORGANISASJON 3. BARNE-VS UNGDOMSSKOLER 4. AREALNORMER 5. UNGDOMSSKOLEN (eksisterende

Detaljer