Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Terje Daleng (representant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 5. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 096/10 Referatsaker 096/10 Hattfjelldal Vekst AS - overføring av hotelleiendom 097/10 Planlegging av service-/forretningsbygg - forprosjekt. 098/10 Revidering av regler ved leie av flerbrukshallen og trimrom. 099/10 Søknad om tilskudd til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum 100/10 Søknad om rentefritt lån 101/10 Kommunesamarbeid Grane og Hattfjelldal - prosjekt palliativ plan. 102/10 Konsesjon på erverv av fast eiendom 103/10 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 1 bnr /10 Presisering av vedtak i PLU 005/10 og FS 038/10 105/10 Prinsipiell avklaring i forhold til fordeling av en eventuell eiendomsskatt iht. ilandføring av gass 106/10 Jordbruksfondet: Søknad om støtte avløserkurs for 10. klasse 107/10 Søknad om Næringstilskudd - Nyvoll Hjortefarm 108/10 Fra hovedveg til drømmefisken Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 47 DATO- 10/961 10/6617 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Ass. Rådmann var i møtet og informerte om budsjettversjonsrapport 1. Ordfører informerer: Hattfjelldal kommune har fått henvendelse fra Grane kommune angående etablering av nasjonalparkforvalterstillingen. De ønsker en slik etablering på Laksforsen i Grane. Hattfjelldal støtter Grane kommune i dette arbeidet. Sekretariatet i Sagaveiprosjektet søkes lagt til Hattfjelldal kommune. Det arbeides videre med å finne en egnet løsning. Ordfører og gruppeleder har gjennomført medarbeidersamtale med rådmannen. Det er to momenter som blir trukket frem. Det ene er at man ønsker sterkt å få på plass en personalsjef i løpet av Det andre er å få gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Formannskapet bestiller innhenting av pris og selskap som gjennomfører slike arbeidsmiljøundersøkelser. De ønsker seg forlagt sak på dette i desember måned. FS-096/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

3 Side 3 av 47 Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/5993 S Utslipps- og byggetilatelse for avløpsanlegg på gnr. 32, bnr. 33 i Hattfjelldal 2 10/5994 S Utslipps- og byggetillatelse for avløpsanlegg, Furuheim gnr. 19 bnr. 6 i Hattfjelldal 3 10/6027 S Økonomisk støtte til private vannverk. Trollhaugen gnr. 43, bnr /6037 S Økonomisk støtte til private vannverk. Bråten gnr. 21, bnr /6056 S Godkjenning av plan for nydyrking - Haugtun 6 10/6161 S Tiltak etter opplærigsloven 4A, engasjement av lærer 7 10/6214 S Delegering vaksinasjon 8 10/6258 S Permisjon 9 10/4738 S Opparbeidelse forretningsområde 10 10/6007 I Eldre i Hattfjelldal Ventetid på legetime /6347 S Tilsetting timelærere kulturskolen /4698 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6470 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6477 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6479 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking 2010

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 47 FE /215 10/6498 Bent Øverby Hattfjelldal Vekst AS - overføring av hotelleiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Ingen Formannskapet Møtebehandling: Formannskapet innstiller på alternativ IV Fisjon, i saksfremlegget: Selskapet Hattfjelldal Vekst as deles i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap som kalles Hattfjelldal eiendom as. Formannskapets forslag på innstilling enstemmig vedtatt. FS-096/10 Vedtak: Selskapet Hattfjelldal Vekst as deles i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap som kalles Hattfjelldal eiendom as.

5 Side 5 av 47 Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne saken er å finne i to forhold. Det ene er selskapet Hattfjelldal vekst as, og det andre er Hattfjelldal hotell. Begge forhold har vært og er omfattet av betydelig politisk interesse, rådmannen vil i det følgende beskrive disse. Saken tar som sådan seg kun av spørsmålet omkring å bringe hotelleiendommen ut av selskapet Hattfjelldal Vekst as. Hattfjelldal vekst as. Selskapet ble i sin tid dannet med det for øye å være kommunens eiendomsselskap. Selskapet ble etter at Børgefjell Vertshus gikk konkurs, så tok Hattfjelldal Vekst as på seg ansvaret for for å opprettholde driften ved hotellet, og da under navnet Hattfjelldal hotell. Det ble tilsatt en egen daglig leder. Etter hvert har den politiske vilje gikk utrykk for at Hattfjelldal Vekst as skal utvikles til å bli kommunens næringsselskap. Den nåværende eierstruktur i selskapet er Hattfjelldal kommune, COOP Hattfjelldal sa og Tronds Bussreiser as. Eierne her nevnt i fallende størrelse på eierpost. Selskapet ble raskt satt til å forvalte og stå som driftsselskap for Hattfjelldal Hotell. Denne virksomheten har tatt det meste av ressurser fra selskapet. Det har vært en betydelig arbeidsmengde. Selskapets styre har ved anledninger også orientert formannskap og kommunestyre om dets virke, med da særlig vekt på hotelldriften. Kommunestyret har gitt klart utrykk for at det ønsker at Hattfjelldal Vekst as, skal settes i stand til å være kommunens næringsutviklingsselskap. For å berede grunnen for en slik tilrettelegging, er det nødvendig å ta hotellet ut av Hattfjelldal Vekst as. Dette kan enklest gjøres ved at eiendommen overføres til Hattfjelldal kommune. Arbeidet å videre legge til rette for, og gjøre Hattfjelldal Vekst as til kommunens næringsselskap er startet og forløper som planlagt. Dette arbeidet vil bli gjenstand for konkrete saker fra rådmannens side til politiske fora. Hotellet. Det er kommet klart til utrykk fra kommunestyret at man anser hotellet for en meget viktig del av det tilbud man ønsker skal være til stede over kommunens gjester så vel som den innbyggere. Hotellet anser man for viktig til at det skal forsvinne. Rådmannen har notert seg dette ønsket, og legger med dette frem følgende vurderinger. Vurdering: Rådmannen har drøftet så vel tilretteleggingen av Hattfjelldal Vekst as til næringsselskap som en utskillelse av hotellet fra Hattfjelldal Vekst as og la i den forbindelse frem følgende mulige alternativer tildiskusjon. Alle tall er stipulerte størrelser. Alt I Hattfjelldal Vekst berammer styrt avvikling. Konsekvenser: Aksjekapital vil være tapt. Ingen styring med fremtidige eiere/drift av hotellet. Aksjekapital kr føres som tapt. Alt II Hattfjelldal kommune kjøper hotellet av Hattfjelldal Vekst for et minimumsbeløp slik at Hattfjelldal Vekst får gjort opp lån og leverandørgjeld. Beløpet antas å være i størrelsesorden ca 3,5 millioner. Konsekvenser: All aksjekapital er tapt og Hattfjelldal Vekst opphører som selskap. Investeringsbehov ca kr , i tillegg føres aksjekapital på kr som tapt. Alt III Hattfjelldal kommune kjøper hotellet av Hattfjelldal Vekst for bokført verdi på overdragelsestidspunktet.

6 Side 6 av 47 Beløpet vil være ca 7,4 millioner. Konsekvenser: Hattfjelldal Vekst består som selskap med en kapital på ca 4 millioner(oppr aksjekapital 7,7 millioner) Investeringsbehov ca kr Formannskapet anbefalte og gikk inn for alternativ III, for det videre arbeid. For å kunne få dette gjennomført i riktig rekkefølge og til rett tid. Målet er her ufravikelig den 1. januar 2011, så er det nødvendig å få kommunestyrets behandling av denne sak nå i novembermøtet, slik at alle nødvendige papirer og registreringer kan være utført før Alt IV Fisjon I tillegg, så ønsker rådmannen å legge frem et ytterligere alternativ til fremgangsmåten. I forbindelse med at administrasjonen hadde behov for å få en nærmere orientering fra selskapets regnskapsfører, så ble vi av praktiske årsaker henvist til revisoren. Revisoren hadde et ytterligere alternativ. Det dreier seg om en fisjon. Det vil si man deler opp selskapet Hattfjelldal Vekst as i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap, kallet for eksempel Hattfjelldal eiendom as. For nærmere forklaring så vises det til vedlegget ra revisorselskapet Ernst & Young. Administrative og økonomiske konsekvenser: Med alternativ tre som grunnlag vil hotellet gå tilbake til kommunens forvaltning som en ordinær del av den bygningsmasse som kommunen rår over. Det er en grunnleggende forutsetning i dette at kommuneadministrasjonen ikke skal drive hotell. Hotelldrift har vi ikke kompetanse på, og det vil også være i strid med alle kjente regler avgrensninger av kommunalt virke overfor næringsvirksomhet. Her legger rådmannen til grunn at det kun er byggforvaltning og utleie av bygget til en driftsoperatør som skal være administrasjonens virke. Beløpet som man endelig kommer frem til som en overføringssum er ikke kjent på skrivende tidspunkt. Her må rådmannen her få anledning til å legge frem tallene for kommunestyret i møtet. Slik at et endelig vedtak samt kontering kan fattes. For alternativ fire, forslaget fra revisor, så vil beløpet bli langt lavere. Man får i tillegg en enklere håndtering med bruken av finansieringskilder til transaksjonene. Konklusjon: Kommunestyret fatter vedtak om hvilken fremgangsmåte som skal velges for å gjøre Hattfjelldal Vekst as om til kommunens næringsselskap. Bent Øverby rådmann Av forhandlingsmessige årsaker legger rådmannen ikke frem en skriftlig orientering om arbeidet Orientering kan bli gitt i møtet.

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 47 FE-614, TI-&30 10/939 10/6485 Stian Skjærvik Planlegging av service-/forretningsbygg - forprosjekt. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår å tilføye Hattfjelldal kommune i prosjektgruppen. Rådmannens innstilling med tilføyningen enstemmig vedtatt. FS-097/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Kommunestyret Møtebehandling: Rådmannen foreslår å invitere Drosjesentralen v/ Edel Breivik til å sitte i prosjektgruppen. Formannskapets innstilling men endring enstemmig vedtatt. KS-046/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg.

8 Side 8 av 47 Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Drosjesentralen v/ Edel Breivik Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 47 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Forprosjekt servicebygg.doc Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne saken er å finne i vedtak fra kommunestyret den sak 020/06 vedr. reguleringsplan for Hattfjelldal sentrum-sør og vedtak i k.sak 09/06 den vedr. forprosjekt til sentrumsutviklingsplanen. Kommunestyret har gjennom arbeidet med sentrumsutviklingsplanen (2005/2006) vurdert hvordan sentrumsarealene skal disponeres. Hovedfokus i sentrumsprosjektet lå på selve torgområdet, men i forprosjektet ble hele indre sentrum vurdert. Vedtak i k.sak 09/06, den , omfatter derfor også områdene sør for RV 73. Det ble parallelt med sentrumsutviklingsplanen arbeidet med reguleringsplanen for Hattfjelldal sentrum Sør. De formål, dvs. hva tomteområdene skal nyttes til, som lå i nevnte forprosjekt er derfor også innarbeidet i reguleringsplanen. Gjennom budsjett 2010 bevilget kommunestyret kr.6,5 mill. til opparbeidelse av tomteområdet. Tomten til parkering og bensinstasjon, jfr. tegning fra forprosjekt til sentrumsutviklingsplan, ferdigstilles 2010/2011. Som en fase to i utbyggingen av området skal det nå vurderes behovet og muligheten for å bygge et service-/forretningsbygg på arealet avsatt til bensinstasjon. Administrasjonen har over tid mottatt en del henvendelser om behov for lokaliteter til div. formål. Den kartleggingen en så langt har gjort av behov og interesser for lokaler til service-/forretningsvirksomhet, tilsier at muligheten for å realisere et slikt bygg bør utredes. Pr. dato er det registrert ønsker og behov for kontorlokaler, utstillingslokaler, areal til servicefunksjoner, garasje- og oppholdsarealer og arealer til aktivitets-/forretningsformål. Forprosjektet vil måtte ta for seg følgende hovedproblemstillinger: Kartlegging og beskrivelse av reelle behov og løsninger for lokaler. Avklare mulige eierskapsmodeller. Vurdere gjennomføring av byggeprosess og arealutnyttelse for området. Vurdere finansiering av bygget. Det endelige materialet til forprosjektet skal omfatte: Saksfremstilling Forprosjekttegninger, vanligvis i målestokk 1:100 Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner. Kostnadsoverslag på grunnlag av erfaringstall Kostnadsoverslag skal omfatte eventuelle tomtekostnader/gebyrer, utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnerisk utsmykking. Om mulig, budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. Vurdering:

10 Side 10 av 47 Samlet kartlegging av behov for lokaler tilsier at kommunen bør gjennomføre et forprosjekt for vurdere muligheten for å realisere et service- og forretningsbygg på tomten opparbeidet til bensinstasjon. Hver i sær vil det trolig ikke være realistisk at interessentene har nok kapital til å realisere et bygg. Samler man derimot alle interessenter i ett byggeprosjekt, vil sannsynligheten for å kunne realisere bygget øke betraktelig. Interessentene så langt er HelseNord som har behov for garasje til ambulanse og oppholdsrom /vaktrom ti vaktpersonell, Helgeland Museum har meldt interesse for utstillingslokaler og kontorer, Hattfjelldal regnskapskontor har meldt interesse for kontorlokaler, Hatten bilservice har behov for arealer til serviceanlegg og HaG Vekst AS har behov for mer tilpassede arealer til fremtidig virksomhet. Et fellesskap bestående av flere typer aktiviteter åpner også muligheten for andre synergieffekter og knoppskyting. Det er viktig at interessentene deltar aktivt i planarbeidet slik at arealbehov og løsninger blir korrekt vurdert. I tillegg er det viktig å finne frem til en eierskapsmodell som realistisk kan gjennomføres. Tomtearealet til bensinstasjon har i sine reguleringsbestemmelser i seg formuleringer som ikke er helt tydelige på hva et servicebygg skal inneholde. Det må derfor gjennom forprosjektet vurderes også dette forholdet. Kostnaden ved forprosjektet antas å bli minimale. Det antas at noen av deltagerne i arbeidsgruppen vil kunne kreve godtgjørelse. Rådmannen legger opp til hovedsakelig kveldsmøter slik at tapt arbeidsfortjeneste skal unngås. Kostnader til arkitekt er usikre. Ettersom Helgeland Museum er en av interessentene i forprosjektet, legges det i første omgang opp til å benytte deres arkitekter. Administrative og økonomiske konsekvenser: Rådmannen utnevner prosjektleder slik at denne kostnaden dekkes internt. Hvorvidt det vil komme til andre utgifter er usikkert. For å ha en buffer mot uforutsette kostnader bør det bevilges kr ,- til prosjektet. Konklusjon: Det gjennomføres et forprosjekt som vist i vedlagte skisse til forprosjekt datert Til å sitte i prosjektgruppen inviteres Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Helgeland Museum, Hatten bilservice AS, Helse Nord og HaG Vekst AS. Forprosjektet fremlegges for kommunestyret i mars Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet. Stian Skjærvik ass. rådmann

11 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 11 av 47 FA-D11 09/70 10/6454 Marit Hatten Revidering av regler ved leie av flerbrukshallen og trimrom. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-098/10 Vedtak: Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-053/10 Vedtak: Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent habilitet Side 12 av 47 Vedlegg: Nye regler flerbrukshallen Nye regler treningsrom Saksopplysninger: Utleieregler for flerbrukshallen og treningsrommet ble innført juni Etter to års erfaring med utleie finner vi det nå hensiktsmessig å revidere utleiereglene. Bl.a. ser vi at vi ikke får betaling for kort som ikke leveres tilbake etter endt bruk. Dette blir stor belastning både administrativt og økonomisk da kommunen må sende ut etterlysning på kortene og purringer. Dette har til nå blitt gjort annen hver måned. Pr. d.d. er det 110 kort som er utgått og ikke levert tilbake/fornyet. Vurdering: Det ønskes nå å sette ett depositum på kr. 200,- som leietaker betaler ved kjøp av kort. Depositumet får leietaker tilbakebetalt når kortet returneres. Det blir satt en frist for tilbakelevering på to måneder. Det er ønskelig å få endret søknadsfristen for leie av flerbrukshallen. I vedtatte regler er søknadsfristen 31. august. Da administrasjonen trenger behandlingstid for timefordeling, mener mange leietakere at treningen kommer for sent i gang. Administrasjonen foreslår å endre dette til at det blir annonsert frist i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Utleiereglene for flerbrukshallen pkt 1 har følgende ordlyd: Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til Hattfjelldal kommune v/ servicekontoret innen 31. august. Ønsker som kommer etter den tid kan få oppsatt tid på time(r), som er ledige. Foreslås endret til: Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til Hattfjelldal kommune innen annonsert frist. Ønsker som kommer etter den tid kan få oppsatt tid på time(r), som er ledige. Følgende nytt punkt ønskes inn i reglene både for treningsrommet og flerbrukshallen: Det betales depositum for kortet på kr 200,- Frist for tilbakelevering av kortet/fornyelse av kortet, er to måneder etter avtaleperiodens utløp. Blir kortet levert tilbake/fornyet etter dette, medfører det tap av depositum. Det foreslås også at endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Administrative og økonomiske konsekvenser: Dagens ordning er at alle leietakere, med utløpte kort, tilskrives. Det går med mye tid og utgifter til porto, og er som regel fånyttes. Med ny ordning og depositum vil vi ikke ha noen økonomisk belastning på utleverte kort, men sannsynligvis vil det medføre at flere adgangskort blir levert tilbake. Konklusjon: Reviderte regler for bruk av trimrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Marit Hatten arbeidsleder

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 13 av 47 FE /831 10/6296 Stian Skjærvik Søknad om tilskudd til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Rådmannens innstilling 1. Hatten Bilservice AS innvilges økonomisk støtte i form av tilskudd og lån innenfor en ramme på 50% av total investeringskostnad på kr ,-, dvs. med kr ,-. 2. Denne økonomiske støtten fordeler seg med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Lånet gis som annuitetslån over 10 år, rente Nibor+1%, 1 års avdragsfrihet og kvartalsvise avdrag. 3. Vefsnafondet benyttes som finansieringskilde. Konteringen blir slik: : , : , : , : ,- 4. Lån/tilskudd på kr ,- gitt til Hatten Bilservice i f.sak 028/03, omgjøres til tilskudd på det tidspunkt bensinanlegget er etablert på regulert sentrumsnært område. 5. Rådmannen utarbeider tilskudds - og lånedokumenter. Lånet gis med pant i anlegget Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår å utsette saken til forprosjektet for service/forretningsbygg, er gjennomført. FS-099/10 Vedtak: Saken utsettes til forprosjektet for service/forretningsbygg, er gjennomført. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 14 av 47 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om tilskudd og lån til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum - byggetrinn Vedlegg Nyskapning og etablering på nytt næringsareal i sentrum Saksopplysninger: Det vises til vedlagte søknad av fra Hatten Bilservice der det søkes om tilskudd og lån til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum, byggetrinn 1. Som det fremgår av søknaden ble det midlertidige anlegget etablert i 2003 i påvente av at sentrumsnært areal skulle bli tilgjengelig. Total kostnad ved den midlertidige etableringen i Susendalsveien er opplyst å være kr ,- eks.mva. Formannskapet fattet i den forbindelse slik vedtak i den : Det innvilges et rente- og avdragsfritt lån på inntil kr ,-. Lånet ettergis i sin helhet når det er etablert et fullverdig serviceanlegg på avsatt tomt til bensinstasjon Lånet er utbetalt som med kr den Redusert utbetaling skyldes antakelig tilbakehold beløp til tinglysing av pantobligasjon. Søknad fra Hatten Bilservice om tilskudd og lån er todelt. Trinn 1 er definert som Nyskaping og etablering på nytt næringsareal i sentrum, hvor følgende beskrivelse er gitt: Flytte eksisterende drivstoffanlegg, og være med i nyskaping for både eksisterende og ny virksomhet i bygda. Nytt parkeringsareal i sentrum Muligheter for landingsplass for ambulansehelikopter på eller ved parkeringsområde. Kostnadsoverslag for trinn 1: Flytting /graving/entreprenørkostnader kr Planlegging/prosjektering/ etterarbeid og opprydding kr Kalkulerte uforutsette tilleggskostnader ca 15% kr Sum kostnader kr Finansiering: Egeninnsats/egne midler kr Tilskudd/Lån kr ,- I trinn 2 er det planer om nytt nærings og servicebygg og det skal legges til rette for framtidig utvikling og evt. tilleggsnæringer i sentrum. Behov kan være butikk, kontorer, skysstasjon m.m. Serviceanlegget blir lett synlig for kunder og reisende. Det forventes en positiv effekt og økt stoppeffekt. Sentrum mer helhetlig med mange tilbud samlet og lett tilgjengelig. Vurdering: I 2005 ble det søkt om investeringstilskudd til å sette opp servicehall for dekk/bilservice. Det ble vedtatt en forhøyelse av lånet fra den til kr med de samme vilkår om ettergivelse. Servicehallen er ikke bygd og resterende kr er ikke blitt utbetalt. Gjennom vedtatt reguleringsplan og sentrumsutviklingsplan har kommunestyret avsatt egen tomt til bensinstasjon. Intensjonen er derfor klart til stede at slikt anlegg er ønsket sentrumsnært på angitt tomt. Gjennom trinn 1 ønsker Hatten Bilservice AS nå å etablere anlegget på tomten. Gjennom trinn 2 er det videre beskrevet en intensjon om å også anlegge en servicedel til pumpeanlegget i samarbeid med andre interesser og behov.

15 Flyttingen av bensinstasjonen/pumpeanlegget er kostnadsberegnet til kr ,-, herav uforutsette kostnader på kr ,- og egenkap./-innsats på kr ,-. Selve flyttekostnaden er oppgitt til kr ,-. Ut fra oppsettet i finansieringsplanen er finansieringen prosentvis slik Tiltak Beløp Prosent Egenkapital ,- 30% Lån/tilskudd ,- 70% Side 15 av 47 En er av den oppfatning at egenkapitalkravet bør økes til 50% basert på kostnadselementene i planen. Dette gir følgende fordeling: Tiltak Beløp Prosent Egenkapital % Lån/tilskudd % Fordelingen av finansieringen mellom lån og tilskudd anbefales i forholdet 25% tilskudd og 75% lån. Dette vil gi slik fordeling: Tiltak Beløp Prosent Tilskudd % Lån % Det er i søknaden ikke angitt noen ønsket betalingsplan for lånet. En vurderer derfor betalingsplanen opp mot hva bedriften realistisk vil kunne håndtere av årlige kostnader. Legger man til grunn en nedbetalingsplan for et annuitetslån over 10 år (med 1 års avdragsfrihet), med kvartalsvise avdrag og rente basert på Nibor + 1% (for eksempel tot.4%), blir kostnadene slik: Totale lånekostnader pr.år Pr måned (i gj.sn.) År Rente Avdrag Total Restgjeld Rente Avdrag Total Nøkkeltallsoversikt for Hatten Bilservice viser en langsiktig gjeld på kr ,- pr Øvrige nøkkeltall viser for øvrig en positiv utvikling. Det er sannsynlig at bedriften vil kunne klare å betjene et lån på ,-. Kommunen har pr. dato 3 ulike næringsfond som kan benyttes til finansiering av næringstiltak. Dette tiltaket går imidlertid ut over Tiltaksfondet retningslinjer. I fht. dette næringstiltaket er derfor enten Næringsfondet eller Vefsnafondet mest egnet. Retningslinjene for begge fondene er ikke til hinder for at det både kan gis lån og tilskudd. Saksbehandler anbefaler at en benytter Vefsnafondet som finansieringskilde. Etableringen av en sentrumsnær bensinstasjon har vært politisk ønsket helt fra nedleggingen av Esso-stasjonen i sentrum. Signalet som ble gitt til Hatten Bilservice ved flyttingen ut av sentrum, med at en ville kreve tilbake lånet i sin helhet dersom ikke anlegget ble flyttet tilbake, er rimelig klart. Flyttingen har imidlertid måtte utsettes til arealene nå er opparbeidet og klare. Også gjennom sentrumsutviklingsplanen er det vist et klart ønske om at bensinstasjonen skal ligge sentrumsnært.

16 Side 16 av 47 Hatten Bilservice ønsker i første omgang å ferdigstille pumpeanlegget slik det er pr. i dag. Flyttingen av anlegget vil utvilsomt styrke driftsgrunnlaget. Det foreligger imidlertid ingen tall på hvor stor den økonomiske effekten vil bli. I trinn 2 ønsker de å etablere en servicedel i samarbeid med andre interessenter. Dette er en fornuftig løsning all den tid det ikke vil være realistisk at noen bensinstasjonskjeder står klar til å etablere seg med fullverdig pumpe og serviceanlegg. Det er ikke beskrevet at serviceanlegget skal ha noen funksjoner som virker konkurrerende i fht. allerede etablerte virksomheter i sentrum. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det er ingen administrative konsekvenser. De økonomiske konsekvensene vil være at Vefsnafondet benyttes til finansiering av tilskudd, i tråd med retningslinjene. I tillegg vil Vefsnafondet finansiere et lån. Lånet vil bli tilbakebetalt med renter og vil kunne avsettes til næringsfondet. Konklusjon: Hatten Bilservice innvilges økonomisk støtte i form av tilskudd og lån innenfor en ramme på 50% av total investeringskostnad, dvs. med kr ,-. Denne økonomiske støtten fordeler seg med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Vefsnafondet benyttes som finansieringskilde. Lån/tilskuddet på kr ,- gitt til Hatten Bilservice i f.sak 028/03, omgjøres til tilskudd på det tidspunkt bensinanlegget er etablert på regulert sentrumsnært område. Stian Skjærvik ass. rådmann

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 47 FE-252, FA-C14 10/905 10/6340 Hilde Dalen Søknad om rentefritt lån Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet Kontering: Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser Formannskapet Rådmannen endrer punkt 2. i sin innstilling til: Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. FS-100/10 Vedtak: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet

18 Kontering: Side 18 av 47 Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-052/10 Vedtak: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet Kontering: Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

19 Side 19 av 47

20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 20 av 47 Saksopplysninger: MOT har søkt kommunen om rentefritt lån for å kunne kjøpe inn eget PA/sceneutstyr til bruk ved egne og andres arrangementer. De har satt opp en nedbetalingsplan som viser at de vil ha betalt tilbake lånet i løpet av umiddelbart etter at leieavtalen med MOT sentralt er i havn. Senest innen utgangen av januar umiddelbart etter avsluttet konsert januar etter overført tilskudd fra Fylket. Etter gjennomført uke og innsendt rapport. Senest innen utgangen av januar umiddelbart etter gjennomført konsert januar 2012 MOT trenger kr raskt for å kunne gjøre avtale om innkjøp av PA og sceneutstyr slik at de ikke må låne utstyr til arrangementer i januar. I 2009 ble Susendal skytterlag innvilget rentefritt lån i F-sak 026/09/ k-sak 011/09 Saken kan sammenlignes med denne. Vurdering: Hattfjelldal kommune er en MOT kommune. Vi har høstet mye og positiv omtale i den forbindelse omdømmebyggingen via MOT er stor. Ideen om at det skal være PA/sceneutstyr i kommunen slik at vi ikke trenger å låne utenfra, er god. Hattfjelldal har mange festivaler og arrangementer som trenger lydutstyr. MOT har arbeidet med saken i lengre tid, søkt midler eksternt og lagt en plan som de mener skal holde økonomisk. Siden tilsagn om støtte er bundet opp mot ferdigstilling av prosjekt eller kommer i ettertid, er MOT i økonomisk dillemma. De søker derfor kommunen om et rentefritt lån. Nedbetalingsplanen viser at skal være tilbakebetalt allerede i løpet av 1. kvartal i Resten, skal nedbetales i løpet av En må formode at nedbetalingsplanen holder. Med andre ord vil størstedelen av lånet være tilbakebetalt innen februar Det er snakk om brukt utstyr og hvor lenge slikt kan holde, er vel avhengi av mange ting bl.a. er det mange uerfarne brukere. Forventer at MOT lærer opp flere personer til å kunne handtere utstyret. Både fordi utstyret holder lengre og at det blir lettere for andre brukere å få benytte det. For kommunen ser vi at alle arrangementer som gjør at mennesker samles, har positive effekter på omdømme, trivsel og næringsliv. Indirekte er dette en støtte til næringslivet, alle som driver næringsvirksomhet i kommunen kan gjøre seg bruk av anlegget. Videre er det en kjent sak at der det samles mange mennesker genererer det større omsetning for næringslivet enten en tenker på hotell og overnatting eller butikker. Det er derfor naturlig å bruke midler fra Næringsfondet. I pkt. 2 Formål står det: Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale fellestiltak. Her ser en arbeidet som MOT utfører i kommunen som et kommunalt fellestiltak for barn og unge. Administrative og økonomiske konsekvenser: Saksbehandlingstid. Økonomisk betyr det at kommunen ikke får renteinntekter av beløpet. Konklusjon: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap:

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr. 14 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/383 14/2334 Hilgunn Anita Iversen 31.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Austerkroken gnr. 50 bnr.

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 30.09.2014 027/14 Kommunestyret 26.11.2014 060/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/624 14/5168 Ragnhild Haugen 08.09.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 28.10.2014 033/14 Kommunestyret 26.11.2014 061/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60, TI-&18 14/798 14/5951 Ragnhild Haugen 17.10.2014 Konsesjon på erverv av fast eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/189 14/1881 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av gnr. 44 bnr. 2 i Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/8667 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 8/2 16/1250 16/8667 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Kvalpskarmo Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 78/8 Arkivsak: JournalpostID: 16/6128 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 03.08.2016 Konsesjon på erverv av eiendom som tilleggsjord Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06.

Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.06.12 055/12 Kommunestyret 27.06. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-V60 12/165 12/3170 Hilgunn Anita Iversen 30.04.12 Konsesjon på erverv av fast eiendom gnr. 78 bnr. 8 i Hattfjelldal Utvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 38/2 Arkivsak: JournalpostID: 16/4809 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 14.06.2016 Behandling av konsesjonssøknad Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 1/8, GBNR - 1/216 16/1193 16/8169 Ragnhild Haugen 03.11.2016 Konsesjon på erverv av eiendom, Utigård Utvalg Møtedato

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 49/7/15 Arkivsak: JournalpostID: 16/6585 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Sørflata Utvalg Møtedato

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Formannskapet /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 8/4 Arkivsak: JournalpostID: 16/4698 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 10.06.2016 Deling av fritidseiendom Kvalpskarmoen Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 49/7/15 16/914 16/6585 Ragnhild Haugen 28.10.2016 Konsesjon på erverv av eiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10 - Anita B Flatås og Esten I Flatås Saksframlegg Arkivnr. 174/4 Saksnr. 2016/1361-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - gbnr 174/4 og 174/10

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 21.10.2010 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERING: Budsjett 2011 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK:

FORMANNSKAP 07.02.2012 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 07.02.2012 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/1062 Sakstittel: SØKNAD OM VARIG FRITAK FRA BOPLIKT PÅ GNR. 49 BNR1 OG 5 I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling:... &&& Sett inn saksutredningen over (IKKE RØR DENNE

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Kommunestyret 09.04.2014 015/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal Hattfjelldal kommune ArkivKode: GBNR - 9/6 9/12 Arkivsak: JournalpostID: 16/6614 Saksbehandler: Ragnhild Haugen Dato: 30.08.2016 Konsesjon for erverv av Vangen, gnr 9 bnr 6 og 12 i Ørjedal

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/ Astri Christine Bævre Istad Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten Averøy kommune Landbruks- og matdepartementet postboks 8007 Dep 0030 OSLO Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2014/2405-4 Astri Christine Bævre Istad 18.12.2014 Høring - Forslag om

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Utvalg Møtedato

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 16/572 og 716 Arkivsaksnr.: 13/3 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 16 BNR 572 OG 716 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel

Utvalg Utvalgssak Møtedato Grønn Nemnd 31.01.2013. 12/1 - Søknad om konsesjon ved erverv. Søker: Michael Hummel Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1818-6 Saksbehandler: Grete Mari Sand, Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Alf Petter Reitan, Enhetsleder samfunnsutvikling Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: GBNR - 59/1 16/1252 16/8681 Ragnhild Haugen 25.11.2016 Konsesjon på eiendom, Linvik i Varntresk Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato E: V04 200400263-15/LANDICB 20.04.2006 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KONSESJONSLOVEN AV 28. NOVEMBER 2003 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/327 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON VED ERVERV AV GNR 31 BNR 1 GRATANGEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21

Saksfremlegg. Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/949 Sakstittel: SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.36/10 OG 21 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Frode

Detaljer

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. - 114/1 og 112/ 5 - Håkon Øglend Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 08.06.2012 Arkiv: :GBR-112/5, gbr114/1, FA-V62, TI-&18 Arkivsaksnr.: 12/1265 Journalpostløpenr.: 12/16917 Saksnummer Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2

Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr 231/2 Saksframlegg Arkivnr. V62 Saksnr. 2010/1236-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Aril Røttum Søknad om konsesjon på erverv av Hindbjørgen gbnr Dokumenter i saken:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd tomt til fritidsformål.

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd tomt til fritidsformål. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: GBNR-53/3 14/301 14/5305 Ragnhild Haugen 14.08.14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fradeling av bebygd

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

Behandling av søknad om fradeling til bolig- og næringsformål GBNR 19/1

Behandling av søknad om fradeling til bolig- og næringsformål GBNR 19/1 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: GBNR-19/1 15/1185 15/9104 Ragnhild Haugen 11.12.2015 Behandling av søknad om fradeling til bolig- og næringsformål GBNR 19/1

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 9 FE-223 15/52 15/321 Lisbet Nordtug 21.10.2015 Endring av retningslinjer for tilskudd til landbruket i Hattfjelldal

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.

Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll. Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep. Konsesjonsloven, med hovedvekt på priskontroll Kurs i prissetting av landbrukseiendommer 13.8.2013, FMBU aud-ingrid.krefting@slf.dep.no Konsesjonsloven Lov av 28.11.2003 nr 98, sist endret i 2009. 1 formål:

Detaljer

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL

Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Arkivsaksnr.: 10/1871-1 Arkivnr.: GNR 51/97 Saksbehandler: Leder Landbrukskontoret for Hadeland, Gudbrand Johannessen 51/97 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - NILS EINAR OPSAHL Hjemmel: Konsesjonsloven

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig

Side 2 av 16 TILLEGGS-SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 039/13 13/259 Konsesjon GBNR 41/3 og 9 - landbrukseig SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 16 MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 28.05.2013 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv

Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak fra lovbestemt boplikt - Tor Arne Tisløv Midtre Namdal samkommune Miljø og landbruk Saksmappe: 2010/4967-3 Saksbehandler: Elin Skard Øien Saksframlegg Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 138 bnr 4 og 26 i Namdalseid kommune - fritak

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng (representant)

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hovedutvalg for nærmiljø og kultur behandlet i møte sak 8/14. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Randaberg kommune Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement Postboks 8007, Dep 0030 OSLO postmottak@lmd.dep.no Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato: 13/2529-5 105 V60 &13 PLA/JOR/AGBC 29.01.2014

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014 020/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-C03 10/244 14/975 Steinar Lund 12.02.2014 Oppussing samfunnshus trinn 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2014

Detaljer

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-614, TI-&30 10/939 12/7412 Stian Skjærvik 29.10.2012 Etablering av eiendomsselskap for service-/næringsbygg.

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune.

Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9 og 34/59 i Sandlia, Tana kommune. Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/107-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Delegert landbruk 3/17 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gbnr 34/9

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:30 16:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 15:30 16:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord landbruks- og utmarksnemnd Møtested: Åfjord rådhus Stokksund Møtedato: 13.01.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/ Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø Mildrid Einmo Steinsveien 96 7740 STEINSDALEN MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/5339-3 Kirsti Jakobsen, 27.10.2016 Søknad fra Mildrid

Detaljer

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL.

Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015. Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem. Funksjon NES TL. GÅIVUONA SUOHKAN 0 KAFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskap - Næringssaker Formannskapssalen, Rådhuset 09.11.2015 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Svein Oddvar

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eli Forthun Arkiv: GNR 18/2 Arkivsaksnr.: 10/2564 GNR. 18/1 OG 18/2 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM FONNDALEN GÅRD Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om konsesjon

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer