Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Terje Daleng (representant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 5 medlemmer møtte 5. Totalt frammøtte: 5 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 096/10 Referatsaker 096/10 Hattfjelldal Vekst AS - overføring av hotelleiendom 097/10 Planlegging av service-/forretningsbygg - forprosjekt. 098/10 Revidering av regler ved leie av flerbrukshallen og trimrom. 099/10 Søknad om tilskudd til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum 100/10 Søknad om rentefritt lån 101/10 Kommunesamarbeid Grane og Hattfjelldal - prosjekt palliativ plan. 102/10 Konsesjon på erverv av fast eiendom 103/10 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 1 bnr /10 Presisering av vedtak i PLU 005/10 og FS 038/10 105/10 Prinsipiell avklaring i forhold til fordeling av en eventuell eiendomsskatt iht. ilandføring av gass 106/10 Jordbruksfondet: Søknad om støtte avløserkurs for 10. klasse 107/10 Søknad om Næringstilskudd - Nyvoll Hjortefarm 108/10 Fra hovedveg til drømmefisken Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 47 DATO- 10/961 10/6617 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Ass. Rådmann var i møtet og informerte om budsjettversjonsrapport 1. Ordfører informerer: Hattfjelldal kommune har fått henvendelse fra Grane kommune angående etablering av nasjonalparkforvalterstillingen. De ønsker en slik etablering på Laksforsen i Grane. Hattfjelldal støtter Grane kommune i dette arbeidet. Sekretariatet i Sagaveiprosjektet søkes lagt til Hattfjelldal kommune. Det arbeides videre med å finne en egnet løsning. Ordfører og gruppeleder har gjennomført medarbeidersamtale med rådmannen. Det er to momenter som blir trukket frem. Det ene er at man ønsker sterkt å få på plass en personalsjef i løpet av Det andre er å få gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Formannskapet bestiller innhenting av pris og selskap som gjennomfører slike arbeidsmiljøundersøkelser. De ønsker seg forlagt sak på dette i desember måned. FS-096/10 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen Formannskapssekretær

3 Side 3 av 47 Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/5993 S Utslipps- og byggetilatelse for avløpsanlegg på gnr. 32, bnr. 33 i Hattfjelldal 2 10/5994 S Utslipps- og byggetillatelse for avløpsanlegg, Furuheim gnr. 19 bnr. 6 i Hattfjelldal 3 10/6027 S Økonomisk støtte til private vannverk. Trollhaugen gnr. 43, bnr /6037 S Økonomisk støtte til private vannverk. Bråten gnr. 21, bnr /6056 S Godkjenning av plan for nydyrking - Haugtun 6 10/6161 S Tiltak etter opplærigsloven 4A, engasjement av lærer 7 10/6214 S Delegering vaksinasjon 8 10/6258 S Permisjon 9 10/4738 S Opparbeidelse forretningsområde 10 10/6007 I Eldre i Hattfjelldal Ventetid på legetime /6347 S Tilsetting timelærere kulturskolen /4698 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6470 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6477 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking /6479 S Tilskudd fra kommunen - nydyrking 2010

4 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 4 av 47 FE /215 10/6498 Bent Øverby Hattfjelldal Vekst AS - overføring av hotelleiendom Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Ingen Formannskapet Møtebehandling: Formannskapet innstiller på alternativ IV Fisjon, i saksfremlegget: Selskapet Hattfjelldal Vekst as deles i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap som kalles Hattfjelldal eiendom as. Formannskapets forslag på innstilling enstemmig vedtatt. FS-096/10 Vedtak: Selskapet Hattfjelldal Vekst as deles i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap som kalles Hattfjelldal eiendom as.

5 Side 5 av 47 Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne saken er å finne i to forhold. Det ene er selskapet Hattfjelldal vekst as, og det andre er Hattfjelldal hotell. Begge forhold har vært og er omfattet av betydelig politisk interesse, rådmannen vil i det følgende beskrive disse. Saken tar som sådan seg kun av spørsmålet omkring å bringe hotelleiendommen ut av selskapet Hattfjelldal Vekst as. Hattfjelldal vekst as. Selskapet ble i sin tid dannet med det for øye å være kommunens eiendomsselskap. Selskapet ble etter at Børgefjell Vertshus gikk konkurs, så tok Hattfjelldal Vekst as på seg ansvaret for for å opprettholde driften ved hotellet, og da under navnet Hattfjelldal hotell. Det ble tilsatt en egen daglig leder. Etter hvert har den politiske vilje gikk utrykk for at Hattfjelldal Vekst as skal utvikles til å bli kommunens næringsselskap. Den nåværende eierstruktur i selskapet er Hattfjelldal kommune, COOP Hattfjelldal sa og Tronds Bussreiser as. Eierne her nevnt i fallende størrelse på eierpost. Selskapet ble raskt satt til å forvalte og stå som driftsselskap for Hattfjelldal Hotell. Denne virksomheten har tatt det meste av ressurser fra selskapet. Det har vært en betydelig arbeidsmengde. Selskapets styre har ved anledninger også orientert formannskap og kommunestyre om dets virke, med da særlig vekt på hotelldriften. Kommunestyret har gitt klart utrykk for at det ønsker at Hattfjelldal Vekst as, skal settes i stand til å være kommunens næringsutviklingsselskap. For å berede grunnen for en slik tilrettelegging, er det nødvendig å ta hotellet ut av Hattfjelldal Vekst as. Dette kan enklest gjøres ved at eiendommen overføres til Hattfjelldal kommune. Arbeidet å videre legge til rette for, og gjøre Hattfjelldal Vekst as til kommunens næringsselskap er startet og forløper som planlagt. Dette arbeidet vil bli gjenstand for konkrete saker fra rådmannens side til politiske fora. Hotellet. Det er kommet klart til utrykk fra kommunestyret at man anser hotellet for en meget viktig del av det tilbud man ønsker skal være til stede over kommunens gjester så vel som den innbyggere. Hotellet anser man for viktig til at det skal forsvinne. Rådmannen har notert seg dette ønsket, og legger med dette frem følgende vurderinger. Vurdering: Rådmannen har drøftet så vel tilretteleggingen av Hattfjelldal Vekst as til næringsselskap som en utskillelse av hotellet fra Hattfjelldal Vekst as og la i den forbindelse frem følgende mulige alternativer tildiskusjon. Alle tall er stipulerte størrelser. Alt I Hattfjelldal Vekst berammer styrt avvikling. Konsekvenser: Aksjekapital vil være tapt. Ingen styring med fremtidige eiere/drift av hotellet. Aksjekapital kr føres som tapt. Alt II Hattfjelldal kommune kjøper hotellet av Hattfjelldal Vekst for et minimumsbeløp slik at Hattfjelldal Vekst får gjort opp lån og leverandørgjeld. Beløpet antas å være i størrelsesorden ca 3,5 millioner. Konsekvenser: All aksjekapital er tapt og Hattfjelldal Vekst opphører som selskap. Investeringsbehov ca kr , i tillegg føres aksjekapital på kr som tapt. Alt III Hattfjelldal kommune kjøper hotellet av Hattfjelldal Vekst for bokført verdi på overdragelsestidspunktet.

6 Side 6 av 47 Beløpet vil være ca 7,4 millioner. Konsekvenser: Hattfjelldal Vekst består som selskap med en kapital på ca 4 millioner(oppr aksjekapital 7,7 millioner) Investeringsbehov ca kr Formannskapet anbefalte og gikk inn for alternativ III, for det videre arbeid. For å kunne få dette gjennomført i riktig rekkefølge og til rett tid. Målet er her ufravikelig den 1. januar 2011, så er det nødvendig å få kommunestyrets behandling av denne sak nå i novembermøtet, slik at alle nødvendige papirer og registreringer kan være utført før Alt IV Fisjon I tillegg, så ønsker rådmannen å legge frem et ytterligere alternativ til fremgangsmåten. I forbindelse med at administrasjonen hadde behov for å få en nærmere orientering fra selskapets regnskapsfører, så ble vi av praktiske årsaker henvist til revisoren. Revisoren hadde et ytterligere alternativ. Det dreier seg om en fisjon. Det vil si man deler opp selskapet Hattfjelldal Vekst as i to. Det ene selskapet blir Hattfjelldal Vekst as og det andre blir et eiendomsselskap, kallet for eksempel Hattfjelldal eiendom as. For nærmere forklaring så vises det til vedlegget ra revisorselskapet Ernst & Young. Administrative og økonomiske konsekvenser: Med alternativ tre som grunnlag vil hotellet gå tilbake til kommunens forvaltning som en ordinær del av den bygningsmasse som kommunen rår over. Det er en grunnleggende forutsetning i dette at kommuneadministrasjonen ikke skal drive hotell. Hotelldrift har vi ikke kompetanse på, og det vil også være i strid med alle kjente regler avgrensninger av kommunalt virke overfor næringsvirksomhet. Her legger rådmannen til grunn at det kun er byggforvaltning og utleie av bygget til en driftsoperatør som skal være administrasjonens virke. Beløpet som man endelig kommer frem til som en overføringssum er ikke kjent på skrivende tidspunkt. Her må rådmannen her få anledning til å legge frem tallene for kommunestyret i møtet. Slik at et endelig vedtak samt kontering kan fattes. For alternativ fire, forslaget fra revisor, så vil beløpet bli langt lavere. Man får i tillegg en enklere håndtering med bruken av finansieringskilder til transaksjonene. Konklusjon: Kommunestyret fatter vedtak om hvilken fremgangsmåte som skal velges for å gjøre Hattfjelldal Vekst as om til kommunens næringsselskap. Bent Øverby rådmann Av forhandlingsmessige årsaker legger rådmannen ikke frem en skriftlig orientering om arbeidet Orientering kan bli gitt i møtet.

7 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 7 av 47 FE-614, TI-&30 10/939 10/6485 Stian Skjærvik Planlegging av service-/forretningsbygg - forprosjekt. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår å tilføye Hattfjelldal kommune i prosjektgruppen. Rådmannens innstilling med tilføyningen enstemmig vedtatt. FS-097/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg. Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Kommunestyret Møtebehandling: Rådmannen foreslår å invitere Drosjesentralen v/ Edel Breivik til å sitte i prosjektgruppen. Formannskapets innstilling men endring enstemmig vedtatt. KS-046/10 Vedtak: Hattfjelldal kommunestyre vedtar gjennomføring av et forprosjekt som vist i skisse til forprosjekt datert , for evt. bygging av et service-/foretningsbygg.

8 Side 8 av 47 Til å sitte i prosjektgruppen inviteres en representant fra hhv.: Hattfjelldal kommune Hattfjelldal Regnskapskontor AS. Helgeland Museum Hatten Bilservice AS Helse Nord. HaG Vekst AS. Drosjesentralen v/ Edel Breivik Rådmannen gjennomfører forprosjektet. Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet, kto Bevilgningen dekkes av Vefsnafondet kto Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

9 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 9 av 47 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Forprosjekt servicebygg.doc Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne saken er å finne i vedtak fra kommunestyret den sak 020/06 vedr. reguleringsplan for Hattfjelldal sentrum-sør og vedtak i k.sak 09/06 den vedr. forprosjekt til sentrumsutviklingsplanen. Kommunestyret har gjennom arbeidet med sentrumsutviklingsplanen (2005/2006) vurdert hvordan sentrumsarealene skal disponeres. Hovedfokus i sentrumsprosjektet lå på selve torgområdet, men i forprosjektet ble hele indre sentrum vurdert. Vedtak i k.sak 09/06, den , omfatter derfor også områdene sør for RV 73. Det ble parallelt med sentrumsutviklingsplanen arbeidet med reguleringsplanen for Hattfjelldal sentrum Sør. De formål, dvs. hva tomteområdene skal nyttes til, som lå i nevnte forprosjekt er derfor også innarbeidet i reguleringsplanen. Gjennom budsjett 2010 bevilget kommunestyret kr.6,5 mill. til opparbeidelse av tomteområdet. Tomten til parkering og bensinstasjon, jfr. tegning fra forprosjekt til sentrumsutviklingsplan, ferdigstilles 2010/2011. Som en fase to i utbyggingen av området skal det nå vurderes behovet og muligheten for å bygge et service-/forretningsbygg på arealet avsatt til bensinstasjon. Administrasjonen har over tid mottatt en del henvendelser om behov for lokaliteter til div. formål. Den kartleggingen en så langt har gjort av behov og interesser for lokaler til service-/forretningsvirksomhet, tilsier at muligheten for å realisere et slikt bygg bør utredes. Pr. dato er det registrert ønsker og behov for kontorlokaler, utstillingslokaler, areal til servicefunksjoner, garasje- og oppholdsarealer og arealer til aktivitets-/forretningsformål. Forprosjektet vil måtte ta for seg følgende hovedproblemstillinger: Kartlegging og beskrivelse av reelle behov og løsninger for lokaler. Avklare mulige eierskapsmodeller. Vurdere gjennomføring av byggeprosess og arealutnyttelse for området. Vurdere finansiering av bygget. Det endelige materialet til forprosjektet skal omfatte: Saksfremstilling Forprosjekttegninger, vanligvis i målestokk 1:100 Beskrivelse av bygningsmessige standard og tekniske installasjoner. Kostnadsoverslag på grunnlag av erfaringstall Kostnadsoverslag skal omfatte eventuelle tomtekostnader/gebyrer, utenomhusanlegg, antatt prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnerisk utsmykking. Om mulig, budsjett for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV -budsjett) etter ferdigstillelse Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging. Vurdering:

10 Side 10 av 47 Samlet kartlegging av behov for lokaler tilsier at kommunen bør gjennomføre et forprosjekt for vurdere muligheten for å realisere et service- og forretningsbygg på tomten opparbeidet til bensinstasjon. Hver i sær vil det trolig ikke være realistisk at interessentene har nok kapital til å realisere et bygg. Samler man derimot alle interessenter i ett byggeprosjekt, vil sannsynligheten for å kunne realisere bygget øke betraktelig. Interessentene så langt er HelseNord som har behov for garasje til ambulanse og oppholdsrom /vaktrom ti vaktpersonell, Helgeland Museum har meldt interesse for utstillingslokaler og kontorer, Hattfjelldal regnskapskontor har meldt interesse for kontorlokaler, Hatten bilservice har behov for arealer til serviceanlegg og HaG Vekst AS har behov for mer tilpassede arealer til fremtidig virksomhet. Et fellesskap bestående av flere typer aktiviteter åpner også muligheten for andre synergieffekter og knoppskyting. Det er viktig at interessentene deltar aktivt i planarbeidet slik at arealbehov og løsninger blir korrekt vurdert. I tillegg er det viktig å finne frem til en eierskapsmodell som realistisk kan gjennomføres. Tomtearealet til bensinstasjon har i sine reguleringsbestemmelser i seg formuleringer som ikke er helt tydelige på hva et servicebygg skal inneholde. Det må derfor gjennom forprosjektet vurderes også dette forholdet. Kostnaden ved forprosjektet antas å bli minimale. Det antas at noen av deltagerne i arbeidsgruppen vil kunne kreve godtgjørelse. Rådmannen legger opp til hovedsakelig kveldsmøter slik at tapt arbeidsfortjeneste skal unngås. Kostnader til arkitekt er usikre. Ettersom Helgeland Museum er en av interessentene i forprosjektet, legges det i første omgang opp til å benytte deres arkitekter. Administrative og økonomiske konsekvenser: Rådmannen utnevner prosjektleder slik at denne kostnaden dekkes internt. Hvorvidt det vil komme til andre utgifter er usikkert. For å ha en buffer mot uforutsette kostnader bør det bevilges kr ,- til prosjektet. Konklusjon: Det gjennomføres et forprosjekt som vist i vedlagte skisse til forprosjekt datert Til å sitte i prosjektgruppen inviteres Hattfjelldal Regnskapskontor AS, Helgeland Museum, Hatten bilservice AS, Helse Nord og HaG Vekst AS. Forprosjektet fremlegges for kommunestyret i mars Det bevilges kr ,- til dekning av kostnader til forprosjektet. Stian Skjærvik ass. rådmann

11 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 11 av 47 FA-D11 09/70 10/6454 Marit Hatten Revidering av regler ved leie av flerbrukshallen og trimrom. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-098/10 Vedtak: Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-053/10 Vedtak: Reviderte regler for bruk av treningsrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

12 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent habilitet Side 12 av 47 Vedlegg: Nye regler flerbrukshallen Nye regler treningsrom Saksopplysninger: Utleieregler for flerbrukshallen og treningsrommet ble innført juni Etter to års erfaring med utleie finner vi det nå hensiktsmessig å revidere utleiereglene. Bl.a. ser vi at vi ikke får betaling for kort som ikke leveres tilbake etter endt bruk. Dette blir stor belastning både administrativt og økonomisk da kommunen må sende ut etterlysning på kortene og purringer. Dette har til nå blitt gjort annen hver måned. Pr. d.d. er det 110 kort som er utgått og ikke levert tilbake/fornyet. Vurdering: Det ønskes nå å sette ett depositum på kr. 200,- som leietaker betaler ved kjøp av kort. Depositumet får leietaker tilbakebetalt når kortet returneres. Det blir satt en frist for tilbakelevering på to måneder. Det er ønskelig å få endret søknadsfristen for leie av flerbrukshallen. I vedtatte regler er søknadsfristen 31. august. Da administrasjonen trenger behandlingstid for timefordeling, mener mange leietakere at treningen kommer for sent i gang. Administrasjonen foreslår å endre dette til at det blir annonsert frist i lokalavis og på kommunens hjemmeside. Utleiereglene for flerbrukshallen pkt 1 har følgende ordlyd: Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til Hattfjelldal kommune v/ servicekontoret innen 31. august. Ønsker som kommer etter den tid kan få oppsatt tid på time(r), som er ledige. Foreslås endret til: Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til Hattfjelldal kommune innen annonsert frist. Ønsker som kommer etter den tid kan få oppsatt tid på time(r), som er ledige. Følgende nytt punkt ønskes inn i reglene både for treningsrommet og flerbrukshallen: Det betales depositum for kortet på kr 200,- Frist for tilbakelevering av kortet/fornyelse av kortet, er to måneder etter avtaleperiodens utløp. Blir kortet levert tilbake/fornyet etter dette, medfører det tap av depositum. Det foreslås også at endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Administrative og økonomiske konsekvenser: Dagens ordning er at alle leietakere, med utløpte kort, tilskrives. Det går med mye tid og utgifter til porto, og er som regel fånyttes. Med ny ordning og depositum vil vi ikke ha noen økonomisk belastning på utleverte kort, men sannsynligvis vil det medføre at flere adgangskort blir levert tilbake. Konklusjon: Reviderte regler for bruk av trimrom og flerbrukshallen innføres med virkning fra Endringer av utleiereglene som ikke er av prinsipiell betydning, delegeres til rådmannen. Marit Hatten arbeidsleder

13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 13 av 47 FE /831 10/6296 Stian Skjærvik Søknad om tilskudd til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Rådmannens innstilling 1. Hatten Bilservice AS innvilges økonomisk støtte i form av tilskudd og lån innenfor en ramme på 50% av total investeringskostnad på kr ,-, dvs. med kr ,-. 2. Denne økonomiske støtten fordeler seg med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Lånet gis som annuitetslån over 10 år, rente Nibor+1%, 1 års avdragsfrihet og kvartalsvise avdrag. 3. Vefsnafondet benyttes som finansieringskilde. Konteringen blir slik: : , : , : , : ,- 4. Lån/tilskudd på kr ,- gitt til Hatten Bilservice i f.sak 028/03, omgjøres til tilskudd på det tidspunkt bensinanlegget er etablert på regulert sentrumsnært område. 5. Rådmannen utarbeider tilskudds - og lånedokumenter. Lånet gis med pant i anlegget Formannskapet Møtebehandling: Ordfører foreslår å utsette saken til forprosjektet for service/forretningsbygg, er gjennomført. FS-099/10 Vedtak: Saken utsettes til forprosjektet for service/forretningsbygg, er gjennomført. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

14 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 14 av 47 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Søknad om tilskudd og lån til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum - byggetrinn Vedlegg Nyskapning og etablering på nytt næringsareal i sentrum Saksopplysninger: Det vises til vedlagte søknad av fra Hatten Bilservice der det søkes om tilskudd og lån til flytting av eksisterende drivstoffanlegg til nytt næringsareal i sentrum, byggetrinn 1. Som det fremgår av søknaden ble det midlertidige anlegget etablert i 2003 i påvente av at sentrumsnært areal skulle bli tilgjengelig. Total kostnad ved den midlertidige etableringen i Susendalsveien er opplyst å være kr ,- eks.mva. Formannskapet fattet i den forbindelse slik vedtak i den : Det innvilges et rente- og avdragsfritt lån på inntil kr ,-. Lånet ettergis i sin helhet når det er etablert et fullverdig serviceanlegg på avsatt tomt til bensinstasjon Lånet er utbetalt som med kr den Redusert utbetaling skyldes antakelig tilbakehold beløp til tinglysing av pantobligasjon. Søknad fra Hatten Bilservice om tilskudd og lån er todelt. Trinn 1 er definert som Nyskaping og etablering på nytt næringsareal i sentrum, hvor følgende beskrivelse er gitt: Flytte eksisterende drivstoffanlegg, og være med i nyskaping for både eksisterende og ny virksomhet i bygda. Nytt parkeringsareal i sentrum Muligheter for landingsplass for ambulansehelikopter på eller ved parkeringsområde. Kostnadsoverslag for trinn 1: Flytting /graving/entreprenørkostnader kr Planlegging/prosjektering/ etterarbeid og opprydding kr Kalkulerte uforutsette tilleggskostnader ca 15% kr Sum kostnader kr Finansiering: Egeninnsats/egne midler kr Tilskudd/Lån kr ,- I trinn 2 er det planer om nytt nærings og servicebygg og det skal legges til rette for framtidig utvikling og evt. tilleggsnæringer i sentrum. Behov kan være butikk, kontorer, skysstasjon m.m. Serviceanlegget blir lett synlig for kunder og reisende. Det forventes en positiv effekt og økt stoppeffekt. Sentrum mer helhetlig med mange tilbud samlet og lett tilgjengelig. Vurdering: I 2005 ble det søkt om investeringstilskudd til å sette opp servicehall for dekk/bilservice. Det ble vedtatt en forhøyelse av lånet fra den til kr med de samme vilkår om ettergivelse. Servicehallen er ikke bygd og resterende kr er ikke blitt utbetalt. Gjennom vedtatt reguleringsplan og sentrumsutviklingsplan har kommunestyret avsatt egen tomt til bensinstasjon. Intensjonen er derfor klart til stede at slikt anlegg er ønsket sentrumsnært på angitt tomt. Gjennom trinn 1 ønsker Hatten Bilservice AS nå å etablere anlegget på tomten. Gjennom trinn 2 er det videre beskrevet en intensjon om å også anlegge en servicedel til pumpeanlegget i samarbeid med andre interesser og behov.

15 Flyttingen av bensinstasjonen/pumpeanlegget er kostnadsberegnet til kr ,-, herav uforutsette kostnader på kr ,- og egenkap./-innsats på kr ,-. Selve flyttekostnaden er oppgitt til kr ,-. Ut fra oppsettet i finansieringsplanen er finansieringen prosentvis slik Tiltak Beløp Prosent Egenkapital ,- 30% Lån/tilskudd ,- 70% Side 15 av 47 En er av den oppfatning at egenkapitalkravet bør økes til 50% basert på kostnadselementene i planen. Dette gir følgende fordeling: Tiltak Beløp Prosent Egenkapital % Lån/tilskudd % Fordelingen av finansieringen mellom lån og tilskudd anbefales i forholdet 25% tilskudd og 75% lån. Dette vil gi slik fordeling: Tiltak Beløp Prosent Tilskudd % Lån % Det er i søknaden ikke angitt noen ønsket betalingsplan for lånet. En vurderer derfor betalingsplanen opp mot hva bedriften realistisk vil kunne håndtere av årlige kostnader. Legger man til grunn en nedbetalingsplan for et annuitetslån over 10 år (med 1 års avdragsfrihet), med kvartalsvise avdrag og rente basert på Nibor + 1% (for eksempel tot.4%), blir kostnadene slik: Totale lånekostnader pr.år Pr måned (i gj.sn.) År Rente Avdrag Total Restgjeld Rente Avdrag Total Nøkkeltallsoversikt for Hatten Bilservice viser en langsiktig gjeld på kr ,- pr Øvrige nøkkeltall viser for øvrig en positiv utvikling. Det er sannsynlig at bedriften vil kunne klare å betjene et lån på ,-. Kommunen har pr. dato 3 ulike næringsfond som kan benyttes til finansiering av næringstiltak. Dette tiltaket går imidlertid ut over Tiltaksfondet retningslinjer. I fht. dette næringstiltaket er derfor enten Næringsfondet eller Vefsnafondet mest egnet. Retningslinjene for begge fondene er ikke til hinder for at det både kan gis lån og tilskudd. Saksbehandler anbefaler at en benytter Vefsnafondet som finansieringskilde. Etableringen av en sentrumsnær bensinstasjon har vært politisk ønsket helt fra nedleggingen av Esso-stasjonen i sentrum. Signalet som ble gitt til Hatten Bilservice ved flyttingen ut av sentrum, med at en ville kreve tilbake lånet i sin helhet dersom ikke anlegget ble flyttet tilbake, er rimelig klart. Flyttingen har imidlertid måtte utsettes til arealene nå er opparbeidet og klare. Også gjennom sentrumsutviklingsplanen er det vist et klart ønske om at bensinstasjonen skal ligge sentrumsnært.

16 Side 16 av 47 Hatten Bilservice ønsker i første omgang å ferdigstille pumpeanlegget slik det er pr. i dag. Flyttingen av anlegget vil utvilsomt styrke driftsgrunnlaget. Det foreligger imidlertid ingen tall på hvor stor den økonomiske effekten vil bli. I trinn 2 ønsker de å etablere en servicedel i samarbeid med andre interessenter. Dette er en fornuftig løsning all den tid det ikke vil være realistisk at noen bensinstasjonskjeder står klar til å etablere seg med fullverdig pumpe og serviceanlegg. Det er ikke beskrevet at serviceanlegget skal ha noen funksjoner som virker konkurrerende i fht. allerede etablerte virksomheter i sentrum. Administrative og økonomiske konsekvenser: Det er ingen administrative konsekvenser. De økonomiske konsekvensene vil være at Vefsnafondet benyttes til finansiering av tilskudd, i tråd med retningslinjene. I tillegg vil Vefsnafondet finansiere et lån. Lånet vil bli tilbakebetalt med renter og vil kunne avsettes til næringsfondet. Konklusjon: Hatten Bilservice innvilges økonomisk støtte i form av tilskudd og lån innenfor en ramme på 50% av total investeringskostnad, dvs. med kr ,-. Denne økonomiske støtten fordeler seg med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Vefsnafondet benyttes som finansieringskilde. Lån/tilskuddet på kr ,- gitt til Hatten Bilservice i f.sak 028/03, omgjøres til tilskudd på det tidspunkt bensinanlegget er etablert på regulert sentrumsnært område. Stian Skjærvik ass. rådmann

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 47 FE-252, FA-C14 10/905 10/6340 Hilde Dalen Søknad om rentefritt lån Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Rådmannens innstilling 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet Kontering: Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser Formannskapet Rådmannen endrer punkt 2. i sin innstilling til: Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Rådmannens innstilling med endring enstemmig vedtatt. FS-100/10 Vedtak: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet

18 Kontering: Side 18 av 47 Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-052/10 Vedtak: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap: Lånet anvises og utbetales over investeringsregnskapet når det er vedtatt og låneavtale er signert. Kontering: Finansieres med overføring fra driftsregnskapet Kontering: Driftsregnskap Overføring fra drift til investering i driftsregnskapet Kontering: Finansieres med bruk av næringsfond Kontering: Kroner ytes som tilskudd til samfunnsgagnlig arbeid. 7. Det samlede beløp kroner finansieres og konteres slik punkt 5 viser. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

19 Side 19 av 47

20 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet Side 20 av 47 Saksopplysninger: MOT har søkt kommunen om rentefritt lån for å kunne kjøpe inn eget PA/sceneutstyr til bruk ved egne og andres arrangementer. De har satt opp en nedbetalingsplan som viser at de vil ha betalt tilbake lånet i løpet av umiddelbart etter at leieavtalen med MOT sentralt er i havn. Senest innen utgangen av januar umiddelbart etter avsluttet konsert januar etter overført tilskudd fra Fylket. Etter gjennomført uke og innsendt rapport. Senest innen utgangen av januar umiddelbart etter gjennomført konsert januar 2012 MOT trenger kr raskt for å kunne gjøre avtale om innkjøp av PA og sceneutstyr slik at de ikke må låne utstyr til arrangementer i januar. I 2009 ble Susendal skytterlag innvilget rentefritt lån i F-sak 026/09/ k-sak 011/09 Saken kan sammenlignes med denne. Vurdering: Hattfjelldal kommune er en MOT kommune. Vi har høstet mye og positiv omtale i den forbindelse omdømmebyggingen via MOT er stor. Ideen om at det skal være PA/sceneutstyr i kommunen slik at vi ikke trenger å låne utenfra, er god. Hattfjelldal har mange festivaler og arrangementer som trenger lydutstyr. MOT har arbeidet med saken i lengre tid, søkt midler eksternt og lagt en plan som de mener skal holde økonomisk. Siden tilsagn om støtte er bundet opp mot ferdigstilling av prosjekt eller kommer i ettertid, er MOT i økonomisk dillemma. De søker derfor kommunen om et rentefritt lån. Nedbetalingsplanen viser at skal være tilbakebetalt allerede i løpet av 1. kvartal i Resten, skal nedbetales i løpet av En må formode at nedbetalingsplanen holder. Med andre ord vil størstedelen av lånet være tilbakebetalt innen februar Det er snakk om brukt utstyr og hvor lenge slikt kan holde, er vel avhengi av mange ting bl.a. er det mange uerfarne brukere. Forventer at MOT lærer opp flere personer til å kunne handtere utstyret. Både fordi utstyret holder lengre og at det blir lettere for andre brukere å få benytte det. For kommunen ser vi at alle arrangementer som gjør at mennesker samles, har positive effekter på omdømme, trivsel og næringsliv. Indirekte er dette en støtte til næringslivet, alle som driver næringsvirksomhet i kommunen kan gjøre seg bruk av anlegget. Videre er det en kjent sak at der det samles mange mennesker genererer det større omsetning for næringslivet enten en tenker på hotell og overnatting eller butikker. Det er derfor naturlig å bruke midler fra Næringsfondet. I pkt. 2 Formål står det: Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale fellestiltak. Her ser en arbeidet som MOT utfører i kommunen som et kommunalt fellestiltak for barn og unge. Administrative og økonomiske konsekvenser: Saksbehandlingstid. Økonomisk betyr det at kommunen ikke får renteinntekter av beløpet. Konklusjon: 1. MOT innvilges et lån på til innkjøp av PA/sceneutstyr. 2. Lånet gis med utbetalingstidspunkt etter at låneavtale er signert og endelig forfall Lånet er rentefritt 4. Det stilles ikke krav om sikkerhet 5. Lånet føres slik i kommunens regnskap: Investeringsregnskap:

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013.

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ- OG LANDBRUKSUTVALGET DEN 26.11.2013. MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 28.01.2014 Tid: 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2367 MØTE I TEKNIKK-, MILJØ-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi Dato: 14.09.2009 Saksnr.: 200906857-1 Arkivkode E: 255 Saksbehandler: Øyvind Stenvik Andersen Saksgang Kommunalutvalget Bystyret Møtedato 22.09.2009 07.10.2009 Kristiansand Næringsselskap AS Eierstrategi

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer