ÅRSBERETNING FOR Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte tirsdag 13. mars 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2012. Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte tirsdag 13. mars 2012."

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2012 Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte tirsdag 13. mars VALG Årsmøtet valgte følgende styre: - Leder Sekretariatsleder/hovedtillitsvalgt: Liv Berit Augestad, professor, Institutt for bevegelsesvitenskap (ikke på valg) Svein Olav Antonsen, seniorkonsulent, SVTfakultetet (ikke på valg) Styremedlemmer : Kristian Steinnes Ragnhild Hutchison Jens Oluf Andersen Anne Marit Skancke Hege Faber Førsteamanuensis, Institutt for moderne fremmedspråk (gjenvalg) Post.doc, Institutt for historie og klassiske fag (ikke på valg) Professor, Institutt for fysikk (ikke på valg) Rådgiver, fak.adm. HF-fakultetet (ikke på valg) Førstebibliotekar, Seksjon for humaniora og samfunnsvitenskap, Universitetsbiblioteket (gjenvalg) 1. vararepr. Bjørn Holmedal Professor, Institutt for materialteknologi, (gjenvalg) 2. vararepr. Anne Haug Forsker, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie, Vitenskapsmuseet (gjenvalg) 3. vararepr. Ingerid Arbo Overingeniør, Institutt for sirkulasjon og billeddiagnostikk, DMF (ny, 1 år) Våren 2012 trakk Ragnhild Hutchison seg som representant fordi hun hadde fått jobb en annen kant av landet, og Bjørn Holmedal rykket dermed opp til fast plass for resten av perioden. Årsmøtet valgte følgende valgkomité: Solveig Taylor Hans Otto Frøland Martina Keitsch universitetsbibliotekar, UB (ikke på valg) professor, Inst. for historie & klassiske fag (gjenvalg) Førsteamanuensis, Institutt for produktdesign, IVT (ny)

2 Karoline Daugstad Leiv Kolbeinsen Kjartan Egeberg førsteamanuensis, Geografisk institutt, SVT (gjenvalg) professor, Institutt for materialteknologi (ikke på valg) senioringeniør, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, DMF (ikke på valg) Årsmøtet valgte følgende kompensasjonsutvalg: Kristin Dæhli Ragnhild Lund Bjørn Munro Jenssen Seksjonssjef, IVT (ikke på valg) professor, Geografisk institutt, SVT (ikke på valg) Professor, Institutt for biologi, NT (ny) MEDLEMSUTVIKLING Per hadde lokallaget 1108 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjonen ved NTNU. Antall medlemmer ved forrige årsskifte var Medlemstallet økte dermed med 8 i Totalt var det 101 personer som ble medlem av lokallaget i løpet av året. Nærmere 800 av våre medlemmer innehar vitenskapelige stillinger, en kategorie som også inkluderer utdannings- og rekrutteringsstillingene. Resten av medlemmene (rundt 300) innehar teknisk-administrative stillinger (inklusive bibliotekar- og ingeniørstillinger) hvor det er krav til høyere utdanning. Forskerforbundets lokallag står spesielt sterkt ved fakultetene på Dragvoll (SVT og HF hvor vi har noe over 500 medlemmer. 26 av de 101 som meldte seg inn i lokallaget i 2012 ble vervet av andre medlemmer i lokallaget. Alle som verver medlemmer får en gavesjekk på kr. 100 fra lokallaget. LØPENDE VIRKSOMHET Lokallaget har 22 månedsverk i frikjøpsressurser fra NTNU. Hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen har vært frikjøpt på full tid (12 månedsverk). Leder Liv Berit Augestad har vært 25% frikjøpt (3 månedsverk) i første halvdel av året, og 30% (3,6 månedsverk) fra juni og ut året. Tillitsvalgt Kjersti Forbregd har vært frikjøpt på full tid. 7 av hennes frikjøpsmånedsverk er dekket av NTNU og resterende 5 månedsverk er dekket av lokallagsmidler. Lønn til sekretær Bente H. Straum (halv stilling) dekkes av lokallagets egne midler. Svært mye av sekretariatets arbeidskapasitet spesielt hos hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt går med til oppfølging av enkeltmedlemmer. I enkelte (konflikt)saker har vi flere berørte medlemmer som parter på hver sin side i en sak, og må i slike tilfeller representere hvert vårt medlem. I enkelte tilfeller har også leder av lokallaget gått aktivt inn i saker, spesielt gjelder dette i saker av en faglig karakter hvor det er viktig at den som bistår har en vitenskapelig stilling ved NTNU. Vi har en intensjon om at alle saker skal løses lokalt ved NTNU. Imidlertid er det en god del saker hvor juridisk avdeling i Forskerforbundet trekkes inn, enten ved å gi råd i vårt arbeid med å løse saken på NTNU eller ved at en av juristene sentralt overtar en sak vi ikke finner løsning på lokalt. Også i sistnevnte type saker er det en tett dialog mellom jurist sentralt og tillitsvalgte lokalt. I tillegg håndterer sekretariatet og medlemmer av AU (som består av leder Liv Berit Augestad, hovedtillitsvalgt Svein Olav Antonsen og nestleder Kristian Steinnes) 2

3 henvendelser per telefon og e-post fra medlemmer som ønsker svar på diverse spørsmål om lønn, lønnsforhandlinger, arbeidstid, konflikt, etc. Dette er henvendelser som ikke blir saker. Forskerforbundet har enten ført eller gitt økonomisk støtte til to rettsaker som har involvert medlemmer av lokallaget. Styret har i perioden hatt 12 styremøter. Sekretariatet har følgende telefonnumre og e-post adresser: Tlf. E-postadresse Merknad Svein Olav Antonsen Liv Berit Augestad Kjersti Forbregd Bente Hovde Straum / Hovedtillitsvalgt Leder Tillitsvalgt (heltid) Sekretær (deltid) Telefonnumre og e-post adresser for det øvrige styret og Forskerforbundets representanter på de ulike fakultetene/enhetene m.m. finnes på vår nettside AU har hatt diverse møter gjennom året, og har også behandlet saker per epost. ARBEIDSPROGRAMMET Årsmøtet 13. mars 2012 vedtok et arbeidsprogram for 2012 med 3 hovedpunkter: 1. Lønn 2. Arbeidsvilkår 3. Virkemidler 1. Lønn For første gang på 28 år kom det i tariffoppgjøret i mai til storstreik i offentlig sektor, både i statlig og kommunalt tariffområde. I tillegg til en uakseptabel lav disponibel ramme tilbudt fra staten sin side (nedjustert anslag over lønnsveksten kom i revidert statsbudsjett midt under forhandlingene) så var det fra UNIO sin side statens manglende vilje til å sette av deler av rammen til egne justeringsforhandlinger 1 som gjorde at det ble streik i staten, en streik som også ble gjennomført ved NTNU. Hovedtillitsvalgt ved NTNU var streikeleder for UNIO-Stat i Trondheim og på det meste var om lag 70 av Forskerforbundets medlemmer ved NTNU i streik. Streiken varte i 15 1 Egne forhandlinger i juni basert på en viss sum midler som partene blir enige om størrelsen på i selve tariffoppgjøret i mai. I disse forhandlingene justeres de enkelte stillinger i staten. Forskerforbundet har tradisjonelt fått rimelig god uttelling for mange av sine stillingsgrupper i disse forhandlingene. 3

4 dager. Streiken ble for UNIO sitt vedkommende avsluttet med en avtale om frivillig lønnsnemd i Rikslønnsnemda. Som et resultat av tarifforhandlingene (og gjennom kjennelse i Rikslønnsnemda for UNIO-tilknyttede forbund sitt vedkommende) var det satt av 1,1% av lønnsmassen til lokale forhandlinger. Dette utgjorde om lag 27 millioner kroner for NTNU sitt vedkommende. Ledelsen ved NTNU ønsket ikke å legge egne midler til potten, og ledelsen var heller ikke interessert i å fordele potten mellom fakultetene/enhetene på annen måte enn pro rata basert på fakultetenes andel av lønnsmassen ved NTNU: Vi har også i 2012 påpekt at en slik pro rata fordeling bidrar til å sementere og forsterke de lønnsforskjellene som eksisterer mellom fakultetene. Vi inviterte våre medlemmer til å fremme lønnskrav, med frist i august. Muligens som en konsekvens av stor oppmerksomhet om lønn som en følge av streiken så fikk lokallaget i 2012 langt flere krav enn i tidligere lokale oppgjør. Vi fikk inn 504 krav, mens vi i tidligere oppgjør har fått inn mellom 300 og 350 krav. Basert på våre medlemmers andel av lønnsmassen ved NTNU og hvor mye av potten vi med rimelighet kunne forvente skulle gå til Forskerforbundets medlemmer, så var det ikke være rom for selv ett lønnstrinn opprykk til alle de 500 som hadde søkt om opprykk. Ca. 300 av disse fikk opprykk. Totalt fikk 411 av våre medlemmer opprykk, dette betyr at rundt 110 medlemmer som fikk opprykk, var fremmet av sin arbeidsgiver uten selv å ha søkt lokallaget. Dessverre var det nesten 200 av de som hadde fremmet krav via oss som vi ikke oppnådde et positivt resultat for, til tross for mange av disse også hadde fremmet svært gode og velbegrunnede krav. Lokallaget kom totalt sett relativt godt ut i forhold til hvor stor andel våre medlemmer utgjør av den samlede lønnsmassen ved NTNU. 2. Arbeidsvilkår Fra arbeidsprogrammet for 2012: Ansattes medvirkning og medbestemmelse: Det er nå etablert fakultetsstyrer og instituttstyrer ved de fleste institutt. Etter tilbakemelding fra medlemmene om deres erfaringer vil vi arbeide for at disse nyopprettede organene blir reelle organer for ansattes medbestemmelse. NTNU vil i løpet av 2012 evaluere dagens ordning med fakultetsstyrer ved alle fakulteter, og styrer og andre former for medvirkningskanaler ved instituttene. Forskerforbundet vil gå aktivt inn i denne prosessen. Det ble i mars sendt ut en høring fra Rektor til fakultetene, Studenttinget og arbeidstakerorganisasjonene om framtidig organisering av styring og ledelse ved NTNU. Fristen var 11. juni. Styret ved NTNU hadde lagt som en premiss for høringen at den ble gjenstand for en bred medvirkning blant de ansatte i organisasjonen. Fra medlemmer fikk vi tidlig i mai signaler om at denne høringen ennå ikke var tatt opp til diskusjon i de enkelte fagmiljøer. Lokallaget sendte derfor en epost til rektoratet i starten av mai hvor vi uttrykte bekymring for at Styrets forutsetning om bred medvirkning ikke ville bli fulgt. Initiativet ble også omtalt i Universitetsavisa. Initiativet gjorde at ledelsen ved NTNU gikk ut med en påminnelse til fakultetene om at høringen ikke skulle diskuteres kun i lukkede lederfora, men diskuteres blant de ansatte. For å ta pulsen på hvordan høringen ble fulgt opp etter ledelsens påminnelse gjennomførte lokallaget en elektronisk spørreundersøkelse til sine medlemmer. Selv om undersøkelsen ikke var en vitenskapelig undersøkelse viste den at mange av våre medlemmer (og, må vi anta, ansatte for øvrig) ikke hadde noen reell mulighet til å påvirke prosessen ved sitt institutt. De viktigste resultatene av undersøkelsen ble oversendt Styret 4

5 i forkant av styrebehandlingen av saken i slutten av august. I dette møtet ble saken kun diskutert, uten noe vedtak. Til tross for høringsuttalelser fra de enkelte fakulteter om at fakultetene stort sett var fornøyde med sine egne styringsordninger vedtok Styret i sitt møte i oktober at alle instituttledere skal tilsettes og styringsordningene skal være felles for alle institutter. Et forslag fra ledelsen om å avskaffe instituttstyrene ble ikke vedtatt uten videre, men Styret ga Rektor et oppdrag om å utrede medvirkning på instituttnivå. I forkant av dette hadde lokallagsstyret vedtatt et ønske om å beholde instituttstyrene, noe som ble spilt inn overfor Rektor i Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) og overfor Styret gjennom referatet fra SESAM. Det ble i desember sendt ut et notat på høring om medvirkningsordning på instituttnivå. Det lå i notatet ikke noe forslag om å beholde instituttstyrene, eller gjeninnføre disse på de enhetene som ikke har hatt styrer i siste lederperiode. Fra arbeidsprogrammet for 2012: Internasjonalisering: NTNU har i sin nye strategi klare forventninger til internasjonalisering. Forskningstermin utenfor Norge ses på som et viktig virkemiddel. Imidlertid er de økonomiske forutsetningene for å kunne reise ut (med familie) høyst forskjellige mellom fakultetene. Forskerforbundet vil arbeide for at de økonomiske vilkårene bedres slik at alle har mulighet for å kunne reise ut uavhengig av fakultetstilknytning. NFR sine satser for utenlandsopphold bør være normgivende for økonomisk støtte til utenlandsopphold for tilsatte ved NTNU. Vi har arbeidet med saken og blant annet tatt den opp i SESAM og sentralt i Forskerforbundet ved at vi har fått dette inn i Forskerforbundets arbeidsprogram for , vedtatt på møtet i Representantskapet i oktober. Arbeidet vil fortsette i Forskerforbundet har også vært i dialog med «International Researchers Support» og oppfordret til at denne enheten i større grad legger til rette for forskere ved NTNU som skal reise ut, og ikke kun legge til rette for forskere som kommer til NTNU. 3. Virkemidler Fra arbeidsprogrammet for 2012: Profilering overfor nytilsatte: Vi vil være aktive med hensyn til å rekruttere nytilsatte ved NTNU, spesielt nye medarbeidere fra utlandet, som ofte ikke har erfaring med å være tilknyttet en fagforening. Vi vil utarbeide engelskspråklig materiale i den forbindelse. Vi vil også være mer synlig på campus i form av for eksempel stands. Vi får med jevne mellomrom tilsendt oversikt fra Personalavdelingen over nytilsatte ved NTNU. Vi sender som rutine vervebrev og brosjyrer til de som innehar stillinger som gjør at de kan bli medlemmer av Forskerforbundet. De navnene som er åpenbart utenlandske får tilsendt en engelsk versjon av vervebrevet og Forskerforbundets engelskspråklige brosjyre. De som melder seg inn får også en engelsk versjon av vårt velkomstbrev til nye medlemmer. De som verver nytt medlem får en vervesjekk på kr Vi har i 2012 ikke hatt noen ekstra vervekampanje. Fra arbeidsprogrammet for 2012: Kontakt med medlemmene: I tillegg til oppfølging av enkeltmedlemmer vil vi ha en oppfølging av medlemmene i form av utsending av nyheter per epost og medlemsmøter. Vi vil også arrangere seminarer med faglige tema for medlemmene. Medlemsmøte om pensjon med individuell veiledning vil bli et fast årlig møte. 5

6 Lokallagets hjemmesider blir nå jevnlig oppdatert, blant annet med referatene fra våre styremøter. Lokallaget har også i 2012 opprettet en egen side på Facebook. Forbundet sentralt vil i løpet av våren 2013 få nye nettsider, og lokallaget vil da knytte seg opp mot denne. Lokallaget har arrangert fire medlemsmøter: I mars med tema «konflikthåndtering i akademia». Foreleser: psykolog Ståle Einarsen, UiB. I april med tema «plagiat og forskningsjuks». Foreleser: advokat Magnus Stray Vyrje. I september med tema pensjon. Foreleser fra Statens pensjonskasse. Det ble i tilknytning til møtet også gitt individuell veiledning til de som ønsket dette. I desember med tema Forskerforbundets Hjernekraftverk-kampanje ( Innleder var nestleder i Forskerforbundet, Jan Hongslo. Kontakt med lokale tillitsvalgte: Vi vil øke kontakten og erfaringsutveksling innad i foreningen ved å innføre jevnlige møter mellom de sentrale NTNU- tillitsvalgte og de lokale på fakultetene og enhetene. Vi har i flere år avholdt årlige seminarer for våre medlemmer i lokallagsstyret og de lokale tillitsvalgte (LOSAM). Et av målene har vært å tydliggjøre ansvarsoppgavene for sekretariatet og styret ved Forskerforbundet ved NTNU. Vi har også gjennom 2012 fulgt opp etablert praksis med å avholde møte med de lokale tillitsvalgte samme dag som vi har møte i lokallagsstyret. På møtene blir aktuelle saker ved NTNU og i Forskerforbundet diskutert. Synlighet i universitetsdebatten: Lokallaget vil være synlige i den universitetspolitiske debatten ved NTNU. Virkemidler kan være leserinnlegg, kronikker og redaksjonelle oppslag i bl.a. Universitetsavisa. Det har i 2012 vært rundt 40 oppslag i Universitetsavisa hvor Forskerforbundet er nevnt. Temaene har blant annet vært valg av ny leder i Forskerforbundet sentralt, streik ved NTNU, høring om styring og ledelse og avlønning av stipendiater ANDRE SAKER Valg av ny leder av Forskerforbundet Valgkomiteen i Forskerforbundet ba våren 2012 samtlige lokallag om å fremme forslag til kandidater både til Hovedstyret og som ny leder av Forskerforbundet. Spesielt viktig var det at komiteen fikk gode innspill til vervet som leder. Arbeidsutvalget og lokallagsstyret tok fatt i saken og mente det var viktig å fremme en kandidat som uavhengig av stillingsbakgrunn både hadde tidligere erfaring fra ledelse innenfor universitetssektoren og med bred kunnskap om vår sektor. Lokallaget kontaktet professor i litteraturvitenskap, Petter Aaslestad, som har erfaring som tidligere dekanus ved HF-fakultetet og som spesielt gjennom sitt verv som leder av NOKUT sitt styre i to perioder kjenner godt både til universitetssektoren, men også høgskolesektoren. Han har også verv i Norges Forskningsråd og har et stort 6

7 internasjonalt nettverk, blant annet gjennom at han i over 1o år var tilsatt ved et hollandsk universitet. Aaslestad var interessert i vervet og ble derfor nominert fra lokallagets side. FF-NTNU fulgte han opp fra nominasjonen var offentliggjort og fram til valget i oktober. Han ble enstemmig innstilt som ny leder av valgkomiteen og ble følgelig valgt på Forskerforbundets representantskap i oktober. Lokallagets leder Liv Berit Augestad ble valgt inn i Hovedstyret. SAKER DRØFTET OG BEHANDLET I LOKALLAGSSTYRET Mye av lokallagsstyrets arbeid består av å gå igjennom de sakene som skal behandles i NTNU-styret og de sakene som skal behandles i SESAM-møtene hvor organisasjonene møter ledelsen ved NTNU. I SESAM diskuteres både sakene som skal opp i NTNU-styret (med Rektor) og andre saker (med personalsjefen). Større saker hvor lokallaget har gitt synspunkter er: strategiske satsninger, midlertidige tilsettinger, styring og ledelse, innspill til ny forskningsmelding, revidert inntektsfordelingsmodell, tematiske satsninger, personalreglement, beredskapsavtaler. Spørreundersøkelse blant medlemmene om prosessen rundt høring om styring og ledelse ved NTNU Parkering ved NTNU Trening i arbeidstiden Virksomhetsoverdragelse mellom RBUP og BUS Lokallagets synlighet på sosiale medier Medbestemmelse og medvirkning ved NTNU Lokale lønnsforhandlinger høsten 2012 Deltakelse på kurs, seminarer og konferanser Tillitsvalgte i sekretariatet, styremedlemmer og lokale tillitsvalgte har i løpet av året deltatt på ulike reiser, kurs, seminarer ol: - I januar deltok Liv Berit Augestad som representant for Forskerforbundet på NTNUledelsens årlige samling på Oppdal. - I januar deltok Svein Olav Antonsen, Kjersti Forbregd, Hege Faber, Gry Eva Alterskjær og Erling Nardo Dahl på bøllekurs på Thorbjørnrud hotell. Arrangør var Forskerforbundet ved UiO. - I mars deltok Svein Olav Antonsen, Kjersti Forbregd og Bente Straum på kurs om praktisk lokallagsarbeid i Oslo. Arrangør var Forskerforbundet sentralt. - I mars deltok Svein Olav Antonsen på kurs om budsjettpåvirkning på Losby gods. Arrangør var Forskerforbundet sentralt. 7

8 - I mars deltok Liv Berit Augestad og Kristian Steinnes på Forskerforbundets Landsråd i Oslo. - I april var fagforeningene (Forskerforbundet, NTL, NITO og Parat) og Hovedverneombudet ved NTNU på studietur til København, Danmark. Vi besøkte Ingeniørforeningen Ida og tillitsvalgte fra Dansk Magisterforening ved Københavns universitet. Fra lokallaget deltok Svein Olav Antonsen, Kjersti Forbregd og Bente Straum. - I juni deltok Svein Olav Antonsen på samling i Larvik med de andre hovedtillitsvalgte ved de åtte universitetene. Arrangør var lokallaget ved UiO. - I juni deltok Svein Olav Antonsen på Forskerforbundets evaluering av streiken, i Oslo. Arrangør var Forskerforbundet sentralt. - I september deltok Svein Olav Antonsen på UNIO-Stats evaluering av streiken, i Amsterdam. Arrangør var UNIO. - I oktober var Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Svein Olav Antonsen, Anne Marit Skancke, Hege Faber og Bjørn Holmedal lokallagets delegater på Forskerforbundets representantskapsmøte i Oslo. - I november deltok styremedlem Ingerid Arbo på Forskerforbundets trinn I-kurs for styremedlemmer og tillitsvalgte. - I november deltok Liv Berit Augestad, Kristian Steinnes, Svein Olav Antonsen, Hege Faber og Erling Nardo Dahl på Forskningspolitisk seminar i Oslo. Arrangør var Forskerforbundet. - I november deltok Svein Olav Antonsen, Kjersti Forbregd, Bente Straum og Jan Åge Mortensen på sektorseminar for tillitsvalgte og styremedlemmer ved de åtte universitetene, på DFDS. Arrangør var lokallagene ved UiO og NTNU. - I desember deltok Svein Olav Antonsen på Uniokonferansen på Sundvolden hotell. Arrangør var UNIO. Ellers har medlemmer av sekretariatet og ledelsen av lokallaget deltatt på de fire medlemsmøtene som lokallaget har gjennomført i Lokalt ved NTNU har lokallaget arrangert følgende kurs og seminarer for lokallagstyrets medlemmer og for lokale tillitsvalgte: I desember seminar for lokallagsstyret og lokale tillitsvalgte. Tema var bl.a. omorganisering, resultat av lokalt lønnsoppgjør og evnt. ny ledelsesmodell i lokallaget. 8

ÅRSBERETNING FOR 2014. Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 28. mars 2014.

ÅRSBERETNING FOR 2014. Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 28. mars 2014. ÅRSBERETNING FOR 2014 Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 28. mars 2014. VALG Årsmøtet valgte følgende styre: - Leder Hovedtillitsvalgt: Kristian Steinnes, professor, Institutt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013. Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 8. mars 2013.

ÅRSBERETNING FOR 2013. Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 8. mars 2013. ÅRSBERETNING FOR 2013 Forskerforbundets lokallag ved NTNU holdt forrige årsmøte fredag 8. mars 2013. VALG Årsmøtet valgte følgende styre: - Leder Hovedtillitsvalgt: Liv Berit Augestad, professor, Institutt

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Vår dato: 14. mars 2014. Sted: Auditorium 5.etasje, PFI-bygget, Gløshaugen (Høgskoleringen 6B)

Deres ref: Vår ref: Vår dato: 14. mars 2014. Sted: Auditorium 5.etasje, PFI-bygget, Gløshaugen (Høgskoleringen 6B) FORSKER FORBUNDET Til medlemmer av Forskerforbundets lokallag ved NTNU FORSKERFORBUNDET VED NTNU PFI-bygget, Høgskoleringen 6B 7491 Trondheim Telefon 73 59 80 37 post@ff.ntnu.no www.ntnu.no/ff Deres ref:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 4. desember 2014 kl. 10.00 15.30 Sted: Forskerforbundet, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo Hovedstyret: Petter Aaslestad Liv Berit Augestad

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 12. mai 2016 kl. 10:00 16:00 Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 Hovedstyret: Sekretariatet: Petter Aaslestad Ellen Karoline Dahl

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 5. desember 2013 kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad Liv Berit

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 3 Referat fra møte i LOSAM 17.06.13 Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Til stede: Forfall: Stig A Slørdahl,

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 17. april 2013 kl. 11.00 16.30. Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo møterom 6. etg. Hovedstyret: Forfall: Petter Aaslestad Liv

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Hovedstyremøte torsdag 12. mai 2016 kl. 10.00 Sted: Forskerforbundets lokaler, Tullins gate 2 (8. etg.) Program: kl. 10.00 Styremøte kl. 18.00 Middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 23. februar 2012, kl. 10.00 16.00 i møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet MØTEREFERAT

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet MØTEREFERAT NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 2. mars 2017 kl. 09.00 15.00. Sted: Hovedstyret: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Petter Aaslestad

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede:

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Sturla Søpstad, NTL NTNU Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2015

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2015 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2015 Årsmøtet med valg av styre for 2015 ble holdt 24 november 2014 i Kjelhuset, aud. KJL-2 Leder: Øystein Risa, senioringeniør

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 14. juni 2017 kl. 10:00 17:00 Sted: Kristiansand Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Petter Aaslestad Ellen Karoline Dahl Tom Roar Eikebrokk

Detaljer

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fellesadministrasjonen og Avdeling for lærerutdanning

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Fellesadministrasjonen og Avdeling for lærerutdanning LOKALLAGET VED UNIVERSITETET I AGDER Årsmelding for 2012 (1.1.2012 31.12.2012) Lokallagsstyret Lokallagsstyret har i perioden bestått av: Kjell Erik Skaug Sigurd M. Assev Hæge Johannessen Marit Wergeland-Yates

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 30. januar 2013 kl. 10.00 til torsdag 31. januar 2013 kl. 16.00. Sted: Leangkollen, Bleikeråsen 215, Asker, www.leangkollen.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag og torsdag 19. og 20. april 2017. Sted: Program: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Onsdag

Detaljer

Forskerforbundet påpekte at endring i statsbudsjettet er det ikke tatt stilling til. Lærerutdanningen endrer finansieringsmodell.

Forskerforbundet påpekte at endring i statsbudsjettet er det ikke tatt stilling til. Lærerutdanningen endrer finansieringsmodell. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Sturla Søpstad, NTL NTNU Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Detaljer

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2014

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2014 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Etatsforeningen v/ntnu ÅRSBERETNING 2014 Årsmøtet med valg av styre for 2014 ble holdt 12.desember 2013 i Elektrobygget, aud. EL-6 Leder: Bjørn Skallerud, professor

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 31. januar 2013 kl. 09.00 14.00. Sted: Leangkollen Kombinert med styreseminar onsdag 30. januar kl. 10.00 18.00. Hovedstyret: Petter Aaslestad

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET QUALITY HOTEL MARITIM, STAVANGER FREDAG 4. JUNI 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 17. april 2013 kl. 11.00 til kl. 16.30. Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo møterom 6. etg. Hovedstyret: Petter Aaslestad

Detaljer

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU Årsmelding for DION mai 2005- mai 2006 Dette var året da DION fylte 10 år, den første representanten for midlertidige ansatte fikk sin debut i NTNU-styret, og den viktige diskusjonen hva ønsker vi DION

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET - 25. og 26. januar 2012

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET - 25. og 26. januar 2012 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET - 25. og 26. januar 2012 onsdag 25. januar kl. 15.00 18.00 Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, torsdag 26. januar kl. 09.00 17.00 Møterom 6. etg.

Detaljer

Referat fra styremøte onsdag 23. november Tid: Sted: Møterom Munin, VM

Referat fra styremøte onsdag 23. november Tid: Sted: Møterom Munin, VM Referat fra styremøte onsdag 23. november 2016 Tid: 11.00-15.10 Sted: Møterom Munin, VM Tilstede: Forfall: Hege Charlotte Faber, Gunnhild Furnes, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær, Kristian Steinnes, Ingerid

Detaljer

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 12. juni Det ble orientert nærmere om følgende saker:

Det ble orientert om saker som skal behandles i Styrets møte 12. juni Det ble orientert nærmere om følgende saker: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

Forfall: Gunnar Hansen Medlem HVO-DMF Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Sissel Skarra Medlem NITO Kari Risnes Medlem LVS

Forfall: Gunnar Hansen Medlem HVO-DMF Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Sissel Skarra Medlem NITO Kari Risnes Medlem LVS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M12, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 14.12.2016 Tidspunkt: 09:00-10:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDET VED NTNU Til medlemmer av Forskerforbundets lokallag ved NTNU FORSKERFORBUNDET VED NTNU PFI-bygget, Høgskoleringen 6B 7491 Trondheim Telefon 73 59 80 37 post@ff.ntnu.no www.ntnu.no/ff Deres ref: Vår ref: Vår dato:

Detaljer

- Godkjenning av referat fra ekstraord. SESAM-møte Referat fra ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013 ble godkjent.

- Godkjenning av referat fra ekstraord. SESAM-møte Referat fra ekstraordinært SESAM-møte 21. juni 2013 ble godkjent. NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 28. februar 2013 kl. 10.00 15.00. Sted: Forskerforbundets lokaler i Tollbugt. 35, Oslo Møterom 6. etg. Etter styremøtet avholdes årlig møte

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 11.september fredag 13.september 2013 Sted: Studietur til København. Se program i eget vedlegg. Hovedstyret: Sekretariatet: Liv Berit Augestad

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19. oktober 2017 kl. 09:00 16:00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Hovedstyret: Forfall: Petter

Detaljer

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012

kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd mars 2012 kunnskap gir vekst Tariff 2012 Landsråd 20 21. mars 2012 Lønnsoppgjørene 2011 Industrien 4 ½ % Industriarbeideren 4 ¼ % Industrifunksjonærer 4 ½ % Finanstjenester 4,9 % Statsansatte 4 % Kommuneansatte

Detaljer

LOKALLAGET VED UNIVERSITETET I AGDER. Årsmelding for 2015 FORSKERFORBUNDET VED UNIVERSITETET I AGDER (1.1.2015 31.12.2015) Lokallagsstyret

LOKALLAGET VED UNIVERSITETET I AGDER. Årsmelding for 2015 FORSKERFORBUNDET VED UNIVERSITETET I AGDER (1.1.2015 31.12.2015) Lokallagsstyret FORSKERFORBUNDET VED UNIVERSITETET I AGDER LOKALLAGET VED UNIVERSITETET I AGDER - Årsmelding for 2015 (1.1.2015 31.12.2015) Lokallagsstyret Lokallagsstyret har i perioden bestått av: Hovedtillitsvalgt:

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 13:00-14:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M31, 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 18.03.2016 Tidspunkt: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Dato: Torsdag 19 oktober 2017 Program: kl 0900 1000 Styreseminar Tema: Cellekontorer vs åpent landskap Innleder: spesialrådgiver Kari Folkenborg kl 1000

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 17.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 17.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 17.00 Hovedstyremøtet kombineres med institusjonsbesøk på Handelshøyskolen BI og Riksarkivet (se eget program) Middag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET

FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS 1. TILKNYTNING OG STATUS 2. FORMÅL 3. MEDLEMMER 4. ORGANER 5. ÅRSMØTET FORSKERFORBUNDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vedtekter og retningslinjer vedtatt på årsmøtet 12. april 2016 1. TILKNYTNING OG STATUS Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (FF-HiOA) er

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Endelig protokoll 14.05.2009/KJ Godkjent uendret av Styret 17.06.09 P R O T O K O L L fra møte i Styret 14.05.2009, kl. 10.00 13.45 Møtested: Møterom

Detaljer

Referat fra møte i LOSAM

Referat fra møte i LOSAM Det medisinske fakultet 17.06.2013 Deres dato «REFDATO» Deres referanse «REF» 1 av 4 Referat fra møte i LOSAM 30.09.13 Til stede: Forfall: Møte i Det lokale samarbeidsutvalget ved DMF, LOSAM Stig A Slørdahl,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 30. august 2012 kl , møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo.

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 30. august 2012 kl , møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 30. august 2012 kl. 09.00 16.00, møterom 6. etasje, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby Ove

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Hovedstyremøte torsdag 24. oktober 2013 kl. 11.00 16.00 Institusjonsbesøk 16.30 17.30 samt fredag 25. oktober 2013 kl. 09.00 15.30 Sted: Tromsø Hovedstyret:

Detaljer

ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet

ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS LOKALLAG VED UiT Norges arktiske universitet Dato og klokkeslett: Tirsdag 21. februar 2017, kl 18:00-20:00 Sted: Radisson Blu Hotell, Tromsø Til stede: 43. I tillegg deltok

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Årsberetning Tekna-UiO for 2014

Årsberetning Tekna-UiO for 2014 Årsberetning Tekna-UiO for 2014 1. Styret Styret har bestått av Professor Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk Senioringeniør Haneef

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Forfall: Helge Bjørnstad Pettersen Medlem LVS Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Helge Bjørnstad Pettersen Medlem LVS Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 09:30-11:00 Faste medlemmer

Detaljer

Styret innkaller med dette, medlemmene i Parat NTNU til det 71. ordinære årsmøte.

Styret innkaller med dette, medlemmene i Parat NTNU til det 71. ordinære årsmøte. Vår referanse Deres referanse Dato 046.20/2007 11.02.2008 Til medlemsgruppen Parat NTNU en arbeidstakerorganisasjon i YS Høgskoleringen 6b 7491 Trondheim Tlf. 73 59 54 97 Faks 73 59 38 27 parat@adm.ntnu.no

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 27. februar 2014 kl. 14.00 18.00 Sted: Høgskolen i Hedmark, Hamar. Hovedstyret: Forfall: Petter Aaslestad Liv Berit Augestad Stig Ove Hjelmevoll

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget.

Invitasjon til høring om framtidig instituttstruktur ved SVT-fakultetet. Innstilling fra instituttstrukturutvalget. Vår dato 19.09.2014 Vår referanse 14/18872 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Deres dato Deres referanse 1 av 3 Til høringsinstanser jfr. liste i vedlegg Invitasjon til høring om framtidig

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng (sak

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Onsdag 02. mars 2011 kl. 15.30 18.30 og torsdag 03. mars 2011 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Middag onsdag 02. mars kl. 19.00 på Restaurant

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2017-31.10.2017 1 Innledning På årsmøte 9. mars 2017 ble det vedtatt nye vedtekter for Tekna Stats etatsforening ved Universitetet i Oslo. Som følge av det,

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er forankret i Forskerforbundets arbeidsprogram for perioden 2010-2012, og i prioriterte

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Sak 71/11 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. juni 2011

Sak 71/11 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 16. juni 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET torsdag 15. september 2011 kl 15.30 19.00 og fredag 16. september 2011 kl 09.00 18.00, Det norske instituttet i Roma Hovedstyret: Sekretariatet: Bjarne Hodne

Detaljer

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegget frem mot lansering, basert på diskusjonen i møtet.

Hovedstyret ber sekretariatet arbeide videre med opplegget frem mot lansering, basert på diskusjonen i møtet. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 25. og 26. januar 2012 Onsdag kl. 15.00 18.00 Hotel Continental Torsdag kl. 09.00 16.30 Møterom 6. etg. Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen

Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møteprotokoll NR. 3/15 STYREMØTE NTL Universiteter og høgskoler 18. mars 2015, Gardermoen Møtt: Leder: Ann Kristin Alseth, NTL Høgskolen i Sør Trøndelag, ann.k.alseth@hist.no Nesteleder: Øyvind Bakke,

Detaljer

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Arbeidsgiver:

Detaljer

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016

Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 Vedtekter for Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet i Oslo (UiODoc) Vedtatt 13.03.2003, endret mai 2016 1 Navn Organisasjonens navn er «Stipendiatenes interesseorganisasjon ved Universitetet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 30. januar 2014 kl. 10.00 16.30 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Petter Aaslestad (ikke sak

Detaljer

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling

FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn. Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling FAPs seminar 15.-16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn Hovedtema: Hva kan du selv gjøre for egen lønnsutvikling DAG 1: Lønnsstruktur Lønnspolitikk - Lønnskrav Hvordan påvirke lønnsutviklingen? v/frank

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 22. februar 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen

Detaljer

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU. 1. Årsmelding DION 2003 2004

Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU. 1. Årsmelding DION 2003 2004 1. Årsmelding DION 2003 2004 1.1. Innledning DION har som hovedmålsetning å forbedre og arbeide med NTNU stipendiatenes vilkår. DION-året fra 2002 til 2003, ble i stor grad tilbrakt i utlendighet da mye

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede:

Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet. MØTEREFERAT Tilstede: NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Sturla Søpstad, NTL NTNU Personalsjef Arne Kr. Hestnes

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE OG STYRESEMINAR I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE OG STYRESEMINAR I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE OG STYRESEMINAR I FORSKERFORBUNDET 15. 18. september 2011, Roma Se eget dokument med informasjon om tid og sted for seminar, møter, middager etc. Hovedstyret:

Detaljer

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004

LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø Vedtatt av fakultetsstyret 15. desember i sak FS 111/2004 Det humanistiske fakultet, UiTø: Likestillingsplan 2005 2010 1. Universitetet i Tromsø DET HUMANISTISKE FAKULTET LIKESTILLINGSPLAN FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiTø 2005 2010 Vedtatt av fakultetsstyret

Detaljer

INNKALLING STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tirsdag 3. torsdag 5. juni 2008

INNKALLING STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tirsdag 3. torsdag 5. juni 2008 INNKALLING STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tirsdag 3. torsdag 5. juni 2008 Tirsdag 3. juni 2008 Styreseminar, Bodø; se eget program kl. 18.00 middag med lokale tillitsvalgte på restaurant

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 14. januar kl. 09.00 15.30, Sem Gjestegård, Asker I forkant av hovedstyremøtet ble det avholdt et internt seminar for Hovedstyret mandag 13. januar

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL STYRESEMINAR OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styreseminar onsdag 13. januar kl. 10.00 18.00 Hovedstyremøte torsdag 14. januar kl. 09.00 16.00 Sem Gjestegård, Asker. Alle styremedlemmer

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2010

Innkalling til årsmøte 2010 Parat NTNU 19.02.2010 Til medlemmene i Parat NTNU Innkalling til årsmøte 2010 Styret innkaller med dette medlemmene i Parat NTNU til det 73. ordinære årsmøte. Dato: Onsdag 10. mars 2010 Tid: Klokken 13.30

Detaljer

INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET OG MIDDAG MED KUF-KOMITÉEN 06. JUNI 2012

INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET OG MIDDAG MED KUF-KOMITÉEN 06. JUNI 2012 INNKALLING TIL STUDIETUR MED HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET OG MIDDAG MED KUF-KOMITÉEN 06. JUNI 2012 NB! Formøte før møte med KUF-komitéen kl. 16.30 i Tollbugata 35 STYRETUR TIL PARIS 07. 10. JUNI 2012

Detaljer

Gjelder: Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) fredag , kl , Rom 428, 4. etg. Østfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) fredag , kl , Rom 428, 4. etg. Østfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Øystein

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET BI NYDALEN / RIKSARKIVET TORSDAG 27. OKTOBER 2005 KL. 10.00 16.30 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Einar Jebens Svein Kristiansen Monica

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

FAP-seminar Mastemyr mars 2012

FAP-seminar Mastemyr mars 2012 kunnskap gir vekst FAP-seminar Mastemyr mars 2012 Kjersti Sørlie Rimer Ledere i Unio For Forskerforbundet Kjersti Sørlie Rimer FFs tanker rundt organisering av ledere I universitetssektoren er det fortsatt

Detaljer