UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013"

Transkript

1 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI MARS 2013

2 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger, reiseliv, landbruk og mindre, spredt industri- og næringsvirksomhet. Festivaler og større arrangementer blant annet innafor idrett, utgjør en vesentlig del av det kulturbaserte næringslivet. Oppland er landets største hyttefylke, og vi har grunn til å være stolte av at så mange ønsker å komme til oss for å få gode opplevelser og rekreasjon. Oppland merker tydelig den todelte økonomien i Norge, der det går svært bra langs kysten i det oljebaserte næringslivet, men der andre områder i Norge merker sterkere enn før utfordringer innen reiseliv og industri, det næringslivet som er avhengig av et utenlandsmarked. Tap av arbeidsplasser fører til fraflytting og nedgang i folketallet i flere av kommunene. i 2012 opplevde 18 av Opplands 26 kommuner nedgang i folketallet. Fylket som helhet hadde så lite som 0,06% vekst, lavest i landet. Til sammenligning hadde Finnmark en vekst på 1,01% og Rogaland på 2,04%. Dette er alarmerende, og det må settes av sterke statlige virkemidler får å motvirke den todelte økonomien i landet. Oppland har også hatt svak vekst i statlige arbeidsplasser. Tall fra 2011 viser at Oppland har fått 512 nye statlige arbridsplasser de siste 6 åra, mens Hedmark har fått 1157 nye. Befolkningsutviklingen i Oppland er alarmerende dårlig i ei tid hvor veksten er sterk ellers i landet. Moderne byer og attraktive tettsteder er helt avgjørende for den framtidige befolkningsutviklinga i Oppland. Derfor vil Oppland Arbeiderparti i tida framover i langt større grad understøtte ulike tiltak som fremmer framtidsrettet urbanisering i Lillehammer og Gjøvik, men også støtte tiltak som underststøtter attraktv tettstedsutvikling andre steder i fylket. For at vi skal kunne opprettholde en spredt bosetting i Oppland er det i tillegg viktig med forbedret infrastruktur for samferdsel. Bedre vei- og jernbaneløsninger vil skape en sterkere dynamikk for bo- og næringsutvikling i distrikts-oppland. I tillegg vil bedrede kommunikasjoner mellom de største byene i innlandet forsterke næringsutviklingen til beste for hele innlandetvi vet at attraktive tettsteder og byer og varierte botilbud er svært viktig også for næringslivet. Det må også legges til rette for en befolkningsdrevet næringsutvikling. Dette blir understreket også av Telemarksforsking og Østlandsforsking. Sterke kompetansemiljøer i et Universitet og et større hovedsykehus trekkes også fram som viktige lokomotiver i å øke attraktiviteten. Nettverk og klynger styrker nytenking og innovasjon og den humane kapitalen, altså kreative og dyktige folk, betyr mer for næringsetableringer enn før. Attraktive steder er også avhengig av tilgangen på arbeidsplasser innenfor akseptabel pendleavstand. Samtidig trenger industri og næringsliv god infrastruktur for å være konkurransedyktige. Det gjelder både veg og jernbane, godsterminaler og veienes bæreevne. Bare skogindustrien må bære vesentlige økte kostnader for frakt i Norge sammenligna med Sverige. Det samme gjelder øvrig eksportindustri og reiselivsnæringen. De sterke industriklyngene ved for eksempel Raufoss er svært viktige for Oppland, ja hele innlandet. Her finnes unik kompetanse på lønnsom vareproduksjon i sterk konkurranse med internasjonale konsern. Her finnes en rik forskingsaktivitet som styrker bedriftenes konkurranseevne, men som også i mye større grad kan benyttes av større deler av ulikt næringsliv innlandet. Det er viktig å støtte opp om denne klynga og den forskingskompetansen som foregår der og ved våre to høgskoler slik at produksjon og verdiskaping kan fortsette og erfaring spres til flere miljøer i Oppland. Dette vil Oppland Arbeiderparti støtte opp om.

3 Oppland Arbeiderparti mener at det i sterkere grad skal legges til rette for, og premiere nettverksarbeid og klyngedannelser. Vi vil styrke FOU - virksomhet og bidra til å koble det unike kompetansemiljøet på Raufoss med flere andre bedrifter i fylket og det offentlige. Vi vil stimulere til mer samarbeid mellom kommunene når det gjelder næringsutvikling og i større grad samle ressursene til sterkere miljøer med bredere kompetanse. Det er et mål å spre mer av forskingsaktiviteten i Norge slik at innovasjon og nytenking blir en naturlig del av flere miljøer og bidra til et sterkere næringsliv og mer effektive offentlig tjenesteyting. Reiselivet er under sterk omstilling i tillegg til at Europas finanskriser påvirker denne næringa i stor grad. Næringa er også avhengig av at staten i mye større grad samordner sin politikk når det gjelder bærekraftig utvikling innafor miljø, men også innafor sosial og økonomisk bærekraft. En sterkere samordning av markedsføring og produktutvikling er en forutsetning for å få større slagkraft i markedet og få flere turister til Norge og Oppland. Å samle destinasjonsselskapene under landsdelsselskap er en strategi Næringsministeren ønsker fortgang i og som Oppland Arbeiderparti støtter. Fellesgoder som stier og løyper er viktig å holde ved like og videreutvikle. Spleiselag for å få til denne infrastrukturen er nødvendig. Profesjonalisering av festivaler og større idrettsarrangement vil styrke verdiskapinga knytta til reiselivet. Regjeringas reiselivsstrategi peker ut verdiskaping knytta til verna områder og randsoner som et prioritert område. De kommunene i Oppland som har verna områder må, uavhengig av størrelsen på arealet, få mulighet til å bruke vernet i produktutvikling, tilrettelegging og markedsføring i reiselivet. Derfor må alle disse kommunene få bli med i Rådet for Nasjonalparkkommuner. Oppland har store muligheter til å ta sin del av økt matproduksjon i landet. Sterke miljøer i fylket innafor grønnsaaksproduksjon, kyllingproduksjon og kjøttfeproduksjon kan, i tillegg til mjølkeproduksjonen, bidra vesentlig. Økt bruk av utmarksbeite, noe Oppland er rikt på, vil utløse et større potensiale. Det blir avgjørende at Landbruksmeldinga følges opp gjennom jordbruksforhandlingene slik at bonden opplever inntektsvekst på linje med andre i samfunnet. Det er stor investeringsvilje og stort behov for oppgraderte driftsbygninger i landbruket. Bygdeutviklingmidlene dekker ikke behovet i dag, og mange som vil satse, får nei på grunn av mamnglende midler. Særlig ved generasjonsskifte er det viktig å kunne støtte opp om vilje og engasjement til den nye generasjonen bønder. Skogbruket står ovenfor store utfordringer med å sikre avsetning. Ved at Södra Cell Tofte er truet med nedleggelse, er også skogbruket i store deler av fylket truet. Dette vil ha konsekvenser også for sagbruk og andre bedrifter som er avhengig av avsetning på sine produkter. Det må skapes et sterkere forskingsmiljø innen tre og -skogindustri i Innlandet og sikres et utviklingsmiljø som utvikler nye treforedlingsindustri. Tiltak på kort sikt: Etablering av et landsdelsselskap for reiselivet for å styrke markedsarbeidet internasjonalt. Selskapet får til disposisjon nødvendig økonomiske midler. Gjennomføre et omstillingsprosjekt for distriktsreiselivet Det skal etableres et program for næringsutvikling i distriktene i samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge, stat, kommuner og sentrale kompetansemiljøer for å etablere klynger og nettverk på tvers av bedrifter og sektorer Styrke Innovasjon Norge med stillingsressurser slik at de i større grad kan være proaktive og oppsøkende overfor bedrifter som trenger omstilling Øke midlene til kompetansekartlegging og nødvendig voksenopplæring for å øke bedrifters effektivitet og kompetanse til omstilling Det skal i samarbeid med kommunene arbeides med å legge til rette nye varierte og attraktive boligtomter, spesielt i områder som er nær Oslo. Dette skal

4 fylkeskommunen bidra til gjennom å forsøke å unngå innsigelser som forsinker prosessene. Prioritere steds- og byutvikling langt høyere Pendlingsmulighetene mellom Mjøsbyene skal styrkes gjennom et bedre kollektivtilbud Arbeide for å etablere et Senter for forskningsbasert innovasjon og et Global center of expertise ved industrimiljøet på Raufoss. Støtte opp om ny næringsutvikling i treforedling- og skogindustrien Innføre mindre restriktive lastbegrensningene på godstransport på veiene jamfør Veidirektoratets forsøksprosjekt. Styrke festivaler med regional betydning og større idrettsarrangementer for å få større merverdi næringsmessig. Stimulere til samling av ressursene til næringsutvikling i kommuner og regioner for å oppnå breiere kompetanse og større slagkraft. Et helhetlig tilbud for arbeidsinnvandrere som omfatter sosiale støtteordninger og tjenestetilbud, språkopplæring og arbeidsplasser. Administrasjon av et av såkornfonda legges til Oppland. Drift av en nasjonal operasjonsenhet for brann legges i tilknytning til politiets operasjonssentral hos Politiets data- og materielltjeneste på Jaren. Styrke høgskolene i Oppland, blant annet gjennom å støtte opp om HiG sitt arbeid med å lage et nasjonalt utviklingssenter for Cyber-sikkerhet. Tiltak på lengre sikt: Etablere en fellesgodefinansiering som kan brukes for å finansiere svært viktige tilbud for reiselivsdestinasjonene Innføre lik moms på servering Styrke kommunikasjonen mellom byer og tettsteder gjennom et vesentlig løft for jernbane og veisektoren i fylket Skape et sterkere forskingsmiljø innen tre og skogindustri for å etablerer ny treforedlingsindustri Opprettholde lav arbeidsgiveravgift i distriktskommunene. Endringer i samfunnsutviklingen må fanges opp i nye kriterier når de geografiske soneinndelingene skal fastlegges. Utfordringene knytta til folketallsutvikling, næringsetableringer og demografi i Valdres, Midt- og Nord-Gudbrandsdalen tilsier at de bør ha 0% arbeidsgiveravgift, altså komme i sone 5 slik som Finnmark er i dag. Styrke investeringsmidlene i reiseliv, landbruk og skog og tre.

5 2) Samferdsel. a) Nasjonal transportplan Oppland Arbeiderparti vil ha gode kommunikasjoner og transportmuligheter over hele fylket for å legge til rette for en positiv samfunns og næringsutvikling. Den rød-grønne regjeringen har sørget for at bevilgningene til investering innen veg og jernbane er rekordhøye. Ingen regjering har som regjeringen Stoltenberg satset så mye på samferdselsområdet som denne. Ved revidering av Nasjonal Transportplan vil vi at denne satsningen skal videreføres og styrkes. I forbindelse med forvaltningsreformen overtok fylkene store deler av riksveinettet. Disse veiene er i en slik tilstand at det vil koste enorme summer å ruste de opp. På tross av pengeoverføringer fra staten og rentefrie låneordninger, har ikke fylkeskommunen mulighet til å foreta denne opprustningen. Overføringer til fylkeskommunene må derfor økes betraktelig. I fylkesfordelingen ble det lagt vekt på at bindinger knyttet til igangsatte prosjekter i all hovedsak skulle håndteres innenfor perioden På grunn av disse bindingene kommer Oppland dårlig ut i fordelingen. I forbindelse med behandlingen av NTP sa Stortinget følgende: Flertallet vil peke på at en etter hvert må komme over til en mer rettferdig fordelingsnøkkel til fylkene. I det videre arbeidet med kriterier bør fortsatt veistandard, veilengde og befolkning vektlegges. Ut i fra en rimelighetsbetraktning bør de fylkene som kommer dårlig ut de første årene pga. at bindinger inngår i kriteriene, etter hvert få en kompensasjon for dette. Det er viktig at dette blir fulgt opp og Oppland Arbeiderparti forutsetter at Oppland får en kompensasjon i neste NTP-periode. Skredsikringstiltak viser seg å være svært kostbare også i Oppland. Dette viser at flom og skred ikke er et kystfenomen alene, men berører hele landet under klimaendringer og ekstremvær. Oppland Arbeiderparti forventer at Oppland får sin del av den milliarden som settes av til skredsikring for å få utført helt nødvendig opprustingsarbeid også på fylkesvegene. Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti er bekymret for den økonomiske belastningen deler av befolkningen i distriktene vil bli påført som følge av et høyt bompengenivå. I mange områder skal en store investeringer fordeles på liten trafikk. Når den statlige finansieringsandelen også er lav og synkende blir det i enkelte områder urimelig dyrt for både privatbilistene og næringslivet. Oppland Arbeiderparti mener at det bør legges opp til større bompengeandel der det er stort trafikkgrunnlag og større statlig andel i mindre trafikkområder. Oppland Arbeiderparti vil be om at utbyggingsprosjektet organiseres og finansieres fult ut på en slik måte bygges ut raskt og effektivt (prosjektfinansiering). Oppland Arbeiderparti har store forventinger til kommende Nasjonal Transportplan (NTP). De økonomiske rammene til i NTP må økes kraftig. Samferdselsløftet må holde fram. Oppland Arbeiderpartis prioriteringer er: - Utbygging av InterCity trianglet til Lillehammer, Halden og Skien med dobbeltspor innen 2023.

6 - Opprusting av banelegeme og materiell på Gjøvikbanen for økt kapasitet og hyppighet. - I forbindelse med bygging av dobbeltspor til Lillehammer må planlegginga av sammenkobling Gjøvik- og Dovrebanen prosjekteres for på sikt å bygges ut. - Fullføring av Lottorekka (Rv 2*, Rv 4, E6 og E16, Rv 3 og Rv 35*). RV4 må også bygges ut i Akershus og Oslo. - Økning av skredsikringsmidlene * Rv 2 og Rv 35 er nå en del av E16. Rv 15 og E136 har høyere prioritet på Vestlandet enn i Oppland. Særlig Rv 15 forventes å få økt trafikk i årene framover. Dette må møtes med strekningsvise tiltak på begge disse veiene og bygging av gang- og sykkelveier langs Rv 15. I tillegg vil vi gi vår støtte til Jernbaneverket sin merknad om at Gjøvikbanen må rustes opp til å klare timesavgang Oslo-Gjøvik. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for fortsatt drift på Fagernes lufthavn Leirin, og for å få ruta inn på fastrutenettet. Dette gir i tillegg til rutetrafikk på flyplassen adgang til å ta med chartertrafikk, som er viktig for reiselivet og næringslivet i fjellregionen Valdres og Jotunheimen. b) Fylkesveiprogrammet Oppland Arbeiderparti vil komme med følgende forslag til fylkestingsgruppa som må ha en fullmakt til å tilpasse dette i forhandlinger med samarbeidspartnere på fylkesnivå. Denne uttalelsen omhandler fylkesveiprogrammet, slik sett vil ikke riksveier, jernbane og flyplass bli behandlet her, da dette blir omhandlet i Nasjonal transportplan. Hensikten med denne uttalelsen er å legge grunnlag for prioriteringer i fylkeskommunens samferdselspolitikk i et tiårs perspektiv. Utfordringer og behov Oppland, landets fjerde største fylke, med sin varierte natur og vakre dalfører, spredte bosetting i nord og befolkningskonsentrasjoner i sør, reiselivsvirksomhet, primærnæring, offentlig- og privat tjenesteyting, industrivirksomhet, dagpendling og gjennomgangstrafikk, har et særlig stort behov for en godt utbygd og fungerende infrastruktur. Videreutvikling av næringslivet i fylket har behov for bedre infrastruktur. Trafikksikkerhet og tiltak for å redusere miljøulemper må tillegges stor vekt. Spesielt viktig er tiltak som sikrer skolebarn og andre myke trafikanter. Slike tiltak kan ikke utsettes mens vi venter på planlagte større utbyggingsprosjekter. I spesielt trafikkfarlige områder må det gjennomføres midlertidige strakstiltak Fylkesveiene er avgjørende for bosetting og næringsutvikling over hele fylket. Veien vil fortsatt være den viktigste transportmuligheten i Oppland også i framtida. Det er nødvendig med økt innsats til vedlikehold og en fortsatt utbygging av veinettet. Oppland Arbeiderparti er opptatt av langsiktig planlegging. Skal vi klare å gjennomføre de prosjektene vi setter oss som mål, må disse prioriteringene stå fast over tid.

7 Dagens system med fire årlig fylkesveiprogram, vil vi vurdere å utvide til 10 årlig planer, som rulleres hvert fjerde år. På denne måten vil vi se om vi kan klare å tenke mer langsiktig og derigjennom få gjennomført de prosjektene vi velger å prioritere. 10 års planen bør vedtas første gang ved rullering i Prioriteringer Det legges til grunn at følgende hovedmål skal gi føringer for de prioriteringer som gjøres i handlingsprogrammet Trafikksikkerhet o Gang/sykkelveier, inkludert sykkelbyer Regional utvikling og framkommelighet o By og tettstedsutvikling Miljø og klima o Tilrettelegging for kollektivtrafikk Universell utforming Folkehelse Dette betyr i stor grad videreføring av målene i handlingsprogrammet Folkehelse er ny målsetting og skal være overordna all aktivitet både i kommuner og fylkeskommunen, jf samhandlingsreformen. Satsninga på gang/sykkelveier henger selvsagt sammen med folkehelseperspektivet, men også viktig for trafikksikkerheten. Kostnadskrevende fylkesveiprosjekter bør fullføres før andre tilsvarende prosjekter settes i gang. Fylkesveiprogrammet for binder opp 238 millioner av rammen for , pga. igangsatte prosjekt, dette gjør at disponible midler til nye prosjekter er begrensa. De største prosjektene som binder opp midler er: Fv 312 Storhovearmen (21 mill. kr) Fv 33 Skreifjell Totenvika (65 mill. kr) Fv 33 Høljarast Bergli (27 mill. kr) Fv 254 Tretten bru og jernbane (42 mill. kr) Fv 244 Rundkjøring Lena (7,5 mill. kr) Fv 51 Rundkjøring Leira (5,5 mill. kr) Fv 213 Rundkjøring Rosenlund (7 mill. kr) Av større prosjekt vil Oppland Arbeiderparti prioritere følgende fylkesveier i perioden (i uprioritert rekkefølge): Fv 255 Skåbuveien Fv 33 Minnesund Bjørgo Fv 34 Jaren Svingvoll Fv 247 Hov Hasvollsæter Ut over dette vil det komme øvrige strekningsvise tiltak og mindre utbedringer. Enkelt områder; Vei Oppland Arbeiderparti mener at det er viktig at prioriteringer ligger fast over tid. Riksveiene er prioritert gjennom den såkalte «Lottorekka». En tilsvarende rekke må etableres for fylkesveiene, i denne omgang fylkeslottrekke på disse veinumrene 33, 34, 247 og 255. Skred

8 Oppland Ap legger til grunn at det brukes statlige skredsikringsmidler på Fv 33 Skreifjella, Fv 53 Tyin Årdal og Fv 255 Skåbuveien, da det er grunn til å tro at disse midlene vil bli opprettholdt på samme nivå som i inneværende NTP-periode. Rosten RV 15? Ferge Oppland Arbeiderparti er opptatt av å finne en langsiktig og driftssikker løsning for Randsfjordfergen. Slik situasjonen er i dag er den ikke tilfredsstillende, der fergen har flere lange stopp hvert år. Trafikksikkerhet, gang / sykkelveier Trafikksikring er viktig av mange grunner. Trygge miljø for fastboende og tilreisende og trygge vegforhold for bilistene vil påvirke livskvaliteten, men også reiselivsproduktet. Derfor trengs økt tilrettelegging for fotgjengere og syklister både i byer og tettsteder, men også i distrikter med mindre befolkningsgrunnlag, men med stor tilstrømming av turister Den relative andelen av total investeringsbudsjett som gikk til gang/sykkelveier i videreføres i nytt handlingsprogram. Nullvisjonen for antall drepte og hardt skadde i trafikken må også gjelde på fylkesveinettet. Økonomi / finansiering Beregninger viser at om dagens fylkesveinett skulle bringes tilbake til den stand det var i som nytt, trengs det 1,5 milliarder. Innmeldte behov ved denne planrevisjonen er summert til 1,8 milliarder. Dette overstiger de rammene man har til disposisjon. For Oppland sin del er det viktig at ordninga med rentekompensasjons videreføres fra staten også i neste 4 års periode. Så langt har Oppland fylkeskommune kunne få rentekompensasjon for et årlig lån på kr 83 millioner. Skal fylkeskommunen få gjort noen større grep med fylkesveiene er man avhengig av denne ordningen. Oppland Ap kan akseptere bompengefinansiering av fylkesveier, dog bare på de veiene som har en årsdøgnstrafikk som gir grunnlag for dette. Disponibel ramme bør fordeles slik; Strekningsvise tiltak og mindre utbedringer, hvorav 1/5 skal forbeholdes fylkesveier med lav årsdøgnstrafikk 50 % Gang og sykkelveier 24 % Trafikksikkerhetstiltak 7 % Øvrige innsatsområder 19 % Dette er områder som: Miljø og servicetiltak, kollektivtiltak og universell utforming, planlegging, by og tettstedsutvikling, trafikksikkerhetsutvalg, trafikksikkerhetsinspeksjoner og gang/sykkelvei inspeksjoner.

9 3) Energi og miljø. Å ta vare på naturen, klimaet, naturmangfoldet, miljøet og høste naturressursene på en bærekraftig måte, er helt essensielt for at vi lever og kan eksistere på jorda. Det er fantastisk hvordan vi har skapt rikdom i landet ved å høste av naturen, ved å utnytte energien i naturen, olje og gass og den fornybare energien, særlig vannkraften. Vi fisker, høster av viltet og vi dyrker jorda og utnytter også viltvoksende flora til bl.a. beite for husdyra våre. Dessuten gir naturen oss opplevelse, friluftsliv, glede og helse. Ja, sannelig er vi forpliktet til å føre en energi og -miljøpolitikk som gir også kommende generasjoner muligheter. Oppland Arbeiderparti vil understreke at klimameldingen og det forliket som blei inngått mellom et flertall på Stortinget følges opp. Norge må bidra aktivt internasjonalt for en breiere klimaavtale, med fortsatt satsing på bevaring av regnskogen og med utvikling av ny teknologi. Her kan Norge gjøre en forskjell. Klimameldingens opplegg for reduksjon i klimagassutslipp i Norge må også gjennomføres, bl.a. økt satsing på jernbane med tidfesting av utbygging av hele InterCity-triangelet. Oppland Arbeiderparti mener at vi fortsatt må utnytte landets olje og -gassressurser, men at dette må skje på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig. Vi må ha et tempo i utnyttingen som sikrer at vi ikke skader eller ødelegger fiskerier eller økosystemet. All utbygging må være basert på kunnskap, miljøfaglige råd og analyser av konsekvensene. Oppland Arbeiderparti støtter Regjeringens satsing på utbygging av ny fornybar energi med konkrete mål basert på fornybardirektivet og med bl.a. grønne sertifikater som et virkemiddel. Elektrifisering av virksomheten på sokkelen bør gjennomføres så langt som mulig og det bør forskes på og legges til rette for offshore vindkraft. Oppland Arbeiderparti mener også at det er viktig at strømnettet rustes opp og bygges ut for å sikre strømforsyningen og nok kapasitet. Det vil også være nødvendig for å få en utjamning av prisene i landet. Oppland Arbeiderparti mener at det er viktig med økt satsing for å ta vare på naturmangfoldet, forvaltning av verneområder, på friluftsliv og folkehelse. Det er bra at vi har fått en lokal forvaltningsmodell, men verning av store områder kan også bli en utfordring for en kommune. Det er derfor viktig at vi bidrar til verdiskaping i randsona av verneområda slik verdiskapingsprogrammet er tenkt. Oppland Arbeiderparti vil understreke betydningen av at vi har fått et godt samarbeidsforhold mellom SNO og fjellstyra og betydningen av en øremerking av midler til SNO `s kjøp av tjenester fra fjellstyra. Det er kommunene selv som velger lokale fjellstyrer der en har statsallmenninger, og det er viktig at en får en reel lokal politisk innflytelse i styring av statsallmenning. Oppland Arbeiderparti ser med uro på utviklingen av drift og organisering av Statsskog som i noen tilfeller hindrer utvikling i fjellområdene våre. Oppland Arbeiderparti mener at Statsskogs rolle må gjennomgås og endres. Oppland Arbeiderparti mener at det bør legges bedre til rette for lokal styring av midler og eiendommer i distriktene. Inntekter som kommer fra distriktene bør i stor grad tilbakeføres til for eksempel tilskudd til ungdom i landbruket som vil etablere seg. Opplysningsvesenets fond sitter i dag på store verdier og opptrer ofte som en stat i staten. Oppland Arbeiderparti krever at Opplysningsvesenets fond store eiendommer i mange kommuner. Det er viktig at det er dialog mellom fondet og de akutelle kommuner forbedres for å få til nødnvig utviklin gi kommunene.

10 Oppland Arbeiderparti vil understreke at energiressursene er folkets eie. For å sikre dette har vi kjempet igjennom hjemfallsretten i kamp mot høgrekreftene. Vi må forhindre at høgrekrefter som på nytt vil privatisere disse ressursene, kommer til makten og får gjennomføre sin politikk. 4) Arbeidsliv. Den alminnelige aldersgrensen Mange eldre arbeidstakere, føler at de er ved god helse, og ønsker å jobbe utover fylte 70 år. Oppland AP synes det er positivt at flere eldre ønsker å jobbe utover dagens aldersgrense for pensjon. Flere gjør også det etter avtale med den enkelte arbeidsgiver. Samtidig er det er viktig å sikre verdighet i avslutningen av arbeidsforhold, for de som ønsker det etter et langt arbeidsliv. Det ligger i dag ikke noe krav fra hverken regjering eller partene i arbeidslivet om å endre loven om den alminnelige aldersgrense. Oppland AP mener det at det i første omgang bør være fokus på å øke yrkesdeltakelsen utover 64 år som er dagens gjennomsnitt for pensjonering. En slik effekt ser det nye systemet for kombinasjon av arbeid og pensjon allerede ut til å ha fått, og vi ser det også som en del av arbeidet i forbindelse med partenes og myndighetenes avtale om et mer inkluderende arbeidsliv. I dag står flere hundre tusener arbeidsføre utenfor det ordinære arbeidsliv. Mange av disse er ungdommer og personer med redusert funksjonsevne. Oppland AP mener det er viktig at innsatsen mot disse forsterkes, for å få flere i arbeid. Det er først i 2025, at den første person vil tjene opp pensjon etter dagens 70 års- grense. Og det gjenstår mye før virksomhetenes pensjonsordninger er tilpasset den nye folketrygden. Oppland AP vil se an mønsteret for den nye pensjonsordning, pensjonsuttak, og hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg, før man vurderer om den alminnelige aldersgrense bør økes. 5) Utdanning og skole. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle mulighet til å ta i bruk sine evner. Alle mennesker er unike. Vi har forskjellige talenter og vi lærer på ulike måter. Like muligheter til alle handler om en skole som ser og følger opp hver enkelt elev. Gjennom tidlig innsats, tydelige læringsmål og mer tilpasset opplæring, skal vi bidra til å gi alle barn og unge en mulighet til å lykkes. Det er viktig at skolen ser alle elevene og at skolen har tilstrekkelig med lærerressurser til å oppfylle dette. Styrket folkehelse er en fokusert del av samhandlingsreformen. Overvekt og inaktivitet blant barn og unge er et voksende problem, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for en heldagsskole, hvor skolemåltider og fysisk aktivitet er en naturlig del av skolehverdagen. Oppland Arbeiderparti legger fortsatt vekt på at det er et foreldreansvar å sørge for godt kosthold og mosjon til sine barn. Et økt samarbeid på arenaer der barn befinner seg er nødvendig. Motivasjon for læring læres også i hjemmet. Skolen må invitere til et samarbeid der foreldre og skolen sammen spiller hverandre gode til barnas beste.

11 Den rødgrønne regjeringen har de siste årene gjennomført en storstilt opprustning av norske skolebygg. Likevel finnes det fremdeles skolebygg rundt om i landet, også i vårt fylke, som er i dårlig stand og som har et dårlig inneklima. Oppland Arbeiderparti krever at rentekompensasjonsordningen for opprustning av skolebygg forsterkes og videreføres også i åra som kommer. Vi er ikke fornøyde før alle elever i Norge har et arbeidsmiljø som er av topp standard. Som prinsipp skal alle bygg utformes universelt, og regjeringen bør med hjemmel i plan og bygningsloven levere en forskrift om dette. Den nye plan- og bygningsloven, som var ferdig i 2009, har hjemmel for en forskrift med tidsfrister for universell utforming av eksisterende bygg. Regjeringen har sagt at de, av kostnadsgrunner, må lage en prioritering over hvilke bygg som skal utbedres først. Skolebygg har vært gitt som eksempel på førsteprioritet. Forskriften har imidlertid ikke kommet. Oppland Arbeiderparti mener at en slik forskrift er helt avgjørende for å få utbedret skolene. Vi krever derfor at regjeringen lager en slik forskrift så snart som mulig. Vel så viktig som fysisk miljø er psykisk miljø. Skoler som har fylkesdekkende tilbud bør få økte midler til miljøarbeidere som hjelp for elever som bor på hybler og fylkeseide internater. Det må etableres en ny rentekompensasjonsordning for investeringer i verksted og utstyr til bruk i fag- og yrkesopplæringa i skolen, og fylkeskommunene må kartlegge utstyrssituasjonen ved yrkesfagskoler. Uansett utgangspunkt skal alle ha mulighet til å gjennomføre høyere utdanning. Utdanningen skal være gratis og studielånet skal være stort nok til å kunne studere på heltid. For Oppland Arbeiderparti er det et selvsagt krav at yrkesfagelever skal ha samme rett som alle andre elever til å fullføre den utdanningen de har valgt. At mange ikke får læreplass, kombinert med at dagens alternative vg3-løp i skolen fungerer dårlig, innebærer i praksis at mange ikke har et fullverdig tilbud i dag. Læretida er for mange ungdommer det første møtet med arbeidslivet. Oppland Arbeiderparti ønsker at dette skal bli en positiv og lærerik tid. Oppfølgingen av lærlinger må styrkes slik at flere fullfører læretiden. Oppland Arbeiderparti vil at Fagopplæringsnemnda skal drive med mer tilsynsvirksomhet enn det som er tilfelle i dag. Samfunnskontrakten har som resultatmål: -Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen utløpet av 2015 i forhold til nivået ved utgangen av Øke andel lærlinger som fullfører og består fag og svennebrev Oppland Arbeiderparti mener: At det må etableres en nasjonal norm for lærertetthet. At heldagsskolen skal innføres, med mer fysisk aktivitet og skolemåltider. Den offentlige skolen må sikres tilstrekkelige ressurser til å møte kravene til en moderne og allsidig undervisning. Ordningen med rentefrie lån til kommunene må utvides, slik at vedlikeholdsarbeidet kan fortsette. Det må etableres en ny rentekompensasjonsordning for investeringer i verksted og utstyr til bruk i fag- og yrkesopplæringa i skolen, og fylkeskommunene må kartlegge utstyrssituasjonen ved yrkesfagskoler. At skoler med fylkesdekkende tilbud skal få økte midler til miljøarbeidere. Studenter skal få studiestøtte fra lånekassen i 11 måneder. Studielånet prisjusteres til 1.5 G. Det skal bygges minimum 3000 nye studentboliger årlig. Yrkesfagelever som har fullført to år i skole skal ha lovfestet rett til læreplass, eller til å fullføre utdanninga gjennom toårig praksisbasert opplæring i skole.

12 Lærlingtilskuddet økes. Godkjente lærebedrifter som har lærlinger prioriteres ved offentlige anbudsrunder. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at offentlige instanser og næringslivet tar ansvar for å oppfylle samfunnskontrakten, der målsetningen er å øke antall lærlinger. Kommuner skal ta inn minimum 1 lærling pr innbygger. Det opprettes en samfinansieringsordning for læreplasser. Lærlinger sikres lærlingebevis med samme fordelene som et studentbevis. 6) Kommunal Kommunene er viktige leverandører av tjenester til landets innbyggere. Det er i kommunene folk bor og lever sine liv. Derfor er det viktig at kommunene har nødvendige ressurser for å løse de oppgavene de står overfor på en god måte. Oppland Arbeiderparti vil jobbe for at kommunene skal ha innflytelse på utvikling i sine regioner, samt at distriktene kan ta del i den utviklingen som skjer i landet for øvrig. Kommunestrukturen bør vurderes. Å sikre tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft til gode offentlige tjenester i årene framover blir avgjørende. Spesielt utfordrende blir dette innen helse og omsorgssektoren. Det er derfor svært viktig å utvikle de offentlige tjenestene i tråd med utvikling på andre samfunnsområder. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for å få til samhandling mellom kommunesektoren næringsliv - forskningsmiljøer - høgskole/universitet for å utvikle bedre offentlige tjenester. Oppland Arbeiderparti mener at overføringene til kommunesektoren fortsatt skal økes for å møte framtidige utfordringer. Nye oppgaver som pålegges kommunesektoren skal fullfinansieres. Fra 2005 til 2011 har vi hatt en realvekst på 20,5 prosent. (61milliard) Kommunenes inntektssystem må oppleves som rettferdig, samtidig som det må legge til rette for å løse nye oppgaver kommunene får. Storting og regjering må være villig til å justere inntektssystemet når urimeligheter avdekkes. Oppland Arbeiderparti mener at lover og regelverk må gjennomgås med sikte på å stramme inn praktiseringen av innsigelser i plansaker slik at praksis samsvarer bedre med intensjonene i lovverket. 7) Bolig. Bolig er ved siden av arbeid, utdanning og helse det viktigste for folks velferd. OAPs ambisjon er en sterk, aktiv og sosial boligpolitikk. Fellesskapsløsninger har måttet vike plass for investeringsobjekter som ofte dagens boliger er. Vi må legge til rette for at sosial boligpolitikk må få mer fokus slik at dagens ungdom og andre med behov for egen bolig kan få sin egen bolig. Oppland Arbeiderparti mener at det er en sentral politisk oppgave å legge til rette for at det bygges nok boliger. Staten må sikre gode rammebetingelser for boligbygging. Kommunene må sikre og regulerer nok areal til boligformål, sørge for rask byggesaksbehandling og bygge kommunale utleieboliger. Oppland Arbeiderparti ønsker at kommuner med en offensiv og fremtidsrettet boligpolitikk skal møte en konstruktiv og samordnet stat.

13 Oppland Arbeiderparti vil: Arbeide for at Husbankens rolle som et sentralt statlig forvaltningsorgan og virkemiddelapparat for boligbygging må få økte rammer. Styrke startlån slik at flere unge kan få lån til etablering i egen bolig Egenkapital krav må justeres fra 15% til 10% Kommunene må utarbeide boligplaner for langsiktig og helhetlig arealanvendelse Arbeide for at plan og bygningsloven blir gjennomgått slik at hindrer for økt boligbygging endres. Begrense adgangen til klage i byggesaker der det bygges i samsvar med vedtatt reguleringsplaner. Etablere samarbeid med ulike myndighetsnivåer hvor man identifiserer areal som det ikke i utgangspunktet finnes byggebegrensinger på og klarere disse for raskere bygging. Trappe opp studentboligbygging med mål om 3000 bygde boligenheter i året. Tilrettelegge finansieringsordninger for ombygginger av boliger for å forberede en god alderdom i egen bolig, Arbeide for at kommunene kan bidra til å øke antall utleieboliger. 8) Velferd, helse og omsorg. Alle har ansvar for egen helse. Men fellesskapet har ansvar for alles helse Jonas Gahr Støre Samhandlingsreformen vektlegger den enkeltes ansvar for egen helse og fokuserer på å forebygge framfor å reparere. Gjennom samhandlingsreformen er det en klar målsetting at flere helsetjenester skal komme nærmere der folk bor, gjennom mer desentraliserte tjenester, samtidig som det vil være aktuelt å samle mer av den høyspesialiserte behandlingen for å sikre kvalitet og trygghet. Samhandling mellom stat og kommune for å nå målene i samhandlingsreformen krever at en fortsetter satsingen på en god kommuneøkonomi. Nye reformer krever økonomiske virkemidler for å nå målene. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for å sikre et desentralisert dialysetilbud i Oppland. For brukere fører det til mindre reisetid og en bedre hverdag, og det er i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Det er et kommunalt ansvar å sikre gode avtaler med spesialisthelsetjenesten. Oppland Arbeiderparti vil arbeide aktivt for en styrking av kommuneøkonomien for å nå målene i samhandlingsreformen. Rus og psykisk helse er pr. nå ikke omfattet av finansieringssystemet i forbindelse med samhandlingsreformen. I Oppland opplever vi stor usikkerhet knyttet til videre tilbud for denne pasientgruppa. Samlokalisering og nedbygging av døgnplasser innen psykiatrien fører til at en mister kompetanse og reduserer tilbudet til brukere. Kommunene er ikke rustet, verken kompetansemessig eller økonomisk til å overta dette ansvaret. Kommunenes vil få økt ansvar når rus og psykisk helse blir omfattet av samhandlingsreformen, da er det viktig at finansieringssystemet for dette blir fulgt opp. Oppland Arbeiderparti viser til de sterke nasjonale føringer om satsing innen rus og psykiatri og mener at dette må prioriteres lokalt og nasjonalt. Rus og psykisk helse bør bli prioritert og inkludert i det videre arbeidet med samhandlingsreformen. Tannhelsetjenester må bli lettere tilgjengelig, sosiale forskjeller må reduseres og det må opprettes et tak på hvor mye hver enkelt skal måtte betale for tannhelsetjenester.

14 Vi må sikre at løsninger kommer både sårbare grupper og folk flest til gode. Det er viktig å starte med de som trenger det mest. Oppland Arbeiderparti viser til vedtatt partiprogram for perioden om at målet om et likeverdig helsetilbud også gjelder for tannhelsefeltet. Oppland Arbeiderparti er glad for at regjeringen utreder flere modeller for egenandelssats og finansiering av tannbehandling og ber om at dette arbeidet prioriteres framover. Prevensjon til ungdom forebygger ufrivillig svangerskap og hindrer kjønnssykdommer. Å få god informasjon om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste virkemidlene for å forebygge uønsket svangerskap og kjønnssykdommer. Psykiske og fysiske belastninger ved ufrivillig svangerskap og abort kan for mange oppleves vanskelig å takle i ung alder. Oppland Arbeiderparti krever at staten fullfinansierer prevensjonsmidler for ungdom opp til 25 år. Surrogati er i dag ulovlig i Norge. Det er mange sårbare parter i internasjonale surrogatiarrangementer. Dette tilsier at det er behov for internasjonale løsninger på de problemer vi står overfor, når det gjelder både menneskerettigheter og regulering av såkalt internasjonal privatrett. Mange reiser til utlandet for å få barn, men opplever at de ikke er juridiske foreldre til sine egne barn. Barn skal ikke være en vare som kan kjøpes og selges. Oppland Arbeiderparti mener at disse barna skal ha samme rettigheter og trygghet som alle andre barn i Norge, selv om noen misliker måten barna har blitt til på. Oppland Arbeiderparti mener hensynet til barnets beste og barns særlige behov for trygghet og stabilitet må tillegges betydelig vekt, -også i surrogatisaker. Barnetrygden har stått uendret siden Dette bidrar til at barnetrygden som universell ordning svekkes. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at barnetrygden indeksreguleres. Avlønning av avlaster og støttekontakter bør være likt i alle kommuner i Oppland. Satsene må bygge på kompetanse og alder, og må følge gjeldende minstelønnssatser og tariffavtaler. Oppland Arbeiderparti vil arbeide for at kommunene i Oppland tar ansvar for dette. Ambulansedrift Oppland Arbeiderparti er godt fornøyde med at all ambulansedrift i Oppland nå er drevet av det offentlige helseforetaket. Dette har Oppland Arbeiderparti arbeidet for i mange år. Oppland er et fylke med lange avstander og spredt bosetting. Oppland Arbeiderparti forventer at Sykehuset Innlandet sikrer en forsvarlig drift, både når det gjelder bemanning og krav om responstid i hele fylket. Sykehusstruktur Oppland Arbeiderparti understreker at Gjøvik og Lillehammer sykehus ikke må svekkes som allsidige akuttsykehus. Allsidige sykehus av denne størrelsen må som et minimum bestå av avdelinger for indremedisin, kirurgi, ortopedi, akuttmedisin og gynekologi/fødeavdeling i tillegg til medisinske støttefag. Kvinneklinikk Oppland Arbeiderparti krever at Sykehuset Innlandet sørger for at fødetilbudet i Oppland og Hedmark bringes i samsvar med kvalitetskravene fra Helsedirektoratet. Gode fagmiljøer og økonomi tilsier at det etableres en kvinneklinikk på Lillehammer. I tillegg må fødeavdelingene på Gjøvik og Elverum bestå som i dag.

15 LAR program Oppland Arbeiderparti viser til LAR programmet som har mange positive effekter, men ser også at det kan være uheldige sider ved programmet og oppfølgingen av de som får denne behandlingen. Oppland Arbeiderparti vil støtte en evaluering av programmet. Lov å røyke heroin på sprøyterom Oppland Arbeiderparti støtter helseministerne i forslaget om at muligheten for at de tyngste rusmisbrukere som i dag går på sprøyterom for å sette sprøyter også får mulighet til å røyke heroin utredes. Levealdersjustering av pensjon. Levealdersjustering og regulering av løpende ytelser er de grep som gjør at vi får en bærekraftig folketrygd for fremtiden. Tar vi ikke disse grepene, vil vi fort kunne få store kutt i ytelsene i framtida. Dette er det et bredt politisk forlik om og som er viktig for å sikre forutsigbarhet og at prinsippene står ved lag. En pensjonsordning, må ha en varighet og påregnelighet over år. Oppland Arbeiderparti vil likevel påpeke at ordningen kan slå svært uheldig ut for de som ikke kan kompensere med å stå lengre i jobb på grunn av slitasje, sviktende helse osv. og som ellers liter økonomisk. Det er viktig at det vurderes tiltak som kompenserer tapet for disse gruppene. Levealdersjustering var lite fokusert under drøftingene med partene når det gjelder samordning av tjenestepensjon i offentlig sektor og folketrygdens alderspensjon. Det vil derfor være viktig å drøfte dette tema nærmere for å komme fram til løsninger med bedre sosial profil. Nasjonal helseplan. Oppland Arbeiderparti er opptatt av at helse og -omsorgstjenestene i Norge styres på best mulig måte. Oppland Arbeiderparti viser til Nasjonal helse og -omsorgsplan (NHOP) hvor den rødgrønne regjeringen la den politiske kursen for helse og -omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Oppland Arbeiderparti viser ellers til årsmøtevedtak fra 2011 der vi uttalte følgende. «Oppland Arbeiderparti mener derfor at det nå, ikke minst i forbindelse med samhandlingsreformen, er helt nødvendig med en full og ubunden evaluering av organiseringen og styringen av spesialisthelsetjenesten.» 9) Asyl. I asyl- og flyktningpolitikken er det viktig å prioritere de som har et beskyttelsesbehov, som er på flukt fra forfølgelse. Disse skal få opphold i Norge. Sakene skal behandles raskt slik at de kan bosettes og integreres i Norge. Selv om man ikke er forfulgt er det viktig at personer som har særlige humanitære grunner for å bli i Norge får opphold her. Saker der barn er involvert er særlig vanskelige. Barn som bor lenge i Norge uten lovlig opphold får en sterk tilknytning til Norge og kan oppleve en vanskelig situasjon hvis det må tilbake til et land som de i noen tilfeller kjenner dårligere enn Norge. I slike tilfeller der barn er involvert er barnets beste er et grunnleggende og viktig hensyn å ta. Innvandringsregulerende hensyn er et annet. Det handler blant annet om å ha et regelverk og praksis som sørger for at det ikke kommer mange til Norge som ikke er forfulgt i

16 hjemlandet. Særlig i tilfeller med barn er det viktig at vi ikke har et regelverk som gjør at flere risikerer den ofte farlige fluktruter til Norge og Europa. Avveiningen mellom barnets beste og innvandringspolitiske hensyn må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Barnets beste skal veie svært tungt, men ingen hensyn skal trumfe andre i alle saker. I saker der barn er involvert skal det oftere gis opphold enn saker uten barn. Enda oftere må det gis opphold til barn som søker alene. Stortingsmeldingen om barn på flukt gjennomgikk praksis for å se om avveiningen mellom barnets beste og innvandringsregulerende hensyn gjøres på en god måte, slik Stortinget har forutsatt. Det er bred enighet på stortinget om meldingen. Den slo fast at det i noen saker ble lagt for stor vekt på innvandringsregulerende hensyn og tydeliggjorde praksis. I juni skal Utlendingsnemndas praksis evalueres. Dersom meldingen ikke har ført til en endring i praksis slik Stortinget ønsker, mener Arbeiderpartiet at reglene må endres slik at praksis er i tråd med intensjonene. I dag er det over 400 personer som har fått opphold, er forfulgt og vente ri mottak på bosetting. Integreringen blir satt på vent. Kommunen tar ikke imot så mange asylsøkere som IMDI ønsker. Det krever en felles innsats for å bosette og integrere disse flyktningene. Saksbehandlingstiden må bli kortere og de som får avslag på sine søknader om opphold må sendes rask tilbake til hjemlandet slik at ikke flere barn opplever å få sterk tilknytning til et land der de ikke har opphold. Asylsøkere må samarbeide med myndighetene for at all nødvendig informasjon er tilgjengelig når søknaden behandles. De som gjør det, men ikke får svar på sin søknad innen 1,5 år skal få opphold i Norge. 10) Anerkjenn Vest-Sahara Riksdagen i Sverige vedtok nylig en anerkjennelse av Vest-Sahara som selvstendig stat, og Oppland Arbeiderparti vil at Norges regjering nå skal følge på og anerkjenne Vest-Sahara. Norge er, og skal være, et land som står på de svakes side i ulike konflikter. Vi skal være det landet som står på side med de som blir urettferdig behandlet. Både FN og Haag-domstolen har anerkjent Vest-Sahara, og det er på høy tid at Norge følger på. Vest-Sahara er Afrikas siste koloni, og det er på høy tid at de får sin selvstendighet. Begrunnelse: Marokko har siden 1975 okkupert og plyndret Vest-Sahara og deres befolkning. Både FN og Den internasjonale domstolen i Haag fordømmer handlingene som Marokko utfører, men Marokko nekter å trekke seg ut av Vest-Sahara. Frigjøringsbevegelsen i Vest-Sahara, Polisario, har erklært Vest-Sahara for selvstendig, og, sammen med FN og Haag-domstolen, krever de folkeavstemning for å avklare Vest-Saharas selvstendighet. Marokkanske myndigheter har i stedet for folkeavstemning valgt å okkupere Vest-Sahara med sivile marokkanske innbyggere, i den såkalte «Grønne marsj». I 2006 gikk Marokko med på å gi Vest-Sahara et delvis indre selvstyre istedenfor en folkeavstemning, noe som ble blankt avvist av Polisario. Polisario ønsker fremdeles en folkeavstemming om uavhengighet. Senere forhandlinger har ikke lyktes, og konflikten har ikke blitt mindre tilspisset etter at Marokko holdt Polisario-aktivister i forvaring. I fredsavtalen mellom Marokko og Polisario av 1991 ble det bestemt at det skulle avholdes folkeavstemning. Nå i 2013 har dette enda ikke skjedd, og Oppland Arbeiderparti mener at Norge nå må bruke sin status som fredsnasjon og brobygger til å sende et politisk signal om anerkjennelse. Å anerkjenne en stat er ikke en rettslig, men en politisk handling. Vi har ingen folkerettslig plikt til å anerkjenne en annen stat, men i dette tilfellet mener Oppland Arbeiderparti at Norge har en etisk og moralsk plikt til å bidra til at Afrikas siste koloni oppheves.

17 11) Jordbruker og forbruker hand i hand Oppland Arbeiderparti skal arbeide for en matvareproduksjon i landbruket som tar hensyn til økende befolkningsvekst. Produksjonen må være basert på forskning og mer økologisk blant annet ved større bruk av utmarksbeite. Omsetningen må reguleres og organiseres slik at prisene gir større inntekter for jordbrukere - og ikke til matvarekjedene. Prognoser tyder på en befolkningsvekst i Oslo-området på ca 500 tusen i løpet av noen tiår. Korn, melk og kjøttprodukter bør i økende grad komme fra norsk landbruk. Dette gir sikrere tilgang for forbrukerne og større forutsigbarhet for bøndene. Forskning på produksjonsmetoder og nye produkter skal finansieres av staten. Et moderne jordbruk med økende inntekter vil bidra både til rekruttering, større bruk av landskapet og sørge for kvalitet som forbrukerne ønsker seg. 12) Halve folket - halve makta. Arbeiderpartiets landsmøte i 2005 vedtok målsettingen om at partiet skulle være Norges mest likestilte parti. Dette setter krav til hele partiorganisasjonen. Fra det minste arbeiderlag til partiets sentrale ledelse. Både lokallagene, kommunepartiene, fylkespartiene og partiet sentralt må følge opp dette ved valg og oppnevnelser i organisasjonen. Ved kommunevalget i 2011 ble det vesentlig færre kvinner i ordførerposisjon i Oppland. For Arbeiderpartiet sin del gikk vi fra seks til tre kvinner i posisjon. Samtidig det ble for første gang i historien valgt en kvinne til fylkesordfører i Oppland. Arbeiderpartiet i Oppland har 15 ordførere og tre heltids frikjøpte politikere i fylkestinget. Vi er ikke fornøyd med at bare seks av disse er kvinner. Oppland Arbeiderparti vil sette seg som mål at halvparten av toppkandidatene til kommuneog fylkestingsvalget i 2015 skal være kvinner. Det er en målsetting som må følges opp i kommunepartiene. Hvert enkelt kommuneparti må lage seg en handlingsplan for likestilling. For å nå denne målsettingen vil Oppland Arbeiderparti systematisk utvikle og skolere kvinner slik at flere kan ta på seg vervene som listetopper. Arbeiderpartiet sentralt arrangerer kurset «Kvinne på topp», dette kurset skal vi bruke strategisk for å posisjonere kvinner. Fylkespartiet må også vurdere egne skoleringer i Oppland for å få kvinner i posisjon.

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Alta vil Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Forslag til vedtak. Sist revidert: 2015-04-24 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1 Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks:

Detaljer