Det forgjelda mennesket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det forgjelda mennesket"

Transkript

1 Bokanmeldelse Roar Høstaker Det forgjelda mennesket Maurizio Lazzarato, La fabrique de l homme endetté. Essai sur la condition néolibérale. Paris: Éditions Amsterdam Lazzaratos bok La fabrique de l homme endetté (Skapinga av det forgjelda mennesket) er eit viktig bidrag til debatten om den økonomiske krisa som braut ut i verdsøkonomien i Heile det finansielle systemet truga med samanbrot etter konkursen i Lehman Brothers der det ei tid var slik at ingen vågde å låne pengar til kvarandre. Etter det har bankgarantiar og andre redningsoperasjonar ført til ei akutt krise med statleg forgjelding som resultat. Denne krisa ser ein i skrivande stund ikkje utgangen på og nye sjokk er truleg i vente. Lazzaratos bok er først og fremst ein teoretisk analyse av dei sentrale mekanismane i nyliberalismen, og dei viktigaste «samtalepartnarane» hans i denne analysen er forfattarar som Marx, Nietzsche, Foucault, Deleuze og Guattari. Boka hans går inn i rekka av viktige bøker om nyliberalismen og den økonomiske krisa som har vorte publisert dei siste åra. Bakgrunn Lazzarato er italiensk sosiolog og filosof som lenge har budd og arbeidd i Paris i etterkant av «blyåra» i Italia på 1970-talet. Lenge var han knytt til krinsen rundt Antonio Negri og blei først kjend i samband med forskingsarbeid i tilknyting til studiar av immaterielt arbeid 1 og det som seinare blei kalla kognitiv kapitalisme. 2 Det han var oppteken av, var å utforme ei filosofisk forståing for kreativt arbeid. I den samanhengen skreiv han bøkene Videofilosofia 3 og Puis- 348 AGORA NR. 2 3, 12

2 DET FORGJELDA MENNESKET sances de l invention 4 (Oppfinningas potensialitetar). Den første boka er ein undersøking av videoens ontologi som noko anna enn film, og den andre er ein studie av moglegskapane til det kreative arbeidet under nyliberalismen sett i lys av Gabriel Tardes kritikk av den politiske økonomien. Denne forma for filosofisk refleksjon over kreativiteten er også sentralt i boka Les révolutions du capitalisme (Kapitalismens revolusjonar). 5 På 2000-talet har Lazzaratos arbeid vore knytt til aktivismen til dei deltidstilsette innan underhaldningsindustrien dei såkalla intermittents du spectacle. Dei kjempa lenge for betre vilkår i dei periodane dei blir gåande arbeidsledige, og dette førte til omfattande aksjonar frå 2003 til 2007, som mellom anna gjekk utover ei rekke sommarfestivalar i Frankrike. I 2008 gav han ut boka Le gouvernement des inégalités (Styringa av ulikskapane), som både var ein refleksjon over nyliberalismen, men med spesiell referanse til situasjonen til les intermittents. 6 Gjeldsøkonomien La fabrique de l homme endetté kan sjåast som ein teoretisk nyorientering for Lazzarato ettersom han i denne boka ikkje er oppteken av det kreative i arbeidet eller i arbeidsprosessar i det heile. Temaet er i staden finanskrise og gjeld. Lazzaratos analyse av finanskrisa går mykje meir teoretisk og filosofisk til verks 1 Maurizio Lazzarato, Yann Moulier Boutang, Antonio Negri & G Santilli (red.), Des entreprises pas comme les autres. Paris: Publisud Maurizio Lazzarato, Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività. Verona: Ombre corte Jf. Christian Azaïs, Antonella Corsani & Patrick Dieuaide (red.), Vers un capitalisme cognitif. Entre mutations du travail et territoires. Paris: L Harmattan Denne er delvis oversett til norsk: Maurizio Lazzarato, «Videoteknologi, strømmer og virkelig tid», i Stian Grøgaard, George Morgenstern, Ragnar Braastad Myklebust & Marit Paasche, Øye for tid. Oslo: Unipax Sjå også Ragnar Braastad Myklebusts introduksjon i same bok. 4 Maurizio Lazzarato, Puissances de l invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre l économie politique. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond/seuil Denne boka er diskutert i Roar Høstaker, «Gabriel Tarde, postfordismen og det sosiales ontologi», i Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, bd. 5, nr. 2, 2004, Maurizio Lazzarato, Les revolutions du capitalisme. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond/seuil Maurizio Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités. Critique de l insécurité néolibérale. Paris: Éditions Amsterdam AGORA NR. 2 3,

3 ROAR HØSTAKER enn det som er vanleg, og han avgrensar seg ikkje til utviklinga dei siste åra. For skapinga av det forgjelda mennesket har halde på sidan 1970-talet og inneber ei formidabel frårøving av makt frå dei europeiske befolkningane til fordel for kapitalen. Denne frårøvinga gjeld både politisk makt over finanskapitalen, fråstolen rikdom ved forgjelding og ei fråstolen framtid. Framtida blir stolen frå oss ved at vi tek ut eit forskot på framtidig arbeid ved å låne. Ein blir såleis bunden til ein viss livsstil som tilbakebetalar. Samtidig blir ein påført kjensla av at dette er ein sjølv skuld i. Lazzarato gjer eit poeng av den språklege nærleiken i tysk mellom Schuld (skuld) og Schulden (gjeld), som også er den same på norsk, der skuld, avhengig av samanhengen, kan tyde både gjeld og eit klanderverdig ansvar. Nettopp denne eksistensielle dimensjonen ved gjelda er viktig. Ikkje berre må vi arbeide, men vi må arbeide for å betale våre skulder. Medan arbeid omfattar omgrepsparet «yting gjenyting» (eg arbeider for deg, og du gjev meg løn), så blir dette dobla med moralen «lovnad» (å betale) og «skuld» (om eg ikkje gjer det). 7 Gjeldsøkonomien, som Lazzarato føretrekk å kalle vår tids finanskapital, har såleis eit dobbelt grep på dei lønsavhengige gjennom at dei ikkje berre er arbeidarar, men også forgjelda betalarar. Eit motargument vil her kunne vere at gjeld er noko ein tek på seg sjølv, friviljug. Dette argumentet ligg i botnen av den ideologien som driv nyliberalismen, og den individuelle kjensla av skuld er nettopp ein sentral del av gjeldas funksjonsmåte. Forgjelding inneber ei individualisering av sosialt ansvar, for det er mange ordningar i Europa og Nord-Amerika som føreset forgjelding. Bustadmarknaden i Noreg føreset låneopptak, og det må ein også gjere for å ta høgare utdanning. Ein har knapt noko val ved desse høva. I praksis inneber dette at staten og finanskapitalen spreier risikoen for finansielle kriser over på befolkninga. Risikoen blir eksternalisert til den enkelte. Samtidig er vi som borgarar også haldne til ansvar for statens gjeld, og dette har vore eit av dei store sugerøyra for finanskapitalen dei seinare tiåra. Inntil midten av 1970-talet var det nemleg vanleg i europeiske land at offentlege etatar og kommunar finansierte investeringar med rentefrie lån i nasjonalbanken. Seinare måtte ein ut på finansmarknaden og låne pengar der, og berre rentekostnadane sidan den tid og fram til i dag utgjer ein kolossal sum. Den til eikvar tid rådande rentefot er eit godt mål på den snyltinga som marknaden utøver over befolkninga. 8 Vi kan såleis ikkje unngå gjeld 7 Maurizio Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté: Essai sur la condition néolibérale. Paris: Éditions Amsterdam 2011, Ibid., AGORA NR. 2 3, 12

4 DET FORGJELDA MENNESKET eller unngå å betale rentekostnader over skattesetelen. I tillegg slepp vi heller ikkje unna å betale renter i form av auka bustadprisar eller auka husleiger. Kvar gong vi betalar for ein merkevare eller andre varer som er verna av opphavsrett, så betalar vi ei rente for det. Alle desse formene for rente er analoge til det som Karl Marx omtala som «absolutt grunnrente». 9 Dette er ein ekstra-verdi som er skapt av ein absolutt mangel på ei etterspurd vare. Lazzarato vil på ingen måte nekte for finanskapitalens produktive funksjon under kapitalismen gjennom å finansiere produksjon og varebyte. Han sluttar seg også til nokre merknader som Marx har i tredje bindet av Kapitalen om at finanskapitalen er kapitalen i sin mest allmenne form. Her har konkurransen mellom dei ulike formene for produksjon opphøyrt og finanskapitalen representerer kapitalen som felles sosial storleik. 10 Dette forholdet har berre vorte viktigare og viktigare sidan Marx tid. Med den omlegginga av politikken som skjedde frå slutten av 1970-talet, der kampen mot inflasjon blei det avgjerande, så har forholdet kredit-debitor gradvis vorte det sentrale i økonomien. Kontrasten til dei første tiåra etter andre verdskrigen kunne neppe vore sterkare. Låg rente og orientering mot masseproduksjon skulle gje «aktiv dødshjelp» til rentenistane, som John Maynard Keynes uttrykte det. For å tene pengar måtte ein investere i produksjon. Låg rentefot gjorde at store selskap føretrakk å finansiere investeringar i produksjonen ved å ta opp lån framfor å hente inn pengar frå aksjonærane. Dette gjorde føretaksleiarane mindre avhengige av aksjonærane og maktbalansen tippa i deira favør på aksjeeigarane sin kostnad. Dette var dei profesjonelle føretaksleiarane sin store epoke. Aksjeeigarane fekk ein rimeleg avkastning på kapitalen sin og var lenge nøgde med det. Vanskane på 1970-talet førte til opprør blant eigarane i mange selskap, og vi fekk 1980-talet med børsraid av selskap, oppsplitting av verksemder og nedlegging av avdelingar som ikkje var lønsame nok. Arbeidsløyse og press på løner og faglege rettar var ein del av dette biletet. På 1990-talet byrja også mange selskap å oppføre seg som finansselskap ettersom dette var den mest lønsame delen av økonomien. Talande nok føretrekk store selskap i dag å finansiere investeringane sine sjølve gjennom aksjeutviding framfor å ta opp lån Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin, bind 3. Staffanstorp: Bo Cavefors 1973, kap Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, AGORA NR. 2 3,

5 ROAR HØSTAKER Genealogi Sentralt i Lazzaratos gjennomgang av litteraturen om pengar og gjeld står Nietzsches andre avhandling i Moralens genealogi. 12 Nietzsche argumenterer her for at grunnforma for sosiale relasjonar er basert på forholdet mellom kreditor og debitor og ikkje som eit byte mellom frie og like partar. Mennesket er eit dyr som lovar noko og som på den måten må bli ansvarleg for kva det gjer i framtida. Tortur og straff har historisk sett vorte utvikla som ein måte å lære mennesket å hugse på. I moderne tid er det kjensla av skuld og dårleg samvit som minner oss om det ansvaret vi har. Heile den kristne religionen er tufta på at Jesus døydde for vår skuld, og at vi menneske skuldar han vår eiga frelse og eit evig liv bortanfor grava. Men Nietzsche avviser alt dette og har ei svak von om at ateismen ville kunne frigjere menneska frå det dårleg samvitet. Filosofisk sett så er dette også ei avvising av den lange tradisjonen frå Adam Smith og framover, som legg vekt på likeverdig bytte på ein marknad eller andre sosiale arenaer som eit grunnleggande startpunkt for sosial samhandling. 13 Mykje av dagens sosialøkonomi, sosiologi og antropologi byggjer framleis på dette utgangspunktet. Nietzsche avviser også tanken om at staten har som grunnlag ein sosial kontrakt, fordi ein stat er alltid resultatet av ein erobring 14 med ei påfølgjande temjing av menneska. Heller ikkje i dette høvet er det snakk om frie og like partar som inngår ein jamstelt avtale av noko slag. Lazzarato legg vekt på korleis Moralens genealogi gjer det mogleg for oss å forstå korleis gjeld formar framtida. At vi lovar noko i framtida (å betale), blir aktivt i måten vi oppfører oss på her og no. Dermed blir gjeld ein styringsmåte for å redusere risikoar for korleis borgarane vil oppføre seg både no og framover i tid. Nyliberalismen blir, etter dette synet, ein måte økonomien fungerer på som er retta mot framtida. Forholdet kreditor-debitor gjer det mogleg å slå ei bru mellom notid og framtid. For finanskapitalen er ein investering ein lovnad om framtidig rikdom som ikkje kan samanliknast med den rikdom som alt er aktualisert. All finansiell innovasjon handlar om å disponere framtida på føre- 11 Denne soga har vorte fortalt på mange måtar før, men ein populærversjon kan ein finne i Satyajit Das, Extreme Money: Masters of the Universe and the Cult of Risk. Pearson Education Friedrich Nietzsche, Moralens genealogi: Et stridsskrift. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Ibid., 5 og Ibid., AGORA NR. 2 3, 12

6 DET FORGJELDA MENNESKET hand og å objektivere den. Resultatet er at vi lever i eit samfunn utan tid, fordi framtida allereie er disponert. 15 Eit interessant trekk ved Lazzaratos analyse er også at han finn eit tilsvarande forhold mellom debitor og kreditor i den unge Marx Økonomisk-filosofiske skrifter frå Marx tangerer Nietzsche ved fleire høve i det han peikar på den eksistensielle fellesskapen mellom dei to partane. 16 I diskusjonen sin om gjeldsøkonomiens genealogi tek Lazzarato opp eit synspunkt frå Deleuze og Guattari der dei i Anti-Ødipus argumenterer for at funksjonen til pengar i samfunnet er todelt. 17 Ein del av pengemengda blir brukt til å betale arbeidarane og står dermed i eit forhold til varer som alt er produserte. Ein annan del av pengemengda framstår som kapital og er orientert mot finansiering av nye investeringar. Denne siste delen av pengemengda er såleis orientert mot framtida, medan den andre er orientert mot fortida. Å framstille pengar som ein allmenn ekvivalent i varebyte, slik Marx gjer i Kapitalen, blir for enkelt. Pengekapitalen representerer eit eige potensial ved at den avgjer kva investeringar som kan gjerast, og dermed kva former for verksemd som skal halde fram og kva som må halde opp. «Nye pengar» kan såleis øydelegge verdien til «gamle pengar» ved at gamle investeringar blir terminerte. 18 Denne funksjonen til pengekapitalen forsterkar framtidsorienteringa i eit samfunn dominert av gjeldsøkonomi. Men det er meir: Nyliberalismen inneber at den subjektive figuren «det forgjelda mennesket» ikkje berre er aktualisert direkte i relasjonen kreditor-debitor, men blir grunnlaget for forholdet mellom staten og borgarane. Inntil det nyliberale gjennombrotet på slutten av 1970-talet var forholdet stat-borgar bygd på statens suverenitet og på at borgarane ut frå denne suvereniteten hadde visse lovbestemte rettar til sosiale ytingar. Dette var, for å nemne nokre norske eksempel, rett til sosialstønad, uføretrygd, alderstrygd, overgangsstønad, attføring, arbeidsløysetrygd og bustønad. I dei fleste vesteuropeiske landa har desse ytingane i større eller mindre grad vorte omdanna i biletet til forholdet kreditordebitor. Borgaren må gjere seg fortent til ytingane ved å oppfylle visse krav. Ein må gjere eit aktivt arbeid på seg sjølv for å framstå som støtteverdig. Vurde- 15 Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, Ibid., Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti-Ødipus: Kapitalisme og schizofreni. Oslo: Spartacus 2002, Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, AGORA NR. 2 3,

7 ROAR HØSTAKER ringa skjer frå tilfelle til tilfelle som om ein søkjer lån. Velferdsstaten har dermed vorte omdanna til ei «sosial gjeld». 19 I staden for å stadig peike på kapitalismens produktive og framstegsvenlege side, meiner Lazzarato at vi må fokusere på den destruktive og katastrofale funksjonen den har i vår tid. I denne samanhengen dreg han fram Deleuze og Guattaris omgrep om antiproduksjon. 20 Dette omgrepet diskuterer dei i samband med Marx teori om profittratens tendens til å falle. Kapitalismen vil ved ulike høve nå ei grense for akkumulasjon av kapital og vil bruke ulike middel for å overkome denne. Dette for å hindre at fortenesta minkar. Marx omtalar dette som motverkande faktorar til profittratefallet, og det kan vere sterkare utbytting av arbeidarane, imperialisme, tekniske nyvinningar, nye marknader, rimelegare råvarer o.l. 21 For Marx representerte desse motverkande faktorar noko utanfor produksjonsmåten sjølv, men Deleuze og Guattari argumenterer for at dette er ein del av ein naudsynt antiproduksjon som er ein immanent del av måten kapitalismen fungerer på. Den produserte meirverdien blir absorbert i samfunnet gjennom konsum og investeringar, men også som antiproduksjon i form av reklame, sivilt styresett, militarisme og imperialisme. 22 Det sentrale for antiproduksjonen er å lage mangel i dei store systema. Denne produksjonen av mangel omfattar også kulturen og kunnskapen med ein straum av stupiditet (connerie) som gjer integrasjon av individ og grupper i samfunnet mogleg. 23 Konklusjonen Lazzarato dreg av dette, er at vår tids kulturelle kapitalisme og kunnskapssamfunn ikkje berre inneber ei økonomisk utarming av befolkninga, men også ei subjektiv katastrofe gjennom å utarme fantasien og å produsere konformitet. 24 Argumentasjonen i boka inneber også ei visst mon av sjølvkritikk frå Lazzaratos side. Dette gjeld først og fremst tanken om at nyliberalisme og postfordisme skulle innebere ei utvikling i retning av eit kunnskapssamfunn eller ein kognitiv kapitalisme. I La fabrique de l homme endetté distanserer han seg såleis frå sine gamle vener som for eksempel Yann Moulier-Boutang. 25 At kunnskap er ein viktig produktiv kraft, er ikkje noko nytt, men den kan ikkje 19 Ibid., Deleuze & Guattari, Anti-Ødipus, Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin, bind 3, del tre. 22 Deleuze & Guattari, Anti-Ødipus, Ibid., Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, Jf. Yann Moulier Boutang, Le capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation. Paris: Éditions Amsterdam Omtalt i Agora, nr. 1 2, AGORA NR. 2 3, 12

8 DET FORGJELDA MENNESKET representere ei hegemonisk kraft, meiner Lazzarato. Grunnen er at kunnskap inngår i relasjonar til andre element i kapitalismen. Gjeldsøkonomien har ingen vanskar med å dominere også kunnskapsproduksjonen, noko som viser seg ved utarminga av arbeids- og studieforhold ved offentlege universitet og høgskular. Det som er sentralt i økonomien, er valorisering av kapitalen i klassisk forstand, men også produksjonen av ein subjektivitet som er tilpassa nyliberalismen. Det økonomiske subjektet må i våre dagar vere ein «entreprenør av seg sjølv», noko som er eit krav som møter alle på arbeidsmarknaden. Gjennom forminga av dette subjektet («subjektivering») tek individet på seg eit mykje vidare ansvar enn før. Både kapital og stat kan på denne måten eksternalisere ansvar, og det forgjelda mennesket med dårleg samvit og sterk ansvarskjensle blir ein lydig arbeidar. 26 Dette litt merkelege uttrykket om å vere «entreprenør av seg sjølv» knyter an til Foucaults drøfting av økonomen Gary S. Beckers omgrep om «human kapital». At menneskas arbeidsevne er ein kapital på arbeidsmarknaden, inneber ei teoretisk omdanning av det tradisjonelle omgrepet om «arbeidskraft». Mennesket sel ikkje lenger arbeidskrafta si, men får ei rente av ein kapital, og for å fornye eller auke denne kapitalen må det økonomiske mennesket bli ein entreprenør av seg sjølv gjennom å ta utdanning, tileigne seg ei viss dugleik, visse meiningar og sosiale haldningar osb. 27 I denne teorien skjer det ein form for deproletarisering ved at arbeidaren plutseleg blir ein eigar og ikkje står som ein eigedomslaus i høve til arbeidsgjevaren. Kritiske kommentarar Lazzaratos bok er viktig i debatten om gjeld og korleis gjeld kan forståast og korleis ein kan nytte den teoretiske arven etter Marx, Nietzsche og poststrukturalismen for å forstå økonomien i vår tid. Spørsmålet er likevel i kva grad omgrepet hans om «sosial gjeld» er spesielt heldig. I den førre boka, Le gouvernement des inégalités, knyter han i større grad an til sosiologen Robert Castels omgrep om at velferdsstaten utgjer ein felles sosial eigedom for sosial tryggleik heller enn ei sosial gjeld. 28 La Fabrique de l homme endetté er skriven med synspunkt frå Sør-Europa, men dersom ein flyttar fokuset til dei delane av 26 Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, Michel Foucault, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, , Hautes études. Red. Francois Ewald, Alessandro Fontana & Michel Senellart. Paris: Gallimard/Seuil 2004, førelesing 14. mars 1979, 232. AGORA NR. 2 3,

9 ROAR HØSTAKER Europa som hittil har kome noko betre ut i krisa, så blir biletet litt annleis. I Tyskland og i Norden er det frykta for reduserte alderspensjonar som i stor grad formar ein del av den langsiktige tenkinga kring gjeldskrisa. Vi kan seie at i desse «kreditornasjonane» får befolkninga ein kreditorsubjektivitet i høve til «debitornasjonane» i sør. Så lenge pensjon var ein rett, så kunne ein sjå på den som etterbetaling av løn. Ved at pensjonen i større grad enn før er eit utbyte frå fond, gjer at vi i Nord-Europa tenkjer som rentenistar. Velferdsstaten blir eit slags økonomisk fellesføretak der kvar enkelt av oss har ein lott og som vi vil få mest mogleg ut av. Dermed blir det lite rom for solidaritet med søreuropearane som opplever den verste krisa i sine samfunn sidan 1940-talet. Det er likevel, slik Lazzarato peikar på, forholdet kreditor-debitor som formar subjektiviteten. Eit anna sentralt fenomen som var omtalt i den førre boka, 29 men som har falle ut av La Fabrique de l homme endetté, er funksjonsmåten til fondskapitalismen. Utan ein analyse av denne, så dett det ut ein del dimensjonar også ved gjeldsøkonomiens virkemåte. Denne særmerkte forma for kapitalisme er, til dømes, sjølv med på å eliminere framtida gjennom at den heile tida må halde aksjeverdiane høge (såkalla «shareholder value»). Ein effekt av dette er ekstremt kortsiktige investeringsstrategiar for å blåse opp verdiane, og ein får bokføringstriks som «mark-to-market», der heile verdien av ein kontrakt blir ført inn i rekneskapen det året ein sluttar ein kontrakt sjølv om kontrakten går over fleire år. Dette bles opp innteninga det første året og må kompenserast med ytterlegare sal neste år og så bortetter. Denne bokføringsmåten gav grunnlaget for ENRON-skandalen i 2001 og har fått ein god del av skulda for oppblåste verdiar i USA før finanskrisa i Vekta på «shareholder value» fører til ustabilitet ettersom det løner seg for leiarar å presse fram ekspansjonar som liknar pyramidespel. Samtidig er avløninga av leiarane i store selskap frigjort frå lønsforhold ved at dei får forteneste av opsjonar og fallskjermpakker knytt til aksjeverdiar. Alt dette ville likevel ikkje ta bort noko frå Lazzaratos analyse, men snarare utvikle den vidare. 28 Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités, 43, jf. Robert Castel, L Insecurité Sociale: Qu est-ce qu être protégé?, La rebublique des idées. Red. Pierre Rosanvallon & Thierry Pech. Paris: Seuil 2003, Lazzarato, Le Gouvernement des inégalités, AGORA NR. 2 3, 12

10 DET FORGJELDA MENNESKET Ein fruktbar ettertanke Vi har så langt sett at Lazzarato er oppteken av korleis nyliberalismen skapar ulike former for subjektivitet, og «det forgjelda mennesket» er eitt av desse. På slutten av boka har han ein sidekommentar som virkar svært fruktbar og kan få ein del konsekvensar for vidare teoretiske diskusjonar. Det han tek utgangspunkt i, er ein observasjon frå Deleuze om at menneska i vestlege samfunn i større grad enn tidlegare inngår i situasjonar der dei ikkje framtrer som subjekt: Dei framtrer ikkje som handlande individ, men som «divid» i eit maskineri som ein ofte berre fornemmer funksjonsmåten til. 30 Deleuzes kommentar, som er frå 1990, kan ein kontrastere med måten Deleuze og Guattari omtalte dette fenomenet i 1980 som «maskinisk slavebinding», 31 men den gongen la dei vekt på at dette finn stad samtidig med at menneska opptrer som subjekt. Sjølve uttrykket «slavebinding» (asservissement) kan kanskje høyrest merkeleg ut i eit norsk øyre. Det er eit uttrykk som på fransk går attende til mellomalderen, men det er også brukt innan kybernetikk for å skildre automatiske kontrollsystem. Det er nettopp frå dette siste feltet Deleuze og Guattari hentar dette uttrykket, og det dei vil ha fram, er at det subjektive og maskiniske opptrer på ulike måtar. Når vi ser på fjernsyn, så er vi engasjert i bilete og lyd som subjekt, men samtidig er vi del av «fjernsyn» som sosial maskin. Denne maskinen påverkar oss indirekte gjennom kva bilete, musikk og lyd den vel ut frå røynda og vil vise oss. Den fremjer visse stemningar og påverkar det undermedvitne. I tillegg er vi del av eit publikum som utgjer eit sjåartal, og dette sjåartalet kan eventuelt seljast til annonsørar eller dragast fram i politiske debattar osb. Spørsmålet Lazzarato reiser, er om ein i dagens situasjon i større grad enn før kan snakke om ein større diskrepans mellom det subjektive og det maskiniske. 32 Så langt har vi sett korleis Lazzarato argumenterer for at forgjeldinga har eit subjektivt grep om oss, men samtidig inngår vi i pengevesenet på ein meir avgrensa måte gjennom elektroniske betalingsformer. Vi treng knapt å tenkje for å gjere eit kjøp når vi drar eit betalingskort eller fyller inn eit kortnummer. Medan vi tidlegare måtte dra fram lommeboka eller sjekkheftet, så er 30 Gilles Deleuze, «Post-scriptum sur les sociétés de contrôle», i Pourparlers. Paris: Les Éditions de Minuit 1990, Gilles Deleuze & Félix Guattari, A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia, bind 2. London: Athlone Press 1987, Lazzarato, La Fabrique de l homme endetté, AGORA NR. 2 3,

11 ROAR HØSTAKER betaling vorte nærmast ein automatisk handling. I forlenginga av Lazzarato kan vi seie at dette er eit kjenneteikn ved mange av dei sosiale maskinene vi inngår i no. Dei gjer oss ikkje til subjektive individ, men til «divid» ved at vi berre er involverte med dei i svært avgrensa samanheng og i avgrensa tid: Vi oppgjev pin-kode i minibanken eller eit passord for å få tilgang til ein database, vi tømmer lommene i ein tryggingskontroll, gjev ein blodprøve ved helsesjekk, registrerer radiomerka bøker på biblioteket, gjev kartreferanse med GPS, osb. Vi er underlagt visse gester, men kva med den subjektive erfaringa av dei? I tillegg kjem all innsamlinga av informasjon om oss som vi ikkje tek del i direkte som, til dømes, posisjonsopplysningar når mobiltelefonen er i standby, samtaleopplysningar som blir lagra med tanke på mogleg etterforsking, Køfri-brikken i bilen blir registrert når ein passerer ein bomring, osb. Vi veit at denne innsamlinga føregår, men vi kan berre fornemme den, og vi kan ha ein intellektuell forståing av den. Denne manglande subjektive dimensjonen gjer det også vanskeleg å fremje ein kritikk av denne forma for overvaking. På sett og vis er det slik at ein både veit at det gjeld ein sjølv, men samtidig ikkje. Denne måten å problematisere forholdet mellom det som er subjektivt mogleg å erfare og det som knapt er det, kan ha ein meir vidtfemnande interesse langt utover gjeld og forgjelding og kan vere eit viktig tema i diskusjonen om samfunnsteori i åra som kjem. 358 AGORA NR. 2 3, 12

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve i musikkterapi av Randi-Merete Roset Norges musikkhøgskule 2012 Samandrag Denne teksten handlar om gjennomføring

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Forsking på læraren sin praksis

Forsking på læraren sin praksis Notat 3/2007 Siv Therese Måseidvåg Gamlem Forsking på læraren sin praksis Korleis studere læraren sitt arbeid i tilrettelegging for ei tilpassa opplæring? Ei hermeneutisk tilnærming VOLDA 2007 Forfattar

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg

Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Gevinstar og kostnader ved omstilling. Ein literaturoversikt med vekt på resultat for Noreg Kjell G. Salvanes Institutt for samfunnsøkonomi Norges Handelshøyskole Notat til Kompetansearbeidsplassutvalget

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Grameen Bank fekk i haust uventa publisitet takka vere den norske nobelkomiteen. Det er

Grameen Bank fekk i haust uventa publisitet takka vere den norske nobelkomiteen. Det er Magnus Hatlebakk. Seniorforskar ved Chr. Michelsens Institutt Grameen Bank * Grameen Bank har hatt stor suksess med å nå dei fattigaste med små lån, og vart i fjor premiert med Nobels Fredspris. Denne

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Er sær skriving ny norsk?

Er sær skriving ny norsk? Er sær skriving ny norsk? Ei samanlikning av allmennlærarstudentar si rettskriving i båe målformer Irene Lohne Westad Rettleiar Elin Gunleifsen Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Universitetet

Detaljer

Nye kapitalkrav for bankane

Nye kapitalkrav for bankane Nye kapitalkrav for bankane I. Innleiing Takk for innbyding og høve til å koma til Bergen for å innleia om kapitalkrav og bankar. Eg har forstått det slik at eg i fyrste rekkje skal avgrensa meg til små

Detaljer

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945 Dette er eit bilete frå avdukinga av Wergelandsstatuen på Eidsvolls plass i Christiania 17. mai 1881 Fotograf: Worm-Petersen Eigar:

Detaljer

Den globale produksjonen av symbol og kunnskap

Den globale produksjonen av symbol og kunnskap Den globale produksjonen av symbol og kunnskap Verdsflukt og verdsherredømme av Atle Møen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Universitetsforskning i Bergen September 2002 Notat 14-2002

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013

Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar. nr 12/13 12/2013 ISBN 978-82-7894-482-0 0ISSN 0808-5013 Levekår og sosial inkludering hos menneske med fysiske funksjonsnedsetjingar Jon Erik finnvold 12/2013 Rapport nr 12/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer