10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5"

Transkript

1 Bygginfo 10/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere studentboliger i Oslo 4 Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder 5 istisksentralbyrå ber Stabile boligpriser i Oslo og Bærum 7 å bli oppgitt som e når oppgaver fra Nye eneboliger 6,5 prosent dyrere 8 :e heftet blir gjengitt.

2 Bygginfo Innhold Månedlig statistikk for bygge- og eiendomsmarkedet fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf , e-post: Redigering: Ase Wilhelmsen og Camilla Juvet Priser: Pr. år kr 510,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 55,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice Kongsvinger, tlf , faks: Tekst Byggearealstatistikk, juli Strukturstatistikk. Bygg og an legg, 1999 Prisindeks for bruktbolig, 1. kvartal. Endelige tall Prisindeks for bruktbolig, 2. kvartal. Foreløpige tall Prisindeks, nye eneboliger, 2. kvartal Byggekostnadsindeks. Rørleggerarbeid i kontor- og forretningsbygg, august Lønnsstatistikk. Lønnsindeks, 2. kvartal Byggekostnadsindeks. Boliger. august Tabeller ISSN : Byggearealstatistikk 1. Byggevirksomheten i juli. Forelopigetall Bygg satt i gang i juli, etter fylke. Foreløpige tall Bygg satt i gang i januar-juli, etter fylke. Foreløpige tall 12 Elektronisk formidling Statistikken finnes i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er 4. Bygg fullført januar-juli, etterfylke. Forelopigetall Bygg under arbeid per 31 juli, etter fylke. Foreløpige tall Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg. Januar 1998-juli 15 Neste nummer Utkommer ca. 8. november med bl.a. Byggearealstatistikk,august Byggekostnadsindeks, anlegg, 3. kv. - Produksjonsindeks. Bygge- og a nleggsvirksomhet, 2. kv. - Prisindeks for arkitekttjenester, 2. kv. Strukturstatistikk 8. Hovedtall for bygge- og anleggsvirksom het og Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe Hovedtall for næringshovedomradet, etterfylke Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak og Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe. Foretak Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe. Foretak Investeringer, etter art og næringsundergruppe. Foretak Prisindeks for bruktbolig 15. Prisindeksfor bruktbolig. Selveier Prisindeksfor bruktbolig. Borettslag Antall boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter prissoner 25 Standardtegn Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave manglerforeløpig 18. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Fylke/storby. Selveier 26 Symbol Prisindeks for nye eneboliger 19. Prisindeksfor nye eneboliger 28 Byggekostnadsindeks, boliger 20. Byggekostnadsindeks for boliger 29 Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannretteserien Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn 2 Bygginfo 10/

3 Økonomiske nøkkeltall Måleenhet Periode Pst. endring fra Nivå tilsv. periode foreg. aret for periode Bygg og anlegg Ordretilgang, bygg (verdi) 1 kv. 1992= kv Ordretilgang, anlegg (verdi) 1 kv. 1992= kv Boliger, antall igangsatt Antall jul ,9 2,0 1 Andre bygg, igangsatt bruksareal m 2 ju l ,8 6,9 0,7 2 Produksjonsindeks, bygg (volum) 1995= kv , Produksjonsindeks, anlegg (volum) 1995= kv.01 99, Sysselsatte lønnstakere og selvstendige kv ,1 3,3 3,4 Omsetningsstatistikk, bygg og anlegg Mill. kr 1. termin ,5 Eiendom Omsatte eiendommer, antall Omsatte eiendommer, tinglyst beløp Antall Mill. kr 2. kv kv.01 Leieinntektsindeks, kontor, Oslo-Bærum, halvårlig Jan. 1997=100 jan * * 121, Priser og lønninger Konsumprisindeksen: totalt 1998=100 aug ,1,7 0,4 Konsumprisindeksen: bolig, lys og brensel 1998=100 aug ,5 8,6 0,2 Byggekostnadsindeks for boligblokk Jan. =100 aug ,9 5,1 0,1 Byggekostnadsindeks for enebolig Jan. =100 aug ,8 4,8 0,1 Prisindeks for nye eneboliger 1989= kv ,2 6,5 1,8 Prisindeks for bruktboliger, selveier 1991= kv ,7 * 1,9 2,6 Prisindeks for bruktboliger, borettslag = kv , ,5 Lønnsindeks, gj.sn. månedsfortj, bygg og anlegg 1. kv. 1998= kv ,7 * 0,9 Renter Husbankens boligrente, flytende 5 Pst. pr. år 4. kv.01 7,4 Husbankens boligrente, fast 5 Pst. pr. år okt.01 7,1 Gj.sn. rente for utlån fra norske banker 6 Pst. pr. år 2. kv.01 8,93 Sverige Boliger, igangsatt nybygging' Boliger, igangsatt ombygning 7 Antall 1. halvår 01 Antall halvår * * -18 Produksjonsindeks, bygg og anlegg (volum) 8 Vekstrater l1. kv Beregnet på grunnlag av sesongjusterte tall. 2 Beregnet på grunnlag av trend, eksklusive bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 3 Kilde: Kvartalsvise nasjonalregnskapstall for privat bygge- og anleggsvirksomhet. 4 Kilde: NBBL. 5 Kilde: Husbanken. 6' Kilde: Norges Bank. 7 Kilde: SOB. 8 Kilde: Eurostat. Foreløpige tall. Indikatorer med uthevet skrift er oppdatert eller revidert siden forrige hefte, Konjunkturindikatorer Ordretilgang og ordrereserve. Bygg og anlegg. Verdiindekser. trend. 1,kv.1992= Igangsatt bruksareal. Trend, 1000m Produksjonsindeks. Bygg og anlegg. Tyskland og EUR15. Sesongjustert 1995= Ordrereserve Ordretilgang 50 jan.93 jan.95 jan 97 'Boliger jan.99 jan.01 jan.93 jan.95 jan.97 jan.99 jan.01 Andre bygg --EUR15 Tyskland Bygginfo 10/ 3

4 Byggearealstatistikk, juli : Flere studentboliger i Oslo Tallet på antall påbegynte boliger fortsetter å stige. Det er 21 prosent flere boliger igangsatt de sju første månedene i år i forhold til samme periode i fjor. Oslo har størst økning med hele 89 prosent flere boliger. En del av de nye boligene i Oslo er studentboliger. Antall igangsatte boliger. Ujustert og trend. Januar juni Antall Fra januar til juli i år er det påbegynt bygging av nye boliger. I samme periode i fjor var det påbegynt boliger. Dette er en økning ph 21 prosent. Boligbyggingen er størst i Akershus med igangsatte boliger de sju forste månedene i år. I Oslo er det igangsatt boliger mot 857 i samme periode i fjor. I juli ble det igangsatt bygging av 344 nye studentboliger (leiligheter og hybler) i Oslo Jan. Jan. Jan.Jan.Jan. Jan Antall boliger, ujustert Jan. Jan, Jan. Jan. Jan. Jan Antall boliger, trend Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Hedmark har også stor økning i antall påbegynte boliger, med henholdsvis 55, 51 og 31 prosent økning. Buskerud har størst nedgang i byggeaktiviteten for boliger med 10 prosent færre påbegynte boliger. Påbegynt bruksareal til boliger for januar til juli er på kvadratmeter, 13 prosent mer enn i samme periode i fjor. Totalt bruksareal påbegynt i disse sju månedene er på 4 millioner kvadratmeter. Vel 3 prosent økning for næringsbygg I begynnelsen av var det en nedgang i igangsatt bruksareal for næringsbygg, men i juni snudde trenden seg. Fra januar til juli ble det igangsatt kvadratmeter til andre bygg enn boliger. Det er 3 prosent mer enn i samme periode i. Igangsatt bruksareal til andre bygg enn bolig. Ujustert og trend. Januar 1990-juni ryadrrtmeter Jan. Jan Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan Bruksareal andre bygg, ujustert Bruksareal andre bygg, trend Endringen i hvert fylke for denne perioden er veldig variert. Finnmark, Troms, More og Romsdal, Sogn og Fjordane og Akershus har stor økning av påbegynte næringsbygg. Finnmark har en økning fra kvadratmeter i de sju forste månedene i til kvadratmeter i, en økning på hele 183 prosent. Sør-Trøndelag, Nordland, Hordaland og Buskerud har en nedgang i igangsatt bruksareal til annet enn bolig. Sør-Trøndelag har en nedgang på hele 44 prosent fra til kvadratmeter. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller sidene: Bygginfo 10/

5 Strukturstatistikk, bygg og anlegg, 1999: Byggenæringen omsatte for 128,6 milliarder Bedriftene i bygge- og anleggsvirksomhet, inklusive statlige og kommunale bedrifter, omsatte for 128,6 milliarder kroner i Det er en økning på 4,5 prosent fra året for. Bedriftene sysselsatte (rettet kl. 1045) personer i Det er 4,3 prosent flere enn i Lønnskostnadene steg med 9,0 prosent til vel 35 milliarder kroner i Bedriftenes investeringer økte fra til millioner kroner i samme periode. Alle beløp er eksklusive merverdiavgift. Omsetningen til foretakene i byggeog anleggsnæringen, inklusive statsforetak og kommunalt eide foretak, var 132,2 milliarder kroner i Tallene på foretaksniva er høyere enn på bedriftsnivå fordi enkelte foretak eier bedrifter i andre næringer. Foretakenes omsetning fordeler seg med 63,8 prosent på byggevirksomhet og 27,9 prosent på anleggsvirksomhet. Resten, 8,3 prosent, er virksomhet i andre næringer. Reviderte 1998-tall Tallene i strukturstatistikken for 1998 er endret noe pa grunn av endringer av næringskode i Bedrifts- og foretaksregisteret. Mer informasjon: tlf , eller tlf. 62 SS Tabeller sidene: Om statistikken Statistikken er basert på innhenting Ml Alminnelig næringsoppgave og et spørreskjema for et utvalg av bygge- og anleggsforetak. For andre foretok er det beregnet totaltall fra iirsregnskap i regnskapsregisteret i Brønnøysund, Næringsundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå og Merverdiavgiftsmanntallet. I tillegg er det innhentet fullstendig sett med oppgaver fra alle statsetater og kommuner. Bygge- og anleggsstatistikk for 1997 foreligger bilde på bedriftsniva og foretaksni6. I forbindelse med utarbeiding av 1997-tallene har en manet _justere 1996-tallene i forhold til det som tidligere er publisert pga. næringsendringer. Vedleggstabellen er 1_),"i bedriftsnivå. Med bedrift menes en lokalt avgrenset funksjonell enhet, hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Foretak er den _juridiske enheten, det som i alminnelighet faller sammen med begrepet firma, selskap, lag e.l. På foretaksnivå foreligger statistikk over antall foretak, omsetning, produksjonsverdi, produktinnsats, bearbeidingsverdi, kjøp av varer og tjenester, lonnskostnader, bruttoinvesteringer og verdien av bygge- og anleggsvirksomheten fordelt etter prosjekt og region. Statistikken utgis hvert r i Dagens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Bygge- og anleggsstatistikk Bygg satt i gang. Foreløpige tall 410 Antall boliger Juli Endring i Januar-juli prosent Endring i prosent , ,6 Bruksareal, rn 2 I alt 460,9 Boliger 199,3 Andre bygg 261,6 513,6 11, , ,7 8,0 233,8 17, , ,0 13,3 279,8 6, , ,8 3,5 Om statistikken Byggearealstatistikken er basert pa bvgningsregisteret i Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregistret (GAB). Miljøverndepartementet eier registeret, mens det faglige avsvoret er ivaretatt av Statens kartverk. Kommunene registrerer alle nye bygg ved tre tidspunkt; godkjenning av kommunen, igangsetting og fullføring. Hver maned blir totale og fylkesvise tall for antallet pa boliger, bruksareal til boliger og bruksareal til andre bygg publisert. Kvartals- og arsstatistikken gir tall på kommune-nivo. Bygginfo 10/ 5

6 Prisindeks for bruktbolig,l. kvartal. Endelige tall: Boligprisene opp 2,7 prosent Endelige tall for 1. kvartal viser at boligprisene stiger over hele landet. Prisene på blokkleiligheter stiger mest, med 6,5 prosent fra 4. kvartal til 1. kvartal. I Oslo og Bærum økte prisene for blokkleiligheter med Prisindeks for bruktbolig. Selveier. 7,8 1991=100 prosent fra 4. kvartal til 1. kvartal, I alt mens den tilsvarende stigningen for 320 Stavanger, Bergen og Trondheim var 280 på 7,7 prosent. I resten av Akershus og resten av landet steg prisene for 240 blokkleiligheter med henholdsvis 6,5 200 og 3,2 prosent i samme periode. 160 Når vi ser alle boligtypene under ett 120 var prisveksten fra 4. kvartal 80 til 1. kvartal sterkest i Oslo. Der økte prisene med 6,5 prosent. I 40 Stavanger, Bergen og Trondheim 91 1 steg boligprisene med 3,6 prosent, Eneboliger mens resten av Akershus hadde en prisvekst på 0,8 prosent. I landet for øvrig var veksten på 1,9 prosent fra Oslo og Bærum 4. kvartal til 1. kvartal Dyrere eneboliger i Oslo og 240 Bærum Prisene på eneboliger økte mest i by- 200 ene. I Oslo og Bærum ble eneboliger 160 6,8 prosent dyrere og i Stavanger, Bergen 120 og Trondheim økte prisene med 2,5 prosent i 1. kvartal i år. I SO resten av Akershus var det en pris- 40 nedgang på 1,9 prosent for eneboli , , ger. Eneboliger Blokkleiligheter Blokkleiligheter Prisene steg 8,4 prosent det siste året Boligprisene steg med 8,4 prosent fra 1. kvartal til 1. kvartal. På årsbasis var økningen størst i prissonen resten av landet, med en prisvekst på 9,7 prosent. I disse områdene økte prisene på eneboliger, småhus og blokkleiligheter med henholdsvis 8,7, 12,3 og 12,5 prosent. Stavanger, Bergen og Trondheim Eneboliger Blokkleiligheter 6 Bygginfo 10/

7 Prisindeks for bruktbolig, 2. kvartal. Foreløpige tall: Stabile boligpriser i Oslo og Bærum Det var ingen endring i boligprisene i Oslo og Bærum fra 1. til 2. kvartal i år, og etter 2. kvartal i fjor er prisveksten 0,7 prosent. I Akershus utenom Bærum steg prisene med 5 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, men det siste året har prisveksten kun vært på 0,6 prosent. Dette skyldes i hovedsak at boligprisene i Akershus gikk ned fra 2. til 3. kvartal i fjor. I storbyene Stavanger, Bergen og Trondheim økte boligprisene med 3,1 prosent fra 1. til 2. kvartal i år og med 4,3 prosent det siste året. Landet for øvrig hadde en prisvekst på 1,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Fra 2. kvartal til 2. kvartal økte prisene med 2,9 prosent i resten av landet. Totalt for hele landet steg boligprisene med 1,9 prosent fra 1. til 2. kvartal i år og med 2,6 prosent det siste året. Til sammen boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene. Prisindeks for bruktbolig. Selveier, foreløpige tall. 2 kvartal. 1991=100 2, kv. Endring i prosent 1. kv kv. 2. kv kv. Bruktbolig i alt 202,7 1,9 2,6 Eneboliger 184,9 2,2 2,4 Småhus 210,8 1,9 2,2 Blokkleiligheter 242,6 1,0 3,5 Oslo m/bærum...., ,5 0,0 0,7 Resten av Akershus 230,2 5,0 0,6 Stavanger, Bergen og Trondheim 223,1 3,1 4,3 Resten av landet 174,9 1,8 2,9 Mer informasjon og e-post: tlf , eller thor herman.christensen(ssb.no, tlf Prisindeks for bruktbolig' 1991=100 Om statistikken Det går alltid en viss tid fra kjopekontrakten blir underskrevet til boligen blir tinglyst i Tinglysningsregistret. Utvalget til forlopige indekstall dekker alle omsetninger hvor kjopekontrakten er undertegnet og omsetningen tinglyst i statistikkvartalet. Utvalget til endelige indekstall tar også med omsetninger som er tinglyst i etterfolgende kvartal. Omsetninger hvor kjopekontrakten er undertegnet i statistikkvartalet, men tinglyst mer enn ett kvartal etter statistikkvartalet, kommer ikke med i statistikken , Hele landet Oslo m/bærum 2. kvartal er foreløpige tall. Foreløpige og endelige tall For 1. kvartal var det stor forskjell på foreløpige og endelige tall. Det skyldes kraftig prisøkning gjennom kvartalet. Foreløpige tall bygger på en overvekt av omsetninger fra første halvdel av kvartalet, og viser en nedgang på 0,8 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Til sammen boligomsetninger er benyttet i indeksberegningene for 1. kvartal. Mer informasjon og e-post: tlf , eller tlf Tabeller sidene: Bygginfo 10/ 7

8 Prisindeks, nye eneboliger, 2. kvartal : Nye eneboliger 6,5 prosent dyrere Prisene på ferdigstilte eneboliger steg med 6,5 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Dette er den laveste årsveksten siden 3. kvartal i Fra 1. til 2. kvartal i år var prisstigningen på 4,1 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner er prisveksten på 1,8 prosent i samme periode. Prisindeks for eneboliger. 1991= Prisindeks for nye eneboliger. Sesongjustert. 1989=100 Siden bunnivået i 1. kvartal 1993 har prisene på nye eneboliger, eksklusiv tomt, steget med 75 prosent. Til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 20,7 prosent i samme periode. 0 07) * 0) c,)* (D 09'N 0 )N o N or\ Nye ::,Brukte ) 0.) <9- N oy 0) 0) 0) ci) 0 0 Mer informasjon og e-post: tlf 62 SS 54 27, eller tlf 62 SS Tabell side: 28. Om statistikken Prisindeks for nye eneboliger bygger pa opplysninger om eneboliger fullfort i kvartalet. Grunnet et begrenset antall nye eneboliger hvert kvartal, beregnes kun en indeks felles for hele landet. Indeksen for 2. kvartal baserer seg på informasjon om 748 fullforte eneboliger. I slsjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for nye eneboliger, vil det alltid were et frafall. Dette fordi noen oppgavegivere enten ikke returnerer sine skjema eller returnerer dem i ufullstendig utfylt stand. De variasjoner i indeksestimatene en får på grunn av dette, kalles frafallsfeil. I prisindeks for nye eneboliger ligger det estimerte standardavviket på grunn av frafall normalt mellom 0,5 og 0,7 prosentpoeng. Vggjekostnadsindeks. Røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august : Ingen endringar ï røyrleggjarkostnadene Dei totale byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontorog forretningsbygg var uendra frå juli til august i år. Frå august i fjor til august i år steig dei totale byggjekostnadene for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg med 7,9 prosent. Kostnadene for sanitærinstallasjonar og varmeinstallasjonar auka i same periode med 7,8 prosent. Meir informasjon og e-post: tlf. 62 SS 54 61, eller tlf 62 SS Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg. Januar 1999 = 100 Endring i prosent Vekt %I August Juli- August - august august Røyrleggjararbeid i alt 100,0 116,7 0,0 7,9 Administrasjon 17,3 110,3-0,1 5,1 Lønn 26,0 112,8 0,0 6,6 Materialar 55,3 120,7 0,0 9,2 sani.tænnstallasionar 54,5 117,0 0,0 7,8 AdrainistrasIbnH 8,4 110,3 5,1 Loon 12,6 112,8 0,0 6,6.Materialer 32,7 120,5 0,0 9,0 Varrneinstallasional 45,5 116,3 0,0 7,8 Administrasjon 8,9 110,3-0,1 5,1 Loon 13,4 112,8 0,0 6,6 Materialar 22,6 121,0 0,0 9,6 Summen av vektene ti administrasjon, loon og materialar avvik frå 100 pga transportkostnader som utgjer 1,4 prosent av totalkostnadene. 8 Bygginfo 10/

9 Lønnsstatistikk. Lønnsindeks, 2. kvartal. Foreløpige tall: Avtalt!onn opp 1 prosent Den kvartalsvise lønnsindeksen for heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet viser en økning i utbetalt avtalt lønn på 1,0 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal. Veksten i gjennomsnittlig månedsfortjeneste, som inkluderer uregelmessige tillegg, bonuser og lignende, var 0,9 prosent i samme periode. Lønnsveksten fra 2. kvartal til 2. kvartal var henholdsvis 4,6 prosent målt etter utbetalt avtalt lønn og 4,7 prosent målt etter gjennomsnittlig månedsfortjeneste. Mer informasjon og e-post: tlf. 62 SS 51 72, eller tlf Lønnsindekser. Bygge- og anleggsvirksomhet. 1. kvartal Gjennomsnittlig utbetalt avtalt lønn i alt' Endring fra tilsvarende kvartal året for, prosent Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt 2 Endring fra tilsvarende kvartal året for, prosent kvartal 107,3 7,3 106,5 6,5 2. kvartal 100,4 4,9 107, kvartal 111,3 4,8 108,4 5,0 4. kvartal, 112,0 1,3 111,4 4, ,3 4,7 111,4 4,6 2, kvartal 113,5 112,4 4,7 3. kvartal 116,1 113,2 4,4 4. vartal 116,3 4,3 116,4 4,5 1. kvartal- 117,5 4,6 116,7 4,8 2. kv6-irtal 118,7 4,6 117,7 4,7 Utbetalt avtalt lønn ved utgangen av kvartalet. 2 Manecistortjeneste omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjoner og lignenede. Foreløpige tall. Om statistikken Kvartalsvis lonnsindeks består av to indeksserier per næringsområde. En for gjennomsnittlig utbetalt avtalt loon og en for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt. Statistikken bygger på innrapportering av loon for heltidsansatte i et utvalg av bedrifter. Basis for de nve indeksene er 1. kvartal Utbetalt avtalt lønn I kvartalsvis lonnsindeks inngår utbetalt avtalt lønn ved utløpet av statistikkvartalet, med andre ord per en dato og ikke som et gjennomsnitt over hele kvartalet. Resultater fra sentrale og lokale lonnsforhandlinger vil som regel være hovedårsak til endring i gjennomsnittlig utbetalt avtalt bun. Men ogsa endringer i strukturelle forhold grunnet f.eks. endringer i aldersfordeling eller stillingsnivå, vil kunne påvirke avtalt loon. Nedgang i gjennomsnittlig utbetalt avtalt bonn vil som regel kunne tilbakefores til strukturelle endringer i næringen. Månedsfortjeneste i alt Utbetalt avtalt lonn er hovedkomponenten i månedsfortjeneste i alt. Ut over dette omfatter månedsfortjeneste i alt uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Disse utbetalingene er et beregnet gjennomsnitt for det enkelte kvartal. Den relative betydningen ay uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende varierer fra næring til næring. Ifølge lonnsstatistikken for 3. kvartal 1999 utgjorde denne type tillegg vel 13 prosent av månedsfortjeneste i alt i bygge- og anleggsvirksomhet. Uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende varierer ogsa mye over aret. Bonuser og provisjoner blir som regel utbetalt i fjerde eller forste kvartal. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert i månedsfortjeneste i alt. Dekningsgrad Indeksene er utarbeidet pa grunnlag av innrapportering fra et representativt utvalg av bedrifter etter sysselsetting og næring ifolge Standard for næringsgruppering. Utvalget til kvartalsstatistikken trekkes blant bedriftene som er med i den årlige strukturstatistikken. Bedrifter med mindre enn 5 sysselsatte er ikke med i bygge- og anleggsvirksomhet. Hvert år skiftes om lag 25 prosent av de mindre og mellomstore bedriftene ut med nye. Som heltidsansatte er regnet alle som har en avtalt arbeidstid pa 33 timer eller mer per uke. Statistikken omfatter alle heltidsansatte uavhengig av arbeidsoppgaver. Utvalget Utvalget til 2. kvartal omfatter om lag heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Til sammenligning er, ifølge forelopige nasjonalregnskllpstall for 2. kvartal, sysselsettingen i bygge- og anleggsvirksomhet Tallet fra nasjonalregnskapet inkluderer også deltidsansatte. Bygginfo 10/ 9

10 Byggjekostnadsindeks for bustader, august : Små endringar i byggjekostnadene Byggjekostnadene for bustader steig med 0,1 prosent frå juli til august i Sr. Materialkostnadene auka med 0,2 prosent i same periode. Materialkostnadene for måling, tapetsering og legging av golvbelegg har endra seg mest, med 0,7 prosent for både einebustader av tre og bustadblokker. For dei andre materialkostnadene er det små endringar frå juli til august i år. Byggjekostnadsindeks for bustader. Januar =100 August Fra august i fjor til august i år auka byggjekostnadene for bustader med 4,9 prosent. Materialkostnadene steig med 4,1 prosent. Delindeksane for elektrikararbeid har stege mest det siste året, med 7,8 prosent for einebustader og 7,5 prosent for bustadblokker. Jutau ust Endring i prosent August - au ust Bustader i al 106,9 0,1 4,9 Bustader i alt, materialar 107,0 0,2 4,1 Einebustader av tre 106,8 0,1 4,8 Einebustader:av tre, nateridldr 107,0 0,2 4,1.B:(J'$tadbiol\ker.'t :1-06;.9 0, 1 5,1 Bustadblokker, materialar 107,3 0,1 4,3 Byggjekostnadsindeks tor bustader i alt er ein vege indeks av einebustader av tre og bustadblokker, Meir informasjon og e-post: tlf 62 SS 54 61, eller tlf 62 SS Tabell side: 29. Byggjekostnadsindeks, bustader 0/0 i alt. Januar = Om statistikken Byggjekostnadsindeksane miller prisutviklinga til innsatsfaktorane ved bygging av bustader. Indeksane vert og kalla faktorprisindeksar eller "input"-prisindeksar. Byggjekostnadene vert ikkje paverka av endra produktivitet eller endringar i byggmeisteren, entreprenoren eller installatoren sine fortenestemarginar. Grunnlaget for utrekninga er eit utval pa 169 representantvarer. I tillegg vert ein del prisar henta fra andre prisstatistikkar som Statistisk sentralbyrå: produserer. Oppgåver til utrekning ay indeksane vert innhenta frå eit utval på 400 bedrifter. Dei månadlege utrekningane byggjer på om lag prisobservasjonar. Svarandelen er normalt på 99 prosent. I byggjekostnadsindeksane nyttar ein endringar i utbetalt avtalt bun. Utbetalt avtalt lonn omfattar regulativlonn og avtalt akkordlonn. Etterbetalingar, bonusar og andre uregelmessige tillegg er ikkje med. Totalindeksen for byggjekostnader er sett saman av dei to indeksane for einebustader og bustadblokker. Vektene som vert nytta er kvadratmeter bruksareal for bustader sett i gang multiplisert med gjennomsnittleg pris i kroner per kvadratmeter bruksareal. Vektene vert endra kvart ar. 95,1 96,1 97,1 98,1 99,1 00,1 01,1 Det er mogleg å abonnera på byggjekostnadsindeksane. Månadleg titsendt abonnementskort kostar kroner 310 per 10 Bygginfo 10/

11 - Byggearealstatistikk 1, Byggevirksomheten i juli. Foreløpige tall Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført Juli Januar- Per 31. Juli Januarjuli juli Juli Boliger Antall Bruksareal til boliger 1000m , , ,1 170, , , , ,3 224, ,3 Andre bygg. Bruksareal til annet enn bolig ,62011, ,8 209, , , , ,4 225, ,0 Jordbruk og skogbruk ,6 219,8 32,7 233, ,8 218,0 19,5 237,4 Fiske ,3 10,5 0,3 7, ,4 15,8 2,7 13,8 Bergverksdrift og utvinning ,1 5,0 0,3 8, ,7 0,2 11,8 Industri ,1 315,8 55,6 316, ,5 294,0 29,3 299,2 Kraft og vannforsyning ,4 16,7 6,0 18, ,0 0,6 15,9 Bygge- og anleggs- virksomhet Varehandel, rep. av kjøretøy og husholdningsapparater Hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting og forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjenester Andre sosiale og personlige tjenester Annen virksomhet Fritidseiendommer (hytter), garasjer for private og annet som ikke er næring Boliger og andre bygg. Bruksareal i alt ,5 22,7 0,3 20, ,7 39,4 7,9 37, ,3 236,8 8,7 278, ,7 186,2 25,8 265, ,7 42,3 2,4 42, ,9 65,7 13,8 61, ,4 85,3 4,9 65, ,7 91,8 12,0 51, ,2 32,5 2,0 39, ,2 2,4 0,6 3, ,8 163,9 28,4 176, ,2 175,5 16,8 81, ,5 96,4 2,6 70, ,7 59,8 4,8 76, ,5 130,4 5,6 139, ,7 174,8 22,9 119, ,4 81,3 5,4 55, ,0 135,8 9,4 114, ,0 82,7 2,3 47, ,6 71,3 3,1 79, ,3 3, ,2 5,2 0,2 4, ,7 465,6 51,9 438, ,6 538,4 56,2 477, , , ,0 379, , ,63999,7 8036,8 449, ,3 Bygginfo 10/ 11

12 Byggearealstatistikk 2. Bygg satt i gang i juli, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig m 2 Bruksareal til annet enn Bruksareal bolig i alt I alt ,3 233,8 261,6 279,8 460,9 513,6 Østfold ,8 10,5 12,5 6,7 18,4 17,2 Akershus ,3 29,1 13,4 39,0 43,7 68,1 Oslo ,0 30,6 19,7 31,7 33,7 62,2 Hedmark ,2 6,6 9,6 6,8 17,8 13,4 Oppland ,4 4,5 18,7 19,3 30,2 23,8 Buskerud ,2 12,4 15,7 11,3 23,9 23,7 Vestfold ,3 4,7 15,6 6,0 25,9 10,7 Telemark ,0 10,7 12,1 10,8 22,1 21,5 Aust-Agder ,8 3,1 4,3 3,2 5,1 6,3 Vest-Agder ,7 11,7 12,7 23,0 23,5 34,7 Rogaland ,3 41,1 34,4 32,2 65,7 73,4 Hordaland ,9 10,1 48,7 5,7 70,6 15,8 Sogn og Fjordane ,8 6,7 4,4 11,0 11,2 17,7 Møre og Romsdal ,2 12,5 4,1 11,8 11,3 24,3 Sør-Trøndelag ,4 17,4 13,1 19,5 18,5 36,9 Nord-Trøndelag ,1 8,0 5,2 5,4 7,3 13,3 Nordland ,7 8,7 12,9 16,4 17,7 25,1 Troms ,3 3,8 4,1 19,2 13,4 23,0 Finnmark ,6 1,6 0,4 0,8 1,0 2,5 3. Bygg satt i gang i januar-juli, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til annet enn Bruksareal boliger til bolig bolig i alt m 2 I alt ,1 1918,0 2011,1 2081,8 3704,3 3999,7 Østfold ,6 88,3 66,8 67,3 123,5 155,6 Akershus ,4 319,9 167,7 226,0 416,0 545,9 Oslo ,2 154,9 158,5 157,5 262,7 312,4 Hedmark ,6 66,9 104,8 99,1 165,4 166,0 Oppland ,7 58,3 107,6 135,9 176,4 194,2 Buskerud ,3 116,5 142,7 127,8 263,0 244,3 Vestfold ,6 94,8 101,7 122,2 210,3 217,0 Telemark ,1 60,5 78,0 72,5 135,1 133,0 Aust-Agder ,4 39,5 42,9 49,8 73,3 89,3 Vest-Agder ,6 62,4 100,2 90,7 168,8 153,1 Rogaland ,4 249,1 193,3 234,4 434,7 483,5 Hordaland ,2 189,2 246,0 181,3 418,2 370,5 Sogn og Fjordane ,1 43,4 38,3 54,3 70,5 97,7 More og Romsdal ,6 102,0 83,0 129,7 169,6 231,7 Sør-Trøndelag ,8 111,2 157,7 88,6 236,5 199,7 Nord-Trøndelag ,5 30,1 50,5 40,4 87,1 70,5 Nordland ,8 65,2 106,5 71,2 168,3 136,4 Troms ,9 54,0 51,1 94,3 101,0 148,3 Finnmark ,4 11,8 13,7 38,8 24,1 50,6 12 Bygginfo 10/

13 Byggearealstatistikk 4. Bygg fullført i januar-juli, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til annet enn Bruksareal boliger til bolig bolig i alt I m 2 I alt , , , , , ,3 Østfold ,6 89,9 82,7 66,7 138,4 156,6 Akershus ,1 245,3 172,3 144,3 354,4 389,6 Oslo ,5 53,3 135,0 122,2 206,5 175,6 Hedmark ,2 64,9 88,5 120,0 139,7 184,9 Oppland ,5 69,7 102,4 131,1 166,0 200,9 Buskerud ,9 137,0 112,6 107,6 233,6 244,6 Vestfold ,4 79,2 87,4 94,3 169,8 173,5 Telemark ,1 52,2 62,3 71,8 108,5 124,1 Aust-Agder ,1 57,1 44,6 72,1 72,7 129,2 Vest-Agder ,3 79,6 78,6 90,7 126,9 170,3 Rogaland ,3 239,7 213,7 238,3 409,0 478,0 Hordaland ,0 168,8 240,4 166,3 418,4 335,1 Sogn og Fjordane ,0 62,3 28,2 66,2 61,2 128,5 More og Romsdal ,2 119,8 87,5 127,7 178,7 247,5 Sør-Trøndelag ,9 93,1 175,8 109,1 267,8 202,2 Nord-Trøndelag ,2 34,0 53,9 68,1 83,1 102,1 Nordland ,3 68,4 135,3 73,8 211,5 142,2 Troms ,0 60,3 50,8 54,3 105,7 114,7 Finnmark ,8 20,5 8,5 27,1 19,3 47,6 5. Bygg under arbeid per 31. juli, etter fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til annet enn Bruksareal boliger til bolig bolig i alt I m 2 I alt , , , , , ,8 Østfold ,0 154,6 140,1 160,1 296,1 314,7 Akershus ,0 620,8 397,9 721,1 873, ,8 Oslo ,5 333,1 592,6 531,2 824,2 864,4 Hedmark ,1 115,0 113,8 105,8 226,0 220,9 Oppland ,3 124,7 171,5 212,1 285,8 336,8 Buskerud ,0 218,9 292,5 348,5 502,5 567,5 Vestfold ,7 170,9 155,3 246,2 298,0 417,2 Telemark ,9 96,5 119,2 112,7 211,1 209,3 Aust-Agder ,4 65,1 73,4 62,0 138,7 127,1 Vest-Agder ,8 133,4 220,4 210,5 362,2 343,9 Rogaland ,2 446,4 349,3 374,3 732,5 820,8 Hordaland ,6 279,3 324,3 288,3 574,9 567,6 Sogn og Fjordane ,3 91,7 95,9 87,7 191,2 179,4 More og Romsdal ,1 189,7 244,8 255,9 433,9 445,6 Sør-Trøndelag ,4 214,2 254,0 276,8 416,4 491,0 Nord-Trøndelag ,7 95,6 127,9 100,9 209,6 196,5 Nordland ,1 123,3 140,3 132,9 267,4 256,1 Troms ,0 90,1 101,8 146,0 189,7 236,1 Finnmark ,3 30,9 68,8 69,4 97,1 100,2 Bygginfo 10/ 13

14 Byggearealstatistikk 6. Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Antall boliger Bruksareal, m Boliger Andre byggl Ujustert Sesong- Trend Ujustert Sesong- Trend Ujustert Trend justert justert 1997 Januar ,3 253,5 256,4 326,3 275,5 Februar ,0 249,9 260,2 244,2 279,5 Mars ,8 283,4 263,9 217,2 283,8 April ,9 254,3 266,7 238,2 288,0 Mai ,6 276,8 268,1 191,5 291,8 Juni ,0 268,7 268,7 284,5 294,9 Juli ,9 255,3 268,0 222,1 297,0 August ,2 274,0 265,6 407,6 297,6 September ,4 270,2 262,9 337,7 296,3 Oktober ,7 256,1 260,4 436,2 292,8 November ,9 259,5 258,3 460,7 287,7 Desember ,3 229,7 257,8 253,2 281, Januar ,4 255,9 257,5 267,2 274,9 Februar ,7 277,2 257,1 298,6 268,1 Mars ,2 243,4 255,2 220,3 262,1 April ,3 276,3 249,8 206,6 256,9 Mai ,6 241,8 241,9 178,4 252,4 Juni ,9 197,1 234,0 188,8 248,8 Juli ,2 240,6 228,5 224,9 246,0 August ,2 209,1 226,7 256,6 244,6 September ,8 218,0 227,0 331,7 244,8 Oktober ,8 247,1 227,2 293,3 247,3 November ,6 231,7 226,4 274,7 251,6 Desember ,8 280,7 223,1 307,0 257, Januar ,8 215,5 219,1 273,9 265,1 Februar ,6 172,0 216,9 190,8 272,6 Mars ,7 210,3 218,8 246,9 279,4 April ,6 232,3 226,3 231,5 285,2 Mai ,1 213,7 237,0 223,5 290,3 Juni ,2 266,9 246,5 281,4 294,8 Juli ,0 253,8 253,2 216,0 298,8 August ,8 267,7 257,6 316,4 301,7 September ,9 255,1 261,0 281,5 303,6 Oktober ,2 250,4 265,2 496,6 304,2 November ,1 262,1 271,3 292,7 303,8 Desember ,0 295,2 279,0 354,9 301,8 Januar ,5 289,2 285,8 356,2 298,5 Februar ,5 281,9 288,0 340,0 294,5 Mars ,0 297,1 284,0 283,7 290,4 April ,6 200,5 276,0 136,1 286,5 Mai ,1 275,7 268,3 220,8 283,5 Juni ,2 244,9 264,7 217,3 282,3 Juli ,3 255,6 266,2 226,7 282,9 August ,2 270,5 272,0 313,0 285,0 September ,4 303,8 280,6 283,3 288,2 Oktober ,1 284,5 290,2 399,2 291,6 November ,0 296,4 297,6 443,6 294,8 Desember ,1 292,1 301,2 307,3 297,1 Januar ,7 312,9 301,5 349,4 298,0 Februar ,1 303,9 300,4 338,7 297,9 Mars ,9 304,7 299,0 251,4 297,5 April ,3 272,7 297,4 159,2 297,7 Mai ,4 298,6 296,3 179,6 298,7 Juni ,7 305,2 295,8 318,2 299,1 Juli ,8 294,4 295,1 251,5 301,3 Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske, 14 Bygginfo 10/

15 Byggearealstatistikk 7. Gjennomsnittlig månedlig registreringsforsinkelse for igangsatte bygg. Januar 1998-juli Boliger Andre bygg I m 2 Januar 3,6 5,6 4,8 5,2 3,9 7,4 5,9 6,2 Februar 3,6 4,6 4,6 3,8 4,1 4,8 9,0 5,9 Mars 2,7 5,5 4,8 4,9 2,1 5,9 4,8 5,3 April 2,2 4,6 3,1 2,6 2,6 4,3 3,4 3,5 Mai 2,7 2,7 2,0 3,0 3,3 2,9 2,1 2,7 Juni 2,7 3,8 3,8 4,1 2,6 4,5 1,9 2,7 Juli 2,8 3,3 3,2 3,6 3,6 3,1 2,7 4,8 August 3,2 3,9 3,2 2,8 4,1 15,8 September 3,7 5,5 2,8 3,0 4,3 26,0 Oktober 4,4 3,7 2,3 3,7 5,4 3,1 November 4.0 3,8 3,3 6,7 4,2 35,1 Desember6,7 5,6 5,1 6,3 5,7 4,8 i Eksklusive 1 bygg i Oslo ( m 2) med 25 måneders registreringsforsinkelse ble tallet korrigert fra 5,8 til 2,9. 2 Eksklusive 1 bygg i Bergen ( m 2) med 22 måneders registreringsforsinkelse og 1 bygg i Alta (7 800 m 2) med 18 måneders registreringsforsinklelse ble tallet korrigert fra 6,0 til 4,2. 3 Eksklusive 1 bygg i Trondheim ( m2) med 18 måneders registreringsforsinkelse og 1 bygg i Narvik ( m2) også med 18 måneders registreringsforsinkelse ble tallet korrigert fra 5,1 til 3,8. Bygginfo 10/ 15

16 Strukturstatistikk 8. Hovedtall for bygge- og anleggsvirksomhet og 1999 Næringsundergruppe (NACE) Antall bedrifter Sysselsatte Omsetning Lønnskostnader Bruttoinvesteringer Mill. kr2 45 Bygge- og anleggsvirksomheti , , , , , , Grunnarbeid , , , ,0 486,9 265, Riving av bygninger og flytting av masse , , , ,0 486,9 265, Annen bygge- og anleggsvirksomhet , , , , , , Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner , , , ,8 752, , Oppforing av bygninger , , , ,1 702, , Oppforing av andre konstruksjoner , , , ,7 50,2 100, Takarbeid ,6 2831,8 858,0 897,4 83,2 46, Blikkenslagerarbeid , ,3 587,0 613,3 70,6 36, Takarbeid ellers ,7 996,4 271,0 284,0 12,6 9, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg , , , ,2 186,5 142, Bygging av havneog damanlegg ,0 546,7 146,2 152,5 5,1 13, Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet , , , ,1 365,8 465, Bygginstallasjon , , , ,6 461,1 551, Elektrisk installasjonsarbeid , , , ,4 273,7 397,7 45,32 Isolasjonsarbeid ,7 512,6 175,0 176,2-0,3 4, VVS-arbeid , , , ,3 174,9 145, Annen bygginstallasjon ,9 282,1 85,8 75,6 12,7 3, Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner , , , ,6 157,5 166, Stukkaturarbeid og pussing ,9 33,0 7,7 9,4 0,6 1, Snekkerarbeid , ,2 579,2 661,7 56,2 56, Gulvlegging og tapetsering , ,9 256,0 270,9 14,1 16, Maler- og glassarbeid , , , ,8 80,1 82, Malerarbeid , , , ,3 57,8 43, Glassarbeid , ,1 247,6 247,5 22,3 38, Annen ferdiggjøring av bygninger ,1 512,0 171,6 151,7 6,5 8, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell , ,9 501,3 550,2 94,8 95,4 Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak. Tall for statens bygge- og anleggsarbeid for egen regning, anleggsarbeid utfort av Statens vegvesen for fylkene, og kommunenes bygge- og anleggsarbeid for egen regning foreligger ennå ikke, og er derfor ikke inkludert. 2 Merverdiavgift er ikke inkludert. 16 Bygginfo 10/

17 Strukturstatistikk 9, Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. 1999' Næringshovedgruppe (NACE) I alt Bedrifter med sysselsettinq Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr , , , , , , ,1 Lønnskostnader. Mill. kr , , ,85 376, , , ,2 Investeringer. Mill. kr ,4 410,4 226,5 445,5 504,8 260, , Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr , ,3 840, , ,3959, ,0 Lønnskostnader. Mill. kr 1 973,0 156,9 245,9 454,9 468,0269,5 377,8 Investeringer. Mill. kr2 265,3 73,1 38,5 56,2 42,1 29,6 25, Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr , , , , , , ,4 Lønnskostnader. Mill. kr ,9 843, , , , , ,0 Investeringer. Mill. kr ,3 235,5 133,8 269,3 350,6 172,4 695, Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr , , ,35 541, , , ,5 Lønnskostnader. Mill. kr ,6 377,6 643, , , , ,7 Investeringer. Mill. kr2 551,4 32,0 27,1 61,5 71,0 42,4 317, Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr , , , , ,4 766, ,0 Lønnskostnader. Mill. kr 2 510,6 288,2 359,7661,4 571,6 285,1 344,5 Investeringer. Mill. kr2 166,0 50,9 19,2 36,4 28,2 12,1 19, Antall bedrifter Sysselsatte personer Omsetning. Mill. kr ,9 300,7 151,2228,8 327,1 251,1 461,1 Lønnskostnader. Mill. kr 550,2 41,4 51,2 121,8 91,6 84,0 160,2 Investeringer. Mill. kr2 95,4 18,9 7,9 22,1 12,9 4,3 29,3 1 Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak. 2 Merverdiavgift er ikke inkludert. 10. Hovedtall for næringshovedområdet, etter fylke. 1999' Antall Syssel- Omset- Lønns- Bruttobedrifter satte ninq kostnader investering Mill. kr-2 I alt ,235161,2 2935,4 Østfold ,1 2053,5 183,4 Akershus , ,9 247,5 Oslo , ,5 590,7 Hedmark , ,5 87,9 Oppland , ,5 101,0 Buskerud , ,5 183,1 Vestfold , ,8 133,3 Telemark , ,9 89,6 Aust-Agder ,7 593,1 43,2 Vest-Agder , ,9 152,9 Rogaland ,2 2941,5 287,0 Hordaland , ,5 205,4 Sogn og Fjordane ,9 751,1 77,0 More og Romsdal , ,7 112,3 Sør-Trøndelag , ,3 149,3 Nord-Trøndelag ,5 756,9 66,7 Nordland , ,8 107,5 Troms , ,0 77,8 Finnmark ,3 368,4 27,9 Andre norske områder ,5 90,0 11,9 Tallene inkluderer kun private bedrifter, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak. 2 Merverdiavgift er ikke inkludert. 3 Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel. Bygginfo 10/ 17

18 Strukturstatistikk 11. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak' og 1999 Næringsundergruppe (NACE) Antall foretak Eiere Lønnstakere Sysselsatte personer Årsverk Bygge- og anleggsvirksomhet Grunnarbeid Riving av bygninger og flytting av masse Annen bygge- og anleggsvirksomhet Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner Oppforing av bygninger Oppforing av andre konstruksjoner Takarbeid Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg Bygging av havne- og damanlegg Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet Bygginstallasjon Elektrisk installasjonsarbeid lsolasjonsarbeid WS-arbeid Annen bygginstallasjon 45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner Stukkaturarbeid og pussing Snekkerarbeid Gulvlegging og tapetsering Maler- og glassarbeid Malerarbeid Glassarbeid Annen ferdiggjøring av bygninger 45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell Næringsundergruppe (NACE) Lønnskostnader Omsetning Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi Totalt kjøp av varer og tjenester 45 Bygge- og anleggsvirksomhet Grunnarbeid Riving av bygninger Mill. kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , og flytting 234,3 av masse 1 736, , , , , , , , , Annen bygge- og anleggsvirksomhet , ,969841, , , , , , , , Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner , ,7 Oppforing av bygninger , ,6 Oppforing av andre 55227, , , , , , , , , , , , , , , ,4 konstruksjoner 1 619, ,2 5841,6 5925, , , ,6 2061,2 4001,4 3842, Takarbeid 824,4 854, , , , , , , , , Blikkenslagerarbeid 576,2 601, , , , ,3 754,2 757, , , Takarbeid ellers 248,2 253,7 891,7 871,2 878,9 868,5 303,6 310,3 583,4 558, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 454,9 498, , , , ,4 610,2 712, , , Bygging av havne- og damanlegg 147,5 154,1 511,2 553,7 510,2 552,8 160,4 173,1 351,1 384, Annen spesialisert byggeog anleggsvirksomhet 2 856, ,7 9713,8 9717, , , , , , ,4 18 Bygginfo 10/

19 Strukturstatistikk 11 (forts.). Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak' og 1999 Næringsundergruppe (NACE) Lønnskostnader Omsetning Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi Totalt kjøp av varer og tjenester Mill. kr' Bygginstallasjon , , , , , , , , , , Elektrisk installasjonsarbeid 298, , ,6 397, , ,4 9211, , , ,3 303,3 425,5 303,5 423,2 142,0 190,6 155,5 233, , , , , , , , ,1 196,0 277,0 193,6 258,1 67,1 97,5 132,4 178, Isolasjonsarbeid 114,0 130, WS-arbeid 3 590, , Annen bygginstallasjon 45,4 72, Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 2 279, , Stukkaturarbeid og pussing 7,7 9, Snekkerarbeid 576,7 658, Gulvlegging og tapetsering 260,2 271, Maler- og glassarbeid 1 301, , Malerarbeid 1 103, , Glassarbeid 198,0 209, Annen ferdiggjøring av bygninger 133,3 152, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 499,7 549, ,8 31, , , , ,4 770, ,6 33, , , , ,4 795, ,5 31, , , , ,4 733, ,0 32, , , , ,1 743, ,3 13, ,1 382, , ,9 266, ,1 15, ,8 363, , ,3 283, ,6 17, ,6 832, , ,7 493, ,2 17, ,9 782, , ,1 519,2 468,9 512,2 457,0 507,1 179,4 196,2 287,8 319, , , , ,7 649,8 742, ,0 983,5 Investeringer Betalt til underleverandører Bygge- og anleggsvirksomhet 674, , , ,9 839, Grunnarbeid 478,1 266, , Riving av bygninger og flytting av masse 478,1 266,7 839, , , Annen bygge- og anleggs-virksomhet 1 471, , , Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner Oppføring av bygninger Oppføring av andre konstruksjoner Takarbeid Blikkenslagerarbeid Takarbeid ellers Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg Bygging av havne- og damanlegg Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.3 Bygginstallasjon Elektrisk installasjonsarbeid Isolasjonsarbeid VVS-arbeid Annen bygginstallasjon 45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner Stukkaturarbeid og pussing Snekkerarbeid Gulvlegging og tapetsering Maler- og glassarbeid Malerarbeid Glassarbeid Annen ferdiggjøring av bygninger 45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 893,2 807,3 85,9 80,6 68,5 12,1 123,0 5,2 369,0 515,5 334,1-0,9 175,8 6,5 157,8 0,6 56,3 18,9 77,0 58,3 18,7 5,1 82,2 960,6 904,9 55,7 43,6 35,4 8,2 86,4 13,0 457,2 582,4 428,6 1,9 148,2 3,7 157,1 1,8 56,9 16,5 73,9 43,9 30,0 8,0 94, , , , , , ,4 109,7 88,9 41,8 51,1 67,8 37,8 326,4 328,2 100,0 200, , , , ,0 359,3 860,1 10,7 54, , ,4 3,1 16,8 756,6 938,8 1,2 0,1 396,6 406,6 96,3 85,3 242,3 411,5 227,2 395,2 15,1 16,3 20,3 35,4 153,0 145,4 Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommueforetak er med. Mill. kr2 Merverdiavgift er ikke inkludert. Bygginfo 10/ 19

20 Strukturstatistikk 12. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsundergruppe. Foretakl Næringshovedgruppe (NACE) Antall Omset- Omsetning foretak ning Fra bygge- Fra Fra annen Fra Fra virksomhet anleggs- industriell tjeneste- varevirksomhet aktivitet aktiviteter handel Mill. kr I Prosent 45 Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 63,8 27,9 1,4 2,0 4, Grunnarbeid ,2 17,3 81,5 0,0 0,7 0, Riving av bygninger og flytting av masse ,2 17,3 81,5 0,0 0,7 0, Annen bygge- og anleggsvirksomhet ,4 69,4 28,6 1,0 0,5 0, Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner ,9 77,9 20,3 1,0 0,5 0, Takarbeid ,0 94,7 2,6 1,1 0,3 1, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,2 2,5 94,1 1,2 1,9 0, Bygging av havne- og damanlegg ,7 3,8 91,0 4,6 0,0 0, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,7 30,4 67,2 0,8 0,6 1, Bygginstallasjon ,5 58,7 20,8 2,5 5,0 13, Elektrisk installasjonsarbeid ,5 44,5 29,4 3,7 5,4 17, Isolasjonsarbeid ,5 36,7 63,0 0,0 0,2 0, VVS-arbeid ,6 85,9 3,5 0,3 4,5 5, Annen bygginstallasjon ,0 65,2 25,2 0,0 0,3 9, Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner ,6 92,9 0,6 0,0 0,4 6, Stukkaturarbeid og pussing 57 33,0 98,6 0,0 0,0 0,2 1, Snekkerarbeid ,0 98,0 0,3 0,0 0,4 1, Gulvlegging og tapetsering ,8 88,8 0,0 0,0 0,2 11, Maler- og glassarbeid ,7 90,3 0,1 0,0 0,2 9, Annen ferdiggjøring av bygninger ,2 87,9 8,1 0,0 2,2 1, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,2 12,4 81,2 1,2 4,0 1,1 1 Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommueforetak er med. 2 Merverdiavgift er ikke inkludert. 20 Bygginfo 10/

21 Strukturstatistikk 13, Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe. Foretak i Næringsundergruppe (NACE) Antall foretak Investeringer Totalt Maskiner, verktøy, redska o inventar2 Mill. kr3 Transport- Bygninger midler2 o anle Bygge- og anleggsvirksomhet , ,8 537,6 606, Grunnarbeid ,7 219,8 36,4 10, Riving av bygninger og flytting av masse ,7 219,8 36,4 10, Annen bygge- og anleggsvirksomhet ,8 737,5 302,6 520, Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner ,6 328,8 162,2 469, Oppforing av bygninger ,9 317,9 141,8 445, Oppforing av andre konstruksjoner ,7 10,8 20,3 24, Takarbeid ,6 20,3 18,4 4, Blikkenslagerarbeid ,4 17,4 13,4 4, Takarbeid ellers 321 8,2 2,9 5,1 0, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,4 62,6 19,6 4, Bygging av havne- og damanlegg 20 13,0 8,2 4,4 0, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,2 317,7 98,0 41, Bygginstallasjon ,4 417,0 123,1 42, Elektrisk installasjonsarbeid ,6 363,9 67,3-2, Isolasjonsarbeid 86 1,9 2,0-0,1 0, VVS-arbeid ,2 49,1 54,9 44, Annen bygginstallasjon 105 3,7 2,1 0,9 0, Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner ,1 51,0 73,7 32, Stukkaturarbeid og pussing 57 1,8 0,9 0,1 0, Snekkerarbeid ,9 13,9 25,7 17, Gulvlegging og tapetsering ,5 3,6 7,7 5, Maler- og glassarbeid ,9 27,4 37,5 8, Malerarbeid ,9 16,9 26,8 0, Glassarbeid ,0 10,5 10,8 8, Annen ferdiggjøring av bygninger 295 8,0 5,2 2,8 0, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,2 91,5 1,7 1,0 1 Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommueforetak er med. 2 Anleggsmaskiner inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar. 3 Merverdiavgift er ikke inkludert. Bygginfo 10/ 21

22 Strukturstatistikk 14. Investeringer, etter art og næringsundergruppe. Foretak' Næringsundergruppe (NACE) Antall Sum Ny- Påkostforetak investerin er investerin ernin'er Mill. kr' Salg 139,6 45 Bygge- og anleggsvirksomhet , ,9 918,2 9, Grunnarbeid ,7 375,8 118, Riving av bygninger og flytting av masse ,7 375,8 9,0 118, Annen bygge- og anleggsvirksomhet , ,9 128,9 651, Oppforing av bygninger og andre konstruksjoner , ,4 86,2 548, Oppforing av bygninger , ,8 86,1 426, Oppforing av andre konstruksjoner ,7 177,5 0,1 121, Takarbeid ,6 44,0 4,0 4, Blikkenslagerarbeid ,4 33,7 4,0 2, Takarbeid ellers 321 8,2 10,3 0,0 2, Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg ,4 82,3 32,2 28, Bygging av havne- og damanlegg 20 13,0 14,7 0,0 1, Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ,2 519,6 6,5 68, Bygginstallasjon ,4 646,4 0,4 64, Elektrisk installasjonsarbeid ,6 468,4 0,3 40, Isolasjonsarbeid 86 1,9 2,2 0,0 0, VVS-arbeid ,2 171,5 0,1 23, Annen bygginstallasjon 105 3,7 4,3 0,0 0, Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner ,1 203,2 0,9 46, Stukkaturarbeid og pussing 57 1,8 1,8 0, Snekkerarbeid ,9 75,2 0,6 18, Gulvlegging og tapetsering ,5 21,0 0,0 4, Maler- og glassarbeid ,9 97,1 0,2 23, Malerarbeid ,9 65,0 0,2 21, Glassarbeid ,0 32,2 0,0 2, Annen ferdiggjøring av bygninger 295 8,0 8,1 0,0 0, Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell ,2 131,6 0,4 37,8 i Kun private foretak, statsforetak, statseide foretak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommueforetak er med 2 Merverdiavgift er ikke inkludert. 22 Bygginfo 10/

23 Prisindeks for bruktbolig 15, Prisindeks for bruktbolig l. Selveier. 1991=100 I alt Oslo m/bærum Resten av Stavanger, Bergen Resten av Akershus og Trondheim landet Bruktbolig i alt ,6 188,2 167,0 162,9 137, ,0 216,0 186,7 180,2 148,1 191,6 260,7 218,6 209,2 165,1 1. kvartal 183,5 256,2 208,3 204,1 156,7 2. kvartal 197,6 270,5 228,8 213,8 170,0 3. kvartal 191,8 260,5 219,7 210,0 165,1 4. kvartal 193,6 255,8 217,5 208,8 168,6 1. kvartal 198,9 272,5 219,3 216,4 171,8 Eneboliger ,5 201,0 168,3 165,2 136, ,8 223,4 187,1 181,8 146,3 175,3 265,2 218,7 205,8 162,0 1. kvartal 167,1 266,9 207,2 195,3 154,2 2. kvartal 180,6 272,7 230,1 213,7 166,5 3. kvartal 175,5 254,2 217,6 207,2 162,5 4. kvartal 177,8 266,9 219,7 207,0 164,7 1. kvartal 180,9 285,0 215,6 212,1 167,6 Småhus ,5 196,9 165,9 160,6 142, ,0 222,6 186,1 177,6 154,7 198,6 263,6 217,5 205,7 174,3 1. kvartal 189,3 250,7 208,2 201,7 164,6 2. kvartal 206,2 278,9 226,0 211,2 180,6 3. kvartal 196,8 265,9 223,0 202,6 171,2 4. kvartal 202,0 258,9 212,8 207,3 181,1 1. kvartal 206,8 266,8 222,5 210,3 184,9 Blokkleiligheter ,9 183,2 167,4 164,6 137, ,5 213,2 191,1 183,1 150,3 228,6 260,2 226,7 217,6 174,0 1. kvartal 223,1 257,4 220,2 217,5 162,5 2. kvartal 234,5 268,2 235,0 217,1 179,9 3. kvartal 231,1 261,4 228,7 222,9 176,4 4. kvartal 225,7 253,6 222,8 213,0 177,3 1. kvartal 240,3 273,5 237,2 229,3 182,9 1 Indekstallene fra og med 2. kvartal 1997 er reviderte på grunn av endringer i produksjonsrutinene. Tidligere ble indeksene beregnet på grunnlag av omsetninger tinglyst i statistikkvartalet. Nå beregnes indeksene på grunnlag av omsetninger hvor kjøpekontrakten er underskrevet i det aktuelle statistikkvartalet. Bygginfo 10/ 23

24 Prisindeks for bruktbolig 16. Prisindeks for bruktbolig. Borettslag. 1998=100 I alt Oslo Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet Bruktbolig i alt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Småhus kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 67,1 58,8 63,0 71,9 73,8 75,4 69,0 72,1 77,6 80,1 89,0 85,4 86,8 89,7 87,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116,5 119,4 114,8 115,3 111,4 140,5 140,5 136,5 138,1 136,0 104,9 106,6 103,8 104,9 102,4 113,5 118,9 112,8 113,0 106,7 119,6 123,9 118,9 119,8 114,0 127,8 128,2 123,8 123,6 122,5 139,4 141,9 132,7 136,5 131,1 143,3 145,2 141,2 139,4 137,0 140,9 140,0 137,4 138,9 137,4 138,2 134,8 134,8 137,6 138,5 146,6 146,8 137,9 143,3 142,5 151,7 151,7 142,9 148,9 148,2 72,7 63,5 65,6 73,7 76,3 78,6 71,0 73,2 77,5 81,5 91,0 87,4 87,5 90,4 88,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113,2 117,4 114,8 112,2 109,8 132,6 133,0 132,7 128,4 129,2 103,3 105,2 103,1 104,4 102,6 108,9 115,9 111,2 109,5 105,4 115,2 121,7 120,5 115,1 111,5 125,2 126,8 124,7 119,9 119,5 130,6 133,6 131,0 127,6 123,9 135,1 137,6 135,7 130,2 130,9 132,9 132,0 133,6 128,3 130,3 131,9 128,6 130,6 127,3 131,6 136,4 134,8 130,6 133,4 134,3 140,2 139,3 137,4 137,0 137,3 Blokkleiligheter kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal Kilde: AIL Norske Boligbyggelags Landsforbund. 64,8 57,8 61,1 71,0 70,0 74,1 68,5 71,6 77,5 77,0 88,3 84,9 86,8 89,3 84,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 118,1 119,8 116,6 116,8 112,5 143,3 142,0 140,9 142,5 141,2 105,5 107,1 104,4 105,3 101,2 115,7 119,5 116,9 114,6 107,6 121,6 124,3 119,3 122,0 116,0 129,5 128,4 125,7 125,3 125,1 143,7 143,7 137,8 140,6 136,8 147,0 146,8 146,7 143,6 141,6 143,0 141,7 140,7 143,7 143,0 139,5 136,1 138,4 142,1 143,3 149,6 149,3 145,1 147,8 148,4 155,2 154,3 148,2 154,2 156,6 24 Bygginfo 10/

25 Prisindeks for bruktbolig 17. Antall boligeiendommer med bygning, omsatt i fritt salg, etter prissoner Boligeiendommer Oslo og Resten av Akershus Stavanger, Bergen Resten av i alt Bærum og Trondheim landet kvarta I kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kva rta I kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kva rta I kvartal kvartal * Bygginfo 10/ 25

26 Prisindeks for bruktbolig 18. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris 1 '2, etter fylke/storby. Selveier Østfold Akershus Oslo Hedmark Opp- Buskerud Vestfold Tele- Aust- Vest- Rogaland land mark Aider Aider Eneboliger kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Småhus kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Blokkleiligheter kvartal kvartal kvartal : kvartal kvartal : Prisen er per kvadratmeter bruksareal (BRA). BRA er blant annet eksklusiv fellesareal i boligblokker og inkludert kjeller og boder i eneboliger, rekkehus mv. Presis definisjon finnes i NS Indekstallene fra og med 2. kvartal 1997 er revidert på grunn av endringer i produksjonsrutinene. Tidligere ble indeksene beregnet på grunnlag av omsetninger tinglyst i statistikkvartalet. Nå beregnes indeksene på grunnlag av omsetninger hvor kjøpekontrakten er underskrevet i det aktuelle statistikkkvartalet. 26 Bygginfo 10/

27 Prisindeks for bruktbolig Sogn og More og Sør-Nord- Hordaland Fjordane Romsdal Trøndelag Trøndelag Nordland Troms Finnmark Stavanger Bergen Trondheim Eneboliger kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Småhus : kvartal : kvartal kvartal kvartal kvartal Blokkleiligheter : : : kvartal kvartal kvartal kvartal : kvartal Prisen er per kvadratmeter bruksareal (BRA). BRA er blant annet eksklusiv fellesareal i boligblokker og inkludert kjeller og boder i eneboliger, rekkehus mv. Presis definisjon finnes i NS Indekstallene fra og med 2. kvartal 1997 er revidert på grunn av endringer i produksjonsrutinene. Tidligere ble indeksene beregnet på grunnlag av omsetninger tinglyst i statistikkvartalet. Nå beregnes indeksene på grunnlag av omsetninger hvor kjøpekontrakten er underskrevet i det aktuelle statistikkkvartalet. Bygginfo 10/ 27

28 Prisindeks for nye eneboliger 19. Prisindeks for nye eneboliger. 1989=100 År og kvartal Indeks Endring i prosent fra Sesongjustert foregående år/ samme kvartal året for ,0 96,8-3,2 94,1-2,8 94,0-0,1 91,4-2,8 95,5 4,5 103,3 8,2 108,6 5,1 113,4 4,5 123,6 9,0 134,9 9,1 146,7 8, kvartal 90,4-2,8 91,1 2. kvartal 91,6-3,4 91,1 3 kvartal 92,1-2,7 91,6 4. kvartal 91,3-2,6 91, kvartal 93,7 3,7 94,3 2. kvartal 94,3 2,9 93,7 3 kvartal 96,8 5,1 96,3 4. kvartal 97,3 6,6 97, kvartal 99,8 6,5 100,3 2. kvartal 04,0 10,3 103,3 3 kvartal 04,0 7,4 103,5 4. kvartal 05,5 8,4 106, kvartal 08,1 8,3 108,6 2. kvartal 09,1 4,9 108,3 3 kvartal 08,7 4,5 108,3 4. kvartal 08,3 2,7 108, kvartal 109,4 1,2 109,9 2. kvartal 112,6 3,2 111,7 3 kvartal 114,9 5,7 114,5 4. kvartal 116,8 7,8 116, kvartal 118,0 7,9 118,7 2. kvartal 122,0 8,4 120,9 3 kvartal 126,8 10,4 126,5 4. kvartal 127,6 9,3 128, kvartal 130,6 10,7 131,6 2. kvartal 135,5 11,1 134,2 3 kvartal 136,1 7,3 135,7 4. kvartal 137,4 7,7 137,8 1. kvartal 139,8 7,0 141,1 2. kvartal 148,6 9,5 146,9 3 kvartal 147,5 8,4 147,2 4. kvartal 151,0 9,9 151,5 1. kvartal 152,0 8,7 153,5 2. kvartal 158,2 6,5 156,2 28 Bygginfo 10/

29 Byggekostnads indeks 20. Byggekostnadsindeks for boliger per 15. august. Januar =100 Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Feb. Mar. April Mai Juni Juli Aug. Enebolig av tre Enebolig av tre i alt 101,8 102,0 103,2 103,4 103,5 104,3 105,4 105,8 106,1 106,2 106,2 106,5 106,7 106,8 Enebolig av tre i alt, materialer 102,5 102,8 103,1 103,2 103,4 103,5 105,1 105,7 106,1 106,2 106,3 106,3 106,8 107,0 Stein-, jord- og sementarbeid 101,5 101,7 103,2 103,5 103,5 104,5 105,2 105,4 105,6 105,7 105,6 105,8 105,9 106,0 Stein-, jord- og sementarbeid, materialer 102,6 102,9 103,0 103,2 103,3 103,6 104,6 104,9 105,4 105,7 105,5 105,5 105,9 106,1 Grunnarbeid 100,7 100,9 103,2 103,8 103,8 104,2 104,7 105,1 105,1 105,2 105,1 105,2 105,2 105,1 Grunnarbeid, materialer 101,1 101,4 101,4 101,4 101,7 101,7 102,9 104,2 104,2 104,2 104,3 104,3 104,4 104,4 Byggarbeid unntatt stein-, jordog sementarbeid 101,9 102,1 103,3 103,4 103,5 104,2 105,5 105,9 106,2 106,3 106,3 106,6 106,9 107,0 Byggarbeid unntatt stein-, jordog sementarbeid, materialer 102,5 102,8 103,1 103,2 103,4 103,5 105,2 105,8 106,2 106,3 106,4 106,4 106,9 107,1 Tomring og snekring 101,7 101,9 103,0 103,1 103,1 103,8 105,2 105,5 105,8 105,9 105,9 106,1 106,3 106,4 Tomring og snekring, materialer 101,3 102,2 102,5 102,7 102,7 102,8 102,9 104,7 105,2 105,5 105,7 105,7 106,0 106,3 Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg 101,1 101,1 102,4 102,7 102,9 103,7 104,4 104,5 104,8 104,7 104,8 105,4 105,3 105,7 Maiing, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer 100,7 100,7 101,0 101,5 101,8 101,9 102,6 102,7 102,8 102,7 102,8 103,0 103,0 103,7 Rørleggerarbeid 103,9 103,9 106,3 106,5 106,7 107,3 107,5 109,1 110,1 110,1 110,4 110,7 110,7 110,7 Rorleggerarbeid, materialer ,9 105,9 108,3 108,6 108,8 108,8 108,9 111,4 112,9 112,9 113,3 113,3 113,3 113,3 Elektrikerarbeid 102,8 103,3 104,2 104,3 105,1 106,1 108,2 108,3 108,6 108,6 108,9 109,4 111,3 111,3 Elektrikerarbeid, materialer 104,5 105,4 105,5 105,6 107,2 107,2 110,7 110,9 110,9 110,9 111,4 111,9 115,5 115,6 Boligblokk Boligblokk i alt 101,6 101,8 103,0 103,3 103,5 104,4 105,3 105,7 106,0 106,2 106,3 106,6 106,9 106,9 Boligblokk i alt, materialer 102,6 102,9 103,2 103,5 103,8 103,9 105,1 105,8 106,1 106,4 106,6 106,6 107,2 107,3 Grunnarbeid 101,4 101,7 103,7 104,4 104,4 104,8 105,0 105,3 105,3 105,3 105,2 105,3 105,3 105,3 Grunnarbeid, materialer 102,2 102,5 102,6 102,6 102,9 102,9 103,5 105,1 105,1 105,1 104,9 105,0 105,0 105,0 Tømring og snekring 101,5 101,6 102,9 102,9 103,0 103,7 105,0 105,4 105,6 105,7 105,7 106,0 106,1 106,2 Tomring og snekring, materialer 102,0 102,2 102,4 102,4 102,5 102,6 104,4 104,9 105,2 105,4 105,4 105,4 105,7 105,9 Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg 101,2 101,2 102,6 103,1 103,2 104,2 104,8 104,9 105,2 105,2 105,3 105,9 105,9 106,2 Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg, materialer 100,7 100,6 100,9 101,8 102,1 102,1 102,6 102,7 102,8 102,8 103,0 103,0 103,2 103,9 Rørleggerarbeid 103,6 103,6 105,8 106,1 106,2 106,8 107,1 109,7 110,2 110,3 110,6 110,9 110,9 110,9 Rorleggerarbeid, materialer 105,2 105,2 107,4 107,7 108,0 108,0 108,0 111,2 113,0 113,1 113,5 113,5 113,5 113,5 Elektrikerarbeid 102,6 103,1 104,0 104,1 104,8 105,8 107,8 108,0 108,3 108,3 108,6 109,1 110,8 110,8 Elektrikerarbeid, materialer 104,3 105,3 105,3 105,4 106,8 106,8 110,5 110,7 110,7 110,7 111,2 111,6 115,3 115,3 Bygginfo 10/ 29

30 EI Returadresse: Statistisk sentralby N-2225 Kongsving( Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice 2225 Kongsvinger E-post: Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

4/2001. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

4/2001. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet L april 2001 Bygg i nfo 4/2001 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Stabile boligpriser på slutten

Detaljer

9/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

9/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 9/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Nedgang i boligbyggingen 4 Stabile byggekostnader 6 Boligprisene steg vel 5 prosent :istisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som fra 1. til

Detaljer

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4

7/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 Bygginfo 7/ Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Brukte boliger 16,6 prosent dyrere 4 stisk sentralbyrå ber 7 prosent dyrere eneboliger 5 blioppgitt som når oppgaver fra Avtalt lønn opp

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 8. mars 00 3 00 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Veksten i boligbyggingen stoppet opp 4 Nå bygges det blokkleiligheter 5 Stabil ordretilgang 6 Produksjon av nybygg opp 0 prosent 7 Bygginfo

Detaljer

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det Bygg info 2. oktober 10/97 Byggjearealstatistikk, august Veksten i bustadbygginga flatar ut Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det sett i gang 17 prosent

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 8/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomhet 17 prosent over fjorårets nivå 4 Timefortjenesten til tømrere og snekkere opp 7 prosent 5 Økte

Detaljer

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 Bygginfo 6/2001 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye næringsbygg 4 tistisk sentralbyrå ber 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 å bli oppgitt som le når oppgaver fra

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 0/1 999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Nedgang for bygg og anlegg 4 6 prosent lavere omsetning for arkitekter og ingeniører 5 itistisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som

Detaljer

4/2002. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

4/2002. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 8. april 2002 Bygginfo 4/2002 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra gitte heftet blir gjengitt. Svakere byggestart enn i

Detaljer

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9

Byggînfo 9/2003. »-::, g '.. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Flere nye boliger i juni 4. Nedgang i kjøp og salg av eiendommer 9 Byggînfo 9/.,.,0,..,,,,,,,,»-::, g '.. t,,, v Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Flere nye boliger i juni 4 ainedgang for bygg og anlegg 7 stisk sentralbyrå berboligprisene j bli oppgitt

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 12 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Økt tilgang på nye boligprosjekter 4 Hog produksjon i bygg og anlegg 5 Omsetningen opp 1,6 prosent 1. halvår 6 Isti sentralbyrå so

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 1 /98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 1 500 færre nye boliger hittil i år 4 Sysselsettingen steg i 3. kvartal 6 Økte anleggskostnader 7 statistisk sentralbyrå ber )m å bli

Detaljer

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august 1996 8'96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden

Detaljer

1/98. Byggînfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

1/98. Byggînfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet . januar 1998 Byggînfo 1/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet tislisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som e når oppgaver fra te heftet blir gjengitt. Høy byggeaktivitet 4 Kraftig omsetningsvekst

Detaljer

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 Bygginfo 7 99 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bruktboligprisene stiger igjen 4 Redusert pris på nye eneboliger 5 :istisk sentralbyrå ber Omsetningen i bygg og anlegg å bli oppgitt

Detaljer

7'97. Bygginfo. Byggjearealstatistikk, mai Ordrestatistikk, 1. kvartal Prisindeks for bruktbolig, 1. kvartal 1997

7'97. Bygginfo. Byggjearealstatistikk, mai Ordrestatistikk, 1. kvartal Prisindeks for bruktbolig, 1. kvartal 1997 Bygginfo 3. juli 7'97 Byggjearealstatistikk, mai Utflating for yrkesbygg Etter 2 år med vekst har trenden i igangsett bruksareal til andre bygg enn bustader nå flata ut på eit nivå om lag 70 prosent over

Detaljer

OVERSIKT. Nedgangen flater ut. Bedre for anlegg. Økte materialkostnader. Stabile priser på nye eneboliger. Forsinket byggearealstatistikk

OVERSIKT. Nedgangen flater ut. Bedre for anlegg. Økte materialkostnader. Stabile priser på nye eneboliger. Forsinket byggearealstatistikk OVERSIKT Nedgangen flater ut Foreløpige nasjonalregnskapstall viser noe svakere nedgang for BA-næringen fra 1991 til 1992 enn tidligere år. At nedgangen ikke ble større i 1992, skyldes først og fremst

Detaljer

3/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

3/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 3/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Sterk nedgang i nye anleggsprosjekter 4 Nybyggproduksjonen opp 13 prosent 5 Økteiendomsomsetning 6 Brukte boliger 17 prosent dyrere

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 3/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre igangsatte yrkesbygg 4 Boligprisene steg 12 prosent i fjor 5 Økt tilgang på nye anleggsprosjekter 6 Flest hytter i Buskerud 7 Sysselsettingen

Detaljer

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Mindre prisforskjell mellom brukte og nye. IIli eneboliger 4

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Mindre prisforskjell mellom brukte og nye. IIli eneboliger 4 Bygginfo 11 1999 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Mindre prisforskjell mellom brukte og nye IIli eneboliger 4 tistisk sentralbyrå ber å bli oppgitt som Stabil sysselsetting i bygg og

Detaljer

Ukens statistikk 30. oktober - 3. november 2000

Ukens statistikk 30. oktober - 3. november 2000 Ukens statistikk 30. oktober - 3. november 44 Ny statistikk Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk, 3 Strukturstatistikk, bygg og anlegg, 1998............ 4 Godstransport med lastebil over grensen,

Detaljer

2;'94. I februar,,9. Bygginfo. Byg gearealstatistikken, desember Arbeidskraftundersøkelsen, BA-næring, 4. kv. 1993

2;'94. I februar,,9. Bygginfo. Byg gearealstatistikken, desember Arbeidskraftundersøkelsen, BA-næring, 4. kv. 1993 Bygginfo I februar,,9 2;'94 Byg gearealstatistikken, desember Byggevirksomheten opp 50 prosent Til tross for en sesongmessig nedgang fra november var igangsettingstallene 50 prosent høyere enn i desember

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 5. februar 1998 Bygginfo 2'98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. Boligbyggingen lavest

Detaljer

OVERSIKT. Byggearealstatistikk, september 1993: Kraftig økning i byggevirksomheten

OVERSIKT. Byggearealstatistikk, september 1993: Kraftig økning i byggevirksomheten OVERSIKT Byggearealstatistikk, september 1993: Kraftig økning i byggevirksomheten Både for boliger og yrkesbygg var igangsatt areal i september langt større enn i samme måned i fjor. Sist september ble

Detaljer

3/95. Bygginfo. a nfo Jlig statistikk gge- og anlegg gen fra isk sentralbyrå. Ordrestatistikk, BA-næringen, 4. kv. 1994

3/95. Bygginfo. a nfo Jlig statistikk gge- og anlegg gen fra isk sentralbyrå. Ordrestatistikk, BA-næringen, 4. kv. 1994 Bygginfo 2 mars., 3/95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 4. kv. 1994 Flere ordre i bygg og anlegg Etter et noe svakere 3. kvartal i fjor, økte ordretilgangen både for bygg og anlegg i 4. kvartal. Den totale

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004

BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 BOLIGMARKEDSSTATISTIKK 4. KVARTAL 2004 1. BOLIGBYGGING OG ORDRESITUASJONEN 1.1 Boligbygging I 2004 ble det igangsatt om lag 29 999 boliger i Norge. Dette er rekordhøy og er en oppgang på om lag 7.000 enheter

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 5 99 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 3,4 millioner bygninger i Norge 4 Høy aktivitet i arkitekt- og ingeniørbransjen 5 Fallende tendens i sysselsettingen 5 istisk sentralbyrå

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Mai 2015 Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2015 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 71 prosent, 846 bedrifter Belyser

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

SEPTEMBER Eiendom Norges boligprisstatistikk SEPTEMBER 217 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Nasjonal prisutvikling 3 Regional prisutvikling 4 Avvik pris/prisantydning 7 Lagt ut for salg 8 Volum / antall solgte boliger 9 Omsetningstid

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå januar 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Thon Hotel Linne

Thon Hotel Linne Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Thon Hotel Linne - 17.11.2016 Men først et bakgrunnsteppe Thon Hotel Linne - 17.11.2016 «Sakset fra» Lav rente lenge? Dagens rentebane Sysselsetting

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Boligstatistikk pr. mars 2018

Boligstatistikk pr. mars 2018 Boligstatistikk pr. mars 2018 Pressekonferanse 17. april 2018 Deltagere Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentene Jøns Sjøgren, Boligprodusentene Bjørn Mangor Birkeland, Prognosesenteret AS Nejra Macic,

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 24. juni 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle

Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Utsiktene for norsk næringsliv og Norges Banks rolle Sentralbanksjef Svein Gjedrem Kongsvinger. mars Effektive valutakurser 199=1 1 1 11 NOK 11 1 GBP 1 9 8 NZD 9 8 7 SEK 7 199 199 199 199 1998 Kilde: EcoWin

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå februar 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2016 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 212 Desember 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Sterk omsetningsvekst i anleggsbransjen Bedret lønnsomhet blant MEF-bedriftene Anleggsbransjen vurderer fortsatt betydelig grad av permittering

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2018 Statistisk sentralbyrå publiserer kvartalsvis statistikk for utenrikshandel med ikke finansielle tjenester. De foreløpige tallene for 2. kvartal viser at eksporten økte

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Eiendomsomsetning

Eiendomsomsetning Norges offisielle statistikk D 408 Eiendomsomsetning 2005-2007 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007.

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 21. desember 2007. // NOTAT Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer