Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringsforhandlinger og veipolitikk"

Transkript

1 Notat fra OFV: Dato: Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter ved dagens veipolitikk og sammen med medlemmene foreslå bedre løsninger, iherdig er fulgt. Vi har påpekt gapet mellom investeringer og behov, det økende forfallet på veinettet, behovet for minstestandarder for å sikre likeverdig veikvalitet over hele landet og foreslått å skille mellom investeringer og forbruk, og mellom drift og vedlikehold for å nevne noe. Og i vår presenterte vi medlemmenes policyrapport om overordnet veipolitikk der satsing på store og lange prosjekter framfor spredning av midlene på mange små prosjekter var ett av hovedsvarene. Har vi fått gjennomslag for våre forslag i partiprogrammene? I hvor stor grad kan vi vente oss en ny regjeringsplattform i tråd med våre anbefalinger? Hensikten med dette notatet er å se nærmere på veipolitikken til partiene i regjeringsforhandlinger for å kunne si noe om utfallet av forhandlingene. Gjennomgangen vil også gi en indikasjon på hvilket gjennomslag OFV har hatt på enkeltsaker overfor de fire partiene. Dette kan igjen gi føringer for hvor OFV bør sette inn støtet i neste fireårsperiode. Notatet gir først en kort oppsummering av ideologi og kjernesaker. Deretter gjennomgås viktige saker for OFV, der OFV har vært pådriver for endringer. Ideologi og kjernesaker: Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag er liberalismen som bygger på stor grad av personlig og økonomisk frihet. Partiet vil modernisere landet ved å bygge ned statens rolle til kun å fokusere på kjerneområder. Alle andre oppgaver skal håndteres av den enkelte. En statlig kjerneoppgave er infrastruktur, og Frp setter derfor bedre veier svært sentralt politisk samtidig som de peker på veienes rolle for distrikts- og næringspolitikk. Mindre avgifter generelt, og på bil og bilbruk, står sentralt. Frp vil forenkle lovverket og avregulere samfunnet ved å bygge ned statsforvaltningen og fjerne fylkeskommunene. Venstre kaller seg sosialliberale, der liberal politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre setter klimakrisen sentralt og har som mål å gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar energi og klimateknologi og et foregangsland innen grønn byutvikling og vil at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Venstres infrastruktursatsing legger derfor opp til en vridning mot skinnegående transport. Venstre er bekymret for at ikke-oljerelatert næringsliv sakker akterut og mener kunnskap, forskning, innovasjon og bedre skole er sentrale virkemidler for å sikre fremtiden. Venstre kritiserer de rødgrønne for å ha «smurt tynt utover til alt og alle» og ønsker en tydelig prioritering på skole, utdanning, fattigdomsbekjempelse, innovasjon og næringsliv og miljø- og klimatiltak». Kristelig folkeparti kaller seg kristendemokratiske og mener Bibelen og kristendommen gir det beste grunnlaget for utvikling av politiske løsninger i samfunnet. Målet er et best mulig samfunn for alle, og vern og omsorg for av naturen, kloden og alt liv er nøkkelverdier. KrF vil ha en begrenset stat og mener beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. KrF vil arbeide for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050 og legge til rette for miljøvennlig transport på vei, bane og sjø med skjerpede krav og premiering av lav- og nullutslippsløsninger. Vern av natur, kulturlandskap og biologisk mangfold står sterkt. Høyre plasserer seg også ideologisk innenfor liberalismen og mener politikkens hovedoppgave er å sikre enkeltmenneskets grunnleggende frihet, ikke begrense den. Høyre ønsker seg et samfunn som tilpasser seg menneskene der staten ikke legger hindre men sikrer muligheter for alle. Velferdsstaten står helt sentral der staten skal ta vare på de som trenger det mest. Høyre ønsker at offentlige tjenester leveres både av offentlige og private aktører. Klimautfordringene skal løses gjennom teknologi- og atferdsendringer. Oljeformuen skal i større grad brukes til vekstfremmende investeringer, hvor både forskning og utdanning sammen med samferdsel går inn under betegnelsen «investering». Til forskjell fra KrF mener Høyre at vern av arealer må balanseres mot storsamfunnets behov.

2 Veibevilgningene må økes Gapet mellom bevilgningene til vei og behovet for vedlikehold, oppgradering og bygging av nye veier er enormt. Anslag fra Vegdirektoratet viser at det er behov for mrd kroner for å utvikle riksveinettet til tilfredsstillende standard. I tillegg kommer tilsvarende behov for utvikling av fylkesveinettet. På toppen kan vi legge til mrd kroner til vedlikehold av riks- og fylkesveiene. Vi kommer altså opp i et investerings- og vedlikeholdsbehov på mrd kroner for riks- og fylkesveinettet. Tilsvarende tall for det lokale veinettet foreligger ikke. De årlige bevilgningene dekker noen få prosent av det totale behovet. For å komme raskere i mål med nødvendig vedlikehold, oppgradering og investeringer bør derfor veibevilgningene økes gradvis. Høyre mener det trengs økte bevilgninger til både investeringer og til vedlikehold, og ønsker mer helhetlige løsninger for planlegging, bygging og finansiering. Høre vil også opprette et vedlikeholdsfond der avkastningen skal gå til opprusting av veier og jernbane. Høyre vil holde fast ved handlingsregelen for bruk av penger fra Statens pensjonsfond utland, men vil bruke en større del av avkastningen på samferdsel, forskning og innovasjon, miljøteknologi og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser. Fremskrittspartiet mener bedre veier er ett av svært få statlige hovedoppgaver. Frp vil definere samfunnsøkonomiske, lønnsomme investeringer som formuesomplassering, slik at de faller utenfor handlingsregelen til Statens pensjonsfond utland. Slik omplassering godkjennes i dag når fondets midler benyttes til kjøp av aksjer og tilførsel av egenkapital til statlige selskaper. Vei, bane og investeringer innen helse, politi og IKT er eksempler. Frp ser for seg en betydelig økning av veibevilgningene, vil ha gratis riksveiferger og minst mulig bompengeinnkreving. Venstre mener det er behov for betydelig økte bevilgninger, mer forutsigbar finansiering og utbygging av lengre strekninger av gangen for å realisere store infrastrukturprosjekter innen transport. Venstre er opptatt av å erstatte fossilt drivstoff med elektrisitet og andre rene energiformer, og har fokus på skinnegående transport InterCity og videre satsing for høyhastighetsbaner skal knytte sammen de store byene i Sør-Norge, mens veinettet er underordnet. Venstre vil følge handlingsregelen og prioritere utdanning, forskning, infrastruktur, miljø- og klimatiltak og vekstfremmende skatte- og avgiftskutt. Innenfor veisektoren vil Venstre prioritere E39 og ellers utbedre flaskehalser på E6 i nord. Kristelig folkeparti vil bruke en større del av statsbudsjettet på målrettede investeringer i vei og bane, forskning og utvikling. Partiet vil ha en offensiv satsing på samferdsel, og mener bevilgningene må økes betydelig slik at infrastrukturen i større grad kan tilfredsstille morgendagens behov. Partiet vil ha god standard på hovedveiene, og prioritere kollektivtransport i byområdene. Som eneste parti løfter KrF barnas transportbehov som blant annet fordrer trygge skoleveier. Partiet vil ha en særskilt vurdering i de årlige budsjettdokumentene om hvordan prioritering av investerings- og driftsmidler bidrar til samfunnets langsiktige verdiskaping. Som en parallell til Frps forslag om formuesomplassering, vil KrF utrede konsekvensene av å bruke oljefondet til realinvesteringer i stedet for verdipapirer. Oppsummert: Alle partier ønsker målrettede statlige investeringer og en økning i bevilgningene til samferdsel, men de betoner ulike områder det må satses på. Ut fra ambisjonene knyttet til vridning av investeringsmidlene fra oljefondet, og realinvesteringsmulighetene som vurderes i tillegg, bør vi kunne forvente en økning i totale bevilgninger til samferdsel. Økningen vil gå til både til veinett, tog, vedlikehold og gang- og sykkelstier. Stemmevekten til H og Frp bør tilsi en ambisjon om en hovedvei/motorveiplan, som må gjøres mer spiselig for Venstre ved hovedfokus på E39 og økt satsing på InterCity. Bompenger skal utgjøre maksimalt 50 % og innkreves på en kostnadseffektiv måte når veien står ferdig Bompenger er blitt en sentral og økende finansieringsform når veinettet skal bygges ut. I 2002 utgjorde bompenger 2,2 mrd kroner av investerte midler til riksveier, mens anslaget for 2013 er på om lag 9,9 mrd. I tillegg kommer bompenger til fylkesveier, som i 2013 er anslått til 4,6 mrd. Frp mener offentlige veier er en av statens kjerneområder som derfor må finansieres fullt ut av det offentlige. Partiet vil derfor arbeide for å fjerne eksisterende bompengeprosjekter. Inntil dette skjer, mener partiet at eksisterende bompengeprosjekter

3 bør få rentefrie lån fra staten. Frp kan godta bompenger under visse betingelser, blant annet for ferjeavløsningsprosjekter og ved lokal folkeavstemning. KrF er ikke opptatt av å redusere omfanget av bompenger, men har på partiprogrammet å sikre at driften av bompengeselskaper blir kostnadseffektiv. Venstre er ikke opptatt av å redusere omfanget av bompenger eller mer effektiv innkreving. Partiet ønsker tvert imot å utrede muligheten for lokal medfinansiering av store infrastrukturprosjekter gjennom parkeringsavgift, drivstoffavgift, veiprising og bompenger. Høyre har ikke omtalt dette eksplisitt. Partiets fokus på større OPS-prosjekter på vei og jernbane for å sikre raskere og bedre utbygging, og egne prosjektselskaper for raskere realisering kan bidra til økt kostnadseffektivitet. Partiet vil åpne for nye organiserings- og finansieringsformer innen OPS der det er godt finansieringsgrunnlag og sterk lokal oppslutning. Det tilsier ikke redusert bompengeomfang eller fokus på å begrense bompengeandelen i enkeltprosjekter. Oppsummert: Her er Frp og Venstre på kollisjonskurs. Frp ønsker å fjerne alle bompengeprosjekter mens Venstre ønsker nye avgiftsmodeller (les: mer avgifter) for finansiering av store infrastrukturprosjekter. Effektivisering av bompengeinnkrevingen sammen med større prosjekter bør være et minimum forhandlingsutfall. Høyres løsning med en videreføring av dagens bompengepolitikk ispedd mer OPS, kan være et mulig kompromiss. Det kan også tenkes krav om lokal oppslutning skjerpes med krav om lokal folkeavstemning på nye bompengevedtak. Dette vil dessuten være i tråd med KrFs demokratiprinsipper. Det bør innføres bindende minstestandarder på offentlige veier For å sikre et likeverdig tjenestetilbud over hele landet og på tvers av geografiske forvaltningsgrenser, anbefaler OFV at det innføres bindende minstestandarder på offentlige veier. Det bør sikres samme standard for effektivitet og trafikksikkerhet på veinettet. Det er derfor viktig med bindende føringer for drift og vedlikehold slik at for eksempel sikkerhetsutstyr og asfaltkvalitet holder samme standard over hele landet. Kristelig Folkeparti hadde i forrige stortingsperiode et løfte om å bygge «gul midtstripe» på alle riksveier. Denne formuleringen er nå borte og partiet ønsker nå at hovedferdselsårene skal holde en god standard. Innen vedlikehold ønsker partiet at opprustingen i størst mulig grad skal omfatte hele veistrekninger. Begge tiltak kan bidra til å styrke likheten i kvaliteten på offentlige veier. Høyre mener det norske veinettet er både for dårlig utbygget og vedlikeholdt. Partiet vil opprette et vedlikeholdsfond der avkastningen skal gå til opprustning av veier og jernbane, men sier ikke hvilken vedlikeholdsstandard veiene skal ha. Partiet er imidlertid opptatt av å lage en motorveiplan og bygge flere midtdelere, og vil ha lavere terskel for når man bygger fysisk atskilte kjøreretning. Innen utbygging kan vi forvente et likere veitilbud, men det er usikkert hvordan vedlikehold slår ut. Venstre vil bedre vedlikeholdet av veinettet med fokus på de mest trafikkerte områdene og intensivere bruken av midtrekkverk på ulykkesutsatte to- og trefeltsveier. Innen utbygging vil partiet prioritere E39. Alle tiltakene vil bidra til større variasjoner i veitilbudet i landet. Frp er ikke eksplisitt på dette i partiprogrammet, men har i tidligere løfter tatt til orde for å sikre helhetlig veikvalitet og veinormalstandard. Oppsummert: Ingen av partiene er spesielt opptatt av dette i programformuleringene. Det er ingen grunn til å forvente at en ny regjeringsplattform vil ha en ambisjon om å sikre minstestandarder på veinettet. Det vil i større grad være fokus på nye organisasjons- og finansieringsformer som vedlikeholdsfond, lengre strekninger og større prosjekter og opptrapping av utbyggingen.

4 Veinettet bør bygges ut i store prosjekter For å sikre tids- og kostnadseffektiv og rasjonell utbygging og helhetlig, nasjonal planlegging anbefaler OFV at hovedveinettet bygges ut i store prosjekter. Frp vil innføre prosjektfinansiering av lengre korridorer for mer effektiv utbygging. Frp mener private aktører bør inviteres til å bygge og drive nye veier (OPS) og at dette vil gi stor samfunnsøkonomisk gevinst. Staten skal overta veien og vedlikeholdsansvaret når prosjektet er nedbetalt. Venstre vil bidra til prosjektfinansiering av helhetlige «veipakker» som sikrer næringslivets behov gjennom offentlig/privat samarbeid (OPS), spleiselag som inkluderer næringslivsbidrag og brukerbetaling i tillegg til statlige bevilgninger. KrF er svært tydelige på dette. Partiet mener det systematisk må satses på oppgradering og prioritering av noen store prosjekter i hver stortingsperiode. Rasjonell og sammenhengende utbygging skal sikres ved hjelp av prosjektfinansiering i større prosjekter. Høyre vil ha større OPS-prosjekter innen både vei og jernbane, og starte ett prosjekt hvert år. Egne prosjektselskaper skal etableres for hensiktsmessige vei- og jernbanestrekninger. Oppsummert: Alle partiene er opptatt av å bygge ut infrastruktur i større prosjekter. Det bør forventes mer OPS og intensjoner om økt satsing på større prosjekter i ny regjeringsplattform. Bevilgninger til drift og vedlikehold bør skilles OFV har pekt på de uheldige sidene ved å ha en felles post på statsbudsjettet til drift og vedlikehold. Til tross for at det sikrer handlefrihet og effektiv forvaltning av midlene i Vegdirektoratet, har vi sett at vedlikeholdssatsingen blir redusert som følge av uforutsatte kostnadsøkninger innen drift. Vi har fått årlige meldinger om reduserte asfaltbudsjetter som følge av snørike vintere, rasproblemer og lignende. Atskilte budsjettposter vil sammen med minstestandarder på vedlikehold bidra til å sikre tilstrekkelig innsats til vedlikehold av veinettet. Frp mener det er nødvendig å skille mellom drift og investeringer i statsbudsjettet. Partiet mener et slikt skille tar hensyn til at driftsutgifter i større grad er inflasjonsdrivende enn samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Kristelig folkeparti peker på at det kan være hensiktsmessig å få en tydeligere fordeling av hva som er investeringer og hva som er drift på statsbudsjettet. Partiet vil ha en særskilt vurdering av de årlige budsjettdokumentene om hvordan prioriteringen av investeringsmidler og driftsmidler i budsjettforslaget bidrar til samfunnets langsiktige verdiskaping. Venstre vil vurdere å dele opp statsbudsjettprosessen i årlige driftsbudsjett og flerårige investeringsbudsjett. Partiet er ikke eksplisitt på behovet for å skille mellom drift og vedlikehold. Høyre omtaler ikke dette eksplisitt i partiprogrammet. Oppsummert: Ingen av partiene har skilt mellom drift og vedlikehold i programformuleringene sine. Det er imidlertid fokus på behovet for å skille mellom investeringer og drift. Et mulig utfall i tråd med OFVs anbefalinger er å føre kapitalregnskap for infrastrukturinvesteringer i Statsbudsjettene. Veiens rolle for å sikre økonomisk vekst, velferd og regional utvikling må anerkjennes OFV har i policyrapporten om overordnede rammebetingelser for veipolitikken pekt på at veiens rolle som virkemiddel for nasjonale mål som vekst, velferd og regional utvikling må anerkjennes. Sektorpolitikken, der samferdsel er skilt ut fra næringspolitikk, distriktspolitikk mv, har svekket anerkjennelsen av at vi trenger veier og infrastruktur ikke for veienes skyld, men for å fremme sentrale nasjonale mål.

5 Høyre mener flere, bedre og tryggere veier vil knytte landet sammen, styrke vår konkurransekraft og sikre livskraftige lokalsamfunn. Venstre mener gode veier er viktige for god og trygg fremkommelighet. Transportpolitikken skal bidra til å skape en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag. Imidlertid løfter partiet utfordringene knyttet til et «oljesmurt» næringsliv og er opptatt av å sikre innovasjon, nyskaping og investeringer i næringsvirksomhet som ikke er oljerelatert. Venstre mener utdanning og arbeid er samfunnets viktigste investeringer for verdiskaping. Frp setter bedre veier helt sentralt i politikken og vil bygge ut infrastruktur for å fremme bedre vilkår for næringslivet, gi økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene (reiseliv) med mer. KrF mener god samferdsel er avgjørende i hverdagen vår, både for skole, jobb næringsliv og for fritidsaktiviteter. Partiet vil i næringspolitikken øke investeringer i infrastruktur, som både vei, bane, sjø og bredbånd for å sikre næringslivet gode rammer for etablering og drift i hele landet. Partiet vil også jobbe for gode kommunikasjonsløsninger som reduserer avstandsulemper og er viktige for positiv utvikling av hele landet som en del av distriktspolitikken. Oppsummert: H, KrF og Frp løfter på ulike måter veienes rolle for fremme av vekst, velferd og regional utvikling. Om regionreformen og fylkesveiene Frp vil styrke det kommunale selvstyret og gi kommunene større frihet til å organisere sine tilbud på den måten de mener innbyggerne har størst utbygge av. Frp mener fylkeskommunen ikke har tilstrekkelig legitimitet som selvstendig forvaltningsnivå og vil legge ned fylkeskommunene og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private. Frp vil dermed reversere forvaltningsreformen slik at de nye fylkesveiene tilbakeføres til staten og resten av fylkesveinettet fordeles mellom staten og kommunene. Venstre mener dagens fylkeskommune ikke er tilpasset fremtidens utfordringer og må erstattes med et nytt regionalt nivå med færre og sterkere regioner. De nye regionene skal ha et helhetlig politisk, faglig og finansielt ansvar for blant annet samferdsel og landbruk. Kristelig folkeparti ønsker større og mer slagkraftige regioner enn dagens fylkeskommuner og mener større regioner enn dagens fylkeskommuner vil åpne for at flere oppgaver kan løses regionalt. Sentrale oppgaver for regionalt nivå vil blant annet være samferdsel, innovasjon og næringsutvikling. Partiet vil overføre virkemidler fra staten til de store regionene slik at transport- og infrastrukturtiltak, personrettede og næringsrettede virkemidler kan ses mer i sammenheng. KrF vil at byene skal være de regionale utviklingsaktørene. Høyre vil legge ned fylkeskommunene og la kommuner som har en robust størrelse overta hovedtyngden av fylkeskommunens oppgaver. Oppsummert: Det vil skje endringer innen fylkesforvaltningen. Det kan tenkes at Venstres og KrFs modell med få regionale enheter legges til grunn. På den annen side er dette en viktigere sak for H og Frp slik at de trolig får gjennomslag. Spørsmålet blir da hvor raskt de vil gjennomføre endringer, og hvilke fordelingsprinsipper mellom stat og kommune de ser for seg når fylkesveiene skal overføres. Organisering/departementsstruktur, ansvar og tilsyn OFV, Trygg trafikk og organisasjonene i sektoren har fremmet behovet for et uavhengig veitilsyn som fører kontroll og tilsyn med at bestemmelsene til kvaliteten på offentlige veier følges. OFV mener et uavhengig veitilsyn må ha et helhetlig ansvar for hele veitrafikksystemet hvor både tilsyn med trafikant, kjøretøy og vei inngår. Vi fikk delvis gjennomslag ved etablering av et Veitilsyn som er fristilt men underlagt Vegdirektøren. Frp vil ha ett transportdepartement med ansvar for vei, bane, luft, sjø, IKT og energi. Jernbaneverket og Statens vegvesen skilles ut som egne statlige selskaper som kan ta opp lån. Det offentlige bør i hovedsak eie infrastrukturen, men kjøpe anleggs- og vedlikeholdstjenester i markedet.

6 Høyre ser ikke for seg en sammenslåing av Jernbaneverket og Statens vegvesen i sitt partiprogram selv om de har vært inne på dette tidligere. Høyre tar derimot til orde for å utvikle Statens vegvesen til å bli en rendyrket, profesjonell byggherre og legge kjøretøy- og tilsynsvirksomheten til et uavhengig trafikktilsyn. Venstre har ikke omhandlet dette i sitt partiprogram, men ønsker å omorganisere Jernbaneverket for å tilrettelegge for mer konkurranse i investeringer, drift og vedlikehold på jernbaneverkets infrastruktur. Det kan jo tenkes at de samme ambisjonene ligger implisitt for veietaten. Kristelig folkeparti er i likhet med OFV opptatt av at NTP skal synliggjøre de reelle behovene for nybygging og utbedring. Partiet har høy fokus på kortere planleggingstid og større prosjekter, som også er viktige OFV-saker. Innen organisering vil partiet gi transportetatene større frihet til å løse oppgavene for å bidra til rasjonell og sammenhengende utbygging. Oppsummert: Det blir neppe noen sammenslåing av Jernbaneverket og Statens vegvesen i ny regjeringsplattform. Imidlertid kan partienes felles fokus på større prosjekter, økt effektivitet og rasjonell fremdrift gi seg utslag i flere OPS prosjekter med parallell utbygging av vei og jernbane. En bør kunne vente seg en ny NTP om fire år som synliggjør utbyggings- og oppgraderingsbehovene på en offensiv måte, kanskje også med nye ambisjoner om kvaliteten. Det er ingen grunn til å vente seg endringer innen tilsynssektoren i denne runden. Avslutning Det vil merkes innen veipolitikken når vi får ny regjering. OPS, store prosjekter, endinger innen bompenger og reversering av regionreformen er viktige stikkord. OFV har ikke fått gjennomslag for behovet for bindende minstestandarder. Endringene i forvaltningsstrukturen vil forsterke dette behovet og bør være en hovedsak for OFV fremover.

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft

Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Trygghet gjennom kunnskap og konkurransekraft Høyres alternative statsbudsjett 2012 Forord Mens verden preges av økonomisk uro, er Norge i en privilegert situasjon. I Europa og USA rammes mange av arbeidsledighet,

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013

Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Satsningsområder i Frps alternative budsjett... 5 2.1 Hovedprioriteringer... 5 2.2 Mer attraktivt å arbeide:... 5 2.3 Grunnlag for attraktiv næringspolitikk... 6

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo

RAPPORT. Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger 2015/04. Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo RAPPORT 2015/04 Offentlig-privat samarbeid om finansiering av Ringeriksbanen Muligheter og begrensninger Ingeborg Rasmussen og Haakon Vennemo Jernbaneverkets dokumentnummer: UTF-00-A-20121 Dokumentdetaljer

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014

Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Akademikernes notat til Stortingets Finanskomite 17. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015: Viktig å investere for fremtiden - Norge har en unik mulighet til å investere for å sikre velferd, bærekraftig utvikling

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1

VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 1 Oslo, 3. november 2015 VENSTRES FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 2 1. Et grønnere og varmere statsbudsjett Venstres stortingsgruppe legger med dette fram Venstres

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer